Appr.dato: Matrikelnummer:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Appr.dato: 30.03.1981. Matrikelnummer:"

Transkript

1 ================================================================================ TINGBOGSATTEST ================================================================================ Udskrevet: :58:45 EJENDOM: Adresse: Åvangen Balle Samlet areal: 870 m2 Heraf vej: 0 m2 Appr.dato: Landsejerlav: Balle By, Rosmus Matrikelnummer: 0001dm Areal: 870 m2 Heraf vej: 0 m2 Retskreds: ADKOMSTER DOKUMENT: Dokument type: Skøde Dato/løbenummer: OGSÅ LYST PÅ: Antal: 2 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja ADKOMSTHAVERE: Navn: Ebeltoft Kommune CVR: Ejerandel: 1 / 1 KØBESUM: Kontant købssum: DKK Købesum i alt: DKK HÆFTELSER Der findes ingen hæftelser på ejendommen SERVITUTTER DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 1 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 20 OVERFØRT:

2 Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 66_Q-II_576 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om grundejerforening mv, vej mv, friarealer byggepligt tilbageskødning, Vedr 1 CE DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 2 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 26 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 66_Q-II_576 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Byplanvedtægt, Vedr 1 CE ØVRIGE OPLYSNINGER EJENDOMSVURDERING: Ejendomsværdi: DKK Grundværdi: DKK Vurderingsdato: Kommunekode: 0706 Ejendomsnummer (BBR-nr.):

3 ================================================================================ TINGBOGSATTEST ================================================================================ Udskrevet: :00:46 EJENDOM: Adresse: Åvangen Balle Samlet areal: 1054 m2 Heraf vej: 0 m2 Appr.dato: Landsejerlav: Balle By, Rosmus Matrikelnummer: 0001dt Areal: 1054 m2 Heraf vej: 0 m2 Retskreds: ADKOMSTER DOKUMENT: Dokument type: Skøde Dato/løbenummer: OGSÅ LYST PÅ: Antal: 2 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja ADKOMSTHAVERE: Navn: Ebeltoft Kommune CVR: Ejerandel: 1 / 1 KØBESUM: Kontant købssum: DKK Købesum i alt: DKK HÆFTELSER Der findes ingen hæftelser på ejendommen SERVITUTTER DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 1 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 20 OVERFØRT:

4 Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 66_Q-II_576 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om grundejerforening mv, vej mv, friarealer byggepligt tilbageskødning, Vedr 1 CE DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 2 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 26 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 66_Q-II_576 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Byplanvedtægt, Vedr 1 CE ØVRIGE OPLYSNINGER EJENDOMSVURDERING: Ejendomsværdi: DKK Grundværdi: DKK Vurderingsdato: Kommunekode: 0706 Ejendomsnummer (BBR-nr.):

5 ( DSS Q-II 576 Bulk Sort / Hvid I III

6 ø T., R?.2 <D 0 "7 " N 7 J'. a. tij w tf E F. g s ø ø C Mtr. nr., ejerlav, sogn: Balle By,Stempel: 1040 kr. 00 øre (i København kvarter) Rosmus Sogn. eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: G 1 1 5E1: Luj Anmelder: S. BRAT 5,AGpøRER,. CAND. JUR. EBELTOFT Akt: Skab if nr.115- ' 1 (udfyldes af ornmerkontoret) Købers } bopæl: Kreditors Rosmus pr. Balle. BETINGET SKØD E. Underskrevne Gaardejer Svend Mikkelsen, Balle, sælger, skøder og overdrager herved betifiget af Udstyknings Approbation og Samtykke fra tanders Amt til HYLLESTED ROSMUS KOMMUNE, Rosmus den mig tilhørende Ejendom: Matr.Nr, 1 a Balle By, Rosmus Sogn af Htk.l Td. 2 Skp.0 Fdk. 0 Alb ah sammesteds ae sammesteds ? de 2 første Matr.Nr. er noteret som Landbrug i Forening. Sælgeren forbeholder sig Ejendommens Bygninger samt den Grund, som Bygningerne ligger paa, dens Afgrænsning er aftalt mellem Parterne og Udstykning foretages snarest. Udstykningssagen har hos Landinspektør Hyllested J.Nr For Overdragelsen er der aftalt følgende, nærmere Vilkaar: 1. Bestillingsformular C Overdragelsen sker herefter saaledes, at det er ubebygget Jord, der overdrages. Sælgeren forieholder sig de Roer,som 'endnu ikke er fjernet fra Ejendommen og liøvrigt overdrages Jorderne med al deres rette Tillliggende og Tilhørende og det med,tde samme (3, c, Rettigheder, Byrder og Forpligtelser,hvormed de hidtil har været ejet. Sælgeren frigør Jorderne for Pantegæld og med Hensyn Servitutter bemærkes, at der alene den er lyst et Dok. om.køb af Gadejord for Matr.Nr. 4 q og 4 r paa Matr. Nr. 3 ae. Jensen & Kjeldskov A/S, København

7 2.. Overtagelsen finder Sted åtraks og Ejendommen ligger fremtidig for Køberens Risiko, ligesom Køberen med som Skæringsdag tilsvarer alle fremtidig af Jorderne gaae, )de Skatter og Afgifter. Det erklæres paa Tro og Love, at der ikke findes Skov eller fredskovpligtig Grund paa Ejendommen. 4. Købesummen er aftalt til Kr., hvilke Eet Hundrede og Treti Tusinde Kroner afgøres og berigtiggs saaledes:. der betales kontant ved nærværande'skødes. Oprettelse ,00 Kr. og Testbeløbet herefter , betales kontant rentefrit i Forbindelse med endeligt Skødes Oprettelse og endelig Skøde skal oprettes saa snart Udstykningen er approberet. ' * Udgør Købesummen ,00 Kr. Da Ejendommen ikke gier særskilt vurderet til Ejendomsværdi erklærer begge Parter paa Tro og Love, at den aftalte Købesum er lig med det overdragnes Værdi i Handel og Vandel..5, Omkostningerne ved Jordens Fraskillelse fra Bygninger til Landinspektøren samt Omk. ved, Skødes Oprettelse, Stempling og Lysning betales med Halvdelen af Køberen og Halvdelen af Sælgeren. 6. Paa foranstaaende Vilkaar erkender. i:irepræsentanter for Kommunen at have købt Jorden til Kommunen og modtager Skødet paa disse Vilkaar. Til Bekræftelse med Underskrifter vidnefast.

8 Ebeltoft, den 15. November For Køber: Karl E. Sørensen Erik Christiansen Som Sælger: Svend Aage Mikkelsen Sælgers Hustru: Inger Ragnhild Mikkelsen Til Vitterlighed om Underskrifternes Ægthed, Dateringens Rigtighed og Underskrivernes Myndighed:, S. Brath Sagfører, Ebeltoft. Min Bopæls- og Naturalydelsesret, del er tinglyst den kvitteres herved til Aflysning f.s.v. angaar det solgte. Ebeltoft, den Peter Mikkelsen for grenl retokreds, ajdelinge. kontoret i Ebeltoft, den DEC :Js PD2-..»o7c uanmzf.k,3 :u7 fort foreleibig og vil / pt,inv er ind Leveret de? 02' sket: dd~

9 I.

10 /, Mtr. nr., ejerlav, sogn: 1 ce, 3 ae Stempel: (i København kvarter) Balle By, Rosmus Sogn. :,-,1. dele) bd. og bl. i tingbogen, -0 Y J,) o E J; art. nr., ejerlav, sogn. i=3,s'.!. Gade og hus nr.: amt :;sf:-.,,,t > 5 c".--,1! f:.:...' :.'C.,;,.? g,.,2 g g Til 9. -, V. ti eller (i de sønderjydske landskr. øre Købers Kmditors} Anmelder: Akt: Skab nr. 57, (udfyldes af dommerkontoret) bopæl:rosmus pr. Balle. S. BRATH SAGFØRER, C AND. JLI :1& EBELTOFT Betinget ' skøde fra Gaardejer Svend Mikkelsen, Balle til Hyllested- Rosmus Kommune, Rosmus, udstedt den 15. November 1979, tinglyst den 11. December 1969, Frist til den 31/ , er forsynet med saalydende Paategning: ENDELIGT SKØDE. Da de ved foranstaaende betingede Skøde solgte Parceller nu er udstykket, og Købesummen lovet berigtiget snarest, da.endelig skøder og overdrager underskrevne Gaardejer Svend Mikkelsen, Balle, herved de paagældende Parceller, nu Matr.Nr. 1 ce Balle By, Rosmus Sogn, Areal 977oo d og ae sammesteds 1653 d til Ebeltoft Kommune, hvormed køberen iflg. det betingede Skøde, Hyllested-Rosmus Kommune i Mellemtiden er sammenlagt, og skal disse Jorder fremtidig tilhøre Køber med en Ejers fulde Rettigheder og under mit Hjemmelsansvar efter Loven. Ebeltoft, den 8/8 197o Svend Mikkelsen. Inger Ragnhild Mikkelsen. Til Vitterlighed om Underskrifters Ægthed, Dateringens Rigtighed og Underskrivernes Myndighed: S. Brath, Sagfører, Eb'ëltoft. estillingsrmular Jensen & Kjeldskov A/S, København

11 Ifølge landbrugsministeriets approbation afby, /, 7 19 er matr.nr.,7p. (/..(72,7,t;f:d sogn. /3 - ansat til areal 9.7 ~ 5 m2, heraf vej,0 in 2 Arealet, der ikke er særskilt vurderet, udgør ikke en landbrugsejendom eller nogen del af en sådan, eg= er 4,k, i matriklen noteret som cn dcl en `samlet fast ejendom. EBELTOFT AMTSTUE, den 12 ti 0 V, 1970',7t gtvea ass. 1nr7før foi. Gren 4 kontoret Ebelt9f4 dffi fi40" 1 '- 7tMTii TINGBOG : BD. T Bi, L al R som endeligt s,oatte Kort og servituterkicering forevist, 1%2 Bol t esisr; Genpartens rigtig,hed bekreaftsg; Dommeren i Ebeltoft, den ///(/

12 Akt: Skab nr. Påtegning på dokument lyst på matr. nr.: tinglyst den: dagbogsnr.: Vedr.: Udstykninger Sammenlægninger "Udgået af matriklen" Arealoverførsler m.m. App. dato: Udstykket matr. DL: Arealoverførsel til: Inddraget matr. nr.: Udgået matr. nr.: Bemærkninger y z),,%f,/ 64

13 Dato for delsalg: Delsalg af:. d (-/- oct 30 6 acsuca DS Rest af matr. nr.:

14 Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) /4-77 eller(i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. kr. Købers Kreditors Akt: Skab bopæl: (udfyldes a dommerkontoret Gade og hus nr.: Anmelder: MAJ1976 PARTIEL BYPLANVEbTÆ$T NR BYPLANVEDTÆGT FOR ET BOLIGOMRADE I BALLE. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det i 9 1 nævnte område i Ebeltoft kommune. ø 1. Byplanvedtægtens område. Stk. 1. Området er opdelt, i to delområder, som vist på kortbilag nr. 1, og omfatter: Delområde I - et eksisterende boligområde, bestående af matr. nye. i cf, 1 9g, 1 ch, i ci, i ck, 1 cl og 1 cm Balle by, Rosmus sogn, Delområde II - et fremtidigt boligområde, beliggende på en del af matr. nr. 1 cc smst., samt alle parceller, der efter den 20. november 1975 udstykkes fra de nævnte ejendomme. Bestillings. formular C Jensen 8 Kleidskov A/S, København

15 S 2. Områdets anvendelse. Stk. 1. Området må - med nedennævnte undtagelser - kun anvendes til boligformåls og der må kun opføres åben og lav bebyggelse. Bebyggelsen må kun bestå af fritliggende parcelhuse. Stk. 2. Der må indenfor området ikke udøves nogen art af virksomhed, som ved støv, røg, lugt, støj, rystelser eller ved sit udseende eller på anden måde - efter kommunalbestyrelsens skøn - Y er til ulempe for de omboende. Stk. 3. Det er tilladt, at der på ejendommene drives sådan virksomhed, som almindeligvis udøves i beboelseslejligheder eller beboelseshuse, når virksomheden drives af den, der bebor den pågældende bolig, og når virksomheden - efter kommunalbestyrelsens skøn - drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres, kvarterets præg af boligkvarter ikke brydes, eller virksomheden ikke fremkalder ulemper for de omboende eller fremkalder behov for parkeringsmuligheder, som ikke er til stede på den pågældende ejendom. Stk. 4. Ejendommene må iøvrigt ikke benyttes til nogen form for erhvervsvirksomhed. Med mindre v±ikksomheden omfattes, af stk. a> må der således ikke på, ejendommene,indrettes bebyggelse til eller udøves handels-, vognmands-, fabriks-, værksteds- eller oplagsvirksomhed, ligesom der ikke må indrettes 'pensionater eller klublejligheder eller drives anden lignende'form for erhvervmmissig udlejning. Stk. S. Ubebyggede arealer, som ikke benyttes som gårdsplads, terrasse eller lignende, skal anlægges og vedligeholdes som have. Stk. 6. Indenfor området kan opføres transformerstati- oner til kvarterets daglige forsyning, når de ikke har mere end 30 m 2 bebygget areal og ikke gives en højde af mere end 3 m over terræn, og når de udformes i overensstemmelse med den Øvrige bebyggelse.

16 8 3. Vejforhold. Stk. 1. Der udlægges areal til følgende nye vejermed retning og beliggenhed som vist på kortbilag nr. 2: Vejen A - T i en bredde af 12,0 m. ft Vejen B - C " " " 8,0 og 15,0 m Vejen D - E " tt tf " 8,0 " 15,0 m Vejen F - G " 8,0 " 15,0 m tt tt tt Vejen H - I tt n 8,0 " 15,0 m tt Vejen K - L " tt ft " 8,0 ft 15,0 m tf Vejen 14 - N n 8,0 ra Vejen 9 - P " tt tt " 15,0 m Vejen R - S n tt n 15,0 m. 11 Stk. 2. Der udlægges areal til følgende nye stier med retning og beliggenhed som vist'på kortbilag nr. 2: Stien a - f i'en bredde af 3,0 m tt tt tf Stien C - b " 3,0 m Stien E - c il tf II " 3,0 n ft ti tt tf Stien G - d 3,0 m tt ti Stien I- e 3,0 m Stien f - g - n n " 3,0m. Stk. 3. Ved vejtilslutninger skal hjørnerne af de tilstødende ejendomme have afbrudt hjørne af 5 m' længde - med lige store vinkler mod vejlinierne, som vist på kortbilag nr. 2. Stk. 4. Ved vejtilslutninger pålægges oversigtslinier, som vist på kortbilag nr. 2, således - målt ved kørebanekanterne: 10.)c 60 Øvrige: 15 x 15 m. På arealerne indenfor vejkanterne og omhandlede oversigtslinier må hverken varigt eller midlertidigt forefindes noget af en større højde endla m over en flade gennem de tilstødende vejes midtlinier - sne undtaget.

17 Stk. 5. Langs følgende veje pålægges byggelinier i de nedenfor angivne afstande fra vejskel, således som vist på kortbilag nr. 2: Vejen A - th: 5,;().s.m Øvrige: 2,5 m. 5 4,. Udstykninger. Stk. 1. Udstykninger foretages efter de på kortbilagene viste retningslinier. Stk. 2. De på kortbilag nr., 2 med prik-signatur viste arealer må ikke udstykkes til bebyggelse - men udlægges som friarealer for bebyggelsen Bebyggelsens omfang og placering m.vv. Stk. 1. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være hævet mere end 7,5 m over det omgivende terræn, målt efter reglerne i bygningsreglementets kap. 3. Stk. 2. Beboelsesbygninger må ikke placeres nærmere skel 41od stiareal end 2,5 m. Garager, udhuse o. ' lign. mindre bygninger kan opføres nærmere skel - i overens-, stemmelse med byggelovgivningens bestemmelser herom. Dog må sådanne bygninger ikke placeres nærmere skel mod stiog friareal end 0,7 m, Stk. 3. Samtlige bygninger skal Placeres med facader vinkelret på eller parallelt med -boligvejens retning;

18 Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) ø E ø O 'ts 6 6. Bebyggelsens ydre fremtræden. O E Stk. 1. Zngen form for skiltning og reklamering på ejendommene m finde sted. Denne bestemmelse gælder ikke for djendomme hvorpå der af kommunalbestyrelsen - i medfør af 9 2 -er meddelt tilladelse til at udøve erhvervsvirksomhed, idet der på sådanne ejendomme - med kommunalbestyrelsens særlige tilladelse i.vert enkelt tilfælde - må finde skiltning Og reklamering sted i det efter kommunalbestyrelsens Skøn sædvanlige omfang for virksomheder'af den pågældende art. Stk. 2. Bygninger skal udføres af mursten. Ønskes andet materiale, skal dette godkendes. Stk. 3. Tagbeklædningen skal udføres af tegl, sort eller rød gennemfarvet eternit eller sort skifer. Fladt tag kan tillades. 7. Byplanvedtægtens overholdelse. Før noget byggeri påbegyndes, skal der til godkendelse forelægges kommunalbestyrelsen tegninger, der viser grunden og dens omgivelser samt bygningernes beliggenhed på grunden og deres størrelse, form og indretning, ligesom den påtænkte anvendelse af bygningerne skal oplyses, således at kommunalbestyrelsen kan påse overensstemmelse med byplanvedtægten Eksisterende bebyggelse. Nærværende byplanvedtægt er ikke til hinder for bibeholdelse af den eksisterende lovlige bebyggelse eller for fort- Bestillings-, formular X Jensen & Kjeldskov A/S, København

19 Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) sættelse af den hidtil lovligt gjorte brug af en ejendom. Udvidelse ved om- eller tilbygning eller ibrugtagen til anden anvendelse i strid med byplanvedtægtens bestemmelser må ikke finde sted. g 9. Påtaleret. Påtaleret ifølge nærværende byplanvedtægt har alene Ebeltoft kommunalbestyrelse Dispensationer fra og ændringer i byplanvedtægten. i styrelsens vedtagelse og med godkendelse - efter reglerne om vedtagelse og ;godkendelse af nye byplaner. Således vedtaget af Ebeltoft byråd. Mindre betydende lempelser af bestemmelserne i nærværende byplanvedtægt kan indrømmes af kommunalbestyrelsen, såfremt karakteren af det kvarter, som byplanen søger at skabe eller fastholde, ikke derved ændres. Ændringer i byplanvedtægten ka ef -r kommunalbe- Ebeltoft, den 12, 2197:6. Jens Aage Rasmussen Bestillingsformular X Jensen & Kjeldskov A/S, København

20 Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) ø 0 ø t 0 s- 0. E n I medfør af 9 1 i lov om byplaner (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) godkendes foranstående - af Ebeltoft kommunalbestyrelse vedtagne - tiel byplanvedtægt nr $ for et fattende matr. nre. 1 f,,1 ces, ch, 1 og 1 cm Balle by, Rosmus sogn,, samt en forslag til parboligområde, om - ci, 1 ck, 1 cl del af matr. nr. 1 ce smst., i Ebeltoft kommune. indført i tinglysningsdagbogen _Top GPend reiske k els, ai'delingskontopet i Ebeltoft, (len - 4 MAJ /976 "yre.< Genpartens rigtighed bektes. Dommeren i Ebeltoft, cifigz. - Bestillingsformular )( Jensen & Kjeldskov AIS, København

21 DSS _Q-II 576 Bulk Sort / Hvid I I II I II I I I

22 1 ; )1 )11111, li 41.."\-- 1 pei,ø~ % Aki 1. i-7 Å) p c,i1 ;V-w'Y i - fr*...4 %,khlr'd r 'Fli 1.. ''4 ag 491- :rill... -~: 1:7 EBELTOFT KOMMUNE Partiel byptanvedtcegt nr Byplanvedtægt for et boligområde i Balle. Matr. nr. : l g_f, 1Qh, 1Q.k, tql. og 1P1D, samt. del af tge alle Balle by, Rosmus sogn. Kortbilag nr. 1 Mål: 1:4 000 STADSINGENIdRENS KONTOR I OKTOBER 1975

23 OMRÅDEGRÆNSE 0 DELOMRADEGRÆNSE BYGGELINIE OVERSIGTSLINIE FRIAREAL OMMUME: Partiet byptanvedtcegt nr Byptanvedtcegt, for et boligområde i Balle. Matr. nr.: 15I, 1Ø, 1Qh, 1dS, 1L og 12D, samt del af 1reit alle Balle by, Rosmus Kortbitag nr. 2 Mål: 1 STADSINGENIC RENS KONTOR I OKTOBER 1975

24 40,s + OCR 15,0.4p 4,--+Yoz-rov+- rt- vx..= MÅL -3.,d.00 DSS _Q-II 576 Bulk Sort / Hvid EBELTOFT KOMMUNE Deklarationsrids vedr. matr. Rosmus sogn. Mål: 1:4000 og 1 t 100 STADSINGENIdRENS KONTOR I OKTOBER I Il nr. 122 Balle by,

25 Mtr. nr., ejer/av, sogn: Stempel: kr. (i København kvarter) eller(i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: Købers Kreditors Anmelder: Akt: Skab nr. 99, (udfyldes af dommerkontoret) bopæl: Del af 1 ce Balle by, Rosmus sogn. Stadsingeniørens kontor, Rådhuset, 8400 Ebeltoft MAJ1976 D E X L A R A T I 0 N Boligområde i Balle Undertegnede Ebeltoft kommune, som ejer af matr. nr. i ce Balle by, Rosmus sogn ' bestemmer herved - bindende for sig selv og efterfølgende ejere af den pågældende ejendom samt parceller, udstykket derfra - følgende til supplering af bestemmelserne i de for området til enhver tid gæidende love og vedtægter. 1. Området. Området begrænser sig til ovennævnte matrikelnummer, som tillige omfattes af partiel byplanvedtægt nr DSS _Q-II 576 Bulk Sort / Hvid n Bestillings. formular C Jensen & Kteldskov A/S, København

26 3 2. Grundejerforening. Stk. 1. Når mindst 8 parceller er solgt, og kommunalbestyrelsen forlanger det, er parcelejerne pligtige til at stifte en grundejerforening, der ledes af en blandt parcelejerne valgt bestyrelse på mindst 3 medlemmer, hvis første opgave bliver at udarbejde et oplæg til en grundejerforeningsvedtægt, hvis bestemmelser ikke må være i strid med nærværende deklaration. Enhver parcelejer, der er medlem af grundejerforeningen, kan ikke modsætte sig valg til foreningens bestyrelse for en normal valgperiode. Stk. 2. Grundejerforeningens formål skal være at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art i forbindelse med de under foreningens område hørende ejendomme. Stk. 3. Parcelejerne er pligtige til at være medlem af grundejerforeningen og pligtige til at rette sig efter bestyrelsens bestemmelser i nævnte henseende. Bestyrelsen sørger for b taling af udgifter til fælles foranstaltninger og opkræver hos grundejerne - eventuelt forskudsvis - bidrag til udgifterne, idet bestyrelsen bestemmer bidragenes størrelse, fordeling, opkrævningstidspunkt m.v. Beslutning om ændring af vedtægter eller beslutninger, der kræver Økonomisk indbetaling ud over administrationskontingent, kan kun vedtages med mindst 2/3 flertal af de på en generalforsamling mødte medlemmer. Stk. 4. Hvis Ebeltoft byråd forlanger det, er grundejerforeningen pligtig til, at optage sonl medlemmer ejere af allerede udstykkede parceller i området. Stk. 5 Grundejerforeningen er pligtig til - efter påkrav -- at tage skøde på de udlagte friarealer.

27 5 3. Veje. Stk. 1.,De i byplanvedtægten udlagte vejarealer tages som, offentlige veje. Stk. g. De i byplanvedtægten udlagte, boligveje, B-C, D-E, r-g, og7x-l,,anlægges som vist på,snittet på det til ; denne, deklaration hørende deklarationsrids, således at gangareal kun udlægges i vejens ene side. 54.' Friarealer. Stk. 1. De i byplanvedtægten udlagte friarealer bliver offentlige. De beplantes og tilsås af Ebeltoft kommune - men 'vedligeholdes af grundejerforeningen, Tidspunktet for og omfanget af arbejdets udførelse fastsættes af Ebeltoft kommune. Stk. 2. Såfremt Ebeltoft byråd finder anledning til at klage over arealernes vedligeholdelse, er byrådet berettiget til, hvis skriftlig anmodning om udbedring overses, at lade kommunen udføre arbejdet - på grundejerforeningens regning Lempelser og ændringer. Mindre betydende lempelser i bestemmelserne i nærværende deklaration kan indrømmes 'af Ebeltoft byråd.

28 6. Byggepligt, tilbageskødningspligt og pantsætningsforbud. Stk.-1. Parcellerne pålægges herved en byggepligt på i år, gældende fra underskrift af endeligt skøde - og fortolket Således, at byggeriet skal være påbegyndt inden tidsfristens udløb og herefter uopholdeligt skal fortsætte, til bygningsattest, i overensstemmelse med gældende byggetekniske bestemmelser - senest 2 år efter skødets underskrift, er udstedt. Stk. 2. En køber, der ikke opfylder foranstående betingelser, er pligtig til - på anfordring - at tilbageskøds parcellen til. Ebeltoft kommune for et beløb, svarende til den erlagte købesum med fradrag af alle omkostninger i forbindelse med tilbageskødningen samt kommunens andel i omkostningerne i forbindelse med den oprindelige handel. Stk. 3. Såfremt en køber Ønsker at afhænde sin parcel, forinden bebyggelse har fundet sted, skal parcellen tilbydes Ebeltoft kommune p4 de ovenfor nævnte betingelser. Stk. 4. Forinden parcellens bebyggelse må denne ikke - uden Ebeltoft byråds samtykke - pantsættes for et højere beløb end den af køber erlagte kontante købesum Påtaleret. Stk. 1. Påtaleret ifølge nærværende deklaration har alene- Ebeltoft kommunalbestyrelse. Stk. 2. Med hensyn til ejendommens andre byrder og servitutter henvises til tingbogens udvisende. Indført i tinglysningsdagbogen for Grenå retskreds, afdelingskontoret i Ebeltoft, den, - 4 MAJ 1976 pm TINGBOG: BD. r:j" ^ 4XV,2.,t gt3.5-7c

29 Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) 9 8. Ophævelse af deklaration. Den for nærværende del af matr. nr. 1 ce Balle by, Rosmus sogn, pålagte deklaration af 1972, tinglyst den 3. januar 1973, samt tillæg til deklaration af 1975, tinglyst den 18. januar 1975, ophæves. Som ejer af ejendommen, matr. nr. 1 ce Balle by, Rosmus sogn: Ebeltoft kommune, den Jens Aage Rasmussen medfør af a 4, stk. 2, i byggelov meddeles herved samtykke til stiftelse af foranstående servitut. Ebeltoft kommune, den Jens Aage Rasmussen Jensen e 1<feldsfrov NS, København

30 Stempel kr. M[alx.mr. 1 ce m.fl. Balle By, Rosmus Akt: Skah ' nr..5-2t (Udfyldes af dommerkontoret) (Ejerlejlighedsnr.) Gade og husnr. Anmelder: Stadsingeniørens kontor Rådhuset 8400 Ebeltoft Tillæg til DEKLARATION tinglyst den 4. maj 1976 Undertegnede Ebeltoft kommune, som ejer af matr. nr. i ce Balle By, Rosmus, samt ejere af. matr. nr. i.91 og 1 da - 1 di alle af Balle By, Rosmus, bestemmer herved - bindende for sig selv og efterfølgende ejere - nedennævnte ændringer i den for området gældende deklaration. Omhandlede deklarations g 2, stk. 5, med følgende indhold: "Grundejerforeningen er pligtig til - efter påkrav - at tage skøde på de udlagte friarealer" udgår i-det hele. -s Endvidere bestemmes, at deklarationens g 4, stk. 1 og 2, med følgende indhold: "Be i byplanvedtægten udlagte friarealer bliver offentlige. De beplantes og tilsås af Ebeltoft kom- Form. 67 G Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K F

31 mune - men vedligeholdes af grundejerforeningen. Tidspunktet for og omfanget af arbejdets udførelse fastsættes af Ebeltoft kommune. Såfremt Ebeltoft byråd finder anledning til at klage over arealernes. vedligeholdelse, er byrådet berettiget til, hvis skriftlig anmodning om udbedring overses, at lade k'âmmunen udføre arbejdet på grundejerforeningens regning" udgår og ændres til: 2 byplanvec4ægten udlagte friarealeriex. 1, ( t lige. Arealerne- beplantes og tilsås af Ebeltoft kommune, ligesom vedligeholdelsen-af disse påhviler Ebeltoft kommune'!.. Som ejer af ejendommen, matf. nr. 1 ce Balle By, Rosmus Ebeltoft kommune den 12. november 1989 Jens Aage Rasmussen borgmester v/jørgen Nielsen fg.,borgmster stadsingeniør "

32 Som ejer af nedennævnte ejendom matr. nr. 1 cø Balle By, Rosmus: theer?.z). Som ejer af nedennævnte ejendom matr. nr. i da Bålle By, Rosmus: Z)/93' Som ejer af.ied.ennævri.6e ejendom matr. nr. i db Balle By, Rosmus: Som ejer af nedennævnte ejendom matr. nr. 1 de Balle By, Rosmus: Som ejer af nedennævnte ejendom matr. nr. i dd Balle By, Rosmus: Som ejer af nedennævnte ejendom matr. nr. 1 de Balle By, Rosmus: 4/Z... 44_

33 ; Som ejer af nedennævnte ejendom matr. nr. i df Balle By, Rosmus: 4te SOm ejer af nedennæz~ ejendom matr. nr. 1-dg Balle By, Rosmus: Som ejer af nedennævnte ejendom matr. nr. 1 did Balle By, Rosmus:,11, /4,ZEY ~,4-t167.k5.9", 5 Som LL:fe, nedennævnte ejendom matr. nr. 1 di Balle By, Rosmus: 11f 4'L.)/& G9,?7"»~c,91/ I medfør af kommuneplanlovens 36 meddeles herved,samtykke til stiftelsaf fbranstående servbtutilvejebringelse:af 4 en 1Z)kalplån'er-ikke-påkræ'Vet. Stadsingeniørens kontor Ebeltoft, den Jørgen Nielsen fg. borgmester H.H.Hansen stadsingeniør

34 Mtr., nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller(i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: mpel: kr. Akt: Skab nr. 3" 17% (udfyldes af dommerkontoret) Købers Kreditors Anmelder: bopæl: SU 1976 S AREKASSEN 11RIDTJY'LLAND Ceritral skolevell Skødstrup Man skal herved meddele samtykke til, at bestemmelserne i dokument, lyst den 3. januar 1973 om pantsætningsforbud må aflyses for så vidt angår ejendommen, matr. nr. let Balle by, Rosmus sogn, tilhørende Imex A/S, Skovsvinget 14, Rodskov. EBELTOFT BYRÅD, den 31. august P. b.v. /#19:øør ør 1» ens Page Rasmussen J.G.Petersen indført i tinglyoningsa agbogm for Gre.924 retskuf ds, afttectugs. kontoret i_ebeltoft, den -2 SES'. LysT ". MV NR. - Genpartens rig tighed bekræft«. D ommeren i Ebeltoft, Bestillings. formular D Jensen8.1~~~1~

35 Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller(i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: M197F') Stempel: kr. Akt: Skab Købers Kreditors Anmelder: bopæl: (udfyldes af dommerkontoret) Sparekassen, Bikuben 8444 Balle Man skal herved meddele samtykke til, at bestemmelserne i dokument, lyst den 3. januar 1973 om pantsætningsforbud må aflyses for så vidt angår ejendommen, matr. nr. les Balle by, Rosmus sogn, tilhørende gårdejer Kaj Poulsen, Hyllested, 8400 Ebeltoft. EBELTOFT BYRÅD, den 11. november P.b.v age Rasmussen Indført i tinglysningsdagbogen for Grenå retskreds, afdelingskontoret i Ebeltoft, den 12 NOV rd7 TINGBOG ED. 7 4-pr. AET (7 J.G.Petersen Genpartens rigtighed bekræftes. Dommeren I Eb eltoft, den /2 fm. Bestillings. formular D JemenetKioldIskovA/S,Koloollhavn

36 Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: kr. Akt: Skab nr."...-7, (udfyldes af dommerkontoret) Købers } bopæl: Kreditors Anmelder: M197 7 Man skal herved meddele samtykke til, at bestemmelserne i dokument, lyst den 3. januar 1973 om pantsætningsforbud må aflyses for så vidt angår ejendommen, matr. nr. lcq Balle by, Rosmus sogn, tilhørende Feldballe Bygge og Handels AIS. EBELTOFT BYRÅD, den 28. april P.b.v age Rasmussen J..Peterse L Indført i tinglysningsdagbogen for Grenå retskreds, afdelingskontoret i Ebeltoft, den TMISOGI / 29 APL 1977 tikt Em, 576 Genpartens Dommeren i rigtighed belkr Ebeltoft,. (Willi, fm. Bestillingsformular D Jensen & Kjeldskov A/S, København

37 Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller(i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: kr. Købers Kreditors Akt: Skab j nr. -É;, (udfyldes af dommerkontoret) 1 bopæl: Gade og hus nr.: Anmelder: M. TOLSTRUP PEDERSEN ADVOKAT dr ni's BAN 22 /1'.2":2 Fe: -Lr. rr TLF. 06 ; SEP1978 Man skal herved meddele samtykke til, at bestemmelserne i dokument, lyst 4. maj 1976 om pantsætningsfodbud må aflyses for så vidt angår et byggelånsejerpantebrev til Den Danske Provinsbank. A/S,, Ebeltoft afd., pli '85o.000 kr. i ejendommen, matr. nr. ldi Bal l e by, Rosmus sogn, tilhørende lægesekretær Danja Knudse 'n og disponent Per Valeur Christensen. Yderligere pantsætning kan dog ikke finde sted uden kommunens tilladelse. El3ELTOFT DYRÅN, den 5. september P.b..v age Rasmussen 11\11:1511g 1 DAGBOGEN FOB RETTENGBENA afdelingskontoret ^ Ebeltoft DEN 6 SE?, WB G.Peters n Bestillings. formular D JensemEr~N~havri

38

39 Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller(i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. cø Bulls by, Rosmus sogn Stempel: kr. Købers Kreditors Akt: Skab an (udfyldes af dommerkontoret) bopæl: Gade og hus nr.: V197 3 s laytt Poulsen Advokat Ebeltoft. Man skal herved meddele samtykke til, at bestemmelserne i dokument, lyst maj' 1976 om pantsaatningsforbud Øå aflyses for_ så vidt angår et byggelånsejerpabtebrev. til Handelsbanken i,grenas: på 5oo.000 kr. ejendommen, Anatr. :19ø Balle by, Rosmus sogn, tilhørende Anna og Urban Falk,, 8444 Balle. Yderligere pantsætning kan dog ikke finde sted uden kom-. munens tilladelse. EBELTOFT BYRÅD den 8. november 1978.' P.b.v. -- il ens Rasmussen 1N FØRT I DAGBOGEN FOR RETTEN i GRENÅ c.,ielinqskontoret I Ebeltoft Da V LYST 11.3npuvt's rigtighed bekræftes. Tinglyuflihgsdommer,en i Ebeltoft. J.G.Peterse Bestillingsformular D Jemen&KieldskovA/S,Kiebenhavn

40 Mtr. nr., ejer/av, sogn: 1 de Balle Stempel: kr. (i København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. I tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. by, Rosmus sogn. Købers Kreditors Akt: Skab (udfyldes af dommerkontoret) bopæl: Gade og hus nr.: Anmelder: V1978 ADVOKATFIRMAET BRATH EBELTOFT 3.Hy 11) Man skal herved meddele samtykke til, at bestemmelserne i dokument,, lyst 4. maj' 1976 om pantsætningsforbud må aflyses for så vidt angår et byggelånsejerpantebrev til Aktivbanken, Banegårdse plads 2o, 8000 Aarhus C. på 326.,000 kr. i ejendommen, matr. nr. lde Balle by, Rosmus sogn, tilhi3rende4)oul Erik Danielsen, Grenas. Yderligere pantsætning kan dog ikke finde sted uden kommunens tilladelse. EBELTOFT BYRÅD, den 3. november P.b.v. INDFØRT I DAGBOGEN FOR RETTEN I GRENÅ afdelingskontoret i Ebeltoft DEN i 5 NOV LYS GetIVerteiSrigtigldbek,, g v (3;,T:oea:fltteos. t.t. -19 ed.sel), ) 1,e 3 Wmular D Jemm&I<JeldskovA/S,Købmthavn

41 r~ k tv A V

42 Mtr. nr., ejer/av, sogn: 1 de Balle by Stempel: kr. (i København kvarter) Rosmus sogn. eller(i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Købers Kreditors Akt: Skab bopæl: (udfyldes af dommerkontors) ' Gade og hus Avangen 5o fiV1978 Anmelder: AKTIVE ANKEN A/S ÅRHUS AFDELING BANEGÅRD. SPLADSEN ÅRHUS C TELT. (08) Man skal' herved meddele samtykke til, at bestemmelserne i dokument, lyst 4. maj 1976 om pantsætningsforbud må aflyses for så vidt angår ejendommen, matr. nr. ide Balle by, Rosmus sogn, tilhørende Poul E. Danielsen, Balle. EBELTOFT BYRÅD, den 16. november P.b.v. age Rasmussen f ---FM I DAGBOGEN FOR RETTEN 1 GRENÅ, z..,ilinåskontoret Ebeltoft DEN i 2 0 NOV LYTT rigtighed bekrmftqc. 1, ; -- ;sdommeren 1 Ebeltoft. formular D Jensen Er Kteldskov A/S, København

43 Mtr. nr., ejer/av, sogn: 1 dg Balle, Stempel: kr. (i København kvarter) Rosmus sogn. eller(i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn NOV1978 Købers 'Kreditors Akt: Skab nr. 2,. ) (udfyldes af dommerkontoret) bopæl: Gade og hus nr.: Anmelder: 'vangen DEN DANSKE BANK AF 1871 AKTIESELSKAB TRUSTRUP AFDELiNG Man skal herved meddele samtykke til, at bestemmelserne i dokument; lyst 44' maj 1976 om pantsætningsforbud må aflyses for så vidt angår ejendommen; matr. nr. ldg.balle by, Rosmus sogn, til-. hørende tømrermester Gunnar H. Pedersen, Glatvedvej 65 Roed, 8444 Balle. P.b.v. INDFØRT I DAGBOGEN FOR RETTEN1GRENÅ afdelingskontoret i Ebeltoft DEN 1 5 NOV YST Geripark,ens rigtighr(3* be,kreeftes L T;),stoft. ) qss4r, ile JellS8,3B. Besudlingsformular D Jensen & I,Wdskov A/S, København

44

45 «c' ro 0 E 'Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogp. Stempel: kr. Købers } bopæl: Kreditors Akt: Skab nr..^-76) (udfyldes af dommerkontoret) =: E4 N 7 Gade og hus nr.: Anmelder: :ø2.; F, E ; M.C197B - 4 `i ro Man skal herved meddele samtykke til, at beatemmelserne i dokument, lyst 4. maj 1976 om pantsætningsforbud må aflyses for så vidt antår et byggelånsejerpantebrev til Djurslands Bank AIS, Torvet 5,)85oo GrCnaa, på kr. i ejendommen, matr. nr.: ldf Balle by, Rosmus sogn, tilhørende Feldballe, Bygge» og Tiandels ApS vilærer "Knud Erikstrup, Lyngdalvej':'25,Srenas. Yderligere pantsætning kan dog ikke finde sted uden.kom-. munens tilladelse. EBELTOFT BYRÅD, den 4. december age Rasmussen J.G.Peterse InFØRT I DAGBOGEN FOR RETTEN I GRENÅ afdelingskontoret i Ebeltoft DEN 2 8 DEC GEmpartens rigtighed bekræftes. Tringlysningsdounerer, Lbeltoft. Bestillingsformular D Jensen & Kjeldskov AIS, København

46 »

47 Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: Åvangen 52 ldf Balle by Rosmus sogn Stempel: kr ifil979 Købers } bopæl: Kreditors Anmelder: Akt: Skab nr.&1 la. (udfyldes af ommerkontorel) DJURSLANDS BANK AIS KOLIND AFDELING?dan skal herved meddele samtykke at bestemmelserne i dokument,, lyst 4. maj 1976 om pantsætningsforbud må aflyses for så vidt angår ejendommen, matr. nr. ldf Balle by,, Rosmus sogriii, 'tilhørende Feldballe Bygge og Handels ApS v/lærer Knud Erikstrup Lyngdalsvej 25,- 85oo Grenaa. EBELTOFT BYRÅD, den 24. januar 1979., P.b.v. age Rasmussen r """r l DAGBOGEN FOR RETTEN 1 GREN 4,. : tingskontoret i Ebeltoft DEN 2 9 JAN V7 twn:pgns 1Ixtf2&tes. }is J. BI) elt o f.t. Ol e 3 ensen. Bestillingsformular D Jensen & Kjeldskov AIS, København

48 Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller(i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: H dd Balle by Rosmus sogn.. Stempel: kr. Købers Kreditors bopæl: Akt: Skab 2 (udfyldes af dommerkontoret) Anmelder: Schytt Poulsen Advokat Ebeltoft. Man skal herved meddele samtykke til, at'bestemmelserne i dokument,, lyst 4. maj 1976 om pantsætningsfor~ må aflyses for så vidt angår et byggelånsejerpantebrev til Den Danske Bank, Ebel, toft afdeling på 3oo.000 kr. i ejendommen..matr. nr. 1dd,Balle by, Rosmus sogn, tilhørende skovarbejder Thomas Rasmussen, Balle. Yderligere pantsætning kan dog ikke finde Ifted udøn kommunens tilladelse. ' EBELTOFT BYRÅD, den 13.august DAGBOGEN FOR RETTER I GREikli^ 11:2,FOBT I al delingskontoret i Ebeltoft DEIS 1 Affi, 1979 on.p ar t (31.1c DOY5alel: 1D5\7;rfte6; -ri.gt1.g\-1.e(3. Y:sok:311:o v ced. Bestillings-, formular D Jensen & Kjeldskov, Diaprint A/S

49 . 'r

50 Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: (11979 Stempel: kr. Købers } bopæl: Kreditors Anmelder: Akt: Skab nr.->52. (udfyldes af dommerkontoret) Il M. TOLSTRUP ri, SEN ADV~4 JERNDAN8GA eta41-topt TLF f48722 Man skql herved meddele samtykke til, at bestemmelserne i dokument', lyst 4t. maj, 1976 om pantsætningsforbud må aflyses for så vidt angår ejendommen, matr. nr. ldh Balle by, Rosmus sogn, til, hørende Feldballe Bygge og Baffiels ApS v/knud Erikstrup, Lyngdhlvej 25, 85uo Grenaa. EBELTOFT BYRII,D, den 18. oktober P.b.V. age Rasmussen J.G.Petersen!UM I DAGBOGEN FOR RETTEN I GRENA afdelingskontoret i Ebeltoft DEN 2 2 OKT ( Bestillingsformular D Jensen & Kjeldskov AIS, København

51 Mtr. nr., ejerlav, sogn: ldd Balle by, Stempel: kr. (i København kvarter) Rosmus sogn eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Købers } bopæl: Kreditors Akt: Skab nr. 5- (udfyldes af dommerkontoret) Gade og hus nr.: NOV l4(74 Anmelder: DEN DANSKE BANK AF 1871 AKTIESELSKAB EBELTOFT AFDELING ADELGADE EBELTOFT TLF. (06) Man skal herved meddele samtykke til, at bestemmelserne i dokument, lyst 4. maj 1976 om pantsætningsforbud må aflyses for så vidt angår ejendommen, matr. nr. ldd Balle by, Rosmus sogn', tilhørende Thomas Rasmussen, Åvangen 48, 8444 Balle. EBELTOFT BYRÅD, den 5, november P.b.v. /' 4, 1*. ens, 4ge Rasmussen.,1( J.G.Peterse ""T I DAG-BOUM FOR RETTEN 1 ORENA i Ebeltoft, Genpartens rigtighed bekræftes, D ommeren i Ebeltoft, den MERSING Bestillingsformular D Jensen & Kjeldskov A/S, København,

52 Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller(i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejer/av, sogn. Gade og hus nr.: ,MNI1980 Stempel: kr. Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) Købers Q Kreditors bopæl: Anmelder: Ebeltoft kommune Man skal herved meddele samtykke til, at bestemmelserne i dokument, lyst 4. maj 1976 om pantsætningsforbud må aflyses for så vidt angår et byggelånsejerpantebrev til Djurslands Bank A/S, 85oo Grenaa på 'kr. i ejendommen, matr. nr. ldb Balle by, Rosmus sogn, tilhørende Feldballe Bygge og Handels ApS. Yderligftre pantsætning kan dog ikke finde sted uden kommunens tilladelse. EBELTOFT BYRÅD, den 2o. maj P.b.v. lens A. Rasmussen INDFØRT I DAGBOGEN FOR RETTEN I GRENÅ afdelingskontoret i Ebeltoft. -.Petersen DEN 2 2 MAJ MT2 Genpartens ri f, tighe4 b?kræftes. Ti n g l y sfilsa()_ _1 Deltoft. Bestillingsformular _ D Jensen & Kjeldskov;,Diaprint A/S

53

54 Vi/ Å v cti eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: i dl Balle by, Rosmus sogn Købers Kreditors) bopæl: Anmelder: Akt: Skab q nr. ((tftiff/titlbt %f ca«mm~rittirth) O FEB1978 ADVOKATFTRMAET E. BUSCK-RASMUSSEN KJELD NIKOLA1SEN PAUL. STENINGE W:ZENAA Man skal herved meddele samtykke til, at bestemmelserne i dokument, lyst. 4. maj 1976 om pantsætningsforbud må aflyses for så vidt angår et ejerpantebrev til Den Danske Bank, Trustrup afdeling, på 32o.000 kr. i ejendommen, matr. nr. ldg Balle by, Uosmus 'sogn, tilhørende Gunnar H. Pedersen, 8444 Balle. Yderligere pantsætning kan dog ikke finde sted uden kommunens tilladelse. EBELTOFT BYRÅD, den 17. februar P.1_3_ vi; e Rasmussen J.G.Petersen Ir."."MPT eidelir!*,, enr ret i Et.7!t.,:t ems" o b*z4). LUC JIMM g>hed bekræfte8, G(Rnipartens.ri *t i 9 "T I. Y snip 5,1 Bestillings Bedtt~ for Jensen Ft Kieldskov A/S, København, Jensen a, Kjersiskov Klikentleyn

55 Mtr. nr., ejer/av, sogn: 1-di Stempel: kr. (i København kvarter) Balle by, Rosmus sogn eller(i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, 'j. A I' art. nr., ejerlav, sogn. Købers Kreditors Akt: Skab nr. bopæl: (udfyldes af dommerkontoret) Gade og hus nr.; Anmelder: DEN DANSKE PROVINSBANK A/S EBELTOFT AFDELING gt (.-/(e Man skal herved meddele samtykke til, at bestemmelserne i dokument; lyst 4. maj 1976 om pantsætningsforbud må aflyses for så vidt angår ejendommen, matr. nr. idi Balle by, Rosmus sogn, tilhørende Danja Knudsen og Per Valeur Christensen, Åvangen 58, 8444 Balle. JUMUAPCS BYRÅD,-, den'4.)kpril age Rasmussen INDFØRT I DAGBOGEN FOR RETTEN I GRENÅ afdelingskontoret i Ebeltoft J,G.Petersen DEN 9 APR ØØ Wrea'Ztes be be")..tott,,5 Bemangsfomulm D Jensen & Kjeldskov, Diaprint A/S

56 EI

57 Stempel: kr. Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) Mtr. nr. Gade og hus nr.: Anmelder: INDFORT I DAGBOGEN FOR RETTEN I GRENAA Afde f inc,skontoret i Ebeltoft LYST Ch;11)3.rtens rigtighed bekrftes. Ti r1 i Ebeltoft. Bestillingsformular D Jensen & Kjeldskov, D tap nnt A/S

58 4.4

59 .Matr.nr. Stempel kr. ce, Balle ' Akt: Skab Q nr. 52,6 (Udfyldes af dommerkontoret) (Ejerlejligheden) Gade og husnr. krangen 2-6 Anmelder: Ebeltoft kommune Økonomisk forvalt. Rådhuset 8400 Ebeltoft Nærværende meddeles samtykke til at bestemmelserne i deklaration lyst den 7. oktober 1981 om pantsætningsforbud må aflyses for så vidt angår byggelånsejerpantebrev stort kr ,00 med meddelelse til Bikuben, Jernbanegade 19, 8400 Ebeltoft med pant i pcl. 2 af matr. nr. 1 ce, Balle tilhørende Ebeltoft boligselskab, Skanseparken 71, 8400 Ebeltoft. «Ebeltoft kommune, den 22. august 1984 Jens ge Rasmussen borgmester. Christiansen komm.dir. INDFØRT I DAGBOGEN FOR RETTEN I GRENAA Afdelingskontoret i Ebeltoft » 4!? " LYS T C> sp, C? C, Geupartøns rigti g hea 4k5r4Xt ui+,, Do~ter au 2. libeltadt, Form. 167 G Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K Bitta Bauer RasmusS,a44%

60 xg

61 Akt: Skab (udfyldes af dommerkontoret) Matr. nr., ojerlavt alle By, Rosmus. er: Ebeltoft kommune Teknisk forvaltning Rådhuset 8400 Ebeltoft MUG TXL DEXLARATION tinglyst den 4. maj 1976 matr. nr. 1 ce Balle Ey, Rosmus Hermed bageres bestemmelsen, om pantsetningsforbud i 6, stk. 4, lydende "Forinden parcellen bebygges, må denne ikke uden Ebeltoft byråds samtykke pantsattes for et høi ere beløb end den af køber erlagte kontante købesum" aflyst for matr ^ nr. 1 ce, 1. ;c, 1 dk, di, i 1 4n 1 do, , l4a 1 dr, 1 da 1 dt du, 1 d* ai3.e»alle BY, ~mus. Ebeltoft kommune, den 1985 Jens Uge Rasmussen borgmester P' nn Larsen stadsingeniør Bestdhngsformular x Jensen & Kjeldskov, Diaprint A/S

62 , IND iv,:)!<1 I.1.:Ai...,.;f:his?"054 ltlityl.ku t iiii:ktliaa Afttafin47ken:orot I akiwriitt I4.,,..,,.,..-, o enpa e a,rigtlit-he4 baiirslit.9;"' Dommeren 1 Bbelt.ott., Jette vinther Jensen ass.

63 *** * *** Side: 6 * * * * * *** Afdelingskontoret * * Retten i Grenå Strandvejen 19 * *** *** Tinglysningsafdelingen 8400 Ebeltoft Påtegning på Påtegning. Dkk Vedrørende matr.nr. 1 DU, Balle By, Rosmus Ejendomsejer: Anne Sofie Pedersen m.fl. Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Retten i Grenå den

64 Mtr. nr., ejerlav, sogn: 1 ce (i København kvarter) eller(i de sønderjydske lands- Balle dele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn, Rosmus Stempel: 25 kr. Købers Kreditors Akt: Skab nr. S77 bopæl: (udfyldes af dommerkontoret) Gade og hus nr.: JUL1977 DEKLARATION Anmelder: Elselskabet ARKE Århus N Navn. Ebeltoft Kommune Stilling. Postadresse. Adelgade 11 a, 8400 bekræfter herved at have meddelt Elselskabet ARKE eller den, til hvem selskabet eventuelt måtte overdrage sine rettigheder, en fra min og efterfølgende ejeres side uopsigelig tilladelse til på ejendommen: Matr. nr., by og sogn I ce Balle, Rosmus at lade anbringe master og jordkabler med tilbehør og øvrige til fremførelse af elektricitet nødvendige dele som angivet på bagsiden af nærværende deklaration, samt til at efterse og vedligeholde anlægget og foretage beskæring af træer og buske i det omfang, som driften kræver. Endvidere er jeg indforstået med at rette mig efter de begrænsninger i brugen af arealet i nærheden af luftledninger og kabler, som myndighederne til enhver tid foreskriver. Oplysninger herom kan indhentes hos ARKE. Endvidere er jeg indforstået med, at fundamenter for bygninger, som eventuelt opføres i nærheden af kablerne, ikke må komme disse nærmere end 0,5 m målt i vandret plan, uden forudgående aftale med ARKE. For tilladelsen gælder i øvrigt, at den ved anlæggenes anbringelse og senere vedligeholdelse eventuelt forvoldte skade på ejendom og afgrøde erstattes'af selskabet. I mangel af almindelig overenskomst fastsættes erstatningen ved skøn af 2 uvildige mænd, der i mangel af enighed vælger en opmand, der afgør spørgsmålet bindende for parterne. Selskabet forpligter sig i øvrigt til at erstatte følgende skader, som måtte forvoldes ved, at master med tilhørende ledninger eller kabler er ført over ejendommen: a. Personskade på lodsejeren selv, på dennes familiemedlemmer, såfremt de er boende på ejendommen, eller på:, lodsejerens medhjælp. b. Skade på lodsejerens dyr eller markafgrøder. Sådanne skader erstattes, uanset om selskabet i henhold til almindelige civilretlige erstatningsregler - herunder stærkstrømsloven - er ansvarlig derfor eller ej, medmindre skaden skyldes forsæt eller grov uagtsomhed fra de nævnte personers side. Påtaleberettiget med hensyn til overtrædelse af nærværende deklarations bestemmelser er Elselskabet ARKE. Nærværende deklaration er selskabet berettiget til at lade tinglyse og notere som servitutstiftende på ejendommens blad i tingbogen. Med hensyn til de ejendommen påhvilende servitutter henvises til bladet i tingbogen. Deklarationen skal ikke være til hinder for ejendommens prioritering eller omprioritering. formular D Jensen Et Kieldskov A/S, København

65 Specifikation: 1 stk. transformerkiosk Kabelgrav Stadsing. kontor, Ebeltoft, den Jens Aage Rasmussen Dato Ejerens underskrift Påtegning: INDFØRT I DAGBOGEN FOR RETTEN I GRENÅ afdelingskontoret I Ebeltoft LYST DEN JULI Genpartens rigtighed Dommeren i Ebeltoft, den de Ø, Dulle fa. P. SchjØtt Nielsen ARKE sagsbehandler

66 - Akt: Skab nr. (udfyldes af domm«kontextt) c ø E E ø TD" ø c ø N 0 x Tis 621, 0 o 4- C a o m ø m c o o a c ø o rh L. C ø ø Q E ø Bestillings. formular Y--(fløj TiHz i 1:1000 nf mat,r. nr. 14.7, 2,nl1e By,,j1=, :7,ønde Herred, AT-1J2 Amt. 11(.1fmrdlet i nnlednine af tinly nin nf deklaration om tramlformerkjok knbelp-,rav. Grennn, den.113n IJ T,nnd',nspektør. J rr 75?;57. kinen& I{~invAS DSS _Q-II_576 Bulk Sort / Hvid il II

67 ;r. r,

68 l DSS _Q-II_576 Bulk Sort / Hvid I I

69 Mtr. nr., ejerlav, sogn: 1 ce (i København kvade'r) Balle eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, Rosmus art. nr., ejerlav, sogn: Gade og hus nr.: Y Stempel: 450 kr.11 Købers bopæl: Kreditors Akt: Skab C)_nr. (udfyldes af dommerkontoret) Anmelder: Elselskabet ARKE A.m.b.a 8200 Århus N DEKLARATION Navn: - Postadresse- Ebeltoft kommune Adelgade 11 a, 8400 Ebeltoft Stillin g bekræfter herved at have meddelt Elselskabet ARKE eller den, til hvem selskabet eventuelt måtte overdrage sine rettigheder, en fra min og efterfølgende ejeres side uopsigelig tilladelse til på ejendommen: Matr. nr:, by og sogn 1 ce Balle by, Rosmus at lade anb*ringe master og jordkabler med tilbehør og øvrige til fremførelse af elektricitet nødvendige dele som angivet på bagsiden af nærværende deklaration, samt til at efterse og vedligeholde anlægget og foretage beskæring af træer og buske i det omfang, som driften kræver. Endvidere er jeg indforstået med at rette mig efter de begrænsninger i brugen af arealet i nærheden af luftledninger og kabler, som myndighederne til enhver tid foreskriver.' Oplysninger herom kan indhentes hos ARKE. Endvidee er, jeg indforstået med, at fundamentet for bygninger, som eventuelt opføres i nærheden af-kablerne, ikke må komme disse nærmere end 0,5 m målt i vandret plan, uden forudgående aftale med ARKE. For tilladelse gælder i øvrigt, at den ved anlæggenes anbringelse og senere vedligeholdelse eventuelt forvoldte skade på ejendom og afgrøde erstattes af selskabet. I mangel af almindelig overenskomst fastsættes erstatningen ved skøn af 2 uvildige mænd, der i mangel af enighed vælger en opmand, der afgør spørgsmålet bindende for parterne. Selskabet forpligter sig iøvrigt til at erstatte følgende skader, som måtte forvoldes ved, at master med tilhørende ledninger eller kabler er ført over ejendommen: a. Personskade på lodsejeren selv, på dennes familiemedlemmer, såfremt de er boende 'T på ejendommen, eller på lodsejerens medhjælp. b. Skade på lodsejerens dyr eller markafgrøder. Sådanne skader erstattes, uanset om selskabet i henhold til almindelige civilretlige erstatningsregler - herunder stærkstrømsloven - er ansvarlig derfor eller ej, medmindre-skaden skyldes forsæt eller grov uagtsomhed fra de nævnte personers side. Påtaleberettiget med hensyn til overtrædelse af nærværende deklarations bestemmelser er Elselskabet ARKE A.m.b.a. Nærværende deklaration er selskabet berettiget til at lade tinglyse og notere som servitut-. stiftende på ejendommens blad i tingbogen. Med hensyn til de ejendommen påhvilende servitutter henvises til bladet i tingbogen. Deklarationen skal ikke være til hinder for ejendommens prioritering eller omprioritering.

70 Specifikation:` 1 kabeltracé Jens Aage Rasmussen- Finn.Larsen,Ejerens underskrift «I Påtegning: ',, I medføraf 36, i kommuneplanloven meddeler byrådet;herved, samtykkb til stiftelse af froanstående servitut. Tilvejebringelse af en lokalplan er ikke påkrævet. Ebeltoft,,den,25 'ok:lober1984,tens Aage, Rasmussen 'borgmester -/Finn'T_Jarn. 1) :,stadsingeniør_ RETTEN 3fiq V: Aidf.y;ing;;;Qm,:.;-<: i FOR 24.-Pli:8, 6 0 ') 0 6, LYST Eva Sebbelin kfm. s ARKE sagsbehandler.

71 Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) c te Kabeltrace 44. r> O as c E E 0 c 0 O Ez este,.9cw, Transformerstation nr. 217 c O t O to CO C) O C :6111, C ta -o co ul c,>. E c» til til o as IX Wt` as t oz ct. c c:$ ep 4r - CJ "C1 Deklarationsrids udfærdiget i anledning af tinglysning af deklaration vedr. kabeltrace. 1: (..) O - C c C O -,;:e.z..0 N O O 4,4 DSS Q-II 576 Bulk Sort / Hvid formular Y -1 fløj &/,(elds' wv.nap *A'S

72 Akt: Skab nr. 5n, (udfyldes af dommerkontoret) Matr.nr.ldz m. fl. Balle By Rosmus Ebeltoft kommune ri - fr T:n7 :).. Moshi;.: 0 5 NOV Anmelder: Staugaard Nielsen Hospitalsgade Randers< j.nr Retsafgift: 1400,00 kr. Reduceret stempelafgift i h.t.miljølovens 58. GENPART TA 1.400,00 K. DEKLARATION,Undertegnede ejere af ejendommene matr.nr.1dz og 1dæ Balle By, Rosmus erklærer herved som gældende for os og fremtidige ejere, at der pålægges vores ejendomme sålydende: BESTEMMELSER OM KLOAKLEDNING: Beliggenhed: Kloakledningernes placering fremgår af vedhæftede deklarationsrids i 1:2000, dateret Beskyttelse: Kloakledningerne med tilhørende brønde skal til enhver tid tåles og respekteres og have lov til at henligge uforstyrret. Der må således ikke udføres eller anbringes noget, der kan være til hinder eller skade for kloakledningernes beståen og økonomisk belastende for adgangen dertil i forbindelse med eftersyn samt vedligeholdelses- og reparationsarbejder. Inden for en afstand af 2,00 m til hver side fra kloakledningerne må der ikke opføres bebyggelse eller etableres andre faste anlæg af nogen art samt foretages ny beplantning med træer m.m. med dybtgående rødder. Drift: Drift og vedligeholdelse af ledningsanlægget forestås af Ebeltoft kommune Påtale: Påtaleretten i medfør af nærværende deklaration tilkommer alene Ebeltoft kommune Tinglysning: Nærværende deklaration begæres tinglyst servitutstiftende på matr.nr.1dz og 1dæ Balle By, Rosmus forud for pantegæld, men med respekt af allerede tinglyste servitutter, hvorom henvises til tingbogen. Ejeraccept: Dato k 2.3,H, 2..o 0Vj Som j'er af matr.nr.1 dz og ldæ Balle By, Rosmus: I dri.4.1 ft kommune, den 2. II. 2.o o # ji5g - rn ' u e Arne G nther orgen Brøgget Borgmester Teknisk Chef I medfør af planlovens 42 meddeler Ebeltoft kommune herved samtykke til tinglysning af foranstående deklaration. Det er efter kommunens opfattelse ikke nødvendigt at udarbejde en lokalplan, jfr.planlovens ' 13. DSS _Q BulkSoR/Hvid Arne CCrfither teknisk chef Den danske Landinspektørforenings Forlagsvirksomhed II I Blanketnummer 278A

73 0 1Z/ Cf/ ø E-I t/3 Li 1 Co4 0 : 5. Cd. e 0 ''I tp "l3,..,...e - > co 1 ' C'd 'l) ø 0.., 43 OD Z <si 00

74 //

75 a cts a n* ac Side: 2 O) Nt g E 2 Retten i Grenå Tinglysningsafdelingen Påtegning på Byrde. Vedrørende matr.nr. 1 CE m.fl., Balle By, Rosmus Dagbogsda.to: Dagbogsar. : Afvist fra tingbogen den da Ebeltoft Kommune tegnes af to personer i forening. Bemærk: Tinglysningsgenparten er kasseafstenlet og SKAL følge med originaldokumentet, når dette sendes til tinglysning. Retten i Grenå den D Trine Melin

76 *** * ***. * * * *** * * * Retten i Grenå * *** *** 'T'inglysningsafdelingen Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr. 1 CE m.11., Balle By, RAS= Ejendomsejer: Ebeltoft Kommune Lyst første gang den: D 4 under nr Senest ændret den : )04 -under nr. 3B1374 Side: 3 Akt.nr.: Q 576 Tinglyst på matr.numrene 1 DE og 1 DB Balle by, Rosmus Retten i Grenå den aet te Vinther Jensen

77

78

79

80

81

82

83

84 Ejendomsvurdering 2010 Page 1 of 1 Til forsiden Nyhedsmail Kontakt Om os Links Presse Spørgsmål/Svar A-Å Ejendomsvurdering 2010 Printvenlig version Hjælp til søgning Ejerboliger Erhvervsejendomme Vurderingsankenævn Ejendomsstatistik Detaljerede vurderingsoplysninger Adresse: ÅVANGEN 27, 8444 BALLE Vurderingsår: 2010 Kommune: SYDDJURS Ejendomsnr.: Vurderingskreds: EBELTOFT Benyttelse: Ubebygget areal Lejligheds antal: 0 Matrikel: 1 DM, BALLE Grundareal: 870 Ejendomsværdi: Grundværdi: Juridisk vejledning Register senest ajourført: Vis "grundværdispecifikationer" Vis "Fradrag for forbedringer", "Fritagelser" og "Fordelinger" m.v. Vis forrige års vurdering December 2011 Grundværdispecifikationer: Nr. Prisbetegnelse Areal/Enhed Enhedsbeløb Total Kvmpris standard Bygretpris standard kr kr kr kr. Grundværdi: kr. "Fordelinger", "Fritagelser", "Fradrag for forbedringer" med totaler. Samlede fradrag for forbedringer: kr. Samlede fritagelser: kr. Fritagelser: 7 fritagelse for dækningsafgifter, grundskyld: Samlede fritagelser: Hel frit. kommunal ejd kr kr. Vis forrige års vurdering

85 Ejendomsvurdering 2010 Page 1 of 1 Til forsiden Nyhedsmail Kontakt Om os Links Presse Spørgsmål/Svar A-Å Ejendomsvurdering 2010 Printvenlig version Hjælp til søgning Ejerboliger Erhvervsejendomme Vurderingsankenævn Ejendomsstatistik Detaljerede vurderingsoplysninger Adresse: ÅVANGEN 37, 8444 BALLE Vurderingsår: 2010 Kommune: SYDDJURS Ejendomsnr.: Vurderingskreds: EBELTOFT Benyttelse: Ubebygget areal Lejligheds antal: 0 Matrikel: 1 DT, BALLE Grundareal: Ejendomsværdi: Grundværdi: Juridisk vejledning Register senest ajourført: Vis "grundværdispecifikationer" Vis "Fradrag for forbedringer", "Fritagelser" og "Fordelinger" m.v. Vis forrige års vurdering December 2011 Grundværdispecifikationer: Nr. Prisbetegnelse Areal/Enhed Enhedsbeløb Total Kvmpris standard Bygretpris standard Kvadratmeterpris kr kr. 14 kr kr kr. 756 kr. Grundværdi: kr. "Fordelinger", "Fritagelser", "Fradrag for forbedringer" med totaler. Samlede fradrag for forbedringer: kr. Samlede fritagelser: kr. Fritagelser: 7 fritagelse for dækningsafgifter, grundskyld: Samlede fritagelser: Hel frit. kommunal ejd kr kr. Vis forrige års vurdering

86

87

88 Attest Der er søgt på følgende matrikel: 1dm Balle By, Rosmus, Syddjurs Kommune Placeringen af den søgte matrikel kan ses nedenfor (her kan du også se om der er jordforureninger i nærheden af det søgte). Region Midtjylland har for nuværende ingen oplysninger om jordforureninger på den pågældende matrikel Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon eller på mail Attest udarbejdet Side 1 af 1

89 Attest Der er søgt på følgende matrikel: 1dt Balle By, Rosmus, Syddjurs Kommune Placeringen af den søgte matrikel kan ses nedenfor (her kan du også se om der er jordforureninger i nærheden af det søgte). Region Midtjylland har for nuværende ingen oplysninger om jordforureninger på den pågældende matrikel Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon eller på mail Attest udarbejdet Side 1 af 1

FREDERICIA KOMMUNE Lokalplan nr. 92A Område ved Børup Sande

FREDERICIA KOMMUNE Lokalplan nr. 92A Område ved Børup Sande Ejerlav: Skærbæk by, Taulov Matr. nr.: 15 a m.fl. Anmelder: (Ejerlejlighedsnr.) Gade og husnr.: Tlf.nr.: Retsafgift: Kr. 1.200,-^ Akt: ^ skab *«9x nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Stempelafgift:

Læs mere

Dokumentet er fritaget for registreringsafgift jf. tinglysningsafgiftsloven 1 a stk. 1,1. pkt. ENDELIGT SKØDE

Dokumentet er fritaget for registreringsafgift jf. tinglysningsafgiftsloven 1 a stk. 1,1. pkt. ENDELIGT SKØDE C 1 Matr.nr.: 11 IA yerlav: Thisted Bygrunde j Beliggenhed: ] løjtoftevej 2 700 Thisted Anmelder: Viborg Amt Cand.jur. H.P.Pedersen Skottenborg 26 8800 Viborg Tlfnr. 8727 1700 J.nr. 1-49-1-06 Dokumentet

Læs mere

Sagsnummer 2015/003453 Juli 2015. Udbudsmateriale For. Søkvæsthuset Overgaden Oven Vandet 60A m.fl. 1415 København K

Sagsnummer 2015/003453 Juli 2015. Udbudsmateriale For. Søkvæsthuset Overgaden Oven Vandet 60A m.fl. 1415 København K Sagsnummer 2015/003453 Juli 2015 Udbudsmateriale For Søkvæsthuset Overgaden Oven Vandet 60A m.fl. 1415 København K Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse udbyder i offentligt udbud Søkvæsthuset Overgaden

Læs mere

KØBESUMMEN ØNSKES IKKE OFFENTLIGGJORT. Endeligt skøde. Bjerringbro Kommune Rådhuset Realskolevej 8850 Bjerringbro

KØBESUMMEN ØNSKES IKKE OFFENTLIGGJORT. Endeligt skøde. Bjerringbro Kommune Rådhuset Realskolevej 8850 Bjerringbro ADVOKATERNE IB FRANK ARNE NORDLYNG Akt: skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) NINA HYGUM KØBESUMMEN ØNSKES IKKE OFFENTLIGGJORT Tinglysningsafgift kr. 1.9, Matr.nr.: 5 k Højbjerg by, Højbjerg Beliggende:

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6 Matr.nr. 3 Præstø bygrunde, Præstø Gade og Husnr. Adelgade 6, 4720 Præstø Stempel kr. + afgift kr. I alt kr. 550. ZOO»/` 0 0 1%i (-) Anmelder: Jens Vadekær Nielsen Adelgade 6 4720 Præstø Ejendommen er

Læs mere

Sagsnummer 2008/002031 august 2011. Udbudsmateriale For. Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn

Sagsnummer 2008/002031 august 2011. Udbudsmateriale For. Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn Sagsnummer 2008/002031 august 2011 Udbudsmateriale For Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn Side 2 af 145 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Thyborøn Lodsstation

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1.

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1. Byplanvedtægt for byplanområde XX i Herlev kommune med tillæg nr. 1. Januar 1965. Byplanvedtægt XX er blevet delvist aflyst af lokalplan 25 og 62. Formålet med lokalplan 25 er, at give mulighed for at

Læs mere

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE 00 VIBORG KOMMUNE Købesummen må ikke offentliggøres. Matr. nr. lnc Troelstrup by, Feldingbjerg Adresse: Krokusparken 4, 7850 Stoholm nmelder: iborg Kommune eknisk Forvaltning ct.mogensgade 3 01 800 Viborg

Læs mere

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart 1. december 2011 Udbudsmateriale For Middelfart Kommune udbydes projektejendom Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart v/ Cand. Jur. & Ejendomsmægler MDE Lars Peter Bang, Fuglesangsvej 30, 3460 Birkerød,

Læs mere

):\)!:.:~~::i'\:::'><:::

):\)!:.:~~::i'\:::'><::: EllEPARKEN ILysTRUP Ejer: Fabrikant G. A. L. Thorsen, Lystrup Projekt: Rådg. civilingeniør S. E. Landstrøm, Lystrup Advokat: Lrs. A. Therkelsen, Store Torv 5, Aarhus C Salg: Ejendomsmægler T. Saabye, Lystrup

Læs mere

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt:

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKAT ERIK ASTRUP 6800 VARDE skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) «>o Ejerlav: Hyrup, Bevtoft m.fl. Matr.nr. 70 m fl. Købesum ej offentliggøres Beliggende: Gammelskovvej

Læs mere

Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. n ul Kaptain

Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. n ul Kaptain Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening af n ul Kaptain Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. Indeholder en opgørelse af

Læs mere

Syddjurs Kommune. sælger. Lykkesholmvej 1, 8444 Balle Tidligere Balle Børnehave. i offentligt udbud

Syddjurs Kommune. sælger. Lykkesholmvej 1, 8444 Balle Tidligere Balle Børnehave. i offentligt udbud Syddjurs Kommune sælger Lykkesholmvej 1, 8444 Balle Tidligere Balle Børnehave i offentligt udbud Ejendommen kan fremvises efter aftale med Syddjurs Kommune, direktionssekretariatet v/jonas Valhøj Kleffel

Læs mere

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th.

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th. J. IH. Matthiesen Advokataktieselskab (CVR-nr. 17 38 25 94) Hesteskoen 1. 2880 Bagsværd Tlf. 44 44 25 00 9?,, J.nr.: Matr.nr.: Beliggende: 206141 1 hv Ballerup by, Ballerup. Præstevænget 47, 2750 Ballerup.

Læs mere

Sagsnummer 2014/004575 August 2014. Udbudsmateriale for. Strandmarksvejen 2 3730 Nexø

Sagsnummer 2014/004575 August 2014. Udbudsmateriale for. Strandmarksvejen 2 3730 Nexø Sagsnummer 2014/004575 August 2014 Udbudsmateriale for Strandmarksvejen 2 3730 Nexø Side 2 af 290 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Strandmarksvejen 2, 3730 Nexø

Læs mere

Udgivet af Grundejerforeningen Smørum 51 2 af 7

Udgivet af Grundejerforeningen Smørum 51 2 af 7 afskrift af DEKLARATION. Undertegnede Ego-Byg A/S pålægger hermed matr.nr. 3 bm. 3 bn, 3 bo, 3 bp. 3 bq. 3 br, 3 bs. 3 bt. 3 bu. 3 bv, 3 bx. 3 by, 3 bz, 3 bæ, 3 bø, 3 ca, 3 eb. 3 cc. 3 cd. 3 ce, 3 cf.

Læs mere

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening DEKLARATION For Handrupgaard Grundejerforening 27.06.1961 Dok om bebyggelse, benyttelse mv, Vedr. Matr. Nr. 3a, (3ff-3fg- -SA) af Handrup by, Dråby sogn - 2 - Anmelder: Advokatfirma BENT WERNER OLAF GORMSEN

Læs mere

MOLTKE-LETH. Var. afg: kr. Fast afg. kr. I alt kr. ENDELIGT SKØDE. (købsaftale)

MOLTKE-LETH. Var. afg: kr. Fast afg. kr. I alt kr. ENDELIGT SKØDE. (købsaftale) MOLTKE-LETH ADVOKATER 88 I9 J.nr. 12455 mb/hd Var. afg: kr. Fast afg. kr. I alt kr. Ejerlav og matr. nr.: Vallerød by, Hørsholm, 4 cs Bygning 1 på lejet grund Beliggenhed: Stadionallô 9 2960 Rungsted Kyst

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

* * * * * * * * Retten i Silkeborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen C 53 6

* * * * * * * * Retten i Silkeborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen C 53 6 * v -.- *** * *** Side: 11 * * * * * * * * Retten i Silkeborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen C 53 6 Påtegning på Skøde. Dkk 5.3 00.000 Vedrørende matr.nr. 5 CP, Fårvang By, Tvilum Ejendomsejer:

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Søparken

Byplanvedtægt 16. Søparken Byplanvedtægt 16 Søparken Ishøj Kommune 2003 I. OMRÅDET. Byplanvedtægt for et område mellem Ishøj Parkvej, Ishøj Boulevard, Ishøj vej og kommunegrænsen mod Greve-Kildebrønde. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

1111 uii. Del af matr.nr. 53 b Strøby by, Strøby. Vesterbrogade 97 1620 København V. Anmelder : EGV-Boligfonden Vesterbrogade 97 1620 København V

1111 uii. Del af matr.nr. 53 b Strøby by, Strøby. Vesterbrogade 97 1620 København V. Anmelder : EGV-Boligfonden Vesterbrogade 97 1620 København V Del af matr.nr. 53 b Strøby by, Strøby. ( Købers bopæl : Vesterbrogade 97 1620 København V Anmelder : EGV-Boligfonden Vesterbrogade 97 1620 København V BETINGET SKØDE Underskrevne Enemærke & Petersen A/S

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber)

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber) KØBSAFTALE Mellem Vivian Schrøder Cpr. nr. 090560- Claus Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 150156- Kim Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 200757- Kaldet Samejet Eskerodvej 50 (i det følgende kaldet sælger) og Navn: Navn:

Læs mere

Retten i Rødding. Skifteretsattest om privat skifte Det attesteres, at boet efter. 20. september 2006

Retten i Rødding. Skifteretsattest om privat skifte Det attesteres, at boet efter. 20. september 2006 Retten i Rødding Skifteretsattest om privat skifte Det attesteres, at boet efter Navn Johann Christian Boysen Petersen Adresse Solvej 2, 6520 Toftlund Født den 21. april 1913 Død den 26. august 2006 Sagsnummer

Læs mere

Sagsnummer 2014/002759 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002759 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002759 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby Side 2 af 144 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 48, Nørresundby

Læs mere

Sagsnummer 2014/002757 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002757 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002757 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby Side 2 af 140 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 46, Nørresundby

Læs mere

Sagsnummer 2014/002756 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002756 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002756 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby Side 2 af 138 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 45, Nørresundby

Læs mere

Sagsnummer 2014/002755 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 44 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002755 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 44 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002755 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 44 9400 Nørresundby Side 2 af 126 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 44, Nørresundby

Læs mere

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 Brogårdskvarteret, Tarm Ringkøbing-Skjern Kommune 19. maj 2015 Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 er offentliggjort

Læs mere

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål GENERELLE UDBUDSVILKÅR 1 Nymarksvej 141 udbydes til boligformål Vilkår for salg af Nymarksvej 141 7000 Fredericia Nymarksvej 141 - Fredericia 29. januar 2015 sagsnr. 15/1333 GENERELLE UDBUDSVILKÅR 2 INDHOLD

Læs mere