Afslag på at tilføre jord til [ ] Grusgrav på matr.nr. [ ] Århus Amt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afslag på at tilføre jord til [ ] Grusgrav på matr.nr. [ ] Århus Amt"

Transkript

1 «Efternavn» «Firma» «Adresselinje1» «Adresselinje2» «Postnummer» «By» Jordforureningskontoret Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/ Ref.: KAJ/14 Den 22. januar 2004 Afslag på at tilføre jord til [ ] Grusgrav på matr.nr. [ ] Århus Amt Ejendommens ejer [A] har den 22. maj 2002 v/advokat [B] klaget til Miljøstyrelsen over, at Århus Amt den 23. april 2002 har afslået en ansøgning om dispensation til at tilføre jord til [ ] Grusgrav på matr.nr. 3a m.fl. Årslev By, Årslev. Amtets afgørelse er truffet i henhold til jordforureningslovens 52, stk. 2, nr. 2. Amtet har samtidig afvist at genoptage sin afgørelse af 13. april 2000, hvor amtet gav afslag i henhold til lovens 52, stk. 2, nr. 3. Amtet traf samtidig en afgørelse efter råstofloven, som er påklaget til Naturklagenævnet. Nævnet traf sin afgørelse den 13. oktober Miljøstyrelsens afgørelse Miljøstyrelsen fastholder Århus Amts afslag, da klageren ikke har haft en sådan berettiget forventning om en bestemt udnyttelse af ejendommen, at der er grundlag for at meddele dispensation i henhold til jordforureningslovens 52, stk. 2, nr Baggrund for sagen Århus Amt gav den 12. juni 1990 ejendommens ejer tilladelse på nærmere vilkår til i 10 år at indvinde sten og grus på ejendommen. Som forudsætning for tilladelsen var der blevet vedtaget en grave- og efterbehandlingsplan for matr.nr.e [ ], som var tiltrådt af ejendommens ejer, af råstofindvinderen og af amtet. Det fremgår blandt andet af planen, at muld- og overjord ikke må fjernes fra indvindingsområdet, men skal henlægges i depoter til anvendelse ved arealets efterbehandling. Efterbehandlingen skal foregå løbende, således at der til indvindingen kun må disponeres over maksimalt 5 ha inklusiv depotarealer og afrømningsbælter. Arealet skal efterbehandles til landbrugsmæssig udnyttelse. Skrænter skal ifølge planen efterbehandles således, at Der må kun efterlades skrænter langs de ydre afsluttende gravegrænser mod vest på matr.nr. [ ]. Skrænterne anlægges i et jævnt forløb i forhold ikke stejlere end 1:2 og finreguleres med muld i en passende tykkelse. Af landskabelige og dyrkningsmæssige årsager skal øvrige skråninger anlægges med hældning ikke stejlere end 1:8." Af amtets afslag af 13. april 2000 fremgår blandt andet følgende: Miljøstyrelsen Strandgade 29 DK-1401 København K Telefon Fax Telex miljoe dk CVR

2 2 Grusgraven ligger på en moræneflade, som skråner mod syd mod dalstrøget, hvor [ ] Å løber. Den naturlige terrænkote er i den nordlige del 45 og i den sydlige del 37. Jordlagene består af sand, sten og grus med lokale forekomster af moræneler, der stedvis udgør hele den glaciale lagserie. Der er tale om en tykkelse på m, og herunder er der kalksten. Grundvandets trykniveau svarer til ca. kote 10, og grundvandet strømmer mod syd til [ ] Å. Trykniveau varierer noget på grund af de spændte magasinforhold. Det er usikkert, om der findes beskyttende og sammenhængende lerlag mellem grusgravens bund og kalkmagasinet. Nærmeste vandværk er [ ] Vandværk, som har en boring til kalken 500 m sydvest for grusgraven. Det præcise indvindingsopland er ukendt. Selv om der er registreret lerlag over det udnyttede kalkmagasin det vil sige spændte forhold kan der godt være hydraulisk forbindelse med kalken under grusgraven. Området umiddelbart nord for graven er med regionplan 1997 udlagt som område med særlig drikkevandsinteresse. Området med grusgraven er udlagt som område med drikkevandsinteresse. Amtet lagde i afslaget vægt på, at [ ] Vandværks indvindingsboring ligger forholdsvis nært (sydvest) for de arealer, der påtænktes tilført jord. Amtet bemærkede endvidere, at vandværkets præcise indvindingsopland er ukendt, da grundvandsmagasinet er spændt. Ligeledes bemærkedes, at det er ukendt, om der findes lerlag under graven og den underliggende kalk. Amtet vurderede, at det derfor ikke kunne udelukkes, at jordtilførsel kunne true vandværket. Endelig fremhævede amtet, at efterbehandlingen af grusgravsområdet skal følge den aftalte grave- og efterbehandlingsplan, og at det ikke er en forudsætning heri, at der skal tilføres jord. Amtets afslag af 13. april 2000 blev ikke påklaget. Det er til brug for den nu foreliggende klagesag oplyst, at indvinder uagtet efterbehandlingsplanen har fortsat indvindingen helt frem til gravegrænsen mod øst, hvorved det er blevet umuliggjort at efterbehandle denne skrænt, således at kravet om en hældning, der ikke er stejlere end 1:8, kan efterleves inden for graveområdet. Såvel indvinder som ejer har efter det oplyste haft økonomisk fordel af at grave helt ud til de afsluttende gravegrænser. Der har forud for amtets afgørelse været en række møder mellem ejer, indvinder, amtet og Jordbrugskommissionen. Formålet var at søge at opnå enighed om efterbehandlingen. Dette er dog ikke lykkedes, hvorefter amtet med den påklagede afgørelse har ændret grave- og efterbehandlingsplanen således, at skrænterne mod øst på matr.nr. 3a efterlades ubehandlet. Efterbehandlingen afsluttes herefter med en regulering af bundfladen og skelområdet ind mod naboejendommen mod syd med de jordmængder, der findes i graveområdet. Den deponerede muldjord udlægges i et jævnt lag på bundfladen og de dyrkbare skråninger. Der foretages en afsluttende grubning af skråninger og bund. 3. Bemærkninger fra [A] v/advokat [B] I klagen anføres blandt andet følgende:

3 3 Afslaget betyder, at klager afskæres fra en udnyttelse, som han efter hidtil gældende regler har haft grund til at påregne. Der er en betydelig risiko for, at klageren vil lide et væsentligt økonomisk tab. I 1994 er der tilført jord til grusgraven, tilsyneladende med amtets tilladelse. Også dengang havde [ ] Vandværk en indvindingsboring på samme sted, som nu anført. Indvindingen af grus er givetvis sket i strid med råstoftilladelsen, og amtet har svigtet sin tilsynsforpligtelse, hvilket i væsentligt omfang er årsag til, at klageren nu er i en vanskelig situation. Tilsynet burde på et væsentligt tidligere tidspunkt have gjort opmærksom på, at arealet i den nye regionplan ikke var udlagt til råstofindvinding. Amtets sagsbehandler vurderes at have været inhabil. Dette spørgsmål er i øvrigt påklaget til Indenrigsministeriet. Klagers advokat har telefonisk den 9. januar 2004 oplyst, at klager ikke har fået medhold i klagen vedrørende inhabilitet. Klagers advokat har den 15. januar 2004 oplyst, at klagen til Miljøstyrelsen fastholdes, da der fortsat i forbindelse med retablering i overensstemmelse med Naturklagenævnets afgørelse efter råstofloven vil kunne blive brug for at tilføre jord. 4. Bemærkninger fra Århus Amt Af amtets afgørelse fremgår blandt andet følgende om baggrunden for afslaget: Amtet finder ikke, at de nu opståede problemer omkring retablering skyldes forhold som følge af den i 1997 skete lovændring. Problemerne må efter amtets vurdering alene tilskrives efterfølgende forhold, som ejer og indvinder har haft afgørende indflydelse på. Amtet vurderer således ikke, at der foreligger en sådan berettiget forventning, som er forudsat i loven. Yderligere bemærkes, at der efter amtets opfattelse ikke er tale om, at deponeringsforbudet medfører væsentlige økonomiske tab. Amtet finder ikke, at der er afgørende landskabelige eller sikkerhedsmæssige forhold, der taler afgørende imod den valgte efterbehandlingsløsning. Løsningen efterlader således det størst mulige dyrkningsareal, ligesom naturen selv efterhånden vil erodere skråningen. Århus Amt har i anledning af klagen bemærket, at amtet fastholder afgørelsen. 5. Miljøstyrelsens bemærkninger Tilførslen af jord til råstofgrave kan udgøre en risiko for forurening af grundvandet. Derfor vedtog Folketinget i 1997 et generelt forbud mod tilførsel af jord til råstofgrave og tidligere råstofgrave. Forbudet blev vedtaget som en ændring af miljøbeskyttelsesloven og er nu videreført i 52 i lov om forurenet jord (jordforureningsloven), der trådte i kraft 1. januar Forbudet omfatter både forurenet og ren jord. Af bemærkningerne til ændringen af miljøbeskyttelsesloven i fremgår, at baggrunden for reguleringen bl.a. var, at selv deponering af ren jord i råstofgrave i hvert fald teoretisk set kan indebære risiko for forurening af vandforsyninger../. L 129 fremsat af miljø- og energiministeren den 18. december 1996 og betænkning af 14. maj 1997 vedlægges i kopi.

4 4 Det skal i øvrigt bemærkes, at allerede før forbudet mod tilførsel af jord til råstofgrave var det undtagelsen, at en råstofgrav blev fyldt op til oprindeligt terræn. Forbudet har således ikke ændret væsentligt på det forhold, at efterbehandlede råstofgrave ofte kan fremstå som nye dale, lavninger eller direkte huller i landskabet og ofte som nye søer. Amtsrådet kan dispensere fra forbudet, hvis der er indgået kontrakter eller aftaler, der forpligter til at tilføre jord til råstofgraven ( 20 a, stk. 2, nr. 1). Der er også mulighed for at få dispensation i situationer, hvor forbudet griber ind i berettigede forventninger om den fremtidige udnyttelse af ejendommen med væsentlige økonomiske tab til følge ( 20 a, stk. 2, nr. 2). Endelig er der mulighed for at få dispensation, hvis der ikke er risiko for forurening af vandindvindingsanlæg eller af grundvand, der forventes at indgå i den fremtidige drikkevandsforsyning ( 20 a, stk. 2, nr. 3). Jordforureningslovens 52, stk. 2, nr. 2 Amtsrådet kan efter jordforureningslovens 52, stk. 2, nr. 2, dispensere fra forbudet i situationer, hvor forbudet griber ind i berettigede forventninger om den fremtidige udnyttelse af ejendommen med væsentlige økonomiske tab til følge. Klageren har anført at afslaget betyder, at klager afskæres fra en udnyttelse, som han efter hidtil gældende regler har haft grund til at påregne, og at der er en betydelig risiko for, at klageren vil lide et væsentligt økonomisk tab. Århus Amt har bemærket, at de nu opståede problemer omkring retablering ikke skyldes forhold som følge af den i 1997 skete lovændring. Problemerne må efter amtets vurdering alene tilskrives efterfølgende forhold, som ejer og indvinder har haft afgørende indflydelse på. Amtet vurderer således ikke, at der foreligger en sådan berettiget forventning, som er forudsat i loven. Yderligere bemærkes, at der efter amtets opfattelse ikke er tale om at deponeringsforbudet medfører væsentlige økonomiske tab. Af lovbemærkningerne til bestemmelsen i stk. 2, nr. 2, fremgår blandt andet, at det økonomiske tab skal ses i forhold til, hvad den pågældende havde haft rimelig grund til at påregne. Heri ligger, at råstofindvinderen eller grundejeren skal kunne støtte sine forventninger på et specifikt grundlag. I de fleste tilfælde vil de fastsatte efterbehandlingskrav kunne opfyldes ved tilrettelæggelsen af selve grusgravningen og håndteringen af de materialer, der i forvejen findes på ejendommen uden tilførsel af jord udefra. Sådanne efterbehandlingsvilkår og -planer vil derfor ikke i sig selv kunne danne grundlag for en dispensation. Se hertil lovbemærkningerne, side 10. [ ] Grusgrav er omfattet af en grave- og efterbehandlingsplan, som blev vedtaget i forbindelse med råstoftilladelsen fra Det er slået fast i planen, at muld og overjord ikke må fjernes, og at jorden skal bruges til efterbehandlingen, som skal foregå løbende. Planen fastlægger endvidere, hvorledes skrænter skal efterbehandles. Der er ud fra de foreliggende oplysninger ikke grundlag for at antage, at råstoftilladelsen og grave- og efterbehandlingsplanen indeholder krav, som ikke kunne opfyldes ved tilrettelæggel-

5 5 sen af selve grusgravningen og håndteringen af de materialer, der i forvejen findes på ejendommen uden tilførsel af jord udefra. Det forhold, at der ifølge klageren er tilført jord til grusgraven i 1994, hvor forbudet mod at tilføre jord ikke var indført, udgør ikke et specifikt grundlag, hvorpå klageren kan støtte en forventning, som forudsat i stk. 2, nr. 2. Heller ikke det i øvrigt af klageren anførte om, at der er sket grusindvinding i strid med råstoftilladelsen og, at amtet herved efter klagerens opfattelse har svigtet sin tilsynsforpligtelse, udgør et specifikt grundlag, hvorpå klageren kan støtte en forventning, som forudsat i stk. 2, nr. 2. På grundlag af sagens oplysninger finder Miljøstyrelsen således ikke, at forbudet mod tilførsel af jord griber ind i berettigede forventninger om den fremtidige udnyttelse af ejendommen med økonomiske tab til følge. Betingelserne for at kunne meddele dispensation i henhold til jordforureningslovens 52, stk. 2, nr. 2, er således ikke opfyldt. 6. Miljøstyrelsens konklusion Miljøstyrelsen stadfæster Århus Amts afslag på ansøgning om dispensation i henhold til jordforureningslovens 52, stk. 2, nr. 2, til at tilføre jord til [ ] Grusgrav på matr.nr. [ ]. 7. Klagevejledning Miljøstyrelsens afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 1) I henhold til jordforureningslovens 87, stk. 1, skal søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Miljøstyrelsen skal beklage den sene besvarelse. Med venlig hilsen Preben Bruun / Karen Jørgensen Afgørelsen er sendt til: Advokat [B] [ ] [ ] Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, Postboks 180, 1360 København K Århus Amt, Natur og Miljø, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg j.nr ) Dette er fastlagt ved 5 i bekendtgørelse nr af 17. december 1999 om henlæggelse af opgaver og beføjelser efter lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen.

Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr.nr. [ ], Almind

Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr.nr. [ ], Almind [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/05-0025 Ref.: IGL/ Den 25. februar 2005 Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen

Læs mere

VVM-Redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg

VVM-Redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Punkt nr. 27 - VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Bilag 1 - Side -1 af 260 VVM-Redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg

Læs mere

VVM-Redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg

VVM-Redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VVM-Redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Forslag Vurdering af Virkning på Miljøet Høringsperiode 15. april - 11. juni 2015 Marts 2015

Læs mere

Råstofplan for Region Sjælland 2012 2023

Råstofplan for Region Sjælland 2012 2023 Råstofplan for Region Sjælland 2012 2023 FORSLAG Høring 16. januar 2012-19. marts 2012 En miljømæssig og økonomisk bæredygtig råstofplan Regionsrådet vil med en revidering af den gældende råstofplan medvirke

Læs mere

LOKALPLAN 398. Et grusgravsområde mellem Vindinge og Vor Frue. Roskilde Kommune

LOKALPLAN 398. Et grusgravsområde mellem Vindinge og Vor Frue. Roskilde Kommune LOKALPLAN 398 Et grusgravsområde mellem Vindinge og Vor Frue Roskilde Kommune J. nr. 01.0205P16 Sagsid. 200300021 Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Sankt Ols Stræde 3 4000 Roskilde Ole Damgaard Sørensen

Læs mere

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Regionshuset Holstebro STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Tilladelse til råstofindvinding på del af matr. nr. 2b. St. Fjelstervangs

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår

Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår På matrikel nr. 3 a, 11 f Glatved by, Hoed Gældende indtil 1. Juli 2024 Sagsnummer: 11/2446 Ansøger Indvinder Ejer Nymølle Stenindustrier

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Strandparken I/S strandparken@ishoj.dk T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Dato: 23. juni 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPHVJ Sags nr.:

Læs mere

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Sagsbeh.: ABA Ved brev af 23. februar 2004 har De som advokat for borgmester

Læs mere

Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...] og E [...] og påtale

Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...] og E [...] og påtale (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Energikonsulent [...] over Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...]

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 Sag 232/2011 (1. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (advokat Line Marie Pedersen) mod Natur- og Miljøklagenævnet (kammeradvokaten ved advokat Britta

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 Sag 87/2012 (2. afdeling) A/B København og Omegn (advokat Anne Louise Husen) mod Københavns Kommune (advokat Bjarne Becher Jensen) Biintervenienter til støtte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 Energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX] energimærke

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 Energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX] energimærke (Energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens

Læs mere

Vejledning om VVM i planloven

Vejledning om VVM i planloven Vejledning om VVM i planloven Kolofon Titel Vejledning om VVM i planloven Udarbejdet af Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Redaktion Anne-Marie Madsen Gert Johansen ISBE nr. elektronisk version:

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

HANS ROHDE ADVOKAT. Att.: Lone Plovstrup (planogudvikling@roskilde.dk, lonep@roskilde.dk)

HANS ROHDE ADVOKAT. Att.: Lone Plovstrup (planogudvikling@roskilde.dk, lonep@roskilde.dk) Roskilde Kommune Plan og Udvikling Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Att.: Lone Plovstrup (planogudvikling@roskilde.dk, lonep@roskilde.dk) Cc.: Frede Lærke Pedersen, Roskilde Kommune, Teknik- og

Læs mere

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023507)

Læs mere