Udvikling i din by GUDUMHOLM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvikling i din by GUDUMHOLM"

Transkript

1 Udvikling i din by GUDUMHOLM

2 Ungdomsforord Udvikling i din by byens udvikling! Udvikling i din by er et tilbud til landsbyer i Aalborg Kommune. En mulighed for byens borgere til i fællesskab at udforme små og store, jordnære og højtflyvende forslag til, hvordan netop deres by, kan udvikles til et endnu bedre sted at bo. Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling skaber rammerne, og er fødselshjælper for de konkrete ideer men det er op til deltagerne selv at udvikle og udvælge de enkelte forslag. De forslag, der er opbakning til i byen, samles i en lokal udviklingsplan. Udviklingsplanen udspringer af lokale ønsker og bæres af lokale kræfter. Udviklingsplanen er samtidig et fælles redskab til at sikre, at fremtidige lokale såvel som kommunale initiativer trækker på samme hammel supplerer og understøtter hinanden. Gudum, Gudumlund og Gudumholm har fået denne mulighed. I alle tre byer, har der stået engagerede, iderige og motiverede mennesker klar til at gribe denne chance. De forskellige møder og arrangementer har været velbesøgte, og mange forskellige ideer og forslag er blevet vendt og drejet, diskuteret og undersøgt. Og de endelige projektideer er velbegrundede og har en høj kvalitet. Hvad er Gudumholm, og hvad skal Gudumholm blive til? Byen har en flot og velfungerende skole. En blomsterhandler, en brugs- og idrætsforening med et utroligt godt fællesskab. Jeg som ung i Gudumholm tænker ofte på at slippe væk fra den lille by, men det er jo ikke det, jeg skal skrive om. Jeg skal skrive om det gode ved at bo i Gudumholm. Jeg vil sige, at det er langt sværere at skrive noget godt om Gudumholm, end det er at skrive noget dårligt. Det gode er, at her har jeg haft en tryg barndom. Man behøver ikke at kigge sig 10 gange over skulderen, inden man drejer af, for hvad skal man kigge efter? Måske kommer der en bil, som man skal holde tilbage for. Hvor er bilisten på vej hen? På vej til eller fra arbejde i Aalborg? Eller skal der blot handles ind? Bilen forsvinder ud af byen! Hvad skal der til for, at bilen ikke kører ud af byen, men kører hertil? Ja, det er nok et spørgsmål, der ikke er et enkelt svar på. At bygge et gymnasium er ikke realistisk. Men vi må i fællesskab bygge videre på de særlige kvaliteter, byen rummer. Rammerne er her. De skal udfyldes. Ingenting kommer af sig selv. Nanna Johnsen Andersen Det har været en spændende proces at følge og det bliver mindst lige så spændende, at opleve de enkelte projekter blive ført ud i livet! Thomas Kastrup-Larsen Rådmand Sundhed og Bæredygtig Udvikling UM GUDUMHOLM GUDUMLUND GUDUM GUDUMHOLM GUDUMLUND GUDUM GUDUMHOLM GU 2 3

3 HJERTESTARTER TIL GUDUMHOLM FORSKØNNELSE AF TREKANTEN Gudumholm er en by med ca. 750 indbygger. På skolen går der ca. 230 elever fra byen og oplandet. Gudumholms idrætsforening har ca. 700 medlemmer. Den nærmeste hjertestarter er 4 km væk og befinder sig i hallen i Storvorde. På grund af dens placering er den kun tilgængelig i hallens åbningstid. Vi mener derfor der er et godt grundlag for at få en hjertestarter til Gudumholm og der er stor opbakning hertil i byen. har aftalt med Borgerforeningen, at den vil stå som ejer og betale forsikringen. Hjertestarteren vil blive placeret ved Daglig Brugsen, midt i byen, i læ for vind og vejr, men med offentlig adgang hele døgnet. Brugsuddeleren vil sponsorere strømforbruget til varmeskabet. Der er søgt sponsorat fra lokal elektriker, om tilslutning af varmeskabet. Lokal førstehjælpsinstruktør, med tilknytning til Beredskabcenter Aalborg, vil gratis undervise i hjerte-lunge redning med brug af hjertestarter. Beredskabcenter Aalborg vil sponsorere kursusbeviserne til en gruppe på 15 personer. Kontaktperson: Hanne Trolle Thomsen Hvert år rammes ca personer uden for sygehusene her i Danmark af hjertestop. Kun ca. 10 % af dem overlever. Ved hjertestop sker der efter 3-5 minutter, varige skader på hjernen og efter 10 minutter alvorlige skader på hjernen og indre organer. Den nærmeste ambulance er 17 km væk og den vil tage ca minutter om at nå frem, sammenlagt med den tid der vil gå fra at hjertestoppet indtræffer, til der ringes og ambulancen bestilles, vil respons tiden nemt kunne blive mellem minutter. I forbindelse med forskønnelse af Gudumholm by er der taget initiativ til et lille projekt på et stykke kommunalt jord; fremover kaldet Trekanten. Trekanten ligger 10 m nord for busstoppestedet i Aagade mod Aalborg og er begrænset mod vest af Aagade, mod nord af matrikel Aagade nr. 21 og mod øst af den gamle jernbane Aalborg/Hadsund, Banestien. Ideen er, at Trekanten skal indrettes med følgende: Overdækket bord/bænk-arrangement, skraldespand, 2 eller 3 stk. frilufts motionsreskaber samt en skulptur udført i metal til opstilling på støbt sokkel doneret af en lokal kunstner. På Trekanten er der tre træer, som tænkes bevaret. Brugere af stykket vil være skolebørn, der afventes ankomst af bus, kondiløbere og andre sportsfolk, der anvender banestien, ligesom alle pensionister og andet godtfolk, der kommer forbi. I samarbejde med Aalborg kommune har 5-6 voksne mænd fra Gudumholm givet tilsagn om med deres arbejdskraft at deltage i oprettelsen af ovenstående. Vi tænker at begynde arbejdet til foråret, når frosten går af jorden. Kontaktperson: Erik Christensen 4 5

4 KRIDTBAKKEN Stisystemet omkring kridtbakken Idégrundlaget Idégrundlaget bag projektet, er at skabe adgang til den enestående natur på og udsigt fra kridtbakken i Gudumholm. De overordnede mål er: At udbrede kendskabet til områdes rige natur- og kultur historie. At etablere et handicapvenligt stisystem til området, og derved skabe mulighed for friluftsaktivitet og naturoplevelser for lokale og turister. At give Gudumholm skole, børnehave, SFO og dagplejemødre forbedrede muligheder i forbindelse med undervisning og udflugter. Natur- og kulturhistorie Kridtbakken i Gudumholm er en del af Sejlflod Kridtø, som er dannet af istidsaflejringer. Området har udgjort en af jernalderens væsentlige bebyggelser, hvorfra der, fra de højeste plateauer, er et imponerende syn over de store flader af hævet havbund. Fra udsigtspunkterne på kridtbakken kan man mod nord se Limfjorden. Mod øst ses Mulbjergene ved Kattegat og retter man blikket mod sydøst har man kig ind over Lille Vildmose og store dele af det område, der deltog i konkurrencen om at blive dansk nationalpark. I området, hvor Gudumholm ligger i dag udspandt der sig i sidste del af 1700-tallet og i begyndelsen af 1800-tallet et af de dengang største industrieventyr i Danmark, med Friedrich von Buchwalds etablering af flere fabrikker. Der kan nævnes, kalkværk, teglværk, garveri, handskefabrik, linnedfabrik, glasværk, sæbefabrik, stentøjs- og fajancefabrik. Transporten til og fra fabrikkerne skete via håndgravede kanalsystemer, med forbindelse til Lille Vildmose og Limfjorden. Driften af fabrikkerne baseredes primært på tørv fra Lille Vildmose og kridt udvundet fra Gudumholm kridtbakke. Fabrikkerne blev i løbet af 1800-tallet nedlagt, da de var urentable, og byen Gudumholm blev egentlig først grundlagt i forbindelse med at Hadsundbanen blev anlagt i Udvindingen af kridt har ført til at kridtbakken i dag består af den stejle skrænt, som byen ligger ved foden af. Vi vil reetablere en gammel sti/vej som fører fra Kildevænget til toppen af kridtbakken. Herfra skal den videreføres i en nyetablere sti, som er meter over havets overflade På toppen af kridtbakken findes der to plateauer, hvor der skal bygges 2 shelters, en bålhytte samt opstilles borde og bænke. Eventuelt bliver der også et muldtoilet. Stien forsætter videre til vejen Over Bakken, hvorfra der er en eksisterende sti til kirken og skolen. Bag skolen 6 7 Trappe er der en gammel sti som leder op til plateauerne. Denne skal reetableres som en naturtrappe, der laves af rafter, som kiles ned i skrænten. Gå man i stedet forbi skolen og hallen, passerer man multibanen, legepladsen og skolens boldbane før man kommer til festpladsen under kridtbakken. Herfra kan man gå af villavej Kildevænget til der, hvor turen startede. Hele denne tur er på ca. 1,9 km. Stisystemet vil være perfekt til motionister, hundeluftere, samt folk, der bare har lyst til en travetur. Vi vil gerne lave stien så der bliver taget hensyn til gangbesværede, så flest mulige kan få glæde af stien. Der skal fældes nogle træer og der skal flyttes noget jord, så stien bliver bred og jævn. Herefter skal der etableres en egnet belægning, da den eksisterende mange steder består af kridt og ler. For foden af det stykke af kridtskrænten, der ligger ned til festpladsen, skal der fældes en del vildtvoksende træer og buske for at synliggøre, den en gang så smukke, hvide kridtskrænt. I forbindelse med udførelse af dette projekt, vil vi for en del af stiens ved-

5 kommende komme ind på privat jord, idet to lodsejere har mark helt ud til kridtbakken. Vi forestiller os, at stien kommer til at ligge i kanten af marken og om muligt etableres således, at handicappede og gangbesværede kan benytte den. Vi håber og tror på, at begge lodsejere vil hjælpe med at føre vores drøm ud i livet. Til udførelse af dette projekt, kræves der professionel arbejdskraft til etablering af stisystemerne, fældning af træer, bygning af shelters og bålhytte samt vand og muldtoiletfaciliteter. Alt skal udføres af naturens egne materialer og tilpasses lokaliteterne. Ved stien mellem kirken og skolen ligger byens kælkebakke. Denne bakke vil vi synliggøre og forbedre i samråd med lodsejeren. Dette kræver, at der fældes nogle træer og flyttes lidt jord. Hele projektet skal, når det er færdigt synliggøres med skiltning, turistfoldere og informationstavler. Området har såvel geologisk, naturvidenskabelig og kulturhistoriske fortællinger. Disse vil indgå i informationstavler ved de 2 udsigts plateauer med kort og billeder over udsigtspunkter og med fortællinger fra egnens historie op igennem tidsalderen. Projektet gennemføres i samarbejde med Gudumholm Borgerforening. Anders Berthelsen, Evan Lund, Jan Løve, Benedikte Holt, Kann Thomsen, Hanne Thomsen, Kristian Obenholt og Henning Jacobsen. OPRENSNING OG FORSKØNNELSE AF BYENS VARTEGN - KANALEN Kanalen var tidligere et af byens vartegn med et rigt dyreliv af blishøns, gråænder og svaner. Et tilstødende blomstertæppe af vintergækker som blev afløst af erantis gav os håb om forår. I de vintre, hvor isen på kanalen var bæredygtig samledes mange børn og unge for at løbe på skøjter. Forårsblomsterne er der endnu, men bebuder intet for ingen kan se dem pga. overhængende træer, som skjuler. Kanalen er tilgroet og fuglene er forsvundet. En projektgruppe har sat sig for at arbejde med at forskønne det område af vores by. Projektet går ud på at få stynet de overhængende træer og fælde de udgroede. Dernæst skal kanalen oprenses. Det blev sidst gjort for ca. 20 år siden med en rendegraver. Først blev kanalen tørlagt ved at åbne slusen i sidekanalen, så rendegraveren kunne foretage oprensningen direkte fra kanalbunden, som består af et hårdt lerlag. Slammet blev hældt op på de lavest liggende skrænter med skyldig hensyntagen til blomsterne. har taget kontakt til lodsejerne til kanalen og håber på positiv dialog med alle. har ligeledes kontakt til kommunen mht. vedligehold af vejrabatten. Flemming Andersen, Mona Lausten, Ole Christensen, Karlo Bendsen og Kristian Obenholt 8 9

6 HASTIGHEDSDÆMPNING PÅ THORSBROVEJ INFORMATION OM GUDUMHOLM For nogen tid siden blev der gennemført en underskriftsindsamling blandt beboerne på Thorsbrovej - indfaldsvejen til Gudumholm. Beboerne gav herigennem udtryk for deres bekymring ved de høje hastigheder mange bilister kørte med i by-zonen i deres gade. Underskrifterne blev sendt til Aalborg Kommune, som foranledigede en hastighedsmåling, der viste middelmådig høj hastighed. Målingerne ville have vist højere hastigheder, hvis de var blevet foretaget ved byskiltet og ikke tæt på t-krydset, hvor man nødvendigvis må bremse op for at undgå at køre i kanalen. Som et midlertidigt forsøg på at få dæmpet hastigheden begyndte flere beboere at parkere deres bil ved vejen og på et tidspunkt opstillede man også en barnevogn, men begge dele hjalp kun i en kort periode. Der er stadig brug for hastighedsdæmpende foranstaltninger. Gadebump er ikke populære, men i stedet kunne de hastighedsdæmpende foranstaltninger være chikaner fx skiltede betonklodser som dem på Vestermarksvej i Storvorde. I forbindelse med projektet By i Udvikling er det også nærliggende at følge op på den frustration beboerne på Thorsbrovej følte og føler samt kontakte kommunen for at få en målingsstander opstillet. Flemming Andersen og Mona Lausten Vores ide er at give alle såvel nuværende som kommende Gudumholmere mulighed for et sted at finde en masse informationer om vores by. Herunder hvor man finder hvad, og hvad man kan opleve hvor. Vores umiddelbare ide er, at lave en lille (meget lille) folder med nogle ganske få oplysninger og derudover henvise til byens hjemmeside www. gudumholm.dk. Folderen har vi tænkt kunne ligge ved ejendomsmæglere i nærområdet, Gudumholm Skole og vores lokale DagliBrugs. På hjemmesiden vil vi gerne have så meget som muligt med om Gudumholm, f.eks.: Foreningsliste, med kontaktinfo og kort beskrivelse af byens foreninger Forretningsliste, med kontaktinfo om byens forretningsdrivende Info om vores skole, børnehave, fritidsordning Info om udendørsområderne. Hvor er der mulighed for at gå ture i smukke omgivelser Kort info om de øvrige projekter der arbejdes med i byen Aktivitetskalender Oplysning af afstand i tid til f.eks. Aalborg, Vildmosecenteret, strand mm Info om, hvor man kan komme til læge og tandlæge På sigt en krambod, med mulighed for at sætte ting til salg eller ønsker om at købe noget Video-klip af Gudumholmere, som fortælle den gode historie om at bo i Gudumholm. Her tænker vi, at vi skal have lavet videoklip af flere generationer Fotos fra byen og omgivelserne For at holde hjemmesiden aktiv, og for ikke at belaste en person med dette, påtænker vi, at vi er flere, som skal have mulighed for at rette og lægge nyheder ind på hjemmesiden. Der er ikke noget mere trist end en hjemmeside, der ikke holdes opdateret Jeannine Thrane, Jesper Bertelsen, Jesper Mikkelsen, Nina Løve og Lisbet Bertelsen 10 11

7 GUDUMHOLM IDRÆTSFORENINGS FITNESSCENTER GIF Fitness er et ønske formuleret af bestyrelsen i GIF. Vi har gennem længere tid set andre foreninger have succes med fitness. Den gode ide blev præsenteret på et borgermøde i november 2010, hvor der blev præsenteret nogle tanker og ideer om at opføre en ny bygning til det nye motionscenter GIF Fitness. Her blev nedsat en motionsgruppe, som i 2011 har undersøgt mulighederne for fitness i Gudumholm. Det er meget afgørende for GIF, at der er lokal opbakning, hvilket blev bekræftet på et borgermøde i november Hele 85 interesserede mødte op og fremmødte var meget begejstret for ideerne. det. GIF ønsker at tilbyde aktiviteter også til børnefamilier og i samarbejde med bl.a. skolen skabe aktiviteter som tiltaler de børn og unge, som pt. ikke er fysisk aktive, således at der i lokalområdet knyttes kontakter, sammenhold og fællesskab på tværs af generationer. GIF ønsker øgså at sikre en bedre trivsel blandt seniorer, som således i betydelig længere tid kan forblive i eget hjem/lokalområdet kort sagt: tilføje lokalområdet betydeligt højere livskvalitet. Planen er et nyt hus med 2 lokaler samt bad/omklædningsrum. Et moti onsrum på ca. 120 m2 hvor div. træningsmaskiner og træningsudstyr vil være. Og en lille gymnastiksal på ca. 80 m2 hvor der kan laves alt muligt, som kunne blive aktuelt. I denne sal vil der kunne laves forskellige holdtræning, f.eks. pilates, sjipning, yoga, boksetræning eller hvad der måtte komme op af ønsker af de kommende medlemmer. Spinning (indoor cykling) er ligeledes en aktivitet vi forventer at ville tilbyde i salen. Ligeledes indgår crossfit i overvejelserne. Motionscenteret forventes færdigt i Gudumholm Idrætsforening er et naturligt lokalt samlingspunkt og den bedste platform til at realisere et lokalt motionscenter er med følgende begrundelser: Stor lokal opbakning til motionsprojektet med mange nye frivillige i GIF Rigtig god økonomi i GIF - kr er allerede opsparet og tilsagn om kr i rentefrit lån fra Foreningsfitness er givet. Gudumholm ønsker, at udgøre et spændende bosættelsesområde og ser etablering af GIF Fitness som ét af midlerne til at tiltrække, fastholde og skabe et stabilt og voksende lokalområde med mange tilbud, der kan modsvare alternativerne i storbyen. Det overordnede formål er at fastholde og udvikle det gode liv i lokalsamfundet, ved at tilbyde mange forskellige former for aktivitetstilbud til børn, unge, voksne og seniorer i lokalområ- Projektgruppe nedsat af GIF, kontaktperson Formand Peer Kristensen Mange lokale kræfter ønsker at donere både tid og penge til projektet (uofficielt tilsagn om min arbejdstimer) GIF er en veldrevet forening som kan samle og organisere de nødvendige ressourcer til at realisere projektet. Stor lokal opbakning, som er voksende også p.g.a. det nye regions sygehus, som tiltrækker yderligere efterspørgsel Driftsbudget viser overskud fra første år, og vi forventer en kort tilbagebetalingstid til finansielle samarbejdspartnere Vi påtænker byggeri ultimo 2012/primo 2013 med indvielse i efteråret 2013, hvor GIF fylder 80 og således kan fejre en milepæl med et fantastisk projekt 12 13

8 KUNSTFEST I GUDUMHOLM Det påtænkte projekt er afholdelse af en kunstfest i Gudumholm. Projektet vil inddrage en række kunstnere, der er villige til at udstille eller fremføre deres værker. Endvidere vil Gudumholms borgere, foreninger og forretningsdrivende også blive inddraget. Kunstfesten påtænkes at forløbe over fire dage fra torsdag til og med søndag. Kunstfesten vil rette sig mod besøgende og borgere i Gudumholm, der gerne vil have en kunstnerisk oplevelse. Kunstfesten vil kunne gentages med års mellemrum og blive en fast tradition i Gudumholm. Ideen med kunstfesten er, at borgerne, foreninger og forretningsdrivende i Gudumholm stiller lokaliteter til rådighed for projektets kunstnere. Lokaliteterne kan være kirken, husflidsskolen, Lokalhistorisk Forening, Asylgården, forretninger, garager, udhuse, private hjem, private haver, mv. I disse lokaliteter udstiller eller fremfører kunstnerne deres værker. De udstillede eller fremførte værker kan være: Udstilling af malerier Udstilling skulpturer Koncerter Oplæsning af litteratur Arbejdende værksteder Som supplement til kunstnernes udstillinger kan byens borgere, foreninger og forretningsdrivende også selv lave udstillinger med egne emner. Der kan endvidere laves et loppemarked. På vandringen gennem byen vil der være mulighed for køb af mad og drikkevarer på udendørs serveringssteder. For at projektet kan gennemføres skal der samles en projektgruppe, der kan planlægge, budgettere og gennemføre kunstfesten. Endvidere skal myndigheder, Gudumholms borgere, foreninger og forretningsdrivende inddrages. Hans Jørgen og Ingrid Gjerløv, Jesper Bertelsen og Hanne Pedersen BYNÆR OPHALINGSPLADS FOR KANOER OG KAJAKKER Kano- og kajaksejlads på Lindenborg Å er blevet populært. Flere steder langs åen helt fra Gravlev i Rebild Kommune og til udløbet i Limfjorden findes steder, hvor sejlere kan trække kanoen eller kajakken op og tage et hvil eller slå telt op og overnatte. Dog er tilbuddene meget spredte. Ca. 500 meter uden for Gudumholm mod Gudumlund har en privat lodsejer tilbud, at der kan etableres en ophalingsplads på hans jord ned til åen. Udover ophalingsmuligheder er tanken, at der fx kan etableres shelters, bålplads og opstilles bord og bænke. Placeringen så bynært er ideel; fred og ro samtidig med, at sejlere på tur har mulighed for at proviantere i Gudumholm. For Gudumholmere er der mulighed for at tage en hyggelig sviptur på åen fra Gudumholm til Mou Bro og retur. IDEBANK Her er en række ideer, som blev nævnt på fremtidsværkstedet i efteråret Ideerne venter på at blive samlet op. M åske er du den, der skal gøre det? Forbedring af busbetjeningen af Gudumholm og omegn Fristed og anderledes aktiviteter for børn fx rollespil Flere byggemodne grunde i Gudumholm Belysning af banestien ml. Landkær og Sejlflod samt Lillevorde Kær Forløbet for den besøgende vil være en byvandring gennem Gudumholm, hvor alle lokaliteterne kan besøges. Karlo Bendsen og Kristian Obenholt 14 15

9 Sundhed og Bæredygtig Udvikling Rantzausgade Aalborg Tlf

FREMTIDEN I VESTERHEDE

FREMTIDEN I VESTERHEDE FREMTIDEN I VESTERHEDE Helhedsplan for udvikling i Vesterhede VI SER FREMAD OG VI HANDLER! VI BYGGER PÅ DET LANGE SEJE TRÆK OG PÅ MOD, SAMARBEJDSEVNE OG FREMSYNETHED Juni 2011 Vesterhede Koordinationsråd

Læs mere

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø UDVIKLING GENNEM AFVIKLING Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø April 2012 1 INDHOLD VILSTED SØ...4 OVERLADE...6 VILSTED...10 RANUM...14 BORGERNE omkring Vilsted Sø...20 BORGERNE Hvad mener de

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

BAARING BANKE HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET

BAARING BANKE HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET 2013-14 Udviklingsplan for Asperup og Roerslev sogne Asperup og Roerslev sogne ligger naturskønt på og omkring Baaring banke på Nordvestfyn, ud til Båring Vig. Området

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

LIV I LANDDISTRIKTET. Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune

LIV I LANDDISTRIKTET. Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune LIV I LANDDISTRIKTET Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune EN STOR TAK TIL Projekt Liv i Landdistriktet var ikke blevet en realitet uden økonomisk

Læs mere

Dec 2013 5. årgang 8. udgave

Dec 2013 5. årgang 8. udgave Dec 2013 5. årgang 8. udgave ÅBENT ALLE DAGE FRA 06:30 20:00 TÆTTERE PÅ DIG OG DIN HVERDAG! F O R M A N D E N S F O R O R D Zebra-projektet på godt og ondt! For nylig afholdt vi i Gundsømagle en Zebra-event

Læs mere

BRENDERUP OGSÅ MED PLADS TIL. 2014 Udviklingsplan for Brenderup

BRENDERUP OGSÅ MED PLADS TIL. 2014 Udviklingsplan for Brenderup BRENDERUP OGSÅ MED PLADS TIL DIG 2014 Udviklingsplan for Brenderup I og omkring Brenderup er der en del erhvervsliv og forretninger. Meget centralt ligger både vuggestue, børnehave, kommunal og privat

Læs mere

Gabøl/Nustrup landdistrikt. Udviklingsplan

Gabøl/Nustrup landdistrikt. Udviklingsplan Gabøl/Nustrup landdistrikt Udviklingsplan indhold Udviklingsplaner... 3 Livet i landistriktet... 4 Udvikling i landistriktet... 6 Landistriktets styrker og udfordringer... 8 Mere bevægelse i landistriktet...

Læs mere

LANGÅ I UDVIKLING Udviklingsplan for Langå Februar 2014

LANGÅ I UDVIKLING Udviklingsplan for Langå Februar 2014 LANGÅ I UDVIKLING Udviklingsplan for Langå Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Forord Fra borgermøde til lokalråd Vi vil skabe sammenhænge Side 4-5 Vision og forudsætninger Det er godt at bo i Langå

Læs mere

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet.

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet. Notatark Sagsnr. 04.21.00-G01-2-14 Sagsbehandler Susanne Ernst 14.3.2014 Ansøgningsskema Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne Branding og bosætning i Hornsyld og Bråskov Formål Projektet skal

Læs mere

Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune

Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune Arbejdsgrundlag for skabeloner Intentioner, sammenhæng, identitet, potentialer, indsatsområder og skabeloner Landområderne: Gyrstinge-Ørslevvester, Haraldsted-Allindemagle,

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

VAARST OG OMEGNS BORGERFORENING

VAARST OG OMEGNS BORGERFORENING VAARST OG OMEGNS BORGERFORENING Rundt om Vaarst Juni 2013, nr. 2-7. årgang Bankospil. Tour de Vaarst. Uglekasser. Fællesspisning i VFB. Åben Åbred. Zikelprinsesserne. Friskolen Borgerforeningen for Vaarst

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

En god omvej Velkommen på kanten af Lihme

En god omvej Velkommen på kanten af Lihme En god omvej Velkommen på kanten af Lihme Projekt indsendt af Skive Kommune Områdetypologi: Landsbyen og det åbne land Anlægsøkonomi: Kr. 3.388.990,- Rådgivere: Møller & Grønborg Projektet tager afsæt

Læs mere

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune 1. MUSIKTANKEN. 2. Kontaktperson: Karen M.V. Olesen Løkkenvej 436, Stenum 9700 Brønderslev Tlf: 21291588 Email: post@karenmvolesen.dk www.karenmvolesen.dk

Læs mere

ØSTERBRO ET FEDT STED AT BO

ØSTERBRO ET FEDT STED AT BO ØSTERBRO ET FEDT STED AT BO Østre Plads. Pjentedamsgade. VIDSTE DU AT Områdefornyelsen blev sat i gang i 2012 og strækker sig til 2016, så vi er næsten halvvejs. Målet med områdefornyelsen er at udvikle

Læs mere

HUSUMKVARTERET. Mød op til informationsmøde lørdag d. 14. november 2009 kl. 14-17 på Husum Bibliotek Frederikssundsvej 290

HUSUMKVARTERET. Mød op til informationsmøde lørdag d. 14. november 2009 kl. 14-17 på Husum Bibliotek Frederikssundsvej 290 HUSUMKVARTERET ska ha et løft Mød op til informationsmøde lørdag d. 14. november 2009 kl. 14-17 på Husum Bibliotek Frederikssundsvej 290 2 Oktober 2009 Husumkvarteret Oktober 2009 3 Husum- et handlekraftigt

Læs mere

GELSTED, ET GODT STED AT BO & GRO

GELSTED, ET GODT STED AT BO & GRO GELSTED, ET GODT STED AT BO & GRO 2014 Udviklingsplan for Gelsted Gelsted er centralt beliggende i naturskønne omgivelser tæt på skov og strand. Byen ligger midt mellem Odense og Middelfart på Vestfyn.

Læs mere

Beretning FDF landsdel 2013 2014

Beretning FDF landsdel 2013 2014 To år er gået, siden vi sidst gjorde status og så tilbage, nu er det er så blevet tiden igen og denne gang, er det mig, der for første gang får lov at skrive beretning. I vil opdage at formen er anderledes

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

2011-2021. FREMTIDENS THYHOLM Hver for sig kan vi lidt sammen alt

2011-2021. FREMTIDENS THYHOLM Hver for sig kan vi lidt sammen alt 2011-2021 FREMTIDENS THYHOLM Hver for sig kan vi lidt sammen alt Ansvarlig: Foreningen Thyholm i Bevægelse December 2011 Indhold Indhold... 2 Forord:... 2 Lidt om Thyholm... 3 Fase 1: Ideudviklingen...

Læs mere

32. årgang nr. 124 Dec. 2009

32. årgang nr. 124 Dec. 2009 32. årgang nr. 124 Dec. 2009 Hjemmesider: www.herskindsigt.dk og www.herskind-skivholme.dk, hvor der bl.a. findes en ajourført kalender, og hvor de seneste numre kan findes. Valgmøde den 11.nov.2009 1

Læs mere

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 2-76 Vision 2030 INDHOLDSFORTEGNELSE Ministerens forord 4 Visionsgruppens indledning 6 Visionen for landdistrikterne 2030 8 FÆLLESSKAB 12 DIGITALISERING 24

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV INDHOLD: Side 6: Indvielse af Mågepark og -sø Side 11: Turen går til Kværndrup Øst og Nordthorpe Side 13: Bellissima - en skønhed, der klæder folk Side 17: Skovsport Brian Side 19: Foreninger og institutioner

Læs mere

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER Hvordan bliver mellemrum til byrum? Kender du historien om dit byrum? Vi tænker sjældent over, at

Læs mere

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride?

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride? Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg : Nej: Fritekst Søg Parkeringsbehov som følge af skolestruktur Dialogmøde: 2011 Teknik og miljø Hvis skolen skal modtage

Læs mere

Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG. - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier

Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG. - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier April 2006 1 Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktskonference 2006 Dette hæfte er skrevet og redigeret

Læs mere

TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING

TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING November 2012 TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING TimeLine revitalisering af halvanden kilometer lukket landevej med fokus på bevægelse, oplevelser og forbindelser. 1 INDHOLD s. 3 Introduktion

Læs mere