VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S"

Transkript

1 VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er drive fabrikions- og handelsvirksomhed, fortrinsvis med halvledermerialer. 3. Aktiekapital 3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr ,75 fordelt på stk. aktier á kr. 0,25. Aktierne er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen og er udstedt gennem VP Securities A/S. 3.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 3.3 Bestyrelsen er bemyndiget til, inden den 1. april 2013, forhøje kapitalen af én eller flere gange ved nytegning af indtil 300 mio. stk. nye aktier á kr. 0,25 med eller uden fortegningsret for de hidtidige aktionærer. Bestyrelsen fastsætter vilkårene for aktietegningen ved de enkelte udbud, herunder tegningskursen. Hvis tegningskursen er lavere end markedskursen, skal hidtidige aktionærer under alle omstændigheder have fortegningsret ved kapitaludvidelsen. 3.4 Bestyrelsen er bemyndiget til, inden den 1. april 2013, forhøje kapitalen af én eller flere gange ved nytegning af indtil 10 mio. stk. nye aktier á kr. 0,25, der uden fortegningsret for de hidtidige aktionærer tilbydes medarbejderne i selskabet til minimum kurs 0,2625 pr. aktie. I øvrigt fastsættes vilkårene for aktietegning i henhold til bemyndigelsen af bestyrelsen og skal opfylde betingelserne i Ligningslovens 7A. 3.5 For de nye aktier, jf. punkt 3.3 og 3.4, skal i enhver henseende gælde samme regler, som er fasts for selskabets hidtidige aktier, hvorved særligt bemærkes, de nye aktier er omsætningspapirer og frit omsættelige, aktierne skal lyde på ihændehaver, men kan noteres på navn, og der ikke skal ske indskrænkninger i de nye aktiers fortegningsret ved fremtidige kapitalforhøjelser, medmindre bestyrelsen i hvert enkelt tilfælde træffer anden afgørelse, og i så fald, da kun hvis forhøjelsen sker til markedskurs. De nye aktiers rettigheder i Side 1 af 12

2 selskabet indtræder fra det tidspunkt, hvor aktierne er fuldt indbetalt, og aktierne deltager fuldt ud i fordelingen af udbytte for det regnskabsår, hvori de er fuldt indbetalt. Bestyrelsen er bemyndiget til foretage de ændringer af vedtægterne, som er nødvendige som følge af kapitalforhøjelsen. 3.6 Bestyrelsen er bemyndiget til af én eller flere gange, inden den 29. april 2014, udstede warrants i selskabet til ledende medarbejdere i koncernen, herunder den administrerende direktør for nominelt indtil ,00 kr. aktier á 0,25 kr. svarende til 40 mio. stk. aktier. De øvrige aktionærer skal ikke have fortegningsret ved udstedelse af warrants i henhold til denne bemyndigelse. Udstedte warrants skal give ret til tegne aktier til minimum en kurs pr. aktie fasts på baggrund af det vægtede gennemsnit af den daglige opgjorte gennemsnitskurs for selskabets aktier på NASDAQ OMX Copenhagen de seneste 30 børsdage (handelsdage) forud for tidspunktet for warranternes tildeling. Bestyrelsen fastsætter de nærmere vilkår for warrants, der udstedes i henhold til bemyndigelsen. 3.6 A Bestyrelsen har den 25. maj 2009 besluttet udstede warrants. Refer af bestyrelsens beslutning er vedhæftet disse vedtægter som bilag 1. Således indeholder bemyndigelsen i punkt 3.6 tilladelse til udstedelse af stk. warrants. 3.7 For de nye aktier, jfr. pkt. 3.6, skal i enhver henseende gælde samme regler, som er fasts for selskabets hidtidige aktier, hvorved særligt bemærkes, de nye aktier er omsætningspapirer og frit omsættelige, aktierne skal lyde på ihændehaver, men kan noteres på navn, og der ikke skal ske indskrænkninger i de nye aktiers fortegningsret ved fremtidige kapitalforhøjelser, medmindre bestyrelsen i hvert enkelt tilfælde træffer anden afgørelse, og i så fald, da kun hvis forhøjelsen sker til markedskurs. De nye aktiers rettigheder i selskabet indtræder fra det tidspunkt, hvor aktierne er fuldt indbetalt, og aktierne deltager fuldt ud i fordelingen af udbytte for det regnskabsår, hvori de er fuldt indbetalt. Såfremt der forinden udnyttelsen af warrants i henhold til pkt. 3.6 generelt er gennemført ændringer i aktiernes rettigheder, skal nye aktier udstedt ved udnyttelse af disse warrants dog have samme rettigheder som selskabets øvrige aktier på udnyttelsestidspunktet. De nye aktier udstedes gennem VP Securities A/S og skal noteres på NASDAQ OMX Copenhagen. Bestyrelsen er bemyndiget til af én eller flere gange forhøje aktiekapitalen med nominelt indtil ,00 kr. aktier á 0,25 kr. svarende til 40 mio. stk. aktier mod kontant indbetaling i forbindelse med udnyttelse af warrants efter pkt. 3.6 Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret til aktier, der udstedes ved udnyttelse af udstedte warrants. I øvrigt fastsætter bestyrelsen de nærmere vilkår for Side 2 af 12

3 kapitalforhøjelser, der gennemføres som følge af bemyndigelsen. Såfremt vilkårene for udstedte warrants måtte medføre en regulering af antallet af warrants er bestyrelsen bemyndiget til foretage en tilsvarende forøgelse af den dertil hørende kapitalforhøjelse dog maksimalt i alt med nominelt indtil ,00 kr. 3.8 Der er udarbejdet overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion. Disse retningslinjer er vedtaget af Selskabets generalforsamling og offentliggjort på Selskabets hjemmeside. 4. Aktierne 4.1 Aktierne er omsætningspapirer. 4.2 De lyder på ihændehaver, men kan noteres på navn i selskabets ejerbog. Bestyrelsen kan lade en af selskabet valgt ejerbogsfører føre selskabets ejerbog. Selskabets ejerbogsfører er Computershare A/S, cvr.nr.: , Kongevejen 418, 2840 Holte. 4.3 Ingen aktionær er forpligtet til lade sine aktier indløse helt eller delvis. 4.4 Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. 4.5 Ingen aktier har særlige rettigheder. 5. Mortifikion 5.1 Selskabets aktier kan mortificeres uden dom efter de til enhver tid gældende regler herom. 6. Udbytte 6.1 Så snart årsrapporten er godkendt af generalforsamlingen, udbetales udbytte af aktierne ved overførsel til de af aktionærerne anviste konti i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for VP Securities A/S. 6.2 Udbytte, der ikke er hævet inden 3 år fra forfaldsdagen, tilfalder selskabets reservefond. 7. Generalforsamlinger 7.1 Selskabets generalforsamlinger afholdes i Frederikssund eller i København. Side 3 af 12

4 7.2 Generalforsamlingen er åben for pressen. 7.3 Den ordinære generalforsamling skal holdes i så god tid, den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til og være modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest fire måneder efter regnskabsårets afslutning. Den reviderede og godkendte årsrapport skal uden ugrundet ophold efter godkendelsen indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 7.4 Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor finder det påkrævet. Ekstraordinære generalforsamlinger skal endvidere indkaldes inden 14 dage, når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af aktionærer, der ejer 5 % af aktiekapitalen. 7.5 Alle generalforsamlinger indkaldes elektronisk med mindst 3 ugers og højest 5 ugers varsel jf. punkt 17. Aktionærer, som under angivelse af deres adresse har frems begæring om blive indkaldt til generalforsamlinger, bliver indkaldt ved , jf. punkt Indkaldelsen skal indeholde dagsorden. Samtidig med indkaldelsen fremsendes til aktionærerne - så vidt muligt - de fuldstændige forslag, der skal fremsættes på generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende revideret årsrapport forsynet med direktions- og bestyrelsesmedlemmernes underskrifter. 7.6 Enhver aktionær har ret til få et bestemt emne behandlet på generalforsamlingen, hvis aktionæren skriftligt fremsætter krav herom overfor bestyrelsen senest 6 uger før afholdelsen af generalforsamlingen. Forslag fra aktionærer, der er modtaget senere end 6 uger før afholdelsen af generalforsamlingen, kan optages som selvstændige punkter på dagordenen, såfremt bestyrelsen vurderer, forslagene er frems i så god tid, emnerne kan optages på dagsordenen. 7.7 Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent. Dirigenten afgør alle spørgsmål angående sagernes behandling, herunder forhandlingerne, stemmeafgivning og result heraf. 8. Dagsorden 8.1 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfte: Side 4 af 12

5 1) Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. 2) Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse. 3) Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 4) Valg af medlemmer til bestyrelsen. 5) Valg af revisor. 6) Eventuel bemyndigelse efter selskabslovens 198 til bestyrelsen til i et tidsrum af 18 måneder fra generalforsamlingens do til selskabet erhverve egne aktier. 7) Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer. 9. Møderet og stemmeret 9.1 Enhver aktionær har adgang til generalforsamling, hvis han senest 3 dage før dennes afholdelse har løst adgangskort dertil for sig selv og sin eventuelle rådgiver på selskabets kontor med henvisning til stedfunden notering af aktierne i aktiebogen eller forevisning af dokumention for aktiebesiddelsen. 9.2 Den, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret for de pågældende aktier på generalforsamlinger, der er indkaldt, medmindre vedkommende er noteret i ejerbogen, eller har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse, senest på registreringsdoen, som ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. 9.3 Den, der har erhvervet aktier på anden måde end ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret for de pågældende aktier, medmindre vedkommende er noteret i ejerbogen, eller har anmeldt og dokumenteret sin ret senest på registreringsdoen, som ligger en uge før afholdelsen af generalforsamlingen. 9.4 Hvert aktiebeløb på kr. 0,25 giver én stemme. 9.5 Stemmeret kan udøves gennem fuldmægtig, der skal fremlægge skriftlig og deret fuldmagt. Side 5 af 12

6 10. Majoritet og repræsention 10.1 De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed Selskabets bestyrelse bemyndiges til foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til selskabets vedtægter, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte kræve under henvisning til den til enhver tid gældende selskabslov. 11. Bestyrelsen 11.1 Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 3-6 medlemmer blandt aktionærerne eller udenfor disses kreds. Herudover vælger medarbejderne op til 3 bestyrelsesmedlemmer, jfr. de til enhver tid gældende regler i selskabsloven om medarbejderrepræsention i bestyrelsen De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år ad gangen, men kan genvælges Bestyrelsen, der selv vælger sin formand og næstformand, har den overordnede ledelse af selskabets anliggender Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 12. Direktion 12.1 Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af ét eller flere medlemmer. 13. Tegning 13.1 Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af den administrerende direktør i forening med bestyrelsens formand, eller af den administrerende direktør i forening med bestyrelsens næstformand og et bestyrelsesmedlem. 14. Revision 14.1 Revision af selskabets årsrapport foretages af en stsautoriseret revisor, som vælges for 1 år ad gangen. Side 6 af 12

7 15. Regnskabsår 15.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 16. Årsrapport 16.1 Årsrapporten består af en ledelsesberetning inklusive ledelsespåtegning, samt et årsregnskab og opgøres således, den giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, dets økonomiske stilling samt resultet Beslutning om fordeling af det overskudsbeløb, der er til disposition efter årsrapporten, træffes af generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan ikke beslutte uddeling af højere udbytte end foreslået eller tiltrådt af bestyrelsen Årsrapporten skal indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen uden ugrundet ophold efter generalforsamlingens godkendelse, dog så den er Styrelsen i hænde senest fire måneder efter regnskabsårets afslutning. 17. Elektronisk kommunikion 17.1 Selskabet benytter elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post i sin kommunikion med aktionærerne i henhold til punkt 17.2 og 17.3, jf. selskabslovens Indkaldelse af aktionærer til ordinær og ekstraordinær generalforsamling og tilsendelse af dagsorden, regnskabsmeddelelser, årsrapport, halvårsrapport, kvartalsrapporter, fondsbørsmeddelelser samt generelle oplysninger fra selskabet til aktionærerne fremsendes af selskabet til aktionærerne via . Ovennævnte dokumenter vil tillige kunne findes på selskabets hjemmeside under Investor Relions Oplysning om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikion samt øvrige tekniske oplysninger af betydning herfor vil kunne findes på selskabets hjemmeside under Investor Relions. Besluttet på den ekstraordinære generalforsamling den 10. maj 2010, og ændret som følge af gennemførelse af emission som besluttet på bestyrelsesmøde den 19. april 2010 og endeligt gennemført den 20. maj Michael Vilhelm Nielsen Side 7 af 12

8 Bilag 1 til selskabets vedtægter EKSTRAKT AF BESTYRELSEMØDEREFERAT Den 25. maj 2009 afholdt bestyrelsen i Topsil Semiconductor Merials A/S bestyrelsesmøde. På bestyrelsesmødet blev der truffet beslutning om udstedelse af tegningsoptioner til selskabets administrerende direktør, udstedelse af tegningsoptioner til selskabets salgsdirektør og udstedelse af tegningsoptioner til en række af selskabets ledende medarbejdere. Beslutningen har følgende ordlyd: Der blev fremlagt udkast til nye vedtægter, som bestyrelsen godkendte i det hele. Efter drøftelse af oplæg til udstedelse af tegningsoptioner besluttede bestyrelsen i overensstemmelse med dette oplæg i henhold til vedtægternes punkt 3.7 og de i denne bestemmelse nævnte betingelser udstede i alt tegningsoptioner, der ved en fuld udnyttelse af tegningsoptionerne vil medføre en samlet kapitalforhøjelse på nominelt kr Tegningsoptionerne fordeles som beskrevet herunder og tildeles på de herunder beskrevne vilkår: tegningsoptioner udstedes til selskabets administrerende direktør, på følgende vilkår: hver tegningsoption giver modtageren en ret til tegne en aktie á nominelt kr. 0,25 i selskabet, selskabets nominelle aktiekapital ved udnyttelse af tegningsoptionerne forhøjes med minimum nominelt kr. 0,25 svarende til 1 aktie á nominelt kr. 0,25 og maksimalt nominelt kr ,50 svarende til aktier á nominelt kr. 0,25 (såfremt reguleringsmekanismerne i de som bilag A til nærværende refer vedhæftede aftalevilkår for selskabets tegningsoptionsordning finder anvendelse forhøjes aktiekapitalen tilsvarende), selskabets nuværende aktionærer ikke har fortegningsret til de udstedte tegningsoptioner eller de aktier, der udstedes ved udnyttelse af de udstedte tegningsoptioner, de udstedte tegningsoptioner uanset ovenstående kan udnyttes af den berettigede under de betingelser, der er fasts i de som bilag A til nærværende ekstrakt vedhæftede aftalevilkår for selskabets tegningsoptionsordning, Side 8 af 12

9 de tilbudte tegningsoptioner skal tegnes af den berettigede på en dertil af bestyrelsen udformet tegningsliste, tegningsoptionerne kan udnyttes til tegning af aktier i selskabet efter generalforsamlingens godkendelse af regnskaberne for henholdsvis 2009, 2010 og 2011, kursen på de aktier, der tegnes ved udnyttelse af tegningsoptionerne, er fasts i aftalevilkårene, der efter udnyttelse af de tegnede optioner skal gælde en af selskabets bestyrelse fasts frist til foretage indbetaling til selskabet af et kontant beløb svarende til tegningsbeløbet for de pågældende aktier, de tildelte tegningsoptioner ikke kan gøres til genstand for pantsætning og udlæg, og overdragelse kun kan ske med bestyrelsens samtykke, de aktier, der tegnes ved udnyttelse af tegningsoptionerne i enhver henseende udstedes i en form og med en retlig stus identisk med selskabets øvrige aktier tegningsoptioner udstedes til selskabets salgsdirektør, på følgende vilkår: hver tegningsoption giver modtageren en ret til tegne en aktie á nominelt kr. 0,25 i selskabet, selskabets nominelle aktiekapital ved udnyttelse af tegningsoptionerne forhøjes med minimum nominelt kr. 0,25 svarende til 1 aktie á nominelt kr. 0,25 og maksimalt nominelt kr ,75 svarende til aktier á nominelt kr. 0,25 (såfremt reguleringsmekanismerne i de som bilag B til nærværende refer vedhæftede aftalevilkår for selskabets tegningsoptionsordning finder anvendelse forhøjes aktiekapitalen tilsvarende), selskabets nuværende aktionærer ikke har fortegningsret til de udstedte tegningsoptioner eller de aktier, der udstedes ved udnyttelse af de udstedte tegningsoptioner, Side 9 af 12

10 de udstedte tegningsoptioner uanset ovenstående kan udnyttes af den berettigede under de betingelser, der er fasts i de som bilag B til nærværende refer vedhæftede aftalevilkår for selskabets tegningsoptionsordning, de tilbudte tegningsoptioner skal tegnes af den berettigede på en dertil af bestyrelsen udformet tegningsliste, tegningsoptionerne kan udnyttes til tegning af aktier i selskabet efter generalforsamlingens godkendelse af regnskaberne for henholdsvis 2009, 2010 og 2011, kursen på de aktier, der tegnes ved udnyttelse af tegningsoptionerne, er fasts i aftalevilkårene, der efter udnyttelse af de tegnede optioner skal gælde en af selskabets bestyrelse fasts frist til foretage indbetaling til selskabet af et kontant beløb svarende til tegningsbeløbet for de pågældende aktier, de tildelte tegningsoptioner ikke kan gøres til genstand for pantsætning og udlæg, og overdragelse kun kan ske med bestyrelsens samtykke, de aktier, der tegnes ved udnyttelse af tegningsoptionerne i enhver henseende udstedes i en form og med en retlig stus identisk med selskabets øvrige aktier tegningsoptioner udstedes til en række af selskabets ledende medarbejdere, på følgende vilkår: hver tegningsoption giver modtageren en ret til tegne en aktie á nominelt kr. 0,25 i selskabet, selskabets nominelle aktiekapital ved udnyttelse af tegningsoptionerne forhøjes med minimum nominelt kr. 0,25 svarende til 1 aktie á nominelt kr. 0,25 og maksimalt nominelt kr ,75 svarende til aktier á nominelt kr. 0,25, (såfremt reguleringsmekanismerne i de som bilag C til nærværende refer vedhæftede aftalevilkår for selskabets tegningsoptionsordning finder anvendelse forhøjes aktiekapitalen tilsvarende) Side 10 af 12

11 selskabets nuværende aktionærer ikke har fortegningsret til de udstedte tegningsoptioner eller de aktier, der udstedes ved udnyttelse af de udstedte tegningsoptioner, de udstedte tegningsoptioner uanset ovenstående kan udnyttes af de berettigede under de betingelser, der er fasts i de som bilag C til nærværende refer vedhæftede aftalevilkår for selskabets tegningsoptionsordning, de tilbudte tegningsoptioner skal tegnes af de berettigede på en dertil af bestyrelsen udformet tegningsliste, tegningsoptionerne kan udnyttes til tegning af aktier i selskabet efter generalforsamlingens godkendelse af regnskaberne for henholdsvis 2009, 2010 og 2011, kursen på de aktier, der tegnes ved udnyttelse af tegningsoptionerne, er fasts i aftalevilkårene, der efter udnyttelse af de tegnede optioner skal gælde en af selskabets bestyrelse fasts frist til foretage indbetaling til selskabet af et kontant beløb svarende til tegningsbeløbet for de pågældende aktier, de tildelte tegningsoptioner ikke kan gøres til genstand for pantsætning og udlæg, og overdragelse kun kan ske med bestyrelsens samtykke, de aktier, der tegnes ved udnyttelse af tegningsoptionerne i enhver henseende udstedes i en form og med en retlig stus identisk med selskabets øvrige aktier. Bestyrelsen vedtog endvidere forhøje kapitalen i overensstemmelse med udstedelsen af tegningsoptioner, samt optage ovennævnte beslutning om udstedelse af tegningsoptioner i vedtægterne i form af et resumé og bemyndigede advok Michael Vilhelm Nielsen til foretage det fornødne til registrering af beslutningen, herunder underskrive og indsende anmeldelsesblanket til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. I denne forbindelse bemærkes det, vedtægternes punkt 3.10 beløbsmæssigt herefter vil indeholde en bemyndigelse til udstedelse af stk. tegningsoptioner og dette bestyrelsesmøderefer vil være vedhæfte de reviderede vedtægter. Side 11 af 12

12 Det besluttedes, følgende resumé af beslutningen skulle optages som nyt punkt 3.6 A i vedtægterne: "Bestyrelsen har den 25. maj 2009 besluttet udstede tegningsoptioner. Refer af bestyrelsens beslutning er vedhæftet disse vedtægter som bilag 1. Således indeholder bemyndigelsen i punkt 3.6 tilladelse til udstedelse af stk. tegningsoptioner. " Side 12 af 12

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917

Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabsmeddelelse nr. 12/2013 5. december 2013 Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Coloplast A/S. Selskabet driver endvidere virksomhed

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106)

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106) V E D T Æ G T E R for NEUROSEARCH A/S (CVR nr. 12546106) 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED og FORMÅL Selskabets navn er NeuroSearch A/S. 1. 2. Selskabets formål er at drive investering, forskning, handel, fabrikation

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf.

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf. VEDTÆGTER FOR SKAKO 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat J.nr. 038296-0018 sj/sio REFERAT April 2010 Den 14. april 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon AIS (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet") på Selskabets adresse, Skel stedet 16, 2950 Vedbæk. i

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 11-10 / København, 7. april 2010 Topo Target A/S Symbion Fruebjergvej 3 DK 2100 København Ø Danmark Tlf: +45 39 17 83 92 Fax: +45 39 17 94 92 CVR-nr: 25695771

Læs mere

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Navn Stk. 1. Selskabets navn er Topdanmark Forsikring A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Forsikringsselskabet

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Jyske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den 19. marts 2014, kl. 15.00 på Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg,

Læs mere

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Nugældende Med de foreslåede ændringer Vedtægter for Jyske Bank A/S 4 -

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes 24. januar 2013 kl. 17.00 Stamholmen 70, 2650 Hvidovre Dagsorden 1. Ledelsens

Læs mere

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 I anledning af forslaget om nedsættelse af selskabets nominelle aktiekapital med DKK 33.022.509 fra DKK 36.691.676 til DKK

Læs mere

Vedtægter for Danske Bank A/S

Vedtægter for Danske Bank A/S Selskabsmeddelelse Koncernkommunikation Holmens Kanal 2 12 1092 København K Telefon 45 14 56 94 20. marts 2009 Meddelelse nr. 4/2009 Vedtægter for Danske Bank A/S 1.1. Bankens navn er Danske Bank A/S.

Læs mere

Vedtægter DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S

Vedtægter DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S Vedtægter for DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S Bankens navn, hjemsted og formål 1 Bankens navn er Danske Andelskassers Bank A/S. Bankens hjemsted er i Viborg Kommune. Banken fører følgende binavne: ANDELSKASSEN

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015 TORM A/S Vedlagt følger indkaldelse samt de fuldstændige forslag til TORM A/S ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Formand, tlf. +45 3971 9200 Jacob Meldgaard,

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR.

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR. INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR. 22460218) Mandag den 23. april 2012 kl. 10.00 på Radisson Blu Falconer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 8966-001 HJ/SA VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 1. Selskabets navn. 1.1. Selskabets navn er RoDen Invest A/S. 2. Selskabets hjemsted. 2.1. Selskabets hjemsted er Varde kommune. 3. Selskabets formål. 3.1.

Læs mere

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab Hovedkontor: Viby Ringvej 4, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15 2 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab.

Læs mere

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted VEDTÆGTER For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere