Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 1 Postparken Årsregnskab for 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 1 Postparken Årsregnskab for 2010"

Transkript

1 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 1 Postparken Årsregnskab for 2010 Boligorganisation: Administrator: Tilsynsførende kommune: LBF-nr.: 214 LBF nr. : 8027 Kommunenr. 185 Postfunktionærernes Fællesadministrationen Tårnby Kommune Andels-Boligforening af 2009 Amager Landevej 76 Stationsparken 24 Stationsparken Glostrup 2600 Glostrup 2770 Kastrup Telefon Telefon Telefon Antal M² Antal a leje- Antal rum lejemål målsenhed L-enheder Boliger 1 35, ,0 Boliger , ,0 Boliger , ,0 Boliger , , , ,0 Erhvervslejemål 741,2 5 1 pr. påbegyndt 60 m2 13,0 Garager/carporte 125 1/5 25,0 I alt for afdelingen ,6 439,0 Beliggenhed Postparken 8 A Matrikelnummer 1 af m.fl., Kastrup By, Kastrup BBR-ejendomsnr Skæringsdato Tekniske installationer Antenneanlæg Maskinvaskeri Opvarmning Varmeregnskabsår Fjernvarme Ændring i boligafgift og leje Primo Dato % Ultimo Årsbasis Boliger 616, ,2% 636,27 pr. m² PAB, afdeling 1 Side 1 af 17 sider

2 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 31. december 2010 Konto Note BUDGET i kr Ordinære udgifter Udgifter Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Vandafgift Renovation Forsikringer Ejendommens energiforbrug: 1. El Målerservice Administration: 4 1. Administrationsbidrag Bidrag til dispositionsfonden, 216 pr. lejemålsenhed Afdelingens pligtmæsige bidrag til dispositionsfonden: 1. A-indskud G-indskud Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter Dækket af henlæggelse, konto Istandsættelse ved fraflytning: 1. Afholdte udgifter B-ordning Dækket af henlæggelse, konto Særlige aktiviteter: 1. Vaskeri Beboerinformation Selskabslokaler Diverse udgifter Variable udgifter i alt PAB, afdeling 1 Side 2 af 17 sider

3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 31. december 2010 Konto Note BUDGET i kr Henlæggelser 120 Henlæggelse, planlagt og periodisk vedligeholdelse Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning: Indvendig vedligeholdelse, konto Tab ved fraflytninger Henlæggelser i alt Ordinære udgifter i alt Ekstraordinære udgifter 125 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder mv.: 1. Afdrag, konto Renter Bidrag Tilskud Overført til antenneregnskab Afskrivning på forbedringsarbejder mv.: 1. Afskrivning, konto Fraflyttet lejers godtgjorte forbedringer, konto Tab ved fraflytninger: 1. Tab på fraflyttere Dækket af henlæggelser, konto Korrektioner tidligere år Ekstraordinær udgifter i alt Udgifter i alt Årets overskud, der overføres til konto PAB, afdeling 1 Side 3 af 17 sider

4 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 31. december 2010 Konto Note BUDGET i kr Ordinære indtægter Indtægter 201 Boligafgifter og lejer 1. Beboelse Moderniseringer, individuelle Erhverv Antenneplads Kældre Garager Særlig lejeforhøjelse i lejerforbedrede lejemål Renter Andre ordinære indtægter: 8 2. Indtægter vaskeri Øvrige indtægter Ordinære indtægter i alt Ekstraordinære indtægter Korrektioner tidligere år Indtægter i alt PAB, afdeling 1 Side 4 af 17 sider

5 Balance pr. 31. december 2010 Konto Note 2009 i kr. Anlægsaktiver Aktiver Ejendommens anskaffelsessum Forbedringsarbejder mv.: 1. Forbedringsarbejder mv Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: Boligafgifter og lejer Beboerindskud Uafsluttet varmeregnskab Fraflytninger (heraf til inkasso ) Afsluttet antenneregnskab Andre debitorer Forudbetalte udgifter Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning Tilgodehavende hos boligorganisationen Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt PAB, afdeling 1 Side 5 af 17 sider

6 Balance pr. 31. december 2010 Konto Note 2009 i kr. Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Fælleskonto, overgangsordning, B-ordning Indvendig vedligeholdelse, B-ordning Tab ved fraflytninger Henlæggelser i alt Opsamlet resultat Henlæggelser inkl. opsamlet resultat Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum: 408 Prioritetsgæld: 1. Realkredit Danmark Beboerindskud Afskrivningskonto Byggefondsindestående Finansiering af anskaffelsessum i alt Andre realkreditlån: 1. Forbedringsarbejder Andre beboerindskud Anden langfristet gæld Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld Uafsluttet varmeregnskab Skyldige omkostninger Mellemregning med fraflyttere Forudbetalte boligafgifter og lejer Anden kortfristet gæld: Afsluttet antenneregnskab Kortfristet gæld i alt Passiver i alt PAB, afdeling 1 Side 6 af 17 sider

7 Noter til årsregnskab for 2010 Note Konto BUDGET i kr Nettokapitaludgifter Afdelingen er prioriteret med nominallån Prioritetsafdrag Prioritetsrenter Bidrag Kreditforeningsoverskud Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter: 100 Ydelse afviklet prioritet dispositionsfonden Ydelse afviklet prioritet Landsdispositionsfonden Vandafgift 100 Vandafgift Vandafledningsafgift Målerleje Renovation 100 Dagrenovation Anden renovation Administrationsbidrag Grundbidrag, 439 lejemålsenheder a Tillægsydelser: Varmeregnskab, 406 lejemål a PAB, afdeling 1 Side 7 af 17 sider

8 Noter til årsregnskab for 2010 Note Konto BUDGET i kr Renholdelse 100 Løn m.m., ejendomsfunktionærer Arbejdstøj, ejendomsfunktionærer Telefon, ejendomsfunktionærer Kurser Trappevask Vinduespolering Kloakrensning Anden rengøring Snebekæmpelse Skadedyrsbekæmpelse Skorstensfejning Leje garager Diverse, ejendomsfunktionærer Almindelig vedligeholdelse 200 Primære bygningsdele Kompletterende bygningsdele Overfladebeklædninger VVS-anlæg El-anlæg Andet inventar og udstyr Øvrige bygningsdele og anlæg Konsulentbistand Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 300 Kompletterende bygningsdele Overfladebeklædninger VVS-anlæg Andet inventar og udstyr Øvrige bygningsdele og anlæg Dækket af tidligere henlæggelse PAB, afdeling 1 Side 8 af 17 sider

9 Noter til årsregnskab for 2010 Note Konto BUDGET i kr Særlige aktiviteter 100 Vaskeri: 100 Tilsyn og rengøring Reparation af maskiner Elforbrug Sæbe Vaskekort Telefon Varmdriksautomat Diverse Indtægter Netto vaskeri Beboerinformation: 210 Beboerbladet Hjemmeside Diverse Selskabslokaler: Rengøring, optælling mm Reparation, vedligeholdelse Service, inventar Elforbrug Diverse Netto møde-/ selskabslokaler Diverse udgifter 100 BL og boligen Afdelingsbestyrelses udgifter Porto, gebyrer m.m Nyanskaffelser, kontor Tryksager, kontorartikler Omdeling Beboeraktiviteter Advokat Diverse Uforudsigelige udgiftsstigninger PAB, afdeling 1 Side 9 af 17 sider

10 Noter til årsregnskab for 2010 Note Konto BUDGET i kr Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning: Årets henlæggelse Svarende til 30 kr./m² Korrektioner vedrørende tidligere år Renter Miele service El nov/dec Rente af mellemregning med boligorganisationen, 4,57% Egne midler udlagt i forbedringsarbejder Korrektioner vedrørende tidligere år Indgået på tidligere afskrevne fordringer Uafhentede tilgodehavender PAB, afdeling 1 Side 10 af 17 sider

11 Noter til årsregnskab for 2010 Note Konto 2009 i kr Ejendommens anskaffelsessum Primosaldo Kontant ejendomsværdi Heraf grundværdi Forbedringsarbejder: Køkkener 2008/2010 Primosaldo forbedringsarbejder i året tilskud i året Årets afskrivning Bygningsrenovering, Primosaldo Årets afdrag Helhedsplan Primosaldo forbedringsarbejder i året Køkkener Primosaldo Årets afdrag Bredbånd Primosaldo Årets afdrag Køkkener Primosaldo Årets afdrag PAB, afdeling 1 Side 11 af 17 sider

12 Noter til årsregnskab for 2010 Note Konto 2009 i kr. Køkkener 2006 Primosaldo Årets afdrag Køkkener Primosaldo Årets afdrag Forbedringsarbejder i alt Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål Godtgj. forbedr. enkelt lejemål, 2003 Primosaldo Årets afskrivning Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål i alt Forbedringsarbejder i alt Boligafgifter og lejer Beboere Fraflytninger Fraflyttede beboere Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Primosaldo Anvendt Vedligeholdelsesandel Saldo før henlæggelse Årets henlæggelse Årets overskud Fælleskonto, overgangsordning, B-ordning Primosaldo Overført PAB, afdeling 1 Side 12 af 17 sider

13 Noter til årsregnskab for 2010 Note Konto 2009 i kr Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning Primosaldo Årets henlæggelse Anvendt Overført Tab ved fraflytninger Primosaldo Årets henlæggelse Anvendt Opsamlet resultat Årets overskud Anden langfristet gæld Deposita erhverv Deposita antenneplads Deposita garager Deposita kældre Forbrugsregnskaber: Varmeregnskab, skæring pr. 1. januar Uafsluttet varmeregnskab: Opkrævet a conto Forbrug PAB, afdeling 1 Side 13 af 17 sider

14 Noter til årsregnskab for 2010 Note Konto 2009 i kr. 305 Antenneregnskab: Overført resultat Kabel TV Programkøb 0 2 Copy-Dan, Koda Afskrivning Vedligeholdelse Pakkeændringer Administrationsgebyr Antennebidrag Internetbidrag Årets resultat, der overføres til næste år Skyldige omkostninger Diverse kreditorer El/varme Dagrenovation Feriepengeforpligtelse Forudbetalte boligafgifter og lejer Forudbetalinger PAB, afdeling 1 Side 14 af 17 sider

15 Administrationspåtegning Glostrup, den Postfunktionærernes Andels-Boligforening Lone Lund Rasmussen direktør Den uafhængige revisors påtegning Til boligorganisationens øverste myndighed Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Postfunktionærernes Andels-Boligforening for afdeling 6 for regnskabsåret 1. januar december 2010, omfattende statistiske oplysninger, resultatopgørelse, balance, noter. Årsregnskabet aflægges efter lov om almene boliger og bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Revisionen har ikke omfattet de i årsregnskabet anførte budgettal. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Dette ansvar omfatter udformning, implementeringen og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og god offentlig revisionsskik, jfr. revisionsinstruks for almene boligorganisationers regnskaber. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for boligorganisationens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. PAB, afdeling 1 Side 15 af 17 sider

16 Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2010 i overensstemmelse med lov om almene boliger og bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. København, den Revisionsinstituttet Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ove Sahlertz statsautoriseret revisor PAB, afdeling 1 Side 16 af 17 sider

17 Afdelingsbestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Kastrup, den 2011 Bo Larsen Birthe Lundgren Pia Nordby Larsen formand Lene Wildsen Dorthe Lodberg Organisationsbestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Glostrup, den 2010 Preben Bansemer formand Tor Darre næstformand Børge Stendersø Christina Clausen Kai Dinesen Nikolaj Jørgensen Harry Nielsen Øverste myndigheds påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse. Glostrup, den 2010 Dirigent Preben Bansemer formand PAB, afdeling 1 Side 17 af 17 sider

Brøndbyernes Andelsboligforening Afdeling 1 Brøndby Parkvej Årsregnskab for 2008

Brøndbyernes Andelsboligforening Afdeling 1 Brøndby Parkvej Årsregnskab for 2008 Administrator: Brøndbyernes Andelsboligforening Afdeling 1 Brøndby Parkvej Årsregnskab for 2008 Tilsynsførende kommune: LBF-nr.: 214 Kommunenr. 153 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Brøndby Kommune

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2010/2011 Regnskabsperiode fra 01-10-2010 Regnskabsperiode til 31-12-2011

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2010/2011 Regnskabsperiode fra 01-10-2010 Regnskabsperiode til 31-12-2011 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-10-2010 Regnskabsperiode til 31-12-2011 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2008 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00301, 00302,

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2006 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00301, 00302,

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013 Regnskabsperiode fra 01-01-2013 Regnskabsperiode til 31-12-2013 Regnskab for afdeling

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013 Regnskabsperiode fra 01-01-2013 Regnskabsperiode til 31-12-2013 Regnskab for afdeling Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 243

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011/2012 Regnskabsperiode fra 01-08-2011 Regnskabsperiode til 31-07-2012

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011/2012 Regnskabsperiode fra 01-08-2011 Regnskabsperiode til 31-07-2012 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-08-2011 Regnskabsperiode til 31-07-2012 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Lejerbo, Holbæk Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Agervang, Engvang Fra 01-10-2011 Til 30-09-2012

Lejerbo, Holbæk Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Agervang, Engvang Fra 01-10-2011 Til 30-09-2012 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0196 LBF-nr.: 005 Kommunenr.: 316 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Lejerbo, Holbæk Agervang, Engvang Holbæk Kommune Gl. Køge Landevej

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode :

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Regnskab for afdeling 17-4 1. juli 2013-30. juni 2014 Boligorganisation : Afdeling : Boligorganisations nr.: 376 LBF afdelingsnr.: 400 Solparken v/dab v/dab

Læs mere

Regnskab for afdeling : 2 - Vestervang

Regnskab for afdeling : 2 - Vestervang Boligorgansation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0404 Afdelingsnr. 2 Kommune nr. 253 Navn Navn Navn Greve Boligselskab Vestervang Greve Kommune Adresse Adresse Adresse Greveager 1

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 906 Afdelingsnr. 1601 Kommune nr. 376 Sakskøbing Boligselskab Guldborgsund Kommune v/ Boligkontoret

Læs mere

Regnskab 2013. Afdeling 1.05. Fælledhaven

Regnskab 2013. Afdeling 1.05. Fælledhaven Regnskab 2013 Afdeling 1.05 Fælledhaven Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 153 LBF-nr.: 10201 Kommunenr.: 101 fsb Fælledhaven Københavns Kommune Rådhuspladsen 59 Tom Kristensens

Læs mere

Boligorganisations nr.: 376 LBF afdelingsnr.: 600

Boligorganisations nr.: 376 LBF afdelingsnr.: 600 Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Regnskab for afdeling 17-6 1. juli 2013-30. juni 2014 Boligorganisation : Afdeling : Boligorganisations nr.: 376 LBF afdelingsnr.: 600 Sorgenfrivang II v/dab

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2004 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00301, 00302,

Læs mere

Regnskabsperiode: Regnskab for afdeling 505101 1. januar 2013 31. december 2013. E-mail: kommune egekom.dk Kommunenr. 240 CVRnr.

Regnskabsperiode: Regnskab for afdeling 505101 1. januar 2013 31. december 2013. E-mail: kommune egekom.dk Kommunenr. 240 CVRnr. Almene boligorganisationer Regnskabsperiode: Regnskab for afdeling 505101 1. januar 31. december Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF afdel ngsnunrimer: 101 Egedal Kommune v/ubsbolig A/S

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 1/10 2011-30/9 2012 AFDELING 123-0, HAVEVANG/ AGERVANG

ÅRSREGNSKAB 1/10 2011-30/9 2012 AFDELING 123-0, HAVEVANG/ AGERVANG ÅRSREGNSKAB 1/10 2011-30/9 2012 AFDELING 123-0, HAVEVANG/ AGERVANG Boligorganisationsnr. 315 Afdelingsnr. 123-0 Tilsynsførende kommune LBFnr. 0196 LBFnr. 00400 kommunenr. 316 Beliggenhed Lejerbo, Holbæk

Læs mere

ÅRSREGNSKAB @1.01.2014-31.12.2014

ÅRSREGNSKAB @1.01.2014-31.12.2014 ÅRSREGNSKAB @1.01.2014-31.12.2014 Boligorganisation: Afdeling 60 50 Vridsløselille Andelsboligforening Hyldespjældet Boligorganisationsnr. LBFnr.: 50 Afdeling 165 LBFnr.: Tilsynsførende 10 kommunenr.:

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 1/10 2012-30/9 2013 AFDELING 157-0, LUNDEN

ÅRSREGNSKAB 1/10 2012-30/9 2013 AFDELING 157-0, LUNDEN ÅRSREGNSKAB 1/10 2012-30/9 2013 AFDELING 157-0, LUNDEN Boligorganisationsnr. 153 Afdelingsnr. 157-0 Tilsynsførende kommune LBFnr. 0865 LBFnr. 00501 kommunenr. 153 Beliggenhed Lejerbo, Brøndby Daruplund

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 1/10 2012-30/9 2013 AFDELING 123-0, HAVEVANG/ AGERVANG

ÅRSREGNSKAB 1/10 2012-30/9 2013 AFDELING 123-0, HAVEVANG/ AGERVANG ÅRSREGNSKAB 1/10 2012-30/9 2013 AFDELING 123-0, HAVEVANG/ AGERVANG Boligorganisationsnr. 315 Afdelingsnr. 123-0 Tilsynsførende kommune LBFnr. 0196 LBFnr. 00400 kommunenr. 316 Beliggenhed Lejerbo, Holbæk

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Årsregnskab for 2008 Boligorganisation: Tilsynsførende kommune: LBF nr. 122 Kommunenr. 153 Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby Kommune Brøndby Parkvej 12 Park Alle

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.472.423,72 3.460.233 3.500.915 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

REGNSKAB 2014 AABENRAA ANDELSBOLIGFORENING. Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf. 73767676 Kommunenr.: 580 Telefonnr.

REGNSKAB 2014 AABENRAA ANDELSBOLIGFORENING. Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf. 73767676 Kommunenr.: 580 Telefonnr. Side 1 af 23 24-02-2015 REGNSKAB 2014 Periode: 01.01.2014-31.12.2014 Tilsynsførende kommune: Boligorganisationsnr.: 0111 HUMLEHAVEN 4 6200 Aabenraa Telefonnr.: 73456550 Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 01.01.2014-31.12.2014

ÅRSREGNSKAB 01.01.2014-31.12.2014 ÅRSREGNSKAB 01.01.2014-31.12.2014 Boligorganisation: 50 Vridsløselille Andelsboligforening Afdeling 67 4 Syd Boligorganisationsnr. 50 Afdeling Tilsynsførende LBFnr.: 165 LBFnr.: 4100 kommunenr.: 165 Vridsløselille

Læs mere

Regnskab pr. 31/12-2013 01/01-2013 - 31 /12-2013. Tekniske installationer

Regnskab pr. 31/12-2013 01/01-2013 - 31 /12-2013. Tekniske installationer Klemens Torp Køge Boligselskab Årsregnskab 213 Køge Boligselskab I Regnskab pr. 31/12-213 1/1-213 - 31 /12-213 Afdeling: Klemens Torp Hovedtal Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 615 Køge Boligselskab

Læs mere

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 8/6-1972 04520-7

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 8/6-1972 04520-7 Regnskab 2014 01/01-2014 - 31/12-2014 Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 615 Kommune nr. 259 Køge Boligselskab Køge Kommune Langelandsvej 32 Torvet 1 4600 Køge 4600 Køge Tlf. 5663 7500 Tlf. 5667

Læs mere

Tilsynsførende kommune: Tønder Kommune Rådhuset 6270 Tønder Tlf. 74929292 Kommunenr.: 550 Telefonnr.: 74929292

Tilsynsførende kommune: Tønder Kommune Rådhuset 6270 Tønder Tlf. 74929292 Kommunenr.: 550 Telefonnr.: 74929292 Side 1 af 18 08-05-2015 REGNSKAB 2014 Periode: 01.01.2014-31.12.2014 Administrator: SALUS Boligadministration Amba Administratornr.: 8026 Boligorganisationsnr.: 0076 Vestergade 12 Søndergade 13 6200 Aabenraa

Læs mere

REGNSKAB 2014. Tønder Andelsboligforening. Boligorganisationsnr.: 0395 Torvet 2 6270 Tønder Telefonnr.: 74723219. Hovedforeningen

REGNSKAB 2014. Tønder Andelsboligforening. Boligorganisationsnr.: 0395 Torvet 2 6270 Tønder Telefonnr.: 74723219. Hovedforeningen Side 1 af 18 21-04-2015 REGNSKAB 2014 Periode: 01.01.2014-31.12.2014 Tilsynsførende kommune: Boligorganisationsnr.: 0395 Torvet 2 6270 Tønder Telefonnr.: 74723219 Tønder Kommune Rådhuset 6270 Tønder Tlf.

Læs mere

REGNSKAB 2014. Skærbæk Boligforening Boligorganisationsnr.: 0023 Storegade 34 6780 Skærbæk Telefonnr.: 74751771

REGNSKAB 2014. Skærbæk Boligforening Boligorganisationsnr.: 0023 Storegade 34 6780 Skærbæk Telefonnr.: 74751771 Side 1 af 16 22-04-2015 REGNSKAB 2014 Periode: 01.01.2014-31.12.2014 Tilsynsførende kommune: Boligorganisationsnr.: 0023 Storegade 34 6780 Skærbæk Telefonnr.: 74751771 Tønder Kommune Rådhuset 6270 Tønder

Læs mere