Praktiske Vink om Krystalkontrol.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktiske Vink om Krystalkontrol."

Transkript

1 E. D. R. optager som Medlemmer alle Kortbølgeinteresserede, saavel Sender- som Modtageramatører. Kontingentet er Kr Kvartalet, i hvilket Beløb Tilsendelsen af»radio Magasinet«og Foreningens Medlemsblad»OZ«, som udkommer den 15. i hver Maaned, er inkluderet. Alle Forespørgsler besvares af Klubbens Sekretær og Redaktør Helmer Petersen Adr.: E. D. R., Postboks 79, København K., Telef. Central hver Mandag Kl Praktiske Vink om Krystalkontrol. Af H. TSCHERNING PETERSEN Det største Problem indenfor Kortbølgetekniken har altid været Frekvensstabilitet, og den mest elegante Losning af dette Problem er Krystalkontrol af Senderen. Frekvensstabilitet er nu til Dags mere nødvendig end nogensinde i Betragtning af det lille Omraade, der er Ama En krystalstyret Sender med to Trin bygget af OZ7Z. tørerne tildelt. For Eksempel er en enkelt Station-med raa Vekselstrøm i Stand til at brede sig over hele 7MC-Omraadet. En styret Sender vilde hindre dette, selv om der blev brugt Vekselstrøm paa Udgangsrørets Anode. Anvendelse af Krystalkontrol bringer ogsaa andre Fordele med sig. Det er saaledes muligt at faa forholdsvis stor Udgangsenergi selv ved lav Anodespænding ved at bruge to Rør i Parallel i Udgangstrinet. Det er lettere at undgaa Nøgleklik og de dermed forbundne Ubehageligheder, da et tilstrækkeligt Filter kan anvendes uden at skade Tonen. Og er Frekvensstabilitet ønskelig, naar det drejer sig om Telegrafi, saa maa det siges at være nødvendigt Ved Telefoni, hvis man vil undgaa Frekvensmodulation og dermed følgende Forvrængning. Jeg er ikke klar over, hvorfor det anses for vanskeligt at bygge en krystalstyret Sender og faa den til at virke efter Ønske og Bestemmelse; thi det er i Virkeligheden ikke vanskeligt. Enhver Amatør, der har faaet lidt Kendskab til Sendere, vil kunne gøre det. Selvfølgelig er der visse Ting, man maa passe paa, men ellers vil man snart blive fortrolig med en styret Sender og hurtigt opdage, at den i Virkeligheden er lettere at have med at gøre end en selvsvingende Sender. Det vigtigste i en styret Sender er Undgaaelse af Selvsvingninger i de forskellige Kredse, men heldigvis er det let at konstatere, om Senderen er i Orden paa dette Punkt, naar blot man gaar frem paa følgende Maade. Naar Senderen er bygget færdig, sættes CO-Røret i, men Krystallen tages ud af Holderen. Den sædvanlige negative Gitterforspænding tilsluttes og ligesaa Anode- og Glødespænding. Man drejer paa Kondensatoren i CO-Rorets Anodekredsløb, og hvis alt er, som det bør være, vil et M. A. Meter, der angiver Anodestrømmen, vise et konstant Udslag i Forhold til den negative Gitterforspænding paa Røret. Hvis Anodestrømmen derimod varierer, tyder det paa Selvsvingninger, og Gitterchoken gøres saa stor, at disse ophører. Dog er der ingen Grund til at gøre Choken større, end at denne Tilstand netop er indtraadt. Derefter prøves de andre Kredse paa samme Maade, idet kun det Rør, der anvendes i den paagældende Kreds, sættes i med et M. A. Meter til Iagttagelse af Anodestrømmen. Hvis to paa hinanden følgende Kredse skal arbejde med samme Frekvens, er det ikke sikkert, at Selvsvingninger skyldes en for lille Gitterchoke. Maaske virker Opstillingen som alm. TPTG i Forbindelse med den foregaaende Anodespole. Hvilket der er Tilfældet, kan let konstateres ved at fjerne Ledningen fra Gitteret til føromtalte Spole. Hører Svingningerne op, maa der indføres Neutrodynstabilisering. I en Opstilling med kun to Rør (CO-PA) er Neutrodynstabilisering ikke altid nødvendig, naar blot CO er godt afskærmet. Antennen vil som Regel indføre saa megen Dæmpning, at Selvsvingninger ikke kan komme i Gang. Alligevel bør man altid stabilisere, dels for at undgaa for stor Tilbagevirkning paa Krystallen, dels for at reducere Spacerens Styrke saa meget som muligt i Forhold til Tegnbølgen. Hvad selve Krystallerne angaar er 7MC-Krystaller de vanskeligste at have med at gøre. De er ofte meget uvillige til at svinge, naar de er ny, og først efter nogen Tids 1

2 Brug giver de fuldt Output. Det synes at være af stor Vigtighed, at der ikke er Fingermærker paa Krystallen, og Holderen skal ligeledes være ren og blank og ganske plansleben. Trykket er åf afgørende Indflydelse, og det er af største Vigtighed, at det kommer til at ligge lige paa Midten af Krystallen. 3,5 MC-Krystaller efter det tynde Snit giver derimod ret let fuldt Output, og de svinger som Regel let, naar blot de kommer mellem et Par Messingplader. Skal Frekvensen fordobles, maa Senderen bygges med Henblik herpaa. Styrken af den anden harmoniske er afhængig af følgende Faktorer: (Vi betragter en Sender med CO-FD-PA) Størrelsen af Anodespolen i CD-Kredsen. Den skal være saa stor, at Afstemningskapaciteten bliver saa lille som muligt. Gitterforspændingen paa CO og FD-Rør skal have ret store Værdier, hvorimod PA Gitterforspænding skal være forholdsvis lav. Et Eksempel: CO er RE 184, FD RE 604 og PA RE 604. Negativ Gitterf or spænding henholdsvis 20, 60 og 40. (Anodespænding 220 Volt). Den sidste Faktor er Anodekredsens Afstemning. I CO- Kredsen skal den i Frekvens over Resonanspunktet, hvilket svarer til under Resonanspunktet i Forhold til Kondensatorens Skalaaflæsning. FD-Kredsen afstemmes paa samme Maade. Gælder det derimod om at gøre Grundfrekvensen saa kraftig som mulig, afstemmes Kredsen til den modsatte Side af Resonanspunktet, og PA-Kredsens Afstemning (med Antenne tilsluttet) er dermed givet. Ligeledes Afstemningen af en CO-PA Sender. Til Slut en Bemærkning om Effektiviteten. Det er ret almindeligt at hore den Mening fremsat, at et styret Ror vil kunne give betydeligt mere, end naar det samme Rør arbejder selvsvingende. Praksis viser, at Forskellen er meget ringe. Noget andet er, at et styret Ror kan bringes til at arbejde betydelig mere økonomisk, saaledes at Røret ikke bliver varmt, selv om Anodespændingen forøges ud over den sædvanlige Størrelse i Forbindelse med en selvsvingende Sender. Fordelene er saaledes paa den styrede Senders Side. I dette Nr. af»oz«skulde egentlig være fremkommet en Beskrivelse af min Modtager, men da der fra en Del Amatører er fremkommet Ønske om en Beskrivelse af min transportable Sender af Hensyn til de Amatører, der skal til at bygge en saadan i Sommer, skal jeg gerne imødekomme dem. Naar man skal til at bygge en transportabel, skal man først gøre sig følgende klart: 1) Paa hvilken Maade skal den transporteres (Bil, Cykel, Skib o. s. v.)? 2) Hvilket Ant. System skal der benyttes? 3) Skal der sendes baade med CW og Fone, i saa Fald hvilken Modulations Metode skal benyttes? 4) Hvilke Omraader skal der arbejdes paa? 5) Hvilke Energikilder har man til Raadighed? Disse 5 Punkter maa man nøje gennemgaa før man begynder at konstruere den transportable. Da Delene kommer til at ligge meget kompakte, maa man tage meget Hensyn til Placeringen. Der maa absolut kun benyttes Tip- Top Materialer, og da Apparatet er meget udsat for Rystelser, maa Delene sidde godt fastspændt og Lamperne sidde fast i Lampesoklerne, endvidere maa man saa vidt muligt vælge Komponenter, der har ringe Vægt og Dimensioner. Da min transportable Sender skulde transporteres i Bil, behøvede jeg ikke at tage saa meget Hensyn til Vægten. Ant. bestemte jeg skulde være en Hertz, og Senderen skulde Fig. 1. være absolut Tip-Top helt igennem, saaledes at jeg kunde benytte baade CW og Fone, og da det ikke gjorde noget, at Apparatet blev lidt tungt, byggede jeg en Mikrofonforstærker i det og brugte Gitterspændingsmodulation. Jeg vilde arbejde paa og 80 mtr. Før jeg gåv mig til at bygge Apparatet, tegnede jeg, naturligvis et Diagram, og dette ses paa Fig. 2. Modtageren bestaar af afstemt HF, Det. og 2 LF Trin. Paa Diagrammet ses tydeligt, at jeg har afkoblet alle farlige Ledninger ved Hjælp af Kondensatorer. Paa Senderen ses hvorledes jeg skifter om fra Fone til CW ved Hjælp af en Omskifter som, naar jeg sender CW, parallelkobler til en Gittermodstand paa Ohm til Gitter r Transportabel Sender-Modtager XOZ7GL. Fig. 2. kondensatoren. Ved Fone sætter Omskifteren Udgangstransformatoren paa den 2 Trins Mikrofonforstærker i Forbindelse med Gitteret gennem en HF Drosselspole. Hvorledes jeg faar Mikrofonspænding fra Akm. ses tydeligt paa Diagrammet. Som Senderlamper brugte jeg tre Stk. RE 134 sat i Parallel. Først brugte jeg som Glødespænding 3 Stk. Tiger Elementer sat i Serie, men da disse ikke kan taale af aflastes med saa stor en Strømstyrke ret lang Tid ad Gangen, er 2

3 jeg senere gaaet over til at benytte. Akm. Til Anodespænding er benyttet 3 Stk. hellesens Elementer paa 60 Volt. Da jeg kun har Plads til enkelt Kapacitets Batterier i Kufferten, tør jeg ikke sende mere med alle tre 134 Lamper, da disse saa vil sluge meget mere Anodestrøm end Anodebatterierne kan taale af aflades med. Jeg vil tillade mig at paaminde Amatører om endelig at passe paa, at de ikke overbelaster deres Anodebatterier, det er bl. a. en Fejl, som jeg har set enkelte Amatører gøre, nemlig at benytte Lamper af RE 604 Typen til almindelig enkelt Kapacitets Anodebatterier. Ved Oplysning fra Hellesen har jeg faaet følgende Afladningsdata for Hellesens Elementer: Enkelt Kapacitet MA Dobbelt MA 3 G. Normal Kap MA 6 G. Normal Kap MA. Som vist paa Fig. 1 er Senderen og Modtageren indbygget i en Kuffert, alle Delene er monteret paa en Aluminiumsplade. Til venstre Modtageren og til højre Senderen samt Mikrofonforstærkeren. Siddende i Række ser man tydeligt alle Lamperne, og for at disse ikke skal blive slaaet i Stykker paa Forpladekanten, er der anbragt nogle brede Elastiker omkring hver af disse. Modtagerspolerne er viklet paa Lampesokler og Senderspolerne er viklet»paa Luft«af 1,5 mm blank Kobbértraad. Den samme Spole benyttes til baade 40 og 80 mtr. En detailleret Konstruktion af Apparatet vil jeg ikke komme med, da de fleste Amatører alligevel bygger efter deres eget Hoved, blot de har ét Diagram at gaa efter. Diagrammet over min transportable kan jeg garantere for, men man kan muligvis nøjes med een Senderlampe, ligeledes kan det siges, at 1 Trin LF paa Modtageren kan være nok, samt at man slet ikke behøvede at benytte Gitterspændingsmodulation, men kan nøjes med Absorbtionsmodulation. Men hvad og hvorledes bestemmer den enkelte Amatør Poul J. Jensen. OZ7GL. Senderen indstilles paa følgende Maade. Ossilatoren afstemmes til Resonans med Krystallen eller selvsvingende Sendere der, hvor man vil have den liggende i Baandet. Spole 12, der kan være en hvilken som helst Stjernespole el. 1. maa have sit Resonanspunkt liggende lidt over eller under Baandet (for 80 Mtr. ca. 20 Vindinger), kobles nu til, og Hovedsenderen startes. Kredsen L1 afstemmes nu til Resonans. For at se om der ikke er Selvsvingning tilstede i Hovedsenderen, kan man prøve at røre ved Ossilatorens Plade eller Gitterledninger. Forstærkeren skal da gaa ud af Sving. I den beskrevne Sender er Oscillatorlampen en RE134 og Forstærkerlampen RRT78 med henholdsvis 150 og 400 Volt Pladespænding. Frekvensfordobling kan opnaas ved at afstemme L1 til den 2. harmoniske, men er ikke meget effektiv. Eventuelle Forespørgsler vedrørende Senderen gives gerne af OZ2Z OZ7EU Hjerm. Min Senderopstilling er. MOPA med pushpull i saavel Oscillator som Forstærker. Man kan sige, at det er at ødsle med Lamper, men jeg selv synes, denne er bedre end den alm. Hartley-Opstilling. Den er meget stabil, nem at indstille og fordrer efter mit Skøn ingen som helst Neutrodynstabilisering, selv om begge Kredse er afstemt til samme Frekvens. Jeg har med denne faaet mange T8-Rapporter og flere T9, endskønt jeg har RAC. I Styrekredsløbet har jeg brugt 2 Stk. A 415 og til Forstærker 2 Stk. RE134. Stationsbeskrivelser. OZ2Z København. Da der sikkert er mange Amatører og særlig Nybegyndere, der, naar de vil gaa over til styrede Sendere, har Kvaler med enten Koblingen mellem de forskellige Led eller Neutrodynstabiliseringen, skal jeg her beskrive en COPA med en nem Kobling og uden Stabilisering. Desuden er ogsaa Centertapkondensatorer og Drosselspoler undgaaet uden at forringe Senderens Kvalitet eller Kvantitet. Diagrammet ses nedenfor. Møder og Stævner. Onsdag den 25. Maj Kl arrangeres i Tiknytning til Hr. Ingeniør Jens Jørgensens Foredrag et Besøg paa AjS. Elektromekano. Deltagerne mødes ud for Aarhusgade 88 (Hj. af Strandboulevarden), København. Der forevises bl. a. Rørfabrikken i Drift samt Laboratorieopstillinger med forskellige Senderrør. Søndag den 26. Juni arrangeres en Udflugt til Skamlebæk Radio ifølge velvillig Tilladelse fra Generaldirektoratet for Postog Telegrafvæsenet. Nærmere Detailler i Juni»OZ«. 3

4 Afstemningen. Med megen Interesse imødesaa Bestyrelsen Resultatet af den Afstemning, som bebudedes i sidste»oz«, og som fandt Sted i Slutningen af forrige Maaned. Det viste sig, at det blev et afgjort Tillidsvotum til Bestyrelsen, idet 112 Medlemmer stemte Ja, medens 14 stemte Nej. Kun er det sørgeligt, at lidt under 100 Medlemmer ikke følte sig foranlediget til at stemme. Bestyrelsen vil nu tage sig Afstemningens Resultat ad notam og foretage, hvad den finder bedst for Foreningens Fremgang og Trivsel. Nordisk Test. E.D.R. har den 6. Maj sendt følgende Brev til S.R.A.L., Helsinki. Vi maa med Beklaglse konstatere, at den under S.R.A.L. s Medvirkning arrangerede Nordiske Test er blevet en fuldstændig Fiasko grundet paa manglende Interesse hos S.R. A.L., idet der ikke kan foretages nogen afsluttende Bedømmelse, saa længe Materialet fra Finland udebliver. Vi maa paa det bestemteste anmode om et aldeles omgaaende Svar. Kopi af nærværende Skrivelse er tilstillet S.S.A. og N.R.R.L. Med Højagtelse Eksperimenterende danske Radioamatører. MEDLEMMERNE HAR ORDET SIDEN SIDST! Forholdene har været temmelig varierende paa de forskellige Bolgebaand i April Maaned, og virkelig gode Dage har der ikke været mange af. Størst har Svingningerne som sædvanligt været paa 14MC, hvor der har været baade livlige og døde Dage flest af de sidste. Den Bedring, der viste sig i Marts Maaned, har ikke holdt sig. 1. og 2. Maj var der usædvanlig livligt paa 14MC, men de følgende Dage var det forbi, idet kun R2-Signaler var at høre. Det vil være interessant at faa oplyst, om der var Solpletter eller noget andet mystisk at observere paa Maanedens to første Dage. Hvad siger OZ7OB? Paa 7 MC har der ikke været meget spændende. Lidt DX høres af og til, men det drukner nemt i den frygtelige QRM, som stadig præger dette Bolgebaand. At Roms Kortbølgesender nu har faaet Plads lige op ad Amatøromraadet saa der endog høres Amatører paa begge Sider af den gør ikke Forholdene bedre. Forhaabentlig holder denne kraftige Radiofonisender snart Flyttedag igen, saa gensidige Forstyrrelser kan undgaas. Den døde Zones Udstrækning paa 7 MC svinger stadig paa en bestemt Maade, som har Tilknytning til Forholdene paa 14 MC. 3,5 MC viser sig efterhaanden at være et godt Bølgebaand ogsaa for de større Afstande. Ikke alene hores I (R7), men ogsaa YI (R5) og AU (R8) er modtaget i April Maaned. Til indenlandsk Brug er 3,5 MC stadig det eneste sikre Bølgebaand, men Forholdene har været meget varierende selv paa ret korte Afstande. Paa visse Strækninger kan der forekomme de mest besynderlige Variationer i QRK, og det er meget interessant at studere, for hvem der har et»aabent Øre«for den Slags. De fornøjelige og meget populære Telefoni Ringtests er meget nyttige til Klarlæggelse af Forholdene paa»de mærkelige Dage«. I en Haandevending faar man Rapporter fra Landets forskellige Egne og kan drage 4 Sammenligninger og forhaabentlig Slutninger senere hen. Det er meget ofte indenfor vort eget Lands Grænser, at de besynderligste Ændringer i de korte Bølgers Udbredelse kan konstateres. Sæt Kryds paa Deres Kalender, naar De iagttager noget usædvanligt i den Henseende og lad Forsøgskreds 1 faa Datoerne opgivet. Efter hvad OZ1W meddeler, har der i Lighed med samme Tidspunkt sidste Aar været fortrinlige Forhold paa 2MC. Men antagelig er den bedste Tid forbi nu ikke mindst da QRN begynder at gøre sig gældende. OZ1H har nu endelig faaet Senderen i Sving og forsøger paa 3,5 MC. Det er en T. P. T. G.-Opstilling med 2 Stk. RE 134 i Parallel. OZ1W er en af de faa OZ-Hams, der virkelig gør noget ved Forsøgene paa 2MC. Han har haft QSO med en Mængde Englændere samt med HB9N. QRK har til Tider været overraskende stor. Med Telefoni er 1W blevet rapporteret R7 8 fra G-Stationer, saa man gør klogt i ikke at tale nedsættende om 2 MC-Baandets Anvendelighed. OZ2P finder Forholdene jævnt gode paa 7 MC. Ved 18- Tiden har QRK været meget stor, naar det var Solskin og klart Vejr. Senderen er nu klar paa de tre mest benyttede Bolgebaand. Til Morsehastigheder over benyttes en»side-swip er«. Med Henblik paa Energiforhøjelse er nu anskaffet en større Motor, som skal omvikles og anvendes som Etankeromformer. 2P spørger, hvorfor selv licenserede OZ-Amatører paa 3,5 MC er saa bange for at bruge Telegrafi. Er det Høreevnen, det er galt med? De burde kunne tage 60! (Mon det ikke først og fremmest skyldes, OB, at Fone har sine rent praktiske Fordele indenfor Landets Grænser? 7F). OZ3H har nu gjort Alvor af at fremstille den Spændingsforhøjer, som stod omtalt i»oz«for November Resultatet er udmærket, idet der nu kan tilføres Senderen en Spænding paa ca. 400 Volt, skønt Lysnettet kun er paa 220, og Maskintone er der ikke at høre. 3H har imidlertid Planer om at forhøje Energien yderligere.

5 OZ5G eksperimenterer stadig med forskellige Sendere. Sæsonen for de transportable Sendere staar nu for Døren, og den er han ogsaa ved at ruste sig til. OZ7F har i den sidste Tid udelukkende arbejdet paa 3,5 MG. Forleden havde han QSO med I1LL og YI6WG. Sidstnævnte meldte R6. Det lader saaledes til, at DX-Forholdene stadig bedrer sig paa 3,5 MC. Der benyttes en RE 504 i Oscillatoren og en T 104 i Hovedsenderen. Input varierer mellem 35 og 45 Watts. OZ7LB arbejder konstant paa 7 og 14 MC, hvor han finder Forholdene jævnt daarlige. Der høres lidt spredt DX, men kun Europa»bider paa«. For et Par Maaneder siden var Forholdene ubetinget bedre. Bemærkelsesværdigt er det, at 7LB har hørt OZ5X paa 14 MC. Kan det være Jordbølgen paa den Afstand? Traffic Notes og andet Stof til den fynske Afdelings Rubrik bedes sendt, saa jeg har det i Hænde senest i Lobet af 4. Juni. OZ7F. P. S. Efter at ovenstaaende er skrevet, er Roms Kortbølgesender begyndt at sende paa 3,5 MC. Forhaabentlig falder den til Ro her, hvor den ligger et passende Stykke har forøvrigt lige overstaaet Bisættelse, af 3 Stk. veltjente Lygter, (604, 134 og L U I) hi, men er nu i Luften med 1 Stk. RE 134 og TB 04/10. 9A er aktiv hver Søndag Formiddag paa 80 Meter, og vil gerne QSO med OZ-Stationer. VY 73 til alle. (Vi sender vor Kondolence i Anledning af den overstaaede sørgelige Begivenhed, desværre kan vi ikke sige at den er enestaaende. NN). OZ1I Holsted, har i den forløbne Maaned arbejdet mest paa 40 Meter, der er hver Søndag Morgen forsøgt Fone med meget fine Resultater fra England, Modl. excellent, vy good fone, a good transmission, o. s. v., o. s. v. Senderen er PP Hartley med 2 Stk. TC 03/5, der er opnaaet QSO med SU1CH, Alexandria, rapp. R 6. Senderen bliver inden længe erstattet af en CO. PA. OVERSIGT OVER FORHOLDENE I APRIL April Maaned var ganske god, men nu er vi jo ogsaa inde i, hvad jeg privat kalder DX-Sæson. Min Log viser mig, at de foregaaende Aar var det April, Maj, Juni, der var de bedste for DX. 7MC opførte sig ret normalt. I Begyndelsen af Maaneden kom ZL og VK ind om Morgenen tidligt, og Dagen igennem hørtes de sædvanlige Europæere. Allerede tidligt paa Aftenen begyndte HAF, EAR og CT at komme igennem, og senere kom AU, FM og SV med indtil R 8. Der er sikkert noget at gøre, hvis man staar op med Solen. 7MC er for det meste et Kaos af Fone, AC og RAC. Navnlig er de mange og ofte daarlige Fonestationer en ren Plage. Telefoni burde henlægges udelukkende til 3,5 MC! Sidstnævnte Omraade var ogsaa ret normalt. OZ hørtes godt Søndag Formiddag og enkelte Aftener, men som Regel fadede de ud allerede ret tidligt paa Aftenen for at give Plads for Signaler fra de fleste europæiske Lande ja, endogsaa DX hørtes. YI6WG kom igennem og arbejdede 12 Lande paa dette Baand. Iøvrigt hørtes den samme Station ogsaa godt paa 7 og 14 M-C. Dette sidste Baand, der plejer at give saa god DX paa denne Aarstid, er stadig lidt dødt, men lever dog op af og til. I saadanne gode Perioder. høres der mange DX-Stationer som ZS, PK, W, LV, PY m. m. Den bedste Tid for DX paa dette Baand er 8 11 Aften. H. Tscherning Petersen. OZ9A Aarhus, arbejder stadig paa 40 og 80 Meter, med rigtig gode Resultater, uden at der dog er opnaaet dx er, nogle enkelte QSO med EAR, liver op i Landskabet, har hørt YI, FM og ZS paa 40 Meter, ved 18 19,00 Tiden. 9A EKSPERIMENTET MAA OPGIVES Paa Landsstævnet i Fredericia var jeg saa letsindig at love OZ? at skære Gevind paa min Antenne, og faa den til at virke OK alligevel. Eksperimentet maa desværre opgives, da Gevindskæreren er sporløst forsvundet. BCL- Sabotage? OZ7PG. OZ2NF har siden Stationen fik Licens, arbejdet 16 Lande i Europa paa 3,5 og 7 m med Hartley Sender, Inpt med en RE 604, 350 Volt paa Anoden, i de Par Aftener, Statsradiofonien har undet os at arbejde fra Kl. 23. QRK rapporteret fra R 4 R 9 med QRI t 9 7 fb. I nogle faa fone QSO er med OH-D & PA er Modulationen rapporteret med f 8-9 og QRK R6 8. Paa 7 MC høres hver Aften DX fra Kl med ret god QRK, men her i Byen kan man jo ikke arbejde i denne Tid paa Grund af BCL. OZ2NF. SM5UA John Fr. Karlson, Goteborg, holdt i Midten af forrige Maaned sin 65 Aars Fødselsdag. Desværre kom denne Begivenhed os først saa sent for Øre, at vi ikke naaede at faa den i sidste»oz«, men vi sendte paa danske Amatørers Vegne en Fødselsdagshilsen pr. Telegram. Som Tak herfor skriver SM6UA:»Mit hjärtligaste tack till alla danska radiovänner for vänligä hogkomsten af min 65 års dag. Hoppas att ânnu mänga gänger få komma i QSO med OZ och upplifva gamla min 5

6 Meddelelse ira D. A. S. D., Berlin. D. A. S. D. har oprettet et Certifikat, der vil blive givet til tyske Modtageramatører, som har modtaget et stort Antal Amatørstationer over hele Verden og paa alle Amatøromraader. Foruden Modtagelse af fjerne Stationer, hvilket skal bevises ved Fremsendelse af 36 QSL Kort fra udenlandske Amatører, som anerkender Modtagelse af Rapporter, skal Ansøgeren ogsaa fremsende en teoretisk Afhandling om et Kortbølgeproblem. Certifikatet kaldes»dem-diploma«bogstaverne DEM betyder»første Klasses tysk Modtagerstation«og dets Ejere vil danne en Klub i Lighed med WAC-Klubben.»DEM«-Emblemet paa QSL-Kort udtrykker højeste Kvalifikation og Anerkendelse, der kan opnaas af Radio-Amatører. Vi venter, at mange af vore Amatører vil bestræbe sig for at opnaa dette Certifikat, og vi vil derfor endnu en Gang anmode alle vore udenlandske Venner om prompte at anerkende enhver Rapport af nogen Værdi, som modtages fra en DE (tysk Modtagerstation). Vær saa venlig at huske den vanskelige Situation, tyske Amatører og deres nationale Organisation befinder sig i. Som Regel gives Senderlicens ikke til Amatører i Tyskland, og vor eneste Chance for at holde vor Forening oppe, er en Organisation af aktive Modtager-Stationer. Vi stoler meget paa den Tillid som udenlandske Amatører viser vore Medlemmer ved prompte at besvare deres Rapporter. Det er med Beklagelse, at vi maa meddele vore udenlandske Venner, at vi grundet paa den økonomiske Situation og almindelige Depression maa afstaa fra at afholde vort aarlige Stævne i 1932, som ellers har fundet Sted de sidste 6 Aar. I Stedet for Stævnet vil der blive et formelt Forretningsmøde i Berlin samtidig med den aarlige Radio- Udstilling i Slutningen af August Det skulde glæde os meget at se udenlandske Amatører ved denne Lejlighed. Dr. Curt Lamm. D4AFA. men det er saamænd ikke underligt, at Hollænderne efter - haanden er kede af den Fone, der serveres af visse Nabostater. Iøvrigt henviser»rag-chewing«. til U. S. A. og Finland, hvor dette Forslag er gennemført. (Og bemærker forresten meget morsomt, at det ikke skal sættes i Forbindelse med Alkoholforbudet!) Det andet Forslag gaar ud paa at dele 80 Meter Bandet i et Telegrafi- og et Telefoniomraade. Dette vil dog medføre Vanskeligheder i de Lande, hvor Regeringen ikke har har fulgt Washington-Conventionen fuldtud Og ligesom herhjemme har nedskaaret det med 80pCt. Forøvrigt synes man her at være inde paa noget af det rigtige. En Afsondring mellem Nøglen og Mikrofonen er absolut af det gode, de stadige Sammenstød kan faa ubehagelige Konsekvenser. For Fone-Amatøren betyder denne Deling et skærpet Krav om Skarphed i Senderens Afstamning, den selvsvingende Opstilling maa der helt ses bort frav De rent praktiske Foranstaltninger bliver naturligvis indgaaende diskuteret, man tor jo rolig gaa ud fra, at naar saa dygtige Mænd som PA0AA, PA0KK og PA0MM staar bag, foretages der intet overilet Skridt. Ikke underligt, at R.C.C. venter megen Sympati fra de europæiske Hams hvad mener de danske? Squib. Ny QRA. OZ7WH forandrede 12 4 sin QTH til Lundsgade 8, 3., Kbh. Ø. 2 seks Meter høje Master dominerer allerede Taget (et godt»sømærke«for besøgende Hams). Antennen: 39,00 m v. f. Hertz. Stationen ventes snart igang med»full speed«440 Volt d. c. Senderen er i den sidste Tid blevet udstyret med Heising Modulation og dobbelt Krystalstyring, saaledes at den tidligere 3-systemede Universalsender er blevet 4- systemet, nemlig: 80 m Krystalstyring plus 40 m Fordobling; 40 m Krystal plus 20 m Fordobling; Lampestyring, alle 3 MOPA; og endelig TPTG; alt dette omskiftes ved Hjælp af en 3-polet Omskifter i Gitteret paa Oscillatoren. M. W. Hammerich. Fone- og Telegrafi I sidste Nummer af»rag-chewing«organet for den eksklusive R.C.C. findes et»editorial«, der turde være egnet til at vække megen Opmærksomhed indenfor Kortbølgeamatørernes Verden. Det drejer sig om to Forslag, som den hollandske Sektion har sendt I.A.R.U. Det første af disse gaar ud paa fuldstændig at forbyde Telefoni paa 40 m. Som Forholdene ligger i Øjeblikket, berører det næppe i Realiteten vore hjemlige Fone-Amatører; saa at sige al dansk Fone-Trafik foregaar som bekendt paa 80 m. Forslaget begrundes med, at der sjældent kan gennemføres en virkelig fb qso paa 40 m. uden en»fone hound«udtrykket er»rag-chewing«s bryder ind; og denne Fredsforstyrrer har ofte saa daarlig en Modulation, at han ikke kan identificeres! Og hvad værre er: Fone-Amatøren tager intet Hensyn til, at der maaske er fb dx conds paa Bandet. Forholdene er vel knapt saa slemme herhjemme, 6 QSL Kort Udstillinger paa New-Zealand. A. W. C. E.s Amatør QSL-Kort Udstillingerne blev startede for lidt over to Aar siden og har haft stor Succes. Tanken med disse Udstillinger er at samle saa mange QSL- Kort som muligt fra fjerntboende Amatører og fordele dem til forskellige Byer paa New-Zealand for derved at stimulere Interessen for Amatør-Radio samt for uindviede at demonstrere Radio-Amatørernes Aktivitet i Alverden. A. W. C. E.s Udstillingskomité meddeler, at Danmark hører til et af de fem Lande med aktive Amatører, som endnu ikke er repræsenteret paa Udstillingerne. Hvis der findes danske Hams, som kunde tænke sig at bidrage dertil, kan de sende rene, ubeskrevne QSL-Kort direkte til A. W. C. E. 2 Rintoul St., Wellington, New-Zealand. Find Philip. OZ7FP.

7 Licencerede danske Senderamatører. OZ1B Lindahl, Erik, Skotterup pr, Snekkersten. OZ1CC Angkjær, C. Chr., Holstebrovej 38, Viborg. OZ1E Rudholt, Rasmus, Raadhusstræde 6, Kbhvn. K. OZ1F Bramslev, G. E. R., Nitivej 9, København F. OZ1H Johannsen, C. S., Stationen, Langeskov. OZ1I Graff, Sv. Aa., Holsted St. OZ1K Hansen, H. Aa., Nygade 21, Ringkøbing. OZ1N Kjøbenhavns Navigationsskole, Ny Toldbodgade 3, København K. OZ1W Wørmer, L. P. G., Dronningholmsvej 50, Svendborg. OZ1Y Elektromekano, Aarhusgade 88, København Ø. OZ2A Schiellerup, C. Chr., Hoskiersvej 31, Nakskov. OZ2C Clausen, H., Danmarksgade, Marstal. OZ2E Eliasen, E. A. B., Holev pr. Marslev. OZ2F Scharff, Arne, Vangedevej 33, Gentofte. OZ2H Berthelsen, Haldor, Ulfborg. OZ2K Bork, Otto Egon, Tagensvej 112, Kobenhavn L. OZ2NF Jessen, Frederik, Vesterskovvej 37, Nykøbing F. OZ2P Poulsen, Poul, Thorsgade 52, 2, Odense. OZ2Q Steffensen, James, Ehlersvej 8, Hellerup. OZ2VH Hansen, H. V. R., Byskov pr. Thureby. OZ2W Töyberg-Frandzen, Kastelsvej 8, 3. tv., Kbhvn. Ø. OZ2Z Winstedt, O. M., Strandvej 149, 1., Hellerup. OZ3C Jarle, H. Jørgensen, Tværgade 14, 2., Aarhus. OZ3H Hansen, H. M., Bakkevej 2, Svendborg. OZ3NN Nielsen, Niels, Frederiksberg, Vorup, Randers. OZ3V Fibiger, Bent, Set. Knudsvej 16, København V. OZ4A Andersen, Axel, Apoteket, Nysted. OZ4C Christensen, Niels Malling, Kirkestræde 38, Marstal. OZA5 Christensen, J. C..A., Transformatorstationen, Viborgvej, Aarhus. OZ5G Andersen, Georg, Hundslev Mark pr. Kølstrup. OZ5H Herden, A. H. W., Elektricitetsværket, Lønborg. OZ5M Jensen, H. E., Trafikassistent, Odense." " OZ5MK Kunst, M. T. H., Thorsgade 25, Silkeborg. i OZ5Q Olsen, Anders Bang, Wilkensvej 1, 3., F. OZ5R Rostgaard, Emil, Rødsten, Vorupkær, Randers. OZ5VG Nielsen, Vagn Garner, Kyhnsvej,. Ry. OZ6A-OZ6Z Radiokorpset, Artillerivej «, København S. OZ7DV Valbjørn, Ditlev F., Langelinie 121, Odense. OZ7EL Larsen, Erik, Enggaardshus 1, th., Herløv. OZ7EU Størner, P. C. E., Taar.nborg, Hjerm. OZ7F Fogedgaard, Helmer, Skrøbelev. OZ7FK Christiansen, K. F., Fjordvej 9, Nyborg. OZ7FN Novella, F. J., Kirsteinsgade 6, 1., København Ø. OZ7FP Philip, Find, Berggreensgade 12, København Str. OZ7HL Larsen, Henry W., C. I. Brandtsvej 23, Kbh. L. OZ7HS Hansen, H. V., Enighedsvej 7, Lendemark, Stege. OZ7IM Prior, J. Kornerup, Soldalen 24, København Str. OZ7KB Bjarnø, Knud M. H., Mariendalsvej 93, Kbhvn. F. OZ7KH Hansen, Karl Marius, Trafikassistent, Aarup. OZ7KN Knudsen, Laur., A/S., Haraldsgade 43, Kbh. Str. OZ7LK Kyster, J. L., Chr. Winthersvej 20, Aabyhøj. OZ7ON Nielsen, Niels O. P. A-, Realskolen, Dronninglund. OZ7P Pedersen, P. C. V., Perlestikkergade 14, Nakskov. OZ7PG Grünert, Paul, Kastanieallé 9, Augustenborg. OZ7SCH Hinrichsen, S. Chr., Østerbrogade 6 B, 2., Kbh. Ø. OZ7SS Ibsen, N. L., Skolevangen 24, 1., Brønshøj. OZ7SV Svendborg Navigationsskole, Svendborg. OZ7T Hasselbalch, S. H., Borupgaard, Snekkersten. OZ7TJ Jensen, Thorkild, Østerfarimagsgade 57, Kbh. Ø. OZ7VE Eithz, Viggo J., Vestergade 21, Storeheding. OZ7VP Petersen, A. V., Radiotekniker, Mern. OZ7W Pedersen, Erland, Bakkehus, Dagsnæs, Horsens. OZ7WH Hammerich, M. W., Lundsgade 8, 3. tv., Kbh. Ø. OZ7XX Glistrup, Holger, Vesterbrogade 21, Kbhvn. V. OZ8A Nielsen, A. K., St. Viby pr. Mesinge. OZ9A Nielsen Herman, Villa»Hi«, Vejlby pr, Riisskov. Indregistrerede Modtagerstationer. OZ-DR089 Hr. Carl Sehestedt Bohn, Toldboden, Nysted. OZ-DR090 Hr. L. J. Aune, Sibbernsvej 8, Valby. OZ-DR091 Hr. Otto Larsen, Nandrupvej 6, F. OZ-DR092 Hr. Ernst Andersen, Fredericiagade 88, 2., Kbh. OZ-DR093 Hr. K. A. J. Larsen, Raadmandsgade 31, 3., København L. OZ-DR094 Hr. Knud Langaa-Jensen, Jernbanepladsen, Faaborg. E. D. R. s Skæbne. Det har i ikke ringe Grad forundret mig, at der under Diskussionsmødet i København var en saa afgjort Stemning for at bryde med Radiopressens Forlag. Ved Mødet blev der foretaget en Afstemning ved Haandsoprækning, hvor der kun var 3 Stemmer mod den kendte Resolution fra Fredericiastævnet; ganske vist blev der kun skrevet 6 nye Navne paa Resolutionen senere paa Aftenen, saa Resultatet maa vist betragtes som noget magert. Det vil sikkert vise sig, at Stemningen for at beholde Radiomagasinet er større end først antaget, og det er ikke uden Grund. Radiomagasinet er jo foruden at være et ganske udmærket Agitationsmiddel for Foreningen, trods alt, det bedste Radioblad for de af os, der er interesseret i andet end Kortbølgeteknik. Har Magasinet for lidt Kortbølgestof i sine Spalter, er det tildels Amatørernes egen Skyld, idet de jo har Adgang til at skrive Artikler i Bladet. Naar Radiomagasinet ikke kan byde E.D.R. en saa god Kontrakt som tidligere, behøver det ikke at være af Uvilje mod Amatørerne, men kan skyldes den Krise, der jo ogsaa har ramt Radiobranchen saa haardt. At Foreningen med et Aarskontingent af 18 Kr. kun leverer»oz«een Gang om Maaneden, vil sikkert forekomme det store Flertal af Medlemmrne at være for lidt, og en betydelig Nedgang i Medlemstal vil sikkert blive Følgen. At en saadan Mulighed er tilstede, er jo ogsaa indrømmet af Bestyrelsen i forrige Nummer af»oz«. Afstemningen om Medlemsbladet har jo fundet Sted, naar disse Linjer kommer i»oz«, og dette bliver saaledes et noget forsinket Valgopraab. Hvad selve Afstemningen angaar, er jeg ganske rolig. Medlemmernes sunde Fornuft kan nemlig kun give sig et Udslag: Kontrakten med Radiopressens Forlag forlænges! M. W. Hammerich. 7

8 AU*) Asiatisk Rusland. CE Chile. CM Cuba. CN Marokko. CP Bolivia. CR Portugisiske Kolonier. CT Portugal, Azorerne, Madeira samt de kapverdiske Øer. CV Rumænien. CX Uruguay. CZ Marokko. D Tyskland. EAR Spanien. El - Irske Fristat. EL Liberien. ES Estland. EU*) Europæisk Rusland. F Frankrig. FA Abbysinien. FB Madagaskar. FI Fransk Indo-Kina. FM Algier og Tunis. FQ Kameron. FR Kanariske Øer. G Storbrittannien. GI Nord-Irland. HAF Ungarn. HB Schweiz. HC Ecuador. HH Haiti. HI Dominikanske Republik. Amatør Prefixes. HR Honduras. HS Siam. I Italien. J Japan. KA Fillipinerne. K4 Porto Rico og Vestindiske Øer. K5 Panama. K7 Alaska. K9 Hawaii LA Norge. LU Argentina. LZ Bulgarien. OA Peru. OH Finland; OK Czekoslovakiet. OM Guam. ON Belgien og belgisk Kongo. OZ Danmark (incl. Færøerne). PA Holland. PK Hollandsk Ostindien. PY Brasilien. RV Persien. RY Litauen. SM Sverige. SP Polen. ST Sudan. SU Ægypten. TF Island. TI Costa Rica. TS Saar-Distriktet. UL Luxemborg. UN Jugoslavien. UO Østrig. V1 Barbados Øerne. VE Canada. VK Australien VO New Foundland. VP Sydl. Rodesia og Jamaica. VQ2 Nordl. Rodesia. VQ3 Tanganyika. VQ4 Kenya Kolonien. VQ5 Uganda. VS1 Straits Settlements. VS3 Malay Staterne. VS6 Hongkong. VS7 Ceylon. VT-VU Indien. W U.S.A. X Mexico. XU Kina. YI Mesopotamien (Ira.). YL Letland. YM Danzig. YS Salvador. YV Venezuela. ZC Palæstina. ZL New Zealand. ZM Samoa. ZP Paraguay. ZS, ZT, ZU Syd-Afrika. *) uofficielle. Samarbejde. Da Forsøgskreds 1 i sin Tid blev dannet af OZ7OB m. fl., Var det Meningen, at andre lignende Forsøgskredse skulde følge efter naturligvis for at undersøge andre Problemer, Antenneforsøg, praktisk Opbygning af Kortbølgeapparater, QRP-Sending, ultrakorte Bølger m. m. er nogle af de mange Emner, der er værd at tage op til nøjere Behandling. Undertegnede kan desværre ikke med bedste Vilje faa Tid til at danne en saadan Forsøgskreds. Det bør jo ogsaa helst være en Amatør med større Anciennitet, der forestaar en saadan Sammenslutning af specielt interesserede Amatører. Vi bør tage Lære af Englænderne. De forstaar at arbejde maalbevidst, hvad just ikke kan siges, at vi danske Amatører gør. I England findes mange Forsøgskredse, som beskæftiger sig med alle Grene indenfor Kortbølgeverdenen. Men Danmark, som ellers gaar forrest alle Vegne, naar det gælder Organisation og Andelsbevægelse, lader til paa dette Punkt at skulle staa tilbage for andre Lande. Kan vi være det bekendt? Nej og atter nej! Danmark siges at være et af de Lande paa Jorden, der har den bedste Folkeoplysning. Skulde vi saa ikke ogsaa søge at skabe de bedst oplyste og dygtigste Kortbølgeamaterer? Dette naas bedst ved Samarbejde. Derfor, danske Kortbølgeamatører med specielle Interesser: Lad os slutte os sammen og blive dygtigere! Poul Poulsen. OZ2P. 8 Landsstævnet i Fredericia. Ovenfor bringer vi det i sidste Nr. lovede Billede af Deltagerne. OZ7GL ønsker en Anode Akm. paa 150 til 250 Volt. Saafremt en Amatør skulde have en saadan til Salg, bedes han hurtigst muligt sætte sig i Forbindelse med OZ7GL. KROhNS bogtrykkeri HARALD JENSENS BOGTRYKKER KØBENHAVN

!" " # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '! """ -&/% / '!""!" "!"".!" " -, 0 %1 2 0!! " # + *! * ) ( &'! " # $! %!

!  # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '!  -&/% / '!! !.!  -, 0 %1 2 0!!  # + *! * ) ( &'!  # $! %! !""#$%&'(#) #!%*'&%&'+,-.%.'!""" -&/%/'!""!""!"".!""-, 0%12 0!!"# &'()*!*+!" # $! %! $%"" & 2008 2009 2010 Antal indvandrere og efterkommere Århus 40.835 42.993 43.933 Region Midtjylland 91.964 97.274

Læs mere

Fra Lovtidende A. 1930 Indhold

Fra Lovtidende A. 1930 Indhold Fra Lovtidende A. 1930 Indhold 1930. Side 14. Juli Tillægs-Bekendtgørelse angaaende Motorkøretøjer... 1 9. Aug. Bekendtgørelse om international Overenskomst om Kørsel med Motorkøretøjer... 2 6. Sept. Bekendtgørelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2012

Statistik om udlandspensionister 2012 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2012 18. marts 2013 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2,23 mia. kroner

Læs mere

Med transportabel Sender paa Kullen i 14 Dage.

Med transportabel Sender paa Kullen i 14 Dage. E. D. R. optager som Medlemmer aile Kortbølgeinteresserede, saavel Sender= som Modtageramatører. Kontingentet er Kr. 4.50 Kvartalet, i hvilket Beløb Tilsendelsen af Radio Magasinet og Foreningens Medlemsblad

Læs mere

Statsradiofoniens Døgndrift i Fare,

Statsradiofoniens Døgndrift i Fare, E. D. R. er den danske Afdeling af International Amateur Radio Union, hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

Lokalafdelinger og Distriktrepræsentanter.

Lokalafdelinger og Distriktrepræsentanter. E. D. R. er den danske Afdeling af International Amateur RadioUnion, hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

Staalbuen teknisk set

Staalbuen teknisk set Fra BUEskydning 1948, nr 10, 11 og 12 Staalbuen teknisk set Af TOMAS BOLLE, Sandviken Fra vor Kollega hinsides Kattegat har vi haft den Glæde at modtage følgende meget interessante Artikel om det evige

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 Nr. 1.03 April 1997 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

Lokalafdelinger og Distriktrepræsentanter.

Lokalafdelinger og Distriktrepræsentanter. E. D. R. er den danske Afdeling af International Amateur RadioUnion", hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998 Nr. 1.10 Sept. 1998 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998. x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

Kortbølgestation OZ7DV, Odense.

Kortbølgestation OZ7DV, Odense. E. D. R. er den danske Aideling af International Amateur Radio Union, hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske Første opfordring til sabotage John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske radio BBC s udsendelser sendt til Danmark og på det danske sprog. Talen blev

Læs mere

PRODUKTION & SALGSSELSKABER

PRODUKTION & SALGSSELSKABER Globalt salg og service Danfoss sælger produkter med tilhørende service over hele verden i et globalt netværk med 118 salgsselskaber og 72 forhandlere og distributører. Salgsselskaberne ledes fortrinsvist

Læs mere

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juli 2015 Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer I 2015 og 2016 er der bedste udsigter for eksporten af forbrugsvarer i mere end syv år. I de foregående år er det særligt

Læs mere

Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915

Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915 Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915 I Anledning af at der er nedsat et Lønningsudvalg, og der da maaske skal arbejdes videre i Sagen om Lønninger inden for Belysningsvæsenet, tillader jeg mig at

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20 6,00 2,50 60 kr. Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20

Læs mere

Naar Hovedstadspressen laver Radio-Sensationer,

Naar Hovedstadspressen laver Radio-Sensationer, TIDSSKRIFT FOR KORTBØLGETEKNIK OG AM ATØR-RADSO. E. D. R. er den danske Afdeling af International Amateur Radio Union, hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning. Gå-hjem-møde

PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning. Gå-hjem-møde PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning Gå-hjem-møde Oversigt over resultaterne i PISA 2015 Ved Hans Hummelgaard, formand for det danske PISA-konsortium og analyse- og forskningschef i KORA

Læs mere

Ledelse, organisatorisk og personlig udvikling Forstanderkredsen 13. maj Great Place to Work Institute, Inc.

Ledelse, organisatorisk og personlig udvikling Forstanderkredsen 13. maj Great Place to Work Institute, Inc. Ledelse, organisatorisk og personlig udvikling Forstanderkredsen 13. maj 2009 Great Place to Work Institute Hvad er en god arbejdsplads? Hvordan måler man styrker og svagheder? Hvordan kan man arbejde

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Version 1.1 re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning... 2 Sådan kommer du i gang... 3 Sådan sender du fakturaer til Nordea... 6 Sådan modtager du filer fra Nordea... 9

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 26. september 2016.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 26. september 2016. i et Afghanistan 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Albanien 3,16 7,32 7,32 11,20 4,12 3,20 60,00 Algeriet 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Amerikanske Jomfruøer 3,16 * 9,56 * 9,56 11,20 9,56

Læs mere

DEN FØRSTE FM-TEST TIDSSKRIFT FOR KORTBØLGE-TEKNIK OG AMATØR-RADIO

DEN FØRSTE FM-TEST TIDSSKRIFT FOR KORTBØLGE-TEKNIK OG AMATØR-RADIO TIDSSKRIFT FOR KORTBØLGE-TEKNIK OG AMATØR-RADIO E.D.R. er den danske Afdeling af»international Amateur Radio Union", hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage

Læs mere

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Sagsnr. 14/142258 Sagsansvarlig: vpjacu Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Uddannelsesinstitutioner med internationale studerende Viborg Kommunes udviklingsstrategi beskriver indsatsområderne

Læs mere

Hr. Norlev og hans Venner

Hr. Norlev og hans Venner Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2012 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

Mersalg til eksisterende kunder. Flemming Dufke Mercuri International

Mersalg til eksisterende kunder. Flemming Dufke Mercuri International 1 Mersalg til eksisterende kunder Flemming Dufke Mercuri International En kort introduktion Ansat i Mercuri International siden 1993 Administrerende Direktør/Partner Sælger, Konsulent, Træner, Salgsleder

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

Rapport om anmodninger om oplysninger

Rapport om anmodninger om oplysninger Rapport om anmodninger om fra offentlige myndigheder i perioden. juli til. december Hos Apple lægger vi stor vægt på at beskytte dine, og vi gør meget ud af at opretholde de højest mulige sikkerhedsstandarder

Læs mere

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om "Tidens politiske Opgave". d. 8. marts 1941 Meget tyder på, at de fleste fremtrædende politikere troede på et tysk nederlag og en britisk 5 sejr til

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE,

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.11 August 2000 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1991-2000 x 6,7 % af befolkningen i Århus Kommune er udenlandske statsborgere. Antallet

Læs mere

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Amatørfoto og Amatørradio

Amatørfoto og Amatørradio TIDSSKRIFT FOR KORTBØLGE-TEKNIK OG AMATØR-RADIO E.D.R. er den danske Afdeling af»international Amateur Radio Union", hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Originalt emne Hovedgaarden Marselisborg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 27. september 1906 2) Byrådsmødet den 4. oktober 1906 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT

AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT De mennesker, der har interesse for vor store billedhugger Bertel T h o r valdsen, kender sandsynligvis hans dødsmaske. Den viser os et kraftigt, fyldigt fysiognomi,

Læs mere

Dagspressen og Amatørerne.

Dagspressen og Amatørerne. E.D.R. er den danske Afdeling af International Amateur Radio Union", hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

Kortbølgestation OZ7KB, København.

Kortbølgestation OZ7KB, København. E. D. R. optager som Medlemmer alle Kortbølgeinteresserede, saavel Sender= som Modtageramatører. Kontingentet er Kr. 4.50 Kvartalet, i hvilket Beløb Tilsendelsen af Radio Magasinet og Foreningens Medlemsblad

Læs mere

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i Vores sejlbaad. Siden jeg var barn har jeg været fascineret af skibe af enhver art, men det var nok fordi far var fisker og havde en kutter. Jeg husker at jeg byggede modelbaade som barn. Efter at jeg

Læs mere

Skal Kortbølgeamatørerne gøre Nytte?

Skal Kortbølgeamatørerne gøre Nytte? E. D. R. er den danske Afdeling af International Amateur Radio Union, hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2005 Perst. nr. 069-05 PKAT nr. J.nr. 05-5411-5 Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2006 Perst. nr. 068-06 PKAT nr. J.nr. 06-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 3 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Fredag den 15. november 2013 holder vi igen LAN Party!

Fredag den 15. november 2013 holder vi igen LAN Party! Nr. 4, Oktober 2013 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Fredag den 15. november 2013 holder vi igen LAN Party! 2 OZ6HR nyt, Oktober 2013 OZ6HR nyt Nr. 4, Oktober 2013 Medlemsblad for OZ6HR - EDR

Læs mere

OZ6HR nyt, Oktober 2015. Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Oktober 2015. Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Oktober 2015 1 Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Oktober 2015 OZ6HR nyt Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser 2002 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2002 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af Finansministeriets,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Originalt emne Aldersrente Aldersrenteboliger Uddrag fra byrådsmødet den 29. januar 1931 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 654-1930)

Læs mere

J R E J Æ R S V Z I S X O Z G E I G A Ø Y T C B X S N O W J I I M Z I B A W A J B L Æ V B S U Y

J R E J Æ R S V Z I S X O Z G E I G A Ø Y T C B X S N O W J I I M Z I B A W A J B L Æ V B S U Y Navn: Klasse: A: B: C: R E H A Æ W G Q O R V E N I S X J R E J Æ R S V Z I S X O Z G E I W Å G A T U Y G J M K X F S O D: E: F: Å J T H A Z P Q N L O K E D U K I G A Ø Y T C B X S N O W J I I S Å F Æ Ø

Læs mere

Et Kig bag egne Kulisser.

Et Kig bag egne Kulisser. Oplag: 1075 Eksemplarer. E.D.R. er den danske Afdeling af International Amateur Radio Union, hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

PISA Problemløsning 2012: Kort opsummering af de væsentligste resultater

PISA Problemløsning 2012: Kort opsummering af de væsentligste resultater PISA Problemløsning 2012: Kort opsummering af de væsentligste resultater Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultaterne fra PISA Problemløsning 2012. Notatet består af følgende afsnit: Fire

Læs mere

Udlandstakster og landezoner Telenor og TDC

Udlandstakster og landezoner Telenor og TDC Udlandstakster og landezoner og Udlandstakster fra/til Europa Nordamerika verden 1 verden 2 Europa kr. 6,400 kr. 6,400 Nordamerika verden 1 kr. 12,400 kr. 12,400 verden 2 SMS, MMS og i pågældende zone

Læs mere

En 10-aarig Mærkedag passeres.

En 10-aarig Mærkedag passeres. B. D. R. er den danske Afdeling af International Amateur Radio Union, hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes interesser. Som Medlem optages

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned August 2015, samt udvikling i forhold til august 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct.

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juni 2015, samt udvikling i forhold til juni 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juli 2015, samt udvikling i forhold til juli 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

Om Maaling af Tab i Senderens Svmgningskredse. Af OE7JH i OEM.

Om Maaling af Tab i Senderens Svmgningskredse. Af OE7JH i OEM. E. D. R. er den danske Afdeling af International Amateur Radio Union, hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

Lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v.

Lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v. LOV nr 431 af 16/05/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-711-0041 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1007 af 24/10/2012

Læs mere

7 Overnatningsprognose for Danmark 2014-2017 Marked 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 2017* Udlandet 4,6% 0,5% -0,3% 2-4 % 1½ - 3½ % 1-3 % 1-3 % Danmark 2,5% 0,0% 0,9% 1-3 % ½ - 2½ % 0-2 % 0-2

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.6.2004 KOM(2004) 424 endelig. Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af de justeringskoefficienter,

Læs mere

Foran et nyt Arbejdsaar.

Foran et nyt Arbejdsaar. E. D. R. er dee danske Afdeling af Internationa! Amateur Radio Union, hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar september 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1993D0197 DA 11.03.2000 020.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS BESLUTNING af 5. februar 1993 om dyresundhedsmæssige betingelser

Læs mere

Gratis videosamtaler i superhøj kvalitet

Gratis videosamtaler i superhøj kvalitet NY OG SMARTERE UDGAVE AF SKYPE: Gratis videosamtaler i superhøj kvalitet SÅDAN! I denne artikel lærer du at oprette en Skype-konto, finde dine venner og starte en videosamtale. DET SKAL DU BRUGE Et webkamera

Læs mere

Sønderjyllands Prinsesse

Sønderjyllands Prinsesse Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning...2 Sådan kommer du i gang...3 Sådan sender du fakturaer til Nordea...6 Sådan modtager du filer fra Nordea...9 VIGTIGT Om landekoder...

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2007 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1998-2007 x Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten Ark No 27/1879 Ansøgninger om Arrestforvarerposten 1. Bager I.F. Kastrup, Kolding 2. Husmand J. Chr. Nielsen, Ammitsbøl Mark 3. Leutnant G.I.F. Gjerding, Aarhus 4. Christen Jeppesen, Kjøbenhavn 5. A. Jespersen,

Læs mere

Hvis Krigen kommer. uklogtl. tydeligt som muligt. Et Forbud vil ikke blot være en

Hvis Krigen kommer. uklogtl. tydeligt som muligt. Et Forbud vil ikke blot være en Oplag: 1050 Eksemplarer. E.D.R. er den danske Afdeling af International Amateur Radio Union, hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser.

Læs mere

Velkommen til. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Steen Gruby OZ9ZI

Velkommen til. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Steen Gruby OZ9ZI Emne 19 & 20: Sender & Modtagerteknik Velkommen til EDR Frederikssund Afdelings Steen Gruby 1 I øvrigt Emne 19 & 20: Sender & Modtagerteknik Tidsrum :1900 2200 I pause ca. i midten Toilettet er i gangen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Originalt emne Aarhus Sporveje Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Kørsel Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. april 1922 2) Byrådsmødet den 15. maj 1922

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2009 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 2000-2009 Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Kortbølgestation OZ7KG, København.

Kortbølgestation OZ7KG, København. E. D. R. er den danske Afdeling af International Amateur Radio Union, hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser CIR nr 9016 af 20/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 23. november 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 12-5411-18 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Udgivet af EDR Århus Afdelingen Juli 2003 Nr. 3

Udgivet af EDR Århus Afdelingen Juli 2003 Nr. 3 Nyhedsbrev Udgivet af EDR Århus Afdelingen Juli 2003 Nr. 3 OZ2EDR 50. årgang Redaktionelt Dette er første udgave efter ændring af formen for udsendelse af information fra EDR Århus afdelingen til medlemmerne.

Læs mere

Udlandstakster og landezoner Telenor og TDC

Udlandstakster og landezoner Telenor og TDC Udlandstakster og landezoner og Udlandstakster fra/til Europa Nordamerika verden 1 verden 2 Europa kr. 6,400 kr. 6,400 Nordamerika verden 1 kr. 12,400 kr. 12,400 verden 2 Den angivne takst for tale, er

Læs mere

Dansk Teaters Værdi. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Dansk Teaters Værdi. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

De slumrende Forsøgskredse.

De slumrende Forsøgskredse. TIDSSKRIFT FOR KORTBØLGETEKNIK OG AMATØR-RADIO. E. D. R. er den danske Afdeling af International Amateur Radio Union", hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage

Læs mere

Hermed indkaldes alle EDR-medlemmer og RM-er i kreds 1 til ordinære kredsmøder. Det finder sted tirsdag d. 6 marts 2001 kl.

Hermed indkaldes alle EDR-medlemmer og RM-er i kreds 1 til ordinære kredsmøder. Det finder sted tirsdag d. 6 marts 2001 kl. Side 1 af 5 EDR s Bulletin 2-2001. EDR s Bulletin omhandler information om Kredsmøder, EDR Foredrag, Foredrag i afdelingerne, Aflysninger og rettelser, Byggeprojekter, Auktioner, Oldtimer aftner, og endelig

Læs mere

Ombygning af PC strømforsyninger

Ombygning af PC strømforsyninger Ombygning af PC strømforsyninger Jørgen Kragh OZ7TA Rev. 18. marts 2009 Hvad skal vi høre om? PC strømforsyningens virkemåde AT og ATX forsyninger Ombygningen Højere strøm eller spænding Omvikling Støjer

Læs mere