UDDANNELSESORDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD - SYD - ØST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDDANNELSESORDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD - SYD - ØST"

Transkript

1 UDDANNELSESORDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD - SYD - ØST Godkendt af Sundhedsstyrelsen 15. juni 2015 på dispensation til at gælde for specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje indtil revideret bekendtgørelse for specialuddannelsen er trådt i kraft og endelig uddannelsesordning er godkendt.

2 Indholdelsfortegnelse 1. GRUNDLAG FOR UDDANNELSEN, FORMÅL OG FUNKTIONSOMRÅDER LÆRINGSUDBYTTE ADGANGSBETINGELSER UDDANNELSESREGIONER UDDANNELSESSTRUKTUR, LÆRING I TEORI OG KLINIK Uddannelsens opbygning Den uddannelsessøgende som den aktive part Læring i de kliniske og teoretiske dele af uddannelsesperioderne Studiebesøg i den kliniske del af udannelsen GENERELT OM BEDØMMELSE Mødepligt, fravær og sygeeksamen KLINISKE UDDANNELSESSTEDER KRAV TIL UNDERVISERE OG KLINISKE VEJLEDERE BEVIS OG TITEL MERITBESTEMMELSER UDDANNELSENS FORANKRING SPECIALUDDANNELSESRÅDET UDDANNELSESPERIODE 1: KLINISK PSYKIATRISK SYGEPLEJE Læringsmål RETNINGSLINJER FOR INTERN PRØVE Formål Kriterier Prøvens omfang Bedømmelse UDDANNELSESPERIODE 2: SUNDHEDSPÆDAGOGIK OG FORMIDLING Læringsmål RETNINGSLINJER FOR OBLIGATORISK OPGAVE Formål Kriterier Vejledning Opgavens omfang Bedømmelse UDDANNELSESPERIODE 3: UDVIKLING SAMT TVÆRFAGLIGT, TVÆRPROFESSIONELT OG TVÆRSEKTORIELT ARBEJDE Læringsmål RETNINGSLINJER FOR OBLIGATORISK OPGAVE Formål Kriterier Vejledning Opgavens omfang Bedømmelse UDDANNELSESPERIODE 4: PSYKIATRISK SYGEPLEJE OG AFSLUTTENDE EKSAMENSOPGAVE Læringsmål RETNINGSLINJER FOR AFSLUTTENDE EKSAMEN Formål Kriterier Vejledning Opgavens omfang Bedømmelse Regler i forbindelse med omprøve... 15

3 1. GRUNDLAG FOR UDDANNELSEN, FORMÅL OG FUNKTIONSOMRÅDER Formålet med uddannelsen til specialsygeplejerske i psykiatrisk sygepleje er, at sygeplejersken på videregående niveau udvikler faglige kompetencer med henblik på at varetage funktionsområdet som specialsygeplejerske i psykiatrisk sygepleje. De faglige kompetencer indebærer, at sygeplejersken besidder en omfattende viden og kliniske færdigheder, hvor sygeplejersken påtager sig et ansvar for helhed, kvalitet, samarbejde og koordinering samt tager initiativ til udvikling af den psykiatriske sygepleje. Uddannelsen til specialsygeplejerske i psykiatrisk sygepleje skal afspejle den til enhver tid aktuelle kliniske praksis i psykiatrien. Specialsygeplejersken er ansvarlig for sin virksomhedsudøvelse i henhold til sin autorisation som sygeplejerske, jf. lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed. Funktionsområdet for en specialsygeplejerske i psykiatrisk sygepleje omfatter, at sygeplejersken på videregående niveau har viden, færdigheder og kompetencer inden for: 1) Klinisk psykiatrisk sygepleje 2) Sundhedspædagogik 3) Udvikling, tværfagligt, tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde 2. LÆRINGSUDBYTTE Specialsygeplejersker i psykiatrisk i psykiatrisk sygepleje har efter afsluttet uddannelse opnået følgende læringsudbytte: Viden Har viden om højeste internationale forskning indenfor udvalgte områder relateret til klinisk psykiatrisk sygepleje. Kan forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere over udvalgte fagområders viden samt kunne identificere kliniske problemstillinger relateret til den psykiatriske sygepleje. Færdigheder Kan mestre udvalgte videnskabelige metoder og redskaber samt mestre generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for klinisk psykiatrisk sygepleje. Kan vurdere og vælge blandt udvalgte fagområders videnskabelige teorier, metoder, redskaber og generelle færdigheder samt på et videnskabeligt grundlag opstille nye analyse- og løsningsmodeller relateret til den kliniske psykiatriske sygepleje Kan formidle udvalgt forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister relateret til den kliniske psykiatriske sygepleje. Kompetencer Kan håndtere arbejdssituationer der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller. Kan selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt, tværfagligt, -professionelt og -sektorielt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar. Kan selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering. 1

4 3. ADGANGSBETINGELSER Bestået dansk eller udenlandsk sygeplejerskeeksamen på bachelorniveau eller anden dansk eller udenlandsk sygeplejeeksamen samt et modul i en diplomuddannelse i videnskabsteori og metode eller tilsvarende Dansk autorisation som sygeplejerske Mindst 2 års fuldtidsansættelse inden for psykiatrien Aftale med arbejdsgiveren om 1-årig videreuddannelse 4. UDDANNELSESREGIONER Specialuddannelsen udbydes i tre uddannelsesregioner i Danmark: Nord omfatter Region Midtjylland og Region Nordjylland Syd omfatter Region Syddanmark Øst omfatter Region Hovedstaden og Region Sjælland 5. UDDANNELSESSTRUKTUR, LÆRING I TEORI OG KLINIK Uddannelsen er en 1-årig videreuddannelse svarende til 60 ECTS-point. Uddannelsen består af 20 ugers teoretisk undervisning og 25 ugers klinisk undervisning. Uddannelsen er tilrettelagt med veksling mellem teoretisk og klinisk uddannelse. Uddannelsen består af fire uddannelsesperioder, fordelt således: 1. Uddannelsesperiode: Klinisk psykiatrisk sygepleje svarende til 23 ECTS-point 2. Uddannelsesperiode: Sundhedspædagogik svarende til 10 ECTS-point 3. Uddannelsesperiode: Udvikling, tværfagligt, tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde svarende til 17 ECTS-point 4. Uddannelsesperiode: Psykiatrisk sygepleje afsluttende eksamen svarende til 10 ECTSpoint 5.1. Uddannelsens opbygning Uddannelsesperiode 1 Uddannelsesperiode 2 Uddannelsesperiode 3 Uddannelsesperiode 4 Klinisk psykiatrisk sygepleje Sundhedspædagogik Udvikling, tværfagligt, tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde Psykiatrisk sygepleje og afsluttende eksamen Teori Klinik Teori Klinik Teori Klinik Teori Klinik Teori Klinik Teori og klinik* 7 uger 2 uger 4 uger 5 uger 3 uger 5 uger 4 uger 2 uger 2 uger 6 uger 5 uger *I uddannelsesperiode 4 skal klinik forstås som den uddannelsessøgendes bearbejdning af en klinisk problemstilling. Den uddannelsessøgende er ikke deltagende i klinisk praksis i denne periode. Til hvert studieår udarbejdes en studievejledning med information gældende for det aktuelle hold. 2

5 5.2. Den uddannelsessøgende som den aktive part Den uddannelsessøgende har i et tæt samarbejde med klinikken en helt central rolle i designet af sit uddannelsesforløb og i de enkelte læringssituationer. Det er således den enkelte uddannelsessøgende muligheder, der er udgangspunktet for specialuddannelsens overordnede planlægning og konkrete pædagogiske praksis. Den teoretiske del af uddannelsen er bygget op således at den giver de uddannelsessøgende en række læringsmuligheder for selvstændigt og under vejledning at sammensætte sine læringsaktiviteter og trænes her igennem til at udvikle kompetencer inden for feedback, peerfeedback og selvevaluering Læring i de kliniske og teoretiske dele af uddannelsesperioderne Læring i de kliniske og teoretiske dele er forudsætningen for den uddannelsessøgendes udvikling af viden, færdigheder og kompetencer. Uddannelsen er planlagt, så den uddannelsessøge kontinuerligt veksler mellem bearbejdning af teoretiske og kliniske aspekter af de kliniske problemstillinger. Gennem deltagelse i klinisk praksis understøttes den uddannelsessøgendes læring i forskellige sammenhænge, hvilket fremmer transfer mellem læringen i det kliniske og det teoretiske rum Studiebesøg i den kliniske del af udannelsen Den uddannelsessøgende planlægger studiebesøg i den sengebaserede og ambulante psykiatri og i socialpsykiatrien. Studiebesøgene planlægges med udgangspunkt i den kliniske problemstilling i et samarbejde med klinisk vejleder. 6. GENERELT OM BEDØMMELSE På specialuddannelsen afholdes følgende: Intern prøve Obligatorisk opgave 1 Obligatorisk opgave 2 Den afsluttende eksamen Bedømmelse af hver af de tre kliniske perioder Intern prøve afvikles i uddannelsesperiode 1. Den bedømmes med intern censor og uddannelseskoordinator eller dennes stedfortræder. Intern prøve bedømmes bestået/ikke bestået. Obligatoriske opgave 1 afvikles i uddannelsesperiode 2. Den bedømmes af intern censor og uddannelseskoordinator eller dennes stedfortræder. Obligatorisk opgave 1 bedømmes bestået/ikke bestået. Obligatoriske opgave 2 afvikles i uddannelsesperiode 3. Den bedømmes af intern censor og uddannelseskoordinator eller dennes stedfortræder. Obligatorisk opgave 2 bedømmes bestået/ikke bestået. Den afsluttende eksamen afvikles i slutningen af uddannelsesperiode 4. Den tager udgangspunkt i en selvvalgt klinisk problemstilling, der er relevant for specialsygeplejerskens funktionsområde. Den afsluttende eksamen bedømmes med angivelse af karakter ud fra 7 trins-skalaen af ekstern censor. jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 262 af 20. marts 2007 om karakterskala og anden bedømmelse. De kliniske perioder bedømmes af en udpeget klinisk vejleder, som vurderer opfyldelsen af læringsmål efter kliniske uddannelsesperiode 1, 2 og 3. Den samlede kliniske bedømmelse vurderes bestået/ikke bestået. For at kunne indstilles til den afsluttende eksamen skal såvel klinisk uddannelse som intern prøve, obligatoriske opgave 1 og 2 være bestået. Den uddannelsessøgende kan indstille sig til intern prøve, obligatorisk opgave 1, obligatorisk opgave 2 og afsluttende eksamen tre gange. 3

6 Har den uddannelsessøgende ikke afleveret intern prøve, obligatorisk opgave 1 og 2 eller afsluttende eksamensopgave til den fastsatte tidsfrist, betragtes opgaven som ikke bestået. En ikke bestået klinisk uddannelsesperiode forlænges i fornødent omfang efter nærmere aftale mellem klinisk vejleder og uddannelseskoordinator Mødepligt, fravær og sygeeksamen Der er mødepligt på uddannelsen og ved fravær gælder de samme ansættelsesforhold som den uddannelsessøgende er ansat under. Fravær over 10 pct. fra henholdsvis teoriundervisning eller klinisk uddannelse forlænger uddannelsestiden svarende til fraværet. Sygeeksamen kan tilbydes, såfremt en uddannelsessøgende på grund af sygdom er forhindret i at udarbejde, aflevere eller gennemføre intern prøve, obligatoriske opgave 1 og 2 eller afsluttende eksamen inden for den fastsatte tidsfrist. Udsættelse kan gives mod dokumentation i form af en lægeerklæring. I tilfælde af sygdom er det den uddannelsessøgendes ansvar at kontakte uddannelseskoordinatoren med henblik på udsættelse. 7. KLINISKE UDDANNELSESSTEDER Læring i de kliniske perioder sker med udgangspunkt i den uddannelsessøgendes eget ansættelsessted med krav om studiebesøg for at sikre det varierede patientforløb og grundlag. 8. KRAV TIL UNDERVISERE OG KLINISKE VEJLEDERE Krav til de teoretiske underviseres kvalifikationer Master-, kandidat eller ph.d. niveau eller anden relevant specialviden Krav til de kliniske vejlederes kvalifikationer Autorisation som sygeplejerske Specialuddannelse i psykiatrisk sygepleje, master- eller kandidatuddannelse. Erfaring inde for psykiatrisk sygepleje og med tilknytning til området Fagligt, pædagogisk og personligt ajourført i relation til funktionen 9. BEVIS OG TITEL De regionale uddannelsesinstitutioner udsteder et af Sundhedsstyrelsen godkendt uddannelsesbevis for uddannelsens gennemførelse. Den, der har gennemført specialuddannelsen, gives betegnelsen: Specialsygeplejerske i psykiatrisk sygepleje. Den engelske betegnelse er Postgraduate mental health nurse. 10. MERITBESTEMMELSER Specialuddannelsesrådet kan efter en individuel vurdering give dispensation til afkortning af uddannelsen (merit) på baggrund af dokumenteret anden relevant uddannelse. 4

7 11. UDDANNELSENS FORANKRING Sundhedsstyrelsen fører tilsyn med tilrettelæggelsen og gennemførelsen af specialuddannelsen. Sundhedsstyrelsen kan som tilsynsmyndighed anmode specialuddannelsesrådet og de beskikkede censorer om oplysninger om uddannelsesvirksomheden. Uddannelsesstedet fører fortegnelse over de til uddannelsen optagne sygeplejersker og har en fortegnelse over udstedte beviser. Uddannelsesstedet orienterer Sundhedsstyrelsen om, hvilke sygeplejersker, der har gennemført specialuddannelsen. Sundhedsstyrelsen fører register over sygeplejersker, der har gennemført specialuddannelsen. 12. SPECIALUDDANNELSESRÅDET Regionerne nedsætter i fællesskab et landsdækkende specialuddannelsesråd sammensat af repræsentanter fra de ansættende myndigheder og personer med viden om psykiatrisk sygepleje 5

8 13. UDDANNELSESPERIODE 1: KLINISK PSYKIATRISK SYGEPLEJE Formålet med uddannelsesperiode 1 er, at den uddannelsessøgende videreudvikler sine erhvervsrettede kompetencer i klinisk psykiatrisk sygepleje Læringsmål Viden Har forskningsbaseret viden på højest internationalt niveau inden for udvalgte områder af den kliniske psykiatriske sygepleje Har viden om og kan redegøre for og reflektere over psykopatologi, differentialdiagnoser, den diagnostiske proces samt anvendte diagnostiske instrumenter Har på baggrund af forskellige videnskabsteoretiske perspektiver forståelse for hvilke muligheder og begrænsninger de forskellige positioner tilbyder og hvad det betyder i praksis når der skiftes position Kan redegøre for og reflektere over udvalgte perspektiver og metoder i psykiatrisk sygepleje Kan redegøre for og reflektere over udviklingen i psykiatrisk sygepleje i relation til den nutidige professionsudøvelse Kan redegøre for og forholde sig kritisk til sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse i forskellige videnskabsteoretiske perspektiver Færdigheder Kan vurdere og argumentere for samt formidle psykiatrisk sygepleje til fagfæller og ikke specialister Kan observere, analysere, vurdere og formidle psykopatologiske symptomer, samt diskutere og argumentere for diagnoser, diagnostiske instrumenter og farmakologisk behandling Kan vurdere behovet for og tage initiativ til sundhedsfremme og forebyggelse i komplekse og uforudsigelige forløb Kan anvende teorier og metoder til at forholde sig kritisk og konstruktivt til både etableret og nye perspektiver, tilgange og teknologier inden for klinisk psykiatri Kompetencer Kan selvstændigt tage initiativ til, tilrettelægge, udføre og evaluere psykiatrisk sygepleje i komplekse, uforudsigelige kliniske forløb i forskellige sygdomsfaser i samarbejde med fagfæller og ikke specialister, herunder patienter og pårørende. Kan selvstændigt igangsætte og medvirke til at gennemføre tværfaglige beslutninger på baggrund af psykopatologiske symptomer, diagnostiske instrumenter og diagnoser og derved yde kvalificeret, selvstændigt bidrag til diagnostisk afklaringer samt valg af sygepleje- og behandlingsmetoder Kan selvstændigt tage initiativ til opsporing, forebyggelse og behandling af somatiske lidelser Kan selvstændigt tage initiativ til sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse i komplekse og uforudsigelige forløb Kan identificere egne læringsbehov og tage ansvar for egen faglig udvikling inden for psykiatrisk sygepleje 6

9 14. RETNINGSLINJER FOR INTERN PRØVE I den sidste uge i den teoretiske del af uddannelsesperiode 1 afholdes prøve med intern censur. Prøven er en individuel stillet opgave, som består af en synopsiseksamen 1. Prøven bedømmes bestået/ikke bestået Formål Prøven skal vise, at den uddannelsessøgende kan identificere, analysere, argumentere for og diskutere en klinisk sygeplejefaglig problemstilling og kritisk vurdere anvendeligheden af den udvalgte teori i relation til formål og læringsmål for uddannelsesperiode Kriterier I den skriftlige del: Udarbejde en redegørelse for en klinisk problemstilling Afgrænse problemstillingen Opstille en problemformulering til videre bearbejdning Redegøre for og begrunde valg af teori I den mundtlige del: Analysere, argumentere og diskutere den kliniske problemstilling og den valgte teori Kritisk at diskutere og vurdere anvendeligheden af den valgte teori Konkludere i forhold til problemformuleringen Vurdere konklusionens mulige konsekvenser for den kliniske psykiatriske sygepleje Prøvens omfang Synopsis skal følge redaktionelle retningslinjer for opgaveskrivning (Bilag 7) og have et omfang af maksimalt satsenheder. Synopsen afleveres elektronisk i en samlet pdf-fil på et nærmere angivet tidspunkt. Den mundtlige eksamination varer 35 minutter fordelt således: 5 minutter: Den uddannelsessøgendes oplæg 20 minutter: Eksaminationen 10 minutter: Voteringen (voteringen kan ikke overværes af den uddannelsessøgende) Bedømmelse Vurderingen af synopsis sker på baggrund af formål og kriterier for intern prøve. Synopsis bedømmes af uddannelseskoordinatoren eller dennes stedfortræder og en internt udpeget censor. Hovedvægten af bedømmelsen lægges på den mundtlige eksamination og bedømmes bestået/ikke bestået. Såfremt intern prøve ikke bestås, fastsætter uddannelseskoordinator: Tidsramme for evt. omarbejdelse af skriftlig synopsis Afleveringsdato for skriftlig synopsis Dato for eksamination Eksamination med ny intern censor 1 Synopsiseksamen er en helhed, der består af 3 dele. Den indeholder de samme elementer som en traditionel opgave, men her er delene fordelt på en skriftlig synopsis, et forberedt mundtligt oplæg og en dialog (Hvass 2014). 7

10 15. UDDANNELSESPERIODE 2: SUNDHEDSPÆDAGOGIK OG FORMIDLING Formålet med uddannelsesperiode 2 er, at den uddannelsessøgende videreudvikler sine erhvervsrettede kompetencer i relation til sundhedspædagogik og formidling i klinisk psykiatrisk sygepleje Læringsmål Viden Kan beskrive, identificere, reflektere over og vurdere teorier, begreber og teknologier relateret til sundhedspædagogik og formidling i klinisk praksis. Har viden om højeste internationale forskning indenfor udvalgte områder relateret til sundhedspædagogik og formidling i klinisk psykiatrisk sygepleje. Færdigheder Kan observere, analysere og vurdere sundhedspædagogiske problemstillinger i den klinisk psykiatriske sygepleje, samt diskutere og argumentere for løsningen af sundhedspædagogiske problemstillinger Kan vurdere og argumentere for, samt formidle sundhedspædagogiske problemstillinger til fagfæller og ikke specialister, herunder patienter og pårørende. Kan vurdere behovet for, tage initiativ til samt formidle løsning af sundhedspædagogiske problemstillinger i komplekse og uforudsigelige forløb. Kan anvende sundhedspædagogiske, pædagogiske og didaktiske teorier og metoder til at forholde sig kritisk og konstruktivt til både etablerede og nye metoder og teknologier i det sundhedspædagogiske arbejde indenfor klinisk psykiatrisk sygepleje. Kompetencer Kan selvstændigt tage initiativ til, tilrettelægge, udføre og evaluere sundhedspædagogiske interventioner i komplekse, uforudsigelige forløb i samarbejde med fagfæller og ikke- specialister, herunder patienter og pårørende.. Kan selvstædigt igangsætte og medvirke til at gennemføre tværfaglige og tværsektorielle beslutninger på baggrund af sundhedspædagogiske problemstillinger og derved yde kvalificeret og selvstændigt bidrag til sundhedspædagogiske interventioner. Kan identificere egne læringsbehov og tage ansvar for udvikling af egne handlekompetencer i det sundhedspædagogiske arbejde. 8

11 16. RETNINGSLINJER FOR OBLIGATORISK OPGAVE 1 Obligatorisk opgave 1 udarbejdes i løbet af uddannelsesperiode 2. Prøven er en individuel stillet opgave, som består af en synopsiseksamen 2. Prøven bedømmes bestået/ikke bestået Formål Opgaven skal dokumentere, at den uddannelsessøgende, i relation til formål og læringsmål for uddannelsesperiode 2, selvstændigt kan planlægge en sundhedspædagogisk intervention. Den uddannelsessøgende skal dokumentere viden, færdigheder og kompetencer inden for sundhedspædagogik og formidling i relation til den sygeplejefaglige kontekst Kriterier I den skriftlige del: Uarbejde en redegørelse for en klinisk sundhedspædagogisk problemstilling Redegør for og begrunde valg af teori og evt. empiri Beskriv hvordan den sundhedspædagogiske intervention planlægges I den mundtlige del: Analyser, argumenter for og diskuter planlægningen af den sundhedspædagogiske intervention ud fra den valgte teori og evt. empiri Vurder mulige konsekvenser af den sundhedspædagogiske intervention for den kliniske psykiatriske sygepleje Vejledning Der ydes 1 timers vejledning i gruppe Opgavens omfang Synopsis skal følge redaktionelle retningslinjer for opgaveskrivning (Bilag 7) og have et omfang af maksimalt satsenheder. Synopsen afleveres elektronisk i en samlet pdf-fil på et nærmere angivet tidspunkt. Den mundtlige eksamination varer 35 minutter fordelt således: 5 minutter: Den uddannelsessøgendes oplæg 20 minutter: Eksaminationen 10 minutter: Voteringen (voteringen kan ikke overværes af den uddannelsessøgende) Bedømmelse Vurderingen af synopsis sker på baggrund af formål og kriterier for obligatorisk opgave 1. Synopsis bedømmes af uddannelseskoordinatoren eller dennes stedfortræder og en internt udpeget censor. Hovedvægten af bedømmelsen lægges på den mundtlige eksamination og bedømmes bestået/ikke bestået. Såfremt obligatorisk opgave 1 ikke bestås, fastsætter uddannelseskoordinator: Tidsramme for evt. omarbejdelse af den skriftlige del af synopsis Afleveringsdato for den skriftlige del af synopsis Dato for eksamination Eksamination med ny intern censor 2 Synopsiseksamen er en helhed, der består af 3 dele. Den indeholder de samme elementer som en traditionel opgave, men her er delene fordelt på en skriftlig synopsis, et forberedt mundtligt oplæg og en dialog (Hvass 2014). 9

12 17. UDDANNELSESPERIODE 3: UDVIKLING SAMT TVÆRFAGLIGT, TVÆRPROFESSIONELT OG TVÆRSEKTORIELT ARBEJDE Formålet med uddannelsesperiode 3 er, at den uddannelsessøgende videreudvikler sine erhvervsrettede kompetencer i relation til udvikling og dokumentation af den kliniske psykiatriske sygepleje samt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde Læringsmål Viden Kan, med patienten som omdrejningspunkt, identificere behov for udvikling af den kliniske psykiatriske sygepleje herunder det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde Kan på baggrund af forskellige udviklingsmetoder og teknologier udvise forståelse for hvilke muligheder og begrænsninger de forskellige metoder og teknologier tilbyder. Kan redegøre for og reflektere over dokumentation herunder dokumentationens betydning for udvikling af den kliniske psykiatriske sygepleje. Kan relatere forskningsbaseret viden på højest internationalt niveau inden for udvalgte områder til udvikling af den kliniske psykiatriske sygepleje Færdigheder Kan mestre udvalgte videnskabelige metoder og redskaber til udvikling af klinisk psykiatrisk sygepleje Kan vurdere og anvende udvalgte metoder til udvikling af det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde Kan vurdere og anvende metoder der sikrer sammenhængende patientforløb Kan formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller, der systematisk og målrettet fremmer kvaliteten af de sundhedsfaglige ydelser i psykiatrien til samarbejdspartnere og ikke-specialister (med patienten som omdrejningspunkt). Kompetencer Kan, med patienten som omdrejningspunkt, selvstændigt igangsætte og medvirke til at gennemføre) udvikling af den kliniske psykiatriske sygepleje. Kan selvstændigt tage initiativ til og deltage i udviklingen af det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde Kan selvstændigt varetage og initiere, at dokumentation af den kliniske sygepleje gennemføres professionelt Kan identificere egne læringsbehov og tage ansvar for egen faglig udvikling i forhold til udvikling, dokumentation samt det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde 10

13 18. RETNINGSLINJER FOR OBLIGATORISK OPGAVE 2 Obligatorisk opgave 2 udarbejdes i løbet af uddannelsesperiode 3. Prøven er en individuel stillet opgave, som består af en synopsiseksamen 3. Prøven bedømmes bestået / ikke bestået Formål Opgaven skal dokumentere, at den uddannelsessøgende, i relation til læringsudbytte og centrale indholdselementer for uddannelsesperiode 3, selvstændigt kan planlægge et udviklingstiltag af relevans for klinisk psykiatrisk sygepleje og med udgangspunkt i den uddannelsessøgendes praksis. Den uddannelsessøgende skal dokumentere viden, færdigheder og kompetencer inden for udvikling i relation til den sygeplejefaglige kontekst Kriterier I den skriftlige del: Redegør for en klinisk problemstilling Redegør for og begrund valg af teori og evt. empiri Beskriv kort, hvordan kvalitetsudviklingen planlægges I den mundtlige del: Analyser, argumenter og teoretiser over planlægningen af udviklingstiltaget ud fra den valgte teori og evt. empiri Vurder mulige konsekvenser af udviklingstiltaget for den kliniske psykiatriske sygepleje Vejledning Der ydes 1 timers vejledning i gruppe Opgavens omfang Synopsis skal følge redaktionelle retningslinjer for opgaveskrivning (Bilag 7) og have et omfang af maksimalt 9100 satsenheder. Synopsen afleveres elektronisk i en samlet pdf-fil på et nærmere angivet tidspunkt. Den mundtlige eksamination varer 35 minutter fordelt således: 5 minutter: Den uddannelsessøgendes oplæg 20 minutter: Eksaminationen 10 minutter: Voteringen (voteringen kan ikke overværes af den uddannelsessøgende) 3 Synopsiseksamen er en helhed, der består af 3 dele. Den indeholder de samme elementer som en traditionel opgave, men her er delene fordelt på en skriftlig synopsis, et forberedt mundtligt oplæg og en dialog (Hvass 2014) 11

14 18.5. Bedømmelse Vurderingen af den skriftlige synopsis og den mundtlige eksamination sker på baggrund af formål og kriterier for obligatorisk opgave 2. Synopsis samt den mundtlige eksamination bedømmes af uddannelseskoordinatoren eller dennes stedfortræder og en internt udpeget censor. Hovedvægten af bedømmelsen lægges på den mundtlige eksamination og bedømmes bestået/ikke bestået. Såfremt obligatorisk opgave 2 ikke bestås, fastsætter uddannelseskoordinator: Tidsramme for evt. omarbejdelse af den skriftlige del af synopsis Afleveringsdato for den skriftlige del af synopsis Dato for eksamination Eksamination med ny intern censor 12

15 19. UDDANNELSESPERIODE 4: PSYKIATRISK SYGEPLEJE OG AFSLUTTENDE EKSAMENSOPGAVE Formålet med uddannelsesperiode 4 er, at den uddannelsessøgende videreudvikler sine erhvervsrettede kompetencer i relation til at bearbejde en klinisk sygeplejefaglig problemstilling, der kombinerer de tre faglige hovedområder i uddannelsen, med henblik på at højne klinisk praksis Læringsmål Viden Kan identificere, redegøre for og reflektere over en klinisk psykiatrisk sygeplejefaglig problemstilling. Har viden om højeste internationale forskning indenfor udvalgte områder relateret til klinisk psykiatrisk sygepleje. Kan redegøre for, reflektere over og kritisk vurdere fagets videnskabelige grundlag, teorier, metoder i forhold udvikling af psykiatrisk sygepleje. Har viden om og forståelse for psykiatriens organisering og de muligheder og begrænsninger der eksisterer i klinikken for implementering af nye sygeplejefaglige tiltag. Færdigheder Kan, med udgangspunkt i fagets videnskabelige grundlag, teorier og metoder, samt højeste internationale forskning, bearbejde en klinisk problemstilling i psykiatrisk sygepleje. Kan vurdere og argumentere for samt formidle psykiatrisk sygepleje til fagfæller og ikke specialister Kan anvende teorier og metoder til at forholde sig kritisk og konstruktivt til både etableret og nye perspektiver, tilgange og teknologier inden for klinisk psykiatri Kan, under hensyn til psykiatriens organisering, implementere nye sygeplejefaglige tiltag. Kompetencer Kan selvstændigt tage initiativ til, tilrettelægge, udføre og evaluere psykiatrisk sygepleje i komplekse, uforudsigelige kliniske forløb i forskellige sygdomsfaser i samarbejde med fagfæller og ikke specialister Kan selvstændigt tage initiativ til udvikling af den psykiatriske sygepleje i komplekse og uforudsigelige forløb Kan identificere egne læringsbehov og tage ansvar for egen faglig udvikling inden for psykiatrisk sygepleje Kun selvstændigt identificere og vurdere behovet for implementering af nye sygeplejefaglige tiltag, og kan med forståelse for psykiatriens organiseringen fremsætte forslag til udvikling af den psykiatriske sygepleje. 13

16 20 RETNINGSLINJER FOR AFSLUTTENDE EKSAMEN Formål At den uddannelsessøgende på videregående niveau demonstrerer evne til en selvstændig bearbejdning af en klinisk sygeplejefaglig problemstilling, der kombinerer de tre faglige hovedområder i uddannelsen, med henblik på at højne klinisk praksis. Prøven er en individuel stillet opgave, som består af en synopsiseksamen 4. Prøven bedømmes efter 7-trins skalaen Kriterier I den skriftlige del: Udarbejde en redegørelse for en klinisk sygeplejefaglig problemstilling Afgrænse problemstillingen og begrunde afgrænsningen Opstille en problemformulering til videre bearbejdning Opstille underspørgsmål / problemstillinger, der omhandler de tre hovedområder Redegøre for hvordan problemformuleringen besvares, herunder begrunde valg af teori og evt. empiri I den mundtlige del: Analysere og diskutere den kliniske problemstilling Konkludere i forhold til problemformuleringen Vurdere konklusionens mulige konsekvenser for den kliniske psykiatriske sygepleje Den skriftlige del er styrende for både niveauet og karakteren af de spørgsmål, der stilles under eksaminationen. Eksaminationen tager sit udgangspunkt i den uddannelsessøgendes mundtlige oplæg, men problemstilling(erne) er dog kun en indgang til og ikke en bindende ramme for eksaminationen. Eksaminationen skal også omfatte spørgsmål, som ikke er behandlet i det mundtlige oplæg. Spørgsmål kan stilles inden for alle uddannelses områder. Yderligere kan der inddrages emner uden for synopsens referenceliste, såfremt det har væsentlig betydning for bearbejdningen af den kliniske problemstilling. Opgaven skrives på baggrund af formål og kriterier for afsluttende eksamensopgave. Uddannelseskoordinatoren skal godkende emnet for opgaven i den 1. uge af 4. uddannelsesperiode. Den skriftlige del af synopsis skal følge redaktionelle retningslinjer for opgaveskrivning (Bilag 7) og have et omfang af maksimalt satsenheder. Den skriftlige del af synopsis afleveres elektronisk i en samlet pdf-fil. Den mundtlige eksamination afvikles i 4. uge af uddannelsesperiode Vejledning Der ydes vejledning svarende til 2 gange ½ time. 4 Synopsiseksamen er en helhed, der består af 3 dele. Den indeholder de samme elementer som en traditionel opgave, men her er delene fordelt på en skriftlig synopsis, et forberedt mundtligt oplæg og en dialog (Hvass 2014) 14

17 20.4. Opgavens omfang Den mundtlige eksamination varer 35 minutter fordelt således: 5 minutter: Den uddannelsessøgendes oplæg 20 minutter: Eksaminationen 10 minutter: Voteringen (voteringen kan ikke overværes af den uddannelsessøgende) Bedømmelse Vurderingen af synopsis sker på baggrund af formål og kriterier for den afsluttende eksamensopgave. Synopsis bedømmes af eksaminator og en eksternt udpeget censor. Hovedvægten af bedømmelsen lægges på den mundtlige eksamination og bedømmes efter 7-trins skalaen Regler i forbindelse med omprøve Bestås den afsluttende eksamen ikke, tilbydes omprøve. Valg af emne drøftes med og godkendes af uddannelseskoordinatoren. Den uddannelsessøgende har mulighed for vejledning og omfanget er maksimalt 2 timer. Afvikling af omprøve skal aftales med uddannelseskoordinatoren og skal være inden for nedenstående tidsramme: 1. omprøve: Sidste frist for aflevering af den skriftlige del af synopsis er senest to måneder efter eksamensresultatet er meddelt. 2. omprøve: Sidste frist for aflevering af den skriftlige del af synopsis er senest to måneder efter tidsrammen for 1. omprøve. 15

Bekendtgørelse om uddannelse til specialsygeplejerske i psykiatrisk sygepleje

Bekendtgørelse om uddannelse til specialsygeplejerske i psykiatrisk sygepleje BEK nr 1083 af 30/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 2-1012-97/1 Senere ændringer

Læs mere

UDDANNELSESORDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE

UDDANNELSESORDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE UDDANNELSESORDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD (Region Nordjylland og Region Midtjylland) SYD SJÆLLAND HOVEDSTADEN Godkendt af Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Informationsmateriale til Hold 19. Uddannelsesregion Nord, Syd og Øst

Informationsmateriale til Hold 19. Uddannelsesregion Nord, Syd og Øst Informationsmateriale til Hold 19 Uddannelsesregion Nord, Syd og Øst 2016-2017 Information om specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje Uddannelsen Specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk

Læs mere

Informationsmateriale til Hold 20. Uddannelsesregion Nord, Syd, Sjælland og Hovedstaden

Informationsmateriale til Hold 20. Uddannelsesregion Nord, Syd, Sjælland og Hovedstaden Informationsmateriale til Hold 20 Uddannelsesregion Nord, Syd, Sjælland og Hovedstaden 2017-2018 Information om specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje Uddannelsen Specialuddannelsen for sygeplejersker

Læs mere

STUDIEVEJLEDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD SYD SJÆLLAND HOVEDSTADEN

STUDIEVEJLEDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD SYD SJÆLLAND HOVEDSTADEN STUDIEVEJLEDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD SYD SJÆLLAND HOVEDSTADEN 2016-2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 1 STUDIEVEJLEDNINGENS

Læs mere

Informationsmateriale til Hold 21. Uddannelsesregion Nord, Syd, Sjælland og Hovedstaden

Informationsmateriale til Hold 21. Uddannelsesregion Nord, Syd, Sjælland og Hovedstaden Informationsmateriale til Hold 21 Uddannelsesregion Nord, Syd, Sjælland og Hovedstaden 2018-2019 Information om specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje Uddannelsen Specialuddannelsen for sygeplejersker

Læs mere

UDDANNELSESORDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD SYD SJÆLLAND HOVEDSTADEN

UDDANNELSESORDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD SYD SJÆLLAND HOVEDSTADEN UDDANNELSESORDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD SYD SJÆLLAND HOVEDSTADEN Godkendt af Sundhedsstyrelsen 14. september 2011 Ændringer godkendt

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje

Udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje Udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8

Læs mere

Uddannelsesregion Nord, Syd og Øst

Uddannelsesregion Nord, Syd og Øst Informationsmateriale til Hold 18 Uddannelsesregion Nord, Syd og Øst 2015-2016 Information om specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje Uddannelsen Specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk

Læs mere

UDDANNELSESORDNING SPECIALUDDANNELSE FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD SYD ØST

UDDANNELSESORDNING SPECIALUDDANNELSE FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD SYD ØST Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje UDDANNELSESORDNING SPECIALUDDANNELSE FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD SYD ØST Godkendt af Sundhedsstyrelsen 14. september

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Den 19. december 2016 Ref.: BGR Sagsnr.: 1611-0045 Dansk Sygeplejeråd Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje UDDANNELSESORDNING SPECIALUDDANNELSE FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE

Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje UDDANNELSESORDNING SPECIALUDDANNELSE FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje UDDANNELSESORDNING SPECIALUDDANNELSE FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD SYD ØST Godkendt af Sundhedsstyrelsen 14. september

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Studieordning Specialuddannelsen For sygeplejersker i intensiv sygepleje Specially trained nurse in INTENSIVE CARE

Studieordning Specialuddannelsen For sygeplejersker i intensiv sygepleje Specially trained nurse in INTENSIVE CARE Studieordning Specialuddannelsen For sygeplejersker i intensiv sygepleje Specially trained nurse in INTENSIVE CARE 1 Indhold INDHOLD... 2 1. PRÆAMBEL... 3 2. FORORD... 4 3. VARIGHED & TITEL... 5 Varighed...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje

Bekendtgørelse om specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje BEK nr 396 af 07/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 2-1012-98/1 Senere ændringer

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 15. marts 2012 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College ordjylland Professionshøjskolen

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. semester - modul 13 Hold ss2010v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 13... 1 TEORETISKE VALGMODULER... 2 KLINISKE

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbeskrivelse For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2014 Modul 10 Ekstern

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære, farmakologi, kommunikation,

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af et

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære,

Læs mere

Opgavekriterier Bilag 4

Opgavekriterier Bilag 4 Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier Bilag 4 - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Kandidatuddannelsen i musik Cand. Musicae. Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret

Læs mere

Studieordning Specialuddannelsen for Sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Specially trained nurse in anaesthetic nursing

Studieordning Specialuddannelsen for Sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Specially trained nurse in anaesthetic nursing Studieordning Specialuddannelsen for Sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Specially trained nurse in anaesthetic nursing 1 Indhold Studieordning Specialuddannelsen for Sygeplejersker i anæstesiologisk

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Modul 13 rev. 21-12-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015. Modul 13 rev. 07-07-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Prøvevejledning til afsluttende prøve

Prøvevejledning til afsluttende prøve Prøvevejledning til afsluttende prøve Social og sundhedsassistentuddannelsen Formål At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer som fremgår af uddannelsens

Læs mere

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark.

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Erhvervsakademiniveau Personer der opnår grader på dette niveau Viden Skal have viden om erhvervets og

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Eksterne

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 13 Efterår 2016 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uddannelsesordning for Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser. Uddannelsesordning

Uddannelsesordning for Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser. Uddannelsesordning Uddannelsesordning Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser Psykiatrisk Center Sct. Hans Hold 6 2014-2015 Denne uddannelsesordning er udarbejdet af sygeplejerske,

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12 - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Indholdsfortegnelse 1 Tema og læringsudbytte for modul 12...

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG Intern klinisk prøve Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, anatomi/fysiologi, mikrobiologi og ernæringslære Opgavetype:

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Modul 14 Bachelorprojekt

Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 14 Bachelorprojekt Hold: febr. 13 forår 2016. Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 14: Bachelor sygeplejeprofession kundskabsgrundlag

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 12 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 12 SELVSTÆNDIG

Læs mere

Nyhedsbrev Specialuddannelsen for sygeplejersker i Psykiatrisk sygepleje

Nyhedsbrev Specialuddannelsen for sygeplejersker i Psykiatrisk sygepleje Nyhedsbrev Specialuddannelsen for sygeplejersker i Psykiatrisk sygepleje MAY 11, 2015 ÅRGANG 1, NUMMER 3 Hvad arbejdes der med på specialuddannelsen på hold 17? Det summer af PSYKIATRISK SYGEPLEJE i lokalerne

Læs mere

Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Studieordning med modulbeskrivelse Februar 2016 Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Det afsluttende modul i den sundhedsfaglige diplomuddannelse Afgangsprojektet er fælles for alle diplomuddannelser

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Rammer og kriterier

Læs mere

Ekstern teoretisk prøve Modul 10

Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Udfold dit talent VIA University College Dato: 15. august 2014 Journalnr.: U0275-1-05-1-14 Ref.: sfs Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Formål Det er formålet med denne prøve at du som studerende viser at

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 14

Modulbeskrivelse for Modul 14 Institut for Sygepleje Modulbeskrivelse for Modul 14 Bachelorprojekt jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelsen er godkendt den 13. januar 2011 Revideret

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Forudsætningskrav. Udvikling af klinisk sygepleje 6. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Forudsætningskrav. Udvikling af klinisk sygepleje 6. semester VIA Sygeplejerskeuddannelsen Forudsætningskrav Udvikling af klinisk sygepleje 6. semester Læringsudbytte Læringsudbyttet viser fokus for forudsætningskravet. Du bedømmes ud fra kriterierne Forudsætningskravet

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf14 - forår 2017.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf14 - forår 2017. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf14 - forår 2017. Modul 13 rev. 23-01-2017 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis

Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis Vejledning for modulet Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis Et modul fra PD i Vejledning og supervision Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning og supervision

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 13 Valgmodul - Sygepleje Praksis-, udviklings- og forskningsviden

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 13 Valgmodul - Sygepleje Praksis-, udviklings- og forskningsviden SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 13 Valgmodul - Sygepleje Praksis-, udviklings- og forskningsviden Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 13 Sygepleje Praksis -, udviklings- og forskningsviden...

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring Vejledning for modulet Voksenliv og læring Et modul fra PD i Voksenlæring Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Voksenliv og læring på PD i Voksenlæring, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Retningslinjer for modulprøve 6

Retningslinjer for modulprøve 6 Retningslinjer for modulprøve 6 0,5ECTS Formål Den studerende demonstrerer opnået læringsudbytte inden for modul 6 og afprøves i ergoterapeutisk intervention. Mål Den studerende skal præsentere viden om

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11 Internationalt modul. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11 Internationalt modul. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Internationalt modul Kompleks klinisk virksomhed 02/2017 Intern klinisk prøve modul 11 Internationalt modul Titel: Intern klinisk

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til Lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Rollen som eksaminator og censor ved klinisk intern og ekstern prøve Odense, den 26. august 2009

Rollen som eksaminator og censor ved klinisk intern og ekstern prøve Odense, den 26. august 2009 Rollen som eksaminator og censor ved klinisk intern og ekstern prøve Odense, den 26. august 2009 Lisbeth Villemoes Sørensen Formand for ergoterapeutuddannelsens censorkorps Bekendtgørelse om prøver og

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musikpædagogik) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret den 19/9

Læs mere

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse i stråleterapi

Bekendtgørelse om uddannelse i stråleterapi BEK nr 344 af 09/05/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-01-54/1

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af

Læs mere

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Gældende efteråret 2016 Formål Formål med prøven er at bedømme i hvilken grad

Læs mere

Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse

Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse Fælles obligatoriske moduler 15 ECTS-point Praksis videnskabsteori og metode Undersøgelse af sundhedsfaglig

Læs mere

Prøvevejledning til den afsluttende prøve

Prøvevejledning til den afsluttende prøve Prøvevejledning til den afsluttende prøve Den pædagogiske assistentuddannelse Formål At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer som fremgår af uddannelsens

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Grundfaget dansk Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder,

Læs mere

Bilag til lokal undervisningsplan. Social- og sundhedshjælper. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for. uddannelsen. Gældende fra Januar 2017

Bilag til lokal undervisningsplan. Social- og sundhedshjælper. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for. uddannelsen. Gældende fra Januar 2017 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for Social- og sundhedshjælper uddannelsen Gældende fra Januar 2017 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Indstillet af studienævnet i Odense den 11. februar 2016 og i Esbjerg

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Selvstændig professionsudøvelse Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter

Læs mere

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbeskrivelse For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder

Læs mere