Formuepleje LimiTTellus A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formuepleje LimiTTellus A/S"

Transkript

1 Årsrapport 2005/ februar juni 2006

2 Leonardo Den, som handler uden teori, er som kaptajnen, der står til søs uden søkort og kompas. da Vinci, u Den vitruvianske mand er Formuepleje LimiTTellus ikon. LimiTTellus ordforklaring Limit, lat., begrænse, afgrænsning i dette tilfælde at skabe et attraktivt afkast mod til gengæld at fraskrive sig store gevinster og undgå store tab. 5 års afkastmål: Bedre end FT World. Maks. tab: 15% Maks. formuetab over 3-års perioder med 90% sikkerhed. 100% investering i globale aktier med optionssikring. Selskabet har en risiko som ligger på niveau med andre aktieinvesteringer, og tabsrisikoen søges begrænset ved hjælp af optionssikring, når aktier vurderes risikable. Afkastet vil over 5-års perioder normalt ligge over FT-World. Historisk har selskabet realiseret afkast på over 15% om året. Tellus, lat., jorden, urgammel romersk frugtbarhedsgudinde. Hun blev opfattet som identisk med den græske jordgudinde Gaia og var komplementær til Ceres, kornets og afgrødens gudinde. Tellus kaldtes også Terra Mater, Moder Jord. Marcus Vitruvius Pollio (80-20 f.kr.) romersk forfatter, arkitekt og ingeniør, studerede menneskets proportioner, og resultatet af hans studier blev senere til Leonardo da Vincis»Den Vitruvianske mand«. Vitruvius konkluderede, at et menneske, der stod med ben og arme udstrakt, kunne indskrives i en cirkel og et kvadrat. Tegningen symboliserer harmoni og balance. Vi har ikke løst cirklens kvadratur, men vi stiler efter et attraktivt afkast og en fornuftig balance mellem afkast og risiko ved at kombinere 20 års investeringserfaring med brugen af matematiske modeller. Formuepleje LimiTTellus mål er at opnå et synligt merafkast på de globale aktiemarkeder samtidig med, at vi indkapsler risikoen til dels ved også at afskrive muligheden for store gevinster. / Årsrapport 2005/2006

3 Indholdsfortegnelse Fakta om Formuepleje LimiTTellus A/S Hoved- og nøgletal Headlines Brev til aktionærerne Markedsberetning Afkast Risikostyring Regnskabsberetning 2005/ Forventninger til fremtiden Selskabets organisation Corporate governance Rådgivnings- og administrationsaftale Finanskalender Ledelsens regnskabspåtegning Revisionspåtegning Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse for 4. februar juni Balance pr. 30. juni Pengestrømsopgørelse 4. februar juni Noter Årsrapport 2005/2006 /

4 Fakta om Formuepleje LimiTTellus A/S Navn og hjemsted Formuepleje LimiTTellus A/S Bruuns Galleri, Værkmestergade 25, DK-8000 Århus C CVR.nr.: Regnskabsår Første regnskabsår: 4. februar 2005 til 30. juni Fremover: 1. juli til 30. juni. Rådgiver/administrator Personkreds Bestyrelse Direktør, cand.oecon. Esben Vibe (formand) Projektrådgiver Jørn Nielsen Adm.direktør, cand.silv., E*MBA, HD(F) Carsten W. Thygesen Direktion Direktør, civiløkonom, Erik Møller Revision Statsaut. revisor Ivan Madsen Statsaut. revisor Ove Hartvigsen Busch-Sørensen, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Postboks 5205, DK-8100 Århus C Depotbank Jyske Bank A/S Østergade 10, 8000 Århus C Kapitalforvaltning Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab Bruuns Galleri, Værkmestergade 25, DK-8000 Århus C Kursfastsættelse Selskabet forventes børsnoteret på Københavns Fondsbørs i september 2006, hvor aktierne kan handles i hele børsens åbningstid. Offentliggørelse af indre værdier og dagens børskurser Fondsbørsmeddelelser til Københavns Fondsbørs. Selskabets hjemmeside: Fra september 2006 i avisernes finanssider under danske børsnoterede selskaber. Marketmaking I forbindelse med børsnotering på Københavns Fondshørs har Formuepleje LimiTTellus A/S indgået aftale om marketmaking med Jyske Bank. / Årsrapport 2005/2006

5 Hoved- og nøgletal Resultat 2005/06 RESULTAT (1000 kr.) Kursregulering aktier Aktieudbytte Finansielle indtægter Indtægter i alt Finansielle udgifter 0 Resultatafhængigt honorar Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat Resultat efter skat BALANCE (1000 kr.) AKTIVER % Aktier ,0% Tilgodehavender ,0% Likvide beholdninger 0 0,0% PASSIVER % Pengeinstitut ,3% Skyldig skat 0 0,0% Periodiseringer 944 0,1% Hensættelser 0 0,0% Egenkapital ,6% NØGLETAL Resultat pr. aktie 1) 21,59 Indre værdi pr. aktie 2) 122,40 Stigning i indre værdi i % 22,4% P/E 3) 5,7 Resultatgebyr 4) 10% Omkostningsprocent 5) 0,62% Antal aktier ultimo året 6) Gennemsnitlig antal aktier 7) Resultatopgørelsen dækker perioden fra selskabets stiftelse den 4. februar 2005 til 30. juni ) Resultat efter skat / gns. antal aktier se note 7. 2) Egenkapital ultimo / aktiekapital ultimo se note 6. 3) Indre værdi (price) / resultat pr. aktie annualiseret (earning). 4) Resultatafhængigt honorar / resultat før omkostninger og skat. 5) Administrationsomkostninger / aktiver ultimo. 6) Nominel aktiekapital / stykstørrelse pr. aktie. 7) Gens. antal aktier korrigeret for kapitalforhøjelse i løbet af regnskabsåret. Årsrapport 2005/2006 /

6 Headlines u u u Verdensøkonomi med vækst i alle de tunge regioner EU, USA, Japan og Kina/Indien All-time-high-indtjening i virksomhederne i Bllligste aktievurdering P/E-niveau i de seneste år Investeringsafkast klart bedre end verdensaktieindeks og budget Indre værdi (før skat og adm.): ,6% Indre værdi (netto efter skat og adm.): ,4% Global aktieindeks - FT-World (før skat og adm.): ,9% Dansk obl. indeks J.P.Morgan (før skat og adm.): ,9% Budget februar 2005: ,0% i kursgevinst + 2,0% i udbytte Derivater forbedrer afkast med godt 2% Afkast via derivater (optioner/terminsforretninger) ,2% af egenkapitalen Lavt fast administrationshonorar Administrationshonorar ,41% p.a. af ultimoportefølje Resultathonorar % af investeringsresultat Indre værdi Indeks (8/ = 100) Selskabet FT World mar/05 maj/05 jul/05 sep/05 nov/05 jan/05 mar/05 maj/05 jul/05 u FT-World rebaseret til index 100 den 8. marts 2005 / Årsrapport 2005/2006

7 Brev til aktionærerne Afkast bedre end verdensindekset og budget Selskabets afkastmålsætning er opnået, da verdensindekset (FT-World) har givet 16,9% i afkast siden selskabets start og investeringsresultatet før skat og administration i Formuepleje LimiTTellus har givet et afkast på 25,2% af egenkapitalen og et afkast netto efter skat og administration på 22,4% af egenkapitalen. I prospektet fra februar 2005 blev der budgetteret med aktiekursgevinster på 8% og 2% i udbytte. Global aktieinvestering med optionssikring Formuepleje LimiTTellus blev stiftet i foråret 2005 med det formål, at tilbyde danske investorer en global aktieinvestering med et afkast mindst på linie med verdensaktieindekset kombineret med en række optionsstrategier, som har det primære formål at minimere risikoen, sekundært at øge afkastet. Verdensøkonomien har siden selskabets start i marts 2005 været præget af god vækst i hele OECD-området kombineret med Kinas og Indiens indtræden på den globale scene med en vækst tæt på 10% om året. Der tegner sig et billede af en meget fremgangsrig periode i verdensøkonomien, hvor det er vigtigt at have en god eksponering mod aktier. Virksomhedernes indtjening er fordoblet siden Irakkrigens start i 2003, men kursudviklingen på aktiemarkedet er ikke fulgt med op, hvorfor aktier fortsat må betragtes som en glimrende langsigtet investering. Den seneste uro på de finansielle markeder i maj/juni 2006 har ikke udspring i dårlig indtjening i virksomhederne, men i usikkerhed om, hvorvidt nationalbankerne med deres rentepolitik kunne komme til at slå opsvinget i stykker, men det er ikke særlig sandsynligt med den styrke, der er i økonomierne - både i EU, USA, Japan og Kina/Indien. Tab på mere end 10% søges undgået via optionsstrategi Som en del af den overordnede investeringsstrategi vil selskabet søge at undgå tab på mere end 10% af egenkapitalen inden for en 12 mdrs. investeringshorisont mod til gengæld at give afkald på kursstigninger på over ca. 25% inden for 12 mdr. Optionssikring mod kurstab (køb af put-option) vil ikke ske automatisk, men kun blive iværksat, når det vurderes, at aktiemarkedet er dyrt prisfastsat. Der har gennem det meste af regnskabsåret været anvendt køb af call-optioner, fordi aktiemarkedet blev vurderet billigt prisfastsat og af samme årsag er der ikke brugt midler til at købe forsikring (køb af putoptioner) af aktieporteføljen. Fremgangsrig periode i verdensøkonomien Selskabets amerikanske aktier har været helt eller delvis kurssikret mod dollarfald gennem året afhængigt af den aktuelle vurdering af US-dollar ift. euroen. Både optionsstrategien og valutakursikringen af dollaren har vist sig indtægtsgivende for selskabet. Der er ikke indtrådt tab på nogen 12 mdrs. investeringshorisont i selskabets første 16 mdr. Overordnet har bestyrelsen fastsat en risikoramme på et maksimalt tab af egenkapital på 15% indenfor en 3 års investeringshorisont målt med 90% sandsynlighed. Formuepleje LimiTTellus A/S er i dag et af syv Formueplejeselskaber, som er eller forventes at blive børsnoteret i løbet af Formuepleje LimiT- Tellus er planlagt børsnoteret i løbet af september måned Årsrapport 2005/2006 /

8 Markedsberetning Kursudvikling og amerikansk styringsrente Indekseret kursudvikling 140 Amerikanske styringsrente Verdensindekset FED Siden Formuepleje LimiTTellus blev introduceret i marts 2005 har den globale økonomi været præget af en synkron fremgang. USA bidrog, godt hjulpet af den fjernøstlige økonomi, mest til den globale ekspansion i regnskabsperioden. Efter 15 års afmatning i den japanske økonomi er der dog gode indikationer på, at Japan atter er ved at opleve fremgang. Ligeledes oplever Euroland atter en mere balanceret fremgang i økonomien, der indtil fornyelig overvejende var eksportdrevet. u Kilde: Bloomberg Frygten for, at den amerikanske centralbank ville hæve renten for meget og dermed kvæle væksten, udløste i maj 2006 et kursfald i såvel emerging market obligationer og valutaer samt hele det globale aktiemarked. Værst gik det ud over emerging markets, der har været igennem flere års markante kursstigninger, og i høj grad er afhængig af forventninger til den globale vækst. BNP vækst 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% Japan USA Faldene blev imidlertid ikke udløst af udmeldinger fra toneangivende virksomheder. Virksomhederne verden over har generelt formået at levere rekordindtjening på trods af en høj oliepris og vedvarende rentestigninger. I lyset af kursfaldene handler globale virksomheder således i dag på den billigste prisfastsættelse i over 15 år. Ligeledes har de senere års stringente fokus på omkostningsniveauet i virksomhederne resulteret i, at kvaliteten af balancerne er historisk høj. 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% EU Den globale pris per indtjeningskrone (P/E) - forventet 0,0% u Kilde: Bloomberg Gns. for perioden Den høje globale vækst medførte, at centralbankerne verden over hævede de korte styringsrenter. I USA hævede centralbanken renten fra 2,75% (marts 2005) til i dag 5,25% i bestræbelserne på at tøjle væksten og den spirende inflation. Den europæiske centralbank indledte også en fase med rentehævninger u Kilde: MSCI og Bloomberg 2006 / Årsrapport 2005/2006

9 Afkast Siden Formuepleje LimiTTellus blev introduceret den 8. marts 2005 har selskabet givet et afkast på 22,4% efter skat og øvrige omkostninger. I samme periode har det globale aktieaktieindeks, målt ved FT-World i DKK, givet et afkast på 16,9%. 25% Afkast siden selskabets start den 8. marts 2005 til 30. juni % 15% 10% 5% 0% -5% Aktieafkast Valutaafdækning Optionsstrategi Skat og øvrige omk. Formuepleje LimiTTellus* FT World i DKK u * Viser egenkapitalforrentningen efter skat og omkostninger i selskabet Kilde: Formuepleje A/S og Bloomberg Selskabets merafkast i forhold til det globale aktieindeks skyldes, at der er skabt et fornuftigt merafkast på den rene aktieportefølje. Ligeledes har selskabets optionsstrategi og valutaafdækningen bidraget positivt til afkastet. Årsrapport 2005/2006 /

10 Risikostyring Selskabets investeringsstrategi i aktier er lagt an på en fundamental betragtning, hvor prisfastsættelsen er det centrale fokus. Stilistisk kan vores sektorfokus illustreres som vist i nedenstående figur. P/E (branceniveau) år 2006 ift. langsigtet vækst Selskabets optionsstrategi har siden etableringen været centreret om et positivt aktiescenarie. Der er således igennem årets løb blevet købt call-optioner med varierende løbetid. Selskabet har valgt ikke at købe en forsikring mod kursfald (put-optioner), da aktiemarkedet målt ved verdensindekset har den billigste prisfastsættelse i over 15 år. 23 (Dyrt) 20 Teknologi Forsyning Stabilt forbrug Medicinal Cyklisk forbrug Finans 11 Telekom Finans Energi Materialer 8 (Billigt) 5 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% Langsigtet vækstrate Udover aktievalgets centreren om prisfastsættelsen anvendes valutaafdækning i selskabet i det omfang, hvor det vurderes, at forbedre det risikojusterede afkast. Konkret har det betydet, at selskabets investeringer i amerikanske aktier siden etableringen i marts 2005 helt eller delvist har været valutasikret. 10 / Årsrapport 2005/2006

11 Regnskabsberetning 2005/06 Resultat Det første regnskab fra Formuepleje LimiTTellus dækker perioden fra selskabets stiftelse den 4. februar 2005 til 30. juni Selskabet har i perioden opnået et meget tilfredsstillende resultat, hvor overskuddet før skat blev på kr. 120,7 mio., mens resultatet efter skat udgjorde kr. 118,3 mio. Det opnåede investeringsresultat har betydet, at indre værdi siden selskabets start er steget fra kurs 100 til kurs 122,4, hvilket også svarer til et procentafkast på 22,4%. Selskabet påbegyndte for alvor sine investeringsaktiviteter i marts 2005, og resultatet kan opdeles i følgende hovedposter: Resultat Formuepleje LimiTTellus A/S 2005/2006 mio. kr Renter Derivater Aktieudbytte på kr. 11,9 mio. I regnskabsperioden er der anvendt valutaterminsforretninger og optioner i henhold til selskabets strategi: u Selskabet har løbende afdækket en del af valutakursrisikoen på de amerikanske aktieinvesteringer, hvilket gav en gevinst på kr. 7,2 mio., idet dollaren faldt i værdi overfor danske kroner. u Selskabet har anvendt optioner med primært fokus på det amerikanske og europæiske aktiemarked. Der er i regnskabsperioden anvendt både købte og solgte calloptioner. Netto har optionsstrategierne givet et overskud på kr. 4,7 mio. På omkostningssiden udgjorde det resultatafhængige honorar kr. 14,1 mio. I henhold til indgået administrationsaftale modtager kapitalforvalteren, Formuepleje A/S, 9% af investeringsresultatet. Selskabets direktør honoreres med 1% af investeringsresultatet. Såfremt selskabet i en periode får underskud, modtager hverken administrator eller selskabets direktør resultatløn, ligesom underskuddet først skal indtjenes, før der igen beregnes resultatmæssigt honorar Aktier Indtægter Res.gebyr Adm.omk. Skat Nettoresultat Selskabets faste administrationsomkostninger blev på kr. 5,9 mio. og består dels af et forvaltningsgebyr til administrator, depotgebyrer til bank og Værdipapircentralen, honorar til selskabets revisor og bestyrelse samt øvrige administrationsomkostninger. Målt i forhold til selskabets samlede investeringer (aktiver), blev omkostningsprocenten 0,6%. Kursreguleringen på selskabets aktiebeholdning gav en gevinst på kr. 104,4 mio. Hertil skal lægges aktieudbytter på kr. 23 mio., hvorefter aktieinvesteringerne gav et samlet overskud på kr. 127,4 mio. Anvendelsen af afledte finansielle instrumenter har givet et overskud Skat er beregnet til en udgift på kr. 2,4 mio., svarende til en effektiv skatteprocent på 2%. For at sikre selskabets aktionærer så højt et afkast som muligt, er der i den indgåede administrationsaftale med kapitalforvalteren fastlagt, at de skattemæssige konsekvenser altid indgår i den løbende porteføljepleje. Eksempelvis foretages aktieinvesteringer udfra Årsrapport 2005/2006 / 11

12 Regnskabsberetning 2005/06 en langsigtet strategi for at opnå skattefrie kursgevinster. Det ses også i den forløbne periode, hvor der kun er solgt aktier til en kursværdi på kr. 91 mio., hvilket målt på kurs- Sektorfordeling 25% Selskabet FT World beholdningen ultimo juni svarer til en omsætningsprocent på kun 9,6%. 20% Balance 15% Ved regnskabsårets udgang udgjorde selskabets samlede aktivsum kr. 952,8 mio. fordelt med kr. 943,2 mio. til ak- 10% tieinvesteringer og kr. 9,6 mio. til periodiseringer. 5% Aktieinvesteringerne er spredt på mere end 50 individuelle børsnoterede selskaber, ligesom der investeres bredt forbrug forbrug 0% Forsyning Energi Materialer Industri Cyklisk Stabilt Medicinal Finans IT Telekom i både danske og udenlandske aktier. Mere nøjagtigt er 10% af aktieinvesteringerne placeret i Danmark, mens øvrige europæiske aktier udgør 49%, amerikanske 33% og asiatiske 8%. optionerne udløber i december Det amerikanske aktieindeks var at kurserne retter sig senere. Optionerne har en aftalekurs på 1350, og pr. statusdagen i kurs De største aktiepositioner % af aktiebeh. 1 Alstom ,38% 2 Electricite De France ,25% 3 A.P. Møller Mærsk B ,89% 4 Vivendi Universal ,69% 5 Merck & Co. Inc ,65% 6 Phelps Dodge Corp ,56% 7 Sumitomo Trust and Banking ,38% 8 Aegon ,30% 9 Glaxosmithkline Plc ,28% 10 Time Warner Inc ,27% Foruden en bred geografisk spredning og en fornuftig selskabsspredning, er aktieinvesteringerne fordelt på en række brancher. I diagrammet vises selskabets brancheeksponering sammenholdt med verdensaktieindekset. Det er ikke selskabets investeringsstrategi at følge sammensætningen i et bestemt indeks. Der investeres udelukkende under hensyntagen til forventede afkast-risiko forhold. Derfor kan der forekomme ganske betydelige afvigelser i forhold til verdensaktieindekset, hvilket også fremgår af den viste figur. Med hensyn til afledte finansielle instrumenter, havde selskabet på statusdagen den 30. juni 2006 solgt 27,9 mio. USD på termin for at afdække valutakursrisikoen på en del af de amerikanske aktieinvesteringer. Samtidig var der købt call-optioner på det amerikanske aktieindeks S&P 500 i tiltro til, at forårets aktieuro er et forbigående fænomen, og Kapitaludvidelser Selskabet blev stiftet i februar 2005 med den obligatoriske minimumskapital på kr Der er siden gennemført tre aktieemissioner i henholdsvis marts 2005, august 2005 og september Selskabskapitalen er ved disse aktieemissioner udvidet med i alt kr. 774,5 mio. Det samlede provenu til selskabet i forbindelse med emissionerne beløb sig til kr. 829,9 mio. Aktieemissionerne er hver gang gennemført til indre værdi tillagt udgifter til udvidelserne samt udgifter til etablering af aktieporteføljer. Dermed er der ikke sket nogen værdiforringelse for de eksisterende aktionærer i forbindelse med udstedelsen af de nye aktier. Jævnfør aktieselskabsloven skal der ved førstkommende årsrapport gives oplysning om de emissionsudgifter, som et selskab har haft i den forgange periode. Bestyrelsen kan i den forbindelse oplyse, at udgifterne til de tre emissioner beløb sig til tkr Pengestrømme Selskabets historiske pengestrømme fremgår af pengestrømsopgørelsen i regnskabsafsnittet. Inklusiv startkapitalen er der gennemført kapitaludvidelser med et nettoprovenu på kr. 830,4 mio. Aktieinvesteringer andrager netto kr. 838,8 mio., mens pengestrømmene fra driftsaktivitet udgør kr. 8,4 mio. Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning Der er ikke efter regnskabsperiodens udløb og indtil bestyrelsens godkendelse af regnskabet indtrådt forhold, som vil kunne forrykke vurderingen af årsrapporten. 12 / Årsrapport 2005/2006

13 Forventninger til fremtiden Kursudvikling 200 Best case 175 Afkastmål Selskabets forventninger til den fremtidige udvikling er baseret på forudsætninger for udviklingen på de finansielle markeder som selskabet bevæger sig inden for Formuepleje LimiTTellus Forventningerne er derfor behæftet med usikkerhed, hvor den faktiske udvikling vil kunne vise sig at afvige fra selskabets forventninger, som danner baggrund for selskabets dispositioner. Sker dette, kan det ikke udelukkes, at resultaterne af dispositionerne ikke modsvarer de forventninger, som selskabet havde ved indgåelse af dispositionerne. 100 Verdensindeks FT World (DKK) Worst case Det er selskabets forventning over en 5-årig periode at forrente egenkapitalen med et afkast, som er større end afkastet fra en investering i et globalt aktieindeks som FT World efter omkostninger og selskabsskat. I nedenstående figur ses udviklingen i selskabets indre værdi fra starten 8. marts 2005 og frem til 30. juni Ledelsens forventninger til de kommende års afkastudvikling er, at indre værdi forventeligt vil udvikle sig omkring den viste linie for medianafkastet. For de kommende 12 måneder antages et aktieafkast på 10% p.a. (inkl. aktieudbytter) og et derivatafkast på 1% p.a. For aktieafkastet gælder, at indtjeningsvæksten for de globale aktiemarkeder forventes i niveauet 8%. Hertil lægges 2% i forventet udbyttebetaling. Forventningen til derivatafkastet tager udgangspunkt i det historiske derivatafkast realiseret i selskabet. Figuren illustrerer ligeledes forventet best- og worstcase, som er et 80% konfidensinterval omkring afkastmålet u Kilder: Bloomberg og administrator. Aktuelt vurderer administrator således aktiemarkedet attraktivt prisfastsat. Trods rentestigninger og rekordhøje oliepriser har virksomheder verden over formået at levere vedvarende høj indtjening. I lyset af kursfaldene fra midten af maj 2006, handler globale virksomheder således i dag på den billigste prisfastsættelse i over 15 år. Ligeledes har de senere års stringente fokus på omkostningsniveauet i virksomhederne resulteret i, at kvaliteten af balancerne er historisk høj Ved indgangen til det nye regnskabsår, er selskabet derfor fuldt investeret i aktiemarkedet. Selskabets optionsstrategi er langt an på et positivt afkastscenarie. Som eneste optionsanvendelse har selskabet ved årsregnskabets afslutning købt call-optioner på S&P 500 i forventning om, at amerikanske aktier udvikler sig positivt den kommende tid. Årsrapport 2005/2006 / 13

14 Selskabets organisation Børsnotering giver større aktionærkreds I forbindelse med børsnoteringen af Formuepleje LimiTTellus A/S og den bredere kreds af aktionærer, som selskabet henvender sig til, har vi fundet det rigtigt at give en mere omfattende beskrivelse af selskabets aktiviteter og forklare ansvarsfordelingen mellem bestyrelse, direktion og samarbejdspartnere, bl.a. Formuepleje A/S, som yder rådgivning til både bestyrelse, direktion og aktionærer samt står for den daglige administration af selskabet. Formuepleje LimiTTellus selvstændig juridisk enhed Det børsnoterede selskab er en selvstændig juridisk enhed med en bred kreds af aktionærer. Generalforsamlingen Som i alle andre selskaber er generalforsamlingen selskabets øverste myndighed, og det er generalforsamlingen, der vælger selskabets bestyrelse til at varetage aktionærernes interesser. Da selskabet har regnskabsafslutning 30. juni afholdes generalforsamlingen normalt i oktober måned. Der indkaldes via annonce i dagbladet Børsen samt pr. brev til navnenoterede aktionærer 2-4 uger inden generalforsamlingens afholdelse. Ansvarsfordeling Ansvaret for ledelse og drift af selskabet er opdelt i bestyrelse, direktion, rådgiver/administrator og investeringskomité. Bestyrelsen Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og består jfr. vedtægterne af 3 medlemmer. I bestyrelsen er repræsenteret en stor grad af økonomisk ekspertise og erfaring. Bestyrelsesformanden Esben Vibe er uddannet cand. oecon. og har mere end 20 års erfaring fra finansverdenen, dels som arbitragechef i det daværende Aktivbanken og dels som koncernøkonomidirektør i Aarhus United A/S (tidl. Aarhus Oliefabrik A/S). Jørn Nielsen er bankuddannet i Jyske Bank A/S og har arbejdet med finansielle problemstillinger og investeringsprodukter i mere end 30 år senest som projektrådgiver i ebh-ejendomme A/S. Carsten With Thygesen er uddannet cand.silv., E*MBA og HD (F) og har erfaring fra blandt andet realkreditsektoren og er i dag administrerende direktør i HedeDanmark. Der afholdes som minimum 4 bestyrelsesmøder om året. På møderne deltager udover bestyrelsen også selskabets direktør samt efter behov repræsentanter for rådgiveren, Formuepleje A/S. Til fremlæggelse på bestyrelsesmødet udarbejder direktion og rådgiver specificeret beslutningsgrundlag og information om markeds- og kursudvikling siden sidste møde. 14 / Årsrapport 2005/2006

15 Mål og opgaver for bestyrelsen Bestyrelsen har formuleret selskabets overordnede mål til følgende: Mål og opgaver for direktion Direktionen har som overordnet mål 1. at selskabets aktionærer opnår det højeste risikojusterede afkast efter skat og renter. (MAx. SharpE Ratio After Tax and Interest = MASERATI) indenfor investerings- og risikorammerne. 2. at selskabet opnår et bedre resultat efter omkostninger og selskabsskat end FT World i DKK. 3. at selskabet overholder de absolutte risikomål maks. egenkapitaltab på 15% inden for 3-års perioder med 90% sandsynlighed. 1. at selskabets aktionærer opnår det højeste risikojusterede afkast efter skat og renter. (MAx. SharpE Ratio After Tax and Interest = MASERATI) indenfor investerings- og risikorammerne. 2. at selskabet opnår et bedre resultat efter omkostninger og selskabsskat end FT World i DKK 3. at overholde de absolutte risikomål maks. egenkapitaltab på 15% inden for 3-års perioder med 90% sandsynlighed. Bestyrelsens væsentligste opgaver er: Direktionens væsentligste opgaver er: u at vurdere om disse mål nås. u godkende/justere strategiske investeringsrammer efter oplæg fra direktion og rådgiver. u godkende prospekter, halvårs- og årsrapporter. u lede selskabets generalforsamlinger og deltage i selskabets aktionærorienteringsdage (Formueplejedage). u informere om bestyrelsens arbejde i kvartalsorienteringen (Formuemagasin) og på generalforsamlinger. u indgå forretningsaftaler med bankforbindelser samt rådgiver/administrator. u løbende vurdere om direktion, rådgiver/administrator samt bankforbindelser lever op til de opstillede mål og forventninger. Direktionen Bestyrelsen udpeger en direktør, som inden for de opstillede investerings- og risikorammer skal søge at sikre aktionærerne det bedst mulige risikojusterede afkast. Selskabets direktør, Erik Møller, er uddannet civiløkonom og er medstifter af Formuepleje A/S. Siden 1988 har han haft ansvaret for udvikling af Formueplejeselskabskonceptet samt selskabernes resultater. Erik Møller har været direktør i selskabet siden start. u at selskabets strategiske og taktiske valg sikrer opfyldelsen af de tre overordnede mål. u at selskabets kapitalanbringelse til hver en tid foregår inden for vedtægter, prospekter samt bestyrelsesbeslutninger om investeringsrammer samt risikoniveau. u at sikre relevant strategisk input til bestyrelsens beslutninger. u at deltage i fastlæggelsen og godkendelsen af de taktiske investeringsbeslutninger i selskabets investeringskomité. u at sikre selskabet de bedst mulige forretningsvilkår herunder kurtage- og depotsatser. u at udvikle investerings- og forretningskoncept samt investeringsidéer for selskabet. u at udbrede kendskabet til selskabets investeringskoncept. u at søge og opretholde børsnotering på Københavns Fondsbørs. u at sikre og udvikle selskabets investor relationspolitik via enhver form for kommunikation. u at være bindeled mellem bestyrelse og rådgiver/administrator. Direktionen deltager primært på det strategiske og taktiske niveau efter input fra rådgiver. Investeringskomité Selskabets investeringskomite består af direktøren, rådgivers investeringschef, aktieansvarlige, obligationsansvarlige og valutaansvarlige. Investeringskomiteen afholder som minimum møde hver 14. dag. På mødet fastlægges/ajourføres selskabets taktiske rammer, bl.a. aktieudnyttelsesprocent, regions- og sektorvalg på aktier. Årsrapport 2005/2006 / 15

16 Corporate governance Bestyrelsen har vurderet udviklingen i selskabets corporate governance bl.a. med udgangspunkt i Nørby-udvalgets anbefalinger. Selskabet vurderer at opfylde Nørby-udvalgets anbefalinger med følgende kommentarer. Minimering af interessekonflikter Grundlæggende lægger selskabets bestyrelse vægt på uafhængighed og forebyggelse af interessekonflikter i det forretningsmæssige samarbejde. Det er således et krav, at direktion og rådgiver/administrator: u Ikke må have indtægter via handel med værdipapirer. u Ikke må modtage salgsprovision af nogen art. u Ikke må handle selskabets aktier til og fra egenbeholdning. u Ikke må være involveret i selskabets transaktioner vedr. ind- eller udlån. u Ikke må have selskabets værdipapirer i depot. u Ikke må modtage kontanter til indlån fra selskabet. u Ikke må foretage udlån til selskabet. u Ikke må foretage handelstransaktioner af nogen art med selskabet. Hertil kommer, at administrationsaftalen indeholder et væsentligt sammenfaldende interessemotiv, idet administrator og direktion oppebærer et resultathonorar på henholdsvis 9% og 1% af selskabets investeringsresultat og eventuelle underskud skal modregnes først. Arbejdsdeling Bestyrelsens opgave er at sikre selskabets aktionærer det bedst mulige afkast inden for selskabets risikoramme. Der er i direktørkontrakt og administrationsaftale aftalt klare retningslinier for ansvarsfordeling mellem bestyrelse, direktion og administrator/rådgiver. Bestyrelsen har i regnskabsåret afholdt 12 møder, primært for at fastlægge og godkende investeringsstrategi, jvf. bestyrelsens forretningsorden. Generalforsamlingen For at give aktionærerne de bedste muligheder for at tage stilling til generalforsamlingsanliggender indkaldes der til generalforsamling i Dagbladet Børsen med mindst 2 uger og højst 4 ugers varsel med en dagsorden, der giver et fyldestgørende indtryk af dagsordenens punkter. Navnenoterede aktionærer, der har anmodet om skriftlig indkaldelse får tilsendt fuldmagter til førstkommende generalforsamling. Bestyrelsen Det anbefales af Nørby-udvalget, at mindst halvdelen af bestyrelsen er uafhængig. For at et bestyrelsesmedlem anses for uafhængigt, må det enkelte medlem ikke: u være ansat eller have været ansat i selskabet inden for de seneste 5 år. u være eller have været medlem af direktionen i selskabet. u være professionel rådgiver for selskabet eller ansat i eller have en økonomisk interesse i en virksomhed, som er professionel rådgiver for selskabet. u have en væsentlig strategisk interesse i selskabet som andet end som aktionær. Alle selskabets bestyrelsesmedlemmer opfylder disse habilitetskrav. 16 / Årsrapport 2005/2006

17 Bestyrelsen evaluerer én gang årligt på årets sidste møde bestyrelsens, direktionens og rådgivers/administrators indsats med fokus på at vurdere om fastlagte strategiske målsætninger og planer er nået. Vederlag Bestyrelsens årlige honorering består af et fast grundbeløb på kr pr. medlem samt et variabelt beløb på kr pr. påbegyndt mia. i portefølje til bestyrelsesformanden samt kr pr. påbegyndt mia. i portefølje til øvrige medlemmer, dog maksimalt kr. til bestyrelsesformanden samt kr. til øvrige bestyrelsesmedlemmer. Investor relations Selskabet har som målsætning, at aktionærerne let kan opnå omkostningsfri information om selskabets udvikling. Selskabets aktionærer bliver orienteret via hjemmeside, -nyhedsbreve, månedsrapporter via , kvartalsvis aktionærorientering (Formuemagasin), halvårlige aktionærorienteringsmøder (Formueplejedage) flere steder i landet, samt generalforsamlinger i Århus. Efter selskabets børsnotering vil alle kurspåvirkende informationer offentliggøres som fondsbørsmeddelelser. Direktionen aflønnes udelukkende med 1% af årets finansresultat før skat og omkostninger, men ingen fast løn og ingen pensionsordninger derudover. Formålet er, at give direktionen et klart incitament til at opnå de af bestyrelsens opstillede afkastmål. Administrator/rådgiver honoreres med 9% af årets finansresultat før skat og omkostninger samt et fast honorar på 0,125% pr. kvartal af selskabets samlede portefølje (aktiver). Bestyrelsen modtog for det seneste regnskabsår, dækkende perioden 4/ /6 2006, et samlet vederlag på tkr. 125, mens direktionen modtog et vederlag på tkr og administrator/rådgiver et samlet vederlag på tkr Selskabet har ikke ydet selskabets ledelse fordele af nogen art, og har ikke indgået aftaler af nogen anden art end de her nævnte. Årsrapport 2005/2006 / 17

18 Rådgivnings- og administrationsaftale Bestyrelsen har indgået rådgivnings- og administrationsaftale med Formuepleje A/S med det formål: u at rådgive bestyrelse og direktion. u at søge at opnå det højeste risikojusterede afkast indenfor investeringsrammerne. u at varetage den daglige styring af selskabets investeringer. u at varetage selskabets investor relations efter instruks fra bestyrelse og direktion. u at varetage den daglige administration. Mål og opgaver for rådgiver vedr. investering og finansiering 1. at selskabets aktionærer opnår det højeste risikojusterede afkast efter skat og renter. (MAx. SharpE Ratio After Tax and Interest = MASERATI) indenfor investerings- og risikorammerne. 2. at opfylde selskabets afkastmål som er at give et afkast, der er bedre end FT-World efter omk. og selskabsskat. 3. at overholde de absolutte risikomål maks. egenkapitaltab på 15% inden for 3-års perioder med 90% sandsynlighed inden for de investeringsrammer, som er godkendt af bestyrelse og direktion. Formuepleje A/S har næsten 20 års erfaring med kapitalforvaltning med speciale i investeringsselskaber som er udviklet til et egentligt koncept, kaldet Formueplejeselskaber. Konceptet bag Formueplejeselskaberne er startet i 1984 og udbudt til en større kreds af investorer ved etableringen af det første egentlige Formueplejeselskab, Formuepleje Safe A/S, i Idéen er uændret at skabe det bedste risikojusterede afkast til aktionærerne inden for de risiko- og investeringsrammer, der gælder for hvert enkelt selskab. Den samlede egenkapital i selskaberne udgør ca. 12 mia. kr. og porteføljen af aktier og obligationer ligger på ca. 30 mia. kr. Rådgivers væsentligste opgaver vedrørende investering er: u at sikre overholdelsen af de tre overordende mål. u at udarbejde beslutningsgrundlag til fremlæggelse i selskabets bestyrelse til brug for fastlæggelse af selskabets strategiske investeringsrammer. u at udarbejde beslutningsgrundlag til fremlæggelse i selskabets investeringskomité til brug for selskabets taktiske investeringsbeslutninger hver 14. dag. u den daglige overvågning og omlægning af selskabets værdipapirer indenfor de strategiske og taktiske rammer, som er godkendt af bestyrelse og direktionen. u at skabe et afkast der er bedre end de respektive markeder eller markedssegmenter, selskabet opererer indenfor. u Markedssegmenter og benchmarks Aktier: FT-World aktieindeks omregnet til danske kroner. 18 / Årsrapport 2005/2006

19 Mål og opgaver for rådgiver vedr. Investor Relations Selskabets generelle informationspolitik har som overordnet mål at give alle aktionærer lige adgang til aktuel information om udvikling og strategi i selskabet. Rådgiver/administrator udarbejder, udvikler og udsender følgende information efter instruks fra selskabets direktion: u Daglig offentliggørelse af selskabets indre værdi til Københavns Fondsbørs. u Månedlig aktionærinformation (Månedsrapporten) om afkast og markedsforhold via nyheds- . u Kvartalsvis aktionærorientering (Formuemagasin) om afkastudvikling, valuering af finansmarkederne og strategier, artikler om investeringer og investeringsprodukter. u Udkast til halvårs- og årsrapporter. u Præsentationsmateriale til generalforsamlinger mindst én gang årligt og aktionærorienteringsmøder (Formueplejedage) øst og vest for Storebælt 2 gange årligt. u Udkast til prospekter, tegningsblanketter, følgeskrivelser samt andet formidlings/orienteringsmateriale. u Ad hoc rapportering om specifikke forhold. u Artikler og foredrag for at udbrede kendskabet til selskabets investeringskoncept og resultater. u Ad-hoc henvendelser fra aktionærer og andre interessenter. Opgaver for rådgiver vedr. administration Rådgiver/administrator er forpligtet til at drage omsorg for selskabets administrative forhold, som dækker følgende områder: u Opgøre indre værdi til brug ved selskabets rapportering. u Løbende regnskabsadministration. u Udarbejdelse og opstilling af halvårs- og årsregnskaber. u Ajourføring af selskabets aktionærregister. u Kontakt til Værdipapircentralen, bank, revisor og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. u Overholdelse af selskabets administrative aftaler med bankforbindelse i henhold til gældende engagementsrammer. Der må kun offentliggøres materiale og gives oplysninger om selskabet og selskabets investeringer til selskabets aktionærer og andre interessenter, herunder informationer på rådgivers/administrators hjemmeside som er godkendt af selskabets direktion eller bestyrelse. Årsrapport 2005/2006 / 19

20 Finanskalender Ordinær generalforsamling oktober 2006 Halvårsrapport februar 2007 Perioden / Årsrapport 2005/2006

Formuepleje Merkur A/S. Halvårsrapport 2006/07 1. juli 2006-31. december 2006

Formuepleje Merkur A/S. Halvårsrapport 2006/07 1. juli 2006-31. december 2006 Halvårsrapport 2006/07 1. juli 2006-31. december 2006 japansk I et frit marked er overskud samfundets belønning til de, som tjener dets interesser. Kasud Unamori, stifter af Kyocera, industrikonglomerat

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012//2013. Formuepleje Merkur A/S. 1. juli 2012-31. december 2012 // 16. regnskabsår

Halvårsrapport 1. halvår 2012//2013. Formuepleje Merkur A/S. 1. juli 2012-31. december 2012 // 16. regnskabsår Halvårsrapport 1. halvår 2012//2013 Formuepleje Merkur A/S 1. juli 2012-31. december 2012 // 16. regnskabsår Formuepleje Merkur A/S: 5 års afkastmål: 70% Nettoafkast efter selskabsskat og omkostninger.

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Hallerup Statsautoriserede revisorer

Hallerup Statsautoriserede revisorer Hallerup Statsautoriserede revisorer Udkast nr. 2 Hallerup & Co. I/S Overgaden Oven Vandet 48 E DK-1415 København K Tel. : +45 32 96 29 00 Fax : +45 32 96 29 05 E-mail : adm@hallerup.dk Web : www.hallerup.dk

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

1. juli 2013-31. december 2013 // 17. regnskabsår. HALVÅrsrapport. Formuepleje Merkur A/S

1. juli 2013-31. december 2013 // 17. regnskabsår. HALVÅrsrapport. Formuepleje Merkur A/S 1. juli 2013-31. december 2013 // 17. regnskabsår HALVÅrsrapport 1. halvår 2013//2014 Formuepleje Merkur A/S 5 års afkastmål: 70% Nettoafkast efter selskabsskat og omkostninger. Maks. tab: -15% Maks. formuetab

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012//2013. Formuepleje LimiTTellus A/S. 1. juli 2012-31. december 2012 // 8. regnskabsår

Halvårsrapport 1. halvår 2012//2013. Formuepleje LimiTTellus A/S. 1. juli 2012-31. december 2012 // 8. regnskabsår Halvårsrapport 1. halvår 2012//2013 Formuepleje LimiTTellus A/S 1. juli 2012-31. december 2012 // 8. regnskabsår Formuepleje LimiTTellus A/S: 5 års afkastmål: 70% Nettoafkast efter selskabsskat og omkostninger.

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 INTERNT Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 274 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 29. april 28-3. juni 29 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Formuepleje Pareto A/S og Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab. Aftale om formueforvaltning

Formuepleje Pareto A/S og Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab. Aftale om formueforvaltning Formuepleje Pareto A/S og Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab Aftale om formueforvaltning Pareto FoRmuepleje Pareto A/S og Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab Aftale om formueforvaltning Mellem Formuepleje

Læs mere

Formuepleje Fokus A/S og Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab. Aftale om formueforvaltning

Formuepleje Fokus A/S og Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab. Aftale om formueforvaltning Formuepleje Fokus A/S og Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab Aftale om formueforvaltning Fokus FoRmuepleje Fokus A/S og Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab Aftale om formueforvaltning Mellem Formuepleje

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Formuepleje LimiTTellus A/S og Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab. Aftale om formueforvaltning

Formuepleje LimiTTellus A/S og Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab. Aftale om formueforvaltning Formuepleje LimiTTellus A/S og Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab Aftale om formueforvaltning LimiTTellus FoRmuepleje LimiTTellus A/S og Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab Aftale om formueforvaltning Mellem

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

Formuepleje Safe A/S 2006/07. Årsrapport 1. juli 2006-30. juni 2007 20. regnskabsår

Formuepleje Safe A/S 2006/07. Årsrapport 1. juli 2006-30. juni 2007 20. regnskabsår 2006/07 Årsrapport 1. juli 2006-30. juni 2007 20. regnskabsår Det Den tid, der anvendes på rekognoscering og forberedelse er meget sjældent spildt. kongelige britiske tankkorps, 1918 uu Formuepleje Safe

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Formuepleje Safe A/S og Formuepleje Management A/S. Managementaftale

Formuepleje Safe A/S og Formuepleje Management A/S. Managementaftale Formuepleje Safe A/S og Formuepleje Management A/S Managementaftale Safe Formuepleje Safe A/S og Formuepleje management A/S Managementaftale Mellem Formuepleje Safe A/S (herefter kaldet Selskabet) og Formuepleje

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10.

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10. Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (10. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2008 Side 1 Årsberetning

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Formuepleje Pareto A/S. 20. regnskabsår. 10. regnskabsår. halvårsrapport 1. juli 2008 31. december 2008

Formuepleje Pareto A/S. 20. regnskabsår. 10. regnskabsår. halvårsrapport 1. juli 2008 31. december 2008 Formuepleje Pareto A/S 20. regnskabsår 2008 09 10. regnskabsår halvårsrapport 1. juli 2008 31. december 2008 Pareto 02 Formuepleje Pareto A/S Formuepleje Pareto er opkaldt efter den italienske økonom og

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fondsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Fremlagt på generalforsamlingen den 26. november 2013

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden www.softenvand.dk Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009 73. ordinære generalforsamling onsdag den 18. marts 2009 kl. 19.00 i Søften Forsamlingshus Dagsorden på generalforsamlingen 1. Valg af dirigent.

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

Formuepleje Fokus A/S og Formuepleje Management A/S. Managementaftale

Formuepleje Fokus A/S og Formuepleje Management A/S. Managementaftale Formuepleje Fokus A/S og Formuepleje Management A/S Managementaftale Fokus Formuepleje Fokus A/S og Formuepleje management A/S Managementaftale Mellem Formuepleje Fokus A/S (herefter kaldet Selskabet)

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forenings Fond Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger 3-5 Anvendt regnskabspraksis 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-11 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Investeringsselskabet SST AIS

Investeringsselskabet SST AIS pmcfwtfrhousfcajpers ri PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsakieselskab Toldbuen i 4700 Næstved ww.pwc.dk E-mai\: naestvedifpwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Investeringsselskabet

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Formuepleje Epikur A/S

Formuepleje Epikur A/S Formuepleje Epikur A/S Halvårsrapport 1. halvår 2009//2010 1. juli 2009-31. december 2009 // 19. regnskabsår Epikur Formuepleje Epikur A/S: også nøjsomhed har sin begrænsning. Den som ikke forstår det,

Læs mere

KlimaInvest A/S bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 01. april

KlimaInvest A/S bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 01. april Nasdaq OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 Postboks 100 KlimaInvest A/S OMX : KLIMA Cvr. nr. : 30731735 Tuborg Boulevard 12 DK 2900 Hellerup W www.klimainvest.dk E info@klimainvest.dk T +5 70 23 62 7

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2014 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere