GRØNNE RÅD TIL ERHVEVSVSBYGGERI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRØNNE RÅD TIL ERHVEVSVSBYGGERI"

Transkript

1 GRØNNE RÅD TIL ERHVEVSVSBYGGERI Miljørigtigt Erhvervsbyggeri i Hillerød Den 19. december 2007 vedtog byrådet en ny planstrategi, hvor der står, at kommunen har en målsætning om selv at bygge energirigtigt og udpege områder, med fokus på bæredygtighed og arkitektur. Kommunen vil skabe modelprojekter, hvor der anvendes nye innovative metoder og løsninger, til fordel for et bedre miljø og bedre trivsel. Desuden er det en målsætning at integrere miljøhensyn i drift og ved opførsel af nyt erhvervsbyggeri. I Rønnevang Syd er miljøet tænkt ind fra starten. Kommunen beplanter selv området (vist på kortet) for at sikrere et pænt, ensartet, grønt udtryk. Vejene udlægges med fortov og forbindes med banestien. Kommunens grunde, udlagt til butikker med særligt pladskrævende varer, sælges på pris og projekt, hvor miljøet indgår som en parameter. Desuden gives der støtte til lavenergibyggeri og alternativ energi. Gode råd Her følger en række gode råd og vejledninger til den private bygherre, der er interesseret i at spare ressourcer og nedbringe bygningens miljøbelastning. Miljøvenligt byggeri kan give kontante besparelser på forbrug af varme, el og vand, og der kan skabes et godt indeklima og grøn trivsel i og omkring bygningen. Sidst i vejledningen finder du henvisninger til organisationer mv., der løbende er opdaterede på deres område. Flere af disse vil også kunne give gode råd og anbefalinger om miljøvenlig levevis i hverdagen med hensyn til at spare på vand, varme og el og med hensyn til fødevarer, tøj, rengøringsmidler m.v. Hillerød Kommune anbefaler at du bruger rådene som en tjekliste og beder dine rådgivere krydse af hvilke af de gode råd de kan opfylde. Du kan printe nedenstående sider ud, så får du en checkliste. Gå punkterne igennem ved planlægningen af byggeriet ( ) og igen ved gennemførelsen af byggeriet (2. ). Klik på de følgende overskrifter for at springe hen til afsnittet: 1

2 Gode råd 1 Byggegrunden 3 Bygningens orientering og indretning 3 Materialer 4 El 6 Varme, isolering og ventilation 6 Vand 8 Affald 9 Haveanlæg 9 2

3 Byggegrunden Inden byggeriet begynder, er det en god ide at tænke over selve grunden, så terrænforhold og orientering i forhold til verdenshjørner spiller sammen med husets placering. Checkliste for byggegrunden : Planlægning 2. Gennemførelse Diskuter og aftal indretningen af byggepladsen med rådgivere og håndværkere. Hvis det er muligt at indrette pladsen, så tung kørsel undgås på dele af grunden, giver det væsentligt bedre vilkår for virksomhedens udearealer. Tunge maskiner komprimerer jorden, så den f.eks. skal grubes, før der kan sås og plantes. Tung kørsel skader mindst i sommerperioden. Husk "Regulativ for bygge- og anlægsaffald" (kan ses på Byggeaffaldet skal sorteres, og affald må aldrig nedgraves. Undgå terrænændringer. Af hensyn til områdets helhedsindtryk bør terrænet respekteres, således at bygningerne "følger" terrænet evt. ved forskudte etager. Det har også den fordel, at større mængder jord ikke skal fjernes eller flyttes. Det er dyrt at fjerne jord. Du skal desuden være opmærksom på at lokalplanen har bestemmelser om terrænreguleringer. Tilstræb korte ledningsanlæg. Bygningens orientering og indretning Checkliste for husets orientering og indretning : Planlægning 2. : Gennemførelse 2. Placer bygningen på grunden, så der er taget hensyn til adgangsforhold til virksomheden og til gode udnyttelsesmuligheder udearealet. En placering af bygningen i grundens nordøstlige del er ofte fordelagtig. Orienter den vigtigste facade og større vinduer og glasdøre mod sydøst, 3

4 syd eller sydvest af hensyn til den passive solvarme og god kontakt til virksomhedens udearealer. Den længste bygningsfacades afvigelse fra syd bør være mindre end 45 o. Undgå væsentlige skygger på sydøst-, syd- og sydvestvendte facader. Det giver optimale dagslysforhold. Den gennemsnitlige solenergiindstråling på bygningen bør ikke reduceres med mere end 20% p.g.a. skygger, orientering og terræn. De rum, der kræver opvarmning, placeres mod syd eller sydvest (særligt opholdsrum), mens de rum, der kun kræver delvis opvarmning, orienteres mod nord eller nordøst (indgang, toilet, m.m.). Tilstræb en kompakt og "glat" bygningskrop for at modvirke varmetab. Forholdet mellem bygningsoverfladen (A) og volumen (V) bør være A/V < 0,65 m Eventuelle vindfang, garageanlæg, viktualierum og lignende uopvarmede rum placeres som lægivere op ad bygningen. Modvirk overophedning inde i virksomheden om sommeren ved et passende tagudhæng eller afskærmning. Materialer Det er vanskeligt at vælge de rette miljøvenlige byggematerialer blandt dagens mange tusinde byggekomponenter, men det kan ofte svare sig at investere i gode materialer, der holder længe og bliver smukkere med tiden. Tænk også på, at det er hensigtsmæssigt at de forskellige materialer i f.eks. et tag har samme levetid. Traditionelle byggematerialer som f.eks. tegl er tilpasset det danske klima og kan ofte være fremstillet lokalt eller regionalt, så de ikke skal transporteres over lange afstande. Checkliste for materialer : Planlægning 2. : Gennemførelse 2. Bygninger, der kan nedtages, adskilles og genanvendes vil oftest være mere miljøvenlige at vedligeholde. Anvend naturlige materialer, der kan genanvendes ved nedknusning, til omsmeltning, afbrænding o.l. For eksempel brændt og ubrændt tegl, beton, metaller og ikke-imprægneret træ. Anvend grus-erstatning i form af knust beton til belægninger. Undgå kompositmaterialer - det vil sige komponenter der er sammenkittede af flere forskellige materialer (f.eks. sandwichelementer, laminatplader mv.) 4

5 og materialer der skal til deponi (imprægnerede materialer, glasuld, materialer som indholder PVC og asfalt). Anvend ikke PVC og halogenholdige materialer f.eks. ved elkabler, kontakter, vandinstallationer, afløbsrør og vinduer. Anvend ikke opskummede produkter, der indeholder CFC eller HCFC. Anvend danske træsorter f.eks. rødkernesorter som lærk eller douglas til udvendige konstruktioner. Disse træsorter er harpiksholdige og har en naturlig imprægnering. Beskyt træ ved hjælp af husets konstruktion frem for kemisk. Træbygninger skal have et godt udhæng, og træ skal ikke have jordkontakt. Populært sagt skal træbygninger have hat og støvler på! Hvis der anvendes trykimprægneret træ bør det enten være NTR-mærket eller imprægneret med midler godkendt af Miljøstyrelsen. Anvend kernetræ frem for splintved specielt til vinduer, udvendige døre og karme, da det har en lagt bedre levetid. Undgå produkter indendørs som afgiver skadelige stoffer. Kig efter produkter, der er mærket med "Dansk Indeklima Mærkning" eller andre miljødeklarerede materialer. Brug tunge materialer i de indvendige konstruktioner (f.eks. tegl, klinker og beton) særligt i sydvendte rum. Det udjævner temperaturvariationerne ved, at varme fra solindfaldet bliver lagret i de tunge konstruktioner. Herved opnås varmebesparelser om vinteren og et godt indeklima om sommeren. Anvend naturlige gulvmaterialer som naturstens-, klinke-, linoleums- eller trægulve. Vedligehold trægulve med linoliefernis eller koldpresset linolie. Anvend overfladebehandling der ikke afgasser, som kan "ånde" og har gode vedhæftningsegenskaber f.eks. limfarve og silikatmaling. Vælg maling og lak med mal-kode 00-1, det vil sige vandbaserede og uden organiske opløsningsmidler. Kontakt miljøkonsulenter (se liste) for mulighed for alternativ isolering f.eks. papiruld, høruld og perlite. Anvend koldpresset linolie ved træbeskyttelse af udendørs træværk. Anvend hydraulisk kalkmørtel, samt kalkning eller silikatmaling ved murværk. Anvend fugemasser, der er miljøvenlige (vandbaserede). Udfør kalfatringsfuger omkring døre og vinduer som mørtelfuger ved murværk. Undgå opskumning under tegltage som erstatning for understrygning. 5

6 Tænk fra start på at anvende rengørings- og vedligeholdelsesvenlige materialer, så brug af rengøringsmidler minimeres i husets samlede levetid. Overvej anvendelse af genbrugsmaterialer f.eks. mursten og tagsten. El Elbesparelser er både økonomisk og miljømæssigt interessante for den enkelte virksomhed. Checkliste for el : Planlægning 2. : Gennemførelse 2. Skab gode dagslysforhold, og dermed mindre behov for kunstlys. Anvend lyse farver indendørs. Tænk især på gode dagslysforhold ved bygningens arbejdspladser i værksted, butik eller kontor. Lyse rum med dagslys fra flere sider, f.eks. fra vinduesfelter over døre eller fra ovenlys, kræver mindre kunstbelysning. Farver kan dog også samle og bringe fokus på f.eks. en hyggekrog og dermed mindske behovet for generel belysning. Dagslysoptimering er behandlet i DS 700 (Dansk Standard), som du kan finde på Vælg faste lysarmaturer med plads til energisparepærer, og brug elsparepærer eller LED belysning (lysledere). Begræns udendørs belysning. Tilslut bevægelsesfølere eller skumringsrelæ. Overvej hvilke elforbrugende apparater, der er brug for. Hårde hvidevarer mærkes ved energipilemærkning fra A til G, hvor A er bedst. Køb A-mærkede produkter. Du kan se de mest energibesparende hårde hvidevarer, elsparepærer mv. på Elsparefondens apparatliste. Se Vandforbrugende hårde hvidevarer (Opvaskemaskiner) bør tilsluttes såvel varmt som koldt vand, da det kræver mere energi, hvis maskinerne opvarmer vandet med el. Etabler ekstra solcelleanlæg til elproduktion på sydligt orienterede tage. Skab let adgang til eftersyn af installationer og samlinger Varme, isolering og ventilation I en fremtid med knappe energiressourcer og stigende energipriser vil det være vigtigt, at bygningen er energieffektiv, og at forbruget er så lavt så muligt. Isolering af ydervægge, tag, 6

7 gulv, vinduer og døre er afgørende for energiforbrug og komfort i bygningen. Den optimale isoleringstykkelse hænger sammen med isolationsevnen af isoleringsmaterialet, og bør derfor tilpasses de enkelte forhold i konstruktionernes delelementer. God isolering sparer meget energi. Isolering bør indtænkes allerede i projekteringen, idet det kan kræve særlig konstruktions- eller designmæssige tiltag at undgå kuldebroer. I moderne byggeri er varmetabet ca. 30% fra vægge, tag og gulv, 40% fra ventilation og 30% fra vinduer og døre. Vinduer og døre Isoleringsevnen, kuldebroer og tæthed er vigtigt ved valg og isætning af vinduer og døre. Vinduer og døre slipper generelt langt mere varme ud end f.eks. vægge, fordi de isolerer dårligere. Du kan gå efter vinduer med en lav U-værdi. Rudens U-værdi angiver glassets isoleringseffekt. Vinduets samlede U-værdi angiver den samlede isoleringseffekt, som er sammensat af rudens og karmens isoleringsevne. Standard U-værdi for lavenergiruder, målt for midten af ruden (2006) To-lags glas 1,1 W/m²K Tre-lags glas 0,5 W/m²K Ruderne udgør en forholdsvist lille del af vinduernes samlede pris, og derfor kan merprisen for gode trelagsruder ofte være begrænset. Hvis vinduesarealerne er for store, bliver der for varmt i rummene bag de store vinduesarealer. Et fast udhæng over de sydvendte vinduer kan afskærme for solen om sommeren (fordi den står højt på himlen), mens det om vinteren lukker det meste af solen ind. Mod øst og vest hjælper et udhæng over vinduerne praktisk taget ikke. Vinduerne giver dagslys, som både er en kvalitet i bygningen og er med til at reducere elforbruget til belysning. Jo tættere overkanten af ruden kan komme på undersiden af loftet, desto længere ind i rummet kommer lyset. Ventilation Husene skal være tætte for at sikre et lavt energiforbrug, men det er vigtigt, at der er tilstrækkelig ventilation i bygningen hverken for meget eller for lidt. I bygningerne skal luftcirkulationen være så stor, at al luften bliver udskiftet hver anden time. Det sikrer et sundt og behageligt indeklima. Det anbefales med 30 m3/h pr. person. Udskiftes der dobbelt så meget luft pga. sprækker og andre utætheder, betyder det en fordobling af varmeforbruget til opvarmning af den kolde udeluft. Et mekanisk ventilationsanlæg med varmegenindvinding sørger for at luften udskiftes uden at varmen går tabt. Du kan altid opnå ekstra ventilation gennem vinduerne eller ved regulering af ventilationsanlægget, men det mekaniske ventilationssystem med varmegenvinding fungerer kun fornuftigt, når bygningen er tæt. Hvis du har åbne vinduer i en længere periode bør du derfor slukke for ventilationssystemet. Som alternativ til mekanisk ventilation kan huset ventileres med naturlig ventilation. Naturlig ventilation drives ved hjælp af trykforskelle i ude- og indeluften, der fremkommer af temperaturforskelle eller ved vindpåvirkning. Designet af en naturligt ventileret bygning skal sammenkædes med bygningens arkitektur og udformning. Fordelene ved naturlig ventilation er lavere anlægs- og driftsomkostninger. Ulemperne er, at den er afhængig af udeklimaet, at 7

8 udeluften er ufiltreret, og at muligheden for varmegenvinding ikke er tilstede. I sommerperioden kan det være svært at opnå en tilfredsstillende luftudskiftning, hvis udetemperaturerne er høje og vindpåvirkningen lille, og om vinteren kan ventilationsluften virke kold. Checkliste for varme, isolering og ventilation : Planlægning 2. : Gennemførelse 2. Anvend 3-lags lavenergiruder (max. U-værdi 0,5 W/m²K) og A-mærkede vinduer og yderdøre. Overvej gulvvarme, som giver mulighed for lav fremløbstemperatur og giver en stor komfort (kan også anvendes ved trægulve). Etablér termostatstyret varme overalt. Da området er fjernvarmeområde, anbefales forholdsvis store radiatorer med min. 30 graders afkøling. Installer solvarmeanlæg. Hillerød Kommune giver et tilskud på maks. 140 pr m 2 Hvis du ikke installerer solvarme, så vælg en 150 liter varmtvandsbeholder med plads til en el-patron i toppen (merpris ca. 100 kr.), den kan bruges hvis der senere skal installeres solvarme. Solafskærmning kan minimere behov for ventilation p.g.a. overophedning. Huset bør designes så indendørstemperaturen ikke overstiger 26 o. Etabler et varmesystem der sikrer størst mulig afkøling og lavest mulig returtemperatur for fjernvarmevandet. Begræns antallet af steder hvor der tappes varmt vand, og placer dem centralt med korte rør og lille diameter. Etabler mekanisk ventilation med varmegenvinding Overvej solvægge som alternativ til normale facader f.eks. til forvarmning af frisk luft. Vand I Danmark har vi endnu adgang til rent grundvand, men det er en resurse der skal bruges med omtanke og beskyttes. Forbruget af vand bør begrænses og unødvendigt vandforbrug undgås. 8

9 Checkliste for vand : Planlægning 2. : Gennemførelse 2. Etabler toiletter med 4 liters skyl eller med 2-skylssystem (3-6 liter toiletter). Monter termostatisk blandingsbatteri og sparebruser ved brusebadet. Monter vandsparehaner eller spareaggregater ved vaske. Etabler opsamling af regnvand fra tag til vanding af udendørs beplantning. Undgå vanding af udearealerne med vand fra hanen Affald Det er vigtigt at nedbringe mængden affald og sikre nem sortering af affald helt fra byggeriets start. Checkliste for affald : Planlægning 2. : Gennemførelse Skab plads til sortering af affald i kantinens køkken og ved skraldestativer. Skab plads i bygningen til midlertidig opbevaring af flasker, pap og miljøfarligt affald, der kan afleveres i lokale containere eller på genbrugsstationen. Skab plads på udearealet til kompostering af vegetabilsk køkkenaffald. Komposteringen skal foregå i en lukket beholder med skadedyrssikret bund og låg. På Materielgården på Rønnevangs Allé 5 kan du få en gratis kompostbeholder. Store grene og tornede buske er vanskelige at kompostere og kan i stedet afleveres på genbrugsstationen. Affaldet skal i byggeperioden sorteres i det maksimale antal fraktioner, som Hillerød Kommune kan anvise afsætning for. Vær opmærksom på, at afbrænding af affald, herunder også haveaffald, ikke er tilladt i byzone. Sørg for dokumentation vedrørende materialer og overflader, så du og dem du en dag sælger virksomheden videre til kan vedligeholde og renovere/nedrivebygningen mest muligt miljørigtigt. Haveanlæg 2. 9

10 Checkliste for Haveanlæg : Planlægning 2. : Gennemførelse 2. Fjern alle "spor" af byggeplads og løsn derefter jorden i dybden. En gængs metode er grubning, hvor en stor ståltand spændes efter f.eks. en rendegraver og løsner jorden ned i 60 cm s dybde, uden at blande jordlagene. Kør ca cm muld på, gerne kompostberiget, uden brug af tunge maskiner. Planlæg beplantningen så de højeste planter, der kan give læ for nordenvinde, placeres mod nord. Skab "solfælder" med beplantningen ved opholdsterrasser mv. Plant planter der er tilpasset det danske klima, så vanding undgås. Undgå bar jord og skab i stedet et godt bunddække, som hindrer ukrudt i at få magten uden anvendelse af sprøjtemidler. Vælg frugt- og bærbærende buske og træer til gavn for mennesker og dyreliv. Anvend ikke trykimprægneret træ i haven, brug f.eks. lærketræ i stedet. Anvend ikke sprøjtemidler mod skadedyr, ukrudt og plantesygdomme som ikke er godkendt til økologisk dyrkning. Overvej en urtehave, så familien selv kan dyrke en del af sine grønsager. Overvej at beskytte facader med beplantning. Vedbend er stedsegrøn og selvhæftende og virker på en nordmur lettere isolerende og beskytter mod slagregn, sol og frost. På træværk og pudsede facader skal der ikke anvendes selvhæftende planter, men her kan facadebeplantning ske med espalier eller wiresystemer, der kan tages ned ved vedligeholdelse af muren. Overvej at skabe et vandmiljø, i virksomhedens udearealer, med regnvand fra tagene. Enten et sumpmiljø med max 10 cm's dybde eller så dybt et vandhul (ca. 80 cm's dybde), at frostfri overvintring af frøer er mulig. Overvej udlæg til et mere "vildt" område i haven f.eks. med engkarakter, hvor græsset ikke slås i perioder. 10

11 Henvisninger til organisationer m.v Genbrugsstationen/Materielgården Rønnevangsallé Hillerød tlf Ved bl.a. noget om Affald, genbrug, kompostbeholdere Hillerød Kommune Teknik Frederiksgade Hillerød tlf Byg og Beredskab Vejsektionen Spildevandssektionen Miljøsektionen Vand og Energi Ægirsvej Hillerød tlf Byggesagsbehandling, bygningsdele, installationer, boligudformning Veje, belægninger, Regnvand, spildevand Indretning af grunden, miljø El, vand, varme Landsforeningen Økologisk Byggeri Danneborgsgade 8A 8000 Århus C Tlf Dansk Center for Byøkologi Jægersborgsgade 97 Postboks Århus C Tlf Nordisk Center til bevarelse af Håndværk Raadvad Kgs. Lyngby Tlf Bred viden om miljørigtig byggeri Bred viden om miljørigtigt byggeri Traditionelle byggematerialer og overfladebehandlinger 11

12 Energioplysningen Teknikerbyen Virum Tlf Teknologisk Institut Gregersensvej Postboks Taastrup El, vand, varme Opsamling af regnvand til wc-skyld og tøjvask el, vand, varme Andre gode sider på nettet: Priser på A-mærkede hårde hvide varer og elspare apperatliste beregn familiens miljøbelastning (Samvirkende Energi og Miljøkontorer) (SolEnergicenteret) (Miljøstyrelsen) (Energistyrelsen) 12

MILJØVENLIGT BYGGERI

MILJØVENLIGT BYGGERI LOKALE- OG ANLÆGSFONDEN En introduktion til hvordan nybygninger, tilbygninger og ombygninger kan gøres mere miljøvenlige MILJØVENLIGT BYGGERI sund fornuft, men hvordan? 1 MILJØ ER SUND FORNUFT HVORDAN

Læs mere

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010 2010 Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT Bygge & Energi Projekt 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Teori...

Læs mere

BYGHERREVEJLEDNING FØR DU BYGGER PÅ ØSTERHØJ... Gode råd og anbefalinger

BYGHERREVEJLEDNING FØR DU BYGGER PÅ ØSTERHØJ... Gode råd og anbefalinger BYGHERREVEJLEDNING FØR DU BYGGER PÅ ØSTERHØJ... Gode råd og anbefalinger 1 Forord Det er ikke tilfældigt, at så mange vælger at bo i Ballerup Kommune. Kommunen har et alsidigt boligtilbud, mange arbejdspladser,

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0210 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. H o l d p å v a r m e n - o g p å p e n g e n e Størstedelen

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

Den Sunde Bolig. Et redskab for bygherrer og rådgivere når ejendommen skal renoveres

Den Sunde Bolig. Et redskab for bygherrer og rådgivere når ejendommen skal renoveres Den Sunde Bolig Et redskab for bygherrer og rådgivere når ejendommen skal renoveres Den Sunde Bolig Den Sunde Bolig består af denne publikation og hjemmesiden www.densundebolig.dk som blandt andet indeholder

Læs mere

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG 1-4 år afhængig af, hvor stort et hus man har Indhold Forord... Introduktion... Vigtige faktorer i planlægningen... Energien på byggepladsen... Lukning af byggeriet... Opvarmning

Læs mere

Spar penge og energi i dit sommerhus

Spar penge og energi i dit sommerhus Spar penge og energi i dit sommerhus Anbefalinger til energiforbedringer i sommerhuset Undgå ubehagelige overraskelser Spar tusindvis af kroner Frostskader og forsikringsdækning Se hvordan du finder en

Læs mere

ENERGI- OG MILJØRIGTIGT BYGGERI I PRAKSIS

ENERGI- OG MILJØRIGTIGT BYGGERI I PRAKSIS ENERGI- OG MILJØRIGTIGT BYGGERI I PRAKSIS fra planlægning til færdigt, funktionelt byggeri ENERGI- OG MILJØRIGTIGT BYGGERI I PRAKSIS 1 INDHOLD Energi, miljø og indeklima 3 Indledende overvejelser 5 Valg

Læs mere

PASSIV SOLVARME I NYERE DANSKE BOLIGBYGGERIER - erfaringsopsamling og anbefalinger

PASSIV SOLVARME I NYERE DANSKE BOLIGBYGGERIER - erfaringsopsamling og anbefalinger PASSIV SOLVARME I NYERE DANSKE BOLIGBYGGERIER - erfaringsopsamling og anbefalinger 1 Passiv solvarme i nyere danske boligbebyggelser - erfaringsopsamling og anbefalinger. Rapporten er udgivet med støtte

Læs mere

Klimaskærm Ventilation Isolering Vinduer Varme. Miljørigtigt byggeri og energibesparelse

Klimaskærm Ventilation Isolering Vinduer Varme. Miljørigtigt byggeri og energibesparelse Klimaskærm Ventilation Isolering Vinduer Varme Miljørigtigt byggeri og energibesparelse Indhold: Forord Klimaskærmen Isolering Ventilation Vinduer Varme 1 Energi- og miljøvenligt byggeri 2 Nye regler i

Læs mere

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune 1 Indhold Udgiver: Gladsaxe Kommune August 2012 Oplag: 2.500 Tekst: Anne Neergaard Knudsen Layout: Birgitte Elise Ravn Foto: Rudy Hemmingsen Tryk: PE Offset

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Helvægge og dæk af letbeton Energieffektive boliger HÆFTE NR. 0 Aug. 008 Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Indholdsfortegnelse / Indledning Indholdsfortegnelse. Indledning.... Lovgivning....

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006.

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006. 1 Forord Denne rapport er udarbejdet som et eksamensprojekt på DTU under instituttet BYG*DTU på retningen By og Byg.ing (Architectural Engineering) under kurset 11979 Eksamensprojekt gældende 20 ECTS-point.

Læs mere

Miljø i byggeri og anlæg 2010

Miljø i byggeri og anlæg 2010 Miljø i byggeri og anlæg 2010 Universet, Meinungsgade, Nørrebro, København, JJW Arkitekter, Bygherre Københavns Kommune, Ølgård Rådgivende Ingeniører, entreprenør Omega Gruppen, 2009 Fritidshjem med blandt

Læs mere

KØBENHAVNS KLIMAKARRÉ. Idékatalog Behovsafdækning og løsninger del 1 og 2 December 2014

KØBENHAVNS KLIMAKARRÉ. Idékatalog Behovsafdækning og løsninger del 1 og 2 December 2014 KØBENHAVNS KLIMAKARRÉ Idékatalog Behovsafdækning og løsninger del 1 og 2 December 2014 INDHOLD Forord 3 Energi 5 Energiproduktion Energibesparelse Synliggørelse af energiforbrug Begrønning 21 Grønne gårdrum

Læs mere

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl INDHOLD 03 Forord 04 Det moderne hus er et passivhus 10 Passivhuset er en tysk opfindelse 12 Kan opvarmes med stearinlys 18 Egenskaber ved tunge

Læs mere

Hedebygadekarréen. Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN

Hedebygadekarréen. Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN Hedebygadekarréen Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København Projekt nr. 2 ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN Hedebygadekarréen Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter

Læs mere

Magasinet. Til boligejere i Tårnby Kommune

Magasinet. Til boligejere i Tårnby Kommune Magasinet Boligforbedring Til boligejere i Tårnby Kommune Vind... I samarbejde med Stanley Black & Decker udlodder Snedkerfirmaet Goodman Service en græsslåmaskine og værktøj Værdi ca.: 10.000 kr.! Læs

Læs mere

Super lavenergihuse uden problemer

Super lavenergihuse uden problemer Super lavenergihuse uden problemer -klimaskærm, installationer og indeklima PSO projekt nr.: 344-065 Ekolab UCN, act2learn Bjerg Arkitektur Nilan Develco Marts 2014 Superlavenergihuse uden problemer Side

Læs mere

ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG

ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG Arkitektskolen Aarhus AAA Ingeniørhøjskolen Århus IHA Projekt Energirigtig og Sund Renovering støttes af Indenrigs- og Socialministeriet 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.05 side 1 af 11 Energimærke 2006 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr: 851-336486-001 Adresse: Ejerforeningen, Vesterbrogade 22 Udarbejdet af: Lars Ibsen, Rådgivende Ingeniør

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Jannik Jørgensen 7. ARK F2013 KEA Københavns Erhvervsakademi Specialerapport -

Læs mere

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Energiforbedring af ældre etageejendomme potentialer og strategi Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Udarbejdet 2007-08 af Lading arkitekter + konsulenter A/S Store

Læs mere

Guide til grøn energi i boligen og feriehuset. emnetekst skrives her

Guide til grøn energi i boligen og feriehuset. emnetekst skrives her Guide til grøn energi i boligen og feriehuset emnetekst skrives her indhold: Side 04 Det gør vi i kommunen TEMA: ENERGIOPTIMERING Side 06 Hvorfor energioptimere? Side 07 Op på energimærkerne Side 08 Find

Læs mere

Ishøj Kommune. Klima- og energiguide. Få inspiration og energi til mere. Ishøj Kommune

Ishøj Kommune. Klima- og energiguide. Få inspiration og energi til mere. Ishøj Kommune Ishøj Kommune Klima- og energiguide Få inspiration og energi til mere Ishøj Kommune Investér i din bolig - det betaler sig..! Indhold Forord... side 3 Kom godt i gang... side 4 5 Isolering... side 6 7

Læs mere