Appr.dato: Matrikelnummer:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Appr.dato: 30.03.1981. Matrikelnummer:"

Transkript

1 ================================================================================ TINGBOGSATTEST ================================================================================ Udskrevet: :58:45 EJENDOM: Adresse: Åvangen Balle Samlet areal: 870 m2 Heraf vej: 0 m2 Appr.dato: Landsejerlav: Balle By, Rosmus Matrikelnummer: 0001dm Areal: 870 m2 Heraf vej: 0 m2 Retskreds: ADKOMSTER DOKUMENT: Dokument type: Skøde Dato/løbenummer: OGSÅ LYST PÅ: Antal: 2 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja ADKOMSTHAVERE: Navn: Ebeltoft Kommune CVR: Ejerandel: 1 / 1 KØBESUM: Kontant købssum: DKK Købesum i alt: DKK HÆFTELSER Der findes ingen hæftelser på ejendommen SERVITUTTER DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 1 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 20 OVERFØRT:

2 Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 66_Q-II_576 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om grundejerforening mv, vej mv, friarealer byggepligt tilbageskødning, Vedr 1 CE DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 2 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 26 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 66_Q-II_576 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Byplanvedtægt, Vedr 1 CE ØVRIGE OPLYSNINGER EJENDOMSVURDERING: Ejendomsværdi: DKK Grundværdi: DKK Vurderingsdato: Kommunekode: 0706 Ejendomsnummer (BBR-nr.):

3 ================================================================================ TINGBOGSATTEST ================================================================================ Udskrevet: :00:46 EJENDOM: Adresse: Åvangen Balle Samlet areal: 1054 m2 Heraf vej: 0 m2 Appr.dato: Landsejerlav: Balle By, Rosmus Matrikelnummer: 0001dt Areal: 1054 m2 Heraf vej: 0 m2 Retskreds: ADKOMSTER DOKUMENT: Dokument type: Skøde Dato/løbenummer: OGSÅ LYST PÅ: Antal: 2 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja ADKOMSTHAVERE: Navn: Ebeltoft Kommune CVR: Ejerandel: 1 / 1 KØBESUM: Kontant købssum: DKK Købesum i alt: DKK HÆFTELSER Der findes ingen hæftelser på ejendommen SERVITUTTER DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 1 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 20 OVERFØRT:

4 Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 66_Q-II_576 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om grundejerforening mv, vej mv, friarealer byggepligt tilbageskødning, Vedr 1 CE DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 2 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 26 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 66_Q-II_576 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Byplanvedtægt, Vedr 1 CE ØVRIGE OPLYSNINGER EJENDOMSVURDERING: Ejendomsværdi: DKK Grundværdi: DKK Vurderingsdato: Kommunekode: 0706 Ejendomsnummer (BBR-nr.):

5 ( DSS Q-II 576 Bulk Sort / Hvid I III

6 ø T., R?.2 <D 0 "7 " N 7 J'. a. tij w tf E F. g s ø ø C Mtr. nr., ejerlav, sogn: Balle By,Stempel: 1040 kr. 00 øre (i København kvarter) Rosmus Sogn. eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: G 1 1 5E1: Luj Anmelder: S. BRAT 5,AGpøRER,. CAND. JUR. EBELTOFT Akt: Skab if nr.115- ' 1 (udfyldes af ornmerkontoret) Købers } bopæl: Kreditors Rosmus pr. Balle. BETINGET SKØD E. Underskrevne Gaardejer Svend Mikkelsen, Balle, sælger, skøder og overdrager herved betifiget af Udstyknings Approbation og Samtykke fra tanders Amt til HYLLESTED ROSMUS KOMMUNE, Rosmus den mig tilhørende Ejendom: Matr.Nr, 1 a Balle By, Rosmus Sogn af Htk.l Td. 2 Skp.0 Fdk. 0 Alb ah sammesteds ae sammesteds ? de 2 første Matr.Nr. er noteret som Landbrug i Forening. Sælgeren forbeholder sig Ejendommens Bygninger samt den Grund, som Bygningerne ligger paa, dens Afgrænsning er aftalt mellem Parterne og Udstykning foretages snarest. Udstykningssagen har hos Landinspektør Hyllested J.Nr For Overdragelsen er der aftalt følgende, nærmere Vilkaar: 1. Bestillingsformular C Overdragelsen sker herefter saaledes, at det er ubebygget Jord, der overdrages. Sælgeren forieholder sig de Roer,som 'endnu ikke er fjernet fra Ejendommen og liøvrigt overdrages Jorderne med al deres rette Tillliggende og Tilhørende og det med,tde samme (3, c, Rettigheder, Byrder og Forpligtelser,hvormed de hidtil har været ejet. Sælgeren frigør Jorderne for Pantegæld og med Hensyn Servitutter bemærkes, at der alene den er lyst et Dok. om.køb af Gadejord for Matr.Nr. 4 q og 4 r paa Matr. Nr. 3 ae. Jensen & Kjeldskov A/S, København

7 2.. Overtagelsen finder Sted åtraks og Ejendommen ligger fremtidig for Køberens Risiko, ligesom Køberen med som Skæringsdag tilsvarer alle fremtidig af Jorderne gaae, )de Skatter og Afgifter. Det erklæres paa Tro og Love, at der ikke findes Skov eller fredskovpligtig Grund paa Ejendommen. 4. Købesummen er aftalt til Kr., hvilke Eet Hundrede og Treti Tusinde Kroner afgøres og berigtiggs saaledes:. der betales kontant ved nærværande'skødes. Oprettelse ,00 Kr. og Testbeløbet herefter , betales kontant rentefrit i Forbindelse med endeligt Skødes Oprettelse og endelig Skøde skal oprettes saa snart Udstykningen er approberet. ' * Udgør Købesummen ,00 Kr. Da Ejendommen ikke gier særskilt vurderet til Ejendomsværdi erklærer begge Parter paa Tro og Love, at den aftalte Købesum er lig med det overdragnes Værdi i Handel og Vandel..5, Omkostningerne ved Jordens Fraskillelse fra Bygninger til Landinspektøren samt Omk. ved, Skødes Oprettelse, Stempling og Lysning betales med Halvdelen af Køberen og Halvdelen af Sælgeren. 6. Paa foranstaaende Vilkaar erkender. i:irepræsentanter for Kommunen at have købt Jorden til Kommunen og modtager Skødet paa disse Vilkaar. Til Bekræftelse med Underskrifter vidnefast.

8 Ebeltoft, den 15. November For Køber: Karl E. Sørensen Erik Christiansen Som Sælger: Svend Aage Mikkelsen Sælgers Hustru: Inger Ragnhild Mikkelsen Til Vitterlighed om Underskrifternes Ægthed, Dateringens Rigtighed og Underskrivernes Myndighed:, S. Brath Sagfører, Ebeltoft. Min Bopæls- og Naturalydelsesret, del er tinglyst den kvitteres herved til Aflysning f.s.v. angaar det solgte. Ebeltoft, den Peter Mikkelsen for grenl retokreds, ajdelinge. kontoret i Ebeltoft, den DEC :Js PD2-..»o7c uanmzf.k,3 :u7 fort foreleibig og vil / pt,inv er ind Leveret de? 02' sket: dd~

9 I.

10 /, Mtr. nr., ejerlav, sogn: 1 ce, 3 ae Stempel: (i København kvarter) Balle By, Rosmus Sogn. :,-,1. dele) bd. og bl. i tingbogen, -0 Y J,) o E J; art. nr., ejerlav, sogn. i=3,s'.!. Gade og hus nr.: amt :;sf:-.,,,t > 5 c".--,1! f:.:...' :.'C.,;,.? g,.,2 g g Til 9. -, V. ti eller (i de sønderjydske landskr. øre Købers Kmditors} Anmelder: Akt: Skab nr. 57, (udfyldes af dommerkontoret) bopæl:rosmus pr. Balle. S. BRATH SAGFØRER, C AND. JLI :1& EBELTOFT Betinget ' skøde fra Gaardejer Svend Mikkelsen, Balle til Hyllested- Rosmus Kommune, Rosmus, udstedt den 15. November 1979, tinglyst den 11. December 1969, Frist til den 31/ , er forsynet med saalydende Paategning: ENDELIGT SKØDE. Da de ved foranstaaende betingede Skøde solgte Parceller nu er udstykket, og Købesummen lovet berigtiget snarest, da.endelig skøder og overdrager underskrevne Gaardejer Svend Mikkelsen, Balle, herved de paagældende Parceller, nu Matr.Nr. 1 ce Balle By, Rosmus Sogn, Areal 977oo d og ae sammesteds 1653 d til Ebeltoft Kommune, hvormed køberen iflg. det betingede Skøde, Hyllested-Rosmus Kommune i Mellemtiden er sammenlagt, og skal disse Jorder fremtidig tilhøre Køber med en Ejers fulde Rettigheder og under mit Hjemmelsansvar efter Loven. Ebeltoft, den 8/8 197o Svend Mikkelsen. Inger Ragnhild Mikkelsen. Til Vitterlighed om Underskrifters Ægthed, Dateringens Rigtighed og Underskrivernes Myndighed: S. Brath, Sagfører, Eb'ëltoft. estillingsrmular Jensen & Kjeldskov A/S, København

11 Ifølge landbrugsministeriets approbation afby, /, 7 19 er matr.nr.,7p. (/..(72,7,t;f:d sogn. /3 - ansat til areal 9.7 ~ 5 m2, heraf vej,0 in 2 Arealet, der ikke er særskilt vurderet, udgør ikke en landbrugsejendom eller nogen del af en sådan, eg= er 4,k, i matriklen noteret som cn dcl en `samlet fast ejendom. EBELTOFT AMTSTUE, den 12 ti 0 V, 1970',7t gtvea ass. 1nr7før foi. Gren 4 kontoret Ebelt9f4 dffi fi40" 1 '- 7tMTii TINGBOG : BD. T Bi, L al R som endeligt s,oatte Kort og servituterkicering forevist, 1%2 Bol t esisr; Genpartens rigtig,hed bekreaftsg; Dommeren i Ebeltoft, den ///(/

12 Akt: Skab nr. Påtegning på dokument lyst på matr. nr.: tinglyst den: dagbogsnr.: Vedr.: Udstykninger Sammenlægninger "Udgået af matriklen" Arealoverførsler m.m. App. dato: Udstykket matr. DL: Arealoverførsel til: Inddraget matr. nr.: Udgået matr. nr.: Bemærkninger y z),,%f,/ 64

13 Dato for delsalg: Delsalg af:. d (-/- oct 30 6 acsuca DS Rest af matr. nr.:

14 Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) /4-77 eller(i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. kr. Købers Kreditors Akt: Skab bopæl: (udfyldes a dommerkontoret Gade og hus nr.: Anmelder: MAJ1976 PARTIEL BYPLANVEbTÆ$T NR BYPLANVEDTÆGT FOR ET BOLIGOMRADE I BALLE. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det i 9 1 nævnte område i Ebeltoft kommune. ø 1. Byplanvedtægtens område. Stk. 1. Området er opdelt, i to delområder, som vist på kortbilag nr. 1, og omfatter: Delområde I - et eksisterende boligområde, bestående af matr. nye. i cf, 1 9g, 1 ch, i ci, i ck, 1 cl og 1 cm Balle by, Rosmus sogn, Delområde II - et fremtidigt boligområde, beliggende på en del af matr. nr. 1 cc smst., samt alle parceller, der efter den 20. november 1975 udstykkes fra de nævnte ejendomme. Bestillings. formular C Jensen 8 Kleidskov A/S, København

15 S 2. Områdets anvendelse. Stk. 1. Området må - med nedennævnte undtagelser - kun anvendes til boligformåls og der må kun opføres åben og lav bebyggelse. Bebyggelsen må kun bestå af fritliggende parcelhuse. Stk. 2. Der må indenfor området ikke udøves nogen art af virksomhed, som ved støv, røg, lugt, støj, rystelser eller ved sit udseende eller på anden måde - efter kommunalbestyrelsens skøn - Y er til ulempe for de omboende. Stk. 3. Det er tilladt, at der på ejendommene drives sådan virksomhed, som almindeligvis udøves i beboelseslejligheder eller beboelseshuse, når virksomheden drives af den, der bebor den pågældende bolig, og når virksomheden - efter kommunalbestyrelsens skøn - drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres, kvarterets præg af boligkvarter ikke brydes, eller virksomheden ikke fremkalder ulemper for de omboende eller fremkalder behov for parkeringsmuligheder, som ikke er til stede på den pågældende ejendom. Stk. 4. Ejendommene må iøvrigt ikke benyttes til nogen form for erhvervsvirksomhed. Med mindre v±ikksomheden omfattes, af stk. a> må der således ikke på, ejendommene,indrettes bebyggelse til eller udøves handels-, vognmands-, fabriks-, værksteds- eller oplagsvirksomhed, ligesom der ikke må indrettes 'pensionater eller klublejligheder eller drives anden lignende'form for erhvervmmissig udlejning. Stk. S. Ubebyggede arealer, som ikke benyttes som gårdsplads, terrasse eller lignende, skal anlægges og vedligeholdes som have. Stk. 6. Indenfor området kan opføres transformerstati- oner til kvarterets daglige forsyning, når de ikke har mere end 30 m 2 bebygget areal og ikke gives en højde af mere end 3 m over terræn, og når de udformes i overensstemmelse med den Øvrige bebyggelse.

16 8 3. Vejforhold. Stk. 1. Der udlægges areal til følgende nye vejermed retning og beliggenhed som vist på kortbilag nr. 2: Vejen A - T i en bredde af 12,0 m. ft Vejen B - C " " " 8,0 og 15,0 m Vejen D - E " tt tf " 8,0 " 15,0 m Vejen F - G " 8,0 " 15,0 m tt tt tt Vejen H - I tt n 8,0 " 15,0 m tt Vejen K - L " tt ft " 8,0 ft 15,0 m tf Vejen 14 - N n 8,0 ra Vejen 9 - P " tt tt " 15,0 m Vejen R - S n tt n 15,0 m. 11 Stk. 2. Der udlægges areal til følgende nye stier med retning og beliggenhed som vist'på kortbilag nr. 2: Stien a - f i'en bredde af 3,0 m tt tt tf Stien C - b " 3,0 m Stien E - c il tf II " 3,0 n ft ti tt tf Stien G - d 3,0 m tt ti Stien I- e 3,0 m Stien f - g - n n " 3,0m. Stk. 3. Ved vejtilslutninger skal hjørnerne af de tilstødende ejendomme have afbrudt hjørne af 5 m' længde - med lige store vinkler mod vejlinierne, som vist på kortbilag nr. 2. Stk. 4. Ved vejtilslutninger pålægges oversigtslinier, som vist på kortbilag nr. 2, således - målt ved kørebanekanterne: 10.)c 60 Øvrige: 15 x 15 m. På arealerne indenfor vejkanterne og omhandlede oversigtslinier må hverken varigt eller midlertidigt forefindes noget af en større højde endla m over en flade gennem de tilstødende vejes midtlinier - sne undtaget.

17 Stk. 5. Langs følgende veje pålægges byggelinier i de nedenfor angivne afstande fra vejskel, således som vist på kortbilag nr. 2: Vejen A - th: 5,;().s.m Øvrige: 2,5 m. 5 4,. Udstykninger. Stk. 1. Udstykninger foretages efter de på kortbilagene viste retningslinier. Stk. 2. De på kortbilag nr., 2 med prik-signatur viste arealer må ikke udstykkes til bebyggelse - men udlægges som friarealer for bebyggelsen Bebyggelsens omfang og placering m.vv. Stk. 1. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være hævet mere end 7,5 m over det omgivende terræn, målt efter reglerne i bygningsreglementets kap. 3. Stk. 2. Beboelsesbygninger må ikke placeres nærmere skel 41od stiareal end 2,5 m. Garager, udhuse o. ' lign. mindre bygninger kan opføres nærmere skel - i overens-, stemmelse med byggelovgivningens bestemmelser herom. Dog må sådanne bygninger ikke placeres nærmere skel mod stiog friareal end 0,7 m, Stk. 3. Samtlige bygninger skal Placeres med facader vinkelret på eller parallelt med -boligvejens retning;

18 Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) ø E ø O 'ts 6 6. Bebyggelsens ydre fremtræden. O E Stk. 1. Zngen form for skiltning og reklamering på ejendommene m finde sted. Denne bestemmelse gælder ikke for djendomme hvorpå der af kommunalbestyrelsen - i medfør af 9 2 -er meddelt tilladelse til at udøve erhvervsvirksomhed, idet der på sådanne ejendomme - med kommunalbestyrelsens særlige tilladelse i.vert enkelt tilfælde - må finde skiltning Og reklamering sted i det efter kommunalbestyrelsens Skøn sædvanlige omfang for virksomheder'af den pågældende art. Stk. 2. Bygninger skal udføres af mursten. Ønskes andet materiale, skal dette godkendes. Stk. 3. Tagbeklædningen skal udføres af tegl, sort eller rød gennemfarvet eternit eller sort skifer. Fladt tag kan tillades. 7. Byplanvedtægtens overholdelse. Før noget byggeri påbegyndes, skal der til godkendelse forelægges kommunalbestyrelsen tegninger, der viser grunden og dens omgivelser samt bygningernes beliggenhed på grunden og deres størrelse, form og indretning, ligesom den påtænkte anvendelse af bygningerne skal oplyses, således at kommunalbestyrelsen kan påse overensstemmelse med byplanvedtægten Eksisterende bebyggelse. Nærværende byplanvedtægt er ikke til hinder for bibeholdelse af den eksisterende lovlige bebyggelse eller for fort- Bestillings-, formular X Jensen & Kjeldskov A/S, København

19 Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) sættelse af den hidtil lovligt gjorte brug af en ejendom. Udvidelse ved om- eller tilbygning eller ibrugtagen til anden anvendelse i strid med byplanvedtægtens bestemmelser må ikke finde sted. g 9. Påtaleret. Påtaleret ifølge nærværende byplanvedtægt har alene Ebeltoft kommunalbestyrelse Dispensationer fra og ændringer i byplanvedtægten. i styrelsens vedtagelse og med godkendelse - efter reglerne om vedtagelse og ;godkendelse af nye byplaner. Således vedtaget af Ebeltoft byråd. Mindre betydende lempelser af bestemmelserne i nærværende byplanvedtægt kan indrømmes af kommunalbestyrelsen, såfremt karakteren af det kvarter, som byplanen søger at skabe eller fastholde, ikke derved ændres. Ændringer i byplanvedtægten ka ef -r kommunalbe- Ebeltoft, den 12, 2197:6. Jens Aage Rasmussen Bestillingsformular X Jensen & Kjeldskov A/S, København

20 Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) ø 0 ø t 0 s- 0. E n I medfør af 9 1 i lov om byplaner (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) godkendes foranstående - af Ebeltoft kommunalbestyrelse vedtagne - tiel byplanvedtægt nr $ for et fattende matr. nre. 1 f,,1 ces, ch, 1 og 1 cm Balle by, Rosmus sogn,, samt en forslag til parboligområde, om - ci, 1 ck, 1 cl del af matr. nr. 1 ce smst., i Ebeltoft kommune. indført i tinglysningsdagbogen _Top GPend reiske k els, ai'delingskontopet i Ebeltoft, (len - 4 MAJ /976 "yre.< Genpartens rigtighed bektes. Dommeren i Ebeltoft, cifigz. - Bestillingsformular )( Jensen & Kjeldskov AIS, København

21 DSS _Q-II 576 Bulk Sort / Hvid I I II I II I I I

22 1 ; )1 )11111, li 41.."\-- 1 pei,ø~ % Aki 1. i-7 Å) p c,i1 ;V-w'Y i - fr*...4 %,khlr'd r 'Fli 1.. ''4 ag 491- :rill... -~: 1:7 EBELTOFT KOMMUNE Partiel byptanvedtcegt nr Byplanvedtægt for et boligområde i Balle. Matr. nr. : l g_f, 1Qh, 1Q.k, tql. og 1P1D, samt. del af tge alle Balle by, Rosmus sogn. Kortbilag nr. 1 Mål: 1:4 000 STADSINGENIdRENS KONTOR I OKTOBER 1975

23 OMRÅDEGRÆNSE 0 DELOMRADEGRÆNSE BYGGELINIE OVERSIGTSLINIE FRIAREAL OMMUME: Partiet byptanvedtcegt nr Byptanvedtcegt, for et boligområde i Balle. Matr. nr.: 15I, 1Ø, 1Qh, 1dS, 1L og 12D, samt del af 1reit alle Balle by, Rosmus Kortbitag nr. 2 Mål: 1 STADSINGENIC RENS KONTOR I OKTOBER 1975

24 40,s + OCR 15,0.4p 4,--+Yoz-rov+- rt- vx..= MÅL -3.,d.00 DSS _Q-II 576 Bulk Sort / Hvid EBELTOFT KOMMUNE Deklarationsrids vedr. matr. Rosmus sogn. Mål: 1:4000 og 1 t 100 STADSINGENIdRENS KONTOR I OKTOBER I Il nr. 122 Balle by,

25 Mtr. nr., ejer/av, sogn: Stempel: kr. (i København kvarter) eller(i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: Købers Kreditors Anmelder: Akt: Skab nr. 99, (udfyldes af dommerkontoret) bopæl: Del af 1 ce Balle by, Rosmus sogn. Stadsingeniørens kontor, Rådhuset, 8400 Ebeltoft MAJ1976 D E X L A R A T I 0 N Boligområde i Balle Undertegnede Ebeltoft kommune, som ejer af matr. nr. i ce Balle by, Rosmus sogn ' bestemmer herved - bindende for sig selv og efterfølgende ejere af den pågældende ejendom samt parceller, udstykket derfra - følgende til supplering af bestemmelserne i de for området til enhver tid gæidende love og vedtægter. 1. Området. Området begrænser sig til ovennævnte matrikelnummer, som tillige omfattes af partiel byplanvedtægt nr DSS _Q-II 576 Bulk Sort / Hvid n Bestillings. formular C Jensen & Kteldskov A/S, København

26 3 2. Grundejerforening. Stk. 1. Når mindst 8 parceller er solgt, og kommunalbestyrelsen forlanger det, er parcelejerne pligtige til at stifte en grundejerforening, der ledes af en blandt parcelejerne valgt bestyrelse på mindst 3 medlemmer, hvis første opgave bliver at udarbejde et oplæg til en grundejerforeningsvedtægt, hvis bestemmelser ikke må være i strid med nærværende deklaration. Enhver parcelejer, der er medlem af grundejerforeningen, kan ikke modsætte sig valg til foreningens bestyrelse for en normal valgperiode. Stk. 2. Grundejerforeningens formål skal være at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art i forbindelse med de under foreningens område hørende ejendomme. Stk. 3. Parcelejerne er pligtige til at være medlem af grundejerforeningen og pligtige til at rette sig efter bestyrelsens bestemmelser i nævnte henseende. Bestyrelsen sørger for b taling af udgifter til fælles foranstaltninger og opkræver hos grundejerne - eventuelt forskudsvis - bidrag til udgifterne, idet bestyrelsen bestemmer bidragenes størrelse, fordeling, opkrævningstidspunkt m.v. Beslutning om ændring af vedtægter eller beslutninger, der kræver Økonomisk indbetaling ud over administrationskontingent, kan kun vedtages med mindst 2/3 flertal af de på en generalforsamling mødte medlemmer. Stk. 4. Hvis Ebeltoft byråd forlanger det, er grundejerforeningen pligtig til, at optage sonl medlemmer ejere af allerede udstykkede parceller i området. Stk. 5 Grundejerforeningen er pligtig til - efter påkrav -- at tage skøde på de udlagte friarealer.

27 5 3. Veje. Stk. 1.,De i byplanvedtægten udlagte vejarealer tages som, offentlige veje. Stk. g. De i byplanvedtægten udlagte, boligveje, B-C, D-E, r-g, og7x-l,,anlægges som vist på,snittet på det til ; denne, deklaration hørende deklarationsrids, således at gangareal kun udlægges i vejens ene side. 54.' Friarealer. Stk. 1. De i byplanvedtægten udlagte friarealer bliver offentlige. De beplantes og tilsås af Ebeltoft kommune - men 'vedligeholdes af grundejerforeningen, Tidspunktet for og omfanget af arbejdets udførelse fastsættes af Ebeltoft kommune. Stk. 2. Såfremt Ebeltoft byråd finder anledning til at klage over arealernes vedligeholdelse, er byrådet berettiget til, hvis skriftlig anmodning om udbedring overses, at lade kommunen udføre arbejdet - på grundejerforeningens regning Lempelser og ændringer. Mindre betydende lempelser i bestemmelserne i nærværende deklaration kan indrømmes 'af Ebeltoft byråd.

28 6. Byggepligt, tilbageskødningspligt og pantsætningsforbud. Stk.-1. Parcellerne pålægges herved en byggepligt på i år, gældende fra underskrift af endeligt skøde - og fortolket Således, at byggeriet skal være påbegyndt inden tidsfristens udløb og herefter uopholdeligt skal fortsætte, til bygningsattest, i overensstemmelse med gældende byggetekniske bestemmelser - senest 2 år efter skødets underskrift, er udstedt. Stk. 2. En køber, der ikke opfylder foranstående betingelser, er pligtig til - på anfordring - at tilbageskøds parcellen til. Ebeltoft kommune for et beløb, svarende til den erlagte købesum med fradrag af alle omkostninger i forbindelse med tilbageskødningen samt kommunens andel i omkostningerne i forbindelse med den oprindelige handel. Stk. 3. Såfremt en køber Ønsker at afhænde sin parcel, forinden bebyggelse har fundet sted, skal parcellen tilbydes Ebeltoft kommune p4 de ovenfor nævnte betingelser. Stk. 4. Forinden parcellens bebyggelse må denne ikke - uden Ebeltoft byråds samtykke - pantsættes for et højere beløb end den af køber erlagte kontante købesum Påtaleret. Stk. 1. Påtaleret ifølge nærværende deklaration har alene- Ebeltoft kommunalbestyrelse. Stk. 2. Med hensyn til ejendommens andre byrder og servitutter henvises til tingbogens udvisende. Indført i tinglysningsdagbogen for Grenå retskreds, afdelingskontoret i Ebeltoft, den, - 4 MAJ 1976 pm TINGBOG: BD. r:j" ^ 4XV,2.,t gt3.5-7c

29 Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) 9 8. Ophævelse af deklaration. Den for nærværende del af matr. nr. 1 ce Balle by, Rosmus sogn, pålagte deklaration af 1972, tinglyst den 3. januar 1973, samt tillæg til deklaration af 1975, tinglyst den 18. januar 1975, ophæves. Som ejer af ejendommen, matr. nr. 1 ce Balle by, Rosmus sogn: Ebeltoft kommune, den Jens Aage Rasmussen medfør af a 4, stk. 2, i byggelov meddeles herved samtykke til stiftelse af foranstående servitut. Ebeltoft kommune, den Jens Aage Rasmussen Jensen e 1<feldsfrov NS, København

30 Stempel kr. M[alx.mr. 1 ce m.fl. Balle By, Rosmus Akt: Skah ' nr..5-2t (Udfyldes af dommerkontoret) (Ejerlejlighedsnr.) Gade og husnr. Anmelder: Stadsingeniørens kontor Rådhuset 8400 Ebeltoft Tillæg til DEKLARATION tinglyst den 4. maj 1976 Undertegnede Ebeltoft kommune, som ejer af matr. nr. i ce Balle By, Rosmus, samt ejere af. matr. nr. i.91 og 1 da - 1 di alle af Balle By, Rosmus, bestemmer herved - bindende for sig selv og efterfølgende ejere - nedennævnte ændringer i den for området gældende deklaration. Omhandlede deklarations g 2, stk. 5, med følgende indhold: "Grundejerforeningen er pligtig til - efter påkrav - at tage skøde på de udlagte friarealer" udgår i-det hele. -s Endvidere bestemmes, at deklarationens g 4, stk. 1 og 2, med følgende indhold: "Be i byplanvedtægten udlagte friarealer bliver offentlige. De beplantes og tilsås af Ebeltoft kom- Form. 67 G Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K F

31 mune - men vedligeholdes af grundejerforeningen. Tidspunktet for og omfanget af arbejdets udførelse fastsættes af Ebeltoft kommune. Såfremt Ebeltoft byråd finder anledning til at klage over arealernes. vedligeholdelse, er byrådet berettiget til, hvis skriftlig anmodning om udbedring overses, at lade k'âmmunen udføre arbejdet på grundejerforeningens regning" udgår og ændres til: 2 byplanvec4ægten udlagte friarealeriex. 1, ( t lige. Arealerne- beplantes og tilsås af Ebeltoft kommune, ligesom vedligeholdelsen-af disse påhviler Ebeltoft kommune'!.. Som ejer af ejendommen, matf. nr. 1 ce Balle By, Rosmus Ebeltoft kommune den 12. november 1989 Jens Aage Rasmussen borgmester v/jørgen Nielsen fg.,borgmster stadsingeniør "

32 Som ejer af nedennævnte ejendom matr. nr. 1 cø Balle By, Rosmus: theer?.z). Som ejer af nedennævnte ejendom matr. nr. i da Bålle By, Rosmus: Z)/93' Som ejer af.ied.ennævri.6e ejendom matr. nr. i db Balle By, Rosmus: Som ejer af nedennævnte ejendom matr. nr. 1 de Balle By, Rosmus: Som ejer af nedennævnte ejendom matr. nr. i dd Balle By, Rosmus: Som ejer af nedennævnte ejendom matr. nr. 1 de Balle By, Rosmus: 4/Z... 44_

33 ; Som ejer af nedennævnte ejendom matr. nr. i df Balle By, Rosmus: 4te SOm ejer af nedennæz~ ejendom matr. nr. 1-dg Balle By, Rosmus: Som ejer af nedennævnte ejendom matr. nr. 1 did Balle By, Rosmus:,11, /4,ZEY ~,4-t167.k5.9", 5 Som LL:fe, nedennævnte ejendom matr. nr. 1 di Balle By, Rosmus: 11f 4'L.)/& G9,?7"»~c,91/ I medfør af kommuneplanlovens 36 meddeles herved,samtykke til stiftelsaf fbranstående servbtutilvejebringelse:af 4 en 1Z)kalplån'er-ikke-påkræ'Vet. Stadsingeniørens kontor Ebeltoft, den Jørgen Nielsen fg. borgmester H.H.Hansen stadsingeniør

34 Mtr., nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller(i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: mpel: kr. Akt: Skab nr. 3" 17% (udfyldes af dommerkontoret) Købers Kreditors Anmelder: bopæl: SU 1976 S AREKASSEN 11RIDTJY'LLAND Ceritral skolevell Skødstrup Man skal herved meddele samtykke til, at bestemmelserne i dokument, lyst den 3. januar 1973 om pantsætningsforbud må aflyses for så vidt angår ejendommen, matr. nr. let Balle by, Rosmus sogn, tilhørende Imex A/S, Skovsvinget 14, Rodskov. EBELTOFT BYRÅD, den 31. august P. b.v. /#19:øør ør 1» ens Page Rasmussen J.G.Petersen indført i tinglyoningsa agbogm for Gre.924 retskuf ds, afttectugs. kontoret i_ebeltoft, den -2 SES'. LysT ". MV NR. - Genpartens rig tighed bekræft«. D ommeren i Ebeltoft, Bestillings. formular D Jensen8.1~~~1~

35 Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller(i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: M197F') Stempel: kr. Akt: Skab Købers Kreditors Anmelder: bopæl: (udfyldes af dommerkontoret) Sparekassen, Bikuben 8444 Balle Man skal herved meddele samtykke til, at bestemmelserne i dokument, lyst den 3. januar 1973 om pantsætningsforbud må aflyses for så vidt angår ejendommen, matr. nr. les Balle by, Rosmus sogn, tilhørende gårdejer Kaj Poulsen, Hyllested, 8400 Ebeltoft. EBELTOFT BYRÅD, den 11. november P.b.v age Rasmussen Indført i tinglysningsdagbogen for Grenå retskreds, afdelingskontoret i Ebeltoft, den 12 NOV rd7 TINGBOG ED. 7 4-pr. AET (7 J.G.Petersen Genpartens rigtighed bekræftes. Dommeren I Eb eltoft, den /2 fm. Bestillings. formular D JemenetKioldIskovA/S,Koloollhavn

36 Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: kr. Akt: Skab nr."...-7, (udfyldes af dommerkontoret) Købers } bopæl: Kreditors Anmelder: M197 7 Man skal herved meddele samtykke til, at bestemmelserne i dokument, lyst den 3. januar 1973 om pantsætningsforbud må aflyses for så vidt angår ejendommen, matr. nr. lcq Balle by, Rosmus sogn, tilhørende Feldballe Bygge og Handels AIS. EBELTOFT BYRÅD, den 28. april P.b.v age Rasmussen J..Peterse L Indført i tinglysningsdagbogen for Grenå retskreds, afdelingskontoret i Ebeltoft, den TMISOGI / 29 APL 1977 tikt Em, 576 Genpartens Dommeren i rigtighed belkr Ebeltoft,. (Willi, fm. Bestillingsformular D Jensen & Kjeldskov A/S, København

37 Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller(i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: kr. Købers Kreditors Akt: Skab j nr. -É;, (udfyldes af dommerkontoret) 1 bopæl: Gade og hus nr.: Anmelder: M. TOLSTRUP PEDERSEN ADVOKAT dr ni's BAN 22 /1'.2":2 Fe: -Lr. rr TLF. 06 ; SEP1978 Man skal herved meddele samtykke til, at bestemmelserne i dokument, lyst 4. maj 1976 om pantsætningsfodbud må aflyses for så vidt angår et byggelånsejerpantebrev til Den Danske Provinsbank. A/S,, Ebeltoft afd., pli '85o.000 kr. i ejendommen, matr. nr. ldi Bal l e by, Rosmus sogn, tilhørende lægesekretær Danja Knudse 'n og disponent Per Valeur Christensen. Yderligere pantsætning kan dog ikke finde sted uden kommunens tilladelse. El3ELTOFT DYRÅN, den 5. september P.b..v age Rasmussen 11\11:1511g 1 DAGBOGEN FOB RETTENGBENA afdelingskontoret ^ Ebeltoft DEN 6 SE?, WB G.Peters n Bestillings. formular D JensemEr~N~havri

38

39 Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller(i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. cø Bulls by, Rosmus sogn Stempel: kr. Købers Kreditors Akt: Skab an (udfyldes af dommerkontoret) bopæl: Gade og hus nr.: V197 3 s laytt Poulsen Advokat Ebeltoft. Man skal herved meddele samtykke til, at bestemmelserne i dokument, lyst maj' 1976 om pantsaatningsforbud Øå aflyses for_ så vidt angår et byggelånsejerpabtebrev. til Handelsbanken i,grenas: på 5oo.000 kr. ejendommen, Anatr. :19ø Balle by, Rosmus sogn, tilhørende Anna og Urban Falk,, 8444 Balle. Yderligere pantsætning kan dog ikke finde sted uden kom-. munens tilladelse. EBELTOFT BYRÅD den 8. november 1978.' P.b.v. -- il ens Rasmussen 1N FØRT I DAGBOGEN FOR RETTEN i GRENÅ c.,ielinqskontoret I Ebeltoft Da V LYST 11.3npuvt's rigtighed bekræftes. Tinglyuflihgsdommer,en i Ebeltoft. J.G.Peterse Bestillingsformular D Jemen&KieldskovA/S,Kiebenhavn

40 Mtr. nr., ejer/av, sogn: 1 de Balle Stempel: kr. (i København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. I tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. by, Rosmus sogn. Købers Kreditors Akt: Skab (udfyldes af dommerkontoret) bopæl: Gade og hus nr.: Anmelder: V1978 ADVOKATFIRMAET BRATH EBELTOFT 3.Hy 11) Man skal herved meddele samtykke til, at bestemmelserne i dokument,, lyst 4. maj' 1976 om pantsætningsforbud må aflyses for så vidt angår et byggelånsejerpantebrev til Aktivbanken, Banegårdse plads 2o, 8000 Aarhus C. på 326.,000 kr. i ejendommen, matr. nr. lde Balle by, Rosmus sogn, tilhi3rende4)oul Erik Danielsen, Grenas. Yderligere pantsætning kan dog ikke finde sted uden kommunens tilladelse. EBELTOFT BYRÅD, den 3. november P.b.v. INDFØRT I DAGBOGEN FOR RETTEN I GRENÅ afdelingskontoret i Ebeltoft DEN i 5 NOV LYS GetIVerteiSrigtigldbek,, g v (3;,T:oea:fltteos. t.t. -19 ed.sel), ) 1,e 3 Wmular D Jemm&I<JeldskovA/S,Købmthavn

41 r~ k tv A V

42 Mtr. nr., ejer/av, sogn: 1 de Balle by Stempel: kr. (i København kvarter) Rosmus sogn. eller(i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Købers Kreditors Akt: Skab bopæl: (udfyldes af dommerkontors) ' Gade og hus Avangen 5o fiV1978 Anmelder: AKTIVE ANKEN A/S ÅRHUS AFDELING BANEGÅRD. SPLADSEN ÅRHUS C TELT. (08) Man skal' herved meddele samtykke til, at bestemmelserne i dokument, lyst 4. maj 1976 om pantsætningsforbud må aflyses for så vidt angår ejendommen, matr. nr. ide Balle by, Rosmus sogn, tilhørende Poul E. Danielsen, Balle. EBELTOFT BYRÅD, den 16. november P.b.v. age Rasmussen f ---FM I DAGBOGEN FOR RETTEN 1 GRENÅ, z..,ilinåskontoret Ebeltoft DEN i 2 0 NOV LYTT rigtighed bekrmftqc. 1, ; -- ;sdommeren 1 Ebeltoft. formular D Jensen Er Kteldskov A/S, København

43 Mtr. nr., ejer/av, sogn: 1 dg Balle, Stempel: kr. (i København kvarter) Rosmus sogn. eller(i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn NOV1978 Købers 'Kreditors Akt: Skab nr. 2,. ) (udfyldes af dommerkontoret) bopæl: Gade og hus nr.: Anmelder: 'vangen DEN DANSKE BANK AF 1871 AKTIESELSKAB TRUSTRUP AFDELiNG Man skal herved meddele samtykke til, at bestemmelserne i dokument; lyst 44' maj 1976 om pantsætningsforbud må aflyses for så vidt angår ejendommen; matr. nr. ldg.balle by, Rosmus sogn, til-. hørende tømrermester Gunnar H. Pedersen, Glatvedvej 65 Roed, 8444 Balle. P.b.v. INDFØRT I DAGBOGEN FOR RETTEN1GRENÅ afdelingskontoret i Ebeltoft DEN 1 5 NOV YST Geripark,ens rigtighr(3* be,kreeftes L T;),stoft. ) qss4r, ile JellS8,3B. Besudlingsformular D Jensen & I,Wdskov A/S, København

44

45 «c' ro 0 E 'Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogp. Stempel: kr. Købers } bopæl: Kreditors Akt: Skab nr..^-76) (udfyldes af dommerkontoret) =: E4 N 7 Gade og hus nr.: Anmelder: :ø2.; F, E ; M.C197B - 4 `i ro Man skal herved meddele samtykke til, at beatemmelserne i dokument, lyst 4. maj 1976 om pantsætningsforbud må aflyses for så vidt antår et byggelånsejerpantebrev til Djurslands Bank AIS, Torvet 5,)85oo GrCnaa, på kr. i ejendommen, matr. nr.: ldf Balle by, Rosmus sogn, tilhørende Feldballe, Bygge» og Tiandels ApS vilærer "Knud Erikstrup, Lyngdalvej':'25,Srenas. Yderligere pantsætning kan dog ikke finde sted uden.kom-. munens tilladelse. EBELTOFT BYRÅD, den 4. december age Rasmussen J.G.Peterse InFØRT I DAGBOGEN FOR RETTEN I GRENÅ afdelingskontoret i Ebeltoft DEN 2 8 DEC GEmpartens rigtighed bekræftes. Tringlysningsdounerer, Lbeltoft. Bestillingsformular D Jensen & Kjeldskov AIS, København

46 »

47 Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: Åvangen 52 ldf Balle by Rosmus sogn Stempel: kr ifil979 Købers } bopæl: Kreditors Anmelder: Akt: Skab nr.&1 la. (udfyldes af ommerkontorel) DJURSLANDS BANK AIS KOLIND AFDELING?dan skal herved meddele samtykke at bestemmelserne i dokument,, lyst 4. maj 1976 om pantsætningsforbud må aflyses for så vidt angår ejendommen, matr. nr. ldf Balle by,, Rosmus sogriii, 'tilhørende Feldballe Bygge og Handels ApS v/lærer Knud Erikstrup Lyngdalsvej 25,- 85oo Grenaa. EBELTOFT BYRÅD, den 24. januar 1979., P.b.v. age Rasmussen r """r l DAGBOGEN FOR RETTEN 1 GREN 4,. : tingskontoret i Ebeltoft DEN 2 9 JAN V7 twn:pgns 1Ixtf2&tes. }is J. BI) elt o f.t. Ol e 3 ensen. Bestillingsformular D Jensen & Kjeldskov AIS, København

48 Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller(i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: H dd Balle by Rosmus sogn.. Stempel: kr. Købers Kreditors bopæl: Akt: Skab 2 (udfyldes af dommerkontoret) Anmelder: Schytt Poulsen Advokat Ebeltoft. Man skal herved meddele samtykke til, at'bestemmelserne i dokument,, lyst 4. maj 1976 om pantsætningsfor~ må aflyses for så vidt angår et byggelånsejerpantebrev til Den Danske Bank, Ebel, toft afdeling på 3oo.000 kr. i ejendommen..matr. nr. 1dd,Balle by, Rosmus sogn, tilhørende skovarbejder Thomas Rasmussen, Balle. Yderligere pantsætning kan dog ikke finde Ifted udøn kommunens tilladelse. ' EBELTOFT BYRÅD, den 13.august DAGBOGEN FOR RETTER I GREikli^ 11:2,FOBT I al delingskontoret i Ebeltoft DEIS 1 Affi, 1979 on.p ar t (31.1c DOY5alel: 1D5\7;rfte6; -ri.gt1.g\-1.e(3. Y:sok:311:o v ced. Bestillings-, formular D Jensen & Kjeldskov, Diaprint A/S

49 . 'r

50 Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: (11979 Stempel: kr. Købers } bopæl: Kreditors Anmelder: Akt: Skab nr.->52. (udfyldes af dommerkontoret) Il M. TOLSTRUP ri, SEN ADV~4 JERNDAN8GA eta41-topt TLF f48722 Man skql herved meddele samtykke til, at bestemmelserne i dokument', lyst 4t. maj, 1976 om pantsætningsforbud må aflyses for så vidt angår ejendommen, matr. nr. ldh Balle by, Rosmus sogn, til, hørende Feldballe Bygge og Baffiels ApS v/knud Erikstrup, Lyngdhlvej 25, 85uo Grenaa. EBELTOFT BYRII,D, den 18. oktober P.b.V. age Rasmussen J.G.Petersen!UM I DAGBOGEN FOR RETTEN I GRENA afdelingskontoret i Ebeltoft DEN 2 2 OKT ( Bestillingsformular D Jensen & Kjeldskov AIS, København

51 Mtr. nr., ejerlav, sogn: ldd Balle by, Stempel: kr. (i København kvarter) Rosmus sogn eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Købers } bopæl: Kreditors Akt: Skab nr. 5- (udfyldes af dommerkontoret) Gade og hus nr.: NOV l4(74 Anmelder: DEN DANSKE BANK AF 1871 AKTIESELSKAB EBELTOFT AFDELING ADELGADE EBELTOFT TLF. (06) Man skal herved meddele samtykke til, at bestemmelserne i dokument, lyst 4. maj 1976 om pantsætningsforbud må aflyses for så vidt angår ejendommen, matr. nr. ldd Balle by, Rosmus sogn', tilhørende Thomas Rasmussen, Åvangen 48, 8444 Balle. EBELTOFT BYRÅD, den 5, november P.b.v. /' 4, 1*. ens, 4ge Rasmussen.,1( J.G.Peterse ""T I DAG-BOUM FOR RETTEN 1 ORENA i Ebeltoft, Genpartens rigtighed bekræftes, D ommeren i Ebeltoft, den MERSING Bestillingsformular D Jensen & Kjeldskov A/S, København,

52 Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller(i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejer/av, sogn. Gade og hus nr.: ,MNI1980 Stempel: kr. Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) Købers Q Kreditors bopæl: Anmelder: Ebeltoft kommune Man skal herved meddele samtykke til, at bestemmelserne i dokument, lyst 4. maj 1976 om pantsætningsforbud må aflyses for så vidt angår et byggelånsejerpantebrev til Djurslands Bank A/S, 85oo Grenaa på 'kr. i ejendommen, matr. nr. ldb Balle by, Rosmus sogn, tilhørende Feldballe Bygge og Handels ApS. Yderligftre pantsætning kan dog ikke finde sted uden kommunens tilladelse. EBELTOFT BYRÅD, den 2o. maj P.b.v. lens A. Rasmussen INDFØRT I DAGBOGEN FOR RETTEN I GRENÅ afdelingskontoret i Ebeltoft. -.Petersen DEN 2 2 MAJ MT2 Genpartens ri f, tighe4 b?kræftes. Ti n g l y sfilsa()_ _1 Deltoft. Bestillingsformular _ D Jensen & Kjeldskov;,Diaprint A/S

53

54 Vi/ Å v cti eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: i dl Balle by, Rosmus sogn Købers Kreditors) bopæl: Anmelder: Akt: Skab q nr. ((tftiff/titlbt %f ca«mm~rittirth) O FEB1978 ADVOKATFTRMAET E. BUSCK-RASMUSSEN KJELD NIKOLA1SEN PAUL. STENINGE W:ZENAA Man skal herved meddele samtykke til, at bestemmelserne i dokument, lyst. 4. maj 1976 om pantsætningsforbud må aflyses for så vidt angår et ejerpantebrev til Den Danske Bank, Trustrup afdeling, på 32o.000 kr. i ejendommen, matr. nr. ldg Balle by, Uosmus 'sogn, tilhørende Gunnar H. Pedersen, 8444 Balle. Yderligere pantsætning kan dog ikke finde sted uden kommunens tilladelse. EBELTOFT BYRÅD, den 17. februar P.1_3_ vi; e Rasmussen J.G.Petersen Ir."."MPT eidelir!*,, enr ret i Et.7!t.,:t ems" o b*z4). LUC JIMM g>hed bekræfte8, G(Rnipartens.ri *t i 9 "T I. Y snip 5,1 Bestillings Bedtt~ for Jensen Ft Kieldskov A/S, København, Jensen a, Kjersiskov Klikentleyn

55 Mtr. nr., ejer/av, sogn: 1-di Stempel: kr. (i København kvarter) Balle by, Rosmus sogn eller(i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, 'j. A I' art. nr., ejerlav, sogn. Købers Kreditors Akt: Skab nr. bopæl: (udfyldes af dommerkontoret) Gade og hus nr.; Anmelder: DEN DANSKE PROVINSBANK A/S EBELTOFT AFDELING gt (.-/(e Man skal herved meddele samtykke til, at bestemmelserne i dokument; lyst 4. maj 1976 om pantsætningsforbud må aflyses for så vidt angår ejendommen, matr. nr. idi Balle by, Rosmus sogn, tilhørende Danja Knudsen og Per Valeur Christensen, Åvangen 58, 8444 Balle. JUMUAPCS BYRÅD,-, den'4.)kpril age Rasmussen INDFØRT I DAGBOGEN FOR RETTEN I GRENÅ afdelingskontoret i Ebeltoft J,G.Petersen DEN 9 APR ØØ Wrea'Ztes be be")..tott,,5 Bemangsfomulm D Jensen & Kjeldskov, Diaprint A/S

56 EI

57 Stempel: kr. Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) Mtr. nr. Gade og hus nr.: Anmelder: INDFORT I DAGBOGEN FOR RETTEN I GRENAA Afde f inc,skontoret i Ebeltoft LYST Ch;11)3.rtens rigtighed bekrftes. Ti r1 i Ebeltoft. Bestillingsformular D Jensen & Kjeldskov, D tap nnt A/S

58 4.4

59 .Matr.nr. Stempel kr. ce, Balle ' Akt: Skab Q nr. 52,6 (Udfyldes af dommerkontoret) (Ejerlejligheden) Gade og husnr. krangen 2-6 Anmelder: Ebeltoft kommune Økonomisk forvalt. Rådhuset 8400 Ebeltoft Nærværende meddeles samtykke til at bestemmelserne i deklaration lyst den 7. oktober 1981 om pantsætningsforbud må aflyses for så vidt angår byggelånsejerpantebrev stort kr ,00 med meddelelse til Bikuben, Jernbanegade 19, 8400 Ebeltoft med pant i pcl. 2 af matr. nr. 1 ce, Balle tilhørende Ebeltoft boligselskab, Skanseparken 71, 8400 Ebeltoft. «Ebeltoft kommune, den 22. august 1984 Jens ge Rasmussen borgmester. Christiansen komm.dir. INDFØRT I DAGBOGEN FOR RETTEN I GRENAA Afdelingskontoret i Ebeltoft » 4!? " LYS T C> sp, C? C, Geupartøns rigti g hea 4k5r4Xt ui+,, Do~ter au 2. libeltadt, Form. 167 G Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K Bitta Bauer RasmusS,a44%

60 xg

61 Akt: Skab (udfyldes af dommerkontoret) Matr. nr., ojerlavt alle By, Rosmus. er: Ebeltoft kommune Teknisk forvaltning Rådhuset 8400 Ebeltoft MUG TXL DEXLARATION tinglyst den 4. maj 1976 matr. nr. 1 ce Balle Ey, Rosmus Hermed bageres bestemmelsen, om pantsetningsforbud i 6, stk. 4, lydende "Forinden parcellen bebygges, må denne ikke uden Ebeltoft byråds samtykke pantsattes for et høi ere beløb end den af køber erlagte kontante købesum" aflyst for matr ^ nr. 1 ce, 1. ;c, 1 dk, di, i 1 4n 1 do, , l4a 1 dr, 1 da 1 dt du, 1 d* ai3.e»alle BY, ~mus. Ebeltoft kommune, den 1985 Jens Uge Rasmussen borgmester P' nn Larsen stadsingeniør Bestdhngsformular x Jensen & Kjeldskov, Diaprint A/S

62 , IND iv,:)!<1 I.1.:Ai...,.;f:his?"054 ltlityl.ku t iiii:ktliaa Afttafin47ken:orot I akiwriitt I4.,,..,,.,..-, o enpa e a,rigtlit-he4 baiirslit.9;"' Dommeren 1 Bbelt.ott., Jette vinther Jensen ass.

63 *** * *** Side: 6 * * * * * *** Afdelingskontoret * * Retten i Grenå Strandvejen 19 * *** *** Tinglysningsafdelingen 8400 Ebeltoft Påtegning på Påtegning. Dkk Vedrørende matr.nr. 1 DU, Balle By, Rosmus Ejendomsejer: Anne Sofie Pedersen m.fl. Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Retten i Grenå den

64 Mtr. nr., ejerlav, sogn: 1 ce (i København kvarter) eller(i de sønderjydske lands- Balle dele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn, Rosmus Stempel: 25 kr. Købers Kreditors Akt: Skab nr. S77 bopæl: (udfyldes af dommerkontoret) Gade og hus nr.: JUL1977 DEKLARATION Anmelder: Elselskabet ARKE Århus N Navn. Ebeltoft Kommune Stilling. Postadresse. Adelgade 11 a, 8400 bekræfter herved at have meddelt Elselskabet ARKE eller den, til hvem selskabet eventuelt måtte overdrage sine rettigheder, en fra min og efterfølgende ejeres side uopsigelig tilladelse til på ejendommen: Matr. nr., by og sogn I ce Balle, Rosmus at lade anbringe master og jordkabler med tilbehør og øvrige til fremførelse af elektricitet nødvendige dele som angivet på bagsiden af nærværende deklaration, samt til at efterse og vedligeholde anlægget og foretage beskæring af træer og buske i det omfang, som driften kræver. Endvidere er jeg indforstået med at rette mig efter de begrænsninger i brugen af arealet i nærheden af luftledninger og kabler, som myndighederne til enhver tid foreskriver. Oplysninger herom kan indhentes hos ARKE. Endvidere er jeg indforstået med, at fundamenter for bygninger, som eventuelt opføres i nærheden af kablerne, ikke må komme disse nærmere end 0,5 m målt i vandret plan, uden forudgående aftale med ARKE. For tilladelsen gælder i øvrigt, at den ved anlæggenes anbringelse og senere vedligeholdelse eventuelt forvoldte skade på ejendom og afgrøde erstattes'af selskabet. I mangel af almindelig overenskomst fastsættes erstatningen ved skøn af 2 uvildige mænd, der i mangel af enighed vælger en opmand, der afgør spørgsmålet bindende for parterne. Selskabet forpligter sig i øvrigt til at erstatte følgende skader, som måtte forvoldes ved, at master med tilhørende ledninger eller kabler er ført over ejendommen: a. Personskade på lodsejeren selv, på dennes familiemedlemmer, såfremt de er boende på ejendommen, eller på:, lodsejerens medhjælp. b. Skade på lodsejerens dyr eller markafgrøder. Sådanne skader erstattes, uanset om selskabet i henhold til almindelige civilretlige erstatningsregler - herunder stærkstrømsloven - er ansvarlig derfor eller ej, medmindre skaden skyldes forsæt eller grov uagtsomhed fra de nævnte personers side. Påtaleberettiget med hensyn til overtrædelse af nærværende deklarations bestemmelser er Elselskabet ARKE. Nærværende deklaration er selskabet berettiget til at lade tinglyse og notere som servitutstiftende på ejendommens blad i tingbogen. Med hensyn til de ejendommen påhvilende servitutter henvises til bladet i tingbogen. Deklarationen skal ikke være til hinder for ejendommens prioritering eller omprioritering. formular D Jensen Et Kieldskov A/S, København

65 Specifikation: 1 stk. transformerkiosk Kabelgrav Stadsing. kontor, Ebeltoft, den Jens Aage Rasmussen Dato Ejerens underskrift Påtegning: INDFØRT I DAGBOGEN FOR RETTEN I GRENÅ afdelingskontoret I Ebeltoft LYST DEN JULI Genpartens rigtighed Dommeren i Ebeltoft, den de Ø, Dulle fa. P. SchjØtt Nielsen ARKE sagsbehandler

66 - Akt: Skab nr. (udfyldes af domm«kontextt) c ø E E ø TD" ø c ø N 0 x Tis 621, 0 o 4- C a o m ø m c o o a c ø o rh L. C ø ø Q E ø Bestillings. formular Y--(fløj TiHz i 1:1000 nf mat,r. nr. 14.7, 2,nl1e By,,j1=, :7,ønde Herred, AT-1J2 Amt. 11(.1fmrdlet i nnlednine af tinly nin nf deklaration om tramlformerkjok knbelp-,rav. Grennn, den.113n IJ T,nnd',nspektør. J rr 75?;57. kinen& I{~invAS DSS _Q-II_576 Bulk Sort / Hvid il II

67 ;r. r,

68 l DSS _Q-II_576 Bulk Sort / Hvid I I

69 Mtr. nr., ejerlav, sogn: 1 ce (i København kvade'r) Balle eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, Rosmus art. nr., ejerlav, sogn: Gade og hus nr.: Y Stempel: 450 kr.11 Købers bopæl: Kreditors Akt: Skab C)_nr. (udfyldes af dommerkontoret) Anmelder: Elselskabet ARKE A.m.b.a 8200 Århus N DEKLARATION Navn: - Postadresse- Ebeltoft kommune Adelgade 11 a, 8400 Ebeltoft Stillin g bekræfter herved at have meddelt Elselskabet ARKE eller den, til hvem selskabet eventuelt måtte overdrage sine rettigheder, en fra min og efterfølgende ejeres side uopsigelig tilladelse til på ejendommen: Matr. nr:, by og sogn 1 ce Balle by, Rosmus at lade anb*ringe master og jordkabler med tilbehør og øvrige til fremførelse af elektricitet nødvendige dele som angivet på bagsiden af nærværende deklaration, samt til at efterse og vedligeholde anlægget og foretage beskæring af træer og buske i det omfang, som driften kræver. Endvidere er jeg indforstået med at rette mig efter de begrænsninger i brugen af arealet i nærheden af luftledninger og kabler, som myndighederne til enhver tid foreskriver.' Oplysninger herom kan indhentes hos ARKE. Endvidee er, jeg indforstået med, at fundamentet for bygninger, som eventuelt opføres i nærheden af-kablerne, ikke må komme disse nærmere end 0,5 m målt i vandret plan, uden forudgående aftale med ARKE. For tilladelse gælder i øvrigt, at den ved anlæggenes anbringelse og senere vedligeholdelse eventuelt forvoldte skade på ejendom og afgrøde erstattes af selskabet. I mangel af almindelig overenskomst fastsættes erstatningen ved skøn af 2 uvildige mænd, der i mangel af enighed vælger en opmand, der afgør spørgsmålet bindende for parterne. Selskabet forpligter sig iøvrigt til at erstatte følgende skader, som måtte forvoldes ved, at master med tilhørende ledninger eller kabler er ført over ejendommen: a. Personskade på lodsejeren selv, på dennes familiemedlemmer, såfremt de er boende 'T på ejendommen, eller på lodsejerens medhjælp. b. Skade på lodsejerens dyr eller markafgrøder. Sådanne skader erstattes, uanset om selskabet i henhold til almindelige civilretlige erstatningsregler - herunder stærkstrømsloven - er ansvarlig derfor eller ej, medmindre-skaden skyldes forsæt eller grov uagtsomhed fra de nævnte personers side. Påtaleberettiget med hensyn til overtrædelse af nærværende deklarations bestemmelser er Elselskabet ARKE A.m.b.a. Nærværende deklaration er selskabet berettiget til at lade tinglyse og notere som servitut-. stiftende på ejendommens blad i tingbogen. Med hensyn til de ejendommen påhvilende servitutter henvises til bladet i tingbogen. Deklarationen skal ikke være til hinder for ejendommens prioritering eller omprioritering.

70 Specifikation:` 1 kabeltracé Jens Aage Rasmussen- Finn.Larsen,Ejerens underskrift «I Påtegning: ',, I medføraf 36, i kommuneplanloven meddeler byrådet;herved, samtykkb til stiftelse af froanstående servitut. Tilvejebringelse af en lokalplan er ikke påkrævet. Ebeltoft,,den,25 'ok:lober1984,tens Aage, Rasmussen 'borgmester -/Finn'T_Jarn. 1) :,stadsingeniør_ RETTEN 3fiq V: Aidf.y;ing;;;Qm,:.;-<: i FOR 24.-Pli:8, 6 0 ') 0 6, LYST Eva Sebbelin kfm. s ARKE sagsbehandler.

71 Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) c te Kabeltrace 44. r> O as c E E 0 c 0 O Ez este,.9cw, Transformerstation nr. 217 c O t O to CO C) O C :6111, C ta -o co ul c,>. E c» til til o as IX Wt` as t oz ct. c c:$ ep 4r - CJ "C1 Deklarationsrids udfærdiget i anledning af tinglysning af deklaration vedr. kabeltrace. 1: (..) O - C c C O -,;:e.z..0 N O O 4,4 DSS Q-II 576 Bulk Sort / Hvid formular Y -1 fløj &/,(elds' wv.nap *A'S

72 Akt: Skab nr. 5n, (udfyldes af dommerkontoret) Matr.nr.ldz m. fl. Balle By Rosmus Ebeltoft kommune ri - fr T:n7 :).. Moshi;.: 0 5 NOV Anmelder: Staugaard Nielsen Hospitalsgade Randers< j.nr Retsafgift: 1400,00 kr. Reduceret stempelafgift i h.t.miljølovens 58. GENPART TA 1.400,00 K. DEKLARATION,Undertegnede ejere af ejendommene matr.nr.1dz og 1dæ Balle By, Rosmus erklærer herved som gældende for os og fremtidige ejere, at der pålægges vores ejendomme sålydende: BESTEMMELSER OM KLOAKLEDNING: Beliggenhed: Kloakledningernes placering fremgår af vedhæftede deklarationsrids i 1:2000, dateret Beskyttelse: Kloakledningerne med tilhørende brønde skal til enhver tid tåles og respekteres og have lov til at henligge uforstyrret. Der må således ikke udføres eller anbringes noget, der kan være til hinder eller skade for kloakledningernes beståen og økonomisk belastende for adgangen dertil i forbindelse med eftersyn samt vedligeholdelses- og reparationsarbejder. Inden for en afstand af 2,00 m til hver side fra kloakledningerne må der ikke opføres bebyggelse eller etableres andre faste anlæg af nogen art samt foretages ny beplantning med træer m.m. med dybtgående rødder. Drift: Drift og vedligeholdelse af ledningsanlægget forestås af Ebeltoft kommune Påtale: Påtaleretten i medfør af nærværende deklaration tilkommer alene Ebeltoft kommune Tinglysning: Nærværende deklaration begæres tinglyst servitutstiftende på matr.nr.1dz og 1dæ Balle By, Rosmus forud for pantegæld, men med respekt af allerede tinglyste servitutter, hvorom henvises til tingbogen. Ejeraccept: Dato k 2.3,H, 2..o 0Vj Som j'er af matr.nr.1 dz og ldæ Balle By, Rosmus: I dri.4.1 ft kommune, den 2. II. 2.o o # ji5g - rn ' u e Arne G nther orgen Brøgget Borgmester Teknisk Chef I medfør af planlovens 42 meddeler Ebeltoft kommune herved samtykke til tinglysning af foranstående deklaration. Det er efter kommunens opfattelse ikke nødvendigt at udarbejde en lokalplan, jfr.planlovens ' 13. DSS _Q BulkSoR/Hvid Arne CCrfither teknisk chef Den danske Landinspektørforenings Forlagsvirksomhed II I Blanketnummer 278A

73 0 1Z/ Cf/ ø E-I t/3 Li 1 Co4 0 : 5. Cd. e 0 ''I tp "l3,..,...e - > co 1 ' C'd 'l) ø 0.., 43 OD Z <si 00

74 //

75 a cts a n* ac Side: 2 O) Nt g E 2 Retten i Grenå Tinglysningsafdelingen Påtegning på Byrde. Vedrørende matr.nr. 1 CE m.fl., Balle By, Rosmus Dagbogsda.to: Dagbogsar. : Afvist fra tingbogen den da Ebeltoft Kommune tegnes af to personer i forening. Bemærk: Tinglysningsgenparten er kasseafstenlet og SKAL følge med originaldokumentet, når dette sendes til tinglysning. Retten i Grenå den D Trine Melin

76 *** * ***. * * * *** * * * Retten i Grenå * *** *** 'T'inglysningsafdelingen Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr. 1 CE m.11., Balle By, RAS= Ejendomsejer: Ebeltoft Kommune Lyst første gang den: D 4 under nr Senest ændret den : )04 -under nr. 3B1374 Side: 3 Akt.nr.: Q 576 Tinglyst på matr.numrene 1 DE og 1 DB Balle by, Rosmus Retten i Grenå den aet te Vinther Jensen

77

78

79

80

81

82

83

84 Ejendomsvurdering 2010 Page 1 of 1 Til forsiden Nyhedsmail Kontakt Om os Links Presse Spørgsmål/Svar A-Å Ejendomsvurdering 2010 Printvenlig version Hjælp til søgning Ejerboliger Erhvervsejendomme Vurderingsankenævn Ejendomsstatistik Detaljerede vurderingsoplysninger Adresse: ÅVANGEN 27, 8444 BALLE Vurderingsår: 2010 Kommune: SYDDJURS Ejendomsnr.: Vurderingskreds: EBELTOFT Benyttelse: Ubebygget areal Lejligheds antal: 0 Matrikel: 1 DM, BALLE Grundareal: 870 Ejendomsværdi: Grundværdi: Juridisk vejledning Register senest ajourført: Vis "grundværdispecifikationer" Vis "Fradrag for forbedringer", "Fritagelser" og "Fordelinger" m.v. Vis forrige års vurdering December 2011 Grundværdispecifikationer: Nr. Prisbetegnelse Areal/Enhed Enhedsbeløb Total Kvmpris standard Bygretpris standard kr kr kr kr. Grundværdi: kr. "Fordelinger", "Fritagelser", "Fradrag for forbedringer" med totaler. Samlede fradrag for forbedringer: kr. Samlede fritagelser: kr. Fritagelser: 7 fritagelse for dækningsafgifter, grundskyld: Samlede fritagelser: Hel frit. kommunal ejd kr kr. Vis forrige års vurdering

85 Ejendomsvurdering 2010 Page 1 of 1 Til forsiden Nyhedsmail Kontakt Om os Links Presse Spørgsmål/Svar A-Å Ejendomsvurdering 2010 Printvenlig version Hjælp til søgning Ejerboliger Erhvervsejendomme Vurderingsankenævn Ejendomsstatistik Detaljerede vurderingsoplysninger Adresse: ÅVANGEN 37, 8444 BALLE Vurderingsår: 2010 Kommune: SYDDJURS Ejendomsnr.: Vurderingskreds: EBELTOFT Benyttelse: Ubebygget areal Lejligheds antal: 0 Matrikel: 1 DT, BALLE Grundareal: Ejendomsværdi: Grundværdi: Juridisk vejledning Register senest ajourført: Vis "grundværdispecifikationer" Vis "Fradrag for forbedringer", "Fritagelser" og "Fordelinger" m.v. Vis forrige års vurdering December 2011 Grundværdispecifikationer: Nr. Prisbetegnelse Areal/Enhed Enhedsbeløb Total Kvmpris standard Bygretpris standard Kvadratmeterpris kr kr. 14 kr kr kr. 756 kr. Grundværdi: kr. "Fordelinger", "Fritagelser", "Fradrag for forbedringer" med totaler. Samlede fradrag for forbedringer: kr. Samlede fritagelser: kr. Fritagelser: 7 fritagelse for dækningsafgifter, grundskyld: Samlede fritagelser: Hel frit. kommunal ejd kr kr. Vis forrige års vurdering

86

87

88 Attest Der er søgt på følgende matrikel: 1dm Balle By, Rosmus, Syddjurs Kommune Placeringen af den søgte matrikel kan ses nedenfor (her kan du også se om der er jordforureninger i nærheden af det søgte). Region Midtjylland har for nuværende ingen oplysninger om jordforureninger på den pågældende matrikel Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon eller på mail Attest udarbejdet Side 1 af 1

89 Attest Der er søgt på følgende matrikel: 1dt Balle By, Rosmus, Syddjurs Kommune Placeringen af den søgte matrikel kan ses nedenfor (her kan du også se om der er jordforureninger i nærheden af det søgte). Region Midtjylland har for nuværende ingen oplysninger om jordforureninger på den pågældende matrikel Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon eller på mail Attest udarbejdet Side 1 af 1

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i at sønderjydsk Landsdele)bd, og bl..i tingbogen, art. nr., e/er/av, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: kr. øre Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Søparken

Byplanvedtægt 16. Søparken Byplanvedtægt 16 Søparken Ishøj Kommune 2003 I. OMRÅDET. Byplanvedtægt for et område mellem Ishøj Parkvej, Ishøj Boulevard, Ishøj vej og kommunegrænsen mod Greve-Kildebrønde. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Byplanvedtægt 15 Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLAMAljTÆQT NR. 15. ISHØJ KOMMUNE. Byplanvedtægt for et område mellem S-banen, Ishøj Stationsvej, Vejlebrovej

Læs mere

GIS. Målforhold 1:3000 Dato 14/10-2010. Signaturforklaring. KMS, copyright, Miljøministeriet, Syddjurs Kommune

GIS. Målforhold 1:3000 Dato 14/10-2010. Signaturforklaring. KMS, copyright, Miljøministeriet, Syddjurs Kommune GIS Målforhold 1:3000 Dato 14/10-2010 Signaturforklaring KMS, copyright, Miljøministeriet, Syddjurs Kommune Betingelser for salg af erhvervsgrunde 02-11-2010 Sagsid 10/35688 1. Udbud af erhvervsbyggegrunde

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II I Deklaration for område nordvest for Resen skole, Undertegnede ejer af det på medfølgende kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 RESEN VEST1 Deklaration for område vest og syd for Resen skole Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II)

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II) Byplanvedtægt A 10 Byplanvedtægt for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) Byplanvedtægt A 10 for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) medfør

Læs mere

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af 'r. nr., ejerlav, sogn: i København kvarter) ler (i de sønderjydske landselej,,bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og, hus nr.: 820 'Utterslev Stempel: kr. øre Akt: Skab C nr. 87 (udfyldes

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev 7/9-15 K Ø B S A F T A L E Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe den jordlod af Rebild Kommune som er markeret

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

Appr.dato: 20.07.2006. Matrikelnummer:

Appr.dato: 20.07.2006. Matrikelnummer: ================================================================================ TINGBOGSATTEST ================================================================================ Udskrevet: 10.01.2012 14:44:28

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Kollegie 20.635 m2 Vordingborg Uddannelsescenter TV2 Øst Ca. 7.400 m2 Arealets nærmere beliggenhed

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk Strandvejen 153 ',for så vidt angår matr.nr. 25 q) 2900 Hellerup. Tlf. 39 61 13 31 ENDELIGT SKØDE

Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk Strandvejen 153 ',for så vidt angår matr.nr. 25 q) 2900 Hellerup. Tlf. 39 61 13 31 ENDELIGT SKØDE . IOLHOFF & USSING V 1. Reg.afgift kr. 100,00 Retsafgift kr. 1.400,00 I alt kr. 1.500,00 M'atr. nr.: 14 n og 25 q Ramløse by, Ramløse Beliggende: Anmelder: Skovsvinget 2 Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Del XX af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe følgende grunde: - matr.nr. 46c Ø. Hornum By, Øster Hornum og - del af matr.nr. 46b Ø. Hornum

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Højbjergparken Parcelhusgrunde Lokalplan 129-området Lysehøj K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 Tlf. nr.:

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) 1. Grunden overdrages til køber i den stand, hvori den er og forefindes, således som den er besigtiget. Grunden skal være

Læs mere

Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15

Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15 Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15 Hjortshøj-Egå Kommune Parcelhusbebyggelse og børneinstitutioner mellem Skæring Havvej og Skæring Hedevej Del ophævet i henhold til lokalplan nr. 902. Se endvider lokalplan

Læs mere

KØBSAFTALE VILKÅR: En eventuel tilbagetræden skal ske uden udgift for sælger, og køber har ikke krav på forrentning af den erlagte købesum.

KØBSAFTALE VILKÅR: En eventuel tilbagetræden skal ske uden udgift for sælger, og køber har ikke krav på forrentning af den erlagte købesum. Køb & Salg Januar 2015 Del XX af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I BRAMMING, ØST Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m²

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² Køb & Salg Januar 2015 Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I VELDBÆK Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune CVR nr.

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Betingelser for salg af parcelhusgrunde

Betingelser for salg af parcelhusgrunde Betingelser for salg af parcelhusgrunde 05.10.2011 Sagsid 11/23694 Vers. Elkærbakke 1. Udbud af parcelhusgrunde De kommunale parcelhusgrunde sælges i henhold til bekendtgørelse om offentligt udbud ved

Læs mere

GIS. Målforhold 1:2420 Dato 24/9-2010. Signaturforklaring. KMS, Syddjurs Kommune

GIS. Målforhold 1:2420 Dato 24/9-2010. Signaturforklaring. KMS, Syddjurs Kommune GIS Målforhold 1:2420 Dato 24/9-2010 Signaturforklaring KMS, Syddjurs Kommune Betingelser for salg af erhvervsgrunde 02-11-2010 Sagsid 10/33097 1. Udbud af erhvervsbyggegrunde De kommunale byggegrunde

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde VIII i Herlev kommune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1 Byplanvedtægtens

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Slagelse Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: CVR nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 95 33 teknik@slagelse.dk

Læs mere

Partiel byplan nr. II NYBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE VED PILSGÅRDSVEJ MELLEM FYNSVEJ 06 B@JDENVEJ

Partiel byplan nr. II NYBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE VED PILSGÅRDSVEJ MELLEM FYNSVEJ 06 B@JDENVEJ Partiel byplan nr. II NYBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE VED PILSGÅRDSVEJ MELLEM FYNSVEJ 06 B@JDENVEJ I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o) fastsættes følgende

Læs mere

10 2 7 G 0 3 81 2 DEKLARATI 0

10 2 7 G 0 3 81 2 DEKLARATI 0 O O ø - E.47 Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller ( i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: 9 s, 9 t, 9 u, Stempel: 2 5 kr. 00 øre

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

H O L M S L A N D K O M M U N E RETNINGSPLAN NR. l

H O L M S L A N D K O M M U N E RETNINGSPLAN NR. l H O L M S L A N D RETNINGSPLAN NR. l K O M M U N E Mtr. nr., ejerlav, sogn: Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (i København kvarter) bd. og bl. i tingbogen, bopæl: (udfyldes af dommerkontoret) HOLMSLAND KOMMUNE.

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr...af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

( / 5540 Ul1?r~1~.. 4866 PI~TIEL BYPLPINVEDTÆI~T NR 0 2 I ULLERSLEV KO~1MUNEO

( / 5540 Ul1?r~1~.. 4866 PI~TIEL BYPLPINVEDTÆI~T NR 0 2 I ULLERSLEV KO~1MUNEO 22.../ Ammelder: Ullrjev&où ( / 5540 Ul1?r1.. 4866 PITIEL BYPLPINVEDTÆIT NR 0 2 I ULLERSLEV KO1MUNEO 31. JUL 972 medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr0 63 af 2o0 februar 197o) fastsættes følgende

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord November 2013 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges

Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges Info Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges Skive Kommune udbyder to erhvervsarealer på Hedelund, Glyngøre, 7870 Roslev til salg uden mindstepris, men med byggepligt, tilslutningsafgifter, samt alle

Læs mere

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv Byplanvedtægt 12 Et område omkring Hørsholm Torv HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 12 for området omkring Hørsholm Torv I medfør al' byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMUDE VED EGENSE I medfør af byplanloven (1ovbekendtgØrelse nr. 63 af 20. februar 1970)

Læs mere

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev.

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. HADBRSL1T KOMMUNE?/ Byplanvedtægt ur* 13 for et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. Byplanvedtægt ur«13 - Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 13 gældende for et område beliggende øst

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Boeslunde Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Tlf. nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 teknik@slagelse.dk

Læs mere

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids.

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids. Matr. nr. 1 i Neder Holluf by, Fraugde sogn m.fl., Odense Herred DEKLARATION Undertegnede JENS P. KOCH & CO. A/S, Vermehrensvej 14, 5100 Odense bestemmer og deklarerer herved for sig selv og fremtidige

Læs mere

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Køb: Erhvervsgrundene sælges til fast pris i den rækkefølge ansøgninger om køb modtages. Der kan ikke reserveres grunde, men alene ansøges

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr., Strandbjerggård Hovedgård, Humlum. Grunden er beliggende Strandbjerggårdparken,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening DEKLARATION For Handrupgaard Grundejerforening 27.06.1961 Dok om bebyggelse, benyttelse mv, Vedr. Matr. Nr. 3a, (3ff-3fg- -SA) af Handrup by, Dråby sogn - 2 - Anmelder: Advokatfirma BENT WERNER OLAF GORMSEN

Læs mere

2 1 PlAR. 1973. Partiel byplanvedtægt nr. 9. for Helsinge kommune. Området'ved Ramløse Sand. Mtr. nr., ejerlav, sogn: (I' København kvarter)

2 1 PlAR. 1973. Partiel byplanvedtægt nr. 9. for Helsinge kommune. Området'ved Ramløse Sand. Mtr. nr., ejerlav, sogn: (I' København kvarter) Mtr. nr., ejerlav, sogn: (I' København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, Stempel:.øre 2 1 PlAR. 1973 07873 Akt: Skab Anmelder: elsinge byråd. Partiel byplanvedtægt nr.

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 24.01.2013 10:17:05. EJENDOM: Adresse: Firhuse 7 7441 Bording. Appr.dato: 01.07.1992.

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 24.01.2013 10:17:05. EJENDOM: Adresse: Firhuse 7 7441 Bording. Appr.dato: 01.07.1992. TINGBOGSATTEST Udskrevet: 24.01.2013 10:17:05 EJENDOM: Adresse: Firhuse 7 7441 Bording Samlet areal: 429671 m2 Heraf vej: 6890 m2 Appr.dato: 01.07.1992 Landsejerlav: Over Julianehede, Engesvang Matrikelnummer:

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 15

BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Håndværkerområdet i Gredstedbro BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Ribe kommune Partiel byplanvedtægt nr, 15 BYPLANVEDTÆGT N R. 15 for Et "byområde i Gredstedbro I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg. Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren

IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg. Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- ~nmelder: LandinspektØrfirmaet Nellemann Vesteraa 1 W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren - - 62al - 62bs Undertegnede ejere

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende.

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: _ Telefon nr.: E-mail: CPR nr.: og Navn: Adresse: Postnr. og by:_ Telefon nr.: E-mail: CPR

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup

Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup Undertegnede Navn: Adresse:_ By og postnr.: Telefon nr.: E.mail CVR nr: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

KOPI. Matr; hr. 4h Brønsholm by, Karlebo,sogn. Anmelder: Per Fasting, landsretssagfører, Ny Vestergade l, 1471 København K. Tlf: 12 09 13 DEKLARATION

KOPI. Matr; hr. 4h Brønsholm by, Karlebo,sogn. Anmelder: Per Fasting, landsretssagfører, Ny Vestergade l, 1471 København K. Tlf: 12 09 13 DEKLARATION KOPI Matr; hr. 4h Brønsholm by, Karlebo,sogn. Anmelder: Per Fasting, landsretssagfører, Ny Vestergade l, 1471 København K. Tlf: 12 09 13 DEKLARATION Undertegnede Kay Wilhelmsen, Vassingerød pr.,lynge,

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

Generelle betingelser for kommunens salg af fast ejendom

Generelle betingelser for kommunens salg af fast ejendom Generelle betingelser for kommunens salg af fast ejendom 1. januar 2014 Salgsbetingelserne gælder for salg af såvel bygninger som bebyggede og ubebyggede grunde/arealer. I det efterfølgende er anvendt

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

TINGBOGSATTEST. Udskrevet: 12.05.2015 16:25:56. EJENDOM: Adresse: Cementvej 2 2680 Solrød Strand. Appr.dato: 04.05.2009.

TINGBOGSATTEST. Udskrevet: 12.05.2015 16:25:56. EJENDOM: Adresse: Cementvej 2 2680 Solrød Strand. Appr.dato: 04.05.2009. TINGBOGSATTEST Udskrevet: 12.05.2015 16:25:56 EJENDOM: Adresse: Cementvej 2 2680 Solrød Strand Samlet areal: 251972 m2 9525 m2 Appr.dato: 04.05.2009 Landsejerlav: Karlstrup By, Karlstrup Matrikelnummer:

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17

GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17 GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17 Vedtægt for byplan 17 for et område mellem Jægersborg Allé, Kystbanen, Fredensvej, Lille Fredensvej og Lindegårdsvej i Gentofte Kommune HELLERUP AUG.

Læs mere

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud.

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud. Erhvervsgrund Katkjærvej En lavtliggende erhvervsgrund på Katkjærvej i Skive, sælges i udbud uden mindstepris men med byggepligt og normale udstykningsomkostninger og tilslutningsafgifter På nedenstående

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

Byplanvedtægt 10. For et område ved Lyngby Hovedgade og Mølledammen. Lyngby-Taarbæk Kommune. Med tillæg nr. 1 tillæg nr. 2

Byplanvedtægt 10. For et område ved Lyngby Hovedgade og Mølledammen. Lyngby-Taarbæk Kommune. Med tillæg nr. 1 tillæg nr. 2 Byplanvedtægt 10 Med tillæg nr. 1 tillæg nr. 2 For et område ved Lyngby Hovedgade og Mølledammen Lyngby-Taarbæk Kommune BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRADE VED LYNGBY HOVEDGADE OG MØLLEDAMMEN 1 LYNGBY-TAARBÆK

Læs mere

Måleblad. Udstykning m.v. af matr. nr. 1n. Tendrup By, Hornslet. Kommune: Syddjurs Kommune. Peter Jensen. Opmålt i: oktober 2010.

Måleblad. Udstykning m.v. af matr. nr. 1n. Tendrup By, Hornslet. Kommune: Syddjurs Kommune. Peter Jensen. Opmålt i: oktober 2010. Opmålingsdistrikt 95 04 Måleblad Ifølge lovbekendtgørelse nr. 494 af 12.6.2003 er den, som flytter, borttager, beskadiger eller ødelægger et kendeligt skelmærke eller et varigt mærke for opmåling, pligtig

Læs mere

Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind

Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind April 2014 12/40451 Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind 1. Oplysninger om grunden Glentevænget 4 er en parcel på ca. 1.603 m 2 og Glentevænget 4B er på ca. 1.782 m 2 parcellerne er

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Nordic Synergy Park, Etape 1, delområde 2C

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Nordic Synergy Park, Etape 1, delområde 2C Oktober 2013 NSP KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Nordic Synergy Park, Etape 1, delområde 2C Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.:

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon

Læs mere

Navn:... Cpr. Nr... Navn:... Cpr. Nr...

Navn:... Cpr. Nr... Navn:... Cpr. Nr... Tilbudsskema Råbjergvej Sørup Etape 3 Undertegnede køber/købere: Navn:... Cpr. Nr...... Adresse: Tlf.:. Navn:... Cpr. Nr...... Adresse: Tlf.:. Afgiver herved bud på 1 af nedennævnte grunde i prioriteret

Læs mere

under Skanderborg jorder Anmelder: Landinspektør Preben Pedersen, Adelgade 74, 866o Skanderborg. D E K L A R A T I 0 N.

under Skanderborg jorder Anmelder: Landinspektør Preben Pedersen, Adelgade 74, 866o Skanderborg. D E K L A R A T I 0 N. Mtr.nr.,ejerlav, sogn: 8 fe, Vrold under Skanderborg jorder Anmelder: Landinspektør Preben Pedersen, Adelgade 74, 866o Skanderborg. D E K L A R A T I 0 N. Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen. senest 4 uger efter at kommunen har modtaget købsaftale med underskrift

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen. senest 4 uger efter at kommunen har modtaget købsaftale med underskrift KØBSAFTALE Det bekræftes herved, at der mellem Holstebro Kommune som sælger og er indgået følgende aftale: Ovennævnte køber har købt den kommunen tilhørende ubebyggede storparcel nr., matr.nr., Døes Gårdhøj,

Læs mere

Salg af erhvervsareal del af matr.nr. 1 br Nysø Hgd., Præstø Jorder beliggende Ny Esbjergvej, 4720 Præstø

Salg af erhvervsareal del af matr.nr. 1 br Nysø Hgd., Præstø Jorder beliggende Ny Esbjergvej, 4720 Præstø Salg af erhvervsareal del af matr.nr. 1 br Nysø Hgd., Præstø Jorder beliggende Ny Esbjergvej, 4720 Præstø an Sp n ge ve j Ca. 14.250 m2 rgv ej st ve d Ny Es bje vej Møn Næ Industrivej Humlevej Rosagervej

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 06.02.2015 12:07:32. EJENDOM: Adresse: Birkedam 7 6000 Kolding. Appr.dato: 30.09.2014.

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 06.02.2015 12:07:32. EJENDOM: Adresse: Birkedam 7 6000 Kolding. Appr.dato: 30.09.2014. TINGBOGSATTEST Udskrevet: 06.02.2015 12:07:32 EJENDOM: Adresse: Birkedam 7 6000 Kolding Samlet areal: 45069 m2 Heraf vej: 0 m2 Appr.dato: 30.09.2014 Landsejerlav: Harte By, Harte Matrikelnummer: 0012b

Læs mere

Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr.

Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr. Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr. Matr. nr.. Gl. Rye by, Gl. Rye Gade- og husnr.: Hedelundvej, Gl. Rye, 8680 Ry ANMELDER: Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Telefon 8794

Læs mere

TINGBOGSATTEST. Udskrevet: 15.01.2015 15:24:54. EJENDOM: Adresse: Karstoftvej 6 7330 Brande. Appr.dato: 04.06.2009.

TINGBOGSATTEST. Udskrevet: 15.01.2015 15:24:54. EJENDOM: Adresse: Karstoftvej 6 7330 Brande. Appr.dato: 04.06.2009. TINGBOGSATTEST Udskrevet: 15.01.2015 15:24:54 EJENDOM: Adresse: Karstoftvej 6 7330 Brande Samlet areal: 336389 m2 421 0009ay 24685 m2 0036 3580 0018u 69575 m2 0018r 39638 m2 0009q 112971 m2 421 0016p 5372

Læs mere