Sydbank MasterCard. Regler. Januar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sydbank MasterCard. Regler. Januar 2009 6363.0309"

Transkript

1 Sydbank MasterCard Regler Januar 2009

2 Regler for Sydbank MasterCard Sydbanks almindelige forretningsbetingelser, som udleveres ved etablering af kundeforhold, gælder for ethvert mellemværende mellem Sydbank og dens kunder, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt mellem parterne eller fastsat af Sydbank. Følgende yderligere betingelser/regler gælder for alle Sydbank MasterCard, medmindre andet er anført. Sydbank MasterCard kan udstedes som: hvor du kan bruge dit Sydbank MasterCard. Se efter MasterCard-logoet. Kortkonto: Konto, som transaktioner i forbindelse med brugen af dit Sydbank MasterCard opsamles på. Der oprettes en kortkonto i forbindelse med ethvert Sydbank MasterCard, dog ikke familiekort. Medmindre andet aftales, har firmakort samme kortkonto. I Sydbanks NetBank og i Online Banking kaldes din kortkonto for et aftalenummer. Afregningskonto: Kontoen, som det opsamlede forbrug på kortkontoen betales fra. Firmakort Business Classic Business Gold Business Platinum Privatkort Private Classic Private Gold Private Platinum Definitioner Firmakort: Et Sydbank MasterCard, der bruges til betaling af kortbrugers udgifter (primært rejse- og repræsentationsudgifter), som kortbruger afholder på vegne af sit ansættelsessted/firma. Der kan ikke knyttes kreditaftaler til en firmakort-kortkonto, idet der ved afregning altid skal indbetales den fulde saldo på kortkontoen. Se også pkt vedrørende specielle hæftelsesforhold på firmakort. Til firmakort oprettes der som udgangspunkt kun én kortkonto, uanset hvor mange firmakort der udstedes. Privatkort: Et Sydbank MasterCard, som bruges til betaling af kortbrugers private udgifter. Til et privatkort kan knyttes en aftale, hvilket gør det muligt at betale saldoen på kortkontoen delvist. Du kan altid betale den fulde saldo og undgå rentetilskrivning. Et privatkort betegnes som et dobbeltkort, når kortbruger samtidig har et firmakort. Dobbeltkortet indeholder de fordele, der er nævnt i pkt Familiekort: Et ekstra privat Sydbank MasterCard, som kortbrugeren af et privatkort kan få udstedt til sin ægtefælle/ samlever eller til hjemmeboende børn over 18 år. Der er ikke en særskilt kortkonto til et familiekort. Kortbrugeren af et familiekort har fuldmagt til at disponere på kortkontoen med sit Sydbank MasterCard. Det opsamlede forbrug på familiekortet sker på den kortkonto, som er oprettet i forbindelse med det privatkort, der er en forudsætning for udstedelse af familiekortet. Det fysiske familiekort er identisk med privatkortet. Familiekortet indeholder de fordele, der er nævnt i pkt Betalingsmodtager: Forretningen, hotellet, restauranten eller et andet sted, Kontohaver: Den person/det firma, som kortkontoen er oprettet til. Kortbruger: Den person, som et Sydbank MasterCard er udstedt til. Forbrugsgrænse: Det maksimale beløb, der kan trækkes på kortkontoen. Fjernsalg: Betalingstransaktioner, hvor der ikke sker aflæsning af kortet i kombination med pinkode eller underskrift, f.eks. transaktioner, som er foretaget ved oplysning af kortnummer via f.eks. internettet (evt. kombineret med sikkerhedsproceduren MasterCard Secure Code) og telefonordrer transaktioner, som er foretaget ved oplysning af kortnummer via f.eks. postordre, hvor kortbruger har afgivet underskrift, transaktioner, hvor kortet aflæses, men hvor kortbruger ikke indtaster pinkode eller afgiver underskrift, f.eks. selvbetjente automater uden pinkode ved broer. MasterCard SecureCode: MasterCard SecureCode er en ekstra beskyttelse mod misbrug af kortdata ved handel på internettet. Før brugeren kan benytte MasterCard SecureCode til internethandel, skal brugeren oprette en MasterCard SecureCode. Denne kode skal anvendes ved fremtidige køb i forretninger, der anvender MasterCard SecureCode. Kvittering: Oplysninger om en betaling, som gives på papir eller i elektronisk form. Sydbank MasterCard: Hæve- og betalingskort, der kan bruges i Danmark og i udlandet. Danmark: Danmark, Grønland og Færøerne. Udlandet: Alle dele af verden, bortset fra Danmark, Grønland og Færøerne. 2

3 Opgørelsesdato: Den dato, hvor kortkontoens forbrug gøres op, og hvor forfalden saldo bliver adviseret. Opgørelsesdatoen er 14 dage før den 1. i en måned, dog altid en bankdag. Forfaldsdato: Sidste rettidige betalingsdato for forfalden saldo, som er opgjort ved afslutningen af en opsamlingsperiode. Forfaldsdatoen er tidligst første bankdag i måneden efter opgørelsesdatoen. Opsamlingsperiode: Perioden mellem to opgørelsesdatoer, i hvilken forbruget m.m. opsamles på kortkontoen. PBS A/S: PBS Danmark A/S og PBS International A/S er de selskaber, der bl.a. administrerer Dankort- og Visa/ Dankort-systemet for pengeinstitutterne, og som er pengeinstitutternes samarbejdspartner på MasterCard. PBS International A/S: Bl.a. indløserorganisation for MasterCard. MasterCard International: Den kortorganisation, Sydbank samarbejder med, hvad angår MasterCard. Pinkode: Den personlige, hemmelige kode, der er knyttet til Sydbank MasterCard. Prisliste: Den til enhver tid gældende liste over rentesatser, gebyrer m.m. på Sydbank MasterCard. Prislisten har du fået sammen med kortet, men du kan også hente den på sydbank.dk eller få den i banken. 1. Kortets anvendelsesmuligheder Sydbank MasterCard kan udleveres i tilknytning til en kortkonto i Sydbank se dog pkt. 4. Sydbank MasterCard kan bruges som hævekort og som betalingskort i Danmark og udlandet Brug af Sydbank MasterCard som hævekort I Danmark 1) Til udbetaling af kontanter fra danske pengeautomater, der er forsynet med MasterCard-logo. 2) Til udbetaling af kontanter hos danske pengeinstitutter, der er tilsluttet MasterCard-systemet som kontantudbetaler. 3) Til udbetaling af kontanter på valutakontorer i kasinoer m.m. 5) Til udbetaling af kontanter i lokal valuta fra pengeautomater i udlandet, der er tilsluttet MasterCard, eller andre kortsystemer, der indgår i et samarbejde med MasterCard. Det maksimale beløb, der kan udbetales i kontanter i udenlandsk valuta, fremgår af prislisten. Der kan forekomme lo ka le begrænsninger, som kan medføre, at der skal betales minimumsgebyr flere gange. Vær opmærksom på, at det i udlandet er almindelig praksis at vise legitimation i form af pas ved kontanthævning Brug af Sydbank MasterCard som betalingskort Sydbank MasterCard kan bruges til betaling af varer og tjenesteydelser hos danske og udenlandske betalingsmodtagere, der tager imod MasterCard. Den enkelte betalingsmodtager kan have regler for begræns ning i anvendelsen og kan forlange at få forevist legitima tion i form af pas. Sydbank påtager sig intet ansvar for, at betalingsmodtager nægter at acceptere MasterCard Oplysning om MasterCards anvendelsesmuligheder i forskellige lande kan ses på sydbank.dk Udstedelse af Sydbank MasterCard Kort udstedes efter individuel vurdering af ansøger, jf. pkt. 4. Kort kan kun udstedes til personer, der er fyldt 18 år og ikke er under værgemål. Kortet udstedes normalt for 3 år ad gangen. Udløbstidspunktet er præget på kortet. Kortet vil blive sendt med almindeligt brev til den adresse, som Sydbank har noteret. Hvis kortbruger bor uden for Danmark, Norden, Europa, Schweiz eller Liechtenstein bliver kortet af sikkerhedsmæssige årsager sendt med kurér for kontohavers regning Oprettelse af kortkonto Samtidig med udstedelsen af et Sydbank MasterCard opretter Sydbank en kortkonto. Hver gang kortet bruges, registreres beløbet på denne kortkonto. De opsamlede beløb/forbrug og eventuelle beregnede renter og gebyrer opgøres en gang om måneden. Afregningen sker iht. den indgåede MasterCard-aftale Hævning på kortet Hver gang kortet bruges, registreres beløbet på kortkontoen. De opsamlede beløb og eventuelle beregnede renter og gebyrer opgøres en gang om måneden. Afregning på forbruget sendes til kontohaver hver måned. Ved betaling eller hævning i udenlandsk valuta omregnes beløbet til danske kroner, jf. prislisten. Det maksimale beløb, der kan udbetales pr. døgn, fremgår af prislisten. I udlandet 4) Til udbetaling af kontanter ved kasser hos kontantudbetalingssteder i udlandet, der er tilsluttet MasterCard, eller andre kortsystemer, der indgår i et samarbejde med MasterCard Arbejdskonflikter Du kan ikke bruge Sydbank MasterCard i Danmark, hvis Sydbank og/eller pengeinstitutternes tekniske centre inddrages i en arbejdskonflikt. Ved en sådan konflikts begyndelse og ophør vil du hurtigst muligt blive orienteret herom, bl.a. gennem annoncering i dagspressen. Du kan ikke forvente at kunne bruge Sydbank 3

4 MasterCard uden for Danmark, hvis et eller flere af pengeinstitutternes tekniske centre og/eller hvis en eller flere af pengeinstitutternes internationale samarbejdspartnere inddrages i en arbejdskonflikt. Ved arbejdskonflikter alene uden for Danmark vil Sydbank MasterCard fortsat kunne bruges i Danmark Sydbanks fraskrivelse af ansvar for ekstraordinære begivenheder Sydbank er ikke ansvarlig for skade, der skyldes lovforskrifter, myndighedsforanstaltninger eller lignende, indtruffet eller truende krig, oprør, borgerlige uroligheder, terror, sabotage, naturkatastrofer, strejke, lockout, boykot og blokade, uanset om Syd bank selv er part i konflikten, herunder at denne kun rammer dele af Sydbanks funktioner, forudsat at der ikke foreligger selv stændigt ansvar for Sydbank. 2. Vilkår knyttet til at eje og bruge Sydbank MasterCard 2.1. Forbrugsgrænse Sydbank fastsætter størrelsen af forbrugsgrænsen efter indi viduel kreditvurdering, jf. pkt. 4. Den aftalte forbrugsgrænse vil fremgå af den månedlige afregning. Forbrugs grænsen er det maksimale beløb, du kan disponere over på kortkontoen. En bruger med disponeringsfuldmagt til kortkontoen kan i Sydbanks NetBank/Online Banking stoppe/åbne for forbrug på Sydbank MasterCard udstedt til samme kortkonto Udlevering og opbevaring af kort, pinkode og MasterCard SecureCode Kort Banken ejer det udleverede kort og kan ombytte kortet. Banken udleverer eller sender kortet til dig. Du skal opbevare kortet forsvarligt og med jævne mellemrum kontrollere, at du ikke har mistet kortet, eller at der ikke er foretaget uberettigede hævninger på din konto. Når du har modtaget kortet, skal du underskrive kortet på bagsiden. Pinkode Banken sender dig en pinkode til kortet. Pinkoden konstrueres og udskrives maskinelt, uden at nogen kan få kendskab til koden. Du skal underrette banken, hvis brevet med kortet eller brevet med pinkoden har været åbnet eller ikke er intakt ved modtagelsen. Af sikkerhedsmæssige årsager bør du lære pinkoden udenad, hvorefter du skal destruere brevet med pinkoden. Hvis du ikke kan lære pinkoden udenad eller ønsker at opbevare pinkoden, skal du opbevare pinkoden forsvarligt og helst på pinkode-huskeren fra Sydbank. Bed om flere pinkodehuskere, hvis du får brug for det. Du må ikke opbevare pinkoden sammen med dit Sydbank MasterCard eller skrive pinkoden på kortet. Du må ikke oplyse din pinkode til andre eller på anden måde lade andre få kendskab til pinkoden. MasterCard Secure Code Inden eller senest i forbindelse med første MasterCard SecureCode internetkøb skal du oprette din Master- Card SecureCode. Du skal bruge koden ved fremtidige køb i forretninger, der anvender MasterCard Secure- Code. MasterCard SecureCode skal bestå af mindst 6 karakterer uden mellemrum og skal indeholde både tal og bogstaver. Du må ikke benytte din pinkode som en del af MasterCard SecureCode. Du må ikke opbevare MasterCard SecureCode sammen med kortet eller skrive den på kortet. Du må ikke oplyse din MasterCard SecureCode til andre eller på anden måde lade andre få kendskab til koden. Hvis du har glemt din MasterCard SecureCode, kan du oprette en ny via bankens hjemmeside eller i forbindelse med næste køb ved at trykke på knappen glemt kode. Du behøver ikke foretage dig yderligere i forbindelse med din glemte MasterCard SecureCode Fuldmagt Kort, pinkode og MasterCard Secure Code må kun bruges personligt. Skal en anden person have fuldmagt til at hæve på kortkontoen med et Sydbank MasterCard, skal personen have sit eget familiekort, sin egen pinkode og sin egen MasterCard Secure Code, se pkt Kortbrugers brug af familiekort sker efter samme regler, som gælder for dig. Skal personen ikke længere kunne hæve på kortkontoen med sit Sydbank MasterCard, skal kortet leveres tilbage til Sydbank Brug af kortet Med pinkode Når du ved brug af Sydbank MasterCard indtaster din pinkode, skal du sikre dig, at andre ikke kan aflure koden. Du må kun anvende din pinkode i pin-baserede terminaler og pengeautomater, hvor MasterCard-logoet fremgår. Før du godkender en betaling, skal du sikre dig, at det korrekte beløb fremgår af terminalen. 4

5 Med underskrift Når du ved brug af Sydbank MasterCard skal underskrive en nota, skal du kontrollere, at beløbet er korrekt anført på notaen. Skriv aldrig under på en nota, hvis beløbet ikke er påført, eller beløbet er forkert. Hvis du bliver opmærksom på, at der foretages flere aftryk af kortet, bør du sikre dig, at det/de ikke anvendte aftryk destrueres. Når du bruger Sydbank MasterCard i betalingsautomater, hvor du ikke indtaster din pinkode eller underskriver en nota, skal du sikre dig, at det beløb, der fremgår af automaten, er korrekt, inden du godkender transaktionen Fjernsalg Når du benytter kortet til køb via internettet, skal du oplyse kortnummer, kortets udløbsdato, kontrolcifre samt evt. navn og adresse. Hvis forretningen er tilmeldt MasterCard SecureCode, skal du derudover indtaste din MasterCard SecureCode. Når du benytter kortet til køb ved telefon- og postordre, skal du oplyse kortnummer, kortets udløbsdato, kortets kontrolcifre samt evt. navn og adresse. Ved postordrekøb skal du endvidere underskrive bestillingssedlen. Ved gennemførelse af transaktioner i betalingsautomater, hvor du ikke indtaster din pinkode eller underskriver en nota, skal du sikre dig, at det beløb, der fremgår af automaten, er korrekt, inden du godkender transaktionen Abonnement Har du brugt dit kortnummer til betaling af en løbende ydelse, f.eks. i form af et abonnement, skal du sikre dig, at betalingsmodtager får skriftlig besked, hvis du ønsker at opsige abonnementet eller ikke længere ønsker at betale med Sydbank MasterCard Kvittering Sørg altid for at få en kvittering, når du hæver kontanter eller køber med dit Sydbank MasterCard. Kvitteringen skal bl.a. vise dato, beløb og kortnummer eller dele heraf. Du skal sikre dig, at beløbet er i overensstemmelse med udbetalingen eller købet, og at korrekt dato er anført. Gem kvitteringen, til du har modtaget din afregning, jf. pkt Har du handlet på internettet, bør du udskrive en kopi af skærmbilledet, hvoraf det beløb, du skal betale, fremgår. Kopien kan bruges til kontrol af din afregning Afregning og kontrol Når der sker et forbrug på kortkontoen, vil du minimum én gang om måneden modtage en afregning. Du har også mulighed for løbende at se forbruget på kortkontoen i Sydbanks NetBank/Online Banking. Du skal kontrollere din afregning omhyggeligt, dvs. at der ikke forekommer transaktioner, som du ikke mener at have foretaget, eller transaktioner, som ikke stemmer overens med dine kvitteringer. Fjernsalgstransaktioner skal kontrolleres ekstra grundigt. Hvis der forekommer transaktioner, som du ikke mener at have foretaget, eller der ikke er overensstemmelse mellem din kvittering og de oplysninger, der fremgår af afregningen, skal Sydbank have besked straks og senest 14 dage efter, at du/firmaet har modtaget afregningen. Sydbank vil herefter undersøge indsigelsen og vil sædvanligvis indsætte det beløb, der er tvivl om, på afregningskontoen, mens undersøgelsen står på. Hvis indsigelsen er uberettiget, vil Sydbank igen hæve beløbet på afregningskontoen. Viser undersøgelsen, at der er tale om misbrug af kortet fra tredjemands side, afhænger ansvaret af reglerne i lov om visse betalingsmidler 11 og 12, jf. pkt Ved uberettigede indsigelser kan Sydbank opkræve renter fra det tidspunkt, hvor beløbet blev indsat på afregningskontoen, og indtil beløbet igen hæves, samt eventuelt et gebyr for fremskaffelse af notakopi, jf. prislisten Fejl og mangler ved ydelsen Sydbank har intet ansvar for fejl og mangler mv. ved de ydelser, betalingsmodtager leverer. Vil du klage over fejl og mangler ved de leverede ydelser, skal du kontakte betalingsmodtager Tilbagekaldelse Du kan ikke tilbagekalde (kontramandere) transaktioner foretaget med dit Sydbank MasterCard Din pligt til at få dit Sydbank MasterCard spærret Du skal kontakte Sydbank snarest muligt, hvis - du mister kortet, eller - du opdager, at kortet er blevet misbrugt, eller - en anden får kendskab til din pinkode, eller - du får mistanke om, at kortet er blevet kopieret, eller - du på anden måde får mistanke om, at kortet kan blive misbrugt. Du skal ikke spærre dit kort, hvis du har glemt din MasterCard Secure Code. Hvis du har mistanke om, at andre har fået kendskab til din MasterCard Secure- Code, skal du straks ændre den via bankens hjemmeside. Uden for bankens åbningstid skal du give besked på tlf , der svarer døgnet rundt. Du skal oplyse navn, adresse og evt. kortnummer eller CPR-nummer for straks at få kortet spærret. Ved opkald til PBS kan du også bruge telefax nr Når Sydbank eller PBS har spærret kortet, vil du modtage en skriftlig meddelelse med angivelse af årsag til og tidspunkt for spærringen Dit ansvar, hvis andre misbruger kortet Hvis kortet og pinkoden er blevet misbrugt af en anden, skal du dække tab op til kr. (selvrisiko). Du skal højst betale kr. i alt i selvrisiko, hvis flere af dine kort med samme pinkode misbruges i forbindelse med den samme hændelse. Det forudsætter dog, at du spærrer alle kort med samme pinkode samtidigt. 5

6 Du skal dog dække tab op til kr. (inklusiv selvrisiko), hvis udsteder kan godtgøre, at pinkoden har været brugt, og du ikke har kontaktet udsteder snarest muligt, efter du har fået kendskab til, at kortet er bortkommet, eller du har opdaget, at en anden har fået kendskab til pinkoden, eller du har oplyst koden til misbrugeren, eller du ved groft uforsvarlig adfærd har gjort misbruget muligt. Du skal desuden dække tab op til kr., hvis kortet har været aflæst fysisk eller elektronisk, og der er brugt falsk underskrift, og udsteder kan godtgøre, at du ikke har kontaktet udsteder hurtigst muligt, efter du eller én, du har overladt kortet til, har opdaget, at kortet er mistet, eller du eller én, du har overladt kortet til, ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort misbruget. Samlet kan du ikke hæfte for mere end kr. pr. kort, selvom du hæfter efter begge kr.-reglerne. Du skal dog højst betale kr. i alt, inklusiv selvrisiko, hvis flere af dine kort med samme pinkode misbruges i forbindelse med den samme hændelse. Det forudsætter dog, at du spærrer alle kort med samme pinkode samtidig. Du skal dog dække det fulde tab, hvis udsteder godtgør, at du har oplyst pinkoden til misbrugeren, og du indså eller burde have indset, at der var risiko for misbrug. Hvis du har flere kort med samme pinkode, gælder den ubegrænsede hæftelse for hvert kort, der er misbrugt. Du er ikke ansvarlig for tab, der opstår, efter pengeinstituttet har fået besked om spærring. Du kan læse nærmere om ansvarsreglerne i lov om visse betalingsmidler, 11 og 12, som er gengivet sidst i brugerreglerne Sydbanks ret til at spærre kortet Banken er berettiget til at spærre for brug af Sydbank MasterCard, hvis - den afregningskonto, som kortets betaling er knyttet til, er ophævet se også pkt reglerne overtrædes, herunder hvis den afregningskonto, som kortets betaling er knyttet til, overtrækkes, eller hvis beløbet på din afregning ikke bliver betalt rettidigt - kundeforholdet til Sydbank i øvrigt er misligholdt - kortet er blevet misbrugt, eller hvis Sydbank får en begrundet mistanke om misbrug. I tilfælde af overtræk på afregningskontoen vil du blive rykket skriftligt, før kortet bliver spærret. Øjeblikkelig spærring kan dog ske, hvis der er tale om et særlig groft og/eller gen tagne overtræk. Sydbank kan desuden forlange alle kort, der er udleveret til kortkontoen, leveret tilbage. Når Sydbank har spærret kortet, vil du modtage en skriftlig meddelelse med angivelse af årsag til og tidspunkt for spær ringen Kortets gyldighed, udløbs- og fornyelsestidspunkt Sydbank MasterCard udstedes normalt for en periode på 3 år og kan bruges til og med udløbsmåneden, der er anført på kortet. Kortet er herefter ugyldigt. Dit Sydbank MasterCard fornyes automatisk ved udløb, og du modtager et nyt kort med posten. Hvis kortet er spærret, er en evt. forsikringsdækning kun gældende i indtil ét år efter betaling af årsgebyret Ophør Hvis du ikke længere ønsker at bruge kortet, skal du levere det tilbage til Sydbank. Hvis privatkortet eller firmakortet ophæves, skal øvrige familiekort eller dobbeltkort også leveres tilbage til Sydbank. Hvis du sender kortet tilbage til Sydbank, skal du forinden klippe kortet over. Hvis afregningskontoen ophæves, skal afregningen fremover ske på en anden konto, eller samtlige kort til kortkontoen skal leveres tilbage. Forsikringer tilknyttet et privatkort/firmakort ophæves samtidig med ophævelsen af privatkortet/firmakortet. Tillægskort, der er udstedt i forbindelse med dit Sydbank MasterCard, ophæves samtidig med ophævelsen af privatkortet/firmakortet samt ved udløb Opsigelse Du er berettiget til uden varsel at opsige aftalen og indfri en eventuel saldo i Sydbanks favør. Sydbank kan med 3 måneders varsel opsige aftalen. Se dog pkt og pkt Ændring af reglerne, herunder reglerne om forsikringsbetingelser Reglerne kan ændres med 1 måneds varsel. Væsentlige ændringer vil dog ske med 3 måneders varsel. Besked om ændringen vil blive givet ved skriftlig eller elektronisk meddelelse eller ved annoncering i dagspressen og kan findes på sydbank.dk. Bruges kortet efter modtagelsen af nævnte meddelelse, betragtes dette som accept af de nye regler Misligholdelse Uanset aftalt opsigelsesvarsel forfalder saldoen på kortkontoen til øjeblikkelig indfrielse i tilfælde af, at du/firmaet - ikke oplyser Sydbank om dine økonomiske forhold, jf. pkt. 4., - standser dine/firmaets betalinger, kommer under konkurs eller anden insolvent bobehandling, - indleder forhandling om akkord eller gældssanering, - udsættes for udlæg eller arrest, - tager fast ophold uden for Danmarks grænser, hvis du/firmaet ikke inden fraflytningen har truffet aftale om den fortsatte betaling af saldoen på kortkontoen, - afgår ved døden/firmaet ophører, - får spærret dit Sydbank MasterCard som følge af, at kortreglerne overtrædes, - opsiger det øvrige kundeforhold i Sydbank, - får det øvrige kundeforhold i Sydbank opsagt/ophævet Klager Hvis du har klager, kan du henvende dig i Sydbank. Får du ikke medhold i din klage, kan du henvende dig til 6

7 Pengeinstitutankenævnet eller Forbrugerombudsmanden. Hvis du ønsker at klage over, at dit kort er blevet spærret, kan du henvende dig til Sydbank. Får du ikke medhold hos Sydbank, kan du klage til Datatilsynet Specielt for familiekort Hvis der jf. pkt er udstedt et eller flere familiekort til kortkontoen, har hver kortbruger af et familiekort fuldmagt til at disponere på kortkontoen med sit Sydbank MasterCard. Som kontohaver hæfter du som selvskyldnerkautionist for alt forbrug og deraf følgende omkostninger på kortkontoen, uanset om betalingerne /udbetalingerne er fore taget med et familiekort eller dit eget kort. Samtidig hæfter kortbrugeren af familiekortet personligt for brug af kortet. Familiekortet har de samme fordele som privatkortet. Privatkortet er en forudsætning for udstedelse af et familiekort. Ønsker du ikke længere, at kortbrugeren af et familiekort skal kunne bruge din kortkonto, skal du straks meddele dette til Sydbank, som herefter vil spærre kortet. Kortet skal desuden straks klippes i stykker og returneres til Sydbank. Fuldmagten ophører ved kontohavers død Specielt for dobbeltkort Dobbeltkort, der udstedes som privatkort i tilknytning til firmakort, har de fordele, der er nævnt under pkt Specielt for firmakort Virksomhedens forpligtelser Virksomheden hæfter for alle krav som følge af udstedelse og brug af kortet. Når en medarbejder fratræder sin stilling i virksomheden, skal virksomheden meddele dette til Sydbank. Endvidere skal virksomheden inddrage kortet, klippe det i stykker og sende det til Sydbank. Kortbruger hæfter solidarisk og direkte for alle krav som følge af sin brug af kortet, hvis én af følgende situationer opstår i relation til virksomheden: - der indledes akkordforhandlinger, - der anmeldes betalingsstandsning, - der indledes forhandling om gældssanering, - der indgives konkursbegæring, - virksomheden i øvrigt ophører, og du ikke kan godtgøre, at du på tidspunktet for brugen af kortet hverken havde eller burde have haft: - indsigt i virksomhedens overordnede økonomiske forhold og - kendskab til, at en af ovennævnte situationer kunne indtræffe. Hvis en af disse situationer opstår, skal du straks give besked til Sydbank. Du må ikke bruge kortet, og du skal straks klippe det i stykker og sende det til Sydbank Dine forpligtelser Hvis din brug af kortet hverken direkte eller indirekte er i virksomhedens interesse, hæfter du solidarisk og direkte for brugen af kortet Fordele knyttet til Sydbank MasterCard Sydbank tilbyder kortbrugere af Sydbank MasterCard særlige fordele, som Sydbank forhandler hos sine leverandører, herunder forsikringspakker, der varierer i omfang og dækning i forhold til de forskellige typer af Sydbank MasterCard. Disse fordele kan variere hen over tiden og kan være periodisk afgrænsede. Du modtager forsikringsbetingelserne i forbindelse med kortets udstedelse, men du kan også se dem på sydbank.dk eller få dem i Sydbank Værneting Tvister mellem dig og Sydbank angående erhvervsmæssig anvendelse af kortet indbringes for retten i Aabenraa. Tvister mellem Sydbank og personer, selskaber m.m., der ikke har hjemting i Danmark, indbringes for retten i Aaben raa. 3. Omkostninger ved at få og bruge Sydbank MasterCard 3.1. Gebyrer og prisliste Omkostninger ved at få og bruge Sydbank MasterCard frem går af prislisten og af sydbank.dk. Danske betalingsmodtagere må ikke opkræve gebyr af brugeren for betalingstransaktioner, som foregår, hvor bruger og betalingsmodtager mødes fysisk. Gebyrerne kan æn dres med 3 måneders varsel. Besked om ændringen vil blive givet ved skriftlig eller elektronisk meddelelse eller ved annoncering i dagspressen. Ændringer i kortgebyr træder i kraft ved første opkrævning af kortgebyr, efter at prisændringen er trådt i kraft. Oplysninger om de nævnte gebyrer og satser findes i prisbogen, som ligger i alle Sydbanks afdelinger, eller på sydbank.dk Renteberegning på Sydbank MasterCard Kortkontoen er rentefri, hvis hele saldoen hver måned betales på forfaldsdatoen. Er der lavet en aftale om, at saldoen på kortkontoen betales delvist, henvises til side 2 i kortansøgningen. For kortkonti, hvor det er aftalt, at hele saldoen betales hver måned på forfaldsdatoen, er der ingen renteberegning, når betalingsfristen overholdes Gebyrer og renter ved forsinket betaling Sydbank er berettiget til at opkræve et rykkergebyr, hvis saldoen på kortkontoen overskrider den aftalte forbrugsgrænse, jf. prislisten. Ved manglende betaling til kortkontoen på forfaldsdatoen, herunder hvis beløbet afvises, eller tilladelsen til betaling via BetalingsService tilbagekaldes, er Sydbank berettiget til at beregne renter fra forfaldsdatoen, og indtil Sydbank har modtaget betalingen. Beregningen sker med den rentesats, som Sydbank til enhver tid fastsætter. Ved forsinket betaling sender Sydbank betalingspåmindelse, rykker og inkassoadvis til kontohaveren. Sydbank er berettiget til at hæve gebyrer for disse påmindelser, jf. prislisten, og evt. inkassoomkostninger. Indbetalinger vil først blive brugt til betaling af renter og gebyrer. 7

8 3.4. Omregningskurs ved brug i udlandet Køb og udbetaling i udenlandske valutaer omregnes til danske kroner, jf. prislisten, og hæves altid på kortkontoen i danske kroner. Ved omregning tager Sydbank udgangspunkt i den valuta, købet/udbetalingen er sket i, eller den valuta, transaktionen er modtaget i. Sidstnævnte kan afvige fra den valuta, købet/udbetalingen er sket i. Det fremgår af prislisten, i hvilke tilfælde der sker ekstraomregning. Valutakursen kan være ændret fra det tidspunkt, hvor du har brugt dit kort, til beløbet trækkes på kortkontoen. Desuden kan der i visse lande, især uden for Europa, være flere officielle kurser. Hvis en udenlandsk forretning tilbyder at modtage betaling enten i forretningens valuta eller i danske kroner, skal du være opmærksom på, at forretningens omregningskurs kan være forskellig fra Sydbanks omregningskurs Refusion af gebyrer Ophører dit Sydbank MasterCard midt i en gebyrperiode, fordi reglerne for brug af Sydbank MasterCard ændres væsentligt til ugunst for dig, eller fordi du eller Sydbank har opsagt aftalen, vil du få refunderet en forholdsmæssig del af det betalte gebyr. Opsiger du kontoforholdet, efter at kortafgiften er opkrævet, vil kortafgiften blive refunderet, hvis opsigelsen er modtaget senest 14 dage efter det eksisterende korts udløb, og det nye kort ikke har været brugt. Dog altid fratrukket Sydbanks eventuelle omkostninger i forbindelse med opsigelsen. Hvis Sydbanks opsigelse skyldes din misligholdelse af aftalen, refunderer Sydbank ikke det betalte gebyr Sydbanks ret til refusion af udgifter til tredjemand og omkostninger påført Sydbank ved uforudset udvikling i kundeforholdet Foruden eventuel saldo i Sydbanks favør, renter og øvrige kreditomkostninger er Sydbank berettiget til at kræve følgende omkostninger betalt af dig: - Sydbanks udgifter i tilfælde af, at kontoforholdet misligholdes, herunder gebyr for at sende rykkerbreve, for retsafgifter, juridisk bistand mv., - Sydbanks overtræksgebyr, hvis kortkontoens købsmaksimum overskrides, - Sydbanks omkostninger ved besvarelse af forespørgsler fra offentlige myndigheder ifølge lovgivningen, herunder gebyr for at finde fakturaer og bilag frem samt for at tage fotokopier Renteændring Renten på en kortkonto, hvor det er aftalt at betale saldoen delvist, er variabel og kan til enhver tid ændres af banken uden varsel. Der henvises iøvrigt til Sydbanks almindelige forretningsbetingelser privatkunder. 4. Kreditvurdering Sydbank MasterCard udstedes efter individuel kreditvurdering af dig/firmaet. Sydbank kan eventuelt til brug for sin vurdering bede dig om oplysninger, f.eks. årsopgørelser, lønsedler eller regnskaber, samt indhente oplysninger fra kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre. Sydbank har ret til løbende at vurdere kundeforholdet. Hvis det øvrige kundeforhold med Sydbank misligholdes, se og så pkt , vil Sydbank uden varsel opsi-ge aftalen og spærre ethvert kort tilknyttet kortkontoen. Kontohaver modtager besked om spærringen af et Syd bank MasterCard, før kortet spærres, medmindre der er tale om væsentlig misligholdelse, jf. pkt Brug, opbevaring og videregivelse af personlige oplysninger og oplysninger om indkøb mv Brug af oplysninger om navn, adresse og telefonnummer De oplysninger om navn, CPR-nummer, privatadresse og telefonnummer, som Sydbank får, bruger Sydbank til oprettelse af kortet og i den løbende administration. CPR-nummeret bruges ved undersøgelse i pengeinstitutternes register over check- og hævekortmisbrugere. Oplysningerne bruges desuden i kreditvurderingen, jf. pkt. 4, samt i øvrigt i Sydbanks vurdering af, om kort skal udstedes. Derudover foretager Sydbank de lovpligtige indberetninger til Told- og Skattestyrelsen. Hvis der er forsikringsdækning på et Sydbank MasterCard, videre giver Sydbank de ovenfornævnte oplysninger inkl. kortnummeret til forsikringsselskabet Oplysninger om indkøb mv. Ved brug af Sydbank MasterCard registreres kortnummer, beløb, dato for brug, samt hvor kortet har været brugt. Oplysningerne sendes af betalingsmodtager videre til Sydbank via betalingsmodtagers pengeinstitut og dettes datacentral, via PBS eller via MasterCard International. Oplysningerne opbevares hos betalingsmodtager, i betalingsmodtagers pengeinstitut eller i Sydbank. Oplysningerne bruges i pengeinstitutternes bogføring, på kontoudskrifter og ved eventuel senere rettelse af fejl. Oplysningerne videregives kun, når lovgivningen kræver det, eller til brug for retssager om krav opstået i forbindelse med brug af Sydbank MasterCard. Oplysningerne opbevares i 5 år. 6. Udsendelse af advarsel, hvis kortet spærres Når Sydbank eller PBS har spærret kortet, jf. pkt og pkt , vil kortet blive spærret for brug i PBS og MasterCards/Europays autorisationssystemer, i det omfang Sydbank finder det nødvendigt for at hindre misbrug. På tilsvarende måde vil kortet blive spærret, hvis Sydbank får en begrundet mistanke om misbrug. 7. Fortrydelsesret privatkunder Forbrugeraftalelovens 17 indeholder regler om fortrydelsesret ved fjernsalg af finansielle tjenesteydelser. Reglerne om fortrydelsesret fremgår herunder og gælder alene for privatkunder. Fortrydelsesret Du har ret til inden for 14 dage at fortryde en aftale, du har indgået med Sydbank. 8

9 Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har indgået aftalen, f.eks. skrevet under på aftalen eller afgivet bestillingen. Du har efter forbrugeraftaleloven krav på at få en række oplysninger, bl.a. om fortrydelsesretten og om den bestilte tjenesteydelse. Fortrydelsesfristen løber ikke, før du har modtaget disse oplysninger på skrift, f.eks. på papir eller som elektronisk post. Falder fortrydelsesfristens sidste dag på en lørdag, søndag, helligdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, udløber fortrydelsesfristen den følgende hverdag. Meddelelse om fortrydelse Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du telefonisk eller skriftligt meddele banken, at du fortryder aftalen. Meddelelsen kan sendes til den filial, hvor du har konto. Du kan sikre dig bevis for rettidig udnyttelse af fortrydelsesretten ved at sende et anbefalet brev og opbevare postkvitteringen. Betaling Ved udnyttelse af fortrydelsesretten skal du tilbagelevere den ydelse, som du har modtaget fra Sydbank. Sydbank skal tilbagebetale det beløb, som du har betalt for ydelsen, dog ikke almindelige ekspeditionsgebyrer og stiftelsesprovision samt omkostninger til tredjemand. Du skal desuden betale for den del af ydelsen, som allerede er leveret. Bortfald af fortrydelsesret Fortrydelsesretten bortfalder inden fortrydelsesfristens udløb, hvis aftalen efter dit udtrykkelige samtykke opfyldes helt af både Sydbank og dig. 8. Garantifonden for indskydere og investorer Banken er omfattet af lov om garantifond for indskydere og investorer. Uddrag af Lov om visse betalingsmidler, nr af Hæftelses- og ansvarsregler 11 Stk. 1. Udsteder hæfter i forhold til brugeren for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af et betalingsmiddel, medmindre andet følger af stk Brugeren hæfter kun efter stk. 2-6, hvis transaktionen er korrekt registreret og bogført. Stk. 2. Medmindre videregående hæftelse følger stk. 3 eller 6, hæfter brugeren med op til kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsmidlet, hvis den til betalingsmidlet hørende personlige, hemmelige kode er anvendt. Stk. 3. Medmindre videregående hæftelse følger af stk. 6, hæfter brugeren med op til kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsmidlet, hvis udsteder godtgør, at den til betalingsmidlet hørende personlige, hemmelige kode har været anvendt, og 1. at brugeren har undladt at underrette udsteder snarest muligt efter at have fået kendskab til, at koden er kommet til den uberettigedes kendskab, 2. at brugeren har oplyst koden til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, uden at forholdet er omfattet af stk. 6, eller 3. at brugeren ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse. Stk. 4. Brugeren hæfter med op til kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsmidlet, når betalingsmidlet har været aflæst fysisk eller elektronisk, og den uberettigede i tilknytning hertil har anvendt en falsk underskrift og udsteder godtgør: 1. at brugeren eller nogen, som brugeren har overladt betalingsmidlet til, har undladt at underrette udsteder snarest muligt efter at have fået kendskab til, at betalingsmidlet er bortkommet, eller 2. at brugeren eller nogen, som brugeren har overladt betalingsmidlet til, ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse. Stk. 5. Hæfter brugeren efter såvel stk. 3 som 4, kan brugerens samlede hæftelse ikke overstige kr. Stk. 6. Brugeren hæfter uden beløbsbegrænsning for tab, der opstår som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsmidlet, når den til betalingsmidlet hørende personlige, hemmelige kode er anvendt, og udsteder godtgør, at brugeren har oplyst koden til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, og at det er sket under omstændigheder, hvor brugeren indså eller burde have indset, at der var risiko for misbrug. Stk. 7. Uanset stk. 2-6 hæfter udsteder for uberettiget anvendelse, der finder sted, efter at udsteder har fået 9

10 underretning om, at betalingsmidlet er bortkommet, at en uberettiget person har fået kendskab til koden, eller at brugeren af andre grunde ønsker betalingsmidlet spærret. Udsteder skal give brugeren mulighed for når som helst at meddele, at betalingsmidlet skal spærres, og skal snarest over for brugeren skriftligt eller på anden bevissikker måde bekræfte, at udstederen har modtaget en sådan underretning. Bekræftelsen skal angive tidspunktet for underretningen. Stk. 8. Uanset stk. 2-6 hæfter udsteder tillige, hvis betalingsmodtager vidste eller burde vide, at der forelå en uberettiget anvendelse af betalingsmidlet. Uanset stk. 2 er udsteder endvidere ansvarlig, hvis et betalingskort er blevet anvendt svigagtigt i forbindelse med en aftale om fjernsalg. Stk. 9. Erhvervsministeren kan, i det omfang det betinges af prisudviklingen, ændre beløbsangivelserne i stk Stk. 1. En udsteder er ansvarlig for tab hos brugeren, som skyldes fejlregistrering eller konteringsfejl, selv om fejlen er hændelig. Har brugeren fået meddelelse om, at betalingstransaktionen er anerkendt, er udsteder endvidere ansvarlig for tab hos brugeren, som skyldes, at den pågældende betalingstransaktion ikke gennemføres eller gennemføres mangelfuldt. Bestemmelsen i 2. pkt. finder dog ikke anvendelse, hvis udstederen godtgør, at udsteder ikke har haft mulighed for at gennemføre betalingstransaktionen, og dette skyldes ekstraordinært indgribende omstændigheder, som udstederen ikke har nogen indflydelse på, og som udstederen ikke burde have taget i betragtning, da brugeren modtog den i 2. pkt. nævnte meddelelse. Har brugeren forsætligt eller groft uagtsomt medvirket til fejlen, kan erstatningen nedsættes eller bortfalde. Gode råd om Sydbank MasterCard De fleste danskere har et eller flere betalingskort. Selv om det er et af de sikreste betalingsmidler, sker der af og til misbrug. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. Før brug Betragt dit Sydbank MasterCard som rede penge. Opbevar det derfor sikkert både når du er hjemme og ude. Lad det f.eks. ikke ligge fremme. Lær din pinkode udenad. Brug en pinkode-husker, hvis du ikke er sikker på, at du altid kan huske koden. Du kan hente en pinkode-husker på eller i Sydbank. Opgiv aldrig din pinkode til andre den er personlig, og kun du må kende den. Brug ikke pinkoden som adgangskode i andre sammenhænge, f.eks. til pc eller NetBank. Under brug Beskyt din pinkode ved indtastning. Lad ikke andre kunne aflæse koden, når du taster den. Skriv aldrig under på en kvittering, før totalbeløbet er påført. Husk din kvittering og gem den til senere kontrol. Efter brug Tjek posteringer på din afregning eller på kortkontoen via din NetBank. Kontroller med jævne mellemrum, at du ikke har mistet kortet. Reager øjeblikkeligt, hvis dit kort er bortkommet, hvis du får mistanke om, at det kan være misbrugt, eller hvis andre kender din pinkode. Kontakt hurtigst muligt Sydbanks Kortservice. Stk. 2. Er betaling udeblevet eller forsinket under omstændigheder som nævnt i stk. 1, 1. og 2. pkt., kan misligholdelsesbeføjelser ikke af den grund gøres gældende over for brugeren, bortset fra krav på rente. Er der sket træk på brugerens konto eller på et forudbetalt betalingsmiddel, anses betaling for sket med frigørende virkning for brugeren. Stk. 3. Indløser er ansvarlig for tab hos betalingsmodtager, som skyldes fejlregistrering eller konteringsfejl, selv om fejlen er hændelig. Indløser er dog ikke ansvarlig for tab, som er en følge af forhold hos betalingsmodtageren. Stk. 4. Erstatter udsteder efter stk. 1 tab hos brugeren som følge af forhold hos betalingsmodtager eller indløser, kan udsteder kræve erstatningen betalt af henholdsvis betalingsmodtager eller indløser. Erstatter indløser efter stk. 3 tab hos betalingsmodtager som følge af forhold hos udsteder, kan indløser kræve erstatningen betalt af udsteder. Stk. 5. Udsteder og indløser har bevisbyrden for, at et tab ikke skyldes de i stk. 1 og 3 nævnte forhold. Når du bruger dit Sydbank MasterCard i udlandet, må du kun bruge din pinkode i pengeautomater, betalingsautomater og forretninger, hvor der skiltes med MasterCard-logoet. Og husk pas! udenlandske pengeinstitutter vil nemlig ofte spørge efter pas, hvis du ønsker at hæve kontanter ved kassen. Hvis dit Sydbank MasterCard bortkommer eller bliver stjålet, eller hvis du har mistanke om, at din pinkode er afluret, eller at andre bruger dit kort/kortnummer uretmæssigt, så kontakt straks din Sydbank-afdeling eller - telefon telefax Du skal oplyse dit navn og din adresse, dit kortnummer eller CPR-nr., og at din bank er Sydbank. Så bliver dit kort straks spærret og kan ikke bruges. Læs mere på internettet Du kan læse mere om betalingskort og gode råd på: 10

11 Gode råd, når du handler på internettet Du kan handle lige så sikkert med dit Sydbank MasterCard på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning og betale med dit Sydbank MasterCard, skal du indtaste dit kortnummer, kortets udløbsdato og evt. kortets tre kontrolcifre. Med MasterCard Secure Code er du ekstra beskyttet mod misbrug af kortdata ved handel på internettet. Generelle råd ved handel på internettet Læs betingelserne Hvis du ønsker at købe noget, bør du læse købsbetingelserne grundigt igennem. Du skal sikre dig, at du ikke med dette ene køb kommer til at starte et abonnement eller tegne dig for flere betalinger, hvis det ikke er din hensigt. Gem dokumentationen Når du har bestilt en vare, bør du gemme dokumentationen fra købet enten som et print eller ved at lave en elektronisk kopi af skærmbilledet. Husk også at gemme både web-adressen til forretningen og adressen til den side, hvor du eventuelt kan afbestille købet/abonnementet igen. Internetbutikken er forpligtet til at kvittere for købet, f.eks. via en . Denne kvittering skal du også gemme. at beskytte betalingsinformationerne. Du kan nemt tjekke, om forbindelsen mellem din computer og den udenlandske netbutik er sikker. Er forbindelsen sikker, er der en hængelås i nederste højre hjørne i din internetbrowser. Indtast først kortnummer mv., når forbindelsen er sikker. Abonnementsordning med netbutik Når du indgår en abonnementsordning, giver du netbutikken lov til at overføre beløb fra dit Sydbank MasterCard, uden at du selv foretager en handling. Derfor bør du gennemgå kriterierne for betaling i abonnementsordningen meget grundigt, før du oplyser kortnummer mv. Nyt Sydbank MasterCard Når dit kort skal fornyes, ændres udløbsdatoen. Hvis du har indgået abonnementsaftaler, skal du derfor orientere den pågældende netbutik om den nye udløbsdato, for at abonnementsaftalerne kan fortsætte. Her kan du læse mere! Du kan læse mere om nethandel på: Kontroller posteringerne på din kortkonto/afregning Du kan løbende følge med i dine posteringer på din kortkonto, hvis du har NetBank. Er det ikke tilfældet, bør du kontrollere dine afregninger. Er der posteringer, som du ikke kender til, skal du straks kontakte Sydbank. Særlige råd ved handel med Sydbank MasterCard på internettet Pas på dit kortnummer Oplys aldrig dit kortnummer, medmindre du er i en decideret købssituation, hvor du ønsker at betale for noget. I andre situationer skal du aldrig, selv om du bliver opfordret til det, indtaste dit kortnummer. Hverken som ID, en del af medlemsoplysninger eller for at komme videre til en anden side. Beskyttelse af data i Danmark Alle danske netbutikker beskytter dine betalingsinformationer med en såkaldt SSL-kryptering. Du kan nemt tjekke, om forbindelsen mellem din computer og netbutikken er sikker. Er forbindelsen sikker, er der en hængelås i nederste højre hjørne i din internetbrowser. Indtast først kortnummer mv., når forbindelsen er sikker. Beskyttelse af data i udlandet Du kan handle med udenlandske internetbutikker med dit Sydbank MasterCard. Nogle udenlandske internetbutikker bruger fortsat ikke SSL-kryptering til 11

Brugerregler Dankort 8.3.01.

Brugerregler Dankort 8.3.01. Regler for Dankort Definitioner Betalingsmodtager: Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor kortet kan anvendes. Ekspeditionsdag: Lørdage, søn- og helligdage, fredagen efter Kristi

Læs mere

Betalingsmodtager: Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor kortet kan anvendes.

Betalingsmodtager: Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor kortet kan anvendes. Regler for Visa/Dankort Definitioner Betalingsmodtager: Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor kortet kan anvendes. Ekspeditionsdag: Lørdage, søn- og helligdage, fredagen efter Kristi

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

Visa Electron. Regler. Januar 2009 4504.1208

Visa Electron. Regler. Januar 2009 4504.1208 Visa Electron Regler Januar 2009 Gode råd om Visa Electron Pas godt på kortet, hold øje med det, og lad ikke andre låne det. Kortet er dit og kun dit. Husk din pinkode. Hvis den er svær at huske, så brug

Læs mere

Regler for Sydbank hævekort. november 2009. Tlf. 70 10 78 79

Regler for Sydbank hævekort. november 2009. Tlf. 70 10 78 79 Regler for Sydbank hævekort november 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Regler for Sydbank hævekort Sydbanks almindelige forretningsbetingelser, som udleveres ved etablering af kundeforhold,

Læs mere

Kortservice. Sydbank MasterCard

Kortservice. Sydbank MasterCard Kortservice Sydbank MasterCard Private Banking private Regler Juni 2013 regler for sydbank MasterCard Private Banking private Sydbanks almindelige forretningsbetingelser, som udleveres ved etablering af

Læs mere

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse om de betingelser, der gælder, når

Læs mere

Sydbank MaSterCard PriVate banking business regler Juni 2013 Version 1.0 Gældende fra 1. juni 2013

Sydbank MaSterCard PriVate banking business regler Juni 2013 Version 1.0 Gældende fra 1. juni 2013 Sydbank MasterCard Private Banking Business Regler Juni 2013 regler for sydbank MasterCard Private Banking business Sydbanks almindelige forretningsbetingelser, som udleveres ved etablering af kundeforhold,

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Regler for Sydbank MasterCard Private. november 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk

Regler for Sydbank MasterCard Private. november 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Regler for Sydbank MasterCard Private november 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Indholdsfortegnelse Regler 6 Regler for Sydbank MasterCard Private 6 Ordliste 26 Gode råd om Sydbank MasterCard

Læs mere

Sydbank MasterCard Private Banking

Sydbank MasterCard Private Banking Sydbank MasterCard Private Banking Kortservice Regler Juni 2013 Indholdsfortegnelse Kortservice Kortservice 6 Regler Regler 10 Regler for Sydbank MasterCard Private Banking 10 Ordliste 28 Gode råd om Sydbank

Læs mere

Kortholderregler for MasterCard i Lån & Spar Bank

Kortholderregler for MasterCard i Lån & Spar Bank Kortholderregler for MasterCard i Lån & Spar Bank 1 Definitioner Banken Lån & Spar Bank A/S, CVR nr. 13538530, udsteder kortet. Betalingsmodtager De steder, du kan bruge kortet. Danmark Danmark, Færøerne

Læs mere

DANKORT BRUGERREGLER pr. 13. juni 2014

DANKORT BRUGERREGLER pr. 13. juni 2014 1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet. 2 Hvad kan du bruge kortet til? 2.1 Hævning af kontanter

Læs mere

Du kan få udleveret et kort i tilknytning til en konto i GB. Se dog pkt. 5. Kortet kan bruges som hævekort og som betalingskort.

Du kan få udleveret et kort i tilknytning til en konto i GB. Se dog pkt. 5. Kortet kan bruges som hævekort og som betalingskort. Kortholderregler for Akiliut / U18 pr. 01-11-2009 1. Definitioner Kortudsteder: GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk. Benævnes i det følgende som GB. Korttype: AKILIUT et hæve og betalingskort, der

Læs mere

Sydbank MasterCard Private Banking

Sydbank MasterCard Private Banking Sydbank MasterCard Private Banking Kortservice Regler Oktober 2013 Indholdsfortegnelse Kortservice Kortservice 6 Regler Regler 10 Regler for Sydbank MasterCard Private Banking 10 Ordliste 29 Gode råd om

Læs mere

Ekspeditionsdag Lørdage, søn- og helligdage samt grundlovsdag, juleaftensdag og 31. december er ikke ekspeditionsdage i pengeinstitutterne.

Ekspeditionsdag Lørdage, søn- og helligdage samt grundlovsdag, juleaftensdag og 31. december er ikke ekspeditionsdage i pengeinstitutterne. Regler for VISA Dankort Definitioner Betalingsmodtager Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor De kan anvende kortet. Ekspeditionsdag Lørdage, søn- og helligdage samt grundlovsdag,

Læs mere

Sydbank MasterCard Business

Sydbank MasterCard Business Sydbank MasterCard Business Kortservice Regler februar 2010 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Indholdsfortegnelse Kortservice 3 Kortservice 4 Regler 7 Regler for Sydbank MasterCard Business 8

Læs mere

Sydbank MasterCard Private

Sydbank MasterCard Private Sydbank MasterCard Private Kortservice Regler April 2012 Indholdsfortegnelse Kortservice Kortservice 6 Regler Regler 10 Regler for Sydbank MasterCard Private 10 Ordliste 29 Gode råd om Sydbank MasterCard

Læs mere

Banktorvet 3 6900 Skjern post@skjernbank.dk

Banktorvet 3 6900 Skjern post@skjernbank.dk Side 1 af 12 Brugerregler Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort 2 2 Hvad kan du bruge kortet til? 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode 3 4 Brug af kortet 4 5 Kontrol af posteringer på din konto

Læs mere

Hævekort, brugerregler

Hævekort, brugerregler Hævekort, brugerregler Gode råd om dit hævekort Hævekort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af hævekort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort og Visa/Dankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du

Læs mere

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet.

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet. Regler for Dankort Gældende pr. 1. november 2009 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort 2 Hvad kan du bruge kortet til? 3 Opbevaring af kort og PIN-kode 4 Brug af kortet 5 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Regler for Dankort (Gælder fra juni 2012 for eksisterende og nye kunder)

Regler for Dankort (Gælder fra juni 2012 for eksisterende og nye kunder) Regler for Dankort (Gælder fra juni 2012 for eksisterende og nye kunder) 1 Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet.

Læs mere

Regler for hævekort. Kortudsteder Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk

Regler for hævekort. Kortudsteder Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk Regler for hævekort Kortudsteder Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk 1. Brugerregler for Hævekort Disse brugerregler gælder for anvendelse af dit hævekort. I

Læs mere

VISA Electron kortholderregler

VISA Electron kortholderregler Definitioner Betalingsmodtager Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor kortet kan anvendes. Ekspeditionsdag Lørdage, søn- og helligdage, fredagen efter Kristi himmelfart, grundlovsdag,

Læs mere

Sydbank visa/dankort Private Banking

Sydbank visa/dankort Private Banking Sydbank visa/dankort Private Banking Regler Juni 2013 Indholdsfortegnelse Kortregler Kortregler Kortregler 4 Regler Fortrydelsesret privatkunder 19 Gode råd om Sydbank Visa/Dankort Private Banking 20 Gode

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

1 Regler for Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Brug af kortet... 4

1 Regler for Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Brug af kortet... 4 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Brug af kortet... 4 5 Kontrol af posteringer på din konto... 5 6 Tilbageførsel

Læs mere

Sydbank MasterCard Private Debit

Sydbank MasterCard Private Debit Sydbank MasterCard Private Debit Kortservice Regler august 2010 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Indholdsfortegnelse Kortservice 3 Kortservice 4 Regler 7 Regler for Sydbank MasterCard Private

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Regler for Dankort. Kortudsteder Hovedkontor: Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40,1, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk. 1. Regler for Dankort

Regler for Dankort. Kortudsteder Hovedkontor: Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40,1, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk. 1. Regler for Dankort Regler for Dankort Kortudsteder Hovedkontor: Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40,1, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk 1. Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort.

Læs mere

Sydbank MasterCard Business Debit

Sydbank MasterCard Business Debit Sydbank MasterCard Business Debit Kortservice Regler April 2012 Indholdsfortegnelse Kortservice Kortservice 6 Regler Regler 10 Regler for Sydbank MasterCard Business Debit 10 Ordliste 25 Gode råd om Sydbank

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med check og hævekort. Derudover gælder bankens Almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Brugerregler. Dankort

Brugerregler. Dankort Brugerregler Dankort Gældende fra 30. oktober 2013 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Brugerregler - Dankort BRUGERREGLER - DANKORT 1. Regler for Dankort Disse brugerregler

Læs mere

Sydbank MasterCard Business Debit

Sydbank MasterCard Business Debit Sydbank MasterCard Business Debit Kortservice Regler august 2010 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Indholdsfortegnelse Kortservice 3 Kortservice 4 Regler 7 Regler for Sydbank MasterCard Business

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Sydbank MasterCard Private Banking

Sydbank MasterCard Private Banking Sydbank MasterCard Private Banking Business Kortservice Regler Oktober 2013 Indholdsfortegnelse Kortservice Kortservice 6 Regler Regler 10 Regler for Sydbank MasterCard Private Banking Business Ordliste

Læs mere

Regler for interne hævekort

Regler for interne hævekort Gode råd om interne hævekort Regler for interne hævekort Opbevar dit interne hævekort forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum at du ikke har mistet det. Det er lige så personligt som pas, kørekort,

Læs mere

REGLER FOR DANKORT. 3. LÆS MERE PÅ INTERNETTET Du kan læse mere på: www.crimprev.dk www.dankort.dk www.pbs.dk

REGLER FOR DANKORT. 3. LÆS MERE PÅ INTERNETTET Du kan læse mere på: www.crimprev.dk www.dankort.dk www.pbs.dk REGLER FOR DANKORT Gode Dankort-råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse Regler for interne hævekort Dronninglund Sparekasse, Slotsgade 42, 9330 Dronninglund, TLF: 98841722, CVR:58943010, www.dronspar.dk Gode råd om interne hævekort Opbevar dit interne

Læs mere

Sydbank MasterCard Private Debit

Sydbank MasterCard Private Debit Sydbank MasterCard Private Debit Kortservice Regler April 2012 Indholdsfortegnelse Kortservice Kortservice 6 Regler Regler 10 Regler for Sydbank MasterCard Private Debit 10 Ordliste 25 Gode råd om Sydbank

Læs mere

Regler for Dankort. Gode Dankort -råd

Regler for Dankort. Gode Dankort -råd Gode Dankort -råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at skabe endnu større

Læs mere

Regler for selvbetjening edankort

Regler for selvbetjening edankort Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle råd ved handel på nettet 2. Særlige råd ved

Læs mere

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort -råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet 3. Læs mere på nettet

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort -råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet 3. Læs mere på nettet Gode Dankort -råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at skabe endnu større

Læs mere

Hvor intet andet er angivet, gælder de for både Dankort og Visa-kort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet.

Hvor intet andet er angivet, gælder de for både Dankort og Visa-kort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet. 1 Regler for Dankort og Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort og Visa/Dankort. Reglerne beskriver brug af kortet som henholdsvis Dankort og Visakort. Hvor intet andet er angivet,

Læs mere

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort-råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet. 3. Læs mere på nettet

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort-råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet. 3. Læs mere på nettet Gode Dankort-råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at skabe endnu større

Læs mere

Sydbank MasterCard Business Debit

Sydbank MasterCard Business Debit Sydbank MasterCard Business Debit Kortservice Regler Oktober 2013 Indholdsfortegnelse Kortservice Kortservice 6 Regler Regler 10 Regler for Sydbank MasterCard Business Debit 10 Ordliste 25 Gode råd om

Læs mere

1. Regler for Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Opbevaring af kort og PIN-kode Brug af kortet 3

1. Regler for Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Opbevaring af kort og PIN-kode Brug af kortet 3 Alm Brand BANK Regler for Dankort Indholdsfortegnelse 1. Regler for Dankort 2 2. Hvad kan du bruge kortet til? 2 3. Opbevaring af kort og PIN-kode 2 4. Brug af kortet 3 5. Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Sydbank MasterCard Private Classic Ung Debit

Sydbank MasterCard Private Classic Ung Debit Sydbank MasterCard Private Classic Ung Debit Kortservice Regler April 2012 Indholdsfortegnelse Kortservice Kortservice 6 Regler Regler 10 Regler for Sydbank MasterCard Private 10 Ordliste 25 Gode råd om

Læs mere

SPAR NORD MASTERCARD - KORTHOLDERREGLER

SPAR NORD MASTERCARD - KORTHOLDERREGLER SPAR NORD MASTERCARD - KORTHOLDERREGLER kortholderregler_mastercard_1010.indd - 10.10 - Spar Nord Bank A/S - CVR-nr. 13 73 75 84 Regler for Spar Nord Bank MasterCard Fortrydelsesret Lov om Betalingstjenester

Læs mere

Det vil fremgå af skiltning i forretningen eller på hjemmesiden, hvorvidt en forretning tager imod dankort.

Det vil fremgå af skiltning i forretningen eller på hjemmesiden, hvorvidt en forretning tager imod dankort. REGLER FOR DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for dankort. 1 Regler for dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af dankort.

Læs mere

Sydbank MasterCard Private Classic Ung Debit

Sydbank MasterCard Private Classic Ung Debit Sydbank MasterCard Private Classic Ung Debit Kortservice Regler Juli 2013 Version 2.1 Gældende fra 1. juli 2013 Indholdsfortegnelse Kortservice Kortservice 6 Regler Regler 10 Regler for Sydbank MasterCard

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O RT

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O RT B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O RT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med hævekort. Derudover gælder bankens Almindelige

Læs mere

Sydbank MasterCard Private Debit

Sydbank MasterCard Private Debit Sydbank MasterCard Private Debit Kortservice Regler Oktober 2013 Indholdsfortegnelse Kortservice Kortservice 6 Regler Regler 10 Regler for Sydbank MasterCard Private Debit 10 Ordliste 26 Gode råd om Sydbank

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O R T U N D E R 1 8 Å R

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O R T U N D E R 1 8 Å R B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O R T U N D E R 1 8 Å R Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med hævekort, hvis du er under 18 år. Derudover gælder bankens Almindelige

Læs mere

Regler for MasterCard Guld

Regler for MasterCard Guld Regler for MasterCard Guld Gælder fra september 2008 Gode råd om MasterCard Opbevar kortet forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum, at du ikke har mistet dit kort. Det er lige så personligt som pas,

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du ved edankort-betalinger skal

Læs mere

Regler for interne hævekort

Regler for interne hævekort Gode råd om interne hævekort Opbevar Deres interne hævekort forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum at De ikke har mistet det. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sygesikringsbevis og lignende.

Læs mere

BETINGELSER FOR KONTI MED HÆVEKORT

BETINGELSER FOR KONTI MED HÆVEKORT BETINGELSER FOR KONTI MED HÆVEKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med hævekort. Derudover gælder bankens Almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

Brugerregler for Dankort

Brugerregler for Dankort Brugerregler for Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Brug af kortet... 4 5 Kontrol af posteringer på din konto...

Læs mere

Spar Nord MasterCard - BRUGERregler

Spar Nord MasterCard - BRUGERregler Spar Nord MasterCard - BRUGERregler Regler for Spar Nord Bank MasterCard Fortrydelsesret Lov om Betalingstjenester Gode råd om Spar Nord Bank MasterCard Gode råd, når du handler på Internettet Spar Nord

Læs mere

Sydbank MasterCard Private Classic Ung Debit

Sydbank MasterCard Private Classic Ung Debit Sydbank MasterCard Private Classic Ung Debit Kortservice Regler Oktober 2013 Indholdsfortegnelse Kortservice Kortservice 6 Regler Regler 10 Regler for Sydbank MasterCard Private 10 Ordliste 25 Gode råd

Læs mere

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Netbanken er et system, hvor man fra en pc kan udføre transaktioner samt søge informationer om kontoforhold. Kommunikationen

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du

Læs mere

Brugerregler for Dankort

Brugerregler for Dankort Brugerregler for Dankort Indholdsfortegnelse Brugerregler for Dankort... 3 Ordliste... 18 Gode Dankort råd... 19 Gode råd når du handler på nettet... 21 Uddrag af Lov om betalingstjenester... 23 Prisliste...

Læs mere

Brugerregler for Nykredit Hævekort

Brugerregler for Nykredit Hævekort Brugerregler for Nykredit Hævekort Indholdsfortegnelse Brugerregler for hævekort Brugerregler for Nykredit Hævekort... 3 Ordliste... 11 Gode hævekort-råd... 12 Uddrag af værgemålsloven... 14 Uddrag af

Læs mere

2 Hvad kan du bruge kortet til? Visa/Dankort er et betalingsinstrument, som du kan bruge i Danmark og i udlandet, hvor kortet accepteres.

2 Hvad kan du bruge kortet til? Visa/Dankort er et betalingsinstrument, som du kan bruge i Danmark og i udlandet, hvor kortet accepteres. Brugerregler Visa/Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort 2 Hvad kan du bruge kortet til 3 Opbevaring af kort, PIN-kode og Verified by Visa-kode 4 Brug af kortet 5 Kontrol af posteringer

Læs mere

Gode Visa/Dankort-råd

Gode Visa/Dankort-råd Gode Visa/Dankort-råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Visa/Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at skabe endnu

Læs mere

REGLER FOR VISA/DANKORT Gældende fra 1. november 2009

REGLER FOR VISA/DANKORT Gældende fra 1. november 2009 REGLER FOR VISA/DANKORT Gældende fra 1. november 2009 GODE VISA/DANKORT-RÅD Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Visa/Dankort er da også f

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

Hævekort, brugerregler

Hævekort, brugerregler Hævekort, brugerregler Gode råd om dit hævekort Hævekort er et af de sikreste betalingsmidler. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. Gode råd før brug

Læs mere

Brugerregler VISA/Dankort

Brugerregler VISA/Dankort DNB Bank ASA, Filial af DNB Bank ASA, Norge Dampfærgevej 28 2100 København Ø Tlf.: +45 33 36 62 00 Fax: +45 33 36 62 40 E-mail: info@dnb.dk Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 1 2 Hvad kan

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Dankort, brugerregler

Dankort, brugerregler Dankort, brugerregler Gode råd om dit Dankort Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. Gode

Læs mere

Regler for Visa/Dankort

Regler for Visa/Dankort Gode Visa/Dankort Dankort-råd råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Visa/Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 8 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

VISADANKORT BRUGERREGLER pr. 13. juni 2014

VISADANKORT BRUGERREGLER pr. 13. juni 2014 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Visa/Dankort. Reglerne beskriver brug af kortet som henholdsvis Dankort og Visakort. Hvor intet andet er angivet, gælder de for både

Læs mere

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort -råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort -råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet Gode Dankort -råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. 1. Gode Dankort -råd Før brug

Læs mere

Regler Firmadankort med virksomhedshæftelse

Regler Firmadankort med virksomhedshæftelse Regler Firmadankort med virksomhedshæftelse Gælder fra september 2010 1 Definitioner Firmadankort med virksomhedshæftelse Betalingsinstrument udstedt af Nordea Bank Danmark A/S, cvrnr. 13522197, København

Læs mere

Sydbank Dankort og Visa/Dankort

Sydbank Dankort og Visa/Dankort Sydbank Dankort og Visa/Dankort Kortservice Regler Juli 2013 Version 1.2 Gældende fra 1. juli 2013 Indholdsfortegnelse Kortregler Kortregler Kortregler 3 Fortrydelsesret privatkunder 20 Gode råd om Dankort,

Læs mere

Regler for Dankort og Visa/Dankort. december 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk

Regler for Dankort og Visa/Dankort. december 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Regler for Dankort og Visa/Dankort december 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Regler for Dankort og Visa/Dankort (BlueCard) Sydbanks almindelige forretningsbetingelser, som udleveres ved

Læs mere

Sydbank MasterCard Private

Sydbank MasterCard Private Sydbank MasterCard Private Kortservice Regler februar 2010 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Indholdsfortegnelse Kortservice 3 Kortservice 4 Regler 7 Regler for Sydbank MasterCard Private 8 Ordliste

Læs mere

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014 BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014 Danske Letbank er en enkel udgave af Danske Banks internetbank for privatkunder med forenklet

Læs mere

Regler for Visa Electron. december 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk

Regler for Visa Electron. december 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk for Visa Electron december 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Indholdsfortegnelse Regler 5 Regler for Sydbanks Visa Electron 6 Ordliste 21 Fortrydelsesret privatkunder 23 Uddrag af Værgemålsloven

Læs mere

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort -råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet 3. Læs mere på nettet

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort -råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet 3. Læs mere på nettet Gode Dankort -råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at skabe endnu større

Læs mere

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Verified by Visa...

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Verified by Visa... Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Verified by Visa... 4 5 Brug af kortet... 5 6 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

VISA/DANKORT KORTHOLDERREGLER

VISA/DANKORT KORTHOLDERREGLER VISA/DANKORT KORTHOLDERREGLER regler_visadankort_0909.indd - 09.09 - Spar Nord Bank A/S - CVR-nr. 13 73 75 84 Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med

Læs mere

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Regler for Mobilpenge Gældende fra 10. januar 2012. Reglerne for Mobilpenge er et sæt særvilkår, som supplerer bankens til enhver tid gældende almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du

Læs mere

Brugerregler - Dankort. 1 Regler for Dankort

Brugerregler - Dankort. 1 Regler for Dankort 7890 Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive sb@sallingbank.dk 1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst

Læs mere

Regler for Visa/Dankort

Regler for Visa/Dankort Gode Visa/Dankort Dankort-råd råd Regler for Visa/Dankort Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Visa/Dankort er da også forsvindende lille.

Læs mere

Dankort og Visa/Dankort. Regler for. Dankort og Visa/Dankort. - det sikre valg

Dankort og Visa/Dankort. Regler for. Dankort og Visa/Dankort. - det sikre valg Dankort og Visa/Dankort Regler for Dankort og Visa/Dankort - det sikre valg Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3

Læs mere

Regler for Visa/Dankort

Regler for Visa/Dankort Alm Brand BANK Regler for Visa/Dankort Indholdsfortegnelse 1. Regler for Visa/Dankort 2 2. Hvad kan du bruge kortet til? 2 3. Opbevaring af kort og PIN-kode 3 4. Verified by Visa 3 5. Brug af kortet 4

Læs mere

1 Regler for Visa/Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Opbevaring af kort, PIN-kode og Verified by Visa-kode... 3

1 Regler for Visa/Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Opbevaring af kort, PIN-kode og Verified by Visa-kode... 3 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort, PIN-kode og Verified by Visa-kode... 3 4 Brug af kortet... 4 5 Kontrol af posteringer på din

Læs mere