Formuepleje LimiTTellus A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formuepleje LimiTTellus A/S"

Transkript

1 Årsrapport 2005/ februar juni 2006

2 Leonardo Den, som handler uden teori, er som kaptajnen, der står til søs uden søkort og kompas. da Vinci, u Den vitruvianske mand er Formuepleje LimiTTellus ikon. LimiTTellus ordforklaring Limit, lat., begrænse, afgrænsning i dette tilfælde at skabe et attraktivt afkast mod til gengæld at fraskrive sig store gevinster og undgå store tab. 5 års afkastmål: Bedre end FT World. Maks. tab: 15% Maks. formuetab over 3-års perioder med 90% sikkerhed. 100% investering i globale aktier med optionssikring. Selskabet har en risiko som ligger på niveau med andre aktieinvesteringer, og tabsrisikoen søges begrænset ved hjælp af optionssikring, når aktier vurderes risikable. Afkastet vil over 5-års perioder normalt ligge over FT-World. Historisk har selskabet realiseret afkast på over 15% om året. Tellus, lat., jorden, urgammel romersk frugtbarhedsgudinde. Hun blev opfattet som identisk med den græske jordgudinde Gaia og var komplementær til Ceres, kornets og afgrødens gudinde. Tellus kaldtes også Terra Mater, Moder Jord. Marcus Vitruvius Pollio (80-20 f.kr.) romersk forfatter, arkitekt og ingeniør, studerede menneskets proportioner, og resultatet af hans studier blev senere til Leonardo da Vincis»Den Vitruvianske mand«. Vitruvius konkluderede, at et menneske, der stod med ben og arme udstrakt, kunne indskrives i en cirkel og et kvadrat. Tegningen symboliserer harmoni og balance. Vi har ikke løst cirklens kvadratur, men vi stiler efter et attraktivt afkast og en fornuftig balance mellem afkast og risiko ved at kombinere 20 års investeringserfaring med brugen af matematiske modeller. Formuepleje LimiTTellus mål er at opnå et synligt merafkast på de globale aktiemarkeder samtidig med, at vi indkapsler risikoen til dels ved også at afskrive muligheden for store gevinster. / Årsrapport 2005/2006

3 Indholdsfortegnelse Fakta om Formuepleje LimiTTellus A/S Hoved- og nøgletal Headlines Brev til aktionærerne Markedsberetning Afkast Risikostyring Regnskabsberetning 2005/ Forventninger til fremtiden Selskabets organisation Corporate governance Rådgivnings- og administrationsaftale Finanskalender Ledelsens regnskabspåtegning Revisionspåtegning Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse for 4. februar juni Balance pr. 30. juni Pengestrømsopgørelse 4. februar juni Noter Årsrapport 2005/2006 /

4 Fakta om Formuepleje LimiTTellus A/S Navn og hjemsted Formuepleje LimiTTellus A/S Bruuns Galleri, Værkmestergade 25, DK-8000 Århus C CVR.nr.: Regnskabsår Første regnskabsår: 4. februar 2005 til 30. juni Fremover: 1. juli til 30. juni. Rådgiver/administrator Personkreds Bestyrelse Direktør, cand.oecon. Esben Vibe (formand) Projektrådgiver Jørn Nielsen Adm.direktør, cand.silv., E*MBA, HD(F) Carsten W. Thygesen Direktion Direktør, civiløkonom, Erik Møller Revision Statsaut. revisor Ivan Madsen Statsaut. revisor Ove Hartvigsen Busch-Sørensen, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Postboks 5205, DK-8100 Århus C Depotbank Jyske Bank A/S Østergade 10, 8000 Århus C Kapitalforvaltning Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab Bruuns Galleri, Værkmestergade 25, DK-8000 Århus C Kursfastsættelse Selskabet forventes børsnoteret på Københavns Fondsbørs i september 2006, hvor aktierne kan handles i hele børsens åbningstid. Offentliggørelse af indre værdier og dagens børskurser Fondsbørsmeddelelser til Københavns Fondsbørs. Selskabets hjemmeside: Fra september 2006 i avisernes finanssider under danske børsnoterede selskaber. Marketmaking I forbindelse med børsnotering på Københavns Fondshørs har Formuepleje LimiTTellus A/S indgået aftale om marketmaking med Jyske Bank. / Årsrapport 2005/2006

5 Hoved- og nøgletal Resultat 2005/06 RESULTAT (1000 kr.) Kursregulering aktier Aktieudbytte Finansielle indtægter Indtægter i alt Finansielle udgifter 0 Resultatafhængigt honorar Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat Resultat efter skat BALANCE (1000 kr.) AKTIVER % Aktier ,0% Tilgodehavender ,0% Likvide beholdninger 0 0,0% PASSIVER % Pengeinstitut ,3% Skyldig skat 0 0,0% Periodiseringer 944 0,1% Hensættelser 0 0,0% Egenkapital ,6% NØGLETAL Resultat pr. aktie 1) 21,59 Indre værdi pr. aktie 2) 122,40 Stigning i indre værdi i % 22,4% P/E 3) 5,7 Resultatgebyr 4) 10% Omkostningsprocent 5) 0,62% Antal aktier ultimo året 6) Gennemsnitlig antal aktier 7) Resultatopgørelsen dækker perioden fra selskabets stiftelse den 4. februar 2005 til 30. juni ) Resultat efter skat / gns. antal aktier se note 7. 2) Egenkapital ultimo / aktiekapital ultimo se note 6. 3) Indre værdi (price) / resultat pr. aktie annualiseret (earning). 4) Resultatafhængigt honorar / resultat før omkostninger og skat. 5) Administrationsomkostninger / aktiver ultimo. 6) Nominel aktiekapital / stykstørrelse pr. aktie. 7) Gens. antal aktier korrigeret for kapitalforhøjelse i løbet af regnskabsåret. Årsrapport 2005/2006 /

6 Headlines u u u Verdensøkonomi med vækst i alle de tunge regioner EU, USA, Japan og Kina/Indien All-time-high-indtjening i virksomhederne i Bllligste aktievurdering P/E-niveau i de seneste år Investeringsafkast klart bedre end verdensaktieindeks og budget Indre værdi (før skat og adm.): ,6% Indre værdi (netto efter skat og adm.): ,4% Global aktieindeks - FT-World (før skat og adm.): ,9% Dansk obl. indeks J.P.Morgan (før skat og adm.): ,9% Budget februar 2005: ,0% i kursgevinst + 2,0% i udbytte Derivater forbedrer afkast med godt 2% Afkast via derivater (optioner/terminsforretninger) ,2% af egenkapitalen Lavt fast administrationshonorar Administrationshonorar ,41% p.a. af ultimoportefølje Resultathonorar % af investeringsresultat Indre værdi Indeks (8/ = 100) Selskabet FT World mar/05 maj/05 jul/05 sep/05 nov/05 jan/05 mar/05 maj/05 jul/05 u FT-World rebaseret til index 100 den 8. marts 2005 / Årsrapport 2005/2006

7 Brev til aktionærerne Afkast bedre end verdensindekset og budget Selskabets afkastmålsætning er opnået, da verdensindekset (FT-World) har givet 16,9% i afkast siden selskabets start og investeringsresultatet før skat og administration i Formuepleje LimiTTellus har givet et afkast på 25,2% af egenkapitalen og et afkast netto efter skat og administration på 22,4% af egenkapitalen. I prospektet fra februar 2005 blev der budgetteret med aktiekursgevinster på 8% og 2% i udbytte. Global aktieinvestering med optionssikring Formuepleje LimiTTellus blev stiftet i foråret 2005 med det formål, at tilbyde danske investorer en global aktieinvestering med et afkast mindst på linie med verdensaktieindekset kombineret med en række optionsstrategier, som har det primære formål at minimere risikoen, sekundært at øge afkastet. Verdensøkonomien har siden selskabets start i marts 2005 været præget af god vækst i hele OECD-området kombineret med Kinas og Indiens indtræden på den globale scene med en vækst tæt på 10% om året. Der tegner sig et billede af en meget fremgangsrig periode i verdensøkonomien, hvor det er vigtigt at have en god eksponering mod aktier. Virksomhedernes indtjening er fordoblet siden Irakkrigens start i 2003, men kursudviklingen på aktiemarkedet er ikke fulgt med op, hvorfor aktier fortsat må betragtes som en glimrende langsigtet investering. Den seneste uro på de finansielle markeder i maj/juni 2006 har ikke udspring i dårlig indtjening i virksomhederne, men i usikkerhed om, hvorvidt nationalbankerne med deres rentepolitik kunne komme til at slå opsvinget i stykker, men det er ikke særlig sandsynligt med den styrke, der er i økonomierne - både i EU, USA, Japan og Kina/Indien. Tab på mere end 10% søges undgået via optionsstrategi Som en del af den overordnede investeringsstrategi vil selskabet søge at undgå tab på mere end 10% af egenkapitalen inden for en 12 mdrs. investeringshorisont mod til gengæld at give afkald på kursstigninger på over ca. 25% inden for 12 mdr. Optionssikring mod kurstab (køb af put-option) vil ikke ske automatisk, men kun blive iværksat, når det vurderes, at aktiemarkedet er dyrt prisfastsat. Der har gennem det meste af regnskabsåret været anvendt køb af call-optioner, fordi aktiemarkedet blev vurderet billigt prisfastsat og af samme årsag er der ikke brugt midler til at købe forsikring (køb af putoptioner) af aktieporteføljen. Fremgangsrig periode i verdensøkonomien Selskabets amerikanske aktier har været helt eller delvis kurssikret mod dollarfald gennem året afhængigt af den aktuelle vurdering af US-dollar ift. euroen. Både optionsstrategien og valutakursikringen af dollaren har vist sig indtægtsgivende for selskabet. Der er ikke indtrådt tab på nogen 12 mdrs. investeringshorisont i selskabets første 16 mdr. Overordnet har bestyrelsen fastsat en risikoramme på et maksimalt tab af egenkapital på 15% indenfor en 3 års investeringshorisont målt med 90% sandsynlighed. Formuepleje LimiTTellus A/S er i dag et af syv Formueplejeselskaber, som er eller forventes at blive børsnoteret i løbet af Formuepleje LimiT- Tellus er planlagt børsnoteret i løbet af september måned Årsrapport 2005/2006 /

8 Markedsberetning Kursudvikling og amerikansk styringsrente Indekseret kursudvikling 140 Amerikanske styringsrente Verdensindekset FED Siden Formuepleje LimiTTellus blev introduceret i marts 2005 har den globale økonomi været præget af en synkron fremgang. USA bidrog, godt hjulpet af den fjernøstlige økonomi, mest til den globale ekspansion i regnskabsperioden. Efter 15 års afmatning i den japanske økonomi er der dog gode indikationer på, at Japan atter er ved at opleve fremgang. Ligeledes oplever Euroland atter en mere balanceret fremgang i økonomien, der indtil fornyelig overvejende var eksportdrevet. u Kilde: Bloomberg Frygten for, at den amerikanske centralbank ville hæve renten for meget og dermed kvæle væksten, udløste i maj 2006 et kursfald i såvel emerging market obligationer og valutaer samt hele det globale aktiemarked. Værst gik det ud over emerging markets, der har været igennem flere års markante kursstigninger, og i høj grad er afhængig af forventninger til den globale vækst. BNP vækst 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% Japan USA Faldene blev imidlertid ikke udløst af udmeldinger fra toneangivende virksomheder. Virksomhederne verden over har generelt formået at levere rekordindtjening på trods af en høj oliepris og vedvarende rentestigninger. I lyset af kursfaldene handler globale virksomheder således i dag på den billigste prisfastsættelse i over 15 år. Ligeledes har de senere års stringente fokus på omkostningsniveauet i virksomhederne resulteret i, at kvaliteten af balancerne er historisk høj. 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% EU Den globale pris per indtjeningskrone (P/E) - forventet 0,0% u Kilde: Bloomberg Gns. for perioden Den høje globale vækst medførte, at centralbankerne verden over hævede de korte styringsrenter. I USA hævede centralbanken renten fra 2,75% (marts 2005) til i dag 5,25% i bestræbelserne på at tøjle væksten og den spirende inflation. Den europæiske centralbank indledte også en fase med rentehævninger u Kilde: MSCI og Bloomberg 2006 / Årsrapport 2005/2006

9 Afkast Siden Formuepleje LimiTTellus blev introduceret den 8. marts 2005 har selskabet givet et afkast på 22,4% efter skat og øvrige omkostninger. I samme periode har det globale aktieaktieindeks, målt ved FT-World i DKK, givet et afkast på 16,9%. 25% Afkast siden selskabets start den 8. marts 2005 til 30. juni % 15% 10% 5% 0% -5% Aktieafkast Valutaafdækning Optionsstrategi Skat og øvrige omk. Formuepleje LimiTTellus* FT World i DKK u * Viser egenkapitalforrentningen efter skat og omkostninger i selskabet Kilde: Formuepleje A/S og Bloomberg Selskabets merafkast i forhold til det globale aktieindeks skyldes, at der er skabt et fornuftigt merafkast på den rene aktieportefølje. Ligeledes har selskabets optionsstrategi og valutaafdækningen bidraget positivt til afkastet. Årsrapport 2005/2006 /

10 Risikostyring Selskabets investeringsstrategi i aktier er lagt an på en fundamental betragtning, hvor prisfastsættelsen er det centrale fokus. Stilistisk kan vores sektorfokus illustreres som vist i nedenstående figur. P/E (branceniveau) år 2006 ift. langsigtet vækst Selskabets optionsstrategi har siden etableringen været centreret om et positivt aktiescenarie. Der er således igennem årets løb blevet købt call-optioner med varierende løbetid. Selskabet har valgt ikke at købe en forsikring mod kursfald (put-optioner), da aktiemarkedet målt ved verdensindekset har den billigste prisfastsættelse i over 15 år. 23 (Dyrt) 20 Teknologi Forsyning Stabilt forbrug Medicinal Cyklisk forbrug Finans 11 Telekom Finans Energi Materialer 8 (Billigt) 5 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% Langsigtet vækstrate Udover aktievalgets centreren om prisfastsættelsen anvendes valutaafdækning i selskabet i det omfang, hvor det vurderes, at forbedre det risikojusterede afkast. Konkret har det betydet, at selskabets investeringer i amerikanske aktier siden etableringen i marts 2005 helt eller delvist har været valutasikret. 10 / Årsrapport 2005/2006

11 Regnskabsberetning 2005/06 Resultat Det første regnskab fra Formuepleje LimiTTellus dækker perioden fra selskabets stiftelse den 4. februar 2005 til 30. juni Selskabet har i perioden opnået et meget tilfredsstillende resultat, hvor overskuddet før skat blev på kr. 120,7 mio., mens resultatet efter skat udgjorde kr. 118,3 mio. Det opnåede investeringsresultat har betydet, at indre værdi siden selskabets start er steget fra kurs 100 til kurs 122,4, hvilket også svarer til et procentafkast på 22,4%. Selskabet påbegyndte for alvor sine investeringsaktiviteter i marts 2005, og resultatet kan opdeles i følgende hovedposter: Resultat Formuepleje LimiTTellus A/S 2005/2006 mio. kr Renter Derivater Aktieudbytte på kr. 11,9 mio. I regnskabsperioden er der anvendt valutaterminsforretninger og optioner i henhold til selskabets strategi: u Selskabet har løbende afdækket en del af valutakursrisikoen på de amerikanske aktieinvesteringer, hvilket gav en gevinst på kr. 7,2 mio., idet dollaren faldt i værdi overfor danske kroner. u Selskabet har anvendt optioner med primært fokus på det amerikanske og europæiske aktiemarked. Der er i regnskabsperioden anvendt både købte og solgte calloptioner. Netto har optionsstrategierne givet et overskud på kr. 4,7 mio. På omkostningssiden udgjorde det resultatafhængige honorar kr. 14,1 mio. I henhold til indgået administrationsaftale modtager kapitalforvalteren, Formuepleje A/S, 9% af investeringsresultatet. Selskabets direktør honoreres med 1% af investeringsresultatet. Såfremt selskabet i en periode får underskud, modtager hverken administrator eller selskabets direktør resultatløn, ligesom underskuddet først skal indtjenes, før der igen beregnes resultatmæssigt honorar Aktier Indtægter Res.gebyr Adm.omk. Skat Nettoresultat Selskabets faste administrationsomkostninger blev på kr. 5,9 mio. og består dels af et forvaltningsgebyr til administrator, depotgebyrer til bank og Værdipapircentralen, honorar til selskabets revisor og bestyrelse samt øvrige administrationsomkostninger. Målt i forhold til selskabets samlede investeringer (aktiver), blev omkostningsprocenten 0,6%. Kursreguleringen på selskabets aktiebeholdning gav en gevinst på kr. 104,4 mio. Hertil skal lægges aktieudbytter på kr. 23 mio., hvorefter aktieinvesteringerne gav et samlet overskud på kr. 127,4 mio. Anvendelsen af afledte finansielle instrumenter har givet et overskud Skat er beregnet til en udgift på kr. 2,4 mio., svarende til en effektiv skatteprocent på 2%. For at sikre selskabets aktionærer så højt et afkast som muligt, er der i den indgåede administrationsaftale med kapitalforvalteren fastlagt, at de skattemæssige konsekvenser altid indgår i den løbende porteføljepleje. Eksempelvis foretages aktieinvesteringer udfra Årsrapport 2005/2006 / 11

12 Regnskabsberetning 2005/06 en langsigtet strategi for at opnå skattefrie kursgevinster. Det ses også i den forløbne periode, hvor der kun er solgt aktier til en kursværdi på kr. 91 mio., hvilket målt på kurs- Sektorfordeling 25% Selskabet FT World beholdningen ultimo juni svarer til en omsætningsprocent på kun 9,6%. 20% Balance 15% Ved regnskabsårets udgang udgjorde selskabets samlede aktivsum kr. 952,8 mio. fordelt med kr. 943,2 mio. til ak- 10% tieinvesteringer og kr. 9,6 mio. til periodiseringer. 5% Aktieinvesteringerne er spredt på mere end 50 individuelle børsnoterede selskaber, ligesom der investeres bredt forbrug forbrug 0% Forsyning Energi Materialer Industri Cyklisk Stabilt Medicinal Finans IT Telekom i både danske og udenlandske aktier. Mere nøjagtigt er 10% af aktieinvesteringerne placeret i Danmark, mens øvrige europæiske aktier udgør 49%, amerikanske 33% og asiatiske 8%. optionerne udløber i december Det amerikanske aktieindeks var at kurserne retter sig senere. Optionerne har en aftalekurs på 1350, og pr. statusdagen i kurs De største aktiepositioner % af aktiebeh. 1 Alstom ,38% 2 Electricite De France ,25% 3 A.P. Møller Mærsk B ,89% 4 Vivendi Universal ,69% 5 Merck & Co. Inc ,65% 6 Phelps Dodge Corp ,56% 7 Sumitomo Trust and Banking ,38% 8 Aegon ,30% 9 Glaxosmithkline Plc ,28% 10 Time Warner Inc ,27% Foruden en bred geografisk spredning og en fornuftig selskabsspredning, er aktieinvesteringerne fordelt på en række brancher. I diagrammet vises selskabets brancheeksponering sammenholdt med verdensaktieindekset. Det er ikke selskabets investeringsstrategi at følge sammensætningen i et bestemt indeks. Der investeres udelukkende under hensyntagen til forventede afkast-risiko forhold. Derfor kan der forekomme ganske betydelige afvigelser i forhold til verdensaktieindekset, hvilket også fremgår af den viste figur. Med hensyn til afledte finansielle instrumenter, havde selskabet på statusdagen den 30. juni 2006 solgt 27,9 mio. USD på termin for at afdække valutakursrisikoen på en del af de amerikanske aktieinvesteringer. Samtidig var der købt call-optioner på det amerikanske aktieindeks S&P 500 i tiltro til, at forårets aktieuro er et forbigående fænomen, og Kapitaludvidelser Selskabet blev stiftet i februar 2005 med den obligatoriske minimumskapital på kr Der er siden gennemført tre aktieemissioner i henholdsvis marts 2005, august 2005 og september Selskabskapitalen er ved disse aktieemissioner udvidet med i alt kr. 774,5 mio. Det samlede provenu til selskabet i forbindelse med emissionerne beløb sig til kr. 829,9 mio. Aktieemissionerne er hver gang gennemført til indre værdi tillagt udgifter til udvidelserne samt udgifter til etablering af aktieporteføljer. Dermed er der ikke sket nogen værdiforringelse for de eksisterende aktionærer i forbindelse med udstedelsen af de nye aktier. Jævnfør aktieselskabsloven skal der ved førstkommende årsrapport gives oplysning om de emissionsudgifter, som et selskab har haft i den forgange periode. Bestyrelsen kan i den forbindelse oplyse, at udgifterne til de tre emissioner beløb sig til tkr Pengestrømme Selskabets historiske pengestrømme fremgår af pengestrømsopgørelsen i regnskabsafsnittet. Inklusiv startkapitalen er der gennemført kapitaludvidelser med et nettoprovenu på kr. 830,4 mio. Aktieinvesteringer andrager netto kr. 838,8 mio., mens pengestrømmene fra driftsaktivitet udgør kr. 8,4 mio. Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning Der er ikke efter regnskabsperiodens udløb og indtil bestyrelsens godkendelse af regnskabet indtrådt forhold, som vil kunne forrykke vurderingen af årsrapporten. 12 / Årsrapport 2005/2006

13 Forventninger til fremtiden Kursudvikling 200 Best case 175 Afkastmål Selskabets forventninger til den fremtidige udvikling er baseret på forudsætninger for udviklingen på de finansielle markeder som selskabet bevæger sig inden for Formuepleje LimiTTellus Forventningerne er derfor behæftet med usikkerhed, hvor den faktiske udvikling vil kunne vise sig at afvige fra selskabets forventninger, som danner baggrund for selskabets dispositioner. Sker dette, kan det ikke udelukkes, at resultaterne af dispositionerne ikke modsvarer de forventninger, som selskabet havde ved indgåelse af dispositionerne. 100 Verdensindeks FT World (DKK) Worst case Det er selskabets forventning over en 5-årig periode at forrente egenkapitalen med et afkast, som er større end afkastet fra en investering i et globalt aktieindeks som FT World efter omkostninger og selskabsskat. I nedenstående figur ses udviklingen i selskabets indre værdi fra starten 8. marts 2005 og frem til 30. juni Ledelsens forventninger til de kommende års afkastudvikling er, at indre værdi forventeligt vil udvikle sig omkring den viste linie for medianafkastet. For de kommende 12 måneder antages et aktieafkast på 10% p.a. (inkl. aktieudbytter) og et derivatafkast på 1% p.a. For aktieafkastet gælder, at indtjeningsvæksten for de globale aktiemarkeder forventes i niveauet 8%. Hertil lægges 2% i forventet udbyttebetaling. Forventningen til derivatafkastet tager udgangspunkt i det historiske derivatafkast realiseret i selskabet. Figuren illustrerer ligeledes forventet best- og worstcase, som er et 80% konfidensinterval omkring afkastmålet u Kilder: Bloomberg og administrator. Aktuelt vurderer administrator således aktiemarkedet attraktivt prisfastsat. Trods rentestigninger og rekordhøje oliepriser har virksomheder verden over formået at levere vedvarende høj indtjening. I lyset af kursfaldene fra midten af maj 2006, handler globale virksomheder således i dag på den billigste prisfastsættelse i over 15 år. Ligeledes har de senere års stringente fokus på omkostningsniveauet i virksomhederne resulteret i, at kvaliteten af balancerne er historisk høj Ved indgangen til det nye regnskabsår, er selskabet derfor fuldt investeret i aktiemarkedet. Selskabets optionsstrategi er langt an på et positivt afkastscenarie. Som eneste optionsanvendelse har selskabet ved årsregnskabets afslutning købt call-optioner på S&P 500 i forventning om, at amerikanske aktier udvikler sig positivt den kommende tid. Årsrapport 2005/2006 / 13

14 Selskabets organisation Børsnotering giver større aktionærkreds I forbindelse med børsnoteringen af Formuepleje LimiTTellus A/S og den bredere kreds af aktionærer, som selskabet henvender sig til, har vi fundet det rigtigt at give en mere omfattende beskrivelse af selskabets aktiviteter og forklare ansvarsfordelingen mellem bestyrelse, direktion og samarbejdspartnere, bl.a. Formuepleje A/S, som yder rådgivning til både bestyrelse, direktion og aktionærer samt står for den daglige administration af selskabet. Formuepleje LimiTTellus selvstændig juridisk enhed Det børsnoterede selskab er en selvstændig juridisk enhed med en bred kreds af aktionærer. Generalforsamlingen Som i alle andre selskaber er generalforsamlingen selskabets øverste myndighed, og det er generalforsamlingen, der vælger selskabets bestyrelse til at varetage aktionærernes interesser. Da selskabet har regnskabsafslutning 30. juni afholdes generalforsamlingen normalt i oktober måned. Der indkaldes via annonce i dagbladet Børsen samt pr. brev til navnenoterede aktionærer 2-4 uger inden generalforsamlingens afholdelse. Ansvarsfordeling Ansvaret for ledelse og drift af selskabet er opdelt i bestyrelse, direktion, rådgiver/administrator og investeringskomité. Bestyrelsen Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og består jfr. vedtægterne af 3 medlemmer. I bestyrelsen er repræsenteret en stor grad af økonomisk ekspertise og erfaring. Bestyrelsesformanden Esben Vibe er uddannet cand. oecon. og har mere end 20 års erfaring fra finansverdenen, dels som arbitragechef i det daværende Aktivbanken og dels som koncernøkonomidirektør i Aarhus United A/S (tidl. Aarhus Oliefabrik A/S). Jørn Nielsen er bankuddannet i Jyske Bank A/S og har arbejdet med finansielle problemstillinger og investeringsprodukter i mere end 30 år senest som projektrådgiver i ebh-ejendomme A/S. Carsten With Thygesen er uddannet cand.silv., E*MBA og HD (F) og har erfaring fra blandt andet realkreditsektoren og er i dag administrerende direktør i HedeDanmark. Der afholdes som minimum 4 bestyrelsesmøder om året. På møderne deltager udover bestyrelsen også selskabets direktør samt efter behov repræsentanter for rådgiveren, Formuepleje A/S. Til fremlæggelse på bestyrelsesmødet udarbejder direktion og rådgiver specificeret beslutningsgrundlag og information om markeds- og kursudvikling siden sidste møde. 14 / Årsrapport 2005/2006

15 Mål og opgaver for bestyrelsen Bestyrelsen har formuleret selskabets overordnede mål til følgende: Mål og opgaver for direktion Direktionen har som overordnet mål 1. at selskabets aktionærer opnår det højeste risikojusterede afkast efter skat og renter. (MAx. SharpE Ratio After Tax and Interest = MASERATI) indenfor investerings- og risikorammerne. 2. at selskabet opnår et bedre resultat efter omkostninger og selskabsskat end FT World i DKK. 3. at selskabet overholder de absolutte risikomål maks. egenkapitaltab på 15% inden for 3-års perioder med 90% sandsynlighed. 1. at selskabets aktionærer opnår det højeste risikojusterede afkast efter skat og renter. (MAx. SharpE Ratio After Tax and Interest = MASERATI) indenfor investerings- og risikorammerne. 2. at selskabet opnår et bedre resultat efter omkostninger og selskabsskat end FT World i DKK 3. at overholde de absolutte risikomål maks. egenkapitaltab på 15% inden for 3-års perioder med 90% sandsynlighed. Bestyrelsens væsentligste opgaver er: Direktionens væsentligste opgaver er: u at vurdere om disse mål nås. u godkende/justere strategiske investeringsrammer efter oplæg fra direktion og rådgiver. u godkende prospekter, halvårs- og årsrapporter. u lede selskabets generalforsamlinger og deltage i selskabets aktionærorienteringsdage (Formueplejedage). u informere om bestyrelsens arbejde i kvartalsorienteringen (Formuemagasin) og på generalforsamlinger. u indgå forretningsaftaler med bankforbindelser samt rådgiver/administrator. u løbende vurdere om direktion, rådgiver/administrator samt bankforbindelser lever op til de opstillede mål og forventninger. Direktionen Bestyrelsen udpeger en direktør, som inden for de opstillede investerings- og risikorammer skal søge at sikre aktionærerne det bedst mulige risikojusterede afkast. Selskabets direktør, Erik Møller, er uddannet civiløkonom og er medstifter af Formuepleje A/S. Siden 1988 har han haft ansvaret for udvikling af Formueplejeselskabskonceptet samt selskabernes resultater. Erik Møller har været direktør i selskabet siden start. u at selskabets strategiske og taktiske valg sikrer opfyldelsen af de tre overordnede mål. u at selskabets kapitalanbringelse til hver en tid foregår inden for vedtægter, prospekter samt bestyrelsesbeslutninger om investeringsrammer samt risikoniveau. u at sikre relevant strategisk input til bestyrelsens beslutninger. u at deltage i fastlæggelsen og godkendelsen af de taktiske investeringsbeslutninger i selskabets investeringskomité. u at sikre selskabet de bedst mulige forretningsvilkår herunder kurtage- og depotsatser. u at udvikle investerings- og forretningskoncept samt investeringsidéer for selskabet. u at udbrede kendskabet til selskabets investeringskoncept. u at søge og opretholde børsnotering på Københavns Fondsbørs. u at sikre og udvikle selskabets investor relationspolitik via enhver form for kommunikation. u at være bindeled mellem bestyrelse og rådgiver/administrator. Direktionen deltager primært på det strategiske og taktiske niveau efter input fra rådgiver. Investeringskomité Selskabets investeringskomite består af direktøren, rådgivers investeringschef, aktieansvarlige, obligationsansvarlige og valutaansvarlige. Investeringskomiteen afholder som minimum møde hver 14. dag. På mødet fastlægges/ajourføres selskabets taktiske rammer, bl.a. aktieudnyttelsesprocent, regions- og sektorvalg på aktier. Årsrapport 2005/2006 / 15

16 Corporate governance Bestyrelsen har vurderet udviklingen i selskabets corporate governance bl.a. med udgangspunkt i Nørby-udvalgets anbefalinger. Selskabet vurderer at opfylde Nørby-udvalgets anbefalinger med følgende kommentarer. Minimering af interessekonflikter Grundlæggende lægger selskabets bestyrelse vægt på uafhængighed og forebyggelse af interessekonflikter i det forretningsmæssige samarbejde. Det er således et krav, at direktion og rådgiver/administrator: u Ikke må have indtægter via handel med værdipapirer. u Ikke må modtage salgsprovision af nogen art. u Ikke må handle selskabets aktier til og fra egenbeholdning. u Ikke må være involveret i selskabets transaktioner vedr. ind- eller udlån. u Ikke må have selskabets værdipapirer i depot. u Ikke må modtage kontanter til indlån fra selskabet. u Ikke må foretage udlån til selskabet. u Ikke må foretage handelstransaktioner af nogen art med selskabet. Hertil kommer, at administrationsaftalen indeholder et væsentligt sammenfaldende interessemotiv, idet administrator og direktion oppebærer et resultathonorar på henholdsvis 9% og 1% af selskabets investeringsresultat og eventuelle underskud skal modregnes først. Arbejdsdeling Bestyrelsens opgave er at sikre selskabets aktionærer det bedst mulige afkast inden for selskabets risikoramme. Der er i direktørkontrakt og administrationsaftale aftalt klare retningslinier for ansvarsfordeling mellem bestyrelse, direktion og administrator/rådgiver. Bestyrelsen har i regnskabsåret afholdt 12 møder, primært for at fastlægge og godkende investeringsstrategi, jvf. bestyrelsens forretningsorden. Generalforsamlingen For at give aktionærerne de bedste muligheder for at tage stilling til generalforsamlingsanliggender indkaldes der til generalforsamling i Dagbladet Børsen med mindst 2 uger og højst 4 ugers varsel med en dagsorden, der giver et fyldestgørende indtryk af dagsordenens punkter. Navnenoterede aktionærer, der har anmodet om skriftlig indkaldelse får tilsendt fuldmagter til førstkommende generalforsamling. Bestyrelsen Det anbefales af Nørby-udvalget, at mindst halvdelen af bestyrelsen er uafhængig. For at et bestyrelsesmedlem anses for uafhængigt, må det enkelte medlem ikke: u være ansat eller have været ansat i selskabet inden for de seneste 5 år. u være eller have været medlem af direktionen i selskabet. u være professionel rådgiver for selskabet eller ansat i eller have en økonomisk interesse i en virksomhed, som er professionel rådgiver for selskabet. u have en væsentlig strategisk interesse i selskabet som andet end som aktionær. Alle selskabets bestyrelsesmedlemmer opfylder disse habilitetskrav. 16 / Årsrapport 2005/2006

17 Bestyrelsen evaluerer én gang årligt på årets sidste møde bestyrelsens, direktionens og rådgivers/administrators indsats med fokus på at vurdere om fastlagte strategiske målsætninger og planer er nået. Vederlag Bestyrelsens årlige honorering består af et fast grundbeløb på kr pr. medlem samt et variabelt beløb på kr pr. påbegyndt mia. i portefølje til bestyrelsesformanden samt kr pr. påbegyndt mia. i portefølje til øvrige medlemmer, dog maksimalt kr. til bestyrelsesformanden samt kr. til øvrige bestyrelsesmedlemmer. Investor relations Selskabet har som målsætning, at aktionærerne let kan opnå omkostningsfri information om selskabets udvikling. Selskabets aktionærer bliver orienteret via hjemmeside, -nyhedsbreve, månedsrapporter via , kvartalsvis aktionærorientering (Formuemagasin), halvårlige aktionærorienteringsmøder (Formueplejedage) flere steder i landet, samt generalforsamlinger i Århus. Efter selskabets børsnotering vil alle kurspåvirkende informationer offentliggøres som fondsbørsmeddelelser. Direktionen aflønnes udelukkende med 1% af årets finansresultat før skat og omkostninger, men ingen fast løn og ingen pensionsordninger derudover. Formålet er, at give direktionen et klart incitament til at opnå de af bestyrelsens opstillede afkastmål. Administrator/rådgiver honoreres med 9% af årets finansresultat før skat og omkostninger samt et fast honorar på 0,125% pr. kvartal af selskabets samlede portefølje (aktiver). Bestyrelsen modtog for det seneste regnskabsår, dækkende perioden 4/ /6 2006, et samlet vederlag på tkr. 125, mens direktionen modtog et vederlag på tkr og administrator/rådgiver et samlet vederlag på tkr Selskabet har ikke ydet selskabets ledelse fordele af nogen art, og har ikke indgået aftaler af nogen anden art end de her nævnte. Årsrapport 2005/2006 / 17

18 Rådgivnings- og administrationsaftale Bestyrelsen har indgået rådgivnings- og administrationsaftale med Formuepleje A/S med det formål: u at rådgive bestyrelse og direktion. u at søge at opnå det højeste risikojusterede afkast indenfor investeringsrammerne. u at varetage den daglige styring af selskabets investeringer. u at varetage selskabets investor relations efter instruks fra bestyrelse og direktion. u at varetage den daglige administration. Mål og opgaver for rådgiver vedr. investering og finansiering 1. at selskabets aktionærer opnår det højeste risikojusterede afkast efter skat og renter. (MAx. SharpE Ratio After Tax and Interest = MASERATI) indenfor investerings- og risikorammerne. 2. at opfylde selskabets afkastmål som er at give et afkast, der er bedre end FT-World efter omk. og selskabsskat. 3. at overholde de absolutte risikomål maks. egenkapitaltab på 15% inden for 3-års perioder med 90% sandsynlighed inden for de investeringsrammer, som er godkendt af bestyrelse og direktion. Formuepleje A/S har næsten 20 års erfaring med kapitalforvaltning med speciale i investeringsselskaber som er udviklet til et egentligt koncept, kaldet Formueplejeselskaber. Konceptet bag Formueplejeselskaberne er startet i 1984 og udbudt til en større kreds af investorer ved etableringen af det første egentlige Formueplejeselskab, Formuepleje Safe A/S, i Idéen er uændret at skabe det bedste risikojusterede afkast til aktionærerne inden for de risiko- og investeringsrammer, der gælder for hvert enkelt selskab. Den samlede egenkapital i selskaberne udgør ca. 12 mia. kr. og porteføljen af aktier og obligationer ligger på ca. 30 mia. kr. Rådgivers væsentligste opgaver vedrørende investering er: u at sikre overholdelsen af de tre overordende mål. u at udarbejde beslutningsgrundlag til fremlæggelse i selskabets bestyrelse til brug for fastlæggelse af selskabets strategiske investeringsrammer. u at udarbejde beslutningsgrundlag til fremlæggelse i selskabets investeringskomité til brug for selskabets taktiske investeringsbeslutninger hver 14. dag. u den daglige overvågning og omlægning af selskabets værdipapirer indenfor de strategiske og taktiske rammer, som er godkendt af bestyrelse og direktionen. u at skabe et afkast der er bedre end de respektive markeder eller markedssegmenter, selskabet opererer indenfor. u Markedssegmenter og benchmarks Aktier: FT-World aktieindeks omregnet til danske kroner. 18 / Årsrapport 2005/2006

19 Mål og opgaver for rådgiver vedr. Investor Relations Selskabets generelle informationspolitik har som overordnet mål at give alle aktionærer lige adgang til aktuel information om udvikling og strategi i selskabet. Rådgiver/administrator udarbejder, udvikler og udsender følgende information efter instruks fra selskabets direktion: u Daglig offentliggørelse af selskabets indre værdi til Københavns Fondsbørs. u Månedlig aktionærinformation (Månedsrapporten) om afkast og markedsforhold via nyheds- . u Kvartalsvis aktionærorientering (Formuemagasin) om afkastudvikling, valuering af finansmarkederne og strategier, artikler om investeringer og investeringsprodukter. u Udkast til halvårs- og årsrapporter. u Præsentationsmateriale til generalforsamlinger mindst én gang årligt og aktionærorienteringsmøder (Formueplejedage) øst og vest for Storebælt 2 gange årligt. u Udkast til prospekter, tegningsblanketter, følgeskrivelser samt andet formidlings/orienteringsmateriale. u Ad hoc rapportering om specifikke forhold. u Artikler og foredrag for at udbrede kendskabet til selskabets investeringskoncept og resultater. u Ad-hoc henvendelser fra aktionærer og andre interessenter. Opgaver for rådgiver vedr. administration Rådgiver/administrator er forpligtet til at drage omsorg for selskabets administrative forhold, som dækker følgende områder: u Opgøre indre værdi til brug ved selskabets rapportering. u Løbende regnskabsadministration. u Udarbejdelse og opstilling af halvårs- og årsregnskaber. u Ajourføring af selskabets aktionærregister. u Kontakt til Værdipapircentralen, bank, revisor og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. u Overholdelse af selskabets administrative aftaler med bankforbindelse i henhold til gældende engagementsrammer. Der må kun offentliggøres materiale og gives oplysninger om selskabet og selskabets investeringer til selskabets aktionærer og andre interessenter, herunder informationer på rådgivers/administrators hjemmeside som er godkendt af selskabets direktion eller bestyrelse. Årsrapport 2005/2006 / 19

20 Finanskalender Ordinær generalforsamling oktober 2006 Halvårsrapport februar 2007 Perioden / Årsrapport 2005/2006

Formuepleje Optimum A/S. Halvårsrapport 2006/07 1. juli 2006-31. december 2006

Formuepleje Optimum A/S. Halvårsrapport 2006/07 1. juli 2006-31. december 2006 Halvårsrapport 2006/07 1. juli 2006-31. december 2006 Det store O fra Optimum blev brugt som ikon for selskabet, da det blev introduceret sidste år. 5 års afkastmål: 25% Nettoafkast efter selskabsskat

Læs mere

Formuepleje LimiTTellus A/S

Formuepleje LimiTTellus A/S Årsrapport 2005/2006 4. februar 2005-30. juni 2006 Leonardo Den, som handler uden teori, er som kaptajnen, der står til søs uden søkort og kompas. da Vinci, 1452-1519 u Den vitruvianske mand er Formuepleje

Læs mere

Formuepleje Epikur A/S. Halvårsrapport 2006/07 1. juli 2006-31. december 2006

Formuepleje Epikur A/S. Halvårsrapport 2006/07 1. juli 2006-31. december 2006 Halvårsrapport 2006/07 1. juli 2006-31. december 2006 Epikur, Også nøjsomhed har sin begrænsning. Den som ikke forstår det, fejler ligeså meget, som den, hvis begær er umætteligt. græsk filosof, 341-270

Læs mere

Formuepleje Safe A/S. Halvårsrapport 2006/07 1. juli 2006-31. december 2006

Formuepleje Safe A/S. Halvårsrapport 2006/07 1. juli 2006-31. december 2006 Halvårsrapport 2006/07 1. juli 2006-31. december 2006 Det Den tid, der anvendes på rekognoscering og forberedelse er meget sjældent spildt. kongelige britiske tankkorps, 1918 5 års afkastmål: 60% Nettoafkast

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

Formuepleje. LimiTTellus. Halvårsrapport 1. halvår 2010//2011. 1. juli 2010-31. december 2010 // 6. regnskabsår

Formuepleje. LimiTTellus. Halvårsrapport 1. halvår 2010//2011. 1. juli 2010-31. december 2010 // 6. regnskabsår Formuepleje LimiTTellus A/S Halvårsrapport 1. halvår 2010//2011 1. juli 2010-31. december 2010 // 6. regnskabsår LimiTTellus Formuepleje LimiTTellus A/S: Den, som handler uden teori, er som kaptajnen,

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den FODER & FRITID ApS Årsrapport 18. september 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2013 Dennis Jørgensen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

Børsmeddelelse nr. 10/2008, Halvårsrapport 1. januar juni 2008

Børsmeddelelse nr. 10/2008, Halvårsrapport 1. januar juni 2008 Halvårsrapport 1. januar 2008 30. juni 2008 for DK Trends Invest A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato: 28. august 2008 Udsteder: DK Trends Invest A/S Kigkurren

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Formuepleje Merkur A/S. Halvårsrapport 2006/07 1. juli 2006-31. december 2006

Formuepleje Merkur A/S. Halvårsrapport 2006/07 1. juli 2006-31. december 2006 Halvårsrapport 2006/07 1. juli 2006-31. december 2006 japansk I et frit marked er overskud samfundets belønning til de, som tjener dets interesser. Kasud Unamori, stifter af Kyocera, industrikonglomerat

Læs mere

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Østrup Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Søren Frichs Vej 38K, 1. 8230 Åbyhøj Cvr.nr.: 32 77 42 96 Tlf.: +45 86 26 00 26 Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Årsrapport for 1. juli 2015-30.

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

PATINI HOLDING APS CVR-NR

PATINI HOLDING APS CVR-NR PATINI HOLDING APS CVR-NR. 10 00 31 64 Årsrapport for 2013/2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/12 2014 Preben Løth Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

10. DECEMBER 2011 A/S

10. DECEMBER 2011 A/S 10. DECEMBER 2011 A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04/2015 Ibbi Kaas Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

PM INVEST ØRSTED ApS. Dr Frandsens Vej Ørsted. Årsrapport 1. juni maj 2016

PM INVEST ØRSTED ApS. Dr Frandsens Vej Ørsted. Årsrapport 1. juni maj 2016 PM INVEST ØRSTED ApS Dr Frandsens Vej 10 8950 Ørsted Årsrapport 1. juni 2015-31. maj 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/09/2016 Peter Moeskjær Dirigent

Læs mere

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 HVID 77 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 Jesper Hvid Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Nifo ApS Annasvej 6, th. 2900 Hellerup CVR-nr. 32094775 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Det er blevet

Læs mere

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. Lerbrandt Lokomotiv ApS. CVR-nr Lemchesvej Hellerup.

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. Lerbrandt Lokomotiv ApS. CVR-nr Lemchesvej Hellerup. P R Y D S Statsautoriseret revisionsfirma Lerbrandt Lokomotiv ApS CVR-nr. 25 48 80 59 Lemchesvej 15 2900 Hellerup Årsrapport 2015 Erhvervsstyrelsen Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

BIG 5 A/S. Delårsrapport 1. halvår 2005

BIG 5 A/S. Delårsrapport 1. halvår 2005 BIG 5 A/S Delårsrapport 1. halvår 2005 BIG 5 A/S Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsens påtegning 2 Ledelsesberetning 3 Hovedtalsoversigt 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Bryan Göddert Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

HML FINANS ApS. Kystvejen Hirtshals. Årsrapport 1. januar december 2015

HML FINANS ApS. Kystvejen Hirtshals. Årsrapport 1. januar december 2015 HML FINANS ApS Kystvejen 2 9850 Hirtshals Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/03/2016 Henning Larsen Dirigent

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

FLOWPAD A/S CVR-nr

FLOWPAD A/S CVR-nr CVR-nr. 35 51 78 47 Årsrapport for regnskabsåret 17.10.13-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.05.15 Per Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

P.M. Daells Fond CVR-nr Årsrapport 2012/13

P.M. Daells Fond CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk P.M. Daells Fond CVR-nr. 20641916

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Storytel A/S CVR-nr Årsrapport 2013

Storytel A/S CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Storytel A/S CVR-nr. 35207600

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

EURO MANACO A/S 2011/12

EURO MANACO A/S 2011/12 Euro ManaC c/o Dansk C A/S9230 Svenstrup 25814401 EURO MANACO A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011/12 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 23. november 2012 Steen

Læs mere

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015 ARENSBACH IVS Bogøvænget 21 8381 Tilst Årsrapport 20. maj 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/10/2015 Ask Arensbach Dirigent Side

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012//2013. Formuepleje Merkur A/S. 1. juli 2012-31. december 2012 // 16. regnskabsår

Halvårsrapport 1. halvår 2012//2013. Formuepleje Merkur A/S. 1. juli 2012-31. december 2012 // 16. regnskabsår Halvårsrapport 1. halvår 2012//2013 Formuepleje Merkur A/S 1. juli 2012-31. december 2012 // 16. regnskabsår Formuepleje Merkur A/S: 5 års afkastmål: 70% Nettoafkast efter selskabsskat og omkostninger.

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

Polen Wind Holding ApS CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015

Polen Wind Holding ApS CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Herningvej 34 4800 Nykøbing F Telefon 54 84 88 00 Telefax 54 84 88 11 www.deloitte.dk Polen Wind Holding ApS CVR-nr. 30247507 Gl. Landevej

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

CKJ INVEST, KOLDING ApS

CKJ INVEST, KOLDING ApS CKJ INVEST, KOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2015 Claus Kudsk Jørgensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2015 Hans Chr. Schmidt Dirigent (Urevideret)

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

Årsrapport 2004/2005 FORMUEPLEJE PARETO A/S. 6. regnskabsår. Formuepleje Pareto A/S Vestre Palæ, Vester Allé 7 DK-8000 Århus C

Årsrapport 2004/2005 FORMUEPLEJE PARETO A/S. 6. regnskabsår. Formuepleje Pareto A/S Vestre Palæ, Vester Allé 7 DK-8000 Århus C Årsrapport 2004/2005 6. regnskabsår FORMUEPLEJE PARETO A/S Formuepleje Pareto A/S Vestre Palæ, Vester Allé 7 DK-8000 Århus C Indholdsfortegnelse Beretning Side Mål, midler og strategi... 3 Fakta om selskabet...

Læs mere

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Søren Riis Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Formuepleje Penta A/S

Formuepleje Penta A/S Halvårsrapport 2006/07 1. jli 2006-31. december 2006 Femkanten er Pentas ikon. Penta græsk, pente=fem. 5 års afkastmål: 90% Nettoafkast efter selskabsskat og omkostninger. Investeringsmotto At dnytte de

Læs mere

Formuepleje LimiTTellus A/S 2006/07. Årsrapport 1. juli 2006-30. juni 2007 2. regnskabsår

Formuepleje LimiTTellus A/S 2006/07. Årsrapport 1. juli 2006-30. juni 2007 2. regnskabsår 2006/07 Årsrapport 1. juli 2006-30. juni 2007 2. regnskabsår Leonardo Den, som handler uden teori, er som kaptajnen, der står til søs uden søkort og kompas. da Vinci, 1452-1519 Den vitruvianske mand er

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14 Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond Indholdsfortegnelse Fondsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

MJ HOLDING THYBORØN ApS

MJ HOLDING THYBORØN ApS MJ HOLDING THYBORØN ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/12/2014 Jørgen Riise Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Global Forest A/S. Årsrapport for 2014. Rathlousdal Gods, Kongshusvej 68, 8300 Odder. CVR-nr. 34 62 12 41

Global Forest A/S. Årsrapport for 2014. Rathlousdal Gods, Kongshusvej 68, 8300 Odder. CVR-nr. 34 62 12 41 Global Forest A/S Rathlousdal Gods, Kongshusvej 68, 8300 Odder CVR-nr. 34 62 12 41 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. maj 2015 Som dirigent:... Indholdsfortegnelse

Læs mere

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015 Spektrum Retailpark Viborg K/S Jens Baggesens Vej 90N 8200 Aarhus N CVR-nr. 30 73 99 06 Årsrapport 2015 (9. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/4 2016

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2014. CVR-nr. 17 54 39 89. (22. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2014. CVR-nr. 17 54 39 89. (22. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2014 (22. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04 2015 Fritz Larsen Dirigent Statsautoriseret

Læs mere

PS Holding Viborg ApS CVR-nr

PS Holding Viborg ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PS Holding Viborg ApS CVR-nr. 31 59 89 23 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29. CVR-nr OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB CVR-NR.

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29. CVR-nr OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB CVR-NR. Tlf: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 70 OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 11 59 12 99 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98 KE Varmeforsyning Komplementar A/S Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011 CVR-nr. 28 51 00 98 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår)

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår) Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 09 68 63 Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008 (8. regnskabsår) Side 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet omfatter investering

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS

SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/02/2014 Carsten Søndergaard Dirigent

Læs mere

P.M. Daells Fond CVR-nr Tuborg Havnevej Hellerup. Årsrapport 2014/15

P.M. Daells Fond CVR-nr Tuborg Havnevej Hellerup. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk P.M. Daells Fond CVR-nr. 20641916

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

FRANDS HAAHR ApS. Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

FRANDS HAAHR ApS. Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 FRANDS HAAHR ApS Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2016

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Formuepleje Pareto A/S. Halvårsrapport 2006/07 1. juli december 2006

Formuepleje Pareto A/S. Halvårsrapport 2006/07 1. juli december 2006 Halvårsrapport 2006/07 1. juli 2006-31. december 2006 Pareto blev mest kendt for hans 20/80-observation. Pareto påviste, at gennem tiderne har formuefordelingen i de fleste samfund været sådan, at 20 %

Læs mere

Erhvervsparken Nykøbing F., Bygning 1 ApS. GI. Skivevej 78 B Viborg. (CVR-nr ) Årsrapport for 2014

Erhvervsparken Nykøbing F., Bygning 1 ApS. GI. Skivevej 78 B Viborg. (CVR-nr ) Årsrapport for 2014 ads3t:re rev ur-1 oi STATSAUTORISERET R E V I S I O N S P A R T M E R S E L S K AlE Erhvervsparken Nykøbing F., Bygning 1 ApS GI. Skivevej 78 B 8800 Viborg (CVR-nr. 26 66 97 82) j i i i i \ i Årsrapport

Læs mere

Aros Bolig Aps. Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (8. regnskabsår)

Aros Bolig Aps. Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (8. regnskabsår) Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006 (8. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2006 Side 1 Beretning 2006

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

TORVESTRÆDET 3-10 ApS

TORVESTRÆDET 3-10 ApS TORVESTRÆDET 3-10 ApS Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/04/2016

Læs mere