DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel"

Transkript

1 DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING EcomLine HR-kondenserende kedel

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE. INSTALLATION -. Installation generelt -.. Forskrifter -..2 Placeringsmuligheder -..3 Montage -3.2 Lufttilførsel og røggasaftræk Lufttilførsel og røggasaftræk ved lukket system Lufttilførsel og røggasaftræk som split-system Kondensafløb Frostsikring EcomLine HR tryktabs-tabel -5.3 Centralvarme- og brugsvandskredsløb Kredsløb centralvarmevand Gulvvarme Pumpestyring Varmtvandsbeholder med indirekte opvarmning -0.4 Elektriske tilslutninger Tilslutning netspænding 230 V Tilslutning rumregulering Vejrafhængig regulering -.5 Tilslutning til flaskegas - 2. OPSTART 2-2. Påfyldning og udluftning Opstart Indstillinger og kontrol Indstillinger UBA (Universal Brænder Automat) Kontrol af tilslutningstrykket Kontrol og justering af P gas/luft Måling af ioniseringsstrøm Slukning Tømning VEDLIGEHOLDELSE 3-3. Generelt Lille eftersyn Stort eftersyn DIAGNOSE KEDELTILSTAND 4-4. Driftsfunktioner Display- og servicekoder Display- og servicekoder ved normal drift Fejl og årsager Fejldiagnose Fejlårsager og løsninger SPECIFIKATIONER 5-5. Funktion EcomLine HR kedler Generel konstruktion Funktion Tekniske specifikationer Vandmodstand, resterende trykhøjde-tabeller Elektrisk skema Afprøvning føler Målskitser 5-7 BILAG INSPEKTIONSRAPPORT

4 8905 Forord Nefit Buderus, som er Hollands største producent af kondenserende centralvarme kedler, gør en stor indsats for at fremstille kedler, som fungerer så rent og billigt som muligt. Alle HR kedler er kondenserende med et lavt indhold af NOx og CO i røggassen. For brugerne betyder dette en lavere gasregning og et renere miljø. EcomLine HR er desuden en fuldstændigt modulerende kondenserende kedel. Dette betyder, at kedlen løbende tilpasser sig varmebehovet i boligen. Der opnås derved en mere jævn rumtemperatur og som følge heraf en meget høj komfort. EcomLine HR kedler overholder europæiske normer (CE). I første kapitel beskrives installationen af gaskedlen og de gældende forskrifter herfor. Installatøren skal installere anlægget i overensstemmelse med de i Danmark (Gasleverandøren) gældende forskrifter. Endvidere gives der nogle generelle tekniske oplysninger om EcomLine HR kedler samt information om eftersyn, evt. funktionsfejl og deres årsager. Den information, som brugeren har mest brug for, er anbragt på gaskedlen og befinder sig bag døren i form af en brugervejledning.

5 EcomLine HR. Ramme 2. Varmeveksler Ioniseringselektrode Kondensledeplade Sikkerhedsføler Temperatur-/trykmåler Display Gløderør UBA (Universal Brænder Automat) Gasledning /2" Kondensafløb Ø32 mm Brænder Brændertermostat Gasdyse Tilslutning håndterminal 2088 [Dk] Klemrække-tilslutning 20. Ventilator 2. Indsugningsrør 22. Gasrør 23. Luftrør ventilator 24. Cirkulationspumpe 25. Trykslange fra målepunkt til gasblok 26. Returløbs sensor 27. Fremløbs sensor 28. Inspektionshul 29. Fremløb centralvarme Ø 28 mm 30. Retur centralvarme Ø 28 mm 32. Kedel identifikationsmodul (KIM) V tilslutning til ventilator 34. Styrekabeltilslutning ventilator 36. Automatisk udluftning 37. Målepunkt P Resetknappen 42. Serviceknappen

6 . INSTALLATION. Installation generelt EcomLine HR-kedler er udviklet til at blive installeret med balanceret aftræk. Dette indebærer at forbrændingsluften tilføres udefra og at røggasserne udledes til udeluften. EcomLine HR-kedler kan også installeres med splitaftræk. Bemærk de krav der gælder med hensyn til lufttilførsel og røgaftræk for lukket og åbent anlæg, kapitel.2. Navnene på EcomLine HR-kedlerne er dannet således: - HR: Højtydende, kondenserende -, 22, 30, 43, 60: effekt i kw.. Forskrifter Som installatør eller ejer skal De sørge for, at hele anlægget er i overensstemmelse med gældende sikkerheds- og installationsforskrifter. Anlægget er allerede forsynet med stødsikkert stik og dette skal tilsluttes en jordforbundet stikdåse. El-installationen skal være i overensstemmelse med de gældende forskrifter på stedet. Installationen skal have jordforbindelse. Det er forbudt at tilføre kemiske midler (inhibitorer) til centralvarmevandet, (paragraf.3.). Drejer det sig om en EcomLine HR 43 og en EcomLine HR 60, skal gasledningen foran apparatet gå fra en diameter på " eller ¾" til ½". For alle apparater gælder nemlig en apparattilslutning på ½" hvad angår gasledningen. Figur..2. Kortslutningsledning EcomLine HR-HR22 Tabel... Maksimal længde gasledning, der kan forbindes Ledningsdiameter [m] ½ ¾ 5 mm 22 mm 28 mm EcomLine HR EcomLine HR EcomLine HR EcomLine HR EcomLine HR Kortslutningsledning Kortslutningsledning 2009 [Dk] EcomLine HR 43 og en EcomLine HR 60 må ikke tilsluttes med et vandet balanceret aftræk...2 Placeringsmuligheder For at kunne afgøre om det kan lade sig gøre at installere en EcomLine HR kedel i et bestemt rum, skal der tages hensyn til følgende forhold. Hvis EcomLine HR-HR22 installeres som solo kedel uden varmtvandsbeholder, skal varmtvandsbeholderens tilslutninger tilsluttes ved hjælp af en kortslutningsledning (se figur..2.). Ved disse kedelinstallationer bestilles kortslutningsledningen, separat.. Der er eller kan etableres en 230V el-forsyning med jordforbindelse. 2. Der er eller kan etableres tilslutning til afløb i forbindelse med kondensafløb. 3. Kedlens dimensioner og den nødvendige plads til røggasaftræk i det pågældende rum. Der skal være mindst 0 cm spillerum til højre og venstre for kedlen (dog ikke HR -HR22). 4. Udmundingsstedet for aftrækskanalen vælges og installeres efter forskrifterne, herunder iagttages at trykfaldet i aftrækssystemet ikke overstiger det maksimalt tilladte (figur.2.5.). -

7 . INSTALLATION 5. Det frarådes kraftigt at installere gaskedlen i kemisk-aggressive omgivelser, som kan forekomme ved sprøjteanlæg, i frisørsaloner, på steder med store mængder gødning/gylle, eller på steder hvor trichlorethylen, visse limsorter eller andre aggressive kemiske midler opbevares eller forarbejdes. Også ved en lukket opstilling af kedlen vil dens funktion og brugstid blive påvirket negativt. Den bedste løsning i en sådan situation er at lukke fyrrummet hermetisk af fra omgivelserne og at ventilere kraftigt med udeluft. 6. Gældende forskrifter skal overholdes. 7. Den mur, som kedlen skal hænges op på, skal være plan. EcomLine HR kedler anvendes ofte i bestående anlæg. I så fald skal man sørge for at:. Løs snavs fjernes fra rørsystemet ved at skylle det grundigt igennem. 2. Det er forbudt at tilsætte kemiske midler (inhibitorer) til centralvarmevandet. Kontakt Milton hvis dette skule vise sig nødvendigt -2

8 FC 2520 LOW MOx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. INSTALLATION Figur..3. Fjernelse af kappe (EcomLine HR - 22)..3 Montage OBS: Ved installationen må kedlen aldrig anbringes på rørstudsene, der stikker ud under kedlen. Læg apparatet på bagsiden (rammen), eller lad den så længe som muligt stå i emballagen. EcomLine HR kedlen kan udelukkende installeres hængende på væg eller på fastgøringsprofiler. Den mur, som kedlen skal hænges op på, skal være plan. Der kan optræde resonans ved opstillinger på en tyndere mur eller gulv. Om nødvendigt kan der placeres støtteanordning Figur..3.2 Fjernelse af kappe (EcomLine HR ) Ved ophængning af kedlen skal følgende iagttages:. Brug den medleverede skabelon til at bestemme kedlens position og til at aftegne fastgøringshullerne for den medleverede murbøjle. Tag hensyn til: - at der skal være minimalt 0 cm frit rum på begge sider af kedlen (dog ikke HR -22). - den fornødne plads under enheden til kondensafløb og centralvarmetilslutninger. Den fornødne plads til lufttilførselssystemet og røggasaftrækket. 2. Monter EcomLine tag- eller murgennemføringssættet. Gør brug af skabelonen til at bestemme tilslutningspunkterne for røggasaftræk og lufttilførsel (se tillige den medleverede vejledning til gennemføringssættet). 3. Bestem rørføringens placering ved hjælp af de steder, der er angivet på skabelonen. 4. Fastgør murbøjlen. 5. EcomLine HR -22 (se figur..3.) - fjern klemmeskruen på kappens underside; - træk kappen på undersiden ind mod Dem; - løft kappen og træk den fremad. EcomLine HR (se figur..3.2) Fjern kappen:. Træk betjeningslåget på undersiden ind mod Dem. 2. Fjern skruen (under betjeningsvejledningen) 3. Før kabinettet afmonteres, skal låsen ved de fire beslag løsnes med den medfølgende nøgle. Gælder for HR30-HR43 og HR Løsn lukkeanordningerne på begge sider af kappen. 5. Løsn kappen ved at trække den fremad. Løft ikke kappen i lukkeanordningerne 6. Inden De hænger apparatet op, skal tilslutningspladen for røggasaftrækket og lufttilførslen fastgøres på kedlen. 7. Forbind rørene til kedlen og tilslut derefter tag- eller murgennemføringen til tilslutningsstudsene på kedlen. Se de følgende anvisninger for tilslutning af centralvarme, røggasaftræk lufttilførsel og kondensafløb. Bemærk: Betjeningslåget skal åbnes på undersiden. Låget kan løftes op af hængslerne ved forsigtigt at bevæge den mod venstre, mod modstanden. Montage muliggøres igen ved at placere hængslerne overfor hinanden og trykke til der høres et klik (fire hængsler), (gælder ikke for EcomLine HR-HR22). -3

9 . INSTALLATION.2 Lufttilførsel og røggasaftræk Lufttilførsel og røggasaftræk er i overensstemmelse med gældende forskrifter. Enheden kan både installeres dobbeltrørs og koncentrisk. Det maksimale tryktab i det samlede lufttilførsel og røggasaftrækssystem for en EcomLine HRkedel kan aflæses i kapitel.2.5. Ved højere tryktab nedsættes kedlens kapacitet. Tryktabet i det samlede lufttilførsel- og røggasaftrækssystem kan fastsættes ved hjælp af oplysningerne i tabel Lufttilførsel og røggasaftræk ved lukket system Bemærk: Kappe/indre kappe på EcomLine HR kedlen er udført lufttæt og udgør en del af luftvejene. Det er derfor påkrævet, at kappe/indre kappe, når anlægget er i drift, altid er korrekt monteret, og at frontdøren er lukket. Kedlen skal tilsluttes et EcomLine mur- og taggennemføringssæt. Dette sæt er specielt udviklet for EcomLine HR kedlen og er gennemtestet. Det er ikke tilladt at anvende andre mur-/taggennemføringssæt end EcomLine. Der kan også bestilles løse tilslutningsplader hos Milton. - Røggasaftræk tilslutningsplade dobbeltrørs (fig..2..) - Røggasaftræk tilslutningsplade koncentrisk (fig..2..2) Figur.2.. Røggasaftræk tilslutningsplade dobbeltrørs A ø A 2323 [Dk] tværsnit A-A Figur.2..2 Røggasaftræk tilslutningsplade koncentrisk A ø 25 ø A ø [Dk] tværsnit A-A -4

10 . INSTALLATION Figur.2.3. Tilslutning kondensafløb.2.2 Lufttilførsel og røggasaftræk som splitsystem Når EcomLine HR-kedlen installeres med splitaftræk, skal der bestilles en løs tilslutningsplade hos Milton A/S, se fig Ved et højere tryktab end tilladt (tabel.2.5.), nedsættes kedlens kapacitet. indbygget vandiàs áben forbindelse 2 cm Iføige gældende forskrifter 2 cm.2.3 Kondensafløb Tilslutningen for kondensafløbet er anbragt på undersiden af kedlen. Afløbet er forsynet med en hvid markering eller plast slange på HR -HR22. Kondensafløbet fra kedlen skal udføres i et 32 mm kunststofrør med en maksimal længde på 5 m og tilsluttes med fald til et afløbssystem. Der kan ikke udledes til tagrende på grund af frostfare. For at sikre at anlægget virker rigtigt, skal kondensafløbet, afsluttes med en åben forbindelse inden afløbet. Anlæggets kondensafløb må aldrig afspærres! Når anlægget er installeret, skal vandlåsen fyldes med vand for at beskytte omgivelserne mod udstrømmende forbrændingsgasser [DK] svanehals eller vandiàs afløb.2.4 Frostsikring På EcomLine HR kedlen er det ikke nødvendigt med en frostsikring; frostsikringen er integreret med fremløbsføleren. Det øvrige anlæg er ikke sikret mod frost. Frostsikringen aktiveres ved 7 C og slukker ved 7 C. Centralvarme-anlægget er ikke frostsikret. Ved fare for frost i radiator eller ledninger skal kedlens pumpestyring indstilles på stilling 2. Radiatorhanerne skal også åbnes..2.5 EcomLine HR tryktabs-tabel Den maksimale længde af aftræk og friskluftrørene er afhængig af den samlede modstand af alle komponenter hvorved der iagttages at trykfaldet (se tabel.2.5.) ikke overstiger det maksimalt tilladte Figur.2.5. Nefit vandret aftræk 22029A -5

11 . INSTALLATION Tabel.2.5. Tryktabs-tabel Kedel Figur Nefit lodret aftræk EcomLine HR EcomLine HR 22 EcomLine HR 30 EcomLine HR 43 EcomLine HR A Maksimale tryktab [Pa] Røgaftrækskanal 45 bøjning ø 80 mm 0,6,2,8 3,7 8,9 ø 0 mm - 0, 0,2 0,4 0,9 90 bøjning ø 80 mm,2 4,0 6,0,7 26,6 ø 0 mm - 0,2 0,3 0,5, lige rør ø 80 mm pr. meter 0,3 0,8,2 2,2 5,3 ø 0 mm pr. meter - 0, 0, 0,3 0,7 Luftkanal [Pa] 45 bøjning ø 80 mm 0,4 0,7,2 2,3 5,3 ø 0 mm ,2 0,5 90 bøjning ø 80 mm 0,8 2,2 4,0 7,2 6,0 ø 0 mm ,3 0,6 lige rør ø 80 mm pr. meter 0,3 0,5 0,8,5 3,6 ø 0 mm pr. meter , 0,2 Koncentrisk rør [Pa] 45 º bøjning ø 80 / 25 mm 0,3,4 2,0 3,7 6,3 45 º bøjning ø 0 / 60 mm -,,,8 3,5 90 º bøjning ø 80 / 25 mm 0,8 2,2 3,3 6,0 0,0 90 º bøjning ø 0 / 60 mm -,7,8 2,7 5,5 ø 80 / 25 mm pr. meter 0,5,5 2,3 4,0 6,7 ø 0 / 60 mm pr. meter - 0,6,0,8 3,5 Gennemføringer [Pa] Nefit lodret aftræk ø 80 / 25 mm 5,0,0 8,0 34,0 75,5 Nefit lodret aftræk ø 0 / 60 mm ,0 Nefit vandret aftræk ø 80 / 25 mm 3,0 6,5 2,0 22,0 50,0-6

12 . INSTALLATION Figur.3.. Automatisk udluftning 2084 Figur.3..2 Internt kondensafløb 2947_dk Figur.3..3 Principskema for installation af EcomLine HR kedel med AVDO-ventil samt sikkerhedsventil Ventiler 2. Sikkerhedsventil 3. Ekspansionsbeholder 4. AVDO-ventil 5. Udluftning (kun nødvendig ved en EcomLine HR 60).3 Centralvarme- og brugsvandskredsløb.3. Kredsløb centralvarmevand Tilslutningerne for retur- og fremløbsledning i centralvarmekredsløbet er anbragt på undersiden af kedlen. Returledningen har en blå markering, fremløbsledningen en rød. Det anbefales at forbinde kedlen til ledningsnettet ved hjælp af ventiler. Vælg ekspansionsbeholderens størrelse på grundlag af centralvarmevandets temperatur, samlet vandindhold i anlægget og vandets statiske tryk. EcomLine HR kedler er udført med automatisk udluftning, som er placeret på varmevekslerens venstre side (se fig..3..). For EcomLine HR 60 er der i centralvarmeanlægget brug for en ekstra udluftning i returledningen. For at undgå at trykket i kedlen ikke bliver for højt, er det nødvendigt at installere en sikkerhedsventil. I EcomLine HR kedler med ekstern varmtvandsbeholder skal sikkerhedsventilen monteres i returledningen. EcomLine HR -22 er standard forsynet med en sikkerhedsventil i enheden. Hvis der bruges varmtvandsbeholder med indirekte opvarmning, skal ventilen monteres mellem kedlen og trevejsventilen. Kedeltilslutningstykket er udstyret med et kondensudløb. Dette beskytter veksleren mod forurenet kondensat fra røggasaftrækket. I to-strengs anlæg, hvor alle radiatorer er forsynet med termostatiske radiatorventiler, skal vandcirkulationen over kedlen sikres. Dette kan ske med en AVDO-ventil, som placeres mellem fremløbs- og returledning. EcomLine HR-HR22 leveres standard med en AVDO-ventil. Ledningsdiameter skal mindst være på 22 mm for en installeret effekt på 22, og 30 kw og 28 mm for en installeret effekt på 43 kw. Se desuden nedenstående principskema (fig..3..3). apparat ledningsdiameter principskitse EcomLine HR EcomLine HR mm EcomLine HR 30 EcomLine HR mm EcomLine HR mm figur.3..2 Centralvarme vandsiden Temperaturforskellen over kedlen skal ligge mellem 20 og 25 C. Apparatet skal brænde på fuld kapacitet. Under stabiliserede forhold og ved en returtemperaturen på 40 C bør fermløbstemperaturen ligge mellem 60 og 65 C. Er temperaturforskellen mindre end 20 C, så skal gennemstrømningen begrænses ved hjælp af en regulerbar afspærringsventil. EcomLine HR kedler er ikke egnede for anlæg med naturlig vandcirkulation (åbne anlæg). Vigtigt! Det er forbudt at tilsætte kemiske midler (inhibitorer) til centralvarmevandet. Kontakt om nødvendigt leverandøren, hvis dette skulle vise sig nødvendigt. Tæring i centralvarmesystemet afhænger bl.a. af: - vandets kvalitet; - manglende gennemskylning af gamle anlæg ved installation af ny kedel; - diffusion i kunststof (gulv-) varmesystemer. I et korrekt udført, tæt og lukket anlæg optræder der så godt som ingen tæring. Hvis EcomLine HR kedlen tilsluttes et eksisterende anlæg, skal centralvarmevandet først kontrolleres. Hvis det er snavset, skal hele anlægget tømmes for vand og skylles igennem med rent ledningsvand, før kedlen monteres og systemet fyldes (bl.a. på grund af evt. tidligere tilsatte midler). -7

13 . INSTALLATION Kedelvandets kvalitet. Ved et gammelt (eksisterende) system skal kedelvandets ph-værdi fastsættes først (se 5 og 6). Hvis ph-værdien overskrider 8,5, er vandet formodentlig blevet behandlet. Hele centralvarmeanlægget skal tømmes for vand og skylles igennem med rent ledningsvand. Sørg for at anlægget gennemskylles med tre gange så meget vand som kedlen indeholder. 2. Fyld anlægget op med rent ledningvand. 3. Udluft hele anlægget. 4. Sæt anlægget i drift i minimum 5 minutter. 5. Aftap lidt vand ved påfyldnings-aftapningshanen og hæld vandet i en ren flaske. 6. Afmål kedelvandets ph-værdi ved hjælp af en ph-strimmel. Dyp ph-strimlen halvt ned i vandet. Først når strimlen ikke ændrer farve mere, kan phværdien fastsættes. 7. Den afmålte ph-værdi skal ligge mellem 7 og 8,5. Hvis dette ikke er tilfældet skal MILTON kontaktes. Ved større anlæg anbefales det at måle ph-værdien endnu en gang efter ca. en uges tid. Der kan nu kontroleres om der stadig leves op til de specifikationer, der stilles til anlægget. Bemærk: Det er forbudt at behandle vandet med midler der ændrer ph-værdien (kemiske tilsætningsmidler og/eller inhibitorer) og at blødgøre vandet. Anvendelse af frostvæsker (fx ethylenglycol og propylenglycol) i anlægget er ligeledes forbudt. -8

14 . INSTALLATION.3.2 Gulvvarme Hvis der anvendes gulvvarme, også i kombination med et andet varmesystem, skal der undersøges om røret i gulvet er iltdiffusionstæt. Hvis røret i gulvet ikke er 00% iltdiffusionstæt, anvendes der et seperat system. Dette system skal indeholde en egen ekspansionsbeholder, en sikkerhedsventil og en aftapningsmulighed (figur.3.2.). For at adskille centralvarmeanlægget og gulvvarmesystemet kan der anvendes en pladeveksler. For at sikre sig varmt centralvarmevand til gulvvarmeanlægget, er det nødvendigt at montere en differenstrykregulator. En differenstrykregulator sørger også for at der er tilstrækkelig strømning i enheden. Figur.3.2. Principskema tilslutninger gulvvarme for ikke-00% iltdiffusionstætte ledninger T Pi Fremløbsledning (fra kedel) 2. Returledning (til kedel) 3. Termostatisk ventil 4. Ekspansionsbeholder 5. Cirkulationspumpe 6. Varmeveksler 7. Indstillingsventil 8. Fordelerrør (frem) 9. Fordelerrør (retur) 0. Termostat. Kuglehane 2. Manometer 3. Sikkerhedsventil 4. Udluftning 5. Påfyldnings-aftapningshane 6. Gulvvarmerør 7. Sikringstermostat 8. Kortslutningsledning 9. Differenstrykregulator 0 Figur.3.3. Pumpekontakt Type: UBA 400 Max Safety time: 0 sec. CE REG nr: 63 A _dk 0 KW Bemærk: Der ydes ingen garanti ved driftsforstyrrelser eller defekter af anlægget som skyldes direkte tilslutning til gulvvarmesystemet som ikke har diffusionstætte rør..3.3 Pumpestyring I styresystemet til HR kedlerne er der indbygget en pumpestyring. Pumpens efterløbstid kan indstilles ved hjælp af pumpekontakten (figur.3.3.) på Universal Brænder Automaten (UBA, se kapitel 2.3.). I stilling er efterløbstiden 4 minutter, i stilling 2 er efterløbstiden 24 timer. Efter brug af varmtvandsprioritering er der en efterløbstid på 2 minutter, uanset pumpestyringens indstilling. Stilling anbefales ved brug af rumtermostat eller ved kaskadestyring. Stilling 2 anbefales ved brug af udetemperatur-termostat i forbindelse med termostatiske radiatorventiler og ved brug som gulvvarme. Ved fare for frost i dele af anlægget skal kontakten i denne periode indstilles på stilling 2. Bemærk: For at aktualisere pumpevirkningen skal kedlen have været i centralvarmedrift en gang. Hvis der er tilsluttet en udeføler til klemrækketilslutning 7 og 8 og udetemperaturen er lavere end ºC vedbliver pumpen i drift uanset om den står i stilling eller 2. Hvis kedlen ikke har været i drift i længere tid, følger der automatisk med 24 timers mellemrum en testprocedure på 5 minutter for pumpe og ventilator. Tidspunktet herfor afhænger af det tidspukt, hvor netspændigen tilsluttes til anlægget. Efter at netspændingen er afbrudt ved kort at tage stikket ud af stikdåsen, forløber der præcist 24 timer til ovennævnte testprocedure finder sted. Under denne testprocedure viser UBA-displayet koden P. Pumpens specifikationer vises i kapitel 5. og

15 . INSTALLATION Figur.3.4. Tilslutning trevejsventil Trevejsventiltilslutning 24V stikben anlæg B VC 800 AB kedel A stikben i kedel varmtvandsbeholder.3.4 Varmtvandsbeholder med indirekte opvarmning Ecomline HR En EcomLine HR kedel kan tilsluttes en varmtvandsbeholder med indirekte opvarmning ved hjælp af en ¾" eller trevejsventil. Varmtvandsbeholdere fra 00 liter og op efter kan kombineres med en EcomLine HR 30 og en EcomLine HR 43. På kedlen tilsluttes trevejsventilen som følger (figur.3.4.): - AB: Tilslutning til trevejsventil - A : Tilslutning til varmtvandsbeholder - B : Tilslutning til centralvarme-kredsløb Til EcomLine HR apparaterne kan man bruge trevejsventilen af type VC 800, med undtagelse af til EcomLine HR 60. Ecomline HR - 22 EcomLine HR - 22 er standard forsynet med en indbygget trevejsventil. På EcomLine HR - 22 befinder der sig to tilslutninger til en varmtvandsbeholder (se kapitel 5.6). Her kan varmtvandsbeholderens fremløbs- og returledning direkte tilsluttes (rørsæt kan bestilles separat hos Milton A/S). Alle HR-kedler er standard forsynede med indbygget varmtvandsprioritering. Varmtvandsbeholderen med indirekte opvarmning skal forsynes med en Nefit varmtvands sensor (se kapitel.4.5)..4 Elektriske tilslutninger.4. Tilslutning netspænding 230V Den elektriske installation skal overholde de gældende krav, der skal være til jordtilslutning (kapitel..)..4.2 Tilslutning rumregulering Anlægget virker med alle gængse tidsure. Men ved brug af en almindelig tænd/sluk termostat udnyttes de specifikke fordele ved moduleringen på basis af rumtemperatur ikke optimalt af kedlen. Den bedste temperaturregulering i huset fås ved brug af en af de specielt af Nefit Buderus udviklede modulerende regulatorer. -0

16 . INSTALLATION Figur.4.2. Klemmerække, elektriske forbindelser tænd/sluk rumtermostat irt rumtermostat datakommunikation udeføler 24V strømforsyning trevejsventil tilslutning 2042 [Dk] [Dk] [Dk] 2090 [Dk] tænd/sluk rumtermostat irt rumtermostat udeføler Disse er specielt fremstillet med henblik på at udveksle data med UBA-styreenheden. Modulregulatorens virkning er kort sagt, at den beregner den optimale temperatur på centralvarmevandet, afhængig af temperaturen i rummet. Kedlen sørger så for, at denne temperatur nås og holdes, så længe rumtermostaten meddeler, at der er behov for dette. På klemrækken i kedlen findes der 2 forskellige rumregulerings-tilslutninger (se fig..4.2.): Tænd/sluk rumtermostaat På klemrækketilslutning og 2 kan der tilsluttes en almindelig tænd/sluk termostat. Herved fjernes sløjfen. Den maksimalt tilladelige modstand af rumtermostat-kredsløbet andrager 00 Ohm. Hvis tidsuret skal tilsluttes separat 24V-strømforsyning, kan 24V-tilslutning 9 og 0 på klemrækken anvendes til dette formål. Digitalt modulerende irt rumtermostat Den digitalt modulerende irt rumtermostat tilslutttes på klemmerækkens tilslutning 3-4. Tilslutningen er faseneutral..4.3 Vejrafhængig regulering Digitalt modulerende irt rumtermostater med vejrafhængig regulering tilsluttes ligeledes klemmerækketilslutning 3-4. Hvis irt termostaten reguleres vejrafhængigt, forsynes enheden med en udeføler. Reguleringens udeføler tilsluttes klemmerækken i nr Tilslutning til flaskegas EcomLine HR kedlen kan konverteres fra naturgas til flaskegas (propan/butan). Ved konvertering af EcomLine HR er det nødvendigt at udskifte dysen og luftreduktionen i kedlen. Efter udskiftning af gasdysen og luftreduktionen skal tilslutningstrykket på EcomLine HR kedlen kontrolleres og gas/luft differenstrykket skal efterjusteres i henhold til pkt Tilslutningstrykket for flaskegas skal ligge i området mellem mbar. Når en EcomLine installation ændres til at køre med flaskegas skal gasledningen udluftes. For at fjerne al nitrogen fra rørledningen kan det være nødvendigt at rette henvendelse til flaskegasleverandøren for eventuel afbrænding. Propan EcomLine HR EV EcomLine HR 22 EV EcomLine HR 30 EV EcomLine HR 43 EV EcomLine HR 60 EV

17 2. OPSTART Figur 2.. Påfyldnings-aftapningshane 2085 Figur 2..2 Automatisk udluftning 2084 Figur 2..3 Trevejsventilen 2. Påfyldning og udluftning For at fylde centralvarmeanlægget med vand, skal påfyldnings- og aftapningshanen først monteres. Monter påfyldnings- og aftapningshanen i returledningen ved at fjerne den monterede /2" prop (se fig. 2..). Husk pakningen. Derefter foretages følgende:. Afbryd for strømmen. 2. Tilslut en slange til vandledningen og lad den løbe fuld med vand, så der ikke er luft i slangen, og tilslut slangen til anlæggets påfyldningshane. 3. Drej hætten på den automatiske udlufter (øverst til venstre i kedlen (se fig. 2..2) ét slag (hvis den sidder fast). 4. Indstil kontakten på trevejsventilen (se fig. 2..3) i midterstilling (bag blokeringen). 5. Åbn for vandhanen og derefter for påfyldningshanen. 6. Åbn og luk under påfyldningen alle udluftningshaner i anlægget (begynd nedefra), så al luft slipper ud. 7. Fyld så meget vand på, at trykket er på ca. 2 bar, og luk derefter påfyldningshanen. 8. Åbn det lille dæksel forrest på UBA en og sæt testknappen (skorstensfejerknappen) i position. 9. Sæt stikket i vægafbryderen igen og kedlen starter op på centralvarmeproduktion. Kedlen vil nu køre både til centralvarme og til varmtvandsbeholder (såfremt monteret), fordi 3-vejsventilen står i midterstilling. På den måde vil eventuelt luft, der står i varmvandsbeholderen, hurtigt forsvinde. 0.Efter nogle minutters drift i servicestillingen kan testknappen sættes i position 0 igen..kontroller trykmålerens stilling når al luft fra anlægget er fjernet. 2.Luk for vandhanen og skru vandslangen af. Når anlægget har været i drift i ca. en uge, og manometret viser for lav værdi (under,0 bar), skal der fyldes mere vand på anlægget. For lavt tryk kan skyldes, at der stadigvæk er luft i radiatorerne. Men hvis der ofte skal fyldes vand på anlægget, skal årsagen til vandtabet findes. Hvis anlægget ikke fyldes via påfyldnings- og aftapningshanen, kan udluftningen vare længere. Displayet kan i så fald vise kode 2F. I dette tilfælde skal anlægget genstartes ved kort at afbryde for strømmen. Det kan være nødvendigt at gentage denne handling nogle gange

18 2. OPSTART 2.2 Opstart Følgende fremgangsmåde følges: Til brænder Figur 2.2. Målepunkt for tryk på gasreguleringsblok Målepunkt brændertryk Stuvningstryk ventilator Justeringsskrue P (bagved dækslet) Målepunkt fortryk Til brænder Stuvningstryk ventilator Justeringsskrue P (bagved dækslet) Målepunkt brændertryk Målepunkt fortryk. Fyld vandlåsen med vand, inden kedlen tages i brug. 2. Kontroller trykmåleren. Hvis trykket er under,0 bar, skal der fyldes vand på anlægget. 3. Åbn gashanen på gasledningen under kedlen. Hvis der er luft i gasledningen, skal denne først udluftes. 4. Tænd for strømmen. 5. Indstil rumtemperaturregulatoren på en højere temperatur end den nuværende rumtemperatur. 6. Anlægget begynder en startprocedure efter 30 sekunder. Hvis der stadigvæk er luft i gasledningerne, angiver anlægget en ioniseringsfejl. Genstart med resetknappen. Gentag evt. denne handling nogle gange. Åbn evt. målepunktet for fortrykket for at udlufte gasledningen (fig. 2.2.). Luk efter udluftningen målepunktet og ventiler rummet med udeluft. 7. Indstil rumtemperaturen på den ønskede rumtemperatur. 2.3 Indstillinger og kontrol Gastilførsel Gastilførsel Honeywell gasreguleringsblok SIT gasreguleringsblok 25 [Dk] [Dk] Type: UBA 400 Max Safety time: 0 sec Indstillinger UBA (Universal Brænder Automat) Med indstillingspotentiometer, der er anbragt på UBA, kan den ønskede værdi indstilles afhængig af kedlens anvendelse og anlæggets art.. Fremløbstemperatur Det indstillings potentiometer, vist med et radiator symbol, benyttes til indistilling af centralvarmevandets temperatur. dette kan indstilles mellem og 0 (se tabel ). Den højeste idstilling (0) svarer til en temperatur på 90 C. Laveste indstilling () til c.a. 40 C. 2. Brugsvandets temperatur Det indstillings potentiometer, vist med et vandhane symbol, benyttes til indistilling af brugsvandets temperatur, når anlægget er tilsluttet en varmtvandsbeholder (se tabel 2). Den højeste idstilling (0) svarer til en temperatur på 60 C. Laveste indstilling () til c.a. 27 C. CE REG nr: 63 A KW _dk Figur 2.3. Indstillinger UBA [Dk] Fremløbstemperatur Brugsvandstemperatur Dellast Testknap 2-2

19 Tabel 2. OPSTART Indstilling Fremløbstemperatur i C potentiometer Indstillinger Indstillinger af Fremløbstemperatur Tabel Potentiometeret indstilles på den ønskede fremløbstemperatur, afhænging af anlæggets kapacitet og i henhold til tab.3. Fabriksindstilling = 75 C Tabel 2 Indstilling potentiometer Temperatur i varmtvandsbeholder ( C) Dellast Den højeste stilling svarer til 00% effekt, den laveste stilling til 30% af den disponible effekt (se tabel 3). Den maksimale effekt kan indstilles med den underste indstillingsknap. Testknappen er på UBA angivet med et skorstensfejersymbol. Den skal ved normal drift stå i stilling 0. I tilfælde af service/eftersyn kan testknappen sættes i stilling. Kedlen brænder så på fuld effekt. Tabel 2 Indstilling af varmtvandsbeholder-temperatur Tabel 3 Effekt (kw) dellast indstilling ved 80/60 C Tabel 3 Indstilling EcomLine dellast potentiometer HR HR 22 HR 30 HR 43 HR 60 4,8 8,0 9,2 2,6 22,5 2 5,7 9,4,3 5,6 26,4 3 6,6 0,9 3,5 8,7 30,3 4 7,4 2,3 5,6 2,7 34, 5 8,3 3,8 7,7 24,8 38,0 6 9,2 5,2 9,9 27,8 4,9 7 0,0 6,7 22,0 30,9 45,8 8-8, 24, 33,9 49,7 9-9,6 26,3 37,0 53, ,4 40,0 57,5 2-3

20 - max 6 VA OPSTART Figur Målepunkt for tryk på gasreguleringsblok Til brænder Målepunkt brændertryk Stuvningstryk ventilator Justeringsskrue P (bagved dækslet) Målepunkt fortryk Til brænder Stuvningstryk ventilator Justeringsskrue P (bagved dækslet) Målepunkt brændertryk Målepunkt fortryk Kontrol af tilslutningstrykket Mål fortrykket ved at tilslutte et egnet manometer til fortryks-måleniplen i gasblokken. Fortrykket skal være 22 mbar nominelt med kedlen afbrudt. Åben for nogle radiatorer og sæt skorstensfejer knappen i pos. og sørg for, at kedlen er i drift og mål igen fortrykket. Hvis dette tryk afviger mere end 5 mbar, kontrolleres ledningsnettet eller gasleverandøren kontaktes om justering af husregulatoren. Gastrykket behøver ikke at blive indstillet separat. Den modulerende kedel er forsynet med en gasreguleringskombination med en gas/lufttryk-kobling. Herved er gastrykket generelt lig med lufttrykket. Gastilførsel Honeywell gasreguleringsblok Figur 2.3.3a Måling af P gas/luft Honeywell VAC 0 24 VAC Gastilførsel 25 [Dk] [Dk] Figur 2.3.3b Måling af P gas/luft SIT SIT gasreguleringsblok Kontrol og justering af P gas/luft EcomLine HR kedlerne er omhyggeligt testet på fabrikken, men kontrol til det enkelte lands gasart eller ved konvertering til flaskegas skal røggasmåling kontrolleres og gastryk evt. korrigeres. Gas-/lufttrykket skal altid kontrolleres ved service på kedlen. Eventuelle startproblemer kan skyldes en afvigelse mellem gastryk og lufttryk. Den indstillede trykforskel mellem gas og lufttryk er -5 Pa. (-0,05 mbar) på dellast. Der må max. afviges 5 Pa herfra. Kontrol/korrektion P: - Afbryd for kedlen på vægafbryderen eller ved at trække stikket ud. - Tilslut én slange fra manometret til målepunkt P +, som er anbragt på luft/gastilslutningsstykket. I denne tilslutning skal der sættes et T-stykke, som skal tilsluttes tilslutningspunktet for ventilatorens stuvningstryk på gasreguleringsblokken. Den anden tilslutningsslange tilsluttes måleslangen på brændertrykkets målepunkt på gasreguleringsblokken. På SIT gasreguleringsblokken skal skruen fjernes på målepunktet og på Honeywell gasreguleringsblokken skal skuen løsnes (se fig og fig a/b). - Sæt skorstensfejer knappen i pos.. - Tænd igen ved at sættet stikket i og tænde på vægafbryderen. - Tryk på serviceknappen i ca. 5 sek. indtil bogstav Y vises på displayet. - Drej potentiometret for varmtvandsbeholder-temperaturen på minimum stilling. De kan herefter regulere effekten med potentiometret for varmtvandsbeholder-temperatur. - Den målte værdi for P skal være på mellem -0 og 0 Pa. Hvis den målte værdi ligger uden for dette, kan den korrigeres med justeringsskruen til gastrykket på gasblokken (se fig a/b). OBS: Justeringsskruen på Honeywell gasreguleringsblokken er sikret med en stjerneformet hætte, som skal fjernes før indstilling kan foretages. Justeringsskruen kan drejes ved hjælp af en specialnøgle (Torxbit: T40H). Brug korrekt værktøj til justering. OBS: Hvis der er ombyttet på slangerne til gasreguleringsblokken eller målestudsene vil differenstrykket stige når justeringsskruen drejes mod højre. Efter at trykmålingerne er udført, skal trykmåleniplerne atter lukkes godt, og dellastpotentiometret atter indstilles på den ønskede indstilling. Tilslutning P2 - er fra fabrikken lukket med en skrue

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Brugsanvisning til varmesystem

Brugsanvisning til varmesystem Brugsanvisning til varmesystem Gulvvarmesystemet Brugervejledning: Gulvvarmesystemet sikrer optimale betingelser for et velfungerende og behageligt indeklima. Gulvvarmesystemet har en længere reaktionstid

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om varmtvandsforsyning 2. Brugervejledning - varme 3. Brugervejledning - varmt - vand 4. Brugervejledning sommer og vinterindstillinger 5. Brugervejledning

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER Milton TopLine 80/100

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER Milton TopLine 80/100 Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GASKEDLER Milton TopLine 80/100 4 stk. Milton TopLine 100 monteret på Ejby Skole. Ny generation af kompakte I særklasse til opvarmning af industri-

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse Part no 580325007/2 Dk. Jan -06 Fra serie nr. 7065-0211-41 CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse 161 103 07 06-01 161 503 03 06-01 01. Generelt...5 02. Teknisk beskrivelse

Læs mere

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132 DK Installationsvejledning devireg 130, 131 og 132 Indhold: 1. Anvendelsesområde og funktion. 2. Installationsvejledning. a. Installation af føler for devireg 130, 131 og 132. b. Placering af devireg 130,

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere

Montage- og vedligeholdelsesvejledning

Montage- og vedligeholdelsesvejledning Til VVS-installatører Montage- og vedligeholdelsesvejledning Milton EcomLine VR Indholdsfortegnelse Forskrifter, retningslinjer.............. 3 2 Mål, tilslutninger af gas/vand........... 4 3 Montage............................

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD TERMIX Compact 20 VMTD er en komplet unit til styring af husets fjernvarmeinstallation. Brugsvandsopvarmningen foregår gennem en gennemstrømningsvandvarmer og radiatorkredsen

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A. Til brug for den autoriserede VVS-installatør

SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A. Til brug for den autoriserede VVS-installatør SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A Til brug for den autoriserede VVS-installatør ECO 43A TEKNISKE DATA General beskrivelse White Knight

Læs mere

KONDENSERENDE GASKEDEL. Milton HighLine. HighLine 14/24/24 Combi MONTERINGSVEJLEDNING AFTRÆK

KONDENSERENDE GASKEDEL. Milton HighLine. HighLine 14/24/24 Combi MONTERINGSVEJLEDNING AFTRÆK KONDENSERENDE GASKEDEL Milton HighLine HighLine 14/24/24 Combi MONTERINGSVEJLEDNING AFTRÆK INDHOLD side Montering...3 Røggasaftræk...4 Balanceret aftræk...4 Balanceret aftræk, Centroflex...5 Følgende symboler

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

Roth Minishunt. Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum

Roth Minishunt. Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum Roth Minishunt er beregnet til regulering af gulvvarme for et rum. Shunten kan tilsluttes ude i installationen ligesom en radiator til både - strenget og 2-

Læs mere

Montage- og vedligeholdelsesvejledning

Montage- og vedligeholdelsesvejledning Til VVS-installatører Montage- og vedligeholdelsesvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Læs venligst vejledningen nøje igennem før montage og vedligeholdelse Oversigtstegning

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Vejledning for Installation CPI 12

Vejledning for Installation CPI 12 Vejledning for Installation CPI 12 Udgave 2.3 af Maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Bemærk placering i fyrrum mht. pladskrav! Placering i fyrrummet...side 2 Tilslutning

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

CeraPur 65 liter. Varmtvandsbeholder

CeraPur 65 liter. Varmtvandsbeholder CeraPur 65 liter Varmtvandsbeholder CeraPur 65 liter Varmtvandsbeholder 65 L. VVB til Cerapur VVS-nr.: 34 2189 065 850 x 512 x 360 Højde Bredde Dybde Ny Bedre og med løs kappe Monteringsvejledning for

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Gaskedel ZSE 24-4 MFA 6 720 610 783 (02.05) OSW

Gaskedel ZSE 24-4 MFA 6 720 610 783 (02.05) OSW Gaskedel ZSE 24-4 MFA OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter 3 Symbolforklaringer 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Opstart 6 2.1 Før opstart 6 2.2 Start/stop kedel 8 2.3 Start centralvarme

Læs mere

Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI+ Quooker COMBI+ er en køkkenløsning, som både giver kogende og varmt vand. Quooker

Læs mere

Milton EcomLine HR 30, 43 og 60 - en ren gevinst M I L T O N. E c o m L i n e HR 30 HR 43 HR 60

Milton EcomLine HR 30, 43 og 60 - en ren gevinst M I L T O N. E c o m L i n e HR 30 HR 43 HR 60 Milton EcomLine HR 30, 43 og 60 - en ren gevinst M I L T O N E c o m L i n e HR 30 HR 43 HR 60 Milton EcomLine en intelligent kedelinstallation I 1981 introducerede Nefit den første kondenserende kedel

Læs mere

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL KONDENSERENDE MYNUTE GREEN VÆGHÆNGT MILJØVENLIG VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MYNUTE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk Teknologi

Læs mere

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Side 1 Indholdsfortegnelse 1.Betjeningsoversigt 3 2.Energisparetips 5 3.Styringens indstillinger 6 3.1 Styringens driftsarter

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

GEMINA TERMIX BVX UNIT

GEMINA TERMIX BVX UNIT GEMINA TERMIX BVX UNIT Termix BVX er en sammenbygget unit indeholdende et komplet varmesystem, med varmeveksler til rumopvarmning og varmtvandsbeholder til brugsvandsopvarmning. GEMINA TERMIX Navervej

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING. DK Varmtvandsbeholder VIH K 150

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING. DK Varmtvandsbeholder VIH K 150 INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING DK Varmtvandsbeholder VIH K 150 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse af beholderen 1.1 Typeoversigt............................... 4 1.2 Korrekt anvendelse.........................

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Til installatøren Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Væghængt kondenserende gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Læs dette omhyggeligt før montering og service Oversigtstegning

Læs mere

GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD

GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD til direkte fjernvarmetilslutning med gennemstrømningsvandvarmer og anlægsregulering, til forsyning af boligblokke og andre større

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Væghængt kondenserende gaskedel Milton TopLine 80/100 Til brugeren Skal læses omhyggeligt før betjening Forord Kære kunde! Denne vejledning er beregnet til væghængte kondenserende

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

Vejledning for Installation CPI 12

Vejledning for Installation CPI 12 DK Vejledning for Installation CPI 12 Udgave 2.4 af marts 2015 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Bemærk placering i fyrrum mht. pladskrav! Placering i fyrrummet... side 2 Tilslutning

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Monteringsvejledning. Wavin Minishunt

Monteringsvejledning. Wavin Minishunt Monteringsvejledning Wavin Minishunt ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse...2 Driftsvejledning...3 Vedligehold...4 FAQ...5 Monteringsvejledning...6 Opstart...6 Specifikationer...8

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Brugervejledning om varmeforsyning

Brugervejledning om varmeforsyning Brugervejledning om varmeforsyning - En oversigt over anlægget samt svar på ofte stillede spørgsmål Version 1.0 ( 7. oktober 2014) Note til vejledning Dette er en vejledning udarbejdet af beboere i Grøndalsvænge,

Læs mere

Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING. Wavin Minishunt

Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING. Wavin Minishunt Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING Wavin Minishunt Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 FAQ... 5 Monteringsvejledning... 6 Opstart...

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Til installatøren Monteringsvejledning Kaskaderamme Milton TopLine 80/100 Skal læses omhyggeligt før montering Kaskaderamme Milton TopLine 80/100 9 7 1 A2 5 A1 B2 8 B1 6 C2 2 10 3 C1 C1 4 A2 C2 B2 B1 A1

Læs mere

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Aftenens program: Hvem er Megatherm? Opbygning af gulvvarmesystemet. Tilpasning af gulvvarmesystemet. Service på gulvvarmesystemet. Spørgsmål Megatherm-Magneta A/S

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. Super Exclusive Micromix C.S.I.

BRUGER VEJLEDNING. Super Exclusive Micromix C.S.I. BRUGER VEJLEDNING Super Exclusive Micromix C.S.I. caldaie GASKEDLER Super Exclusive Micromix C.S.I. er produceret i overensstemmelse med gældende normer, herunder: - 90/396/CEE - 92/42/CEE - 89/336/CEE

Læs mere

EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk

EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk KONDENSERENDE EXCLUSIVE GREEN VÆGHÆNGT MILJØVENLIG MILJØVENLIG, VÆGHÆNGT, KONDENSERENDE GASKEDEL EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da 0-0.I Kombivandvarmer 00 LW-00 LW Vejledning 009 0/09 da Indhold Information... Tilhørende dele... Tjekliste ved installation... Installation/indstilling af cirkulationspumpe... Pumpekapacitet Kombivandvarmeren

Læs mere

Gaskedel CERAMINI Lavtemperaturkedel med vandkølet brænder

Gaskedel CERAMINI Lavtemperaturkedel med vandkølet brænder Betjeningsvejledning Gaskedel CERAMINI Lavtemperaturkedel med vandkølet brænder $ % $! # 4 ZSN 7/11-6 AE... OSW Kære kunde, Hjertelig til lykke og tak fordi De har besluttet Dem for et topprodukt fra vores

Læs mere

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker-systemet består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er tilsluttet til hanen til

Læs mere

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar.

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar. Tilbehør Sikkerhedsaggregat Pladesæt Cirkulationssæt (top) H-stativ Elektronisk styring Sikkerhedsaggregat Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil og tømmeventil. 6 eller 10 bar. Sokkel Med plader der

Læs mere

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Creating hot water Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Combi vandvarmere 60-110 -160 liter Combivandvarmer til el og central- eller fjernvarme Konstruktion Combivandvarmeren er opbygget som en stålbeholder,

Læs mere

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter Energiløsning UDGIVET JUNI 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af varmtvandsbeholder Der kan opnås en energibesparelse ved at udskifte en ældre varmtvandsbeholder til en ny. Hvis varmtvandsbeholderen

Læs mere

Varmtvandsbeholdere type WJ/KW ================================================================== ====

Varmtvandsbeholdere type WJ/KW ================================================================== ==== Varmtvandsbeholdere type WJ/KW ================================================================== ==== Med spiral til centralvarme 80 l 100 l 140 l --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning type 303: Anlæget skal monteres vandret og fastgøres med 4 skruer. Rørene til cirkulation skal vær min. ½ og max. ¾ og skal monteres

Læs mere

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 INDHOLD INDLEDNING PRÆSENTATION 3 TEKNISKE DATA 4 MONTERINGSVEJLEDNING INSTALLATION 6 AFTRÆK 6 RØRTILSLUTNING 12 ELTILSLUTNING 13 OPSTART 14 INDSTILLINGER

Læs mere

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Indhold Micro Booster unitten... 3 Opstart af unit... 4 Udluftning af unit... 5 Justering af brugsvandstemperatur... 6 Åbne/lukke varmekreds til sommer- og

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Træpillefyr M. www.biovarme.dk

Træpillefyr M. www.biovarme.dk Træpillefyr M www.biovarme.dk Træpillefyr M Gør en forskel for miljøet Nemt at installere og betjene Med en virkningsgrad helt i top er Automatisk optænding og modulerende drift DENVIRO træpillefyr udviklet

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da 0-0.I Combi Cylinder 00-00 LW/LW Cu Vejledning 0 00/0 da Tilhørende dele Service og vedligeholdelse b 9 a 8 0 Afmontering af fronten Ved service og vedligeholdelsesarbejde skal frontpladen afmonteres som

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

Bruger manual For 2-vejs digital manifold

Bruger manual For 2-vejs digital manifold Bruger manual For 2-vejs digital manifold Vigtigt! Denne manual bør læses grundigt inden REFCO DIGIMON digital manifold tages i brug, for at kende instrumentets specifikationer og operation. Disse instruktioner

Læs mere

EuroPur 65 liter Varmtvandsbeholder

EuroPur 65 liter Varmtvandsbeholder EuroPur 65 liter Varmtvandsbeholder 3 EuroPur 65 liter Varmtvandsbeholder 7 719 002 335 65 L. VVB til Europur (fast kappe) 850 x 440 x 360 34 2188 065 850 x 440 x 360 Højde Bredde Dybde Ny Mindre og dog

Læs mere

M I L T O N TopLine. Milton TopLine. Milton introducerer en ny generation af kondenserende gaskedler, som bygger på en patenteret ny flow teknologi.

M I L T O N TopLine. Milton TopLine. Milton introducerer en ny generation af kondenserende gaskedler, som bygger på en patenteret ny flow teknologi. Milton TopLine 80 og 100 - en ny generation af gaskedler M I L T O N TopLine Milton TopLine Milton introducerer en ny generation af kondenserende gaskedler, som bygger på en patenteret ny flow teknologi.

Læs mere

Samle- og installationsvejledning

Samle- og installationsvejledning Samle- og installationsvejledning Alaska Udendørs hot tub 1 Indhold Indhold... 2 Oversigt... 3 Montage... 4 Brugsvejledning... Vedlligeholdelse... Eventuelle mangler eller reklamationer... Service og rådgivning...

Læs mere

Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12

Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12 Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 08 2006 509 Pumpe- og shuntgruppe til gulvvarme i enkeltrum Uponor Push 12/Uponor ElPush 12 er specielt udviklet til tilslutning

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød 1 Indhold Microbooster unitten... 3 Brugsvandscirkulation... 4 Opstart af unit... 5 Udluftning... 6 Justering af brugsvandstemperatur... 7 Åbne/lukke varmekreds

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Installations- og brugsvejledning. VÆGRADIATOR for F-gas og N-Gas Model TS 2000

Installations- og brugsvejledning. VÆGRADIATOR for F-gas og N-Gas Model TS 2000 Installations- og brugsvejledning VÆGRADIATOR for F-gas og N-Gas Model TS 2000 Kosan Gas varenuer 27340 Godkendelse: 0051 Certifikat nr. 51AQ610 Indhold SEKTION 1 GENEREL INSTRUKTION...3 1.1 PRODUKT BESKRIVELSE...4

Læs mere

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL KONDENSERENDE EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI VÆGHÆNGT MILJØVENLIG VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI WWW.BERETTA.DK

Læs mere

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12 6560898 / 010409 1/12 Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavins vvs-afdeling på tlf. 8696 2000, hvis du har brug for råd og vejledning omkring gulvvarmesystemer.

Læs mere

Beregning af rørs modstandskoefficient

Beregning af rørs modstandskoefficient Gasreglementets afsnit A Bilag 9A Juni 1991 Beregning af rørs modstandskoefficient 165 Bilag 9A Beregning af rørs modstandskoefficient Beregning af rørs modstandskoefficient Til beregning af rørs modstandskoefficient

Læs mere

MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING THEMA F AS 23 E

MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING THEMA F AS 23 E THEMA F AS 23 E 1 MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING THEMA F AS 23 E Bemærk : Det er vigtigt at installationen gennemskylles grundigt før kedlen monteres. Snavsfilter skal monteres på returen fra anlæg.

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Thermoblock kondenserende gaskedel VC 506 E

BETJENINGSVEJLEDNING Thermoblock kondenserende gaskedel VC 506 E BETJENINGSVEJLEDNING Thermoblock kondenserende gaskedel VC 506 E Kære Kunde Med Vaillant Thermoblock VC 506 kondenserende gaskedel har De købt et topprodukt fra Vaillant. Betjening af denne gaskedel er

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Super Exclusive Green R.S.I

BRUGERVEJLEDNING. Super Exclusive Green R.S.I BRUGERVEJLEDNING Super Exclusive Green R.S.I BERETTA SUPER EXCLUSIVE GREEN ER PRODUCERET I OVERENSSTEMMELSE MED GÆLDENDE NORMER. CE MÆRKNING ER OPNÅET I OVERENSSTEMMELSE HERMED. CE: 0694BM3380 2 INDEX

Læs mere

Montagevejledning. RIOpanel Integra gulvkonvektor. EN 442-1 ini.dk.08.013/0. www.rio.dk www.hudevad.dk

Montagevejledning. RIOpanel Integra gulvkonvektor. EN 442-1 ini.dk.08.013/0. www.rio.dk www.hudevad.dk Montagevejledning RIOpanel Integra gulvkonvektor Indholdsfortegnelse Tekniske data... 3 Montage af gulvkonvektor... 3 El-installation... 4 Styring af vand... 4 Principskitse for tilslutning... 5 E-diagram...

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af oliekedel I et hus med en ældre oliekedel bør det først undersøges, om det er muligt at skifte til varmepumpe, gasfyr eller fjernvarme.

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning PRO3-VAQ B Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker systemet består af en vacuumisoleret vandbeholder og en Nordic hane til kogende vand eller

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA

ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA 6 720 803 744-00-1O Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A... Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luftvand varmepumpe DVI LV 7, 9 og 12 - den naturlige varme fra luften DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI AS September 2013 Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen... 3 Hovedafbryder...

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

KICKSPACE 800 Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 800 Ventilatorkonvektor 1371144-01 KICKSPACE 800 Ventilatorkonvektor O Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse. Efter

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud.

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud. Dato: 06-2005 Hermed fremsendes uopfordret en brochure mappe med vores udstyr til måling af brændstof forbrug om borde på skibe. Jeg håber at i lige har tid til at gennemse det medsendte. Systemet har

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

CS120i CS150i CS250i

CS120i CS150i CS250i DK INSTALLATIONSVEJLEDNING CS120i CS150i CS250i Udgave 2.4 af august 2013 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Fyrrum og placering af anlæg... side 2 Samling af anlæg... side 3 Tilslutning

Læs mere

Montørvejledning for DTC2200 Energistyring - Version 4

Montørvejledning for DTC2200 Energistyring - Version 4 T1 E T5 V T4 N T3 T2 P Generel beskrivelse DTC2200 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer. Styringen kan benyttes til anlæg med brugsvand og rumvarme i følgende kombinationer: 1: Brugsvands styring

Læs mere