Oprettelse af en fri grundskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oprettelse af en fri grundskole"

Transkript

1 Oprettelse af en fri grundskole Foreningen af Kristne Friskoler Der er ca. 500 friskoler i Danmark. Foreningen af Kristne Friskoler er en af de 6 skoleforeninger, der er i Danmark med godt 6300 elever fordelt på 36 medlemsskoler. Foreningens opgave er at yde service til skolerne i alle mulige spørgsmål vedrørende skolen, skolens drift, herunder at hjælpe forældre med at starte nye skoler. Har du spørgsmål vedrørende start af en ny skole, er du velkommen til at kontakte os. Initiativgruppen Den frie grundskole tager som regel udgangspunkt i en initiativgruppe, der går sammen for at danne en fri grundskole som et alternativ til folkeskolen. En fri grundskole kan være oprettet ud fra bestemte pædagogiske, religiøse, ideologiske perspektiver, men oprettes ofte også, hvis en lokal folkeskole lukker og forældrene i et lokalområde ønsker at fastholde et lokalt skoletilbud. Den frie grundskole som selvejende institution Frie grundskoler i Danmark oprettes som selvejende institutioner. At en fri grundskole er en selvejende institution betyder, at den drives uafhængigt af andre organisationer, selskaber, skolens stiftere m.v. Den formue, som skolen måtte have, er ligeledes bundet i institutionen selv, og der kan ikke gøres krav mod denne fra medlemmer af forældrekredsen eller skolens bestyrelse. Skolens midler kan udelukkende gå til formålet, nemlig undervisning. Derudover har den selvejende institution en bestyrelse som øverste ansvarlig for institutionens drift og økonomi. Yderligere oplysninger findes i Lov om friskoler og private grundskoler. Skolens økonomi Danmark har en meget lang tradition for, at staten bidrager økonomisk til drift af frie grundskoler. Dette bidrag udgør ca. 70 % af en fri grundskoles indtægter. For at skolen kan modtage dette tilskud, skal en række bestemmelser være opfyldt. Disse bestemmelser fremgår af friskoleloven. De øvrige ca. 30 % af skolens driftsomkostninger opkræves i form af forældrebetaling. Godkendelsesprocedure i Undervisningsministeriet For at kunne modtage driftstilskud fra staten, skal en fri grundskole anmeldes til Undervisningsministeriet. Det sker ved at rekvirere og indsende 2 skemaer (anmeldelsesskema og oplysningsskema) indeholdende en række oplysninger til Undervisningsministeriet (bl.a. oplysninger om skolenavn, beliggenhed, godkendelser fra bygnings- og brandmyndigheder, navn på skoleleder, klassetrin m.v.), samt et depositum på kr (som betales i to rater). Derudover

2 skal skolens vedtægter indsendes til godkendelse. Oprettelse af en fri grundskole skal desuden anmeldes til kommunalbestyrelsen i skolekommunen. Disse ting skal gøres i god tid og senest et år forud for det skoleår, for hvilket skolen ønsker at modtage tilskud. Det forudsætter, at anmeldelsesskema skal være Undervisningsministeriet i hænde senest den 15. august året før, skolen skal starte, tillige med kr , der udgør første rate af depositum. Anden rate, der er på kr , forfalder senest den 01. februar i året, hvor skolen skal starte til august. Sammen med anden rate skal skolens vedtægter ligeledes indsendes til godkendelse. Senest den 01. juni skal det sidste skema med oplysninger om skolens indhold indsendes. I september måned, efter skoleårets start, tilbagebetales depositum, såfremt skolen opfylder bestemmelserne og er berettiget til at modtage tilskud. Skemaer om anmeldelse m.v. til Undervisningsministeriet kan fås ved henvendelse til Undervisningsministeriet eller Foreningen af Kristne Friskoler. Oversigt over frister: Den 15. august: Anmeldelse og indbetaling af første rate af depositum (kr ) Den 01. februar: Indbetaling af anden rate af depositum (kr ) + indsendelse af skolens vedtægter Den 01. juni: Oplysningsskema indsendes (vedr. forskellige oplysninger om skolen) Statsligt driftstilskud, bygningstilskud og SFO-tilskud Frie grundskoler, der er godkendt i Undervisningsministeriet som beskrevet ovenfor, modtager et undervisningstilskud og SFO-tilskud, som ydes med virkning fra august i det første skoleår. Desuden ydes bygningstilskud med virkning fra januar i det første skoleår. Endvidere kan skolen søge ekstra tilskud til specialundervisning, ligesom der er tilskud til vikarer ved medarbejderes sygdom og barsel. Yderligere findes tilskudsordninger til særlige formål, såsom fripladser, befordring, sygeundervisning og fleksjobordninger. Undervisningstilskuddet fremgår af finansloven som gennemsnitlig tilskud, der ydes til frie grundskoler alt efter antallet af elever ved skolen. For finansåret 2010 er det gennemsnitlige tilskud pr. elev kr. Denne bevilling fordeles til skolerne efter en særlig beregningsmodel, der fastsætter takster som bruges til beregning af skolens tilskud. Størrelsen af skolens tilskud afhænger af skolens størrelse (elevtal), elevernes alder, skolens beliggenhed. Taksterne fremgår af finansloven. Udover driftstilskuddet ydes der også til bygningstilskud der i finanslovsforslaget for 2010 udgør kr. pr. elev, og et tilskud til skolefritidsordningen på kr. pr. barn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse i fritidsordningen. Satserne for disse tilskud fastsættes også i finansloven. Skolens elevtal opgøres pr. 5. september. Elevtalsoplysningerne skal være attesteret af elevernes bopælskommune, ligesom hele materialet skal attesteres af skolens revisor. Oplysningerne skal indsendes til Undervisningsministeriet, som udsender skemaerne, der skal anvendes til anmodning om tilskud, i august måned. Statstilskuddet udbetales normalt hver måned forud, dog vil udbetaling af det første statstilskud for en nyetableret skole først ske i november/december måned, når Undervisningsministeriet har godkendt skolen og konstateret, at der er tilmeldt det krævede antal elever ved skolen. Skolen

3 modtager på dette tidspunkt tilskudsbeløbet med virkning fra 1. august. Herefter vil skolen få udbetalt driftstilskud hver måned. Bestemmelserne om tilskud fremgår af Bekendtgørelse om tilskud m.v. til friskoler og private grundskoler m.v. Elevtal pr. 5. september Det er en betingelse for modtagelse af statstilskud, at en fri grundskole har mindst 32 elever fordelt på børnehaveklassetrin 7. klassetrin pr. 5. september året før finansåret. Hvert år indberetter skolerne oplysninger til Undervisningsministeriet om elevtal og elevfordeling. Driftstilskuddet beregnes ud fra dette tal. For at opnå statstilskud er der følgende krav til elevtallet pr. august 2009: For nyoprettede skoler er elevtalskravet dog mindre de to første år. I det første skoleår skal der være indskrevet mindst 14 elever og mindst 24 elever det andet år. Det tredje år skal skolens elevtal være 32 pr. 5. september. Folketinget har vedtaget nye elevtalskrav i marts Denne ændring/tilføjelse til friskoleloven betyder følgende: Ud over ovennævnte krav, skal følgende fordeling af eleverne være opfyldt den 5. september: 9 elever i alt på bh.kl., 1. og 2. klassetrin 6 elever i alt på 3. og 4. klassetrin 9 elever i alt på 5., 6. og 7. klassetrin Eleverne skal være placeret på klassetrin svarende til deres skolealder. For nyoprettede skoler skal kravet vedrørende bh.kl. 2. klassetrin være opfyldt i tredje skoleår. Kravet vedrørende 3. og 4. klassetrin skal være opfyldt i femte skoleår. Endelig skal kravet vedrørende klassetrin være opfyldt senest i ottende skoleår. Hvis kravet ikke er opfyldt pr. 5. september har skolen frem til næste 5. september til at opfylde kravet med mindre skolen i de fem forudgående år har opfyldt kravet, idet skolen så får 2 år til at opfylde kravet, dog under forudsætning af, at der efter et år er sket en fremgang i forhold til at opfylde kravet. Eksisterende skoler, der pr. 5. september 2010 ikke opfylder kravene, får en frist frem til 5. september 2012 til at opfylde kravene. Egendækning - elevbetaling For at en fri grundskole er berettiget til at modtage driftstilskud fra staten, er det en betingelse, at skolen har andre indtægter ud over driftstilskuddet. Skolen skal selv anskaffe midler svarende til minimum 1/8 af det gennemsnitlige tilskud pr. elev. Dette betyder, at hvis staten giver et tilskud på kr. pr. elev (år 2010), skal skolen selv yderligere skaffe 1/8 heraf, det vil sige kr. pr. elev. Dette beløb skaffes normalt ved elevbetaling (skolepenge), hvor skolen fastsætter, hvad det

4 skal koste at have en elev gående i skolen. Elevbetalingen skal være ens for alle elever på det samme klassetrin, men skolen kan differentiere, så det eksempelvis er billigere at have børn på de små klassetrin end på de store. Endvidere kan skolen indføre søskendemoderation og yde fripladstilskud. Fordelingssekretariatet tilskud til vikar, friplads m.v. Foruden de statslige driftstilskud kan en godkendt fri grundskole også få andel i de tilskud, som i henhold til friskoleloven administreres af Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler. Det drejer sig om tilskud til vikarudgifter for lærere, pædagoger, sygeundervisning lærernes kursusdeltagelse og efteruddannelse m.v. Derudover yder Fordelingssekretariatet også tilskud til nedbringelse af skolepenge, den såkaldte friplads -betaling, ligesom der ydes tilskud til fripladser i SFO en. Der ydes også i begrænset omfang tilskud til elevernes befordringsudgifter. Fordelingssekretariatet er beliggende i Slagelse og de forskellige tilskudsmuligheder er omtalt på sekretariatets hjemmeside Sekretariatet yder også gerne råd og vejledning til den enkelte skole om tilskudsmulighederne og administration heraf. SU-Styrelsen tilskud til specialundervisning Skoler, der har behov for ekstra tilskud til specialundervisning, kan søge tilskud hertil. Tilskuddet administreres på Undervisningsministeriets vegne af SU-Styrelsen. Ansøgninger om tilskud til specialundervisning skal være påtegnet af en skolepsykolog og i øvrigt være vedlagt relevante oplysninger, herunder skolens planer for indsatsen. Skolen samarbejder med PPR kontoret i skolekommunen og har krav på samme betjening, som gives i folkeskolen. SU-Styrelsens hjemmeside er åben for alle Revision og regnskabsaflæggelse Frie grundskoler er underlagt Bekendtgørelse om regnskab for frie skoler m.v., der stiller nærmere krav til aflæggelse af skolens regnskab. Derudover skal skolerne også overholde de retningslinier for revision, der findes i Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved frie grundskoler m.v. At disse bestemmelser opfyldes af skolen, er en af bestyrelsens vigtigste opgaver at påse. Hvis en skole forvalter tilskudsmidler i strid med bestemmelserne, kan Undervisningsministeriet stille krav om tilbagebetaling af tilskud. Skolens vedtægt Forud for etablering af en fri grundskole skal forældrekredsen fastsætte skolens vedtægt, der beskriver rammerne for skolens formål og virke m.m. Skolens vedtægt er det grundlag, som skolen skal drives på, ligesom det er her, der skal defineres bestemmelser om generalforsamling, valg af bestyrelsesmedlemmer, aflæggelse af regnskab m.m. Denne vedtægt skal som nævnt sendes til godkendelse i Undervisningsministeriet forud for skolens start. Vedtægterne skal opfylde betingelserne i Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler m.v.

5 Skolens bestyrelse En fri grundskole skal have en bestyrelse, som er ansvarlig for skolens overordnede drift og økonomi. Bestyrelsen skal bestå af mindst 5 medlemmer, hvoraf mindst 2 skal være forældre til børn på skolen og udpeget af forældrekredsen, hvilket typisk sker ved en generalforsamling. Bestyrelsen, der er skolens valgte ledelse, arbejder tæt sammen med skolens daglige ledelse. Det er bestyrelsens opgave at sikre optimale rammer for skolen, ligesom det er bestyrelsen, der har kompetencen til at ansætte og afskedige leder og øvrigt fastansat personale. Kravene til skolens bestyrelsesmedlemmer er beskrevet i friskolelovens 5, hvor det også er beskrevet, at bestyrelse og personale er omfattet af forvaltningslovens bestemmelser om både tavshedspligt og habilitet. Skolens daglige ledelse Hvor bestyrelsen har det overordnede økonomiske ansvar, er det skolelederen der har det daglige pædagogiske ansvar og står for den daglige drift af skolen. Skolelederen ansættes (og afskediges) som udgangspunkt af bestyrelsen. Tilsyn En af forældrekredsens vigtigste opgaver, udover at vælge skolens bestyrelse, er at udøve tilsyn med skolens undervisning. I friskoleloven hedder det, at en fri grundskole skal give en undervisning, der står mål med niveauet i folkeskolen. Tilsynet hermed foregår på to måder. For det første er forældrekredsen forpligtet til at udøve løbende tilsyn med undervisningen ved at følge med i skolens og børnenes arbejde i det daglige. Ud over forældrenes eget tilsyn, skal forældrekredsen også vælge et eksternt tilsyn, der bl.a. skal føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk samt med om skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves af folkeskolen. Fremover skal skolen vælge mellem en certificeret forældrevalgt tilsynsførende eller kan skolen vælge at foretage en løbende selvevaluering efter en godkendt model. Efterhånden som der uddannes certificerede tilsynsførende, skal forældrene vælge blandt disse. Indtil 31. juli 2012 kan der vælges tilsynsførende uden certificering. Skolen der vælger at gennemføre en selvevaluering i stedet for at lade forældrekredsen vælge en tilsynsførende, skal anvende en selvevaluerings model, der er godkendt af Skolestyrelsen. Modellerne godkendes af Skolestyrelsen efter indstilling fra skoleforeningerne. Tilsynet skal sikre, at skolen lever op til lovens bestemmelser om, at undervisningen samlet set står mål med undervisningen i folkeskolen. Den valgte tilsynsførende skal udarbejde en skriftlig tilsynserklæring hvert år. Skolens bestyrelse har ansvaret for at formidle erklæringen videre til forældrene, og den skal i øvrigt lægges på skolens hjemmeside. Hvis skolen vælger selvevaluering, skal der på skolens hjemmeside løbende offentliggøres resultat af selvevalueringerne og skolernes plan for, hvordan der vil blive fulgt op herpå.

6 Bygninger For at kunne modtage driftstilskud og drive undervisning i en fri grundskole, skal skolen råde over egnede bygninger eller lokaler. De lokaler, som en ny fri grundskole måtte eje eller have adgang til, skal godkendes til undervisningsformål. Dette gøres af kommunen og de lokale brand- og bygningsmyndigheder. Ligeledes er det her vigtigt at være i god tid, da det er en betingelse i anmeldelsesproceduren, at skolen overfor Undervisningsministeriet kan dokumentere, at den har godkendte lokaler til rådighed. Personale Lærerne, skoleleder og øvrige medarbejdere er naturligvis krumtappen i skolens undervisning og hverdag med eleverne og forældrene. Derudover er der ofte også tilknyttet en skolefritidsordning (SFO) med ansatte pædagoger og øvrigt SFO-personale. Ligeledes kan der være administrative medarbejdere, pedel, rengøringspersonale, køkkenpersonale m.v. ansat på skolen. Lønninger og ansættelsesvilkår for skolens personale fremgår af overenskomster, love og bestemmelser m.v. som skolen skal forholde sig til. Skolen bestemmer selv, hvem den vil ansætte til at udføre opgaverne. Der er således ikke krav om, at medarbejderne har specifikke uddannelser. Det er alene op til skolens ledelse at vurdere, om pågældende har de fornødne kvalifikationer til f.eks. at være lærer på netop denne skole. Til gengæld er der klare regler om aflønning og andre arbejdsvilkår. Skoleleder, lærere og børnehaveklasseleder Lærere, ledere og børnehaveklasseledere er omfattet af en overenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation. Det er en forudsætning for at modtage tilskud fra staten, at skolen følger overenskomsten, uanset undervisernes baggrund og forudsætninger. Overenskomsten beskriver alle vilkår vedrørende løn og arbejdstid m.v. for personale, der underviser ved skolen. Pædagoger og SFO ansatte For ansatte i skolens fritidsordning er der også en overenskomst, som er indgået mellem Børne- og Ungdomspædagogernes Landsorganisation (BUPL) og Skoleforeningerne. Det er en tiltrædelsesoverenskomst, som skolen kan vælge at tiltræde og følge. Hvis en skole vælger ikke at følge denne overenskomst, er den ansattes vilkår reguleret af funktionærloven og den individuelle skriftlige ansættelsesaftale. Teknisk- Administrativt Personale (TAP) De ansatte, som ikke underviser eller er pædagoger, kaldes for det teknisk-administrative personale. Det er kontorpersonale, rengørings- eller servicemedarbejdere, pedeller, køkkenpersonale m.v. Der er indgået en såkaldt fælles tiltrædelsesoverenskomst for rengøringspersonale, køkkenmedarbejdere og tekniske medarbejdere (pedeller m.v.), kontorassistenter, skolesekretærer og forretningsførere mellem Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse. Det er ikke et krav, at skolen følger tiltrædelsesoverenskomsten. I så fald skal de generelle ansættelsesretlige love og bestemmelser følges.

7 Ansættelsesbreve Alle ansatte ved skolen har krav på et ansættelsesbrev. På vores hjemmeside kan du hente alle relevante ansættelsesbreve. Foreningens sekretariat bistår gerne med udfyldelsen af ansættelsesbreve. Børnehave I tilknytning til skolen kan der oprettes en børnehave med kommunalt tilskud efter reglerne om privatinstitutioner. Børnehaven kan i det store og hele drives efter samme retningslinier og med samme pædagogiske grundlag, som skolen drives. Skolens bestyrelse har den overordnede ledelse. Relevante love og bestemmelser På foreningens hjemmeside kan du hente de forskellige overenskomster og rammeaftaler vedrørende personaleforhold. Undervisningsministeriets hjemmeside er naturligvis også meget nyttig. Derudover er der links til de gældende love og bekendtgørelser, der er relevante for frie grundskoler, og som skolerne skal administrere efter. De vigtigste statslige bestemmelser for privatskolerne findes i følgende dokumenter: Friskoleloven (Bekendtgørelse af lov om friskoler og private Tilskudsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om tilskud m.v. til friskoler og private Revisionsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved frie Tilsynsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om valg af tilsynsførende ved friskoler og private Vedtægtsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private Tilsynsvejledning (Vejledning om undervisningspligtens opfyldelse i friskoler og private grundskoler og tilsynet hermed) Foreningen af Kristne Friskolers sekretariat bistår med rådgivning og står i øvrigt til rådighed for oplysninger m.m. Man kan henvende sig telefonisk eller via mail. Vi deltager også gerne i møder. Med venlig hilsen Foreningen af Kristne Friskoler

Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Kapitel 1. Undervisning m.v.

Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Kapitel 1. Undervisning m.v. Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Kapitel 1. Undervisning m.v. 1. Frie grundskoler giver undervisning inden for 1. 10. klassetrin, som står mål med,

Læs mere

Køreplan for ny friskole

Køreplan for ny friskole Køreplan for ny friskole 2010 I Danmark sikrer Grundlovens 76, at der er undervisningspligt og ikke skolepligt. Det betyder blandt andet, at man kan drive en fri grundskole med statstilskud, hvis man følger

Læs mere

Køreplan for ny friskole 2016

Køreplan for ny friskole 2016 Køreplan for ny friskole 2016 I Danmark sikrer Grundlovens 76, at der er undervisningspligt og ikke skolepligt. Det betyder blandt andet, at man kan drive en fri grundskole med statstilskud, hvis man følger

Læs mere

Administrationsgrundlag for Befordringstilskud til brobygningsforløb

Administrationsgrundlag for Befordringstilskud til brobygningsforløb Gældende fra skoleåret 2016/17 Administrationsgrundlag for Befordringstilskud til brobygningsforløb 1 0. Indledning... 3 1. Lov og regelgrundlag... 3 1.1. Friskoleloven... 4 1.2. Tilskudsbekendtgørelsen...

Læs mere

Data- og behandlingshjemler 23. februar 2018

Data- og behandlingshjemler 23. februar 2018 Data- og behandlingshjemler 23. februar 2018 Data Systemer Hjemmel Eunomia DATABASE Friplads Eunomia Friskoleloven 17. Staten yder tilskud til nedbringelse af skolepenge, til nedbringelse af forældrebetalingen

Læs mere

Køreplan for ny friskole 2018

Køreplan for ny friskole 2018 Køreplan for ny friskole 2018 OBS: Ny lov om godkendelse af ny friskole træder i kraft pr. 15. maj 2018. Godkendelsesproceduren ændres væsentligt frem mod 2019 - se Lov om ændring af lov om friskoler og

Læs mere

Marts 2018 Gældende fra 1. januar Administrationsgrundlag for tilskud til. Efterindtægt

Marts 2018 Gældende fra 1. januar Administrationsgrundlag for tilskud til. Efterindtægt Marts 2018 Gældende fra 1. januar 2018 Administrationsgrundlag for tilskud til Efterindtægt 1 0. Indledning.... 3 1. Lov- og regelgrundlag... 3 1.1. Lov om friskoler og private grundskoler... 3 1.2. Tilskudsbekendtgørelsen...

Læs mere

Juni 2019 Gældende fra 1. januar Administrationsgrundlag for tilskud til. Sygeundervisning

Juni 2019 Gældende fra 1. januar Administrationsgrundlag for tilskud til. Sygeundervisning Juni 2019 Gældende fra 1. januar 2019 Administrationsgrundlag for tilskud til Sygeundervisning 1 0. Indledning.... 3 1. Lov- og regelgrundlag... 3 1.1. Lov om friskoler og private grundskoler... 4 1.2.

Læs mere

Tilskud fra Kompetence og Uddannelsesfonden 2013

Tilskud fra Kompetence og Uddannelsesfonden 2013 Marts 2014 Gældende fra 2013 Administrationsgrundlag for Tilskud fra Kompetence og Uddannelsesfonden 2013 1 0. Indledning... 3 1. Lov og regelgrundlag... 3 1.1. Friskoleloven... 4 1.2. Tilskudsbekendtgørelsen...

Læs mere

Certificeringstilskud

Certificeringstilskud Marts 2014 Gældende fra 1. januar 2014 Administrationsgrundlag for Certificeringstilskud 1 0. Indledning... 3 1. Lov og regelgrundlag... 3 1.1. Friskoleloven... 4 1.2. Tilskudsbekendtgørelsen... 4 1.3.

Læs mere

Eunomia Eunomia er navnet på portalen til Fordelingssekretariatets

Eunomia Eunomia er navnet på portalen til Fordelingssekretariatets Vores virksomhed og opgaver Fordelingssekretariatet er en selvejende institution, der blev oprettet den 1. juli 2003. Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private

Læs mere

Tilskud fra Kompetence- og Uddannelsesfonden 2015

Tilskud fra Kompetence- og Uddannelsesfonden 2015 November 2015 Gældende fra 1. april 2015 Administrationsgrundlag for Tilskud fra Kompetence- og Uddannelsesfonden 2015 1 0. INDLEDNING... 3 1. LOV- OG REGELGRUNDLAG... 3 1.1. Friskoleloven... 4 1.2. Tilskudsbekendtgørelsen...

Læs mere

Tilskud fra Kompetence og Uddannelsesfonden 2014

Tilskud fra Kompetence og Uddannelsesfonden 2014 Maj 2014 Gældende fra 2014 Administrationsgrundlag for Tilskud fra Kompetence og Uddannelsesfonden 2014 1 0. INDLEDNING... 3 1. LOV OG REGELGRUNDLAG... 3 1.1. Friskoleloven... 4 1.2. Tilskudsbekendtgørelsen...

Læs mere

1. januar 2016. Administrationsgrundlag for tilskud til støtteundervisning i dansk for tosprogede elever

1. januar 2016. Administrationsgrundlag for tilskud til støtteundervisning i dansk for tosprogede elever 1. januar 2016 Administrationsgrundlag for tilskud til støtteundervisning i dansk for tosprogede elever 1 0. Indledning Dette dokument er administrationsgrundlaget for Fordelingssekretariatets tilskud

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud fra Kompetencefonden og Uddannelsesfonden 2012

Administrationsgrundlag for tilskud fra Kompetencefonden og Uddannelsesfonden 2012 Administrationsgrundlag for tilskud fra Kompetencefonden og Uddannelsesfonden 2012 0. Indledning Dette dokument er administrationsgrundlaget for tilskud fra Kompetencefonden og Uddannelsesfonden til frie

Læs mere

Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler. Administrationsgrundlag for. Fripladstilskud

Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler. Administrationsgrundlag for. Fripladstilskud Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler Administrationsgrundlag for Fripladstilskud Godkendt på bestyrelsesmøde 8. april 2008 Opdateret 02.09.2010 1 0. Indledning Dette dokument er

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud m.v. til friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse om tilskud m.v. til friskoler og private grundskoler m.v. BEK nr 702 af 30/06/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j.nr. 097.648.031 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Tidsfrister: Senest 10. september 2010 skal skolerne have sendt skema A til kommunernes

Tidsfrister: Senest 10. september 2010 skal skolerne have sendt skema A til kommunernes Til de Frie Grundskoler Institutionsafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning til skemaer (A-C, Cc, F

Læs mere

Administrationsgrundlag for Befordringstilskud til brobygningsforløb

Administrationsgrundlag for Befordringstilskud til brobygningsforløb Gældende fra skoleåret 2016/17 Administrationsgrundlag for Befordringstilskud til brobygningsforløb 1 0. Indledning... 3 1. Lov og regelgrundlag... 3 1.1. Friskoleloven... 4 1.2. Tilskudsbekendtgørelsen...

Læs mere

Tilskud fra Kompetencefonden 2017

Tilskud fra Kompetencefonden 2017 Gældende fra 1. januar 2017 Administrationsgrundlag for Tilskud fra Kompetencefonden 2017 1 Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING... 3 1. LOV- OG REGELGRUNDLAG... 3 1.1. Friskoleloven... 4 1.2. Revisionsbekendtgørelsen...

Læs mere

Maj 2019 Gældende fra 1. januar Administrationsgrundlag for tilskud til. Efterindtægt

Maj 2019 Gældende fra 1. januar Administrationsgrundlag for tilskud til. Efterindtægt Maj 2019 Gældende fra 1. januar 2019 Administrationsgrundlag for tilskud til Efterindtægt 1 0. Indledning.... 3 1. Lov- og regelgrundlag... 3 1.1. Lov om friskoler og private grundskoler... 3 1.2. Tilskudsbekendtgørelsen...

Læs mere

Til alle Frie Grundskoler Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Tidsfrister i forbindelse med elevindberetning til beregning af tilskud

Til alle Frie Grundskoler Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Tidsfrister i forbindelse med elevindberetning til beregning af tilskud Til alle Frie Grundskoler Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750 Tidsfrister i forbindelse

Læs mere

September 2016 Gældende fra skoleåret 2016/17. Administrationsgrundlag for tilskud til støtteundervisning i dansk for tosprogede elever

September 2016 Gældende fra skoleåret 2016/17. Administrationsgrundlag for tilskud til støtteundervisning i dansk for tosprogede elever September 2016 Gældende fra skoleåret 2016/17 Administrationsgrundlag for tilskud til støtteundervisning i dansk for tosprogede elever 1 0. Indledning Dette dokument er administrationsgrundlaget for Fordelingssekretariatets

Læs mere

Tilskud fra Kompetencefonden 2016

Tilskud fra Kompetencefonden 2016 Gældende fra 1. januar 2016 Administrationsgrundlag for Tilskud fra Kompetencefonden 2016 1 0. INDLEDNING... 3 1. LOV- OG REGELGRUNDLAG... 3 1.1. Friskoleloven... 4 1.2. Revisionsbekendtgørelsen... 4 1.3.

Læs mere

ServiceNyt Lukket i uge 7. Fordelingssekretariatet er lukket i uge 7 på grund af vinterferie.

ServiceNyt Lukket i uge 7. Fordelingssekretariatet er lukket i uge 7 på grund af vinterferie. Fordelingssekretariatet Japanvej 36 4200 Slagelse Tel: 5856 5100 Fax: 5853 2588 Mail: fskr@fskr.dk Web: www.fordelingssekretariatet.dk ServiceNyt 1- Læs i dette nummer: Fordelingssekretariatet: Lukket

Læs mere

Orienteringsdag om tilskud til de frie grundskoler Side 2

Orienteringsdag om tilskud til de frie grundskoler Side 2 Velkommen til orienteringsdage 2017 Orienteringsdag om tilskud til de frie grundskoler 01-09-2017 Side 2 5. September 2017 Frist: 6. oktober 2017 01-09-2017 Side 3 Information om tilskud Friskoleloven

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til friskoler og private grundskoler m.v. Udkast november 2015 Bekendtgørelse om tilskud til friskoler og private grundskoler m.v. I medfør af 3, stk. 1, 5, stk. 9, 8, stk. 3, 10, stk. 1, 11, stk. 2 og 3, 11 a, stk. 3, 14, stk. 2, 15, stk. l og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION SOLHVERV PRIVATSKOLE OG BØRNEHAVE. Hjemsted og formål

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION SOLHVERV PRIVATSKOLE OG BØRNEHAVE. Hjemsted og formål VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION SOLHVERV PRIVATSKOLE OG BØRNEHAVE. 1 Hjemsted og formål SOLHVERV PRIVATSKOLE, der er beliggende på Ndr. Truevej 13, Hobro, i Vebbestrup by i Arden kommune - pr.

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk BETALINGSVEDTÆGTER FOR AALBORG FRISKOLE Vedtaget af Bestyrelsen for Aalborg Friskole Maj 2010

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN BØRNESKOLEN BIFROST

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN BØRNESKOLEN BIFROST FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN BØRNESKOLEN BIFROST 1 Forretningsordenens hjemmel Nærværende forretningsorden oprettes i henhold til Undervisningsministeriets standardvedtægt for frie grundskoler (januar

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGTER FOR AALBORG FRISKOLE

BETALINGSVEDTÆGTER FOR AALBORG FRISKOLE BETALINGSVEDTÆGTER FOR AALBORG FRISKOLE Godkendt af Bestyrelsen for Aalborg Friskole 2. september 2016 1. INTRODUKTION. Ifølge loven om frie grundskoler, hvorunder Aalborg Friskole hører, yder staten et

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 9. december 2011. Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. 7. december 2011. Nr. 1135.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 9. december 2011. Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. 7. december 2011. Nr. 1135. Lovtidende A 2011 Udgivet den 9. december 2011 7. december 2011. Nr. 1135. Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Herved bekendtgøres lov om friskoler og private grundskoler m.v.,

Læs mere

Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler

Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler UDKAST AF 11. JUNI 2012 I medfør af 5, stk. 1, i lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1135 af 7. december

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Side 1 af 16 LBK nr 705 af 03/07/2009 Gældende (Friskoleloven) Offentliggørelsesdato: 08-07-2009 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 589 af 26/06/2009 LOV nr 591 af 26/06/2009

Læs mere

Til alle Frie Grundskoler Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Tidsfrister i forbindelse med elevindberetning til beregning af tilskud

Til alle Frie Grundskoler Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Tidsfrister i forbindelse med elevindberetning til beregning af tilskud Til alle Frie Grundskoler Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR-nr.: 29634750 Tidsfrister i forbindelse

Læs mere

December 2018 Gældende fra skoleåret 2018/19. Administrationsgrundlag for tilskud til støtteundervisning i dansk for tosprogede elever

December 2018 Gældende fra skoleåret 2018/19. Administrationsgrundlag for tilskud til støtteundervisning i dansk for tosprogede elever December 2018 Gældende fra skoleåret 2018/19 Administrationsgrundlag for tilskud til støtteundervisning i dansk for tosprogede elever 1 0. Indledning Dette dokument er administrationsgrundlaget for Fordelingssekretariatets

Læs mere

Kravspecifikation for private dagtilbud til småbørn

Kravspecifikation for private dagtilbud til småbørn GLADSAXE KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen 29.03.2019 Kravspecifikation for private dagtilbud til småbørn J. nr. 16.06.02P21 Sag: 2005/0004524-003 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning...

Læs mere

Vedtægter for Vokslev Friskole Godkendt af Undervisningsministeriet den 10. september 1996

Vedtægter for Vokslev Friskole Godkendt af Undervisningsministeriet den 10. september 1996 Vedtægter for Vokslev Friskole Godkendt af Undervisningsministeriet den 10. september 1996 Hjemsted og formål 1. Vokslev Friskole er en selvejende institution med hjemsted i Nibe Kommune, Nordjyllands

Læs mere

Tidsfrister: Senest 10. september 2012 skal skolerne have sendt skema A til kommunernes

Tidsfrister: Senest 10. september 2012 skal skolerne have sendt skema A til kommunernes Til de Frie grundskoler Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Vejledning til skemaer (A-C,

Læs mere

Foreløbig vejledning til. ansøgning om tilskud til opfølgning på obligatoriske sprogprøver i grundskolen - skoleåret 2019/2020

Foreløbig vejledning til. ansøgning om tilskud til opfølgning på obligatoriske sprogprøver i grundskolen - skoleåret 2019/2020 Foreløbig vejledning til ansøgning om tilskud til opfølgning på obligatoriske sprogprøver i grundskolen - skoleåret 2019/2020 Ansøgningsfrist Torsdag den 10. oktober 2019 kl. 12.00 Indhold 1. Generel information

Læs mere

ServiceNyt april 2013

ServiceNyt april 2013 ServiceNyt 4 2013 22. april 2013 Friplads- og opholdsstøtte: Forældreansøgningsskema og fordelingsnøgle 2013/14 Fripladstilskud og lockout Befordring: Tilskud til befordring af syge/ invalide elever og

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 28. februar Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. 25. februar Nr. 166.

Lovtidende A Udgivet den 28. februar Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. 25. februar Nr. 166. Lovtidende A 2013 Udgivet den 28. februar 2013 25. februar 2013. Nr. 166. Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Herved bekendtgøres lov om friskoler og private grundskoler m.v.,

Læs mere

ServiceNyt 6 2015 22. juni 2015

ServiceNyt 6 2015 22. juni 2015 ServiceNyt 6 2015 22. juni 2015 Fordelingssekretariatet: Sommerferie Deltag i Fordelingssekretariatets og Undervisningsministeriets orienteringsdage Friplads- og opholdsstøtte: Forældreansøgningsskema

Læs mere

Administrationsgrundlag for Befordringstilskud til introduktionskurser og brobygningsforløb

Administrationsgrundlag for Befordringstilskud til introduktionskurser og brobygningsforløb Gældende fra skoleåret 2019/20 Administrationsgrundlag for Befordringstilskud til introduktionskurser og brobygningsforløb 1 0. Indledning... 3 1. Lov- og regelgrundlag... 3 1.1. Friskoleloven... 4 1.2.

Læs mere

Kapitel 1 Definition og formål

Kapitel 1 Definition og formål Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx om efterskoler Kapitel 1 Definition og formål 1. En efterskole er en selvejende institution, der tilbyder undervisning og samvær, hvis hovedsigte er folkelig oplysning

Læs mere

Vedtægter for Ølgod Kristne Friskole

Vedtægter for Ølgod Kristne Friskole Vedtægter for Ølgod Kristne Friskole 1 Hjemsted Ølgod Kristne Friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution som har hjemsted i Varde Kommune. Adresse: Skolen er startet af en gruppe kristne

Læs mere

Certificeringstilskud

Certificeringstilskud December 2017 Gældende fra 1. januar 2018 Administrationsgrundlag for Certificeringstilskud 1 0. Indledning... 3 1. Lov- og regelgrundlag... 3 1.1. Friskoleloven... 4 1.2. Tilskudsbekendtgørelsen... 4

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. LBK nr 786 af 15/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 153.94M.541 Senere ændringer til forskriften LOV nr 76 af

Læs mere

ServiceNyt 1 2016 25. januar 2016

ServiceNyt 1 2016 25. januar 2016 ServiceNyt 1 2016 25. januar 2016 Fordelingssekretariatet: Lukket i uge 7 Oversigt over årets frister på Fordelingssekretariatets områder Fordelingssekretariatet Lukket i uge 7 Fordelingssekretariatet

Læs mere

Information om certificering af tilsynsførende for de frie grundskoler

Information om certificering af tilsynsførende for de frie grundskoler Information om certificering af tilsynsførende for de frie grundskoler Certificeringsudvalget Oktober 2016 Sådan er (i hovedtræk) certificeringsprocessen for tilsynsførende på frie grundskoler Indstilling

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. LBK nr 1075 af 08/07/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. LBK nr 1111 af 30/08/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 6. april 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 18/11147 Senere ændringer til forskriften LOV nr 397 af 02/05/2018

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Senest redigeret: 18.01.09 Navn og hjemsted Skolens formål Skolens ledelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens opgaver Generalforsamling

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. LBK nr 785 af 21/06/2017 Udskriftsdato: 20. juni 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/07586 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1445 af 12/12/2017 LBK

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. LBK nr 917 af 13/08/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 044.20S.541 Senere ændringer til forskriften LOV nr 688 af

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Formål 1. Folkehøjskolerne tilbyder elever almendannende undervisning med sigte på folkelig oplysning af bred, almen og demokratisk karakter

Læs mere

ServiceNyt august 2016

ServiceNyt august 2016 ServiceNyt 7 2016 29. august 2016 Fordelingssekretariatet: Aflysning af Fordelingssekretariatets og Undervisningsministeriets orienteringsdage for nye og nyere skoler Friplads- og opholdsstøtte: Frist

Læs mere

Indberetning af årsrapport og revisionsprotokollat m.v. på Regnskabsportalen. Økonomisk-Administrativt Center Anette Kjeldgaard

Indberetning af årsrapport og revisionsprotokollat m.v. på Regnskabsportalen. Økonomisk-Administrativt Center Anette Kjeldgaard Indberetning af årsrapport og revisionsprotokollat m.v. på Regnskabsportalen Økonomisk-Administrativt Center Anette Kjeldgaard Hjemmel til krav om regnskab Bekendtgørelse nr. 1111 af 30. august 2018 af

Læs mere

Oprettelse af børnehave sammen med friskolen

Oprettelse af børnehave sammen med friskolen Oprettelse af børnehave sammen med friskolen Indhold 1. Hvorfor børnehave og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår 6. Den daglige pædagogiske

Læs mere

Gældende fra skoleåret 2019/20. Administrationsgrundlag for befordringstilskud til syge elever

Gældende fra skoleåret 2019/20. Administrationsgrundlag for befordringstilskud til syge elever Gældende fra skoleåret 2019/20 Administrationsgrundlag for befordringstilskud til syge elever 1 0. Indledning... 3 1. Lov- og regelgrundlag... 3 1.1. Friskoleloven... 4 1.2. Tilskudsbekendtgørelsen...

Læs mere

Orientering om nye regler vedrørende tilskud til inklusion, tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand samt

Orientering om nye regler vedrørende tilskud til inklusion, tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand samt Til skolens leder (frie grundskoler) Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750

Læs mere

Den fri Hestehaveskole

Den fri Hestehaveskole 02/06/09 Den fri Hestehaveskole Hvad siger friskoleloven? 36a. En fri grundskole kan for børn, der er fyldt 3 år, for tiden, indtil de begynder i børnehaveklasse, varetage opgaver som privatinstitution

Læs mere

ServiceNyt juni 2016

ServiceNyt juni 2016 ServiceNyt 6 2016 20. juni 2016 Fordelingssekretariatet: Sommerferie Fordelingssekretariatet Deltag i Fordelingssekretariatets og Undervisningsministeriets orienteringsdage Sommerferie Fordelingssekretariatet

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Holstebro Kommune og Vinderup Realskole

Driftsoverenskomst mellem Holstebro Kommune og Vinderup Realskole Driftsoverenskomst mellem Holstebro Kommune og Vinderup Realskole Forslag Indhold 1. Aftaleparter...3 2. Aftalegrundlag...3 3. Lovgrundlag...3 4. Driftssted...3 5. Bestyrelse...4 6. Vision...4 7. Mål...4

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution. Balletskolen

Vedtægter for den selvejende institution. Balletskolen www.balletskolenholstebro.dk Vedtægter for den selvejende institution Balletskolen Hjemsted 1 Balletskolen er en selvejende, uafhængig uddannelsesinstitution beliggende Den Røde Plads 4, 7500 Holstebro,

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 218 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 30. april til

Forslag. Til lovforslag nr. L 218 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 30. april til Til lovforslag nr. L 218 Folketinget 2018-19 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 30. april 2019 Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om efterskoler

Læs mere

August 2019 Gældende fra skoleåret 2019/20. Administrationsgrundlag for tilskud til støtteundervisning i dansk for tosprogede elever

August 2019 Gældende fra skoleåret 2019/20. Administrationsgrundlag for tilskud til støtteundervisning i dansk for tosprogede elever August 2019 Gældende fra skoleåret 2019/20 Administrationsgrundlag for tilskud til støtteundervisning i dansk for tosprogede elever 1 0. Indledning Dette dokument er administrationsgrundlaget for Fordelingssekretariatets

Læs mere

Vedtægter for Odense Friskole

Vedtægter for Odense Friskole Vedtægter for Odense Friskole 1. Hjemsted og formål. stk. 1 Odense Friskole, CVR nr. 62354615, Hjallesevej 2, 5000 Odense C, der er oprettet i 1863, er en selvejende uafhængig institution med hjemsted

Læs mere

NUUK INTERNATIONALE FRISKOLE

NUUK INTERNATIONALE FRISKOLE Vedtægter gældende fra maj 2011 for Den selvejende skole NUUK INTERNATIONALE FRISKOLE Skolens navn og formål 1. Skolens navn er Nuuk Internationale Friskole (NIF) og har hjemsted i Nuuk. Skolens adresse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION FORÆLDRESKOLEN I ÅRHUS

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION FORÆLDRESKOLEN I ÅRHUS Marselis Boulevard 17 8000 C VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION FORÆLDRESKOLEN I ÅRHUS I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1. Skolens navn er Den selvejende institution Århus. Skolen er

Læs mere

Tidsfrister i forbindelse med elevindberetning til beregning af tilskud

Tidsfrister i forbindelse med elevindberetning til beregning af tilskud Til alle Frie Grundskoler Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Tidsfrister i forbindelse

Læs mere

Gældende fra skoleåret 2016/17. Administrationsgrundlag for befordringstilskud til syge og invalide elever

Gældende fra skoleåret 2016/17. Administrationsgrundlag for befordringstilskud til syge og invalide elever Gældende fra skoleåret 2016/17 Administrationsgrundlag for befordringstilskud til syge og invalide elever 1 0. Indledning... 3 1. Lov og regelgrundlag... 3 1.1. Lov om friskoler og private grundskoler...

Læs mere

Vedtægter. For den selvejende institution Galten Friskole.

Vedtægter. For den selvejende institution Galten Friskole. Vedtægter For den selvejende institution Galten Friskole. 1 Hjemsted og formål. Stk.1.. Galten Friskole, oprettet i 1971, er en selvejende institution som i sit virke er uafhængig med hjemsted i Skanderborg

Læs mere

Udkast til. Undervisningsoverenskomst mellem Svendborg Kommune og Opholdsstedet Taurus. Skerningegårdsvej V.Skerninge Tlf.

Udkast til. Undervisningsoverenskomst mellem Svendborg Kommune og Opholdsstedet Taurus. Skerningegårdsvej V.Skerninge Tlf. Udkast til Undervisningsoverenskomst mellem Svendborg Kommune og Skolens navn Skoleleder Ejerforhold Bestyrelsesformand Formål Den samlede pædagogiske Indsats Skerningegårdsvej 13 5762 V.Skerninge jonas@opholdsstedet-taurus.dk

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE. Godkendelseskriterier vedrørende drift af private institutioner. Hjørring Kommune

HJØRRING KOMMUNE. Godkendelseskriterier vedrørende drift af private institutioner. Hjørring Kommune Nørregade 2 9800 Hjørring Tlf. 72333333 hjoerring.dk Foto: Colourbox Baggrund: I henhold til Dagtilbudsloven 19, stk. 4 er det muligt at oprette private daginstitutioner. Loven gør det muligt for organisationer,

Læs mere

ServiceNyt 11 2015 14. december 2015

ServiceNyt 11 2015 14. december 2015 ServiceNyt 11 2015 14. december 2015 Fordelingssekretariatet: Lukket mellem jul og nytår Kontingent 2016 Nye tilskud i Fordelingssekretariatet Tilskud til befordring af svært handikappede elever Tilskud

Læs mere

Orientering om PPR-betjening på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler fra og med skoleåret 2016/17

Orientering om PPR-betjening på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler fra og med skoleåret 2016/17 Til PPR Orientering om PPR-betjening på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler fra og med skoleåret 2016/17 Fra 1. august 2016 indføres et nyt tilskudssystem til specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

Tidsfrister i forbindelse med elevindberetning til beregning af tilskud

Tidsfrister i forbindelse med elevindberetning til beregning af tilskud Til alle Frie Grundskoler Afdeling for Erhvervsrettet Uddannelse og Tilskud Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution BAGSVÆRD FRISKOLE (HANNA SKOLEN) Hjemsted

Vedtægter for den selvejende institution BAGSVÆRD FRISKOLE (HANNA SKOLEN) Hjemsted 1 Vedtægter for den selvejende institution BAGSVÆRD FRISKOLE (HANNA SKOLEN) Hjemsted Bagsværd Friskole (Hanna Skolen) er en selvejende institution med hjemsted i Gladsaxe Kommune. Skolen har påbegyndt

Læs mere

20 ting om Fordelingssekretariatet, som man godt kan sætte spørgsmålstegn ved

20 ting om Fordelingssekretariatet, som man godt kan sætte spørgsmålstegn ved 20 ting om Fordelingssekretariatet, som man godt kan sætte spørgsmålstegn ved 1 Fordelingssekretariatet. Kontoret i Slagelse. Vikarkassen. Fællessekretariatet. Kært barn har mange navne, men de betegner

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling til en friskole i Poulstrup d. 8. okt. 2014 i Poulstrup forsamlingshus

Referat fra stiftende generalforsamling til en friskole i Poulstrup d. 8. okt. 2014 i Poulstrup forsamlingshus Referat fra stiftende generalforsamling til en friskole i Poulstrup d. 8. okt. 2014 i Poulstrup forsamlingshus Tilstede: 108 borgere fra Poulstrup og omegn. Lasse Overgård Nielsen fra styregruppen bød

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Side 1 af 7 VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1 Skolens navn er "Roskilde private Realskole". Stk. 2. Skolens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter. for. Den Selvejende Institution PRIVATSKOLEN NAKSKOV. ---oo0oo--- Skolens navn, adresse, hjemsted og status:

Vedtægter. for. Den Selvejende Institution PRIVATSKOLEN NAKSKOV. ---oo0oo--- Skolens navn, adresse, hjemsted og status: Vedtægter for Den Selvejende Institution PRIVATSKOLEN NAKSKOV ---oo0oo--- 1. Skolens navn, adresse, hjemsted og status: Skolens navn er Den Selvejende Institution Privatskolen Nakskov. Skolen er oprettet

Læs mere

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Regelgrundlag Lov om frie kostskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 18.

Læs mere

Gældende fra 2017/18. Administrationsgrundlag for befordringstilskud til elever med svære handikap

Gældende fra 2017/18. Administrationsgrundlag for befordringstilskud til elever med svære handikap Gældende fra 2017/18 Administrationsgrundlag for befordringstilskud til elever med svære handikap 1 Indhold 0. Indledning... 3 1. Lov- og regelgrundlag... 3 1.1. Lov om friskoler og private grundskoler...

Læs mere

1. januar Administrationsgrundlag for befordringstilskud til elever med svære handikap

1. januar Administrationsgrundlag for befordringstilskud til elever med svære handikap 1. januar 2016 Administrationsgrundlag for befordringstilskud til elever med svære handikap 1 0. Indledning Dette dokument er administrationsgrundlaget for Fordelingssekretariatets tilskud til elever med

Læs mere

Oprettelse af børnehave

Oprettelse af børnehave Oprettelse af børnehave - sammen med friskolen 2008 Indhold 1. Hvorfor børnehave og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår 6. Den daglige

Læs mere

ServiceNyt 2-2013. Friplads- og opholdsstøtte. Frist-SMS

ServiceNyt 2-2013. Friplads- og opholdsstøtte. Frist-SMS Fordelingssekretariatet Japanvej 36 4200 Slagelse Tel: 5856 5100 Fax: 5853 2588 Mail: fskr@fskr.dk Web: www.fordelingssekretariatet.dk ServiceNyt 2-2013 Læs i dette nummer: Fordelingssekretariatet: Frist-SMS

Læs mere

OK-2018 information vedr. konfliktvarsler

OK-2018 information vedr. konfliktvarsler OK-2018 information vedr. konfliktvarsler Kære forældre og elever på Overlade Friskole og Børnehus I forbindelse med de igangværende overenskomstforhandlinger på det statslige område er der som bekendt,

Læs mere

Gældende fra 2019/20. Administrationsgrundlag for befordringstilskud til elever med svære handikap

Gældende fra 2019/20. Administrationsgrundlag for befordringstilskud til elever med svære handikap Gældende fra 2019/20 Administrationsgrundlag for befordringstilskud til elever med svære handikap 1 Indhold 0. Indledning... 3 1. Lov- og regelgrundlag... 3 1.1. Lov om friskoler og private grundskoler...

Læs mere

Skolens navn er Den selvejende institution Klostermarksskolen. Skolen er oprettet i år 1871.

Skolens navn er Den selvejende institution Klostermarksskolen. Skolen er oprettet i år 1871. I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS Skolens navn er Den selvejende institution Klostermarksskolen. Skolen er oprettet i år 1871. 1. Stk. 2. Skolens hjemsted er Aalborg kommune. Skolen driver virksomhed

Læs mere

November 2018 Gældende for skoleåret 2018/2019. Administrationsgrundlag for. Ansættelsesregistret

November 2018 Gældende for skoleåret 2018/2019. Administrationsgrundlag for. Ansættelsesregistret November 2018 Gældende for skoleåret 2018/2019 Administrationsgrundlag for Ansættelsesregistret 0. Indledning... 3 1. Lov- og retsgrundlag... 3 2. Ansættelsesregistret formål... 4 3. Område... 4 4. Skolens

Læs mere

ServiceNyt december 2013

ServiceNyt december 2013 ServiceNyt 11 2013 17. december 2013 Fordelingssekretariatet: Lukket mellem jul og nytår Har du problemer med at arbejde i Eunomia? Friplads- og opholdsstøtte Tilsagnsbrev og udbetaling 2013/14 Befordring:

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: J. nr.: Fil-navn:

STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: J. nr.: Fil-navn: STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: J. nr.: Fil-navn: Undervisningsministeriet. Mindre sektoranalyse vedrørende friskoler og private grundskoler (frie grundskoler) samt efterskoler og husholdningsskoler

Læs mere

ServiceNyt Fordelingssekretariatet. Frist-SMS

ServiceNyt Fordelingssekretariatet. Frist-SMS Fordelingssekretariatet Japanvej 36 4200 Slagelse Tel: 5856 5100 Fax: 5853 2588 Mail: fskr@fskr.dk Web: www.fordelingssekretariatet.dk ServiceNyt 1-2011 24. januar 2011 Læs i dette nummer: Fordelingssekretariatet:

Læs mere

Marts 2014 Gældende fra skoleåret 2013/14. Administrationsgrundlag for. Befordringstilskud

Marts 2014 Gældende fra skoleåret 2013/14. Administrationsgrundlag for. Befordringstilskud Marts 2014 Gældende fra skoleåret 2013/14 Administrationsgrundlag for Befordringstilskud 1 0. Indledning... 3 1. Lov og regelgrundlag... 3 1.1. Friskoleloven... 4 1.2. Tilskudsbekendtgørelsen... 4 1.3.

Læs mere

Oprettelse af børnehave og/eller vuggestue

Oprettelse af børnehave og/eller vuggestue Oprettelse af børnehave og/eller vuggestue - sammen med friskolen 2015 Indhold 1. Hvorfor børnehave/vuggestue og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og

Læs mere