Formuepleje LimiTTellus A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formuepleje LimiTTellus A/S"

Transkript

1 Årsrapport 2005/ februar juni 2006

2 Leonardo Den, som handler uden teori, er som kaptajnen, der står til søs uden søkort og kompas. da Vinci, u Den vitruvianske mand er Formuepleje LimiTTellus ikon. LimiTTellus ordforklaring Limit, lat., begrænse, afgrænsning i dette tilfælde at skabe et attraktivt afkast mod til gengæld at fraskrive sig store gevinster og undgå store tab. 5 års afkastmål: Bedre end FT World. Maks. tab: 15% Maks. formuetab over 3-års perioder med 90% sikkerhed. 100% investering i globale aktier med optionssikring. Selskabet har en risiko som ligger på niveau med andre aktieinvesteringer, og tabsrisikoen søges begrænset ved hjælp af optionssikring, når aktier vurderes risikable. Afkastet vil over 5-års perioder normalt ligge over FT-World. Historisk har selskabet realiseret afkast på over 15% om året. Tellus, lat., jorden, urgammel romersk frugtbarhedsgudinde. Hun blev opfattet som identisk med den græske jordgudinde Gaia og var komplementær til Ceres, kornets og afgrødens gudinde. Tellus kaldtes også Terra Mater, Moder Jord. Marcus Vitruvius Pollio (80-20 f.kr.) romersk forfatter, arkitekt og ingeniør, studerede menneskets proportioner, og resultatet af hans studier blev senere til Leonardo da Vincis»Den Vitruvianske mand«. Vitruvius konkluderede, at et menneske, der stod med ben og arme udstrakt, kunne indskrives i en cirkel og et kvadrat. Tegningen symboliserer harmoni og balance. Vi har ikke løst cirklens kvadratur, men vi stiler efter et attraktivt afkast og en fornuftig balance mellem afkast og risiko ved at kombinere 20 års investeringserfaring med brugen af matematiske modeller. Formuepleje LimiTTellus mål er at opnå et synligt merafkast på de globale aktiemarkeder samtidig med, at vi indkapsler risikoen til dels ved også at afskrive muligheden for store gevinster. / Årsrapport 2005/2006

3 Indholdsfortegnelse Fakta om Formuepleje LimiTTellus A/S Hoved- og nøgletal Headlines Brev til aktionærerne Markedsberetning Afkast Risikostyring Regnskabsberetning 2005/ Forventninger til fremtiden Selskabets organisation Corporate governance Rådgivnings- og administrationsaftale Finanskalender Ledelsens regnskabspåtegning Revisionspåtegning Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse for 4. februar juni Balance pr. 30. juni Pengestrømsopgørelse 4. februar juni Noter Årsrapport 2005/2006 /

4 Fakta om Formuepleje LimiTTellus A/S Navn og hjemsted Formuepleje LimiTTellus A/S Bruuns Galleri, Værkmestergade 25, DK-8000 Århus C CVR.nr.: Regnskabsår Første regnskabsår: 4. februar 2005 til 30. juni Fremover: 1. juli til 30. juni. Rådgiver/administrator Personkreds Bestyrelse Direktør, cand.oecon. Esben Vibe (formand) Projektrådgiver Jørn Nielsen Adm.direktør, cand.silv., E*MBA, HD(F) Carsten W. Thygesen Direktion Direktør, civiløkonom, Erik Møller Revision Statsaut. revisor Ivan Madsen Statsaut. revisor Ove Hartvigsen Busch-Sørensen, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Postboks 5205, DK-8100 Århus C Depotbank Jyske Bank A/S Østergade 10, 8000 Århus C Kapitalforvaltning Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab Bruuns Galleri, Værkmestergade 25, DK-8000 Århus C Kursfastsættelse Selskabet forventes børsnoteret på Københavns Fondsbørs i september 2006, hvor aktierne kan handles i hele børsens åbningstid. Offentliggørelse af indre værdier og dagens børskurser Fondsbørsmeddelelser til Københavns Fondsbørs. Selskabets hjemmeside: Fra september 2006 i avisernes finanssider under danske børsnoterede selskaber. Marketmaking I forbindelse med børsnotering på Københavns Fondshørs har Formuepleje LimiTTellus A/S indgået aftale om marketmaking med Jyske Bank. / Årsrapport 2005/2006

5 Hoved- og nøgletal Resultat 2005/06 RESULTAT (1000 kr.) Kursregulering aktier Aktieudbytte Finansielle indtægter Indtægter i alt Finansielle udgifter 0 Resultatafhængigt honorar Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat Resultat efter skat BALANCE (1000 kr.) AKTIVER % Aktier ,0% Tilgodehavender ,0% Likvide beholdninger 0 0,0% PASSIVER % Pengeinstitut ,3% Skyldig skat 0 0,0% Periodiseringer 944 0,1% Hensættelser 0 0,0% Egenkapital ,6% NØGLETAL Resultat pr. aktie 1) 21,59 Indre værdi pr. aktie 2) 122,40 Stigning i indre værdi i % 22,4% P/E 3) 5,7 Resultatgebyr 4) 10% Omkostningsprocent 5) 0,62% Antal aktier ultimo året 6) Gennemsnitlig antal aktier 7) Resultatopgørelsen dækker perioden fra selskabets stiftelse den 4. februar 2005 til 30. juni ) Resultat efter skat / gns. antal aktier se note 7. 2) Egenkapital ultimo / aktiekapital ultimo se note 6. 3) Indre værdi (price) / resultat pr. aktie annualiseret (earning). 4) Resultatafhængigt honorar / resultat før omkostninger og skat. 5) Administrationsomkostninger / aktiver ultimo. 6) Nominel aktiekapital / stykstørrelse pr. aktie. 7) Gens. antal aktier korrigeret for kapitalforhøjelse i løbet af regnskabsåret. Årsrapport 2005/2006 /

6 Headlines u u u Verdensøkonomi med vækst i alle de tunge regioner EU, USA, Japan og Kina/Indien All-time-high-indtjening i virksomhederne i Bllligste aktievurdering P/E-niveau i de seneste år Investeringsafkast klart bedre end verdensaktieindeks og budget Indre værdi (før skat og adm.): ,6% Indre værdi (netto efter skat og adm.): ,4% Global aktieindeks - FT-World (før skat og adm.): ,9% Dansk obl. indeks J.P.Morgan (før skat og adm.): ,9% Budget februar 2005: ,0% i kursgevinst + 2,0% i udbytte Derivater forbedrer afkast med godt 2% Afkast via derivater (optioner/terminsforretninger) ,2% af egenkapitalen Lavt fast administrationshonorar Administrationshonorar ,41% p.a. af ultimoportefølje Resultathonorar % af investeringsresultat Indre værdi Indeks (8/ = 100) Selskabet FT World mar/05 maj/05 jul/05 sep/05 nov/05 jan/05 mar/05 maj/05 jul/05 u FT-World rebaseret til index 100 den 8. marts 2005 / Årsrapport 2005/2006

7 Brev til aktionærerne Afkast bedre end verdensindekset og budget Selskabets afkastmålsætning er opnået, da verdensindekset (FT-World) har givet 16,9% i afkast siden selskabets start og investeringsresultatet før skat og administration i Formuepleje LimiTTellus har givet et afkast på 25,2% af egenkapitalen og et afkast netto efter skat og administration på 22,4% af egenkapitalen. I prospektet fra februar 2005 blev der budgetteret med aktiekursgevinster på 8% og 2% i udbytte. Global aktieinvestering med optionssikring Formuepleje LimiTTellus blev stiftet i foråret 2005 med det formål, at tilbyde danske investorer en global aktieinvestering med et afkast mindst på linie med verdensaktieindekset kombineret med en række optionsstrategier, som har det primære formål at minimere risikoen, sekundært at øge afkastet. Verdensøkonomien har siden selskabets start i marts 2005 været præget af god vækst i hele OECD-området kombineret med Kinas og Indiens indtræden på den globale scene med en vækst tæt på 10% om året. Der tegner sig et billede af en meget fremgangsrig periode i verdensøkonomien, hvor det er vigtigt at have en god eksponering mod aktier. Virksomhedernes indtjening er fordoblet siden Irakkrigens start i 2003, men kursudviklingen på aktiemarkedet er ikke fulgt med op, hvorfor aktier fortsat må betragtes som en glimrende langsigtet investering. Den seneste uro på de finansielle markeder i maj/juni 2006 har ikke udspring i dårlig indtjening i virksomhederne, men i usikkerhed om, hvorvidt nationalbankerne med deres rentepolitik kunne komme til at slå opsvinget i stykker, men det er ikke særlig sandsynligt med den styrke, der er i økonomierne - både i EU, USA, Japan og Kina/Indien. Tab på mere end 10% søges undgået via optionsstrategi Som en del af den overordnede investeringsstrategi vil selskabet søge at undgå tab på mere end 10% af egenkapitalen inden for en 12 mdrs. investeringshorisont mod til gengæld at give afkald på kursstigninger på over ca. 25% inden for 12 mdr. Optionssikring mod kurstab (køb af put-option) vil ikke ske automatisk, men kun blive iværksat, når det vurderes, at aktiemarkedet er dyrt prisfastsat. Der har gennem det meste af regnskabsåret været anvendt køb af call-optioner, fordi aktiemarkedet blev vurderet billigt prisfastsat og af samme årsag er der ikke brugt midler til at købe forsikring (køb af putoptioner) af aktieporteføljen. Fremgangsrig periode i verdensøkonomien Selskabets amerikanske aktier har været helt eller delvis kurssikret mod dollarfald gennem året afhængigt af den aktuelle vurdering af US-dollar ift. euroen. Både optionsstrategien og valutakursikringen af dollaren har vist sig indtægtsgivende for selskabet. Der er ikke indtrådt tab på nogen 12 mdrs. investeringshorisont i selskabets første 16 mdr. Overordnet har bestyrelsen fastsat en risikoramme på et maksimalt tab af egenkapital på 15% indenfor en 3 års investeringshorisont målt med 90% sandsynlighed. Formuepleje LimiTTellus A/S er i dag et af syv Formueplejeselskaber, som er eller forventes at blive børsnoteret i løbet af Formuepleje LimiT- Tellus er planlagt børsnoteret i løbet af september måned Årsrapport 2005/2006 /

8 Markedsberetning Kursudvikling og amerikansk styringsrente Indekseret kursudvikling 140 Amerikanske styringsrente Verdensindekset FED Siden Formuepleje LimiTTellus blev introduceret i marts 2005 har den globale økonomi været præget af en synkron fremgang. USA bidrog, godt hjulpet af den fjernøstlige økonomi, mest til den globale ekspansion i regnskabsperioden. Efter 15 års afmatning i den japanske økonomi er der dog gode indikationer på, at Japan atter er ved at opleve fremgang. Ligeledes oplever Euroland atter en mere balanceret fremgang i økonomien, der indtil fornyelig overvejende var eksportdrevet. u Kilde: Bloomberg Frygten for, at den amerikanske centralbank ville hæve renten for meget og dermed kvæle væksten, udløste i maj 2006 et kursfald i såvel emerging market obligationer og valutaer samt hele det globale aktiemarked. Værst gik det ud over emerging markets, der har været igennem flere års markante kursstigninger, og i høj grad er afhængig af forventninger til den globale vækst. BNP vækst 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% Japan USA Faldene blev imidlertid ikke udløst af udmeldinger fra toneangivende virksomheder. Virksomhederne verden over har generelt formået at levere rekordindtjening på trods af en høj oliepris og vedvarende rentestigninger. I lyset af kursfaldene handler globale virksomheder således i dag på den billigste prisfastsættelse i over 15 år. Ligeledes har de senere års stringente fokus på omkostningsniveauet i virksomhederne resulteret i, at kvaliteten af balancerne er historisk høj. 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% EU Den globale pris per indtjeningskrone (P/E) - forventet 0,0% u Kilde: Bloomberg Gns. for perioden Den høje globale vækst medførte, at centralbankerne verden over hævede de korte styringsrenter. I USA hævede centralbanken renten fra 2,75% (marts 2005) til i dag 5,25% i bestræbelserne på at tøjle væksten og den spirende inflation. Den europæiske centralbank indledte også en fase med rentehævninger u Kilde: MSCI og Bloomberg 2006 / Årsrapport 2005/2006

9 Afkast Siden Formuepleje LimiTTellus blev introduceret den 8. marts 2005 har selskabet givet et afkast på 22,4% efter skat og øvrige omkostninger. I samme periode har det globale aktieaktieindeks, målt ved FT-World i DKK, givet et afkast på 16,9%. 25% Afkast siden selskabets start den 8. marts 2005 til 30. juni % 15% 10% 5% 0% -5% Aktieafkast Valutaafdækning Optionsstrategi Skat og øvrige omk. Formuepleje LimiTTellus* FT World i DKK u * Viser egenkapitalforrentningen efter skat og omkostninger i selskabet Kilde: Formuepleje A/S og Bloomberg Selskabets merafkast i forhold til det globale aktieindeks skyldes, at der er skabt et fornuftigt merafkast på den rene aktieportefølje. Ligeledes har selskabets optionsstrategi og valutaafdækningen bidraget positivt til afkastet. Årsrapport 2005/2006 /

10 Risikostyring Selskabets investeringsstrategi i aktier er lagt an på en fundamental betragtning, hvor prisfastsættelsen er det centrale fokus. Stilistisk kan vores sektorfokus illustreres som vist i nedenstående figur. P/E (branceniveau) år 2006 ift. langsigtet vækst Selskabets optionsstrategi har siden etableringen været centreret om et positivt aktiescenarie. Der er således igennem årets løb blevet købt call-optioner med varierende løbetid. Selskabet har valgt ikke at købe en forsikring mod kursfald (put-optioner), da aktiemarkedet målt ved verdensindekset har den billigste prisfastsættelse i over 15 år. 23 (Dyrt) 20 Teknologi Forsyning Stabilt forbrug Medicinal Cyklisk forbrug Finans 11 Telekom Finans Energi Materialer 8 (Billigt) 5 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% Langsigtet vækstrate Udover aktievalgets centreren om prisfastsættelsen anvendes valutaafdækning i selskabet i det omfang, hvor det vurderes, at forbedre det risikojusterede afkast. Konkret har det betydet, at selskabets investeringer i amerikanske aktier siden etableringen i marts 2005 helt eller delvist har været valutasikret. 10 / Årsrapport 2005/2006

11 Regnskabsberetning 2005/06 Resultat Det første regnskab fra Formuepleje LimiTTellus dækker perioden fra selskabets stiftelse den 4. februar 2005 til 30. juni Selskabet har i perioden opnået et meget tilfredsstillende resultat, hvor overskuddet før skat blev på kr. 120,7 mio., mens resultatet efter skat udgjorde kr. 118,3 mio. Det opnåede investeringsresultat har betydet, at indre værdi siden selskabets start er steget fra kurs 100 til kurs 122,4, hvilket også svarer til et procentafkast på 22,4%. Selskabet påbegyndte for alvor sine investeringsaktiviteter i marts 2005, og resultatet kan opdeles i følgende hovedposter: Resultat Formuepleje LimiTTellus A/S 2005/2006 mio. kr Renter Derivater Aktieudbytte på kr. 11,9 mio. I regnskabsperioden er der anvendt valutaterminsforretninger og optioner i henhold til selskabets strategi: u Selskabet har løbende afdækket en del af valutakursrisikoen på de amerikanske aktieinvesteringer, hvilket gav en gevinst på kr. 7,2 mio., idet dollaren faldt i værdi overfor danske kroner. u Selskabet har anvendt optioner med primært fokus på det amerikanske og europæiske aktiemarked. Der er i regnskabsperioden anvendt både købte og solgte calloptioner. Netto har optionsstrategierne givet et overskud på kr. 4,7 mio. På omkostningssiden udgjorde det resultatafhængige honorar kr. 14,1 mio. I henhold til indgået administrationsaftale modtager kapitalforvalteren, Formuepleje A/S, 9% af investeringsresultatet. Selskabets direktør honoreres med 1% af investeringsresultatet. Såfremt selskabet i en periode får underskud, modtager hverken administrator eller selskabets direktør resultatløn, ligesom underskuddet først skal indtjenes, før der igen beregnes resultatmæssigt honorar Aktier Indtægter Res.gebyr Adm.omk. Skat Nettoresultat Selskabets faste administrationsomkostninger blev på kr. 5,9 mio. og består dels af et forvaltningsgebyr til administrator, depotgebyrer til bank og Værdipapircentralen, honorar til selskabets revisor og bestyrelse samt øvrige administrationsomkostninger. Målt i forhold til selskabets samlede investeringer (aktiver), blev omkostningsprocenten 0,6%. Kursreguleringen på selskabets aktiebeholdning gav en gevinst på kr. 104,4 mio. Hertil skal lægges aktieudbytter på kr. 23 mio., hvorefter aktieinvesteringerne gav et samlet overskud på kr. 127,4 mio. Anvendelsen af afledte finansielle instrumenter har givet et overskud Skat er beregnet til en udgift på kr. 2,4 mio., svarende til en effektiv skatteprocent på 2%. For at sikre selskabets aktionærer så højt et afkast som muligt, er der i den indgåede administrationsaftale med kapitalforvalteren fastlagt, at de skattemæssige konsekvenser altid indgår i den løbende porteføljepleje. Eksempelvis foretages aktieinvesteringer udfra Årsrapport 2005/2006 / 11

12 Regnskabsberetning 2005/06 en langsigtet strategi for at opnå skattefrie kursgevinster. Det ses også i den forløbne periode, hvor der kun er solgt aktier til en kursværdi på kr. 91 mio., hvilket målt på kurs- Sektorfordeling 25% Selskabet FT World beholdningen ultimo juni svarer til en omsætningsprocent på kun 9,6%. 20% Balance 15% Ved regnskabsårets udgang udgjorde selskabets samlede aktivsum kr. 952,8 mio. fordelt med kr. 943,2 mio. til ak- 10% tieinvesteringer og kr. 9,6 mio. til periodiseringer. 5% Aktieinvesteringerne er spredt på mere end 50 individuelle børsnoterede selskaber, ligesom der investeres bredt forbrug forbrug 0% Forsyning Energi Materialer Industri Cyklisk Stabilt Medicinal Finans IT Telekom i både danske og udenlandske aktier. Mere nøjagtigt er 10% af aktieinvesteringerne placeret i Danmark, mens øvrige europæiske aktier udgør 49%, amerikanske 33% og asiatiske 8%. optionerne udløber i december Det amerikanske aktieindeks var at kurserne retter sig senere. Optionerne har en aftalekurs på 1350, og pr. statusdagen i kurs De største aktiepositioner % af aktiebeh. 1 Alstom ,38% 2 Electricite De France ,25% 3 A.P. Møller Mærsk B ,89% 4 Vivendi Universal ,69% 5 Merck & Co. Inc ,65% 6 Phelps Dodge Corp ,56% 7 Sumitomo Trust and Banking ,38% 8 Aegon ,30% 9 Glaxosmithkline Plc ,28% 10 Time Warner Inc ,27% Foruden en bred geografisk spredning og en fornuftig selskabsspredning, er aktieinvesteringerne fordelt på en række brancher. I diagrammet vises selskabets brancheeksponering sammenholdt med verdensaktieindekset. Det er ikke selskabets investeringsstrategi at følge sammensætningen i et bestemt indeks. Der investeres udelukkende under hensyntagen til forventede afkast-risiko forhold. Derfor kan der forekomme ganske betydelige afvigelser i forhold til verdensaktieindekset, hvilket også fremgår af den viste figur. Med hensyn til afledte finansielle instrumenter, havde selskabet på statusdagen den 30. juni 2006 solgt 27,9 mio. USD på termin for at afdække valutakursrisikoen på en del af de amerikanske aktieinvesteringer. Samtidig var der købt call-optioner på det amerikanske aktieindeks S&P 500 i tiltro til, at forårets aktieuro er et forbigående fænomen, og Kapitaludvidelser Selskabet blev stiftet i februar 2005 med den obligatoriske minimumskapital på kr Der er siden gennemført tre aktieemissioner i henholdsvis marts 2005, august 2005 og september Selskabskapitalen er ved disse aktieemissioner udvidet med i alt kr. 774,5 mio. Det samlede provenu til selskabet i forbindelse med emissionerne beløb sig til kr. 829,9 mio. Aktieemissionerne er hver gang gennemført til indre værdi tillagt udgifter til udvidelserne samt udgifter til etablering af aktieporteføljer. Dermed er der ikke sket nogen værdiforringelse for de eksisterende aktionærer i forbindelse med udstedelsen af de nye aktier. Jævnfør aktieselskabsloven skal der ved førstkommende årsrapport gives oplysning om de emissionsudgifter, som et selskab har haft i den forgange periode. Bestyrelsen kan i den forbindelse oplyse, at udgifterne til de tre emissioner beløb sig til tkr Pengestrømme Selskabets historiske pengestrømme fremgår af pengestrømsopgørelsen i regnskabsafsnittet. Inklusiv startkapitalen er der gennemført kapitaludvidelser med et nettoprovenu på kr. 830,4 mio. Aktieinvesteringer andrager netto kr. 838,8 mio., mens pengestrømmene fra driftsaktivitet udgør kr. 8,4 mio. Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning Der er ikke efter regnskabsperiodens udløb og indtil bestyrelsens godkendelse af regnskabet indtrådt forhold, som vil kunne forrykke vurderingen af årsrapporten. 12 / Årsrapport 2005/2006

13 Forventninger til fremtiden Kursudvikling 200 Best case 175 Afkastmål Selskabets forventninger til den fremtidige udvikling er baseret på forudsætninger for udviklingen på de finansielle markeder som selskabet bevæger sig inden for Formuepleje LimiTTellus Forventningerne er derfor behæftet med usikkerhed, hvor den faktiske udvikling vil kunne vise sig at afvige fra selskabets forventninger, som danner baggrund for selskabets dispositioner. Sker dette, kan det ikke udelukkes, at resultaterne af dispositionerne ikke modsvarer de forventninger, som selskabet havde ved indgåelse af dispositionerne. 100 Verdensindeks FT World (DKK) Worst case Det er selskabets forventning over en 5-årig periode at forrente egenkapitalen med et afkast, som er større end afkastet fra en investering i et globalt aktieindeks som FT World efter omkostninger og selskabsskat. I nedenstående figur ses udviklingen i selskabets indre værdi fra starten 8. marts 2005 og frem til 30. juni Ledelsens forventninger til de kommende års afkastudvikling er, at indre værdi forventeligt vil udvikle sig omkring den viste linie for medianafkastet. For de kommende 12 måneder antages et aktieafkast på 10% p.a. (inkl. aktieudbytter) og et derivatafkast på 1% p.a. For aktieafkastet gælder, at indtjeningsvæksten for de globale aktiemarkeder forventes i niveauet 8%. Hertil lægges 2% i forventet udbyttebetaling. Forventningen til derivatafkastet tager udgangspunkt i det historiske derivatafkast realiseret i selskabet. Figuren illustrerer ligeledes forventet best- og worstcase, som er et 80% konfidensinterval omkring afkastmålet u Kilder: Bloomberg og administrator. Aktuelt vurderer administrator således aktiemarkedet attraktivt prisfastsat. Trods rentestigninger og rekordhøje oliepriser har virksomheder verden over formået at levere vedvarende høj indtjening. I lyset af kursfaldene fra midten af maj 2006, handler globale virksomheder således i dag på den billigste prisfastsættelse i over 15 år. Ligeledes har de senere års stringente fokus på omkostningsniveauet i virksomhederne resulteret i, at kvaliteten af balancerne er historisk høj Ved indgangen til det nye regnskabsår, er selskabet derfor fuldt investeret i aktiemarkedet. Selskabets optionsstrategi er langt an på et positivt afkastscenarie. Som eneste optionsanvendelse har selskabet ved årsregnskabets afslutning købt call-optioner på S&P 500 i forventning om, at amerikanske aktier udvikler sig positivt den kommende tid. Årsrapport 2005/2006 / 13

14 Selskabets organisation Børsnotering giver større aktionærkreds I forbindelse med børsnoteringen af Formuepleje LimiTTellus A/S og den bredere kreds af aktionærer, som selskabet henvender sig til, har vi fundet det rigtigt at give en mere omfattende beskrivelse af selskabets aktiviteter og forklare ansvarsfordelingen mellem bestyrelse, direktion og samarbejdspartnere, bl.a. Formuepleje A/S, som yder rådgivning til både bestyrelse, direktion og aktionærer samt står for den daglige administration af selskabet. Formuepleje LimiTTellus selvstændig juridisk enhed Det børsnoterede selskab er en selvstændig juridisk enhed med en bred kreds af aktionærer. Generalforsamlingen Som i alle andre selskaber er generalforsamlingen selskabets øverste myndighed, og det er generalforsamlingen, der vælger selskabets bestyrelse til at varetage aktionærernes interesser. Da selskabet har regnskabsafslutning 30. juni afholdes generalforsamlingen normalt i oktober måned. Der indkaldes via annonce i dagbladet Børsen samt pr. brev til navnenoterede aktionærer 2-4 uger inden generalforsamlingens afholdelse. Ansvarsfordeling Ansvaret for ledelse og drift af selskabet er opdelt i bestyrelse, direktion, rådgiver/administrator og investeringskomité. Bestyrelsen Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og består jfr. vedtægterne af 3 medlemmer. I bestyrelsen er repræsenteret en stor grad af økonomisk ekspertise og erfaring. Bestyrelsesformanden Esben Vibe er uddannet cand. oecon. og har mere end 20 års erfaring fra finansverdenen, dels som arbitragechef i det daværende Aktivbanken og dels som koncernøkonomidirektør i Aarhus United A/S (tidl. Aarhus Oliefabrik A/S). Jørn Nielsen er bankuddannet i Jyske Bank A/S og har arbejdet med finansielle problemstillinger og investeringsprodukter i mere end 30 år senest som projektrådgiver i ebh-ejendomme A/S. Carsten With Thygesen er uddannet cand.silv., E*MBA og HD (F) og har erfaring fra blandt andet realkreditsektoren og er i dag administrerende direktør i HedeDanmark. Der afholdes som minimum 4 bestyrelsesmøder om året. På møderne deltager udover bestyrelsen også selskabets direktør samt efter behov repræsentanter for rådgiveren, Formuepleje A/S. Til fremlæggelse på bestyrelsesmødet udarbejder direktion og rådgiver specificeret beslutningsgrundlag og information om markeds- og kursudvikling siden sidste møde. 14 / Årsrapport 2005/2006

15 Mål og opgaver for bestyrelsen Bestyrelsen har formuleret selskabets overordnede mål til følgende: Mål og opgaver for direktion Direktionen har som overordnet mål 1. at selskabets aktionærer opnår det højeste risikojusterede afkast efter skat og renter. (MAx. SharpE Ratio After Tax and Interest = MASERATI) indenfor investerings- og risikorammerne. 2. at selskabet opnår et bedre resultat efter omkostninger og selskabsskat end FT World i DKK. 3. at selskabet overholder de absolutte risikomål maks. egenkapitaltab på 15% inden for 3-års perioder med 90% sandsynlighed. 1. at selskabets aktionærer opnår det højeste risikojusterede afkast efter skat og renter. (MAx. SharpE Ratio After Tax and Interest = MASERATI) indenfor investerings- og risikorammerne. 2. at selskabet opnår et bedre resultat efter omkostninger og selskabsskat end FT World i DKK 3. at overholde de absolutte risikomål maks. egenkapitaltab på 15% inden for 3-års perioder med 90% sandsynlighed. Bestyrelsens væsentligste opgaver er: Direktionens væsentligste opgaver er: u at vurdere om disse mål nås. u godkende/justere strategiske investeringsrammer efter oplæg fra direktion og rådgiver. u godkende prospekter, halvårs- og årsrapporter. u lede selskabets generalforsamlinger og deltage i selskabets aktionærorienteringsdage (Formueplejedage). u informere om bestyrelsens arbejde i kvartalsorienteringen (Formuemagasin) og på generalforsamlinger. u indgå forretningsaftaler med bankforbindelser samt rådgiver/administrator. u løbende vurdere om direktion, rådgiver/administrator samt bankforbindelser lever op til de opstillede mål og forventninger. Direktionen Bestyrelsen udpeger en direktør, som inden for de opstillede investerings- og risikorammer skal søge at sikre aktionærerne det bedst mulige risikojusterede afkast. Selskabets direktør, Erik Møller, er uddannet civiløkonom og er medstifter af Formuepleje A/S. Siden 1988 har han haft ansvaret for udvikling af Formueplejeselskabskonceptet samt selskabernes resultater. Erik Møller har været direktør i selskabet siden start. u at selskabets strategiske og taktiske valg sikrer opfyldelsen af de tre overordnede mål. u at selskabets kapitalanbringelse til hver en tid foregår inden for vedtægter, prospekter samt bestyrelsesbeslutninger om investeringsrammer samt risikoniveau. u at sikre relevant strategisk input til bestyrelsens beslutninger. u at deltage i fastlæggelsen og godkendelsen af de taktiske investeringsbeslutninger i selskabets investeringskomité. u at sikre selskabet de bedst mulige forretningsvilkår herunder kurtage- og depotsatser. u at udvikle investerings- og forretningskoncept samt investeringsidéer for selskabet. u at udbrede kendskabet til selskabets investeringskoncept. u at søge og opretholde børsnotering på Københavns Fondsbørs. u at sikre og udvikle selskabets investor relationspolitik via enhver form for kommunikation. u at være bindeled mellem bestyrelse og rådgiver/administrator. Direktionen deltager primært på det strategiske og taktiske niveau efter input fra rådgiver. Investeringskomité Selskabets investeringskomite består af direktøren, rådgivers investeringschef, aktieansvarlige, obligationsansvarlige og valutaansvarlige. Investeringskomiteen afholder som minimum møde hver 14. dag. På mødet fastlægges/ajourføres selskabets taktiske rammer, bl.a. aktieudnyttelsesprocent, regions- og sektorvalg på aktier. Årsrapport 2005/2006 / 15

16 Corporate governance Bestyrelsen har vurderet udviklingen i selskabets corporate governance bl.a. med udgangspunkt i Nørby-udvalgets anbefalinger. Selskabet vurderer at opfylde Nørby-udvalgets anbefalinger med følgende kommentarer. Minimering af interessekonflikter Grundlæggende lægger selskabets bestyrelse vægt på uafhængighed og forebyggelse af interessekonflikter i det forretningsmæssige samarbejde. Det er således et krav, at direktion og rådgiver/administrator: u Ikke må have indtægter via handel med værdipapirer. u Ikke må modtage salgsprovision af nogen art. u Ikke må handle selskabets aktier til og fra egenbeholdning. u Ikke må være involveret i selskabets transaktioner vedr. ind- eller udlån. u Ikke må have selskabets værdipapirer i depot. u Ikke må modtage kontanter til indlån fra selskabet. u Ikke må foretage udlån til selskabet. u Ikke må foretage handelstransaktioner af nogen art med selskabet. Hertil kommer, at administrationsaftalen indeholder et væsentligt sammenfaldende interessemotiv, idet administrator og direktion oppebærer et resultathonorar på henholdsvis 9% og 1% af selskabets investeringsresultat og eventuelle underskud skal modregnes først. Arbejdsdeling Bestyrelsens opgave er at sikre selskabets aktionærer det bedst mulige afkast inden for selskabets risikoramme. Der er i direktørkontrakt og administrationsaftale aftalt klare retningslinier for ansvarsfordeling mellem bestyrelse, direktion og administrator/rådgiver. Bestyrelsen har i regnskabsåret afholdt 12 møder, primært for at fastlægge og godkende investeringsstrategi, jvf. bestyrelsens forretningsorden. Generalforsamlingen For at give aktionærerne de bedste muligheder for at tage stilling til generalforsamlingsanliggender indkaldes der til generalforsamling i Dagbladet Børsen med mindst 2 uger og højst 4 ugers varsel med en dagsorden, der giver et fyldestgørende indtryk af dagsordenens punkter. Navnenoterede aktionærer, der har anmodet om skriftlig indkaldelse får tilsendt fuldmagter til førstkommende generalforsamling. Bestyrelsen Det anbefales af Nørby-udvalget, at mindst halvdelen af bestyrelsen er uafhængig. For at et bestyrelsesmedlem anses for uafhængigt, må det enkelte medlem ikke: u være ansat eller have været ansat i selskabet inden for de seneste 5 år. u være eller have været medlem af direktionen i selskabet. u være professionel rådgiver for selskabet eller ansat i eller have en økonomisk interesse i en virksomhed, som er professionel rådgiver for selskabet. u have en væsentlig strategisk interesse i selskabet som andet end som aktionær. Alle selskabets bestyrelsesmedlemmer opfylder disse habilitetskrav. 16 / Årsrapport 2005/2006

17 Bestyrelsen evaluerer én gang årligt på årets sidste møde bestyrelsens, direktionens og rådgivers/administrators indsats med fokus på at vurdere om fastlagte strategiske målsætninger og planer er nået. Vederlag Bestyrelsens årlige honorering består af et fast grundbeløb på kr pr. medlem samt et variabelt beløb på kr pr. påbegyndt mia. i portefølje til bestyrelsesformanden samt kr pr. påbegyndt mia. i portefølje til øvrige medlemmer, dog maksimalt kr. til bestyrelsesformanden samt kr. til øvrige bestyrelsesmedlemmer. Investor relations Selskabet har som målsætning, at aktionærerne let kan opnå omkostningsfri information om selskabets udvikling. Selskabets aktionærer bliver orienteret via hjemmeside, -nyhedsbreve, månedsrapporter via , kvartalsvis aktionærorientering (Formuemagasin), halvårlige aktionærorienteringsmøder (Formueplejedage) flere steder i landet, samt generalforsamlinger i Århus. Efter selskabets børsnotering vil alle kurspåvirkende informationer offentliggøres som fondsbørsmeddelelser. Direktionen aflønnes udelukkende med 1% af årets finansresultat før skat og omkostninger, men ingen fast løn og ingen pensionsordninger derudover. Formålet er, at give direktionen et klart incitament til at opnå de af bestyrelsens opstillede afkastmål. Administrator/rådgiver honoreres med 9% af årets finansresultat før skat og omkostninger samt et fast honorar på 0,125% pr. kvartal af selskabets samlede portefølje (aktiver). Bestyrelsen modtog for det seneste regnskabsår, dækkende perioden 4/ /6 2006, et samlet vederlag på tkr. 125, mens direktionen modtog et vederlag på tkr og administrator/rådgiver et samlet vederlag på tkr Selskabet har ikke ydet selskabets ledelse fordele af nogen art, og har ikke indgået aftaler af nogen anden art end de her nævnte. Årsrapport 2005/2006 / 17

18 Rådgivnings- og administrationsaftale Bestyrelsen har indgået rådgivnings- og administrationsaftale med Formuepleje A/S med det formål: u at rådgive bestyrelse og direktion. u at søge at opnå det højeste risikojusterede afkast indenfor investeringsrammerne. u at varetage den daglige styring af selskabets investeringer. u at varetage selskabets investor relations efter instruks fra bestyrelse og direktion. u at varetage den daglige administration. Mål og opgaver for rådgiver vedr. investering og finansiering 1. at selskabets aktionærer opnår det højeste risikojusterede afkast efter skat og renter. (MAx. SharpE Ratio After Tax and Interest = MASERATI) indenfor investerings- og risikorammerne. 2. at opfylde selskabets afkastmål som er at give et afkast, der er bedre end FT-World efter omk. og selskabsskat. 3. at overholde de absolutte risikomål maks. egenkapitaltab på 15% inden for 3-års perioder med 90% sandsynlighed inden for de investeringsrammer, som er godkendt af bestyrelse og direktion. Formuepleje A/S har næsten 20 års erfaring med kapitalforvaltning med speciale i investeringsselskaber som er udviklet til et egentligt koncept, kaldet Formueplejeselskaber. Konceptet bag Formueplejeselskaberne er startet i 1984 og udbudt til en større kreds af investorer ved etableringen af det første egentlige Formueplejeselskab, Formuepleje Safe A/S, i Idéen er uændret at skabe det bedste risikojusterede afkast til aktionærerne inden for de risiko- og investeringsrammer, der gælder for hvert enkelt selskab. Den samlede egenkapital i selskaberne udgør ca. 12 mia. kr. og porteføljen af aktier og obligationer ligger på ca. 30 mia. kr. Rådgivers væsentligste opgaver vedrørende investering er: u at sikre overholdelsen af de tre overordende mål. u at udarbejde beslutningsgrundlag til fremlæggelse i selskabets bestyrelse til brug for fastlæggelse af selskabets strategiske investeringsrammer. u at udarbejde beslutningsgrundlag til fremlæggelse i selskabets investeringskomité til brug for selskabets taktiske investeringsbeslutninger hver 14. dag. u den daglige overvågning og omlægning af selskabets værdipapirer indenfor de strategiske og taktiske rammer, som er godkendt af bestyrelse og direktionen. u at skabe et afkast der er bedre end de respektive markeder eller markedssegmenter, selskabet opererer indenfor. u Markedssegmenter og benchmarks Aktier: FT-World aktieindeks omregnet til danske kroner. 18 / Årsrapport 2005/2006

19 Mål og opgaver for rådgiver vedr. Investor Relations Selskabets generelle informationspolitik har som overordnet mål at give alle aktionærer lige adgang til aktuel information om udvikling og strategi i selskabet. Rådgiver/administrator udarbejder, udvikler og udsender følgende information efter instruks fra selskabets direktion: u Daglig offentliggørelse af selskabets indre værdi til Københavns Fondsbørs. u Månedlig aktionærinformation (Månedsrapporten) om afkast og markedsforhold via nyheds- . u Kvartalsvis aktionærorientering (Formuemagasin) om afkastudvikling, valuering af finansmarkederne og strategier, artikler om investeringer og investeringsprodukter. u Udkast til halvårs- og årsrapporter. u Præsentationsmateriale til generalforsamlinger mindst én gang årligt og aktionærorienteringsmøder (Formueplejedage) øst og vest for Storebælt 2 gange årligt. u Udkast til prospekter, tegningsblanketter, følgeskrivelser samt andet formidlings/orienteringsmateriale. u Ad hoc rapportering om specifikke forhold. u Artikler og foredrag for at udbrede kendskabet til selskabets investeringskoncept og resultater. u Ad-hoc henvendelser fra aktionærer og andre interessenter. Opgaver for rådgiver vedr. administration Rådgiver/administrator er forpligtet til at drage omsorg for selskabets administrative forhold, som dækker følgende områder: u Opgøre indre værdi til brug ved selskabets rapportering. u Løbende regnskabsadministration. u Udarbejdelse og opstilling af halvårs- og årsregnskaber. u Ajourføring af selskabets aktionærregister. u Kontakt til Værdipapircentralen, bank, revisor og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. u Overholdelse af selskabets administrative aftaler med bankforbindelse i henhold til gældende engagementsrammer. Der må kun offentliggøres materiale og gives oplysninger om selskabet og selskabets investeringer til selskabets aktionærer og andre interessenter, herunder informationer på rådgivers/administrators hjemmeside som er godkendt af selskabets direktion eller bestyrelse. Årsrapport 2005/2006 / 19

20 Finanskalender Ordinær generalforsamling oktober 2006 Halvårsrapport februar 2007 Perioden / Årsrapport 2005/2006

Formuepleje Merkur A/S. Halvårsrapport 2006/07 1. juli 2006-31. december 2006

Formuepleje Merkur A/S. Halvårsrapport 2006/07 1. juli 2006-31. december 2006 Halvårsrapport 2006/07 1. juli 2006-31. december 2006 japansk I et frit marked er overskud samfundets belønning til de, som tjener dets interesser. Kasud Unamori, stifter af Kyocera, industrikonglomerat

Læs mere

Årsrapport 2010 104. regnskabsår

Årsrapport 2010 104. regnskabsår CVR-nr. 36684828 Årsrapport 2010 104. regnskabsår Indholdsfortegnelse...... Side... Oplysninger om Aktieselskabet Lollands Bank... 3-4 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6-7 Ledelsesberetning...

Læs mere

Capinordic A/S. Capinordic A/S. CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider

Capinordic A/S. Capinordic A/S. CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider 2005 CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Påtegninger...2 Ledelsespåtegning...2 Revisionspåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Selskabsoplysninger...4

Læs mere

GRIFFIN IV BERLIN A/S

GRIFFIN IV BERLIN A/S GRIFFIN IV BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin IV Berlin A/S 1 GRIFFIN IV BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5 Hoved-

Læs mere

1. juli 2013-31. december 2013 // 17. regnskabsår. HALVÅrsrapport. Formuepleje Merkur A/S

1. juli 2013-31. december 2013 // 17. regnskabsår. HALVÅrsrapport. Formuepleje Merkur A/S 1. juli 2013-31. december 2013 // 17. regnskabsår HALVÅrsrapport 1. halvår 2013//2014 Formuepleje Merkur A/S 5 års afkastmål: 70% Nettoafkast efter selskabsskat og omkostninger. Maks. tab: -15% Maks. formuetab

Læs mere

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14 Årsrapport 2006 Dan-Ejendomme Holding as CVR-nr. 21 33 56 14 2 Selskabsoplysninger Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Telefon: 70 30 20 20 Telefax: 70 30 20 21 Hjemmeside: www.dan-ejendomme.dk

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Fundamental Invest Fundamental Invest Kort om strukturen i årsrapporten Fundamental Invests årsrapport er opbygget med generelle afsnit og afdelingsspecifikke afsnit.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø ÅRSRAPPORT 2014 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Ledelsesberetning Hoved-

Læs mere

Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT

Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT Ledelsesberetning RESUME cbrains bestyrelse har behandlet og godkendt selskabets årsrapport for 2009. Årsrapporten for 2009 viser

Læs mere

ÅRSRAPPORT 1. OKTOBER 2004 30. SEPTEMBER

ÅRSRAPPORT 1. OKTOBER 2004 30. SEPTEMBER Investeringsselskabet LUXOR A S Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 ÅRSRAPPORT 1. OKTOBER 2004 30. SEPTEMBER 2005 (Selskabets 32. regnskabsår)

Læs mere

GRIFFIN III BERLIN A/S

GRIFFIN III BERLIN A/S GRIFFIN III BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin III Berlin A/S 1 GRIFFIN III BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Koncernregnskab 1. januar - 31. december. Den uafhængige revisors påtegning. Selskabsoplysninger.

Indholdsfortegnelse. Koncernregnskab 1. januar - 31. december. Den uafhængige revisors påtegning. Selskabsoplysninger. Bodilsen Holding A/S Arsrapport for 2006 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåteg ning Den uafhængige revisors påtegning Selskabsoplysninger Hoved- og nøgletal Ledelsesberetning Koncernregnskab 1. januar

Læs mere

Årsrapport 2012. Formuepleje A/S. Fondsmæglerselskab. 1. januar 2012-31.december 2012 // 27. regnskabsår

Årsrapport 2012. Formuepleje A/S. Fondsmæglerselskab. 1. januar 2012-31.december 2012 // 27. regnskabsår Årsrapport 2012 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab 1. januar 2012-31.december 2012 // 27. regnskabsår 03 Indhold: 04 // Fakta om Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab 06 // Ledelsesberetning 09 // Ledelsens

Læs mere

Mission, mål og strategi. Indhold

Mission, mål og strategi. Indhold Det er således vores mål, at være en solid og innovativ samarbejdspartner for de mange virksomheder, der nu og i fremtiden ønsker at effektivisere og målrette deres markedsføringsindsats... Indhold Mission,

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse C

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse C Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse C Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord

Læs mere

Prime Office A/S Årsrapport 2008

Prime Office A/S Årsrapport 2008 Prime Office A/S Årsrapport Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2009 02. april 2009 Periode 10.12.2007 31.12. Årsrapport Om Prime Office A/S Prime Office A/S er et børsnoteret selskab, der giver dig mulighed for

Læs mere

Markedsforventninger til 2. halvår 2014... 23 Resultatopgørelse... 24 Balance... 24 Nøgletal... 25 Positioner... 25 Halvårsregnskab for afdeling CPH

Markedsforventninger til 2. halvår 2014... 23 Resultatopgørelse... 24 Balance... 24 Nøgletal... 25 Positioner... 25 Halvårsregnskab for afdeling CPH Indhold Foreningsoplysninger... 5 Påtegninger... 6 Ledelsespåtegning... 6 Ledelsesberetning for Investeringsforeningen... 7 Resultat og formue... 7 Ændringer og nyheder... 7 Væsentlige markedsbegivenheder

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Årsrapport 2003/2004

Årsrapport 2003/2004 Årsrapport 2003/2004 3 Indhold FOR REGNSKABSÅRET 2003/2004 3 Resumé af regnskabsåret 4 Hoved- og nøgletal 6 Ledelsesberetning for koncernen 11 Ledelsesberetning for Bryggerivirksomheden 17 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S

Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Hoved-og nøgletal 3 Skandia Livsforsikring A A/S 2009 4 Årets resultat 4 Skandia koncernen og organisation

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2012. Aktiv Formueforvaltning Stratego A/S CVR nr. 30 28 32 36 6. regnskabsår

Årsrapport 2012. Aktiv Formueforvaltning Stratego A/S CVR nr. 30 28 32 36 6. regnskabsår Årsrapport 2012 Aktiv Formueforvaltning Stratego A/S CVR nr. 30 28 32 36 6. regnskabsår 1 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger... Ledelsespåtegning. De uafhængige revisorers erklæringer.... Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport 2012. for. Danilund A/S

Årsrapport 2012. for. Danilund A/S . Årsrapport 2012 for Selskabsoplysninger Selskabets navn og adresse mv.: Vesterbro 91 9000 Aalborg CVR-nr. 27 29 93 34 Telefon & Fax: Telefon (+45) 9813 0900 Telefax (+45) 9813 8600 Internet & E-mail:

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2003. Fotos: MIC, Søren Wesseltoft, BP Solar, Nokia, Bendix, TeknoGrafik og SunPower. POWER WIRELESS AUTOMOTIVE DETECTOR INFRARED MEMS

ÅRSRAPPORT 2003. Fotos: MIC, Søren Wesseltoft, BP Solar, Nokia, Bendix, TeknoGrafik og SunPower. POWER WIRELESS AUTOMOTIVE DETECTOR INFRARED MEMS ÅRSRAPPORT 2003 P U R E S I L I C O N ÅRSRAPPORT 2003 Fotos: MIC, Søren Wesseltoft, BP Solar, Nokia, Bendix, TeknoGrafik og SunPower. POWER WIRELESS AUTOMOTIVE DETECTOR INFRARED MEMS P U R E S I L I C

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse B Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord Denne årsrapportmodel

Læs mere

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk TMK A/S CVR-nr. 75924712 Årsrapport Godkendt på selskabets

Læs mere

Årsrapport 2013. Fast Ejendom Danmark A/S. Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71. 9. regnskabsår

Årsrapport 2013. Fast Ejendom Danmark A/S. Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71. 9. regnskabsår Fast Ejendom Danmark A/S, Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71 Fast Ejendom Danmark A/S Årsrapport 2013 9. regnskabsår Vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 28. april 2014

Læs mere

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Århus Elite A/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Balance pr. 30.06.2012 23 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2012. Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a. CVR-nr. 29 42 94 48. Årsrap

Årsrapport 2012. Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a. CVR-nr. 29 42 94 48. Årsrap Årsrap Årsrapport 2012 Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a. CVR-nr. 29 42 94 48 Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a. CVR-nr. 29 42 94 48 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København

Læs mere