PRIVATKUNDER Priser april 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRIVATKUNDER Priser april 2015"

Transkript

1 PRIVATKUNDER Priser april 2015

2 INDHOLD Elpriser 3 Varmepriser 4 Vandpriser 5 Spildevandspriser 6 El - tilslutningsbidrag 8 Varme - tilslutningsbidrag 9 Vand - tilslutningsbidrag 11 Spildevand - tilslutningsbidrag 12 Gebyrer 14 Rater og afregning 15 Udgifter i 2015 for en gennemsnitsfamilie 16 Vestforsyning A/S Nupark Holstebro Telefon: Fax: FOTO Pressefotograf Jens Bach Thomas Maxe Gældende pr. 1. april 2015

3 EL Elpriser - forbrug under kwh Betaling til Vestforsyning Net A/S Transportbetaling Pris pr. kwh i kr. Lokalt 0,1427 Regionalt 0,0220 Energinet.dk 0,0710 Offentlige forpligtelser 0,2140 Afgifter til staten Elafgift 0,8780 Moms 0,3319 Betaling i alt til Vestforsyning Net A/S 1,6596 Betaling til andet selskab (priseksempel) Pris pr. kwh i kr. Elforbrug 0,2900 Balancegebyr til Energinet.dk 0,0013 Moms 0,0728 Betaling til andet selskab 0,3641 Samlet pris Pris pr. kwh i kr. Betaling i alt (Vestforsyning + andet selskab) 2,0238 Abonnement pr. måler pr. år Pris i kr. Til Vestforsyning Net A/S 600,00 Moms 150,00 I alt til Vestforsyning Net A/S 750,00 Til andet selskab (priseksempel) 120,00 Moms 30,00 I alt til andet selskab (priseksempel) 150,00 El til byggebrug Afregnes med ovenstående samlede pris + abonnement Du kan til enhver tid se de dagsaktuelle takster på 3

4 VARME Varmepriser Fjernvarmen leveres i henhold til Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering og Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Pris pr. kwh i kr. Varmeforbrug 0,5190 Moms 0,1298 Pris i alt 0,6488 Abonnement pr. år Pris i kr. Pr. m 2 boligareal ifølge BBR (inkl. 25% af evt. kælderareal) 14,51 Moms 3,63 I alt inkl. moms 18,14 Abonnement pr. år over 1000 m 2 Pr. m 2 over 1000 m2 pr. installation boligareal/erhvervsareal iflg. BBR (inkl. 25% afgift af evt. kælderareal pr. år Pris i kr. Moms 3,23 I alt inkl. moms 16,15 Der kan for kunder med et opvarmet areal 1) større end 500 m 2 og specifikt varmebehov på mindre end 60 kwh/m 2 indgås aftale om en reduceret abonnementsordning, såfremt konkurrencesituationen taler herfor. 1) areal der anvendes ved beregning af abonnement jf. ovenstående. 12,92 4

5 VAND Vandpriser Vandet leveres i henhold til Vandforsyningsregulativ for Vestforsyning Vand A/S Pris pr. m 3 i kr. ekskl. moms Pris pr. m 3 i kr. inkl. moms Årligt Vandforbrug 5,45 6,81 Abonnement pr. måler pr. år 585,00 731,25 Statsafgift - ledningsført vand 5,86 7,33 Statsafgift - drikkevandsbidrag 0,67 0,84 Vandafledningsbidrag pr. m 3 vand 22,13 27,66 Total variabel under m 3 /år inkl. statsafgift, drikkevandsbidrag og vandafledningsbidrag pr. m 3 34,11 42,64 Pris i kr. ekskl. moms Pris i kr. inkl. moms Udskiftning af frostsprængt måler 1.000, ,00 Udskiftning af frostsprængt måler - fjernaflæst 1.600, ,00 Lokalisering af stophane 640,00 800,00 Reetablering af stophane 2.400, ,00 Vand til byggebrug I forbindelse med byggeri af parcelhus, rækkehus, sommerhus, erhvervsbygninger osv., hvor der ønskes etableret byggevand, vil der blive opsat midlertidig måler til afregning af vandforbrug. Der afregnes gebyr for midlertidig målerinstallation samt vandbidrag og vandafledningsbidrag svarende til forbrugt vandmængde. 5

6 SPILDEVAND Spildevandspriser Opkrævning sker i henhold til Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg i Holstebro Kommune Pris pr. m 3 i kr. ekskl. moms Pris pr. m 3 i kr. inkl. moms Vandafledningsbidrag til og med 500 m 3 /år (trin 1) 22,13 27,66 Vandafledningsbidrag på over 500 m 3 /år (trin 2) 20,39 25,49 Vandafledningsbidrag på over m 3 /år (trin 3) 16,89 21,11 Abonnement pr. spildevandsstikledning pr. år 574,00 717,50 For erhvervsejendomme uden vandmåler skønnes det årlige vandforbrug. For øvrige ejendomme, uden vandmålere, afregnes med 170 m 3 pr. år. For ejendomme med eget afledningsforhold (septiktank og lignende) henvises til SKAT s hjemmeside vedrørende afgift af spildevand. Tømningsordning I Holstebro Kommune er det obligatorisk at få tømt bundfældningstanke (septiktanke m.v.). Ordningen administreres og udføres af Vestforsyning. Du kan læse mere om ordningen på Holstebro Kommunes hjemmeside, www. holstebro.dk. Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms Tømning af bundfældningstanke - tømning af ordinær tank 330,00 412,50 Hvis der er flere tanke, betales ekstra pr. tank 150,00 187,50 Hvis tankens indhold er over 3 m 3, betales et tillæg pr. m 3 100,00 125,00 Forgæves kørsel 320,00 400,00 Ved tømning af bundfældningstank med dæksel over 50 kg tillægges den ordinære tømning et gebyr på 400,00 500,00 Ekstra tømning (udkald) 700,00 875,00 Tillæg aften og weekend 1.500, ,00 Slam og sand til renseanlægget Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms Tømning af slamsuger pr. m 3 50,00 62,50 Aflevering af sand pr. ton 850, ,50 Slamsuger kan tømmes på Holstebro Renseanlæg, Bisgårdmark 5, 7500 Holstebro 6

7 Midlertidigt vandforbrug Vand til byggebrug og vandforbrug på markedspladser, cirkuspladser m.v. skal afregnes efter måler. Da der ikke er en fast vandinstallation knyttet til disse aktiviteter, opsætter Vestforsyning midlertidig måler. Der afregnes gebyr for midlertidig målerinstallation samt vandbidrag og vandafledningsbidrag svarende til forbrugt vandmængde. Afregning af strømforbrug til husstandspumpestationer I forbindelse med installering af husstandspumpestationer hvor Vestforsyning Spildevand A/S er forpligtet til at afholde omkostningerne til strømforbruget iht. loven modregnes med følgende takst pr. kubikmeter forbrugt vand kr. ekskl. moms kr. inkl. moms 0,65 0,81 7

8 El Tilslutningsbidrag Pr. boligenhed Parcelhus og erhverv (ikke over 25 A) jf i Tilslutningsbestemmelser for ellevering Tæt/lav bebyggelse, rækkehuse og boliger i bygninger med en eller to etager (25 A) Jf i Tilslutningsbestemmelser for ellevering Etagebyggeri, boliger i bygninger med mere end to etager (25 A) Jf i Tilslutningsbestemmelser for ellervering Enfasede installationer (16 A) Jf i Tilslutningsbestemmelser for ellevering Pensionist- og ungdomsboliger, klubværelser, kollegier og kolonihaver Jf i TIlslutningsbestemmelser for ellevering Pris i kr. inkl. moms , , , , ,00 Udvidelse pr. ampere ud over 25 A 1.281,25 Ladestandere (kr./a) 612,50 Der opkræves tilslutningsbidrag ved nye installationer, samt hvis eksisterende installationer ændrer benyttelse/leveringsomfang som medfører krav om betaling af tilslutningsbidrag. Ved udvidelse af leveringsomfanget og/eller ændring af en ejendoms benyttelse modregnes værdien af den eksisterende tilslutning i nutidsværdi. Der ydes dog ikke tilbagebetaling af tidligere indbetalt tilslutningsbidrag ved reduktion i leveringsomfanget. Leveringsgrænsen er i henhold til Tilslutningsbestemmelser for ellevering for Vestforsyning Net A/S Tilslutningsbidrag for installationer, som ikke er dækket af ovennævnte beskrivelser, afregnes efter særskilt aftale, f.eks. tilslutninger af decentrale elproducenter og vindmøller. Byggemodning Der opkræves byggemodningsbidrag i forbindelse med etablering af elforsyning til nye udstykningsområder. Byggemodningsbidragets størrelse afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte byggemodning, og udgør maksimalt Vestforsyning Net A/S faktiske omkostninger til etablering af elforsyningsnettet i udstykningsområdet. Vestforsyning Net A/S kan stille krav om sikkerhed for betaling af byggemodningsbidraget forud for påbegyndelsen af de nødvendige anlægsarbejder på elforsyningsnettet. El til byggebrug Grundgebyr, 1 byggestrømsmåler kr. 687,50 inkl. moms Grundgebyr dækker registrering af tilslutning, undersøgelse om tilslutningsmuligheder, opsætning af måler, kortere levetid for måler end normale målere, håndtering af måler ved demontering samt afmelding af byggestrømstilslutning. 8

9 VARME Tilslutningsbidrag 1. januar 2015 (uændret siden 15. maj 2010) Parcelhuse og åben lav bebyggelse: Pr. enhed Pris i kr. inkl. moms Investeringsbidrag ,00 + kr./m 2 bolig jævnfør BBR 27,50 Stikledningsbidrag ,00 Tillæg for stikledninger længere end 10 m se nedenstående I områder, hvor der er betalt byggemodningsbidrag, reduceres investeringsbidrag med ,00 Rækkehuse og tæt lav bebyggelse: Pr. enhed Pris i kr. inkl. moms Investeringsbidrag ,00 + kr./m 2 bolig jævnfør BBR 27,50 Stikledningsbidrag ,00 Tillæg for stikledninger længere end 10 m se nedenstående I områder, hvor der er betalt byggemodningsbidrag, reduceres investeringsbidrag med ,00 Boligblokke, industri, erhvervsejendomme og lign. med én måler: Pr. enhed Pris i kr. inkl. moms Investeringsbidrag ,00 + kr./m 2 bolig jævnfør BBR 27,50 Stikledningsbidrag ,00 Tillæg for stikledninger længere end 10 m se nedenstående I områder, hvor der er betalt byggemodningsbidrag, reduceres investeringsbidrag med ,00 Boligblokke, industri, erhvervsejendomme og lign. med mere end én måler: Pr. enhed Pris i kr. inkl. moms Investeringsbidrag ,00 + kr./m 2 bolig jævnfør BBR 27,50 Stikledningsbidrag ,00 For efterfølgende lejligheder pr. måler ,00 Tillæg for stikledninger længere end 10 m se nedenstående I områder, hvor der er betalt byggemodningsbidrag, reduceres investeringsbidrag med ,00 Stikledning længere end 10 m: Pr. enhed Pris i kr. inkl. moms Stikledning til og med 28 mm 781,25 Stikledningsdimension fra 29 mm til og med 42 mm 937,50 Stikledningsdimension fra 43 mm til og med 60 mm 1.125,00 Stikledningsdimension fra 61 mm 1.281,25 9

10 Den variable del af investeringsbidraget betales efter bolig-/erhvervsareal jævnfør BBR (Bygnings- og Boligregistret). Ved udvidelse af opvarmet areal betales der investeringsbidrag for det øgede areal. Ved reduktion af opvarmet areal tilbagebetales investeringsbidrag ikke. Udgifter ved ændring af stikledninger betales af grundejer efter regning. Ejer skal etablere elinstallation til forsyning af varmemåler. Der opkræves byggemodningsbidrag i forbindelse med etablering af forsyningsledninger i nye udstykningsområder. Byggemodningsbidragets størrelse afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte byggemodning og udgør maksimalt Vestforsyning Varme A/S faktiske omkostninger til etablering af fjernvarmeledning frem til grund. Vestforsyning Varme A/S kan stille krav om sikkerhed for betaling af byggemodningsbidraget forud for påbegyndelsen af de nødvendige arbejder. Forsyningsgrænse samt øvrige betingelser for etablering af fjernvarmeforsyning fremgår af Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering og Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. 10

11 VAND Tilslutningsbidrag Byområde: Pr. boligenhed/afregningsmåler Parcel-, klynge-, række- og sommerhuse (Ø40 mm stik) Enhed Stikledning Pris i kr. eksk. moms Pris i kr. inkl. moms 1, , , , , ,00 Landområde: Pr. boligenhed/afregningsmåler Parcel-, klynge-, række- og sommerhuse samt nedlagte landbrug (Ø40 mm stik) Enhed Hovedanlæg Forsyningsledning Hovedanlæg Forsyningsledning Stikledning Pris i kr. eksk. moms Pris i kr. inkl. moms 2,00 16,076, , , , ,00 Afbrydelse af vandstik Til og med Ø63 mm Større end Ø63 mm Pris i kr. ekskl. moms ,00 Efter aftale Pris i kr. inkl. moms ,00 Efter aftale For priser ved tilslutning af stik større end Ø40 mm henvises til takstblad for erhverv. Anlægsbidrag (tilslutningsbidrag) består af bidrag til: hovedanlægget forsyningsledningsnettet stikledning Der henvises i øvrigt til de nærmeste bestemmelser herom i Vandforsyningsregulativ for Vestforsyning Vand A/S afsnit 2. Tilslutning uden for det naturlige forsyningsområde Det naturlige forsyningsområde defineres som vandforsyning til ejendomme inden for 200 m fra eksisterende forsyningsledninger, som har den tilstrækkelige forsyningskapacitet. Ejendomme uden for det naturlige forsyningsområde kan tilslutttes ved betaling af tilslutningsbidrag tillagt de faktiske omkostninger til etablering af forsyningsledning over 200 m. Byggemodning Vestforsyning Vand A/S kan forlange, at der forud for påbegyndelse af anlægsarbejdet af forsyningsledninger frem til de ejendomme, der fremkommer ved udstykningen, stilles sikkerhed, og at betaling sker, så snart forsyningsledningerne er anlagt. Såfremt udstykningsforetagenet samtidig ønsker, at der anlægges stikledninger til de ejendomme, der fremkommer ved udstykningen, kan Vestforsyning Vand A/S tilsvarende forlange, at udstykningsforetagenet stiller sikkerhed herfor og betaler bidrag til stikledningerne, så snart stikledningerne er etableret. 11

12 SPILDEVAND Tilslutningsbidrag Pris i kr. inkl. moms Tilslutningsbidrag pr. boligenhed ,50 Ejendomme, der ifølge spildevandsplanen ikke skal tilsluttes for tag- og overfladevand (60% af standardbidrag) ,25 Ejendomme, der er blevet pålignet tilslutningsbidrag til kloak før 1993, betaler det pålignede beløb. Kloakeringsprincippet for de enkelte ejendomme fremgår af Spildevandsplanen. Inden Vestforsyning Spildevand A/S påbegynder anlægsarbejde nødvendiggjort af byggemodning af et nyt område, der er udstykket ved kommunal eller privat foranstaltning, kan Vestforsyning Spildevand A/S kræve sikkerhedsstillelse for betaling af tilslutningsbidrag. Stikkerhedsstillelse kan kræves i form af tilfredsstillende bankgaranti eller lignende. 12

13 SPILDEVAND Midlertidigt vandforbrug Vand til bygge brug og vandforbrug på markedspladser, cirkuspladser m.v. skal afregnes efter måler. Da der ikke er en fast vandinstallation knyttet til disse aktiviteter opsætter Vestforsyning midlertidig måler. Der afregnes gebyr for midlertidig målerinstallation samt vandbidrag og vandafledningsbidrag svarende til forbrugt vandmængde. Afregning af strømforbrug til husstandspumpestationer I forbindelse med installering af husstandspumpestationer hvor Vestforsyning Spildevand A/S er forpligtet til at afholde omkostningerne til strømforbruget iht. loven modregnes med følgende takst pr. kubikmeter forbrugt vand ekskl. moms inkl. moms 0,65 0,81 13

14 GEBYRER Vi anvender Dansk Energis standardgebyrer: Art Pris i kr. inkl. moms Rykkerskrivelse nr. 1 (momsfri) 100,00 Lukkevarsel (rykker nr. 2) (momsfri) 100,00 Besøg med henblik på afbrydelse (lukkebesøg) (momsfri) 400,00 Genoplukning 500,00 Betalingsaftale 100,00 Inkassobesøg 250,00 Fogedforretning, udkørende * 437,50 Selvaflæsningskort, rykker 87,50 Selvaflæsningskort, aflæsningsbesøg 300,00 Ekstraordinær måleraflæsning med regning 250,00 Ekstraordinær opkrævning ved flytning 81,25 Udskrift af regningskopi 43,75 Målerundersøgelse på stedet 437,50 Målerundersøgelse på værksted efter regning Midlertidig tilslutning, installatør sætter op 168,75 Midlertidig tilslutning- Vestforsyning sætter op - 1 måler 687,50 MIdlertidig tilslutning - Vestforsyning sætter op - 2 målere 1.187,50 Nedtagning af måler 718,75 Målergenetablering 687,50 Udbringning af måler 206,25 Levering af forbrugsprofil til timeafregnede målere Gebyr for skønnet aflæsning 81,25 Regningsgebyr (papirsfaktura m. girokort) 25,00 Uberettiget forbrug (ulovlig gentilslutning) 1.375,00 Fjernbetjent afbrydelse 187,50 Fjernbetjent gentilslutning 250,00 Genoplukning uden for normal arbejdstid 1.000,00 *) Hertil skal lægges de faktiske omkostninger til foged og eventuel låsesmed. Der henvises til lovbekendtgørelse nr. 936 af 8. september 2006 om retsafgifter med eventuelle senere ændringer, afsnit II: Afgifter for foged- og auktionsforretninger. 14

15 RATER OG AFREGNING Afregningsperioden følger kalenderåret. Holstebro Der opkræves samlet for el, varme, vand og spildevand Seneste betalingsdato for raterne: Rate nr. 1 den 10. februar Rate nr. 2 den 10. april Rate nr. 3 den 10. juli Rate nr. 4 den 12. oktober Der aflæses hvert år den 31. december. Årsopgørelsen sendes ud først i februar Vinderup by og Sahl Der opkræves samlet for el, vand og spildevand Seneste betalingsdato for raterne: Rate nr. 1 den 10. februar Rate nr. 2 den 10. april Rate nr. 3 den 10. juli Rate nr. 4 den 10. oktober Der aflæses hvert år den 15. december. Årsopgørelsen sendes ud først i februar. Landsbyer og sommerhusområder i Vinderup (minus Sahl) Seneste betalingsdato for raterne: Rate nr. 1 den 10. marts Rate nr. 2 den 10. september Der aflæses hvert år den 15. december. Årsopgørelsen sendes ud først i februar. Ulfborg Én rate sammen med årsafregningen. Seneste betalingsdato er den 11. april. Der aflæses hvert år den 15. december Årsopgørelsen sendes ud midt i marts. 15

16 UDGIFTER I 2015 FOR EN GENNEMSNITSFAMILIE El Forudsætninger: Kunde hos andet selskab (priseksempel) Årligt forbrug = 4000 kwh Kr. for kwh Elforbrug 1.160,00 Lokalt 570,80 Transportbetaling: Regionalt 88,00 Energinet.dk 284,00 Offentlige forpligtelser 844,00 Forbrugsbalancegebyr 5,24 Nettopris 2.952,04 Abonnement 696,00 Elafgifter 3.388,00 Moms 1.759,01 I alt inkl. alt 8.795,05 Årsforbrug - private 6% 1% 3% Transportbet. lokalt (VF) Transportbet. regionalt Transportbet. Energinet.dk 20% 10% Offentlige forpligtelser Elforbrug Forbrugsbalancegebyr Abonnement 39% 13% 8% 0% Elafgifter Moms 16

17 UDGIFTER I 2014 FOR EN GENNEMSNITSFAMILIE Fjernvarme Forudsætninger: Årligt forbrug = kwh Husstørrelse = 130 m 2 Kr. for kwh Fjernvarmeforbrug 7.473,60 Kr. for 130 m 2 Abonnement 1.886,30 Moms 2.339,98 I alt inkl. moms ,88 Fordeling: Årsforbrug - varme 20,0% Bidrag kr. pr. kwh. Varmeforbrug 63,9% Abonnement 16,1% Moms 17

18 UDGIFTER I 2015 FOR EN GENNEMSNITSFAMILIE Vand Forudsætninger: Årligt forbrug = 150 m 3 Kr. pr. m 3 Kr. for 150 m 3 Vandforbrug 5,45 817,50 Statsafgift - ledningsført vand 5,86 879,00 Statsafgift drikkevandsbeskyttelse 0,67 100,50 I alt 11, ,00 Abonnement 585,00 Moms 3,00 595,00 I alt inkl. moms 14, ,50 Fordeling: 20% 27% Vandforbrug Statsafgift - ledningsført vand Statsafgift - drikkevandsbidrag 20% Abonnement pr. måler pr. år Moms 3% 30% 18

19 UDGIFTER I 2015 FOR EN GENNEMSNITSFAMILIE Spildevand Forudsætninger: Årlig afledning = 150 m 3 Kr. pr. m 3 Kr. for 150 m 3 Vandafledningsbidrag 22, ,50 Abonnement 574,00 Moms 5,53 973,38 I alt inkl. moms 27, ,88 Fordeling: 20% Vandafledningsbidrag til og med 500 m3/år (trin 1) 12% Abonnement pr. måler pr. år Moms 68% 19

20 Vestforsyning A/S Nupark Holstebro tlf.: fax:

Takstblad 2015. Indholdsfortegnelse:

Takstblad 2015. Indholdsfortegnelse: Takstblad 2015 Indholdsfortegnelse: Sidetal: Renovationsordning 2-3 - Takster for husholdninger 2 - Takster for erhverv 3 Vandforsyning 4-6 Spildevand 7-9 Gebyrer 10 Priseksempel 11 Betalingsbetingelser

Læs mere

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune Betalingsvedtægt for NFS Spildevand A/S Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune December 2010 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens område... 3 2 NFS Spildevand A/S` budget og regnskab... 3 3 NFS Spildevand

Læs mere

Forbrugerpriser... 3. Tilslutning... 4-6. Øvrige ydelser... 6-7

Forbrugerpriser... 3. Tilslutning... 4-6. Øvrige ydelser... 6-7 Takster - Vand 2013 Indholdsfortegnelse Forbrugerpriser... 3 Grenaa Tilslutning... 4-6 Hovedanlægsbidrag Forsyningsledningsbidrag Etablering af stikledning Afbrydelser Øvrige ydelser... 6-7 Erstatningsmåler

Læs mere

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Hillerød Spildevand A/S er en virksomhed i den samlede koncern Hillerød Forsyning, som består af følgende virksomheder: Hillerød Forsyning Holding A/S, Hillerød

Læs mere

Betalingsvedtægt. Spildevand

Betalingsvedtægt. Spildevand Betalingsvedtægt Spildevand Udgave: 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 3.1 Tilslutningsbidrag 3 3.1.1 Bidragets størrelse 3 3.1.2 Supplerende tilslutningsbidrag 4 3.1.3 Forfaldstidspunkt 4 3.1.4 Pristalsregulering

Læs mere

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Indledning I medfør af lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. (betalingsloven), har Vallensbæk Kloakforsyning

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S 2 Indholdsfortegnelse 0. Introduktion til Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. 4 1.

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S. 1. Vedtægtens område. 2. Hedensted Spildevand A/S s budget og

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. Fredericia Spildevand A/S

Betalingsvedtægt. for. Fredericia Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand A/S Med virkning fra 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse Side Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel 1 Definitioner... 4 Kapitel 2 - Vedtægtens område 2.1 Generelt...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi for Fredericia Spildevand og Energi Med virkning fra 1. maj 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord... 5 Lovgrundlag og omfang... 5 Kapitel 1... 6 Definitioner... 6 Kapitel 2... 8 Vedtægtens

Læs mere

Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevand København A/S 2014

Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevand København A/S 2014 Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevand København A/S 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Definitioner...3 2 Vedtægtens område...4 3 Budget og regnskab...4 4 Tilslutningsbidrag...5 5 Vandafledningsbidrag...6 6

Læs mere

Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S

Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S Gældende fra den 01-05-2015 Indhold Kapitel 1 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2 Spildevandsselskabets budget og regnskab... 4 Kapitel 3 Spildevandsselskabets

Læs mere

BETALINGSVEDTÆG T. Frederiksberg Kloak A/S

BETALINGSVEDTÆG T. Frederiksberg Kloak A/S BETALINGSVEDTÆG T Frederiksberg Kloak A/S 1 Indhold 1. Grundlag for vedtægten...3 2. Vedtægtens område...3 3. Forsyningens organisering...4 4. Information...4 5. Ordforklaring...4 6. Hovedledninger...5

Læs mere

Betalingsregler Verdo Vand A/S

Betalingsregler Verdo Vand A/S Betalingsregler Verdo Vand A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1968 Indholdsfortegnelse 1. Tilslutningsbidrag... 3 1.1 Indledende bestemmelser... 3 1.2

Læs mere

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Vedtægt 2011, revideret 2013 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens grundlag... 3 2 Vedtægtens område... 3 3 Budget og regnskab... 3 4 Indtægter... 4 4.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSANLÆG JAMMERBUGT FORSYNING A/S - 2014

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSANLÆG JAMMERBUGT FORSYNING A/S - 2014 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 1 Vedtægtens område... 4 2 Budget og regnskab... 5 3 Forsyningens indtægter... 5 3.1 Tilslutningsbidrag... 5 3.1.1 Tilslutningsbidragets størrelse... 6

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den X. X 2012. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand a s hjemmeside:

Læs mere

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3. Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.1 Tilslutningsbidrag 4 3.2 Vandafledningsbidrag 7 3.3 Særbidrag 9 3.4

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. 12. 2014. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Aalborg Forsyning, Kloak A/S 1. januar 2015 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg Indholdsfortegnelse Kap. 1: Vedtægtens område 3 Kap. 2: Kloakselskabets budget og regnskab 3 Kap. 3: Kloakselskabets indtægter

Læs mere

Anlægsbidrag 2015. Gældende pr. 1. januar 2015. Boulstrupværket

Anlægsbidrag 2015. Gældende pr. 1. januar 2015. Boulstrupværket Anlægsbidrag 2015 Gældende pr. 1. januar 2015 Boulstrupværket ENFAMILIEHUSE i byområder og sommerhuse Ekskl. moms Inkl. moms Bidrag hovedanlæg: kr. 15.912,00 kr. 19.890,00 Bidrag forsynings- og stikledning:

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune I medfør af lov om betalingsregler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr.716

Læs mere

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt Thisted Vand A/S Betalingsvedtægt 1 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1... 3 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2... 3 Thisted Vand A/S budget og regnskab... 3 Kapitel 3... 4 Thisted Vand A/S indtægter... 4 A.

Læs mere

Betalingsvedtægt. Varde Kloak og Spildevand A/S. Gældende fra 1. januar 2015

Betalingsvedtægt. Varde Kloak og Spildevand A/S. Gældende fra 1. januar 2015 Betalingsvedtægt Varde Kloak og Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2015 Version: 3.0 - opdateret 2. december 2014 Indhold Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S...3 Kapitel 1 Vedtægtens

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Fjernvarme. Leveringsbetingelser og betalingsvilkår. Guldborgsund Forsyning

Fjernvarme. Leveringsbetingelser og betalingsvilkår. Guldborgsund Forsyning Fjernvarme Leveringsbetingelser og betalingsvilkår Guldborgsund Forsyning Indholdsfortegnelse Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v..... 3 2. Etablering/ændring

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift.

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift. Glostrup Kommune Att.: Birgitte Harpelund og Ole Rønsholdt 30. oktober 2012 Sag 12/04661 CF E-mail: birgitte.harpelund@glostrup.dk; miljo.teknik@glostrup; ole.ronsholdt@glostrup.dk; Nikoline.Andersen@glostrup.dk

Læs mere

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001 Betalingsregler for spildevandsanlæg Indhold FORORD 7 1 SPILDEVANDSREGULERING AF BETYDNING FOR ADMINI- STRATIONEN AF LOV OM BETALINGSREGLER FOR SPILDE- VANDSANLÆG

Læs mere