DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel"

Transkript

1 DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING EcomLine HR-kondenserende kedel

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE. INSTALLATION -. Installation generelt -.. Forskrifter -..2 Placeringsmuligheder -..3 Montage -3.2 Lufttilførsel og røggasaftræk Lufttilførsel og røggasaftræk ved lukket system Lufttilførsel og røggasaftræk som split-system Kondensafløb Frostsikring EcomLine HR tryktabs-tabel -5.3 Centralvarme- og brugsvandskredsløb Kredsløb centralvarmevand Gulvvarme Pumpestyring Varmtvandsbeholder med indirekte opvarmning -0.4 Elektriske tilslutninger Tilslutning netspænding 230 V Tilslutning rumregulering Vejrafhængig regulering -.5 Tilslutning til flaskegas - 2. OPSTART 2-2. Påfyldning og udluftning Opstart Indstillinger og kontrol Indstillinger UBA (Universal Brænder Automat) Kontrol af tilslutningstrykket Kontrol og justering af P gas/luft Måling af ioniseringsstrøm Slukning Tømning VEDLIGEHOLDELSE 3-3. Generelt Lille eftersyn Stort eftersyn DIAGNOSE KEDELTILSTAND 4-4. Driftsfunktioner Display- og servicekoder Display- og servicekoder ved normal drift Fejl og årsager Fejldiagnose Fejlårsager og løsninger SPECIFIKATIONER 5-5. Funktion EcomLine HR kedler Generel konstruktion Funktion Tekniske specifikationer Vandmodstand, resterende trykhøjde-tabeller Elektrisk skema Afprøvning føler Målskitser 5-7 BILAG INSPEKTIONSRAPPORT

4 8905 Forord Nefit Buderus, som er Hollands største producent af kondenserende centralvarme kedler, gør en stor indsats for at fremstille kedler, som fungerer så rent og billigt som muligt. Alle HR kedler er kondenserende med et lavt indhold af NOx og CO i røggassen. For brugerne betyder dette en lavere gasregning og et renere miljø. EcomLine HR er desuden en fuldstændigt modulerende kondenserende kedel. Dette betyder, at kedlen løbende tilpasser sig varmebehovet i boligen. Der opnås derved en mere jævn rumtemperatur og som følge heraf en meget høj komfort. EcomLine HR kedler overholder europæiske normer (CE). I første kapitel beskrives installationen af gaskedlen og de gældende forskrifter herfor. Installatøren skal installere anlægget i overensstemmelse med de i Danmark (Gasleverandøren) gældende forskrifter. Endvidere gives der nogle generelle tekniske oplysninger om EcomLine HR kedler samt information om eftersyn, evt. funktionsfejl og deres årsager. Den information, som brugeren har mest brug for, er anbragt på gaskedlen og befinder sig bag døren i form af en brugervejledning.

5 EcomLine HR. Ramme 2. Varmeveksler Ioniseringselektrode Kondensledeplade Sikkerhedsføler Temperatur-/trykmåler Display Gløderør UBA (Universal Brænder Automat) Gasledning /2" Kondensafløb Ø32 mm Brænder Brændertermostat Gasdyse Tilslutning håndterminal 2088 [Dk] Klemrække-tilslutning 20. Ventilator 2. Indsugningsrør 22. Gasrør 23. Luftrør ventilator 24. Cirkulationspumpe 25. Trykslange fra målepunkt til gasblok 26. Returløbs sensor 27. Fremløbs sensor 28. Inspektionshul 29. Fremløb centralvarme Ø 28 mm 30. Retur centralvarme Ø 28 mm 32. Kedel identifikationsmodul (KIM) V tilslutning til ventilator 34. Styrekabeltilslutning ventilator 36. Automatisk udluftning 37. Målepunkt P Resetknappen 42. Serviceknappen

6 . INSTALLATION. Installation generelt EcomLine HR-kedler er udviklet til at blive installeret med balanceret aftræk. Dette indebærer at forbrændingsluften tilføres udefra og at røggasserne udledes til udeluften. EcomLine HR-kedler kan også installeres med splitaftræk. Bemærk de krav der gælder med hensyn til lufttilførsel og røgaftræk for lukket og åbent anlæg, kapitel.2. Navnene på EcomLine HR-kedlerne er dannet således: - HR: Højtydende, kondenserende -, 22, 30, 43, 60: effekt i kw.. Forskrifter Som installatør eller ejer skal De sørge for, at hele anlægget er i overensstemmelse med gældende sikkerheds- og installationsforskrifter. Anlægget er allerede forsynet med stødsikkert stik og dette skal tilsluttes en jordforbundet stikdåse. El-installationen skal være i overensstemmelse med de gældende forskrifter på stedet. Installationen skal have jordforbindelse. Det er forbudt at tilføre kemiske midler (inhibitorer) til centralvarmevandet, (paragraf.3.). Drejer det sig om en EcomLine HR 43 og en EcomLine HR 60, skal gasledningen foran apparatet gå fra en diameter på " eller ¾" til ½". For alle apparater gælder nemlig en apparattilslutning på ½" hvad angår gasledningen. Figur..2. Kortslutningsledning EcomLine HR-HR22 Tabel... Maksimal længde gasledning, der kan forbindes Ledningsdiameter [m] ½ ¾ 5 mm 22 mm 28 mm EcomLine HR EcomLine HR EcomLine HR EcomLine HR EcomLine HR Kortslutningsledning Kortslutningsledning 2009 [Dk] EcomLine HR 43 og en EcomLine HR 60 må ikke tilsluttes med et vandet balanceret aftræk...2 Placeringsmuligheder For at kunne afgøre om det kan lade sig gøre at installere en EcomLine HR kedel i et bestemt rum, skal der tages hensyn til følgende forhold. Hvis EcomLine HR-HR22 installeres som solo kedel uden varmtvandsbeholder, skal varmtvandsbeholderens tilslutninger tilsluttes ved hjælp af en kortslutningsledning (se figur..2.). Ved disse kedelinstallationer bestilles kortslutningsledningen, separat.. Der er eller kan etableres en 230V el-forsyning med jordforbindelse. 2. Der er eller kan etableres tilslutning til afløb i forbindelse med kondensafløb. 3. Kedlens dimensioner og den nødvendige plads til røggasaftræk i det pågældende rum. Der skal være mindst 0 cm spillerum til højre og venstre for kedlen (dog ikke HR -HR22). 4. Udmundingsstedet for aftrækskanalen vælges og installeres efter forskrifterne, herunder iagttages at trykfaldet i aftrækssystemet ikke overstiger det maksimalt tilladte (figur.2.5.). -

7 . INSTALLATION 5. Det frarådes kraftigt at installere gaskedlen i kemisk-aggressive omgivelser, som kan forekomme ved sprøjteanlæg, i frisørsaloner, på steder med store mængder gødning/gylle, eller på steder hvor trichlorethylen, visse limsorter eller andre aggressive kemiske midler opbevares eller forarbejdes. Også ved en lukket opstilling af kedlen vil dens funktion og brugstid blive påvirket negativt. Den bedste løsning i en sådan situation er at lukke fyrrummet hermetisk af fra omgivelserne og at ventilere kraftigt med udeluft. 6. Gældende forskrifter skal overholdes. 7. Den mur, som kedlen skal hænges op på, skal være plan. EcomLine HR kedler anvendes ofte i bestående anlæg. I så fald skal man sørge for at:. Løs snavs fjernes fra rørsystemet ved at skylle det grundigt igennem. 2. Det er forbudt at tilsætte kemiske midler (inhibitorer) til centralvarmevandet. Kontakt Milton hvis dette skule vise sig nødvendigt -2

8 FC 2520 LOW MOx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. INSTALLATION Figur..3. Fjernelse af kappe (EcomLine HR - 22)..3 Montage OBS: Ved installationen må kedlen aldrig anbringes på rørstudsene, der stikker ud under kedlen. Læg apparatet på bagsiden (rammen), eller lad den så længe som muligt stå i emballagen. EcomLine HR kedlen kan udelukkende installeres hængende på væg eller på fastgøringsprofiler. Den mur, som kedlen skal hænges op på, skal være plan. Der kan optræde resonans ved opstillinger på en tyndere mur eller gulv. Om nødvendigt kan der placeres støtteanordning Figur..3.2 Fjernelse af kappe (EcomLine HR ) Ved ophængning af kedlen skal følgende iagttages:. Brug den medleverede skabelon til at bestemme kedlens position og til at aftegne fastgøringshullerne for den medleverede murbøjle. Tag hensyn til: - at der skal være minimalt 0 cm frit rum på begge sider af kedlen (dog ikke HR -22). - den fornødne plads under enheden til kondensafløb og centralvarmetilslutninger. Den fornødne plads til lufttilførselssystemet og røggasaftrækket. 2. Monter EcomLine tag- eller murgennemføringssættet. Gør brug af skabelonen til at bestemme tilslutningspunkterne for røggasaftræk og lufttilførsel (se tillige den medleverede vejledning til gennemføringssættet). 3. Bestem rørføringens placering ved hjælp af de steder, der er angivet på skabelonen. 4. Fastgør murbøjlen. 5. EcomLine HR -22 (se figur..3.) - fjern klemmeskruen på kappens underside; - træk kappen på undersiden ind mod Dem; - løft kappen og træk den fremad. EcomLine HR (se figur..3.2) Fjern kappen:. Træk betjeningslåget på undersiden ind mod Dem. 2. Fjern skruen (under betjeningsvejledningen) 3. Før kabinettet afmonteres, skal låsen ved de fire beslag løsnes med den medfølgende nøgle. Gælder for HR30-HR43 og HR Løsn lukkeanordningerne på begge sider af kappen. 5. Løsn kappen ved at trække den fremad. Løft ikke kappen i lukkeanordningerne 6. Inden De hænger apparatet op, skal tilslutningspladen for røggasaftrækket og lufttilførslen fastgøres på kedlen. 7. Forbind rørene til kedlen og tilslut derefter tag- eller murgennemføringen til tilslutningsstudsene på kedlen. Se de følgende anvisninger for tilslutning af centralvarme, røggasaftræk lufttilførsel og kondensafløb. Bemærk: Betjeningslåget skal åbnes på undersiden. Låget kan løftes op af hængslerne ved forsigtigt at bevæge den mod venstre, mod modstanden. Montage muliggøres igen ved at placere hængslerne overfor hinanden og trykke til der høres et klik (fire hængsler), (gælder ikke for EcomLine HR-HR22). -3

9 . INSTALLATION.2 Lufttilførsel og røggasaftræk Lufttilførsel og røggasaftræk er i overensstemmelse med gældende forskrifter. Enheden kan både installeres dobbeltrørs og koncentrisk. Det maksimale tryktab i det samlede lufttilførsel og røggasaftrækssystem for en EcomLine HRkedel kan aflæses i kapitel.2.5. Ved højere tryktab nedsættes kedlens kapacitet. Tryktabet i det samlede lufttilførsel- og røggasaftrækssystem kan fastsættes ved hjælp af oplysningerne i tabel Lufttilførsel og røggasaftræk ved lukket system Bemærk: Kappe/indre kappe på EcomLine HR kedlen er udført lufttæt og udgør en del af luftvejene. Det er derfor påkrævet, at kappe/indre kappe, når anlægget er i drift, altid er korrekt monteret, og at frontdøren er lukket. Kedlen skal tilsluttes et EcomLine mur- og taggennemføringssæt. Dette sæt er specielt udviklet for EcomLine HR kedlen og er gennemtestet. Det er ikke tilladt at anvende andre mur-/taggennemføringssæt end EcomLine. Der kan også bestilles løse tilslutningsplader hos Milton. - Røggasaftræk tilslutningsplade dobbeltrørs (fig..2..) - Røggasaftræk tilslutningsplade koncentrisk (fig..2..2) Figur.2.. Røggasaftræk tilslutningsplade dobbeltrørs A ø A 2323 [Dk] tværsnit A-A Figur.2..2 Røggasaftræk tilslutningsplade koncentrisk A ø 25 ø A ø [Dk] tværsnit A-A -4

10 . INSTALLATION Figur.2.3. Tilslutning kondensafløb.2.2 Lufttilførsel og røggasaftræk som splitsystem Når EcomLine HR-kedlen installeres med splitaftræk, skal der bestilles en løs tilslutningsplade hos Milton A/S, se fig Ved et højere tryktab end tilladt (tabel.2.5.), nedsættes kedlens kapacitet. indbygget vandiàs áben forbindelse 2 cm Iføige gældende forskrifter 2 cm.2.3 Kondensafløb Tilslutningen for kondensafløbet er anbragt på undersiden af kedlen. Afløbet er forsynet med en hvid markering eller plast slange på HR -HR22. Kondensafløbet fra kedlen skal udføres i et 32 mm kunststofrør med en maksimal længde på 5 m og tilsluttes med fald til et afløbssystem. Der kan ikke udledes til tagrende på grund af frostfare. For at sikre at anlægget virker rigtigt, skal kondensafløbet, afsluttes med en åben forbindelse inden afløbet. Anlæggets kondensafløb må aldrig afspærres! Når anlægget er installeret, skal vandlåsen fyldes med vand for at beskytte omgivelserne mod udstrømmende forbrændingsgasser [DK] svanehals eller vandiàs afløb.2.4 Frostsikring På EcomLine HR kedlen er det ikke nødvendigt med en frostsikring; frostsikringen er integreret med fremløbsføleren. Det øvrige anlæg er ikke sikret mod frost. Frostsikringen aktiveres ved 7 C og slukker ved 7 C. Centralvarme-anlægget er ikke frostsikret. Ved fare for frost i radiator eller ledninger skal kedlens pumpestyring indstilles på stilling 2. Radiatorhanerne skal også åbnes..2.5 EcomLine HR tryktabs-tabel Den maksimale længde af aftræk og friskluftrørene er afhængig af den samlede modstand af alle komponenter hvorved der iagttages at trykfaldet (se tabel.2.5.) ikke overstiger det maksimalt tilladte Figur.2.5. Nefit vandret aftræk 22029A -5

11 . INSTALLATION Tabel.2.5. Tryktabs-tabel Kedel Figur Nefit lodret aftræk EcomLine HR EcomLine HR 22 EcomLine HR 30 EcomLine HR 43 EcomLine HR A Maksimale tryktab [Pa] Røgaftrækskanal 45 bøjning ø 80 mm 0,6,2,8 3,7 8,9 ø 0 mm - 0, 0,2 0,4 0,9 90 bøjning ø 80 mm,2 4,0 6,0,7 26,6 ø 0 mm - 0,2 0,3 0,5, lige rør ø 80 mm pr. meter 0,3 0,8,2 2,2 5,3 ø 0 mm pr. meter - 0, 0, 0,3 0,7 Luftkanal [Pa] 45 bøjning ø 80 mm 0,4 0,7,2 2,3 5,3 ø 0 mm ,2 0,5 90 bøjning ø 80 mm 0,8 2,2 4,0 7,2 6,0 ø 0 mm ,3 0,6 lige rør ø 80 mm pr. meter 0,3 0,5 0,8,5 3,6 ø 0 mm pr. meter , 0,2 Koncentrisk rør [Pa] 45 º bøjning ø 80 / 25 mm 0,3,4 2,0 3,7 6,3 45 º bøjning ø 0 / 60 mm -,,,8 3,5 90 º bøjning ø 80 / 25 mm 0,8 2,2 3,3 6,0 0,0 90 º bøjning ø 0 / 60 mm -,7,8 2,7 5,5 ø 80 / 25 mm pr. meter 0,5,5 2,3 4,0 6,7 ø 0 / 60 mm pr. meter - 0,6,0,8 3,5 Gennemføringer [Pa] Nefit lodret aftræk ø 80 / 25 mm 5,0,0 8,0 34,0 75,5 Nefit lodret aftræk ø 0 / 60 mm ,0 Nefit vandret aftræk ø 80 / 25 mm 3,0 6,5 2,0 22,0 50,0-6

12 . INSTALLATION Figur.3.. Automatisk udluftning 2084 Figur.3..2 Internt kondensafløb 2947_dk Figur.3..3 Principskema for installation af EcomLine HR kedel med AVDO-ventil samt sikkerhedsventil Ventiler 2. Sikkerhedsventil 3. Ekspansionsbeholder 4. AVDO-ventil 5. Udluftning (kun nødvendig ved en EcomLine HR 60).3 Centralvarme- og brugsvandskredsløb.3. Kredsløb centralvarmevand Tilslutningerne for retur- og fremløbsledning i centralvarmekredsløbet er anbragt på undersiden af kedlen. Returledningen har en blå markering, fremløbsledningen en rød. Det anbefales at forbinde kedlen til ledningsnettet ved hjælp af ventiler. Vælg ekspansionsbeholderens størrelse på grundlag af centralvarmevandets temperatur, samlet vandindhold i anlægget og vandets statiske tryk. EcomLine HR kedler er udført med automatisk udluftning, som er placeret på varmevekslerens venstre side (se fig..3..). For EcomLine HR 60 er der i centralvarmeanlægget brug for en ekstra udluftning i returledningen. For at undgå at trykket i kedlen ikke bliver for højt, er det nødvendigt at installere en sikkerhedsventil. I EcomLine HR kedler med ekstern varmtvandsbeholder skal sikkerhedsventilen monteres i returledningen. EcomLine HR -22 er standard forsynet med en sikkerhedsventil i enheden. Hvis der bruges varmtvandsbeholder med indirekte opvarmning, skal ventilen monteres mellem kedlen og trevejsventilen. Kedeltilslutningstykket er udstyret med et kondensudløb. Dette beskytter veksleren mod forurenet kondensat fra røggasaftrækket. I to-strengs anlæg, hvor alle radiatorer er forsynet med termostatiske radiatorventiler, skal vandcirkulationen over kedlen sikres. Dette kan ske med en AVDO-ventil, som placeres mellem fremløbs- og returledning. EcomLine HR-HR22 leveres standard med en AVDO-ventil. Ledningsdiameter skal mindst være på 22 mm for en installeret effekt på 22, og 30 kw og 28 mm for en installeret effekt på 43 kw. Se desuden nedenstående principskema (fig..3..3). apparat ledningsdiameter principskitse EcomLine HR EcomLine HR mm EcomLine HR 30 EcomLine HR mm EcomLine HR mm figur.3..2 Centralvarme vandsiden Temperaturforskellen over kedlen skal ligge mellem 20 og 25 C. Apparatet skal brænde på fuld kapacitet. Under stabiliserede forhold og ved en returtemperaturen på 40 C bør fermløbstemperaturen ligge mellem 60 og 65 C. Er temperaturforskellen mindre end 20 C, så skal gennemstrømningen begrænses ved hjælp af en regulerbar afspærringsventil. EcomLine HR kedler er ikke egnede for anlæg med naturlig vandcirkulation (åbne anlæg). Vigtigt! Det er forbudt at tilsætte kemiske midler (inhibitorer) til centralvarmevandet. Kontakt om nødvendigt leverandøren, hvis dette skulle vise sig nødvendigt. Tæring i centralvarmesystemet afhænger bl.a. af: - vandets kvalitet; - manglende gennemskylning af gamle anlæg ved installation af ny kedel; - diffusion i kunststof (gulv-) varmesystemer. I et korrekt udført, tæt og lukket anlæg optræder der så godt som ingen tæring. Hvis EcomLine HR kedlen tilsluttes et eksisterende anlæg, skal centralvarmevandet først kontrolleres. Hvis det er snavset, skal hele anlægget tømmes for vand og skylles igennem med rent ledningsvand, før kedlen monteres og systemet fyldes (bl.a. på grund af evt. tidligere tilsatte midler). -7

13 . INSTALLATION Kedelvandets kvalitet. Ved et gammelt (eksisterende) system skal kedelvandets ph-værdi fastsættes først (se 5 og 6). Hvis ph-værdien overskrider 8,5, er vandet formodentlig blevet behandlet. Hele centralvarmeanlægget skal tømmes for vand og skylles igennem med rent ledningsvand. Sørg for at anlægget gennemskylles med tre gange så meget vand som kedlen indeholder. 2. Fyld anlægget op med rent ledningvand. 3. Udluft hele anlægget. 4. Sæt anlægget i drift i minimum 5 minutter. 5. Aftap lidt vand ved påfyldnings-aftapningshanen og hæld vandet i en ren flaske. 6. Afmål kedelvandets ph-værdi ved hjælp af en ph-strimmel. Dyp ph-strimlen halvt ned i vandet. Først når strimlen ikke ændrer farve mere, kan phværdien fastsættes. 7. Den afmålte ph-værdi skal ligge mellem 7 og 8,5. Hvis dette ikke er tilfældet skal MILTON kontaktes. Ved større anlæg anbefales det at måle ph-værdien endnu en gang efter ca. en uges tid. Der kan nu kontroleres om der stadig leves op til de specifikationer, der stilles til anlægget. Bemærk: Det er forbudt at behandle vandet med midler der ændrer ph-værdien (kemiske tilsætningsmidler og/eller inhibitorer) og at blødgøre vandet. Anvendelse af frostvæsker (fx ethylenglycol og propylenglycol) i anlægget er ligeledes forbudt. -8

14 . INSTALLATION.3.2 Gulvvarme Hvis der anvendes gulvvarme, også i kombination med et andet varmesystem, skal der undersøges om røret i gulvet er iltdiffusionstæt. Hvis røret i gulvet ikke er 00% iltdiffusionstæt, anvendes der et seperat system. Dette system skal indeholde en egen ekspansionsbeholder, en sikkerhedsventil og en aftapningsmulighed (figur.3.2.). For at adskille centralvarmeanlægget og gulvvarmesystemet kan der anvendes en pladeveksler. For at sikre sig varmt centralvarmevand til gulvvarmeanlægget, er det nødvendigt at montere en differenstrykregulator. En differenstrykregulator sørger også for at der er tilstrækkelig strømning i enheden. Figur.3.2. Principskema tilslutninger gulvvarme for ikke-00% iltdiffusionstætte ledninger T Pi Fremløbsledning (fra kedel) 2. Returledning (til kedel) 3. Termostatisk ventil 4. Ekspansionsbeholder 5. Cirkulationspumpe 6. Varmeveksler 7. Indstillingsventil 8. Fordelerrør (frem) 9. Fordelerrør (retur) 0. Termostat. Kuglehane 2. Manometer 3. Sikkerhedsventil 4. Udluftning 5. Påfyldnings-aftapningshane 6. Gulvvarmerør 7. Sikringstermostat 8. Kortslutningsledning 9. Differenstrykregulator 0 Figur.3.3. Pumpekontakt Type: UBA 400 Max Safety time: 0 sec. CE REG nr: 63 A _dk 0 KW Bemærk: Der ydes ingen garanti ved driftsforstyrrelser eller defekter af anlægget som skyldes direkte tilslutning til gulvvarmesystemet som ikke har diffusionstætte rør..3.3 Pumpestyring I styresystemet til HR kedlerne er der indbygget en pumpestyring. Pumpens efterløbstid kan indstilles ved hjælp af pumpekontakten (figur.3.3.) på Universal Brænder Automaten (UBA, se kapitel 2.3.). I stilling er efterløbstiden 4 minutter, i stilling 2 er efterløbstiden 24 timer. Efter brug af varmtvandsprioritering er der en efterløbstid på 2 minutter, uanset pumpestyringens indstilling. Stilling anbefales ved brug af rumtermostat eller ved kaskadestyring. Stilling 2 anbefales ved brug af udetemperatur-termostat i forbindelse med termostatiske radiatorventiler og ved brug som gulvvarme. Ved fare for frost i dele af anlægget skal kontakten i denne periode indstilles på stilling 2. Bemærk: For at aktualisere pumpevirkningen skal kedlen have været i centralvarmedrift en gang. Hvis der er tilsluttet en udeføler til klemrækketilslutning 7 og 8 og udetemperaturen er lavere end ºC vedbliver pumpen i drift uanset om den står i stilling eller 2. Hvis kedlen ikke har været i drift i længere tid, følger der automatisk med 24 timers mellemrum en testprocedure på 5 minutter for pumpe og ventilator. Tidspunktet herfor afhænger af det tidspukt, hvor netspændigen tilsluttes til anlægget. Efter at netspændingen er afbrudt ved kort at tage stikket ud af stikdåsen, forløber der præcist 24 timer til ovennævnte testprocedure finder sted. Under denne testprocedure viser UBA-displayet koden P. Pumpens specifikationer vises i kapitel 5. og

15 . INSTALLATION Figur.3.4. Tilslutning trevejsventil Trevejsventiltilslutning 24V stikben anlæg B VC 800 AB kedel A stikben i kedel varmtvandsbeholder.3.4 Varmtvandsbeholder med indirekte opvarmning Ecomline HR En EcomLine HR kedel kan tilsluttes en varmtvandsbeholder med indirekte opvarmning ved hjælp af en ¾" eller trevejsventil. Varmtvandsbeholdere fra 00 liter og op efter kan kombineres med en EcomLine HR 30 og en EcomLine HR 43. På kedlen tilsluttes trevejsventilen som følger (figur.3.4.): - AB: Tilslutning til trevejsventil - A : Tilslutning til varmtvandsbeholder - B : Tilslutning til centralvarme-kredsløb Til EcomLine HR apparaterne kan man bruge trevejsventilen af type VC 800, med undtagelse af til EcomLine HR 60. Ecomline HR - 22 EcomLine HR - 22 er standard forsynet med en indbygget trevejsventil. På EcomLine HR - 22 befinder der sig to tilslutninger til en varmtvandsbeholder (se kapitel 5.6). Her kan varmtvandsbeholderens fremløbs- og returledning direkte tilsluttes (rørsæt kan bestilles separat hos Milton A/S). Alle HR-kedler er standard forsynede med indbygget varmtvandsprioritering. Varmtvandsbeholderen med indirekte opvarmning skal forsynes med en Nefit varmtvands sensor (se kapitel.4.5)..4 Elektriske tilslutninger.4. Tilslutning netspænding 230V Den elektriske installation skal overholde de gældende krav, der skal være til jordtilslutning (kapitel..)..4.2 Tilslutning rumregulering Anlægget virker med alle gængse tidsure. Men ved brug af en almindelig tænd/sluk termostat udnyttes de specifikke fordele ved moduleringen på basis af rumtemperatur ikke optimalt af kedlen. Den bedste temperaturregulering i huset fås ved brug af en af de specielt af Nefit Buderus udviklede modulerende regulatorer. -0

16 . INSTALLATION Figur.4.2. Klemmerække, elektriske forbindelser tænd/sluk rumtermostat irt rumtermostat datakommunikation udeføler 24V strømforsyning trevejsventil tilslutning 2042 [Dk] [Dk] [Dk] 2090 [Dk] tænd/sluk rumtermostat irt rumtermostat udeføler Disse er specielt fremstillet med henblik på at udveksle data med UBA-styreenheden. Modulregulatorens virkning er kort sagt, at den beregner den optimale temperatur på centralvarmevandet, afhængig af temperaturen i rummet. Kedlen sørger så for, at denne temperatur nås og holdes, så længe rumtermostaten meddeler, at der er behov for dette. På klemrækken i kedlen findes der 2 forskellige rumregulerings-tilslutninger (se fig..4.2.): Tænd/sluk rumtermostaat På klemrækketilslutning og 2 kan der tilsluttes en almindelig tænd/sluk termostat. Herved fjernes sløjfen. Den maksimalt tilladelige modstand af rumtermostat-kredsløbet andrager 00 Ohm. Hvis tidsuret skal tilsluttes separat 24V-strømforsyning, kan 24V-tilslutning 9 og 0 på klemrækken anvendes til dette formål. Digitalt modulerende irt rumtermostat Den digitalt modulerende irt rumtermostat tilslutttes på klemmerækkens tilslutning 3-4. Tilslutningen er faseneutral..4.3 Vejrafhængig regulering Digitalt modulerende irt rumtermostater med vejrafhængig regulering tilsluttes ligeledes klemmerækketilslutning 3-4. Hvis irt termostaten reguleres vejrafhængigt, forsynes enheden med en udeføler. Reguleringens udeføler tilsluttes klemmerækken i nr Tilslutning til flaskegas EcomLine HR kedlen kan konverteres fra naturgas til flaskegas (propan/butan). Ved konvertering af EcomLine HR er det nødvendigt at udskifte dysen og luftreduktionen i kedlen. Efter udskiftning af gasdysen og luftreduktionen skal tilslutningstrykket på EcomLine HR kedlen kontrolleres og gas/luft differenstrykket skal efterjusteres i henhold til pkt Tilslutningstrykket for flaskegas skal ligge i området mellem mbar. Når en EcomLine installation ændres til at køre med flaskegas skal gasledningen udluftes. For at fjerne al nitrogen fra rørledningen kan det være nødvendigt at rette henvendelse til flaskegasleverandøren for eventuel afbrænding. Propan EcomLine HR EV EcomLine HR 22 EV EcomLine HR 30 EV EcomLine HR 43 EV EcomLine HR 60 EV

17 2. OPSTART Figur 2.. Påfyldnings-aftapningshane 2085 Figur 2..2 Automatisk udluftning 2084 Figur 2..3 Trevejsventilen 2. Påfyldning og udluftning For at fylde centralvarmeanlægget med vand, skal påfyldnings- og aftapningshanen først monteres. Monter påfyldnings- og aftapningshanen i returledningen ved at fjerne den monterede /2" prop (se fig. 2..). Husk pakningen. Derefter foretages følgende:. Afbryd for strømmen. 2. Tilslut en slange til vandledningen og lad den løbe fuld med vand, så der ikke er luft i slangen, og tilslut slangen til anlæggets påfyldningshane. 3. Drej hætten på den automatiske udlufter (øverst til venstre i kedlen (se fig. 2..2) ét slag (hvis den sidder fast). 4. Indstil kontakten på trevejsventilen (se fig. 2..3) i midterstilling (bag blokeringen). 5. Åbn for vandhanen og derefter for påfyldningshanen. 6. Åbn og luk under påfyldningen alle udluftningshaner i anlægget (begynd nedefra), så al luft slipper ud. 7. Fyld så meget vand på, at trykket er på ca. 2 bar, og luk derefter påfyldningshanen. 8. Åbn det lille dæksel forrest på UBA en og sæt testknappen (skorstensfejerknappen) i position. 9. Sæt stikket i vægafbryderen igen og kedlen starter op på centralvarmeproduktion. Kedlen vil nu køre både til centralvarme og til varmtvandsbeholder (såfremt monteret), fordi 3-vejsventilen står i midterstilling. På den måde vil eventuelt luft, der står i varmvandsbeholderen, hurtigt forsvinde. 0.Efter nogle minutters drift i servicestillingen kan testknappen sættes i position 0 igen..kontroller trykmålerens stilling når al luft fra anlægget er fjernet. 2.Luk for vandhanen og skru vandslangen af. Når anlægget har været i drift i ca. en uge, og manometret viser for lav værdi (under,0 bar), skal der fyldes mere vand på anlægget. For lavt tryk kan skyldes, at der stadigvæk er luft i radiatorerne. Men hvis der ofte skal fyldes vand på anlægget, skal årsagen til vandtabet findes. Hvis anlægget ikke fyldes via påfyldnings- og aftapningshanen, kan udluftningen vare længere. Displayet kan i så fald vise kode 2F. I dette tilfælde skal anlægget genstartes ved kort at afbryde for strømmen. Det kan være nødvendigt at gentage denne handling nogle gange

18 2. OPSTART 2.2 Opstart Følgende fremgangsmåde følges: Til brænder Figur 2.2. Målepunkt for tryk på gasreguleringsblok Målepunkt brændertryk Stuvningstryk ventilator Justeringsskrue P (bagved dækslet) Målepunkt fortryk Til brænder Stuvningstryk ventilator Justeringsskrue P (bagved dækslet) Målepunkt brændertryk Målepunkt fortryk. Fyld vandlåsen med vand, inden kedlen tages i brug. 2. Kontroller trykmåleren. Hvis trykket er under,0 bar, skal der fyldes vand på anlægget. 3. Åbn gashanen på gasledningen under kedlen. Hvis der er luft i gasledningen, skal denne først udluftes. 4. Tænd for strømmen. 5. Indstil rumtemperaturregulatoren på en højere temperatur end den nuværende rumtemperatur. 6. Anlægget begynder en startprocedure efter 30 sekunder. Hvis der stadigvæk er luft i gasledningerne, angiver anlægget en ioniseringsfejl. Genstart med resetknappen. Gentag evt. denne handling nogle gange. Åbn evt. målepunktet for fortrykket for at udlufte gasledningen (fig. 2.2.). Luk efter udluftningen målepunktet og ventiler rummet med udeluft. 7. Indstil rumtemperaturen på den ønskede rumtemperatur. 2.3 Indstillinger og kontrol Gastilførsel Gastilførsel Honeywell gasreguleringsblok SIT gasreguleringsblok 25 [Dk] [Dk] Type: UBA 400 Max Safety time: 0 sec Indstillinger UBA (Universal Brænder Automat) Med indstillingspotentiometer, der er anbragt på UBA, kan den ønskede værdi indstilles afhængig af kedlens anvendelse og anlæggets art.. Fremløbstemperatur Det indstillings potentiometer, vist med et radiator symbol, benyttes til indistilling af centralvarmevandets temperatur. dette kan indstilles mellem og 0 (se tabel ). Den højeste idstilling (0) svarer til en temperatur på 90 C. Laveste indstilling () til c.a. 40 C. 2. Brugsvandets temperatur Det indstillings potentiometer, vist med et vandhane symbol, benyttes til indistilling af brugsvandets temperatur, når anlægget er tilsluttet en varmtvandsbeholder (se tabel 2). Den højeste idstilling (0) svarer til en temperatur på 60 C. Laveste indstilling () til c.a. 27 C. CE REG nr: 63 A KW _dk Figur 2.3. Indstillinger UBA [Dk] Fremløbstemperatur Brugsvandstemperatur Dellast Testknap 2-2

19 Tabel 2. OPSTART Indstilling Fremløbstemperatur i C potentiometer Indstillinger Indstillinger af Fremløbstemperatur Tabel Potentiometeret indstilles på den ønskede fremløbstemperatur, afhænging af anlæggets kapacitet og i henhold til tab.3. Fabriksindstilling = 75 C Tabel 2 Indstilling potentiometer Temperatur i varmtvandsbeholder ( C) Dellast Den højeste stilling svarer til 00% effekt, den laveste stilling til 30% af den disponible effekt (se tabel 3). Den maksimale effekt kan indstilles med den underste indstillingsknap. Testknappen er på UBA angivet med et skorstensfejersymbol. Den skal ved normal drift stå i stilling 0. I tilfælde af service/eftersyn kan testknappen sættes i stilling. Kedlen brænder så på fuld effekt. Tabel 2 Indstilling af varmtvandsbeholder-temperatur Tabel 3 Effekt (kw) dellast indstilling ved 80/60 C Tabel 3 Indstilling EcomLine dellast potentiometer HR HR 22 HR 30 HR 43 HR 60 4,8 8,0 9,2 2,6 22,5 2 5,7 9,4,3 5,6 26,4 3 6,6 0,9 3,5 8,7 30,3 4 7,4 2,3 5,6 2,7 34, 5 8,3 3,8 7,7 24,8 38,0 6 9,2 5,2 9,9 27,8 4,9 7 0,0 6,7 22,0 30,9 45,8 8-8, 24, 33,9 49,7 9-9,6 26,3 37,0 53, ,4 40,0 57,5 2-3

20 - max 6 VA OPSTART Figur Målepunkt for tryk på gasreguleringsblok Til brænder Målepunkt brændertryk Stuvningstryk ventilator Justeringsskrue P (bagved dækslet) Målepunkt fortryk Til brænder Stuvningstryk ventilator Justeringsskrue P (bagved dækslet) Målepunkt brændertryk Målepunkt fortryk Kontrol af tilslutningstrykket Mål fortrykket ved at tilslutte et egnet manometer til fortryks-måleniplen i gasblokken. Fortrykket skal være 22 mbar nominelt med kedlen afbrudt. Åben for nogle radiatorer og sæt skorstensfejer knappen i pos. og sørg for, at kedlen er i drift og mål igen fortrykket. Hvis dette tryk afviger mere end 5 mbar, kontrolleres ledningsnettet eller gasleverandøren kontaktes om justering af husregulatoren. Gastrykket behøver ikke at blive indstillet separat. Den modulerende kedel er forsynet med en gasreguleringskombination med en gas/lufttryk-kobling. Herved er gastrykket generelt lig med lufttrykket. Gastilførsel Honeywell gasreguleringsblok Figur 2.3.3a Måling af P gas/luft Honeywell VAC 0 24 VAC Gastilførsel 25 [Dk] [Dk] Figur 2.3.3b Måling af P gas/luft SIT SIT gasreguleringsblok Kontrol og justering af P gas/luft EcomLine HR kedlerne er omhyggeligt testet på fabrikken, men kontrol til det enkelte lands gasart eller ved konvertering til flaskegas skal røggasmåling kontrolleres og gastryk evt. korrigeres. Gas-/lufttrykket skal altid kontrolleres ved service på kedlen. Eventuelle startproblemer kan skyldes en afvigelse mellem gastryk og lufttryk. Den indstillede trykforskel mellem gas og lufttryk er -5 Pa. (-0,05 mbar) på dellast. Der må max. afviges 5 Pa herfra. Kontrol/korrektion P: - Afbryd for kedlen på vægafbryderen eller ved at trække stikket ud. - Tilslut én slange fra manometret til målepunkt P +, som er anbragt på luft/gastilslutningsstykket. I denne tilslutning skal der sættes et T-stykke, som skal tilsluttes tilslutningspunktet for ventilatorens stuvningstryk på gasreguleringsblokken. Den anden tilslutningsslange tilsluttes måleslangen på brændertrykkets målepunkt på gasreguleringsblokken. På SIT gasreguleringsblokken skal skruen fjernes på målepunktet og på Honeywell gasreguleringsblokken skal skuen løsnes (se fig og fig a/b). - Sæt skorstensfejer knappen i pos.. - Tænd igen ved at sættet stikket i og tænde på vægafbryderen. - Tryk på serviceknappen i ca. 5 sek. indtil bogstav Y vises på displayet. - Drej potentiometret for varmtvandsbeholder-temperaturen på minimum stilling. De kan herefter regulere effekten med potentiometret for varmtvandsbeholder-temperatur. - Den målte værdi for P skal være på mellem -0 og 0 Pa. Hvis den målte værdi ligger uden for dette, kan den korrigeres med justeringsskruen til gastrykket på gasblokken (se fig a/b). OBS: Justeringsskruen på Honeywell gasreguleringsblokken er sikret med en stjerneformet hætte, som skal fjernes før indstilling kan foretages. Justeringsskruen kan drejes ved hjælp af en specialnøgle (Torxbit: T40H). Brug korrekt værktøj til justering. OBS: Hvis der er ombyttet på slangerne til gasreguleringsblokken eller målestudsene vil differenstrykket stige når justeringsskruen drejes mod højre. Efter at trykmålingerne er udført, skal trykmåleniplerne atter lukkes godt, og dellastpotentiometret atter indstilles på den ønskede indstilling. Tilslutning P2 - er fra fabrikken lukket med en skrue

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Montage- og vedligeholdelsesvejledning

Montage- og vedligeholdelsesvejledning Til VVS-installatører Montage- og vedligeholdelsesvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Læs venligst vejledningen nøje igennem før montage og vedligeholdelse Oversigtstegning

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING THEMA F AS 23 E

MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING THEMA F AS 23 E THEMA F AS 23 E 1 MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING THEMA F AS 23 E Bemærk : Det er vigtigt at installationen gennemskylles grundigt før kedlen monteres. Snavsfilter skal monteres på returen fra anlæg.

Læs mere

EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk

EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk KONDENSERENDE EXCLUSIVE GREEN VÆGHÆNGT MILJØVENLIG MILJØVENLIG, VÆGHÆNGT, KONDENSERENDE GASKEDEL EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk

Læs mere

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 INDHOLD INDLEDNING PRÆSENTATION 3 TEKNISKE DATA 4 MONTERINGSVEJLEDNING INSTALLATION 6 AFTRÆK 6 RØRTILSLUTNING 12 ELTILSLUTNING 13 OPSTART 14 INDSTILLINGER

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af oliekedel I et hus med en ældre oliekedel bør det først undersøges, om det er muligt at skifte til varmepumpe, gasfyr eller fjernvarme.

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL KONDENSERENDE EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI VÆGHÆNGT MILJØVENLIG VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI WWW.BERETTA.DK

Læs mere

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Aftenens program: Hvem er Megatherm? Opbygning af gulvvarmesystemet. Tilpasning af gulvvarmesystemet. Service på gulvvarmesystemet. Spørgsmål Megatherm-Magneta A/S

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af gaskedel Der kan opnås energibesparelser ved at erstatte både ældre og nye gaskedler med en kondenserende A-mærket gaskedel.

Læs mere

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter Energiløsning UDGIVET JUNI 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af varmtvandsbeholder Der kan opnås en energibesparelse ved at udskifte en ældre varmtvandsbeholder til en ny. Hvis varmtvandsbeholderen

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Til montøren Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Væghængt kondenserende gaskedel Milton CompactLine HR 24 Milton CompactLine Combi HR 24 Læs dette omhyggeligt før montering og service 1 2 3 4 12

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Montagevejledning. RIOpanel Integra gulvkonvektor. EN 442-1 ini.dk.08.013/0. www.rio.dk www.hudevad.dk

Montagevejledning. RIOpanel Integra gulvkonvektor. EN 442-1 ini.dk.08.013/0. www.rio.dk www.hudevad.dk Montagevejledning RIOpanel Integra gulvkonvektor Indholdsfortegnelse Tekniske data... 3 Montage af gulvkonvektor... 3 El-installation... 4 Styring af vand... 4 Principskitse for tilslutning... 5 E-diagram...

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

GAS-PRO.dk. IG gasfyr. Så økonomisk kan komfort være. Gasvarme fra Q-PRO

GAS-PRO.dk. IG gasfyr. Så økonomisk kan komfort være. Gasvarme fra Q-PRO GAS-PRO.dk IG gasfyr Så økonomisk kan komfort være GAS-PRO.dk Det ideelle gasfyr eksisterer Det ideelle gasfyr tilbyder høj komfort, et meget lavt energiforbrug og en attraktiv pris. Står disse ting øverst

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt 1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt Vlås M T Kedel med dispensation fra AT 42 afsnit 2 Tf 2 V5 V2 V Brandsikring V3 1 q:\acadtegn\ars\ars\01 rev 1.dwg Stokerfyret kedel Anlægget

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Certificerede forhandlere Milton arbejder tæt sammen med de bedste varmespecialister i landet, der har den

Læs mere

September 2012. Vedligeholdelse og reparation. Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6. (Hvad gør man når noget går i stykker?

September 2012. Vedligeholdelse og reparation. Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6. (Hvad gør man når noget går i stykker? Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6 Vedligeholdelse og reparation (Hvad gør man når noget går i stykker?) September 2012 Baxi gasfyr og det øvrige varmesystem Nilan VGU (varmt brugsvand) Kloakker

Læs mere

FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL

FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL Instruktion nr. 137246 rev. 4 Rev. dato: 24-02-2003 INSTRUKTION Side 1 FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI FJERNVARMEUNIT TYPE FVU-TD: Direkte tilslutning for 2-strengsanlæg.

Læs mere

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING INDHOLD 1. KOMPONENTBESTYKNING 2. MONTERING 3. FUNKTIONSBESKRIVELSE 4. TEKNISKE DATA 5. ANVENDELSESOMRÅDE 6. INDREGULERING 7. VEDLIGEHOLDELSE 8.

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

Montagevejledning RIOpanel Integra

Montagevejledning RIOpanel Integra Montagevejledning RIOpanel Integra Indholdsfortegnelse Tekniske data...3 Montage af konvektor...3 El-installation...4 Styring af vand...4 Principskitse for tilslutning...5 Vedligeholdelse...6 Termostatstyring

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

Fjernvarmeunit. Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS

Fjernvarmeunit. Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS Fjernvarmeunit Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS KRAV TIL FJERNVARMEUNITS AffaldVarme Aarhus vurdere fjernvarmeunits til enfamilie-installationer med målerstørrelse Qp 1,5 og Qp 2,5

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

BEHOLDERUNITS FJERNVARME

BEHOLDERUNITS FJERNVARME Creating hot water BEHOLDERUNITS FJERNVARME Beholderunits fjernvarme Brugsvandet opvarmes af en varmeveksler monteret direkte i brugsvandet. Varmtvandsbeholderen er beskyttet med METRO EMAPAN emalje der

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT TERMIX COMPACT 20 VX SPLIT-UNIT er en sammenbygget unit indeholdende et komplet varmesystem, med varmeveksler til rumopvarmning og udtag for varmtvandsbeholder. GEMINA

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud.

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud. Dato: 06-2005 Hermed fremsendes uopfordret en brochure mappe med vores udstyr til måling af brændstof forbrug om borde på skibe. Jeg håber at i lige har tid til at gennemse det medsendte. Systemet har

Læs mere

Energiløsning. Konvertering til gas. Anbefaling til gaskedel. Varmtvandsbeholder. Balanceret aftræk. Varmt brugsvand.

Energiløsning. Konvertering til gas. Anbefaling til gaskedel. Varmtvandsbeholder. Balanceret aftræk. Varmt brugsvand. Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2010 - REVIDERET DECEMBER 2014 Konvertering til gas Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en kondenserende gaskedel. Det gælder i områder, hvor der er naturgas,

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

METRONETTE GENNEMSTRØMNINGSUNITS FJERNVARME

METRONETTE GENNEMSTRØMNINGSUNITS FJERNVARME METRONETTE GENNEMSTRØMNINGSUNITS FJERNVARME Creating hot water 1 Fjernvarmeunits med gennemstrømningsvandvarmer system 2, 4 og 6 SYSTEM 6 b c MÅL I MM a 900 a1 160 b 425 c 530 c1 75 c2 85 SIGNATURFORKLARING

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Træpillefyr. Fremtidens miljøvenlige opvarmning

Træpillefyr. Fremtidens miljøvenlige opvarmning Træpillefyr Høj effektivitet Brugervenligt styringsdisplay Selvrensende røgkanaler Automatisk askeudkast 4 modeller: 9, 15, 25 & 42 kw Fremtidens miljøvenlige opvarmning Hvorfor vælge et Ekoheat pillefyr?

Læs mere

MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING ISOMAX F 28 E

MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING ISOMAX F 28 E F 8 E MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING ISOMAX F 8 E Præsentation... Dimensioner... Tekniske data... Varmeanlæg... Varmtvandsproduktion... Kedlen skematisk... Kedlens placering... Aftrækssystemmer... 5-8

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE Ko m bi ke dle r Randersvej/Drejøvej 14 9500 Hobro Tlf. 9852 1000 Fax 9852 3500 info@titanheating.dk www. titanheating.dk Træpillefyr D15P, D20P, D30P og D45P Er bygget

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h Installation, opstart og fejlfinding på DAN RO vandbehandlingsanlæg med kapacitet fra 300 l/h og opefter. Mekanisk installation: RO anlægget anbringes

Læs mere

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel Stående gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit ecocompact VSC 126/2 C / VSC 196/2 C / VSC 246/2 C Nye tider... varme idéer til fremtidssikret

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse

Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse Ved at justere varmesystemet korrekt kan der gennemsnitligt spares 10% af varmeforbruget - uden

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

Gulvvarmefordeler. Alle typerne er med flowmeter, så man nem kan indregulerer gulvvarmesystemet. Gulvvarmesystemet bør indreguleres efter anvisningen.

Gulvvarmefordeler. Alle typerne er med flowmeter, så man nem kan indregulerer gulvvarmesystemet. Gulvvarmesystemet bør indreguleres efter anvisningen. Gulvvarmefordeler 1. Indledning Ifølge DS 469 (Normen for varmeanlæg med vand som varmebærende medium), skal der være en brugervejledning for styringen og regulering af det termiske indeklima. Brugervejledningen

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Teknologien. bag Quooker

Teknologien. bag Quooker Teknologien bag Quooker I denne folder Finder du de tekniske specifikationer til Quooker, samt beskrivelse på hvordan en Quooker fungerer. Haner Vores hanekollektion består af otte modeller; Basic, Classic,

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

MANUAL. El-unit Type 7000

MANUAL. El-unit Type 7000 MANUAL El-unit Type 7000 INDHOLD Transport 2 Placering 2 VVS montering 3 El montering 5 Brugervejledning 6 Vedligeholdelse 6 Overensstemmelses- 6 erklæring Fejlfinding 7 Garantibestemmelser 8 VVS MONTERING

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Montagevejledning LK Cq

Montagevejledning LK Cq Montagevejledning LK Cq UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der er monteret ved varmekredsfordeleren.

Læs mere

Service- og montagevejledning Regnmåler

Service- og montagevejledning Regnmåler - - 1 - - Tillykke med Deres nye Bækmann K regnmåler. De har købt et produkt som med sit enkle og tidløse design vil pryde næsten uanset placering. en er tænkt som et synligt og markant element i havearkitekturen

Læs mere

ME20i - ME40i - ME80i

ME20i - ME40i - ME80i INSTALLATIONSVEJLEDNING ME20i - ME40i - ME80i Udgave 1.3 af Maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes! Samling af fyr... side 2 Tilslutning til varmekreds... side 3 Tilslutning

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Fjernvarme. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a.

Fjernvarme. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarme Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Traverskiftet 1 5881 Skårup Fyn Tlf. 62 23 13 48 Fax 62 23 18 35 e-mail: fjernvarme@skaarupmail.dk

Læs mere

HAPERO. BALANCE / FLASH 15 kw / 25 kw / 35 kw F I R E. Fyrrums version Stueversion ENERGIETECHNIK GMBH PLUG INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK

HAPERO. BALANCE / FLASH 15 kw / 25 kw / 35 kw F I R E. Fyrrums version Stueversion ENERGIETECHNIK GMBH PLUG INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK HAERO ENERGIETECHNIK GMBH LUG & C E R T I F I C A T E FOR MECHANISM & SOFTWARE DESIGN F I R E L U G A N D F I R E. E U INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK BALANCE / FLASH 5 kw / kw / 35 kw s version Stueversion

Læs mere

ecocompact Stående unit med kondenserende gaskedel ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C

ecocompact Stående unit med kondenserende gaskedel ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C ecocompact Stående unit med kondenserende gaskedel ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C Nye tider... varme idéer til fremtidssikret Ideer til intelligent boligkomfort Vaillant har været med lige

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER ontagevejledning LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten. PANNEX BIO 18 Trinløs modulerende VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.dk Tak fordi De valgte PANNEX BIO 18 pillebrænder fra VVS

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service Betjeningsvejledning Kondenserende oliekedel Logano GB125 med brænder Logatop BE Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 019 961-03/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din

Læs mere

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel Driftsvejledning Kondenserende oliekedel COB COB-CS Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING INSTRUKTION M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING DANHEAT A/S Niels Ebbesens vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 E-mail: danheat@danheat.dk Internet: www.danheat.dk Udgave 2009.06

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

Neotherm MiniHeat Golvvarme med lav bygghøjde

Neotherm MiniHeat Golvvarme med lav bygghøjde Golvvarme med lav bygghøjde Neotherm MiniHeat er til renoveringsopgaver og til rum med begrænset indbygningshøjde.. Beskrivning Neotherm MiniHeat gulvvarme, er varmemåtter med 8 mm gulvvarmerør, bundet

Læs mere