Kirkens præsidenters lærdomme. Joseph Fielding Smith

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkens præsidenters lærdomme. Joseph Fielding Smith"

Transkript

1 Kirkens præsidenters lærdomme Joseph Fielding Smith

2 KIRKENS PRÆSIDENTERS LÆRDOMME JOSEPH FIELDING SMITH Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City i Utah

3 Bøger i serien Kirkens præsidenters lærdomme Kirkens præsidenters lærdomme: Joseph Smith (katalognr ) Kirkens præsidenters lærdomme: Brigham Young ( ) Kirkens præsidenters lærdomme: John Taylor ( ) Kirkens præsidenters lærdomme: Wilford Woodruff ( ) Kirkens præsidenters lærdomme: Lorenzo Snow ( ) Kirkens præsidenters lærdomme: Joseph F. Smith ( ) Kirkens præsidenters lærdomme: Heber J. Grant ( ) Kirkens præsidenters lærdomme: George Albert Smith ( ) Kirkens præsidenters lærdomme: David O. McKay ( ) Kirkens præsidenters lærdomme: Joseph Fielding Smith ( ) Kirkens præsidenters lærdomme: Harold B. Lee ( ) Kirkens præsidenters lærdomme: Spencer W. Kimball ( ) Du kan bestille disse bøger ved at rette henvendelse til dit lokale distributionscenter eller ved at gå ind på store.lds.org. Bøgerne er også til rådighed i elektronisk version på LDS.org. Forslag og kommentarer til denne bog er velkomne. Indsend venligst disse til Curriculum Development, 50 East North Temple Street, Salt Lake City, UT , USA. ldschurch.org Opgiv venligst navn, adresse, menighed og stav. Sørg for at angive titlen på bogen. Skriv dernæst dine kommentarer og forslag vedrørende bogens stærke sider og områder, der eventuelt kan forbedres Intellectual Reserve, Inc. Alle rettigheder forbeholdes Printed in Germany Engelsk original godkendt: 8/03 Godkendt til oversættelse: 8/03 Oversættelse af Teachings of Presidents of the Church: Joseph Fielding Smith Danish

4 Indhold Indledning...V Historisk oversigt... IX Joseph Fielding Smiths liv og tjenestegerning Vor himmelske Fader Vor Frelser, Jesus Kristus Frelsesplanen Styrk og bevar familien Tro og omvendelse Nadverens betydning Joseph og Hyrum Smith, vidner om Jesus Kristus Guds kirke og rige Vidner om Mormons Bog Vores søgen efter sandhed Ær præstedømmets nøgler, der er gengivet ved Joseph Smith Præstedømmets ed og pagt Dåb Helligåndsgaven Evigt ægteskab Opdrag børn i lys og sandhed Beseglingsmagten og templets velsignelser Lev efter hvert ord, der udgår af Guds mund I verden, men ikke af verden Kærlighed og omsorg for alle vor himmelske Faders børn Forkynd evangeliet til verden Bøn en befaling og en velsignelse Personligt ansvar Sidste dages hellige kvinders gerning:»uselvisk hengivelse til denne glorværdige sag« Jesu Kristi fødsel:»en stor glæde« Forberedelse til vor Herres komme Billedfortegnelse Indeks

5

6 Indledning Det Første Præsidentskab og De Tolv Apostles Kvorum har ladet serien Kirkens præsidenters lærdomme udarbejde for at hjælpe dig til at få et tættere forhold til din himmelske Fader og give dig en dybere forståelse af Jesu Kristi gengivne evangelium. Efterhånden som Kirken udgiver nye bind i denne serie, kan du opbygge en samling af evangeliske opslagsbøger i dit hjem. Bøgerne i denne serie er udarbejdet med henblik på anvendelse til både personligt studium og undervisning om søndagen. De kan også være en hjælp til at forberede andre lektioner, taler eller svare på spørgsmål om Kirkens lære. Denne bog indeholder præsident Joseph Fielding Smiths lærdomme. Han tjente som præsident for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige fra den 23. januar 1970 til den 2. juli Personligt studium Søg bønsomt Helligåndens inspiration, når du studerer præsident Joseph Fielding Smiths lærdomme. Spørgsmål i slutningen af hvert kapitel vil hjælpe dig til at forstå præsident Smiths lærdomme og anvende dem i din tilværelse. Når du studerer disse lærdomme, kan du eventuelt tænke over, hvordan du kan fortælle din familie og venner om dem. Det vil styrke din forståelse af det, du læser. Undervisning baseret på denne bog Denne bog er udarbejdet til brug i hjemmet og i Kirken. Normalt vil der i højpræsternes gruppe, ældsternes kvorum og Hjælpeforeningen blive undervist i kapitler fra denne bog to søndage om måneden. Da denne bog indeholder flere kapitler, end der kan nås på 12 måneder, kan ledere i menighederne og staven fastsætte, V

7 Indledning hvilke kapitler der bedst dækker behovene hos de medlemmer, de tjener. Følgende retningslinjer kan være en hjælp, når du underviser ud fra bogen: Forbered undervisningen Søg Helligåndens vejledning, når du forbereder dig på at undervise. Studér bønsomt det pågældende kapitel for at være sikker i din forståelse af præsident Smiths lærdomme. Du kan undervise med større oprigtighed og kraft, når hans ord har påvirket dig personligt (se L&P 11:21). Hvis du underviser i Det Melkisedekske Præstedømme eller Hjælpeforeningen, bør du ikke lægge denne bog til side eller forberede lektioner ud fra andre materialer. Udvælg bønsomt de lærdomme i kapitlet, som du føler, vil være til mest gavn for dem, du underviser. Nogle kapitler indeholder mere stof, end du vil være i stand til at drøfte i løbet af klassetiden. Motiver deltagerne til at studere kapitlet før lektionen og til at medbringe deres bog. Når de gør det, har de bedre forudsætninger for at deltage i drøftelser og opbygge hinanden. Når du forbereder dig til at undervise, så læg især mærke til afsnittet»forslag til studium og undervisning«i slutningen af hvert kapitel. Her finder du spørgsmål, relevante skriftsteder og hjælp til undervisningen. Spørgsmålene og de relevante skriftsteder hænger sammen med det kapitel, som de findes i. Denne undervisningshjælp kan vejlede dig i alle dine bestræbelser på at hjælpe andre til at finde glæde ved at lære om og efterleve evangeliet. Præsentation af kapitlet Prøv, når du præsenterer kapitlet og i løbet af lektionen, at skabe en atmosfære, hvor Ånden kan røre hjertet og sindet hos dem, du underviser. Ved indledningen af lektionen, så hjælp dem, du underviser, til at fokusere på lærdommene i kapitlet. Overvej følgende forslag: Læs og tal om afsnittet»fra Joseph Fielding Smiths liv«i begyndelsen af kapitlet. VI

8 Indledning Tal om et billede eller et skriftsted fra kapitlet. Syng en relevant salme sammen. Fortæl kort om en personlig oplevelse om emnet. Led en samtale om præsident Smiths lærdomme Tilskynd andre til at fortælle om deres tanker, stille spørgsmål og undervise hinanden, når du underviser ud fra denne bog. Når de deltager aktivt, vil de være mere beredt på at lære og modtage personlig åbenbaring. Giv plads til gode drøftelser frem for at prøve at gennemgå alle lærdommene. For at opmuntre til samtale kan du anvende spørgsmålene i slutningen af hvert kapitel. Du kan også formulere dine egne spørgsmål, der passer særligt til dem, du underviser. Følgende muligheder kan give dig yderligere ideer: Bed deltagerne om at fortælle, hvad de har lært af deres personlige studium af kapitlet. Det kan være en fordel at kontakte nogle få deltagere i løbet af ugen og bede dem om at forberede sig på at fortælle om det, de har lært. Bed deltagerne om at læse udvalgte spørgsmål fra slutningen af kapitlet (enten enkeltvis eller i små grupper). Bed dem om at se efter lærdomme i kapitlet, der vedrører spørgsmålene. Tilskynd dem dernæst til at fortælle resten af gruppen om deres tanker og indsigt. Læs sammen et udvalg af præsident Smiths udtalelser fra kapitlet. Bed deltagerne om at komme med eksempler fra skrifterne og egne oplevelser, som illustrerer det, præsident Smith underviste i. Bed deltagerne om at vælge et afsnit og læse det på egen hånd. Opdel dem i grupper på to eller tre personer, som valgte det samme afsnit, og lad dem tale om det, de har lært. Tilskynd til samtale og anvendelse Præsident Smiths lærdomme vil give mest mening for de deltagere, der fortæller andre om dem og anvender dem. Overvej følgende forslag: Spørg deltagerne om, hvordan de kan anvende præsident Smiths lærdomme i de ansvar, de har derhjemme og i Kirken. Du kan for eksempel hjælpe dem til at overveje og drøfte, hvordan de kan VII

9 Indledning anvende hans lærdomme som ægtemand, hustru, forælder, søn, datter, hjemmelærer eller besøgslærer. Tilskynd deltagerne til at fortælle familiemedlemmer og venner om præsident Smiths lærdomme. Anspor deltagerne til at anvende det, de har lært, og fortælle om deres oplevelser ved begyndelsen af klassen næste gang. Afrunding Sammenfat kort lektionen, eller bed en eller to deltagere om det. Bær vidnesbyrd om de lærdomme, I har talt om. Du kan også bede andre om at bære deres vidnesbyrd. Oplysninger om de kilder, der citeres i denne bog Lærdommene i denne bog er direkte citater fra præsident Joseph Fielding Smiths taler, artikler, bøger, breve og dagbøger. De oprindelige kilder på engelsk spænder over en lang periode, og i oversættelsen har man forsøgt at bibeholde sproget, medmindre det af hensyn til læsbarheden har været nødvendigt at foretage redaktionelle eller typografiske ændringer. Præsident Smith brugte også ofte de engelske ord for mand eller mænd i betydningen alle mennesker, både mænd og kvinder. Han brugte ofte stedordene han, hans og ham som henvisning til begge køn. Det var almindeligt sprogbrug på hans tid. Trods denne forskel på den tids og vor tids sprogbrug gælder præsident Smiths lærdomme både kvinder og mænd. VIII

10 Historisk oversigt Følgende tidstavle giver en kortfattet, historisk oversigt over præsident Joseph Fielding Smiths liv og lærdomme, som findes i denne bog. 19. juli 1876 Fødes i Salt Lake City i Utah som søn af Julina Lambson Smith og Joseph F. Smith. 19. juli 1884 Døbes og bekræftes af sin far. Får sin første Mormons Bog af sin far. 6. april 1893 Deltager ved indvielsen af templet i Salt Lake City Modtager Det Melkisedekske Præstedømme og sin tempelbegavelse. 26. april 1898 Bliver gift med Louie Emily Shurtliff i templet i Salt Lake City. Maj 1899 til juli 1901 Tjener som fuldtidsmissionær i England til 1910 Tjener i mange kirkekaldelser heriblandt som præsident for et præstedømmekvorum, som medlem af hovedbestyrelsen i Unge Mænds Gensidige Uddannelsesforening, som højrådsmedlem og som medlem af en kirkekomité, der havde til opgave at udarbejde materialer til at forsvare Kirken. Oktober 1901 Begynder at arbejde på Kirkens historikers kontor. IX

11 Historisk oversigt 1902 Udgiver et hæfte om slægtshistorie, der hedder Asael Smith of Topsfield, Massachusetts, with Some Account of the Smith Family. Dette er den første af hans mange udgivelser, der inkluderer 25 bøger og talrige artikler i Kirkens blade og tidsskrifter. 8. april 1906 Opretholdes ved generalkonferencen som assistent til Kirkens historiker en kaldelse han har indtil marts marts 1908 Louie Shurtliff Smith dør efter at have været alvorlig syg i forbindelse med sin tredje graviditet. 2. november 1908 Bliver gift med Ethel Georgina Reynolds i templet i Salt Lake City. 7. april 1910 Bliver ordineret til apostel af sin far. Oktober 1918 Nedskriver en åbenbaring om forløsningen af de døde, som bliver dikteret af hans far, der på det tidspunkt er Kirkens præsident. Denne åbenbaring findes nu i Lære og Pagter januar 1919 Udpeges til rådgiver i tempelpræsidentskabet i templet i Salt Lake City en stilling han har indtil marts 1921 Udnævnes til Kirkens historiker en stilling han har indtil Udnævnes til præsident for the Genealogical Society of Utah en stilling han har indtil august 1937 Ethel Reynolds Smith dør efter at have været syg i fire år. 12. april 1938 Bliver gift med Jessie Ella Evans i templet i Salt Lake City. X

12 Historisk oversigt Maj til november 1939 På en særlig opgave i Europa sammen med Jessie, hvor de besøger England, Skotland, Holland, Belgien, Frankrig, Schweiz, Italien, Sverige, Norge, Danmark, Tjekkoslovakiet, Østrig og Tyskland. Leder evakueringen af alle amerikanske missionærer fra Europa, da Anden Verdenskrig bryder ud. 8. juni 1945 Kaldes til at tjene som præsident for templet i Salt Lake City en stilling han har indtil oktober 1950 Indsættes som fungerende præsident for De Tolv Apostles Kvorum. 9. april 1951 Opretholdes som præsident for De Tolv Apostles Kvorum. Juli til august 1955 På en særlig opgave i Asien sammen med Jessie. Indvier Guam, Korea, Okinawa og Filippinerne til forkyndelse af evangeliet. September 1958 Deltager ved indvielsen af templet i London i England. Oktober 1960 til januar 1961 Maj 1963 September 1963 Besøger sammen med Jessie kirkeledere og missionærer i Central- og Sydamerika. Leder nedsætningen af hjørnestenen i templet i Oakland i Californien. Indvier Pioneer Monument i Kansas City i Missouri og Liberty Jail Historic Site i Liberty i Missouri. 29. oktober 1965 Kaldes til at tjene som rådgiver i Det Første Præsidentskab under ledelse af præsident David O. McKay. XI

13 Historisk oversigt 18. januar 1970 Bliver seniorapostel og præsiderende leder af Kirken, da præsident David O. McKay dør. 23. januar 1970 Indsættes som præsident for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. 6. april 1970 Opretholdes som præsident for Kirken til generalkonferencen. 3. august 1971 Jessie Evans Smith dør august 1971 Præsiderer ved Kirkens første områdekonference, der bliver afholdt i Manchester i England. 18. januar 1972 Beder indvielsesbønnen i templet i Ogden i Utah. 9. februar 1972 Præsiderer ved indvielsen af templet i Provo i Utah. Han har skrevet indvielsesbønnen, men beder præsident Harold B. Lee om at bede bønnen. 2. juli 1972 Dør i Salt Lake City i Utah 17 dage før sin 96. fødselsdag. XII

14 Joseph Fielding Smiths liv og tjenestegerning Præsident Joseph Fielding Smith»brugte tre storslåede ord, som jeg aldrig skal glemme,«husker præsident Gordon B. Hinckley. Disse ord var»oprigtig og trofast«. Præsident Hinckley sagde:»i sine taler, i sine private samtaler, og i sine bønner til Herren bad han om, at vi måtte være oprigtige og trofaste.«1 Præsident Thomas S. Monson fortæller om et lignende minde:»selv i en fremskreden alder bad han altid: Må vi være oprigtige og trofaste til enden. «2»Oprigtig og trofast.«for præsident Joseph Fielding Smith var dette mere end en ofte gentaget vending. Det var et inderligt udtryk for hans håb for alle folk. Det var også en beskrivelse af hans liv, fra hans barndom til hans tjeneste som præsident for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige.»Et barn i kraft af et løfte«joseph Fielding Smith»blev født i kraft af et løfte,«sagde ældste Bruce R. McConkie fra De Tolv Apostles Kvorum. Ældste McConkie, der var præsident Smiths svigersøn, forklarede, at Julina Lambson Smith»havde tre døtre, men ingen sønner, så hun gik til Herren, og ligesom Hanna i gammel tid aflagde [hun et] løfte (1 Sam 1:11). Hendes løfte var: At hvis Herren ville give hende en søn, så ville hun gøre alt, hvad der stod i hendes magt for at hjælpe ham til at gøre Herren og sin far ære. Herren hørte hendes bønner og hun holdt sit løfte til ham.«3 Den 19. juli 1876 bød Julina og hendes mand Joseph F. Smith en nyfødt dreng velkommen til deres familie. De navngav ham Joseph Fielding Smith jun. efter hans far. Joseph Fielding Smith blev født ind i en familie, der var rig på tro, tjeneste og lederskab. Hans farfar, Hyrum Smith, var profeten Joseph Smiths bror og et tappert vidne om evangeliets gengivelse. 1

15 Joseph Fielding Smiths liv og tjenestegerning Joseph Fielding Smiths forældre, præsident Joseph F. Smith og Julina Lambson Smith 2

16 Joseph Fielding Smiths liv og tjenestegerning Herren udpegede Hyrum til at være»profet og seer og åbenbarer for [sin] kirke«og sagde, at Hyrums navn»må holdes i ærefuld erindring fra slægtled til slægtled for evigt og altid«(l&p 124:94, 96). Hyrum beseglede sammen med sin bror Joseph sit vidnesbyrd med sit blod, da en pøbel lod dem lide martyrdøden den 27. juni 1844 (se L&P 135). Joseph Fielding Smiths far, Joseph F. Smith, bar allerede som barn store byrder. Hyrum og Mary Fielding Smiths førstefødte var fem år gammel, da hans far led martyrdøden, og ni år gammel, da han hjalp sin mor, der var enke, med at føre hendes vogn fra Nauvoo i Illinois til Salt Lake-dalen. Han tjente senere som missionær og som medlem af De Tolv Apostles Kvorum. Han var rådgiver i Det Første Præsidentskab, da hans søn Joseph blev født. Fra den 17. oktober 1901 til den 19. november 1918 tjente han som Kirkens præsident. Joseph Fielding Smiths mor, Julina Lambson Smith, var medlem af en af de første pioner-familier, der ankom til Salt Lake-dalen. Fra hun var ni år gammel, boede hun hos sin onkel George A. Smith, der på det tidspunkt var medlem af De Tolv Apostles Kvorum, og sin tante Bathsheba W. Smith. (Ældste Smith tjente senere som første rådgiver i Det Første Præsidentskab under præsident Brigham Young, og søster Smith tjente senere som Hjælpeforeningens hovedpræsident). Som voksen var Julina en hengiven hustru og mor og et pligtopfyldende medlem af Hjælpeforeningen. Hun var kendt for sin medfølelse og evner som jordemor. Hun bragte»næsten børn til verden«og tog sig af mødrene. 4 Fra oktober 1910 til april 1921 tjente hun som andenrådgiver i Hjælpeforeningens hovedpræsidentskab. Arbejde og leg som ung mand Joseph lærte at arbejde i en ung alder. Hans familie ejede en gård i Taylorsville i Utah, omkring 16 kilometer fra deres hjem, hvor han og hans brødre hjalp med at vande, høste hø og tage sig af besætningen. Derhjemme havde familien en stor køkkenhave, flere frugttræer, tre lange rækker med vindruer, en flok høns, tre køer og nogle heste. Præsident Joseph F. Smith praktiserede flerkoneri, så familien havde mange munde at mætte og mange hænder til at 3

17 Joseph Fielding Smiths liv og tjenestegerning hjælpe med arbejdet. Da Joseph Fielding Smith var en af de ældste sønner i den store familie, fik han nogle ansvar, der normalt ville blive givet til en voksen. Udover disse ansvar, så fulgte han altid med i skolen. Josephs første arbejde uden for hjemmet og familiens gård var sammen med sin mor. Han kørte ofte hestevognen for at hjælpe hende med sine pligter som jordemor. Sidst i sine teenageår fik han arbejde hos Zion s Cooperative Mercantile Institution (ZCMI), hvor dagene var lange og fysisk hårde. Han mindedes senere:»jeg arbejdede hele dagen som en hest med at bære sække med mel, sukker, skinke og bacon på min ryg, og når det blev aften, var jeg helt udmattet. Jeg vejede 68 kilo, men syntes ikke, at det var noget særligt at løfte 90-kilo sække på skulderen.«5 For at opveje de hårde pligter fandt Joseph også tid til at lege. Han og hans søskende kunne godt lide at lege ved huset om aftenen, hvor de gemte sig mellem vindruerankerne»især når vindruerne var modne.«6 Han elskede også at spille baseball. Hver menighed havde et organiseret baseballhold, og han holdt af den venskabelige konkurrence. Studium af skriften og åndelig vækst Selvom baseball var vigtigt for den unge Joseph Fielding Smith, så forlod han nogle gange spillet tidligere på grund af en interesse, der var endnu vigtigere for ham. I sådanne stunder kunne man finde ham alene»på høloftet eller i skyggen af et træ for at fortsætte sin læsning«af Mormons Bog. 7»Så langt tilbage, som jeg kan huske,«har han senere sagt,»fra det tidspunkt, hvor jeg lærte at læse, har jeg fået mere glæde og større tilfredsstillelse af at studere skrifterne og læse om Herren Jesus Kristus og profeten Joseph Smith og det værk, der er blevet udført for menneskehedens frelse, end fra alt andet i hele verden.«8 Han tillagde sig en vane med personligt studium af evangeliet, da han modtog sin første Mormons Bog som otte-årig. Han læste ivrigt standardværkerne og Kirkens udgivelser. Han medbragte en lommeudgave af Det Nye Testamente, så han kunne læse i frokostpausen, og mens han gik til og fra sit arbejde hos ZCMI. 4

18 Joseph Fielding Smiths liv og tjenestegerning Den unge Joseph Fielding Smith forlod nogle gange baseballkampene lidt tidligere, så han kunne læse Mormons Bog på familiens høloft. Vedholdende og ihærdigt øgede han styrken af sit vidnesbyrd om det gengivne evangelium. Men Josephs åndelige vækst var ikke begrænset til stille, personligt studium. Han deltog trofast i Kirkens møder og klasser og han modtog præstedømmets ordinancer og velsignelser. Han var især draget mod templet. Da han blev født, havde templet i Salt Lake City været under opførelse i 23 år.»gennem sin ungdom havde Joseph med stor interesse fulgt de daglige fremskridt i opførelsen af dette storslåede bygningsværk. Han havde set de sidste af de store granitsten blive bragt med toget fra stenbruddet [Han] havde set de majestætiske spir tage endelig form [Han sagde:] Jeg plejede at tænke på, om jeg ville leve længe nok til at se templet færdiggjort. «9 Den 6. april 1893 deltog Joseph i den første indvielsessession af templet i Salt Lake City. Præsident Wilford Woodruff, Kirkens fjerde præsident, præsiderede ved sessionen og bad indvielsesbønnen. 5

19 Joseph Fielding Smiths liv og tjenestegerning Siddende på forhøjningen til venstre for præsident Woodruff var hans andenrådgiver, præsident Joseph F. Smith. Da Joseph Fielding Smith var 19 år gammel, modtog han sin patriarkalske velsignelse. Velsignelsen, der blevet givet af hans onkel John Smith, der da tjente som Kirkens patriark, øgede Josephs åndelige styrke yderligere. Joseph fik at vide:»det er dit privilegium at opnå en høj alder, og det er Herrens vilje, at du skal blive en mægtig mand i Israel Det vil blive din opgave at sidde i råd med dine brødre og præsidere blandt folket. Det bliver også din opgave i din tjeneste at rejse meget herhjemme og i udlandet, over land og vand. Og jeg siger til dig, løft dit hoved, opløft din stemme uden frygt eller partiskhed i alt som Herrens Ånd vil tilskynde dig, og Herrens velsignelser skal hvile over dig. Hans ånd skal lede dit sind og gøre dig i stand til at tale med overbevisning, så du skal gøre de ugudelige til skamme og regne de ugudeliges råd for intet.«10 Senere det år, efter hans 20-års fødselsdag, modtog han nye muligheder for at tjene og vokse åndeligt. Han blev ordineret til ældste i Det Melkisedekske Præstedømme og han modtog sin tempelbegavelse. I slutningen af sit liv, da han tjente som Kirkens præsident, sagde han:»hvor er jeg taknemlig for, at jeg bærer det hellige præstedømme. Jeg har alle mine dage forsøgt at højne min kaldelse i præstedømmet og håber at holde ud til dette liv ender og nyde fællesskabet med de trofaste hellige i det næste liv.«11 Kurmageri og ægteskab Som ung hjalp Joseph Fielding Smith med at forsørge sin familie, han studerede evangeliet og forberedte sig til præstedømmets velsignelser. Hans anstrengelser blev bemærket af en ung kvinde ved navn Louie Shurtliff. Louie, hvis forældre boede i Ogden i Utah, kom for at bo hos familien Smith, så hun kunne gå på University of Utah, som på det tidspunkt lå lige over for familien Smiths hjem. Til at starte med var Joseph og Louies forhold ikke mere end et formelt venskab, men det udviklede sig gradvist til et romantisk forhold. Da parret ikke havde så mange penge, så var deres samvær 6

20 Joseph Fielding Smiths liv og tjenestegerning hovedsageligt begrænset til at læse sammen i familiens stue, tale sammen, gå ture og deltage i kirkeaktiviteter. Joseph nød også at høre Louie spille på klaver. Af og til så de en forestilling i det lokale teater. Ved slutningen af Louies andet år på universitetet havde deres kurmageri udviklet sig til kærlighed så meget, at Joseph en eller to gange cyklede 160 kilometer frem og tilbage ad ujævne grusveje for at besøge hende i Ogden, da skolen var lukket. 12 Til sidst talte Louie og Joseph om ægteskab. Der var dog et spørgsmål, de funderede over: Ville Joseph blive kaldet til at tage på mission? På den tid henvendte unge mænd og kvinder, der ønskede at tage på mission, sig ikke til biskoppen for at blive indstillet til et sådant kald. Kaldet til at tage på mission skete udelukkende gennem Kirkens præsidents kontor. En ung mand vidste aldrig, hvornår han kunne finde en missionærkaldelse i postkassen. Louie færdiggjorde universitet i foråret 1897 og flyttede hjem til sine forældre i Ogden. Et år senere, da der tilsyneladende ikke var nogen missionærkaldelse på vej, besluttede parret sig for at blive gift. Som Joseph senere sagde:»jeg overtalte hende til at flytte, og den 26. april 1898 tog vi til templet i Salt Lake City og blev viet for tid og al evighed af min far præsident Joseph F. Smith.«13 Joseph og Louie boede i starten af deres ægteskab i en lille lejlighed i familien Smiths hjem. Han fulgte kaldet om at tage på mission I Kirkens tidlige dage blev gifte mænd ofte kaldet til at tage på fuldtidsmission, så Joseph og Louie blev ikke overrasket, da en missionærkaldelse underskrevet af præsident Lorenzo Snow ankom med posten den 17. marts Men Joseph blev måske noget overrasket over hans tildelte missionsområde. Før han modtag kaldet, havde han en samtale med præsident Franklin D. Richards, præsident for De Tolv Apostles Kvorum, om muligheden for at modtage en missionærkaldelse. Joseph mindedes senere:»[han] spurgte mig, hvor jeg gerne ville hen. Jeg fortalte ham, at jeg ikke foretrak noget sted frem for et andet, men ville tage derhen, hvor jeg blev sendt. Men han sagde: Der må være et sted, hvor du vil foretrække at 7

21 Joseph Fielding Smiths liv og tjenestegerning Ældste Joseph Fielding Smith som fuldtidsmissionær komme til. Jeg sagde: Jeg vil foretrække at komme til Tyskland. Så de sendte mig til England!«14 Louie besluttede sig for at bo hos sine forældre, mens Joseph var væk. Hun følte, at det ville hjælpe hende til at udholde ensomheden ved at være adskilt fra sin mand. Og så kunne hun arbejde i sin fars forretning og tjene penge til at understøtte Josephs mission. 15 Den 12. maj 1899, en dag før ældste Smith skulle af sted, modtog han og andre missionærer undervisning fra præsident Joseph F. Smith, ældste George Teasdale og ældste Heber J. Grant fra De Tolv Apostles Kvorum. Det var al den undervisning, de modtog, inden de tog af sted som fuldtidsmissionærer. Ved dette møde modtog hver missionær et officielt missionærcertifikat. Ældste Smiths lød:»dette bekræfter, at bæreren ældste Joseph F. Smith jun. er et trofast medlem af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige og er blevet 8

22 Joseph Fielding Smiths liv og tjenestegerning behørigt udpeget af generalautoriteter fra denne Kirke til at tage på mission til Storbritannien for at prædike evangeliet og forrette alle de ordinancer, der hører til dette embede. Og vi indbyder alle mennesker til at give agt på hans belæringer og råd, da han er en Guds mand, der er sendt for at åbne døren til livet og frelsen og til at hjælpe ham på hans rejse med hvad, han end behøver. Og vi beder Gud den evige Fader om at velsigne ældste Smith og alle, der modtager ham og støtter ham, med himlens og jordens velsignelser for tid og al evighed. I Jesu Kristi navn. Amen. Underskrevet i Salt Lake City i Utah den 12. maj 1899 på vegne af nævnte kirke. Lorenzo Snow, George Q. Cannon, Jos. F. Smith, Det Første Præsidentskab.«16 Den næste dag samledes familien derhjemme for at sige farvel til Joseph og en ældre bror, der også var blevet kaldet til at tjene i England. Men der var et af familiens medlemmer, der ikke var til stede. Josephs yngre søster Emily gemte sig, da hun skammede sig over noget, hun havde gjort nogle år tidligere. Før Joseph og Louie blev gift, havde Joseph nogle gange sendt Emily og andre af de små børn tidligt i seng, så han kunne være alene sammen med sin kæreste. Emily syntes, at det var uretfærdigt, og frustreret havde hun ofte bedt om, at Herren ville sende hendes bror væk på mission. Nu, da han virkelig tog af sted, følte hun sig skyldig over den rolle, hun måske havde spillet i hans afsked. 17 Joseph og Louie vidste, at kaldet til at tjene i England var kommet fra Herren. Joseph var ivrig efter at gøre sin pligt, og Louie var glad for, at hendes mand tog på mission, men begge kæmpede med tanken om, at de skulle være adskilt. Da tiden for, at ældste Smith skulle af sted til togstationen,»prøvede Louie at være tapper, prøvede at undgå, at Joseph så hende græde. Men det var svært at skjule røde øjne. Og Joseph havde allerede hjemve bare ved tanken om at tage af sted, så han havde ikke lyst til at tale med nogen Der var en klump i Josephs hals, da han stoppede ved hoveddøren i det gamle hus på First North Street og kyssede alle hans kære farvel. Mor, far, brødre, søstre, tanter og til allersidst Louie. Farvel Louie, min skat. Gud velsigne dig og passe på dig. «18 9

23 Joseph Fielding Smiths liv og tjenestegerning Han sår evangeliets frø i England Fra det øjeblik ældste Smiths tog ukomfortabelt og fyldt med tobaksrøg forlod stationen, dedikerede han sig til sin mission. Hans dagbogsnotater og de breve, han sendte og modtog, afslører de vanskeligheder, han stod over for som missionær, og den tro og dedikation, han håndterede dem med. Ved slutningen af sin første dag som missionær i England skrev han i sin dagbog:»dette har været en meget vigtig dag i mit korte liv. Jeg kom hjemmefra for mindre end en måned siden med det formål at prædike vor Herres evangelium I dag har jeg været ude at opsøge mennesker og uddelte 25 brochurer. Det er første gang, at jeg har prøvet denne slags arbejde, og det falder mig ikke særlig let Jeg bar mit vidnesbyrd for verden for første gang i dag, men vil være i stand til at gøre det bedre. Med Herrens hjælp vil jeg gøre hans vilje, som jeg er kaldet til.«19 Da hans far sendte ham nogle få dollars til nødvendigheder, svarede han:»jeg vil passe meget på de midler, du har sendt. Jeg bruger ikke nogen penge, medmindre der er en god grund til det.«han fortalte også sin far om sin beslutsomhed om at lære og undervise i evangeliet:»jeg er her for at prædike evangeliet, og jeg håber, at jeg vil være i stand til at gøre det godt Det er mit ønske at forbedre mit sind og mine evner, mens jeg er her, så jeg altid kan gøre nytte i livet Jeg ønsker at gøre alting rigtigt, og intet giver mig større glæde end at lære noget om evangeliet. Jeg ønsker at blive mere bekendt med det og opnå visdom.«20 Præsident Joseph F. Smith skriver følgende rosende ord i et brev til ældste Joseph Fielding Smith:»Jeg kan godt lide din holdning, jeg tror på din retskaffenhed, og jeg glæder og fryder mig over dig. Jeg ønsker, at du udvikler visdom, evnen til at dømme velovervejet og tålmodighed såvel som Helligånden og kærligheden til Gud.«21 Louies far, Lewis Shurtliff, udtrykte også sin tiltro til ældste Smith:»Jeg har altid følt, at du vil tjene ærefuldt på en mission og opnå erfaring, der vil forberede dig til den høje stilling, som du er bestemt til at udfylde i fremtiden.«22 10

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Oprettet: 14. december 2005 Vi opretholder Kirkens autoriteter ved at bede for dem, følge deres inspirerede

Læs mere

Vores hellige embede i præstedømmet

Vores hellige embede i præstedømmet Præsident Thomas S. Monson, Førsterådgiver i Det Første Præsidentskab Vores hellige embede i præstedømmet Oprettet: 23. september 2007 Præstedømmet er en forpligtelse til at tjene snarere end en gave,

Læs mere

Anvend bønnens himmelske gave

Anvend bønnens himmelske gave Ældste Richard G. Scott - De Tolv Apostles Kvorum Anvend bønnens himmelske gave Oprettet: 25. juni 2007 Bøn er vor Faders himmelske gave til enhver sjæl. Denne konference indledtes med det storslåede mormontabernakelkors

Læs mere

Udførelse af min. Pligt mod Gud. For aronske præstedømmebærere

Udførelse af min. Pligt mod Gud. For aronske præstedømmebærere Udførelse af min Pligt mod Gud For aronske præstedømmebærere Udførelse af min Pligt mod Gud For aronske præstedømmebærere Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah 2010

Læs mere

Kapitel 8: Døden og opstandelsen

Kapitel 8: Døden og opstandelsen Teksten er den del af: Wilford Woodruff Kapitel 8: Døden og opstandelsen Når en af vore kære dør, og vi grunder over vores egen dødelighed, kan vi finde trøst og vished i Jesu Kristi gengivne evangelium

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Håndbog 2 Forvaltning af Kirken 2010

Håndbog 2 Forvaltning af Kirken 2010 Håndbog 2 Forvaltning af Kirken 2010 Håndbog 2 Forvaltning af Kirken 2010 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah 2010 Intellectual Reserve, Inc. Alle rettigheder forbeholdes

Læs mere

Mine elskede brødre og søstre,

Mine elskede brødre og søstre, og havde brug for denne instruktion for at øge sin forståelse af åbenbarelsens ånd. Billedligt set havde Oliver vandret i lyset, mens solen var ved at stå op en skyet morgen. I mange af de uvisheder og

Læs mere

I vil blive storslåede kvinder, hvis I er forenede i den himmelske sag om at gøre godt, og hvis I hungrer og tørster efter retfærdigheden.

I vil blive storslåede kvinder, hvis I er forenede i den himmelske sag om at gøre godt, og hvis I hungrer og tørster efter retfærdigheden. Præsident James E. Faust - Andenrådgiver i Det Første Præsidentskab Så nær englene Oprettet: 25. juni 2007 I vil blive storslåede kvinder, hvis I er forenede i den himmelske sag om at gøre godt, og hvis

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Kirkens præsidenters lærdomme. George Albert Smith

Kirkens præsidenters lærdomme. George Albert Smith Kirkens præsidenters lærdomme George Albert Smith KIRKENS PRÆSIDENTERS LÆRDOMME GEORGE ALBERT SMITH Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah Hæfter i serien Kirkens præsidenters

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

ET RESERVOIR MED LEVENDE VAND

ET RESERVOIR MED LEVENDE VAND ET RESERVOIR MED LEVENDE VAND Ældste David A. Bednar De Tolv Apostles Kvorum CES-foredrag for unge voksne 4. februar 2007 Brigham Young University Søster Bednar og jeg er taknemlige for at være sammen

Læs mere

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og Rettigheder skal erhverves. De skal være 3.s.e.trinitatis, 21.6.2015. Domkirken 10: 3 Lovsynger Herren, 435 Aleneste Gud, 289 Nu bede vi, 492 Guds igenfødte, 31 Til himlene. Nadver: 493 Gud Herren så.

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Heber J. Grants lærdomme Vi undgår gældens trældom, når vi ikke lever over evne.

Heber J. Grants lærdomme Vi undgår gældens trældom, når vi ikke lever over evne. Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 13 - Principper for økonomisk sikkerhed Oprettet: 14. december 2005 Når vi undgår gæld og betaler tiende, velsigner Herren os økonomisk og åndeligt og giver

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Studie. Kristen forvaltning

Studie. Kristen forvaltning Studie 17 Kristen forvaltning 93 Åbent spørgsmål Sorter følgende efter hvor vigtige, de er for dig, hvor 1 er mest vigtig og 5 mindst vigtig. Hvad ønsker Gud mest fra os? Tid Tjeneste Penge og ressourcer

Læs mere

Kom og følg mig. Søndagsskolen 2014. Undervisningsmaterialer for unge

Kom og følg mig. Søndagsskolen 2014. Undervisningsmaterialer for unge Kom og følg mig Søndagsskolen 2014 Undervisningsmaterialer for unge undervisning og læring til omvendelse Søndagsskolen 2014 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2013 Intellectual Reserve,

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Kom og følg mig. Det Aronske Præstedømme 2015. Undervisningsmaterialer for unge

Kom og følg mig. Det Aronske Præstedømme 2015. Undervisningsmaterialer for unge Kom og følg mig Det Aronske Præstedømme 2015 Undervisningsmaterialer for unge undervisning og læring til omvendelse Det Aronske Præstedømme 2015 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2014

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Mange har set på fremgang udelukkende

Mange har set på fremgang udelukkende Rundt om Danmark BUDSKAB FRA OMRÅDEPRÆSIDENTSKABET»Vejen til fremgang«ældste José A. Teixeira, Portugal 2. rådgiver i Det europæiske områdepræsidentskab Mange har set på fremgang udelukkende fra et økonomisk

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Lære og Pagter og Kirkens historie

Lære og Pagter og Kirkens historie Lære og Pagter og Kirkens historie S E M I N A R LÆRERENS MATERIALE Lære og Pagter og Kirkens historie Lærerens materiale Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Vejledning for ledere om velfærd. Omsorg på Herrens måde

Vejledning for ledere om velfærd. Omsorg på Herrens måde Vejledning for ledere om velfærd Omsorg på Herrens måde Den egentlige langsigtede hensigt med velfærdsplanen er opbygning af karakter blandt Kirkens medlemmer, både giveres og modtageres, at redde alt

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det.

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 5 Unge mand, rejs dig op! Ugens tekst og referencer: Luk 7,11-17. Den store Mester, kap. 32. Huskevers: Gud har besøgt sit folk. (Luk 7,16) Hovedformålet er, at børnene Ved,

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår.

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår. PRÆDIKEN ALLEHELGENS SØNDAG 2.NOVEMBER 2014 AASTRUP KL. 15 VESTER AABY KL. 17 Tekster: Es. 49,8-11; Åb.21,1-7; Matth. 5,13-16 Salmer: 573,571,552,549,787 Gud, lær os før din vinters gru Som æblerne, der

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed,

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed, Søndag Sexagesima, 8.2.2015. Domkirken 10: 557 Her vil ties, 30 Op alle, 238 Det er så sandt, 319 Vidunderligst, 29 Spænd over os. Dåb: 446 O, lad din Ånd, Nadver: 313 Kom regn. Gråbrødre 17: 557, 238,

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Uforanderlige sandheder i skiftende tider

Uforanderlige sandheder i skiftende tider Præsident Thomas S. Monson, Førsterådgiver i Det Første Præsidentskab Uforanderlige sandheder i skiftende tider Oprettet: 25. september 2007 Vi, som medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Kom og følg mig. Unge Piger 2015. Undervisningsmaterialer for unge

Kom og følg mig. Unge Piger 2015. Undervisningsmaterialer for unge Kom og følg mig Unge Piger 2015 Undervisningsmaterialer for unge undervisning og læring til omvendelse Unge Piger 2015 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2014 Intellectual Reserve, Inc.

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

ÆGTESKAB OG.FAMILIEFORHOLD DELTAGERENS STUDIEVEJLEDNING

ÆGTESKAB OG.FAMILIEFORHOLD DELTAGERENS STUDIEVEJLEDNING ÆGTESKAB OG.FAMILIEFORHOLD DELTAGERENS STUDIEVEJLEDNING ÆGTESKAB OG.FAMILIEFORHOLD DELTAGERENS STUDIEVEJLEDNING Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Kommentarer og forslag Dine kommentarer

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

KIRKENS PRÆSIDENTERS LÆRDOMME DAVID O. MCKAY

KIRKENS PRÆSIDENTERS LÆRDOMME DAVID O. MCKAY KIRKENS PRÆSIDENTERS LÆRDOMME DAVID O. MCKAY KIRKENS PRÆSIDENTERS LÆRDOMME DAVID O. MCKAY Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Danmark Kommentarer og forslag til denne bog er velkomne.

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Fars hjælper. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Vi tjener Gud når vi gør vores bedste.

Fars hjælper. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Vi tjener Gud når vi gør vores bedste. LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 9 Fars hjælper Ugens tekst og referencer: Matt 13,55. Mark 6,3. Den Store Mester, kap. 7. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Hovedformålet er,

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

LEKTIE. Jesu helbredelses fest. Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper dem, der er syge.

LEKTIE. Jesu helbredelses fest. Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper dem, der er syge. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 2 Jesu helbredelses fest Ugens tekst og referencer: Luk 4,38-44. Den store Mester, kap. 27. Huskevers: Jeg var syg, og I tog jer af mig. (Matt 25,36) Hovedformålet er, at

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Prædiken til 16. s.e.trin. 2013 Høstgudstjeneste Vor Frue Kirke, København

Prædiken til 16. s.e.trin. 2013 Høstgudstjeneste Vor Frue Kirke, København Prædiken til 16. s.e.trin. 2013 Høstgudstjeneste Vor Frue Kirke, København Søndag d. 15. september Stine Munch I dag holder vi høstgudstjeneste her i kirken. Og vi har lige hørt historien om en mor, der

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version.

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version. Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Da jeg var barn, var tv-programmet Fup eller Fakta i lige så høj anseelse hos mig som is, fodbold og fyrværkeri. Jeg var vild med det, fordi det var let for mig at udpege

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

KIRKENS PRÆSIDENTERS LÆRDOMME SPENCER W. K IMBALL

KIRKENS PRÆSIDENTERS LÆRDOMME SPENCER W. K IMBALL KIRKENS PRÆSIDENTERS LÆRDOMME SPENCER W. K IMBALL KIRKENS PRÆSIDENTERS LÆRDOMME SPENCER W. KIMBALL Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah Forslag og kommentarer til denne

Læs mere

Lære og Pagter og Kirkens historie

Lære og Pagter og Kirkens historie Lære og Pagter og Kirkens historie S E M I N R E L E V H Æ F T E Lære og Pagter og Kirkens historie Elevhæfte Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere