Udvikling i din by GUDUMHOLM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvikling i din by GUDUMHOLM"

Transkript

1 Udvikling i din by GUDUMHOLM

2 Ungdomsforord Udvikling i din by byens udvikling! Udvikling i din by er et tilbud til landsbyer i Aalborg Kommune. En mulighed for byens borgere til i fællesskab at udforme små og store, jordnære og højtflyvende forslag til, hvordan netop deres by, kan udvikles til et endnu bedre sted at bo. Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling skaber rammerne, og er fødselshjælper for de konkrete ideer men det er op til deltagerne selv at udvikle og udvælge de enkelte forslag. De forslag, der er opbakning til i byen, samles i en lokal udviklingsplan. Udviklingsplanen udspringer af lokale ønsker og bæres af lokale kræfter. Udviklingsplanen er samtidig et fælles redskab til at sikre, at fremtidige lokale såvel som kommunale initiativer trækker på samme hammel supplerer og understøtter hinanden. Gudum, Gudumlund og Gudumholm har fået denne mulighed. I alle tre byer, har der stået engagerede, iderige og motiverede mennesker klar til at gribe denne chance. De forskellige møder og arrangementer har været velbesøgte, og mange forskellige ideer og forslag er blevet vendt og drejet, diskuteret og undersøgt. Og de endelige projektideer er velbegrundede og har en høj kvalitet. Hvad er Gudumholm, og hvad skal Gudumholm blive til? Byen har en flot og velfungerende skole. En blomsterhandler, en brugs- og idrætsforening med et utroligt godt fællesskab. Jeg som ung i Gudumholm tænker ofte på at slippe væk fra den lille by, men det er jo ikke det, jeg skal skrive om. Jeg skal skrive om det gode ved at bo i Gudumholm. Jeg vil sige, at det er langt sværere at skrive noget godt om Gudumholm, end det er at skrive noget dårligt. Det gode er, at her har jeg haft en tryg barndom. Man behøver ikke at kigge sig 10 gange over skulderen, inden man drejer af, for hvad skal man kigge efter? Måske kommer der en bil, som man skal holde tilbage for. Hvor er bilisten på vej hen? På vej til eller fra arbejde i Aalborg? Eller skal der blot handles ind? Bilen forsvinder ud af byen! Hvad skal der til for, at bilen ikke kører ud af byen, men kører hertil? Ja, det er nok et spørgsmål, der ikke er et enkelt svar på. At bygge et gymnasium er ikke realistisk. Men vi må i fællesskab bygge videre på de særlige kvaliteter, byen rummer. Rammerne er her. De skal udfyldes. Ingenting kommer af sig selv. Nanna Johnsen Andersen Det har været en spændende proces at følge og det bliver mindst lige så spændende, at opleve de enkelte projekter blive ført ud i livet! Thomas Kastrup-Larsen Rådmand Sundhed og Bæredygtig Udvikling UM GUDUMHOLM GUDUMLUND GUDUM GUDUMHOLM GUDUMLUND GUDUM GUDUMHOLM GU 2 3

3 HJERTESTARTER TIL GUDUMHOLM FORSKØNNELSE AF TREKANTEN Gudumholm er en by med ca. 750 indbygger. På skolen går der ca. 230 elever fra byen og oplandet. Gudumholms idrætsforening har ca. 700 medlemmer. Den nærmeste hjertestarter er 4 km væk og befinder sig i hallen i Storvorde. På grund af dens placering er den kun tilgængelig i hallens åbningstid. Vi mener derfor der er et godt grundlag for at få en hjertestarter til Gudumholm og der er stor opbakning hertil i byen. har aftalt med Borgerforeningen, at den vil stå som ejer og betale forsikringen. Hjertestarteren vil blive placeret ved Daglig Brugsen, midt i byen, i læ for vind og vejr, men med offentlig adgang hele døgnet. Brugsuddeleren vil sponsorere strømforbruget til varmeskabet. Der er søgt sponsorat fra lokal elektriker, om tilslutning af varmeskabet. Lokal førstehjælpsinstruktør, med tilknytning til Beredskabcenter Aalborg, vil gratis undervise i hjerte-lunge redning med brug af hjertestarter. Beredskabcenter Aalborg vil sponsorere kursusbeviserne til en gruppe på 15 personer. Kontaktperson: Hanne Trolle Thomsen Hvert år rammes ca personer uden for sygehusene her i Danmark af hjertestop. Kun ca. 10 % af dem overlever. Ved hjertestop sker der efter 3-5 minutter, varige skader på hjernen og efter 10 minutter alvorlige skader på hjernen og indre organer. Den nærmeste ambulance er 17 km væk og den vil tage ca minutter om at nå frem, sammenlagt med den tid der vil gå fra at hjertestoppet indtræffer, til der ringes og ambulancen bestilles, vil respons tiden nemt kunne blive mellem minutter. I forbindelse med forskønnelse af Gudumholm by er der taget initiativ til et lille projekt på et stykke kommunalt jord; fremover kaldet Trekanten. Trekanten ligger 10 m nord for busstoppestedet i Aagade mod Aalborg og er begrænset mod vest af Aagade, mod nord af matrikel Aagade nr. 21 og mod øst af den gamle jernbane Aalborg/Hadsund, Banestien. Ideen er, at Trekanten skal indrettes med følgende: Overdækket bord/bænk-arrangement, skraldespand, 2 eller 3 stk. frilufts motionsreskaber samt en skulptur udført i metal til opstilling på støbt sokkel doneret af en lokal kunstner. På Trekanten er der tre træer, som tænkes bevaret. Brugere af stykket vil være skolebørn, der afventes ankomst af bus, kondiløbere og andre sportsfolk, der anvender banestien, ligesom alle pensionister og andet godtfolk, der kommer forbi. I samarbejde med Aalborg kommune har 5-6 voksne mænd fra Gudumholm givet tilsagn om med deres arbejdskraft at deltage i oprettelsen af ovenstående. Vi tænker at begynde arbejdet til foråret, når frosten går af jorden. Kontaktperson: Erik Christensen 4 5

4 KRIDTBAKKEN Stisystemet omkring kridtbakken Idégrundlaget Idégrundlaget bag projektet, er at skabe adgang til den enestående natur på og udsigt fra kridtbakken i Gudumholm. De overordnede mål er: At udbrede kendskabet til områdes rige natur- og kultur historie. At etablere et handicapvenligt stisystem til området, og derved skabe mulighed for friluftsaktivitet og naturoplevelser for lokale og turister. At give Gudumholm skole, børnehave, SFO og dagplejemødre forbedrede muligheder i forbindelse med undervisning og udflugter. Natur- og kulturhistorie Kridtbakken i Gudumholm er en del af Sejlflod Kridtø, som er dannet af istidsaflejringer. Området har udgjort en af jernalderens væsentlige bebyggelser, hvorfra der, fra de højeste plateauer, er et imponerende syn over de store flader af hævet havbund. Fra udsigtspunkterne på kridtbakken kan man mod nord se Limfjorden. Mod øst ses Mulbjergene ved Kattegat og retter man blikket mod sydøst har man kig ind over Lille Vildmose og store dele af det område, der deltog i konkurrencen om at blive dansk nationalpark. I området, hvor Gudumholm ligger i dag udspandt der sig i sidste del af 1700-tallet og i begyndelsen af 1800-tallet et af de dengang største industrieventyr i Danmark, med Friedrich von Buchwalds etablering af flere fabrikker. Der kan nævnes, kalkværk, teglværk, garveri, handskefabrik, linnedfabrik, glasværk, sæbefabrik, stentøjs- og fajancefabrik. Transporten til og fra fabrikkerne skete via håndgravede kanalsystemer, med forbindelse til Lille Vildmose og Limfjorden. Driften af fabrikkerne baseredes primært på tørv fra Lille Vildmose og kridt udvundet fra Gudumholm kridtbakke. Fabrikkerne blev i løbet af 1800-tallet nedlagt, da de var urentable, og byen Gudumholm blev egentlig først grundlagt i forbindelse med at Hadsundbanen blev anlagt i Udvindingen af kridt har ført til at kridtbakken i dag består af den stejle skrænt, som byen ligger ved foden af. Vi vil reetablere en gammel sti/vej som fører fra Kildevænget til toppen af kridtbakken. Herfra skal den videreføres i en nyetablere sti, som er meter over havets overflade På toppen af kridtbakken findes der to plateauer, hvor der skal bygges 2 shelters, en bålhytte samt opstilles borde og bænke. Eventuelt bliver der også et muldtoilet. Stien forsætter videre til vejen Over Bakken, hvorfra der er en eksisterende sti til kirken og skolen. Bag skolen 6 7 Trappe er der en gammel sti som leder op til plateauerne. Denne skal reetableres som en naturtrappe, der laves af rafter, som kiles ned i skrænten. Gå man i stedet forbi skolen og hallen, passerer man multibanen, legepladsen og skolens boldbane før man kommer til festpladsen under kridtbakken. Herfra kan man gå af villavej Kildevænget til der, hvor turen startede. Hele denne tur er på ca. 1,9 km. Stisystemet vil være perfekt til motionister, hundeluftere, samt folk, der bare har lyst til en travetur. Vi vil gerne lave stien så der bliver taget hensyn til gangbesværede, så flest mulige kan få glæde af stien. Der skal fældes nogle træer og der skal flyttes noget jord, så stien bliver bred og jævn. Herefter skal der etableres en egnet belægning, da den eksisterende mange steder består af kridt og ler. For foden af det stykke af kridtskrænten, der ligger ned til festpladsen, skal der fældes en del vildtvoksende træer og buske for at synliggøre, den en gang så smukke, hvide kridtskrænt. I forbindelse med udførelse af dette projekt, vil vi for en del af stiens ved-

5 kommende komme ind på privat jord, idet to lodsejere har mark helt ud til kridtbakken. Vi forestiller os, at stien kommer til at ligge i kanten af marken og om muligt etableres således, at handicappede og gangbesværede kan benytte den. Vi håber og tror på, at begge lodsejere vil hjælpe med at føre vores drøm ud i livet. Til udførelse af dette projekt, kræves der professionel arbejdskraft til etablering af stisystemerne, fældning af træer, bygning af shelters og bålhytte samt vand og muldtoiletfaciliteter. Alt skal udføres af naturens egne materialer og tilpasses lokaliteterne. Ved stien mellem kirken og skolen ligger byens kælkebakke. Denne bakke vil vi synliggøre og forbedre i samråd med lodsejeren. Dette kræver, at der fældes nogle træer og flyttes lidt jord. Hele projektet skal, når det er færdigt synliggøres med skiltning, turistfoldere og informationstavler. Området har såvel geologisk, naturvidenskabelig og kulturhistoriske fortællinger. Disse vil indgå i informationstavler ved de 2 udsigts plateauer med kort og billeder over udsigtspunkter og med fortællinger fra egnens historie op igennem tidsalderen. Projektet gennemføres i samarbejde med Gudumholm Borgerforening. Anders Berthelsen, Evan Lund, Jan Løve, Benedikte Holt, Kann Thomsen, Hanne Thomsen, Kristian Obenholt og Henning Jacobsen. OPRENSNING OG FORSKØNNELSE AF BYENS VARTEGN - KANALEN Kanalen var tidligere et af byens vartegn med et rigt dyreliv af blishøns, gråænder og svaner. Et tilstødende blomstertæppe af vintergækker som blev afløst af erantis gav os håb om forår. I de vintre, hvor isen på kanalen var bæredygtig samledes mange børn og unge for at løbe på skøjter. Forårsblomsterne er der endnu, men bebuder intet for ingen kan se dem pga. overhængende træer, som skjuler. Kanalen er tilgroet og fuglene er forsvundet. En projektgruppe har sat sig for at arbejde med at forskønne det område af vores by. Projektet går ud på at få stynet de overhængende træer og fælde de udgroede. Dernæst skal kanalen oprenses. Det blev sidst gjort for ca. 20 år siden med en rendegraver. Først blev kanalen tørlagt ved at åbne slusen i sidekanalen, så rendegraveren kunne foretage oprensningen direkte fra kanalbunden, som består af et hårdt lerlag. Slammet blev hældt op på de lavest liggende skrænter med skyldig hensyntagen til blomsterne. har taget kontakt til lodsejerne til kanalen og håber på positiv dialog med alle. har ligeledes kontakt til kommunen mht. vedligehold af vejrabatten. Flemming Andersen, Mona Lausten, Ole Christensen, Karlo Bendsen og Kristian Obenholt 8 9

6 HASTIGHEDSDÆMPNING PÅ THORSBROVEJ INFORMATION OM GUDUMHOLM For nogen tid siden blev der gennemført en underskriftsindsamling blandt beboerne på Thorsbrovej - indfaldsvejen til Gudumholm. Beboerne gav herigennem udtryk for deres bekymring ved de høje hastigheder mange bilister kørte med i by-zonen i deres gade. Underskrifterne blev sendt til Aalborg Kommune, som foranledigede en hastighedsmåling, der viste middelmådig høj hastighed. Målingerne ville have vist højere hastigheder, hvis de var blevet foretaget ved byskiltet og ikke tæt på t-krydset, hvor man nødvendigvis må bremse op for at undgå at køre i kanalen. Som et midlertidigt forsøg på at få dæmpet hastigheden begyndte flere beboere at parkere deres bil ved vejen og på et tidspunkt opstillede man også en barnevogn, men begge dele hjalp kun i en kort periode. Der er stadig brug for hastighedsdæmpende foranstaltninger. Gadebump er ikke populære, men i stedet kunne de hastighedsdæmpende foranstaltninger være chikaner fx skiltede betonklodser som dem på Vestermarksvej i Storvorde. I forbindelse med projektet By i Udvikling er det også nærliggende at følge op på den frustration beboerne på Thorsbrovej følte og føler samt kontakte kommunen for at få en målingsstander opstillet. Flemming Andersen og Mona Lausten Vores ide er at give alle såvel nuværende som kommende Gudumholmere mulighed for et sted at finde en masse informationer om vores by. Herunder hvor man finder hvad, og hvad man kan opleve hvor. Vores umiddelbare ide er, at lave en lille (meget lille) folder med nogle ganske få oplysninger og derudover henvise til byens hjemmeside www. gudumholm.dk. Folderen har vi tænkt kunne ligge ved ejendomsmæglere i nærområdet, Gudumholm Skole og vores lokale DagliBrugs. På hjemmesiden vil vi gerne have så meget som muligt med om Gudumholm, f.eks.: Foreningsliste, med kontaktinfo og kort beskrivelse af byens foreninger Forretningsliste, med kontaktinfo om byens forretningsdrivende Info om vores skole, børnehave, fritidsordning Info om udendørsområderne. Hvor er der mulighed for at gå ture i smukke omgivelser Kort info om de øvrige projekter der arbejdes med i byen Aktivitetskalender Oplysning af afstand i tid til f.eks. Aalborg, Vildmosecenteret, strand mm Info om, hvor man kan komme til læge og tandlæge På sigt en krambod, med mulighed for at sætte ting til salg eller ønsker om at købe noget Video-klip af Gudumholmere, som fortælle den gode historie om at bo i Gudumholm. Her tænker vi, at vi skal have lavet videoklip af flere generationer Fotos fra byen og omgivelserne For at holde hjemmesiden aktiv, og for ikke at belaste en person med dette, påtænker vi, at vi er flere, som skal have mulighed for at rette og lægge nyheder ind på hjemmesiden. Der er ikke noget mere trist end en hjemmeside, der ikke holdes opdateret Jeannine Thrane, Jesper Bertelsen, Jesper Mikkelsen, Nina Løve og Lisbet Bertelsen 10 11

7 GUDUMHOLM IDRÆTSFORENINGS FITNESSCENTER GIF Fitness er et ønske formuleret af bestyrelsen i GIF. Vi har gennem længere tid set andre foreninger have succes med fitness. Den gode ide blev præsenteret på et borgermøde i november 2010, hvor der blev præsenteret nogle tanker og ideer om at opføre en ny bygning til det nye motionscenter GIF Fitness. Her blev nedsat en motionsgruppe, som i 2011 har undersøgt mulighederne for fitness i Gudumholm. Det er meget afgørende for GIF, at der er lokal opbakning, hvilket blev bekræftet på et borgermøde i november Hele 85 interesserede mødte op og fremmødte var meget begejstret for ideerne. det. GIF ønsker at tilbyde aktiviteter også til børnefamilier og i samarbejde med bl.a. skolen skabe aktiviteter som tiltaler de børn og unge, som pt. ikke er fysisk aktive, således at der i lokalområdet knyttes kontakter, sammenhold og fællesskab på tværs af generationer. GIF ønsker øgså at sikre en bedre trivsel blandt seniorer, som således i betydelig længere tid kan forblive i eget hjem/lokalområdet kort sagt: tilføje lokalområdet betydeligt højere livskvalitet. Planen er et nyt hus med 2 lokaler samt bad/omklædningsrum. Et moti onsrum på ca. 120 m2 hvor div. træningsmaskiner og træningsudstyr vil være. Og en lille gymnastiksal på ca. 80 m2 hvor der kan laves alt muligt, som kunne blive aktuelt. I denne sal vil der kunne laves forskellige holdtræning, f.eks. pilates, sjipning, yoga, boksetræning eller hvad der måtte komme op af ønsker af de kommende medlemmer. Spinning (indoor cykling) er ligeledes en aktivitet vi forventer at ville tilbyde i salen. Ligeledes indgår crossfit i overvejelserne. Motionscenteret forventes færdigt i Gudumholm Idrætsforening er et naturligt lokalt samlingspunkt og den bedste platform til at realisere et lokalt motionscenter er med følgende begrundelser: Stor lokal opbakning til motionsprojektet med mange nye frivillige i GIF Rigtig god økonomi i GIF - kr er allerede opsparet og tilsagn om kr i rentefrit lån fra Foreningsfitness er givet. Gudumholm ønsker, at udgøre et spændende bosættelsesområde og ser etablering af GIF Fitness som ét af midlerne til at tiltrække, fastholde og skabe et stabilt og voksende lokalområde med mange tilbud, der kan modsvare alternativerne i storbyen. Det overordnede formål er at fastholde og udvikle det gode liv i lokalsamfundet, ved at tilbyde mange forskellige former for aktivitetstilbud til børn, unge, voksne og seniorer i lokalområ- Projektgruppe nedsat af GIF, kontaktperson Formand Peer Kristensen Mange lokale kræfter ønsker at donere både tid og penge til projektet (uofficielt tilsagn om min arbejdstimer) GIF er en veldrevet forening som kan samle og organisere de nødvendige ressourcer til at realisere projektet. Stor lokal opbakning, som er voksende også p.g.a. det nye regions sygehus, som tiltrækker yderligere efterspørgsel Driftsbudget viser overskud fra første år, og vi forventer en kort tilbagebetalingstid til finansielle samarbejdspartnere Vi påtænker byggeri ultimo 2012/primo 2013 med indvielse i efteråret 2013, hvor GIF fylder 80 og således kan fejre en milepæl med et fantastisk projekt 12 13

8 KUNSTFEST I GUDUMHOLM Det påtænkte projekt er afholdelse af en kunstfest i Gudumholm. Projektet vil inddrage en række kunstnere, der er villige til at udstille eller fremføre deres værker. Endvidere vil Gudumholms borgere, foreninger og forretningsdrivende også blive inddraget. Kunstfesten påtænkes at forløbe over fire dage fra torsdag til og med søndag. Kunstfesten vil rette sig mod besøgende og borgere i Gudumholm, der gerne vil have en kunstnerisk oplevelse. Kunstfesten vil kunne gentages med års mellemrum og blive en fast tradition i Gudumholm. Ideen med kunstfesten er, at borgerne, foreninger og forretningsdrivende i Gudumholm stiller lokaliteter til rådighed for projektets kunstnere. Lokaliteterne kan være kirken, husflidsskolen, Lokalhistorisk Forening, Asylgården, forretninger, garager, udhuse, private hjem, private haver, mv. I disse lokaliteter udstiller eller fremfører kunstnerne deres værker. De udstillede eller fremførte værker kan være: Udstilling af malerier Udstilling skulpturer Koncerter Oplæsning af litteratur Arbejdende værksteder Som supplement til kunstnernes udstillinger kan byens borgere, foreninger og forretningsdrivende også selv lave udstillinger med egne emner. Der kan endvidere laves et loppemarked. På vandringen gennem byen vil der være mulighed for køb af mad og drikkevarer på udendørs serveringssteder. For at projektet kan gennemføres skal der samles en projektgruppe, der kan planlægge, budgettere og gennemføre kunstfesten. Endvidere skal myndigheder, Gudumholms borgere, foreninger og forretningsdrivende inddrages. Hans Jørgen og Ingrid Gjerløv, Jesper Bertelsen og Hanne Pedersen BYNÆR OPHALINGSPLADS FOR KANOER OG KAJAKKER Kano- og kajaksejlads på Lindenborg Å er blevet populært. Flere steder langs åen helt fra Gravlev i Rebild Kommune og til udløbet i Limfjorden findes steder, hvor sejlere kan trække kanoen eller kajakken op og tage et hvil eller slå telt op og overnatte. Dog er tilbuddene meget spredte. Ca. 500 meter uden for Gudumholm mod Gudumlund har en privat lodsejer tilbud, at der kan etableres en ophalingsplads på hans jord ned til åen. Udover ophalingsmuligheder er tanken, at der fx kan etableres shelters, bålplads og opstilles bord og bænke. Placeringen så bynært er ideel; fred og ro samtidig med, at sejlere på tur har mulighed for at proviantere i Gudumholm. For Gudumholmere er der mulighed for at tage en hyggelig sviptur på åen fra Gudumholm til Mou Bro og retur. IDEBANK Her er en række ideer, som blev nævnt på fremtidsværkstedet i efteråret Ideerne venter på at blive samlet op. M åske er du den, der skal gøre det? Forbedring af busbetjeningen af Gudumholm og omegn Fristed og anderledes aktiviteter for børn fx rollespil Flere byggemodne grunde i Gudumholm Belysning af banestien ml. Landkær og Sejlflod samt Lillevorde Kær Forløbet for den besøgende vil være en byvandring gennem Gudumholm, hvor alle lokaliteterne kan besøges. Karlo Bendsen og Kristian Obenholt 14 15

9 Sundhed og Bæredygtig Udvikling Rantzausgade Aalborg Tlf

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012

Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012 Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012 www.nimtofte.dk Nimtofte Håndværker-, Handels- og borgerforening og Nimtofte og Omegns Distriktsråd 2012 1 INDHOLD FORORD

Læs mere

I uprioriteret rækkefølge vurderer Ferslev Borgerforening, at formålet med den kombinerede gang- og cykelsti er bl.a.:

I uprioriteret rækkefølge vurderer Ferslev Borgerforening, at formålet med den kombinerede gang- og cykelsti er bl.a.: Aalborg Kommune Sundhed og Bæredygtig Udvikling Rantzausgade 4 Postboks 248 9000 Aalborg Ferslev, den 5. maj 2012 Vedr.: Sti fra Ferslev til Svenstrup 1. Baggrund Nedenstående ansøgning er udarbejdet af

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857

Læs mere

SKÅRUP KULTUR & IDRÆTSCENTER

SKÅRUP KULTUR & IDRÆTSCENTER STØT ETABLERINGEN AF SKÅRUP KULTUR & IDRÆTSCENTER Vi står bag projektet: Skårup Hallen SIF Skårup Idrætsforening Skårup Borgerforening Hvad går projektet ud på? Skårup-Vejstrup området er et dynamisk

Læs mere

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune 1. MUSIKTANKEN. 2. Kontaktperson: Karen M.V. Olesen Løkkenvej 436, Stenum 9700 Brønderslev Tlf: 21291588 Email: post@karenmvolesen.dk www.karenmvolesen.dk

Læs mere

Hylke, Årets Landsby 2015

Hylke, Årets Landsby 2015 Hylke, Årets Landsby 2015 Hylke er en aktiv østjysk landsby, hvor fundamentet er frivillighed og innovative ideer. Vi er vant til at holde sammen og gå imod strømmen for at bevare, men i særdeleshed udvikle,

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009 Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009 Driftsbudgettet er beregnet ud fra taksterne nederst på siden. stigning frem til 2010 på mellem 4-7% Udgifter til rengøring samt el og vand m.m. er baseret

Læs mere

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året Tema 4: Fællesskab Fællesskab i et område, en landsby, en beboerforening eller et landdistrikt er noget af det vigtigste der findes. Fællesskab betyder at man får mulighed for at blive en del af fællesskabet

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Viborg Nordbyen Ansøger Viborg Nørremarkens initiativgruppe Nordbyen i bevægelse Kontaktperson: Erik Ejlersen Adresse: Hermodsvej 23 Telefon: 21778811 Mail: erik.ejlersen@mail.dk

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Udviklingsplan for Bording Kirkeby Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Januar 2009 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7

Læs mere

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM Udarbejdet ultimo 2006 Indholdsfortegnelse. Forsiden viser Byens grønne område og legeplads Indholdsfortegnelse - Nutid i Vindum Billede af Vejen ind gennem Vindum by. Billeder

Læs mere

PULS. Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole

PULS. Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole PULS - meget mere krop, sundhed og læring Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole Udviklingsprojektet starter august 2011 og er berammet til 3 år. Udviklingsprojektet evalueres løbende med

Læs mere

Beretning. Årsmøde i Starup Tofterup lokalråd onsdag den 18 april 2012. kl. 19:00 i Multihuset. BERETNING. VELKOMMEN.

Beretning. Årsmøde i Starup Tofterup lokalråd onsdag den 18 april 2012. kl. 19:00 i Multihuset. BERETNING. VELKOMMEN. Årsmøde i Starup Tofterup lokalråd onsdag den 18 april 2012. kl. 19:00 i Multihuset. BERETNING. VELKOMMEN. Som noget nyt har vi i år, gjort opmærksom på årsmødet ved at sende en elektronisk meddelelse

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

den 25. september Lokalbestyrelsen peger på Jens Nyman som dirigent. Jens Nyman takker ja til opgaven

den 25. september Lokalbestyrelsen peger på Jens Nyman som dirigent. Jens Nyman takker ja til opgaven Lokalråd for Them-Salten Referat fra Borgermøde den 25. den 25. september 2014 i Salten borgerhus Dagsorden: 1 Valg af dirigent: 2 Præsentation af lokalrådets medlemmer 3 Siden sidst v/formanden Lokalbestyrelsen

Læs mere

Tune Idrætsforening Center for Bedre Livskvalitet

Tune Idrætsforening Center for Bedre Livskvalitet Resume af Center For Bedre Livskvalitets medlemsmøde mandag den 15. april 2013. Medlemsmøde den 15. april, dagsorden a. Velkommen og overordnet om året, Sven. Sven bød velkommen og pointerede fra start

Læs mere

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Udfra en liste på 20 funktionaliteter har 262 respondenter prioriteret kunne vælge hvilke af de 20

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense Projektbeskrivelse (billede af brugsen udefra) Etablering af Borger Invest Oddense ApS til investering, renovering og drift af ejendom til brug for Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Referat fra møde mellem Lokalråd Ribe Nord, Lokalråd Ribe Syd og Lokalråd Ribe Midt og Teknik & Byggeudvalget

Referat fra møde mellem Lokalråd Ribe Nord, Lokalråd Ribe Syd og Lokalråd Ribe Midt og Teknik & Byggeudvalget Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 18. maj 2015 Journal nr. 15/7270 Login cow Sagsbehandler Jes Seerup Møller Telefon direkte 76 16 10 47 E-mail jsm@esbjergkommune.dk Referat fra møde mellem Lokalråd Ribe

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Til Slagelse kommune april 2015-04-13 VISION BISSERUP

Til Slagelse kommune april 2015-04-13 VISION BISSERUP 1 Til Slagelse kommune april 2015-04-13 OM AT GÅ SINE EGNE VEJE VISION BISSERUP I SLAGELSE KOMMUNEPLAN 2009 2020 i afsnittet De 100 landsbyer s.47 står følgende om Bisserup ( bilag 1): Citat: er et meget

Læs mere

Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015

Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015 Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015 Region Hovedstaden Møderum til Valby Kino Valby Kinos Venner i Københavns Kommune modtager 180.000 kr. til ombygning af et uudnyttet loftsrum i foreningens

Læs mere

En vision for friluftslivet i. Blykobbe Plantage

En vision for friluftslivet i. Blykobbe Plantage En vision for friluftslivet i Blykobbe Plantage 2011 Blykobbe Plantage Blykobbe Plantage og Antoinette Strand er beliggende i udkanten af Rønne. Skoven og stranden bliver året rundt besøgt af rigtig mange

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo!

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo! 2012-2022 Gudbjerg et rart sted at bo! Denne udviklingsplan er en del af LAG Svendborgs projekt Udviklingsplaner for lokalsamfund i Svendborg Kommune også kendt under navnet Visionsplaner eller Hvor skal

Læs mere

Legepladsen i Solbyen

Legepladsen i Solbyen Legepladsen i Solbyen opstod i sin tid på de sidste ubebyggede grunde. Legepladsen har været truet flere gange af byggeplaner men er ved fælles indsats fra beboerne i Solbyen blevet reddet. Legepladsen

Læs mere

Resen: Fysiske rammer: - Forsamlingshus - Efterskole (fri brugsret over til arrangementer og sportsarrangementer)

Resen: Fysiske rammer: - Forsamlingshus - Efterskole (fri brugsret over til arrangementer og sportsarrangementer) 2015-01-19_ Mødet omkring sundhedsindsats i Vestfjends Noter af Merethe Raundahl Bordet rundt med aktiviteter i de enkelte lokalsamfund: Kjeldbjerg - Olav - Cykleklub - Danseklub - Forsamlingshus o Fællesspisning

Læs mere

- tid til natur og fællesskab

- tid til natur og fællesskab - tid til natur og fællesskab Indhold Danmarks smukkeste kanotur... 03 Stolte traditioner... 04 Det praktiske... 05 Planlæg din kanotur... 06 Lejrliv ved Gudenåen... 08 Udstyr til din kano... 09 Sådan

Læs mere

Trafikpolitik Tofthøjskolen

Trafikpolitik Tofthøjskolen Trafikpolitik Tofthøjskolen Indholdsfortegnelse Tofthøjskolen Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 10 Rollemodel.. 11 Samarbejde

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Tillæg til Ulleroden sommer 2006 :

Tillæg til Ulleroden sommer 2006 : Tillæg til Ulleroden sommer 2006 : referat fra generalforsamling april 2006 formandens beretning godkendt regnskab 2005 og budget 2006 annonce : Træ til salg - Ry 246 motiv fra Rypevænget Grundejerforeningen

Læs mere

Næstved Kommune. Teknik og miljøforvaltningen. Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven.

Næstved Kommune. Teknik og miljøforvaltningen. Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven. Næstved Kommune Teknik og miljøforvaltningen Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven. Pjojekt omfatter etablering af bålhus med integreret shelters, hæk mod Møllegårdsvej,

Læs mere

Bælum Butikshus ApS. Nyhedsbrev fra Bestyrelsen den 25. maj 2015

Bælum Butikshus ApS. Nyhedsbrev fra Bestyrelsen den 25. maj 2015 Bælum Butikshus ApS Nyhedsbrev fra Bestyrelsen den 25. maj 2015 Stiftelsen af Bælum Butikshus ApS blev en realitet den 7. maj 2015 Formålet med selskabet er: At sikre den fremtidige dagligvarehandel i

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Lilleringvej 9, Storring 8464 Galten

Lilleringvej 9, Storring 8464 Galten Lilleringvej 9, Storring 8464 Galten Højt beliggende villa, med plads til den store familie + 105 kvm garage. Sag: 84600578 edc.dk AROS Statsautoriserede ejendomsmæglere, Valuarer MDE Søndergade 12-8464

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Udledninger fra Renseanlæg

Udledninger fra Renseanlæg Skema 1.1 Udledninger fra Renseanlæg Der er indsat en enkelt side (U-skemaet) fra udledningstilladelserne til renseanlæggene: - Aalborg Renseanlæg Vest (RAV) - Aalborg Renseanlæg Øst (RAØ), herunder oplande

Læs mere

PROJEKT#GRØNNE OPLEVELSER I SILLEBRO ÅDAL 2013

PROJEKT#GRØNNE OPLEVELSER I SILLEBRO ÅDAL 2013 Frederikssund Kommune har stort fokus på natur og sundhed. Vi vil derfor i samarbejde med en række foreninger skabe et unikt bynært multifunktions naturområde til gavn for borgere i alle aldre. Samtidig

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008 Rødder og Vinger NYHEDSBREV marts 2008 Jeg håber alle er kommet godt over jul og nytår og nu er friske til at tage fat på en ny sæson i vores lille forening. Lille er måske ikke det helt rigtige ord længere.

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens

Resultatkontrakt. Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens Kontraktens start: 5. april 2011 Kontraktens slut: 1. juli 2014 Journalnummer: 13376231510 Kontraktens parter Region: Region

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

og nyt liv i Varde midtby

og nyt liv i Varde midtby Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby side 2 Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby Området I Vardes absolutte centrum omkranset af Torvegade, Kræmmergade, Fiskergade og ligger der et upåagtet område

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien 800 m. drejer du til højre mod Langholt. Turen er i alt på ca. 12 km. Den kan forlænges ved at køre ad Elsamvej til Elværket. Her følger du første vej, Nefovej, til højre mod Stae. Når du kommer til Stae

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

Opsamling og inspiration. Fra dialogmødet om fælledens fremtid

Opsamling og inspiration. Fra dialogmødet om fælledens fremtid Opsamling og inspiration Fra dialogmødet om fælledens fremtid at skabe et fælles billede af fælledens fremtidige udvikling Intro Synpunkter fra dialogmødet 12. november 2012 Den 12. november 2012 blev

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 4, 2014 Tybjerg Privatskole

Nyhedsbrev nr. 4, 2014 Tybjerg Privatskole Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! D. 26. april blev der holdt arbejdsdag på skolen. Det var en rigtig god dag og der blev lavet rigtig mange gode ting til jeres børn.

Læs mere

ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP. Delprojekt Alken Købmandshandel

ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP. Delprojekt Alken Købmandshandel UDKAST FORENINGEN LIV I LANDSBYEN - et socialøkonomisk projekt - ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Delprojekt Alken Købmandshandel Foreningen Liv i Landsbyen Foreningen Alken Mejeri Alken,

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker Fræer Kirke. Velkommen til landsbyerne FRÆER Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker To kilo af det pureste guld! Det var fundet, der kom til syne på Fræer Mark en dag tilbage i 1869. Det bestod af fem

Læs mere

Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene

Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Projektbeskrivelse: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Kort info om landsbyen Funder Kirkeby: Funder Kirkeby er en

Læs mere

Ansøgning. Støttepulje til initiativer i landsbyer og lokalområder i 2012. Ansøger: (Fulde navn, adresse og tlf.nr.)

Ansøgning. Støttepulje til initiativer i landsbyer og lokalområder i 2012. Ansøger: (Fulde navn, adresse og tlf.nr.) Ansøger: (Fulde navn, adresse og tlf.nr.) Lars Christian Stubbe Solgaard Græse Bygade 17 3600 Frederikssund Som fmd. For Græse Landsby grundejerforening Ansøgningen bakkes op af: (F.eks. Bylaug, idrætsforening,

Læs mere

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Møde om borgerbudgetter den 16. marts 2015 Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Hvilke temaer, synes du er vigtigst, når vi samme skal udvikle kommunen med borgerbudgetter Hvem

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Informations- og vejledningspjece. Ældre Sagens Natteravne

Informations- og vejledningspjece. Ældre Sagens Natteravne Informations- og vejledningspjece Ældre Sagens Natteravne Indledning Ældre Sagen (ÆSN) og Natteravnenes Landssekretariat har i oktober 2010 indgået en landsdækkende samarbejdsaftale. Dette giver Ældre

Læs mere

Familieferie med hygge, aktiviteter og oplevelser

Familieferie med hygge, aktiviteter og oplevelser Familieferie med hygge, aktiviteter og oplevelser Velkommen til en verden af oplevelser Feriehus inkl. fri entré til tropisk badeland, gratis børneunderholdning og slutrengøring Garanti for hyggelige feriedage

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

BALLEN INSPIRATION FOR UDVIKLING

BALLEN INSPIRATION FOR UDVIKLING BALLEN INSPIRATION FOR UDVIKLING BALLEN I DAG KARAKTERGIVENDE SÆRLIGE KIG INDUSTRIOMRÅDET KNUDEPUNKTET HAVNEN HAVNEN DOKKEN, VÆRFTET, TORVET, KLYNGEN De eksisterende bygninger rives ned og giver plads

Læs mere

Feldborg Fællesforening. Referat d. 26. april 2012

Feldborg Fællesforening. Referat d. 26. april 2012 1 I Feldborghallens mødelokale kl. 19:00. Borgerforeningen giver kaffen. Reinold er ordstyrer, fremmødte ca. 15 repræsentanter for forskellige udvalg. 1. Bordrunde: hvad er der sket siden sidst? Nye projekter?

Læs mere

Kommunens indsats? Din indsats?

Kommunens indsats? Din indsats? FÆLLESSKAB / SAMMENHOLD / SAMLINGSSTEDER Tilskud til forsamlingssteder/ landsbypuljer/ LAG landsbypuljen +forsamlingshuspuljen forsamlingshuspuljen Skab rammer opbakning på nye ideer fra foreninger Bevarelse

Læs mere

Mind Your Own Business Prisen

Mind Your Own Business Prisen Icebreakers Denne pris går til en virksomhed, som dommerkomiteen særligt ønsker at rose for dens måde at organisere sig på og for virksomhedens fokus på medarbejderudvikling. Virksomheden har etableret

Læs mere

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag Årre En Blomstrende Landsby Bilag 1 Kære Foreninger Så nærmer d. 7. oktober sig, hvor I har givet tilsagn om at stille op til præsentation af netop jeres forening. Vi er rigtig glade for jeres opbakning,

Læs mere

Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012

Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012 2014 Claus Broch Christensen 12/10/2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund.... 3 Vision, mission og mål... 4 Vision... 4 Mission... 4 Mål... 4 Projekt indhold.... 5 Placering og udformning... 6 Budget

Læs mere

Sønderparken. Moderne lejligheder. Attraktive fællesarealer. Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem

Sønderparken. Moderne lejligheder. Attraktive fællesarealer. Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem Sønderparken Moderne lejligheder Attraktive fællesarealer Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem Danmarksgade 81 7000 Fredericia Tel 75 92 48 44 adm@boli.nu Åbningstider Mandag - fredag:

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd.

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd. Projekt Felding 2010 Med Projekt Felding 2010, har borgerne i Nr. Felding skabt et projekt, der både rækker langt ind i fremtiden, og som også et godt bud på, hvordan landsbyerne globalt kan sikre vækst

Læs mere

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen.

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. Formandens beretning. VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015 Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. VISKI er ikke bare en dejlig vinterbadeklub men også et samlingspunkt

Læs mere

Så, vi skulle så finde det Unikke, der vil sætte Halskovvej på landkortet.

Så, vi skulle så finde det Unikke, der vil sætte Halskovvej på landkortet. Retro- Genbrugsgruppen fokuserer på Halskovvej fra Biblioteket og op til og med gl. Fakta NU: Den nye Glarmester og Lotte Pristeds børnetøj. Desuden P-pladsen inde bagved Troldehytten. Af erhvervsdrivende

Læs mere

Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening

Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening Laven Børnehave 29/10-2014 Dirigent: Jakob Referent: Bodil Larsen Formandens beretning Af Bente Jensen Bestyrelsen den bedste måde et møde mennesker

Læs mere

Missjø skærgården 2008 et eldorado for havkajakroeren.

Missjø skærgården 2008 et eldorado for havkajakroeren. Missjø skærgården 2008 et eldorado for havkajakroeren. I sommerferien 2008 tog Inger Marie og jeg færgen fra Frederikshavn til Gøteborg. Krydsede (med bil ) østover og ramte den sydsvenske skærgård med

Læs mere

INNOVATIONSCENTER OPSTART AF PROJEKT VED SKIBBILD- NØVLING TÆT VED GØDSTRUP INFORMATION OM INOVATIONSPROJEKT MED

INNOVATIONSCENTER OPSTART AF PROJEKT VED SKIBBILD- NØVLING TÆT VED GØDSTRUP INFORMATION OM INOVATIONSPROJEKT MED Information til Region Midtjylland - Psykiatrien OPSTART AF INNOVATIONSCENTER PROJEKT VED SKIBBILD- NØVLING TÆT VED GØDSTRUP INFORMATION OM INOVATIONSPROJEKT MED FOKUS PÅ LOKALOMRÅDET REGION OG KOMMUNE.

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2011

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2011 Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2011 Indhold Side 1 Forside Side 2 Prisliste Side 3 Indledning, budget grundlag Side 4 Driftbudget Side 5 Hal leje Side 6 Halfordeling 1. & 2. kvartal Side 7 Halfordeling

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

Fjordens Park (Tidligere Ringkøbing Campingplads) I et historisk perspektiv.

Fjordens Park (Tidligere Ringkøbing Campingplads) I et historisk perspektiv. Fjordens Park (Tidligere Ringkøbing Campingplads) I et historisk perspektiv. Baggrunden for campingpladsens etablering for ca. 40 år siden, var en stigende velstand hvor store dele af befolkningen fik

Læs mere

Islandsgade 2, 1. th. Ø-gadekvarteret

Islandsgade 2, 1. th. Ø-gadekvarteret Islandsgade 2, 1. th. Ø-gadekvarteret Lys andelslejlighed Sag: 90000373 edc.dk Anker Nørgaard Statsautoriseret ejendomsmægler, valuar MDE Vejgaard Torv 5-9000 Aalborg Tlf. 98167722-900@edc.dk Boligen Opført/Ombygget

Læs mere

Idekatalog. fra udviklingsværkstedet. Hvordan gør vi Skelund og opland til et bedre sted at bo?

Idekatalog. fra udviklingsværkstedet. Hvordan gør vi Skelund og opland til et bedre sted at bo? Idekatalog fra udviklingsværkstedet Hvordan gør vi Skelund og opland til et bedre sted at bo? Skelund Midtpunkt søndag den 27. november 2005 21. november 2005 Nærværende idekatalog er et referat med alle

Læs mere