Beregning af rørs modstandskoefficient

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beregning af rørs modstandskoefficient"

Transkript

1 Gasreglementets afsnit A Bilag 9A Juni 1991 Beregning af rørs modstandskoefficient 165

2

3 Bilag 9A Beregning af rørs modstandskoefficient Beregning af rørs modstandskoefficient Til beregning af rørs modstandskoefficient kan kurvebladet fig. 9A-2 anvendes, idet strømningen anses for turbulent. Til hjælp ved beregningen anvendes forholdetk/d,hvor k = ækvivalent sandruhed i mm d = indvendig rørdiameter i mm Nedenstående tabel 9A-1 angiver vejledende værdier af den ækvivalente sandruhed. Tabel 9A-1. Vejledende værdier af ækvivalent sandruhed for forskellige rørmaterialer. Det udregnede forhold k/d indsættes i fig. 9A-2 for det turbulente område, hvorved modstandskoefficienten kan bestemmes

4 Bilag 9A Beregning af rørs modstandskoefficient Figur 9A

5 Gasreglementets afsnit A Bilag 10A Juni 1991 Tryktabsberegning af gasledninger med driftstryk større end 100 mbar, men mindre end 4 bar 169

6

7 Bilag 10A Tryktabsberegning af gasledninger med driftstryk større end 100 mbar, men mindre end 4bar Tryktabsberegning af gasledninger med driftstryk større end 100 mbar, men mindre end 4 bar. Ved dimensionering af stikledninger med driftstryk større end 100 mbar kan anvendes en simplificeret udgave af Panhandle-A-formlen Tabel 10A

8

9 Gasreglementets afsnit A Bilag 11A Juni 1991 Eksempler på komfurtilslutninger 173

10

11 Bilag 11A Eksempler på komfurtilslutninger Fig. 11A-1 Eksempler på komfurtilslutninger Følgende installationsløsninger kan anvendes ved tilslutning af gaskomfurer med godkendte installationsslanger

12

13 Gasreglementets afsnit A Bilag 12A Juni 1991 Tæthedsprøvning 177

14

15 Bilag 12A Tæthedsprøvning TÆTHEDSPRØVNING 1. Stikledninger med maksimalt tilladeligt driftstryk større end 100 mbar og mindre end 4 bar 1.1. Tæthedsprøven udføres med prøvetryk 1,5 gange det maksimalt tilladelige driftstryk, dog mindst 1 bar Ved prøven skal jordledningen være dækket, bortset fra samlingerne og ledninger over jord beskyttet af rør, kappe eller lignende Tæthedsprøven udføres på en af følgende måder: - trykket aflæses med manometer. Prøveperioden er 6 timer for ledninger med volumen mindre end 5 liter. For større ledninger er perioden 24 timer. Der må ved prøven ikke forekomme trykfald. Samlinger overpensles med sæbevand eller lignende. - trykket aflæses med differenstrykmåler til en referencebeholder. Aflæsningsnøjagtigheden skal være bedre end 5 mm VS (0,5 mbar). Prøvetiden efter opnået trykstabilisering andrager 3 min. pr. 10 liter rørvolumen; dog ikke under 5 min. Der må ved prøven ikke forekomme trykfald. Samlinger overpensles med sæbevand eller lignende Ved anboring på en gasførende hovedledning skal stikledningen, inkl. samling på hovedledning, tæthedsprøves inden gennemboring af hovedledningen Ved tilslutning til gasførende stikledning tillades montagesamlingen tæthedsprøvet med den aktuelle gas og ved ledningens aktuelle driftstryk, idet samlingen overpensles med sæbevand eller lignende. 2. Stikledninger med maksimalt tilladelige driftstryk mindre end eller lig 100 mbar 2.1. Tæthedsprøven udføres ved prøvetryk 150 mbar, idet det tillades, at ledningen ligger i åben grav. Stikledningen anses for tæt, hvis trykket efter en stabiliseringsperiode på 5min.ikkefalderideefterfølgende5min. Utætheder opsøges ved pensling med sæbevand eller lignende I de tilfælde, hvor stikledningernes rørmateriale og samlinger er beregnet til et højere driftstryk end 100 mbar, kan gasleverandøren kræve, at tæthedsprøven udføres som beskrevet i afsnit

16 Bilag 12A Tæthedsprøvning 3. Ledningsstrækning fra hovedhane til gasmåler 3.1. Tæthedsprøvning af ledningsstrækning fra hovedhane til gasmåler, inkl. evt. hus- eller målerregulatorer, skal udføres med luft ved prøvetryk 150 mbar. Hvis ledningsstrækningen indeholder hus- eller målerregulatorer med sikkerhedsindretninger imod overtryk, skal prøvetrykket afpasses efter aktiveringstrykket for sikkerhedsindretningerne Ledningsstrækningen anses for tæt, hvis trykket efter en stabiliseringsperiodepå5min.ikkefalderideefterfølgende5min. 4. Husledninger 4.1. Husledninger frem til de gasforbrugende apparaters afspærringsindretning tæthedsprøves ved med luft at sætte prøvetryk på 150 mbar på installationen. Hvis der tæthedsprøves frem imod apparaters kombinationsarmatur for indre tæthed, kan prøvetrykket for kontrol af armaturets indre tæthed nedsættes til 50 mbar. I forbindelse med arbejde på eksisterende installationer kan gasleverandøren tillade, at tæthedsprøven udføres med et lavere prøvetryk, dog mindst 30 mbar for 1. gasfamilie, 50 mbar for 2. gasfamilie og 70 mbar for 3. gasfamilie Installationen anses for tæt, hvis trykket efter en stabiliseringsperiode på 5 min. ikke falder i de efterfølgende 5 min. Eventuelle utætheder på installationen opspores ved overpensling med sæbevand eller lignende, eller hvor der er gas i ledningssystemet med gassporeapparat, men aldrig med åben flamme Flaskegasinstallationer, bestående af F-gasflaske med maksimal fyldning indtil 13 kg, påmonteret regulator samt slangeforbindelse til apparat, tæthedsprøves med gas ved overpensling med sæbevand ved installationens driftstryk 30 mbar

17 Gasreglementets afsnit A Bilag 13A Juni 1991 Udluftning af ledningsanlæg 181

18

19 Bilag 13A Udluftning af ledningsanlæg UDLUFTNING AF LEDNINGSANLÆG 1. Stik- og jordledninger 1.1. Fremføring af gas i nye stikledninger med maksimalt tilladeligt driftstryk større end 100 mbar skal ske ved udluftning ved hovedhanen og før tilgangen af husregulatoren Ved fremføring af gas i nye stikledninger med maksimalt tilladeligt driftstryk mindre end eller lig 100 mbar skal udluftning ske ved hovedhanen, hvad enten denne er placeret uden for husmuren eller umiddelbart indenfor Lange stikledninger bør gennemskylles med kvælstof, før fremføring af gas finder sted. 2. Husledninger Ved fremføring af gas i husledninger skal udluftning foretages ved hvert apparat, om fornødent ved apparattilslutningen

20

21 Gasreglementets afsnit A Bilag 14A Juni 1991 Kontrol af hus- og målerregulator 185

22

23 Bilag 14A Kontrol af hus- og målerregulator KONTROL AF HUS- OG MÅLERREGULATOR 1. Under drift kontrolleres, at afgangstrykkets afvigelse falder inden for tolerancerne angivet i tabel 14A- 1. Tabel 14A-1 2. Funktionen af den første overtrykssikring i forbindelse med husregulatoren kontrolleres ved indpumpning af luft på regulatorens afgangsside, til den trykbegrænsende anordning træder i funktion. Det kontrolleres, at aktiveringstrykket opfylder de godkendte specifikationer inden for +/- 5 mbar. 3. Hvis husregulatoren er forsynet med sikring imod for lavt tryk (sikkerhedsafspærringsventil), kontrolleres aktiveringstrykket i henhold til gasleverandørens specifikationer

24

25 Gasreglementets afsnit A Bilag 15A Juni 1991 Røgtabskurver 189

26

27

28

29

30

31

32

33 Gasreglementets afsnit A Bilag 16A Juni 1991 Eftersyn og vedligeholdelse af gasforbrugende apparater 197

34

35 Bilag 16A Eftersyn og vedligeholdelse af gasforbrugende apparater SERVICE PÅ GASFORBRUGENDE APPARATER 1. Generelt Service på gasforbrugende apparater skal udføres systematisk og planlægges ud fra en overordnet vurdering af tilstanden på anlægget. Unødig adskillelse af apparatet bør undgås. De i forbindelse med apparatet godkendte vedligeholdelsesvejledninger skal følges. 2. Mærkat for udført service Efter gennemført service på et apparat med krav om service skal apparatet påføres en mærkat som eksempelvis vist på fig. 16A. Mærkatet kan anvendes i forbindelse med service på andre apparatkategorier. Fig. 16A

36 Bilag 16A Eftersyn og vedligeholdelse af gasforbrugende apparater 3. Servicefrekvenser Tabel 16A1-1 Apparatkategorier kogeborde, gaskomfurer storkøkken, udstyr gasradiatorer med balanceret aftræk Anbefalet servicefrekvens 3-5 år 2-3 år 3-4 år Krav om service, lovpligtigt efter Gasreglementet gasradiatorer, kakkelovne, forrådsvandvarmere med åbent forbrændingskammer 2-3 år gennemstrømningsvandvarmere med åbent forbrændingskammer hvert andet år gennemstrømningsvandvarmere med balanceret aftræk hvert tredje år kombivandvarmere, centralgasvandvarmere med balanceret aftræk og splitaftræk hvert tredje år kombivandvarmere, centralgasvandvarmere med åbent forbrændingskammer hvert andet år gaskedler med atmosfæriske brændere gasblæseluftbændere hvert andet år hvert andet år NB! De anbefalede servicefrekvenser må for de specifikke installationer tilpasses i afhængighed af driftstid, anvendelse, omgivende miljø og driftserfaringer

37 4. Vejledning i servicearbejde 4.1. Generelt for alle apparattyper Følgende punkter skal generelt gennemføres i forbindelse med eftersyn på gasforbrugende apparater: - kontrol af brænderbelastning, flammebillede, måling af CO- og CO 2 indhold i forbrændingsprodukterne - kontrol af gasinstallationens tæthed For så vidt at nogle af ovennævnte kontroller indebærer behov for vedligeholdelse, herunder adskillelse af apparatet, udføres nedenstående: - kontrol af korrekt gastilførsel (og evt. vandtilførsel) til apparatet - rensning af brænder, primærlufttilførsel, varmeveksler og forbrændingskammer - rensning af tændbrænder - kontrol af brænderbelastning (volumetrisk måling/dysetryksmåling) - kontrol af flammebillede, måling af CO- og CO 2 -indholdet i forbrændingsprodukterne - kontrol af frisklufttilførslen og evt. rumventilation - kontrol af aftrækssystemets funktion - evt.rensningafdette Gasblæseluftbrænder (vejledning) - Kontrol af brænderbelastning og måling af CO og CO 2 indholdet i forbrændingsprodukterne (i henhold til vejledning bilag 16C), samt måling af røggastemperatur. - Tæthedsprøve af gasinstallationen. For så vidt at nogle af ovennævnte kontroller indebærer behov for vedligeholdelse, herunder adskillelse af apparatet, udføres nedenstående: - Kontrol af filter og apparathane. - Eftersyn/rensning af fyrboks

38 Bilag 16A Eftersyn og vedligeholdelse af gasforbrugende apparater - Kontrol af aftrækssystemet for tilstopning. - Rensning af luftveje (blæserhjul, -hus, evt. luftfilter samt brænderrør.) - Kontrol af placering af tændelektroder og flammeovervågning. - Kontrol af brænderhoved (dyse/brænderskive) - Tæthedsprøve efter samling af gas eller luftbærende dele. - Opstart af gasbrænder, kontrol af indstilling herunder tilslutnings- og brændertryk, kontrol af brænderbelastning (godkendelsesområde for brænder, maks. belastning for kedel). - Kontrol af flammeovervågning, kontrol af sikkerhedstider (start/drift). - Kontrol af flammestabilitet (visuelt) og kontrolmåling af forbrændingsstabilitet (CO 2, CO, røggastemperatur) I henhold til vejledning bilag 16C. - Beregning af røggastab. - Kontrol af gas- og luftmangelsikringernes korrekte funktion og indstilling. - Kontrol af frisklufttilførsel til opstillingsrummet. - Kontrol af evt. rumudsugnings indvirkning på brænderfunktion (tørretumblere, mekaniske udsugningsanlæg). - Udfyldelse af rapport og påsætning af evt. mærkat Atmosfæriske brændere med åbent forbrændingskammer (gasvandvarmere, gennemstrømningskedler, kombikedler og gaskedler) (vejledning) - Kontrol af dysetryk, måling af COindholdet i forbrændingsprodukterne, visuel kontrol af flammebillede, flammes tabilitet og kontrol af apparatets ydelse (vandvarmere og kombikedler). - Tæthedsprøve af gasinstallationen. For så vidt at nogle af ovennævnte kontroller indebærer behov for vedligeholdelse, herunder adskillelse af apparatet, udføres nedenstående: - Kontrol af apparathane, gas- og vandfilter. - Kontrol og evt. rensning af varmeveksler i henhold til fabrikantvejledning

39 - Kontrol og rensning af brænderrør, primær luftindsugning og dyser. - Kontrol og rensning af evt. pilotbrænder. - Opstart af apparatet, kontrol af tæthed (ved overpensling eller med skumdannende middel) af gasbærende dele efter gasarmatur, kontrol af tilslutningstryk og dysetryk. - Kontrol af tændingssystem og flammeovervågning, kontrol af sikkerhedstid. - Kontrol af flammebilledet (visuelt), kontrol af flammestabilitet (start/drift), kontrolmåling af CO i forbrændingsprodukter. Evt. justering af langsom tænding. - Funktionsprøve af apparatet (varme/varmt vand). - Kontrol af ydelse på apparatet (kun gasvandvarmere og kombikedler) - Kontrol af frisklufttilførsel til opstillingsrummet. - Kontrol af evt. rumudsugnings indvirkning på apparatets driftstekniske funktion, (tørretumblere, mekaniske udsugningsanlæg). - Kontrol af aftrækssystemets funktion (spejlprøve). - Udfyldelse af rapport og påsætning af evt. mærkat. (mærkat skal påsættes apparater med lovpligtigt eftersyn). 4.4 Atmosfæriske brændere med lukket forbrændingskammer (vejledning) - Kontrol af dysetryk, måling af CO indholdet i forbrændingsprodukterne og kontrol af apparatets ydelse (vandvarmere og kombikedler). - Tæthedsprøve af gasinstallationen. For så vidt at nogle af ovennævnte kontroller indebærer behov for vedligeholdelse, herunder adskillelse af apparatet, udføres nedenstående: - Kontrol af apparathane, gas- og vandfilter. - Kontrol og evt. rensning af varmeveksler i henhold til fabrikantanvisninger. - Kontrol og rensning af brænderrør, primær luftindsugning og dyser. - Kontrol og rensning af evt. pilotbrænder. - Opstart af apparatet, kontrol af tæthed ved overpensling eller med

40 skumdannende middel af gasbærende dele efter gasarmatur, kontrol af tilslutningstryk og dysetryk. - Kontrol af tændingssystem og flammeovervågning, kontrol af sikkerhedstid. - Kontrol af evt. luftmangelsikring. - Kontrol af flammebilledet (visuelt), kontrol af flammestabilitet (start/drift), kontrolmåling af CO i forbrændingsprodukter, evt. justering af langsom tænding. - Funktionsprøve af apparatet (varme/varmt vand). - Kontrol af ydelse på apparatet (kun gasvandvarmere og kombikedler). - Udfyldelse af rapport og påsætning af evt. mærkat. 5. Krav til indhold af servicerapport For de gasforbrugende apparater, hvor der i medfør af pkt stilles krav om service, skal servicerapporten som minimum indeholde felter på følgende områder: A: Identifikation af det gasforbrugende apparat - DG/CEnr. - fabrikat og type - aftrækskode / skorstenskode - særligt udmeldte krav til service på dette apparat B: Inspektion - om aftrækssikring er monteret eller ej ja / nej - om inspektionsmulighed for aftræk er etableret ja / nej - om skorstenshætte eller net er etableret ja / nej - frisklufttilførsel OK / ej OK - opstillingsrum korrekt OK / ej OK - tæthed af installation OK / ej OK C: Inspektion / rensning - brænder udført: ja / nej - varmeveksler udført: ja / nej - aftræksrør udført: ja / nej - skorsten udført: ja / nej - kontrol for leca eller andet - granuleret isoleringsmateriale udført: ja / nej

41 D: Funktionskontrol - dysetryk mbar: - indfyret effekt kw: - opstart / flammebillede / stabilitet OK / ej OK - flammesikring / gas/luftvagter OK / ej OK - aftrækssikring OK / ej OK - forbrændingskontrol, CO, CO 2 %: - røgtemperatur C: - kippunkt %: - træk i røgrør mmvs (mbar) - funktion af aftræk OK / ej OK E: Bemærkninger og konklusion - observationer / konstaterede fejl - tiltag til forbedring inden næste service F: Underskrift og identifikation: - autoriseret VVSinstallatør - montørnavn - ID-nr. Acertifikat

42

43 Gasreglementets afsnit A Bilag 16B Marts 1993 Vejledning for installation og afprøvning af aftrækssikring til gasblæseluftbrændere

44

45 Bilag 16B Gasreglementets afsnit A Februar 1999 Vejledning Aftrækssikring til gasblæseluftbrænder Denne vejledning omfatter gasblæseluftbrændere med en belastning til og med 135 kw, monteret på centralvarmekedler tilsluttet "fritstående" skorsten. Pr. 1. januar 1998 skal disse anlæg have monteret en DG-godkendt aftrækssikring. Montering af aftrækssikringer skal ske snarest og senest være udført 1. januar Kravet kan fraviges jævnfør Gasreglement A pkt Krav - at der er træk i aftræk/skorsten - at reset af aftrækssikringen skal ske manuelt Placering Skorsten bagved kedlen aftrækssikringen skal placeres tæt på kedlen aftrækssikringen skal placeres vandret på aftræksrøret Elektrisk montage Aftrækssikringen monteres, så den afbryder fasen mellem hovedafbryderen og overkogningstermostaten. Indkobling i ioniseringskredsen må kun anvendes, hvis brænderleverandøren accepterer dette

46 Bilag 16B Gasreglementets afsnit A Februar 1999 Elektrisk montering i brænderens strømforsyning fremgår af skitsen nedenfor: Almindelig opbygning og montage Aftrækssikringen monteres i et rør, som anbringes vandret på siden af aftræksrøret. Monteringsrør kan være udformet som nedenfor skitseret: Almindelig anvendt brydetemperatur Afprøvning Afprøvning udføres i henhold til fabrikantens / leverandørens forskrift. De fleste aftrækssikringer kan afprøves ved at stikke termoføleren ind i aftræksrøret, når brænderen kører. Aftrækssikringen skal herefter afbryde brænderen efter ca. 2 min. Aftrækssikringen skal afprøves i forbindelse med montage, ved service og ved sikkerhedseftersyn. Når eftermonteringen er gennemført skal VVS-installatøren fremsende færdigmelding til det lokale gasselskab. Eftersyn I forbindelse med service på gasforbrugende anlæg skal aftrækssikringen afprøves og skorsten / aftræk efterses for forvitring, tæring, nedfald af materiale mv. Eftersyn på gasinstallationer skal udføres i henhold til Gasreglementets bestemmelser

47 Gasreglementets afsnit A Bilag 16C December 2005 Vejledning for indregulering af gasblæseluftbrændere, små anlæg

48

49 Bilag 16C Gasreglementets afsnit A

50 Bilag 16C Gasreglementets afsnit A

51 Gasreglementets afsnit A Bilag 17A Juni 1991 Love og bekendtgørelser 205

52

53 Bilag 17A Love og bekendtgørelser 17A Love, bekendtgørelser m.v. Indhold - Lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger (Lov nr. 206 af 27. marts 2000), side

54

55

56 Bilag 17A Love og bekendtgørelser

57

58 Bilag 17A Love og bekendtgørelser

59

60 Bilag 17A Love og bekendtgørelser

61

Eftersyn og vedligeholdelse af gasforbrugende apparater

Eftersyn og vedligeholdelse af gasforbrugende apparater Gasreglementets afsnit A Bilag 16A Juni 1991 Eftersyn og vedligeholdelse af gasforbrugende apparater 197 Bilag 16A Eftersyn og vedligeholdelse af gasforbrugende apparater SERVICE PÅ GASFORBRUGENDE APPARATER

Læs mere

A-7 Afprøvning og ibrugtagning

A-7 Afprøvning og ibrugtagning A-7 Afprøvning og ibrugtagning A-7: Afprøvning og ibrugtagning 7. AFPRØVNING OG IBRUGTAGNING 7.1. Generelle bestemmelser 7.1.1. Efter udførelse, herunder ændring, af enhver gasinstallation skal VVSinstallatøren

Læs mere

Dimensionering af ledninger op til 35 mbar driftstryk

Dimensionering af ledninger op til 35 mbar driftstryk Gasreglementets afsnit A Bilag 8A Juni 1991 Dimensionering af ledninger op til 35 mbar driftstryk 147 Bilag 8A Dimensionering af ledninger op til 35 mbar driftstryk 1. Grundlag for dimensionering Det grundlæggende

Læs mere

A-8 Drift og vedligeholdelse

A-8 Drift og vedligeholdelse A-8 Drift og vedligeholdelse A-8: Drift og vedligeholdelse 8. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE 8.1. Generelt 8.1.1. Brugeren (ejeren) er ansvarlig for den korrekte drift og vedligeholdelse af installationen og

Læs mere

Gasledningers indføring i bygning

Gasledningers indføring i bygning Gasreglementets afsnit A Bilag 7A Juni 1991 137 Bilag 7A GASLEDNINGERS INDFØRING I BYGNING 1. Stikledninger med driftstryk op til 4 bar. Indføring over terræn. 1.1. Stål- eller kobberrør Overgang fra stikledninger

Læs mere

SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A. Til brug for den autoriserede VVS-installatør

SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A. Til brug for den autoriserede VVS-installatør SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A Til brug for den autoriserede VVS-installatør ECO 43A TEKNISKE DATA General beskrivelse White Knight

Læs mere

Brugervejledning DK. Milton A/S Kornmarksvej 8 10 DK 2605 Brøndby Tlf. 46 97 00 00 Fax 46 97 00 01

Brugervejledning DK. Milton A/S Kornmarksvej 8 10 DK 2605 Brøndby Tlf. 46 97 00 00 Fax 46 97 00 01 Brugervejledning Denne instruktion skal opbevares i fyrrummet Brugeren er ansvarlig for at anlægget er i driftsikker stand og at nedenstående punkter overholdes. Før start kontrolleres: at ventiler på

Læs mere

Installations- og brugsvejledning. VÆGRADIATOR for F-gas og N-Gas Model TS 2000

Installations- og brugsvejledning. VÆGRADIATOR for F-gas og N-Gas Model TS 2000 Installations- og brugsvejledning VÆGRADIATOR for F-gas og N-Gas Model TS 2000 Kosan Gas varenuer 27340 Godkendelse: 0051 Certifikat nr. 51AQ610 Indhold SEKTION 1 GENEREL INSTRUKTION...3 1.1 PRODUKT BESKRIVELSE...4

Læs mere

Nu kommer der biogas i naturgasnettet

Nu kommer der biogas i naturgasnettet december 2013 Nu kommer der biogas i naturgasnettet Husk nu at anmelde dit gasarbejde Få hjælp til installation af gaspejse Kun autoriserede installatører må ændre på et aftræk Nye krav om automatisk varmestyring

Læs mere

Gyldighedsområde og terminologi

Gyldighedsområde og terminologi )RUVNULIWHUIRU)JDVLQVWDOODWLRQHUL VNXUYRJQHFDPSLQJYRJQHDXWRFDPSHUHPY -DQXDU GR-B-3 BB Forord Gasreglementets afsnit B-3 er fastsat i henhold til 9, stk. 3 og 15, stk. 1 og 2 i lov nr. 206 af 27. marts

Læs mere

INSTRUKTION OLIEBRÆNDER VVS3000

INSTRUKTION OLIEBRÆNDER VVS3000 INSTRUKTION danheat DYMA & DANHEAT A/S Niels Ebbesensvej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 Udgave 2000.06 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TEKNISK BESKRIVELSE 1.1 Brænderdata 1.2 Komponentbestykning

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser og udvidelse af gasreglementet

Sikkerhedsbestemmelser og udvidelse af gasreglementet Sikkerhedsbestemmelser og udvidelse af gasreglementet Jytte Skytte Nielsen jsn@dgc.dk Lovgrundlag for Gasreglement Lovbekendtgørelse nr. 206 af 27. marts 2000. Populært kaldet Gasloven eller Autorisationsloven.

Læs mere

Stikledningen. Nyt fra DONG Gas Distribution. Nr. 27 Marts 2014. Denne gang om: Ny DGC vejledning om CE-mærkning

Stikledningen. Nyt fra DONG Gas Distribution. Nr. 27 Marts 2014. Denne gang om: Ny DGC vejledning om CE-mærkning Stikledningen Nr. 27 Marts 2014 Nyt fra DONG Gas Distribution Denne gang om: Ny DGC vejledning om CE-mærkning SMS-varsling om gaskvalitetsændringer nedlægges Vejledning til ny G6 måler Erhvervskunder der

Læs mere

INSTALLATIONS OG BRUGERVEJLEDNING JAKA FD. Læs denne instruktion omhyggeligt før installation/brug.

INSTALLATIONS OG BRUGERVEJLEDNING JAKA FD. Læs denne instruktion omhyggeligt før installation/brug. INSTALLATIONS OG BRUGERVEJLEDNING JAKA FD Læs denne instruktion omhyggeligt før installation/brug. - 1 - INDEX Side 1.- BESKRIVELSE AF KEDEL...2 2.- INSTALLATIONS VEJLEDNING...3 2.1.- KEDLENS PLACERING...3

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

Indregulering af varmeproducerende gasfyrede kedelanlæg under 135 kw

Indregulering af varmeproducerende gasfyrede kedelanlæg under 135 kw VVS-branchens efteruddannelse Indregulering af varmeproducerende gasfyrede kedelanlæg under 135 kw Kursusnr.: 42-037 Udgave: 06.03.2009 Introduktion til kurset under 135 kw Introduktion til kurset Kursus

Læs mere

Miljøpræventivt tilsyn

Miljøpræventivt tilsyn Miljøpræventivt tilsyn Navn Adresse Postnr- - By Dato Turnummer BBR. Nr. Skorsten Ildsted Fabrikat Fabrikat Skorstenslysning Skorstenshøjde Længde aftræk Aftrækslysning Skorstenstype Muret skorsten Elementskorsten

Læs mere

Grænseflader mellem Sikkerhedsstyrelsen og Arbejdstilsynet. Gastekniske Dage 15.-16. maj 2012. Kent Eriksen

Grænseflader mellem Sikkerhedsstyrelsen og Arbejdstilsynet. Gastekniske Dage 15.-16. maj 2012. Kent Eriksen Grænseflader mellem Sikkerhedsstyrelsen og Arbejdstilsynet Gastekniske Dage 15.-16. maj 2012 Kent Eriksen Indhold Oprindelig aftale om myndighedsansvar mellem Arbejdstilsynet og Sikkerhedsstyrelsen. Generelt

Læs mere

Lamborghini. Oliebrænder ECO 3R 14-35 KW Monterings og brugsvejledning

Lamborghini. Oliebrænder ECO 3R 14-35 KW Monterings og brugsvejledning Lamborghini Oliebrænder ECO 3R 14-35 KW Monterings og brugsvejledning Installation på kedel: Monter flangen på kedlen med 4 stk M8 mm bolte, vend flangen det lille hul vender op. El-diagram: CO ekstern

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

Sikkerhedstekniske vejledninger til naturgasinstallationer Ring til din gastekniker og få gratis rådgivning vi er til for dig!

Sikkerhedstekniske vejledninger til naturgasinstallationer Ring til din gastekniker og få gratis rådgivning vi er til for dig! Gashåndbogen Sikkerhedstekniske vejledninger til naturgasinstallationer Ring til din gastekniker og få gratis rådgivning vi er til for dig! Indhold Din anmeldelsespligt.......................... 3 Din

Læs mere

Montage- og vedligeholdelsesvejledning

Montage- og vedligeholdelsesvejledning Til VVS-installatører Montage- og vedligeholdelsesvejledning Milton EcomLine VR Indholdsfortegnelse Forskrifter, retningslinjer.............. 3 2 Mål, tilslutninger af gas/vand........... 4 3 Montage............................

Læs mere

OLIEBRÆNDER VVS 2000

OLIEBRÆNDER VVS 2000 1 INSTRUKTION OLIEBRÆNDER VVS 2000 Udgave 2008.09 DYMA & DANHEAT A/S Tlf. +45 97 42 30 99 Fax +45 97 40 27 70 Niels Ebbesens Vej 9, DK 7500 Holstebro Internet www.danheat.dk E-mail danheat@danheat.dk 2

Læs mere

Konflikter mellem BR10 og GR v/ Nils Lygaard TEKNIQ GASTEKNISKE DAGE 2011 DGF. Gastekniske dage Vejle

Konflikter mellem BR10 og GR v/ Nils Lygaard TEKNIQ GASTEKNISKE DAGE 2011 DGF. Gastekniske dage Vejle v/ Nils Lygaard TEKNIQ GASTEKNISKE DAGE 2011 DGF » Terminologi» Effektgrænser» Opstillingsrum» Aftræk» Kondensat» Særlige gasforbrugende apparater» A-mærkede pumper 2 Terminologi og definitioner» Samordning

Læs mere

Installationsvejledning. for KONVEKTIONS-DAMPOVN

Installationsvejledning. for KONVEKTIONS-DAMPOVN Installationsvejledning for KONVEKTIONS-DAMPOVN Serie CUE-106/110 var.01 Model: Analog - elektronisk AGS962 AGS963 Indhold 1.0 KONFORMITETSERKLÆRING... 2 1.1 EU direktiv 2002/96/EC... 2 1.2 Dimensioner

Læs mere

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828.

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828. 6 720 612 662-00.2O Kondenserende gaskedel ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring DA 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger..............

Læs mere

Varmekanon S45 Diesel

Varmekanon S45 Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044863 Varmekanon S45 Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044863 Beskrivelse: Transportabel direkte

Læs mere

REGIONALE FEJLKODER Januar rev.01/nihan INF

REGIONALE FEJLKODER Januar rev.01/nihan INF REGIONALE FEJLKODER Januar 05 - rev.0/nihan INF-0877 Indholdfortegnelse Emne Stikledning (Distributionsselskab) Jordventil Roset Stander - skilt Jordledning Hovedhane Skab Opføringsrør Isolationsstykke

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning 7 747 000 053 02/2005 DK Til installatøren Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Neutraliseringsenhed NE 0.1 Læs dette før montering og vedligeholdelse 1 Generelt 1 Generelt Neutraliseringsenheden

Læs mere

Brugervejledning DK. Hvis anlægget er forsynet med forfilter, bør dettes filterpatron og O-rings pakning desuden udskiftes.

Brugervejledning DK. Hvis anlægget er forsynet med forfilter, bør dettes filterpatron og O-rings pakning desuden udskiftes. Brugervejledning Denne instruktion skal opbevares i fyrrummet Brugeren er ansvarlig for at anlægget er i driftsikker stand og at nedenstående punkter overholdes. Før start kontrolleres: at ventiler på

Læs mere

CS120i CS150i CS250i

CS120i CS150i CS250i DK INSTALLATIONSVEJLEDNING CS120i CS150i CS250i Udgave 2.4 af august 2013 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Fyrrum og placering af anlæg... side 2 Samling af anlæg... side 3 Tilslutning

Læs mere

SÅDAN GØR DU. Drifts monterings og sikkerhedsvejledninger til GR-A installationer i DONG Energy s forsyningsområder.

SÅDAN GØR DU. Drifts monterings og sikkerhedsvejledninger til GR-A installationer i DONG Energy s forsyningsområder. SÅDAN GØR DU Drifts monterings og sikkerhedsvejledninger til GR-A installationer i DONG Energy s forsyningsområder. Indhold Teknikerkort og områder Side 3 4 Teknisk kundecenter Side 5 Anmeldelse Side 6

Læs mere

KONTROL AF AFTRÆK OG SKORSTENE

KONTROL AF AFTRÆK OG SKORSTENE KONTROL AF AFTRÆK OG SKORSTENE Skorstene Kedler med gasblæseluftbrændere er altid tilsluttet en skorsten, der enten er muret eller af metal. Andre kedler med åbent forbrændingskammer kan også være tilsluttet

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Nyt Gasreglement B-5. Installationsforskrifter for F-gas. v./bjarne Holm

Nyt Gasreglement B-5. Installationsforskrifter for F-gas. v./bjarne Holm Nyt Gasreglement B-5 Installationsforskrifter for F-gas v./bjarne Holm Gasreglementets afsnit B-5 Gennemgang af: 1. Baggrund for nyt F-gasreglement. 2. Udarbejdelse af GR afsnit B-5. 3. Gennemgang af Gasreglementets

Læs mere

Gasbranchens installationsanvisninger. Gasbranchens installationsanvisninger

Gasbranchens installationsanvisninger. Gasbranchens installationsanvisninger Gasbranchens installationsanvisninger Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indhold... 3 Kilder... 4 Kontakt... 4 Gaskvalitet... 5 Hjælp til indregulering... 5 Præsentationer fra vvs-kurser 2010 og 2011...

Læs mere

RAPPORT. Test af gasapparater på biogas. Projektrapport April 2011

RAPPORT. Test af gasapparater på biogas. Projektrapport April 2011 Test af gasapparater på biogas Projektrapport April 2011 RAPPORT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 Fax 4516 1199 www.dgc.dk dgc@dgc.dk Test af gasapparater

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

Indregulering af gasapparater i fremtiden Hvad kan man gøre?? Premix brændere

Indregulering af gasapparater i fremtiden Hvad kan man gøre?? Premix brændere Indregulering af gasapparater i fremtiden Hvad kan man gøre?? Premix brændere Kippunkt kurven Nefit turbo Konklusion Der kan opstå problemer ved varierende gaskvaliteter Nogle af kedlerne er

Læs mere

Vedligeholdelse og serviceinstruktioner

Vedligeholdelse og serviceinstruktioner Vedligeholdelse og serviceinstruktioner Bullfinch Superglow 1200 HL Kosan Gas varenr. 20091 Vigtigt! Servicearbejder må kun foretages af autoriseret VVS-installatør. Efter service eller udskiftning af

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Instruktion. til Alcon 3A-50. Centralvarmekedel. for fyring med træ. og andet fast brændsel

Instruktion. til Alcon 3A-50. Centralvarmekedel. for fyring med træ. og andet fast brændsel Instruktion til Alcon 3A-50 Centralvarmekedel for fyring med træ og andet fast brændsel 1. udgave 2003 Indholdsfortegnelse 1 Brugerinstruktion og brugerens ansvar 1.1 Oversigt over kedlen og udstyret 1.2

Læs mere

Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier

Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier Hvorfor en Elsikkerhedsattest? SB afsnit 6, 621.1 Ejeren (brugeren) er ansvarlig for installationens tilstand og vedligeholdelse og skal lade fejl og mangler

Læs mere

FlexTechnic. VLHC- Installation i væksthuse. Instruktion

FlexTechnic. VLHC- Installation i væksthuse. Instruktion FlexTechnic VLHC- Installation i væksthuse Instruktion 1 Placering af maskinen Maskinen skal placeres op til en af siderne I væksthuset, dog så man kan komme omkring maskinen (mindst 50 cm). Maskinen skal

Læs mere

Regnvandsanlæg Krav til afløbsinstallationerne

Regnvandsanlæg Krav til afløbsinstallationerne Regnvandsanlæg Krav til afløbsinstallationerne Inge Faldager,, 1 Afløbsinstallationerne Filtre i jord Tanke i jord Ledninger i jord Overløb Sikring mod tilbagestrømning 2 Filtre 3 Filtre Der skal anvendes

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.15 Februar 2010 Side 1 af 23 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0

Læs mere

Gasreglementets afsnit B-5

Gasreglementets afsnit B-5 Gasreglementets afsnit B-5 Installationsforskrifter for F-gasinstallationer (flaskegasinstallationer) i bolig- og fritidssektoren, midlertidige F-gasinstallationer til festivaler og lignende, mindre erhverv

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

Vores fælles gaskunder har krav på kyndig råd og vejledning, så de trygt kan fortsætte med at bruge gas.

Vores fælles gaskunder har krav på kyndig råd og vejledning, så de trygt kan fortsætte med at bruge gas. marts 2012 God rådgivning hører med til god service Tilsyn finder kun få fejl hos servicefirmaer Tilfredsstillende sikkerhedsniveau i 2011 Indberettede uheld, ulykker og farlige hændelser Gastekniske dage

Læs mere

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Side 1 Indholdsfortegnelse 1.Betjeningsoversigt 3 2.Energisparetips 5 3.Styringens indstillinger 6 3.1 Styringens driftsarter

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Laddomat 21. Lagringsenhed til fastbrændselskedler med akkumuleringstank og varmelegeme.

Laddomat 21. Lagringsenhed til fastbrændselskedler med akkumuleringstank og varmelegeme. Art. nr 11 23 78 Laddomat 21 Lagringsenhed til fastbrændselskedler med akkumuleringstank og varmelegeme. Lagdeling* i akkumuleringstanken er en forudsætning for et nemt og velfungerende fyringsanlæg. Det

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG HORISONTALBLANDER

INSTRUKTIONSBOG HORISONTALBLANDER REV. 2 /08.11.2011 CE/ab 70080DK INSTRUKTIONSBOG HORISONTALBLANDER TYPE NR. 590080 2 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.0.0 FIGURFORTEGNELSE... 2 3.0.0 ADVARSEL... 2 4.0.0 MONTAGE...

Læs mere

basis kan 2001-2011 4,5 3,5 2,5 1,5 0,5 3/9 Lightergas

basis kan 2001-2011 4,5 3,5 2,5 1,5 0,5 3/9 Lightergas HÆNDELSESBESKRIVELSE FOR INDTRUFNE GASULYKKER 2 Indholdsfortegnelsee Ulykkesstatistikk 2 i diagrammer... 3 2 Opgørelse fordelt på gastyper... 5 2. Biogas... 5 2.2 Bygas... 5 2.3 Naturgas... 5 2.4 Flaskegas...

Læs mere

INSTALLATIONS- & BRUGERVEJLEDNING. Væghængt Gaskalorifere MJ MJ-4

INSTALLATIONS- & BRUGERVEJLEDNING. Væghængt Gaskalorifere MJ MJ-4 INSTALLATIONS- & BRUGERVEJLEDNING Væghængt Gaskalorifere MJ MJ-4 STANDARDER MJ væghængt gaskalorifere er fremstillet i henhold til følgende normer: EEC maskin-direktivet 98/37 EEC gas-direktiv 90/396 EEC

Læs mere

Monterings vejledning Qooler sparkling 17i indbygning i køkken.

Monterings vejledning Qooler sparkling 17i indbygning i køkken. Monterings vejledning Qooler sparkling 17i indbygning i køkken. Teknisk data: Mål: H 390mm x B 235mm x D 420mm inkl. luftskjold 230v 50 Hz. 270 w max forbrug Kalkfilter og kulfilter skal skiftes en gang

Læs mere

FOREBYGGELSE AF FORGIFTNINGS- ULYKKER

FOREBYGGELSE AF FORGIFTNINGS- ULYKKER FOREBYGGELSE AF FORGIFTNINGS- ULYKKER Forgiftning Trykforhold Lækagemåling Skorstensfunktion 4/8 Pa måling Efteruddannelse for skorstensfejere Forebyggelse af forgiftningsulykker Kursusmål - Deltageren

Læs mere

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg med MPPT regulator.

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg med MPPT regulator. Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg med MPPT regulator. Tilykke med din nye vedvarende energikilde. Før montage af anlægget bør denne vejledning grundig læses igennem. For optimal ydelse

Læs mere

Bilag 2A. Gasreglementets afsnit A. Juni 1991. Terminologi

Bilag 2A. Gasreglementets afsnit A. Juni 1991. Terminologi Gasreglementets afsnit A Bilag 2A Juni 1991 109 TERMINOLOGI Aftrækskanal er betegnelsen for et aftrækssystem for gasforbrugende apparater med trækafbryder Aftræksrør er betegnelsen for et forbindelsesstykke

Læs mere

Indregulering af gasblæseluftbrændere

Indregulering af gasblæseluftbrændere Indregulering af gasblæseluftbrændere Gasblæseluftbrændere Kippunktmetoden. 7000 Weishaupt G5, CO-emission korrigeret til 0%-vol. O 2 fuld last CO [ppm] 6000 5000 4000 3000 2000 1000 co 0 0 2 4 6 8 10

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T4

Original brugermanual for Skindrenser T4 Original brugermanual for Skindrenser T4 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Skindrenseautomat

Læs mere

Måleudstyr og indregulering af gasforbrugende

Måleudstyr og indregulering af gasforbrugende Måleudstyr og indregulering af gasforbrugende apparater Krav til måleudstyr og indregulering af gasforbrugende apparater Projektrapport Juni 2004 Måleudstyr og indregulering af gasforbrugende apparater

Læs mere

Tørretumblerens tilslutningsmuligheder. Indhold. Anvisninger om installation

Tørretumblerens tilslutningsmuligheder. Indhold. Anvisninger om installation Indhold Tørretumblerens tilslutningsmuligheder Anvisninger om installation Installationsmuligheder Sikkerhedsanvisninger...1 Tørretumblerens tilslutningsmuligheder... 2 Anvisninger om installation... 3

Læs mere

Hvem må lave hvad på kraftvarmeanlæggene?

Hvem må lave hvad på kraftvarmeanlæggene? Hvem må lave hvad på kraftvarmeanlæggene? Kent Eriksen, Sikkerhedsstyrelsen Henrik Andersen, DGC kontrolinstans () DGF Gastekniske dage 2008 Indhold 1. Nyt kraftvarme-anlæg Hvem er ansvarlig for: - Udarbejdelse

Læs mere

Service aftale (indgået med ovenstående)

Service aftale (indgået med ovenstående) Navn Adresse By og post nummer Service aftale (indgået med ovenstående) Følgende er gældende for en serviceaftale indgået mellem Aladdin Naturgas & VVS og private kunder. 1. OM SERVICEBETINGELSERNE Disse

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

2007 Der planlægges indført 10 % stikprøvekontrol på nye naturgasinstallationer.

2007 Der planlægges indført 10 % stikprøvekontrol på nye naturgasinstallationer. Øget sikkerhed på forbrugerinstallationer år for år. Naturgasinstallationer og gasforbrugende apparater er underlagt meget strenge sikkerhedskrav og sikkerhedsniveauet i Danmark hører til blandt de allerhøjeste

Læs mere

Installationsvejledning til installatøren. Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK

Installationsvejledning til installatøren. Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK Installationsvejledning til installatøren Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 1.1 Symbolforklaring

Læs mere

DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN

DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN 13.01.09/FKO 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Varemodtagelse 3 2. Generelt 2.1 Tørkørsel og kavitation 3 2.2 Driftstemperatur og afgangstryk 3 2.3 Minimum flow 3 2.4 Massefylde og

Læs mere

KONDENSERENDE GASKEDEL. Milton HighLine. HighLine 14/24/24 Combi MONTERINGSVEJLEDNING AFTRÆK

KONDENSERENDE GASKEDEL. Milton HighLine. HighLine 14/24/24 Combi MONTERINGSVEJLEDNING AFTRÆK KONDENSERENDE GASKEDEL Milton HighLine HighLine 14/24/24 Combi MONTERINGSVEJLEDNING AFTRÆK INDHOLD side Montering...3 Røggasaftræk...4 Balanceret aftræk...4 Balanceret aftræk, Centroflex...5 Følgende symboler

Læs mere

Den gode energirådgivning Varme M3 Anlægget. Kristian Kærsgaard Hansen

Den gode energirådgivning Varme M3 Anlægget. Kristian Kærsgaard Hansen Den gode energirådgivning Varme M3 Anlægget Kristian Kærsgaard Hansen Generelt - Kapitlerne 24-32 og bilagene 20-26 om: - Varmt brugsvand - Varmefordeling - Varmerør - Kedler - Fjernvarme - Fremgangsmåde:

Læs mere

Gasmekanikermanual. Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 Fax 4516 1199 www.dgc.dk dgc@dgc.

Gasmekanikermanual. Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 Fax 4516 1199 www.dgc.dk dgc@dgc. Gasmekanikermanual Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 970 Hørsholm Tlf. 016 9600 Fax 4516 1199 www.dgc.dk dgc@dgc.dk 011 AFSNIT 1 I manualen behandles de generelle krav til gasinstallationer.

Læs mere

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5. Biogas... 5 Bygas... 5 Naturgas... 5 Flaskegas... 8 Lightergas... 8. Juli 2013 2/8

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5. Biogas... 5 Bygas... 5 Naturgas... 5 Flaskegas... 8 Lightergas... 8. Juli 2013 2/8 hændelsesbeskrivelse for indtrufne gasulykker 22 Indholdsfortegnelsee Ulykkesstatistikk 22 i diagrammer... 3 2 Opgørelse fordelt på gastyper... 5 2. 2.2 2.3 2. 2.5 Biogas... 5 Bygas... 5 Naturgas... 5

Læs mere

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte.

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte. Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte. Gentofte Fjernvarme (GFj) Ørnegårdsvej 17 2820 Gentofte Tlf.: 39 98 81 00 E-mail: fjernvarme@gentofte.dk CVR nr:

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie

Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie RO 253-C, RO 254-C, RO 257-C, RO 257-C/450 KEN A/S Brobyværk, DK-5672 Broby Tlf.: 62 63 10 91, fax: 62 63 16 07 Internet: www.ken.dk, e-mail: ken@ken.dk

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer INDLEDNING Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 9, Højspændingsinstallationer, 4. udgave er udgivet af Elektricitetsrådet og har

Læs mere

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Side 2

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Side 2 Boiler Elektro Monteringsanvisning Side Boiler Elektro (elektrisk vandvarmer) Indholdsfortegnelse Anvendte symboler... 17 Model... 17 Monteringsanvisning 4 Monteringsanvisning Valg af placering og montering...

Læs mere

Vejledning for tilslutning af ladestandere i lavspændingsnettet

Vejledning for tilslutning af ladestandere i lavspændingsnettet Vejledning for tilslutning af ladestandere i lavspændingsnettet - Version 3 Dok. ansvarlig: AFO Sekretær: JBA Sagsnr: 08/98 Doknr: 67 20-11-2009 Vejledning for tilslutning af ladestandere i lavspændingsnettet

Læs mere

INSTRUKTION OLIEBRÆNDER VVS 4

INSTRUKTION OLIEBRÆNDER VVS 4 INSTRUKTION OLIEBRÆNDER VVS 4 Udgave 2008.10 DANHEAT A/S Tlf. +45 97 42 30 99 Fax +45 97 40 27 70 Niels Ebbesens Vej 9, DK 7500 Holstebro Web www.danheat.dk E-mail danheat@danheat.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

PROJEKTMATERIALE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG OVER 1200 kw

PROJEKTMATERIALE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG OVER 1200 kw Installationsoplysninger: Installationsnavn: Installationsnr.: Adresse: Anlægsbeskrivelse: Nyanlæg/ombygning/ændring: Dato: Postnr. + By Apparater med beskrivelse af styrin Forventet tidsplan: Krav om

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVEKSLER

INSTRUKTION KRYDSVEKSLER INSTRUKTION Type KV DANHEAT A/S Niels Ebbesens Vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 E-mail: danheat@danheat.dk Internet: www.danheat.dk Udgave 2009.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

Nyhedsbrev GB312 & GB402 O 2

Nyhedsbrev GB312 & GB402 O 2 Indregulering af GB312 & GB402 på Nordsø gas eller tysk gas. Ved nyopstart korrigeres O 2 indholdet ikke. Buderus gaskedlerne er indreguleret fra fabrikken af på G20 gas. Ved indregulering af allerede

Læs mere

Bestemmelser for Sylvest VVS A/S naturgas-service, samt kontrakt.

Bestemmelser for Sylvest VVS A/S naturgas-service, samt kontrakt. Bestemmelser for Sylvest VVS A/S naturgas-service, samt kontrakt. 1. OM SERVICEBETINGELSERNE Disse servicebetingelser gælder for naturgasinstallationer med en gaskedel eller gasblæseluftbrænder med en

Læs mere

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562 Installations vejledning. TRY TILLYKKE MED DIN NYE SMUKKE SHOWER TRY Tray er en af de mest økonomiske og interessante måder at spare energi og CO2. Tilbagebetalingstiden er kort. Ved at anvende Tray sparer

Læs mere

BETJENINGS- & SERVICEANVISNING KROLL VARMLUFTSOVN TYPE: M 25, M 50, M 70, M 100

BETJENINGS- & SERVICEANVISNING KROLL VARMLUFTSOVN TYPE: M 25, M 50, M 70, M 100 BETJENINGS- & SERVICEANVISNING KROLL VARMLUFTSOVN TYPE: M 25, M 50, M 70, M 100 Indholdsfortegnelse Forskrifter Transportskader 2 Oversigt M 25 3 Oversigt M 50, M 70, M 100 4 Kredsløbsdiagram 5 Strømtilslutning

Læs mere

Aduro 2. Monterings og betjeningsvejledning. For brændeovn. Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro.

Aduro 2. Monterings og betjeningsvejledning. For brændeovn. Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro. Monterings og betjeningsvejledning For brændeovn Aduro 2 Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro.dk - 1 - 1. Montering 1.1 Generelt Aduro brændeovnene er godkendt

Læs mere

Gasreglementets afsnit A

Gasreglementets afsnit A Gasreglementets afsnit A Juni 1991 Sikkerhedsstyrelsen Nørregade 63, 6700 Esbjerg GR-A Forord Forord Gasreglementets afsnit A er fastsat i henhold til 15 i lov nr. 206 af 27. marts 2000 (tidligere i lov

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Til installatøren Monteringsvejledning Kaskaderamme Milton TopLine 80/100 Skal læses omhyggeligt før montering Kaskaderamme Milton TopLine 80/100 9 7 1 A2 5 A1 B2 8 B1 6 C2 2 10 3 C1 C1 4 A2 C2 B2 B1 A1

Læs mere

Milton EcomLine HR 30, 43 og 60 - en ren gevinst M I L T O N. E c o m L i n e HR 30 HR 43 HR 60

Milton EcomLine HR 30, 43 og 60 - en ren gevinst M I L T O N. E c o m L i n e HR 30 HR 43 HR 60 Milton EcomLine HR 30, 43 og 60 - en ren gevinst M I L T O N E c o m L i n e HR 30 HR 43 HR 60 Milton EcomLine en intelligent kedelinstallation I 1981 introducerede Nefit den første kondenserende kedel

Læs mere

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs er

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs er Til brug for praktikperioden forud for Hovedforløbet. Praktik forud for 1. hovedforløb Udføre under vejledning almindeligt installationsarbejde Under vejledning opsætte rendejern og foretage skiferdækning

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

Lægningsinstruktion for jordslanger

Lægningsinstruktion for jordslanger V ø l u n d v a r m e p u m p e r Lægningsinstruktion for jordslanger til Vølund anlæg Optimal udnyttelse af jordens egne ressourcer Member of the NIBE Group Indholdsoversigt Afsnit 1 : Indledning... 2

Læs mere

Forsyning Helsingør Varme A/S Tekniske forskrifter for fjernvarmelevering

Forsyning Helsingør Varme A/S Tekniske forskrifter for fjernvarmelevering Tekniske forskrifter for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse Gyldighedsområde og Definitioner m.v.... Installationer, drift og vedligeholdelse af anlæg... Tilslutning og autorisation... Varmt brugsvand...

Læs mere