Kirkens præsidenters lærdomme. Joseph Fielding Smith

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkens præsidenters lærdomme. Joseph Fielding Smith"

Transkript

1 Kirkens præsidenters lærdomme Joseph Fielding Smith

2 KIRKENS PRÆSIDENTERS LÆRDOMME JOSEPH FIELDING SMITH Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City i Utah

3 Bøger i serien Kirkens præsidenters lærdomme Kirkens præsidenters lærdomme: Joseph Smith (katalognr ) Kirkens præsidenters lærdomme: Brigham Young ( ) Kirkens præsidenters lærdomme: John Taylor ( ) Kirkens præsidenters lærdomme: Wilford Woodruff ( ) Kirkens præsidenters lærdomme: Lorenzo Snow ( ) Kirkens præsidenters lærdomme: Joseph F. Smith ( ) Kirkens præsidenters lærdomme: Heber J. Grant ( ) Kirkens præsidenters lærdomme: George Albert Smith ( ) Kirkens præsidenters lærdomme: David O. McKay ( ) Kirkens præsidenters lærdomme: Joseph Fielding Smith ( ) Kirkens præsidenters lærdomme: Harold B. Lee ( ) Kirkens præsidenters lærdomme: Spencer W. Kimball ( ) Du kan bestille disse bøger ved at rette henvendelse til dit lokale distributionscenter eller ved at gå ind på store.lds.org. Bøgerne er også til rådighed i elektronisk version på LDS.org. Forslag og kommentarer til denne bog er velkomne. Indsend venligst disse til Curriculum Development, 50 East North Temple Street, Salt Lake City, UT , USA. ldschurch.org Opgiv venligst navn, adresse, menighed og stav. Sørg for at angive titlen på bogen. Skriv dernæst dine kommentarer og forslag vedrørende bogens stærke sider og områder, der eventuelt kan forbedres Intellectual Reserve, Inc. Alle rettigheder forbeholdes Printed in Germany Engelsk original godkendt: 8/03 Godkendt til oversættelse: 8/03 Oversættelse af Teachings of Presidents of the Church: Joseph Fielding Smith Danish

4 Indhold Indledning...V Historisk oversigt... IX Joseph Fielding Smiths liv og tjenestegerning Vor himmelske Fader Vor Frelser, Jesus Kristus Frelsesplanen Styrk og bevar familien Tro og omvendelse Nadverens betydning Joseph og Hyrum Smith, vidner om Jesus Kristus Guds kirke og rige Vidner om Mormons Bog Vores søgen efter sandhed Ær præstedømmets nøgler, der er gengivet ved Joseph Smith Præstedømmets ed og pagt Dåb Helligåndsgaven Evigt ægteskab Opdrag børn i lys og sandhed Beseglingsmagten og templets velsignelser Lev efter hvert ord, der udgår af Guds mund I verden, men ikke af verden Kærlighed og omsorg for alle vor himmelske Faders børn Forkynd evangeliet til verden Bøn en befaling og en velsignelse Personligt ansvar Sidste dages hellige kvinders gerning:»uselvisk hengivelse til denne glorværdige sag« Jesu Kristi fødsel:»en stor glæde« Forberedelse til vor Herres komme Billedfortegnelse Indeks

5

6 Indledning Det Første Præsidentskab og De Tolv Apostles Kvorum har ladet serien Kirkens præsidenters lærdomme udarbejde for at hjælpe dig til at få et tættere forhold til din himmelske Fader og give dig en dybere forståelse af Jesu Kristi gengivne evangelium. Efterhånden som Kirken udgiver nye bind i denne serie, kan du opbygge en samling af evangeliske opslagsbøger i dit hjem. Bøgerne i denne serie er udarbejdet med henblik på anvendelse til både personligt studium og undervisning om søndagen. De kan også være en hjælp til at forberede andre lektioner, taler eller svare på spørgsmål om Kirkens lære. Denne bog indeholder præsident Joseph Fielding Smiths lærdomme. Han tjente som præsident for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige fra den 23. januar 1970 til den 2. juli Personligt studium Søg bønsomt Helligåndens inspiration, når du studerer præsident Joseph Fielding Smiths lærdomme. Spørgsmål i slutningen af hvert kapitel vil hjælpe dig til at forstå præsident Smiths lærdomme og anvende dem i din tilværelse. Når du studerer disse lærdomme, kan du eventuelt tænke over, hvordan du kan fortælle din familie og venner om dem. Det vil styrke din forståelse af det, du læser. Undervisning baseret på denne bog Denne bog er udarbejdet til brug i hjemmet og i Kirken. Normalt vil der i højpræsternes gruppe, ældsternes kvorum og Hjælpeforeningen blive undervist i kapitler fra denne bog to søndage om måneden. Da denne bog indeholder flere kapitler, end der kan nås på 12 måneder, kan ledere i menighederne og staven fastsætte, V

7 Indledning hvilke kapitler der bedst dækker behovene hos de medlemmer, de tjener. Følgende retningslinjer kan være en hjælp, når du underviser ud fra bogen: Forbered undervisningen Søg Helligåndens vejledning, når du forbereder dig på at undervise. Studér bønsomt det pågældende kapitel for at være sikker i din forståelse af præsident Smiths lærdomme. Du kan undervise med større oprigtighed og kraft, når hans ord har påvirket dig personligt (se L&P 11:21). Hvis du underviser i Det Melkisedekske Præstedømme eller Hjælpeforeningen, bør du ikke lægge denne bog til side eller forberede lektioner ud fra andre materialer. Udvælg bønsomt de lærdomme i kapitlet, som du føler, vil være til mest gavn for dem, du underviser. Nogle kapitler indeholder mere stof, end du vil være i stand til at drøfte i løbet af klassetiden. Motiver deltagerne til at studere kapitlet før lektionen og til at medbringe deres bog. Når de gør det, har de bedre forudsætninger for at deltage i drøftelser og opbygge hinanden. Når du forbereder dig til at undervise, så læg især mærke til afsnittet»forslag til studium og undervisning«i slutningen af hvert kapitel. Her finder du spørgsmål, relevante skriftsteder og hjælp til undervisningen. Spørgsmålene og de relevante skriftsteder hænger sammen med det kapitel, som de findes i. Denne undervisningshjælp kan vejlede dig i alle dine bestræbelser på at hjælpe andre til at finde glæde ved at lære om og efterleve evangeliet. Præsentation af kapitlet Prøv, når du præsenterer kapitlet og i løbet af lektionen, at skabe en atmosfære, hvor Ånden kan røre hjertet og sindet hos dem, du underviser. Ved indledningen af lektionen, så hjælp dem, du underviser, til at fokusere på lærdommene i kapitlet. Overvej følgende forslag: Læs og tal om afsnittet»fra Joseph Fielding Smiths liv«i begyndelsen af kapitlet. VI

8 Indledning Tal om et billede eller et skriftsted fra kapitlet. Syng en relevant salme sammen. Fortæl kort om en personlig oplevelse om emnet. Led en samtale om præsident Smiths lærdomme Tilskynd andre til at fortælle om deres tanker, stille spørgsmål og undervise hinanden, når du underviser ud fra denne bog. Når de deltager aktivt, vil de være mere beredt på at lære og modtage personlig åbenbaring. Giv plads til gode drøftelser frem for at prøve at gennemgå alle lærdommene. For at opmuntre til samtale kan du anvende spørgsmålene i slutningen af hvert kapitel. Du kan også formulere dine egne spørgsmål, der passer særligt til dem, du underviser. Følgende muligheder kan give dig yderligere ideer: Bed deltagerne om at fortælle, hvad de har lært af deres personlige studium af kapitlet. Det kan være en fordel at kontakte nogle få deltagere i løbet af ugen og bede dem om at forberede sig på at fortælle om det, de har lært. Bed deltagerne om at læse udvalgte spørgsmål fra slutningen af kapitlet (enten enkeltvis eller i små grupper). Bed dem om at se efter lærdomme i kapitlet, der vedrører spørgsmålene. Tilskynd dem dernæst til at fortælle resten af gruppen om deres tanker og indsigt. Læs sammen et udvalg af præsident Smiths udtalelser fra kapitlet. Bed deltagerne om at komme med eksempler fra skrifterne og egne oplevelser, som illustrerer det, præsident Smith underviste i. Bed deltagerne om at vælge et afsnit og læse det på egen hånd. Opdel dem i grupper på to eller tre personer, som valgte det samme afsnit, og lad dem tale om det, de har lært. Tilskynd til samtale og anvendelse Præsident Smiths lærdomme vil give mest mening for de deltagere, der fortæller andre om dem og anvender dem. Overvej følgende forslag: Spørg deltagerne om, hvordan de kan anvende præsident Smiths lærdomme i de ansvar, de har derhjemme og i Kirken. Du kan for eksempel hjælpe dem til at overveje og drøfte, hvordan de kan VII

9 Indledning anvende hans lærdomme som ægtemand, hustru, forælder, søn, datter, hjemmelærer eller besøgslærer. Tilskynd deltagerne til at fortælle familiemedlemmer og venner om præsident Smiths lærdomme. Anspor deltagerne til at anvende det, de har lært, og fortælle om deres oplevelser ved begyndelsen af klassen næste gang. Afrunding Sammenfat kort lektionen, eller bed en eller to deltagere om det. Bær vidnesbyrd om de lærdomme, I har talt om. Du kan også bede andre om at bære deres vidnesbyrd. Oplysninger om de kilder, der citeres i denne bog Lærdommene i denne bog er direkte citater fra præsident Joseph Fielding Smiths taler, artikler, bøger, breve og dagbøger. De oprindelige kilder på engelsk spænder over en lang periode, og i oversættelsen har man forsøgt at bibeholde sproget, medmindre det af hensyn til læsbarheden har været nødvendigt at foretage redaktionelle eller typografiske ændringer. Præsident Smith brugte også ofte de engelske ord for mand eller mænd i betydningen alle mennesker, både mænd og kvinder. Han brugte ofte stedordene han, hans og ham som henvisning til begge køn. Det var almindeligt sprogbrug på hans tid. Trods denne forskel på den tids og vor tids sprogbrug gælder præsident Smiths lærdomme både kvinder og mænd. VIII

10 Historisk oversigt Følgende tidstavle giver en kortfattet, historisk oversigt over præsident Joseph Fielding Smiths liv og lærdomme, som findes i denne bog. 19. juli 1876 Fødes i Salt Lake City i Utah som søn af Julina Lambson Smith og Joseph F. Smith. 19. juli 1884 Døbes og bekræftes af sin far. Får sin første Mormons Bog af sin far. 6. april 1893 Deltager ved indvielsen af templet i Salt Lake City Modtager Det Melkisedekske Præstedømme og sin tempelbegavelse. 26. april 1898 Bliver gift med Louie Emily Shurtliff i templet i Salt Lake City. Maj 1899 til juli 1901 Tjener som fuldtidsmissionær i England til 1910 Tjener i mange kirkekaldelser heriblandt som præsident for et præstedømmekvorum, som medlem af hovedbestyrelsen i Unge Mænds Gensidige Uddannelsesforening, som højrådsmedlem og som medlem af en kirkekomité, der havde til opgave at udarbejde materialer til at forsvare Kirken. Oktober 1901 Begynder at arbejde på Kirkens historikers kontor. IX

11 Historisk oversigt 1902 Udgiver et hæfte om slægtshistorie, der hedder Asael Smith of Topsfield, Massachusetts, with Some Account of the Smith Family. Dette er den første af hans mange udgivelser, der inkluderer 25 bøger og talrige artikler i Kirkens blade og tidsskrifter. 8. april 1906 Opretholdes ved generalkonferencen som assistent til Kirkens historiker en kaldelse han har indtil marts marts 1908 Louie Shurtliff Smith dør efter at have været alvorlig syg i forbindelse med sin tredje graviditet. 2. november 1908 Bliver gift med Ethel Georgina Reynolds i templet i Salt Lake City. 7. april 1910 Bliver ordineret til apostel af sin far. Oktober 1918 Nedskriver en åbenbaring om forløsningen af de døde, som bliver dikteret af hans far, der på det tidspunkt er Kirkens præsident. Denne åbenbaring findes nu i Lære og Pagter januar 1919 Udpeges til rådgiver i tempelpræsidentskabet i templet i Salt Lake City en stilling han har indtil marts 1921 Udnævnes til Kirkens historiker en stilling han har indtil Udnævnes til præsident for the Genealogical Society of Utah en stilling han har indtil august 1937 Ethel Reynolds Smith dør efter at have været syg i fire år. 12. april 1938 Bliver gift med Jessie Ella Evans i templet i Salt Lake City. X

12 Historisk oversigt Maj til november 1939 På en særlig opgave i Europa sammen med Jessie, hvor de besøger England, Skotland, Holland, Belgien, Frankrig, Schweiz, Italien, Sverige, Norge, Danmark, Tjekkoslovakiet, Østrig og Tyskland. Leder evakueringen af alle amerikanske missionærer fra Europa, da Anden Verdenskrig bryder ud. 8. juni 1945 Kaldes til at tjene som præsident for templet i Salt Lake City en stilling han har indtil oktober 1950 Indsættes som fungerende præsident for De Tolv Apostles Kvorum. 9. april 1951 Opretholdes som præsident for De Tolv Apostles Kvorum. Juli til august 1955 På en særlig opgave i Asien sammen med Jessie. Indvier Guam, Korea, Okinawa og Filippinerne til forkyndelse af evangeliet. September 1958 Deltager ved indvielsen af templet i London i England. Oktober 1960 til januar 1961 Maj 1963 September 1963 Besøger sammen med Jessie kirkeledere og missionærer i Central- og Sydamerika. Leder nedsætningen af hjørnestenen i templet i Oakland i Californien. Indvier Pioneer Monument i Kansas City i Missouri og Liberty Jail Historic Site i Liberty i Missouri. 29. oktober 1965 Kaldes til at tjene som rådgiver i Det Første Præsidentskab under ledelse af præsident David O. McKay. XI

13 Historisk oversigt 18. januar 1970 Bliver seniorapostel og præsiderende leder af Kirken, da præsident David O. McKay dør. 23. januar 1970 Indsættes som præsident for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. 6. april 1970 Opretholdes som præsident for Kirken til generalkonferencen. 3. august 1971 Jessie Evans Smith dør august 1971 Præsiderer ved Kirkens første områdekonference, der bliver afholdt i Manchester i England. 18. januar 1972 Beder indvielsesbønnen i templet i Ogden i Utah. 9. februar 1972 Præsiderer ved indvielsen af templet i Provo i Utah. Han har skrevet indvielsesbønnen, men beder præsident Harold B. Lee om at bede bønnen. 2. juli 1972 Dør i Salt Lake City i Utah 17 dage før sin 96. fødselsdag. XII

14 Joseph Fielding Smiths liv og tjenestegerning Præsident Joseph Fielding Smith»brugte tre storslåede ord, som jeg aldrig skal glemme,«husker præsident Gordon B. Hinckley. Disse ord var»oprigtig og trofast«. Præsident Hinckley sagde:»i sine taler, i sine private samtaler, og i sine bønner til Herren bad han om, at vi måtte være oprigtige og trofaste.«1 Præsident Thomas S. Monson fortæller om et lignende minde:»selv i en fremskreden alder bad han altid: Må vi være oprigtige og trofaste til enden. «2»Oprigtig og trofast.«for præsident Joseph Fielding Smith var dette mere end en ofte gentaget vending. Det var et inderligt udtryk for hans håb for alle folk. Det var også en beskrivelse af hans liv, fra hans barndom til hans tjeneste som præsident for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige.»Et barn i kraft af et løfte«joseph Fielding Smith»blev født i kraft af et løfte,«sagde ældste Bruce R. McConkie fra De Tolv Apostles Kvorum. Ældste McConkie, der var præsident Smiths svigersøn, forklarede, at Julina Lambson Smith»havde tre døtre, men ingen sønner, så hun gik til Herren, og ligesom Hanna i gammel tid aflagde [hun et] løfte (1 Sam 1:11). Hendes løfte var: At hvis Herren ville give hende en søn, så ville hun gøre alt, hvad der stod i hendes magt for at hjælpe ham til at gøre Herren og sin far ære. Herren hørte hendes bønner og hun holdt sit løfte til ham.«3 Den 19. juli 1876 bød Julina og hendes mand Joseph F. Smith en nyfødt dreng velkommen til deres familie. De navngav ham Joseph Fielding Smith jun. efter hans far. Joseph Fielding Smith blev født ind i en familie, der var rig på tro, tjeneste og lederskab. Hans farfar, Hyrum Smith, var profeten Joseph Smiths bror og et tappert vidne om evangeliets gengivelse. 1

15 Joseph Fielding Smiths liv og tjenestegerning Joseph Fielding Smiths forældre, præsident Joseph F. Smith og Julina Lambson Smith 2

16 Joseph Fielding Smiths liv og tjenestegerning Herren udpegede Hyrum til at være»profet og seer og åbenbarer for [sin] kirke«og sagde, at Hyrums navn»må holdes i ærefuld erindring fra slægtled til slægtled for evigt og altid«(l&p 124:94, 96). Hyrum beseglede sammen med sin bror Joseph sit vidnesbyrd med sit blod, da en pøbel lod dem lide martyrdøden den 27. juni 1844 (se L&P 135). Joseph Fielding Smiths far, Joseph F. Smith, bar allerede som barn store byrder. Hyrum og Mary Fielding Smiths førstefødte var fem år gammel, da hans far led martyrdøden, og ni år gammel, da han hjalp sin mor, der var enke, med at føre hendes vogn fra Nauvoo i Illinois til Salt Lake-dalen. Han tjente senere som missionær og som medlem af De Tolv Apostles Kvorum. Han var rådgiver i Det Første Præsidentskab, da hans søn Joseph blev født. Fra den 17. oktober 1901 til den 19. november 1918 tjente han som Kirkens præsident. Joseph Fielding Smiths mor, Julina Lambson Smith, var medlem af en af de første pioner-familier, der ankom til Salt Lake-dalen. Fra hun var ni år gammel, boede hun hos sin onkel George A. Smith, der på det tidspunkt var medlem af De Tolv Apostles Kvorum, og sin tante Bathsheba W. Smith. (Ældste Smith tjente senere som første rådgiver i Det Første Præsidentskab under præsident Brigham Young, og søster Smith tjente senere som Hjælpeforeningens hovedpræsident). Som voksen var Julina en hengiven hustru og mor og et pligtopfyldende medlem af Hjælpeforeningen. Hun var kendt for sin medfølelse og evner som jordemor. Hun bragte»næsten børn til verden«og tog sig af mødrene. 4 Fra oktober 1910 til april 1921 tjente hun som andenrådgiver i Hjælpeforeningens hovedpræsidentskab. Arbejde og leg som ung mand Joseph lærte at arbejde i en ung alder. Hans familie ejede en gård i Taylorsville i Utah, omkring 16 kilometer fra deres hjem, hvor han og hans brødre hjalp med at vande, høste hø og tage sig af besætningen. Derhjemme havde familien en stor køkkenhave, flere frugttræer, tre lange rækker med vindruer, en flok høns, tre køer og nogle heste. Præsident Joseph F. Smith praktiserede flerkoneri, så familien havde mange munde at mætte og mange hænder til at 3

17 Joseph Fielding Smiths liv og tjenestegerning hjælpe med arbejdet. Da Joseph Fielding Smith var en af de ældste sønner i den store familie, fik han nogle ansvar, der normalt ville blive givet til en voksen. Udover disse ansvar, så fulgte han altid med i skolen. Josephs første arbejde uden for hjemmet og familiens gård var sammen med sin mor. Han kørte ofte hestevognen for at hjælpe hende med sine pligter som jordemor. Sidst i sine teenageår fik han arbejde hos Zion s Cooperative Mercantile Institution (ZCMI), hvor dagene var lange og fysisk hårde. Han mindedes senere:»jeg arbejdede hele dagen som en hest med at bære sække med mel, sukker, skinke og bacon på min ryg, og når det blev aften, var jeg helt udmattet. Jeg vejede 68 kilo, men syntes ikke, at det var noget særligt at løfte 90-kilo sække på skulderen.«5 For at opveje de hårde pligter fandt Joseph også tid til at lege. Han og hans søskende kunne godt lide at lege ved huset om aftenen, hvor de gemte sig mellem vindruerankerne»især når vindruerne var modne.«6 Han elskede også at spille baseball. Hver menighed havde et organiseret baseballhold, og han holdt af den venskabelige konkurrence. Studium af skriften og åndelig vækst Selvom baseball var vigtigt for den unge Joseph Fielding Smith, så forlod han nogle gange spillet tidligere på grund af en interesse, der var endnu vigtigere for ham. I sådanne stunder kunne man finde ham alene»på høloftet eller i skyggen af et træ for at fortsætte sin læsning«af Mormons Bog. 7»Så langt tilbage, som jeg kan huske,«har han senere sagt,»fra det tidspunkt, hvor jeg lærte at læse, har jeg fået mere glæde og større tilfredsstillelse af at studere skrifterne og læse om Herren Jesus Kristus og profeten Joseph Smith og det værk, der er blevet udført for menneskehedens frelse, end fra alt andet i hele verden.«8 Han tillagde sig en vane med personligt studium af evangeliet, da han modtog sin første Mormons Bog som otte-årig. Han læste ivrigt standardværkerne og Kirkens udgivelser. Han medbragte en lommeudgave af Det Nye Testamente, så han kunne læse i frokostpausen, og mens han gik til og fra sit arbejde hos ZCMI. 4

18 Joseph Fielding Smiths liv og tjenestegerning Den unge Joseph Fielding Smith forlod nogle gange baseballkampene lidt tidligere, så han kunne læse Mormons Bog på familiens høloft. Vedholdende og ihærdigt øgede han styrken af sit vidnesbyrd om det gengivne evangelium. Men Josephs åndelige vækst var ikke begrænset til stille, personligt studium. Han deltog trofast i Kirkens møder og klasser og han modtog præstedømmets ordinancer og velsignelser. Han var især draget mod templet. Da han blev født, havde templet i Salt Lake City været under opførelse i 23 år.»gennem sin ungdom havde Joseph med stor interesse fulgt de daglige fremskridt i opførelsen af dette storslåede bygningsværk. Han havde set de sidste af de store granitsten blive bragt med toget fra stenbruddet [Han] havde set de majestætiske spir tage endelig form [Han sagde:] Jeg plejede at tænke på, om jeg ville leve længe nok til at se templet færdiggjort. «9 Den 6. april 1893 deltog Joseph i den første indvielsessession af templet i Salt Lake City. Præsident Wilford Woodruff, Kirkens fjerde præsident, præsiderede ved sessionen og bad indvielsesbønnen. 5

19 Joseph Fielding Smiths liv og tjenestegerning Siddende på forhøjningen til venstre for præsident Woodruff var hans andenrådgiver, præsident Joseph F. Smith. Da Joseph Fielding Smith var 19 år gammel, modtog han sin patriarkalske velsignelse. Velsignelsen, der blevet givet af hans onkel John Smith, der da tjente som Kirkens patriark, øgede Josephs åndelige styrke yderligere. Joseph fik at vide:»det er dit privilegium at opnå en høj alder, og det er Herrens vilje, at du skal blive en mægtig mand i Israel Det vil blive din opgave at sidde i råd med dine brødre og præsidere blandt folket. Det bliver også din opgave i din tjeneste at rejse meget herhjemme og i udlandet, over land og vand. Og jeg siger til dig, løft dit hoved, opløft din stemme uden frygt eller partiskhed i alt som Herrens Ånd vil tilskynde dig, og Herrens velsignelser skal hvile over dig. Hans ånd skal lede dit sind og gøre dig i stand til at tale med overbevisning, så du skal gøre de ugudelige til skamme og regne de ugudeliges råd for intet.«10 Senere det år, efter hans 20-års fødselsdag, modtog han nye muligheder for at tjene og vokse åndeligt. Han blev ordineret til ældste i Det Melkisedekske Præstedømme og han modtog sin tempelbegavelse. I slutningen af sit liv, da han tjente som Kirkens præsident, sagde han:»hvor er jeg taknemlig for, at jeg bærer det hellige præstedømme. Jeg har alle mine dage forsøgt at højne min kaldelse i præstedømmet og håber at holde ud til dette liv ender og nyde fællesskabet med de trofaste hellige i det næste liv.«11 Kurmageri og ægteskab Som ung hjalp Joseph Fielding Smith med at forsørge sin familie, han studerede evangeliet og forberedte sig til præstedømmets velsignelser. Hans anstrengelser blev bemærket af en ung kvinde ved navn Louie Shurtliff. Louie, hvis forældre boede i Ogden i Utah, kom for at bo hos familien Smith, så hun kunne gå på University of Utah, som på det tidspunkt lå lige over for familien Smiths hjem. Til at starte med var Joseph og Louies forhold ikke mere end et formelt venskab, men det udviklede sig gradvist til et romantisk forhold. Da parret ikke havde så mange penge, så var deres samvær 6

20 Joseph Fielding Smiths liv og tjenestegerning hovedsageligt begrænset til at læse sammen i familiens stue, tale sammen, gå ture og deltage i kirkeaktiviteter. Joseph nød også at høre Louie spille på klaver. Af og til så de en forestilling i det lokale teater. Ved slutningen af Louies andet år på universitetet havde deres kurmageri udviklet sig til kærlighed så meget, at Joseph en eller to gange cyklede 160 kilometer frem og tilbage ad ujævne grusveje for at besøge hende i Ogden, da skolen var lukket. 12 Til sidst talte Louie og Joseph om ægteskab. Der var dog et spørgsmål, de funderede over: Ville Joseph blive kaldet til at tage på mission? På den tid henvendte unge mænd og kvinder, der ønskede at tage på mission, sig ikke til biskoppen for at blive indstillet til et sådant kald. Kaldet til at tage på mission skete udelukkende gennem Kirkens præsidents kontor. En ung mand vidste aldrig, hvornår han kunne finde en missionærkaldelse i postkassen. Louie færdiggjorde universitet i foråret 1897 og flyttede hjem til sine forældre i Ogden. Et år senere, da der tilsyneladende ikke var nogen missionærkaldelse på vej, besluttede parret sig for at blive gift. Som Joseph senere sagde:»jeg overtalte hende til at flytte, og den 26. april 1898 tog vi til templet i Salt Lake City og blev viet for tid og al evighed af min far præsident Joseph F. Smith.«13 Joseph og Louie boede i starten af deres ægteskab i en lille lejlighed i familien Smiths hjem. Han fulgte kaldet om at tage på mission I Kirkens tidlige dage blev gifte mænd ofte kaldet til at tage på fuldtidsmission, så Joseph og Louie blev ikke overrasket, da en missionærkaldelse underskrevet af præsident Lorenzo Snow ankom med posten den 17. marts Men Joseph blev måske noget overrasket over hans tildelte missionsområde. Før han modtag kaldet, havde han en samtale med præsident Franklin D. Richards, præsident for De Tolv Apostles Kvorum, om muligheden for at modtage en missionærkaldelse. Joseph mindedes senere:»[han] spurgte mig, hvor jeg gerne ville hen. Jeg fortalte ham, at jeg ikke foretrak noget sted frem for et andet, men ville tage derhen, hvor jeg blev sendt. Men han sagde: Der må være et sted, hvor du vil foretrække at 7

21 Joseph Fielding Smiths liv og tjenestegerning Ældste Joseph Fielding Smith som fuldtidsmissionær komme til. Jeg sagde: Jeg vil foretrække at komme til Tyskland. Så de sendte mig til England!«14 Louie besluttede sig for at bo hos sine forældre, mens Joseph var væk. Hun følte, at det ville hjælpe hende til at udholde ensomheden ved at være adskilt fra sin mand. Og så kunne hun arbejde i sin fars forretning og tjene penge til at understøtte Josephs mission. 15 Den 12. maj 1899, en dag før ældste Smith skulle af sted, modtog han og andre missionærer undervisning fra præsident Joseph F. Smith, ældste George Teasdale og ældste Heber J. Grant fra De Tolv Apostles Kvorum. Det var al den undervisning, de modtog, inden de tog af sted som fuldtidsmissionærer. Ved dette møde modtog hver missionær et officielt missionærcertifikat. Ældste Smiths lød:»dette bekræfter, at bæreren ældste Joseph F. Smith jun. er et trofast medlem af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige og er blevet 8

22 Joseph Fielding Smiths liv og tjenestegerning behørigt udpeget af generalautoriteter fra denne Kirke til at tage på mission til Storbritannien for at prædike evangeliet og forrette alle de ordinancer, der hører til dette embede. Og vi indbyder alle mennesker til at give agt på hans belæringer og råd, da han er en Guds mand, der er sendt for at åbne døren til livet og frelsen og til at hjælpe ham på hans rejse med hvad, han end behøver. Og vi beder Gud den evige Fader om at velsigne ældste Smith og alle, der modtager ham og støtter ham, med himlens og jordens velsignelser for tid og al evighed. I Jesu Kristi navn. Amen. Underskrevet i Salt Lake City i Utah den 12. maj 1899 på vegne af nævnte kirke. Lorenzo Snow, George Q. Cannon, Jos. F. Smith, Det Første Præsidentskab.«16 Den næste dag samledes familien derhjemme for at sige farvel til Joseph og en ældre bror, der også var blevet kaldet til at tjene i England. Men der var et af familiens medlemmer, der ikke var til stede. Josephs yngre søster Emily gemte sig, da hun skammede sig over noget, hun havde gjort nogle år tidligere. Før Joseph og Louie blev gift, havde Joseph nogle gange sendt Emily og andre af de små børn tidligt i seng, så han kunne være alene sammen med sin kæreste. Emily syntes, at det var uretfærdigt, og frustreret havde hun ofte bedt om, at Herren ville sende hendes bror væk på mission. Nu, da han virkelig tog af sted, følte hun sig skyldig over den rolle, hun måske havde spillet i hans afsked. 17 Joseph og Louie vidste, at kaldet til at tjene i England var kommet fra Herren. Joseph var ivrig efter at gøre sin pligt, og Louie var glad for, at hendes mand tog på mission, men begge kæmpede med tanken om, at de skulle være adskilt. Da tiden for, at ældste Smith skulle af sted til togstationen,»prøvede Louie at være tapper, prøvede at undgå, at Joseph så hende græde. Men det var svært at skjule røde øjne. Og Joseph havde allerede hjemve bare ved tanken om at tage af sted, så han havde ikke lyst til at tale med nogen Der var en klump i Josephs hals, da han stoppede ved hoveddøren i det gamle hus på First North Street og kyssede alle hans kære farvel. Mor, far, brødre, søstre, tanter og til allersidst Louie. Farvel Louie, min skat. Gud velsigne dig og passe på dig. «18 9

23 Joseph Fielding Smiths liv og tjenestegerning Han sår evangeliets frø i England Fra det øjeblik ældste Smiths tog ukomfortabelt og fyldt med tobaksrøg forlod stationen, dedikerede han sig til sin mission. Hans dagbogsnotater og de breve, han sendte og modtog, afslører de vanskeligheder, han stod over for som missionær, og den tro og dedikation, han håndterede dem med. Ved slutningen af sin første dag som missionær i England skrev han i sin dagbog:»dette har været en meget vigtig dag i mit korte liv. Jeg kom hjemmefra for mindre end en måned siden med det formål at prædike vor Herres evangelium I dag har jeg været ude at opsøge mennesker og uddelte 25 brochurer. Det er første gang, at jeg har prøvet denne slags arbejde, og det falder mig ikke særlig let Jeg bar mit vidnesbyrd for verden for første gang i dag, men vil være i stand til at gøre det bedre. Med Herrens hjælp vil jeg gøre hans vilje, som jeg er kaldet til.«19 Da hans far sendte ham nogle få dollars til nødvendigheder, svarede han:»jeg vil passe meget på de midler, du har sendt. Jeg bruger ikke nogen penge, medmindre der er en god grund til det.«han fortalte også sin far om sin beslutsomhed om at lære og undervise i evangeliet:»jeg er her for at prædike evangeliet, og jeg håber, at jeg vil være i stand til at gøre det godt Det er mit ønske at forbedre mit sind og mine evner, mens jeg er her, så jeg altid kan gøre nytte i livet Jeg ønsker at gøre alting rigtigt, og intet giver mig større glæde end at lære noget om evangeliet. Jeg ønsker at blive mere bekendt med det og opnå visdom.«20 Præsident Joseph F. Smith skriver følgende rosende ord i et brev til ældste Joseph Fielding Smith:»Jeg kan godt lide din holdning, jeg tror på din retskaffenhed, og jeg glæder og fryder mig over dig. Jeg ønsker, at du udvikler visdom, evnen til at dømme velovervejet og tålmodighed såvel som Helligånden og kærligheden til Gud.«21 Louies far, Lewis Shurtliff, udtrykte også sin tiltro til ældste Smith:»Jeg har altid følt, at du vil tjene ærefuldt på en mission og opnå erfaring, der vil forberede dig til den høje stilling, som du er bestemt til at udfylde i fremtiden.«22 10

Indledning. Personligt studium. Undervisning baseret på denne bog

Indledning. Personligt studium. Undervisning baseret på denne bog Teksten er den del af: Wilford Woodruff Indledning Oprettet: 19. december 2005 Det Første Præsidentskab og De Tolv Apostles Kvorum har ladet serien Kirkens præsidenters lærdomme udarbejde for at hjælpe

Læs mere

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM HVAD ER JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium er vor himmelske Faders plan for hans børns lykke og frelse*. Det kaldes Jesu Kristi evangelium, fordi Jesu Kristi forsoning

Læs mere

Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn

Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn Oprettet: 14. december 2005 Vi høster mange velsignelser, når vi beder flittigt individuelt og sammen med familien.

Læs mere

hjælpekilder Skrifterne...2 Generalkonference...2 Tidsskrifter...3 Musik...3 Evangelisk kunst...3 Bøger, hæfter og brochurer...4 Slægtshistorie...

hjælpekilder Skrifterne...2 Generalkonference...2 Tidsskrifter...3 Musik...3 Evangelisk kunst...3 Bøger, hæfter og brochurer...4 Slægtshistorie... Evangeliske hjælpekilder til hjemmet Skrifterne...2 Generalkonference...2 Tidsskrifter...3 Musik...3 Evangelisk kunst...3 Bøger, hæfter og brochurer...4 Slægtshistorie...6 Missionering...6 Hjælp til studium

Læs mere

De svage og ringe i Kirken

De svage og ringe i Kirken Præsident Boyd K. Packer, Fungerende præsident for De Tolv Apostles Kvorum De svage og ringe i Kirken Oprettet: oktober 2007 Intet medlem i Kirken bliver af Herren betragtet som mere eller mindre end andre.

Læs mere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Oprettet: 14. december 2005 Vi opretholder Kirkens autoriteter ved at bede for dem, følge deres inspirerede

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd

Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd Oprettet: 14. december 2005 Når vi efterlever Jesu Kristi evangelium, vokser vi i kundskaben om sandheden, og vores

Læs mere

DEN GRUNDLÆGGENDE ENHEDS PROGRAMVEJLEDNING

DEN GRUNDLÆGGENDE ENHEDS PROGRAMVEJLEDNING DEN GRUNDLÆGGENDE ENHEDS PROGRAMVEJLEDNING Inhold Indledning til Den Grundlæggende Enheds Program 2 De fem elementer i Den Grundlæggende Enheds Program 3 1. Organisation 3 2. Mødesteder 4 3. Kursusmaterialer

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Præsident Boyd K. Packer - Fungerende præsident for De Tolv Apostles Kvorum

Præsident Boyd K. Packer - Fungerende præsident for De Tolv Apostles Kvorum Teksten er den del af: Tro mod sandheden Præsident Boyd K. Packer - Fungerende præsident for De Tolv Apostles Kvorum Hjælpeforeningen Søstre, I må gå fra at mene, at I bare deltager i Hjælpeforeningen

Læs mere

Der kommer et helligt lys i vore øjne og vores ansigt, når vi har et personligt forhold til vor kærlige himmelske Fader og hans Søn.

Der kommer et helligt lys i vore øjne og vores ansigt, når vi har et personligt forhold til vor kærlige himmelske Fader og hans Søn. Præsident James E. Faust, Andenrådgiver i Det Første Præsidentskab Lyset i deres øjne Oprettet: 23. september 2007 Der kommer et helligt lys i vore øjne og vores ansigt, når vi har et personligt forhold

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4.

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Bruger Side 1 17-05-2015 Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Dåbsvandet drypper fra barnets isse, og bedsteforældre blinker med våde øjne. Glæde og stolthed, slægtens og familiens nye

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Kapitel 4: Det hellige præstedømmes magt og myndighed

Kapitel 4: Det hellige præstedømmes magt og myndighed Teksten er den del af: Wilford Woodruff Kapitel 4: Det hellige præstedømmes magt og myndighed Oprettet: 21. december 2005 Gud overdrager præstedømmet til sit folk til deres velsignelse og ophøjelse. Fra

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Kapitel 5 - Trøst i dødens stund

Kapitel 5 - Trøst i dødens stund Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 5 - Trøst i dødens stund Oprettet: 14. december 2005 Vor himmelske Faders fred og trøst kan have en helende virkning for alle, som sørger over deres kæres

Læs mere

Lærdomme og læresætninger i Mormons Bog De studerendes læsemateriale

Lærdomme og læresætninger i Mormons Bog De studerendes læsemateriale Lærdomme og læresætninger i Mormons Bog De studerendes læsemateriale Religion 275 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah Kommentarer og rettelser påskønnes. Send kommentarer,

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Studie 12 Menigheden 67

Studie 12 Menigheden 67 Studie 12 Menigheden 67 Åbningshistorie Før- og efter-billeder kan somme tider virke meget overbevisende. På et tidspunkt bladrede jeg i et ugeblad nede i supermarkedet, efter først at have kigget efter,

Læs mere

Kapitel 9 - Glæden ved missionering

Kapitel 9 - Glæden ved missionering Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 9 - Glæden ved missionering Oprettet: 14. december 2005 Der påhviler os et stort ansvar for at forkynde Jesu Kristi evangelium. Opfylder vi denne pligt, vil

Læs mere

Jesus Kristus og det evigtvarende evangelium De studerendes læsemateriale

Jesus Kristus og det evigtvarende evangelium De studerendes læsemateriale Jesus Kristus og det evigtvarende evangelium De studerendes læsemateriale Religion 250 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah Kommentarer og rettelser påskønnes. Send

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Kapitel 21 - Ær sabbatten og nadveren

Kapitel 21 - Ær sabbatten og nadveren Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 21 - Ær sabbatten og nadveren Oprettet: 16. december 2005 Dagen efter at præsident Young kom til Salt Lake-dalen talte han kort til pionerlejren om at holde

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække Salmer DDS 318: Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt rige DDS

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og Tekster: Es 40,1-8, 2 Kor 4,5-10, Luk 1,67-80 Salmer: 644 Skyerne gråne, 88 Hør det, Zion, 644 Aldrig er jeg (mel. Berggreen), 80 Tak og ære, 438 Hellig, 79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud

Læs mere

Man kan kun se rigtigt, med hjertet!

Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Mark 2,1-12 Salmer: 3-31-423-667-439/412-587 Kollekt: Johansen, s. 155 Som vintergrene i afmagt rækker mod dagens rum, ber vi om glæde og lys fra Guds evangelium I

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26. 26-06-2016 side 1 Prædiken til 5. s. e. trinitatis 2016. Tekst. Matt. 16,13-26. Den tyske forfatter og præst Wilhelm Busch skriver fra nazitidens Tyskland. Det var i 1934, da nazisterne slog til lyd for,

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 102 Åbningshistorie Det lille, runde morgenmadsbord var fanget midt mellem det vrede par. Selv om der kun var en meter imellem dem, virkede det som om, de kiggede på hinanden

Læs mere

Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den

Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den 21.5. 2017 Beder I faderen om noget i mit navn, skal han give jer det. At bede i Jesu navn er ikke bare et tomt mantra, det er at bede i troen

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Salmer; 403, 221, 218/ 248, 234, 634 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Korsvar Om aftenen den samme dag,

Læs mere

Studie. De tusind år & syndens endeligt

Studie. De tusind år & syndens endeligt Studie 15 De tusind år & syndens endeligt 83 Åbningshistorie Der, hvor jeg boede som barn, blev det en overgang populært at løbe om kap i kvarteret. Vi have en rute på omkring en kilometer i en stor cirkel

Læs mere

Hvad vil du da svare? Hvad svarer du, hvis nogen spørger dig: Hvem er du?

Hvad vil du da svare? Hvad svarer du, hvis nogen spørger dig: Hvem er du? Forestil dig, at du møder en person, som intet kender til dig. Forestil dig, at den person spørger dig, hvem du er. Hvad vil du da svare? Hvad svarer du, hvis nogen spørger dig: Hvem er du? Fortæller du,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Jeg er taknemlig for at være samlet

Jeg er taknemlig for at være samlet kraft at gå standhaftigt på Frelserens velsignede vej for det er begyndelsen til visdom, når vi ser os selv klart. Når vi gør det, vil vores gavmilde Gud lede os ved hånden og give os svar på vore bønner;

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE I tirsdags lige efter påske, stod jeg og ventede på toget på Ålborg Station. Jeg havde forinden gået igennem Kildeparken og set en flok dranker

Læs mere

Prædiken til sidste søndag efter trinitatis, Matt 11,25-30. 2. tekstrække

Prædiken til sidste søndag efter trinitatis, Matt 11,25-30. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 23. november 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til sidste søndag efter trinitatis, Matt 11,25-30. 2. tekstrække Salmer DDS 413: Vi kommer, Herre, til dig ind DDS 380:

Læs mere

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Evige Gud, vor Far i Himlen hold vore døde i dine gode hænder og tag imod vore nyfødte, så at de erfarer, at de altid bliver ledet af din hånd nu og i evighed.

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 15-11-2015 Prædiken til 24.s.e.trinitatis 2015. Prædiken til 24.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Matt. 9,18-26..

Lindvig Osmundsen Side 1 15-11-2015 Prædiken til 24.s.e.trinitatis 2015. Prædiken til 24.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Matt. 9,18-26.. Lindvig Osmundsen Side 1 15-11-2015 Prædiken til 24.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Matt. 9,18-26.. Det var sådan lidt underligt at vælge første salme til gudstjenesten i dag. Jeg skulle måske have

Læs mere

Mormons Bog: Endnu et vidne om Jesus Kristus - Tydelige og ypperlige ting

Mormons Bog: Endnu et vidne om Jesus Kristus - Tydelige og ypperlige ting Præsident Boyd K. Packer, Fungerende præsident for De Tolv Apostles Kvorum Mormons Bog: Endnu et vidne om Jesus Kristus - Tydelige og ypperlige ting Oprettet: 25. september 2007 Mormons Bog er en uendelig

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt.

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt. 1 Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker Om jeg så tælles blandt de i klogeste i vores samfund, har indsigt i jura og økonomi, kender kunst og kultur og forstår svære

Læs mere

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 1 7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Denne solbeskinnede

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige.

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige. Søndag d. 10. maj 2015, kl. 10.00, Gottorp Slots Kirke, Slesvig 5. s. e. påske, Johs. 16, 23b-28 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil bede Jer rejse Jer og høre evangeliet til i dag,

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014 Kl. 10.00 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tinglev Kirke Tema: Hvile hos Jesus Salmer: 403, 380, 603; 277, 430 403, 666; 66, 431 Evangelium: Matt. 11,25-30 Jesus priser sin himmelske far, fordi han har åbenbaret

Læs mere

Studie. Kirken & dens mission

Studie. Kirken & dens mission Studie 21 Kirken & dens mission 116 Åbningshistorie Seks personer stod tavse og kiggede på, da han i fuld fart kørte fra gerningsstedet. To kvinder var på vej ud af et stormagasin med tunge indkøbsposer

Læs mere

i deres spil. tabte kampe.

i deres spil. tabte kampe. Fjerde søndag efter trinitatis 13.juli 2014. Domkirken 10: 743 Nu rinder solen op, 598 O Gud, 306 O Helligånd, 710 Kærlighed til fædrelandet, 752 Morgenstund, Nadver: 377 I Herrens udvalgte. Gråbrødre

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

PRÆSTEDØMME- OG -HJÆLPEORGANISATIONS- LEDERENS

PRÆSTEDØMME- OG -HJÆLPEORGANISATIONS- LEDERENS PRÆSTEDØMME- OG -HJÆLPEORGANISATIONS- LEDERENS V E J L E D N I N G PRÆSTEDØMME- OG -HJÆLPEORGANISATIONS- LEDERENS V E J L E D N I N G Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Indhold Indledning

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Kirkens historie. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige - www.mormon.dk. Oprettet: 31. oktober 2003

Kirkens historie. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige - www.mormon.dk. Oprettet: 31. oktober 2003 Kirkens historie Oprettet: 31. oktober 2003 På denne side findes links til den dansksprogede del af www.mormon.org, hvor der findes detaljeret og dybtgående information om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Studie 12 Menigheden 68

Studie 12 Menigheden 68 Studie 12 Menigheden 68 Åbent spørgsmål Enten/eller Er formålet med menigheden at støtte medlemmernes åndelige vækst, eller at tjene samfundet i kristen kærlighed? Set fra dit synspunkt, hvilken ville

Læs mere

FAMILIE V E J L E D N I N G

FAMILIE V E J L E D N I N G FAMILIE V E J L E D N I N G FAMILIE V E J L E D N I N G Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah 1992, 1999, 2001, 2006 Intellectual Reserve, Inc. Alle rettigheder forbeholdes

Læs mere

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Herre, vær os nær, når vi sørger. Vær os nær, når vi skal tage os af vore spæde. Vær os nær, når vi lever. Vær os nær, når vi dør. AMEN Det lille barn er

Læs mere

Kapitel 14 - Evangeliets uddelinger

Kapitel 14 - Evangeliets uddelinger Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 14 - Evangeliets uddelinger Oprettet: 16. december 2005 Gud oprettede og belærte om sit evangelium i begyndelsen, åbenbarede det påny i forskellige uddelinger,

Læs mere

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 1 3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Læs mere

ÅNDENS GAVER MOD DE HÅRDE TIDER

ÅNDENS GAVER MOD DE HÅRDE TIDER ÅNDENS GAVER MOD DE HÅRDE TIDER Ældste Henry B. Eyring De Tolv Apostles Kvorum CES-foredrag for unge voksne 10. september 2006 Brigham Young University Jeg er taknemlig for den smukke musik og for Ånden,

Læs mere

Hvad sidste dages hellige kvinder er bedst til: At stå fast og urokkelig

Hvad sidste dages hellige kvinder er bedst til: At stå fast og urokkelig Julie B. Beck, Hjælpeforeningens hovedpræsident Hvad sidste dages hellige kvinder er bedst til: At stå fast og urokkelig Oprettet: oktober 2007 Vi må stå fast og urokkeligt med hensyn til tro, stå fast

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn.

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn. Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn. (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

Omsluttet af hans kærligheds arme

Omsluttet af hans kærligheds arme Præsident Gordon B. Hinckley Omsluttet af hans kærligheds arme Oprettet: 19. september 2007 Det er den bedste kvindeorganisation i hele verden. Den har guddommelig oprindelse. Mine kære søstre, hvilken

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2016. Tekst. Matt. 19,16-26. Et fint menneske mødte Jesus, men gik bedrøvet bort. Der var noget han ikke kunne slippe fri af. Men før vi skal se mere på den rige unge

Læs mere

Allehelgen. Salmevalg. 732: Dybt hælder året 571: Den store hvide flok 551: Der er en vej, som vi alle går alene 729: Nu falmer skoven

Allehelgen. Salmevalg. 732: Dybt hælder året 571: Den store hvide flok 551: Der er en vej, som vi alle går alene 729: Nu falmer skoven Allehelgen Salmevalg 732: Dybt hælder året 571: Den store hvide flok 551: Der er en vej, som vi alle går alene 729: Nu falmer skoven Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus Jesus sagde:

Læs mere

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret 2015 Mt. 25, 31-46. Salmer: 733, 260, 274, 319, 732

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret 2015 Mt. 25, 31-46. Salmer: 733, 260, 274, 319, 732 Prædiken til sidste søndag i kirkeåret 2015 Mt. 25, 31-46 Salmer: 733, 260, 274, 319, 732 Han hed, nej, det er lige meget hvad han hed. Lad os derfor kalde ham, Thomas. En dag ringede Thomas og bad om

Læs mere

Allehelgens dag,

Allehelgens dag, Allehelgens dag, 3.11.2013. Domkirken: 732 Dybt hælder året, 571 Den store hvide (prædiken, navneoplæsning, motet), 549 Vi takker dig, 754 Se nu stiger. Nadver: 573 Helgen her Gråbrødre: 732, 571, 549,

Læs mere

Vores hellige embede i præstedømmet

Vores hellige embede i præstedømmet Præsident Thomas S. Monson, Førsterådgiver i Det Første Præsidentskab Vores hellige embede i præstedømmet Oprettet: 23. september 2007 Præstedømmet er en forpligtelse til at tjene snarere end en gave,

Læs mere

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 1 Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Glædelig pinse. Den

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10.

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Hvem elsker det sorte får? Hvem elsker den uregerlige dreng som aldrig kan gøre som han skal. Hvem

Læs mere

7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31. Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN

7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31. Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN 7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31 Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN Som tiden dog går! siger vi tit. Nu er det allerede fire

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633

15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633 1 15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633 Åbningshilsen Vi er kommet i kirke den sidste søndag i september i sensommerens

Læs mere

Hvad mener I om Mormons Bog?

Hvad mener I om Mormons Bog? Ældste Bruce R. McConkie, De tolv apostles Kvorum Hvad mener I om Mormons Bog? Oprettet: 12. september 2007 To præster fra en af de største og mest indflydelsesrige protestantiske retninger kom til en

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

Anvend bønnens himmelske gave

Anvend bønnens himmelske gave Ældste Richard G. Scott - De Tolv Apostles Kvorum Anvend bønnens himmelske gave Oprettet: 25. juni 2007 Bøn er vor Faders himmelske gave til enhver sjæl. Denne konference indledtes med det storslåede mormontabernakelkors

Læs mere

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 2. s efter hellig tre konger 2014 ha. OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 Jeg har altid syntes, at det var ærgerligt, at afslutningen, på mødet mellem den samaritanske

Læs mere