CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008"

Transkript

1 Vordingborg Kommune CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008 CO 2 - kortlægning Juli 2010

2 COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon Telefax wwwcowidk Vordingborg Kommune CO 2 -kortlægning for Vordingborg Kommune som virksomhed 2008 CO 2 -kortlægning Juli 2010 Dokumentnr 1 Version 2 Udgivelsesdato Udarbejdet Kontrolleret Godkendt JAKK/ JAH JAH

3 CO2 kortlægning Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 11 Indledning 2 12 Formål med opgørelsen 2 13 Forudsætninger 2 2 Sammenfattende resultater 4 3 Elforbrug 8 31 Kommunale bygninger 8 32 Gadebelysning 9 4 Varmeforbrug 11 5 Transport og maskiner Kommunens egne køretøjer og maskiner Kørsel i privatbiler med kilometerpenge Øvrig transport Samlede resultater for transport 16 6 Arealanvendelse 18 7 Referencer 19

4 CO2 kortlægning Baggrund 11 Indledning Vordingborg Kommune ønsker at sætte fokus på klimaområdet og udarbejde en klimahandlingsplan Samtidig er Vordingborg en Klimakommune hos Danmarks naturfredningsforening (DN), og er således forpligtet til at opgøre de årlige CO 2 -udledninger som minimum fra kommunens virksomhed som følge af elforbrug, varmeforbrug og transport Vordingborg kommune har derfor bedt COWI om at gennemføre en kortlægning af CO 2 -udledningen for kommunen som virksomhed 12 Formål med opgørelsen Formålet med denne første CO 2 -opgørelse for Vordingborg Kommune er primært at kortlægge og beregne den samlede CO 2 -udledning for Kommunen som virksomhed samt opdele forbruget på bygnings- og anlægstyper samt på forvaltningsniveau 13 Forudsætninger I forbindelse med kortlægningen er der anvendt en række forudsætninger, som dels beskrives nedenfor, dels beskrives under emneafsnittene For elforbrug, varmeforbrug, trafik og procesemissioner er der kun foretaget en opgørelse af emissionen af drivhusgassen CO 2 Opgørelse af andre drivhusgasser som metan (CH 4 ) og lattergas (N 2 O) er vanskelige at foretage for disse forbrug, og betyder ganske lidt i den samlede opgørelse Bidraget fra spildevand, der omfatter emission af CH 4 og N 2 O er opgjort og omregnet til CO 2 -ækvivalenter CH 4 har en drivhusgasvirkning der svarer til 23 x CO 2, og N 2 O har en virkning der svarer til 296 x CO 2 Kortlægningen er gennemført på grundlag af den CO 2 -beregner COWI og DMU har udviklet for Klimaministeriet og KL i 2008 Der er dog i nogle tilfælde anvendt mere specifikke tal end dem, der produceres af beregneren Beregningsforudsætningerne beskrives under hvert afsnit CO 2 -kortlægninger er normalt et meget stort og tidskrævende arbejde den første gang opgørelsen ønskes foretaget Det skyldes dels at ikke alle data findes i en direkte behandlingsegnet form dels at data skal indhentes fra mange forskellige kilder

5 CO2 kortlægning Samlet set er kortlægningen for en række områder baseret på pålidelige og detaljerede data for CO 2 -emissionen, men der er stadig en række områder hvor kortlægningen nu eller med tiden kan og bør forbedres Vordingborg Kommune er således kommet godt i gang med dataindhentningen og datahåndteringen Der er herved skabt et godt udgangspunkt for det videre arbejde med at dokumentere klimapåvirkningen fra kommunens aktiviteter For at give en indikation af datakvaliteten er der nedenfor angivet et såkaldt Tier niveau for kortlægningen Tier 1 angiver en opgørelse på det mest basale niveau og Tier 3 på det mest detaljerede niveau Opgørelser af denne art kan opgøres ved brug af forskellige detaljeringsniveau, hvilket også er sket her Tier 1: Typisk landsemission (fra DMU) x antal indbyggere i kommunen / antal indbyggere i Danmark Tier 2: Forbrug (fra kommunen) x emissionsfaktor Tier 3: Som Tier 2, men baseret på konkrete oplysninger fra enkeltkilder

6 CO2 kortlægning Sammenfattende resultater Udledningen af drivhusgasser fra Vordingborg Kommune som virksomhed inklusiv gadebelysning udgør ca ton CO 2 Dette udgør ca 2,4 % af den samlede udledning fra kommunen som geografisk område Tabel 1 Samlede resultater for CO 2 -udledningen for Vordingborg Kommune som virksomhed CO 2 -udledning, ton ikke ener- El Varme Transport gi- relaterede I alt Adm Bygninger Skoler Daginstitutioner Fritids- og ungdomsklubber Behandlingscenter Ældrepleje Specialinstitutioner Kulturinstitutioner Andre kommunale bygninger Idrætsanlæg I alt for alm Kommunale bygninger Gadebelysning * Transport, egne køretøjer Transport, kørepenge Øvrig buskørsel Færgen Ida Spagnum 4 4 N-gødning I alt for Vordingborg Kommune * forbrug til gadebelysning er estimeret på baggrund af forbrug i de tidligere Vordingborg og Langebæk kommuner, samt tidligere amtsveje Figur 1 viser udledningen af drivhusgasser fordelt på de områder, hvor det ses, at kommunale bygninger står for den største udledning Også transportområdet udleder væsentlige mængder mens arealanvendelsen udgør en insignifikant andel

7 CO2 kortlægning ,000 Udledning [ton CO 2 ] 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 - Kommunale bygninger i alt Gadebelysning Transport i alt Arealanvendelse i alt Vordingborg Kommunes virksomhed Figur 1 CO 2 -udledning fra kommunen fordelt på områder, forbrug til gadebelysning er estimeret Figur 2 viser mere detaljeret fordelingen af CO 2 -udledningen mellem kommunens mange aktiviteter, og også her ses det, at kommunale bygninger er den væsentligste udleder Desuden ses det, at kommunens egen transport - både gennem egne køretøjer og gennem øvrig buskørsel - er væsentlige CO 2 - udledere

8 CO2 kortlægning Færgen Ida 0% spagnum 0% N-gødning 1% Transport, kørepenge 4% Øvrig buskørsel 8% Transport, kommunens køretøjer 10% Gadebelysning 13% I alt for alm Kommunale bygniner 64% Figur 2 Fordeling af CO 2 -udledning fra kommunens aktiviteter, forbrug til gadebelysning er estimeret Udledningen af drivhusgasser fra el- og varmeforbrug i de kommunale bygninger udgør den største andel af kommunens udledning, i alt ca 64 % Herfra er det især skoler og ældrepleje, som står for de største bidrag (Figur 3), hvilket skyldes, at de arealmæssigt står for størsteparten af bygningsarealet i de kommunale bygninger

9 CO2 kortlægning Andre kommunale bygninger 5% Idrætsanlæg 3% Adm Bygninger 8% Kulturinstitutioner 13% Specialinstitutioner 7% Skoler 37% Ældrepleje 17% Behandlingscenter 2% Fritids- og ungdomsklubber 1% Daginstitutioner 7% Figur 3 Fordeling af CO 2 -udledning fra kommunens ejendomme De samlede udledninger fra kommunale bygninger fordeler sig næsten ligeligt mellem elforbrug og varmeforbrug, se Figur 4 I alt for alm Kommunale bygniner Varme 49% El 51% Figur 4 Fordeling af CO 2 -udledning fra kommunens ejendomme

10 CO2 kortlægning Elforbrug CO 2 -udledningen per forbrugt kwh er 506 g/kwh Denne værdi stammer fra Energinetdk og gælder for Østdanmark og er inklusiv et distributionsnettab på 5 % Der tages ikke højde for elproduktion fra vindmøller og anden vedvarende energi, da denne kortlægning er for virksomheden Vordingborg Kommune Beregningerne for CO 2 -udledningerne fra elforbrug er beregnet I et særskilt regneark, da CO 2 -beregneren ikke er opdateret med nøgletal for 2008 Elforbruget i denne kortlægning indeholder forbruget både fra kommunale bygninger, samt for gadebelysning, som drives af Vordingborg Forsyning Øvrige aktiviteter, som Vordingborg Forsyning driver, er ikke medtaget, da kommunen kun har meget begrænset indflydelse herpå Gadebelysningen betales af Vordingborg Kommune og er derfor medtaget i kortlægningen 31 Kommunale bygninger Elforbruget for de kommunale bygninger er indhentet hos kommunen og ses i Tabel 2 Heraf ses, at især skolerne og ældreplejen står for den største del af forbruget Tabel 2 Elforbrug i kommunale bygninger El-forbrug El-forbrug [kwh] Adm Bygninger Skoler Daginstitutioner Fritids- og ungdomsklubber Behandlingscenter Ældrepleje Specialinstitutioner Kulturinstitutioner Andre kommunale bygninger Idrætsanlæg I alt for alm Kommunale bygninger CO 2 -udledningen forårsaget af elforbrug i kommunale bygninger udgør ca 3300 ton i alt, se Tabel 3

11 CO2 kortlægning Tabel 3 CO 2 -udledning fra elforbrug fra kommunale bygninger CO 2 -udledning fra kommunale bygningers elforbrug ton CO 2 Adm Bygninger 254 Skoler 1233 Daginstitutioner 206 Fritids- og ungdomsklubber 27 Behandlingscenter 128 Ældrepleje 646 Specialinstitutioner 171 Kulturinstitutioner 352 Andre kommunale bygninger 136 Idrætsanlæg 125 I alt for alm Kommunale bygninger 3278 Elforbruget per areal i kommunale bygninger varierer også væsentlig, og her ses, at administrative bygninger, ældrepleje og kulturinstitutioner har de største specifikke forbrug per kvadratmeter, mens skolerne har et relativt lavt forbrug per kvadratmeter Se beregningerne i Tabel 4 Tabel 4 Specifikt elforbrug og CO 2 -udledning fra elforbrug i kommunale bygninger Kommunale bygninger Elforbrug kwh/m 2 CO 2 -udledning kg CO 2 /m 2 Adm Bygninger 43,3 21,9 Skoler 29,9 15,2 Daginstitutioner 29,7 15,0 Fritids- og ungdomsklubber 18,9 9,6 Behandlingscenter 22,7 11,5 Ældrepleje 52,1 26,4 Specialinstitutioner 19,3 9,8 Kulturinstitutioner 42,1 21,3 Andre kommunale bygninger 17,1 8,7 Idrætsanlæg 31,9 16,2 I alt 32,0 16,2 32 Gadebelysning Vordingborg Forsyning har oplyst, at det samlede forbrug til gadebelysning for de tidligere kommuneveje i områderne Vordingborg og Langebæk sammen med de tidligere amtsveje i hele kommunen udgør kwh Forbruget til gadebelysning på tidligere kommuneveje på Møn og i Præstø er ikke blevet oplyst, da dette blev drevet af SEAS-NVE, som endnu ikke har kunnet levere informationerne

12 CO2 kortlægning Det samlede forbrug i Vordingborg Kommune er derfor estimeret til at være på ca kwh i 2008 CO 2 -udledningen fra gadebelysningen bliver derfor på ca 1266 ton CO 2 i 2008

13 CO2 kortlægning Varmeforbrug Varmeforbruget i de kommunale bygninger er oplyst af Vordingborg Kommune og oplyst for hhv el, olie, naturgas og fjernvarme, se Tabel 5 Tabel 5 Varmeforbrug i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune 2008 Kommunale bygninger Elvarme [kwh] Olie [kwh] Naturgas [kwh] Fjernvarme [kwh] I alt [kwh] Adm Bygninger Skoler Daginstitutioner Fritids- og ungdomsklubber Behandlingscenter Ældrepleje Specialinstitutioner Kulturinstitutioner Andre kommunale bygninger Idrætsanlæg I alt Fjernvarmen i Vordingborg Kommune medfører i gennemsnit en CO 2 - udledning på ca 16,7 g per kwh forbrugt ved slutbrugeren (beregnet i CO 2 beregneren) Denne lave udledning skyldes, at størstedelen af fjernvarmen i Vordingborg Kommune baseres på biomasse De samlede varmeforbrug og CO 2 - udledninger fra de kommunale bygninger ses i Tabel 6 Tabel 6 Kommunale bygninger Varmeforbrug og CO 2 -udledninger i kommunale bygninger Varmeforbrug kwh CO 2 -udledning ton CO 2 Adm Bygninger Skoler Daginstitutioner Fritids- og ungdomsklubber Behandlingscenter Ældrepleje Specialinstitutioner Kulturinstitutioner Andre kommunale bygninger Idrætsanlæg I alt

14 CO2 kortlægning Vurderes varmeforbruget per bygningsareal (Tabel 7) ses det, at især administrative bygninger og kulturinstitutionerne har en høj CO 2 -udledning For administrative bygninger skyldes den høje udledning ikke et højt varmeforbrug, men snarere en stor andel af olie, som anvendes til opvarmning For kulturinstitutioner skyldes den høje udledning både et højt forbrug og en høj andel af elvarme og olie som opvarmningsform Tabel 7 Specifikke varmeforbrug og CO 2 -udledninger fra varmeforbrug i kommunale bygninger Kommunale bygninger Varmeforbrug kwh/m 2 CO 2 -udledning kg CO 2 /m 2 Adm Bygninger ,2 Skoler ,9 Daginstitutioner ,3 Fritids- og ungdomsklubber 138 4,2 Behandlingscenter 144 3,0 Ældrepleje ,2 Specialinstitutioner ,1 Kulturinstitutioner ,4 Andre kommunale bygninger ,4 Idrætsanlæg 88 8,0 I alt ,6

15 CO2 kortlægning Transport og maskiner Under transport og maskiner er udledninger fra kommunens egne køretøjer medtaget samt udledning som sker fra de ansattes egne biler, når der køres arbejdsrelateret Desuden inkluderes udledningen fra færgen Ida, fra skole- og svømmebuskørsel, samt fra andet kontraheret buskørsel Ansattes rejser med offentlig transport herunder eventuelle flyrejser er ikke medtaget i denne kortlægning 51 Kommunens egne køretøjer og maskiner Kommunen har oplyst om indkøb af brændstof til kommunens egne køretøjer Oplysninger er enten givet som udgifter til brændstof i DKK eller som præcis indkøb af benzin og diesel i liter Desuden er der enkelte køretøjer, som der ikke er oplyst brændstofforbrug for, hvorfor forbruget er korrigeret i forhold til de manglende oplysninger Tabel 8 viser de udgifter og indkøbte mængder benzin og diesel samt antallet af køretøjer som hver fagområder råder over Desuden viser tabellen, antallet af køretøjer, hvor der ikke foreligger data om indkøbt brændstof Tabel 8 Brændstofforbrug til kommunens egne køretøjer (Vordingborg Kommune) Fagområder Brændstof udgifter kr liter benzin liter diesel Antal vogne i alt Manglende køretøjer Administrationsområdet Akole, børn og kulturområdet Social- og arbejdsmarkedsområdet Beredskabet Teknikområdet I alt Oplysninger om brændstofudgifter er fordelt mellem diesel og benzin i forholdet 90/10, da det antages, at langt de fleste maskiner og biler er dieseldrevne Oplysninger fra Energistyrelsen, viser at gennemsnitsprisen for benzin og diesel er hhv 10,54 kr/liter og 9,19 kr/liter De samlede indkøbte mængder af benzin og diesel ses i Tabel 9 sammen med de beregnede CO 2 -udledninger fra brændstofforbrug

16 CO2 kortlægning Tabel 9 Estimeret forbrug af benzin og diesel til kommunens egne køretøjer og beregnede CO 2 -udledninger fordelt på fagområder Korrigeret forbrug ift manglende oplysninger liter liter diesel CO 2 - benzin udledning Administrationsområdet Akole, børn og kulturområdet Social- og arbejdsmarkedområdet Beredskabet Teknikområdet I alt Figur 5 viser fordelingen af CO 2 -udledningen fra kommunens egne køretøjer, og det ses at Vej og Natur står for langt den største udledning med ca 56 %, mens socialforvaltningen står for knap 30 % af udledningen Udledning af CO 2 fra kommunens egentransport Administrationsområ det 2% Akole, børn og kulturområdet 3% Social- og arbejdsmarkedområd et 33% Teknikområdet 58% Beredskabet 4% Figur 5 Fordeling af CO 2 -udledningen fra kommunens egne køretøjer 52 Kørsel i privatbiler med kilometerpenge Vordingborg Kommune har opgjort hvor mange penge, der er udbetalt som kilometerpenge for de ansattes kørsel i private køretøjer Der er udbetalt kørepenge svarende til ca 2,5 mio km, hvoraf nogle er uspecificeret og nogle er på cykel I denne kortlægning medtages kørte kilometer for biler, som udgør langt størstedelen, ca 2,45 mio km

17 CO2 kortlægning Tabel 10 Kørselsgodtgørelse i Vordingborg Kommune 2008 Art Kørselsgodtgørelse: Enheder (km) Godtgørelse (kr) 4860 Uspecificeret Bil Bil Cykel Knallert Elev I alt Ifølge DN 2008 udleder en gennemsnitsbil ca 164 g CO 2 per kørt km Det medfører, at kørsel i de ansattes egne biler medfører en CO 2 -udledning på ca 403 ton CO 2 53 Øvrig transport I denne CO 2 -kortlægning inkluderes øvrig transport i form af kontraheret buskørsel og færgedriften Bogø-Stubbekøbing Kommunen har kontrakter med lokale vognmænd om buskørsel, heriblandt skole- og svømmekørsel samt bestillingskørsel på social- og sundhedsområderne Det er ikke oplyst, hvor mange km der er kørt under disse kontrakter, og derfor er der lavet nedenstående estimat, som tager udgangspunkt i antallet af køretimer leveret Beregningerne for CO 2 -udledningen fra kontraheret kørsel i Tabel 11 tager desuden udgangspunkt i gennemsnitlige hastigheder og generelle nøgletal for CO 2 -udledning fra busser og minibusser Derfor er der væsentlige usikkerheder forbundet med resultaterne Offentlig buskørsel med Movia er udeladt af denne kortlægning, da det anses for privat kørsel af borgerne

18 CO2 kortlægning Tabel 11 Beregninger for CO 2 -udledning for kontraheret kørsel Øvrig buskørsel Skole- og svømmebuskørsel Køretimer 8840 timer oplyst Gns hastighed 35 km/time estimat Kørte km Km beregnet CO 2 per km 1168 g/km TEMA 2010, EURO 5 turistbus >18 ton CO 2 -udledning skole og svømmebusser 361 ton CO 2 beregnet Social og sundhedskørsel Udgifter Kr oplyst Timepris, gns 500 kr/time oplyst Køretimer Timer beregnet Gns hastighed 35 km/time estimat Kørte km Km beregnet CO 2 per km 300 g/km Minibusser estimeret, 8 km/l CO 2 udledning i alt 420 ton CO 2 Tabel 12 opsummerer udledningerne fra færge- og busdrift Tabel 12 Brændstofforbrug og CO 2 -udledning fra offentlig transport liter benzin liter diesel CO 2 -udledning Ton CO 2 Færgen 'Ida' ,8 Øvrig buskørsel I alt Samlede resultater for transport Udledningen fra transportsektoren er domineret af kommunens egne køretøjer, som bidrager med næsten halvdelen af CO 2 -udsippet Også den kontraherede buskørsel udgør et væsentligt bidrag med ca 1/3-del af udslippet

19 CO2 kortlægning CO2 udledning fra transport Færgen Ida 2% Øvrig buskørsel 34% Transport, kommunens køretøjer 46% Transport, kørepenge 18% Figur 6 Fordeling af CO 2 -udledning fra kommunens egentransport

20 CO2 kortlægning Arealanvendelse Udledninger fra arealanvendelse fra kommunens brug udgøres af kommunens egetforbrug af gødning og spagnum Forbruget af gødning og spagnum er ligeledes af Vordingborg Kommune til ca 8 ton NPK gødning og ca 22 ton NPK gødning (se Tabel 13) Tabel 13 Informationer om arealanvendelse til brug i CO 2 beregneren Arealanvendelse Handelsgødningsforbrug i kommunalt regi = 8000 kg 3) Kg/år ca 3500 kg N = kg 3) ca kg N I alt kg N Kalkforbrug i kommunalt regi 0 Kg kalk/år Spagnumforbrug i kommunalt regi 20 4) M3/år 3) Ikke omregnet til kg N 4) Kun parkforvaltningens forbrug der kan være andre men næppe af betydning Forbruget af gødning og spagnum medfører en samlet udledning af drivhusgasser på 110 ton CO 2 -ækvivalenter

21 CO2 kortlægning Referencer DN 2008: "Vejledning til opgørelse og dokumentation af kommunernes CO 2 - udledninger og -reduktioner", Danmarks Naturfredningsforening 2008

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013 December 2014 Udarbejdet af: Rune Schmidt Ærø Energi- og Miljøkontor

Læs mere

Basisfremskrivning og scenarieanalyser

Basisfremskrivning og scenarieanalyser Vordingborg Kommune Basisfremskrivning og scenarieanalyser Oktober 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Vordingborg Kommune Basisfremskrivning

Læs mere

Teknik og Miljø. Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune

Teknik og Miljø. Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune Teknik og Miljø Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune Delplan 1: Kortlægning af CO 2 -emissionen Indholdsfortegnelse: 1. Kortlægning for Gentofte Kommune som virksomhed 2. Kortlægning for Gentofte

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Maj 2015 Forord Indhold Baggrund Roskilde Kommune underskrev i sommeren 2008 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014 Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO 2 -opgørelse og handlingsplan 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Resumé... 2 Status på projekter... 2 Energirenovering af de kommunale bygninger... 2

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED H E L S I N G Ø R K O M M U N E CO 2 R E G N S K A B 2 0 0 7-2013 KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED H E L S I N G Ø R K O M M U N E CO 2 R E G N S K A B 2013 HELSINGØR Revision : 1 Revisionsdato

Læs mere

Opgørelse af CO2-udledning fra Norddjurs Kommune som virksomhed 2011

Opgørelse af CO2-udledning fra Norddjurs Kommune som virksomhed 2011 Danmarks Naturfredningsforening l Att: Jens la Cour, jlc@dn.dk Dato: 3. juli 2012 Reference: Rikke Flinterup Direkte telefon: 89594009 E-mail: rmf@norddjurs.dk Journalnr.: 12/6771 af CO2-udledning fra

Læs mere

Klimaregnskab 2014. for. Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement. April 2015

Klimaregnskab 2014. for. Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement. April 2015 Klimaregnskab 2014 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement April 2015 Side 1 af 13 Indhold 1.1. Beretning... 3 1.2. Regnskab... 5 1.3. Analyse og rapportering... 6 1.3.1. Klimapåvirkning

Læs mere

Klimaplan del 1 - Resumé

Klimaplan del 1 - Resumé Klimaplan del 1 - Resumé Kortlægning af drivhusgasser fra Næstved Kommune 2007 Klimaplan del 1 - Resumé Kortlægning af drivhusgasser fra Næstved Kommune 2007 Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Teknikerbyen

Læs mere

KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED H E L S I N G Ø R K O M M U N E CO 2 R E G N S K A B 2007-2014 KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Kampagnen SLUK, LUK og SKRU NED er udført i Børnehuset Elverhøj og 12 andre børneinstitutioner.

Læs mere

CO2-regnskab 2007. For virksomheden Halsnæs Kommune. Natur og udvikling

CO2-regnskab 2007. For virksomheden Halsnæs Kommune. Natur og udvikling CO2-regnskab 2007 For virksomheden Halsnæs Kommune Natur og udvikling CO2-regnskab 2007 For virksomheden Halsnæs Kommune Den samlede CO2-udledning var i år 2007 14.691 tons. CO2-udledningen fordeler sig

Læs mere

CO 2 -regnskab 2012 For virksomheden Odder Kommune

CO 2 -regnskab 2012 For virksomheden Odder Kommune CO 2 -regnskab 2012 For virksomheden Odder Kommune Rådhusgade 3, 8300 Odder - tlf. 87803333 Sagid : 2013-10847 Dokid: 2013-59647 www.odder.dk Ver.: 0 Udgivelsesdato : 10-06-2013 Udarbejdet af : Byggeri

Læs mere

CO 2 -regnskab 2013 For virksomheden Odder Kommune

CO 2 -regnskab 2013 For virksomheden Odder Kommune CO 2 -regnskab 2013 For virksomheden Odder Kommune Rådhusgade 3, 8300 Odder - tlf. 87803333 Sagid: 2014-4161 Dokid: 2014-36694 www.odder.dk Ver.: 1.0 Udgivelsesdato: 24. september 2014 Udarbejdet af: Byrådsservice

Læs mere

CO2-regnskab 2011. For virksomheden Silkeborg Kommune. www.silkeborgkommune.dk

CO2-regnskab 2011. For virksomheden Silkeborg Kommune. www.silkeborgkommune.dk CO2-regnskab 2011 For virksomheden Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune har nået sparemål før tid Silkeborg Kommunes CO2-regnskab for 2011 viser, at kommunens mål om at sænke udledningen med 2 % inden 2012

Læs mere

CO 2 -EMISSIONEN FOR DET GEOGRAFISKE OMRÅDE

CO 2 -EMISSIONEN FOR DET GEOGRAFISKE OMRÅDE VORDINGBORG KOMMUNE AUGUST 2012 CO 2 -EMISSIONEN FOR DET GEOGRAFISKE OMRÅDE KORTLÆGNING FOR ÅRET 2011 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Teknik og Miljø. Klimakommune statusrapport og handleplan 2011

Teknik og Miljø. Klimakommune statusrapport og handleplan 2011 Teknik og Miljø Klimakommune statusrapport og handleplan 2011 Indledning Resultat af kortlægningen Slagelse Kommune indgik i januar 2009 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. I aftalen

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2013 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

GRØNT REGNSKAB 2013 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED GRØNT REGNSKAB 2013 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Marts 2014 Forord Indhold Baggrund Roskilde Kommune underskrev i sommeren 2008 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at

Læs mere

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab LOGO1TH_LS_POSrød GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE 1

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab LOGO1TH_LS_POSrød GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE 1 LOGO1TH_LS_POSrød det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab 2010 GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE 1 Grønt regnskab 2010 - Kolding Kommune Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11

Læs mere

CO 2 -kortlægning for Vordingborg Kommune som geografisk område 2008

CO 2 -kortlægning for Vordingborg Kommune som geografisk område 2008 Vordingborg Kommune CO 2 -kortlægning for Vordingborg Kommune som geografisk område 2008 Juli 2010 COWI A/S Vordingborg Kommune CO 2 -kortlægning for Vordingborg Kommune som geografisk område 2008 Parallelvej

Læs mere

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 2 1.1. Året der gik... 2 1.2. Klimastrategi og fremadrettet fokus... 4 2. Analyser og rapportering...

Læs mere

Århus Kommune. August 2009

Århus Kommune. August 2009 Århus Kommune August 2009 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Århus Kommune August 2009 Dokumentnr 001 Version 004 Udgivelsesdato 24082009 Udarbejdet

Læs mere

Energivejleder-forløb

Energivejleder-forløb Energivejleder-forløb Energivejleder Inden forløbet skal du udlevere hjemmeopgaven. Du kan understrege over for dem at det er vigtigt at de sørger for at udfylde skemaet, fordi de to næste moduler bygger

Læs mere

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER REGIONALFONDEN 2014-2020 ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER Indhold Indledning... 1 Grønne

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed?

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Bente Mortensen Hortonom, Master of Environmental Management GreenProject, +45 4119 8995 Hvorfor fokusere

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

Ressourceregnskab 2013

Ressourceregnskab 2013 Nyborg Forsyning & Service A/S Indholdsfortegnelse Basisoplysninger 3 NFS A/S / Administration 4 NFS Vand A/S 5 NFS Varme A/S 6 NFS Renovation A/S 7 NFS Spildevand A/S 8 Miljødeklarationer 9 Beregningsmetode

Læs mere

Størst CO2-udslip blandt de rigeste familier

Størst CO2-udslip blandt de rigeste familier Størst CO2-udslip blandt de rigeste familier Den rigeste femtedel af familier i Danmark har et forbrug af el, varme, gas, benzin og diesel, som er næsten dobbelt så stort, som det den fattigste femtedel

Læs mere

Klimarapport for Brønderslev kommune 2011. Klimarapport. s 1

Klimarapport for Brønderslev kommune 2011. Klimarapport. s 1 Brønderslev Kommune Klimarapport 2011 s 1 Kolofon. Titel : Brønderslev Kommune klimarapport 2011 Udgivet af : Brønderslev Kommune, Kommunale bygninger Udgivelses dato : Maj 2011 Udgivelsessted : Brønderslev

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion

Indholdsfortegnelse. 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion Klimaindsats Status primo 2014 Indholdsfortegnelse 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion 2. Strategier & Planer...3 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Strategi for klimatilpasning Handleplan

Læs mere

Energistyrelsens KlimaregnsKab 2013

Energistyrelsens KlimaregnsKab 2013 Energistyrelsens Klimaregnskab 2013 Klimaregnskab 2013 for Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. CVR 59 77 87 14 EAN: 5798000020009 ISBN: 978-87-93071-74-2 København 26. marts 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

CO 2 regnskab for Faxe Kommune som geografisk område og som virksomhed 2008

CO 2 regnskab for Faxe Kommune som geografisk område og som virksomhed 2008 Faxe Kommune CO 2 regnskab for Faxe Kommune som geografisk område og som virksomhed 2008 November 2010 Faxe Kommune CO 2 regnskab for Faxe Kommune som geografisk område og virksomhed 2008 November 2010

Læs mere

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0)

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Udviklet i et samarbejde med DI og Erhvervsstyrelsen STANDARD REGNSKAB (SCOPE 1 + 2) 2 UDVIDET REGNSKAB (SCOPE 1 + 2 + 3) 2 SCOPE 1, 2 OG 3 3 AFLEDTE VÆRDIER

Læs mere

CO 2. -regnskab 2014. For virksomheden Jammerbugt Kommune. Side

CO 2. -regnskab 2014. For virksomheden Jammerbugt Kommune. Side -regnskab 2014 For virksomheden Jammerbugt Kommune Forsidebilledet viser Ryå, der går over sine bredder -regnskab for Jammerbugt Kommune 2014 Jammerbugt Kommune indgik d. 9. oktober 2009 en klimakommuneaftale

Læs mere

Manualen. CO2-opgørelsen for Høje-Taastrup Kommune

Manualen. CO2-opgørelsen for Høje-Taastrup Kommune Manualen CO2-opgørelsen for Høje-Taastrup Kommune INDHOLD Forord............................................. 4 Baggrund........................................... 5 Metodevalg.........................................

Læs mere

Hørsholm Kommune CO2-REGNSKAB 2014 FOR HØRSHOLM KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

Hørsholm Kommune CO2-REGNSKAB 2014 FOR HØRSHOLM KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Hørsholm Kommune CO2-REGNSKAB 2014 FOR HØRSHOLM KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Version: Juni 2015 Udarbejdet af: Lise-Lotte Schmidt-Kallesøe (lsk@viegandmaagoe.dk) Kvalitetssikret af: Louise Hedelund Sørensen

Læs mere

Udvikling i nye danske personbilers CO 2. udledning og energiforbrug. årgang 2005

Udvikling i nye danske personbilers CO 2. udledning og energiforbrug. årgang 2005 Udvikling i nye danske personbilers CO 2 udledning og energiforbrug årgang 2005 December 2006 Indholdsfortegnelse POLITISKE RAMMER 3 EU-Strategi 3 DANSK INDSATS 4 Oplysningsarbejde 4 Grøn ejerafgift 4

Læs mere

Kommunens løbende udskiftning til mere økonomiske køretøjer vil dog bidrage til, at vi også kan forvente fine tal fremover.

Kommunens løbende udskiftning til mere økonomiske køretøjer vil dog bidrage til, at vi også kan forvente fine tal fremover. Grønt Regnskab 2011 2 l Grønt regnskab 2011 Forord Indhold Det er i år fjerde gang, vi udgiver et Grønt Regnskab for kommunen som virksomhed. Vi satte i 2008 fokus på energi, hvor vi dels fik påbegyndt

Læs mere

Københavns Kommune. November 2008

Københavns Kommune. November 2008 Københavns Kommune November 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Københavns Kommune November 2008 Dokumentnr P- 69018 Version 05 Udgivelsesdato

Læs mere

Tillæg til Grønt Regnskab 2012

Tillæg til Grønt Regnskab 2012 Tillæg til Grønt Regnskab 212 Varme Kommunes korrigerede varmeforbrug er samlet set steget med 1,9 % over de sidste to år. Dette er naturligvis et skuffende resultat, der vil blive arbejdet på at forbedre

Læs mere

Energiproduktion og energiforbrug

Energiproduktion og energiforbrug OPGAVEEKSEMPEL Energiproduktion og energiforbrug Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om Danmarks energiproduktion samt beregne hvordan brændslerne der anvendes på de store kraftværker

Læs mere

Indhold. Klimastrategi. for Vordingborg Kommune

Indhold. Klimastrategi. for Vordingborg Kommune Indhold Klimastrategi for Vordingborg Kommune Godkendt af kommunalbestyrelsen den 25. november 2010 1 Klimastrategi for Vordingborg Kommune Klimastrategi for Vordingborg Kommune Klimastrategi for Vordingborg

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

Energiledelse fra vision til virkelighed.

Energiledelse fra vision til virkelighed. Energiledelse fra vision til virkelighed. Hvordan konkretiseres ambitiøse mål i den kommunale hverdag? Dansk Byplanlaboratorium CO 2 -neutrale bydele 4. marts 2009 Energikoordinatoren Forberedelse til

Læs mere

Klimaregnskab 2011. Forsikring & Pension

Klimaregnskab 2011. Forsikring & Pension Klimaregnskab 2011 Forord s samlede CO 2 emission faldt med 12 % fra 2010 til 2011. Det skyldes dels en varmere vinter, men også et større fokus på vores adfærd. Begge dele fører os nærmere vores mål om,

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

Forebyggelse af klimaændringer

Forebyggelse af klimaændringer Teknik og Miljø Forebyggelse af klimaændringer Kortlægning af CO2-udledning 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 5 1.1. Metode... 5 1.2. Konklusion... 5 1.3. Vurdering af CO 2 -kortlægningen i

Læs mere

CO2-regnskab 2010. For virksomheden Silkeborg Kommune. www.silkeborgkommune.dk

CO2-regnskab 2010. For virksomheden Silkeborg Kommune. www.silkeborgkommune.dk CO2-regnskab 2010 For virksomheden Silkeborg Kommune Energispareprojekterne virker Dette er det tredje CO2-regnskab, der er udarbejdet, siden Silkeborg Kommune i april 2009 underskrev en klimakommuneaftale

Læs mere

Vejledning til opgørelse og dokumentation af kommunens CO 2 -udledninger og -reduktioner

Vejledning til opgørelse og dokumentation af kommunens CO 2 -udledninger og -reduktioner UDKAST Dato: 29-02-2008 Arkivnummer: - Til: Sagsbehandler: CPO/JLC Vejledning til opgørelse og dokumentation af kommunens CO 2 -udledninger og -reduktioner Danmarks Naturfredningsforenings vejledning til

Læs mere

Klimakommuneregnskab Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2014 og handlingsplan 2015

Klimakommuneregnskab Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2014 og handlingsplan 2015 Klimakommuneregnskab Ringsted Kommune CO2-opgørelse 2014 og handlingsplan 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Resumé... 1 Status på projekter 2014... 1 Energirenovering af de kommunale bygninger...

Læs mere

EU-reguleringens indvirkning på dansk transport- og energipolitik Lisa Bjergbakke, lbj@ens.dk Energistyrelsen

EU-reguleringens indvirkning på dansk transport- og energipolitik Lisa Bjergbakke, lbj@ens.dk Energistyrelsen Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

1. Grønt regnskab...2 2. Drift...3

1. Grønt regnskab...2 2. Drift...3 Grønt regnskab for busdriften i Hovedstadsregionen 2003 I ndholdsfortegnelse 1. Grønt regnskab...2 2. Drift...3 2.1 Brændstofforbrug og kørselsomfang...4 2.2 Emissioner fra busser...5 2.3 Havnebusser...9

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. VA 67 4 Syd

GRØNT REGNSKAB 2014. VA 67 4 Syd GRØNT REGNSKAB 214 VA 67 4 Syd Introduktion Kommenteret grønt regnskab for VA 67 4 Syd. Regnskabet udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for varme, vand og el samt den afledte klimabelastning.

Læs mere

Kortlægning af drivhusgasudslip i Herning Kommune

Kortlægning af drivhusgasudslip i Herning Kommune Herning Kommune Klimaplan - del I Kortlægning af drivhusgasudslip i Herning Kommune September 2008 Herning Kommune Kortlægning af drivhusgasudslip i Herning Kommune September 2008 Ref 0749549 G00065-1-JEML(1)

Læs mere

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften 1 Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen Roadpricing - halvering af registreringsafgiften Massiv sænkning af registreringsafgiften for miljøvenlige biler med lavt CO2-udslip skal sikre hidtil

Læs mere

Status for CO2 reduktion -det kræver tonsvis af klimaindsatser

Status for CO2 reduktion -det kræver tonsvis af klimaindsatser Status for CO2 reduktion -det kræver tonsvis af klimaindsatser Naturgruppen 27. november 2014 Karen Marie Pagh Nielsen Program: s klimamål Status for CO2 reduktion Tonsvis af indsatser Kommunen som virksomhed

Læs mere

Klimastrategi. for Vordingborg Kommune

Klimastrategi. for Vordingborg Kommune Klimastrategi for Vordingborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord 3 1. Baggrund for klimaarbejdet 4 2. Vordingborg Kommune og klimaet 5 3. CO 2 -udledning i Vordingborg Kommune 6 4. Vision og ambitioner

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden

Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden Konference om omstillinger i den dieseldrevne, professionelle transport Christiansborg, 27. maj 2008 Asger Myken, DONG Energy asgmy@dongenergy.dk 1 Disposition

Læs mere

Klimaregnskab 2012. Forsikring & Pension

Klimaregnskab 2012. Forsikring & Pension Klimaregnskab 2012 Forord s samlede CO 2 emission faldt med 19 % fra 2011 til 2012. Det betyder, at vi fra 2010 til 2012 har reduceret vores CO 2 udledning med 29 %. Det skyldes i høj grad, at miljødeklarationerne

Læs mere

Kortlægning af drivhusgasudslip i Herning Kommune

Kortlægning af drivhusgasudslip i Herning Kommune Herning Kommune Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. Kortlægning af drivhusgasudslip i Herning Kommune September 2008 Herning Kommune Kortlægning af drivhusgasudslip i Herning Kommune September 2008 Ref

Læs mere

Beskrivelse af værktøjet: TCO beregner

Beskrivelse af værktøjet: TCO beregner Beskrivelse af værktøjet: TCO beregner TCO beregneren er en hjælp til at lægge budget og beregne CO 2 udledning for en eller flere biler. Beregneren henvender sig til både privatbilister og erhverv. Dog

Læs mere

Kom godt i gang med CO 2 -beregning. Vejledning

Kom godt i gang med CO 2 -beregning. Vejledning Kom godt i gang med CO 2 -beregning Vejledning 18 Kom godt i gang med CO 2 -beregning Vejledning Dataindsamling CO 2 -beregning Vejledning It-programmet CO 2 -beregning Vejledning Virkemiddelkatalog CO

Læs mere

Nedbringelse af CO2-udslip fra de kommunale bygninger

Nedbringelse af CO2-udslip fra de kommunale bygninger Nedbringelse af CO2-udslip fra de kommunale bygninger Analyserapport nr. 4. April 2009 1 Indholdsfortegnelse: Indledning side 1 Proces side 2 Stikprøven side 2 Om de foreslåede energibesparende investeringer

Læs mere

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf.

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf. Miljøberetning/Grønt regnskab Svenningsens Maskinforretning A/S for år 2009 Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge et grønt regnskab, men virksomheden har frivilligt valgt at offentliggøre

Læs mere

Firehjulstrækkernes CO2 emissioner

Firehjulstrækkernes CO2 emissioner Firehjulstrækkernes CO2 emissioner Jørgen Jordal-Jørgensen, Cowi A/S Miljøprojekt Nr. 1156 2007 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter

Læs mere

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling DECEMBER 2014 COWI-analyse Elbiler vejen til økonomiske besparelser og grønne gevinster En analyse af kommunernes potentiale for omstilling til elbiler i Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Indhold

Læs mere

1. Introduktion Roskilde Kommune

1. Introduktion Roskilde Kommune Case.Dok.6.6 Prefeasibility undersøgelse Undersøgelse af mulighed for fjernvarme i naturgasområder Jakob Elkjær, Regin Gaarsmand & Tyge Kjær ENSPAC, Roskilde Universitet Den 8. august 2014. 1. Introduktion

Læs mere

Miljøregnskab 2010-2011

Miljøregnskab 2010-2011 Miljøregnskab 2010-2011 August 2011 Indledning Det er Johansson & Kalstrup A/S s målsætning gennem indførelsen af miljø- og energiledelse at bidrage til en reduceret påvirkning af klima og miljø gennem

Læs mere

Fredericia Kommunens grønne regnskab 2010

Fredericia Kommunens grønne regnskab 2010 Fredericia Kommunens grønne regnskab 2010 Dette regnskab gør status over, hvordan kommunens aktiviteter belaster miljøet. Regnskabet viser, hvordan det er gået i 2010 med at nå de miljø- op naturpolitiske

Læs mere

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd DER ER ENGE I MILJØ Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd Der er penge i miljø De fleste virksomheder vil kunne opnå økonomiske besparelser ved at være mere bevidste om ressourceforbruget. I transportvirksomheder

Læs mere

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune Klima & Energi 1 stevns kommune 2 stevns kommune 3 stevns kommune Klimastrategi 2009 Stevns Kommunes klimastrategi tager afsæt i et ønske om at forbruget af de fossile brændsler mindskes bl.a. ved at undersøge

Læs mere

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 1. Beskrivelse af virkemidlet Virkemidlet består i at fritage plug-in hybridbiler for registrerings-, vægt-

Læs mere

Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret. Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24.

Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret. Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24. Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24. september 2012 Køretøjsteknologi og luftforurening Lette køretøjer:

Læs mere

Miljø og økonomi græspleje. GAD seminar den 9. januar 2013 Hortonom Bente Mortensen GreenProject

Miljø og økonomi græspleje. GAD seminar den 9. januar 2013 Hortonom Bente Mortensen GreenProject Miljø og økonomi græspleje GAD seminar den 9. januar 2013 Hortonom Bente Mortensen GreenProject Hvorfor fokusere på boldbaners miljøforhold? Hvilke miljøforhold er de vigtigste? Kortlægning Miljømæssige

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - DRIFT

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - DRIFT Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - DRIFT Indledning... 3 Opgørelser... 4 El... 4 Vand... 5 Varme... 6 Gas... 6 Kørsel... 6 Pesticider... 6 Konklusion... 7 CO 2-reduktion... 7 Sortering af affald...

Læs mere

METODER, KILDER, FORUDSÆTNINGER SAMT UDFORDRINGER VED DATAINDSAMLING OG - BEHANDLING

METODER, KILDER, FORUDSÆTNINGER SAMT UDFORDRINGER VED DATAINDSAMLING OG - BEHANDLING KOMMUNERNE I HOVEDSTADSREGIONEN/REGION HOVEDSTADEN METODER, KILDER, FORUDSÆTNINGER SAMT UDFORDRINGER VED DATAINDSAMLING OG - BEHANDLING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40

Læs mere

Grøn omstilling Hvordan i en kommune? -det kræver tonsvis af klimaindsatser

Grøn omstilling Hvordan i en kommune? -det kræver tonsvis af klimaindsatser Grøn omstilling Hvordan i en kommune? -det kræver tonsvis af klimaindsatser Energi på Tværs Case: Helsingør 25. november 2014 Johannes Hecht-Nielsen Program: Kommunernes rolle Helsingørs klimamål Tonsvis

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

Miljøberetning for året 2011

Miljøberetning for året 2011 Miljøberetning for Svenningsens Maskinforretning A/S 2011 Indledning Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge grønt regnskab, men har valgt at offentliggøre et grønt regnskab/miljøberetning,

Læs mere

Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen. v/lærke Flader, Dansk Energi

Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen. v/lærke Flader, Dansk Energi Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen v/lærke Flader, Dansk Energi Indhold: 1. Transport ind under kvotereguleringen vil tage presset af den ikke-kvote

Læs mere

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012 60-punktstællinger Hovedresultater 2012 1 01 Indledning Denne rapport beskriver resultaterne fra manuelle trafiktællinger, som er gennemført i 70 faste udvalgte steder på det danske vejnet. De benævnes

Læs mere

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Faste omkostninger til Vattenfall: Kapitalomkostninger og kapacitetsbetaling Hjallerup (7 MW): Hjallerup og Klokkerholm (9 MW) 135.214

Læs mere

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 1. Beskrivelse af virkemidlet El- og brintbiler er fritaget for registrerings-, vægt- og ejerafgift frem

Læs mere

Anbefalinger. Indkøb af personog varebiler

Anbefalinger. Indkøb af personog varebiler Anbefalinger Indkøb af personog varebiler August 2012 +++ A Indhold Anbefalinger indkøb af person- og varebiler.... side 3 Trin for trin før du køber biler............................. side 4 Anbefalinger

Læs mere

CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen

CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen Kim Røgen, Udviklingsnetværk Affaldsudbud, 30. august 2010 Konference om markedet som middel til mindre CO 2 fra Transport 24. oktober 2013 Jens Purup Områdechef i

Læs mere

Katalog over virkemidler

Katalog over virkemidler der kan nedbringe forbruget af importerede fossile brændsler Indhold Kortsigtede virkemidler... 2 Byggeri... 2 H1. Reduktion af indetemperatur om vinteren... 2 H2. Energitjek, energibesparelser og udskiftning

Læs mere

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring?

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Vindmøller ved Sprogø, Sund & Bælt Tyge Kjær Roskilde Universitet Udfordringen Emnerne: - Hvort stort er energiforbruget i dag og hvad skal vi bruge

Læs mere

TEMA (Transporters EMissioner under Alternative forudsætninger) 2015

TEMA (Transporters EMissioner under Alternative forudsætninger) 2015 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Samfundsøkonomiske gevinster og omkostninger ved grønne produkter. Manual for beregningsmodel vedr. samfundsøkonomisk analyse af grønne produkter

Samfundsøkonomiske gevinster og omkostninger ved grønne produkter. Manual for beregningsmodel vedr. samfundsøkonomisk analyse af grønne produkter Samfundsøkonomiske gevinster og omkostninger ved grønne produkter Manual for beregningsmodel vedr. samfundsøkonomisk analyse af grønne produkter Rambøll Management Consulting Miljøstyrelsen August 2011

Læs mere

Scenarier for transportsektorens energiforbrug i Norge med fokus på vejtransporten

Scenarier for transportsektorens energiforbrug i Norge med fokus på vejtransporten Scenarier for transportsektorens energiforbrug i Norge med fokus på vejtransporten NP årskonference 8. november 2011 János Hethey Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Transportenergiforbrug Kun indenrigs transport

Læs mere

Aage Johnsen Peter Jacob Jørgensen [planmidt.pjj@mail.tele.dk] Sendt: 2. marts 2001 12:03 Aage Johnsen Nielsen Olieforbrug på Samsø

Aage Johnsen Peter Jacob Jørgensen [planmidt.pjj@mail.tele.dk] Sendt: 2. marts 2001 12:03 Aage Johnsen Nielsen Olieforbrug på Samsø Aage Johnsen Fra: Peter Jacob Jørgensen [planmidt.pjj@mail.tele.dk] Sendt: 2. marts 2001 12:03 Til: Aage Johnsen Nielsen Emne: Olieforbrug på Samsø olie på Samsø.doc Hej Åge og Lasse Hermed vedhæftet opgørelserne

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

AABENRAA KOMMUNE CO2 KORTLÆGNING

AABENRAA KOMMUNE CO2 KORTLÆGNING Til Aabenraa Kommune Dokumenttype Rapport - Kortlægning af drivhusgasudslippet i Aabenraa Kommune som geografisk område, 2010 samt muligheder for reduktion af drivhusgasudslippet Dato 30. august 2011 AABENRAA

Læs mere

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11-06-2014 Forfatter: Steen Solvang Jensen

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

ENERGISTYRELSENS KLIMAREGNSKAB

ENERGISTYRELSENS KLIMAREGNSKAB ENERGISTYRELSENS KLIMAREGNSKAB 2012 Klimaregnskab 2012 for Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. CVR 59 77 87 14 EAN: 5798000020009 ISBN: 978-87-7844-992-4 København 15. april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DelebilFonden. Delebiler Status, potentialer og miljøeffekter. Af Bjarke Fonnesbech, Direktør, Delebilfonden, og ekstern lektor, ENSPAC, RUC.

DelebilFonden. Delebiler Status, potentialer og miljøeffekter. Af Bjarke Fonnesbech, Direktør, Delebilfonden, og ekstern lektor, ENSPAC, RUC. DelebilFonden 28. november 2011 Delebiler Status, potentialer og miljøeffekter Af Bjarke Fonnesbech, Direktør, Delebilfonden, og ekstern lektor, ENSPAC, RUC. Nærværende notat giver et overblik over udbredelsen

Læs mere