Miljøredegørelse for Miljøministeriet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøredegørelse for Miljøministeriet"

Transkript

1 Miljøredegørelse for Miljøministeriet Handlingsplan for koncernindkøb, miljø og energi 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Baggrund og formål med handlingsplanen Strategier, politikker og bindende aftaler Beskrivelse af handlingsplanens områder Miljø- og energiområdet generelt Indkøbsområdet generelt Opbygning, opfølgning og proces Ikrafttræden 3 DEL Koordinerede indsatsområder for Ministerielle og tværstatslige udbud samt SKI indkøbsaftaler Finansministeriets fælles statslige indkøbsaftaler Energieffektivisering Miljørigtig transport Miljø- og energistyring 6 DEL Lokale indsatsområder for de enkelte institutioner Skov- og Naturstyrelsen centralt Skov- og Naturstyrelsens enheder By- og Landskabsstyrelsen Miljøcentrene Kort- og Matrikelstyrelsen (Inkl. Klagenævn) Miljøstyrelsen Departementet Afrapportering 19

3 side 1 1. Indledning 1.1 Baggrund og formål med handlingsplanen Miljøministeriet har i en årrække arbejdet ud fra en fælles handlingsplan for koncernindkøb, miljø og energi. Miljøministeriet ønsker at være et moderne ministerium, som på miljøområdet er et forbillede for andre ministerier, øvrige myndigheder samt samarbejdspartnere i øvrigt. Miljøministeriet arbejder derfor systematisk med at udvikle koncernen som en bæredygtig virksomhed. Handlingsplanen er en konkretisering af ministeriets miljøpolitik samtidig med, at de årlige indsatser er udtryk for de indsatsområder, der blev udpeget i forbindelse med ministeriets sidste miljøredegørelse og evt. gennemførte audit i forbindelse med EMAS. De årlige indsatser tager ligeledes højde for relevante lovmæssige krav og andre krav som ministeriet er underlagt. Via denne fælles handlingsplan for koncernindkøb, miljø og energi er ønsket at sikre løbende miljøog energiforbedringer i ministeriet samt at integrere miljø- og energikrav som en naturlig del af alle indkøbsaftaler i Miljøministeriet. Organisatorisk er ministeriets koncernindkøbsfunktion placeret sammen med varetagelsen af det interne miljø- og energiarbejde for at sikre grønne indkøb i ministeriet. Ministeriet sætter med denne handlingsplan ord på konkrete arbejdsområder og indsatser i. Indsatsernes reelle virkning kommer til at fremgå af ministeriets afrapportering af handlingsplanen i ministeriets årlige miljøredegørelse, samt de enkelte styrelsers grønne regnskaber. Handlingsplanen omfatter indsatser i hele ministeriet, og alle institutioner er inddraget i relation til de enkelte indsatsområder. Handlingsplanen koordineres af Miljøministeriets Koncernindkøb i samarbejde med ministeriets styrelser, miljøcentre og SNS-enheder Strategier, politikker og bindende aftaler Handlingsplanen har til formål at integrere eksisterende politikker og strategier på indkøbs-, miljøog energiområdet. Handlingsplanen skal derfor også ses som den konkrete udmøntning af følgende overordnede strategier, politikker og bindende aftaler: Indkøb og grønne indkøb: Statens indkøbspolitik () Regeringsgrundlag 2007 (krav om miljøkrav i alle statens indkøb) Partnerskabsaftale med Odense, Århus og Københavns kommuner om grønne indkøb Energieffektivisering: Miljøministeriets mål om energieffektivisering, hvor målet er 20 % reduktion af det samlede energiforbrug (el, varme og brændstof) inden udgangen af 2013 (baselineåret er 2008). Regeringens handlingsplan for en fornyet energispareindsats, herunder cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner (2009) og målsætning om, at Staten skal reducere sit energiforbrug med 10 % i 2011 i forhold til Miljøministeriets Kurveknækkeraftale med Elsparefonden indgået i 2007

4 side 2 Miljø- og energistyring: Miljøministeriets miljøpolitik Beskrivelse af handlingsplanens områder Handlingsplanen omhandler miljø- og energiområdet samt indkøbsområdet. Nedenfor beskrives disse generelt Miljø- og energiområdet generelt Miljøministeriets interne miljø- og energiarbejde udvikler sig løbende. Ministeriet har en vision om, at ministeriet skal være et bæredygtigt miljøministerium, der begrænser ministeriets eget forbrug af naturens ressourcer og samtidigt er et forbillede for det omgivende samfund. Som del af visionen om at mindske ressourceforbruget har Miljøministeriet en målsætning om at reducere energiforbruget med 20 % inden udgangen af 2013 i forhold til 2008 forbrug. Energiforbruget dækker over el, varme og transport. At nå målet vil kræve tværgående indsatser og lokale indsatser samt at erfaringer og viden deles på tværs af ministeriet. I handlingsplanen sættes der således mål for de indsatser, der gennemføres på tværs af ministeriet ligesom der fastlægges konkrete indsatser i de enkelte institutioner Indkøbsområdet generelt States indkøbspolitik indeholder målsætninger om inddragelse af miljø- og energikrav m.m. i fremtidige indkøb. Miljøministeriets Koncernindkøb arbejder aktivt for at fremme inddragelsen af miljø- og energikrav i fælles strategiske indkøb, samt i decentrale indkøb og udbud, hvor det er relevant. En vigtig del af Miljøministeriets koordinerede strategiske indkøbsfunktion er implementering af Finansministeriets fælles forpligtende statsaftaler, samt at bidrage med grønne krav til nye fælles statslige udbudsforretninger varetaget af Finansministeriet. Miljøministeriet bidrager således aktivt til at gøre statens indkøb på forkant med grønne indkøb. 1.3 Opbygning, opfølgning og proces Handlingsplanen er opbygget på en enkel og skematisk måde, der sikrer at indsatser, der er prioriteret for året, beskrives og følges op i løbet af året. Handlingsplanen er opdelt i 2 dele: - Del 1: de indsatser, som koordineres fælles for hele ministeriet af Miljøministeriets Koncernindkøb med inddragelse af de relevante institutioner i ministeriet. - Del 2: de lokale indsatser, som hver enkelt institution er ansvarlig for. Indsatserne beskrevet i del 2 afrapporteres af de enkelte institutioner. Proces

5 side 3 Handlingsplanen forelægges hvert år Sekretariatschefkredsen i Miljøministeriet til godkendelse. Efter godkendelse i sekretariatschefkredsen forelægges planen Koncernledelsen til orientering. Sekretariatschefkredsen følger handlingsplanen løbende over året og forelægges flere gange årligt en status på fremdriften af de forskellige indsatsområder i handlingsplanen. Som opfølgning på handlingsplanen udarbejdes årligt en samlet fællesministeriel miljøredegørelse. Denne redegørelse forelægges til godkendelse i maj måned. Den enkelte institutions resultater kan desuden følges i de grønne regnskaber, som udkommer hvert år i forbindelse med årsrapporterne. 1.4 Ikrafttræden Handlingsplan for koncernindkøb, miljø og energi træder i kraft ultimo februar.

6 side 4 DEL 1 2. Koordinerede indsatsområder for I det følgende beskrives hvert enkelt indsatsområde ud fra formål, mål og leverancer. Det angives desuden, hvilke forpligtelser der ligger til grund for arbejdet, samt hvilket ressourcetræk hvert indsatsområde kræver. 2.1 Ministerielle og tværstatslige udbud samt SKI indkøbsaftaler Formål: At indkøb i Miljøministeriet er effektive og ensartede, og der stilles miljø- og energikrav samt hvor relevant krav om CSR ved alle ministeriets indkøb. Mål: At der i alle ministerielle og tværstatslige udbud samt SKI indkøbsaftaler, hvor MIM deltager, indarbejdes relevante miljø-, energi- og CSR-krav At Miljøministeriets ansatte anvender gældende indkøbsaftaler En halvering af fejlkontering på nye ministerielle, tværstatslige og SKI indkøbsaftaler i i forhold til Leverancer Beskrivelse Udført 1 Implementering af indkøbs- og konteringsvejledninger er udarbejdet og følges i ministeriet Løbende over året 2 Intranetforum for ministeriets indkøbsansvarlige er etableret og opdateret Marts 3 2 årlige workshop for ministeriets indkøbsansvarlige er afholdt 2. kvartal og 4. kvartal Ministerielle og tværstatslige udbud samt SKI aftaler: 4 Ministeriel aftale på kantinedrift er indgået December 5 Tværstatslig aftale på affaldshåndtering og renovation er indgået November 6 Tværstatslig aftale på taxikørsel for de centrale styrelser er indgået December 7 I samarbejde med Skatteministeriet er tværstatslig aftale på flytninger Juni indgået. 8 Ministeriel aftale på tjenestebiler er indgået December Implementering af nye aftaler: 9 SKI aftale på rengøringsydelser og rengøringsprodukter er implementeret April 10 SKI aftale på aftørringspapir og hygiejneartikler er implementeret Marts 11 SKI aftale på trykkeriydelser er implementeret Marts Administrativt grundlag: Statens indkøbspolitik af Miljøministeriets miljøpolitik af 2009 Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner af 2009 Partnerskabsaftale med Århus, København og Odense Kommune Regeringsgrundlag 2007 Ressourceforbrug, KIK: 1,3 årsværk

7 side Finansministeriets fælles statslige indkøbsaftaler Formål: At statslige indkøb er effektive og indkøbsaftalerne indeholder miljø- og energi- og CSR-krav. Mål: At Ministeriets compliance på indkøb på statsaftalerne fra 1., 2., 3. og 4. bølge er på 80 % Sikre relevante miljø-, energi- og CSR-krav i nye statslige udbud. At statens indkøbspolitik er indarbejdet i Miljøministeriets politikker og strategier på indkøbsområdet Leverancer Beskrivelse Udført 1 Finansministeriets statsaftaler på hhv. opkobling til hjemmearbejdspladser, Juni multifunktionsmaskiner, printere, AV-udstyr, antivirussoftware, videokonferenceudstyr og konferencefaciliteter benyttes i hele ministeriet 2 Miljø-, energi- og CSR-krav i forbindelse med Finansministeriets 5. bølge Juli af fælles statslige indkøbsaftaler er leveret til Finansministeriet 3 Kontrol af miljø- og energikrav i allerede indgåede fælles statslige December indkøbsaftaler er fortaget på minimum to fælles statslige indkøbsaftaler 4 Statslig indkøbspolitik er implementeret Juni Administrativt grundlag: Statens indkøbspolitik af Miljøministeriets miljøpolitik af 2009 Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner af 2009 Regeringsgrundlag 2007 Ressourceforbrug, KIK: 0,6 årsværk 2.3 Energieffektivisering Formål: At bidrage til Miljøministeriets målsætning om at ministeriets samlede energiforbrug (el, varme brændstof) skal reduceres med 20 % inden udgangen af Mål: At danne grundlag for beslutning om gennemførelse af større energieffektiviseringsprojekter i MIM At bidrage til gennemførelse af energieffektiviseringsprojekter i MIM Leverancer Beskrivelse Udført 1 Prioriteret liste over større mulige energieffektiviseringsprojekter i MIM for September 2011 er udarbejdet. 2 Miljøministeriets arbejde med energieffektiviseringer er koordineret (MEK funktion i overensstemmelse med cirkulæret). 3 Vurdering af målopfyldelse på 20 % målsætningen er gennemført Maj 4 Udbud i forbindelse med ESCO projekt i SNS-enhederne er i samarbejde Juli med SNS gennemført og kontrakt indgået og ansvar for projektgennemførelse overgået til SNS. Administrativt grundlag: Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner af 2009 Miljøministeriets miljøpolitik af 2009 Kurveknækkeraftale med Elsparefonden indgået i 2007 Ressourceforbrug, KIK: 0,4 årsværk Løbende over året

8 side Miljørigtig transport Formål: At bidrage til Miljøministeriets målsætning om at ministeriets samlede energiforbrug (el, varme brændstof) skal reduceres med 20 % inden udgangen af Mål: At sikre miljø og energirigtig transport i MIM At sikre overholdelse af direktiv for rene energieffektive køretøjer Leverancer Beskrivelse Udført 1 Der er foretaget rådgivning i forbindelse med miljø- og energirigtig August transport 2 Eco-drive kurser for udvalgte medarbejdere i ministeriet er afholdt Maj 3 Direktiv for rene og energieffektive køretøjer er implementeret i ministeriet December Administrativt grundlag: Miljøministeriets miljøpolitik af 2009 Direktiv for rene og energieffektive køretøjer i staten af 2009 Ressourceforbrug, KIK: 0,2 årsværk 2.5 Miljø- og energistyring Formål: At sikre en bevidst og konsekvent indsats i forhold til at reducere ministeriets miljøbelastning og ressourceforbrug, således at visionen om grønt i eget hus vejen til et bæredygtigt ministerium opfyldes. Mål: At koordinere og støtte institutionerne i MIM i forhold til miljø- og energiarbejdet. At sikre synliggørelse af Miljøministeriets miljøpræstation At sikre implementering af cirkulære om energieffektiviseringer i statens institutioner. At sikre at de etablerede energiovervågningssytemer i ministeriet er velfungerende. At sikre reduktion af ministeriets miljø- og energiforbrug Leverancer Beskrivelse Udført 1 Miljøministeriets handlingsplan for koncernindkøb, miljø og energi er Marts udarbejdet 2 Energidata (el, vand, varme og transport) til grønne regnskaber i MIM er Februar udarbejdet 3 Indberetning af data til Statens Energiforbrug er koordineret Maj 4 Ministeriets miljøredegørelse er udarbejdet Maj 5 Intranetforum for ministeriets miljø- og energiansvarlige er etableret og Maj opdateret. 6 Årlige workshop i Jylland og på Sjælland for ministeriets miljø- og 2. og 4. kvartal energiansvarlige er afholdt 7 Miljøministeriets energiovervågningssystemer herunder udbygning af Juni fjernaflæste forbrugsmålere er vurderet. 8 Der er sket opfølgning på ministeriets energimærker. Oktober Tværgående energieffektiviseringstiltag: 9 Energigennemgang af ventilations- og varmeanlæg i ministeriets centrale November styrelser er gennemført 10 Forslag til øget anvendelse af vedvarende energikilder i ministeriet er December udarbejdet 11 Forslag til energibesparelser i ministeriets printerrrum er udarbejdet April 12 Pilotprojekt i Miljøstyrelsen omkring slukning af IP telefoner om natten er April

9 gennemført. og afrapporteret 13 Energisparekatalog for ministeriet er opdateret Løbende over året Administrativt grundlag: Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner af 2009 Miljøministeriets miljøpolitik af 2009 Kurveknækkeraftale med Elsparefonden indgået i 2007 Ressourceforbrug, KIK: 1,9 årsværk side 7

10 side 8 DEL 2 3. Lokale indsatsområder for de enkelte institutioner Indsatserne i del 2 vedtages lokalt i institutionerne. Institutionerne har ansvaret for at indsatsområderne gennemføres og rapporteres løbende samt årligt i institutionens grønne regnskab. 3.1 Skov- og Naturstyrelsen centralt Indsatsområde: Optimering af lysanlæg og lysstyring i Haraldshus Mål: Undersøgelse af mulighederne for energibesparelser ved optimering af lysanlæg og lysstyring i Haraldshus. 1. Gennemgang af Haraldshus v. konsulent April Berit Land Nielsen 2. Tilbud på mulige besparelser på lysanlæg og lysstyring April - do- 3. Godkendelse af tiltag (inkl. bevilling) August - do- 4. Gennemførelse af tiltag do- Indsatsområde: Udskiftning og reducering af køleskabe i Haraldshus Mål: Hvert enkelt område i SNS og BLST har køleskab til opbevarelse af kaffesirup til automaterne. Bestilling og opbevaring af kaffesirup centraliseres til Betjentstuen, og de gamle kaffekøleskabe sløjfes. Derudover har områderne i tekøkkenerne desuden et køleskab til madpakker, mødevand o.l. Disse udskiftes til A+-køleskabe. 1. Fastlægge bestillingsprocedure for Betjentstuen April Nikolaj Pilgaard og Jørgen Ballegaard 2. Indkøbe store A+-køleskabe til centralt kaffelager i Maj - do- Betjentstuen 3. Skrotte gamle kaffekøleskabe Maj - do- 4. Udskifte madpakkekøleskabe til A+ Juni - do Skov- og Naturstyrelsens enheder Indsatsområde: Efterisolering og tætning i driftsbygninger Mål: Nedbringelse af varmeudgifterne, ved at minimere udslip af varme, hvor effektiv forbedring er enkel og billig. 1. Identificering af driftsbygninger med potentiale April Kim Pedersen (BON), Henrik Rømer (ORE) og Lasse Rud Pedersen (KJY) 2. Mulige energiforbedringer Juni - do- 3. Fastlæggelse af budget August - do- 4. Godkendelse og gennemførsel af tiltag September - do-

11 side 9 Indsatsområde: Styring af lys (inde og ude) og varme, samt udskiftning til lavenergi teknologi. Mål: Nedbringelse af el- og varmeforbruget vha. udskiftning til bedste teknologi. 1. Identificering af el- og varmeinstallationer i driftsbygninger, hvor der er potentiale April 2. Mulige energiforbedringer, teknik og budget Juni - do- 3. Godkendelse af tiltag August - do- 4. Gennemførselsplan for, 2011, 2012 September - do- Thorbjørn Nørgård (THY), Hans-Jørgen Ellemand (SDJ), Ejgil Andersen (HST) Indsatsområde: Transportsparekatalog Mål: Bedre kørselsplanlægning vha. videndeling om metoder til at nedbringe transportforbruget. 1. Indhente erfaringer fra enhederne April Helene Overby (VSY), Dennis Robertson (NSJ) 2. Udarbejde katalog inkl. vejledning Juni - do- 3. Informere enheder og medarbejdere August - do- 4. Indsatsområde: Ombygning af kølerum på Planteavlsstationen, SNS Øresund Mål: ombygning af kølerum (200 m 2 ) og udskiftning af køleanlæg til et mere miljøvenligt kølemiddel. 1. Gennemførelse af udbud Maj Henrik Knudsen 2. Ombygning afsluttet Oktober Henrik Knudsen 3.2 By- og Landskabsstyrelsen Bygningsmæssigt samme adresse som Skov- og Naturstyrelsen. De indsatsområder der vedrører Haraldsgade under Skov- og Naturstyrelsen gælder også for By- og Landskabsstyrelsen Miljøcentrene. Miljøcenter Ribe: Indsatsområde: Undersøgelse og evt.montering af tænd/sluk-ure på printere, plottere, multifunktionsmaskiner m.m. Mål: Effektivisering/besparelse 1. Gennemgang og vurdering Medio Lars Hammer Indsatsområde: Lysstyring Mål: Effektivisering/besparelse 1. Dialog med Slots- og Ejendomstyrelsen vedr. Ultimo Lars Hammer

12 side 10 etablering af lysstyring via sensorer på kontorer, gangarealer, toiletter, fællesrum og arkivrum (kælder). (Energimærkning). og Slots- og Ejendomsstyrels en Indsatsområde: Etablering af energibesparende lysamatur påkontorer, fælles gange og rum. Mål: Effektivisering/besparelse ca. 50%. 1. Dialog med Slots- og Ejendomstyrelsen vedr. etablering af nyt lysamatur. (Energimærkning). Ultimo Lars Hammer og Slots- og Ejendomsstyrelsen Indsatsområde: Lokal fokus på god energiadfærd Mål: Effektivisering/besparelse 1. Intern og ekstern dialog Løbende Lars Hammer Miljøcenter Odense: Indsatsområde: Overordnet proces for Miljøcenter Odense for arbejdet med indsatsområder i handlingsplan for koncernindkøb, miljø og energi. Mål: Efter indflytning til ny adresse gennem efteråret 2009 at få opbygget en organisation og en proces for, hvordan der arbejdes med miljø- og energiforhold. Herunder formuler indsatsområder og konkrete tiltag til energibesparelser og miljørigtige aktiviteter. 1. Intern beslutning om organisation, beføjelser og Mar yvkor / anmas plan for, herunder oprettelse af en lokal miljøog energigruppe. 2. De første indsatsområder er identificeret og Apr olbpo / anmas prioriteret (særligt knyttet til belysning og varmeforbrug i kuldeperiode) 3. Yderligere indsatsområder er identificeret og prioriteret (særligt knyttet til transport og elforbrug i Sep olbpo / anmas varmeperioden) 4. Løbende og med forankring i den lokale miljø- og energigruppe arbejde med brugeradfærd og indregulering af tekniske anlæg. Jan dec olbpo / anmas Miljøcenter Nykøbing F: Indsatsområde: Overordnet proces for Miljøcenter Nykøbing Falster for arbejdet med indsatsområder i handlingsplan for koncernindkøb, miljø og energi. (NYT) Mål: Efter ibrugtagning af nye lokaler 1/1 at få opbygget en organisation og en proces for, hvordan der arbejdes med miljø- og energiforhold. Herunder at formulere indsatsområder og konkrete tiltag til energibesparelser og miljørigtige aktiviteter. 1. Idrifttagning, afleveringsforretninger, instruktion i Feb Thbje systemer og faste måleraflæsninger sat i værk. 2. Intern beslutning om organisation, beføjelser og plan for Mar Thbje, herunder oprettelse af en lokal miljø- og energigruppe. 3. De første indsatsområder er identificeret og prioriteret (særligt knyttet til belysning og varmeforbrug i Apr Thbje

13 side 11 kuldeperioden). 4. Yderligere indsatsområder er identificeret og prioriteret (særligt knyttet til transport og elforbrug i varmeperioden) 5. Løbende og med forankring i den lokale miljø- og energigruppe at arbejde med brugeradfærd og indregulering af tekniske anlæg. Sep Jan-dec Thbje Thbje Indsatsområde: Miljøcenter Nykøbing F. har ikke indtil nu haft en lokal handleplan for energieffektiviseringer pga. forestående flytning til nye lokaler pr. 01. december (EKSISTERENDE) Mål: 1. I forbindelse med beslutning om flytning til ny adresse er Miljøministeriets Koncernindkøb inddraget som sparringspartner både i forbindelse med kontraktudformningen og i forbindelse med planlægning af ombygning, således at de relevante miljøog energikrav kan stilles. 2. Gennemført evaluering af processen med at opstille relevante miljø- og energikrav i forbindelse med flytning til ny adresse. Maj 2009 April Verner Hastrup Petersen Thbje Miljøcenter Aalborg: Indsatsområde: PC og Printere Mål: En besparelse på det samlede elforbrug for miljøcentret på ca. 2 % 1. Tage 2 ud af 4 printere ud af drift Marts Bo Skovmark 2. Udskiftning af 20 stationære PC til bærbare Løbende i Peter Kristensen 3. Undersøge mulighed for mere energieffektiv fjernopkobling hjemmefra, så det undgås at computere på kontoret står tændt for at muliggøre fjernopkobling. Maj Bo Skovmark Indsatsområde: Undersøge behovet for fryse og køle kapacitet i kælder. Mål: En besparelse på det samlede elforbrug for miljøcentret på ca. 2 % 1. Undersøge muligheden for udskiftning af køleskab og April Bo Skovmark Fryser i Kælder (bruger 10 kwh/døgn) 2. Tage et svaleskab ud af drift Januar Dorthe Lund Regionen Indsatsområde: Vandbesparelser Mål: At mindske vandforbruget til toiletter 1. Udskiftning af 4 toiletter til vandbesparende modeller Oktober Regionen 2. Evt. etablering af toiletskyld med regnvand??

14 side 12 Miljøcenter Roskilde: Indsatsområde: El-sparekampagne Mål: Reduktion af EL-forbrug 1. Indkøb af El-spareskinner til PC ere Ult. februar P. Fabricius 2. Delvis afskærmning af dårligt placerede Ult. februar P. Fabricius bevægelsescensorer i køkkener, kopirum og på toiletter 3. Vurdering - og realisering af dele - af forslag fra SEAS Energirådgivning Ult. P. Fabricius Indsatsområde: Varme sparekampagne Mål: Trimning af automatisk varmestyring 1. Vurdering - og realisering af dele - af forslag fra SEAS Energirådgivning Ult. P. Fabricius Indsatsområde: Kopimaskiner Mål: Reduktion af forbrug af papir og farvetonere 1. Intern Tænk før du trykker PRINT kampagne Ult. marts P. Fabricius Miljøcenter Ringkøbing: Indsatsområde: Energieffektivisering af belysning på dele af fællesarealer Mål: Reduktion af EL-forbrug 1. Montering af bevægelsescensor på lys i garderobe Ult. januar H. Pedersen 2. Montering af bevægelsescensor på lys/ventilation i Ult. januar H. Pedersen printerrum 3. Montering af bevægelsescensor på lys/ventilation i toilet 1. sal Ult. januar H. Pedersen Indsatsområde: Energieffektivisering af strømforbrug på printere Mål: Reduktion af EL-forbrug 1. Optimere brugen af energisparefunktioner på printerne Ult. januar N. Sørensen 2. Montere tænd/sluk-ur på 4 af 5 printere. Gratis ure bestilt hos DONG. Afventer levering. Ult. marts N. Sørensen Indsatsområde: Energieffektivisering, bedre styring af belysning på udendørsarealer. Mål: Reduktion af EL-forbrug 1. Trimme indstillinger for skumringscensor, bevægelsescensor og timer Ult. januar N. Sørensen Indsatsområde: Energieffektivisering, optimere brug af strømstyring på PC ere Mål: Reduktion af EL-forbrug 1. Generel opmærksomhed på muligheder for strømstyring på Ult. januar N. Sørensen skærme, harddiske og PC 2. Dialog med MIM-IT om forbedrede muligheder for strømstyring på PC ere Ult. marts N. Sørensen

15 side 13 Indsatsområde: Energioptimering på energiforbrug generelt. Kontrol og styring. Mål: Undgå utilsigtet energiforbrug 1. Løbende kontrol med forbrug af el, varme og vand for identifikation af utilsigtet forbrug. Løbende N. Sørensen Indsatsområde: Energioptimering på anlæg til køling af serverrum/krydsfelt. Mål: Reduktion af EL-forbrug 1. Optimere på indstillinger for nyt køleanlæg så overflødig køling undgås. Med. J. Grandahl Indsatsområde: Energioptimering på EL- og varmeforbrug med Webaccess Mål: Reduktion af EL- og varmeforbrug 1. Tilkoble cirkulationspumpe, varmt brugsvand, til Webben, Ult. juni N. Sørensen. så der kan slukkes nat, weekend og lukke dage. 2. Optimere på indstillinger for nat- og weekendsænkning af varmen. Løbende N. Sørensen Indsatsområde: Energieffektivisering, reduktion af EL-forbrug til stand-by Mål: Reduktion af El-forbrug. 1. Montere EL-spareskinner på alle kontorarbejdspladser. Ult. februar N. Sørensen Indsatsområde: Påvirkning af energirigtig adfærd hos kolleger Mål: Alle har kendskab til energirigtig adfærd. 1. Løbende dialog og information om energirigtig adfærd. Løbende N. Sørensen Indsatsområde: Renovering af loftsbelysning. Reduktion af EL-forbrug til belysning af kontorer. Mål: Alle kontorer har fået monteret loftbelysning med lysstyring (dagslyskompensering og bevægelsescensorer). 1. Indsendt ansøgning til KIK om finansiering af belysningsprojekt. Ult. marts N. Sørensen Indsatsområde: Renovering af forsatsrammer (udskiftning af alm. glas til energiglas). Mål: Alle forsatsrammer er monteret med energiglas 1. Indsendt ansøgning til KIK om finansiering af energiglasprojekt Ult. marts N. Sørensen Indsatsområde: Finde alternative løsninger til fjernovertagelse af PC fra hjemmeopkobling i forbindelse med arbejde i store Worddokumenter og GIS. Mål: Reducere EL-forbrug til PC ere, der skal fjernovertages. 1. Identificere andre tekniske løsninger, så fjernovertagelse kan reduceres eller helt undgås. Medio N.Sørensen J. Grandahl

16 side 14 Miljøcenter Århus: Miljøcenter Århus arbejder ikke med nogle tiltag i år, da de afventer at Slots- og Ejendomsstyrelsens projekt for bygningen kommer op og køre. 3.3 Kort- og Matrikelstyrelsen (Inkl. Klagenævn) Indsatsområde: Renovering og energioptimering af ventilationsanlæg. Mål: Renovere ventilationsanlæg inkl. udskiftning af gamle pumper og motorer. (Ny huslejekontrakt betyder at udgiften afholdes af ejeren (KTAS s pensionskasse) 1. Plan udarbejdet og godkendt April GW 2. Udskiftning/renovering gennemført September GW Indsatsområde: CTS (Central Tilstandskontrol og Styring) Mål: CTS etableret Forventet besparelse pr. år - incl ovenstående renovering - kwh (Ny huslejekontrakt betyder at udgiften afholdes af ejeren (KTAS s pensionskasse) 1. Plan udarbejdet og godkendt Maj GW 2. CTS etableret Oktober GW 3. Undervisning gennemført Oktober GW 4 CTS i drift November GW Indsatsområde: Spareskinner Mål: Hovedparten af medarbejdere får monteret spareskinne på deres PC 1. Spareskinne indkøbt 200 stk Januar GW 2. Vejledning til superbruger udsendt Februar GW 3. Spareskinner monteret April GW Indsatsområde: Isolering af tagdæk på B-Byg Mål: At spare på varmen om vinteren og køl om sommeren og derved også forbedre arbejdsmiljøet. (Udgiften afholdes af ejeren (KTAS s pensionskasse) 1. Plan udarbejdet og godkendt Januar GW 2. Isolering gennemført September GW Indsatsområde: Udskiftning af Ups-anlæg (som dækker serverrum og it-drift) Mål: At spare ca kwh da den eksisterende Ups har en meget lav effektivitet (ca. 0.6) 1. Plan udarbejdet og godkendt Februar GW 2. Ny Ups installeret og i drift April GW 3.4 Miljøstyrelsen Kvalitets- og miljøledelse i Miljøstyrelsen Denne Kvalitets- og Miljøhandlingsplan for Miljøstyrelsen har til formål at konkretisere og udpege, hvilke indsatsområder der arbejdes med i for at reducere de direkte og indirekte

17 side 15 miljøpåvirkninger fra Miljøstyrelsens drift og produktion. Planen er et led i det arbejde, der gøres på mange fronter for løbende at forbedre kvaliteten i Miljøstyrelsens ydelser. Miljøstyrelsen blev EMAS-registreret den 14. marts Denne handlingsplan er et led i EMAS arbejdet. Miljøstyrelsen påvirker miljøet via sin produktion og via sin drift. Gennem udarbejdelse af love, bekendtgørelser, afgørelser, ny viden m.m. har styrelsen indflydelse på miljøpåvirkningen fra andre aktører og sektorer i samfundet. Dette er styrelsens indirekte miljøpåvirkninger. Som alle andre virksomheder påvirker Miljøstyrelsen desuden miljøet gennem sin drift, blandt andet ved forbrug af papir, el, vand og varme, indkøb af varer og tjenesteydelser, produktion af affald mv. Dette er styrelsens direkte miljøpåvirkninger, som alle ansatte kan være med til at reducere i hverdagen. På baggrund af Miljøstyrelsens Håndbog for Kvalitets- og Miljøledelse, Miljøredegørelsen for 2008, EMAS-audit i 2009 og Miljøministeriet interne miljøpolitik har styregruppen for EMAS udvalgt nogle områder, hvor der i skal gøres en særlig indsats. Indsatsområderne er beskrevet i denne miljøhandlingsplan. Miljøstyrelsens mål indenfor særlige indsatsområder er i øvrigt beskrevet i styrelsens resultatkontrakt. De afrapporteres årligt i årsrapporten. Indsatsområder De direkte miljøpåvirkninger 1. Tidsstyring af printere, multifunktionsmaskiner, IP-telefoner og krydsfelter i Strandgade og Wilders Plads 15 A 2. Sikre at brandinstrukser er udarbejdet og følges på samtlige af MSTs adresser 3. Bæredygtig og energieffektiv ombygning i Strandgade Undersøgelse og forbedring af indeklimaforhold i Faaborg De indirekte miljøpåvirkninger 5. Opkvalificere EMAS tovholdere 6. Fjerne unødvendige interne arbejdsgange Miljømål I de følgende skemaer er målsætningerne konkretiseret i egentlige miljømål for året. Der er udpeget ansvarspersoner for de enkelte indsatsområder.

18 side 16 Indsatsområde 1: Tidsstyring af printere, multifunktionsmaskiner, IP-telefoner og krydsfelter i Strandgade 29 og Wilders Plads 15A (forsøg først i en enhed) Printere, multifunktionsmaskiner, IP-telefoner og krydsfelter i Miljøstyrelsen står tændt hele tiden. Ved at slukke for maskinerne, telefonerne og krydsfelterne uden for normal arbejdstid kan Miljøstyrelsen spare ca. 5 % af sit elforbrug Miljøpolitik: Reduktion af miljøbelastningen (jf. indsatsområde 2 i ministeriets miljøpolitik) Mål: Reducere Miljøstyrelsens elforbrug med ca. 5 %, såfremt det er muligt at slukke for alle printere, multifunktionsmaskiner, IP-telefoner og krydsfelter uden for arbejdstiden 1. Forsøg i Miljøteknologi med at montere tænd/sluk-ure på printere, multifunktionsmaskiner og slukke IP-telefoner og krydsfelter uden for arbejdstiden 2. Udregne energibesparelsen ved at slukke printere, multifunktionsmaskiner, telefonerne og krydsfelterne om natten. 3. Undersøge om det er muligt at slukke for alle krydsfelter og IP-telefoner ved tidsstyring 4. Montere tænd/sluk-ure på printere og multifunktionsmaskiner i Strandgade 29 og Wilders Plads 15 A 5. Montere tænd/sluk-ure på Krydsfelter og IP-telefoner i Strandgade 29 og Wilders Plads 15 A, såfremt den valgte løsning fungerer Marts Marts Marts-april November November Jesper Yde- Andersen Jesper Yde- Andersen Jesper Yde- Andersen Jesper Yde- Andersen Jesper Yde- Andersen Indsatsområde 2: Sikre at brandinstrukser er udarbejdet og følges på samtlige af Miljøstyrelsens adresser. En del af styrelsens ansatte kender ikke bygningens brandinstruks. Der er ikke udarbejdet en beredskabsplan og brandinstruks for alle Miljøstyrelsens adresser. Der er et behov for at opdatere Miljøstyrelsens brandinstrukser og informere medarbejderne særligt i Faaborg og Erhverv i Århus om regler ved brand. Et effektivt beredskab vil mindske miljøpåvirkning ved evt. brand Miljøpolitik: Reduktion af miljøbelastningen (jf. indsatsområde 2 i ministeriets miljøpolitik) Mål: Sikre et hurtigt og effektivt beredskab ved brand. 1. Udarbejde en beredskabsplan for Faaborg Marts EMAS koordinator 2. Udføre brandøvelse i Faaborg November 3. Sikre at Erhverv i Århus er inkluderet i beredskabsplanen og brandøvelser for bygningen 4. Opdatere MSTs brandinstruks og informere styrelsens ansatte om reglerne 5. Sikre at gæstelisten i Strandgade 29 tages med ud ved brand Marts Maj April Irene Edelgaard/Helle Kundal Anette Marqvardsen EMAS koordinator/ Dan Ursin Dan Ursin Indsatsområde 3: Bæredygtig og energieffektiv ombygning i Strandgade etage i Strandgade skal gennemrenoveres i. Ved ombygningen indarbejdes de mest bæredygtige og energieffektive og økonomisk forsvarlige løsninger, både i selve ombygningen og ved nyindkøb til etagen herefter. Miljøpolitik: Miljøbevidste og socialt ansvarlige indkøb i forbindelse med varekøb og tjenesteydelser, samt ved ombygning, renovering mv. i Miljøministeriet. (jf. indsatsområde 1 i miljøpolitikken). Mål: At overholde ministeriets retningslinjer for miljø - og energihensyn ved ombygning og

19 side 17 renovering for at sikre den mest energirigtige og bedste arbejdsmiljøvenlige løsning 1. Udarbejde en kravspecifikation, som følger ministeriets retningslinjer for miljø- og energivenlig ombygning herunder montering af LED-belysning i lofter på 2. etage April Jesper Yde- Andersen 2. Sikre at kravspecifikationen indarbejdes i udbudsmaterialet for ombygningen. Maj december Jesper Yde- Andersen Indsatsområde 4: Undersøgelse og forbedring af indeklimaforholdene i omstillingen i Faaborg Der er ikke udført APV på kontoret i Faaborg og varmeforholdene er ikke optimale. Miljøpolitik: Reduktion af miljøbelastningen (jf. indsatsområde 2 i ministeriets miljøpolitik) Mål: at gennemføre en APV og forbedre indeklimaforholdet for de ansatte i Faaborg 1. Udføre APV i omstillingen i Faaborg August Susanne Jeppesen/ Dan Ursin 2. Udskifte utætte vindueslister Januar Irene Edelgaard/Dan Ursin 3. Undersøge muligheder for at optimere ventilationsanlægget og samtidig nedsætte kontorets varmeforbrug. August Dan Ursin/Helle Kundal Indsatsområde 5: Opkvalificere Miljøstyrelsens EMAS tovholderne Mange af tovholderne er nye og mangler en egentlig introduktion til styrelsens EMAS system og deres opgaver i forbindelse med EMAS. Mere kvalificerede og motiverede tovholdere vil sikre en bedre intern læring og viden om EMAS-systemet i organisationen samt udvikling af systemet. Miljøpolitik: Arbejde med udbredelse af miljø- og kvalitetsledelsessystemer, f.eks. EMAS, i ministeriets styrelser og institutioner. (jf. indsatsområde 5 i ministeriets miljøpolitik) Mål: At tovholderne er opkvalificerede og har udpeget min. 1 indsats, der motiverer medarbejderne til at reducere Miljøstyrelsens miljøpåvirkninger. 1. Afholdelse af uddannelse og en inspiration workshop for Maj EMAS EMAS tovholdere 2. Udpeget min. 1 indsats til Handlingsplan 2011, der involverer medarbejderne i EMAS-arbejdet Økonomi Uddannelse og workshop: kr. som afholdes inden for EMAS budgettet September koordinator Tovholderne/EM AS koordinator Indsatsområde 6: Fjerne unødvendige interne arbejdsgange Miljøstyrelsen har mange interne arbejdsgange, hvor nogle betragtes som irritationsbyrder for de ansatte. For at reducere antallet af arbejdsgange og give den enkelte medarbejder en mulighed for at gøre en indsats afholdes en kampagne på intranettet, hvor medarbejderne kan melde en administrativ byrde og forslå et bedre alternativ. Den medarbejder, der kommer med det bedste forslag, vil præmieres med en gave. Indsatsen skal ses i forlængelse af de eksisterende tiltag der sker på området om regelforenkling og administrative lettelser. Miljøpolitik: Arbejde med udbredelse af miljø- og kvalitetsledelsessystemer, f.eks. EMAS, i ministeriets styrelser og institutioner. (jf. indsatsområde 5 i miljøpolitikken) Mål: Effektivisere sagsgange ved at fjerne unødvendige interne arbejdsgange og evt. erstatte dem med bedre og enklere arbejdsgange 1. Udvikling af kampagne koncept Maj EMAS

20 side Afholde intranetkampagne September 3. Kåring og præmiering af vinder Oktober koordinator/tovhol dere EMAS koordinator/tovhol dere EMAS koordinator/tovhol dere Ikrafttrædelse og evaluering af Miljøstyrelsens handlingsplan Miljøstyrelsens Kvalitets- og Miljøhandlingsplan træder i kraft februar. Handlingsplanen kan revideres i forbindelse med møder i styrelsens styregruppe for EMAS. Resultaterne afrapporteres i næste års miljøredegørelse. 3.5 Departementet Departementet har påbegyndt en proces med at søge efter nyt domicil. Forventeligt betyder det flytning fra den nuværende bygning til en ny bygning i midten af Dette års og næste års indsatser for at minimere de direkte miljøpåvirkninger vil derfor ikke indeholde væsentlige bygningsmæssige investeringer. Indsatsområde: Ny køle-serveringsdisk i kantinen. Køleserveringsdisken i kantinen udskiftes til en ny model som bruger mindre strøm og som opfylder kravene til fødevarehygiejne. Det vil bl.a. betyde bedre udnyttelse af madvarer og mindre madaffald. Mål: Mindre strømforbrug, bedre fødevarehygiejne og bedre udnyttelse af madvarer 1. Kølerdisken er udskiftet Juni Rasmus Holmer Indsatsområde: Gennemgang af multifunktionsmaskiner / kopimaskiner mht. timere Alle kopimaskiner og multifunktionsmaskiner i Departementet gennemgås med henblik på at opsætte timere på dem, så de ikke står tændt om natten. Mål: Mindre strømforbrug 1. Gennemgang af kopimaskiner og multifunktionsmaskinernes Juni Rasmus strømforbrug Holmer 2. Opsætning af timerfunktion såfremt det er muligt i forhold til maskinens anvendelse. December Rasmus Holmer Indsatsområde: Udskiftning af almindelige pære til LED pære på alle kontorlamper og loftslamper mv. Alle kontorlamper og loftslamper mv., som kan medtages i forbindelse med flytning til nyt domicil, gennemgås med henblik på udskiftning af pære til LED pære Mål: Mindre strømforbrug 1. Gennemgang af lamper med konsulent Juni Rasmus Holmer 2. Økonomisk vurdering af eventuel udskiftning til LED pære samt eventuel udskiftning af gamle kontorlamper August Rasmus Holmer 3. Eventuel udskiftning af pære og kontorlamper December Rasmus Holmer

Energihandlingsplan for Servicestyrelsen

Energihandlingsplan for Servicestyrelsen for Servicestyrelsen 2008 Servicestyrelsen Handlingsplan 1. Indledning Dette er handlingsplanen for Servicestyrelsen jf. Cirkulære for energieffektiviseringer i statens institutioner. Ministeriet har til

Læs mere

Handlingsplan for Ministeriet for Ligestilling og Kirkes energieffektivisering 2012 2013

Handlingsplan for Ministeriet for Ligestilling og Kirkes energieffektivisering 2012 2013 Handlingsplan for Ministeriet for Ligestilling og Kirkes energieffektivisering 2012 2013 Dato: 2012-2013. Myndighed: Departementet for Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Adresse: Staldmestergården.

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Handlingsplan for Kirkeministeriets energieffektivisering 2010 2011

Handlingsplan for Kirkeministeriets energieffektivisering 2010 2011 Handlingsplan for Kirkeministeriets energieffektivisering 2010 2011 Dato: 27. oktober 2010. Myndighed: Kirkeministeriets Departement. Adresse: Staldmestergården. Frederiksholms Kanal 21, 1220 København

Læs mere

Bilag i energihandlingsplan for Arbejdsskadestyrelsen

Bilag i energihandlingsplan for Arbejdsskadestyrelsen Bilag i energihandlingsplan for Arbejdsskadestyrelsen 2007 Bilagsoversigt: BILAG 1. Grundlag for handlingsplanen side 3 BILAG 2. Arbejdsskadestyrelsens forbrug side 5 BILAG 3. Tekniske besparelsestiltag

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Energihandlingsplan for Klima og Energiministeriet

Energihandlingsplan for Klima og Energiministeriet for Klima og Energiministeriet 2008 Oversigt: 1. Grundlag for handlingsplanen side 3 2. Klima og Energiministeriets forbrug side 6 3. Tekniske besparelsestiltag side 9 4. Håndbog i energirigtigt indkøb

Læs mere

Energihandlingsplan for Lægemiddelstyrelsen

Energihandlingsplan for Lægemiddelstyrelsen for Lægemiddelstyrelsen 2009 Grundlag for handlingsplanen Udsnit af cirkulærets tekst Denne handlingsplan er baseret på Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner. Den nedenstående tekst

Læs mere

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009 Bilag 3. Første udkast til handlingsplaner Handlingsplan 1.1 ESCO Indsatsområde 1 Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme Handlingsplan 1.1 ESCO I fastsættes en målsætning om, at Greve Kommune

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Miljøledelse Husdyrbrug

Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse på husdyrbrug er lettere end du tror... Vil du gavne miljøet - og spare penge? Miljøstyrelsen har udviklet et miljøledelsesværktøj, som kan hjælpe husdyrbrug gennem

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Viden. om kurveknækkeraftalen

Viden. om kurveknækkeraftalen Viden om kurveknækkeraftalen Her har du lidt ekstra viden! Som energiansvarlig kan det være rart at blive lidt klogere på el. Derfor giver vi dig i denne bog svar på de mest stillede spørgsmål om kurveknækkeraftalen.

Læs mere

Almegårds Kaserne. Bygninger

Almegårds Kaserne. Bygninger Almegårds Kaserne Bygninger Samlet bygningsmasse for depot. Generel renovering af depots bygninger er tiltrængt (nødvendig) (utætte Bygninger). (utætte vægge, døre, vinduer og tage) (undgå svamp/skimmel)

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Miljøledelse på Thorupgården Vores bidrag til fremtiden

Miljøledelse på Thorupgården Vores bidrag til fremtiden Dagsorden til ledelsens gennemgang af miljøledelsessystemet på Thorupgården den 10. juni 2008 Miljøledelsesstandarden ISO 14.001 stiller en række minimumskrav til, hvad der skal behandles på ledelsens

Læs mere

Energihandlingsplan for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet

Energihandlingsplan for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet Handlingsplan Dette er handlingsplanen for Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Indsatskatalog til Grøn Butik

Indsatskatalog til Grøn Butik Indsatskatalog til Grøn Butik På de følgende sider er en oversigt over mulige indsatser i Grøn Butik, som kan bruges til inspiration til arbejdet med miljø og energi i driften af butikken. Udvælgelsen

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010 Klimakommunehandlingsplan 2009-2012 Udgave 1, maj 2010 Indhold Indledning... 3 Projekter og tiltag til realisering af reduktionsmål... 4 EPC på skoler... 4 Tiltag... 4 Reduktionspotentiale... 5 Tidspunkt

Læs mere

EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015

EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015 EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015 Indledning I perioden fra 2011 til 2015 har Bygningsservice & Beredskab gennemført den pr. 7. december 2010 af Vejen Byråd godkendte energistrategi. I de 5 år projektet

Læs mere

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Departementet i Niels Juelsgade

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Departementet i Niels Juelsgade Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Departementet i Niels Juelsgade Indholdsfortegnelse 1 SAMMENFATNING 3 2 GRUNDLAG FOR HANDLINGSPLANEN 4 2.1 Udsnit af cirkulærets

Læs mere

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet.

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet. Miljøledelse Hvad er Miljøcertificering Det er et værkstøj der under en samlet miljøpolitik medvirker til at systematisere og forbedre en virksomheds miljømål og højne miljøbevidstheden. Ideen bag systemet

Læs mere

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Departementet i Holbergsgade

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Departementet i Holbergsgade Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Departementet i Holbergsgade Indholdsfortegnelse 1 SAMMENFATNING 3 2 GRUNDLAG FOR HANDLINGSPLANEN 4 2.1 Udsnit af cirkulærets

Læs mere

Energihandlingsplan for Beskæftigelsesministeriet

Energihandlingsplan for Beskæftigelsesministeriet for Beskæftigelsesministeriet 2008 Oversigt: Grundlag for handlingsplanen side 3 Beskæftigelsesministeriet forbrug side 5 Tekniske besparelsestiltag side 6 Håndbog i energirigtigt indkøb side 20 Energimærke

Læs mere

Agenda 21 og klima Teknik- og Miljøforvaltningen juli 2009

Agenda 21 og klima Teknik- og Miljøforvaltningen juli 2009 Agenda 21 og klima Teknik- og Miljøforvaltningen juli 2009 Kolofon Titel Agenda 21 og klima - overordnet handlingsplan Udgivet af Jammerbugt Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen Udgivelsesdato 25. juli

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Redegørelse for energibesparende projekter i Center for Trafik og Ejendomme, Team Ejendom, Marts 2017

Redegørelse for energibesparende projekter i Center for Trafik og Ejendomme, Team Ejendom, Marts 2017 Redegørelse for energibesparende projekter i 2016 Center for Trafik og Ejendomme, Team Ejendom, Marts 2017 Redegørelse for energibesparende projekter i 2016 Indhold 1. Forord...3 2. Resume...3 3. Indsatsområder...4

Læs mere

Godt på vej. - Klimaresultater i PFA

Godt på vej. - Klimaresultater i PFA Godt på vej - Klimaresultater i PFA Forord I PFA er ansvaret overfor kunderne og samfundet en vigtig del af fundamentet. Det ansvar er vi bevidste om, både når vi driver forretning, og når vi ser på vores

Læs mere

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 355 Offentligt Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I

Læs mere

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Indholdsfortegnelse: Status...3 Kurveknækkeraftale med Elsparefonden...4 Målsætning for udvikling af energiforbruget i perioden 2008-2011...4

Læs mere

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Flygtningenævnets Sekretariat i St. Kongensgade

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Flygtningenævnets Sekretariat i St. Kongensgade Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Flygtningenævnets Sekretariat i St. Kongensgade Indholdsfortegnelse 1 SAMMENFATNING 3 2 GRUNDLAG FOR HANDLINGSPLANEN 4 2.1

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

Kvorning Design og Kommunikation. Magstræde 6, 1204 Købh. K. 17-11-2009 J & E electric a/s Ronnie Larsen

Kvorning Design og Kommunikation. Magstræde 6, 1204 Købh. K. 17-11-2009 J & E electric a/s Ronnie Larsen Energigennemgang Kvorning Design og Kommunikation. Magstræde 6, 1204 Købh. K 17-11-2009 J & E electric a/s Ronnie Larsen Indhold Formål:... 3 Generelt:... 3 Generelle besparelsesområder:... 4 STAND-BY

Læs mere

Miljøledelse i Albertslund kommune

Miljøledelse i Albertslund kommune Miljøledelse i Albertslund kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Miljøledelse i Albertslund Kommune Et nyt

Læs mere

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Workshop 17. maj 2010 - Gate21 Plan C Delprojekt 1 Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Dagsorden Baggrund og grundlag Energirenovering

Læs mere

Energibesparelser i etagebyggeri. Janus Hendrichsen, Energitjenesten København

Energibesparelser i etagebyggeri. Janus Hendrichsen, Energitjenesten København Energibesparelser i etagebyggeri Janus Hendrichsen, Energitjenesten København Janus Hendrichsen Energitjenesten København Energimærkekonsulent, Bedre bolig rådgiver Energitjek i en- og flerfamilieboliger,

Læs mere

Energipolitik for Haderslev Kommunes ejendomme

Energipolitik for Haderslev Kommunes ejendomme Energipolitik for Haderslev Kommunes ejendomme Indhold: Forord Indledning Krav i henhold til gældende lovgivning Politiske målsætninger Forbrugsovervågning og dataopsamling Energikonsulent Energisparepulje

Læs mere

Brugerfladen: Indtastning af data vedrørende energiforbrug og energibesparelse

Brugerfladen: Indtastning af data vedrørende energiforbrug og energibesparelse Brugerfladen: Indtastning af data vedrørende energiforbrug og energibesparelse Institutionen (navn og adresse) Klima- og Energiministeriets departement Dato ved sidste ændringer dd.mm.åååå 04.11.2011 Navn

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

Bilag i energihandlingsplan for Finansministeriet

Bilag i energihandlingsplan for Finansministeriet Bilag i energihandlingsplan for Finansministeriet 2007 Bilagsoversigt: BILAG 1. Grundlag for handlingsplanen side 3 BILAG 2. Finansministeriets forbrug side 5 BILAG 3. Tekniske besparelsestiltag side 9

Læs mere

Energigennemgang af Sundhedsvæsnets Patientklagenævn

Energigennemgang af Sundhedsvæsnets Patientklagenævn 1 Energigennemgang af Sundhedsvæsnets Patientklagenævn Energivejleder: Miljø- & Energikonsulent Pia Gade for Center for Miljø Formål Formålet med energigennemgangen er at afdække energibesparelser især

Læs mere

KL-KONFERENCE TEKNIK OG MILJØ Politisk Forum 14. 15. april 2011. Lyngby-Taarbæk Kommune. ENERGIBESPARELSER i kommunale bygninger

KL-KONFERENCE TEKNIK OG MILJØ Politisk Forum 14. 15. april 2011. Lyngby-Taarbæk Kommune. ENERGIBESPARELSER i kommunale bygninger KL-KONFERENCE TEKNIK OG MILJØ Politisk Forum 14. 15. april 2011 Lyngby-Taarbæk Kommune ENERGIBESPARELSER i kommunale bygninger Fakta om Lyngby-Taarbæk Kommune Antal indbyggere: 51.533 Areal 3.855 Ha Opvarmet

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport Grønne indkøb 2013

Grønt Regnskab Temarapport Grønne indkøb 2013 Grønt Regnskab Temarapport Grønne indkøb 2013 Indledning - mål for området...3 OPGØRELSER... 5 Beskrivelse og konklusion... 6 evaluering indsats 2013... 7 indsats 2014... 8 Ud over denne temarapport består

Læs mere

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan Klimavenlig virksomhed Hvorfor & Hvordan Det globale perspektiv Vores verden er truet af global opvarmning og klimaforandringer grundet øget drivhuseffekt For at undgå uoprettelig skade på naturen, skal

Læs mere

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1)

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1) CIR1H nr 9477 af 02/07/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 20. november 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr.3003/3005-0003

Læs mere

Grønt regnskab 2009 Sammenfatning af Energi- og Miljøredegørelsen 2009

Grønt regnskab 2009 Sammenfatning af Energi- og Miljøredegørelsen 2009 Region Syddanmark Grønt regnskab 2009 Sammenfatning af Energi- og Miljøredegørelsen 2009 regionsyddanmark.dk Forord Region Syddanmark udgiver hvert år en energi- og miljøredegørelse indtil videre har

Læs mere

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Fremtidens byer 9. december 2009 Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Chefkonsulent Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Agenda Københavns Ejendomme Klimaplan

Læs mere

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 31. marts 2009

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 31. marts 2009 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 31. marts 2009 Sag nr. 1 Emne: Handleplan Agenda 21 Bilag: 2 Implementering af strategien for bæredygtig udvikling Indlæg afholdt på

Læs mere

Grønt regnskab temarapport Grønne indkøb 2015

Grønt regnskab temarapport Grønne indkøb 2015 Grønt regnskab temarapport Grønne indkøb 2015 Indledning Herning Kommune har indgået centralt koordinerede indkøbsaftaler for de løbende indkøb af varer og tjenesteydelser, som har en samlet indkøbsværdi

Læs mere

Bedre energistyring gennem kompetenceudvikling

Bedre energistyring gennem kompetenceudvikling Bedre energistyring gennem kompetenceudvikling Om energistyring gennem kompetenceudvikling Hvorfor kompetenceudvikling Konceptet Afprøvning blandt Plan C-partnere Netværk Kontakter Plan C har arbejdet

Læs mere

Knæk energi-kurven. med. Center for Energibesparelser

Knæk energi-kurven. med. Center for Energibesparelser Knæk energi-kurven med Center for Energibesparelser Dagsorden Kort om Center for Energibesparelser Introduktion til kurveknækkeraftaler Center for Energibesparelsers værktøjer Anden bistand fra Center

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO2-opgørelse og handlingsplan 2011 Indledning 1 Ringsted Kommune underskrev aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune den 16. marts.

Læs mere

Grøn Campus på KU organisering og udfordringer.

Grøn Campus på KU organisering og udfordringer. Grøn Campus på KU organisering og udfordringer. Seminar om energibesparelser på universiteterne Tomas Refslund Poulsen, Teamleder for Grøn Campus på KU Fire campusområder i det centrale København City

Læs mere

CO 2 -regnskab 2014 For virksomheden Odder Kommune

CO 2 -regnskab 2014 For virksomheden Odder Kommune CO 2 -regnskab 2014 For virksomheden Odder Kommune Rådhusgade 3, 8300 Odder - tlf. 87803333 Sagid: 2014-12101 Dokid: 2015-69262 www.odder.dk Ver.: 1.0 Udgivet juni 2015 Udarbejdet af: Byrådsservice 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indstilling. Investeringer i energioptimeringer i Børn og Unge. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Investeringer i energioptimeringer i Børn og Unge. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 14. januar 2013 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Der er i Børn og Unges budget afsat 58,1 mio. kr. til investeringer

Læs mere

Grønt Regnskab. Energicenter Aalborg Administration

Grønt Regnskab. Energicenter Aalborg Administration Grønt Regnskab Miljø- Grønt og regnskab Energiforvaltningen 2014 Energicenter Aalborg 2015 Administration Udgiver: Aalborg Kommune Miljø- og Energiforvaltningen, Energicenter Hjulmagervej 18 9000 Aalborg

Læs mere

ENERGI & KOMMUNIKATION

ENERGI & KOMMUNIKATION ENERGI & KOMMUNIKATION Et kursusforløb i effektiv energiledelse og handlekraftig kommunikation KURSUSDAGE Modul 1: 23/10-2013 Modul 2: 27/11-2013 Modul 3: 22/1-2014 Modul 4: 19/2-2014 Modul 5: Individuel

Læs mere

Stamblad for Halvrimmen Skole og SFO praktisk miljøledelse

Stamblad for Halvrimmen Skole og SFO praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Miljøretningslinjer Affaldssortering Hårde hvidevarer Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Miljøplan

Læs mere

MARTS 2016 ENERGIPOLITIK. Energipolitik for ALBOA // 03.2016 1

MARTS 2016 ENERGIPOLITIK. Energipolitik for ALBOA // 03.2016 1 MARTS 2016 ENERGIPOLITIK Energipolitik for ALBOA // 03.2016 1 Indhold ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Vestergårdsvej 15 8260 Aarhus Telefon 87 406 700 Fax 87 406 701 post@alboa.dk www.alboa.dk CVR 29462518

Læs mere

Stamblad for Kernehuset og Bjessingbo Børnehave praktisk miljøledelse

Stamblad for Kernehuset og Bjessingbo Børnehave praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Grøn ordning Kontrol med forbrug Grønne indkøb Økologisk mad Ikke igangsatte aktiviteter Miljøretningslinier og -handleplan Adfærd omkring forbrug Affaldssortering

Læs mere

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy Korsholm Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Energihandlingsplan for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse - Departementet

Energihandlingsplan for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse - Departementet for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse - Departementet 2009 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse - Departementet Handlingsplan Dette er handlingsplanen for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Læs mere

Indstilling. Energibesparende investeringer i administrationsbygninger. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 27. oktober 2006.

Indstilling. Energibesparende investeringer i administrationsbygninger. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 27. oktober 2006. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 27. oktober 2006 Energibesparende investeringer i administrationsbygninger Århus Kommune Ejendomsforvaltningen Teknik og Miljø 1. Resume Den vedtagne huslejemodel

Læs mere

Agenda 21 Fokus miljø og klima

Agenda 21 Fokus miljø og klima Agenda 21 Fokus miljø og klima Teknik- og Miljøforvaltningen 2008 Indhold Prioritering af indsatsen...4 Projektidé - praktisk miljøledelse...5 Opstart af projektet...8 Organisering og forankring af projektet...9

Læs mere

Dagens Program. Intro

Dagens Program. Intro Dagens Program Hvem er Go Energi Typisk fordeling af energiforbrug Typiske energipriser Forslag til indsatsområder Hvordan kommer man i gang Salg af energibesparelser Organisering, ESCO Hvem kan hjælpe

Læs mere

Byrådsindstilling. Grønt Regnskab 2004. Til Århus Byråd Via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling

Byrådsindstilling. Grønt Regnskab 2004. Til Århus Byråd Via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Byrådsindstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Grønt Regnskab 2004 Resume Det grønne regnskab omfatter

Læs mere

Et grønt skridt foran

Et grønt skridt foran DAB s grønne profil Et grønt skridt foran I DAB vægter vi hensyn til miljøet højt. Ikke blot i forhold til driften på hovedkontoret og lokalkontorerne, hvor vi i dag har et CO2 neutralt elforbrug, men

Læs mere

Stamblad for Pandrup Skole & SFO praktisk miljøledelse

Stamblad for Pandrup Skole & SFO praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol med forbrug Adfærd omkring forbrug? Affaldssortering Grønne indkøb Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Miljøretningslinjer og plan Bemærkninger

Læs mere

CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune

CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune Indledning Ringsted Kommune underskrev aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune den 16. marts 2009. Målet

Læs mere

Bilag i energihandlingsplan for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet

Bilag i energihandlingsplan for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet Bilag i energihandlingsplan for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet 2008 Bilagsoversigt: BILAG 1. Grundlag for handlingsplanen side 3 BILAG 2. Fødevareministeriets energiforbrug

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

A/B Søpassagen. Miljøredegørelse og Handlingsplan 2007. for. November 2007

A/B Søpassagen. Miljøredegørelse og Handlingsplan 2007. for. November 2007 Miljøredegørelse og Handlingsplan 2007 for A/B Søpassagen November 2007 Kontakt personer: -Planlægning & styring: Martin KvK mkvk9@comxnet.dk 41440456 -Data og web: -Formidling: Henrik Jacobsen hejac@sopassagen.dk

Læs mere

Grøn Gerning - energirigtig adfærd på KU

Grøn Gerning - energirigtig adfærd på KU Grøn Gerning - energirigtig adfærd på KU Tomas Refslund Poulsen Teamleder, Grøn Campus http://klima.ku.dk/groen_campus/ Fire campusområder i det centrale København City Campus Nørre Campus Frederiksberg

Læs mere

Kortlægning af energiforbrug Region Hovedstaden. FSTA september 2014 Lene Kuszon og Dorthe Bechmann

Kortlægning af energiforbrug Region Hovedstaden. FSTA september 2014 Lene Kuszon og Dorthe Bechmann Kortlægning af energiforbrug Region Hovedstaden FSTA september 2014 Lene Kuszon og Dorthe Bechmann Overblik Energi- og miljøarbejdet i Region Hovedstaden Kortlægning af energiforbruget Handlingsplan og

Læs mere

BHN, 2. november 2012 Dansk Standard Energiledelse Work shop, 7. november 2012 ØRESUNDSBRO KONSORTIET ENERGILEDELSE

BHN, 2. november 2012 Dansk Standard Energiledelse Work shop, 7. november 2012 ØRESUNDSBRO KONSORTIET ENERGILEDELSE BHN, 2. november 2012 Dansk Standard Energiledelse Work shop, 7. november 2012 ØRESUNDSBRO KONSORTIET ENERGILEDELSE 2 Bjørn Hasse Nielsen Miljø- og arbejdsmiljøkoordinator/civ. ing. B ØRESUNDSBRO KONSORTIET

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 1 Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 Hvad fortæller tallene 4 Forbruget måles 6 Elforbrug 6 Varmeforbrug 8 Vandforbrug 10 Brændstofforbrug

Læs mere

7. marts 2014 1. Forpligtende aftaler. Mickey Abben Johansen, kundepartner & Gudrun Klint, teamchef, SKI

7. marts 2014 1. Forpligtende aftaler. Mickey Abben Johansen, kundepartner & Gudrun Klint, teamchef, SKI 7. marts 2014 1 Forpligtende aftaler Mickey Abben Johansen, kundepartner & Gudrun Klint, teamchef, SKI 7. marts 2014 2 Forpligtende aftaler overordnet set SKI udbyder fra 2011-2015 en række fælleskommunale

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

Miljøledelse i folkeskolen. v/ Erik Lund Christensen PlanEnergi

Miljøledelse i folkeskolen. v/ Erik Lund Christensen PlanEnergi v/ Erik Lund Christensen PlanEnergi Er et værktøj til en systematisk indsats på miljøområdet Inddrager hele skolen fra lærerne, tekniske og administrativt personale, pædagoger, til elever, forældre og

Læs mere

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din virksomhed Kontakt med omtanke for miljø og økonomi En slukket stikkontakt kan mærkes på bundlinjen I dag stilles der mange krav til lysstyring i erhvervsbygninger gennem lovgivningen.

Læs mere

Nu med AKTIV styring!

Nu med AKTIV styring! Introduktion til MinEnergi I/O Siden 1998 markedsleder inden for internetbaseret energistyring - spar op til 40 % på energiforbruget... med besparelsesgaranti! Nu med AKTIV styring! Sidste skud på stammen

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

Miljøredegørelse for Miljøministeriet. Miljøredegørelse for Miljøministeriet

Miljøredegørelse for Miljøministeriet. Miljøredegørelse for Miljøministeriet Miljøredegørelse for Miljøministeriet 1. januar 2008 31. december 2008 1 1. Ledelsens beretning Den årlige miljøredegørelse afspejler Miljøministeriets arbejde med konstant at arbejde for at reducere miljøbelastningen

Læs mere

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1 Indkøbspolitik for Hillerød kommune Gældende fra januar 2010 Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Formål... 3 2. Overordnede målsætninger og indsatsområder... 3 3. Omfang og afgrænsning... 3 4. Rammebetingelser

Læs mere

Plan-, Bygge- og Miljøcenter Miljø

Plan-, Bygge- og Miljøcenter Miljø Plan-, Bygge- og Miljøcenter Miljø NOTAT PUA, 25. maj 2009 Overordnet energiindsatsplan Baggrund: Jf. budgetaftalen 2009 mellem forligsparterne skal kommunens energiforbruget kulegraves med henblik på

Læs mere

Bæredygtige byer -Hvordan?

Bæredygtige byer -Hvordan? Stockholm 9 april 2008 Bæredygtige byer -Hvordan? Steen Christiansen Formand for Miljø- og Planudvalget Albertslund Kommune, Danmark Stockholm 9 april 2008 Bæredygtige byer -Hvordan? Byen Baggrund Miljøet

Læs mere

Der indgår i det Grønne Regnskab for 2010 til sammenligning forbrugstal for 2008 og Endvidere indgår energiforbruget

Der indgår i det Grønne Regnskab for 2010 til sammenligning forbrugstal for 2008 og Endvidere indgår energiforbruget Furesø Kommune Regnskab G rønt regnskab Der er for udarbejdet et for Furesø Kommune. Det Grønne regnskab indeholder forbruget af el og varme samt udledning af CO 2 for de ejendomme kommunen har anvendt

Læs mere

Energieftersyn til mindre erhverv

Energieftersyn til mindre erhverv ENERGI I FORANDRING Energieftersyn til mindre erhverv Konceptpræsentation September 2014 Energieffektivisering hos virksomheder - Vi hjælper med analyse og implementering Opnå markante besparelser 1 2

Læs mere

Stamblad for Brovst Skole praktisk miljøledelse

Stamblad for Brovst Skole praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Brovst Skole Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol med forbrug og lærernes forbrugsadfærd Affaldssortering Grønne indkøb Ikke igangsatte aktiviteter Elevernes forbrugsadfærd Miljøretningslinjer

Læs mere

HVORDAN KAN DIN VIRKSOMHED SPARE PÅ FORBRUG UDENFOR ÅBNINGSTID?

HVORDAN KAN DIN VIRKSOMHED SPARE PÅ FORBRUG UDENFOR ÅBNINGSTID? HVORDAN KAN DIN VIRKSOMHED SPARE PÅ FORBRUG UDENFOR ÅBNINGSTID? VELKOMMEN Her har du din gratis E-bog. Energibesparelser betyder både noget for miljøet og for bundlinjen. Der er mange steder en virksomhed

Læs mere

Hvordan kommer vi videre og får alle med?

Hvordan kommer vi videre og får alle med? Hvordan kommer vi videre og får alle med? 1. Gennemfør handlingsplanerne 2. Sikre at miljøarbejdet fortsætter 3. Information og dialog 4. Nye input til den næste handlingsplan Gennemførelse af handlingsplanen

Læs mere

SKAL VI OGSÅ FORSYNE JERES EJENDOM MED BESPARELSER?

SKAL VI OGSÅ FORSYNE JERES EJENDOM MED BESPARELSER? SKAL VI OGSÅ FORSYNE JERES EJENDOM MED BESPARELSER? En enkel løsning, der holder øje med vand- og energiforbruget og sparer jer for tusindvis af kroner I jeres ejendom kan der være mange penge at spare

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 12. maj 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 9840 2185 Jour. nr.: Ref.: LW Grønt Regnskab

Læs mere

Miljøredegørelse 2013

Miljøredegørelse 2013 1/8 Brødrene A & O Johansen A/S er certificeret efter ISO14001 af Dansk Standard. Følgende adresser er omfattet af certificeringen: Brødrene A & O Johansen A/S, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Brødrene A

Læs mere

Har I overblik over energiforbruget

Har I overblik over energiforbruget Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for energiledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Har I

Læs mere