HN BTU TODELT KLIMAANLÆG INSTALLATIONSVEJLEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HN 8984 12000 BTU TODELT KLIMAANLÆG INSTALLATIONSVEJLEDNING"

Transkript

1 Inden du tager klimaanlægget i brug, bedes du læse denne installationsvejledning omhyggeligt igennem og gemme den til eventuelt senere brug. TODELT KLIMAANLÆG HN BTU INSTALLATIONSVEJLEDNING

2 Læs venligst installationsvejledningen omhyggeligt igennem, inden klimaanlægget installeres. Hvis ledningen er beskadiget, må den kun udskiftes af autoriseret fagmand. Installationen skal ske i overensstemmelse med danske ledningsstandarder og må kun udføres af autoriseret fagmand. Kontakt en autoriseret fagmand, når anlægget skal installeres eller repareres og vedligeholdes. 1

3 INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER Advarsel... 2 OBS!... 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING Valg af installationssted... 3 Tilbehør... 4 Installation af indendørs enhed... 5 Installation af udendørs enhed... 7 TILSLUTNING AF KØLEMIDDELRØR Samling af kølemiddelrør... 8 EL-ARBEJDE El-arbejde... 9 Luftudtømning Luftudtømning med vakuumpumpe Sikkerheds- og lækagekontrol FUNKTIONSTEST Funktionstest..., Læs vejledningen Vejledningen indeholder mange nyttige oplysninger om, hvordan klimaanlægget installeres og afprøves korrekt. OBS! Kontakt en autoriseret fagmand, hvis anlægget skal repareres eller vedligeholdes. Kontakt en autoriseret el-montør for installation af anlægget. Klimaanlægget er ikke beregnet til at blive betjent af små børn eller svagelige personer uden opsyn. Små børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med klimaanlægget. Hvis ledningen skal udskiftes, må det kun gøres af autoriseret fagmand. Installation skal ske i overensstemmelse med danske ledningsstandarder og må kun udføres af autoriseret fagmand. 2

4 SIKKERHEDSANVISNINGER Læs følgende SIKKERHEDSANVISNINGER nøje igennem inden installation. El-arbejdet skal udføres af autoriseret elektriker. Anvend kun hovedstrømforsyningen og korrekt mærkeeffekt til anlægget. Ukorrekt installation som følge af, at vejledningen ikke er fulgt, kan forårsage personskade eller materiel skade, hvis alvorsgrad er angivet af følgende advarsler: ADVARSEL Dette betyder, at der er risiko for alvorlig personskade eller død. OBS! Dette betyder, at der er risiko for personskade eller materiel skade. ADVARSEL 1) Lad forhandleren eller en autoriseret elektriker installere anlægget. Hvis anlægget ikke installeres korrekt, kan det forårsage udsivning, elektrisk stød eller brand. 2) Følg nøje Installationsvejledningen. Hvis installationen ikke er udført korrekt, kan det forårsage udsivning, elektrisk stød eller brand. 3) Brug kun de medfølgende dele eller specialdele til installationen. I modsat fald er der risiko for vandudsivning, elektrisk stød, brand eller at anlægget falder ned. 4) Anlægget skal installeres på et solidt og stabilt sted, som kan bære dets vægt. Hvis stedet ikke er solidt nok, eller installationen ikke er udført korrekt, kan anlægget falde ned og kvæste nogen. 5) Danske ledningsstandarder, regulativer og denne installationsvejledning skal overholdes ved el-arbejdet. Der skal bruges en ekstern strømkreds og en stikkontakt til ét stik. Hvis strømkredsens kapacitet ikke er tilstrækkelig, eller der er fejl i elarbejdet, kan det forårsage elektrisk stød og brand. 6) Det angivne kabel skal anvendes. Kablet forbindes og bindes med kabelbinderen, så klemmen ikke er udsat. Hvis forbindelsen ikke er i orden, kan den blive overophedet, og der kan opstå brand. 7) Ledningerne skal være korrekt arrangeret, så panellåget kan sættes rigtigt på. Hvis panellåget ikke er sat rigtigt på, vil det forårsage overophedning ved samlingspunktets klemme, brand eller elektrisk stød. 8) Når rørene samles skal man undgå, at der kommer andre luftarter end det foreskrevne kølemiddel ind i kølekredsløbet, da det kan medføre nedsat kapacitet, unormalt højt tryk i kølekredsløbet, eksplosion og personskade. 9) Ledningen må ikke afkortes, og der må ikke anvendes en forlængerledning. Der må ikke være tilsluttet andre elektriske apparater til stikkontakten, da der derved kan opstå risiko for brand eller elektrisk stød. OBS! 1) Anlægget skal forbindes til jord og have en strømafbryder med afledning til jord. I modsat fald er der risiko for elektrisk stød. 2) Anlægget må ikke installeres på et sted, hvor der kan forekomme udsivning af brandbare luftarter. Hvis der opstår udsivning og ansamling af gas i nærheden af anlægget, kan det forårsage brand. 3) Afløbsrør skal monteres som vist i installationsvejledningen. Hvis afløbet ikke er monteret korrekt, kan der trænge vand ud i rummet og beskadige møblerne. 3

5 INSTALLATIONSVEJLEDNING Valg af installationssted Vælg et installationssted, der er stærkt og solidt nok til at bære enheden, og hvor det samtidigt er nemt at komme til at vedligeholde den. Læs hele vejledningen og følg den trin for trin. Indendørs enhed Den indendørs enhed må ikke være udsat for varme eller damp. Der må ikke være noget, der kan blokere for anlægget, hverken foran eller på dets sider. Kondensvand skal nemt kunne ledes væk. Anlægget må ikke installeres i nærheden af en døråbning. Der skal være mindst 12 cm friafstand til venstre og højre for anlægget og mindst 15 cm til loftet. Den indendørs enhed bør monteres på væggen i en højde af minimum 2,00 meter over gulvet. Ved valg af sted skal der tages hensyn til, hvor støjen generer mindst muligt. Der skal være 1 meter eller mere til tv eller radio. Der skal være god ventilation i rummet. Anlægget må ikke udsættes for direkte sollys. Sollys vil få plastkabinettet til at falme og ændre udseende. Hvis sollys ikke kan undgås, bør man overveje at beskytte anlægget mod sollys. Udendørs enhed Hvis den udendørs enhed er anbragt under en markise til beskyttelse mod direkte sol eller regn, skal man sikre sig, at varmestrålingen fra kondensatoren kan ske uhindret. Der skal være en friafstand bag ved og til venstre for enheden på mindst 30 cm. Foran enheden bør der være mindst to meter friafstand, og ved tilslutningssiden (højre side) bør der være en friafstand på mindst 60 cm. Dyr eller planter må ikke placeres i luftpassagen fra luftindtag og -udtag. Ved valg af placeringssted skal der tages højde for klimaanlæggets vægt, og at støj, vibrationer og den varme luft ikke generer. Må ikke installeres et sted, hvor der forefindes maskineolie eller sulfidholdig gas, fx et sted med varme kilder. Må ikke installeres på et meget saltholdigt sted, fx ved kysten. Må ikke installeres et sted, hvor der er højfrekvensmaskiner, fx. trådløst udstyr, svejsemaskiner eller lægehjælpemidler. Taginstallation: Hvis den udendørs enhed installeres på et tag, skal man sikre sig, at den står plant. Tagets konstruktion skal kunne bære enheden, og man skal sikre sig, at den er godt forankret. Man bør undersøge eventuelle lokale bestemmelser for installation på tag. Værktøj til brug for installation: Væskestandsmåler Skruetrækker Elektrisk bor, kernebor (diameter 65 mm) Kraveværktøj Momentnøgle: 1,8 kg f.m (18 kg Nm), 4,2 kg f.m, 5,5 kg f.m, 6,6 kg f.m (afhængig af modelnummer) Svensknøgle (halv union) Sekskantet skruenøgle (4 mm) Luftudsivningsdetektor Vakuumpumpe Dobbelt manometer Betjeningsvejledning Termometer Multimeter Rørskærer Måletape 4

6 INSTALLATIONSVEJLEDNING Tilbehør Nr. Navn på tilbehør Antal 1 Monteringsplade 1 2 Dyvel 8 3 Galopskrue A ST3.9x Tætningsring (på nogle modeller) 1 5 Afløbssamling 1 6 Montage af samlingsrør Væskeside Ф 6.35 Delene skal købes. Kontakt Luftside Ф 9.53 Ф 12.7 forhandleren vedrørende rørtykkelse. (Der anbefales en rørtykkelse på min. 0,7 mm) 7 Fjernbetjening 1 8 Galopskrue B ST2.9x Holder til fjernbetjening 1 Bemærk: Bortset fra medfølgende ovennævnte dele, skal øvrige dele, der skal bruges under installationen, købes. OBS! Brug en lægtesøger til at lokalisere lægter med for at undgå at beskadige væggen unødigt. Der kræves et rørforløb på minimum 3 meter for at minimere vibrationer og hindre overdreven støj. To af de viste retninger A, B og C bør være fri for blokeringer. Illustrationen er kun til orientering. Kobbertråde skal isoleres separat. 5

7 INSTALLATIONSVEJLEDNING Installation af indendørs enhed 1. Fastgørelse af monteringsplade Korrekt montering af monteringsplade 1. Fastgør monteringspladen vandret på væggens bærende del med en god friafstand til siderne. 2. Hvis væggen er af mursten, beton eller lignende, bores der otte (8) huller i væggen med en diameter på 5 mm. Brug dyvler til skruerne. 3. Skru monteringspladen fast til væggen med otte (8) A -skruer. Bemærk: Monteringspladen skal placeres i overensstemmelse med væggens struktur og hullerne bores, så de svarer til monteringspladens monteringspunkter. Den medfølgende monteringsplade kan variere efter modeltypen. (Målene er i mm, medmindre andet er angivet.) 2. Boring af væghuller 1. Se hullernes placering på tegningen (Fig. 5). Bor et (1) hul (diameter 65 mm), så det skråner lidt nedad mod ydervæggen. 2. Brug altid et foringsrør, hvis boringen føres gennem metalnet, metalplade eller lignende. 3. Montering af samlingsrør og afløbsslange Afløb 1. Bøj afløbsslangen nedad, så den har et fald. Afløbsslangen må ikke monteres som vist på fig. 7. Slangen må ikke gå opad, da det vil forhindre vandet i at løbe frit. Slangens ende må ikke placeres i vand. 6

8 INSTALLATIONSVEJLEDNING 2. Hvis afløbsslangen forlænges, skal samlingspunktet beskyttes med et rør. Afløbsslangen må ikke hænge slapt ned. Samlingsrør 1. Fjern rørdækslet på sidepanelet til venstre og højre rør. 2. Montér bageste højre og venstre rør som vist. 3. Gør samlingsrørets ende fast (Læs også under Samling af kølerør.) 4. Installation af indendørs enhed 1. Før røret gennem hullet i væggen. 2. Anbring den øverste hage bag på enheden i den øverste krog på monteringspladen. Bevæg enheden fra side til side for at tjekke, at hagen har godt fat i krogen (se Fig. 10 og Fig. 11). 3. Træk forsigtigt røret igennem, idet enheden holdes ud fra væggen ved hjælp af et stykke beskyttende materiale mellem enheden og væggen. Fjern det beskyttende materiale igen, når monteringen er afsluttet. 4. Skub enhedens nederste del ind mod væggen, og bevæg den fra side til side og op og ned for at tjekke, at anlægget sidder godt fast. 7

9 INSTALLATIONSVEJLEDNING 5. Rørføring og isolering Rør, forbindelseskabel og afløbsslange samles i et bundt med isolering viklet rundt om som vist på Fig. 12. Undgå at anbringe andet i opsamlingskassen, da kondensvand fra den bageste del af den indendørs enhed samles i kassen og ledes væk derfra. OBS! Forbind først den indendørs enhed og dernæst den udendørs enhed Der må ikke ledes vand væk fra bagsiden af den indendørs enhed. Afløbsslangen må ikke hænge slapt ned. Begge hjælperør skal være varmeisoleret. Afløbsslangen skal være placeret nederst i bundtet. Hvis den er anbragt øverst, kan det bevirke, at afløbsbakken løber over. Strømkablet må ikke være viklet ind i eller snoet rundt om andre ledninger. Afløbsslangen skal løbe skråt nedad, så kondensvandet kan ledes uhindret væk. Installation af udendørs enhed Forholdsregler ved udendørs installation Den udendørs enhed monteres på et fast underlag for at undgå unødig høj støj eller vibrationer. Retningen for luftudløbet fastlægges, således at der ikke blokeres for udledning af luften. Hvis enheden skal installeres, hvor der er ekstrem vind, f.eks. ved havet, bør enheden installeres mod en mur, eller der bør opsættes en plade til beskyttelse mod vind og støv for at sikre, at ventilatoren fungerer korrekt. Især i blæsende områder skal enheden installeres således, at der ikke kan komme luft ind. Hvis enheden skal være ophængt, skal monteringsbeslaget være i overensstemmelse med de tekniske krav, der er angivet i monteringsskemaet for beslaget. Monteringen skal ske på en væg af solid mursten, beton eller en lignende kraftig konstruktion, og der skal tages forholdsregler for at dæmpe støjen. Beslaget på væggen skal være solidt og holdbart og det samme gælder for enhedens beslag. Der må ikke blokeres for udledningsluften. 8

10 SAMLING AF KØLEMIDDELRØR Fastgørelse af udendørs enhed Den udendørs enhed forankres med bolte og møtrikker med en diameter på 10 eller 8 mm horisontalt på en betonflade eller anden fast flade. Udendørs enhedens Monteringsmål mål i mm (B x H x D) A (mm) B (mm) 700 x 535 x x 430 x x 540 x x 590 x x 540 x x 545 x x 700 x Montering af afløb BEMÆRK: Afløbet monteres på en lidt anden måde på den udendørs enhed. For afløb med tætningsring (Fig. 15 (A)) sættes først tætningsringen på afløbsstudsen og dernæst placeres samlingen i afløbsbakkens hul på den udendørs enhed. Strammes ved at dreje 90 grader. For at montere afløbet som vist på Fig. 15 (B) placeres samlingen i afløbsbakkens hul på den udendørs enhed, indtil den går på plads med et klik. Der monteres en forlængerslange (medfølger ikke) på afløbssamlingen, hvis der opstår kondensvand under varmedrift. SAMLING AF KØLERØR 1. Udkravning Hovedårsagen til udsivning af kølemiddel er fejl i udkravningen. For korrekt udkravning, følg denne fremgangsmåde: A: Afskær rør og kabel. 1. Brug det medfølgende rørtilbehør eller rør, der er købt lokalt. 2. Mål afstanden mellem den indendørs enhed og den udendørs enhed. 3. Skær kølerørene, så de er en smule længere end den målte afstand. 4. Skær kablet 1,5 m længere end rørets længde. B: Fjern grater 1. Fjern alle grater fra rørets snitflade. 2. Vend kobberrørets ende nedad, når du fjerner graterne, så de ikke falder ned i røret. 9

11 C: Påsæt møtrikker Fjern møtrikkerne på den indendørs og udendørs enhed og sæt dem på de helt gratfrie rør (det er ikke muligt at placere dem efter udkravning). D: Udkravning For at udkrave holdes kobberrøret fast i en gevindskærer med de nedenfor viste mål. Udvendig A (mm) diameter (mm) Maks. Min. Ф 6,35 1,3 0,7 Ф 9,52 1,6 1,0 Ф 12,7 1,8 1,0 Stramme samling Placér rørenes midtpunkter ud for hinanden Stram møtrikken med fingrene og efterspænd den med en svensknøgle og momentnøgle som vist i Fig. 20 og 21. Udvendig diameter Tilspændingsmoment (N.cm) Yderligere tilspændingsmoment (N.cm) Ф6, (153 kgf.cm) 1600 (163 kgf.cm) Ф9, (255 kgf.cm) 2600 (26,5 kgf.cm) Ф12, (357 kgf.cm) 3600 (367 kgf.cm) OBS! Er tilspændingsmomentet for kraftigt, kan møtrikken blive ødelagt. EL-ARBEJDE El-sikkerhedsregler ved første installation 1. Hvis der er et alvorligt sikkerhedsproblem med strømforsyningen, bør montøren nægte at installere klimaanlægget, indtil problemet er løst. 2. Spændingen skal være mellem % af mærkespændingen. 3. Der bør monteres en beskyttelse mod fejlstrøm og en hovedkontakt med en kapacitet på 1,5 gange anlæggets maksimumstrøm i strømkredsen. 4. Klimaanlægget skal være forbundet til jord. 5. Ledningen skal forbindes i overensstemmelse med el-diagrammet, der sidder på den udendørs enheds panel. 6. Al ledningsføring og el-installation skal være i overensstemmelse med lokale og nationale krav til elektrisk udstyr og installation heraf og installation skal foretages af autoriserede elektrikere. 7. Til klimaanlægget skal der bruges en separat elgruppe og en stikkontakt med kun ét stik. Se nedenstående skema vedr. ledningsstørrelse og sikringsspecifikationer. 10

12 Min. nominelt tværsnit af ledere Enhedens nominelle strømstyrke (A) Nominelt tværsnitsareal (mm 2 ) >3 og 6 0,75 >6 og 10 1 >10 og 16 1,5 >16 og 25 2,5 BEMÆRK: Ledningsstørrelse og sikrings- eller kontaktstrøm bestemmes ud fra den maksimale strøm, der er angivet på mærkepladen på enheden. Kig på mærkepladen inden valg af ledning, sikring og kontakt. Tilslutning af kabel til indendørs enhed Bemærk: Inden el-arbejdet udføres, skal der være slukket for strømmen til anlægget. 1. Det er muligt at forbinde det indvendige og udvendige kabel uden at fjerne frontpanelet. 2. Kablet, der forbinder den indendørs og udendørs enhed, skal være af godkendt materiale, af typen H07RN-F eller kraftigere. 3. Løft op i den indendørs enheds panel. Låget til elboksen fjernes ved at løsne skruerne som vist på Fig Kontrollér, at den udendørs enheds ledninger er forbundet med den indendørs enheds klemnumre med samme farve. 5. De ledninger, der ikke forbindes med klemmer, omvikles med isoleringstape, så de ikke kommer i berøring med de elektriske komponenter. Kablet sættes fast på panelet med ledningsklampen. Tilslutning af kabel til udendørs enhed 1. El-panelets låg på den udendørs enhed fjernes ved at løsne skruen som vist på Fig Kablerne forbindes med klemmerne, så de svarer til nummeret på den indendørs og udendørs enheds klembræt. 3. Kablet sættes fast på panelet med ledningsklampen. 4. For at forhindre at der løber vand ind, laves der en sløjfe på forbindelseskablet som vist i installationsdiagrammet for den indendørs og udendørs enhed. 5. De ledninger, der ikke er forbundet (ledere), isoleres med Pvc-tape for at undgå, at de kommer i berøring med elektriske dele eller metaldele. 11

13 VIGTIGT Når ovenstående er kontrolleret og fundet i orden, trækkes ledningerne som følger: 1) Klimaanlægget skal altid have en separat hovedstrømkreds. For trækning af ledninger, se strømdiagrammet på indersiden af låget. 2) Skruerne, der holder ledningerne fast, kan vride sig løs som følge af de vibrationer, som anlægget udsættes for under transport. Kontrollér, at alle er spændt godt. (Hvis de er løse, kan det bevirke, at ledningerne brænder over.) 3) Specifikation af strømkilde: 4) Kontrollér, at strømkapaciteten er tilstrækkelig. 5) Startspændingen skal altid være over 90 % af den mærkespænding, der er angivet på mærkepladen. 6) Kontrollér, at ledningstykkelsen er som angivet i specifikationen af strømkilde. 7) Der skal altid installeres en sikring med afledning til jord i våde eller fugtige områder. 8) Hvis spændingen falder, kan det forårsage følgende: Vibration af magnetkontakt, hvilket kan beskadige kontaktpunktet, brud på sikring, forstyrrelse af normal funktion ved overbelastning. 9) De faste ledninger skal have en afbrydersikring, og der skal være en afstand på mindst 3 mm mellem kontakterne for alle aktive (fase)ledere. Luft i anlæg Luft og fugt i kølesystemet kan have uønskede virkninger, f.eks.: Større tryk. Større arbejdsstrøm. Nedsat køle- og varmeeffekt. Tilfrysning og blokering af kapillarrørene som følge af fugt i kølekredsløbet. Korrosion af kølesystemets dele på grund af vand. Derfor skal den indendørs enhed og rørene mellem den indendørs enhed og den udendørs enhed kontrolleres for utætheder og udtømmes for at fjerne eventuel fugt og luftarter, der ikke kondenseres. Udtømning af luft med vakuumpumpe Inden udtømning Kontrollér, at alle rørene (siderørene til både væske og luft) mellem den indendørs og den udendørs enhed er samlet korrekt, og at alle ledninger til brug for afprøvningen er trukket. Hætten fjernes på serviceventilen til hhv. luft og væske på den udendørs enhed. Bemærk, at serviceventilen til hhv. væske og luft på den udendørs enhed begge skal være lukkede på dette trin. Rørlængde og kølemiddelmængde: Rørlængde Udtømnings- Tilsætning af ekstra kølemiddel metode Mindre end 5 m Med vakuumpumpe Mere end 5 m Med vakuumpumpe R22: (rørlængde - 5 m) x 30 g/m R410A: (rørlængde - 5 m) x 20 g/m 12

14 Hvis klimaanlægget skal flyttes til et andet sted, skal luften tømmes ud med en vakuumpumpe. Der må kun tilsættes ekstra flydende kølemiddel til anlægget. (Gælder ikke for anlæg med R22 kølemiddel). Håndtering af ventilpakning Åben ventilstammen, indtil den rører ved stopperen. Må ikke åbnes yderligere. Stram ventilhætten med en svensknøgle eller lignende. Tilspændingsmoment for ventilhætte (se skema på en af de foregående sider). Brug af vakuumpumpe 1. Stram alle møtrikker, A, B, C, D, og montér manifoldventilens afløbsslange på afløbsporten på lavtryksventilen i luftrørssiden. 2. Forbind afløbsslangen med vakuumpumpen. 3. Åbn håndtaget Low på manifoldventilen helt. 4. Start vakuumpumpen. Efter at udtømningen er startet, løsnes møtrikken på lavtryksventilen i luftrørssiden lidt. Kontrollér at luften løber ind (vakuumpumpen ændrer lyd og måleren viser 0 i stedet for minus). 5. Efter udført udtømning lukkes manifoldventilens håndtag Low helt i, og vakuumpumpen standses. Lad udtømningen foregå i 15 minutter eller mere. Kontrollér, at måleren viser -76 cm Hg (-1x10 5 Pa). 6. Drej stammen på ventilpakning B ca. 45 grader mod uret i 6 til 7 sekunder efter luften er strømmet ud og stram så møtrikken igen. Kontrollér, at trykvisningen på trykindikatoren er lidt over det atmosfæriske tryk. 7. Fjern afløbsslangen fra lavtryksslangen. 8. Åbn stammen på ventilpakning B og A helt. 9. Stram ventilhætten. 13

15 Sikkerheds- og lækagetest El-sikkerhedskontrol Efter udført installation udføres kontrol af el-sikkerheden. 1. Jordforbindelse. Efter etablering af jordforbindelse måles jordmodstanden ved visuel detektering og en modstandsmåler. Jordmodstanden skal være lavere end 4Ώ. 2. Kontrol af lækstrøm (udføres under funktionstest) Efter installation og under funktionstesten kan elektrikeren anvende en elektroføler og et multimeter til kontrol af lækstrøm. Hvis der er lækstrøm, skal anlægget slukkes øjeblikkeligt. Fejlen undersøges og løses. Kontrol af luftudsivning 1. Sæbevandsmetoden: Kom sæbevand eller et flydende rengøringsmiddel på med en blød børste på rørsamlingerne for at kontrollere, om der sker udsivning af luft. Hvis der dannes bobler, er rørene utætte. 2. Udsivningsdetektor Brug udsivningsdetektoren til at kontrollere for udsivning. OBS! A: Lavtryksventil B: Højtryksventil C og D er enderne på tilslutningen til den indendørs enhed. Funktionstest Anlægget afprøves efter det er undersøgt for luftudsivning ved flangemøtrikkerne og el-sikkerheden kontrolleret. Alle rør og kabelsamlinger kontrolleres. Kontrollér at serviceventilerne til luft og kølemiddel står fuldt åbne. 1. Tilslut strømmen og tryk på ON/OFF-knappen på fjernbetjeningen for at tænde anlægget. 2. Med MODE-knappen vælges COOL, HEAT, AUTO og FAN for at kontrollere, at alle funktioner virker korrekt. 3. Hvis rumtemperaturen er for lav (lavere end 17 ºC), kan kølefunktionen ikke aktiveres med fjernbetjeningen. Funktionen kan i stedet aktiveres manuelt. Manuel betjening anvendes kun, når fjernbetjeningen ikke virker, eller vedligeholdelse er påkrævet. Hold i panelsiderne og løft panelet op i en vinkel, indtil du hører et klik. Tryk på knappen Manual for at vælge AUTO eller COOL. Anlægget vil køre i tvungen AUTO-tilstand eller COOL-tilstand (se yderligere oplysninger i Betjeningsvejledningen). 4. Anlægget bør afprøves i ca. 30 minutter. Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre produktet. Yderligere oplysninger kan fås hos importøren eller producenten. 14

16 RSELCCAAUUTITOINON Skulle du have spørgsmål, eller mod forventning have problemer med dette produkt, er du meget velkommen til at rette henvendelse til os. ALASKA SERVICE TLF Mandag Torsdag fra kl til 16.00/Fredag fra kl til

INSTALLATIONSVEJLEDNING (Splittype)

INSTALLATIONSVEJLEDNING (Splittype) 23218_dok_ver3:23218_dok 09-07-2007 09:08 Page A AIRCONDITIONANLÆG INSTALLATIONSVEJLEDNING (Splittype) Apparatet skal installeres i overensstemmelse med lokale forskrifter, bestemmelser og standarder.

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Introduktion Figur 1, Systemoversigt og individuelle komponenter -2- Introduktion INTRODUKTION Liste over dele Antal/højde Kilde: 1,0 m 1,5 m 2,0 m 3,0 m Produktbeskrivelse A1 1

Læs mere

EHP 6.5 AA SPLIT AIR/AIR HEAT PUMP INSTALLATION MANUAL LUFT/LUFT-VARMEPUMPE INSTALLASJONSMANUAL SPLIT-TYYPPINEN ILMALÄMPÖPUMPPU ASENNUSOHJEET

EHP 6.5 AA SPLIT AIR/AIR HEAT PUMP INSTALLATION MANUAL LUFT/LUFT-VARMEPUMPE INSTALLASJONSMANUAL SPLIT-TYYPPINEN ILMALÄMPÖPUMPPU ASENNUSOHJEET EHP 6.5 AA Refrigerant R40A Köldmedium R40A Bruk nytt kjølemiddel R40A Använder nytt köldmedel R40A Käytä uutta kylmäainetta R40A Använder nytt köldmedium R40A Anvender nyt kølemiddel R40A SPLIT AIR/AIR

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8 ARUBA Faldarms markise Side 1 ud af 8 Markisens beslag 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at vinduet kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

S 35xx Installation Manual

S 35xx Installation Manual S 35xx Installation Manual 2 5 3 4 1 : INSTALLATIONS HANDBUCH INSTALLATIONSMANUAL MANUAL DE INSTALACIÓN MANUEL D INSTALLATION INSTALLATION MANUAL INSTALLATIEHANDLEIDING INSTRUKCJA MONTAŻU 2 18 34 50 82

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Monterings vejledning. Amico K38-Gota Knækarms markise

Monterings vejledning. Amico K38-Gota Knækarms markise Amico K38-Gota Knækarms markise Tjekliste 1 Gennemgå din følgeseddel og tjek om alt er korrekt, samt alle dele er med. Hvis der er noget der ikke stemmer overens bedes du kontakte os. Værktøj 2 Værktøjet

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Inden du tager klimaanlægget i brug, bedes du læse denne betjeningsvejledning omhyggeligt igennem og gemme den til eventuelt senere brug.

Inden du tager klimaanlægget i brug, bedes du læse denne betjeningsvejledning omhyggeligt igennem og gemme den til eventuelt senere brug. Inden du tager klimaanlægget i brug, bedes du læse denne betjeningsvejledning omhyggeligt igennem og gemme den til eventuelt senere brug. TODELT KLIMAANLÆG HN 8984 12000 BTU BETJENINGSVEJLEDNING Læs vejledningen

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 40. Knækarms markise. Side 1 ud af 6

Installations vejledning AMICO K 40. Knækarms markise. Side 1 ud af 6 AMICO K 40 Knækarms markise Side 1 ud af 6 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres af en autoriseret

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHEDSADVARSEL Indholdsfortegnelse s. 2 Sikkerhedsadvarsel s. 3 Advarsel om anvendelse s. 4 Sikker anvendelse s. 5 Kontraindikationer

Læs mere

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ SPECIFIKATIONER A+ Nettoliter frys 98 ltr. Kurve 1 Lås Nej Indfrysningskapacitet pr. 5,0 kg Energiforbrug pr. år 168 kw Energiforbrug pr. 0,46 kw Energiklasse A+ Produktmål

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN til styring via IHC-outputmodul, KNX og Z-Wave Model: Rullegardin til IHC-outputmodul, KNX og Z-Wave 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

Mobil højtryksrenser

Mobil højtryksrenser Mobil højtryksrenser Modelnr.: GFS-C1 Lavt vandforbrug & højt vandtryk Energibesparende & miljøvenlig Mobil, holdbar, stænksikker & ufarlig at anvende Til rengøring i huset: badeværelse, vask, kæledyr

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Manuel. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel

Monteringsvejledning. Markise Manuel. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel DK Monteringsvejledning Markise Manuel MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

Lumination LED-amaturer

Lumination LED-amaturer GE Lighting Solutions Monteringsvejledning Lumination LED-amaturer Ophængt LED-amatur (Serie EP14) Produktegenskaber Lang levetid (50.000 timer nominelt) 5 års garanti IP30 Klassificeret til montering

Læs mere

Fancoil. Installationsmanual Dansk

Fancoil. Installationsmanual Dansk Fancoil Installationsmanual Dansk Vedligeholdelse Advarsel: Fancoilen er tilsluttet strømforsyning og et vandkredsløb. Personer uden de påkrævede tekniske færdigheder, kan komme til skade eller påføre

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK UI K1424,UI K1620 1 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 2 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet... 2 3.1. Bortskaffelse af emballage... 3

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for saunaovne

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for saunaovne Spa-Kompagniet Monteringsvejledning for saunaovne 1. Introduktion a. Denne monteringsvejledning angiver hvorledes Spa-Kompagniets saunaovne skal monteres og installeres. For optimal installering skal vejledningen

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

1. Tubes. 2. Paneler. 3. Downlight. 4. Streetlight

1. Tubes. 2. Paneler. 3. Downlight. 4. Streetlight Installationsvejledning CO2LIGHT Indhold 1. Tubes 2. Paneler 3. Downlight 4. Streetlight CO2LIGHT Gørtlervej 21 DK- 9000 Aalborg Phone: +45 70 70 15 55 e- mail: info@co2light.com til T8/T5 LED-rør Installationsvejledningen

Læs mere

Stikkontakter og afbrydere i den faste installation

Stikkontakter og afbrydere i den faste installation Stikkontakter og afbrydere i den faste installation Det er ikke tilladt at sætte en ny afbryder eller stikkontakt op i den faste installation, hvis der ikke har siddet én på samme sted før. Derimod må

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE BRUGSANVISNING Læs venligst denne brugsanvisning, inden isterningmaskinen tages i brug. Det anbefales at gemme brugsanvisningen til fremtidig reference. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Installationsvejledning KRAPPAN 300

Installationsvejledning KRAPPAN 300 Installationsvejledning KRAPPAN 300 Installationsvejledning DANSK Indhold Beregn antal samt placering af sugekontakter... 4 Installering af rørsystemet.. 5 - Montering af Y- og T-stykker... 5 - Typiske

Læs mere

Installation af hukommelses- og udvidelseskort

Installation af hukommelses- og udvidelseskort Denne vejledning hjælper dig med at fjerne hukommelses- eller udvidelseskort. Brug følgende illustration til at finde stikket til det kort, du vil fjerne. Stik til harddisk 1 Stik til udvidelseskort Stik

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9027882 Dykpumpe Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Dykpumpe - Varenr. 9027882 Beskrivelse: Dykpumpe 230 V. Med plastvinge. Leveres

Læs mere

Garagedonkraft i aluminium/stål

Garagedonkraft i aluminium/stål EU Konformitets erklæring Importør: Davidsen A/S, Industriparken 1, DK-6500 Vojens. Producent: Changshu Tongrun Auto Accessory Co. Ltd, Kina. Varenummer 9137909 Davidsen A/S bekræfter at konstruktion og

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning Gældende fra marts 2013. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl mv. Symboler Forsigtig! Skade på bygninger og materialer kan opstå, hvis disse

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE SBC420

SANDBLÆSEKABINE SBC420 SANDBLÆSEKABINE SBC420 BETJENINGSVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Udv. dimensioner: L: 132 x B: 88 x H: 170cm Rist dimensioner: L: 122 x B: 60cm Vægt: 1 5 0 k g. L u f t f o r b r u g : 3 5 0-5 2 0 l t r. /

Læs mere

Indhold. Referencekort. Brugervejledning

Indhold. Referencekort. Brugervejledning Indhold Referencekort Programoversigt orberedelse af vasketøjet Valg af program og indstillinger Start og afslutning af et program Skift af program Afbrydelse af et program Daglig rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Projekt periode Installation Tilbagebetalingsperiode. Besparelse. Electricitet og vedligeholdelse. -1 0 36 Tid (måneder)

Projekt periode Installation Tilbagebetalingsperiode. Besparelse. Electricitet og vedligeholdelse. -1 0 36 Tid (måneder) Indhold Rør Side 2 Paneler Side 12 Downlight Side 13 Streetlight Side 14 ESCO-Light Service- og Energiaftale CO2LIGHT tilbyder en ESCO-Light Service- og Energiaftale, der betyder, at CO2LIGHT finansierer

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING SPEEDFLOW M06A / M06ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

Gasmåle- og alarmsystemer. ExDetektor HC Katalytisk gasdetektor. Betjenings-og installationsvejledning

Gasmåle- og alarmsystemer. ExDetektor HC Katalytisk gasdetektor. Betjenings-og installationsvejledning Gasmåle- og alarmsystemer ExDetektor HC-150 - Katalytisk gasdetektor Betjenings-og installationsvejledning Vigtige noter: Forholdsregler for sikker betjening af systemet Korrekt transport og behandling

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. system inverter klimaanlæg Loftsmonteret type med luftkanal

BETJENINGSVEJLEDNING. system inverter klimaanlæg Loftsmonteret type med luftkanal BETJENINGSVEJLEDNING system inverter klimaanlæg FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE FXMQ250MVE

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker-systemet består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er tilsluttet til hanen til

Læs mere