LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer"

Transkript

1 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer

2 O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer

3 INDHOLD 1 Overenskomstens område Arbejdstid Løn Specialundervisning og vidtgående specialundervisning.5 5 Arbejdstidsbestemte tillæg Tjenesterejser Overarbejdsbetaling Aflysning af aftalt vikararbejde Ferie Graviditet, barsel, adoption og sygdom Opsigelse af vikariat Lønanciennitetskort Hovedaftale Omskrivning Ikrafttræden og opsigelse... 8 PROTOKOLLAT 1 til overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelses - forholdet....9 PROTOKOLLAT 2 til overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation om implementering af forældreorlovsdirektivet...10 PROTOKOLLAT 3 til overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation om anvisning af vikarer i tilfælde af overenskomsthjemlet konflikt Indholdsfortegnelse

4 1 Overenskomstens område Denne overenskomst omfatter lærervikarer, der engageres af et vikarbureau, der er medlem af Dansk Erhverv Arbejdsgiver. Stk. 1 Ved lærervikarer forstås personer engageret af et vikarbureau til at udføre undervisning m.v. inden for folkeskolen m.v. i Danmark. Med hensyn til vikarernes kvalifikationer henvises til Folkeskoleloven 28 og 29. Stk. 2 Bemærkning: Ved folkeskolen m.v. forstås den kommunale folkeskole, incl. Københavns og Frederiksbergs kommuners skolevæsen. Ved undervisning m.v. forstås dels undervisning og dels aktiviteter, der har sammenhæng med undervisningen eller skolens virksomhed i øvrigt, f.eks. forældremøder, lejrskoler, ekskursioner eller andre tilbud til eleverne. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til 3 i arbejdstidsaftalen for folkeskolen. En vikar er enhver under overenskomsten ansat, der indgår en aftale med et vikarbureau, som indebærer, at den pågældende stilles midlertidig til rådighed for en skole, der har ansvaret for udførelsen af arbejdet. Stk. 3 Bemærkning: Formuleringen indebærer, at vikarbureauet er arbejdsgiver, men samtidig fastslås det, at skolen har ansvaret for vikaren under arbejdet, herunder ansvaret for evt. arbejdsskader, og at vikaren er underlagt skolelederens instruktionsbeføjelse. Som vikararbejde forstås regelmæssig virksomhed som består i, at vikarbureauet indgår en aftale med en vikar med det formål midlertidigt at stille denne til rådighed for en skole i perioder af indtil 3 måneders varighed. I tilfælde af barsel eller sygdom kan et vikariat have en sammenhængende længde på maksimalt 6 måneder. Skolen har instruktionsbeføjelsen og ansvaret for såvel udførelsen af vikararbejdet som eventuelle arbejdsskader. Stk. 4 Bemærkning: Vikarer, der ansættes efter denne overenskomst, kan ikke tildeles sammenhængende vikariater ved samme skole i 3 måneder eller derover, dog 6 måneder ved barsel og sygdom. 1 Overenskomstens område 3

5 Stk. 5 Vikarbureauet er den ansættende virksomhed og er ansvarlig for f.eks. udstedelse af ansættelsesbevis og udbetaling af løn, ferie og sygedagpenge i henhold til gældende lovgivning. 2 Arbejdstid Stk. 1 Arbejdstiden opgøres som tiden fra mødetid til første opgave til afslutning af sidste opgave. Stk. 2 Den ugentlige arbejdstid er indtil 37 timer pr. uge (mandag søndag). Evt. timer herudover honoreres som overarbejde, jfr. 7. Stk. 3 Lejrskoler og lignende arrangementer med overnatning medregnes fra 1/2 time før elevernes mødetid til 7 timer efter hjemkomsten med 14 timer pr. fulde 24 timer. Sidste døgn medregnes konkret, dog maksimalt med 14 timer. Uanset bestemmelsen i stk. 2 udløses der ikke overarbejdsbetaling, såfremt vikarens arbejdstid ved deltagelse i lejrskole eller lignende arrangementer overstiger 37 timer pr. uge. Stk. 4 Ekskursioner og lignende arrangementer uden overnatning opgøres efter stk. 1. Stk. 5 Såfremt vikaren deltager i eksamination indgår dette i arbejdstiden med det faktiske tidsforbrug, hvori indgår tiden til forberedelse af eksamen, selve prøveafviklingen og evt. udarbejdelse af eksamensspørgsmål. 3 Løn Stk. 1 Timelønnen pr. 1. marts 2010 udgør følgende grundbeløb ( niveau): Uddannede lærere: Under 8 års anciennitet kr. 230,00 pr. time (60 min.) 8 års anciennitet eller derover kr. 252,00 pr. time (60 min.) 4 2 Arbejdstid

6 Uddannede børnehaveklasseledere: Under 8 års anciennitet kr. 218,00 pr. time (60 min.) 8 års anciennitet eller derover kr. 240,00 pr. time (60 min.) Ikke-uddannede kr. 185,00 pr. time (60 min.) Herudover kan der udbetales særlige tillæg. Bemærkning: Lønnen indeholder også betaling for individuel forberedelse m.v. Timelønningerne reguleres i overensstemmelse med den til enhver tid gældende aftale om regulering af tjenestemandslønninger på det kommunale område, p.t. aftale pr. 1. april 2008 om lønninger for kommunalt ansatte (04.30). Stk. 2 Lønnen udbetales for hver periode, således at lønnen er til disposition på den førstkommende fredag efter en periodes afslutning, idet der altid afregnes for 2 uger ad gangen. Stk. 3 Der skal udleveres en specificeret opgørelse over den udbetalte løn, herunder optjent feriegodtgørelse, med angivelse af trukket skat og arbejdsmarkedsbidrag. Stk. 4 4 Specialundervisning og vidtgående specialundervisning Såfremt vikaren varetager specialundervisning i særlige klasser i henhold til Folkeskolelovens 20, stk. 2 ydes et tillæg på 32,43 kr. i grundbeløb pr. time ( niveau). Tillægget ydes desuden til børnehaveklasseledere, der varetager specialpædagogisk bistand til småbørn, særlig støtte til tosprogede elever eller undervisning af børnehaveklasseelever i dansk som andetsprog. Såfremt vikaren varetager tale- og høreundervisning, bistand til småbørn med sprog- og talevanskeligheder eller undervisning i dansk som andetsprog i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 31 af 20. januar 2006, ydes et tillæg på 25,84 kr. pr time ( niveau). Stk. 1 Stk. 2 4 Specialundervisning og vidtgående specialundervisning 5

7 Stk. 3 Tillæggene reguleres i overensstemmelse med den til enhver tid gældende aftale om regulering af tjenestemandslønninger på det kommunale område, p.t. aftale af 1. april 2008 om lønninger for kommunalt ansatte (04.30). 5 Arbejdstidsbestemte tillæg Stk. 1 For arbejde på hverdage mellem kl og ydes en tillægsbetaling på 25 % af timelønnen, jf. 3. Stk. 2 Arbejdstimer på lørdage og søn- og helligdage betales med timelønnen, jfr. 3, med tillæg af 50 %. Herudover ydes tillæg efter 4, såfremt betingelserne herfor er til stede. Følgende dage betragtes som søgnehelligdage: Skærtorsdag, langfredag, 2. påskedag, Kr. Himmelfartsdag, Store bededag og 2. pinsedag. Endvidere betragtes grundlovsdag, 24., 25. og 26. december, 31. december og 1. januar som søgnehelligdage, såfremt disse falder på hverdage. Tjeneste i tidsrummet til på en søgnehelligdag betragtes som søgnehelligdagstjeneste. Stk. 3 Ved deltagelse i lejrskoler og lignende arrangementer med overnatning ydes et tillæg på kr. 195,25 pr. påbegyndt dag (niveau ). Afvikles lejrskoler m.v. på lørdage og/eller søn- og helligdage udgør tillægget kr. 345,25 pr. påbegyndt dag (niveau ). Tillæggene ydes i stedet for de i stk. 1 og 2 anførte tillæg, og inkluderer fraværsgodtgørelse. 6 Tjenesterejser For tjenesterejser i forbindelse med konkrete vikariater refunderes der transportgodtgørelse efter satser for billigste offentlige transportmulighed. Efter særlig aftale kan der i stedet udbetales kørselsgodtgørelse for kørsel i egen bil og efter statens takster. Som tjenesterejser forstås rejser ud over den almindelig transport til og fra det sædvanlige arbejdssted. 6 5 Arbejdstidsbestemte tillæg

8 7 Overarbejdsbetaling Tillægget for overarbejde udgør 50% af timelønnen, jfr. 3. Såfremt overarbejdet er placeret på lørdage og/eller søn- og helligdage ydes tillige betaling efter 5, stk Aflysning af aftalt vikararbejde Såfremt en skole over for vikarbureauet aflyser en aftale om vikararbejde, og vikarbureauet ikke kan anvise vikaren anden tjeneste af samme omfang den pågældende dag, har vikaren ret til aflønning for det aftalte antal timer, dog min. 3 timer. Bemærkning: Ved aflysning af vikararbejde senere end kl. 16 dagen før vikararbejdet skulle være påbegyndt, udbetales den aftalte løn for den første dag, aflysningen vedrører. Der udbetales ikke løn for øvrige dage i det aftalte vikariat (opsigelse fra dag til dag). 9 Ferie Vikaren er omfattet af ferieloven. 10 Graviditet, barsel, adoption og sygdom Vikaren er omfattet af reglerne i lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselsorlov m.v., lov om sygedagpenge, lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel samt lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked (barselsudligningsloven). 11 Opsigelse af vikariat Ethvert vikariat kan opsiges af såvel vikaren som vikarbureauet fra dag til dag. 7 Overarbejdsbetaling 7

9 12 Lønanciennitetskort Ved en lærervikars fratræden er vikarbureauet forpligtet til på begæring fra vikaren at udstede anciennitetskort for perioder, der vedrører vikariater af mindst 1 måneds varighed. 13 Hovedaftale Hovedaftalen mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation/ Overenskomstansattes Centralorganisation finder anvendelse i forhold til denne overenskomst. 14 Omskrivning En overenskomst mellem LC og et vikarbureau, der indmelder sig i Dansk Erhverv Arbejdsgiver erstattes ved indmeldelsen med nærværende overenskomst. 15 Ikrafttræden og opsigelse Stk. 1 Overenskomsten omfatter alle vikarbureauer, som er medlem af Dansk Erhverv Arbejdsgiver og anviser vikarer inden for overenskomstens område. Stk. 2 Overenskomsten kan opsiges af parterne med 3 måneders varsel, dog tidligst til den 1. marts København, den 2010 Lærernes Centralorganisation Dansk Erhverv Arbejdsgiver 8 12 Lønanciennitetskort

10 PROTOKOLLAT 1 til overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1 Ved ansættelse af lærervikarer ud over 1 måned med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på over 8 timer skal der udarbejdes en ansættelsesaftale. Denne udleveres senest 1 måned efter ansættelsesforholdets begyndelse. Ansættelsesaftalen skal indeholde de oplysninger, der er anført i Lovbekendtgørelse nr. 240 af 17. marts 2010 om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2. 2 Såfremt ansættelsesaftalen ikke er udleveret til vikaren senest ved udløbet af den i 1, stk. 1, anførte frist, kan vikarbureauet pålægges at udrede en bod. Overtrædelse skal påtales overfor vikarbureauet. Er det påtalte forhold ikke bragt i orden inden 5 arbejdsdage, skal der herefter skriftligt rejses sag overfor Dansk Erhverv Arbejdsgiver. Hvis mangler ved ansættelsesaftalen er rettet inden senest 5 arbejdsdage fra modtagelse i Dansk Erhverv Arbejdsgiver, kan vikarbureauet ikke pålægges at udrede en bod, medmindre der foreligger systematisk brud på bestemmelsen om ansættelsesaftaler. Lærervikaren skal i alle tilfælde have udleveret ovennævnte oplysninger om ansættelsesforholdet senest 15 dage efter, at kravet er rejst. Sker dette ikke, kan vikarbureauet pålægges at udrede en bod. 3 Sager om hvorvidt vikarbureauet har overholdt sin oplysningspligt kan rejses efter de fagretlige regler. 4 Nærværende aftale træder i kraft og kan opsiges samtidig med overenskomsten. København, den 2010 Lærernes Centralorganisation Dansk Erhverv Arbejdsgiver PROTOKOLLAT 1 9

11 PROTOKOLLAT 2 til overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation om implementering af forældreorlovsdirektivet Med henblik på implementering af Rådets direktiv af 3. juni 1996 T (96/34) om rammeaftale vedrørende forældreorlov, der er indgået af UNICE, CEEP OG EFS, er aftalt følgende: 1 Parterne anser direktivets bestemmelser om forældreorlov for implementeret gennem den gældende lovgivning. Stk. 1 Stk. 2 2 En lærervikar har ret til arbejdsfrihed som følge af force majeure i overensstemmelse med national praksis, når tvingende familiemæssige årsager gør sig gældende i tilfælde af sygdom og ulykker, der gør lærervikarens umiddelbare tilstedeværelse påtrængende nødvendig. Bestemmelsen sikrer lærervikaren ret til arbejdsfrihed uden løn som følge af force majeure i de tilfælde, der er omfattet af rammeaftalens artikel 3. Bestemmelsen berører ikke anvendelsen af øvrige regler om fravær. 3 Nærværende aftale træder i kraft og kan opsiges samtidig med overenskomsten. København, den 2010 Lærernes Centralorganisation Dansk Erhverv Arbejdsgiver 10 PROTOKOLLAT 2

12 PROTOKOLLAT 3 til overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation om anvisning af vikarer i tilfælde af overenskomsthjemlet konflikt I tilknytning til den indgåede overenskomst for vikarer anerkender Dansk Erhverv Arbejdsgiver, at der ikke kan anvises vikarer til at udføre arbejde inden for overenskomstens dækningsområde, såfremt arbejdet er omfattet af en overenskomsthjemlet konflikt, hvori Lærernes Centralorganisation eller en af Lærernes Centralorganisations medlemsorganisationer er part. Nærværende aftale træder i kraft og kan opsiges samtidig med overenskomsten. København, den 2010 Lærernes Centralorganisation Dansk Erhverv Arbejdsgiver PROTOKOLLAT 3 11

13

14 Lærernes Centralorganisation Niels Hemmingsens Gade 10, 4. sal 1153 København K Telefon Fax Arbejdsgiver Børsen 1217 København K Telefon Fax

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Pædagogisk vikar

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Pædagogisk vikar 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Pædagogisk vikar 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Pædagogisk vikaroverenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og BUPL Børne- og Ungdoms-Pædagogernes Landsforbund, Socialpædagogernes

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Social- og sundhedsvikarer

2014/2017. Landsoverenskomst. Social- og sundhedsvikarer 2014/2017 Landsoverenskomst Social- og sundhedsvikarer 2014/2017 Landsoverenskomst For social- og sundhedsvikarer mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og FOA Fag og Arbejde INDHOLD Kap. 1. Overenskomstens

Læs mere

OVERENSKOMST- HÅNDBOG OK 05-08 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie grundskoler

OVERENSKOMST- HÅNDBOG OK 05-08 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie grundskoler OVERENSKOMST- HÅNDBOG OK 05-08 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie grundskoler BUPL s og Frie Grundskolers Fællesråds overenskomsthåndbog OK 05-08 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v.

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. LANDSOVERENSKOMST for Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og 3F PRIVAT SERVICE,

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 DANSK SYGEPLEJERÅD DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd om løn-

Læs mere

Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer

Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer (Kan ikke fraviges i negativ retning) Indhold 1 Område.................................................

Læs mere

OVERENSKOMST 2007 2010

OVERENSKOMST 2007 2010 OVERENSKOMST 2007 2010 for personale beskæftiget med pædagogisk arbejde ved opholdssteder, private botilbud samt private dagbehandlingstilbud, m.v. indgået mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Socialpædagogernes

Læs mere

2014/2017. overenskomst. Synoptik A/S

2014/2017. overenskomst. Synoptik A/S 2014/2017 overenskomst Synoptik A/S 2014/2017 overenskomst Om ansættelses-, løn og arbejdsvilkår for optikere, optometrister og professionsbachelorer i optometri mellem SYNOPTIK A/S OG SERVICEFORBUNDET

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat. (Kan ikke fraviges i negativ retning)

Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat. (Kan ikke fraviges i negativ retning) Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat (Kan ikke fraviges i negativ retning) Endelig udgave 16. april 2012 Overenskomst mellem (HK afdelingen) og Klinikkens navn og adresse

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Optikere

2014/2017. Landsoverenskomst. Optikere 2014/2017 Landsoverenskomst Optikere 2014/2017 Landsoverenskomst Om ansættelses-, løn og arbejdsvilkår for optikere, optometrister og professionsbachelorer i optometri mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver

Læs mere

Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005. 50.32A O.11 35/2011 Side 1

Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005. 50.32A O.11 35/2011 Side 1 Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005 KL Lærernes Centralorganisation 50.32A Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.32A Side 2 Indledende bemærkninger...

Læs mere

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST VERENSKOMST SYGEPLEJE- OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (SBA og DSV) og Dansk Sygeplejeråd DI nr. 794649 2014 2017 Sygeplejeoverenskomst 2014 2017 Basisoverenskomst

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Handicaphjælper (BPA)

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Handicaphjælper (BPA) 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Handicaphjælper (BPA) 2014/2017 OVERENSKOMST mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA Fag Og Arbejde/ 3F Privat Service, Hotel og Restauration INDHOLD 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE...

Læs mere

SYGEPLEJE OVERENSKOMST

SYGEPLEJE OVERENSKOMST SYGEPLEJE OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010 2012 Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Basisoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Fritvalg

2014/2017. Landsoverenskomst. Fritvalg 2014/2017 Landsoverenskomst Fritvalg 2014/2017 Landsoverenskomst Udførelse af driftsmæssige serviceopgaver inden for pleje- og omsorg for danske kommuner og regioner mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og

Læs mere

Lægesekretærer i lægepraksis

Lægesekretærer i lægepraksis Overenskomst for Lægesekretærer i lægepraksis mellem HK/Privat og Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse: 1 Overenskomstens område...3 2 Ansættelsens grundlag...3

Læs mere

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2014-2017

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2014-2017 OVERENSKOMST om løn- og arbejdsforhold i urmagerfaget 2014-2017 mellem Urmagernes Arbejdsgiverforening og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne 2 Indhold 1 Ansættelsesforhold...5 2 Arbejdstid...5 3 Nedsat

Læs mere

PædagOgisk PersOnale. OverenskOmst. DI Overenskomst II (SBA) BUPL forbundet for pædagoger og klubfolk. Indgået mellem

PædagOgisk PersOnale. OverenskOmst. DI Overenskomst II (SBA) BUPL forbundet for pædagoger og klubfolk. Indgået mellem PædagOgisk PersOnale OverenskOmst 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og BUPL forbundet for pædagoger og klubfolk 2010 2012 Overenskomst 2010 2012 for pædagogisk personale mellem DI Overenskomst

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og SERVICEFORBUNDET/ SERVICEFORBUNDET URMAGERNE OG OPTIKERNE

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og SERVICEFORBUNDET/ SERVICEFORBUNDET URMAGERNE OG OPTIKERNE O V E R E N S K O M S T om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold for optikere, optometrister og professionsbachelorstuderende i optometri beskæftiget hos medlemmer af Dansk Erhverv Arbejdsgiver 2012 2014

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning OVERENSKOMST for Akademikere i CSC Scandihealth A/S mellem CSC Scandihealth A/S og Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning Danmarks Jurist og Økonomforbund (DJØF) og Arkitektforbundet

Læs mere

Landsoverenskomst Håndværksbageroverenskomsten. En del af

Landsoverenskomst Håndværksbageroverenskomsten. En del af En del af Fødevareforbundet NNF C.F. Richs Vej 103 2000 Frederiksberg Telefon 3818 7272 Fax 3818 7200 E-mail okse@nnf.dk www.nnf.dk Børsen 1217 København K Telefon 3374 6000 Fax 3374 6080 E-mail info@danskerhverv.dk

Læs mere

OVERENSKOMST mellem. & FOA Fag og Arbejde

OVERENSKOMST mellem. & FOA Fag og Arbejde 2012 2014 KA OVERENSKOMST mellem Pleje & FOA Fag og Arbejde Indhold Hovedoverenskomsten 6-49 Protokollater 50-86 Kapitel I Overenskomstens dækningsområde 7 1. Dækningsområde 7 2. Overgangsbestemmelse 8

Læs mere

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2010 2012 OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER for hotel-, restaurant- og turisterhvervet O V E R E N S K O M S T 2010 2012 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Aftale Håndbog OK 2013 2015 for det pædagogiske personale

Læs mere

Jordbrug 2013-2015. Den Grønne Gruppe. Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og Fagligt Fælles Forbund. 1.

Jordbrug 2013-2015. Den Grønne Gruppe. Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og Fagligt Fælles Forbund. 1. Jordbrug 2013-2015 Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og Fagligt Fælles Forbund 1. marts 2013 Den Grønne Gruppe Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere 2013-2015 Jordbrugsoverenskomsten

Læs mere

Overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv.

Overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv. Overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv. KL BUPL - forbundet for pædagoger og klubfolk 60.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 60.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning...

Læs mere

Jordbrugsoverenskomsten

Jordbrugsoverenskomsten 2013-2015 Jordbrugsoverenskomsten mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F) 1. marts 2013 2 Indholdsfortegnelse Forord... 5 KAPITEL A: ARBEJDSTID... 6

Læs mere