Kortholderregler for MasterCard i Lån & Spar Bank

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kortholderregler for MasterCard i Lån & Spar Bank"

Transkript

1 Kortholderregler for MasterCard i Lån & Spar Bank 1 Definitioner Banken Lån & Spar Bank A/S, CVR nr , udsteder kortet. Betalingsmodtager De steder, du kan bruge kortet. Danmark Danmark, Færøerne og Grønland. Fjernsalg Betalingstransaktioner, hvor der ikke sker kontrol af din identitet, f.eks. - transaktioner, som er foretaget på grundlag af oplysning om kort nummer via f.eks. Internet og telefonordre. - transkationer, som er foretaget på grundlag af oplysning om kort nummer via f.eks. postordre, hvor kortindehaver har afgivet underskrift. - transaktioner, hvor kortet aflæses, men hvor du ikke indtaster PINkode eller afgiver underskrift. Kontoudtog Den månedlige oversigt, der udsendes i forbindelse med faktureringen. Heraf fremgår kortkontoens saldo ved opsamlingsperiodens begyndelse (indgående saldo), størrelsen og tidspunktet for køb, hævninger, indbetalinger i opsamlingsperioden, saldo ved opsamlingsperiodens slutning, opkrævningsbeløb (minimum at betale), kreditmaksimum samt årlig nominel rente, hvis der er tilknyttet en kreditaftale til kortkontoen. Hvis du betaler via PBS, erstattes kontoudtoget af en betalingsoversigt. Kortkonto Konto hvorpå transaktioner foretaget med dit MasterCard opsamles. Der oprettes en kortkonto med hvert kort, dog ikke ægtefælle/samlever kort. Kortet Alle MasterCard, der udstedes af Banken. Opsamlingsperiode Perioden mellem to faktureringsdatoer i hvilken dit forbrug m.m. opsamles på kortkontoen. PBS Payment Business Services A/S PIN-kode Den personlige kode, der er knyttet til et kort. MasterCard SecureCode MasterCard SecureCode er en ekstra beskyttelse mod misbrug af kortdata på nettet. Før du kan benytte MasterCard SecureCode til internethandel, skal du oprette en kode til MasterCard SecureCode. Kode til MasterCard SecureCode En kode du opretter til MasterCard SecureCode. Koden skal anvendes ved køb i forretninger, der anvender MasterCard SecureCode. Prisliste Den til enhver tid gældende liste over gebyrer m.v. Saldo Størrelsen af dit mellemværende med banken på kortkontoen.

2 2 Ægtefælle/samleverkort Kort, der kun udstedes til den person, der bor sammen med kortindehaver, og er enten gift eller samboende med vedkommende, til hvis konto kortet skal knyttes. 1. Kortets anvendelsesmuligheder Kortet kan bruges som betalingskort og hævekort i Danmark og i udlandet. Du kan få oplysninger om kortets generelle anvendelsesmulig heder i udlandet, i banken eller på Vær opmærksom på, at du kan blive bedt om at vise legitimation, når du bruger kortet Brug af kortet som betalingskort - til betaling af varer og tjenesteydelser hos danske betalingsmodtagere, der tager imod MasterCard, og - til betaling af varer og tjenesteydelser hos udenlandske betalingsmod tagere, der tager imod MasterCard eller andre kort, som indgår i et samarbejde med dette kortsystem. Banken påtager sig ikke ansvaret for, at betalingsmodtager nægter at acceptere kortet som betalingsmiddel Brug af kortet som hævekort - til udbetaling fra danske pengeauto mater, der er forsynet med Mastercard-logo - til udbetaling af kontanter hos danske pengeinstitutter, der er tilsluttet Mastercard-systemet som kontantudbetaler - til udbetaling af kontanter fra udenlandske hæveautomater, der er tilsluttet MasterCard eller andre kort, der indgår i et samarbejde med dette kortsystem, og - til udbetaling af kontanter hos kon tantudbetalingssteder, der er tilsluttet MasterCard eller andre kort, der indgår i et samarbejde med dette kortsystem. Bankens hævebegrænsninger fremgår af prislisten på bankens hjemmeside. Der kan herudover være lokale hævebegræns ninger, der kan medføre, at der skal betales mini mums gebyr flere gange Arbejdskonflikter Du kan ikke bruge kortet, hvis banken og/eller pengeinstitutternes tekniske centre inddrages i en arbejdskonflikt. Ved en sådan konflikts begyndelse og ophør vil du hurtigst muligt blive orienteret herom blandt andet gennem annoncering i dagspressen. Du kan ikke forvente, at kunne bruge kortet uden for Danmark, hvis et eller

3 3 flere af pengeinstitutternes internationale samarbejdspartnere inddrages i en arbejdskonflikt. Ved arbejdskonflikter alene uden for Danmark vil kortet fortsat kunne bruges i Danmark. 2. Udstedelse af kort og oprettelse af konto 2.1. Levering og opbevaring af kort, PIN-kode og MasterCard SecureCode Så snart du har modtaget kortet, skal du underskrive i kortets under skriftsfelt. Underskriften på kortet bruges af betalingsmodtager til at sammenligne med din underskrift på notaen. Du skal opbevare kortet forsvarligt. Med jævne mellemrum skal du kontrollere, at kortet ikke er mistet. Hvis du mister kortet eller glemmer koden og dermed er nødsaget til at bestille et nyt kort, vil banken opkræve et gebyr, jf. prislisten. Banken vil i forbindelse med udstedelse af kortet fremsende et brev med en PIN-kode til din privatadresse. PIN-koden afsendes efter, at kortet er afsendt. PIN-koden kon strueres og udskrives maskinelt, uden at nogen kan få kendskab til koden. Du skal underrette banken, hvis brevet med PIN-koden ikke kommer frem, eller hvis brevet har været åbnet eller ikke er intakt ved modtagelsen. Du må ikke opbevare koden sammen med kortet eller skrive den på kortet. Af sikkerhedsmæssige grunde bør du lære koden udenad, hvorefter du skal destruere brevet med koden. Hvis du ønsker at opbevare koden, skal du opbevare koden forsvarligt, og helst på en PIN-kode husker, som du får tilsendt sammen med PIN-kodebrevet, eller som du kan få udleveret i banken. Før du foretager dit første internetkøb, eller i forbindelse hermed, skal du oprette en kode til MasterCard SecureCode. Koden skal du anvende ved fremtidige køb i forretninger, der anvender MasterCard SecureCode: - Koden til MasterCard SecureCode skal bestå af mindst 6 karakterer uden mellemrum og skal indeholde både tal og bogstaver. - Du må ikke benytte din pinkode som en del af koden til MasterCard SecureCode. - Du må ikke opbevare koden til MasterCard SecureCode koden sammen med kortet eller skrive den på kortet. - Du må ikke oplyse koden til MasterCard SecureCode til andre eller på anden måde lade andre få kendskab til koden. - Hvis du har glemt koden til din MasterCard SecureCard, kan du oprette en ny via eller, i forbindelse med næste køb, ved at trykke på knappen "glemt kode". Du behøver ikke foretage dig yderligere Fuldmagt Kort og PIN-kode er personligt og må kun bruges af dig. Ønsker du, at en anden skal kunne anvende din kortkonto, skal denne person have sit eget ægtefælle/samleverkort og sin egen pinkode.

4 Brug af kortet Med PIN-kode og kode til MasterCard SecureCode Når du bruger kortet, skal du indtaste din PIN-kode eller underskrive en nota. Når du indtaser din PIN-kode, skal du sikre dig, at andre ikke kan se, hvad du taster. Du må kun anvende din PIN-kode i PIN-baserede terminaler og pengeautomater i Danmark samt i pengeautomater tilknyttet Eurocard/ MasterCard i udlandet. PIN-koden må aldrig indtastes på en telefon/til en telefonbåndoptager, anvendes i sammenhæng med Internettet eller i sammenhæng med andre kommunikationsformer, der giver mulighed for at aflæse/aflytte PIN-koden. Når du bruger kortet til køb via postordre eller telefonordre, må PIN-koden ikke oplyses. Når du skriftligt eller mundtligt oplyser dit kortnummer, med det formål at transaktionen skal debiteres kortet, anses dette som en godkendelse af transaktionen, jf. dog Lov om visse betalingsmidler Anvender du kortet til internethandel, bør du sikre dig, at betalingsoplysningerne herunder kortnummer sendes krypteret, evt. ved brug af SSL eller lignende. Hvis forretningen benytter MasterCard SecureCode, skal du indtaste den på forespørgsel. Du bør printe en kopi af skærmbilledet, hvoraf det beløb du skal betale fremgår. Dette kan bruges til kontrol af dit kontoudtog. Visse automattransaktioner gennemføres uden brug af kode. Dette gælder Storebæltsforbindelsen, Øresundsforbindelsen, visse telefonautomater og visse parkeringsautomater. Kontroller, at det korrekte beløb fremgår af terminalen, før du godkender en betaling Med underskrift Kontroller, at det korrekte beløb fremgår af notaen, før du skriver under på notaen. Skriv aldrig under på nota, hvis beløbet ikke er påført eller hvis beløbet er forkert. Hvis der er taget flere aftryk af kortet, skal du sikre dig, at de ikke brugte aftryk destrueres Ved fjernsalg Når du bruger kortet til køb via Inter nettet eller ved post- eller telefonordre, skal du op lyse navn, adresse, kortnum mer, kortets udløbsdato og kontrolcifre. Ved postordrekøb skal du underskrive bestillingssedlen. Kontroller altid, at beløbet er korrekt, inden du godkender transaktionen Til abonnementer Har du brugt dit kort til betaling af en løbende ydelse, fx. et abonnement, skal du sikre dig, at betalingsmod tager får skriftlig besked, hvis du ønsker at opsige abonnementet eller ikke længere ønsker at betale med kortet Kvittering Du bør altid sørge for at få en kvittering i forbindelse med køb. Kvitteringen skal bl.a. vise dato, beløb og kortnummer eller dele heraf. Du skal sikre dig,

5 5 at beløbet er i overensstemmelse med udbetalingen eller købet, og at korrekt dato er anført. Du bør gemme kvitteringen, indtil du har modtaget din opkrævning Opkrævning og kontrol Når der sker debiteringer på kortkontoen, vil du minimum en gang om måneden modtage et kontoudtog/opkrævning i form af en betalingsoversigt fra Betalingsservice eller en posteringsoversigt fra banken. Måden hvorpå du får underretning afhænger af, om det skyldige beløb opkræves via Betalingsservice eller via en konto til kontooverførsel. Er du tilknyttet Internetbank, vil du endvidere løbende kunne se dit forbrug i din Internetbank. På kontoudtoget er angivet det minimumsbeløb, som forfalder til betaling, såfremt et minimumsbeløb er aftalt. Minimumsbeløbet kan f.eks. udgøre 5 eller 25 % af kortkontoens saldo eller hele periodens forbrug. Fast betaling af et månedligt minimumsbeløb skal aftales særskilt med banken og tilbydes alene nogle af bankens MasterCard produkter. Du skal kontrollere dit kontoudtog/din betalings oversigt omhyggeligt. Du bør kontrollere, at der ikke er transaktioner, som du ikke mener at have foretaget, eller transaktioner som ikke stemmer overens med dine kvitteringer. Fjernsalgstransaktioner bør kontrolleres med særlig omhu. Hvis der forekommer transaktioner, som du ikke mener at have foretaget, eller der ikke er overensstemmelse mellem din kvittering og de oplysninger, der fremgår af kontoudtoget/betalings oversigten, skal du give banken besked snarest muligt og så vidt muligt inden 14 dage efter, at du har modtaget kontoudtoget/betalingsoversigten. Banken vil herefter foretage en undersøgelse af din indsigelse. Banken indsætter det omtvistede beløb på din konto, mens undersøgelsen står på. Hvis din indsigelse er uberettiget, vil banken igen hæve beløbet på din konto. Viser undersøgelsen, at der er tale om tredjemandsmisbrug, afhænger dit ansvar af reglerne i lov om visse betalingsmidler 11 og 12, jf. pkt Uanset, at du har gjort indsigelse mod en eller flere posteringer, vil banken altid hæve hele det opkrævede beløb fra kontoen, der er tilknyttet kortet Fejl eller mangler ved ydelsen mv. Eventuelle klager over fejl og mangler ved de leverede ydelser skal rettes til betalingsmodtager. Banken har intet ansvar for eventuelle fejl og mangler ved de ydelser, betalingsmodtager er skyldig i Tilbagekaldelse Du kan ikke tilbagekalde (kontramandere) transaktioner foretaget med kortet.

6 Din pligt til at spærre kortet Du skal kontakte banken hurtigst muligt, hvis - Du mister kortet - En anden får kendskab til din PIN-kode - Du får mistanke om, at kortet er blevet kopieret - Du på anden måde får mistanke om, at kortet kan blive misbrugt. Du skal ikke spærre dit kort, hvis du har glemt koden til din MasterCard SecureCode. Hvis du har mistanke om, at andre har fået kendskab til din kode, skal du straks ændre den via Du skal kontakte banken på telefon Uden for bankens åbningstid, skal du kontakte PBS på telefon , der svarer døgnet rundt. Du skal oplyse navn, adresse og evt. kontonummer. Ved opkald fra udlandet, skal du bruge den lokale nummerkode for internationale opkald efterfulgt af (45 er den internationale retningskode for Danmark). Du kan også bruge telefax (nr ). Når banken har spærret kortet, vil du modtage en skriftlig meddelelse med angivelse af årsag til og tidspunkt for spærringen Dit ansvar, hvis andre misbruger kortet Hvis kortet og PIN-koden er blevet misbrugt af en anden, skal du dække tab op til kr. (selvrisiko). Du skal dække op til kr. (inklusiv selvrisiko), hvis PIN-koden har været anvendt, og - Du har undladt at underrette banken snarest muligt efter at have fået kendskab til, at koden er kommet til den uberettigedes kendskab, - Du har oplyst koden til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, uden at du indså eller burde have indset, at der var risiko for misbrug. - Du ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse, og/eller Du skal dække tab op til kr. (inklusiv selvrisiko) hvis kortet har været aflæst fysisk eller elektronisk og den uberettigede i tilknytning hertil har anvendt en falsk underskrift og banken godtgør, at - Du eller nogen, du har overladt kortet til, har undladt at underrette banken snarest muligt efter at have fået kendskab til, at betalingsmidlet er bortkommet, eller - Du eller nogen, du har overladt betalingsmidlet til, ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberet tigede anvendelse. Hvis dit ansvar afgøres efter begge regler om hæftelse op til kr. kan din samlede hæftelse dog ikke overstige kr.

7 7 Hvis du selv har oplyst PIN-koden til misbrugeren, skal du dække det fulde tab, hvis du indså eller burde have indset, at der var risiko for misbrug. Du kan læse nærmere om ansvarsreglerne i lov om visse betalingsmidler 11 og 12, som er gengivet sidst i kortindehaverreglerne Uberettiget indsigelse Hvis undersøgelsen, jf. pkt. 2.5 viser, at din indsigelse er uberettiget, har banken ret til at opkræve et gebyr for notakopien samt renter fra det tidspunkt, hvor beløbet blev krediteret din konto, indtil betaling finder sted Fornyelse af kort Dit kort vil automatisk blive fornyet, med mindre banken har fået skriftlig meddelelse om ophør Ændring af navn eller adresse samt ophør med brug af kortet Hvis du ændrer navn eller adresse eller ikke længere ønsker at bruge kortet, skal du straks meddele banken dette og returnere kortet i overklippet stand, således at magnetstriben og chippen ødelægges Ombytning af kort. Banken ejer de til enhver tid udstedte kort. Banken kan til enhver tid meddele dig, at kortet skal ombyttes, hvorefter kortet ikke må benyttes. Du vil hurtigst muligt modtage et nyt kort Bankens ret til at spærre kortet Ved overtrædelse af disse regler, herunder ved manglende dækning for betalinger på kontoen, der er knyttet til kortet, er banken berettiget til at spærre for brug af kortet. I tilfælde af manglende dækning, vil du blive rykket skrift ligt før kortet spærres. Øjeblikkelig spærring kan dog være nødvendig, hvis der er tale om gentagne tilfælde af manglende betaling. Banken kan desuden forlange alle kort, der er udleveret til kontoen, leveret tilbage. Du vil få besked herom Ændring af disse regler Reglerne kan ændres med en måneds varsel. Væsentlige ændringer vil finde sted med 3 måneders varsel. Besked om ændringer vil blive givet ved skriftlig eller elektronisk meddelelse eller ved annoncering i dagspressen Klager Hvis du har klager, kan du henvende dig til banken på telefon Får du ikke medhold i din klage, kan du henvende dig hos Pengeinstitutankenævnet. Hvis du ønsker at klage over, at dit kort er blevet spærret på grund af, at du har misbrugt kortet, kan du henvende dig til banken. Får du ikke medhold hos Banken, kan du klage til Datatilsynet.

8 Opsigelse af aftale Du er berettiget til at opsige aftalen med banken uden varsel. Banken er berettiget til at opsige aftalen med tre måneders varsel Værneting Hvis du har bopæl udenfor Danmark, er retten i København det rette værneting Ægtefælle/samleverkort Som kontoindehaver hæfter du som selvskyldnerkautionist for alt forbrug og deraf følgende omkostninger på kortkontoen, uanset om betalingerne/ udbetalingerne er foretaget med et familiekort eller dit eget kort. Indehaveren af et familiekort hæfter endvidere personligt for brug af kortet. Ønsker du ikke længere, at personen skal kunne anvende din konto, skal du straks meddele dette til banken, som herefter vil spærre kortet. Personen skal endvidere straks returnere sit kort til banken i overklippet stand, således at magnetstriben og chippen ødelæggges. 3. Omkostninger ved kortet 3.1 Prislisten og ændringer heraf Omkostninger ved kortet fremgår af prislisten. Banken kan ændre priserne med 3 måneders varsel. Du vil modtage meddelelse om ændringer ved skriftlig eller elektronisk meddelelse eller ved annoncering i dagspressen. Ændringer i kortgebyr træder i kraft ved første opkrævning af kortgebyr, efter at ændringen er trådt i kraft. 3.2 Omregningskurs ved brug i udlandet Køb og hævning i udlandet omregnes til danske kroner, jf. prislisten, og skal altid betales i danske kroner. Ved omregning tager banken udgangspunkt i den valuta, som banken har modtaget transaktionen i. Denne kan afvige fra den valuta, som købet/hævningen er foretaget i. Det fremgår af prislisten, i hvilke tilfælde en sådan ekstraom reg ning finder sted. Ved omregning anvendes de i prislisten beskrevne metoder. Der kan være sket ændringer i valutakursen fra det tidspunkt, hvor du har brugt dit kort, til fakturering sker. I visse lande fortrinsvis udenfor Europa kan der være tale om flere officielle kurser Betaling af opkrævning, gebyrer m.v. Kontoudtoget/opkrævningen, herunder betalingsoversigten fra Betalingsservice, er forfalden til betaling på den første bankdag i den efterfølgende måned. Kontoudtoget/opkrævningen vil blive de bi teret den konto, du har tilknyttet kortet, i banken.

9 9 4. Kreditvurdering Banken kan til brug for sin kreditvur de ring af dig, anmode dig om oplysninger, herunder fx. årsopgørelser, lønsedler o.l. Banken har ret til løbende at foretage en vurdering af kundeforholdet, herunder indhente fornyet soliditetsoplysning i dit pengeinstitut. Banken kan på baggrund af vurderingen forlange sikkerhedsstillelse. Hvis der ikke kan opnås aftale om sikkerhedsstillelse, kan banken uden varsel opsige aftalen og spærre dit kort. Du vil få meddelelse om eventuel spærring, før kontoen bliver spærret. 5. Oplysninger om indkøb mv. Ved brug af kortet registreres kortets nummer, det samlede ekspeditionsbeløb, dato for brug af kortet og hvor kortet har været benyttet. Betalingsmodtager videresender disse oplysninger til banken. Oplysningerne opbevares hos betalingsmodtager og i banken og anvendes i bankens bogføring, i kontoudskrifter og ved eventuel senere fejlretning. Oplysningerne videregives kun, hvor lovgivningen kræver det, hvor du har givet særskilt samtykke og/ eller til brug for tvister om krav stiftet ved brug af kortet. Oplysningerne opbevares i løbende år plus 5 år. 6. Advarsel, hvis kort eller PIN-kode bortkommer, misbruges eller kommer i en uberettigets besiddelse Når banken eller PBS har fået besked om, at kortet er mistet eller at en anden kender PIN-koden, vil kortet blive spærret for brug via PBS internationale autorisationssystem. Kortet vil endvidere blive spærret, hvis banken får en begrundet mistanke om misbrug. Du vil modtage en skriftlig bekræftelse på spærringen med angivelse af tidspunktet for, hvornår banken/pbs fik besked om spærringen. Såfremt det efterfølgende er nødvendigt at udstede et nyt kort, vil banken opkræve et gebyr, jf. prislisten. 7. Bankens almindelige forretningsbetingelser og pris- og gebyrliste I øvrigt gælder bankens almindelige forretningsbetingelser, lånebetingelser og pris- og gebyrliste, som du finder på bankens hjemmeside 11 og 12 i lov om visse betalings midler af 31. maj Udsteder hæfter i forhold til brugeren for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af et betalingsmiddel, medmindre andet følger af stk Brugeren hæfter kun efter stk. 2-6, hvis transaktionen er korrekt registreret og bogført. Stk. 2 Medmindre videregående hæftelse følger af stk. 3 eller 6, hæfter brugeren med op til kr. for tab som følge af andres uberettigede brug af betalingsmidlet, hvis den til kortet hørende personlige, hemmelige kode er anvendt.

10 10 Stk. 3 Medmindre videregående hæftelse følger af stk. 6, hæfter brugeren med op til kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsmidlet, hvis udsteder godtgør, at den til betalingsmidlet hørende personlige, hemmelige kode har været anvendt, og 1) at brugeren har undladt at underrette udsteder snarest muligt efter at have fået kendskab til, at koden er kommet til den uberettigedes kendskab, 2) at brugeren har oplyst koden til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, uden at forholdet er omfattet af stk. 6, eller 3) at brugeren ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse. Stk. 4 Brugeren hæfter med op til kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalings midlet, når betalingsmidlet har været aflæst fysisk eller elektronisk og den uberettigede i tilknytning hertil har anvendt en falsk underskrift og udsteder godtgør, 1) at brugeren eller nogen, som brugeren har overladt betalingsmidlet til, har undladt at underrette udsteder snarest muligt efter at have fået kendskab til, at betalingsmidlet er bortkommet, eller 2) at brugeren eller nogen, som brugeren har overladt betalingsmidlet til, ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse. Stk. 5 Hæfter brugeren efter såvel stk. 3 som 4, kan brugerens samlede hæftelse ikke overstige kr. Stk. 6 Brugeren hæfter uden beløbsbegræns ning for tab, der opstår som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsmidlet, når den til betalingsmidlet hørende personlige, hemmelige kode er anvendt og udsteder godtgør, at brugeren har oplyst koden til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, og at det er sket under omstændigheder, hvor brugeren indså eller burde have indset, at der var risiko for misbrug. Stk. 7 Uanset stk. 2-6 hæfter udsteder for uberettiget anvendelse, der finder sted, efter at udsteder har fået underretning om, at betalings midlet er bortkommet, at en uberettiget person har fået kendskab til koden, eller at brugeren af andre grunde ønsker betalings midlet spærret. Udsteder skal give brugeren mulighed for når som helst at meddele, at betalingsmidlet skal spærres, og skal snarest over for brugeren skriftligt eller på anden bevissikker måde

11 11 bekræfte, at udstederen har modtaget en sådan underretning. Bekræftelsen skal angive tidspunktet for underretningen. Stk. 8 Uanset stk. 2-6 hæfter udsteder tillige, hvis betalingsmodtager vidste eller burde vide, at der forelå en uberettiget anvendelse af be talingsmidlet. Uanset stk. 2 er udsteder endvidere ansvarlig, hvis et betalingskort er blevet anvendt svigagtigt i forbindelse med en aftale om fjernsalg. Stk. 9 Erhvervsministeren kan, i det omfang det betinges af prisudviklingen, ændre beløbsan givelserne i stk En udsteder er ansvarlig for tab hos brugeren, som skyldes fejlregistrering eller konteringsfejl, selv om fejlen er hændelig. Har brugeren fået meddelelse om, at betalingstransaktionen er anerkendt, er udsteder endvidere ansvarlig for tab hos brugeren, som skyldes, at den pågældende betalingstransaktion ikke gennemføres eller gennemføres mangelfuldt. Bestemmelsen i 2. pkt. finder dog ikke anvendelse, hvis udstederen godtgør, at udsteder ikke har haft mulighed for at gennemføre betalingstransaktionen og dette skyldes ekstraordinært indgribende omstændigheder, som udstederen ikke har nogen indflydelse på, og som udstederen ikke burde have taget i betragtning, de brugeren modtog den i 2. pkt. nævnte meddelelse. Har brugeren forsætligt eller groft uagtsomt medvirket til fejlen, kan erstatningen nedsættes eller bortfalde. Stk. 2 Er betaling udeblevet eller forsinket under omstændigheder som nævnt i stk. 1, 2. og 2. pkt., kan misligholdelsesbeføjelser ikke af den grund gøres gældende over for brugeren, bortset fra krav på rente. Er der sket træk på brugerens konto eller på et forudbetalt betalingsmiddel, anses betaling for sket med frigørende virkning for brugeren. Stk. 3 Indløser er ansvarlig for tab hos be talingsmodtager, som skyldes fejlregistrering eller konteringsfejl, selv om fejlen er hændelig. Indløser er dog ikke ansvarlig for tab, som er en følge af forhold hos betalingsmodtageren. Stk. 4 Erstatter udsteder efter stk. 1 tab hos brugeren som følge af forhold hos betalingsmodtager eller indløser, kan udsteder kræve erstatningen betalt af henholdsvis betalingsmodtager eller indløser. Erstatter indløser efter stk. 3 tab hos betalingsmodtager som følge af forhold hos udsteder, kan indløser kræve erstatningen betalt af udsteder. Stk. 5 Udsteder og indløser har bevisbyrden for, at et tab ikke skyldes de i stk. 1 og 3 nævnte forhold.

BRUGERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM

BRUGERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM BRUGERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM brugerregler_mastercarddebit_10.13.indd - Spar Nord Bank A/S - CVR-nr. 13 73 75 84 side 1 af 8 Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Debit,

Læs mere

REGLER FOR VISA/DANKORT

REGLER FOR VISA/DANKORT REGLER FOR VISA/DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for Visa/Dankort. 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse

Læs mere

KONTOBESTEMMELSER FOR EUROCARD

KONTOBESTEMMELSER FOR EUROCARD KONTOBESTEMMELSER FOR EUROCARD Internetkonto Eurocard Internetkonto udstedes af Eurocard A/S og administreres af SEB Kort, Danmark, filial af SEB Kort AB. Kontoudsteder betegnes herefter som Eurocard.

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (6) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV02DANMARK ) Gyldig fra 01.01.13 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB (herefter RB ) er et svensk aktieselskab

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Version 1.3 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 14 Gældende fra den 1. maj 2015.. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Lollands Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Lollands Bank gælder

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (10) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV04 DANMARK ) Gyldig fra 01.04.2014 Information om Resurs Bank Resurs Bank Aktiebolag (publ) (herefter RB

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Betingelser for MobilePay

Betingelser for MobilePay Betingelser for MobilePay MobilePay by Danske Bank er et e-pengeprodukt fra Danske Bank A/S, der kan downloades som en app til mobile enheder. Her kan du læse produktets betingelser. 1. Aftalens parter

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012 Danske Mobilbank er Danske Banks elektroniske bankløsning for ige privat - kunder til mobile enheder som for eksempel mobiltelefoner eller tablets. 1 Det kan du bruge Danske Mobilbank til Danske Mobilbank

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank

Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank 1. Om forretningsbetingelserne Coop Banks almindelige forretningsbetingelser gælder for alle aftaler mellem dig og banken, medmindre der udtrykkeligt er aftalt

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010.

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser. og særlige bestemmelser for lån og kreditter

Almindelige forretningsbetingelser. og særlige bestemmelser for lån og kreditter Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter pr. 11. april 2012 PenSam Bank A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum bank@pensam.dk www.pensam.dk/bank CVR-nr. 13 88 46 76

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser privatkunder Almindelige forretningsbetingelser privatkunder Gældende for kundeforhold med: Sydbank A/S Peberlyk 4 6200 Aabenraa CVR-nr.: 12626509 sydbank.dk info@sydbank.dk Bankens almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder Gældende for kundeforhold med: Sydbank A/S Peberlyk 4 6200 Aabenraa CVR-nr.: 12626509 sydbank.dk info@sydbank.dk Bankens almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske

Læs mere

Taletid fra One Mobile kan inden for gyldighedsperioden (jævnfør punkt 3) døgnet rundt, hele ugen inkl. søn og helligdage anvendes til:

Taletid fra One Mobile kan inden for gyldighedsperioden (jævnfør punkt 3) døgnet rundt, hele ugen inkl. søn og helligdage anvendes til: 1. Sådan fungerer det Du betaler kun for taletid, SMS, WAP, MMS og GPRS. Du betaler forud for dit forbrug og kender derfor dine omkostninger. Hver gang du tanker op, tillægges det indbetalte beløb din

Læs mere

Køb trygt på internet og postordre. Ren besked fra Forbrugerstyrelsen

Køb trygt på internet og postordre. Ren besked fra Forbrugerstyrelsen Køb trygt på internet og postordre Ren besked fra Forbrugerstyrelsen Køb trygt på internet og postordre Skærmene summer i de danske hjem med spil, homebanking og e-mails til venner og familie. Men i de

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

PRIVAT BRUG. din betaling. Sedler & Mønter. PRISER BESTILLING. kurven. Aftalen. er indgået, når EKSPEDITIONSGEBYR. haves. BETALING KORTBETALING

PRIVAT BRUG. din betaling. Sedler & Mønter. PRISER BESTILLING. kurven. Aftalen. er indgået, når EKSPEDITIONSGEBYR. haves. BETALING KORTBETALING SALGS- & LEVERINGSBETINGELSER FOR PERSONERS KØB AF SAMLERMØNTER OG SEDLER TIL PRIVATT BRUG VIA WEBSHOPPEN ELLER TELEFONISK, HERUNDER BETINGELSER FORR PERSONERS ABONNEMENT PÅ ÅRLIGE MØNTSÆT TIL PRIVAT BRUG

Læs mere