Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag"

Transkript

1 Bilag 1: Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag NKT Holding A/S ordinære generalforsamling tirsdag den 25. marts 2014 Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i Fremlæggelse af revideret årsrapport. 6.2 Som følge af det forøgede arbejde bestyrelsesformanden har haft i forbindelse med den ændrede governancestruktur i NKT Holding A/S, der trådte i kraft pr. 1. juli 2013, foreslås det, at bestyrelsesformanden for 2013 ekstraordinært vederlægges med DKK. 3. Godkendelse af årsrapport. 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 4. Bestyrelsens forslag til anvendelse af overskud. Bestyrelsen foreslår, at der for regnskabsåret 2013 udbetales udbytte til aktionærerne på 3,50 DKK pr. aktie à nominelt 20 DKK, svarende til en samlet udbyttebetaling på DKK baseret på selskabets registrerede aktiekapital. 5. Meddelelse af decharge for direktion og bestyrelse. Fra bestyrelsen afgår Jens Due Olsen, Kristian Siem, Jens Maaløe, Kurt Bligaard Pedersen, Lone Fønss Schrøder og Lars Sandahl Sørensen. Følgende personer foreslås genvalgt til bestyrelsen: Jens Due Olsen, Kristian Siem, Jens Maaløe, Kurt Bligaard Pedersen, Lone Fønss Schrøder og Lars Sandahl Sørensen. 6. Bestyrelsens vederlag. 6.1 Det foreslås, at vederlaget til bestyrelsen i 2014 udgør DKK til formanden, DKK til næstformanden og DKK til hvert af de øvrige medlemmer. En erhvervsprofilbeskrivelse og oversigt over ledelseshverv for alle kandidater, som foreslås genvalgt, er vedlagt de fuldstændige dagsordensforslag som Bilag A. 8. Valg af én eller flere revisorer. Det foreslås, at revisionsudvalgets formand vederlægges med DKK, mens udvalgets andet medlem vederlægges med DKK. Det foreslås, at vederlagsudvalgets og nomineringsudvalgets formænd hver vederlægges med DKK, og at det andet medlem af hvert udvalg hver vederlægges med DKK. Som følge af den ændrede governancestruktur i NKT Holding A/S har bestyrelsen nedsat et arbejdsudvalg i hhv. Nilfisk-Advance Group, NKT Cables Group og NKT Photonics Group. Det foreslås, at formanden for hvert udvalg vederlægges med DKK, og at det andet medlem af hvert udvalg vederlægges med DKK, idet vederlaget for NKT Photonics Group dog udgør DKK til formanden og DKK til det andet medlem. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR-nr ) foreslås genvalgt. 9. Eventuelle forslag fra aktionærer og bestyrelse. 9.1 Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse af bestyrelsen til at udstede tegningsoptioner (warrants) til medarbejdere og ledelse i Selskabet og i selskaber, der er koncernforbundne med Selskabet, der giver ret til tegning af i alt nominelt DKK aktier ( stk. á 20 DKK). Der stilles samtidig forslag om bemyndigelse af bestyrelsen til at gennemføre den til udnyttelsen af de pågældende warrants hørende kapitalforhøjelse med indtil i alt nominelt DKK aktier. Bestyrelsen foreslår derfor vedtaget følgende nye bestemmelse som vedtægternes 3B, stk. 5: Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil den 1. april 2019 ad én eller flere gange, uden fortegningsret for de 1/5

2 eksisterende aktionærer, at udstede tegningsoptioner (warrants), der giver ret til at tegne for indtil i alt nominelt DKK aktier ( stk. á 20 DKK) til medarbejdere og ledelse i Selskabet og i selskaber, der er koncernforbundne med Selskabet samt til en udnyttelseskurs og med udnyttelsesfrister, der fastsættes af bestyrelsen. Bestyrelsen er endvidere bemyndiget til i perioden indtil den 1. april 2019 ad én eller flere gange, uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer og mod kontant betaling, at gennemføre en kapitalforhøjelse med indtil i alt nominelt DKK aktier i forbindelse med udstedelse af tegningsoptionerne. For kapitaludvidelser i medfør af ovennævnte gælder, at de nye aktier er omsætningspapirer og udstedes til ihændehaveren, men kan noteres på navn og i øvrigt i enhver henseende skal være undergivet de samme vilkår som Selskabets øvrige aktier, herunder med hensyn til indløselighed og indskrænkninger i omsættelighed. De nye aktier giver ret til udbytte fra det tidspunkt bestyrelsen bestemmer, dog senest fra det regnskabsår, der følger efter kapitalforhøjelsen. Samtidig konsekvensrettes nummereringen af bestemmelserne i 3B, således at vedtægternes nuværende 3B, stk. 5, ændres til 3B, stk Forslag fra bestyrelsen om sletning af udtømte bestemmelser. Bestyrelsen foreslår, at følgende bestemmelser i vedtægterne udgår, da bemyndigelserne er udtømte og udløbet: B, stk. 2: Bestemmelsen udgår, da bemyndigelsen er udtømt og udløbet B V: Bestemmelsen samt bilag F udgår, da bemyndigelsen er udtømt og udløbet B VI: Bestemmelsen samt bilag G udgår, da bemyndigelsen er udtømt og udløbet. udarbejdes på dansk, eller at der udarbejdes en sammenfatning heraf på dansk. Ordlyden af bestyrelsens forslag til vedtægternes 15, stk. 2: Årsrapporten og delårsrapporterne udarbejdes og aflægges på engelsk. Bestyrelsen kan beslutte, at årsrapporter og delårsrapporter tillige udarbejdes på dansk, eller at der udarbejdes en sammenfatning heraf på dansk. 9.4 Forslag fra bestyrelsen om ændring og redaktionelle tilpasninger i de eksisterende Retningslinjer for vederlæggelse og incitamentsaflønning af bestyrelsen og direktionen i NKT Holding A/S Bestyrelsen foreslår tillige, at den eksisterende i NKT Holding A/S, punkt 2, andet afsnit, bestyrelsens honorar, ændres til følgende: Hvert bestyrelsesmedlem modtager et fast honorar pr. år, der for almindelige bestyrelsesmedlemmer fastsættes som et basishonorar, mens formandskabet modtager multipla heraf: Bestyrelsesformanden modtager 3 gange basishonoraret og næstformanden modtager 2 [tidligere 1,5] gange basishonoraret. For deltagelse i Revisionsudvalget er bestyrelsesmedlemmer berettiget til at modtage et yderligere honorar, der for Revisionsudvalgets formand udgør 2/3 gange basishonoraret og for øvrige medlemmer af Revisionsudvalget udgør 1/3 gange basishonoraret. Bestyrelsen kan fremsætte forslag om aflønning for arbejde i andre bestyrelsesudvalg Bestyrelsen foreslår tillige, at den eksisterende i NKT Holding A/S, punkt 2, Fratrædelsesgodtgørelse, ændres til følgende: 9.3 Forslag fra bestyrelsen om udarbejdelse og aflæggelse af årsrapport og delårsrapporter på engelsk. Bestyrelsen foreslår, at der indsættes et punkt i vedtægternes 15, stk. 2, der udnytter ny bestemmelse i selskabsloven om, at generalforsamlingen kan beslutte, at årsrapporten og delårsrapporterne skal udarbejdes og aflægges på engelsk. Derudover foreslås det, at bestyrelsen kan beslutte, at årsrapporter og delårsrapporter tillige Opsigelsesvarslet over for selskabets direktører kan maksimalt udgøre 18 måneder [tidligere 24 måneder for selskabets administrerende direktør og 12 måneder for selskabets øvrige koncernledelse]. I forbindelse med væsentlige ændringer i selskabets ejerstruktur kan disse opsigelsesvarsler i en overgangsperiode dog forlænges med 6 måneder [tidligere 12 måneder]. 2/5

3 9.4.3 Bestyrelsen foreslår, at den eksisterende vederlagspolitik og overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af bestyrelsen og direktionen i NKT Holding A/S, punkt 3, Bonus, stk. 3 ændres til følgende: En direktør kan på basis af en bonusaftale opnå en bonus pr. år svarende til 25% [tidligere 15%] af den faste årsløn. Bestyrelsen bemyndiges til i særlige tilfælde at tildele den enkelte direktør - udover eventuel ordinær bonus - en ekstraordinær bonus på 100% af den faste løn. Værdien af den samlede årlige tildelte bonus vil fremgå af selskabets årsrapport. 2. Principper for vederlæggelse af bestyrelsen og direktionen Bestyrelsen Bestyrelsen evaluerer bestyrelsesmedlemmernes honorar med hyppige intervaller baseret på anbefalinger fra bestyrelsesformanden. Under udarbejdelsen af bestyrelsesformandens anbefaling vil bestyrelsesformanden lade sig vejlede af relevante sammenligninger med andre større danske børsnoterede selskaber. Bestyrelsen fremsætter forslag til honorar til bestyrelsesmedlemmerne for det indeværende år på den ordinære generalforsamling, hvor honoraret godkendes som et selvstændigt punkt på dagsordenen. Der foreslås ikke andre materielle ændringer i de eksisterende retningslinjer Herudover foreslår bestyrelsen en række redaktionelle tilpasninger, hvorefter den fulde ordlyd af i NKT Holding A/S vil være som følger: Vederlagspolitik for bestyrelsen og direktionen i NKT Holding A/S, herunder overordnede retningslinjer for incitamentsprogram 1. Indledning NKT Holding A/S vederlagspolitik for bestyrelsen og direktionen omfatter principper for vederlæggelse af bestyrelsen og direktionen samt overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af bestyrelsen og direktionen i NKT Holding A/S, jf. selskabslovens 139. Ved direktionen forstås den til Erhvervsstyrelsen anmeldte direktion. Hvert bestyrelsesmedlem modtager et fast honorar pr. år, der for almindelige bestyrelsesmedlemmer fastsættes som et basishonorar, mens formandskabet modtager multipla heraf: Bestyrelsesformanden modtager 3 gange basishonoraret og næstformanden modtager 2 gange basishonoraret. For deltagelse i Revisionsudvalget er bestyrelsesmedlemmer berettiget til at modtage et yderligere honorar, der for Revisionsudvalgets formand udgør 2/3 gange basishonoraret og for øvrige medlemmer af Revisionsudvalget udgør 1/3 gange basishonoraret. Bestyrelsen kan fremsætte forslag om aflønning for arbejde i andre bestyrelsesudvalg. Udgifter, såsom rejse og indkvartering i relation til bestyrelsesmøder m.v., refunderes. Direktionen Bestyrelsens vederlagsudvalg fremsætter forslag om direktionens vederlag, der behandles og besluttes af bestyrelsen. NKT Holding A/S anvender vederlæggelse af bestyrelsen og vederlæggelse og incitamentsaflønning af direktionen med det formål at sikre interessesammenfald mellem selskabets bestyrelse, direktion og aktionærer og med henblik på stedse at fastholde bestyrelsen og direktionens motivation for at opnå de af selskabet fastsatte mål. Bestyrelsen har i overensstemmelse med selskabslovens 139 udarbejdet overordnede retningslinjer for selskabets incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion og forelagt disse til generalforsamlingens godkendelse. Vederlaget til direktionen evalueres årligt i forhold til andre større danske, sammenlignelige virksomheder. Vederlagspakken til direktionen består af en fast årlig, kontant gage, en kontant bonusordning, en langsigtet aktiebaseret incitamentsordning og andre goder i form af sædvanlige ikke-monetære goder og refundering af udgifter afholdt i forbindelse med arbejdets udførelse. Pension Pensionsbidraget for direktionen udgør 15% af den faste basisløn. 3/5

4 Andre goder Direktionen modtager sædvanlige ikke-monetære goder, såsom firmabil, telefon mv. Udgifter afholdt af direktionen i forbindelse med rejser, konferencer, uddannelse, mv. refunderes. Fratrædelsesgodtgørelse Opsigelsesvarslet over for selskabets direktører kan maksimalt udgøre 18 måneder. I forbindelse med væsentlige ændringer i selskabets ejerstruktur kan disse opsigelsesvarsler i en overgangsperiode dog forlænges med 6 måneder. 3. Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af bestyrelsen og direktionen, jf. selskabslovens 139 NKT Holding A/S har i en årrække anvendt incitamentsaflønning af direktionen, hvorimod bestyrelsen ikke er incitamentsaflønnet. Disse retningslinjer vedrører derfor alene selskabets incitamentsaflønning af direktionen. Incitamentsprogrammer for direktionen kan bestå af aflønning med aktieoptioner, tegningsoptioner, fantomaktier og bonusaftaler. Selskabet har hidtil benyttet tegningsoptioner og bonusaftaler til aflønning af direktionen. Tegningsoptioner Direktionen kan - efter beslutning fra bestyrelsen - årligt tildeles tegningsoptioner med en værdi, der kan udgøre op til 50% af den enkelte direktørs faste årsløn inklusive pension. Værdien af de tildelte tegningsoptioner opgøres i henhold til Black & Scholes formel. Der betales ikke vederlag for tegningsoptionerne, og tildelingen kan ske på vilkår, der medfører en fordelagtig beskatning for den enkelte direktør, mod at selskabet ikke får skattefradrag for de omkostninger, der er forbundet med tildelingen. Det kan fastsættes i vilkårene for tegningsoptionerne, at de tidligst 3 år efter tildelingen og senest 6 år efter tildelingen kan udnyttes til tegning af aktier. Udnyttelseskursen svarer som minimum til den gennemsnitlige markedskurs for selskabets aktier i måneden inden tildelingen, medmindre bestyrelsen måtte fastsætte en anden markedsmæssig ansvarlig udnyttelseskurs. Det kan besluttes at tillægge udnyttelseskursen en indeksering for hvert år indtil udnyttelse finder sted. Tegningskursen vil blive fratrukket den dividende, der løbende måtte blive udbetalt. Bestyrelsen kan beslutte at kompensere optionshavere for vilkårsforringelser som følge af ændring af selskabets kapitalstruktur eller fremsættelse af købstilbud på selskabets aktier. Aktier til brug for opfyldelse af et tegningsoptionsprogram kan tilvejebringes ved udstedelse af nye aktier. Bestyrelsen kan beslutte, at udnyttelsen af tegningsoptionerne kan ske ved differenceafregning. Bonus Der kan ske en årlig bonusudbetaling til den enkelte direktør, forudsat at de forudsætninger, mål og betingelser, der er fastsat i direktørens bonusaftale, opfyldes. Kriterierne for tildeling af bonus kan være opnåelse af angivne omsætnings- eller indtjeningsmål, eller at særlige enkeltstående opgaver gennemføres, herunder for eksempel væsentlige opkøb eller frasalg mv. En direktør kan på basis af en bonusaftale opnå en bonus pr. år svarende til 25% af den faste årsløn. Bestyrelsen bemyndiges til i særlige tilfælde at tildele den enkelte direktør - udover eventuel ordinær bonus - en ekstraordinær bonus på 100% af den faste løn. Værdien af den samlede årlige tildelte bonus vil fremgå af selskabets årsrapport. Konkrete aftaler Konkrete aftaler om incitamentsaflønning med direktionen eller ændringer i eksisterende aftaler, kan alene indgås inden for rammerne af nærværende retningslinjer. Aftaler eller ændringer heri, der ikke falder inden for rammerne af retningslinjerne, skal godkendes af generalforsamlingen, før de træder i kraft. 9.5 Forslag fra aktionær Kjeld Beyer Krav om regnskabsoplysninger i indkaldelsen til generalforsamling Aktionæren foreslår, at indkaldelsen til generalforsamlingen skal vedhæftes en sammenstillet kopi af følgende regnskabssider fra det reviderede 4/5

5 regnskab: 5 års oversigt, herunder resultatopgørelse og balance med noter samt en kapitalforklaring. Femårsoversigten skal desuden suppleres med oplysning om følgende hvert år: Aktiernes indre værdi, aktiekapital, aktiernes stykstørrelse, samlet antal aktier, udbytte pr. aktie, rentebærende gæld over 1 år og antal egne aktier. For optioner og warrants skal følgende oplyses: Tildeling i året i styk og værdistigning i forhold til tildelingskurs på regnskabstidspunktet. Krav til indkaldelsen skal optages i vedtægterne, og en vedtagelse af forslaget vil således indebære, at ovenstående indsættes som nyt 5, stk. 5, idet det nuværende 5, stk. 5 herefter bliver til 5, stk. 6, og så fremdeles. forslaget, da den ønskede information allerede findes i årsrapporten, enten i nøgletallene i femårsoversigten eller i noterne Tilgængelighed og sprog for visse dokumenter er let tilgængelig og brugervenlig for både danske og udenlandske aktionærer Servering i forbindelse med den ordinære generalforsamling Aktionæren foreslår, at servering i forbindelse med den ordinære generalforsamling skal stå i et rimeligt forhold til forventningerne for det kommende år. forslaget. NKT Holding A/S tilbyder et let måltid efter generalforsamlingen og bestræber sig på at servere dette på et rimeligt og samtidig økonomisk forsvarligt niveau. 9.6 Bestyrelsen foreslår, at dirigenten bemyndiges til at foretage registrering hos Erhvervsstyrelsen af de vedtægtsændringer, som vedtages på generalforsamlingen, samt at dirigenten bemyndiges til at foretage de ændringer og tilføjelser i det vedtagne, i vedtægterne og i øvrige forhold, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for at registrere det på generalforsamlingen vedtagne. Aktionæren foreslår, at årsrapport, beretning og selskabsmeddelelser, herunder kvartalsmeddelelser, altid skal være tilgængelige på dansk i mindst 5 år. forslaget, da NKT Holding A/S allerede i dag fremlægger årsrapporter, ledelsesberetninger og selskabsmeddelelser på dansk på 5 år tilbage. Som det fremgår af dagsordenens punkt 9.3, foreslår bestyrelsen, at årsrapporter og delårsrapporter fremover kun skal udarbejdes på engelsk. Vedtagelse af forslagene anført under dagsordenens punkt 9.1, 9.2 og kræver, at mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital stemmer for forslaget, jf. vedtægternes 8. Vedtagelse af forslagene anført under dagsordenens punkt 9.3 til 9.6 (bortset fra punkt 9.5.1) kan ske med simpel majoritet. 10. Eventuelt Adgang til dokumenter på hjemmesiden NKT/ 28. februar 2014 Aktionæren foreslår, at der højst må bruges 2-3 menuer på hjemmesiden for at komme til kvartals- og årsrapporter, og at menuerne skal være let tilgængelige og på dansk. Der skal endvidere være link til hvor den officielle reviderede årsrapport ligger. forslaget, da NKT Holding A/S allerede nu bestræber sig på at sikre, at selskabets hjemmeside 5/5

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106)

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106) V E D T Æ G T E R for NEUROSEARCH A/S (CVR nr. 12546106) 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED og FORMÅL Selskabets navn er NeuroSearch A/S. 1. 2. Selskabets formål er at drive investering, forskning, handel, fabrikation

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Nr. 145 SELSKABSMEDDELELSE 24. februar 2014 PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til punkt 6.3 i vedtægterne for Pandora A/S ("Selskabet") indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 I anledning af forslaget om nedsættelse af selskabets nominelle aktiekapital med DKK 33.022.509 fra DKK 36.691.676 til DKK

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 12. marts 2015 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 Selskabsmeddelelse nr. 587 Den 12. marts 2015 afholdt DSV ordinær generalforsamling. Dirigentens referat i form af udskrift af forhandlingsprotokollen er

Læs mere

Bestyrelsen foreslår, at Vagn Ove Sørensen, Torkil Bentzen, Martin Ivert, Sten Jakobsson, Tom Knutzen og Caroline Grégoire Sainte Marie genvælges.

Bestyrelsen foreslår, at Vagn Ove Sørensen, Torkil Bentzen, Martin Ivert, Sten Jakobsson, Tom Knutzen og Caroline Grégoire Sainte Marie genvælges. INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i Bestyrelsen indkalder herved til ordinær generalforsamling torsdag 26. marts 2015, kl. 16.00 i Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København

Læs mere

PRAKTISKE INFORMATIONER

PRAKTISKE INFORMATIONER GENERAL- FORSAMLING PRAKTISKE INFORMATIONER AKTIEKAPITAL Selskabets nuværende aktiekapital udgør nominelt DKK 1.505.515 fordelt i aktier á DKK 0,1. Hver aktie på DKK 0,1 giver én stemme (samlet antal stemmer

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 11-10 / København, 7. april 2010 Topo Target A/S Symbion Fruebjergvej 3 DK 2100 København Ø Danmark Tlf: +45 39 17 83 92 Fax: +45 39 17 94 92 CVR-nr: 25695771

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR.

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR. INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR. 22460218) Mandag den 23. april 2012 kl. 10.00 på Radisson Blu Falconer

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Danske Bank A/S 20 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING. Danske Bank A/S

Ordinær generalforsamling i. Danske Bank A/S 20 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING. Danske Bank A/S 20 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING 1 Ordinær generalforsamling i Danske Bank A/S 2014 Danske Bank A/S Holmens Kanal 2-12 DK-1092 København K TLF. 33 44 00 00 Cvr-nr. 611262

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf.

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf. VEDTÆGTER FOR SKAKO 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat J.nr. 038296-0018 sj/sio REFERAT April 2010 Den 14. april 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon AIS (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet") på Selskabets adresse, Skel stedet 16, 2950 Vedbæk. i

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALK DEN 12. MARTS 2015 Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S Bestyrelsen i ALK-Abelló A/S ( Selskabet ) skal inden der indgås konkrete

Læs mere

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Nugældende Med de foreslåede ændringer Vedtægter for Jyske Bank A/S 4 -

Læs mere

29. august. Raffinaderivej 10. Dagsorden. årsrapporten. nyt binavn 7.1 7.2 7.3 7.4. af egne aktier 7.5

29. august. Raffinaderivej 10. Dagsorden. årsrapporten. nyt binavn 7.1 7.2 7.3 7.4. af egne aktier 7.5 SELSKABSMEDDELELSE 29. august 2014 Ordinær generalforsamling - IC Companys A/S den 24. september 2014 kl. 10.30 IC Companys A/S Raffinaderivej 10 2300 København S Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes 24. januar 2013 kl. 17.00 Stamholmen 70, 2650 Hvidovre Dagsorden 1. Ledelsens

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø ÅRSRAPPORT 2014 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Ledelsesberetning Hoved-

Læs mere

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015 TORM A/S Vedlagt følger indkaldelse samt de fuldstændige forslag til TORM A/S ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Formand, tlf. +45 3971 9200 Jacob Meldgaard,

Læs mere

Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917

Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabsmeddelelse nr. 12/2013 5. december 2013 Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Coloplast A/S. Selskabet driver endvidere virksomhed

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b.

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Corporate Governance Ledelsen for Berlin III A/S følger udviklingen inden for Corporate Governance og bestræber sig på at forbedre

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S I. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen Selskabernes ejere, aktionærerne og samfundet har en fælles interesse i, at

Læs mere

Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling

Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling Til aktionærerne i Vestas Wind Systems A/S I overensstemmelse med vedtægternes 4 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Vestas

Læs mere