AFTALE OM UDSTATIONERING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFTALE OM UDSTATIONERING"

Transkript

1 Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM UDSTATIONERING 1. Perioden Medarbejderen påbegynder arbejdet på arbejdsstedet den / 200. Udstationeringen ophører uden yderligere varsel den / 200 med mindre der senest måned(er) før ophørsdatoen skriftligt er indgået aftale om forlængelse af aftalen. 2. Arbejdssted- og opgaver Arbejdsstedet er. Medarbejderens titel er. Medarbejderen skal beskæftige sig med opgaver inden for, jf. vedlagte stillingsbeskrivelse. Medarbejderen refererer under udstationeringen til 3. Løn og lønregulering Den årlige løn udgør,- kr. Hertil kommer et udstationeringstillæg på,- kr. Lønnen udbetales månedsvis forud/bagud. Lønnen udbetales i (danske kroner udenlandsk valuta). Såfremt købekraften af lønnen (inkl. almindelige reguleringer), der udbetales i danske kroner, i arbejdslandet forringes med mere end 10 % fra tidspunktet for denne aftales indgåelse og tidspunktet for den aktuelle lønudbetaling bliver den udbetalte løn ved udbetalingen forhøjet, således at forskellen ikke udgør mere end 10 %. 1

2 Såfremt købekraften af lønnen, der udbetales i (valuta), forringes med mere end 10 % i forhold til udviklingen i købekraften i Danmark i samme periode bliver den udbetalte løn ved udbetalingen forhøjet, således at forskellen ikke udgør mere end 10 %. Lønnen reguleres én gang årligt den 1., første gang den Lønnen reguleres som et minimum opad procentuelt, svarende til lønudviklingen for alle privatansatte jurister og økonomer med tilsvarende anciennitet, jf. Foreningen af privatansatte jurister og økonomers lønstatistik. Ved væsentlige ændringer i de i 2 nævnte arbejdsopgaver optages lønnen endvidere til forhandling mellem parterne. Lønnen forhandles herudover 1 gang årligt, første gang i måned 200_. Lønnen udbetales på følgende måde/sted: 4. Pension Der etableres en pensionsordning i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse(JØP), hvortil virksomheden indbetaler % og medarbejderen % af den i 3 nævnte løn. Pensionsbidragene indbetales af virksomheden til JØP månedsvis forud/bagud. 5. Andre ydelser F.eks. telefon, telefax, computer, bil, etableringsydelse. Om ovennævnte ydelser er aftalt: 6. Bolig Hvis virksomheden skaffer bolig er følgende aftale om størrelsen/art/husleje/forbrugsomkostninger m.v.: 7. Skatteforhold Forinden afrejsen tilbydes medarbejderen en revisorgennemgang af sin privatøkonomi under udstationeringen og konsekvenser i øvrigt for økonomien. Udgiften for revisorgennemgangen afholdes af virksomheden. (Vær opmærksom på, at skatteforhold bør være afklaret forinden den endelig løn fastsættes). 8. Arbejdstid Den ugentlige arbejdstid udgør timer, incl. 1/2 times daglig spisepause. Arbejdstiden placeres inden for normal kontortid, mandag til torsdag fra kl. til kl. og fredag fra kl. til kl.. Arbejdstiden følger de lokale daglige arbejdstider. 2

3 Officielle fri/helligdage i arbejdslandet er også fridage for medarbejdere. Medarbejderen har ikke fridage på danske fri/helligdage. 9. Overarbejde Arbejde udover timer pr. uge betragtes som overarbejde. Overarbejde opgøres ved månedens udgang og honoreres særskilt. Tid, der medgår til tjenesterejser og efteruddannelse indregnes i opgørelsen over arbejdstid. Overarbejde honoreres efter medarbejderens valg med afspadsering overarbejdsbetaling efter følgende regler: For overarbejde ydes afspadsering/overarbejdsbetaling, svarende til overarbejdets omfang med tillæg af 50% en timeløn, der beregnes som den normale timeløn (1/ af den under 3 angivne løn) med et tillæg af 50%. For overarbejde på lørdage, søn- og helligdage og andre i forvejen aftalte fridage udgør tillægget 100%. Afspadsering afvikles efter aftale. Kan enighed ikke opnås ved aftale, skal erstatningsfriheden dog senest være afviklet 6 måneder efter, at den er optjent. 10. Ferie og fridage Medarbejderen er berettiget til ferie i henhold til den danske ferielovs regler med tillæg af 1 uge. Det særlige ferietillæg i henhold til ferieloven udbetales med %. Medarbejderen er fra tiltrædelsestidspunktet berettiget til løn under ferie. Medarbejderen er berettiget til erstatningsferie for dokumenteret sygdom af mere end en uges varighed under ferie. Medarbejderen har pr. år ret til besøgsrejser til Danmark. Besøgsrejserne betales af virksomheden. Medarbejderens ægtefælle og børn har pr. år ret til besøgsrejser til udstationeringslandet. Besøgsrejserne betales af virksomheden. 11. Sygdom/dødsfald i familien I tilfælde af livstruende sygdom dødsfald i den nærmeste familie ydes der frihed fra arbejdet i en nærmere aftalt periode. Virksomheden vil efter en konkret vurdering helt delvist afholde transportudgifterne til rejsen til Danmark for medarbejderen (og evt. medfølgende familie). Ved nærmeste familie forstås: Navn på person, som virksomheden kan kontakte i tilfælde af medarbejderens sygdom: 12. Efteruddannelse Medarbejderen er berettiget til at deltage i efteruddannelse efter eget valg og for virksomhedens regning i indtil 2 uger årligt og er forpligtet til at holde sig uddannelsesmæssigt ajour. 3

4 13. Familie Forhold for eventuelt medfølgende ægtefælle/børn, f.eks. skoleudgifter, job/uddannelse for ægtefællen mv. 14. Graviditet, barsel, adoption og omsorgsdage Medarbejderen er berettiget til orlov/fravær/omsorgsdage i forbindelse med graviditet, barsel og adoption i samme omfang og efter samme regler som danske offentligt ansatte jurister og økonomer, jf. de til enhver tid gældende regler herom i overenskomsten mellem Finansministeriet og DJØF. Endvidere er medarbejderen berettiget til yderligere 5 omsorgsdage med løn om året, som kan anvendes efter eget valg. Retten til omsorgsdage gælder fra ansættelsestidspunktet. Hvis medarbejderen ikke inden årets udgang har anvendt omsorgsdagene sker der kontant udbetaling. 15. Orlov Ved udnyttelse af den danske lovgivnings bestemmelser om orlov til børnepasning, uddannelse, sabbat, pasning af døende i hjemmet pasning af alvorligt syge børn, er medarbejderen berettiget til sædvanlig løn, jf. 3 og Barns sygdom Medarbejderen er berettiget til 2 dages frihed med løn ved mindreårigt barns sygdom. 17. Rejser og repræsentation Medarbejderens udgifter til rejser og repræsentation i virksomhedens interesse godtgøres efter regning. For kørsel i egen bil ydes godtgørelse efter de for statstjenestemænd i Danmark gældende regler (p.t. kr./km). 18. Til/fraflytning Virksomheden betaler medarbejderens flytteomkostninger i forbindelse med rejse til og fra udstationeringsstedet med indtil kr. for hver vej. Ved medarbejderens opsigelse af stillingen i udstationeringsperioden betaler virksomheden flytteomkostningerne i forbindelse med hjemrejsen med den ovenfor anførte beløbsgrænse. Ved medarbejderens opsigelse af stillingen i udstationeringsperioden betaler virksomheden flytteomkostningerne i forbindelse med hjemrejsen med ovenfor anførte beløbsgrænse efter følgende regler: Har medarbejderen arbejdet i udstationeringsstillingen i (1) år: virksomheden betaler ½ af flytteomkostningerne Har medarbejderen arbejdet i udstationeringsstillingen i mere end (1) år: virksomheden betaler de fulde flytteomkostninger inden for den ovenfor anførte beløbsgrænse. Ved virksomhedens opsigelse af medarbejderen i udstationeringsperioden af årsager, der ikke skyldes medarbejderen, betaler virksomheden flytteomkostningerne i forbindelse med hjemrejsen med den ovenfor anførte beløbsgrænse. 4

5 19. Forsikring Virksomheden tegner følgende forsikringer for medarbejderen i udstationeringsperioden: Virksomheden afholder i det hele udgiften til ovennævnte forsikringer. Medarbejderen tegner følgende forsikringer i udstationeringsperioden: Medarbejderen afholder i det hele udgiften til ovennævnte forsikringer. 20. Dokumenter/attester/tilladelser Denne udstationeringsaftale er indgået under forudsætning af, at det er muligt at få udstedt de for udstationeringen nødvendige tilladelser/attester/tilladelser, herunder særligt opholds- og arbejdstilladelse samt visum Virksomheden sørger for at fremskaffe følgende tilladelser/attester: Medarbejderen modtager straks kopi af virksomhedens fremskaffede tilladelser/attester. 21. Sygdom/vaccinationer Inden afrejse skal følgende vaccinationer - betalt af virksomheden - have fundet sted: 22. Anden beskæftigelse Medarbejderen må under udstationeringen kun efter skriftlig tilladelse påtage sig anden lønnet/erhvervsmæssig beskæftigelse. 23. Tavshedspligt Medarbejderen har tavshedspligt om virksomhedens erhvervshemmeligheder, og må ikke ubeføjet viderebringe benytte sådanne hemmeligheder, som om medarbejderen har fået kendskab til dem på en retmæssig måde. 24. Patenter/opfindelser/edb-programmel/mønstre/ophavsret 25. Opsigelse For opsigelse af ansættelsesforholdet i udstationeringsperioden gælder funktionærlovens regler. Hvis aftalen opsiges før udstationeringsperiodens udløb skal følgende ske med (f.eks. bolig, bil, inventar, computer m.v.): Om hjemflytning henvises i det hele til X. 5

6 26. Hjemvenden til Danmark Efter udstationeringsperioden indtræder medarbejderen i en stilling på samme niveau i virksomheden i Danmark/i en anden udstationeringsstilling. Virksomheden kan ikke på forhånd garantere ansættelse af medarbejderen efter udstationeringsperiodens udløb. 27. Fratrædelsesgodtgørelse Ved udstationeringsperiodens udløb skal virksomheden betale en fratrædelsesgodtgørelse svarende til en måneds løn for hvert halve års ansættelse. Bestemmelsen berører ikke medarbejderens eventuelle krav på fratrædelsesgodtgørelse i henhold til lov overenskomst, 28. Love Hele udstationeringen er omfattet af dansk ret og dansk værneting, herunder funktionærloven og ferieloven. Under udstationeringen skal eventuelle tvister behandles ved den kompetente ret i virksomhedens værneting. 29. Tidligere aftaler Denne aftale erstatter alle tidligere aftaler mellem virksomheden og medarbejderen fra dens ikrafttræden, men mindre andet er fastsat i denne aftale. 30. Øvrige forhold, den /

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Dagbladenes Bureau 1. Lønforhold Skalatrin pr. 1.3.2012 pr. 1.3.2013

Dagbladenes Bureau 1. Lønforhold Skalatrin pr. 1.3.2012 pr. 1.3.2013 Dagbladenes Bureau Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Dagbladenes Bureau og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst om løn- og arbejdsvilkår for journalistiske medarbejdere

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 DANSK SYGEPLEJERÅD DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd om løn-

Læs mere

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning OVERENSKOMST for Akademikere i CSC Scandihealth A/S mellem CSC Scandihealth A/S og Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning Danmarks Jurist og Økonomforbund (DJØF) og Arkitektforbundet

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Overenskomster mv. mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Dansk Journalistforbund

Overenskomster mv. mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Dansk Journalistforbund Overenskomster mv. mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Dansk Journalistforbund 2014-2017 2 Indholdsfortegnelse side Fællesoverenskomsten.... 5 Berlingske... 23 Politiken og Ekstra Bladet....

Læs mere

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL)

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) 1. juli 2010 1. juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Dækningsområde 2 Ansættelsesbrev

Læs mere

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2010 2012 OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER for hotel-, restaurant- og turisterhvervet O V E R E N S K O M S T 2010 2012 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA

Læs mere

Privatansattes arbejdstid

Privatansattes arbejdstid Privatansattes arbejdstid Dansk Magisterforening Nimbusparken Peter Bangs Vej 32 2000 Frederiksberg Telefon: 38 15 66 00 Telefax: 38 15 66 66 dm@magister.dk www.magister.dk Redaktion: Faglig konsulent

Læs mere

Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland

Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland Cirkulære om overenskomst for Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland 2014 Cirkulære af 21. maj 2014 Modst.nr. 030-14 J.nr. 2014-0513-009 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat. (Kan ikke fraviges i negativ retning)

Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat. (Kan ikke fraviges i negativ retning) Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat (Kan ikke fraviges i negativ retning) Endelig udgave 16. april 2012 Overenskomst mellem (HK afdelingen) og Klinikkens navn og adresse

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

OVERENSKOMST mellem. & FOA Fag og Arbejde

OVERENSKOMST mellem. & FOA Fag og Arbejde 2012 2014 KA OVERENSKOMST mellem Pleje & FOA Fag og Arbejde Indhold Hovedoverenskomsten 6-49 Protokollater 50-86 Kapitel I Overenskomstens dækningsområde 7 1. Dækningsområde 7 2. Overgangsbestemmelse 8

Læs mere

INDLEDNING. Overenskomsten omfatter al vagt- og sikkerhedsarbejde, som det kendes ved overenskomstens underskrivelse.

INDLEDNING. Overenskomsten omfatter al vagt- og sikkerhedsarbejde, som det kendes ved overenskomstens underskrivelse. B R A N C H E O V E R E N S K O M S T. for Vagtselskaber mellem Dansk Funktionærforbund for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning og Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening 2007 2010.

Læs mere

Overenskomst. mellem. Railsafe ApS

Overenskomst. mellem. Railsafe ApS Overenskomst mellem Railsafe ApS og Dansk Jernbaneforbund Gældende fra 01.01.2014 til 01.01.2016 I ~ 1 Indholdsfortegnelse Side I Dækningsområde............. 2 Ansættelse........................... 3 Arbejdstid........

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM DANMARKS APOTEKERFORENING OG FARMAKONOMFORENINGEN

OVERENSKOMST MELLEM DANMARKS APOTEKERFORENING OG FARMAKONOMFORENINGEN OVERENSKOMST MELLEM DANMARKS APOTEKERFORENING OG FARMAKONOMFORENINGEN gældende fra 1. april 2015 Grafisk design www.prik.dk Tryk Jørn Thomsen Elbo A/S April 2015 INDHOLD 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE 9 Parterne

Læs mere

Overenskomst for ejendomsservice 2007-2010

Overenskomst for ejendomsservice 2007-2010 Overenskomst for ejendomsservice 2007-2010 mellem BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING og EJENDOMS- OG SERVICEFUNKTIONÆRERNES LANDSSAMMENSLUTNING under DANSK FUNKTIONÆRFORBUND SERVICEFORBUNDET Indholdsfortegnelse

Læs mere

MURERARBEJDSMANDSOVERENSKOMSTEN 2014 Gældende i København og Frederiksberg Kommuner MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES

MURERARBEJDSMANDSOVERENSKOMSTEN 2014 Gældende i København og Frederiksberg Kommuner MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES MURERARBEJDSMANDSOVERENSKOMSTEN 2014 Gældende i København og Frederiksberg Kommuner MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES FAGFORENING 2014 2014 4 2014 Overenskomst 2014 for murerarbejdsmænd

Læs mere

2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010

2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 Overenskomst 2007-2010 HTS Handel, Transport og Service Sundkrogskaj 20, 2100 København Ø Telefon 77 33 47 11 Fax 77 33 46

Læs mere

OVERENSKOMST ELEV- Overenskomst 2014-2017. for hotel, restaurant- og tursiterhvervet

OVERENSKOMST ELEV- Overenskomst 2014-2017. for hotel, restaurant- og tursiterhvervet ELEV- OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 for hotel, restaurant- og tursiterhvervet 4 ELEVOVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening)

Læs mere

Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015

Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015 Overenskomst Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015 for rengøringsassistenter, køkkenmedarbejdere, chauffører, tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere Lilleskolerne Private Gymnasier og Studenterkurser

Læs mere

Hovedoverenskomst Generelt om ansættelse og afskedigelse, sygdom, barsel m.v. (s. 5 32)

Hovedoverenskomst Generelt om ansættelse og afskedigelse, sygdom, barsel m.v. (s. 5 32) Hovedoverenskomst Generelt om ansættelse og afskedigelse, sygdom, barsel m.v. (s. 5 32) Fagoverenskomster Mindstelønninger, tillæg samt fagspecifikke bestemmelser (s. 33 78) Aftaler om samarbejde og trivsel

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde. Den Offentlige Gruppe

Offentligt ansatte 2013-2015. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde. Den Offentlige Gruppe Offentligt ansatte 2013-2015 Den Offentlige Gruppe Overenskomst mellem Ministeriet for Ligestilling og Kirke og Fagligt Fælles Forbund Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde 1. april 2013-31. marts 2015

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 Cirkulære af 25. oktober 2011 Perst.nr. 052-11 J.nr. 10-333/75-1 Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten)

Læs mere

Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport 2012-2015

Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport 2012-2015 TransporTgruppen ATAX Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport 2012-2015 Overenskomst mellem ATAX Arbejdsgiverforening for Taxabranchen og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst

Læs mere