Miljøredegørelse for Miljøministeriet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøredegørelse for Miljøministeriet"

Transkript

1 Miljøredegørelse for Miljøministeriet Handlingsplan for koncernindkøb, miljø og energi 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Baggrund og formål med handlingsplanen Strategier, politikker og bindende aftaler Beskrivelse af handlingsplanens områder Miljø- og energiområdet generelt Indkøbsområdet generelt Opbygning, opfølgning og proces Ikrafttræden 3 DEL Koordinerede indsatsområder for Ministerielle og tværstatslige udbud samt SKI indkøbsaftaler Finansministeriets fælles statslige indkøbsaftaler Energieffektivisering Miljørigtig transport Miljø- og energistyring 6 DEL Lokale indsatsområder for de enkelte institutioner Skov- og Naturstyrelsen centralt Skov- og Naturstyrelsens enheder By- og Landskabsstyrelsen Miljøcentrene Kort- og Matrikelstyrelsen (Inkl. Klagenævn) Miljøstyrelsen Departementet Afrapportering 19

3 side 1 1. Indledning 1.1 Baggrund og formål med handlingsplanen Miljøministeriet har i en årrække arbejdet ud fra en fælles handlingsplan for koncernindkøb, miljø og energi. Miljøministeriet ønsker at være et moderne ministerium, som på miljøområdet er et forbillede for andre ministerier, øvrige myndigheder samt samarbejdspartnere i øvrigt. Miljøministeriet arbejder derfor systematisk med at udvikle koncernen som en bæredygtig virksomhed. Handlingsplanen er en konkretisering af ministeriets miljøpolitik samtidig med, at de årlige indsatser er udtryk for de indsatsområder, der blev udpeget i forbindelse med ministeriets sidste miljøredegørelse og evt. gennemførte audit i forbindelse med EMAS. De årlige indsatser tager ligeledes højde for relevante lovmæssige krav og andre krav som ministeriet er underlagt. Via denne fælles handlingsplan for koncernindkøb, miljø og energi er ønsket at sikre løbende miljøog energiforbedringer i ministeriet samt at integrere miljø- og energikrav som en naturlig del af alle indkøbsaftaler i Miljøministeriet. Organisatorisk er ministeriets koncernindkøbsfunktion placeret sammen med varetagelsen af det interne miljø- og energiarbejde for at sikre grønne indkøb i ministeriet. Ministeriet sætter med denne handlingsplan ord på konkrete arbejdsområder og indsatser i. Indsatsernes reelle virkning kommer til at fremgå af ministeriets afrapportering af handlingsplanen i ministeriets årlige miljøredegørelse, samt de enkelte styrelsers grønne regnskaber. Handlingsplanen omfatter indsatser i hele ministeriet, og alle institutioner er inddraget i relation til de enkelte indsatsområder. Handlingsplanen koordineres af Miljøministeriets Koncernindkøb i samarbejde med ministeriets styrelser, miljøcentre og SNS-enheder Strategier, politikker og bindende aftaler Handlingsplanen har til formål at integrere eksisterende politikker og strategier på indkøbs-, miljøog energiområdet. Handlingsplanen skal derfor også ses som den konkrete udmøntning af følgende overordnede strategier, politikker og bindende aftaler: Indkøb og grønne indkøb: Statens indkøbspolitik () Regeringsgrundlag 2007 (krav om miljøkrav i alle statens indkøb) Partnerskabsaftale med Odense, Århus og Københavns kommuner om grønne indkøb Energieffektivisering: Miljøministeriets mål om energieffektivisering, hvor målet er 20 % reduktion af det samlede energiforbrug (el, varme og brændstof) inden udgangen af 2013 (baselineåret er 2008). Regeringens handlingsplan for en fornyet energispareindsats, herunder cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner (2009) og målsætning om, at Staten skal reducere sit energiforbrug med 10 % i 2011 i forhold til Miljøministeriets Kurveknækkeraftale med Elsparefonden indgået i 2007

4 side 2 Miljø- og energistyring: Miljøministeriets miljøpolitik Beskrivelse af handlingsplanens områder Handlingsplanen omhandler miljø- og energiområdet samt indkøbsområdet. Nedenfor beskrives disse generelt Miljø- og energiområdet generelt Miljøministeriets interne miljø- og energiarbejde udvikler sig løbende. Ministeriet har en vision om, at ministeriet skal være et bæredygtigt miljøministerium, der begrænser ministeriets eget forbrug af naturens ressourcer og samtidigt er et forbillede for det omgivende samfund. Som del af visionen om at mindske ressourceforbruget har Miljøministeriet en målsætning om at reducere energiforbruget med 20 % inden udgangen af 2013 i forhold til 2008 forbrug. Energiforbruget dækker over el, varme og transport. At nå målet vil kræve tværgående indsatser og lokale indsatser samt at erfaringer og viden deles på tværs af ministeriet. I handlingsplanen sættes der således mål for de indsatser, der gennemføres på tværs af ministeriet ligesom der fastlægges konkrete indsatser i de enkelte institutioner Indkøbsområdet generelt States indkøbspolitik indeholder målsætninger om inddragelse af miljø- og energikrav m.m. i fremtidige indkøb. Miljøministeriets Koncernindkøb arbejder aktivt for at fremme inddragelsen af miljø- og energikrav i fælles strategiske indkøb, samt i decentrale indkøb og udbud, hvor det er relevant. En vigtig del af Miljøministeriets koordinerede strategiske indkøbsfunktion er implementering af Finansministeriets fælles forpligtende statsaftaler, samt at bidrage med grønne krav til nye fælles statslige udbudsforretninger varetaget af Finansministeriet. Miljøministeriet bidrager således aktivt til at gøre statens indkøb på forkant med grønne indkøb. 1.3 Opbygning, opfølgning og proces Handlingsplanen er opbygget på en enkel og skematisk måde, der sikrer at indsatser, der er prioriteret for året, beskrives og følges op i løbet af året. Handlingsplanen er opdelt i 2 dele: - Del 1: de indsatser, som koordineres fælles for hele ministeriet af Miljøministeriets Koncernindkøb med inddragelse af de relevante institutioner i ministeriet. - Del 2: de lokale indsatser, som hver enkelt institution er ansvarlig for. Indsatserne beskrevet i del 2 afrapporteres af de enkelte institutioner. Proces

5 side 3 Handlingsplanen forelægges hvert år Sekretariatschefkredsen i Miljøministeriet til godkendelse. Efter godkendelse i sekretariatschefkredsen forelægges planen Koncernledelsen til orientering. Sekretariatschefkredsen følger handlingsplanen løbende over året og forelægges flere gange årligt en status på fremdriften af de forskellige indsatsområder i handlingsplanen. Som opfølgning på handlingsplanen udarbejdes årligt en samlet fællesministeriel miljøredegørelse. Denne redegørelse forelægges til godkendelse i maj måned. Den enkelte institutions resultater kan desuden følges i de grønne regnskaber, som udkommer hvert år i forbindelse med årsrapporterne. 1.4 Ikrafttræden Handlingsplan for koncernindkøb, miljø og energi træder i kraft ultimo februar.

6 side 4 DEL 1 2. Koordinerede indsatsområder for I det følgende beskrives hvert enkelt indsatsområde ud fra formål, mål og leverancer. Det angives desuden, hvilke forpligtelser der ligger til grund for arbejdet, samt hvilket ressourcetræk hvert indsatsområde kræver. 2.1 Ministerielle og tværstatslige udbud samt SKI indkøbsaftaler Formål: At indkøb i Miljøministeriet er effektive og ensartede, og der stilles miljø- og energikrav samt hvor relevant krav om CSR ved alle ministeriets indkøb. Mål: At der i alle ministerielle og tværstatslige udbud samt SKI indkøbsaftaler, hvor MIM deltager, indarbejdes relevante miljø-, energi- og CSR-krav At Miljøministeriets ansatte anvender gældende indkøbsaftaler En halvering af fejlkontering på nye ministerielle, tværstatslige og SKI indkøbsaftaler i i forhold til Leverancer Beskrivelse Udført 1 Implementering af indkøbs- og konteringsvejledninger er udarbejdet og følges i ministeriet Løbende over året 2 Intranetforum for ministeriets indkøbsansvarlige er etableret og opdateret Marts 3 2 årlige workshop for ministeriets indkøbsansvarlige er afholdt 2. kvartal og 4. kvartal Ministerielle og tværstatslige udbud samt SKI aftaler: 4 Ministeriel aftale på kantinedrift er indgået December 5 Tværstatslig aftale på affaldshåndtering og renovation er indgået November 6 Tværstatslig aftale på taxikørsel for de centrale styrelser er indgået December 7 I samarbejde med Skatteministeriet er tværstatslig aftale på flytninger Juni indgået. 8 Ministeriel aftale på tjenestebiler er indgået December Implementering af nye aftaler: 9 SKI aftale på rengøringsydelser og rengøringsprodukter er implementeret April 10 SKI aftale på aftørringspapir og hygiejneartikler er implementeret Marts 11 SKI aftale på trykkeriydelser er implementeret Marts Administrativt grundlag: Statens indkøbspolitik af Miljøministeriets miljøpolitik af 2009 Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner af 2009 Partnerskabsaftale med Århus, København og Odense Kommune Regeringsgrundlag 2007 Ressourceforbrug, KIK: 1,3 årsværk

7 side Finansministeriets fælles statslige indkøbsaftaler Formål: At statslige indkøb er effektive og indkøbsaftalerne indeholder miljø- og energi- og CSR-krav. Mål: At Ministeriets compliance på indkøb på statsaftalerne fra 1., 2., 3. og 4. bølge er på 80 % Sikre relevante miljø-, energi- og CSR-krav i nye statslige udbud. At statens indkøbspolitik er indarbejdet i Miljøministeriets politikker og strategier på indkøbsområdet Leverancer Beskrivelse Udført 1 Finansministeriets statsaftaler på hhv. opkobling til hjemmearbejdspladser, Juni multifunktionsmaskiner, printere, AV-udstyr, antivirussoftware, videokonferenceudstyr og konferencefaciliteter benyttes i hele ministeriet 2 Miljø-, energi- og CSR-krav i forbindelse med Finansministeriets 5. bølge Juli af fælles statslige indkøbsaftaler er leveret til Finansministeriet 3 Kontrol af miljø- og energikrav i allerede indgåede fælles statslige December indkøbsaftaler er fortaget på minimum to fælles statslige indkøbsaftaler 4 Statslig indkøbspolitik er implementeret Juni Administrativt grundlag: Statens indkøbspolitik af Miljøministeriets miljøpolitik af 2009 Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner af 2009 Regeringsgrundlag 2007 Ressourceforbrug, KIK: 0,6 årsværk 2.3 Energieffektivisering Formål: At bidrage til Miljøministeriets målsætning om at ministeriets samlede energiforbrug (el, varme brændstof) skal reduceres med 20 % inden udgangen af Mål: At danne grundlag for beslutning om gennemførelse af større energieffektiviseringsprojekter i MIM At bidrage til gennemførelse af energieffektiviseringsprojekter i MIM Leverancer Beskrivelse Udført 1 Prioriteret liste over større mulige energieffektiviseringsprojekter i MIM for September 2011 er udarbejdet. 2 Miljøministeriets arbejde med energieffektiviseringer er koordineret (MEK funktion i overensstemmelse med cirkulæret). 3 Vurdering af målopfyldelse på 20 % målsætningen er gennemført Maj 4 Udbud i forbindelse med ESCO projekt i SNS-enhederne er i samarbejde Juli med SNS gennemført og kontrakt indgået og ansvar for projektgennemførelse overgået til SNS. Administrativt grundlag: Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner af 2009 Miljøministeriets miljøpolitik af 2009 Kurveknækkeraftale med Elsparefonden indgået i 2007 Ressourceforbrug, KIK: 0,4 årsværk Løbende over året

8 side Miljørigtig transport Formål: At bidrage til Miljøministeriets målsætning om at ministeriets samlede energiforbrug (el, varme brændstof) skal reduceres med 20 % inden udgangen af Mål: At sikre miljø og energirigtig transport i MIM At sikre overholdelse af direktiv for rene energieffektive køretøjer Leverancer Beskrivelse Udført 1 Der er foretaget rådgivning i forbindelse med miljø- og energirigtig August transport 2 Eco-drive kurser for udvalgte medarbejdere i ministeriet er afholdt Maj 3 Direktiv for rene og energieffektive køretøjer er implementeret i ministeriet December Administrativt grundlag: Miljøministeriets miljøpolitik af 2009 Direktiv for rene og energieffektive køretøjer i staten af 2009 Ressourceforbrug, KIK: 0,2 årsværk 2.5 Miljø- og energistyring Formål: At sikre en bevidst og konsekvent indsats i forhold til at reducere ministeriets miljøbelastning og ressourceforbrug, således at visionen om grønt i eget hus vejen til et bæredygtigt ministerium opfyldes. Mål: At koordinere og støtte institutionerne i MIM i forhold til miljø- og energiarbejdet. At sikre synliggørelse af Miljøministeriets miljøpræstation At sikre implementering af cirkulære om energieffektiviseringer i statens institutioner. At sikre at de etablerede energiovervågningssytemer i ministeriet er velfungerende. At sikre reduktion af ministeriets miljø- og energiforbrug Leverancer Beskrivelse Udført 1 Miljøministeriets handlingsplan for koncernindkøb, miljø og energi er Marts udarbejdet 2 Energidata (el, vand, varme og transport) til grønne regnskaber i MIM er Februar udarbejdet 3 Indberetning af data til Statens Energiforbrug er koordineret Maj 4 Ministeriets miljøredegørelse er udarbejdet Maj 5 Intranetforum for ministeriets miljø- og energiansvarlige er etableret og Maj opdateret. 6 Årlige workshop i Jylland og på Sjælland for ministeriets miljø- og 2. og 4. kvartal energiansvarlige er afholdt 7 Miljøministeriets energiovervågningssystemer herunder udbygning af Juni fjernaflæste forbrugsmålere er vurderet. 8 Der er sket opfølgning på ministeriets energimærker. Oktober Tværgående energieffektiviseringstiltag: 9 Energigennemgang af ventilations- og varmeanlæg i ministeriets centrale November styrelser er gennemført 10 Forslag til øget anvendelse af vedvarende energikilder i ministeriet er December udarbejdet 11 Forslag til energibesparelser i ministeriets printerrrum er udarbejdet April 12 Pilotprojekt i Miljøstyrelsen omkring slukning af IP telefoner om natten er April

9 gennemført. og afrapporteret 13 Energisparekatalog for ministeriet er opdateret Løbende over året Administrativt grundlag: Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner af 2009 Miljøministeriets miljøpolitik af 2009 Kurveknækkeraftale med Elsparefonden indgået i 2007 Ressourceforbrug, KIK: 1,9 årsværk side 7

10 side 8 DEL 2 3. Lokale indsatsområder for de enkelte institutioner Indsatserne i del 2 vedtages lokalt i institutionerne. Institutionerne har ansvaret for at indsatsområderne gennemføres og rapporteres løbende samt årligt i institutionens grønne regnskab. 3.1 Skov- og Naturstyrelsen centralt Indsatsområde: Optimering af lysanlæg og lysstyring i Haraldshus Mål: Undersøgelse af mulighederne for energibesparelser ved optimering af lysanlæg og lysstyring i Haraldshus. 1. Gennemgang af Haraldshus v. konsulent April Berit Land Nielsen 2. Tilbud på mulige besparelser på lysanlæg og lysstyring April - do- 3. Godkendelse af tiltag (inkl. bevilling) August - do- 4. Gennemførelse af tiltag do- Indsatsområde: Udskiftning og reducering af køleskabe i Haraldshus Mål: Hvert enkelt område i SNS og BLST har køleskab til opbevarelse af kaffesirup til automaterne. Bestilling og opbevaring af kaffesirup centraliseres til Betjentstuen, og de gamle kaffekøleskabe sløjfes. Derudover har områderne i tekøkkenerne desuden et køleskab til madpakker, mødevand o.l. Disse udskiftes til A+-køleskabe. 1. Fastlægge bestillingsprocedure for Betjentstuen April Nikolaj Pilgaard og Jørgen Ballegaard 2. Indkøbe store A+-køleskabe til centralt kaffelager i Maj - do- Betjentstuen 3. Skrotte gamle kaffekøleskabe Maj - do- 4. Udskifte madpakkekøleskabe til A+ Juni - do Skov- og Naturstyrelsens enheder Indsatsområde: Efterisolering og tætning i driftsbygninger Mål: Nedbringelse af varmeudgifterne, ved at minimere udslip af varme, hvor effektiv forbedring er enkel og billig. 1. Identificering af driftsbygninger med potentiale April Kim Pedersen (BON), Henrik Rømer (ORE) og Lasse Rud Pedersen (KJY) 2. Mulige energiforbedringer Juni - do- 3. Fastlæggelse af budget August - do- 4. Godkendelse og gennemførsel af tiltag September - do-

11 side 9 Indsatsområde: Styring af lys (inde og ude) og varme, samt udskiftning til lavenergi teknologi. Mål: Nedbringelse af el- og varmeforbruget vha. udskiftning til bedste teknologi. 1. Identificering af el- og varmeinstallationer i driftsbygninger, hvor der er potentiale April 2. Mulige energiforbedringer, teknik og budget Juni - do- 3. Godkendelse af tiltag August - do- 4. Gennemførselsplan for, 2011, 2012 September - do- Thorbjørn Nørgård (THY), Hans-Jørgen Ellemand (SDJ), Ejgil Andersen (HST) Indsatsområde: Transportsparekatalog Mål: Bedre kørselsplanlægning vha. videndeling om metoder til at nedbringe transportforbruget. 1. Indhente erfaringer fra enhederne April Helene Overby (VSY), Dennis Robertson (NSJ) 2. Udarbejde katalog inkl. vejledning Juni - do- 3. Informere enheder og medarbejdere August - do- 4. Indsatsområde: Ombygning af kølerum på Planteavlsstationen, SNS Øresund Mål: ombygning af kølerum (200 m 2 ) og udskiftning af køleanlæg til et mere miljøvenligt kølemiddel. 1. Gennemførelse af udbud Maj Henrik Knudsen 2. Ombygning afsluttet Oktober Henrik Knudsen 3.2 By- og Landskabsstyrelsen Bygningsmæssigt samme adresse som Skov- og Naturstyrelsen. De indsatsområder der vedrører Haraldsgade under Skov- og Naturstyrelsen gælder også for By- og Landskabsstyrelsen Miljøcentrene. Miljøcenter Ribe: Indsatsområde: Undersøgelse og evt.montering af tænd/sluk-ure på printere, plottere, multifunktionsmaskiner m.m. Mål: Effektivisering/besparelse 1. Gennemgang og vurdering Medio Lars Hammer Indsatsområde: Lysstyring Mål: Effektivisering/besparelse 1. Dialog med Slots- og Ejendomstyrelsen vedr. Ultimo Lars Hammer

12 side 10 etablering af lysstyring via sensorer på kontorer, gangarealer, toiletter, fællesrum og arkivrum (kælder). (Energimærkning). og Slots- og Ejendomsstyrels en Indsatsområde: Etablering af energibesparende lysamatur påkontorer, fælles gange og rum. Mål: Effektivisering/besparelse ca. 50%. 1. Dialog med Slots- og Ejendomstyrelsen vedr. etablering af nyt lysamatur. (Energimærkning). Ultimo Lars Hammer og Slots- og Ejendomsstyrelsen Indsatsområde: Lokal fokus på god energiadfærd Mål: Effektivisering/besparelse 1. Intern og ekstern dialog Løbende Lars Hammer Miljøcenter Odense: Indsatsområde: Overordnet proces for Miljøcenter Odense for arbejdet med indsatsområder i handlingsplan for koncernindkøb, miljø og energi. Mål: Efter indflytning til ny adresse gennem efteråret 2009 at få opbygget en organisation og en proces for, hvordan der arbejdes med miljø- og energiforhold. Herunder formuler indsatsområder og konkrete tiltag til energibesparelser og miljørigtige aktiviteter. 1. Intern beslutning om organisation, beføjelser og Mar yvkor / anmas plan for, herunder oprettelse af en lokal miljøog energigruppe. 2. De første indsatsområder er identificeret og Apr olbpo / anmas prioriteret (særligt knyttet til belysning og varmeforbrug i kuldeperiode) 3. Yderligere indsatsområder er identificeret og prioriteret (særligt knyttet til transport og elforbrug i Sep olbpo / anmas varmeperioden) 4. Løbende og med forankring i den lokale miljø- og energigruppe arbejde med brugeradfærd og indregulering af tekniske anlæg. Jan dec olbpo / anmas Miljøcenter Nykøbing F: Indsatsområde: Overordnet proces for Miljøcenter Nykøbing Falster for arbejdet med indsatsområder i handlingsplan for koncernindkøb, miljø og energi. (NYT) Mål: Efter ibrugtagning af nye lokaler 1/1 at få opbygget en organisation og en proces for, hvordan der arbejdes med miljø- og energiforhold. Herunder at formulere indsatsområder og konkrete tiltag til energibesparelser og miljørigtige aktiviteter. 1. Idrifttagning, afleveringsforretninger, instruktion i Feb Thbje systemer og faste måleraflæsninger sat i værk. 2. Intern beslutning om organisation, beføjelser og plan for Mar Thbje, herunder oprettelse af en lokal miljø- og energigruppe. 3. De første indsatsområder er identificeret og prioriteret (særligt knyttet til belysning og varmeforbrug i Apr Thbje

13 side 11 kuldeperioden). 4. Yderligere indsatsområder er identificeret og prioriteret (særligt knyttet til transport og elforbrug i varmeperioden) 5. Løbende og med forankring i den lokale miljø- og energigruppe at arbejde med brugeradfærd og indregulering af tekniske anlæg. Sep Jan-dec Thbje Thbje Indsatsområde: Miljøcenter Nykøbing F. har ikke indtil nu haft en lokal handleplan for energieffektiviseringer pga. forestående flytning til nye lokaler pr. 01. december (EKSISTERENDE) Mål: 1. I forbindelse med beslutning om flytning til ny adresse er Miljøministeriets Koncernindkøb inddraget som sparringspartner både i forbindelse med kontraktudformningen og i forbindelse med planlægning af ombygning, således at de relevante miljøog energikrav kan stilles. 2. Gennemført evaluering af processen med at opstille relevante miljø- og energikrav i forbindelse med flytning til ny adresse. Maj 2009 April Verner Hastrup Petersen Thbje Miljøcenter Aalborg: Indsatsområde: PC og Printere Mål: En besparelse på det samlede elforbrug for miljøcentret på ca. 2 % 1. Tage 2 ud af 4 printere ud af drift Marts Bo Skovmark 2. Udskiftning af 20 stationære PC til bærbare Løbende i Peter Kristensen 3. Undersøge mulighed for mere energieffektiv fjernopkobling hjemmefra, så det undgås at computere på kontoret står tændt for at muliggøre fjernopkobling. Maj Bo Skovmark Indsatsområde: Undersøge behovet for fryse og køle kapacitet i kælder. Mål: En besparelse på det samlede elforbrug for miljøcentret på ca. 2 % 1. Undersøge muligheden for udskiftning af køleskab og April Bo Skovmark Fryser i Kælder (bruger 10 kwh/døgn) 2. Tage et svaleskab ud af drift Januar Dorthe Lund Regionen Indsatsområde: Vandbesparelser Mål: At mindske vandforbruget til toiletter 1. Udskiftning af 4 toiletter til vandbesparende modeller Oktober Regionen 2. Evt. etablering af toiletskyld med regnvand??

14 side 12 Miljøcenter Roskilde: Indsatsområde: El-sparekampagne Mål: Reduktion af EL-forbrug 1. Indkøb af El-spareskinner til PC ere Ult. februar P. Fabricius 2. Delvis afskærmning af dårligt placerede Ult. februar P. Fabricius bevægelsescensorer i køkkener, kopirum og på toiletter 3. Vurdering - og realisering af dele - af forslag fra SEAS Energirådgivning Ult. P. Fabricius Indsatsområde: Varme sparekampagne Mål: Trimning af automatisk varmestyring 1. Vurdering - og realisering af dele - af forslag fra SEAS Energirådgivning Ult. P. Fabricius Indsatsområde: Kopimaskiner Mål: Reduktion af forbrug af papir og farvetonere 1. Intern Tænk før du trykker PRINT kampagne Ult. marts P. Fabricius Miljøcenter Ringkøbing: Indsatsområde: Energieffektivisering af belysning på dele af fællesarealer Mål: Reduktion af EL-forbrug 1. Montering af bevægelsescensor på lys i garderobe Ult. januar H. Pedersen 2. Montering af bevægelsescensor på lys/ventilation i Ult. januar H. Pedersen printerrum 3. Montering af bevægelsescensor på lys/ventilation i toilet 1. sal Ult. januar H. Pedersen Indsatsområde: Energieffektivisering af strømforbrug på printere Mål: Reduktion af EL-forbrug 1. Optimere brugen af energisparefunktioner på printerne Ult. januar N. Sørensen 2. Montere tænd/sluk-ur på 4 af 5 printere. Gratis ure bestilt hos DONG. Afventer levering. Ult. marts N. Sørensen Indsatsområde: Energieffektivisering, bedre styring af belysning på udendørsarealer. Mål: Reduktion af EL-forbrug 1. Trimme indstillinger for skumringscensor, bevægelsescensor og timer Ult. januar N. Sørensen Indsatsområde: Energieffektivisering, optimere brug af strømstyring på PC ere Mål: Reduktion af EL-forbrug 1. Generel opmærksomhed på muligheder for strømstyring på Ult. januar N. Sørensen skærme, harddiske og PC 2. Dialog med MIM-IT om forbedrede muligheder for strømstyring på PC ere Ult. marts N. Sørensen

15 side 13 Indsatsområde: Energioptimering på energiforbrug generelt. Kontrol og styring. Mål: Undgå utilsigtet energiforbrug 1. Løbende kontrol med forbrug af el, varme og vand for identifikation af utilsigtet forbrug. Løbende N. Sørensen Indsatsområde: Energioptimering på anlæg til køling af serverrum/krydsfelt. Mål: Reduktion af EL-forbrug 1. Optimere på indstillinger for nyt køleanlæg så overflødig køling undgås. Med. J. Grandahl Indsatsområde: Energioptimering på EL- og varmeforbrug med Webaccess Mål: Reduktion af EL- og varmeforbrug 1. Tilkoble cirkulationspumpe, varmt brugsvand, til Webben, Ult. juni N. Sørensen. så der kan slukkes nat, weekend og lukke dage. 2. Optimere på indstillinger for nat- og weekendsænkning af varmen. Løbende N. Sørensen Indsatsområde: Energieffektivisering, reduktion af EL-forbrug til stand-by Mål: Reduktion af El-forbrug. 1. Montere EL-spareskinner på alle kontorarbejdspladser. Ult. februar N. Sørensen Indsatsområde: Påvirkning af energirigtig adfærd hos kolleger Mål: Alle har kendskab til energirigtig adfærd. 1. Løbende dialog og information om energirigtig adfærd. Løbende N. Sørensen Indsatsområde: Renovering af loftsbelysning. Reduktion af EL-forbrug til belysning af kontorer. Mål: Alle kontorer har fået monteret loftbelysning med lysstyring (dagslyskompensering og bevægelsescensorer). 1. Indsendt ansøgning til KIK om finansiering af belysningsprojekt. Ult. marts N. Sørensen Indsatsområde: Renovering af forsatsrammer (udskiftning af alm. glas til energiglas). Mål: Alle forsatsrammer er monteret med energiglas 1. Indsendt ansøgning til KIK om finansiering af energiglasprojekt Ult. marts N. Sørensen Indsatsområde: Finde alternative løsninger til fjernovertagelse af PC fra hjemmeopkobling i forbindelse med arbejde i store Worddokumenter og GIS. Mål: Reducere EL-forbrug til PC ere, der skal fjernovertages. 1. Identificere andre tekniske løsninger, så fjernovertagelse kan reduceres eller helt undgås. Medio N.Sørensen J. Grandahl

16 side 14 Miljøcenter Århus: Miljøcenter Århus arbejder ikke med nogle tiltag i år, da de afventer at Slots- og Ejendomsstyrelsens projekt for bygningen kommer op og køre. 3.3 Kort- og Matrikelstyrelsen (Inkl. Klagenævn) Indsatsområde: Renovering og energioptimering af ventilationsanlæg. Mål: Renovere ventilationsanlæg inkl. udskiftning af gamle pumper og motorer. (Ny huslejekontrakt betyder at udgiften afholdes af ejeren (KTAS s pensionskasse) 1. Plan udarbejdet og godkendt April GW 2. Udskiftning/renovering gennemført September GW Indsatsområde: CTS (Central Tilstandskontrol og Styring) Mål: CTS etableret Forventet besparelse pr. år - incl ovenstående renovering - kwh (Ny huslejekontrakt betyder at udgiften afholdes af ejeren (KTAS s pensionskasse) 1. Plan udarbejdet og godkendt Maj GW 2. CTS etableret Oktober GW 3. Undervisning gennemført Oktober GW 4 CTS i drift November GW Indsatsområde: Spareskinner Mål: Hovedparten af medarbejdere får monteret spareskinne på deres PC 1. Spareskinne indkøbt 200 stk Januar GW 2. Vejledning til superbruger udsendt Februar GW 3. Spareskinner monteret April GW Indsatsområde: Isolering af tagdæk på B-Byg Mål: At spare på varmen om vinteren og køl om sommeren og derved også forbedre arbejdsmiljøet. (Udgiften afholdes af ejeren (KTAS s pensionskasse) 1. Plan udarbejdet og godkendt Januar GW 2. Isolering gennemført September GW Indsatsområde: Udskiftning af Ups-anlæg (som dækker serverrum og it-drift) Mål: At spare ca kwh da den eksisterende Ups har en meget lav effektivitet (ca. 0.6) 1. Plan udarbejdet og godkendt Februar GW 2. Ny Ups installeret og i drift April GW 3.4 Miljøstyrelsen Kvalitets- og miljøledelse i Miljøstyrelsen Denne Kvalitets- og Miljøhandlingsplan for Miljøstyrelsen har til formål at konkretisere og udpege, hvilke indsatsområder der arbejdes med i for at reducere de direkte og indirekte

17 side 15 miljøpåvirkninger fra Miljøstyrelsens drift og produktion. Planen er et led i det arbejde, der gøres på mange fronter for løbende at forbedre kvaliteten i Miljøstyrelsens ydelser. Miljøstyrelsen blev EMAS-registreret den 14. marts Denne handlingsplan er et led i EMAS arbejdet. Miljøstyrelsen påvirker miljøet via sin produktion og via sin drift. Gennem udarbejdelse af love, bekendtgørelser, afgørelser, ny viden m.m. har styrelsen indflydelse på miljøpåvirkningen fra andre aktører og sektorer i samfundet. Dette er styrelsens indirekte miljøpåvirkninger. Som alle andre virksomheder påvirker Miljøstyrelsen desuden miljøet gennem sin drift, blandt andet ved forbrug af papir, el, vand og varme, indkøb af varer og tjenesteydelser, produktion af affald mv. Dette er styrelsens direkte miljøpåvirkninger, som alle ansatte kan være med til at reducere i hverdagen. På baggrund af Miljøstyrelsens Håndbog for Kvalitets- og Miljøledelse, Miljøredegørelsen for 2008, EMAS-audit i 2009 og Miljøministeriet interne miljøpolitik har styregruppen for EMAS udvalgt nogle områder, hvor der i skal gøres en særlig indsats. Indsatsområderne er beskrevet i denne miljøhandlingsplan. Miljøstyrelsens mål indenfor særlige indsatsområder er i øvrigt beskrevet i styrelsens resultatkontrakt. De afrapporteres årligt i årsrapporten. Indsatsområder De direkte miljøpåvirkninger 1. Tidsstyring af printere, multifunktionsmaskiner, IP-telefoner og krydsfelter i Strandgade og Wilders Plads 15 A 2. Sikre at brandinstrukser er udarbejdet og følges på samtlige af MSTs adresser 3. Bæredygtig og energieffektiv ombygning i Strandgade Undersøgelse og forbedring af indeklimaforhold i Faaborg De indirekte miljøpåvirkninger 5. Opkvalificere EMAS tovholdere 6. Fjerne unødvendige interne arbejdsgange Miljømål I de følgende skemaer er målsætningerne konkretiseret i egentlige miljømål for året. Der er udpeget ansvarspersoner for de enkelte indsatsområder.

18 side 16 Indsatsområde 1: Tidsstyring af printere, multifunktionsmaskiner, IP-telefoner og krydsfelter i Strandgade 29 og Wilders Plads 15A (forsøg først i en enhed) Printere, multifunktionsmaskiner, IP-telefoner og krydsfelter i Miljøstyrelsen står tændt hele tiden. Ved at slukke for maskinerne, telefonerne og krydsfelterne uden for normal arbejdstid kan Miljøstyrelsen spare ca. 5 % af sit elforbrug Miljøpolitik: Reduktion af miljøbelastningen (jf. indsatsområde 2 i ministeriets miljøpolitik) Mål: Reducere Miljøstyrelsens elforbrug med ca. 5 %, såfremt det er muligt at slukke for alle printere, multifunktionsmaskiner, IP-telefoner og krydsfelter uden for arbejdstiden 1. Forsøg i Miljøteknologi med at montere tænd/sluk-ure på printere, multifunktionsmaskiner og slukke IP-telefoner og krydsfelter uden for arbejdstiden 2. Udregne energibesparelsen ved at slukke printere, multifunktionsmaskiner, telefonerne og krydsfelterne om natten. 3. Undersøge om det er muligt at slukke for alle krydsfelter og IP-telefoner ved tidsstyring 4. Montere tænd/sluk-ure på printere og multifunktionsmaskiner i Strandgade 29 og Wilders Plads 15 A 5. Montere tænd/sluk-ure på Krydsfelter og IP-telefoner i Strandgade 29 og Wilders Plads 15 A, såfremt den valgte løsning fungerer Marts Marts Marts-april November November Jesper Yde- Andersen Jesper Yde- Andersen Jesper Yde- Andersen Jesper Yde- Andersen Jesper Yde- Andersen Indsatsområde 2: Sikre at brandinstrukser er udarbejdet og følges på samtlige af Miljøstyrelsens adresser. En del af styrelsens ansatte kender ikke bygningens brandinstruks. Der er ikke udarbejdet en beredskabsplan og brandinstruks for alle Miljøstyrelsens adresser. Der er et behov for at opdatere Miljøstyrelsens brandinstrukser og informere medarbejderne særligt i Faaborg og Erhverv i Århus om regler ved brand. Et effektivt beredskab vil mindske miljøpåvirkning ved evt. brand Miljøpolitik: Reduktion af miljøbelastningen (jf. indsatsområde 2 i ministeriets miljøpolitik) Mål: Sikre et hurtigt og effektivt beredskab ved brand. 1. Udarbejde en beredskabsplan for Faaborg Marts EMAS koordinator 2. Udføre brandøvelse i Faaborg November 3. Sikre at Erhverv i Århus er inkluderet i beredskabsplanen og brandøvelser for bygningen 4. Opdatere MSTs brandinstruks og informere styrelsens ansatte om reglerne 5. Sikre at gæstelisten i Strandgade 29 tages med ud ved brand Marts Maj April Irene Edelgaard/Helle Kundal Anette Marqvardsen EMAS koordinator/ Dan Ursin Dan Ursin Indsatsområde 3: Bæredygtig og energieffektiv ombygning i Strandgade etage i Strandgade skal gennemrenoveres i. Ved ombygningen indarbejdes de mest bæredygtige og energieffektive og økonomisk forsvarlige løsninger, både i selve ombygningen og ved nyindkøb til etagen herefter. Miljøpolitik: Miljøbevidste og socialt ansvarlige indkøb i forbindelse med varekøb og tjenesteydelser, samt ved ombygning, renovering mv. i Miljøministeriet. (jf. indsatsområde 1 i miljøpolitikken). Mål: At overholde ministeriets retningslinjer for miljø - og energihensyn ved ombygning og

19 side 17 renovering for at sikre den mest energirigtige og bedste arbejdsmiljøvenlige løsning 1. Udarbejde en kravspecifikation, som følger ministeriets retningslinjer for miljø- og energivenlig ombygning herunder montering af LED-belysning i lofter på 2. etage April Jesper Yde- Andersen 2. Sikre at kravspecifikationen indarbejdes i udbudsmaterialet for ombygningen. Maj december Jesper Yde- Andersen Indsatsområde 4: Undersøgelse og forbedring af indeklimaforholdene i omstillingen i Faaborg Der er ikke udført APV på kontoret i Faaborg og varmeforholdene er ikke optimale. Miljøpolitik: Reduktion af miljøbelastningen (jf. indsatsområde 2 i ministeriets miljøpolitik) Mål: at gennemføre en APV og forbedre indeklimaforholdet for de ansatte i Faaborg 1. Udføre APV i omstillingen i Faaborg August Susanne Jeppesen/ Dan Ursin 2. Udskifte utætte vindueslister Januar Irene Edelgaard/Dan Ursin 3. Undersøge muligheder for at optimere ventilationsanlægget og samtidig nedsætte kontorets varmeforbrug. August Dan Ursin/Helle Kundal Indsatsområde 5: Opkvalificere Miljøstyrelsens EMAS tovholderne Mange af tovholderne er nye og mangler en egentlig introduktion til styrelsens EMAS system og deres opgaver i forbindelse med EMAS. Mere kvalificerede og motiverede tovholdere vil sikre en bedre intern læring og viden om EMAS-systemet i organisationen samt udvikling af systemet. Miljøpolitik: Arbejde med udbredelse af miljø- og kvalitetsledelsessystemer, f.eks. EMAS, i ministeriets styrelser og institutioner. (jf. indsatsområde 5 i ministeriets miljøpolitik) Mål: At tovholderne er opkvalificerede og har udpeget min. 1 indsats, der motiverer medarbejderne til at reducere Miljøstyrelsens miljøpåvirkninger. 1. Afholdelse af uddannelse og en inspiration workshop for Maj EMAS EMAS tovholdere 2. Udpeget min. 1 indsats til Handlingsplan 2011, der involverer medarbejderne i EMAS-arbejdet Økonomi Uddannelse og workshop: kr. som afholdes inden for EMAS budgettet September koordinator Tovholderne/EM AS koordinator Indsatsområde 6: Fjerne unødvendige interne arbejdsgange Miljøstyrelsen har mange interne arbejdsgange, hvor nogle betragtes som irritationsbyrder for de ansatte. For at reducere antallet af arbejdsgange og give den enkelte medarbejder en mulighed for at gøre en indsats afholdes en kampagne på intranettet, hvor medarbejderne kan melde en administrativ byrde og forslå et bedre alternativ. Den medarbejder, der kommer med det bedste forslag, vil præmieres med en gave. Indsatsen skal ses i forlængelse af de eksisterende tiltag der sker på området om regelforenkling og administrative lettelser. Miljøpolitik: Arbejde med udbredelse af miljø- og kvalitetsledelsessystemer, f.eks. EMAS, i ministeriets styrelser og institutioner. (jf. indsatsområde 5 i miljøpolitikken) Mål: Effektivisere sagsgange ved at fjerne unødvendige interne arbejdsgange og evt. erstatte dem med bedre og enklere arbejdsgange 1. Udvikling af kampagne koncept Maj EMAS

20 side Afholde intranetkampagne September 3. Kåring og præmiering af vinder Oktober koordinator/tovhol dere EMAS koordinator/tovhol dere EMAS koordinator/tovhol dere Ikrafttrædelse og evaluering af Miljøstyrelsens handlingsplan Miljøstyrelsens Kvalitets- og Miljøhandlingsplan træder i kraft februar. Handlingsplanen kan revideres i forbindelse med møder i styrelsens styregruppe for EMAS. Resultaterne afrapporteres i næste års miljøredegørelse. 3.5 Departementet Departementet har påbegyndt en proces med at søge efter nyt domicil. Forventeligt betyder det flytning fra den nuværende bygning til en ny bygning i midten af Dette års og næste års indsatser for at minimere de direkte miljøpåvirkninger vil derfor ikke indeholde væsentlige bygningsmæssige investeringer. Indsatsområde: Ny køle-serveringsdisk i kantinen. Køleserveringsdisken i kantinen udskiftes til en ny model som bruger mindre strøm og som opfylder kravene til fødevarehygiejne. Det vil bl.a. betyde bedre udnyttelse af madvarer og mindre madaffald. Mål: Mindre strømforbrug, bedre fødevarehygiejne og bedre udnyttelse af madvarer 1. Kølerdisken er udskiftet Juni Rasmus Holmer Indsatsområde: Gennemgang af multifunktionsmaskiner / kopimaskiner mht. timere Alle kopimaskiner og multifunktionsmaskiner i Departementet gennemgås med henblik på at opsætte timere på dem, så de ikke står tændt om natten. Mål: Mindre strømforbrug 1. Gennemgang af kopimaskiner og multifunktionsmaskinernes Juni Rasmus strømforbrug Holmer 2. Opsætning af timerfunktion såfremt det er muligt i forhold til maskinens anvendelse. December Rasmus Holmer Indsatsområde: Udskiftning af almindelige pære til LED pære på alle kontorlamper og loftslamper mv. Alle kontorlamper og loftslamper mv., som kan medtages i forbindelse med flytning til nyt domicil, gennemgås med henblik på udskiftning af pære til LED pære Mål: Mindre strømforbrug 1. Gennemgang af lamper med konsulent Juni Rasmus Holmer 2. Økonomisk vurdering af eventuel udskiftning til LED pære samt eventuel udskiftning af gamle kontorlamper August Rasmus Holmer 3. Eventuel udskiftning af pære og kontorlamper December Rasmus Holmer

Formål. Anvendelsesområde

Formål. Anvendelsesområde Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I medfør af 13, stk. 2 og 3, 14, stk. 3, og 19, stk. 1, i lov nr. 450 af 31. maj

Læs mere

Miljøredegørelse for Miljøministeriet. Miljøredegørelse for Miljøministeriet

Miljøredegørelse for Miljøministeriet. Miljøredegørelse for Miljøministeriet Miljøredegørelse for Miljøministeriet 1. januar 2008 31. december 2008 1 1. Ledelsens beretning Den årlige miljøredegørelse afspejler Miljøministeriets arbejde med konstant at arbejde for at reducere miljøbelastningen

Læs mere

Energibesparelser i statens kontorer og slotte

Energibesparelser i statens kontorer og slotte Energibesparelser i statens kontorer og slotte Februar 2010 Energibesparelser i statens kontorer og slotte Februar 2010 Udgivet af: Slots- og Ejendomsstyrelsen Februar 2010 Henvendelse om publikationen

Læs mere

Miljøredegørelse for 2012

Miljøredegørelse for 2012 Miljøredegørelse for 2012 Kortlægning Lovgivning Indsatsområder Mål Denne Miljøredegørelse er verificeret af Dansk Standard, DS Certificering A/S, august 2012. Akkrediterings nr. 6003 Dato & Underskrift:

Læs mere

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden Grønt regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Region Hovedstaden Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe 2 GRØNT REGNSKAB 2013 Indholdsfortegnelse Forord...4 1 Indledning...5

Læs mere

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Indholdsfortegnelse: Status...3 Kurveknækkeraftale med Elsparefonden...4 Målsætning for udvikling af energiforbruget i perioden 2008-2011...4

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Kære kommunaldirektør. Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse med støtte fra EU

Kære kommunaldirektør. Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse med støtte fra EU Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Kære kommunaldirektør Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

Energistrategi. Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre. Strategi 1.0 // 2013. Figur 1

Energistrategi. Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre. Strategi 1.0 // 2013. Figur 1 Energistrategi Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre Strategi 1.0 // 2013 Figur 1 Forord Bygningsstyrelsen skal være en standardsættende og visionær leverandør af omkostningseffektive

Læs mere

Handlingsplan for grøn it i Danmark

Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Udgivet af: IT- og Telestyrelsen IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010 Publikationen

Læs mere

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Klimaplan 2015-18 Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Forord Klimaplan 2015-18 Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Energiforsyning 6 Transport 10 Bygninger 14 Rammer og organisering 18 Bilag 20

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord Side 01. En koncernfælles strategi for miljø- og natur Side 02. Fokusområder Side 33

Indholdsfortegnelse. Forord Side 01. En koncernfælles strategi for miljø- og natur Side 02. Fokusområder Side 33 Forsvarsministeriets miljø- og naturstrategi 2012-2015 Indholdsfortegnelse Forord Side 01 En koncernfælles strategi for miljø- og natur Side 02 Fokusområder Side 33 Læsevejledning, organisation og proces

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

Nye muligheder med et CO2-regnskab

Nye muligheder med et CO2-regnskab Nye muligheder med et CO2-regnskab Nyhedsbrev nr. 56 Maj 2009 Reduktion i CO2 udslippet er for alvor kommet på den politiske dagsorden. Der er bl.a. et af de centrale omdrejningspunkter for den klimaaftale

Læs mere

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab OV1_Kvadrat_RØD Sammen sætter vi grønne fodspor GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE 1

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab OV1_Kvadrat_RØD Sammen sætter vi grønne fodspor GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE 1 det vil kommune OV1_Kvadrat_RØD kolding kommune Grønt regnskab 2013 Sammen sætter vi grønne fodspor GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE 1 forord GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE KOLDING KOMMUNE BY-

Læs mere

Engagement og kreativitet God ledelse skal fremme trivsel og arbejdsglæde Borgernes behov prioriteres

Engagement og kreativitet God ledelse skal fremme trivsel og arbejdsglæde Borgernes behov prioriteres Vej og park 09/01/06 16:08 Side 1 Forord Engagement og kreativitet Vej & Parks evne til at servicere borgerne så hurtigt og effektivt som muligt afhænger helt af medarbejdernes engagement og kreativitet.trivselsundersøgelserne

Læs mere

Fakta om energimærkning af erhvervsbygninger og offentlige bygninger

Fakta om energimærkning af erhvervsbygninger og offentlige bygninger Fakta om energimærkning af erhvervsbygninger og offentlige bygninger Gældende fra 1. januar 2007 HANDEL, SERVICE, ADMINISTRATION SAMT OFFENTLIGE BYGNINGER Nye energiregler for erhvervsbygninger og offentlige

Læs mere

Strategi for intelligent offentligt indkøb

Strategi for intelligent offentligt indkøb Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Nyt kapitel 1. Resumé Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2012 2 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2011 Indhold Indledning... 3 Status: Hvor er Greve Kommune i dag, og hvor vil kommunen hen?... 5 Indsatsområde

Læs mere

Evaluering af Århus Kommunes indkøbspolitik og indførelsen af e-handel

Evaluering af Århus Kommunes indkøbspolitik og indførelsen af e-handel Bilag 1. Evaluering af Århus Kommunes indkøbspolitik og indførelsen af e-handel - udarbejdet på baggrund af de hidtidige erfaringer siden vedtagelsen af indstillingerne vedr. indførelse af e-handel i Århus

Læs mere

Erfaringer med organisering og indkøbspolitikker

Erfaringer med organisering og indkøbspolitikker UC Effektiviseringsprogrammet Indsatsprogrammet for Generel Administration Projekt Effektivt Indkøb Baseret på oplægget Fælles træk, forskelle og forslag til indsatser på indkøbsområdet udsendt til workshoppen

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser

En vej til flere og billigere energibesparelser En vej til flere og billigere energibesparelser En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Teknisk bilag B5: Energimærkning af bygninger samt eftersyn December 2008 Udarbejdet af konsortiet

Læs mere

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Det Økologiske Råd - september 2006 Det Økologiske Råd Fremtidens miljø skabes i dag 1 STATUS INITIATIVER EKSEMPLER BARRIERER BARRIERER EKSEMPLER INITIATIVER

Læs mere

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats Energibesparelser og marked Økonomi- og Erhvervsministeriet December 2004 Kapitel 1 Indledning Kapitel 1 Indledning Energi er afgørende for, at et

Læs mere

Integreret miljø- og energiledelse

Integreret miljø- og energiledelse Integreret miljø- og energiledelse erfaringer fra 11 virksomheder - Baggrundsrapport Kirsten Pommer Teknologisk Institut Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 9 2005 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

Den gode historie om Roskilde Forsyning. videnregnskab 2010

Den gode historie om Roskilde Forsyning. videnregnskab 2010 Den gode historie om Roskilde Forsyning videnregnskab 2010 2 Den gode historie om Roskilde Forsyning Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Virksomheden Roskilde Forsyning... 5 2.1 Roskilde Forsynings vision

Læs mere

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Samt udarbejdelse af plan for etablering af et landsdækkende markedsføringsnetværk - med afsæt i 950 boliger i Fløng Nye vinduer og døre E erisolering

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 Energiforbedring af den almene boligsektor med effekt i afdelingerne AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 Forslag til udviklingsprogram med otte udviklingsprojekter koordineret af AlmenNet temagruppe Energi&Miljø

Læs mere