LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER"

Transkript

1 Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse inden for veterinærsygeplejerskeområdet. B. Formkrav Der oprettes ved ethvert ansættelsesforhold en skriftlig uddannelsesaftale på en af Undervisningsministeriet godkendt formular. Aftalen skal underskrives af parterne senest ved ansættelsesforholdets påbegyndelse. Er eleven undergivet forældremyndighed, skal aftalen tillige underskrives af forældremyndighedens indehaver. Uddannelsesaftalen med tilhørende uddannelsesregler kan rekvireres på Hansenberg, Skovvangen 28, 6000 Kolding eller downloades på Undervisningsministeriets hjemmeside på sti: Uddannelsesaftalen skal af virksomheden straks indsendes til påtegning på Hansenberg i Kolding. C. Uddannelsestid Uddannelsestiden er 3 år og 10 uger, hvoraf skoleopholdene udgør 50 uger fordelt på 5 perioder á 10 ugers varighed. Der henvises i øvrigt til 5 i bekendtgørelse om uddannelse til veterinærsygeplejerske. D. Prøvetid Prøvetiden er tre måneder for elever. Eventuelle skoleophold medregnes ikke i prøvetiden, som forlænges tilsvarende. I prøvetiden kan uddannelsesaftalen hæves af begge parter uden begrundelse og uden varsel.

2 E. Løn og arbejdstid Ved elevkontraktens indgåelse aftales lønnen for hvert af de tre elevår mellem virksomheden og eleven. Lønnen kan dog ikke aftales lavere end minimallønninger nævnt i vedhæftede bilag. Hvis en elev påbegynder den praktiske uddannelse efter det fyldte 21. år, bør den pågældendes hidtidige beskæftigelse og uddannelse indgå i overvejelserne om lønfastsættelsen. Under skoleophold betales udover vedhæftede minimumslønninger et beløb svarende til elevens udgift til kost og logi på skolen (pr. 1. januar kr. pr uge). Beløbet ændres hver 1. januar. Arbejdstiden skal placeres samlet kun afbrudt af de for praksis sædvanligt gældende spisepauser, dog maksimalt 1 time. Ved ikke-betalt spisepause har eleven ret til at forlade klinikken i hele pausens længde. Såfremt eleven skal stå til rådighed i frokostpausen, skal der ydes løn i hele perioden. Arbejdstiden kan placeres i tidsrummet kl til kl mandag til fredag med et forskudttidstillæg på 30 kr. i timen i tidsrummet kl til kl For deltagelse i indtil 12 personalemøder årligt betales sædvanlig timeløn, uanset personalemødet er placeret udenfor normal arbejdstid. På 24 timers emergency-klinikker med fast døgnbemanding kan arbejdstiden placeres uden for ovennævnte tidsrum, såfremt der er tale om uddannelsesrelevant arbejde, og det honoreres med et forskudttidstillæg på: Kr. 30 pr. time for arbejde på hverdage efter kl og indtil kl Kr. 45 pr. time for arbejde på lørdage efter kl og indtil kl Kr. 60 pr. time for arbejde på søn- og helligdage efter kl og til kl Den samlede gennemsnitlige ugentlige arbejdstid må over normperioden max være 37 timer. Normperioden er aftalt til 13 uger, og eleven skal have fri mindst hver anden weekend. I uddannelsesaftalen indgår ikke arbejde udover 37 timer, hvorfor arbejde herudover aftales udenfor elevaftalen. Eleven må aldrig være alene på klinikken ud over max 30 min. i forbindelse med åbning og lukning af stedet, og kun såfremt klinikken, inkl. telefonen, er lukket under arbejdet. Ellers skal der være en dyrlæge eller uddannet veterinærsygeplejerske til stede. Der skal foreligge en uddannelsesplan for eleven, samt en vagtplan der angiver elevens daglige arbejdstid. Vagtplanen udleveres til eleven mindst én måned før den træder i kraft. Arbejdsgiveren stiller det for arbejdets korrekte udførelse nødvendige arbejdstøj, fodtøj mv. til rådighed.

3 F. Sygdom, graviditet og barsel samt barns første sygedag Ved fravær på grund af sygdom, graviditet og barsel henvises til Funktionærlovens 5 og 7. Herudover er reglerne i Sygedagpengeloven samt Lov om orlov og dagpenge ved barsel gældende. Eleven har ret til frihed på hjemmeboende mindreårigt barns første sygedag uden fradrag i lønnen. G. Ferie mm. Elever er omfattet af Ferielovens regler. Dog gælder der i henhold til Ferielovens 9, at eleven er sikret ret til 25 dages ferie (5 uger) i det første og andet hele ferieår efter ansættelse. En elev, der tiltræder 1. juli eller senere, har ikke ret til ferie med løn i den resterende del af ferieåret indtil 1. maj, medmindre virksomheden holder lukket. Er dette tilfældet har eleven ret til løn for de feriedage, der ligger i perioden 1. oktober til 1. maj, dog højst én uge. Det efterfølgende ferieår fra 1. maj til 30. april er eleven berettiget til fuld ferie med løn, selv om eleven ikke har været ansat et fuldt optjeningsår. Efter afvikling af feriedage og feriegodtgørelse fra tidligere ansættelsessteder er virksomheden forpligtiget til at supplere med de resterende dage til fuld elevløn. Såfremt de optjente feriepenge fra tidligere ansættelsesforhold er mindre end elevlønnen, er virksomheden også forpligtiget til at supplere op til fuld løn under afholdelse af disse dage. Hvis eleven er ansat inden 1. juli er ovenstående også gældende for første ferieår. Ved fratrædelse har eleven ret til feriegodtgørelse for den periode hun har været beskæftiget i det foregående kalenderår uden hensyntagen til, at virksomheden har betalt ferie med løn i 1. og 2. ansættelsesår. Feriegodtgørelsen udgør 12½ pct. af indtjeningen i optjeningsåret (kalenderåret) fratrukket udbetalt løn under ferie samt særlig feriegodtgørelse i samme optjeningsår. Særlig feriegodtgørelse på mindst 1 pct. af foregående års optjente løn udbetales senest sammen med maj måneds løn. Ferie må ikke afholdes under skoleophold. Juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag er hele fridage med fuld løn. H. Arbejdsskader Elever er omfattet af arbejdsgiverens arbejdsskadeforsikring under hele uddannelsen, både den praktiske og den teoretiske del.

4 I. Arbejdstid I henhold til Arbejdsmiljøloven må elever under 18 år ikke beskæftiges mere end i alt otte timer pr. dag og 40 timer pr. uge. J. Befordring Virksomheden godtgør elevens samlede udgifter ved befordring i den udstrækning og på de betingelser, hvorunder der ydes godtgørelse i henhold til Lov om AER (www.aer.dk). K. Uoverensstemmelser Uoverensstemmelser mellem elever og virksomhederne søges forligt ved forhandling under medvirken af organisationerne inden eventuel indbringelse for Tvistighedsnævn. L. I øvrigt henvises til uddannelsesbekendtgørelsen Aftalen er indgået under forudsætning af, at der i henhold til lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion kan ydes refusion til hel eller delvis dækning af de af virksomhederne afholdte udgifter og under forbehold af godkendelse i parternes kompetente forsamling. M. Overenskomstens udløb Denne aftale er tre-årig. Overenskomstforholdet har virkning fra den 1. august 2012 og gælder indtil den opsiges af en af parterne med 3 måneders varsel til den 31. juli, dog tidligst 31. juli Er forhandlingerne om en ny aftale efter opsigelse ikke afsluttet senest ved aftalens udløb, gælder aftalens bestemmelser fortsat, indtil en ny aftale er indgået. København, den For Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening Anders Høgh Formand for Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening For Veterinærsygeplejerskernes Fagforening Malene Brendorp Meyer Formand for Veterinærsygeplejerskernes Fagforening Bilag 1: Lønsatser pr. 1. august 2012, 1. august 2013 og 1. august 2014

5 Bilag 1 LØNSATSER gældende pr. 1. august 2012 Elever månedsløn: 1. august juli august juli 2014 Fra 1. august år kr kr kr. 2. år kr kr kr. 3. år kr kr kr. 4. år kr kr kr. Voksenelever over 25 år med godkendt tilskudsaftale: 1. august juli august juli 2014 Fra 1. august kr kr kr. Voksenelever over 25 år uden godkendt tilskudsaftale: Honoreres som ordinære elever. Løn under skoleophold: Der udbetales løn under skoleophold med ovennævnte satser. Arbejdsgiveren kan opnå refusion fra Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER) svarende til refusionssatserne fra AER (www.aer.dk). Satserne ændres hver 1. januar. Herudover betales elevens udgift til kost og logi på skolen. Pr. 1. januar kr. (satsen ændres hver 1. januar). Bor eleven ikke på skolen, udbetales det tilsvarende beløb til kost og logi direkte til eleven og er da skattepligtigt for eleven. Løn- og arbejdsforhold for veterinærsygeplejeelever Bilag 1/side 1

1. april 2014-1. april 2017. Landsoverenskomst. mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL

1. april 2014-1. april 2017. Landsoverenskomst. mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL 1. april 2014-1. april 2017 Landsoverenskomst mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL Indholdsfortegnelse 1 Overenskomstens område... 4 2 Arbejdstid... 4 1. Butik fuldtidsbeskæftigede... 4 2. Kontor fuldtidsbeskæftigede...

Læs mere

OVERENSKOMST ELEV- Overenskomst 2014-2017. for hotel, restaurant- og tursiterhvervet

OVERENSKOMST ELEV- Overenskomst 2014-2017. for hotel, restaurant- og tursiterhvervet ELEV- OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 for hotel, restaurant- og tursiterhvervet 4 ELEVOVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening)

Læs mere

Overenskomst. mellem. HK-Privat

Overenskomst. mellem. HK-Privat Overenskomst mellem HK-Privat og BL 2011 2014 side 2 1 Dækningsområde... 3 2 Arbejdstid.. 3 3 Overarbejde... 4 4 Løn... 5 5 Løn- og arbejdsforhold for elever se side 19.. 7 6 Valgfrie lønelementer... 7

Læs mere

KORT OG GODT TAL OG REGLER

KORT OG GODT TAL OG REGLER KORT OG GODT OM TAL OG REGLER Maj 2012 Glarmesterlauget i Danmark, Gothersgade 160, 2.th. 1123 København K Telefon 33 13 65 10, Telefax 33 13 65 60, info@glarmesterlauget.dk www.glarmesterlauget.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 DANSK SYGEPLEJERÅD DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd om løn-

Læs mere

mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark (HK/Privat)

mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark (HK/Privat) 2008-2011 HK Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark (HK/Privat) 1. marts 2008 EFTERTRYK FORBUDT Gartneri-, Land-

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed

anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed Aftaler om løn- og arbejdsforhold for anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed 2007-2008 Anlægsgartner Elev Indholdsfortegnelse Hvem bestemmer?... 3 På grundforløb... 4 Om kontrakten... 6 I skolepraktik...

Læs mere

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2014-2017

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2014-2017 OVERENSKOMST om løn- og arbejdsforhold i urmagerfaget 2014-2017 mellem Urmagernes Arbejdsgiverforening og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne 2 Indhold 1 Ansættelsesforhold...5 2 Arbejdstid...5 3 Nedsat

Læs mere

INDLEDNING. Overenskomsten omfatter al vagt- og sikkerhedsarbejde, som det kendes ved overenskomstens underskrivelse.

INDLEDNING. Overenskomsten omfatter al vagt- og sikkerhedsarbejde, som det kendes ved overenskomstens underskrivelse. B R A N C H E O V E R E N S K O M S T. for Vagtselskaber mellem Dansk Funktionærforbund for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning og Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening 2007 2010.

Læs mere

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F)

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F) 2012 2014 Anlægsgartnerarbejde Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund (3F) Organisationernes navn og adresse: Danske Anlægsgartnere Sankt Knuds Vej 25 1903 Frederiksberg C

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014 mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Butiksoverenskomsten

2014/2017. Landsoverenskomst. Butiksoverenskomsten 2014/2017 Landsoverenskomst Butiksoverenskomsten 2014/2017 Landsoverenskomst For butikker mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel INDHOLD 1 ARBEJDSTID... 6 1. Arbejdstidens planlægning m.v... 6

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og SERVICEFORBUNDET/ SERVICEFORBUNDET URMAGERNE OG OPTIKERNE

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og SERVICEFORBUNDET/ SERVICEFORBUNDET URMAGERNE OG OPTIKERNE O V E R E N S K O M S T om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold for optikere, optometrister og professionsbachelorstuderende i optometri beskæftiget hos medlemmer af Dansk Erhverv Arbejdsgiver 2012 2014

Læs mere

Chaufførernes Fagforening

Chaufførernes Fagforening DA Chaufførernes Fagforening 2014-2017 Standardoverenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Chaufførernes Fagforening for Københavnske Chauffører Denne overenskomst gælder for det geografiske område

Læs mere

Anlægsgartnerarbejde 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. 1. marts 2010. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund.

Anlægsgartnerarbejde 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. 1. marts 2010. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. Anlægsgartnerarbejde 2010-2012 Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. 1. marts 2010 Danske Anlægsgartnere 2 2010 2012 Anlægsgartnerarbejde Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere

Læs mere

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F)

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F) 42 GRØNT MILJØ 7/2014 2014 2017 Anlægsgartnerarbejde Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund (3F) Organisationernes navn og adresse: Danske Anlægsgartnere Sankt Knuds Vej 25

Læs mere

2014/2017. overenskomst. Synoptik A/S

2014/2017. overenskomst. Synoptik A/S 2014/2017 overenskomst Synoptik A/S 2014/2017 overenskomst Om ansættelses-, løn og arbejdsvilkår for optikere, optometrister og professionsbachelorer i optometri mellem SYNOPTIK A/S OG SERVICEFORBUNDET

Læs mere

Golfbaner 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. 1. marts 2010

Golfbaner 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. 1. marts 2010 Golfbaner 2010-2012 Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund 1. marts 2010 Danske Anlægsgartnere 2 2010 2012 GOLFBANER Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles

Læs mere

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Overenskomst 2015-2018 Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Indholdsfortegnelse Overenskomst 6 Kapitel 1: Overenskomsten 6 1. Overenskomstens parter 2. Dækningsområde 3. Samarbejdsaftale

Læs mere

MEJERIBRANCHENS FÆLLES OVERENSKOMST

MEJERIBRANCHENS FÆLLES OVERENSKOMST VERENSKOMST 2014 2017 MEJERIBRANCHENS FÆLLES OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Fødevareforbundet NNF 3F Fagligt Fælles Forbund Serviceforbundet

Læs mere

Lægesekretærer i lægepraksis

Lægesekretærer i lægepraksis Overenskomst for Lægesekretærer i lægepraksis mellem HK/Privat og Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse: 1 Overenskomstens område...3 2 Ansættelsens grundlag...3

Læs mere

2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010

2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 Overenskomst 2007-2010 HTS Handel, Transport og Service Sundkrogskaj 20, 2100 København Ø Telefon 77 33 47 11 Fax 77 33 46

Læs mere

Overenskomst 2014 2017

Overenskomst 2014 2017 Overenskomst 2014 2017 mellem Malerforbundet i Danmark og AutoBranchens ArbejdsgiverForening/SAMA Gældende fra 1. marts 2014 2014 Malerforbundet i Danmark AutoBranchens ArbejdsgiverForening/SAMA Mekanisk,

Læs mere

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst er indgået mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og ARKITEKTFORBUNDET

Læs mere

OVERENSKOMST 2007 2010

OVERENSKOMST 2007 2010 OVERENSKOMST 2007 2010 for personale beskæftiget med pædagogisk arbejde ved opholdssteder, private botilbud samt private dagbehandlingstilbud, m.v. indgået mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Socialpædagogernes

Læs mere

Dagbladenes Bureau 1. Lønforhold Skalatrin pr. 1.3.2012 pr. 1.3.2013

Dagbladenes Bureau 1. Lønforhold Skalatrin pr. 1.3.2012 pr. 1.3.2013 Dagbladenes Bureau Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Dagbladenes Bureau og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst om løn- og arbejdsvilkår for journalistiske medarbejdere

Læs mere

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL)

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) 1. juli 2010 1. juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Dækningsområde 2 Ansættelsesbrev

Læs mere

VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll. Dansk El-Forbund. Indgået mellem. DI nr. 794656

VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll. Dansk El-Forbund. Indgået mellem. DI nr. 794656 VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og Dansk El-Forbund DI nr. 794656 2014 2017 Alarm- og elektrikeroverenskomst 2014-2017 samt G4S Security Services

Læs mere

Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat. (Kan ikke fraviges i negativ retning)

Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat. (Kan ikke fraviges i negativ retning) Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat (Kan ikke fraviges i negativ retning) Endelig udgave 16. april 2012 Overenskomst mellem (HK afdelingen) og Klinikkens navn og adresse

Læs mere