OMXC20-selskaberne. Vedtægter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OMXC20-selskaberne. Vedtægter"

Transkript

1 OMXC20-selskaberne Vedtægter

2

3 OMXC20-selskaberne Vedtægter

4 Forkortelser AD beg. BEST BF BM BNF D DIR EOGF edb GF medarb. meddl. N/A OGF reg. rep. RS SEL ST VP Administrerende Direktør begæring Bestyrelsen Bestyrelsesformand Bestyrelsesmedlem Bestyrelsens Næstformand Direktør direktionen Erhvervsstyrelsens edb-informationssystem generalforsamling medarbejder meddelelse oplysning er ikke tilgængelig i vedtægterne ordinær generalforsamling, registreret repræsenteret repræsentantskab selskabsloven Statstidende VP Investor Services A/S (VP Services A/S) 4

5 Indledning Hensigten med denne oversigt er at give et sammenlignende billede af de væsentligste bestemmelser i OMXC20-selskabernes vedtægter. Nye i indekset siden vi udarbejdede oversigten i 2013 er Genmab A/S og ISS A/S. H. Lundbeck A/S og TopDanmark A/S er ikke længere i indekset. OMXC20-indekset består af 20 aktier men kun 19 selskaber, da der i indekset indgår både A.P. Møller Mærsk A/S A-aktie og B-aktie. Af de 19 selskaber er Nordea Bank AB endvidere ikke medtaget i oversigten, idet svensk og dansk lovgivning afviger på flere punkter, og vedtægterne derfor ikke er sammenlignelige med de danske selskabers vedtægter. Samlet set er grundlaget for denne oversigt derfor 18 vedtægter. Siden vi udarbejdede oversigten for 2013, er 100a indsat i selskabsloven, hvorefter generalforsamlingen med simpelt flertal kan beslutte, at årsrapporten alene skal udarbejdes og aflægges på engelsk. Generalforsamlingens beslutning herom skal optages i vedtægterne og kræver ikke særskilt vedtagelse. 5 selskaber har i overensstemmelse med selskabslovens 100a besluttet alene at aflægge årsrapport på engelsk. Som følge heraf vil disse selskabers delårsrapporter ligeledes skulle aflægges på engelsk. 2 ud af de 5 selskaber har eksplicit valgt at fremhæve i vedtægterne, at delårsrapporter ligeledes skal aflægges på engelsk. For så vidt angår sprog på generalforsamlingen har 7 selskaber optaget bestemmelser herom, hvis indhold dog varierer. I 2 selskaber kan bestyrelsen vælge, at sproget for generalforsamlingen skal være engelsk med simultantolkning til eller fra dansk. I kan bestyrelsen vælge at sproget på generalforsamlingen skal være engelsk uden simultantolkning til eller fra dansk. I skal generalforsamlingen afholdes på engelsk med simultantolkning til og fra dansk. I skal generalforsamlingen afholdes på engelsk uden simultantolkning til eller fra engelsk. Yderligere skal generalforsamlingen i afholdes på engelsk, hvor bestyrelsen kan beslutte at tilbyde simultantolkning. Endeligt kan sproget på generalforsamlingen i 1 selskab udover dansk tillige være engelsk, norsk eller svensk. Af interessante bestemmelser kan derudover fremhæves, at 4 selskaber har fastsat en frist for aktionærspørgsmål før generalforsamlingen i vedtægterne. 3 ud af disse 4 selskaber har fastsat fristen for aktionærspørgsmål til 1 uge før generalforsamlingen. Det sidste selskab har fastsat fristen til senest 3 dage før generalforsamlingen. Som et særligt punkt på standarddagsordenen for den ordinære generalforsamling har 6 selskaber decharge til bestyrelse og direktion, 8 selskaber har godkendelse af bestyrelsens vederlag for det igangværende regnskabsår og 2 selskaber har et standardpunkt om bemyndigelse til bestyrelsen til erhvervelse af egne aktier. 16 selskaber har vedtaget overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion i henhold til selskabslovens 139. Ud af de 16 selskaber omfatter alle retningslinjer selskabets registrerede direktion, mens alene 2 selskab har ladet bestyrelsen være omfattet af retningslinjerne. København, juli 2014 Gorrissen Federspiel 5

6 Sammenfatning Formål Angivelse af hjemsted Aktieklasser Aktiestørrelse Ejerbogsfører Bemyndigelse til kapitalforhøjelse i vedtægterne Bemyndigelsens størrelse ift. samlet aktiekapital Ihændehaveraktier og navneaktier Bredt: 7 selskaber Snævert: 1er Angiver hjemsted: 7 selskaber Angiver ikke hjemsted: 1er Én aktieklasse: 13 selskaber To aktieklasser: 5 selskaber 0,01 kr.: 1 kr.: 1er 10 kr.: 4 selskaber 25 kr.: 500/1.000 kr.: Selskabernes aktiestørrelser har været konstante siden 2011, dog med undtagelse af Coloplast A/S som i 2013 gennemførte en sænkning af aktiestørrelsen fra 5 kr. til 1 kr. for at skabe mere likviditet i aktien 16 selskaber oplyster ejerbogsfører Heraf: I 8 selskaber er Computershare A/S ejerbogsfører I 8 selskaber er VP ejerbogsfører I 15 selskaber har BEST en sådan bemyndigelse: Udstedelse af medarb. aktier: 6 selskaber Udstedelse af konvertible lån: 3 selskaber Gældskonvertering: 5 selskaber Udstedelse af warrants: 2 selskaber Apportindskud: 15 selskaber Fondsaktier: 2 selskaber I 15 selskaber har BEST bemyndigelse til kapitalforhøjelse uden fortegningsret, selvom det ikke er til medarb. aktier eller medarb. warrants Bemyndigelsens størrelse: 1-10 %: 6 selskaber %: 3 selskaber %: 5 selskaber %: %: 0 selskaber Over 70 %: 0 selskab Ihændehaveraktier: 10 selskaber Navneaktier: 8 selskaber 6

7 Indkaldelsesform udover brev til noterede aktionærer v/beg. Tidsfrist for indlevering af forslag (OGF) Regler og frister for aktionærspørgsmål Særlige punkter på standard dagsorden for OGF Adgang til GF Sprog på GF Særlige quorumkrav og stemmeregler Min. et dansk dagblad: 3 selskaber (heraf 1 selskab, hvor dette kun kræves i tilfælde af EOGF + ét eller flere danske landsdækkende dagblade) til noterede aktionærer v/begæring: 3 selskaber Offentliggøre på selskabets : 18 selskaber 17 selskaber har valgt 6 uger før OGF (heraf 1 selskab én uge efter off. af årsrapport som alternativ) har ikke bestemmelser herom (dog offentliggøres dato herfor senest 8 uger før OGF) 4 selskaber har indført særlige regler om og frister for aktionærspørgsmål Decharge til BEST og evt. 7 selskaber BEST s vederlag: 9 selskaber (heraf, hvor dette kun kræves i henhold retningslinjerne for incitamentsaflønning) Bemyndigelse til BEST om erhvervelse af egne aktier: 3 selskaber Krav om at der anmodes om adgangskort senest tre dage før: 16 selskaber Krav om at der anmodes om adgangskort senest to dage før: Krav om meddelelse til selskabet om deltagelse tre dage før: 1er har ikke indført bestemmelser om sprog I 2 selskaber er BEST bemyndiget til at beslutte, at GF afholdes på engelsk med simultantolkning til eller fra dansk I er BEST bemyndiget til at beslutte, at GF afholdes på engelsk uden simultantolkning til eller fra dansk 8 selskaber har særlige quorumkrav Ved vedtægtsændringer: 1/3 af stemmerne rep. på GF (hvis ikke fremsat/tiltrådt af BEST): 2/3 af A-aktiekapitalen repræsenteret som stemmeberettiget på GF: Mindst 50/51 % af aktiekapitalen rep. på GF: 2 selskaber 90 % af aktiekapitalen rep.på GF: Ved opløsning af selskabet: 3/4 af A-aktiekapitalen rep. på GF: 50/51 % af aktiekapitalen rep. på GF: 2 selskaber 90% af aktiekapitalen rep. på GF: Meddelelse om indkaldelse til medarbejdere: 2 selskaber I skal GF afholdes på engelsk med simultantolkning til eller fra dansk 10 selskaber har ingen særlige quorumkrav 8 selskaber har særlige stemmeregler Nasdaq OMX Copenhagen A/S: 3 selskaber Erhvervsstyrelsens IT-system: 12 selskaber I skal GF afholdes på engelsk uden simultantolkning til eller fra dansk I afholdes GF på engelsk, hvor BEST kan beslutte at tilbyde simultantolkning. I kan GF foruden dansk afholdes på engelsk, norsk eller svensk. Ved vedtægtsændringer: 3/4 af såvel de afgivne stemmer som af den rep. aktiekapital stemmer for: 3/4 af både de afgivne stemmer som af den rep. aktiekapital stemmer for (hvis ikke fremsat/tiltrædes af BEST): Ved opløsning af selskabet: 3/4 af de afgivne stemmer stemmer for: 3/4 af både de afgivne stemmer som af den rep. aktiekapital stemmer for: 2 selskaber Ved stem melig hed i a fg ørelser der t ræf fe s ved simpelt fler t a l: Foretages lodtrækning: BF s stemme er udslagsgivende: 10 selskaber har ingen særlige stemmeregler. 7

8 Sammenfatning Bestemmelser om brevstemmer herunder om frister Antal stemmer pr. aktie Stemmeretsbegrænsning Vedtægtsbestemmelser om elektronisk kommunikation og/ eller GF Antal BM er (GF-valgte) Alders- eller tidsgrænse for BM er Formandens stemme udslagsgivende Dirigent Valg af bestyrelsesformand Ingen regler og frister: 6 selskaber Brevstemme fremme dagen før GF: 10 selskaber Brevstemme fremme to dage før GF: Brevstemme fremme tre dage før GF: 1 stemme pr. aktie: 13 selskaber 5 selskaber med differentieret stemmeret mellem A- og B-aktier: Heraf: 4 selskaber med 10 stemmer pr. A-aktie og 1 stemme pr. B-aktie med 1 stemme pr. A-aktie og stemmeløse B-aktier 16 selskaber har ikke stemmeretsbegrænsninger I (A.P. Møller Mærsk B-aktier) er aktierne stemmeløse I kan ingen aktionær på egne vegne afgive mere end stemmer 13 selskaber har bestemmelser om elektronisk kommunikation. Ingen har bestemmelser om elektronisk GF 2 (+ 4 til 6 valgt af og blandt repr.): 3 til 8: 3 til 9: 3 til 10: 3 til 11: 4 til 6: 4 til 8: 2 selskaber 14 selskaber har aldersgrænse Denne går i ét tilfælde ved det 75. år I de resterende selskaber går grænsen ved det 70. år I kan en person højst fungere som BM i 9 år I (A.P. Møller Mærsk) skal BM være A-aktionær har regler for BM's øvrige hverv : 15 selskaber I 12 af de 15 selskaber er BNF s stemme udslagsgivende ved BF s fravær Nej: 2 selskaber N/A: Vælges i alle 18 selskaber af BEST Vælges af BEST: 14 Vælges af GF: 3 BF for Tryghedsgruppen smba er også BF for Tryg A/S 4 til 10: 4 til 13: 5 til 8: 2 selskaber 5 til 9: 2 selskaber 5 til 10: 6 til 10: 8 (4+4): 8 til 12: 8

9 Antal næstformænd Direktion Bestyrelsens sprog (koncernsprog) Størrelse af direktion Tegningsregel Retningslinjer for incitamentsaflønning (SEL 139) / personkreds Former for incitamentsaflønning i henhold til retningslinjerne, jf. forrige punkt Revisor Regnskabsår Sprog i årsrapporten 1: 15 selskaber Heraf kan BEST i 1 selskab (Vestas Wind Systems) selv vælge, om der ønskes en næstformand. 1 til 2: 2: N/A: 8 selskaber har valgt engelsk som koncernsprog har valgt dansk og engelsk som koncernsprog N/A: 9 selskaber 1 til flere: Fra 1 til 3: 2 selskaber Fra 1 til 5: 2 selskaber Fra 2 til 5: Op til 5: Fra 1 til 6: 2 til 6: 5 selskaber Fra 1 til 7: Fra 2 til 8: Fra 3 til 8: Fra 1 til 9: Fra 2 til 10: 17 selskaber har stærkt varierende regler, men fælles er, at ingen ledelsesperson alene kan tegne det pågældende selskab I (William Demant Holding) kan BF eller AD tegne selskabet alene 16 selskaber har indført retningslinjer for incitaments-aflønning. Heraf: For både BEST og Kun for 15 selskaber Heraf, hvor DIR + BEST har pligt til at investere i aktier efter aftale Nej: 2 selskaber Kontantbonus: 15 selskaber Resultatkontrakt: Fastholdelses/loyalitetsbonus: 2 selskaber Aktieoptioner: 9 selskaber Warrants: 6 selskaber Fantomaktier: 2 selskab Pension/variabel i forhold til bonus: 2 selskaber Aktier: 3 selskaber Betingede aktier/baktier: 4 selskaber Betingede præstationsaktier: Restricted share units: 2 selskab Matching/performance shares: 4 selskaber Investeringsforpligtelser: Alle selskaber har vedtægtsbestemmelser om antallet af revisorer 1 revisor: 7 selskaber 1 eller flere: 5 selskaber 1-2 revisorer: 6 selskaber Kalenderåret: 16 selskaber 1. september 31. august: 1. oktober 30. september: Engelsk. Bestyrelsen kan tillige vælge at udarbejde årsregnskabet på dansk: 8 selskaber Engelsk: 5 selskaber. Heraf 2 selskaber hvor det er anført at delårsrapporter tillige skal være på engelsk 5 selskaber har ikke benyttet muligheden for at anføre sprog for årsrapporten i vedtægterne Fratrædelsesgodtgørelse: Sign-on-bonus: N/A: 6 selskaber 9

10 Oversigt De enkelte selskaber Selskab A.P. Møller Mærsk A/S Carlsberg A/S Chr. Hansen Holding A/S Coloplast B A/S Danske Bank A/S DSV A/S FLSmidth & Co. A/S Genmab A/S Seneste vedtægtsdato 31. marts marts november december marts marts marts april 2014 Formål Bredt Bredt Snævert Bredt Snævert Snævert Bredt Snævert Angivelse af hjemsted Nej Nej Nej Nej Aktieklasser Nej Nej Nej Nej Nej Aktiestørrelse 500 kr. og kr. 10 kr. 10 kr. 1 kr. 10 kr. 1 kr. 1 kr. 1 kr. Ejerbogsfører Computershare A/S VP VP Computershare A/S VP Computershare A/S VP VP Bemyndigelse til kapitalforhøjelse i vedtægterne Nej Nej (+ Kontant) (+ Apportindskud) (fsva. B- aktier) (+ Kontant) (+ Apportindskud) (+ Kontant) (+ Apportindskud) (+ Konvertible lån) (+ Gældskonvertering) (+ Særlige bestemmelser i medfør af lov om statsligt kapitalindskud i kredit institutter) (+ Kontant) (+ Apportindskud) (+ Gældskonvertering) (+ Konvertible lån) (+ Warrants). (+ Kontant) (+ Apportindskud) (+ Kontant) (+ Apportindskud) (+ Medarb. aktier) Bemyndigelse til kapitalforhøjelser uden fortegningsret (ej medarbejderaktier) i % af aktiekapitalen Nej Nej 10 % 7 % 35 % (foruden særlige bestemmelser vedtaget i medfør af lov om statsligt kapitalindskud i kreditinsitutter) 21 % 10 % 18 % Ihænderhaveraktier og navneaktier Aktierne udstedes til ihændehaver, men kan noteres på navn i Aktierne udstedes til ihændehaver, men kan noteres på navn i Aktierne udstedes på navn og noteres i Aktierne udstedes på navn og noteres i Aktierne udstedes på navn, men kan noteres på ihændehaver Aktierne udstedes på navn og noteres i Aktierne udstedes til ihændehaver, men kan noteres på navn i Aktierne udstedes til ihændehaver 10

11 GN Store Nord A/S ISS A/S Jyske Bank A/S Novo Nordisk B A/S Novozymes B A/S Pandora A/S TDC A/S Tryg A/S Vestas Wind Systems A/S William Demant Holding A/S 21. marts marts April marts februar april marts april marts april 2014 Snævert Snævert Snævert Snævert Snævert Bredt Snævert Snævert Bredt Bredt Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 1 kr. 1 kr. 10 kr. 0,01 kr. 1 kr. 1 kr. 1 kr. 25 kr. 1 kr. 1 kr. Computershare A/S Computershare A/S VP N/A VP Computershare A/S Computershare A/S VP N/A Computershare A/S (+ Kontant) (+ Apportindskud) (+ Warrants - Tegningsret til tegning i GN Netcom eller GN ReSound) (+ Gældskonvertering) (+ Fondsaktier) (+ Kontant) (+ Apportindskud) (+ Medarb. aktier) (+ Kontant) (+ Apportindskud) (+ Konvertible lån) (+ Gældskonvertering) (+ Kontant) (+ Apportindskud) (+ Medarb. aktier) (+ Kontant) (+ Apportindskud) (+ Medarb. aktier) Nej (+ Kontant) (+ Apportindskud ) (+ Kontant) (+ Apportindskud) (+ Medarb. aktier) (+ Kontant) (+ Apportindskud) (+ Gældskonvertering) (+ Fondsaktier) (+ Medarb. aktier) (+ Apportindskud) 21 % 22 % 21 % 14 % 23 % Nej 10 % 10 % 10 % 12 % Aktierne udstedes til ihændehaver, men kan noteres på navn i Aktierne udstedes på navn og noteres i Aktierne udstedes på navn og noteres i B-akierne udstedes til ihændehaver, men kan noteres på navn i B-akierne udstedes til ihændehaver, men kan noteres på navn i Aktierne udstedes til ihændehaver, men kan noteres på navn i Aktierne udstedes på navn og noteres i Aktierne udstedes på navn og noteres i Aktierne udstedes på navn og noteres i Aktierne udstedes til ihændehaver, men kan noteres på navn i 11

12 Oversigt De enkelte selskaber Selskab A.P. Møller Mærsk A/S Carlsberg A/S Chr. Hansen Holding A/S Coloplast B A/S Danske Bank A/S DSV A/S FLSmidth & Co. A/S Genmab A/S Indkaldelsesform udover brev til noterede aktionærer v/beg. + Erhvervsstyrelsens it-system + Erhvervsstyrelsens it-system + NASDAQ OMX Copenhagen A/S + Erhvervsstyrelsens it-system + ét eller flere dansk(e) landsdækkende dagblade + Erhvervsstyrelsens it-system + Medarbejdere + Erhvervsstyrelsens it-system + Erhvervsstyrelsens it-system + Erhvervsstyrelsens it-system + NASDAQ OMX Copenhagen A/S Tidsfrist for indlevering af forslag OGF 6 uger før OGF 6 uger før OGF 6 uger før OGF 6 uger før OGF 6 uger før OGF eller senest ugedagen efter offentliggørelsen af årsrapporten 6 uger før OGF 6 uger før OGF 6 uger før OGF Regler og frister for aktionærspørgsmål N/A N/A. Spørgsmål skal være skriftlige og modtaget senest 1 uge før GF. Spørgsmål skal være selskabet i hænde senest 1 uge før GF N/A N/A N/A N/A Særlige punkter på standard dagsorden for OGF. (+ Decharge) (+ Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier). (+ Decharge) (+ BEST s vederlag skal ifølge vederlagspolitikken for bestyrelsen og direktionen godkendes på hvert års ordinære generalforsamling). (+ BEST s vederlag) Nej Nej. (+ BEST s vederlag) Nej Nej 12

13 GN Store Nord A/S ISS A/S Jyske Bank A/S Novo Nordisk B A/S Novozymes B A/S Pandora A/S TDC A/S Tryg A/S Vestas Wind Systems A/S William Demant Holding A/S Ved OGF: + Erhvervsstyrelsens it-system + til aktionærer v/beg + NASDAQ OMX Copenhagen A/S + Medarbejdere + Erhvervsstyrelsens it-system + Erhvervsstyrelsens it-system + til aktionærer v/beg + Erhvervsstyrelsens it-system + til aktionærer v/beg + Landsdækkende dagblad + Erhvervsstyrelsens it-system Ved EOGF: + Erhvervsstyrelsens it-system + til aktionærer v/beg + Ét eller flere danske landsdækkende dagblade) 6 uger før OGF 6 uger før OGF 6 uger før OGF 6 uger før OGF 6 uger før OGF 6 uger før OGF N/A (Bestyrelsen skal senest 8 uger før OGF offentliggøre datoen for seneste fremsættelse af emner til optagelse på dagsordenen) 6 uger før OGF 6 uger før OGF 6 uger før OGF N/A N/A N/A N/A N/A. Aktionærer kan i 3 måneder før GF, sende skriftlige spørgsmål om selskabets forhold til besvarelse i forbindelse med GF. Aktionærer kan indtil 1 uge før GF stille spørgsmål. Spørgsmålene skal stilles via selskabets. Aktionærer kan sende skriftlige spørgsmål om selskabets forhold til besvarelse i forbindelse med GF. Spørgsmålene skal sendes til selskabet tidligst 3 måneder før og senest 3 dage før GF N/A N/A. (+ Decharge) (+ BEST s vederlag) (+ Decharge) (+ Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier) (+ BEST's vederlag). (+ Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier). (+ BEST s vederlag). (+ BEST s vederlag). (+ Decharge). (+ Decharge). (+ Decharge) (+ BEST s vederlag) Nej. (+ BEST s vederlag) 13

14 Oversigt De enkelte selskaber Selskab A.P. Møller Mærsk A/S Carlsberg A/S Chr. Hansen Holding A/S Coloplast B A/S Danske Bank A/S DSV A/S FLSmidth & Co. A/S Genmab A/S Adgang til GF Adgangskort 3 dage Adgangskort 3 dage Adgangskort 3 dage Adgangskort 3 dage Adgangskort 2 dage Adgangskort 3 dage Adgangskort 3 dage Adgangskort 3 dage Sprog på GF N/A N/A Generalforsamlingen kan afholdes på engelsk uden simultantolkning. (+ BEST kan beslutte at dokumenter udarbejdet i forbindelse med eller efter GF udarbejdes på engelsk) N/A Udover dansk kan engelsk, norsk og svensk også anvendes på generalforsamlingen. (+ Indkaldelse og dagsorden med fuldstændige forslag til generalforsamlingen samt øvrigt materiale til brug for denne kan udfærdiges på engelsk) N/A BEST kan beslutte, at GF gennemføres på dansk eller engelsk. (+ Alle dokumenter udarbejdet i forbindelse med eller efter GF udarbejdes på dansk eller engelsk) N/A Særlige quorumkrav og stemmeregler Vedtægtsændringer + kapitalforhøjelser + kapitalnedsættelser: Krav om at 2/3 af A-aktiekapitalen repræsenteret som stemmeberettiget på GF + 2/3 af de afgivne stemmer. (Er rep. kravet ikke opfyldt, indkaldes til GF senest 3 mdr. efter med 5/3 ugers varsel, hvor forslaget kan vedtages uden hensynstagen til rep. aktie kapital, når mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som rep er for.) Krav om 3/4 af A- aktiekapitalen er rep. ved beslutning om opløsning. 3/4 af de afgivne stemmer skal være for forslaget. Kan fraviges på ny GF I tilfælde af gentagende stemmelighed ved afgørelser der træffes ved simpelt flertal er BF s stemme udslagsgivende Alle vedtægtsændringer som ikke er fremsat eller godkendt af BEST: 1/3 af alle stemmer skal være rep. og forslaget skal tiltrædes af 3/4 af alle afgivne stemmer samt 3/4 af den rep. kapital Nej Alle vedtægtsændringer + opløsning: Krav om at mindst 50 % af aktiekapitalen er rep. + 2/3 af såvel afgivne stemmer samt rep. aktiekapital stemmer for Hvis 50% af aktiekapitalen ej er rep. men 2/3 stemmer for, indkaldes til ny EOGF indenfor 14 dage, hvor forslaget vedtages hvis 2/3 af afgivne + rep. stemmer for, ligegyldigt om 50 % af aktiekapitalen er repræsenteret Der foretages lodtrækning i tilfælde af stemmelighed ved afgørelser der træffes ved simpelt flertal Ved beslutning om ophør ved fusion eller frivillig likvidation kræves tiltrædelse af 3/4 såvel af afgivne stemmer samt rep. aktiekapital Nej Nej Nej 14

15 GN Store Nord A/S ISS A/S Jyske Bank A/S Novo Nordisk B A/S Novozymes B A/S Pandora A/S TDC A/S Tryg A/S Adgangskort 3 dage Adgangskort 3 dage Adgangskort 3 dage Adgangskort - 3 dage Adgangskort 3 dage Adgangskort 3 dage Adgangskort 3 dage Deltagelse skal anmeldes senest 3 dage før GF Vestas Wind Systems A/S Adgangskort 3 dage William Demant Holding A/S Adgangskort 3 dage N/A GF afholdes på engelsk, men BEST kan beslutte at tilbyde simultantolkning til dansk (+ Alle dokumenter udarbejdet i forbindelse med eller efter GF udarbejdes på engelsk, og hvis BEST beslutter det på dansk) N/A Generalforsamlingen skal afholdes på engelsk. (+ Simultantolkning til og fra dansk skal tilbydes til alle deltagere) (+ Alle dokumenter udarbejdet i forbindelse med eller efter GF udarbejdes på både dansk og engelsk) N/A GF afholdes på engelsk uden simultantolkning til eller fra dansk N/A N/A BEST kan beslutte, at GF skal gennemføres på engelsk (+ Simultantolkning til og fra dansk) (+ Alle dokumenter skal foreligge på både dansk og engelsk) N/A Nej Nej Alle vedtægtsændringer (med undtagelse af BESTs bemyndigelser til kapitalforhøjelse) + opløsning + fusion (når selskabet ikke er det fortsættende selskab): Krav om at mindst 90 % af aktiekapitalen er rep. på GF + 3/4 af såvel afgivne stemmer som rep. aktiekapital stemmer for Fraviges på ny GF, der afholdes inden 14 dage, hvis forslaget er stillet af repæsentantskabet og/ BEST Alle vedtægtsændringer: Krav om at 2/3 af alle stemmer er rep. på GF + 2/3 af såvel de afgivne stemmer samt rep. aktiekapital stemmer for Fraviges på ny GF, der afholdes inden 14 dage Alle vedtægtsændringer: Krav om at 2/3 af alle stemmer er rep. på GF + 2/3 af såvel de afgivne stemmer samt rep. aktiekapital stemmer for Fraviges på ny GF, der afholdes inden 14 dage Nej Nej Nej Nej Alle andre vedtægtsændringer end de i SEL 107 nævnte + opløsning + spaltning + fusion: Krav om at 51 % af aktiekapitalen er rep. + 2/3 af såvel de afgivne stemmer samt rep. aktiekapital stemmer for Fraviges på ny GF, der afholdes inden 14 dage, såfremt 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den repræsenterede, stemmeberettigede aktiekapital har tiltrådt forslaget 15

16 Oversigt De enkelte selskaber Selskab A.P. Møller Mærsk A/S Carlsberg A/S Chr. Hansen Holding A/S Coloplast B A/S Danske Bank A/S DSV A/S FLSmidth & Co. A/S Genmab A/S Bestemmelser om brevstemmer herunder om frister Ingen frist for brevstemme er angivet Ingen frist for brevstemme er angivet Brevstemmer skal være modtaget senest 3 dage før OGF. Modtagne brevstemmer kan ikke tilbagekaldes Ingen frist for brevstemme er angivet Brevstemmer skal være modtaget senest kl dagen før OGF Brevstemmer skal være modtaget senest dagen før OGF. Brevstemmer kan ikke tilbagekaldes Ingen frist for brevstemme er angivet Brevstemmer skal være fremkommet til selskabet senest 2 hverdage inden kl før afholdelse af OGF Dirigent Vælges af BEST Vælges af BEST Vælges af BEST Vælges af BEST Vælges af BEST Vælges af BEST Vælges af BEST Vælges af BEST Antal stemmer pr. aktie 1 A-aktie = 500 kr. 1 A-aktie = 10 kr. = 10 stemmer 1 aktie = 10 kr. 1 A-aktie = 1 kr. = 10 stemmer 1 aktie = 10 kr. 1 aktie = 1 kr. 1 aktie = 1 kr. 1 aktie = 1 kr. B-aktierne: Aktierne er stemmeløse 1 B-aktie = 10 kr. 1 B-aktie = 1 kr. Stemmeretsbegrænsning A.P. Møller Mærsk A-aktie: Nej A.P. Møller Mærsk B-aktie: Aktierne er uden stemmeret Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Vedtægtsbestemmelser om elektronisk kommunikation og/eller GF Nej (+ elektronisk kommunikation) (+ elektronisk kommunikation) (+ elektronisk kommunikation) (+ elektronisk kommunikation) (+ elektronisk kommunikation) Nej (+ elektronisk kommunikation) Antal BM er (GF-valgt) 4 til 13 8 til 12 3 til 8 5 til 8 6 til 10 5 til 9 5 til 8 3 til 9 16

17 GN Store Nord A/S ISS A/S Jyske Bank A/S Novo Nordisk B A/S Novozymes B A/S Pandora A/S TDC A/S Tryg A/S Vestas Wind Systems A/S William Demant Holding A/S Brevstemmer skal være modtaget senest dagen før OGF. Brevstemmer kan ikke tilbagekaldes Brevstemmer skal være skriftlige og selskabet i hænde senest dagen før OGF N/A Brevstemmer skal være selskabet i hænde senest dagen før OGF Ingen frist for brevstemme er angivet Brevstemmer skal være modtaget senest kl 12 dagen før OGF. Modtagne brevstemmer kan ikke tilbagekaldes Brevstemmer skal være skriftlige og selskabet i hænde senest kl. 10 hverdagen før OGF Brevstemmer skal være selskabet i hænde senest kl. 16 dagen før OGF Brevstemmer skal afgives skriftligt og være selskabet i hænde senest dagen før OGF Brevstemmer skal være fremkommet til selskabet senest 1 hverdag inden kl før OGF Vælges af BEST Vælges af BEST Vælges af BEST Vælges af BEST Vælges af BEST Vælges af BEST Vælges af BEST Vælges af BEST Vælges af BEST Vælges af BEST 1 aktie = 1 kr. 1 aktie = 1 kr. 1 aktie = 10 kr 1 A-aktie = 0,01 kr. = 10 stemmer 1 A-aktie = 1 kr. = 10 stemmer 1 aktie = 1 kr. 1 aktie = 1 kr. 1 aktie = 25 kr. 1 aktie = 1 kr. 1 aktie = 1 kr. 1 B-aktie = 0,01 kr. 1 B-aktie = 1 kr. Nej Nej Ingen akionær kan på egne vegne afgive mere end stemmer Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej (+ elektronisk kommunikation) (+ elektronisk kommunikation) Nej (+ elektronisk kommunikation) (+ elektronisk kommunikation) (+ elektronisk kommunikation) (+ elektronisk kommunikation) Nej Nej (+ elektronisk kommunikation) 5 til 9 4 til 8 2 (+ 4 til 6 medlemmer valgt af og blandt repræsentantskabet) 4 til 10 4 til 8 3 til 10 3 til 11 8 (4 + 4) 5 til 10 4 til 6 17

18 Oversigt De enkelte selskaber Selskab A.P. Møller Mærsk A/S Carlsberg A/S Chr. Hansen Holding A/S Coloplast B A/S Danske Bank A/S DSV A/S FLSmidth & Co. A/S Genmab A/S Begrænsninger herunder alderseller tidsgrænse for BM er Alle skal være A-aktionærer Fratræde på første OGF efter fyldt 70 år Kun vælges personer som er 70 år eller yngre på valgtidspunktet Nej Ej vælges efter fyldt 70 år. (+ Fratræde på første OGF efter fyldt 70 år) Fratræde på første OGF efter fyldt 70 år Nej Fratræde på OGF i det kalenderår hvor BM fylder 75 år Formandens stemme udslagsgivende (ved BF s fravær er det BNF s stemme, der er udslagsgivende) (ved BF s fravær er det BNF s stemme, der er udslagsgivende) (ved BF s fravær er det BNF s stemme, der er udslagsgivende) (ved BF s fravær er det BNF s stemme, der er udslagsgivende) Nej (ved BF s fravær er det BNF s stemme, der er udslagsgivende) N/A Valg af bestyrelsesformand BF vælges af BEST BF vælges af BEST BF vælges af GF BF vælges af BEST BF vælges af BEST BF vælges af BEST BF vælges af BEST BF vælges af BEST Antal næstformænd eller N/A Bestyrelsens sprog (koncernsprog) N/A Engelsk Engelsk N/A Danske Bank koncernen har udover dansk også engelsk som koncernsprog N/A N/A Engelsk Størrelse af direktion 3 til 8 eller enkeltmandsfirma eller ansvarligt interessentskab 1 til 5 1 til flere 2 til 6 2 til 10 op til 5 2 til 6 1 til 5 Tegningsregel BF + BNF eller BF/ BNF + D eller D + D BF/BNF + BM/D eller AD + BM/D eller D + D BF/BNF + D/BM eller AD + D eller samlede BEST D + D eller BF + D eller samlede BEST Samlede BEST eller BF + BNF eller BF/ BNF + D eller D + D BF/BNF + D/BM eller 2 BM'er + D BF/BNF + BM eller BF/BNF + D eller D + D BM + D eller BM + BM 18

19 GN Store Nord A/S ISS A/S Jyske Bank A/S Novo Nordisk B A/S Novozymes B A/S Pandora A/S TDC A/S Tryg A/S Vestas Wind Systems A/S William Demant Holding A/S Fratræde på OGF i det kalenderår hvor BM fylder 70 år Ej valgbar hvis fyldt 70 år Nej Ej vælges hvis fyldt 70 år Ej valgbar hvis fyldt 70 år. Fratræde på første OGF efter fyldt 70 år Fratræde på første OGF efter fyldt 70 år Fratræde på første OGF efter fyldt 70 år Kan ikke vælges hvis fyldt 70 år. Fratræde på første OGF efter fyldt 70 år. (+ BM skal senest fratræde på førstkommende OGF efter 9-årig periode. (+ 4 BM'er må ikke have familiemæssig eller erhvervsmæssig tilknytning til, eller være medlem af RS, BEST eller DIR i TryghedsGruppen smba.) (+ 4 BM'er vælges blandt medlemmerne af Tryghedsgruppen smba's bestyrelse) Nej. Fratræde på første OGF efter fyldt 70 år (ved BF s fravær er det BNF s stemme, der er udslagsgivende) (ved BF s fravær er det BNF s stemme, der er udslagsgivende) (ved BF s fravær er det BNF s stemme, der er udslagsgivende) (ved BF s fravær er det BNF s stemme, der er udslagsgivende) Nej (ved BF s fravær er det BNF s stemme, der er udslagsgivende) (ved BF s fravær er det BNF s stemme, der er udslagsgivende) (ved BF s fravær er det BNF s stemme, der er udslagsgivende) BF vælges af BEST BF vælges af BEST BF vælges af BEST BF vælges af GF BF vælges af GF BF vælges af BEST BF vælges af BEST BF for Tryghedsgruppen smba er også BF for selskabet. BF vælges af BEST BF vælges af BEST (BEST vælger selv om der skal udpeges en næstformand) 1 Engelsk Engelsk N/A Engelsk Engelsk N/A N/A N/A Engelsk N/A 2 til 5 2 til 6 2 til 6 1 til 9 1 til 7 1 til 3 2 til 8 2 til 6 1 til 6 1 til 3 BF + BM eller BNF + BM eller BM + D eller D + D BF/BNF + BM eller BM + D eller D + D eller samlede BEST BF + BNF eller BF/ BNF + BM eller BF/ BNF + D eller D + D eller samlede BEST D + D eller D/BM + BF/BNF eller samlede BEST D + D eller D + BF/ BNF eller samlede BEST BF/BNF + D eller 2 BM'er eller samlede BEST BF + BM/D eller D + D eller samlede BEST Samlede BEST eller BM + D eller D + D BF/BNF + D eller AD + D eller D + 2 BM'er eller samlede BEST BF eller AD eller 4 BM'er eller BM + D eller samlede BEST 19

20 Oversigt De enkelte selskaber Selskab A.P. Møller Mærsk A/S Carlsberg A/S Chr. Hansen Holding A/S Coloplast B A/S Danske Bank A/S DSV A/S FLSmidth & Co. A/S Genmab A/S Retningslinjer for incitamentsaflønning (SEL 139)/personkreds der modtager incitamentsbaseret aflønning. DIR. DIR. DIR. DIR. DIR. DIR. DIR. DIR + BEST Former for incitamentsbaseret aflønning i henhold til retningslinjerne, jf. ovenfor (+ Betingede aktier) Enhver form for variabel aflønning, herunder: (+ Resultatkontrakter) (+ Fastholdelsesbonus) (+ Loyalitetsbonus) (+ Aktier) (+ Aktieoptioner) (+ Warrants) (+ Performanceaktier) (+ Fantomaktier) Enhver form for variabel aflønning, herunder: (+ Restricted Share Units) (+ Aktieoptioner) (+ Warrants) (+ Fastholdelsesbonus) (+Fratrædelsesgodtgørelse) (+ Sign-on bonus) (+ Aktieoptioner) (+ Aktier) (+ Betingede aktier) (+ Aktieoptioner) (+ Aktieoptioner) (+ Warrants) (+ Aktieoptioner) (+ Betingede aktier) (+ Warrants) BEST: (+ Betingede aktier) Revisor 1 eller 2 1 eller flere 1 1 eller flere 1 eller flere 1 til 2 1 til 2 1 til flere Regnskabsår Kalenderåret Kalenderåret 1. sep. til 31. aug. 1. okt. til 30. sept. Kalenderåret Kalenderåret Kalenderåret Kalenderåret Sprog i årsrapporten Engelsk Bestyrelsen kan vælge tillige at udarbejde årsrapporten på dansk Engelsk Bestyrelsen kan vælge tillige at udarbejde på dansk Dansk Dansk Engelsk Bestyrelsen vælge tillige at udarbejde årsrapporten på dansk Dansk Engelsk Engelsk Bestyrelsen kan vælge tillige at udarbejde årsrapporten på dansk 20

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8 Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218 Side 1 af 8 Side 2 af 8 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1. Selskabets navn er Auriga Industries A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

Vedtægter for Novo Nordisk A/S

Vedtægter for Novo Nordisk A/S Vedtægter for Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Aktiekapital... 3 4. Aktier og ejerbog... 3 5. Forhøjelse af aktiekapitalen... 4 6. Generalforsamlingen, afholdelsessted

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. 20. marts 2014

CARLSBERG. Vedtægter. 20. marts 2014 CARLSBERG Vedtægter 20. marts 2014 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER 20. marts 2014 Indhold Side 1. afsnit 1-3 Selskabets navn, koncernsprog og formål...

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes 24. januar 2013 kl. 17.00 Stamholmen 70, 2650 Hvidovre Dagsorden 1. Ledelsens

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn og formål 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment Technologies

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S VEDTÆGTER JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Jobindex A/S Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Jobsafari A/S

Læs mere

VEDTÆGTER LOLLANDS BANK

VEDTÆGTER LOLLANDS BANK VEDTÆGTER for Aktieselskabet LOLLANDS BANK (CVR.nr. 36684828) Stiftet den 9. februar 1907 lollandsbank.dk Bankens navn, hjemsted og formål 1. Bankens navn er Aktieselskabet Lollands Bank. Banken driver

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5 NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 25. marts 2015 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F.

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F. 1 af 8 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10 Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008 VEDTÆGTER for Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S December 2007 2 af 8 Navn, hjemsted og formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Selskabets navn,

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes InterMail A/S, Stamholmen 70, 2650 Hvidovre, Danmark Selskabsmeddelelse nr. 4 6. januar 2014 Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling,

Læs mere

Generalforsamling. lægning og afholdelse af generalforsamling

Generalforsamling. lægning og afholdelse af generalforsamling Marts 2013 N y t Generalforsamling i børsnoterede selskaber Selskabslovgivningen, NASDAQ OMX Copenhagen A/S Regler for udstedere af aktier ( Udstederreglerne ) og Anbefalingerne for god Selskabsledelse

Læs mere

Vedtægter for SimCorp A/S

Vedtægter for SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 Vedtægter for SimCorp A/S Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for COWI Holding A/S (CVR-nr. 32892973) ("Selskabet")

VEDTÆGTER. for COWI Holding A/S (CVR-nr. 32892973) (Selskabet) VEDTÆGTER for COWI Holding A/S (CVR-nr. 32892973) ("Selskabet") 2013 1. Navn 1.1 Selskabets navn er COWI Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at drive holding-virksomhed, herunder som øverste

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 Indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Nasdaq OMX Copenhagen A/S Charlottenlund, den 11. juli 2014 Meddelelse nr. 131 Referat fra ekstraordinær generalforsamling Fredag den 11. juli 2014 kl. 9.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i

Læs mere

VEDTÆGTER for TORM A/S CVR nr. 22460218. 1.1. Selskabets navn er TORM A/S.

VEDTÆGTER for TORM A/S CVR nr. 22460218. 1.1. Selskabets navn er TORM A/S. VEDTÆGTER for TORM A/S CVR nr. 22460218 1 1.1. Selskabets navn er TORM A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Aktieselskabet af 3. november 1986 (TORM A/S), BWT 3 A/S (TORM A/S)

Læs mere

VEDTÆGTER (nuværende) Forslag til ændrede VEDTÆGTER. for. for. Arkil Holding A/S (CVR.nr. 36 46 95 28) Arkil Holding A/S (CVR.nr.

VEDTÆGTER (nuværende) Forslag til ændrede VEDTÆGTER. for. for. Arkil Holding A/S (CVR.nr. 36 46 95 28) Arkil Holding A/S (CVR.nr. PLESNER ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER (nuværende) Forslag til ændrede VEDTÆGTER for for Arkil Holding A/S (CVR.nr. 36 46 95 28) Arkil Holding A/S (CVR.nr. 36 46 95 28) Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S I henhold til vedtægternes punkt 6.2 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Nordicom A/S onsdag, den 29. april 2015, kl. 16.00 Generalforsamlingen afholdes

Læs mere

Vedtægter Roskilde Bank A/S

Vedtægter Roskilde Bank A/S Vedtægter Roskilde Bank A/S Side 2 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Roskilde Bank A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne: Benløse Sparekasse A/S Den

Læs mere

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne Emne: Ordinær Generalforsamling Indkalder: Tid: Torsdag, den 29. april 2010 Indk.dato: Sted: Toftegårdsvej 4, 8370 Hadsten Rev: 03-05-2010 År 2010, den 29. april, afholdtes Ordinær Generalforsamling i

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 12. marts 2009

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 12. marts 2009 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 12. marts 2009 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1760 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 12. marts 2009 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S, CVR-NR. 30532228

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S, CVR-NR. 30532228 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S, CVR-NR. 30532228 Serendex Pharmaceuticals A/S // www.serendex.com // info@serendex.com // Slotsmarken 12, 1.th, DK-2970 Hørsholm

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2010

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2010 24. februar 2010 MEDDELELSE Nr.: 3 Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2010 Vedlagt er GN Store Nords indkaldelse til generalforsamling 2010 samt fuldstændige forslag. For yderligere information

Læs mere

Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917

Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabsmeddelelse nr. 12/2013 5. december 2013 Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Coloplast A/S. Selskabet driver endvidere virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDERSEN & MARTINI A/S

VEDTÆGTER. for ANDERSEN & MARTINI A/S VEDTÆGTER for ANDERSEN & MARTINI A/S Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er "ANDERSEN & MARTINI A/S". Selskabet driver tillige virksomhed under navnene "AUTO-ISLEV A/S (ANDERSEN & MARTINI A/S)",

Læs mere

GENERALFORSAMLINGER I BØRSNOTEREDE SELSKABER. Ved advokat Trine Damsgaard Vissing

GENERALFORSAMLINGER I BØRSNOTEREDE SELSKABER. Ved advokat Trine Damsgaard Vissing GENERALFORSAMLINGER I BØRSNOTEREDE SELSKABER Ved advokat Trine Damsgaard Vissing PRAKTIK I FORBINDELSE MED GENERALFORSAMLINGER Før Under Efter SAMSPIL MELLEM FLERE REGELSÆT Børsregler Selskabsloven GF

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Nasdaq OMX Copenhagen A/S Hellerup, den 19. april 2010 Meddelelse nr. 57 Indkaldelse til generalforsamling Bestyrelsen for Investea German High Street II A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

FOR. Ingen kapitalejer er forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse hverken helt eller delvis.

FOR. Ingen kapitalejer er forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse hverken helt eller delvis. V E D T Æ G T E R FOR B O C O N C E P T H O L D I N G A / S 1. Selskabets navn er BoConcept Holding A/S. Selskabets binavn er Denka Holding A/S (BoConcept Holding A/S). Selskabets hjemsted er Herning Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. Land & Leisure A/S. CVR nr. 31 22 65 11 -------------------------------

V E D T Æ G T E R F O R. Land & Leisure A/S. CVR nr. 31 22 65 11 ------------------------------- V E D T Æ G T E R F O R Land & Leisure A/S CVR nr. 31 22 65 11 ------------------------------- 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Land & Leisure A/S. Binavne: Active Bolig Invest A/S (Land & Leisure

Læs mere

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i Nordic Shipholding A/S (CVR-nr.: 76 35 17 16) Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S tirsdag den 23. april

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S

V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S V E D T Æ G T E R for InterMail A/S Maj 2006 g:\023098-005060\000064 NAVN: 1: Selskabets navn er InterMail A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene National Industri A/S (InterMail A/S)

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Vedtægt Udgave 30. november 2009 Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Bankens navn er Alm. Brand Bank A/S. 1 Banken driver tillige virksomhed under binavnene SJL-banken a/s (Alm. Brand Bank A/S) og

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Aktionærerne i

Læs mere

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens pkt. VA1. I indkaldelsens forslag til nye 3C og 3D, er der fejlagtigt anført gældsbreve,

Læs mere

Vedtægter for TDC A/S

Vedtægter for TDC A/S Vedtægter for TDC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er TDC A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene AIRTALK MOBILTELEFONI A/S BERLINGSKE MOBIL A/S BILLINGCOM A/S

Læs mere

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009 5. marts 2009 MEDDELELSE Nr. : 7 Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009 Vedlagt er GN Store Nords indkaldelse til generalforsamling 2009 samt fuldstændige forslag. For yderligere information

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz og Jensen A/S. 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Jyske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den 19. marts 2014, kl. 15.00 på Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg,

Læs mere

VEDTÆGTER for DLR Kredit A/S

VEDTÆGTER for DLR Kredit A/S VEDTÆGTER for DLR Kredit A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er DLR Kredit A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Dansk Landbrugs Realkreditfond A/S. 2. FORMÅL Selskabets formål er at

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010. København den 25. marts 2010. Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen, tlf.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010. København den 25. marts 2010. Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen, tlf. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16,1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07

VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07 VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med binavnene: Football Club København A/S (PARKEN

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

Forslag fra bestyrelsen:

Forslag fra bestyrelsen: Forslag fra bestyrelsen: Bemyndigelse til at lade banken erhverve egne aktier Bestyrelsen er indtil næste ordinære generalforsamling bemyndiget til, at erhverve egne aktier for op til 10 % af bankens aktiekapital,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 ---------------------------------

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- V E D T Æ G T E R for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S cvr. nr. 34 01 84 13 Den 27. august 2009 kl. 16:00 afholdtes ordinær generalforsamling i selskabet på selskabets kontor, Mørupvej 16, 7400

Læs mere

Bankens formål er at drive pengeinstitutvirksomhed samt anden ifølge pengeinstitutlovgivningen tilladt virksomhed.

Bankens formål er at drive pengeinstitutvirksomhed samt anden ifølge pengeinstitutlovgivningen tilladt virksomhed. BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Bankens navn er Totalbanken A/S. Bankens hjemsted er Assens Kommune. Bankens formål er at drive pengeinstitutvirksomhed samt anden ifølge pengeinstitutlovgivningen tilladt

Læs mere

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S Vedtægter 18. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR. 33 03 26 33 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets binavn

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 10. april 2007

Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 10. april 2007 Fondsbørsmeddelse nr. 6/2007 Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 10. april 2007 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I LIFECYCLE PHARMA A/S LifeCycle Pharma A/S (OMX: LCP) ( Selskabet ) afholder

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HVIDBJERG BANK A/S

VEDTÆGTER FOR HVIDBJERG BANK A/S VEDTÆGTER FOR HVIDBJERG BANK A/S Navn, hjemsted og formål Bankens navn er HVIDBJERG BANK, Aktieselskab. Hjemstedet er Struer Kommune. Formålet er at drive bankvirksomhed samt anden ifølge banklovgivningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Lån & Spar Bank A/S

V E D T Æ G T E R. for. Lån & Spar Bank A/S V E D T Æ G T E R for Lån & Spar Bank A/S ---ooooo-- SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1.1. Selskabets navn er Lån & Spar Bank A/S. Banken driver tillige virksomhed under følgende binavne: CO II Bank

Læs mere

VEDTÆGTER. Aarhus Lokalbank Aktieselskab FOR. Østergade 15 8370 Hadsten Telefon 86 98 15 00 mail@aarhuslokalbank.dk www.aarhuslokalbank.

VEDTÆGTER. Aarhus Lokalbank Aktieselskab FOR. Østergade 15 8370 Hadsten Telefon 86 98 15 00 mail@aarhuslokalbank.dk www.aarhuslokalbank. VEDTÆGTER FOR Aarhus Lokalbank Aktieselskab Østergade 15 8370 Hadsten Telefon 86 98 15 00 mail@aarhuslokalbank.dk www.aarhuslokalbank.dk CVR. NR. 37729116 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Bankens navn er: Aarhus

Læs mere

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S VEDTÆGTER 15. maj 2012 FOR Investeringsselskabet Artha12 A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha12 A/S. 1.2 Selskabets formål er at skabe et gennemsnitligt afkast

Læs mere

Den veltilrettelagte generalforsamling. Niels Kornerup, partner

Den veltilrettelagte generalforsamling. Niels Kornerup, partner Den veltilrettelagte generalforsamling Niels Kornerup, partner Den veltilrettelagte generalforsamling Overordnet fire faser 1. Forberedelse 2. Indkaldelse 3. Afholdelse 4. Opfølgning 2 Regulering Selskabsloven

Læs mere

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rungsted Havn A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 2 Formål 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S

VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S (CVR-nr.: 42 99 78 11) 1.1 Selskabets navn er "Sanistål A/S". 1. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene "Jysk Maskinteknik A/S (Sanistål A/S)" "Sanibad (Sanistål

Læs mere

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er drive fabrikions- og handelsvirksomhed,

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling GN Store Nord A/S Ordinær generalforsamling Fredag den 21. marts 2014, kl. 10.00 CVR-nr. 24257843 2 / ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 Med henvisning til vedtægternes pkt. 11 indkalder GN Store Nord A/S

Læs mere