En 10-aarig Mærkedag passeres.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En 10-aarig Mærkedag passeres."

Transkript

1 B. D. R. er den danske Afdeling af International Amateur Radio Union, hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes interesser. Som Medlem optages enhver Kortbølgeinteresseret, saavel Sender- som Modtageramatører. Kontingentet, Kr pr. Kvartal, kan indbetales paa Postkonto Foreningen udgiver Bladet OZ, som er Danmarks eneste specielle Kortbølgetidsskrift; det tilsendes Medlemmerne d. 15. i hver Maaned. Alle Oplysninger gives ved Henvendelse til E.D.R., Postboks 79, København K., eller helst direkte til Sekretæren i Ringsted. En 10-aarig Mærkedag passeres. De fleste tekniske Fremskridt gennem Aarene er i Regyndelsen blevet mødt af en reaktionær Lovgivning, der har afsløret netop det Snæversyn og den manglende Forstaaelse, som erfaringsmæssigt er tilstede, hvergang Folk med en lav Horisont skal tage Bestemmelse. Vi saa det, da Radioen og de første Motorkøretøjer kom frem, og vi vil faa det at se nu, hvor enhver takket være Konstruktionen af Himmellusen kan blive Ejer af en Flyvemaskine for faa Hundrede Kr. Det siger sig selv, at de, der har Ansvaret for Barnepigesystemet, ikke kan være Foregangsmænd, og derfor oplever vi Gang paa Gang, at gamle Love hører til den mest humoristiske Læsning, man har. (Se f. Eks. den første Motorlov). Men Livet skal leves, og der kommer en Dag, hvor Udviklingen ikke længer lader sig stoppe af antikverede Lovparagraffer. Bestemmelserne overtrædes, og Lovens Haandhævere, som heller ikke er helt ukendt med Selvtænkning, lukker Øjnene for det. En skønne Dag har vi saa den Bekendtgørelse fra Lovgiverne, som fjerner de Uhyrligheder, den oprindelige Lov uden nogen fornuftig Grund var udstyret med. Netop saadan er det gaaet til, at Radioen fra at være okkuperet af et meget ensidigt Statsmonopol efterhaanden er blevet gjort til hele Folkets Eje. Paa samme Maade skete det, at de første Sendeamatører her i Landet, som ikke vilde staa tilbage for deres udenlandske Kolleger, blev tvunget til at overtræde Loven af 19. April De var ikke mange, og almindelige Lyttere var der ingen af, saa kun i ganske faa Tilfælde kom det til et Opgør med Myndighederne. Amatørernes Samvittighed var da ogsaa i den allerbedste Forfatning. I Radio Maaneds-Magasin for Marts 1924 finder vi saaledes en komplet Beskrivelse af den danske Amatørstation ED7ZM, der begynder saaledes: Den virkelig teknisk interesserede Amatør eksperimenterer baade med Afsending og Modtagning, Dette ses tydeligt i Lande som England, Amerika og Frankrig, hvor alle de ledende Amatører har Tilladelse til begge Dele. Her i Danmark er vi endnu langt tilbage paa dette Omraade, idet Staten kun giver Tilladelse til Oprettelse af Modtagerstationer. Ikke alle Radioamatører tager dog Afsenderforbudet saa alvorligt; saaledes har 3-4 Amatører her i Landet gjort et virkeligt stort og interessant Arbejde med Afsendere. Indehaverne af de strengt forbudte Amatørsendere blev imidlertid mere og mere frimodige, og Toppunktet naaedes paa Dansk Radioklub s store Selvbyggerudstilling i København fra 28. November til 6. December Ikke mindre end 10 komplette Amatørstationer blev her udstillet aabenlyst i Industribygningen. Dette har formodentlig aabnet Myndighedernes Øjne for, at noget maatte gøres. I hvert Fald var Amatørsending 3 Maaneder senere tilladt i Danmark. Bekendtgørelsen af 26. Februar 1926 bragte den saa længe ønskede Befrielse og det er altsaa i denne Maaned 10 Aar siden. Hvad der er sket siden da vil være Størsteparten af de nuværende Amatører bekendt. Sendeamatørernes Antal steg omgaaende, og E.D.R. stiftedes Aaret efter. Snart fik vi ogsaa vort eget Blad, og Fremgangen er 17

2 blevet fortsat, først langsomt, senere hurtigt, og i Øjeblikket er der 216 licenserede Amatørstationer i Danmark. Den første ministerielle Bekendtgørelse indeholdt enkelte Meningsløsheder, som er ændret i den nye Bekendtgørelse af 27. Marts Ogsaa de tildelte Frekvensomraader er undergaaet Ændringer gennem Aarene men kun i praktisk Retning, saaledes at de nu ligger harmonisk i Forhold til hinanden. Alle Regler er blevet meget moderat fortolket, og Myndighedernes Behandling af os er nu saa imødekommende, at vi har Grund til baade at være tilfredse og taknemmelige. Bortset fra U.S.A. findes der næppe Amatører, der har det bedre end de danske. Derfor kan vi heller ikke lade dette lille Jubilæum, som markerer et saa betydningsfuldt Vendepunkt, gaa ubemærket hen. Praktiske Vink for 28 MC Arbejde. Af S. H. Hasselbalch, OZ7T. Red. Hensigten med denne Artikel er at forsøge paa at faa danske Amatører i meget højere Grad, end det hidtil har været Tilfældet, interesseret i et baade spændende, interessant og lærerigt Arbejde paa korte Bølger: Arbejdet paa MC Amatørbaandet. Dette Arbejde er efter min Mening i alle Retninger særlig velegnet for Amatører. Der er Brug for Amatører til Arbejde saavel med Modtager som Sender. Dette Arbejde er et nyttigt Arbejde. For det første: Den Amatør, der arbejder paa 28 MC, og som i Tidens Løb gør saavel sin Sender som Modtager perfekt paa disse Frekvenser, han kan være sikker paa, at den Nyttevirkning, hans Apparater paa de lavere Frekvenser kan yde, vil være noget nær det højest opnaaelige. Hans egen Nyttevirkning vil være steget i samme Grad, da Problemets praktiske Vanskeligheder har stillet store Fordringer til ham. For det andet: Naar Amatører Verden over staar parat til at iagttage Udbredelsesmulighederne for 28 MC Signalerne og er til Stede saa at sige Døgnet rundt, saa vil det i givet Fald blive dem, der kommer til at ligge inde med et stort og maaske værdifuldt Materiale angaaende de korte Bølgers Udbredelsesmuligheder. Dette Frekvensbaand ligger nær ved Grænsen for den højeste Frekvens, der ved Dagslys af Atmosfærens øvre Lag overhovedet kan nedbøjes og derved give Mulighed for Langdistance-Forbindelser. De Forhold, der betinger Muligheden for Nedbøjning, vil da ogsaa sandsynligvis gøre sig stærkest gældende for dette Baand, og det er af denne Grund af mindst ligesaa stor Vigtighed at notere, hvornaar DX ikke kan høres paa 28 MC, som naar Forholdene er gunstige. Der er Grund til at samle Materiale vedrørende flere andre Forhold. Hvorfor kan man f. Eks. til Tider fra Europa kun naa Vestover og ikke Sydpaa, naar det omvendte under tilsyneladende ens Omstændigheder ogsaa kan være Tilfældet? Man ved det ikke, men man er Problemets Løsning nærmere, naar man ved, hvornaar det ene og det andet var Tilfældet. Hvorfor giver 10 m Bølgen til Tider kun QSO indenfor km, naar den til andre Tider kun giver fjerne DX over km? Man ved det ikke, men Erfaringer derom er nyttige, ikke mindst for En selv. Hvorfor kommer man aller hyppigst til det Resultat, at 28 MC slet ikke kan give QSO? Dette Forhold er en af Grundene til, at denne Artikel bliver skrevet. Hvis mange danske Amatører arbejder paa 10 m, har man da en Mulighed for QSO. Om Dagen kan 10 m Bølgen i alt Fald række km, og der er vist ingen danske Amatørstationer, som har saa langt til nærmeste Naboamatør. (I Parantes bemærkes, at BCL- Forstyrrelser reduceres til praktisk talt Nul ved Sending paa 28 MC et Faktum, som ikke mindst har Betydning for de Amatører, der bor i Byer). Efter denne noget lange Indledning skal omtales nogle Punkter af Vigtighed ved Konstruktion af Sender og Modtager for 28 MC. Vi begynder med Modtageren. En Kortbølgemodtager med Haandkapacitet, Tærskelhyl, vibrerende Ledninger, daarlige Kontakter, grov Afstemning eller blot en af Delene er uegnet som Modtager for 28 MC. Retningslinierne for Opbygningen bliver derfor: Skærmgitter-Indgang (Gitterkredsen afstemt eller uafstemt Forskellen er ringe), omhyggelig Afgrænsning af alle HF-førende Ledninger og kort Ledningsføring samt lille Spolediameter (Lampesokler er o. k.). Ved Batterimodtagere føres Gitterafledningen til Armen paa et Potentiometer over Glødetraaden. Bruges transformatorkoblet LF-Trin, er det bedst med en daarlig Transformator (lille Jernkerne) og en Modstand paa Ohm over Primæren til Bekæmpelse af Tærskelhyl. Hvis der ikke benyttes SG-Indgang, da løs, induktiv Antennekobling. Hvis Modtageren er til Lysnetdrift, maa der Metalkasse om! (Dette sidste er jeg selv tilbøjelig til at glemme, men det betaler sig ikke). For Senderens Vedkommende gælder følgende Retningslinier: Først og fremmest stor Frekvensstabilitet. Dernæst: Ren DC-Tone er at foretrække fremfor den modulerede, ligesom ogsaa Tonen maa være ganske fri for Chirp og Haler. Hermed er ogsaa sagt praktisk alt om, hvad Senderen skal yde. Tilbage staar den ulige vanskeligere Opgave at beskrive, hvorledes man faar den til at gøre det. Styring af Senderen kommer øjensynlig paa Tale, men for ikke med det samme at afskrække Begyndere skal det straks siges, at ogsaa Selvsvingere kan bruges, 18

3 forudsat at de opbygges formaalstjenligt. I Valg af Kredsløb kan man endda staa ret frit. Hartley, Colpitts, TPTG og Ultraaudion er alle gode, naar de bygges ordentligt. Det vil sige: Skarp Afgrænsning af alle HF-førende Ledninger, specielt korte Ledninger i Anode-Kredsen, Serie-feed, hvor det er muligt og Afblokning med gode, ikke induktive Blokke. TPTG er maaske Nr. 1 af Selvsvingerne, da den lettest af dem' alle kan bygges med Serie-feed i baade Gitter- og Anodekredsløb, saaledes at Drosselspoler kan undværes eller i alt Fald kun kommer til at spærre for ganske smaa HF-Spændinger. Diagrammet er givet i Fig. 1. Et vigtigt Punkt staar tilbage: Antennen. For Modtagerens Vedkommende er man hurtigt ude over alle Vanskeligheder, idet enhver Ledning, der blot fortjener Navnet Antenne, er anvendelig. Kun maa man ved dens Anbringelse sørge for at undgaa Induktion fra Husinstallation og Stærkstrømslinier. Jordledning er unødvendig. For Senderen kræves derimod en god Antenne. Desværre er Meningerne stærkt delte med Hensyn til, hvad man forstaar ved en god Senderantenne for 28 MC. Nogle foretrækker korte Antenner med Reflektorer, andre lange helt op til 100 m. Mange Amatører bruger Standardtyperne med gode Resultater. Sikkert er det i alt Fald, at en Zeppelin-Antenne for Grundfrekvens 7 MC er god. Det samme gælder om dens Broder Dipol-Antennen. Noget mindre Enighed hersker om Trediedel-Hertz ens Anvendelighed. Det er i hvert Tilfælde givet, at det er varskeligt at bestemme det bedste Nedføringspunkt, bl. a. paa Grund af den lave Antennestrøm, som overhovedet er opnaaelig. Hvis man bestemmer sig for Zeppelin eller Dipol, og Senderen er en Selvsvinger, maa man ved Konstruktionen af Transmissionsledningen sørge for, at Ledningerne ved Svingninger i Blæst ikke forandrer deres indbyrdes Afstand. Der maa indsættes Spacere for mindst hver Meter, og Feederne skal strammes godt. Det er meget vigtigt, naar Senderen er selvsvingende. Koblingen til Senderen foretages bedst induktivt, og Feederne afstemmes paa vanlig Vis. Ved Fastlægningen af Senderfrekvensen bør man stille sig klart, at 28 MC Baandet er næsten 5 Gange saa bredt som 14 MC Baandet! Her er virkelig en Anvendelse for det 7 MC Krystal, som man ved et Uheld har slebet for tyndt! Det skulde være ganske unødvendigt, at Amatører forstyrrer hinanden paa 28 MC. Naar det alligevel kan være Tilfældet, er det naturligvis fordi, mange Amatører bruger Krystalstyring med 7 MC Krystaller, der passer til 7 MC Omraadet. Til Slut skal opstilles nogle vigtige Punkter ved Arbejde paa 28 MC: 1. God Tone fremfor stor Sendeeffekt. (Dette gælder alle Baand, men i Særdeleshed paa 28 MC). Gaar vi til de styrede Sendere, er MO-PA nok den letteste at bygge, meri Neutrodynstabiliseringen skal udføres perfekt, da ellers kun meget lidt er vundet. MO-Røret skal arbejde med meget ringe Input, da ellers Frekvenskrybningen bliver alvorlig. Et Principdiagram er vist i Fig. 2. I baade Fig. 1 og 2 er vist Split-Stator Kondensator i Anodekredsen, og Rotoren er vist ikke jordet. Det er i og for sig ligegyldigt, om man jorder Rotoren eller ej, men man maa huske, at hvis man jorder Rotoren, bør man samtidig indskyde en Drosselspole i Højspændingstillingen til Spolen i Anodekredsen. Krystalstyring eller Styring med et ECO- Rør er baade det dyreste og det bedste, men da man ved Bygningen af disse ikke anvender synderlig andre Principper end de her nævnte eller almindeligt kendte, skal disse Styringsmetoder ikke omtales nærmere. 2. Ved CQ-Opkaldning send da CQ ten." for at tilkendegive, at det ikke er en 14 MC-Harmonisk. 3. Noter altid i Loggen hvornaar og hvad, der er sendt. 4. Specielt for DR-Amatører: QSL-Rapporter har saa at sige altid Interesse. 5. Opgiv aldrig Arbejdet, selv om der ikke opnaas QSO Cuagn paa 28 MC! OZ7T. 19

4 Kortbølgestation OZ5K, København, Senderen her er CO-PA paa 3,5 MC, og Input er 25 Watt ved Telefoni. Paa 7 MC benyttes CO-FD-PA, og Input er Watt ved CW. Modulationen er Schäfer med 1 eller 2 Trins Forstærkning. Som Modtager benyttes SG-V-Pen, der arbejder særdeles tilfredsstillende. Et Diagram i RADIO MAGASINET gav mig en Idé til en ultramoderne Modtager for Batteridrift, der foruden at skaffe mig et gratis aperiodisk Forrør uden yderligere Udgifter, ogsaa viste sig at være fuldt paa Højde med de Krav, jeg stillede, nemlig let Betjening, god Selektivitet og Evnen til at arbejde tilfredsstillende paa Frekvenser op til 28 MC. Naar man stiller store Krav til en moderne Modtager for korte Bølger, maa den ogsaa bygges op med Omhu og af 1. Klasses Dele. Jeg besluttede derfor at anvende de moderne 2-Volts Batterirør, og her kom Tungsrams 2-Volts Rør mig meget tilpas. De egner sig fortrinligt til en saadan Modtager, arbejder udmærket og med god Styrke allerede ved 90 Volt og kan taale op til 150 Volt. Paa Stationen benyttes 5 Eliminatorer med Dobbeltensretning, nemlig en til hvert Trin i Senderen, en til Mikrofonforstærkeren og en til Modtageren. Spændingerne er til CO 2x350 Volt, FD 2x500 Volt, PA 2x600 V, Forstærker 2x240 V og Modtager 2x240 V. Senderantennen er en 20,4 m Zepp, og Modtageren gaar paa en 11 m L-Antenne. Her er meget daarlige Antenneforhold, idet her findes ca. 110 BCL-Antenner og alligevel har jeg udvidet Sendetilladelse. Hi! Paa Nøglebrædtet findes en Gaardpumpe og en Bug. Sidstnævnte ogsaa kaldet Væggelus" bruges mest. OZ5K. En ultramoderne Kortbølgemodtager for Batteridrift. Af PAUL HEINEMANN, OZ4H. I den Tid, jeg har været Kortbølgeamatør, har jeg prøvet flere forskellige Modtagertyper og den, der har tilfredsstillet mig mest, var en 1-V-l til AC med tre Pentoder efter A.R.R.L. s Haandbog. En Modtager som denne er upaaklagelig paa 7 og 3,5 MC, men saa snart man ønsker at komme op paa højere Frekvenser, kommer Vanskelighederne. Erfarne DX-Jægere ved, hvor stor Betydning det har, at Modtageren er saa fri for Baggrund som overhovedet muligt. Netop her ligger Vanskeligheden ved Vekselstrømsmodtageren. Modtageren er bygget op efter Reflex-Princippet, der saa vidt jeg ved ikke tidligere er anvendt i Amatør- Kortbølgemodtagere. Signalerne paatrykkes Pentodens Gitter over Antennekondensatoren Cl, der er paa 100 cm, og der opstaar Vekselspændinger over Drosselspolen DR1. I Pentoden forstærkes Signalerne og gaar over paa Detektorrørets Gitter. Signalerne gaar fra Detektorens Anode til Lavfrekvenstransformatorens Primær, og nu paatrykkes Lavfrekvensspændingerne Pentodens Gitter. Det er heldigt for os, at Lavfrekvensen ligger langt fra Signalfrekvensen paa korte Bølger, og det er derved muligt at faa det aperiodiske Forrør uden Extraudgifter. Ved Hjælp af Drosselspolen DR1 spærrer vi for HF- Svingningerne, medens LF-Svingningerne gaar lige igennem. Foruden DR1 findes der i Pentodens Kredsløb en Drosselspole DR2. Disse to Drosselspoler maa under ingen Omstændigheder være ens. Jeg har derfor som DR2 og DR3 anvendt Prahns Kortbølgedrosselspoler. Disse er meget omhyggeligt opbygget paa Frekventit og optræder som en Slags Dobbeltdrossel. De er behagelige at montere, spærrer godt paa alle Kortbølger og opfylder helt de Krav, der maa stilles til en effektiv Kortbølgedrossel. Kondensatoren C4 (2000 cm) fungerer ligesom C2 (1000 cm) som Shunt-Blok for Højfrekvensen.. Man maa passe 20

5 paa, at de ikke bliver for store, idet man i saa Fald afskærer de højeste Toner. HF-Filtrene C1-DR1 og C4-DR2 sørger altsaa for, at de højfrekvente Svingninger gaar netop til Detektorens Gitter. Spolerne fortjener et Par Ord: Der er anvendt mange Spoletyper i Tidens Løb, og de har ikke alle været ]ige gode. For en Amatør er det af Hensyn til vor specielle Baandmodtagning bedst at anvende udskiftelige Spoler. Gamle Rørsokler har været meget anvendt, men paa Grund af de i Reglen daarlige Isolationsmaterialer er der ret store Tab i dem. Fa. Rudolph Schmidt har nu bragt Trolitul-Spolef or me paa Markedet, og de betyder en Revolution, De fylder ikke mere end de almindelige Rørsokkelspoler, passer i en fembenet Rørholder, er faktisk tabsfrie og forsynet med Riller, saaledes at Spoletraaden ligger glat og med lige stor Afstand mellem Vindingerne. Disse Forme kan derfor anbefales paa det bedste. Spolerne er viklet af 0,7 mm blank Monteringstraad. Detektorrøret. Til Baandspredning er ligeledes anvendt en Unica-Microkondensator, men paa 30 cm. Denne Type har ogsaa isoleret Aksel. Band-setting -Kondensatoren er af samme Type som Tilbagekoblingskondensatoren paa 100 cm. Til Transformatoren stilles det Krav, at den foruden at være tip-top ogsaa skal have smaa Dimensioner. Varley (Sengpiel A/S) har en udmærket Model, der helt tilfredsstiller disse Krav. Omsætningsforholdet er 1 : 4, og Navnet Varley borger for Kvaliteten. Som det ses af Fotografierne, er Modtageren meget kompakt opbygget. Den fylder meget lidt, og sprøjtelakeret med en eller anden smuk Farve tager den sig godt ud foruden at fungere upaaklageligt. Den svinger med største Lethed paa Frekvenser, der ligger over 28 MC og er saaledes en rigtig Kortbølgemodtager, rolig og forstyrrelsesfri. Men tilbage til selve Modtageren: Metalchassi et maaler 29 cm X 21 cm X 6 cm. Der er foruden ombøjet 1 cm. Det er lavet af 1 1 / 3 mm Zink og er sprøjtelakeret. Forpladen er af 2 1 / 2 mm Zink og er 29 cm X 18 cm. Paa Modtagerens Overside findes kun de to Rør, Spolen samt Knappen til Band-setting -Kondensatoren. Paa Forpladen findes Baandspredningskondensatoren samt tre Knapper, der (fra venstre til højre paa Fotografiet) regulerer Tilbagekobling, Anodespænding til Lavfrekvenstransformatorens Primær og Volumenkontrol til Styrkeregulering. Da Tilbagekoblingen ligger mellem Spolen og Pladen paa Trioden, er der stor Fare for Haandkapacitet. Jeg har derfor anvendt en fortrinlig lille Kondensator paa 100 cm (Rudolph Schmidt). Foruden at have smaa Dimensioner har Kondensatoren isoleret Aksel. For en Sikkerheds Skyld er der yderligere anvendt Forlængeraksel, saaledes at Kondensatoren kan placeres tæt ved Kondensatorer: Cl og C10 C2 C3 og C4 C5 og C12 C6 C7 og C9 C8 C11 Modstande: R1 R2 R3 MATERIALELISTE 100 cm 1000 cm 2000 cm cm 20 cm (variabel) Hara 100 cm variabel (Unica Micro) 30 cm variabel (Unica Micro) 100 cm (Manens) Ohms Potentiometer m/ isol. Aksel B & O Højohmsmodstand m/ isol. Aksel Gitterafleder 3-5 Megohm Desuden: 1 Stk. Forlængeraksel (Rudolph Schmidt) 1 Stk. Lavfrekvenstransformator 1 : 4 (Varley) 2 Stk. Kortbølgedrosselspoler (Prahn) 1 Stk. Kortbølgedrossel. DR1 21

6 4 Stk. Spoleforme, Trolitul (Rudolph Schmidt) 3 Stk. Trolitul-Rørsokler 5-benet do. do. 2 Stk. Rør: Tungsram 2 Volt (LD 210 og PP 222) Glødestrømsafbryder, isol. Bøsninger m. m. SPOLEDATA L1 L2 3,5 MC 28 Vind. 7 Vind. 7 MC 14 do. 7 do. 14 MC 6 do. 4 do. 28 MC 2½do. 2½ do. tillader langt flere QSO'er for de samme Udgifter. Det virkelige Lowpower-Arbejde burde sættes i Højsædet, og i Lighed med, hvad der er Tilfældet i England, burde vi her skatte en QRP-Amatør ligesaa højt om ikke højere end hans Kolleger, der udfører de samme QSO er med 100 Watts eller mere i Output. Tilmed har vi en Række relativt billige Rør, som er ganske fortrinligt egnede for smaa Effekter. En hel Del 6 og 9 Watts Pentoder virker ganske glimrende i Sender-Opstillinger og yder procentvis langt mere end mange større og dyrere Rør. Den Sender, som skal omtales her, er en saadan udpræget Lowpower-Type. Jeg gør ikke Krav paa, at den skal være noget enestaaende i sin Form, men ønsker kun her at slaa et Slag for den Type Sendere. Da det tilmed har vist sig, at den virker ganske fortrinligt*), saavel med Modulation som med Telegrafi, vil jeg gerne gøre mine Medamatører opmærksom paa Forholdet. En detaljeret Gennemgang af Senderen skulde ikke være paakrævet. Jeg skal kun her nævne nogle Enkeltheder angaaende min Maade at bygge den paa. Modulatoren og Senderen er bygget i hver sin Zinkkasse, og det hele er indrettet saaledes, at man blot behøver at fjerne Modulatorrøret fra Soklen og kortslutte LF- Droslen, naar man vil skifte til Telegrafi. Begge Rørene er ens, og jeg har anvendt 2 Stk. Philips E453. Min første Sender. Elektronkoblet Oscillator med Heising-Modulation, Af AAGE BAU. Det har altid for mig staaet som en Gaade, hvorfor vore Amatører altid ønsker saa stor Energi paa Udgangstrinet som muligt. Det er jo saaledes, at langt de fleste QSO er udføres med hjemlige Kolleger, og her er den overflødige Energi meningsløs. Paa lange Distancer har den store Energi selvfølgelig sin Berettigelse, men indenfor Landets Grænser burde man efter min Mening nøjes med langt ringere Effekt, end Tilfældet er i Virkeligheden. Dette udprægede Lowpower-Arbejde har desuden Sportens Glæde i sig i en endnu højere Grad end Highpower-Forbindelserne. Ja egentlig burde man have to Sendere, en stor til DX-Arbejde og en lille til den hjemlige eller bymæssige Sludder. Dertil kommer, at en lille Sender er langt mere økonomisk og *) Da Forfatteren endnu ikke har Licens, er Senderen kun afprøvet paa kunstig Antenne. Gitterforspændingen til Modulatorrøret tages fra Minus med en Modstand til Katoden paa ca Ohm, afblokket med cm. Ellers er der intet at bemærke vedrørende Senderen. Spolerne derimod kunde nok kræve et Kapitel for sig. Da jeg har bygget min Bølgemaaler med samme Kondensatorstørrelse som i Senderen, nemlig 300 cm, saa behøvede jeg blot at trille Spolerne efter Maalet paa Spolerne i Bølgemaaleren. Alle Spolerne er tæt vundne med 1 mm emaljeret Traad, og det synes at være ganske fortrinligt. Spolediameteren er hos mig 40 mm, og Vindingernes Antal er: 3,5 MC 7 MC Ll 30 Vindinger 15 Vindinger Kalodeudlag paa LI 10 fra Minus 5, framinus L Udtag til Antenne paa L2 1.5 fra Top (Plade) 7/8 framinu s Angaaende Komponenter henviser jeg til Materialelisten. Senderen arbejder meget stabilt og er let at indstille. En almindelig Haandmikrofon er benyttet, og Mikrofonspændingen faas fra en 4 Volts Akkumulator. Antennen er koblet temmelig fast til Anodespolen, og i Feedeten indskydes en variabel Kondensator paa ca. 35 cm. Hele Opstillingen virker upaaklageligt og giver en udmærket Tone som Telegrafisender. Nøglingen var først forsøgt i Skærmgitteret, men viste sig trods mange Anbefalinger ikke at være saa ideelt, hvorfor det blev flyttet til Minus (ved X), hvilket i dette Tilfælde synes at være mest praktisk. Til Kraftanlæget er brugt en Neutrofon Transformator Nr. 822, og Filtreringen besørges af en 2 MF Blok før Drosselspolen og 10 MF i Elektrolytblok bagefter. Der var først her anvendt 4 MF, men det gav en Del Brummen, hvorfor en vaad Elektrolytblok anvendes. 22

7 Som sagt vilde jeg gerne slaa et lille Slag for den Slags Smaasendere. De er som nævnt ganske ypperlige til lokal Trafik og fylder ikke hele Baandet med deres Bærebølge. Hvis alle danske Amatører brugte den Slags indbyrdes ved deres Fone-Forbindelser, vilde det ogsaa aabne Muligheder for Duplex. Da Senderen let lader sig flytte i Baandet, er den ogsaa mere elastisk ved Telegrafi, hvor man kan stikke den ind paa de roligere Dele af Baandet mellem de store Sendere. Kort sagt: Saa mange Fordele, at Typen burde bruges herhjemme i en langt videre lidstrækning, end Tilfældet er. Værdier for Komponenter. Cl 300 cm C2 200 cm Glimmer C3 300 cm C cm C cm Glimmer C cm C7 35 cm C cm RI Ohm R Ohm R Ohm R Ohm LF-DR 300 Ohm, Lübcke Type E. DR-Ru brikken Redigeret af OZ8T. Naar De som DR-Amatør skal til at sende Rapporter ud, saa tænk ikke paa at faa sendt saa mange som muligt, men koncentrer Deres Arbejde om hver enkelt Rapport og gør denne saa korrekt som muligt. Derved forøger De betydeligt Deres Chancer for at faa Rapporten besvaret. Væn Dem til at lytte længe paa Stationen, gør Deres Noter om Signalstyrken, Aktiviteten og Forholdene, og maal eventuelt Stationens Frekvens. Skriv Rapporten omhyggeligt. Og bedøm Signalerne nøgternt og ærligt. Giv ikke en bedre Rapport i Haab om at have større Sandsynlighed for at faa den besvaret, end hvis den havde været daarlig. Og vær ikke bange for at kritisere, men tænk alligevel paa, at den Dag kommer, da De ogsaa selv skal sende, og at der da ogsaa er nogen, der skal høre paa det. B. O. Danske Hams, XXXIX - OZ7AG. E.D.R. beder Medlemmer, der er eller kender Indehavere af OZ-DR029, 31, 32, 36, 39, 43, 44, 45, 46, 82, 83, 99, om at meddele, hvem der har faaet disse Numre tildelt. Meddelelse om disse Numres Indregistrering har ikke været offentliggjort i E.D.R. s Medlemsblade. Lidt om Pejling og Fjernelse af QRM og QRN, OZ7AG s Interesse for Radio begyndte saa tidligt som i Han rejste da til Berlin for at faa fat i noget brugeligt Radiomateriel, men Resultatet var meget magert, da de større Forretninger ikke maatte sælge Radiodele til Private, og de mindre Forretninger solgte mystiske Ting til store Priser. I 1923 lavede 7AG den første Modtager, som var med 1 Rør. Tre Aar senere byggedes den første Sender, som hørtes i en Afstand af 3 km, og det Øjeblik blev aldrig glemt. Sendevirksomheden laa dog alligevel brak indtil 1932, hvor OZ7PG fortalte, at der virkelig var mange Senderamatører at korrespondere med. QSO opnaaedes med OZ7F den 6. Juni samme Aar, og siden da har Interessen for de korte Bølger holdt sig usvækket. Naar man færdes blandt 16 Urostiftere og gerne vil arbejde med Kortbølge, er dette vanskeligt og kræver Eksperimenter. Disse 16 Herrer er Sendere fra 20 til 5000 m og Input fra 0,25 til 20 KW. Jeg haaber, at man vil forstaa mine Vanskeligheder, og tilgive mig, at jeg er længe om at stille min Modtager ind under QSO. Naar jeg starter min Modtager, der er med Penthode- HF, Penthode-Detektor 1 LF og Penthode-Udgang, er det første, jeg hører: V V V OXE. Hvis jeg vil være fri for at høre den, maa jeg vente, til den stopper. Mærkeligt nok er Forstyrrelserne ikke saa slemme i Regnvejr. Den næstværste er Danmarks Kortbølgesender, men her er da et lille Haab. En Bølgefælde i Jordledningen, der anbringes saa tæt ved Antennespolen som muligt, kan ordne den. Men det bedste Middel er dog at pejle Forstyrrelserne ud. Jeg skal blot bemærke, at OZ7G har givet mig Ideen, som jeg i det følgende vil forklare. Antennen bestaar af to Ringe (3 mm Kobber) med en Diameter paa 75 cm. Koblingen til Modtageren, der 23

8 selvfølgelig skal være med Højfrekvensforstærkning, er induktiv. Der benyttes 6 Vindinger paa 3,5 MC, 5 Vdg. paa 7 MC og 3 Vdg. paa 14 MC. (Se Fotografiet). Man kan hjælpe sig med at kalibrere en Absorbtionsfrekvensmaaler bestaaende af en Spole paa 2 Vindinger 5 cm i Diameter afstemt med en Kondensator paa cm. Den byder bl. a. paa den Fordel, at den ikke nøjes med at fortælle, at man ikke dækker Omraadet; den fortæller samtidig, hvilket Omraade man dækker, saa man kan foretage sine Ændringer i Henhold til Resultatet. Men hvorledes kalibreres den? For en Senderamatør sker det lettest ved Hjælp af et FD-Trin paa Senderen, styret af et 14 MC Trin. Hvis man med en passende 28 MC Spole i FD-Trinet (ca. halvt saa stor som i det foregaaende 14 MC Trin) overhovedet faar HF-Effekt i Spolen, kan man roligt gaa ud fra, at det er 28 MC Svingninger og derefter kalibrere sin Maalekreds. Men har man ikke den nødvendige Flerrørssender, hvordan saa? Et lille Eksempel belyser de Fordele, jeg har fundet ved Brugen af Rammeantennen. Ønsker jeg QSO med Norge, tager jeg mit Kompas og finder Retningen til Norge, hvorefter Rammen anbringes, som om den skulde trille til Norge. Nu høres kun Signaler fra denne og den modsatte Retning kraftigt, medens Signaler fra andre Retninger er svage. En Finindstilling giver saa det ønskede Signal med størst Styrke. Lokalstøj kan paa samme Maade pejles ud, men saa er det jo ikke givet, at man samtidig har det ønskede Signal paa fuld Styrke. Foruden til at udelukkeforstyrrelser kan Metoden ogsaa bruges til at finde Retningen til en Station. Pejlingerne er Maksimums-Pejlinger, der ikke er saa nøjagtige som Minimuns-Pejlinger. Metoden egner sig glimrende til at pejle Unlis med, og hvis vi var nogle Stykker om det, kunde det vel ikke slaa saa meget fejl. OZ5B/OZ-DR170. Hvorledes man finder 28 MC Baandet. Den Amatør, der for første Gang vil indrette sin Modtager til 28 MC Arbejde, vil i de allerfleste Tilfælde blive mødt af den Vanskelighed, at han ikke kan finde Baandet. Grunden hertil er i første Instans den, at man sædvanligvis ikke som ved de andre Baand, kan finde Omraadet kendetegnet ved en Række Amatørsignaler. I de allerfleste Tilfælde høres der ingen Amatører paa 28 MC, og Harmoniske af kommercielle Stationer er saa svage, at deres Kaldesignaler ikke kan identificeres. Man kan nu gaa flere Veje. Den simpleste er nok at faa en nærtboende Amatør til at sende Signaler paa 14 MC. Hvis hans Sender ikke netop er med Pushpull Udgang, vil hans Harmoniske give et godt Kendingssignal. Men det kan tænkes, at Modtageren slet ikke dækker Omraadet. Hvad skal man saa gøre? Saa kan man foretage en Bølgelængdemaaling af en lille Enrørsgenerator paa Lechertraade, to parallelt løbende Traade af 6-7 Meters Længde og med en indbyrdes Afstand paa ca. 5-7 cm. De kobles løst med en lille Spole til den formodede 28 MC Generator, og man foretager nu Bølgelængdemaalingen ved at køre en Bøjle med en Lommelampe indskudt paa Midten langs Traadene, (se Fig.) og finder to paa hinanden følgende Steder, hvor Pæren lyser op. Afstanden mellem disse to Steder vil da være 1 / 2 Bølgelængde, altsaa 5,36 m for den ene og 5,00 m for den anden Ende af Baandet. Med en lille variabel Kondensator (ca. 20 cm) indsat lige over Koblingsspolen, kan man flytte Lechertraadenes Resonanspunkter, saaledes at man altid kan finde de to Punkter nødvendige for Justering. Naar Generatorens Bølgelængde er fundet, justeres Absorbtionskredsen efter Senderen, og ved Hjælp af 3-4 paa denne Maade fundne Punkter, har man nok til at tegne en Kurve for Bølgemaaleren, Hvad angaar Spoledimensioner i Modtageren, er det svært at opgive bestemte Data, da disse i høj Grad er afhængige af Ledningsføringen. 2 1 / 2 Vinding paa en Rørsokkel er ret normalt og bør prøves, indtil Erfaringerne viser, om der er for lidt eller for meget. Modtagerens Afstemningskondensator bør ikke være større end 25 cm af Hensyn til let Afstemning af Modtageren. OZ7T. 24

9 stemmes til Harmoniske, hvorved ogsaa opnaas en Forbedring af Tonen. Naar Krystallet skal rengøres, kan man ganske simpelt vaske det i Sæbevand, hvis man ikke har Tetraklorkulstof, Alkohol eller Æter ved Haanden. Derefter skylles Krystallet godt i rent Vand, hvorpaa det gnides tørt i et Stykke Klæde. Den Frekvens, et Krystal svinger paa, afhænger baade af Krystalholderens Konstruktion, af Rørets og Rørholderens Kapacitet, samt endelig af Ledningsføringen og Afstemningspunktet i Anodekredsen. Man skal derfor ikke stole blindt paa den Frekvens, som Leverandøren har opgivet, men kontrollere den ved Sammenligning med andre Stationer. I engelske og amerikanske Bøger og Tidsskrifter for Amatør-Radio vil man ofte støde paa Betegnelsen TNT. Flere af vore Læsere er ikke klar over, hvad det er for en Opstilling, og vi kan derfor oplyse, at det er en TPTG med fast afstemt Gitterkreds. Spolen er saaledes afpasset, at der ikke skal anbringes nogen Afstemningskondensator over den. ECO er den tekniske Betegnelse for Elektronkobling, som af praktiske Grunde vil blive brugt her i Bladet. Den elektronkoblede Oscillator er den mest stabile, man har bortset fra den krystalstyrede og den er derfor særlig egnet som Styresender, idet man ikke som ved CC er henvist til een bestemt Frekvens. Diagrammet viser den populære ECO. Det er Brugen af Skærmgitterrøret, der skaffer os denne fortrinlige Opstilling, som i Virkeligheden bestaar af en Hartley-Sender (med Skærmgitteret som Plade) og et tilkoblet PA-Trin (hvor Rørets egentlige Plade benyttes). Det hele er saaledes nærmest en lille MO-PA - i eet Rør - og PA-Trinet kan oven i Købet af Der kan være to Aarsager til, at et Rør lyser blaat. Enten er det daarligt udpumpet, eller der blot er Tale om Elektron-Bombardement. Det er kun i førstnævnte Tilfælde, det drejer sig om et daarligt Rør. Er man ikke klar over, hvilket af Tilfældene man staar overfor, kan en Magnet hurtigt afgøre det. Magneten holdes hen til Glaskolben og fjernes langsomt. Hvis det blaa Lys forandrer Stilling, naar Magneten bevæges, er Fænomenet af den uskyldige Art. Har Magneten derimod ingen Indvirkning, staar man overfor et uheldigt Rør med daarligt Vakuum. Nyt og nyttigt fra Branchen. Kortbølgeisolatorer. Firmaet Rudolph Schmidt, Farvergade 10, København K er nu ogsaa begyndt at interessere sig for Kortbølgemateriel. Foruden de eminente Kortbølgespoleforme af Trolitul, der er forsynet med 5 Stikben, passende til almindelige Rørsokler, har Firmaet Akselforlængere af Ebonit, 14 cm lange og passende til 6 mm Aksler. Prisen pr. Stk. er 1,60 Kr. Desuden fører Firmaet en Kortbølgekondensator (,,Unica Micro), der har meget smaa Dimensioner og har isoleret Aksel. Den findes i to Typer, nemlig 30 cm og 100 cm Kapacitet, og Prisen er henholdsvis 2,75 og 3,75 Kr. Endelig fører Firmaet to Slags Stand-off Isolatorer, og det er især dem, jeg vil hæfte mig ved i dette Numer. Heliogen Isolatoren er af Porcellæn med indstøbt Vingeskrue. Højden er 55 mm og Diameteren i Soklen 50 mm. Heliogen er hvid og tager sig smukt ud i Særdeleshed, naar den anvendes som Stand-off for Kobberrørsspoler. Det skal yderligere bemærkes, at Isolatoren er forsynet med Fløjmøttrik. Prisen er 0,95 Kr. En almindelig Stand-off Isolator vil se temmelig robust ud paa en Væg, hvis man ønsker at føre Feederne hen til Senderen, men ogsaa dette ved Rudolph Schmidt Raad for. Firmaet har nemlig en Stand-off af Bakelit, der udmærker sig ved en slank og smuk Form. Den er 75 mm høj og forsynet med isoleret Møttrik i Toppen. En særlig Anordning hindrer denne i at falde af, hvis man skruer for langt ud. Prisen er 1,75 Kr. Den tredie Slags Stand-off vil sikkert være velkommen i Amatørkredse, idet den svarer temmelig nøje til de amerikanske Birnbach-Isolatorer. Den er af Calit og er forsynet med indstøbt Metalgevind og rundhovedet Skrue. Højden er 40 mm og Dimensionerne i den rektangulære Sokkel er 25 mm og 9 mm. Denne 25

10 Stand-off kan finde Anvendelse utallige Steder, saasom til Montering af Sendekondensatorer, Gitterkondensatorer, Drosselspoler m. m. I Ultrakortbølgesendere, der jo udmærker sig ved smaa Dimensioner, kan den ogsaa bruges til mange Ting, bl. a. Montering af Frembringerspolen. Prisen er 0,75 Kr. Spoleforme. Firmaet V. Prahn, Teglgaardsstræde 4, København K fremstiller nu foruden de fortrinlige og nyttige Kortbølgedrosselspoler ogsaa Spoleforme af Pertinax, der er egnet til Modtager- og Senderspoler. Spoleformen ligner meget de kendte Colvern -Forme og er bygget op af Pertinaxstykker, hvori der nemt kan skæres Hak til Spoletraaden. Grundet paa den ringe Mængde Isolationsstof er Formene praktisk talt tabsfri. De kan faas i alle Længder og egner sig foruden til Modtagerspoler ogsaa til Senderspoler paa Low-power Stationer, Antennespoler til Impedanskobling (Collins Universal-Antenne) m. m. Prisen er normalt 3,00 Kr. pr. Stk., dog uden Sokkel og Stikben. Paul Heinemann, OZ4H. Fra Afdelingerne. E.D.R.s københavnske Afdeling. I «Ordenshuset», Griffenfeldtsgade 7 (Lokale 6), Tlf. Nora Afdelingens- Formaal er at samle alle E.D.R.s københavnske Medlemmer, afholde Klubaftener, Morsekursus og Foredrag. Kun Medlemmer af E.D.R. optages, og Kontingentet er 3 Kr. pr. Kvartal. Klubaftener afholdes Mandag og Torsdag fra Kl. 20, og der er Morsekursus Onsdag og Fredag Kl Alle Oplysninger faas hos OZ7KL eller gennem Afdelingens Telefon. Da Afdelingen den 1. December startede sit Morsekursus for Begyndere, havde der meldt sig 6 Deltagere. I Dag er Antallet steget til 14. Det er et tydeligt Bevis for, at Interessen for korte Bølger er i stadig Stigning her i Byen. Et Kursus i saa stor Stil kræver selvfølgelig en Del Apparater, men her har vi den store Glæde, at Post- og Telegrafvæsenet med sædvanlig Velvilje har overladt os, hvad vi skulde bruge. Vort Kursus ledes af Officiant B, Rasmussen, assisteret af OZ7Z og OZ7DV. QSL-Centralen. Som allerede meddelt i December OZ bliver Kort (til de Amatører, der har Kuverter inde) afsendt fra Centralen den 1. og 3. Tirsdag i hver Maaned. For de Amatører, der personligt ønsker at afhente eller aflevere Kort, kan dette besørges hver Tirsdag fra Lokalet, Griffenfeldtsgade 7. Kuverter, der indsendes til Centralen, maa være mærket med tydeligt Call (og) eller DR-Numer paa Kuvertens indvendige Side. Sendes et større Antal Kuverter, bedes disse nummereret, saaledes at de paagældende Amatører selv kan konstatere, naar sidste Kuvert modtages. De Kort til ulicenserede Stationer, der kommer QSL-Centralen i Hænde, bliver ikke returneret til Afsenderen, men opbevares for senere Brug. I sidste OZ meddeltes, at R.S.G.B. ikke mere viderebefordrer Lytterrapporter vedrørende 3,5, 7 og 14 MC. Nu meddeler D.A.S.D., at tyske Modiageamatører for Fremtiden kun sender Rapporter til de Senderamatører, der ønsker det og gennem deres Udsendelser opfordrer dertil. Vil man for Fremtiden modtage de kendte tyske DE-Rapporter, maa man ved Afslutning af en CQ- eller Test-Opkaldning eller efter Opkaldning af en Station tilføje QSL. Det siger sig selv, at man saa ogsaa har moralsk Pligt til at besvare de indløbne Rapporter. OZ7GL. Et Udsnit af Klublokalet under Morsekursus. Jeg vil gerne benytte Lejligheden til at præsentere Off. Rasmussen for E.D.R.s Medlemmer. Det var Off. Rasmussen, der paa sin lette og fornøjelige Maade foreviste os Ryvang Radio og forklarede de forskellige Apparaters Funktioner, da vi i 1934 var paa Besøg derude. Det er ligeledes ham, der leder Stationen OZ2JR, der som bekendt udsender Morsekursus hver Søndag Formiddag. OfF. Rasmussen er Lærer paa Telegrafbataljonens Radioskole og er som saadan kendt af en hel Del Kortbølgeamatører. Jeg vil her gennem OZ sige OfF. Rasmussen Tak for den uvurderlige Hjælp, han yder os. Af Apparater benyttes 1 Transmitter, 5 Skriveapparater, 10 Nøgler og en haanddreven Tonegenerator med tilhørende Stikdaaser for Telefonerne. Desuden er der 2 Tonegeneratorer, som begge gaar direkte paa Lysnettet. Skriveapparaterne faar Strøm fra 2 store 4 Volts Akkumulatorer. Det hele er arrangeret paa 4 Borde, og det er lavet saaledes, at de alle kan tilsluttes Transmitteren, eller de kan skilles ad, saa et Hold lytter 26

11 til Transmitteren, mens et andet benytter Skriveapparaterne og et tredje Hold korresponderer indbyrdes. Som det ses af Fotografiet, arbejdes der med megen Iver, og at der kan naas noget i Løbet af kort Tid er bl. a. bevist af J. Mondahl, OZ-DR242, som kun 7 Uger efter Starten bestod Prøven paa 60 Bogstaver i Minuttet. I Baggrunden med Nodebladet ses Officiant Rasmussen. OZ7KL. Østjylland. Mødet i Aarhus den 12. Januar gav uventet god Tilslutning, og det gode Venskab blandt danske Amatører blev rigeligt bekræftet. Af Deltagerne kan nævnes OZ8R, 8D, 8JB, 3G, 8P, 9L, 3NN, 7SJ, 3FL, 9NH, DR-239, d Herrer Vagn Nielsen, K. Madsen og H. Andersen. Der indlededes med fælles Kaffebord, hvorefter der blev en Del Diskussion om Afholdelse af Møder i Løbet af Sommeren. Det vedtoges at holde Møde i Aarhus den 26. April, og paa Forslag af OZ3FL enedes man om at holde Stævne i Hobro i Jupi. Derefter blev der holdt Auktion over medbragt Radiomateriel, og Priserne var overordentlig smaa, f. Eks. brugbare Senderrør for 3 Kr. Iøvrigt gik Dagen med godt kammeratligt Samvær. OZ9A. Vestjylland, Stævnet i Herning den 26. Januar forløb ret vellykket. Blot var Deltagelsen altfor ringe i Forhold til Medlemsantallet her paa Egnen. Da de fleste af Deltagerne var lokale Folk, aflagdes ingen Besøg paa Stationerne, men i Stedet for blev forskellige Emner diskuteret. Auktionen gik glimrende. En Mængde værdifulde Sager blev solgt for næsten ingenting, og flere Præmier blev bortloddet fuldstændig gratis. (De, der blev hjemme, fik naturligvis intet!). Højdepunktet var naturligvis OZ2Q s Foredrag, der paahørtes med levende Interesse og efterfulgtes af forskellige Spørgsmaal. Iøvrigt blev 2Q Aftenen igennem saadan bombarderet med Spørgsmaal, at han sikkert ikke vover sig til Herning foreløbig. Flere aktuelle Spørgsmaal blev behandlet paa saglig og smuk Maade. Til Formand for Afdelingen genvalgtes 9L, da ingen andre ønskede at overtage Hvervet. Alt i alt blev Dagen vellykket, men den rigtige Feststemning kan naturligvis kun opnaas, naar Tilslutningen bliver virkelig tilfredsstillende. OZ9L Lolland-Falster. Afdelingen havde sammenkaldt til Nytaarsstævne i Nakskov den 19. Januar. OZ8G bød paa E.D.R.s Vegne velkommen og takkede for Samarbejdet i 1935 og udtalte Ønsket om et godt Samarbejde i det nye Aar. Endvidere overbragtes en Hilsen fra OZ2Q, der havde udtalt Ønsket om at komme til det næste Møde i Afdelingen. Derefter drøftede man forskellige Sager vedrørende Afdelingen, og OZ2B blev valgt til Formand, da 8G ikke ønskede Genvalg. 2B takkede for Valget og haabede paa et godt Samarbejde. Han er valgt for 1 Aar, men har Lov til at nedlægge Hvervet, dersom der skulde komme Forhold, som han ikke ønsker at fortsætte under. Fra forskellige Sider fremkom Forslag vedrørende Møderne, og man enedes om følgende, som er gældende indtil videre : Der afholdes et Møde enten den første eller anden Søndag i hvert Kvartal. Dato samt Tid og Sted offentliggøres i OZ. Der indbetales 1 Krone til 2B hvert Kvartal til Dækning af Møder, Foredrag, Forsøg med Sendere og Modtagere samt til ekstra Indkaldelse af Møder, dersom dette er nødvendigt. Med Haabet om, at vi alle i Fremtiden gør, hvad vi kan for at komme til Møderne og medvirker til at gøre dem fornøjelige, takker jeg alle E.D.R.s Medlemmer paa Lolland-Falster for Samarbejdet i den Tid, jeg har været Formand for Afdelingen. OZ8G. Nordjylland. Den nordjydske Afdeling afholder Møde i Aalborg Søndag den 1. Marts med følgende PROGRAM : 1. Man mødes i Banegaardshallen Kl. 14, Præsentation (eventuelt fælles Kaffebord). 3. Valg af Formand for Afdelingen. 4. Eventuelt Besøg paa industriel Virksomhed. 5. Diskussion, Auktion, muntert Samvær m. m. OZ1NW. Fyn. Den fynske Afdeling holder Møde Lørdag den 29. Februar Kl. 19,30 hos OZ5U, Søndergade 15 1, Nyborg. OZ9S. Sønderjylland, Søndag den 1. Marts afholder den sønderjydske Afdeling Møde Kl. 14,30 i Sønderborghus, Sønderborg. Man bedes som sædvanlig medbringe Radiomateriel, der er til Salg. Vi haaber, at saa mange som muligt af E.D.R.s Medlemmer vil møde op. OZ7MP. Foredragsaften Mandag den 2. Marts. Mandag den 2. Marts Kl. 20 vil OZ9P, Hr. Erik Petersen, holde Foredrag om Sendere og Modtagere for Begyndere. Efter Foredraget bliver der Spørgetime og Diskussion. Mødested som sædvanlig Polyteknisk Læreanstalt i København. Indgang fra Sølvgade. Vi haaber, at Medlemmerne vil møde talrigt frem, saa vi kan faa mange vægtige Bidrag til Diskussionen. Skriv Datoen ned, medens De husker den. 27

12 Ing. Bramslevs Foredrag den 3/2. Der var mødt ca. 60 til Foredraget, deriblandt som Gæster nogle Medlemmer af Foreningen Elektro, der omfatter Polyteknisk Læreanstalts Elektroingeniørstuderende. Foredraget og de mange Lysbilleder fulgtes med stor Interesse, og Tilhørerne fik et klart Indtryk af, at der er himmelvid Forskel paa at etablere en Amatør-QSO under gunstige Forhold og en virkelig driftssikker kommerciel Forbindelse under alle mulige Forhold. Foruden de komplicerede Sender- og Modtageranlæg for vor Radiotelefonforbindelse med Island beskrev Ing. Bramslev tillige de forskellige Retningsantenner, der benyttes ved Sender- og Modtagerstationen, samt den Metode, der benyttes til at hemmeligholde Samtalerne. Til Slut afspilledes en Grammofonplade, der illustrerede, hvor god Hemmeligheden var, idet nogle Sætninger var indtalt dels normalt og dels saaledes, som en tilfældig Kortbølgelytter vilde høre dem. Princippet er i Korthed det, at Talen spejlvendes omkring 1500 Hz, saaledes at denne Frekvens forbliver uforandret, 1200 Hz bliver til 1800, 500 til 2500, 2500 til 500 o. s. v.; denne inverterede Tale udsendes over Radiokredsløbet og inverteres igen efter Modtagelsen, hvorved Talen bliver retvendt igen, ligesom et Spejlbillede i to Spejle bliver retvendt. Efter Foredraget besvarede Foredragsholderen en Række Spørgsmaal fra Forsamlingen. Fremstilling af et Oscilloskop. I November og December Maaned har jeg arbejdet med Fremstillingen af et Oscilloskop, og der blev foretaget mange forskellige Forsøg, bl. a. Telefoniprøver med kunstig Antenne, og det har vist sig at arbejde meget fint. At indstille Senderen til en hvilken som helst Modulationsprocent er yderst let. Ligesaa viser den mindste Uregelmæssighed i Sender og Kraftanlæg sig straks. Har man først prøvet Nytten af et Oscilloskop, indser man tydeligt, at man hidtil har arbejdet halvt i Blinde. Det har været forbundet med store Vanskeligheder at faa fremstillet en Neonrør til Formaalet, da Dataerne skal være aldeles nøjagtige for at kunne tegne den rigtige Kurve. I Samarbejde med en Fabrik og efter 15 Rørprøver lykkedes det dog at faa tilvirket det Rør, som arbejder fuldt paalideligt og tegner den haarskarpe Kurve. Under Forsøgene viste det sig, at et Rør, som arbejdede fint paa 1,7 og 3,5 MC, var komplet umuligt paa 7 og 14 MC eller omvendt. Med velvillig Assistance fra Fabrikken lykkedes det dog at fremstille et Rør, der overvandt alle Vanskeligheder. Apparatet er i sit ydre Udstyr ikke til at skelne fra de originale amerikanske, ligesom det benyttes med faste Spoler for 4 Baand, der skiftes ved Hjælp af en Omskifter. Det var min Mening at bringe en Konstruktionsbeskrivelse i OZ s Januarnumer, men grundet paa Sygdom maatte dette opgives, og da jeg stadig er sengeliggende, maa jeg indskrænke mig til denne lille Notits. Kai S. Qroot, OZ7KQ. Vi haaber snart at se OZ7KG helt rask igen og glæder os til at kunne bringe den interessante Beskrivelse i et senere Nr. af OZ. Frekvensmaaling. Hvem er i Stand til mod Betaling at maale og opgive mig mit 7 MC Krystals nøjagtige Frekvens i KC? I Haab om at høre fra en kyndig Mand paa dette Omraade afventer jeg hurtigt Svar herpaa. Meddelelser fra Bestyrelsen. Sv. Svendsen, OZ1A. Gabelsgade 1, Aalborg. Bestyrelsen har vedtaget, at E.D.R.s aarlige Landsstævne denne Gang skal afholdes i Pinsen i Kalundborg og kombineres med et Besøg paa den derværende Radiofonistation. Stævnet paatænkes aabnet 1 Pinsedag Kl. ca. 17 paa Grand Hotel, og om Aftenen bliver der Foredrag af OZ2Q om Radiofonistationen, en lille Gættekonkurrence og iøvrigt kammeratligt Samvær; 2 Pinsedag om Formiddagen besøges Radiofonistationen, og Kl. ca. 12 holdes der Afslutningsfrokost. Tiderne er fastsat med Hensyntagen til Aarhus-Kalundborg Overfarten, som vil have Interesse for de fleste jydske Amatører. Der er truffet en foreløbig Aftale med Hotellet om en samlet Pris paa 11 Kr. for koldt Bord m. varm Ret, Aftenkaffe, Natlogis og Morgenkaffe (complet); i denne Pris er alle Drikkepenge medregnet. Det fuldstændige Program vil senere blive bragt her i Bladet. Da det altid kniber med at skaffe Natlogis i Pinsen, maa Hotellet forud vide, hvormange Deltagere der kan ventes, og vi beder derfor Medlemmerne anmelde deres eventuelle Deltagelse til Bestyrelsen. Den danske Bedømmelse af Resultaterne i den nylig afholdte internordiske Test er nu afsluttet, og Materialet oversendt til N.R.A.U. Vi skal til sin Tid bringe det endelige Resultat og Præmielisten. De tre bedste af de 28

13 10 danske Deltagere er OZ7RV, OZ5P og OZ3KT. Der var ikke en eneste 28 MC QSO fra OZ. Til Gengæld var der adskillige OZ-OZ QSO er, der som bekendt ikke tæller med! Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet fortæller os, at de meget hyppigt læser Adresseforandringer i OZ", som de paagældende Senderamatører har forsømt at meddele Generaldirektoratet. Vi henleder derfor atter Senderamatørernes Opmærksomhed paa, at Adresseforandringer skal meddeles Generaldirektoratet (det staar i Licensbetingelserne!). I et af de nærmestfølgende Numre af Bladet vil der fremkomme en samlet Fortegnelse over de mest anvendte Q-Forkortelser, W-, R- og T-Skalaerne, Prefixes, 10 gode Leveregler for Senderamatører, de meteorologiske Signaturer, m. m. Hele dette Stof vil blive anbragt paa fire unummererede Sider midt i Bladet, saaledes at man kan tage dem ud og have dem liggende paa Stationen. De halvaatlige Lister over licenserede Amatørstationer vil fremtidig blive bragt paa samme Maade. Bestyrelsen. Tovejsforbindelse med Wl-2-5. Her gav W5 QSA5, R6, og Senderen var CO-FD-FD med 47, 46 og 46 Rør. Danmarks Kortbølgesender høres ganske glimrende paa 28 MC, naar 2M s Sender startes (?). Paa 14 MC er Resultaterne: K6, LU4, FB8, ZS6, ZT6, OX, TF, VO, VK2-3-5, ZL2-3-4, alle W paa nær W4 og alle Distrikter 1 VE. Alene med W6 og 7 er i Maanedens Løb opnaaet 64 QSO er. OZ3FL kom i Gang midt i Januar paa sin nye Frekvens: KC. Resultaterne er: ZS1-5-6.ZU1, ZT6, VO, ZL , VE4-5, VK2-3-4, YI, OA, FA8, CR7, FB8, TF, OX, Wl WAC er saaledes opnaaet med den nye Sender. Input er ca. 55 Watt. OZ3HA har ophængt en L-Antenne, efter at Zepp en blæste ned. En 20 m Mast opsættes snart. Collins Kobling benyttes. Senderen er MO-PA med 30 Watt Input, og Rørene er L414 og /30. OZ9A s sidste Resultater er W6, VE5 og den første ZL, hvorved WAC er opnaaet. OZ9NH er begyndt at lave DX og har haft QSO med W7. OZ9A. TRAFFIC NOTES. OZ1A har siden sidst haft følgende DX: VU, SU, VK5, W1-2-6 og to W7. Alt paa 14 MC. Flere italienske Hams klager over manglende Svar paa QSL fra OZ-Stationer. I1KN i Firenze har f. Eks. ikke modtaget Kort fra OZ1NW, 3FL, 4LM, 5AG, 7T, 7BR, 7PH, 8R og 9U. Han vil meget gerne have Kortene. DR-Rapporter er meget velkomne i Italien. OZ1NW har været meget lidt aktiv i den sidste Maaned, men kommer nu sikkert regelmæssigt med Telefoni i Radiofoniens Sprogtime om Søndagen. I Øjeblikket opnaas gode DX-Resultater med Watt og Telefoni paa 14 MC. OZ8D melder om følgende DX-Resultater i sidste Maaned: VK2-4, W3, U9 og ZU6. OZ2M er begyndt at arbejde paa 28 MC (10 m) og karakteriserer det som et meget, meget interessant Baand med Kæmpeoverraskelser. Paa dette Baand har han med 18 Watt og i Løbet af 4 Dage opnaaet 27 DX fordelt paa CP1, Wl , CN8, FA. Desuden EA og G. CP1 meldte R6 og R5, mens W gav indtil R8. Med Fone er paa samme Baand opnaaet OZ1JW har lavet ny Eliminator til TPTG, saa Tonen igen er DC. Der forsøges med Antenner af forskellig Længde, og Modtageren er 0-V-2. Der er wkd. 20 Lande og 2 Continents, W1 paa 14 MC. En MO-PA med 15 Watts Input bygges snart, og en Zepp, der skal være 12 m høj i den ene Ende og fra 1 til 8 m i den anden, opsættes snart. OZ3KT har Watt paa MO-PA, og en 25 m lang BCL-Antenne meget nær Hustagene benyttes. Modtageren er 0-V-2. Resultaterne paa 7 MC foruden Europa er U6 (Tiflis) og TF. Paa 3,5 MC har flere OE og HAF givet R8. Om kort Tid kommer 3KT med CC paa 7 MC. Der laves Heising- Modulation, og en 20 m Zepp sættes op. OZ7C har haft Ferie i Januar og opnaaet følgende DX med Hartley paa 14 MC: FA8, U8, U9, Wl-2-3 og to VK5. Desuden har han haft QSO med en Englænder med ½ Watt (70 Volt fra Anodebatteri), mens Krafttransformatoren blev viklet om. OZ7L arbejder med ECO-PA og 6 Watt Input. Rørene er B443 og 2 L414 i Push-pull i PA. Modtageren er 1-V-l. Det meste Europa er wkd. paa 3,5 MC. Antennen er en 40 m Zepp. OZ9L har bygget en ny Hartley Push-pull, der arbejder direkte paa 440 Volts Lysnet. Input er ca. 20 Watt paa to 20 Volts Pentoder. For Tiden bruges mest Fone paa 3,5 MC. OZ9L. 29

14 OZ2P høres af og til paa 3,5 MC, men er travlt optaget af Forretninger. Der meldes om QRO snart. OZ2XP eksperimenterer med CO-PA og 15 Watt Input. Resultaterne er i Øjeblikket sløje, men der fortsættes. OZ4Z er closed down paa Grund af Flytning til Grenaa. Han har dog medtaget Modtager og QRP Hartley. OZ5U har 6 Watt paa MO-PA paa 7 MC og fik bl. a. R8 fra EA. Han overvejer at faa en større Lygte i PA. Om Søndagen bruges en lille Hartley med Gitter-Modulation og induktiv Kobling. En 56 MC Transceiver er snart klar. OZ5Y bygger Storstation. I Pauserne er en Hartley lidt i Sving paa 7 MC. Han har erhvervet sig en BCL-fri QRA (lykkelige Menneske!). OZ2XP. OZ2B har bygget den i OZ for Februar 1935 beskrevne AC-Modtager, Den arbejder fb. OZ4F bygger Senderen om til Hartley med Heising-Modulation. Rørene er O 40/1000 og O 15/400. Pladespændingen bliver 800 Volt og Input ca. 80 Watt. Der benyttes en 42,8 m lang L-Antenne. OZ7AM er atter i Sving efter nogle Aars Tavshed. Senderen er en Push-pull Hartley med 15 Watt Input med en 21 m L-Antenne. Modtageren er Schnell 0-V-2. OZ8G. OZ2Q meddeler, at han nu altid arbejder med Break-in. OZ3D tænker paa at leje Plads for Sommeren nær Stranden i Københavns Nærhed, og han regner med, at der er Hams nok med Interesse for Friluftsliv og Eksperimenter med transportable Sendere og Modtagere til, at Planen kan føres igennem. Interesserede bedes henvende sig til 3D. OZ5LW er ved at komme i Gang med Fone paa 3,5 MC og CW paa 7 MC. Senderen er serie-feed Hartley med Gittermodulation og to Trins Forstærkning. DR-Rapporter er velkomne. OZ5O har bygget 56 MC Transceiver og efterlyser andre Hams med Interesse paa dette Felt. Transceiveren vil om kort Tid være opstillet i Afdelingens Lokale. OZ7DV har bygget et transportabelt Sæt i Kagekasse og venter stor Tilslutning, naar han om kort Tid tager paa Udflugt med Portable. Den vil ogsaa indtil videre kunne ses i Klublokalet. OZ7KG er closed down paa Grund af Sygdom. Han har dog en Aften arbejdet med kun 0,96 Watt (60 Volt og 16 MA) paa 1,7 MC, hvor der opnaaedes QSO med en halv Snes G-Stationer. Alle gav W5, og QRK varierede fra R5 til R7. OZ8T er QRL af DR-Arbejdet, men lytter jævnlig. Efter endt Ombygning af Senderen, hvorved to 59 Rør skal bruges i Tri-tet-FD (PA) Opstilling, skal der hovedsagelig arbejdes paa 14 MC. Misbrug al Kaldesignaler. Der indløber stadig flere og flere Klager fra licenserede Amatører, der meddeler, at deres Kaldesignaler misbruges af Pirater. Det er en meget tarvelig Uskik af de ikke lovlydige Individer, der paa Bekostning af lovlige Senderamatører søger at dække over deres lyssky Sending. Misbrug af denne Art kan under ingen Omstændigheder tolereres, og det vil komme til at svie meget haardt til vedkommende, der gribes i saadant simpelt Call- Tyveri. E.D.R. arbejder for at skabe de licenserede Amatører gode Vilkaar at arbejde under og kan absolut ikke goutere ulicenseret Sending af nogen Art, og at Foreningen altid vil staa paa de licenseredes Side, vil ingen kunne fortænke den i. Medlemmerne vil altid kunne være E.D.R. til stor Hjælp ved at meddele, naar ukendte danske Signaler høres eller give Besked om, naar de mener at mærke, at en lokal Sender benytter et Kaldesignal, der indehaves af en Amatør, hvis QRA er saa langt borte, at det maa antages, at en Pirat er paa Spil. (Dette kan f. Eks. mærkes ved Nøgleklik, meget stor QRK, evt. Paralysering af Modtager o. lign.). Det er som bekendt meget let at opnaa Licens, idet kun lidt Morsefærdighed kræves. De fleste ulicenserede Amatører kan udmærket betjene en Nøgle, hvad mange QSL-Kort til Unlis ogsaa tyder paa. Interessant er det ogsaa at se, hvorledes tidligere ulicenserede Amatører hurtigt har faaet deres Papirer i Orden, naar de opdager, at Jorden begynder at brænde under dem. Hvorfor der stadig er nogen, der ønsker at friste Skæbnen, er uforstaaeligt for blot nogenlunde rettænkende. Sammenhold blandt Kortbølgeamatører er nødvendigt, for at gode Arbejdsvilkaar for disse kan opnaas. Og enhver, der ikke kan indse dette, burde betragtes som en Outsider. Poul J. Jensen, OZ7GL. 30

15 Hørte ulicenserede Kaldesignaler. OZ1G kaldtecq 22 / 1 Kl. 18,00.Rapp.: WRT567,chirpy. OZ1X 19/ 1 15,45. : WRT 476. OZ2BX 26 / 1 18,45. : WRT 558. OZ4BCL 2 / 2 13,05. :WRF 536 (Fone). OZ5E hørt i QSO med OZ1X. OZ7V kaldte CQ 26 / 1 Kl. 11,45. Rapp.: WRT 567. CC-Frekvenser. OZ5R KC OZ3J OZ5CC KC - OZ7GL KC. OZ9CH OZ3FL KC. Nyt paa alle Frekvenser. Ved Morseprøven i København den 25/1 bestod DR204 og DR232 med Farten 40 og DR242 med Farten 60. Tillykke! Vor Omtale af Odense-Politiets Fremgangsmaade overfor Licensansøgere har vakt Opsigt i vide Kredse. B. T. slog Sagen op som en Sensation, og 43 andre Aviser Landet over har omtalt den. D4SDA i Königsberg har efter 5-6 Aars Pause faaet Licens igen og sender gennem OZ7BR 73 til OZ- Venner, der arbejdede i 1929 eller før. Han vil gerne træffe dem igen. Fra var hans Call KPL, derpaa til 1927 EK4MCA og endelig til 1929 D4DBA. De nye DR-Kort foreligger nu i smukt Udstyr fra OZ1D. En særlig Fordel ved dem er, at de giver Plads til at rapportere hver Amatør 4 Gange. Telegram fra Ole Winstedt (OX2Z): Forlod Eskimonæs d. 21. Jan. Fra D. D. ingen Forbindelse med Radiostation. Saafremt Radio igen nye Forbogstaver (OX). Gamle Kaldesignal misbruges. Venlig Hilsen Ole. OZ-DR204 har i Januar Numeret af Roskilde Katedralskoles Elevblad, R. K. S. skrevet en instruktiv Artikel om Kortbølgeamatørernes Virksomhed, ledsaget af Billeder fra kendte Amatørstationer. Ved en Konkurrence den 14. September blev Amerikaneren T. R. Mc. Elroy den nye Verdensmester i Morse. Han nedskrev 69 Ord (345 Bogstaver!) i Minuttet med kun 2 Fejl. Den tidligere Verdensrekord var paa 57,3 Ord pr. Minut. Modtagelsen skete med samtidig Nedskrivning paa Maskine. Den kvindelige amerikanske Amatør, W7DHF, blev den 3. Oktober dræbt af 3200 Volt i sin Stations Kraftanlæg. Indtil da havde hun regelmæssig QSO med sine to Sønner, der studerer ved Universitetet i Kalifornien og ogsaa dyrker de korte Bølger. A.R.R.L.s 8. internationale DX-Konkurrence afholdes fra Marts. Denne Konkurrence, der er Aarets største Chance for alle DX-Jægere over hele Kloden, staar udførlig omtalt med alle Betingelser i QST for Februar. Hvis nogen Amatører skulde høre ET1KD, er det en lille 1 Rørs Sender paa et engelsk Røde Kors Aeroplan i Abessinien. Senderen, som er bygget af G2YL og G5LA, betjenes af Kaptajn Hayter med 5 Watt Input paa 7 og 14 MC. Den saakaldte danske Røropfindelse, Renoden, kunde efter fremkomne Meddelelser se ud til at have Betydning i Kortbølgemodtagere, idet den skulde give en følsom Detektor, større Selektivitet og være mindre paavirkelig af Fading. Nu fortæller Radio Magasinet i sit Februar Nr., at Princippet er laant fra Tyskerne, der oven i Købet har forladt det som værende uden praktisk Betydning. Det er ikke nemt at blive rigtig Opfinder i vore Dage! Bliv ved Jorden var de Ord, som Mr. Irvin Stewart, Lederen af Telegraf-Afdelingen i U.S.A. s Kommunikations Kommission brugte til at advare Amatørsenderne imod at overdrive deres Krav om større Frekvensomraader. Mr. Stewart antydede, at de andre Lande utvivlsomt vilde prøve at faa reduceret Amatørbaandene for at skaffe større Plads til den kommercielle Trafik. Han tilføjede, at U.S.A. vil kæmpe for Amatørernes Sag, selv om man sandsynligvis bliver ene om det. Paa S.S.A. s Aarsmøde drøftedes bl. a. Bladspørgsmaalet, og det meddeltes, at E.D.R.s Generalforsamling var gaaet imod Forslaget om et interskandinavisk Amatørblad. Nu vil man forsøge at faa et Samarbejde i Gang med N.R.R.L. Da de første Forhandlinger stod paa, havde baade Norge og Sverige kun et duplikeret Medlemscirkulære, men i Mellemtiden har N.R.R.L. faaet et nydeligt 8-sidet trykt Blad ( LA ), mens det svenske QTC stadig er duplikeret. Det er vel tvivlsomt, at Nordmændene nu ønsker at opgive deres eget Blad, som er saa godt begyndt. 31

16 Amatør-Kollega eller? VY GLD TO M-EAT U, OM! OZ1WP - NielsWilliamPetersen, Hovedg.26, Græsted. OZ2AK - Andreas Kobs Krøyer, Algade 42, Korsør. OZ2F - P. C. Beyer, Spangsbjerggade 56, Esbjerg. OZ5CT - Anders Fr. Refsgaard Laursen, Thinggade 17, Skive. OZ5LW - Ludvig Harald Weischer, Set. Pederstræde 31 1, København K. OZ5N - E. A. Madsen, Haurum pr. Bøstrup. OZ5Z - Henry Robert Christensen, Hessensgade 49 1V, København S. OZ7AB - Niels Eigil Høgh Jacobsen, Degnemose Alle 87 1, Brønshøj. OZ8M - Børge Jensen, Gyvelvej, Grejsdalen, Vejle. OZ8SS - Mogens Ambjørn, Sønderg^S'.Frederikshvn, Atter licenseret. OZ9MG - H. C. D. Jensen, Vestergade 41-43, Aarhus Kaj C. Petersen, Radiohytten, Gørlev A. Skelmose, Peder Skramsgade 27, Esbjerg» F. Eggeling, Allersgade 15, København N Persson, Sallingvej 104, Vanløse O. Mørck, Estersvej 18 A, Hellerup G. Hansen, Glyngøce P. Beyer, Spangsberggade 56, Esbjerg Chr. Harmsen, Aalborgvej 5, København Ø Sven Dethmer, Vejlesøvej 40, Holte S. Jacobsen, Bredgade 58, Skern Poul Rasmussen, Hedehus, Hedehusene Victor Haslev, Fiolstræde 34, København K Henry Jensen, Ramsing St. Atter Medlem A. Bjørn Andersen, Peder Skramsvej 2, Helsingør Paul Størner, Dybdevej 19, Odense K. A. Christensen, Bartholinsgade 3, København K M. Hansen, Pachs Pensionat, Ballevej, Hadsten Jens Iversen, Kibæk. Nye Adresser* Poul Poulsen (OZ2P), Aalykkealle 4 ', Odense Mogens F. Petersen (OZ4Z), Sønder Møllevej, Grenaa H. V. R. Hansen (OZ2VH), Aalekistevej 211 ', Vanløse H. Tscherning Petersen (OZ7Z), Østergade, Nr. Sundby Paul Andersen (OZ3PA), Voldgade 5, Lemvig Andr. Karberg (OZ4AK), Hagemanns Kollegium, København Ø C. R. V. Fischer, Carsten Hauchsvænget 7, Odense E. Nielsen, Frederikssundsvej 185 A, Brønshøj A. M. K. Christensen, Postkontoret, Bjerringbro N. Hansen, Munkebjergvej 29, Odense Gottlieb Hansen, Carl Johansgade 7 lv, København Ø Flyttet til Haslev og ikke som meddelt Hasle K. Petersen, Postkontoret, Haderslev. OZ-DR256 - Peer Brems Mortensen, Set. Thomas Alle 13, København V. OZ-DR257 - Aage Kock, Skolebakken 11, Aarhus. OZ-DR258 - Johs. Worsøe, Svogerslev pr. Roskilde. OZ-DR259 - Knud Augustinus, Præstegaarden, Hoptrup. OZ-DR26O - S. Jacobsen, Bredgade 58, Skern Ake Larsson, Vasagatan 2, ørebro, Sverige H. Carstensen, Lynge St Th. K. Rasmussen, Øresundsvej 24 C, Kbhv. Ø H. Chr. Jørgensen, Thorupsgade 2, Kbhv. N Vagn Andersen, Kentiavej 6, København S Axel Petersen, Overgade 17, Odense Aa. Kock, Skolebakken 11, Aarhus Johs. Worsøe, Svognslev, Roskilde Knud Augustinus, Præstegaarden, Hoptrup P. A. Madsen, Kongensgade 23, Helsingør. OZ udgives af Landsforeningen EXPERIMENTERENDE DANSKE RADIOAMATØRER, Postboks 79, København K. Ansvarshavende Redaktør: Helmer Fogedgaard, pr. Skrøbelev St. Al Korrespondance vedrørende Bladet sendes hertil. Ekspedition: Langelands Centraltrykkeri, Rudkøbing. Klager vedrørende Tilsendelsen af OZ rettes til Postvæsenet. Sekretær: Ahrent Flensborg, Ringsted. Hertil sendes al Korrespondance vedrørende Foreningsforhold. Kasserer: Walter Bøwadt, Jomfrustien 13, Sønderborg. QSL-Manager og Annoncechef: Poul J. Jensen, Jernbane Allé 9Atv, Vanløse. Kontortid Tirsdag Kl i Foreningslokalet, Griffenfeldtsgade 7. Telf. Nora 8623 Leder af DR=Gruppen: Børge Otzen, Anchersvej 3, Klampenborg. Telef. Ordrup 286t. Eftertryk af OZ s Indhold er tilladt mod tydelig Kildeangivelse- Afleveret til Postvæsenet Fredag den 14. Februar. Trykt i Langelands Centraltrykkeri, Rudkøbing. 32

Foran et nyt Arbejdsaar.

Foran et nyt Arbejdsaar. E. D. R. er dee danske Afdeling af Internationa! Amateur Radio Union, hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

Skal Kortbølgeamatørerne gøre Nytte?

Skal Kortbølgeamatørerne gøre Nytte? E. D. R. er den danske Afdeling af International Amateur Radio Union, hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

Amatør-Forstyrrelser og Lytter-Vrede.

Amatør-Forstyrrelser og Lytter-Vrede. E.D.R. er den danske Afdeling af International Amateur Radio Union", hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

De høje Priser paa Radiomateriel

De høje Priser paa Radiomateriel E. D. R. er den danske Afdeling af International Amateur Radio Union, hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

Lokalafdelinger og Distriktrepræsentanter.

Lokalafdelinger og Distriktrepræsentanter. E. D. R. er den danske Afdeling af International Amateur RadioUnion, hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

Amatører og dog Specialister.

Amatører og dog Specialister. E. D. R. er den danske Afdeling af Internationa! Amateur RadioUnion, hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

Lokalafdelinger og Distriktrepræsentanter.

Lokalafdelinger og Distriktrepræsentanter. E. D. R. er den danske Afdeling af International Amateur RadioUnion", hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

Fremtiden sikret. Nr. 10. 17. Aargang 1 5. Oktober 1945

Fremtiden sikret. Nr. 10. 17. Aargang 1 5. Oktober 1945 Udgivet af: EKSPERIMENTERENDE DANSKE RADIO AMATØRER Afdeling af : INTERNATIONAL AMATEUR RADIO UNION I. A. R. U. Nr. 10. 17. Aargang 1 5. Oktober 1945 E. D. R. er den danske Afdeling- af International Amateur

Læs mere

Farer, som truer Kortbølgearbejdet

Farer, som truer Kortbølgearbejdet E. D. R. er den danske Afdeling af International Amateur Radio Union", hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

De slumrende Forsøgskredse.

De slumrende Forsøgskredse. TIDSSKRIFT FOR KORTBØLGETEKNIK OG AMATØR-RADIO. E. D. R. er den danske Afdeling af International Amateur Radio Union", hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage

Læs mere

Naar Hovedstadspressen laver Radio-Sensationer,

Naar Hovedstadspressen laver Radio-Sensationer, TIDSSKRIFT FOR KORTBØLGETEKNIK OG AM ATØR-RADSO. E. D. R. er den danske Afdeling af International Amateur Radio Union, hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage

Læs mere

Bedre Kvalifikationer paa Bekostning af Frisind?

Bedre Kvalifikationer paa Bekostning af Frisind? E. D. R. er den danske Afdeling af,,international Amateur RadioUnion, hvis Formaa! er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørs endernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

Forsømmelser i europæisk Rørfabrikation.

Forsømmelser i europæisk Rørfabrikation. E. D. R. er den danske Afdeling af International Amateur Radio Union, hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

Universal-Antenne til alle Bølgebaand. Effektiv Udstraaling fra Antenner af vilkaarlig Længde.

Universal-Antenne til alle Bølgebaand. Effektiv Udstraaling fra Antenner af vilkaarlig Længde. E. D. R. er den danske Afdeling af International Amateur Radio Union, hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

Amatørsendere kontra Radiofonilyttere.

Amatørsendere kontra Radiofonilyttere. E. D. R. er den danske Afdeling af International Amateur Radio Union, hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

Potentiometer i Skærmgitteret. Koblingskondensatoren

Potentiometer i Skærmgitteret. Koblingskondensatoren E.D.R. er den danske Afdeling af International Amateur Radio Union", hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

EDR Roskilde afdelingens første år. Oplevet via mødeprotokollen. 1945.

EDR Roskilde afdelingens første år. Oplevet via mødeprotokollen. 1945. EDR Roskilde afdelingens første år. Oplevet via mødeprotokollen. Forord. Som en af de ældre Medlemmer af E.D.R. havde jeg længe næret Ønske om at der blev oprettet en Afdeling i Roskilde; men det viste

Læs mere

Hvorfor vi arrangerer Udstilling.

Hvorfor vi arrangerer Udstilling. E. D. R. er den danske Afdeling af International Amateur Radio Union, hvis Formaal ér at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

Kortbølgeamatørens Maaleinstrumenter.

Kortbølgeamatørens Maaleinstrumenter. E. D. R. optager som Medlemmer alle Kortbølgeinteresserede, saavel Sender- som Modtageramatører. Kontingentet er Kr. 4.50 Kvartalet, i hvilket Beløb Tilsendelsen af Radio Magasinet og Foreningens Medlemsblad

Læs mere

En storsuper. TIDSSKRIFT FOR KORTBØLGE-RADIO 20. AARGANG - DECEMBER 1948 NR. 12. Af OZ7HL.

En storsuper. TIDSSKRIFT FOR KORTBØLGE-RADIO 20. AARGANG - DECEMBER 1948 NR. 12. Af OZ7HL. oz TIDSSKRIFT FOR KORTBØLGE-RADIO 20. AARGANG - DECEMBER 1948 NR. 12. En storsuper. Af OZ7HL. Der er mange forhold at tage i betragtning, når en stor super skal bygges, og hver amatør har sin ganske bestemte

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

TIDSSKRIFT FOR KORTBØLGE-TEKNIK OG AMATØR-RADIO

TIDSSKRIFT FOR KORTBØLGE-TEKNIK OG AMATØR-RADIO Oplag: 1 1 OO Eksemplarer TIDSSKRIFT FOR KORTBØLGE-TEKNIK OG AMATØR-RADIO E.D.E. er den danske Afdeling af»international Amateur Radio Union", hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik

Læs mere

40 eller 60-Prøven. Nr. 8. 17. Aargang 1 5. August 1 945

40 eller 60-Prøven. Nr. 8. 17. Aargang 1 5. August 1 945 Udgivet af: EKSPERIMENTERENDE DANSKE RADIO AMATØRER Afdeling af : INTERNATIONAL AMATEUR RADIO UNION I. A. R. U. Nr. 8. 17. Aargang 1 5. August 1 945 E. D. E. er den danske Afdeling al International Amateur

Læs mere

D-Star. En moderne kommunikations form

D-Star. En moderne kommunikations form D-Star En moderne kommunikations form Indhold Problemformulering... 2 Starten på D-Star... 3 Om D-Star nettet... 4 Udstyr til D-Star... 8 Kilde angivelse... 10 Konklusion... 11 1 Problemformulering Jeg

Læs mere

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 Indhold Information 2 Leder 3 Forsidebilledet 4 Ny bestyrelse 4 Campingvogn 5 Hjemmesiden 5 Fordrag

Læs mere

Lidt tankevirksomhed i fbm. udvikling og fremstilling af en 23 transverter

Lidt tankevirksomhed i fbm. udvikling og fremstilling af en 23 transverter Lidt tankevirksomhed i fbm. udvikling og fremstilling af en 23 transverter Af Istvan Zarnoczay OZ1EYZ 29. august 2008 Krav/ønsker osv. Inden man går i gang med sådan et projekt skal man gøre sig klart

Læs mere

RADIKAL VEDTÆGTSÆNDRING

RADIKAL VEDTÆGTSÆNDRING Oplag: 1 100 Eksemplarer TIDSSKRIFT FOR KORTBØLGE-TEKNIK OG AMATØR-RADIO E.D.R. er den danske Afdeling af»international Amateur Radio Union«', hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

SDR Projekt Byggevejledning #3 15102011

SDR Projekt Byggevejledning #3 15102011 SDR Projekt Byggevejledning #3 15102011 Dette er en rettet og ajourført udgave pr. ovennævnte dato. Den vil blive opdateret, når noget nyt dukker op. Vi er i gang med at bygge en flertrins raket. I har

Læs mere

Kortbølge- Amatørens Haandbog

Kortbølge- Amatørens Haandbog Udgivet af EKSPERIMENTERENDE DANSKE RADIO AMATØRER Afdeiing af: INTERNATIONAL AMATEUR RADIO UNION I. A. R. U. Nr. 1. 17. Aargang E. D. R. er den danske Afdeling af International Amateur Radio Union", hvis

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.)

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Datoen 4-12-1904 er anført på etiketterne, men Herold har i sin dagbog under den 2. december 1904 anført: I dag sang jeg 5 titler

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Første Forsøgsrække. Side 1

Første Forsøgsrække. Side 1 Efter Hr. Telegrafdirektørens Paalæg skal jeg herved tillade mig at afgive Beretning om de Forsøg, som Statstelegrafvæsenet i Efteraaret 1898 og Foraaret 1899 har ladet foretage med Telegrafering uden

Læs mere

AMATØR RADIO. Speciel markeds-rapport:

AMATØR RADIO. Speciel markeds-rapport: oz NR. 5. MAJ 1958. 30. ÅRGANG Speciel markedsrapport: AMATØR RADIO Ved OZ2NU Siden 1950 er antallet af stationer indbefattet under begrebet som FCC (Federal Communications Commission) kalder Amateur Radio

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND Skema for mænd. Ansøgning Til DEN SØNDERJYDSKE FOND Holmens Kanal 16II, København K. I Sønderjylland indsendes Ansøgningen gennem vedkommende Amtskomité Journal Nr. 66 1. Andragerens fulde Navn? (stavet

Læs mere

Jota-Joti udvalget ville gerne give spejderne den store oplevelse, at radio og internet spejd, er ikke kun en gang om året JOTA/JOTI.

Jota-Joti udvalget ville gerne give spejderne den store oplevelse, at radio og internet spejd, er ikke kun en gang om året JOTA/JOTI. Hvorfor dette mærke? Jota-Joti udvalget ville gerne give spejderne den store oplevelse, at radio og internet spejd, er ikke kun en gang om året JOTA/JOTI. Med aktiviteterne kommes der godt rundt om de

Læs mere

Sæsonlagret solvarme tabsfri, til opvarmning 100 % i stedet for olie, gas og kul.

Sæsonlagret solvarme tabsfri, til opvarmning 100 % i stedet for olie, gas og kul. N.K. Knudsen M. IDA RÅDGIVENDE MASKININGENIØRFIRMA Rolighedsvej 13, 8722 Hedensted SE-nr. 95 38 15 53 Giro 9 43 39 53 Tlf. 75 89 14 17 Mobil 21 66 07 55 E-mail: n.k.knudsen@profibermail.dk Eller: n.k.knudsen@mail.dk

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Logik Rapport - Alarm. Klaus Jørgensen Itet. 1a. Klaus Jørgensen & Ole Rud 9/9-2002 Vejledere: PSS & SKH

Logik Rapport - Alarm. Klaus Jørgensen Itet. 1a. Klaus Jørgensen & Ole Rud 9/9-2002 Vejledere: PSS & SKH - Alarm Klaus Jørgensen Itet. 1a. Klaus Jørgensen & Ole Rud 9/9-2002 Vejledere: PSS & SKH Indholdsfortegnelse. Side 2. Side 2. Side 3. Side 3. Side 4. Side 4. Side 5. Side 6. Side 7. Side 8. Side 9. Side

Læs mere

TIDSSKRIFT FOR KORTBØLGE-RADIO 19. AARGANG. OKTOBER

TIDSSKRIFT FOR KORTBØLGE-RADIO 19. AARGANG. OKTOBER oz TIDSSKRIFT FOR KORTBØLGE-RADIO 19. AARGANG. OKTOBER 1947 Æresretten. E. D. R. s Generalforsamling nedsatte i September 1945 en Æresret, hvis Opgave var at undersøge saadanne Sager mod Personer, hvis

Læs mere

DEN moderne Stor-Københavner fødes saa at sige med Telefon.

DEN moderne Stor-Københavner fødes saa at sige med Telefon. TELEFONEN DEN moderne Stor-Københavner fødes saa at sige med Telefon. Den er et Led i hans Tilværelse, en Nødvendighed i hans Liv baade Dag og Nat. Gennem Telefonen fortælles hans første Pip til Slægt

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Elektronisk Belaster.

Elektronisk Belaster. Elektronisk Belaster. Den her beskrevne elektroniske belastning er fremstillet for at kunne belaste batterier og strømforsyninger. Belasteren kan belaste og kontrollere om et batteri kan holde sit spændings

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat.

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Omtale 1/3 (fuldt gengivet) Nykøbing finansielle Stilling. Borgmesteren oprullede et mørkt Billede af Kommunens Økonomi og foreslår sluttelig

Læs mere

Installationsvejledning til T8/T10 LED-rør 3. Generation

Installationsvejledning til T8/T10 LED-rør 3. Generation Vejledningen dækker følgende LED-rør fra : Type Længde Watt SPL-T8 60 cm til 150 cm SMD - rør 9 til 22 [W] LED-rørets opbygning og tilslutning: LED-lysrøret kan monteres på to forskellige måder. Første

Læs mere

Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer

Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes

Læs mere

Pensum i forbindelse med DTUsat-II opsendelses event og tracking.

Pensum i forbindelse med DTUsat-II opsendelses event og tracking. Pensum i forbindelse med DTUsat-II opsendelses event og tracking. Satellitbaner En satellit i bane omkring et andet himmellegeme er i frit fald. Ved hjælp af Keplers love kan baneradius og omløbstid bestemmes.

Læs mere

Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! hvor er den passerede ladning i tiden, og enheden 1A =

Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! hvor er den passerede ladning i tiden, og enheden 1A = E3 Elektricitet 1. Grundlæggende Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! I E1 og E2 har vi set på ladning (som måles i Coulomb C), strømstyrke I (som måles i Ampere A), energien pr. ladning, også

Læs mere

Halsslynger. Tekniske målinger af halsslyngers kvalitet

Halsslynger. Tekniske målinger af halsslyngers kvalitet Halsslynger Tekniske målinger af halsslyngers kvalitet Side 2 af 21 Indhold 1. Forord... 3 2. Målinger... 3. Beskrivelse af halsslynger... 3.1 HearIt Mobile... 3.2 HearIt all... 3.2.1 Base enheden... 3.2.2

Læs mere

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3...

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv ENMARK Marcos von Ring Kære Peter! Jeg har

Læs mere

Ankebegæring inden 14 Dage fremsættes af Indehaveren af Forældremyndigheden.

Ankebegæring inden 14 Dage fremsættes af Indehaveren af Forældremyndigheden. Værgeraadsloven. Efter Straffeloven af 10. Februar 1866 var Handlinger, foretagne af Børn under 10 Aar, straffri; dog kunde der, naar det fandtes fornødent, af det offentlige anvendes Forbedrings- eller

Læs mere

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

Elproducerende cykel

Elproducerende cykel Elproducerende cykel Byggevejledning Indhold: Introduktion 3 Vejledning: Klargøring af cykel 4 Montering af elmotor/generator i stel 6 Montering af cykel i træningsstativ 8 Montering af ensretter og spændingsregulering

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

BIRD-CAGE antennen, nogle sammenligningsmålinger

BIRD-CAGE antennen, nogle sammenligningsmålinger oz NR.. JULI 1960. 32. ÅRGANG BIRDCAGE antennen, nogle sammenligningsmålinger Ved OZG, Gerhard Hansen. Den også i danske radioamatørkredse kendte engelske antennekonstruktør, G4ZU, Dick Bird, har for nylig

Læs mere

Hver, som han kan det for Guds Ansigt

Hver, som han kan det for Guds Ansigt Hver, som han kan det for Guds Ansigt En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Telefonservicemåling for Landsskatteretten Navneopkaldsmåling

Telefonservicemåling for Landsskatteretten Navneopkaldsmåling Afrapportering af: Telefonservicemåling for Landsskatteretten Navneopkaldsmåling November 2009 Side 1 Indholdsfortegnelse: Ledelsesresumé 3 Facts om målingen og begrebsdefinitioner 6 Brug af smileys 6

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det?

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Mobning på arbejdspladsen Side 1 af 6 Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Af Stina Rosted Det engelske ord mob betegner en gruppe gadedrenge, der strejfer omkring og undervejs

Læs mere

POWER GRID SPILLEREGLER

POWER GRID SPILLEREGLER POWER GRID SPILLEREGLER FORMÅL Hver spiller repræsenterer et energiselskab som leverer elektricitet til et antal byer. I løbet af spillet køber hver spiller et antal kraftværker i konkurrence med andre

Læs mere

Telefonservicemåling i Norddjurs Kommune

Telefonservicemåling i Norddjurs Kommune Telefonservicemåling i Norddjurs Kommune Marts - maj 2008 Side 1 af 30 Indholdsfortegnelse: Formål 3 Baggrund og måletype 3 Målemetode 3 Måleparametre 3 AKTIV service 3 TTS-tallet 3 Ledelsesresumé 4 Resultater

Læs mere

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2 Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst Skole. 1. En Lærer 2-3 2 Klasser fælles for Drenge og Piger. Eet Lokale 4 Ferieplan

Læs mere

Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15

Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15 Moderne Fyrtaarne i Danmark Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15 MODERNE FYRTAARNE I DANMARK Medens Fyrtaarne i Almindelighed bygges paa land eller

Læs mere

Care Master Apparat til lindring af ledsmerter

Care Master Apparat til lindring af ledsmerter Care Master Apparat til lindring af ledsmerter Højfrekvente vibrationer / infrarød fysioterapi / magnet terapi Betjeningsvejledning Importør: Care Relax Bordinglund 1 7441 Bording TLF: 60848900 info@carerelax.dk

Læs mere

Design Ure Smykker Messen Info

Design Ure Smykker Messen Info DESIGN URE SMYKKER MESSEN 2015 INFO Side 1 / 18 Design Ure Smykker Messen Info Side 2 Hvor og hvornår Side 3 Generelt om stande Side 4 Parkering Side 5 Opstilling og nedtagning Side 6 Priser, vilkår og

Læs mere

Analyseopgaver. Forklar kredsløbet. Forklar kredsløbet. 3.0 DC Adapter med Batteri Backup.

Analyseopgaver. Forklar kredsløbet. Forklar kredsløbet. 3.0 DC Adapter med Batteri Backup. Analyseopgaver. Simpel NiMH lader. Forklar kredsløbet.. Infrarød Remote Control tester Forklar kredsløbet.. DC Adapter med Batteri Backup. Der bruges en ustabiliseret Volt adapter. Den giver normalt ca.

Læs mere

Så har jeg boret huller i aluminiumsprofilen, og boret den fast i den nederste MDF-plade.

Så har jeg boret huller i aluminiumsprofilen, og boret den fast i den nederste MDF-plade. Jeg har altid bøjet en del i akryl, og altid brugt en varmluftblæser til formålet. Det var hvad jeg havde til rådighed og fungerede fint når man først har fået lidt erfaring med det. Man kan så købe en

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

Styringsteknik. Et projekt i faget styringsteknik. En rapport af Rune Zaar Østergaard

Styringsteknik. Et projekt i faget styringsteknik. En rapport af Rune Zaar Østergaard Styringsteknik Et projekt i faget styringsteknik. I1 & Q1 I2 En rapport af Rune Zaar Østergaard Styringsteknik 2007 Indholdsfortegnelse 1.0 Formål...3 2.0 Indledning (min ide)... 3 3.0 Problemdefinition...

Læs mere

Når enderne af en kobbertråd forbindes til en strømforsyning, bevæger elektronerne i kobbertråden sig (fortrinsvis) i samme retning.

Når enderne af en kobbertråd forbindes til en strømforsyning, bevæger elektronerne i kobbertråden sig (fortrinsvis) i samme retning. E2 Elektrodynamik 1. Strømstyrke Det meste af vores moderne teknologi bygger på virkningerne af elektriske ladninger, som bevæger sig. Elektriske ladninger i bevægelse kalder vi elektrisk strøm. Når enderne

Læs mere

200 serviceopkald i Randers Kommune. Maj 2008

200 serviceopkald i Randers Kommune. Maj 2008 200 service i Randers Kommune Maj 2008 Jørgen Mogensen JMO Consult Indhold Rapport vedr. 200 service i Randers Kommune 13. til 16. Maj 2008.... 3 Indledning... 3 Resume.... 4 Lokalnumrenes reaktion....

Læs mere

Øvelse i kvantemekanik Elektron-spin resonans (ESR)

Øvelse i kvantemekanik Elektron-spin resonans (ESR) 14 Øvelse i kvantemekanik Elektron-spin resonans (ESR) 3.1 Spin og magnetisk moment Spin er en partikel-egenskab med dimension af angulært moment. For en elektron har spinnets projektion på en akse netop

Læs mere

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden Vejen til Dit billede af verden 1 Vi kommunikerer bedre med nogle mennesker end andre. Det skyldes vores forskellige måder at sanse og opleve verden på. Vi sorterer vores sanseindtryk fra den ydre verden.

Læs mere

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Indhold 1. Kast med to terninger 2. Et pindediagram 3. Sumtabel 4. Median og kvartiler 5. Et trappediagram 6. Gennemsnit 7. En statistik 8. Anvendelse af edb 9.

Læs mere

Telefonservicemåling hos Landsskatteretten

Telefonservicemåling hos Landsskatteretten Analysefirmaet Tele Consult A/S Valhalvej 1 DK-8230 Åbyhøj Telefon: 89 48 30 48 Fax: 89 48 30 58 E-mail: telecon@image.dk Telefonservicemåling hos Landsskatteretten Navneopkald 1. september - 10. oktober

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen Elektronik er en videnskab og et fagområde, der beskæftiger sig med elektriske kredsløb og komponenter. I daglig tale bruger vi også udtrykket elektronik om apparater, der udnytter elektroniske kredsløb,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

LEKTION 4 MODSPILSREGLER

LEKTION 4 MODSPILSREGLER LEKTION 4 MODSPILSREGLER Udover at have visse fastsatte regler med hensyn til udspil, må man også se på andre forhold, når man skal præstere et fornuftigt modspil. Netop modspillet bliver af de fleste

Læs mere

HF- bredbånds PA med TX/RX skift, til SDR og andre sendere

HF- bredbånds PA med TX/RX skift, til SDR og andre sendere Af OZ5WK, Karl Wagner Ærholm 9 6200 Aabenraa HF- bredbånds PA med TX/RX skift, til SDR og andre sendere Denne konstruktion er primært bygget til min SDR sender, men kan anvendes hvor der er brug for HF

Læs mere

Lille Georgs julekalender 07. 1. december. Hvor mange løbere kan der opstilles på et skakbræt uden at de truer hinanden?

Lille Georgs julekalender 07. 1. december. Hvor mange løbere kan der opstilles på et skakbræt uden at de truer hinanden? 1. december Hvor mange løbere kan der opstilles på et skakbræt uden at de truer hinanden? Svar: 14 Forklaring: Der kan godt stå 14, f.eks. sådan: Men kunne der stå flere hvis man stillede dem endnu snedigere

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Regeringen har den 11. juni 2014 fremsat et lovindgreb mod utilsigtet udnyttelse af den meget populære virksomhedsordning, som i dag bruges af godt 175.000

Læs mere

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn Lysrørs faktorer For at et lysstofrør kan tænde, er der to faktorer, som skal opfyldes: 1. Varme glødetråde 2. Høj tændspænding Disse to faktorer opnås på forskellig vis, alt efter hvilken lysstofrørs-koblingsmetode,

Læs mere

Stornos ukendte produkter

Stornos ukendte produkter Stornos ukendte produkter - lidt Storno produkthistorie Storno huskes jo først og fremmest som en af de førende europæiske producenter af mobiltelefoner, og der nok kun få, som erindrer, at Storno også

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Dyrs tilpasning. Hej med dig!

Dyrs tilpasning. Hej med dig! Dyrs tilpasning Hej med dig! Jeg er Thomas Tandstærk jeg elsker teknik og natur. Jeg skal lære dig en masse om at lave forsøg og undersøgelser. Når klassen er færdig får I et flot diplom! I dette emne

Læs mere

Noget om arbejderbevægelsens historie

Noget om arbejderbevægelsens historie Noget om arbejderbevægelsens historie Lønarbejde Løn = prisen på varen arbejdskraft Lønarbejde Løn = prisen på varen arbejdskraft En fagforening er en sammenslutning af sælgere, med det formål at (forsøge

Læs mere

VELKOMMEN I GRENAA og OMEGNS FRIMÆRKEKLUB

VELKOMMEN I GRENAA og OMEGNS FRIMÆRKEKLUB VELKOMMEN I GRENAA og OMEGNS FRIMÆRKEKLUB MEDLEM ELLER EJ? Kan man ikke lige så godt sidde derhjemme og samle på frimærker? Bliver det mere spændende og sjovt, når man er medlem af en frimærkeklub? Svaret

Læs mere