FOR. Ingen kapitalejer er forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse hverken helt eller delvis.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOR. Ingen kapitalejer er forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse hverken helt eller delvis."

Transkript

1 V E D T Æ G T E R FOR B O C O N C E P T H O L D I N G A / S 1. Selskabets navn er BoConcept Holding A/S. Selskabets binavn er Denka Holding A/S (BoConcept Holding A/S). Selskabets hjemsted er Herning Kommune. Selskabets formål er at drive møbelfabrikation og handel med møbler samt dermed beslægtet virksomhed. Aktiviteterne udøves udelukkende gennem datterselskaber. 2. Selskabskapitalen er kr , opdelt i A-kapitalandele, fordelt i kapitalandele á kr. 10,00 eller multipla heraf og B-kapitalandele, fordelt i kapitalandele á kr. 10,00. Selskabskapitalen er fuldt indbetalt. Ingen kapitalejer er forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse hverken helt eller delvis. 3. Der gælder særlige regler om stemmeret samt om fortegningsret ved udvidelse af selskabskapitalen - i øvrigt har ingen kapitalandele særlige rettigheder. A-kapitalandelene lyder på navn og kan kun lyde på navn. B-kapitalandelene registreres gennem VP Securities A/S, og lyder på ihændehaveren, men kan noteres på navn i selskabets ejerbog. Side 1

2 A-kapitalandelene er ikke-omsætningspapirer. B-kapitalandelene er omsætningspapirer. Ejerbogen føres på selskabets vegne af VP Securities A/S, Weidekampsgade 14, PO Box 4040, 2300 København S, jf. Selskabslovens Forøgelse af selskabskapitalen sker enten med både A- og B-kapitalandele efter forholdet mellem de to kapitalklasser på udvidelsens tidspunkt, eller med enten A-kapitalandele eller B-kapitalandele. Såfremt selskabskapitalen udvides ved tegning, har kapitalejerne, med mindre generalforsamlingen ved særlig beslutning træffer anden bestemmelse, ret til forholdsmæssig tegning af de nye kapitalandele, således at A-kapitalejerne alene har ret til at tegne nye A-kapitalandele og B- kapitalejerne alene nye B-kapitalandele, hvor udvidelsen omfatter både A-kapitalandele og B- kapitalandele, medens der tilkommer begge kapitalklassers kapitalejere forholdsmæssig ret til tegning af de nye kapitalandele, hvor udvidelsen omfatter A-kapitalandele eller B-kapitalandele. Kapitalandele hidrørende fra en kapitaludvidelse skal - med hensyn til rettigheder, indløselighed og omsættelighed, om de skal lyde på navn eller kan lyde på ihændehaveren, om de er omsætningspapirer eller ikke-omsætningspapirer samt deres fortegningsret ved senere kapitaludvidelser - ganske svare til de hidtidige kapitalandele i den pågældende kapitalklasse. Kapitalandelen giver ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra tidspunktet for kapitalforhøjelsens registrering, medmindre andet er bestemt i forhøjelsesbeslutningen. Rettighederne indtræder senest 12 måneder efter registreringen. 5. I tilfælde af, at en kapitalejer ønsker at afhænde en eller flere A-kapitalandele, skal disse via bestyrelsen tilbydes på vegne de andre A-kapitalejere til en pris, der ikke må være lavere end gennemsnittet af de kurser, der i de sidste tre måneder forud for tilbudets fremsættelse er konstateret som køberkurs på Nasdaq OMX Copenhagen for B-kapitalandelene. Tilbuddet skal være ledsaget af en attest fra et pengeinstitut eller en fondsbørsvekselerer angående den nævnte gennemsnitskurs. Skulle der i de sidste tre måneder ingen kursnotering af B-kapitalandele have fundet sted, skal A-kapitalandelene, der ønskes afhændet, tilbydes til en pris, som ikke er lavere end, hvad et af bestyrelsen udpeget pengeinstitut eller fondsbørsvekselererfirma vurderer B- kapitalandelene til på det pågældende tidspunkt. Side 2

3 Bestyrelsen skal omgående meddele de forkøbsberettigede tilbudets indhold, og de forkøbsberettigede har en frist for accept på 30 dage. Inden 30 dage efter accept af et sådant tilbud skal bestyrelsen meddele den pågældende kapitalejer, om der er andre kapitalejere, som ønsker at overtage den pågældende kapitalpost. Købesummen erlægges inden en måned efter dennes accept. Såfremt de øvrige A-kapitalejere ikke, eller ikke fuldt ud, udnytter den dem tilkomne forkøbsret til de udbudte A-kapitalandele, har den kapitalejer, der ønsker at sælge, ret til at sælge inden for en periode på tre måneder, hvad de andre A-kapitalejere ikke måtte ønske at købe, til tredjemand på samme vilkår, til en pris, der ikke må være lavere end den, der er tilbudt de øvrige A-kapitalejere. Efter udløbet af denne frist skal reglen om forkøbsret på ny iagttages. Kapitalandelens overgang ved arv eller kapitalandelenes overdragelse i levende live til ægtefælle, livsarvinger eller til stifternes familiefonds omfattes ikke af nærværende bestemmelse. De i denne paragraf fastsatte bestemmelser finder tilsvarende anvendelse ved tvangssalg gennem bobehandling eller ved kreditor forfølgning i øvrigt. Der gælder ingen indskrænkninger i B-kapitalandelenes omsættelighed. 6. Udbytte til A-kapitalejerne udbetales til disse under de i ejerbogen noterede adresser. Udbytte til B-kapitalejerne udbetales gennem VP Securities A/S i henhold til den der foretagne registrering. Allerede forfaldent udbytte, der ikke er hævet 5 år efter den dag, det forfaldt til betaling, tilfalder selskabets reservefond (eller dispositionsfond) og udstedte kuponer er derefter uden gyldighed overfor selskabet. 7. Bortkomne kapitalandele, interimsbeviser, tegnings- og ejerbeviser, kuponer og taloner kan mortificeres uden dom efter lovgivningens til enhver tid herom gældende bestemmelser. Side 3

4 7 A. Stk. 1. På generalforsamlingen den 28. august 2007 er der vedtaget retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og andre udvalgte, ledende medarbejdere, som offentliggjort på selskabets hjemmeside. Stk. 1 gælder for de tegningsretter, der er nævnt i vedtægternes 7 C, stk. 1. Stk. 2. På generalforsamlingen den 25. august 2010 er der vedtaget reviderede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og andre udvalgte, ledende medarbejdere, som er offentliggjort på selskabets hjemmeside. Stk. 2 gælder for de tegningsretter, der er nævnt i vedtægternes 7 B og 7 C, stk B. Generalforsamlingen har den 25. august 2010 bemyndiget bestyrelsen til at udstede tegningsretter, der kan give ret til at tegne op til nominelt kr. ( stk.) B-kapitalandele. Bemyndigelsen er gældende frem til den 30. april Tegningsretterne kan kun tildeles bestyrelsen, direktionen og andre ledende medarbejdere i henhold til de overordnede retningslinier i incitamentsprogrammet. Bemyndigelsen kan kun udnyttes ved udstedelse af tegningsretter, der giver ret til at tegne B-kapitalandele til disses markedskurs på tidspunktet for tildelingen af tegningsretten med en maksimal rabat på 10 %. 7 C. Stk. 1. Generalforsamlingen har den 28. august 2007 bemyndiget bestyrelsen til at forhøje selskabskapitalen med B-kapitalandele op til nominelt kr. ( stk.) Bemyndigelsen er gældende frem til 30. september Kapitalforhøjelsen kan kun ske ved indbetaling af kontanter. Kapitalforhøjelsen kan kun gennemføres ved, at bestyrelsen, direktionen og andre udvalgte, ledende medarbejdere udnytter den af dem tildelte tegningsret i perioden 29. august 2007 til 30. juni De nye B-kapitalandele er omsætningspapirer og er registreret gennem VP Securities A/S og lyder på ihændehaver, men kan noteres på navn. Der er ikke indskrænkninger i kapitalandelenes omsættelighed. Ingen kapitalejer er forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse hverken helt eller delvist. Side 4

5 Stk. 2. Generalforsamlingen har den 25. august 2010 bemyndiget bestyrelsen til at forhøje selskabskapitalen med B-kapitalandele op til nominelt kr. ( stk.). Bemyndigelsen er gældende frem til den 30. september Kapitalforhøjelsen kan kun ske ved indbetaling af kontanter. Kapitalforhøjelsen kan kun gennemføres ved, at bestyrelsen, direktionen og andre udvalgte, ledende medarbejdere udnytter den af dem tildelte tegningsret i perioden 26. august 2010 til 30. juni De nye B-kapitalandele er omsætningspapirer og er registreret gennem VP Securities A/S og lyder på ihændehaver, men kan noteres på navn. Der er ikke indskrænkninger i kapitalandelenes omsættelighed. Ingen kapitalejer er forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse hverken helt eller delvist. 7 D. Bestemmelsen er udgået, idet bemyndigelsen er udnyttet. 7 E. Stk. 1. Bestyrelsen er af generalforsamlingen den 27. august 2009 bemyndiget til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling til ad en eller flere gange at træffe beslutning om optagelse af lån mod udstedelse af konvertible gældsbreve uden fortegningsret for de hidtidige kapitalejere. De konvertible lån kan højst andrage kr Vilkårene for optagelse af de konvertible lån fastsættes af bestyrelsen, herunder lånevilkår og fastsættelse af regler og vilkår for konvertering af lånene samt de i Selskabslovens 172 nævnte forhold. Bestyrelsen er som et led i bemyndigelsen bemyndiget til ved gennemførelse af konverteringen at udvide selskabskapitalen gennem udstedelse af nye B-kapitalandele. Denne bemyndigelse er gældende indtil 5 år efter de konvertible gældsbreves udstedelse. Stk. 2. Nye B-kapitalandele, der udstedes som følge af denne bemyndigelse, skal have samme rettigheder som selskabets eksisterende B-kapitalandele i henhold til selskabets vedtægter. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye B-kapitalandeles omsættelighed. De nye B-kapitalandele skal være omsætningspapirer og skal lyde på ihændehaveren. De nye B-kapitalandele kan sammen med selskabets eksisterende B-kapitalandele registreres i en værdipapircentral og optages til handel på Nasdaq OMX Copenhagen A/S. Bestyrelsen bemyndiges til at fastsætte de øvrige vilkår for udstedelsen af de nye kapitalandele i henhold til denne bemyndigelse samt til at ændre vedtægterne i overensstemmelse hermed. Side 5

6 8. Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Selskabets generalforsamlinger afholdes efter bestyrelsens bestemmelse i Herning kommune. Den ordinære generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter en generalforsamlings- eller bestyrelsesbeslutning, eller såfremt det begæres af selskabets revisor eller af kapitalejere, der ejer mindst 5% af selskabets kapital. Begæring herom skal ske skriftligt til bestyrelsen og være ledsaget af formuleret forslag. Generalforsamlinger skal da indkaldes senest 2 uger, efter det er forlangt. Selskabet skal senest 8 uger før dagen for den påtænkte afholdelse af den ordinære generalforsamling offentliggøre datoen for den påtænkte afholdelse af generalforsamlingen, samt datoen for de seneste fremsættelse af krav om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen for kapitalejere. Fristen for fremsættelse af krav optaget på generalforsamlingen kan tidligst være 6 uger før den ordinære generalforsamling. Generalforsamlinger indkaldes ved bekendtgørelse i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system og et lokalt dagblad. Indkaldelse skal endvidere ske ved offentliggørelse på selskabets hjemmeside. Indkaldelse skal endvidere ved brev tilgå de i ejerbogen noterede kapitalejere, som har fremsat begæring herom. Skriftlig indkaldelse sendes til den i ejerbogen noterede adresse. Indkaldelsen til generalforsamlingen skal endvidere offentliggøres i en børsmeddelelse til Nasdaq OMX Copenhagen A/S. Børsmeddelelsen skal indeholde alle forslag fra bestyrelsen, der er kursrelevante. Børsmeddelelsen sker samtidigt med indkaldelsen af kapitalejerne. Indkaldelse skal ske med mindst 3 ugers og højst 5 ugers varsel. Side 6

7 9. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Ledelsesberetning 3. Fremlæggelse af årsrapport 4. Godkendelse af årsrapport, herunder beslutning om decharge for direktion og bestyrelse samt beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af revisor 7. Eventuelt Senest 2 uger før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag - samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport - fremlægges til eftersyn for kapitalejerne på selskabets kontor og samtidig tilgå de i ejerbogen noterede kapitalejere, som har fremsat begæring herom. Endvidere skal selskabet i en sammenhængende periode på mindst 3 uger begyndende senest 3 uger før generalforsamlingen gøre følgende oplysninger tilgængelige for sine kapitalejere på sin hjemmeside: indkaldelsen, det samlede antal kapitalandele og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, herunder det samlede antal for hver kapitalklasse, dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, dagsordenen, de fuldstændige forslag og formularer, som skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og per brev. 10. Enhver kapitalejer er berettiget til at møde på generalforsamlingen, når han senest tre dage forud for dennes afholdelse imod behørig legitimation har erholdt adgangskort på selskabets kontor. Adgangskort udleveres endvidere til kapitalejere noteret i selskabets ejerbog eller mod forevisning af udskrift fra Værdipapircentralen, som ikke må være dateret senere end 3 dage før generalforsamlingsdagen, og som viser, at der er sket registrering af vedkommende kapitalejer senest én uge før generalforsamlingen. Side 7

8 Hvert A-kapitalandelsbeløb på kr. 10 giver 10 stemmer. Hvert B-kapitalandelsbeløb på kr. 10 giver 1 stemme. Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt. Det er en forudsætning for at kunne udøve stemmeretten på en kapitalandel, der er erhvervet ved overdragelse, at kapitalandelen er blevet noteret i ejerbogen eller kapitalejeren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse. Selskabets generalforsamlinger er åbne for pressen. 11. Alle på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal, for så vidt der ikke efter Selskabsloven eller nærværende vedtægter kræves særligt stemmeflertal. Til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne eller selskabets opløsning kræves dog, at kapitalejere svarende til mindst halvdelen af det samlede antal stemmer i selskabet er repræsenteret på generalforsamlingen samt at beslutningen tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede selskabskapital. Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret halvdelen af det samlede antal stemmer i selskabet, men forslaget er vedtaget med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den repræsenterede stemmeberettigede selskabskapital, skal der inden 3 uger indkaldes til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til antallet af repræsenterede stemmer. Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten og mindst et af de medlemmer af bestyrelsen, der var til stede på generalforsamlingen. Selskabet skal for hver beslutning fastslå: hvor mange kapitalandele, der er afgivet gyldige stemmer for, den andel af selskabskapitalen, som disse stemmer repræsenterer, det samlede antal gyldige stemmer, antallet af stemmer for og imod beslutningsgrundlaget og, hvis det er relevant, antallet af stemmeundladelser. Selskabet skal senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse offentliggøre afstemningsresultaterne på sin hjemmeside. Side 8

9 12. Selskabet ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 3-9 medlemmer. Bestyrelsen vælges for et år ad gangen, men kan genvælges. Ved indtrædende vakance fungerer bestyrelsen indtil næste ordinære generalforsamling. Bestyrelsen har den overordnede ledelse i alle selskabets anliggender. Den vælger af sin midte en formand og kan vælge 1-2 næstformænd, der hver for sig fungerer ved formandens forfald. Ingen beslutning kan træffes på bestyrelsesmøder, hvor ikke et flertal af bestyrelsens medlemmer er til stede. Beslutningen træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed gør formandens subsidiært næstformandens stemme udslaget. Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der skal underskrives af bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen antager en direktion på et til fire medlemmer og fastsætter vilkårene for direktørernes kompetence. Selskabet tegnes af en direktør i forening med et medlem af bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan endvidere meddele kollektiv prokura. 13. Selskabets årsrapporter revideres af en eller flere af generalforsamlingen valgte statsautoriserede revisorer. Revisor vælges for et år ad gangen af generalforsamlingen. Revisors honorar godkendes af bestyrelsen. Side 9

10 14. Selskabets regnskabsår er fra 1. maj til 30. april. *** Senest ændret den 25. august Side 10

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

Vedtægter for Novo Nordisk A/S

Vedtægter for Novo Nordisk A/S Vedtægter for Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Aktiekapital... 3 4. Aktier og ejerbog... 3 5. Forhøjelse af aktiekapitalen... 4 6. Generalforsamlingen, afholdelsessted

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Selskabets navn,

Læs mere

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8 Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218 Side 1 af 8 Side 2 af 8 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1. Selskabets navn er Auriga Industries A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S

V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S V E D T Æ G T E R for InterMail A/S Maj 2006 g:\023098-005060\000064 NAVN: 1: Selskabets navn er InterMail A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene National Industri A/S (InterMail A/S)

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S. CVR-nr. 58 21 06 17. Albertslund

VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S. CVR-nr. 58 21 06 17. Albertslund VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S CVR-nr. 58 21 06 17 Albertslund Selskabets navn, hjemsted og formål: 1. Selskabets navn er Brødrene A. & O. Johansen Aktieselskab. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER for DLR Kredit A/S

VEDTÆGTER for DLR Kredit A/S VEDTÆGTER for DLR Kredit A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er DLR Kredit A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Dansk Landbrugs Realkreditfond A/S. 2. FORMÅL Selskabets formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er drive fabrikions- og handelsvirksomhed,

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 12. marts 2009

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 12. marts 2009 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 12. marts 2009 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1760 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 12. marts 2009 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S 10. januar 2014 CVR-nr. 62 72 52 14 Vedtægter for NKT Holding A/S I Selskabets navn og formål 2 II Aktiekapitalen og aktionærerne 2 III Generalforsamlingen 8 IV Bestyrelse og direktion 10 V Revision 12

Læs mere

Vedtægter for NunaMinerals A/S

Vedtægter for NunaMinerals A/S Vedtægter for NunaMinerals A/S 1. Navn og hjemsted 1.01 Selskabets navn er NunaMinerals A/S. 1.02 Selskabets hjemsted er Nuup Kommunea. 2. Formål 2.01 Selskabets formål er: på kommerciel basis at medvirke

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz og Jensen A/S. 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106)

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106) V E D T Æ G T E R for NEUROSEARCH A/S (CVR nr. 12546106) 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED og FORMÅL Selskabets navn er NeuroSearch A/S. 1. 2. Selskabets formål er at drive investering, forskning, handel, fabrikation

Læs mere

Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917

Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabsmeddelelse nr. 12/2013 5. december 2013 Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Coloplast A/S. Selskabet driver endvidere virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn og formål 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment Technologies

Læs mere