CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013"

Transkript

1 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013

2 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013 December 2014 Udarbejdet af: Rune Schmidt Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade Ærøskøbing Udarbejdet for: Svendborg Kommune Center for Ejendomme og Teknisk Service Svendborgvej V. Skerninge Telefon:

3 Indledning Denne CO2-opgørelse er udarbejdet for Svendborg Kommune og redegør for CO2-udledningen i 2013 for Svendborg Kommune som et samlet geografisk område. CO2-opgørelsen har til formål at dokumentere og give et retvisende billede af CO2- udledningen i Svendborg Kommune. Samtidigt kan den fungere som værktøj til at vurdere effekten af tiltag som igangsættes og til at udpege nye indsatsområder for klimaindsatsen i kommunen. CO2-opgørelsen omfatter de væsentligste kilder til CO2-udledning indenfor Svendborg Kommune som et samlet geografisk område, dvs. kommunegrænserne. Den omfatter således både de CO2-emisisoner, som kommunen som egen virksomhed og myndighed selv er direkte ansvarlig for, samt anden aktivitet i den private sektor, der giver anledning til CO2- udledninger. Metodik og afgrænsning Opgørelsen af CO2-udledningerne er gennemført efter principperne for drivhusopgørelse på kommuneniveau, som er beskrevet i DMU-rapport nr Beregninger af CO2-udledninger for kommunen som et samlet geografisk område er udført med den kommunale CO2-beregner, som er udviklet af Cowi for Klima- og Energiministeriet og Kommunernes Landsforening i I den kommunale CO2-beregner opgøres CO2-udledningen for følgende områder: El Varme (fjernvarme, individuel opvarmning og procesvarme) Transport og øvrige mobile kilder Industriel procesemission Landbrug Opløsningsmidler Affaldsdeponi og spildevand Arealanvendelse Kortlægning og opgørelse af CO2-udledninger er som udgangspunkt afhængig af det tilgængelige datagrundlag, som kan være behæftet med større eller mindre usikkerhed. Ligeledes sætter detaljeringsgraden af data også en naturlig afgrænsning for, hvor specifikt man kan opgøre CO2-udledningen på eksempelvis forskellige sektorer eller på forbrugsgrupper og lign. Den kommunale CO2-beregner opererer med forskellige detaljeringsniveauer, kaldet for Tierniveauer. Der arbejdes med 3 Tier-niveauer, hvor Tier 1 er det mest overordnede og generelle niveau og Tier 3 det mest detaljerede. 3

4 Tier 1 vil typisk være opgørelse baseret på landsdækkende emissionsdata, der fordeles ud på kommuneniveau på baggrund af passende fordelingsnøgler, som eksempelvis indbyggertal og lign. Tier 2 er mere detaljeret og gør brug af aggregerede nationale emissionsfaktorer eller emissioner på sektorniveau. Tier 3 er det mest detaljerede niveau og kan omfatte oplysninger om enkelte kendte kilder med specifikke emissionsfaktorer. Udgangspunktet for dataindsamling og valg af detaljeringsniveau til denne CO2-opgørelse har været baseret på følgende 4 parametre: at data er tilgængelig og ikke kræver uforholdsmæssigt mange ressourcer at indsamle; at den pågældende kilde til CO2-udledning er relevant, dvs. at den udgør en ikkeubetydelig del af CO2-udledningen i kommunen; at der er et ikke-ubetydeligt potentiale for CO2-reduktioner; at kommunen har mulighed for at styre, regulere og påvirke aktiviteten på området De enkelte beregningsforudsætninger er efterfølgende beskrevet under de enkelte afsnit. 4

5 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som geografisk område Den samlede CO2-udledning for Svendborg Kommune som et samlet geografisk område var i 2013 på tons. Det svarer til at hver enkelt indbygger i Svendborg Kommune udledte 7,1 tons CO2. Den største kilde til CO2-udledningen er transportsektoren, der samlet i 2013 udledte tons og alene stod for 33 % af den samlede CO2-udledning. I forhold til 2012 er CO2-udledningen steget med 0,1 % (601 tons) og dermed stort set uændret i forhold til året før. Det samlede tal dækker dog over en stigning i CO2-udledningen forbundet til elforbruget på 16,4 %, som følge af den nationale CO2-emissionsfaktor fra elforbruget er steget fra 2012 til Herudover er CO2-udledningen faldet fra især varmeforbruget, hvilket skyldes konverteringer fra olie til især naturgas og varmepumper. Det skal bemærkes at der i denne opgørelse er lavet en korrektion af elforbruget angivet i den forrige CO2-opgørelse for 2011 og 2012, som har været beregnet for højt. Det betyder at den faktiske CO2-udledning i disse år reelt har været ca tons mindre end angivet i den forrige CO2-opgørelse. tons CO På de efterfølgende sider er CO2-udledningerne opgjort for de enkelte sektorer. 5

6 Elforbrug CO2-udledningen forbundet til elforbruget i Svendborg Kommune udgjorde i 2013 samlet tons CO2, svarende til 1,1 tons/indbygger. I forhold til 2012 er CO2- udledningen steget med 16,4 % (8.886 tons), hvilket udelukkende skyldes at den nationale CO2-emissionsfaktor er øget pga. en relativ større andel af elproduktion fra kul i Danmark i 2013 end året før. Elforbruget er opgjort på Tier 2-niveau og oplysninger om elforbruget i Svendborg Kommune er oplyst af Dansk Energi samt af forsyningsselskaberne Sydfyns elforsyning og EnergiFyn. Det skal bemærkes, at der i forhold til den forrige CO2-opgørelse er lavet korrektioner i det samlede elforbrug i hhv og 2012, som reelt har været mindre end tidligere beregnet. Det samlede elforbrug i Svendborg Kommune udgjorde i 2013 samlet 224 GWh, hvilket er et fald på ca. 3 % i forhold til Af det samlede elforbrug står boligsektoren for den største andel på knap 40 %. I forbindelse med beregning af CO2-udledningen, som er forbundet til elforbruget i Svendborg Kommune, er der foretaget en korrektion af resultaterne i KL s CO2-beregner, da den ikke er opdateret med de aktuelle emissionsfaktorer. Til korrektion af CO2-udledningen er anvendt Energinet.dks miljødeklarationer for el leveret til forbrug, beregnet med 200%-metoden. I 2013 var denne på 401 g/kwh mens den i 2012 var 335 g/kwh. I beregningen af CO2-udledningen er der godskrevet lokal VE-elproduktion i kommunen, som beskrevet efterfølgende. Såfremt at den lokale VE-produktion ikke godtgøres i CO2-regnskabet ville CO2-udledningen forbundet til elforbruget have været tons højere i 2013, svarende til en forøgelse på 42 %. VE-elproduktion fra affald Oplysninger om elproduktion fra andre VE-kilder indenfor Svendborg Kommune er indhentet fra Energiproducent-tællingen og Svendborg Kraftvarmeværk og er opgjort på Tier 2-niveau. Affaldsforbrænding betragtes som delvist CO2-neutral, hvor affaldet tillægges en CO2- emissionsfaktor svarende til affaldets fossile indhold. DMU's seneste vurdering af den fossile del af affaldet er fastsat til 45 % af den samlede energimængde. Den samlede elproduktion leveret til nettet fra affaldsforbrændingen udgjorde i 2013 samlet MWh, hvilket er et fald på 17 % i forhold til året før. Vindmøller Oplysninger om elproduktion fra vindmøller i Svendborg Kommune er indhentet fra Stamdataregisteret for vindmøller hos Energistyrelsen og opgjort på Tier 2- niveau. 6

7 Den samlede installerede vindmøllekapacitet i Svendborg Kommune var i 2013 uændret fra året før på 31,8 MW fordelt på 43 vindmøller. Den samlede elproduktion fra vindmøllerne udgjorde i 2013 samlet MWh, hvilket var et fald på 2 % i forhold til året før Installeret kapacitet (kw) Årlig produktion (MWh) Solceller Oplysninger om elproduktionen fra solceller er baseret på data fra Energinet.dk for tilmeldte solcelleanlæg. Energinet.dk har registeret antallet af solcelleanlæg og deres nominelle effekt efter dato for anmeldelse. Det er ikke muligt at angive det eksakte produktion fra solcelleanlæg, da der ikke er data om anlæggenes samlede elproduktion men kun for det som er leveret til nettet, hvor egetforbruget ikke fremgår af. På baggrund af dette, er der derfor estimeret en samlet årlig elproduktion fra solcelleanlæg ud fra den installerede kapacitet med afsæt i en gennemsnitlig månedlig elproduktion fra solceller, baseret på data fra EU s solcelle database PVGIS-CMSAF. Den samlede installerede solcellekapacitet var ved udgangen af 2013 på kwp, hvilket er en stigning på 81 % i forhold til året før. Den samlede elproduktion fra solcelleanlæg var i 2013 samlet MWh, som er en stigning på 515 % i forhold til 2012, som skyldes den øgede kapacitet. At produktionen i 2012 ikke er større skyldes at en stor del af de installerede anlæg i 2012 først kom i drift i slutningen af året og dermed ikke har produceret et helt år Installeret kapacitet (kwp) Årlig produktion (MWh) Biogas Der er i dag ikke etableret biogasanlæg i Svendborg Kommune, hverken fællesbiogasanlæg eller gårdbiogasanlæg. 7

8 Varme CO2-udledningen forbundet til varmesektoren Svendborg Kommune udgjorde i 2013 samlet tons CO2, svarende til 2,3 tons/indbygger. I forhold til 2012 er CO2- udledningen faldet med 4,4 % (6.318 tons). Når CO2-udledningen klimakorrigeres er det samlede fald på 3,5 % (5.326 tons). Oplysninger om varmeforsyning og forbrug er opgjort på Tier 2-niveau og baseret på udtræk fra BBR-registeret og Energiproducenttællingen, samt på data fra forsyningsselskaberne i kommunen. Det samlede opvarmede areal i boliger og erhvervsbygninger udgør knap 7 mio. m2 i Svendborg Kommune og fordeler sig som vist i nedenstående figur på opvarmningsformer. 1% 30% Fjernvarme Elektricitet 43% Fast brændsel Olie Naturgas Halm 16% 5% 5% 8

9 Fjernvarme CO2-udledningen forbundet til fjernvarmeforsyningen udgjorde i 2013 samlet tons, svarende til 0,3 tons/indbygger. I forhold til 2012 er CO2-udledningen 11,4 % mindre. Den klimakorrigerede CO2-udledning udgjorde i 2013 samlet tons, hvilket er 10,6 % mindre end året før. Dette fald skyldes især et mindre forbrug af naturgas og mere flis og bioolie. Oplysninger om fjernvarmeproduktion og forbrug er indhentet fra Energiproducent-tællingen samt fra Svendborg Fjernvarme, Svendborg Kraftvarme, Stenstup Fjernvarme og Skårup Fjernvarme. Der er 3 kollektive forsyningsområder i Svendborg Kommune med fjernvarme i hhv. Svendborg, Skårup og Stenstrup. I 2013 udgjorde det samlede fjernvarmeforbrug MWh og er 2,6 % større end året før. Individuel opvarmning og procesvarme CO2-udledningen forbundet til individuel opvarmning og procesvarme udgjorde i 2013 samlet tons, svarende til 2,1 tons/indbygger. I forhold til 2012 er CO2-udledningen faldet med 3,3 % (4.143 tons). Når CO2-udledningen klimakorrigeres er det samlede fald på 2,4 % (3.180 tons). Dette fald skyldes især konvertering af oliefyr (knap 500 stk) til især naturgas og varmepumper, samt fjernvarme og biobrændselsanlæg. Oplysninger om den individuelle varmeforsyning er baseret på data indhentet fra BBRregistret. Data for individuel varmeforsyning og procesvarme er opgjort på Tier 2-niveau for husholdninger og Tier 1-niveau for handel & service, industri, landbrug & gartnerier. Den individuelle varmeforsyning udgøres primært af naturgas, som dækker varmeforsyningen i ca. 54 % af alle boliger i Svendborg Kommune, som har egen varmeforsyning. CO2-udledningen fra den individuelle varmeforsyning i de private husholdninger udgør samlet set tons, svarende til 69 % af den samlede CO2-udledning forbundet til individuel opvarmning og procesvarme. 9

10 Transport og øvrige mobile kilder CO2-udledningen forbundet til transport udgjorde i 2013 samlet tons, svarende til 2,3 tons/indbygger. I forhold til 2012 er CO2-udledningen faldet med 0,6 % (754 tons). Opgørelsen af transportsektorens CO2-udledninger er opgjort på Tier 2-niveau. Oplysninger om transportsektorens CO2-udledninger er baseret på data fra udtræk fra Svendborg Kommunes trafikmodel fra 2010, som er fremskrevet i forhold til antallet af køretøjer i Svendborg Kommune ud fra data fra Danmarks Statistik. Som det fremgår af nedenstående figur så er det især privatkørsel som står for den største andel af transportsektorens CO2-udledning (2013). Det samlede lille fald i CO2-udledningen i forhold til året før, skyldes at antallet af varebiler og lastbiler er faldet med hhv. 3 og 6 % mens der har været en stigning i antallet af personbiler på 1 %. Personbiler Varebiler Lastbiler Busser Knallerter Motorcykler Tog Skibe Fly Fiskeri Non road industri Non road landbrug Non road skovbrug Non road have/hushold 10

11 Industriel procesemission CO2-udledningen forbundet til industriel procesemission udgjorde i 2013 samlet 797 tons, svarende til 0,01 tons/indbygger. I forhold til 2012 er CO2-udledningen steget med 1,3 % (10 tons). Opgørelsen af CO2-udledninger fra industriel procesemission er opgjort på Tier 2-niveau og vedrører forbrug af kalk til røggasrensning til kraftvarmeproduktion og produktion af teglsten i kommunen. Opløsningsmidler CO2-udledningen forbundet til opløsningsmidler udgjorde i 2013 samlet 907 tons, svarende til 0,02 tons/indbygger. I forhold til 2012 er CO2-udledningen faldet med 0,4 % (4 tons) og er dermed stort set uændret. Emissionsopgørelse for anvendelse af opløsningsmidler i husholdninger og industrier er baseret på anvendelsen af enkeltkemikalier, der er enten er defineret som VOCer eller som indeholder VOCer. Udgangspunktet for en inddeling af CO2-udledninger på kommunalt niveau er de nationale emissioner fra anvendelse af opløsningsmidler og opgørelsen af opløsningsmidler er opgjort på Tier 1-niveau på baggrund af antallet af indbyggere i Svendborg Kommune i Landbrug CO2-udledningen forbundet til landbruget udgjorde i 2013 samlet tons, svarende til 1,2 tons/indbygger. I forhold til 2012 er CO2-udledningen faldet med 1,6 % (1.143 tons), som skyldes mindre udledning af metan fra dyrebesætninger og gødningslagre. Opgørelsen af CO2-udledningen fra landbruget er opgjort på Tier 1-niveau. Arealopgørelsen af forskellige afgrøder er baseret på DMU s opgørelse af landbrugsarealer fordelt på kommuneniveau for Der er således anvendt samme data for 2013 og Antallet er dyrehold i kommunen er baseret på indberetninger til Gødnings- og Hysdyrindberetning (GHI). 11

12 Arealanvendelse CO2-udledningen forbundet til arealanvendelsen udgjorde i 2013 samlet 277 tons, svarende til 0,005 tons/indbygger. I forhold til 2012 er det uændret. Opgørelsen af CO2-udledningen og CO2-optag ved arealanvendelsen er opgjort på Tier 2- niveau på baggrund af oplysninger om etablering af vådområder og skovrejsning i kommunen. Etablering af vådområder Der er ikke etableret nogen vådområder i 2011/12. Svendborg Kommune arbejder i øjeblikket på vådområdeprojekter flere steder. Skovrejsning I Svendborg Kommune er der i dag skov på godt ha svarende til knap 14 % af kommunens samlede areal. Der er udpeget i alt ca ha som skovrejsningsområde, svarende til 9,6 % af kommunens areal, men der er ikke etableret skovrejsning i Affaldsdeponi og spildevand CO2-udledningen forbundet til affaldsdeponi og spildevand udgjorde i 2013 samlet tons, svarende til 0,03 tons/indbygger. I forhold til 2012 er CO2-udledningen faldet med 3,7 % (75 tons), der primært skyldes et lavere befolkningstal. CO2-udledningen fra affaldsdeponi og spildevand består af opgørelse af metan (CH 4 ) fra deponier samt CH 4 og N 2 O fra spildevandsbehandlingsprocesser, samt fra udløbsspildevand. Opgørelse af CO2-udledningen fra affaldsdeponi og spildevand er opgjort på Tier 1-niveau på baggrund af indbyggerantallet i kommunen. 12

CO 2 regnskab for Faxe Kommune som geografisk område og som virksomhed 2008

CO 2 regnskab for Faxe Kommune som geografisk område og som virksomhed 2008 Faxe Kommune CO 2 regnskab for Faxe Kommune som geografisk område og som virksomhed 2008 November 2010 Faxe Kommune CO 2 regnskab for Faxe Kommune som geografisk område og virksomhed 2008 November 2010

Læs mere

Kom godt i gang med CO 2 -beregning. Vejledning

Kom godt i gang med CO 2 -beregning. Vejledning Kom godt i gang med CO 2 -beregning Vejledning 18 Kom godt i gang med CO 2 -beregning Vejledning Dataindsamling CO 2 -beregning Vejledning It-programmet CO 2 -beregning Vejledning Virkemiddelkatalog CO

Læs mere

Københavns Kommune. November 2008

Københavns Kommune. November 2008 Københavns Kommune November 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Københavns Kommune November 2008 Dokumentnr P- 69018 Version 05 Udgivelsesdato

Læs mere

CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008

CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008 Vordingborg Kommune CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008 CO 2 - kortlægning Juli 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING

STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING METODEBESKRIVELSE Vejledning i kortlægningsmetoder og datafangst STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING April 2012 I KOMMUNERNE Udarbejdet for Energistyrelsen af: NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød T: 4810 4200

Læs mere

Indhold. Klimastrategi. for Vordingborg Kommune

Indhold. Klimastrategi. for Vordingborg Kommune Indhold Klimastrategi for Vordingborg Kommune Godkendt af kommunalbestyrelsen den 25. november 2010 1 Klimastrategi for Vordingborg Kommune Klimastrategi for Vordingborg Kommune Klimastrategi for Vordingborg

Læs mere

Hørsholm Kommune CO2-REGNSKAB 2014 FOR HØRSHOLM KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

Hørsholm Kommune CO2-REGNSKAB 2014 FOR HØRSHOLM KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Hørsholm Kommune CO2-REGNSKAB 2014 FOR HØRSHOLM KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Version: Juni 2015 Udarbejdet af: Lise-Lotte Schmidt-Kallesøe (lsk@viegandmaagoe.dk) Kvalitetssikret af: Louise Hedelund Sørensen

Læs mere

Kortlægning af drivhusgasudslip i Herning Kommune

Kortlægning af drivhusgasudslip i Herning Kommune Herning Kommune Klimaplan - del I Kortlægning af drivhusgasudslip i Herning Kommune September 2008 Herning Kommune Kortlægning af drivhusgasudslip i Herning Kommune September 2008 Ref 0749549 G00065-1-JEML(1)

Læs mere

Teknik og Miljø. Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune

Teknik og Miljø. Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune Teknik og Miljø Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune Delplan 1: Kortlægning af CO 2 -emissionen Indholdsfortegnelse: 1. Kortlægning for Gentofte Kommune som virksomhed 2. Kortlægning for Gentofte

Læs mere

VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG

VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG Til Varde Kommune Dokumenttype Rapport Dato 10. oktober 2013 VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG Revision Dato Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af Ref. A 10-10-2013 HLLM, BLY BLY og Varde

Læs mere

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Maj 2011 Udgiver: Hjemmeside: Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.forsyning.dk Udgivelse: maj 2011 Titel: Energistrategi

Læs mere

-udledning i Århus Kommune var 1.97 millioner ton i 2006, svarende til 6,6 ton pr. inbygger pr. år.

-udledning i Århus Kommune var 1.97 millioner ton i 2006, svarende til 6,6 ton pr. inbygger pr. år. - kortlægning 2006 Teknik og Miljø Århus Kommune 2 Indholdsfortegnelse 1 Resume 3 2 Opgørelse af -udledning for Århus Kommune som samfund 4 3 Opgørelse af -udledning for Århus Kommune som virksomhed 16

Læs mere

Klimaplan del 1 - Resumé

Klimaplan del 1 - Resumé Klimaplan del 1 - Resumé Kortlægning af drivhusgasser fra Næstved Kommune 2007 Klimaplan del 1 - Resumé Kortlægning af drivhusgasser fra Næstved Kommune 2007 Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Teknikerbyen

Læs mere

KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED H E L S I N G Ø R K O M M U N E CO 2 R E G N S K A B 2 0 0 7-2013 KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED H E L S I N G Ø R K O M M U N E CO 2 R E G N S K A B 2013 HELSINGØR Revision : 1 Revisionsdato

Læs mere

STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING I KOMMUNERNE

STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING I KOMMUNERNE KORTLÆGNING & NØGLETAL Vejledning i kortlægningsmetoder og datafangst STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING I KOMMUNERNE April 2012 Udarbejdet for Energistyrelsen af: NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød T: 4810

Læs mere

KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED H E L S I N G Ø R K O M M U N E CO 2 R E G N S K A B 2007-2014 KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Kampagnen SLUK, LUK og SKRU NED er udført i Børnehuset Elverhøj og 12 andre børneinstitutioner.

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport klima og energi 2013

Grønt Regnskab Temarapport klima og energi 2013 Grønt Regnskab Temarapport klima og energi 2013 1. Sammenfatning og konklusion...3 2. Energi... 4 2.1 Elforsyning i Herning Kommune som geografisk område... 4 2.2 Elforbrug i Herning Kommune som virksomhed...

Læs mere

ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015

ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015 ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015 ODDER KOMMUNE Vedtaget af byrådet 14. maj 2012 Dok. nr. 727-2012-88573 1. INDLEDNING 1.1. Hvori består klimaproblematikken? Den globale opvarmning medfører massive

Læs mere

Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune

Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Nationale, energipolitiske målsætninger...4 Syddjurs Kommunes lokale Agenda 21-strategi...5 Klimastrategi...5 Varmeplan... 6

Læs mere

Varmeplanstrategi for Frederikssund Kommune

Varmeplanstrategi for Frederikssund Kommune Frederikssund Kommune Varmeplanstrategi for Frederikssund Kommune Statusrapport Oktober 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Frederikssund Kommune

Læs mere

Strategisk energiplan. Web udgave

Strategisk energiplan. Web udgave Strategisk energiplan Indhold 1. Forord...3 2. Hvad er en strategisk energiplan...4 3. Vision og mål...6 4. Strategi...8 5. Status for energiforsyningen i Horsens Kommune...10 6. Fremtidens energi i Horsens

Læs mere

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013 Klimaplan 2013-20 Reduktion af drivhusgasser Kalundborg Kommune som geografisk område Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Klimaplanen et resumé... 4 Målsætninger og mål... 6 Rammerne

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

Til Sønderborg Kommune. Dokumenttype Bilagsrapport. Dato Oktober 2009 VARMEPLAN SØNDERBORG BILAGSRAPPORT

Til Sønderborg Kommune. Dokumenttype Bilagsrapport. Dato Oktober 2009 VARMEPLAN SØNDERBORG BILAGSRAPPORT Til Sønderborg Kommune Dokumenttype Bilagsrapport Dato Oktober 2009 VARMEPLAN SØNDERBORG SØNDERBORG Revision 01 Dato 2009-11-06 Udarbejdet af JEML Kontrolleret af JJP Godkendt af AD Beskrivelse Bilagsrapport

Læs mere

Data, tabeller, statistikker og kort ENERGISTATISTIK

Data, tabeller, statistikker og kort ENERGISTATISTIK Data, tabeller, statistikker og kort ENERGISTATISTIK 212 INDHOLD Hurtigt overblik 3 Energibalance 212 4 Produktion af primær energi 5 www.ens.dk Du er velkommen på Energistyrelsens statistik og data webside

Læs mere

Baggrundsrapport til Miljøberetning 2006

Baggrundsrapport til Miljøberetning 2006 Til Baggrundsrapport til Miljøberetning 2006 1. maj 2006 khi/xdst Dokument nr. 250949 v4 KAREN HVID IPSEN 1/119 Indholdsfortegnelse 1. Miljørapport 2006 i resumé... 4 1.1 Status 2005... 4 1.2 Miljødeklarationer

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014 Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO 2 -opgørelse og handlingsplan 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Resumé... 2 Status på projekter... 2 Energirenovering af de kommunale bygninger... 2

Læs mere

Projektet Energibyen Frederikshavn: 100% VE-Forsyning Energibyen Frederikshavn - Scenarier for 100% vedvarende energi i år 2015

Projektet Energibyen Frederikshavn: 100% VE-Forsyning Energibyen Frederikshavn - Scenarier for 100% vedvarende energi i år 2015 Projektet Energibyen Frederikshavn: 100% VE-Forsyning Energibyen Frederikshavn - Scenarier for 100% vedvarende energi i år 2015 Henrik Lund, Poul Alberg Østergaard og Karl Sperling Aalborg Universitet

Læs mere

Det Grønne Regnskab er opdelt i to dele:

Det Grønne Regnskab er opdelt i to dele: Det Grønne Regnskab er en status for, hvordan det går med opfyldelsen af en række af de konkrete miljømål, der er fastsat i Fredericias Kommunes miljøpolitik. Det Grønne Regnskab er opdelt i to dele: Et

Læs mere

Energiregnskaber. Energi BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Energiforbrug Drivhusgasser Global Warming Potential Vedvarende energi

Energiregnskaber. Energi BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Energiforbrug Drivhusgasser Global Warming Potential Vedvarende energi Energiregnskaber BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK fakta Energi Energiforbrug Drivhusgasser Global Warming Potential Vedvarende energi Faktisk Energiforbrug FORORD Indhold De globale klimaforandringer

Læs mere