VALGPROGRAM. Region Nordjylland Din sundhed...også Venstres ansvar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VALGPROGRAM. Region Nordjylland 2013. Din sundhed...også Venstres ansvar"

Transkript

1 VALGPROGRAM 2013 Din sundhed.....også Venstres ansvar

2 Valget er dit Tirsdag den 19. november 2013 kan du være med til at bestemme, hvem der fra årsskiftet skal sidde i formandsstolen for Regionsrådet i Nordjylland. Et valg, hvor du har muligheden for at gøre op med den socialdemokratiske systemtankegang og erstatte denne med en mere målrettet udvikling af såvel den Nordjyske Sundhedssektor som Regionen. For Venstre vil dette valg dreje sig om, at det Nordjyske Sundhedssektor altid sætter patienten i centrum. Det er den enkelte patients behov, der skal være centrum for, at vi får udnyttet de givne muligheder og ressourcer til at få den bedst mulige behandling ved sygdom. For at opnå dette er det vigtigt at der arbejdes målrettet med Nordjyllands udvikling, så regionen bliver et godt sted at bo, arbejde, leve og opleve. Her har en vigtig opgave i at medvirke til, at udvikle mulighederne for uddannelse og beskæftigelse til gavn for både den enkelte borger som erhvervslivet. Med udgangspunkt heri har vi lavet et valgprogram baseret på 6 sigtelinjer. Alle er på områder hvor vi kan og skal gøre det bedre. Udvidet frit valg for behandling inden for 30 dage. Bedre samarbejde mellem region, kommune og praktiserende læge. En styrket Psykiatri. Det præhospitale skal opgraderes. Udbygning af samarbejdet mellem universitetshospital, uddannelse og erhverv. Styrket regional udvikling. Jeg og alle Venstre kandidater er klar til at løfte opgaven, men du afgør om vi skal have muligheden. Læs Venstres valgprogram og følg os på samt på facebook Vi ser frem til din støtte i en spændende valgkamp. Jess V Laursen Spidskandidat til regionsrådet. Valgprogram RV2013 Side 2 af 11.

3 Indhold Udvidet frit valg for behandling inden for 30 dage..... side 4 Bedre samarbejde mellem region, kommune og praktiserende læge.. side 5 En styrket Psykiatri.. side 7 Det præhospitale skal opgraderes. side 8 Udbygning af samarbejdet mellem universitetshospital, uddannelse og erhverv... side 9 Styrket regional udvikling.... side 10 Valgprogram RV2013 Side 3 af 11.

4 Udvidet frit valg for behandling inden for 30 dage. er i øjeblikket på en klar sidsteplads, når man sammenligner effektiviteten i sundhedssektoren med de øvrige regioner. Samtidig har den nuværende regering forringet mulighederne ved behandling ved at fordoble den maksimale tilladte ventetid fra 30 dage til 60 dage. Venstre har det klare mål, at Sundhedssektoren i skal være lige så effektivt som gennemsnittet af de øvrige regioner. Og at den maksimale tilladte ventetid skal være 30 dage. Den Nordjyske Sundhedssektor er til for patienten, og skal altid have denne i centrum. Udgangspunktet for sundhedssektorens virke skal være, at når en borger pådrager sig en sygdom og bliver patient, vil en hurtig og effektiv indsats altid være til størst gavn for en helbredelse. Når man pådrager sig en sygdom eller kommer til skade er det vigtigt, at der straks bliver foretaget en udredning, og at behandlingen derefter påbegyndes. Såvel udredning som behandlingen bør af hensyn til patienten ske hurtigst muligt, og i et for patienten sammenhængende forløb. For at patienten hurtigt får stillet den rigtige diagnose og efterfølgende bedst mulige behandling, er det vigtigt, at alle ressourcer og teknologier udnyttes optimalt. At der ved livstruende og akutte sygdomme påbegyndes udredning inden 48 timer efter henvisning fra egen læge. At der ved livstruende og akutte sygdomme påbegyndes behandling senest 48 timer efter en diagnose er stillet. At der fra konsultation hos egen læge eller speciallæge hurtigst muligt påbegyndes en udredning. Udredningen skal være påbegyndt senest 30 dage efter henvisning fra egen læge. At behandlingen uanset sygdommens art skal være påbegyndt senest 30 dage efter diagnose. Et udvidet frit sygehusvalg, der også omfatter privathospitaler, privatklinikker og sygehuse i såvel indland som udland, såfremt regionen har indgået aftale med pågældende. At borgeren ved sin første kontakt til sundhedssektoren, hvilket typisk er konsultation hos egen læge, sikres såvel mundtlig som skriftlig information om sine rettigheder i forbindelse med udredning og efterfølgende behandling. At borgeren ved enhver indgåelse af aftale om tid for undersøgelse, får oplyst mulighed for tilmelding til SMS-tjeneste for bedre at huske sin aftale. Valgprogram RV2013 Side 4 af 11.

5 Bedre samarbejdet mellem region, kommune og praktiserende læge Alt for mange får i dag en dårlig oplevelse i forbindelse med henvendelse til og behandling i den Nordjyske Sundhedssektor. Dette uanset om det drejer sig om egen læge, lægevagten eller skadestuen. Sundhedssektoren er sikkerhedsnettet i vores hverdag, og det er vigtigt, at patienten altid er i centrum. Sundhedssektoren er til for patienten og ikke omvendt. Når man som borger i har behov for hjælp i forbindelse med sygdom eller ulykke er det vigtigt, uanset sygdommens eller ulykkens art, at man kan henvende sig et sted for at få hjælp. Det er samtidigt vigtigt, at patienten oplever en sammenhæng i forløbene for henvendelse, udredning og behandling, og at alle betragter dette som en naturlig del af behandlingen. Den enkeltes ressourcer og behov er væsentlige forhold, når man som patient skal sikres, at ens sygdomme og handicaps får gode relevante tilbud om behandlingsmuligheder. I den sammenhæng skal patienten altid opleve kvalitet, tryghed og værdighed. Derfor vil Venstre også anvende de af regeringen bevilgede nye penge (30 mio.) til en forbedring af samarbejdet mellem kommunerne og regionen til fordel for, at patienten får et sammenhængende forløb ved henvendelse, udredning og behandling. At ansvarsfordelingen er entydig i den Nordjyske Sundhedssektor, med den praktiserende læge som borgerens centrale indgangspunkt. At sundhedsaftalen mellem kommunerne, regionen og de praktiserende læger skal være udformet således, at den kan anvendes i praksis ved at sætte patienten i centrum. At der løbende følges op på, at sundhedsaftalen overholdelses. At patienten ved udskrivning fra et sygehus får en kendt og kontrolleret overgang fra sygehus til eget hjem eller kommunalt tilbud. Der skal sikres tryghed ved, at patient og pårørende ved, hvem der skal tage over ved hjemkomst, og hvordan det videre forløb er. At der ved udskrivning straks gives besked til egen læge herom. At det fælles medicinkort topprioriteres, og hurtigst muligt tages i brug af alle. At den elektroniske patientjournal (EPJ) bringes til at fungere, så registrerede oplysninger bevares og kan bruges af alle. At ny teknologi og forskning sikrer at patienten får den bedste behandling. Valgprogram RV2013 Side 5 af 11.

6 Fremme udbygningen af telemedicinsk behandling, så behandling kan foretages af specialisten i patientens eget hjem. Et udgangspunkt herfor kunne være at TeleCare Nord projektet, der hidtil har haft fokus KOL-patienter udvides til at omfatte alle med en kronisk sygdom. At der kommer større fokus på ledelsen og samarbejdet i den Nordjyske sundhedssektor. Det er vigtigt, at alle regionens medarbejdere kan se sammenhængene i forbindelse med deres funktion, og deltager aktivt i udviklingen af den Nordjyske sundhedssektor. Valgprogram RV2013 Side 6 af 11.

7 En styrket psykiatri Hvis man i dag som Nordjyde pådrager sig en psykisk sygdom, er der i mange tilfælde en urimelig lang ventetid før man kan komme til sin første undersøgelse. For nogle psykiatriske lidelser er der for børn en ventetid på 52 uger. Dette er klart uacceptabelt, og det må være sådan, at uanset om man pådrager sig en psykisk sygdom eller en sygdom af fysiks karakter, skal der være de samme muligheder og rettigheder for udredning og behandling. Det er vigtigt, at en psykisk sygdom betragtes og behandles på lige fod med andre sygdomme. Det er også vigtigt, at de tilgængelige ressourcer, samt nye teknologier prioriteres optimalt, for at opnå det mest effektive behandlingsforløb. Det er ligeledes vigtigt, at der gøres en målrettet indsats for at patientens pårørende og omgangskreds bliver inddraget og indgår i et netværk, så patienten bedre kan takle sin situation. At såvel børn som voksne med psykiske sygdomme skal sikres at udredning påbegyndes hurtigst muligt, dvs. at behandling påbegyndes straks efter diagnosen er stillet og inden for max 30 dage. Der skal være fokus på at dette overholdes i et sammenhængende forløb. At pårørende og omgangskreds, med patientens samtykke, inddrages som netværk for at kunne hjælpe patienten. At tabuer om psykisk sygdom skal nedbrydes og ingen skal mod sin vilje stå alene med sin sygdom. At handlingsplaner forventningsafstemmes med patienten. At der oprettes en 24/7 hotline for psykiske patienter. At der etableres selvindlæggelsesstuer for patienter der er i behandling. At nyeste teknologi inden for telepsykiatri udbredes til patienter alle med behov for at hurtigt at kunne få en visuel kontakt med specialister og behandlere. At de opsøgende psykiatriske akuttilbud styrkes, hvilket er vigtigt for patientens udvikling og mål om at leve med sig sygdom. Valgprogram RV2013 Side 7 af 11.

8 Det præhospitale skal opgraderes Det er i dag for store forskelle på, hvor længe man i gennemsnit skal vente på en ambulance, når der i forbindelse med sygdom eller ulykke er behov for hjælp. Når man rammes af ulykke eller akut livstruende sygdom, er det vigtig at livgivende hjælp er nær. Patienten skal i denne situation sikres både kvalitet og tryghed. Det vigtigste i en sådan situation er, hvor hurtigt den første person der kan hjælpe den syge, kan være til stede. Al erfaring viser, at en hurtig førstehjælpsindsats på stedet er langt vigtigere for helbredelse, end at blive transporteret hurtigt til sygehuset. At alle, uanset sted i regionen, skal kende den gennemsnitlige forventede responstid ved opkald til 112. At den tid der gennemsnitlig må forventes før ambulance, akutbil, helikopter, eller person som kan yde livgivende førstehjælp er til stede, kan være forskellig for forskellige områder (by/land), men altid skal være så kort som overhovedet mulig. At det rullende beredskab optimeres, så der i hele regionen altid sikres optimale responstider. At alle ambulancer er med det nyeste udstyr og relevant specialuddannet personel. At det i samarbejde med kommunerne sikres, at alle kommunale køretøjer i hjemmeplejen udstyres med en hjertestarter og andet relevant førstehjælpsudstyr, samt at personalet i hjemmeplejen er uddannet i anvendelse heraf. At alle frivillige organisationer opfordres til at uddanne sine ledere i førstehjælp og brug af hjertestarter. Frivillige beredskab, sportsklubber, foreninger m.m. Valgprogram RV2013 Side 8 af 11.

9 Udbygning af samarbejdet mellem universitetshospital, uddannelse og erhverv. I dag er den Nordjyske Sundhedssektor under stor forandring for hele tiden at tilpasse sig borgernes behov. Og det må her konstateres, at Danmarks øvrige fire regioner indtil nu har været bedre til omstille sig og udnytte sine ressourcer. Forudsætningen for en mere velfungerende Nordjysk Sundhedssektor er, at den løbende udvikles i et konstruktivt samspil med hele regionen, hvor alle der har noget at byde ind med bidrager. Det er især vigtigt, at dette samspil har som mål, at højne kvaliteten af de ydelser sundhedssektoren tilbyder borgerne. For Venstre er det vigtigt, at udviklingen af den Nordjyske Sundhedssektor også sker gennem et velfungerende samarbejde mellem Universitetshospitalet, de Nordjyske uddannelsesinstitutionerne og det Nordjyske erhvervsliv. Med Vækstforum som omdrejningspunkt styrke samarbejdet mellem universitetshospital, uddannelse og erhverv. At Ideklinikkerne på de nordjyske sygehuse udvider deres arbejdsområde til at omfatte virkeliggørelse af ideer inden for hele den Nordjyske Sundhedssektoren. Dette gælder for såvel den kommunale som den regionale del af sundhedssektoren. Styrke samarbejdet mellem Institut for Medicin og Sundhedsteknologi på Aalborg Universitet og den Nordjyske sundhedssektor. At den Nordjyske Sundhedssektor skal køre længere på literen. Dette kan ske via øget samarbejde mellem det private erhvervsliv og det offentlige. Gennem politisk fokus motivere til at nyudviklet teknologi og løsninger, hurtigt bliver omsat til hverdagspraksis. Valgprogram RV2013 Side 9 af 11.

10 Styrket regional udvikling En Nordjysk region i fremdrift er af afgørende betydning for en velfungerende Nordjysk Sundhedssektor. Nordjylland er under løbende udvikling men det er vigtigt, at regionen gennem Vækstforum også fremover udvikler og øger sit engagement for at udvikle strategier, skabe samarbejder og tage initiativer, der gør gode intentioner og ideer til virkelighed. For Venstre er en hjørnesten her, at sikre en relevant uddannelse til alle i alle aldre, samt at skabe en velfungerende infrastruktur, der tilsammen kan skabe de bedste udviklingsmuligheder for de Nordjyske virksomheder og iværksættere. At der hurtigst muligt etableres en tredje Limfjordsforbindelse med en vestlig linjeføring. At togtrafikken i Nordjylland gøres bedre. De hastigheder som togene kører med skal optimeres til nutidig standard. At Nordjyllands Trafikselskab (NT) sikrer en sammenhængende offentlig transportmulighed, når man skal fra A til B. Dette gælder især for transport til og fra uddannelsesinstitutionerne. At de Nordjyske Havne styrkes og brandes som Porten til Norden og at havnene samarbejder om at løfte opgaven med at tiltrække opgaver til de Nordjyske virksomheder. At det ved etablering af det nye Universitetshospital i Aalborg Øst sikres, at også Nordjyske virksomheder får mulighed for at byde på de udbudte entrepriser på i alt 4,1 mia. kroner. At Vækstforum skal have en enklere procedure for virksomhedernes ansøgning om vækstfremmestøtte, samt en mere enkel og hurtig sagsbehandling. At de eksisterende testsides for nye energiformer udbygges, samt at der etableres nye. At de Nordjyske kompetencer inden for fødevareerhverv og fødevareteknologi videreudvikles. At turisterhvervene og kulturlivet sikres en løbende udvikling. Målet er at udvide antallet af arbejdspladser og tiltrække såvel turister som publikum til Nordjyske events og oplevelser. At der kommer fokus på håndværks- og produktionsuddannelserne, og at der gøres en ekstraordinær indsats for at fastholde lærlinge og elever på disse uddannelser. Valgprogram RV2013 Side 10 af 11.

11 At alle under uddannelse skal have mulighed for at få en relevant praktikplads. Dette betyder en øget fokus på at det nordjyske erhvervsliv aktivt påtager sig sit ansvar herfor, samt at alle muligheder, såvel i Danmark som udlandet (Norge), undersøges og udnyttes. At Aalborg Universitet styrker sine uddannelser i hele regionen, og brandes for de gode resultater opnået ved den Nordjyske model. Valgprogram RV2013 Side 11 af 11.

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien på vej mod 2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Denne pjece er udarbejdet i anledning af, at regionsrådet i Region Nordjylland har sendt Psykiatriplan 2015-2020 i høring

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Sundhedspakke 2009. Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre. Regeringen.

Sundhedspakke 2009. Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre. Regeringen. Sundhedspakke 2009 Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre Oktober 2009 Regeringen Sundhedspakke 2009 Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Marts 2007. Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne

Marts 2007. Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne Marts 2007 Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreformen 22.

Læs mere

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 SUNDHEDSDATA I SPIL En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 3 Regionernes vision for brug af sundhedsdata 9 Sundhedsvæsenets håndtering af sundhedsdata i dag 13 Vi bruger

Læs mere

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan Maj 2014 Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan 5 Indhold Forord...........................................................................................................................................................................

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

DIGITALISERING MED EFFEKT

DIGITALISERING MED EFFEKT REGERINGEN KL DANSKE REGIONER DIGITALISERING MED EFFEKT NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆSENET 2013-2017 INDHOLD FORORD FORORD 2 DET DIGITALE SUNDHEDSVÆSEN 4 SUNDHED TIL BORGEREN PÅ NYE

Læs mere

Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004. Det nye Danmark. en enkel offentlig sektor tæt på borgeren

Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004. Det nye Danmark. en enkel offentlig sektor tæt på borgeren Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren Regeringen April 2004 1 Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information

Læs mere

DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD

DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011-2015 REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER AUGUST 2011 INDHOLD SLUT MED PAPIRBLANKETTER OG BREVPOST Fokusområde 1 EFFEKTIV

Læs mere

Aftale om Kræftplan III

Aftale om Kræftplan III Aftale om Kræftplan III Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at gennemføre en styrket indsats på kræftområdet med en Kræftplan III. Den massive indsats

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Et sundere Nordjylland. Region Nordjyllands indsats for folkesundheden

Et sundere Nordjylland. Region Nordjyllands indsats for folkesundheden Et sundere Nordjylland Region Nordjyllands indsats for folkesundheden Et sundere Nordjylland Region Nordjyllands indsats for folkesundheden Udgivet i juni 2009 af: Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30

Læs mere

Dit Lolland - din fremtid

Dit Lolland - din fremtid Dit Lolland - din fremtid Det konservative valgprogram ved kommunalvalget 2009 Side 1 af 15 Konservative Lolland 2009 Dit Lolland din fremtid Vi konservative arbejder på en spændende og positiv fremtid

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2015-2018

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2015-2018 Regeringen 23. oktober 2014 Venstre Dansk Folkeparti Socialistisk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2015-2018 Aftalen er ikke endelig,

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet - regionernes medicin politik for det danske sundhedsvæsen og effektiv brug af medicin Regionernes medicinpolitik for det danske sundhedsvæsen

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere