Kortholderregler for MasterCard i Lån & Spar Bank

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kortholderregler for MasterCard i Lån & Spar Bank"

Transkript

1 Kortholderregler for MasterCard i Lån & Spar Bank 1 Definitioner Banken Lån & Spar Bank A/S, CVR nr , udsteder kortet. Betalingsmodtager De steder, du kan bruge kortet. Danmark Danmark, Færøerne og Grønland. Fjernsalg Betalingstransaktioner, hvor der ikke sker kontrol af din identitet, f.eks. - transaktioner, som er foretaget på grundlag af oplysning om kort nummer via f.eks. Internet og telefonordre. - transkationer, som er foretaget på grundlag af oplysning om kort nummer via f.eks. postordre, hvor kortindehaver har afgivet underskrift. - transaktioner, hvor kortet aflæses, men hvor du ikke indtaster PINkode eller afgiver underskrift. Kontoudtog Den månedlige oversigt, der udsendes i forbindelse med faktureringen. Heraf fremgår kortkontoens saldo ved opsamlingsperiodens begyndelse (indgående saldo), størrelsen og tidspunktet for køb, hævninger, indbetalinger i opsamlingsperioden, saldo ved opsamlingsperiodens slutning, opkrævningsbeløb (minimum at betale), kreditmaksimum samt årlig nominel rente, hvis der er tilknyttet en kreditaftale til kortkontoen. Hvis du betaler via PBS, erstattes kontoudtoget af en betalingsoversigt. Kortkonto Konto hvorpå transaktioner foretaget med dit MasterCard opsamles. Der oprettes en kortkonto med hvert kort, dog ikke ægtefælle/samlever kort. Kortet Alle MasterCard, der udstedes af Banken. Opsamlingsperiode Perioden mellem to faktureringsdatoer i hvilken dit forbrug m.m. opsamles på kortkontoen. PBS Payment Business Services A/S PIN-kode Den personlige kode, der er knyttet til et kort. MasterCard SecureCode MasterCard SecureCode er en ekstra beskyttelse mod misbrug af kortdata på nettet. Før du kan benytte MasterCard SecureCode til internethandel, skal du oprette en kode til MasterCard SecureCode. Kode til MasterCard SecureCode En kode du opretter til MasterCard SecureCode. Koden skal anvendes ved køb i forretninger, der anvender MasterCard SecureCode. Prisliste Den til enhver tid gældende liste over gebyrer m.v. Saldo Størrelsen af dit mellemværende med banken på kortkontoen.

2 2 Ægtefælle/samleverkort Kort, der kun udstedes til den person, der bor sammen med kortindehaver, og er enten gift eller samboende med vedkommende, til hvis konto kortet skal knyttes. 1. Kortets anvendelsesmuligheder Kortet kan bruges som betalingskort og hævekort i Danmark og i udlandet. Du kan få oplysninger om kortets generelle anvendelsesmulig heder i udlandet, i banken eller på Vær opmærksom på, at du kan blive bedt om at vise legitimation, når du bruger kortet Brug af kortet som betalingskort - til betaling af varer og tjenesteydelser hos danske betalingsmodtagere, der tager imod MasterCard, og - til betaling af varer og tjenesteydelser hos udenlandske betalingsmod tagere, der tager imod MasterCard eller andre kort, som indgår i et samarbejde med dette kortsystem. Banken påtager sig ikke ansvaret for, at betalingsmodtager nægter at acceptere kortet som betalingsmiddel Brug af kortet som hævekort - til udbetaling fra danske pengeauto mater, der er forsynet med Mastercard-logo - til udbetaling af kontanter hos danske pengeinstitutter, der er tilsluttet Mastercard-systemet som kontantudbetaler - til udbetaling af kontanter fra udenlandske hæveautomater, der er tilsluttet MasterCard eller andre kort, der indgår i et samarbejde med dette kortsystem, og - til udbetaling af kontanter hos kon tantudbetalingssteder, der er tilsluttet MasterCard eller andre kort, der indgår i et samarbejde med dette kortsystem. Bankens hævebegrænsninger fremgår af prislisten på bankens hjemmeside. Der kan herudover være lokale hævebegræns ninger, der kan medføre, at der skal betales mini mums gebyr flere gange Arbejdskonflikter Du kan ikke bruge kortet, hvis banken og/eller pengeinstitutternes tekniske centre inddrages i en arbejdskonflikt. Ved en sådan konflikts begyndelse og ophør vil du hurtigst muligt blive orienteret herom blandt andet gennem annoncering i dagspressen. Du kan ikke forvente, at kunne bruge kortet uden for Danmark, hvis et eller

3 3 flere af pengeinstitutternes internationale samarbejdspartnere inddrages i en arbejdskonflikt. Ved arbejdskonflikter alene uden for Danmark vil kortet fortsat kunne bruges i Danmark. 2. Udstedelse af kort og oprettelse af konto 2.1. Levering og opbevaring af kort, PIN-kode og MasterCard SecureCode Så snart du har modtaget kortet, skal du underskrive i kortets under skriftsfelt. Underskriften på kortet bruges af betalingsmodtager til at sammenligne med din underskrift på notaen. Du skal opbevare kortet forsvarligt. Med jævne mellemrum skal du kontrollere, at kortet ikke er mistet. Hvis du mister kortet eller glemmer koden og dermed er nødsaget til at bestille et nyt kort, vil banken opkræve et gebyr, jf. prislisten. Banken vil i forbindelse med udstedelse af kortet fremsende et brev med en PIN-kode til din privatadresse. PIN-koden afsendes efter, at kortet er afsendt. PIN-koden kon strueres og udskrives maskinelt, uden at nogen kan få kendskab til koden. Du skal underrette banken, hvis brevet med PIN-koden ikke kommer frem, eller hvis brevet har været åbnet eller ikke er intakt ved modtagelsen. Du må ikke opbevare koden sammen med kortet eller skrive den på kortet. Af sikkerhedsmæssige grunde bør du lære koden udenad, hvorefter du skal destruere brevet med koden. Hvis du ønsker at opbevare koden, skal du opbevare koden forsvarligt, og helst på en PIN-kode husker, som du får tilsendt sammen med PIN-kodebrevet, eller som du kan få udleveret i banken. Før du foretager dit første internetkøb, eller i forbindelse hermed, skal du oprette en kode til MasterCard SecureCode. Koden skal du anvende ved fremtidige køb i forretninger, der anvender MasterCard SecureCode: - Koden til MasterCard SecureCode skal bestå af mindst 6 karakterer uden mellemrum og skal indeholde både tal og bogstaver. - Du må ikke benytte din pinkode som en del af koden til MasterCard SecureCode. - Du må ikke opbevare koden til MasterCard SecureCode koden sammen med kortet eller skrive den på kortet. - Du må ikke oplyse koden til MasterCard SecureCode til andre eller på anden måde lade andre få kendskab til koden. - Hvis du har glemt koden til din MasterCard SecureCard, kan du oprette en ny via eller, i forbindelse med næste køb, ved at trykke på knappen "glemt kode". Du behøver ikke foretage dig yderligere Fuldmagt Kort og PIN-kode er personligt og må kun bruges af dig. Ønsker du, at en anden skal kunne anvende din kortkonto, skal denne person have sit eget ægtefælle/samleverkort og sin egen pinkode.

4 Brug af kortet Med PIN-kode og kode til MasterCard SecureCode Når du bruger kortet, skal du indtaste din PIN-kode eller underskrive en nota. Når du indtaser din PIN-kode, skal du sikre dig, at andre ikke kan se, hvad du taster. Du må kun anvende din PIN-kode i PIN-baserede terminaler og pengeautomater i Danmark samt i pengeautomater tilknyttet Eurocard/ MasterCard i udlandet. PIN-koden må aldrig indtastes på en telefon/til en telefonbåndoptager, anvendes i sammenhæng med Internettet eller i sammenhæng med andre kommunikationsformer, der giver mulighed for at aflæse/aflytte PIN-koden. Når du bruger kortet til køb via postordre eller telefonordre, må PIN-koden ikke oplyses. Når du skriftligt eller mundtligt oplyser dit kortnummer, med det formål at transaktionen skal debiteres kortet, anses dette som en godkendelse af transaktionen, jf. dog Lov om visse betalingsmidler Anvender du kortet til internethandel, bør du sikre dig, at betalingsoplysningerne herunder kortnummer sendes krypteret, evt. ved brug af SSL eller lignende. Hvis forretningen benytter MasterCard SecureCode, skal du indtaste den på forespørgsel. Du bør printe en kopi af skærmbilledet, hvoraf det beløb du skal betale fremgår. Dette kan bruges til kontrol af dit kontoudtog. Visse automattransaktioner gennemføres uden brug af kode. Dette gælder Storebæltsforbindelsen, Øresundsforbindelsen, visse telefonautomater og visse parkeringsautomater. Kontroller, at det korrekte beløb fremgår af terminalen, før du godkender en betaling Med underskrift Kontroller, at det korrekte beløb fremgår af notaen, før du skriver under på notaen. Skriv aldrig under på nota, hvis beløbet ikke er påført eller hvis beløbet er forkert. Hvis der er taget flere aftryk af kortet, skal du sikre dig, at de ikke brugte aftryk destrueres Ved fjernsalg Når du bruger kortet til køb via Inter nettet eller ved post- eller telefonordre, skal du op lyse navn, adresse, kortnum mer, kortets udløbsdato og kontrolcifre. Ved postordrekøb skal du underskrive bestillingssedlen. Kontroller altid, at beløbet er korrekt, inden du godkender transaktionen Til abonnementer Har du brugt dit kort til betaling af en løbende ydelse, fx. et abonnement, skal du sikre dig, at betalingsmod tager får skriftlig besked, hvis du ønsker at opsige abonnementet eller ikke længere ønsker at betale med kortet Kvittering Du bør altid sørge for at få en kvittering i forbindelse med køb. Kvitteringen skal bl.a. vise dato, beløb og kortnummer eller dele heraf. Du skal sikre dig,

5 5 at beløbet er i overensstemmelse med udbetalingen eller købet, og at korrekt dato er anført. Du bør gemme kvitteringen, indtil du har modtaget din opkrævning Opkrævning og kontrol Når der sker debiteringer på kortkontoen, vil du minimum en gang om måneden modtage et kontoudtog/opkrævning i form af en betalingsoversigt fra Betalingsservice eller en posteringsoversigt fra banken. Måden hvorpå du får underretning afhænger af, om det skyldige beløb opkræves via Betalingsservice eller via en konto til kontooverførsel. Er du tilknyttet Internetbank, vil du endvidere løbende kunne se dit forbrug i din Internetbank. På kontoudtoget er angivet det minimumsbeløb, som forfalder til betaling, såfremt et minimumsbeløb er aftalt. Minimumsbeløbet kan f.eks. udgøre 5 eller 25 % af kortkontoens saldo eller hele periodens forbrug. Fast betaling af et månedligt minimumsbeløb skal aftales særskilt med banken og tilbydes alene nogle af bankens MasterCard produkter. Du skal kontrollere dit kontoudtog/din betalings oversigt omhyggeligt. Du bør kontrollere, at der ikke er transaktioner, som du ikke mener at have foretaget, eller transaktioner som ikke stemmer overens med dine kvitteringer. Fjernsalgstransaktioner bør kontrolleres med særlig omhu. Hvis der forekommer transaktioner, som du ikke mener at have foretaget, eller der ikke er overensstemmelse mellem din kvittering og de oplysninger, der fremgår af kontoudtoget/betalings oversigten, skal du give banken besked snarest muligt og så vidt muligt inden 14 dage efter, at du har modtaget kontoudtoget/betalingsoversigten. Banken vil herefter foretage en undersøgelse af din indsigelse. Banken indsætter det omtvistede beløb på din konto, mens undersøgelsen står på. Hvis din indsigelse er uberettiget, vil banken igen hæve beløbet på din konto. Viser undersøgelsen, at der er tale om tredjemandsmisbrug, afhænger dit ansvar af reglerne i lov om visse betalingsmidler 11 og 12, jf. pkt Uanset, at du har gjort indsigelse mod en eller flere posteringer, vil banken altid hæve hele det opkrævede beløb fra kontoen, der er tilknyttet kortet Fejl eller mangler ved ydelsen mv. Eventuelle klager over fejl og mangler ved de leverede ydelser skal rettes til betalingsmodtager. Banken har intet ansvar for eventuelle fejl og mangler ved de ydelser, betalingsmodtager er skyldig i Tilbagekaldelse Du kan ikke tilbagekalde (kontramandere) transaktioner foretaget med kortet.

6 Din pligt til at spærre kortet Du skal kontakte banken hurtigst muligt, hvis - Du mister kortet - En anden får kendskab til din PIN-kode - Du får mistanke om, at kortet er blevet kopieret - Du på anden måde får mistanke om, at kortet kan blive misbrugt. Du skal ikke spærre dit kort, hvis du har glemt koden til din MasterCard SecureCode. Hvis du har mistanke om, at andre har fået kendskab til din kode, skal du straks ændre den via Du skal kontakte banken på telefon Uden for bankens åbningstid, skal du kontakte PBS på telefon , der svarer døgnet rundt. Du skal oplyse navn, adresse og evt. kontonummer. Ved opkald fra udlandet, skal du bruge den lokale nummerkode for internationale opkald efterfulgt af (45 er den internationale retningskode for Danmark). Du kan også bruge telefax (nr ). Når banken har spærret kortet, vil du modtage en skriftlig meddelelse med angivelse af årsag til og tidspunkt for spærringen Dit ansvar, hvis andre misbruger kortet Hvis kortet og PIN-koden er blevet misbrugt af en anden, skal du dække tab op til kr. (selvrisiko). Du skal dække op til kr. (inklusiv selvrisiko), hvis PIN-koden har været anvendt, og - Du har undladt at underrette banken snarest muligt efter at have fået kendskab til, at koden er kommet til den uberettigedes kendskab, - Du har oplyst koden til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, uden at du indså eller burde have indset, at der var risiko for misbrug. - Du ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse, og/eller Du skal dække tab op til kr. (inklusiv selvrisiko) hvis kortet har været aflæst fysisk eller elektronisk og den uberettigede i tilknytning hertil har anvendt en falsk underskrift og banken godtgør, at - Du eller nogen, du har overladt kortet til, har undladt at underrette banken snarest muligt efter at have fået kendskab til, at betalingsmidlet er bortkommet, eller - Du eller nogen, du har overladt betalingsmidlet til, ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberet tigede anvendelse. Hvis dit ansvar afgøres efter begge regler om hæftelse op til kr. kan din samlede hæftelse dog ikke overstige kr.

7 7 Hvis du selv har oplyst PIN-koden til misbrugeren, skal du dække det fulde tab, hvis du indså eller burde have indset, at der var risiko for misbrug. Du kan læse nærmere om ansvarsreglerne i lov om visse betalingsmidler 11 og 12, som er gengivet sidst i kortindehaverreglerne Uberettiget indsigelse Hvis undersøgelsen, jf. pkt. 2.5 viser, at din indsigelse er uberettiget, har banken ret til at opkræve et gebyr for notakopien samt renter fra det tidspunkt, hvor beløbet blev krediteret din konto, indtil betaling finder sted Fornyelse af kort Dit kort vil automatisk blive fornyet, med mindre banken har fået skriftlig meddelelse om ophør Ændring af navn eller adresse samt ophør med brug af kortet Hvis du ændrer navn eller adresse eller ikke længere ønsker at bruge kortet, skal du straks meddele banken dette og returnere kortet i overklippet stand, således at magnetstriben og chippen ødelægges Ombytning af kort. Banken ejer de til enhver tid udstedte kort. Banken kan til enhver tid meddele dig, at kortet skal ombyttes, hvorefter kortet ikke må benyttes. Du vil hurtigst muligt modtage et nyt kort Bankens ret til at spærre kortet Ved overtrædelse af disse regler, herunder ved manglende dækning for betalinger på kontoen, der er knyttet til kortet, er banken berettiget til at spærre for brug af kortet. I tilfælde af manglende dækning, vil du blive rykket skrift ligt før kortet spærres. Øjeblikkelig spærring kan dog være nødvendig, hvis der er tale om gentagne tilfælde af manglende betaling. Banken kan desuden forlange alle kort, der er udleveret til kontoen, leveret tilbage. Du vil få besked herom Ændring af disse regler Reglerne kan ændres med en måneds varsel. Væsentlige ændringer vil finde sted med 3 måneders varsel. Besked om ændringer vil blive givet ved skriftlig eller elektronisk meddelelse eller ved annoncering i dagspressen Klager Hvis du har klager, kan du henvende dig til banken på telefon Får du ikke medhold i din klage, kan du henvende dig hos Pengeinstitutankenævnet. Hvis du ønsker at klage over, at dit kort er blevet spærret på grund af, at du har misbrugt kortet, kan du henvende dig til banken. Får du ikke medhold hos Banken, kan du klage til Datatilsynet.

8 Opsigelse af aftale Du er berettiget til at opsige aftalen med banken uden varsel. Banken er berettiget til at opsige aftalen med tre måneders varsel Værneting Hvis du har bopæl udenfor Danmark, er retten i København det rette værneting Ægtefælle/samleverkort Som kontoindehaver hæfter du som selvskyldnerkautionist for alt forbrug og deraf følgende omkostninger på kortkontoen, uanset om betalingerne/ udbetalingerne er foretaget med et familiekort eller dit eget kort. Indehaveren af et familiekort hæfter endvidere personligt for brug af kortet. Ønsker du ikke længere, at personen skal kunne anvende din konto, skal du straks meddele dette til banken, som herefter vil spærre kortet. Personen skal endvidere straks returnere sit kort til banken i overklippet stand, således at magnetstriben og chippen ødelæggges. 3. Omkostninger ved kortet 3.1 Prislisten og ændringer heraf Omkostninger ved kortet fremgår af prislisten. Banken kan ændre priserne med 3 måneders varsel. Du vil modtage meddelelse om ændringer ved skriftlig eller elektronisk meddelelse eller ved annoncering i dagspressen. Ændringer i kortgebyr træder i kraft ved første opkrævning af kortgebyr, efter at ændringen er trådt i kraft. 3.2 Omregningskurs ved brug i udlandet Køb og hævning i udlandet omregnes til danske kroner, jf. prislisten, og skal altid betales i danske kroner. Ved omregning tager banken udgangspunkt i den valuta, som banken har modtaget transaktionen i. Denne kan afvige fra den valuta, som købet/hævningen er foretaget i. Det fremgår af prislisten, i hvilke tilfælde en sådan ekstraom reg ning finder sted. Ved omregning anvendes de i prislisten beskrevne metoder. Der kan være sket ændringer i valutakursen fra det tidspunkt, hvor du har brugt dit kort, til fakturering sker. I visse lande fortrinsvis udenfor Europa kan der være tale om flere officielle kurser Betaling af opkrævning, gebyrer m.v. Kontoudtoget/opkrævningen, herunder betalingsoversigten fra Betalingsservice, er forfalden til betaling på den første bankdag i den efterfølgende måned. Kontoudtoget/opkrævningen vil blive de bi teret den konto, du har tilknyttet kortet, i banken.

9 9 4. Kreditvurdering Banken kan til brug for sin kreditvur de ring af dig, anmode dig om oplysninger, herunder fx. årsopgørelser, lønsedler o.l. Banken har ret til løbende at foretage en vurdering af kundeforholdet, herunder indhente fornyet soliditetsoplysning i dit pengeinstitut. Banken kan på baggrund af vurderingen forlange sikkerhedsstillelse. Hvis der ikke kan opnås aftale om sikkerhedsstillelse, kan banken uden varsel opsige aftalen og spærre dit kort. Du vil få meddelelse om eventuel spærring, før kontoen bliver spærret. 5. Oplysninger om indkøb mv. Ved brug af kortet registreres kortets nummer, det samlede ekspeditionsbeløb, dato for brug af kortet og hvor kortet har været benyttet. Betalingsmodtager videresender disse oplysninger til banken. Oplysningerne opbevares hos betalingsmodtager og i banken og anvendes i bankens bogføring, i kontoudskrifter og ved eventuel senere fejlretning. Oplysningerne videregives kun, hvor lovgivningen kræver det, hvor du har givet særskilt samtykke og/ eller til brug for tvister om krav stiftet ved brug af kortet. Oplysningerne opbevares i løbende år plus 5 år. 6. Advarsel, hvis kort eller PIN-kode bortkommer, misbruges eller kommer i en uberettigets besiddelse Når banken eller PBS har fået besked om, at kortet er mistet eller at en anden kender PIN-koden, vil kortet blive spærret for brug via PBS internationale autorisationssystem. Kortet vil endvidere blive spærret, hvis banken får en begrundet mistanke om misbrug. Du vil modtage en skriftlig bekræftelse på spærringen med angivelse af tidspunktet for, hvornår banken/pbs fik besked om spærringen. Såfremt det efterfølgende er nødvendigt at udstede et nyt kort, vil banken opkræve et gebyr, jf. prislisten. 7. Bankens almindelige forretningsbetingelser og pris- og gebyrliste I øvrigt gælder bankens almindelige forretningsbetingelser, lånebetingelser og pris- og gebyrliste, som du finder på bankens hjemmeside 11 og 12 i lov om visse betalings midler af 31. maj Udsteder hæfter i forhold til brugeren for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af et betalingsmiddel, medmindre andet følger af stk Brugeren hæfter kun efter stk. 2-6, hvis transaktionen er korrekt registreret og bogført. Stk. 2 Medmindre videregående hæftelse følger af stk. 3 eller 6, hæfter brugeren med op til kr. for tab som følge af andres uberettigede brug af betalingsmidlet, hvis den til kortet hørende personlige, hemmelige kode er anvendt.

10 10 Stk. 3 Medmindre videregående hæftelse følger af stk. 6, hæfter brugeren med op til kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsmidlet, hvis udsteder godtgør, at den til betalingsmidlet hørende personlige, hemmelige kode har været anvendt, og 1) at brugeren har undladt at underrette udsteder snarest muligt efter at have fået kendskab til, at koden er kommet til den uberettigedes kendskab, 2) at brugeren har oplyst koden til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, uden at forholdet er omfattet af stk. 6, eller 3) at brugeren ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse. Stk. 4 Brugeren hæfter med op til kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalings midlet, når betalingsmidlet har været aflæst fysisk eller elektronisk og den uberettigede i tilknytning hertil har anvendt en falsk underskrift og udsteder godtgør, 1) at brugeren eller nogen, som brugeren har overladt betalingsmidlet til, har undladt at underrette udsteder snarest muligt efter at have fået kendskab til, at betalingsmidlet er bortkommet, eller 2) at brugeren eller nogen, som brugeren har overladt betalingsmidlet til, ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse. Stk. 5 Hæfter brugeren efter såvel stk. 3 som 4, kan brugerens samlede hæftelse ikke overstige kr. Stk. 6 Brugeren hæfter uden beløbsbegræns ning for tab, der opstår som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsmidlet, når den til betalingsmidlet hørende personlige, hemmelige kode er anvendt og udsteder godtgør, at brugeren har oplyst koden til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, og at det er sket under omstændigheder, hvor brugeren indså eller burde have indset, at der var risiko for misbrug. Stk. 7 Uanset stk. 2-6 hæfter udsteder for uberettiget anvendelse, der finder sted, efter at udsteder har fået underretning om, at betalings midlet er bortkommet, at en uberettiget person har fået kendskab til koden, eller at brugeren af andre grunde ønsker betalings midlet spærret. Udsteder skal give brugeren mulighed for når som helst at meddele, at betalingsmidlet skal spærres, og skal snarest over for brugeren skriftligt eller på anden bevissikker måde

11 11 bekræfte, at udstederen har modtaget en sådan underretning. Bekræftelsen skal angive tidspunktet for underretningen. Stk. 8 Uanset stk. 2-6 hæfter udsteder tillige, hvis betalingsmodtager vidste eller burde vide, at der forelå en uberettiget anvendelse af be talingsmidlet. Uanset stk. 2 er udsteder endvidere ansvarlig, hvis et betalingskort er blevet anvendt svigagtigt i forbindelse med en aftale om fjernsalg. Stk. 9 Erhvervsministeren kan, i det omfang det betinges af prisudviklingen, ændre beløbsan givelserne i stk En udsteder er ansvarlig for tab hos brugeren, som skyldes fejlregistrering eller konteringsfejl, selv om fejlen er hændelig. Har brugeren fået meddelelse om, at betalingstransaktionen er anerkendt, er udsteder endvidere ansvarlig for tab hos brugeren, som skyldes, at den pågældende betalingstransaktion ikke gennemføres eller gennemføres mangelfuldt. Bestemmelsen i 2. pkt. finder dog ikke anvendelse, hvis udstederen godtgør, at udsteder ikke har haft mulighed for at gennemføre betalingstransaktionen og dette skyldes ekstraordinært indgribende omstændigheder, som udstederen ikke har nogen indflydelse på, og som udstederen ikke burde have taget i betragtning, de brugeren modtog den i 2. pkt. nævnte meddelelse. Har brugeren forsætligt eller groft uagtsomt medvirket til fejlen, kan erstatningen nedsættes eller bortfalde. Stk. 2 Er betaling udeblevet eller forsinket under omstændigheder som nævnt i stk. 1, 2. og 2. pkt., kan misligholdelsesbeføjelser ikke af den grund gøres gældende over for brugeren, bortset fra krav på rente. Er der sket træk på brugerens konto eller på et forudbetalt betalingsmiddel, anses betaling for sket med frigørende virkning for brugeren. Stk. 3 Indløser er ansvarlig for tab hos be talingsmodtager, som skyldes fejlregistrering eller konteringsfejl, selv om fejlen er hændelig. Indløser er dog ikke ansvarlig for tab, som er en følge af forhold hos betalingsmodtageren. Stk. 4 Erstatter udsteder efter stk. 1 tab hos brugeren som følge af forhold hos betalingsmodtager eller indløser, kan udsteder kræve erstatningen betalt af henholdsvis betalingsmodtager eller indløser. Erstatter indløser efter stk. 3 tab hos betalingsmodtager som følge af forhold hos udsteder, kan indløser kræve erstatningen betalt af udsteder. Stk. 5 Udsteder og indløser har bevisbyrden for, at et tab ikke skyldes de i stk. 1 og 3 nævnte forhold.

Brugerregler Dankort 8.3.01.

Brugerregler Dankort 8.3.01. Regler for Dankort Definitioner Betalingsmodtager: Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor kortet kan anvendes. Ekspeditionsdag: Lørdage, søn- og helligdage, fredagen efter Kristi

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

Betalingsmodtager: Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor kortet kan anvendes.

Betalingsmodtager: Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor kortet kan anvendes. Regler for Visa/Dankort Definitioner Betalingsmodtager: Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor kortet kan anvendes. Ekspeditionsdag: Lørdage, søn- og helligdage, fredagen efter Kristi

Læs mere

Visa Electron. Regler. Januar 2009 4504.1208

Visa Electron. Regler. Januar 2009 4504.1208 Visa Electron Regler Januar 2009 Gode råd om Visa Electron Pas godt på kortet, hold øje med det, og lad ikke andre låne det. Kortet er dit og kun dit. Husk din pinkode. Hvis den er svær at huske, så brug

Læs mere

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse om de betingelser, der gælder, når

Læs mere

Du kan få udleveret et kort i tilknytning til en konto i GB. Se dog pkt. 5. Kortet kan bruges som hævekort og som betalingskort.

Du kan få udleveret et kort i tilknytning til en konto i GB. Se dog pkt. 5. Kortet kan bruges som hævekort og som betalingskort. Kortholderregler for Akiliut / U18 pr. 01-11-2009 1. Definitioner Kortudsteder: GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk. Benævnes i det følgende som GB. Korttype: AKILIUT et hæve og betalingskort, der

Læs mere

Ekspeditionsdag Lørdage, søn- og helligdage samt grundlovsdag, juleaftensdag og 31. december er ikke ekspeditionsdage i pengeinstitutterne.

Ekspeditionsdag Lørdage, søn- og helligdage samt grundlovsdag, juleaftensdag og 31. december er ikke ekspeditionsdage i pengeinstitutterne. Regler for VISA Dankort Definitioner Betalingsmodtager Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor De kan anvende kortet. Ekspeditionsdag Lørdage, søn- og helligdage samt grundlovsdag,

Læs mere

VISA Electron kortholderregler

VISA Electron kortholderregler Definitioner Betalingsmodtager Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor kortet kan anvendes. Ekspeditionsdag Lørdage, søn- og helligdage, fredagen efter Kristi himmelfart, grundlovsdag,

Læs mere

Regler for interne hævekort

Regler for interne hævekort Gode råd om interne hævekort Regler for interne hævekort Opbevar dit interne hævekort forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum at du ikke har mistet det. Det er lige så personligt som pas, kørekort,

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse Regler for interne hævekort Dronninglund Sparekasse, Slotsgade 42, 9330 Dronninglund, TLF: 98841722, CVR:58943010, www.dronspar.dk Gode råd om interne hævekort Opbevar dit interne

Læs mere

Regler for MasterCard Guld

Regler for MasterCard Guld Regler for MasterCard Guld Gælder fra september 2008 Gode råd om MasterCard Opbevar kortet forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum, at du ikke har mistet dit kort. Det er lige så personligt som pas,

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Banktorvet 3 6900 Skjern post@skjernbank.dk

Banktorvet 3 6900 Skjern post@skjernbank.dk Side 1 af 12 Brugerregler Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort 2 2 Hvad kan du bruge kortet til? 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode 3 4 Brug af kortet 4 5 Kontrol af posteringer på din konto

Læs mere

Regler for Dankort (Gælder fra juni 2012 for eksisterende og nye kunder)

Regler for Dankort (Gælder fra juni 2012 for eksisterende og nye kunder) Regler for Dankort (Gælder fra juni 2012 for eksisterende og nye kunder) 1 Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet.

Læs mere

Regler for Dankort. Kortudsteder Hovedkontor: Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40,1, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk. 1. Regler for Dankort

Regler for Dankort. Kortudsteder Hovedkontor: Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40,1, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk. 1. Regler for Dankort Regler for Dankort Kortudsteder Hovedkontor: Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40,1, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk 1. Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort.

Læs mere

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet.

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet. Regler for Dankort Gældende pr. 1. november 2009 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort 2 Hvad kan du bruge kortet til? 3 Opbevaring af kort og PIN-kode 4 Brug af kortet 5 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Regler for hævekort. Kortudsteder Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk

Regler for hævekort. Kortudsteder Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk Regler for hævekort Kortudsteder Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk 1. Brugerregler for Hævekort Disse brugerregler gælder for anvendelse af dit hævekort. I

Læs mere

Hævekort, brugerregler

Hævekort, brugerregler Hævekort, brugerregler Gode råd om dit hævekort Hævekort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af hævekort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med

Læs mere

1 Regler for Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Brug af kortet... 4

1 Regler for Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Brug af kortet... 4 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Brug af kortet... 4 5 Kontrol af posteringer på din konto... 5 6 Tilbageførsel

Læs mere

Det vil fremgå af skiltning i forretningen eller på hjemmesiden, hvorvidt en forretning tager imod dankort.

Det vil fremgå af skiltning i forretningen eller på hjemmesiden, hvorvidt en forretning tager imod dankort. REGLER FOR DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for dankort. 1 Regler for dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af dankort.

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O R T U N D E R 1 8 Å R

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O R T U N D E R 1 8 Å R B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O R T U N D E R 1 8 Å R Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med hævekort, hvis du er under 18 år. Derudover gælder bankens Almindelige

Læs mere

Brugerregler. Dankort

Brugerregler. Dankort Brugerregler Dankort Gældende fra 30. oktober 2013 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Brugerregler - Dankort BRUGERREGLER - DANKORT 1. Regler for Dankort Disse brugerregler

Læs mere

Regler for interne hævekort

Regler for interne hævekort Gode råd om interne hævekort Opbevar Deres interne hævekort forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum at De ikke har mistet det. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sygesikringsbevis og lignende.

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med check og hævekort. Derudover gælder bankens Almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Regler for Sydbank hævekort. november 2009. Tlf. 70 10 78 79

Regler for Sydbank hævekort. november 2009. Tlf. 70 10 78 79 Regler for Sydbank hævekort november 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Regler for Sydbank hævekort Sydbanks almindelige forretningsbetingelser, som udleveres ved etablering af kundeforhold,

Læs mere

Brugerregler for Nykredit Hævekort

Brugerregler for Nykredit Hævekort Brugerregler for Nykredit Hævekort Indholdsfortegnelse Brugerregler for hævekort Brugerregler for Nykredit Hævekort... 3 Ordliste... 11 Gode hævekort-råd... 12 Uddrag af værgemålsloven... 14 Uddrag af

Læs mere

1. Regler for Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Opbevaring af kort og PIN-kode Brug af kortet 3

1. Regler for Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Opbevaring af kort og PIN-kode Brug af kortet 3 Alm Brand BANK Regler for Dankort Indholdsfortegnelse 1. Regler for Dankort 2 2. Hvad kan du bruge kortet til? 2 3. Opbevaring af kort og PIN-kode 2 4. Brug af kortet 3 5. Kontrol af posteringer på din

Læs mere

BETINGELSER FOR KONTI MED HÆVEKORT

BETINGELSER FOR KONTI MED HÆVEKORT BETINGELSER FOR KONTI MED HÆVEKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med hævekort. Derudover gælder bankens Almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

Supplerende kortbestemmelser

Supplerende kortbestemmelser 1. november 2009 Supplerende kortbestemmelser Lyngby Storcenter a.m.b.a - Lyngby Storcenter 623-2800 Kongens Lyngby telefon 4527 7707 - telefax 4587 2015 - CVR nr. 4707 7417 - Danske Bank 4260-0007003773

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard

Kortbestemmelser for MasterCard Definitioner: Korttyper Privatkort MasterCard Standard, MasterCard Guld og MasterCard Platinum udstedes til privatpersoner til privat forbrug. Familiekort Et ekstra, privat MasterCard, som indehaveren

Læs mere

Brugerregler for Dankort

Brugerregler for Dankort Brugerregler for Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Brug af kortet... 4 5 Kontrol af posteringer på din konto...

Læs mere

Kortholderregler for MasterCard

Kortholderregler for MasterCard Kortholderregler for MasterCard Definitioner Generelle definitioner Privatkort Et MasterCard, som anvendes til betaling af kortindehavers private udgifter. Du hæfter alene og er personligt ansvarlig for

Læs mere

Juridisk information om Budget Buddy fordelsprogrammet.

Juridisk information om Budget Buddy fordelsprogrammet. Juridisk information om Budget Buddy fordelsprogrammet. Udbyder Budget Rent-a-Car A/S Vester Farimagsgade 7 1606 København V Tlf.: 33550500 CVR: 27638295 Administrator absi as Gl. Kongevej 123 DK-1850

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O RT

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O RT B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O RT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med hævekort. Derudover gælder bankens Almindelige

Læs mere

2 Hvad kan du bruge kortet til? Visa/Dankort er et betalingsinstrument, som du kan bruge i Danmark og i udlandet, hvor kortet accepteres.

2 Hvad kan du bruge kortet til? Visa/Dankort er et betalingsinstrument, som du kan bruge i Danmark og i udlandet, hvor kortet accepteres. Brugerregler Visa/Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort 2 Hvad kan du bruge kortet til 3 Opbevaring af kort, PIN-kode og Verified by Visa-kode 4 Brug af kortet 5 Kontrol af posteringer

Læs mere

DANKORT BRUGERREGLER pr. 13. juni 2014

DANKORT BRUGERREGLER pr. 13. juni 2014 1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet. 2 Hvad kan du bruge kortet til? 2.1 Hævning af kontanter

Læs mere

Regler for selvbetjening edankort

Regler for selvbetjening edankort Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle råd ved handel på nettet 2. Særlige råd ved

Læs mere

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014 BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014 Danske Letbank er en enkel udgave af Danske Banks internetbank for privatkunder med forenklet

Læs mere

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Verified by Visa...

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Verified by Visa... Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Verified by Visa... 4 5 Brug af kortet... 5 6 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort og Visa/Dankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du

Læs mere

Brugerregler - Dankort. 1 Regler for Dankort

Brugerregler - Dankort. 1 Regler for Dankort 7890 Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive sb@sallingbank.dk 1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst

Læs mere

2 Definitioner REGLER FOR ALM. BRAND MASTERCARD. 1 Regler for Alm. Brand MasterCard, MasterCard Gold og MasterCard Platinum ALM.

2 Definitioner REGLER FOR ALM. BRAND MASTERCARD. 1 Regler for Alm. Brand MasterCard, MasterCard Gold og MasterCard Platinum ALM. REGLER FOR ALM. BRAND MASTERCARD ALM. 1 Regler for Alm. Brand MasterCard, MasterCard Gold og MasterCard Platinum Vi anbefaler, at du læser reglerne igennem med det samme og efterfølgende gemmer dem til

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

REGLER FOR ALM. BRAND MASTERCARD

REGLER FOR ALM. BRAND MASTERCARD REGLER FOR ALM. BRAND MASTERCARD GÆLDENDE PR. 1. MAJ 2005 ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND Indholdsfortegnelse 1. Regler for Alm. Brand MasterCard, MasterCard Gold og MasterCard Platinum... 3 2. Definitioner...

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard kredit

Kortbestemmelser for MasterCard kredit Kortbestemmelser for MasterCard kredit Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Standard, MasterCard Guld og MasterCard Platinum udstedes til privatpersoner til privat forbrug. Generelle definitioner

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

REGLER FOR DANKORT. 3. LÆS MERE PÅ INTERNETTET Du kan læse mere på: www.crimprev.dk www.dankort.dk www.pbs.dk

REGLER FOR DANKORT. 3. LÆS MERE PÅ INTERNETTET Du kan læse mere på: www.crimprev.dk www.dankort.dk www.pbs.dk REGLER FOR DANKORT Gode Dankort-råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at

Læs mere

Dankort og Visa/Dankort. Regler for. Dankort og Visa/Dankort. - det sikre valg

Dankort og Visa/Dankort. Regler for. Dankort og Visa/Dankort. - det sikre valg Dankort og Visa/Dankort Regler for Dankort og Visa/Dankort - det sikre valg Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3

Læs mere

Regler for Visa/Dankort

Regler for Visa/Dankort Alm Brand BANK Regler for Visa/Dankort Indholdsfortegnelse 1. Regler for Visa/Dankort 2 2. Hvad kan du bruge kortet til? 2 3. Opbevaring af kort og PIN-kode 3 4. Verified by Visa 3 5. Brug af kortet 4

Læs mere

Brugerregler for hævekort. Kortets anvendelses muligheder

Brugerregler for hævekort. Kortets anvendelses muligheder Regler for Hævekort 2 Indholdsfortegnelse 1. Brugerregler for hævekort... 4 2. Kortets anvendelses muligheder... 4 3. Vilkår knyttet til indehavelse og anvendelse af kortet.. 4 4. Omkostninger ved erhvervelse

Læs mere

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort-råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet. 3. Læs mere på nettet

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort-råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet. 3. Læs mere på nettet Gode Dankort-råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at skabe endnu større

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Brugerregler Visa/Dankort Swedbank, Kalvebod Brygge 45, 1560 København V, info@swedbank.dk

Brugerregler Visa/Dankort Swedbank, Kalvebod Brygge 45, 1560 København V, info@swedbank.dk Brugerregler Visa/Dankort Swedbank, Kalvebod Brygge 45, 1560 København V, info@swedbank.dk 1. Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Visa/Dankort. Reglerne beskriver brug af

Læs mere

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort -råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet 3. Læs mere på nettet

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort -råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet 3. Læs mere på nettet Gode Dankort -råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at skabe endnu større

Læs mere

VISA Electron kortholderregler

VISA Electron kortholderregler Gode råd om Visa Electron Opbevar kortet forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum, at du ikke har mistet det. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sygesikringsbevis og lignende. Brug PIN-koden

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard

Kortbestemmelser for MasterCard Kortbestemmelser for MasterCard Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard udstedes til privatpersoner til privat forbrug. Familiekort Et ekstra, privat MasterCard, som indehaveren af et Privatkort kan

Læs mere

1 Regler for Visa/Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Opbevaring af kort, PIN-kode og Verified by Visa-kode... 3

1 Regler for Visa/Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Opbevaring af kort, PIN-kode og Verified by Visa-kode... 3 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort, PIN-kode og Verified by Visa-kode... 3 4 Brug af kortet... 4 5 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

Brugerregler. VISA/Dankort

Brugerregler. VISA/Dankort Brugerregler VISA/Dankort Gældende fra 16. juli 2014 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Brugerregler - VISA/Dankort BRUGERREGLER - VISA/DANKORT 1. REGLER FOR VISA/DANKORT Disse

Læs mere

Regler for Dankort. Gode Dankort -råd

Regler for Dankort. Gode Dankort -råd Gode Dankort -råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at skabe endnu større

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard

Kortbestemmelser for MasterCard Kortbestemmelser for MasterCard Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Standard, MasterCard Guld og MasterCard Platinum udstedes til privatpersoner til privat forbrug. Familiekort Et ekstra, privat

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE L ETBANK F ORBRUGERE Gælder fra den 9. maj 2016

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE L ETBANK F ORBRUGERE Gælder fra den 9. maj 2016 BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE L ETBANK F ORBRUGERE Gælder fra den 9. maj 2016 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Danske Letbank er en enkel udgave af Danske Banks

Læs mere

Kortholderregler for MasterCard

Kortholderregler for MasterCard Kortholderregler for MasterCard Definitioner Generelle definitioner Privatkort Et MasterCard, som anvendes til betaling af kortindehavers private udgifter. Du hæfter alene og er personligt ansvarlig for

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du ved edankort-betalinger skal

Læs mere

Regler for MasterCard Gælder fra februar 2012

Regler for MasterCard Gælder fra februar 2012 Regler for MasterCard Gælder fra februar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Regler for MasterCard....2 2 Hvad kan du bruge kortet til?...2 3 Opbevaring af kort, pinkode og MasterCard SecureCode..... 2 4 Brug af

Læs mere

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Verified by Visa...

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Verified by Visa... Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Verified by Visa... 4 5 Brug af kortet... 5 6 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Brugerregler for Visa / Dankort

Brugerregler for Visa / Dankort Brugerregler for Visa / Dankort www.banknordik.gl Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Brugerregler for Visa/Dankort 1. Regler for Visa/Dankort 3 2. Hvad kan du bruge kortet til? 3 2.1 Hævning af kontanter

Læs mere

Sydbank MasterCard. Regler. Januar 2009 6363.0309

Sydbank MasterCard. Regler. Januar 2009 6363.0309 Sydbank MasterCard Regler Januar 2009 Regler for Sydbank MasterCard Sydbanks almindelige forretningsbetingelser, som udleveres ved etablering af kundeforhold, gælder for ethvert mellemværende mellem Sydbank

Læs mere

Brugerregler for AL-MasterCard alle korttyper

Brugerregler for AL-MasterCard alle korttyper Brugerregler for AL-MasterCard alle korttyper AL-MasterCard (i det følgende benævnt MasterCard): Kan udstedes til privatpersoner bosiddende i Danmark. AL-MasterCard Familiekort (i det følgende benævnt

Læs mere

Brug PIN-koden diskret Stil dig tæt ved terminalen eller pengeautomaten og "dæk" med den frie hånd, mens du taster PIN-koden ind.

Brug PIN-koden diskret Stil dig tæt ved terminalen eller pengeautomaten og dæk med den frie hånd, mens du taster PIN-koden ind. Gode råd om MasterCard Opbevar kortet forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum, at du ikke har mistet kortet. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sygesikringsbevis og lignende. Brug PIN-koden

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E L E T B A N K F O R B R U G E R E

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E L E T B A N K F O R B R U G E R E B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E L E T B A N K F O R B R U G E R E Gælder fra den 1. januar 2018 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Danske Letbank er en enkel udgave af Danske Banks

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard

Kortbestemmelser for MasterCard Kortbestemmelser for MasterCard Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Standard, MasterCard Guld og MasterCard Platinum udstedes til privatpersoner til privat forbrug. Familiekort Et ekstra, privat

Læs mere

Regler for MasterCard Premium Gælder fra 1. februar 2014

Regler for MasterCard Premium Gælder fra 1. februar 2014 Regler for MasterCard Premium Gælder fra 1. februar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Regler for MasterCard Premium...2 2 Hvad kan du bruge kortet til?...2 3 Opbevaring af kort og pinkode...2 4 MasterCard SecureCode...2

Læs mere

REGLER FOR MASTERCARD DEBET GÆLDENDE FRA 20. DECEMBER 2010

REGLER FOR MASTERCARD DEBET GÆLDENDE FRA 20. DECEMBER 2010 REGLER FOR MASTERCARD DEBET GÆLDENDE FRA 20. DECEMBER 2010 GODE RÅD OM MASTERCARD OPBEVAR KORTET FORSVARLIGT Kontrollér med jævne mellemrum, at du ikke har mistet kortet. Det er lige så personligt som

Læs mere

Hvor intet andet er angivet, gælder de for både Dankort og Visa-kort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet.

Hvor intet andet er angivet, gælder de for både Dankort og Visa-kort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet. 1 Regler for Dankort og Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort og Visa/Dankort. Reglerne beskriver brug af kortet som henholdsvis Dankort og Visakort. Hvor intet andet er angivet,

Læs mere

Brugerregler for Dankort

Brugerregler for Dankort Brugerregler for Dankort Indholdsfortegnelse Brugerregler for Dankort... 3 Ordliste... 18 Gode Dankort råd... 19 Gode råd når du handler på nettet... 21 Uddrag af Lov om betalingstjenester... 23 Prisliste...

Læs mere

Brugerregler for Visa / Dankort

Brugerregler for Visa / Dankort Brugerregler for Visa / Dankort www.banknordik.dk Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Brugerregler for Visa/Dankort 1. Regler for Visa/Dankort 3 2. Hvad kan du bruge kortet til? 3 2.1 Hævning af kontanter

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard

Kortbestemmelser for MasterCard Gode råd om MasterCard Opbevar kortet forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum, at du ikke har mistet kortet. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sygesikringsbevis og lignende. Brug PIN-koden

Læs mere

Regler for Visa Electron Gælder fra januar 2011

Regler for Visa Electron Gælder fra januar 2011 Regler for Visa Electron Gælder fra januar 2011 Indholdsfortegnelse Vejledning om brugen af Visa Electron til unge under 18 år...2 1 Regler for Visa Electron...2 2 Hvad kan du bruge kortet til?...2 3 Opbevaring

Læs mere

Regler for VISA/Dankort

Regler for VISA/Dankort Regler for VISA/Dankort Kortudsteder Hovedkontor: Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40,1, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk 1. Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard Debit

Kortbestemmelser for MasterCard Debit Kortbestemmelser for MasterCard Debit Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Young, MasterCard Silver, MasterCard Standard Debit, MasterCard Guld Debit og MasterCard Platinum Debit udstedes til privatpersoner

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard Debit

Kortbestemmelser for MasterCard Debit Kortbestemmelser for MasterCard Debit Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Young, MasterCard Silver, MasterCard Standard Debit, MasterCard Guld Debit og MasterCard Platinum Debit udstedes til privatpersoner

Læs mere

Brugerregler. for Nykredit MasterCard Business Platinum

Brugerregler. for Nykredit MasterCard Business Platinum Brugerregler for Nykredit MasterCard Business Platinum Nykredit MasterCard Business Platinum omfatter et betalingskort (MasterCard Business Platinum kort), en rejseforsikringspakke samt Priority Pass.

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard

Kortbestemmelser for MasterCard Kortbestemmelser for MasterCard Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Standard, MasterCard Guld og MasterCard Platinum udstedes til privatpersoner til privat forbrug. Familiekort Et ekstra, privat

Læs mere

SPAR NORD MASTERCARD - KORTHOLDERREGLER

SPAR NORD MASTERCARD - KORTHOLDERREGLER SPAR NORD MASTERCARD - KORTHOLDERREGLER kortholderregler_mastercard_1010.indd - 10.10 - Spar Nord Bank A/S - CVR-nr. 13 73 75 84 Regler for Spar Nord Bank MasterCard Fortrydelsesret Lov om Betalingstjenester

Læs mere

Brugerregler. for Nykredit MasterCard Business Platinum

Brugerregler. for Nykredit MasterCard Business Platinum Brugerregler for Nykredit MasterCard Business Platinum Nykredit MasterCard Business Platinum omfatter et betalingskort (MasterCard Business Platinum kort), en rejseforsikringspakke samt Priority Pass.

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard

Kortbestemmelser for MasterCard Gode råd om MasterCard Kortbestemmelser for MasterCard Opbevar kortet forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum, at du ikke har mistet kortet. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sygesikringsbevis

Læs mere

Sydbank MasterCard Business Debit

Sydbank MasterCard Business Debit Sydbank MasterCard Business Debit Kortservice Regler April 2012 Indholdsfortegnelse Kortservice Kortservice 6 Regler Regler 10 Regler for Sydbank MasterCard Business Debit 10 Ordliste 25 Gode råd om Sydbank

Læs mere

Brugerregler for. Nykredit Hævekort

Brugerregler for. Nykredit Hævekort Gældende pr. 1. januar 2018 Brugerregler for Nykredit Hævekort R8850 Propellant 1217 Nykredit Bank A/S CVR-nr. 10 51 96 08 København INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerregler for Nykredit Hævekort... 1 Ordliste...

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard pr. 01-11-2009

Kortbestemmelser for MasterCard pr. 01-11-2009 Kortbestemmelser for MasterCard pr. 01-11-2009 6471 GrønlandsBANKEN Postboks 1033 3900 Nuuk Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Standard, MasterCard Guld og MasterCard Platinum udstedes til privatpersoner

Læs mere

KORTBESTEMMELSER FOR WORLD ELITE MASTERCARD I PRIVATE BANKING ELITE

KORTBESTEMMELSER FOR WORLD ELITE MASTERCARD I PRIVATE BANKING ELITE KORTBESTEMMELSER FOR WORLD ELITE MASTERCARD I PRIVATE BANKING ELITE Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København kan udstedes til privatpersoner. Familiekort kan udstedes til kontohavers ægtefælle/samlever

Læs mere

KORTBESTEMMELSER FOR MASTERCARD DIRECT OVER 18 ÅR

KORTBESTEMMELSER FOR MASTERCARD DIRECT OVER 18 ÅR KORTBESTEMMELSER FOR MASTERCARD DIRECT OVER 18 ÅR Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København MasterCard Direct kan udstedes til privatpersoner. Definitioner Bankdag: En bankdag er en hverdag. Lørdage,

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 01.02.2016. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

REGLER FOR VISA/DANKORT

REGLER FOR VISA/DANKORT REGLER FOR VISA/DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for Visa/Dankort. 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse

Læs mere

Regler for. Dankort og Visa/Dankort. Dankort og Visa/Dankort

Regler for. Dankort og Visa/Dankort. Dankort og Visa/Dankort Regler for Dankort og Visa/Dankort Dankort og Visa/Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?. 2 3 Brug af kortet 3 4 Opbevaring af kort og PIN-kode 6 5 Fuldmagt

Læs mere