Product Placement. - i reklame og forbrugeranalytisk perspektiv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Product Placement. - i reklame og forbrugeranalytisk perspektiv"

Transkript

1 Cand. Merc. (EMF) Økonomisk Markedsføring Institut for Afsætningsøkonomi Kandidatafhandling November 2006 Product Placement Udarbejdet af: Ulrik B. Kristensen Vejleder: Flemming Hansen Afl: Copenhagen Business School 2006

2 Indholdsfortegnelse 1. Executive summary Indledning Problembaggrund Problemformulering Afgrænsning Metodeovervejelser Disposition Ordbog Product placement Definition af product placement Underdefinitioner af product placement Udviklingen indenfor product placement Lovgivningen indenfor product placement Ny lovgivning samt EU forslag Delkonklusion Product placement i reklameanalytisk perspektiv Fordele ved product placement Ulemper ved product placement Effekten af product placement STAS Modellen Elaboration Likelihood Model (ELM) Product placement i ELAM Modellen Modeller til effektmåling af product placement i praksis Tidligere undersøgelser omkring effekten af product placement Delkonklusion Holdning til product placement Tidligere undersøgelser omkring holdning til product placement Israel Nebenzahl og Eugene Secundas undersøgelse fra Andre undersøgelser Delkonklusion Product placement analyse på det danske marked...51 Kandidatopgave Ulrik B. Kristensen Side 2

3 8.1 Indholdsanalysen Befolkningsanalysen Sammenligning med hollandske resultater Delkonklusion Fokusgruppeinterviews Valget af fokusgruppe som undersøgelsesdesign Forberedelse af fokusgruppeinterview Gennemførelse af fokusgruppeinterview Referat af fokusgruppeinterview Konklusion på fokusgruppeinterview Status for product placement og fremtidige muligheder Guidelines til potentielle annoncører Konklusion Forfatterens efterord Referencer Bilagsoversigt...86 Kandidatopgave Ulrik B. Kristensen Side 3

4 1. Executive summary The purpose of this thesis is to clarify the current situation for product placement and describe the future of this marketing tool. The main focus for this thesis is the Danish market, but since the theoretical analysis within this market is of small dimensions, references and examples will be drawn from abroad. However the priority will still be on the Danish aspects. It was made clear that product placement as a marketing tool, was not a new thing but had a history going back several decades. However the growing consumer dissatisfaction and skipping of traditional TV commercials, has left advertisers with a challenge to keep reaching the target audience with their brand name and message. It is in this perspective you ought to see the growing interest for other communication media, hereunder product placement. I found that there would be three main points affecting the future for product placement in Denmark. These were legislation within the use of product placement, documentation of the marketing effect by using product placement and finally peoples general attitudes toward the use of this form of advertising. The legal aspect was analyzed from a current as well as a future perspective, as the law-making process is an ongoing discussion in Denmark. Documentation of the effect of using product placement was, as mentioned above, found to be important for the future use. The work with this aspect was conducted with a theoretical as well as more practical point of view, to show the different dimensions of the effect. Finally, the attitude among people towards this adverting strategy was primarily done with the help from former analysis, and with references to a new Danish analysis within this area. The results were supported with the implementation of focus groups interviews. Seen from a global perspective product placement has grown to a billion dollar industry and the forecasts for the future show great growth potential. However from a new Danish analysis within product placement, it was found that the use in Denmark was still of a small scale. In this view the possibilities and growth perspectives are therefore thought to be positive. There was not found any general resistance against product placement and new legislation is welcomed by people in the product placement business. The conclusion is therefore that product placement has an exciting future a head of it in Denmark, but there are still challenges if the success is going to be complete. The thesis lists several aspects, that advertisers must be aware of when they consider product placement in their marketing strategy. Kandidatopgave Ulrik B. Kristensen Side 4

5 2. Indledning Reklamebranchen står i disse år overfor mange nye udfordringer, der vil kræve både nytænkning og kreativitet for at tilpasse sig den fremtidige situation for reklamekommunikation til forbrugerne. I og med forbrugeren dagligt eksponeres for et fortsat stigende antal reklamebudskaber fra alle sider, bliver det sværere for de enkelte annoncører at trænge igennem med netop deres budskab. I dag eksponeres hver enkelt forbruger for op imod 3000 reklamebudskaber om dagen bare ved at bevæge sig rundt på gaden, høre radio, se tv, åbne aviser og blade etc. 1 Dette omfang medfører, at vi opbygger et filter, der blokerer og derved automatisk lukker af for nogle af de mange budskaber vi udsættes for. Derfor reagerer vi ikke nødvendigvis på reklamebudskabet, som afsenderen havde ønsket det. Kigger vi på omfanget af penge, der postes i reklamer, har denne dimension formentligt også nået endnu usete højder. Således viser en nylig offentliggørelse, at alene de 100 største amerikanske medieselskaber havde en annonceomsætning på hele 1,569 milliarder kroner i år 2005 (Gullev; 2006), hvilket er det højest registrerede nogensinde. Kigger vi isoleret set på tv-reklamer, viser en nylig undersøgelse (Nørskov; 2003), at antallet af reklameminutter på danske tv-kanaler er 14 doblet på ti år. I 2004 var næsten hver tiende sendeminut en reklame og det fremgår endvidere, at danskerne efterhånden er ved at have fået nok. Således mener 84 % i 2004, at TV3 sender for mange reklamer, mens det i TV2 s tilfælde kun er 44 %. Ligeledes er udbuddet af tv steget kraftigt, og en række nye kanaler er kommet til. Oprettelsen af disse nicheorienterede kanaler sammenholdt med en generel mediekonvergens i samfundet giver også udfordringer for reklameafsenderne. Således bliver det vanskeligere, at trænge igennem med deres budskab og således påvirke den enkelte forbruger. Samtidig kan den teknologiske udvikling medføre, at fx traditionelle tv-reklamer, som i dag kendes som en af de bærende kræfter i mediebilledet, på sigt vil kunne miste sin effektivitet. Udbredelsen af TiVo og DVR (Digital Video Recorder) 2 vil skubbe kraftigt til denne udvikling, og det formodes således, at der kommer en endnu større interesse for alternative kommunikationsværktøjer (Gammelby; 2005). Blandt disse finder vi reklameformen product placement, som denne opgave vil belyse forskellige aspekter af. Product placement kan betegnes som en mere subliminal reklameform, hvor der er tale om en underbevidst påvirkning. Budskabet er her i højere grad skjult sammenlignet med traditionelle reklamer. Product placement er, som vi vil se senere, ikke en ny 1 Kilde: Udtalelse fra adm. dir. ved Propaganda, Frederik Preisler i DR1 programmet Kontant, den 10. oktober Begge disse apparater gør det muligt at optage en Tv-udsendelse og se den med forskydning, hvor reklameblokkende let og elegant kan springes over. Kandidatopgave Ulrik B. Kristensen Side 5

6 markedsføringsform, der er kommet frem i de seneste år. Alligevel er det et reklameværktøj, der pga. af ovennævnte diskussion, på det seneste har fået større interesse indenfor marketingbranchen. Virksomhederne har været tvunget til at finde nye måder at nå deres potentielle kunder på, og det er blandt andet i den henseende, at man skal se den stigende fokusering på dette reklameværktøj. Ved brug af product placement får afsenderen mulighed for at ramme forbrugeren, mens denne befinder sig i en behagelig situation. Forbrugeren ser fx en selvvalgt film, hvor produktet kan fremvises i overensstemmelse med dens brugskontekst og forhåbentlig blive registreret af seeren. Der vil være tale om en mere indirekte påvirkning end ved traditionel reklame, og registreringen af mærket / budskabet vil således ske på et mere ubevidst plan. Der har uden tvivl været en stor udvikling i anvendelsen af product placement, men denne annonceringsform står stadig overfor en række udfordringer. Fx kan effekten af product placement være svær at dokumentere, da der netop er tale om en form for skjult reklame, hvor effekten ikke umiddelbart er målbar. Som vi vil se senere, er der ikke nødvendigvis tale om en engangsvisning, da et mærke placeret i en film kan ses igen og igen, hvis det fx bruges i en større filmproduktion. I en tid, hvor der er meget fokus på dokumentation af marketingeffekten, er det naturligvis en fordel for product placement hvis dette kan dokumenteres, og derfor en af de udfordringer reklameværktøjet står overfor. Samtidig har lovgivningen indenfor product placement specielt herhjemme i lang tid været noget uspecificeret, hvilket først og fremmest har givet en vis usikkerhed for, hvordan man egentlig må anvende produktplaceringer. Med ny lovgivning og formentlig snart nye EU retningslinier forventes product placement herhjemme i høj grad at blive præget af, hvordan denne fremtidige lovgivning bliver. Da der som nævnt er tale om en form for skjult reklame, så vil fremtiden for dette reklameværktøj også blive påvirket af, i hvor høj grad det accepteres af forbrugerne. En stor modstand mod reklameformen vil således kunne være negativt for den fremtidige udvikling. 2.1 Problembaggrund Reklamesituationen i Danmark har gennem de seneste par årtier udviklet sig med stor hastighed, hvor især tv har været en bærende kraft i denne udvikling. Som nævnt ovenfor eksponeres den almene danskere dagligt for et utal af reklamebudskaber, hvilke vi ikke længere uden videre lader os påvirke af. Problembaggrunden for denne rapport skal derfor blandt andet findes i, at seerne er blevet mere kritiske overfor de konventionelle reklameformer. Desuden gør nye teknologier det nu lettere for seerne at vælge tv-reklameblokke fra, så de slet ikke eksponeres for dem. En nylig Kandidatopgave Ulrik B. Kristensen Side 6

7 rapport fra konsulentfirmaet McKinsey & Co. konkluderer også, at traditionelle reklamespots, som vi kender dem i dag, kun vil være 1/3 så effektive i 2010 som tilfældet var i 1990 (McKinsey; 2006). Tv-reklamens faldende effekt skal ifølge McKinsey rapporten findes i følgende punkter: Forventet fald på 15 % i købekraften for annoncøren, grundet betydelig højere kontaktpriser (cost-per-thousand). 23 % nedgang i reklamesening fordi seeren simpelthen vælger den fra. 9 % mindre opmærksomhed på reklamen fordi seeren samtidig med reklamen laver andre ting (multitasking). 37 % mindre gennemslagskraft for tv-reklamer grundet reklametræthed hos seerne. Dette stiller naturligvis nye krav og udfordringer til annoncørerne, hvorfor en stigning i anvendelsen af nye, kreative og utraditionelle reklameformer og kanaler allerede ses (Langer; 2002), og efter undertegnedes formodning vil stige yderligere fremover. Det er blandt disse vi skal finde reklameformen product placement, der giver nye muligheder for reklameindustrien til at komme ud med deres budskaber og ramme forbrugeren med deres budskaber på en anderledes måde. Som nævnt ovenfor og som det ligeledes fremgår senere i denne rapport (jf. afsnit 3.2), er product placement ikke et fænomen, der er opstået de seneste år, men er reklameværktøj der har været anvendt adskillige årtier tilbage. På trods af dette, er det alligevel meget begrænset, hvad der findes af undersøgelser og analyser indenfor området, ikke mindst når der ses på den danske situation. I udlandet, mere specifikt USA, findes der en række undersøgelser indenfor området, hvoraf der senere i opgaven også vil blive kigget yderligere på en række af disse, samt resultater og konklusioner herfra. Problembaggrunden for denne opgave er således også den manglende analytiske position, som product placement i øjeblikket befinder sig i herhjemme. Kan resultater og analyser fra udenlandske undersøgelser overføres til danske forhold, og hvordan er den nuværende situation, såvel som den fremtidige situation for product placement herhjemme? Hvor stort et omfang har begrebet fået, og hvad er den generelle holdning til product placement blandt forbrugere? Kan effekten af produktplaceringer dokumenteres og derved gøre det mere attraktivt for annoncører, og hvad vil ændret lovgivning betyde for fremtidens udvikling indenfor product placement? Kandidatopgave Ulrik B. Kristensen Side 7

8 2.2 Problemformulering Med udgangspunkt i ovenstående diskussion og problembaggrund er opstillet nedenstående problemformulering. Hvad er status for reklameformen product placement i Danmark i dag set fra såvel et reklame- som forbrugeranalytisk perspektiv og hvordan ser udviklingsmulighederne ud? Hvilken indflydelse vil den generelle holdning til anvendelsen, lovgivning indenfor området og bedre dokumentation for effekten ved brug af product placement have på den fremtidige situation for dette markedsføringsværktøj? Problemformuleringen er uddybet herunder og opbygget med fire hovedpunkter, der hver især har en række tilhørende underspørgsmål. Hvordan er product placement situationen i Danmark i dag? o Hvor udbredt er product placement blevet i Danmark? Hvilket omfang har denne kommunikationsform opnået på dansk tv? o Hvad er danskernes generelle holdning til udbredelsen af product placement? Er det noget man gerne ser anvendt eller nærmere et nødvendigt onde for, at produktioner kan løbe rundt? Hvad er fremtidssituationen for product placement i Danmark? o Vil en ændret lovgivning ændre på omfanget af brugen af product placement i Danmark? o Holdningen blandt befolkningen i forhold til anvendelsen af product placement kan have betydning for udviklingen af denne reklameform. Vil en mere positiv holdning til det derfor kunne sætte ekstra skub i udviklingen? Kan traditionelle reklamemodeller overføres til product placement? o Fra mere traditionel reklamekommunikation findes blandt andet en række forskellige effektmålingsmodeller. Kan teorierne fra disse overføres til product placement og derved anvendes på dette markedsføringsredskab? Kandidatopgave Ulrik B. Kristensen Side 8

9 Hvad viser tidligere foretagede undersøgelser indenfor product placement? o Her findes såvel undersøgelser, der kigger nærmere på holdningen til product placement, samt analyser, der i højere grad kigger på effekten. Der ses derfor på undersøgelser indenfor begge felter, for at se hvad disse undersøgelser viser. o Da mange af disse undersøgelser er udenlandske er spørgsmålet, hvorvidt resultater og konklusioner herfra kan overføres til danske forhold. Hvad viser endvidere resultaterne af de undersøgelser, der er foretaget herhjemme, og hvad bør fokusområderne derfor være på fremtidig forskning indenfor området? Det er målet med denne rapport, at kunne give et solidt overblik over, hvordan product placement situationen pt. ser ud i Danmark. Herunder hvor udbredt reklameformen er blevet på dansk tv og i hvilken retning anvendelsen bevæger sig. Hvordan den fremtidige situation kommer til at se ud for product placement herhjemme afhænger af forskellige faktorer. Med den her opstillede problemformulering ønskes i det følgende at kunne give et indblik i en række af de aspekter, der formodes at have stor påvirkning på, hvordan anvendelsen af produktplaceringer udvikler sig herhjemme fremover. Da product placement, rent undersøgelsesmæssigt, endnu befinder sig på et tidligt udviklingsstadie herhjemme er det ligeledes ønskeligt, at rapportens fundne resultater kan anvendes for mulige annoncører der ønsker et indblik i product placement situation på det danske marked. Herunder hvilke forhold de skal være opmærksomme på og undersøge, hvis de ønsker at anvende dette reklameværktøj i deres virksomhed. 2.3 Afgrænsning Mens der i opgaven vil blive set på resultater fra diverse udenlandske undersøgelser og ligeledes vil blive givet eksempler på product placement situationen i andre lande og globalt, vil der primært blive kigget på den danske situation indenfor området. Det vil ligge udenfor denne opgaves omfang at give et specifikt billede af den samlede product placement situation, da udviklingen er på forskellige stadier i de enkelte lande. De konklusioner der foretages i denne rapport fx vedrørende den fremtidige situation for product placement kan, derfor ikke umiddelbart overføres til andre lande. Kandidatopgave Ulrik B. Kristensen Side 9

10 Indenfor product placement vil der kunne findes en række forskellige anvendelsesmedier 1, hvor muligheden for placering af produkter / mærker vil eksisterer. Man vil uden tvivl i den kommende tid se stor vækst i anvendelsen af product placement i digitale computerspil, musikvideoer, samt i trykte medier, så er det største område for anvendelsen stadig indenfor film og tv. Denne rapport er derfor afgrænset til udelukkende at beskæftige sig med anvendelsen og mulighederne for product placement i forhold til film og tv. 2.4 Metodeovervejelser Herunder redegøres kort for den i rapporten benyttede metodetilgang. Afsnittet er beregnet til at give læseren et overordnet overblik over metodeovervejelserne i afhandlingen, herunder hvilke metodemæssige muligheder, der er valgt til, og hvilke der er valgt fra. Det er målet med opgaven at kunne stille product placement i et reklame- og forbrugeranalytisk perspektiv. I forhold til det reklameanalytiske ses blandt andet nærmere på, hvorvidt og hvorledes traditionelle reklameteorier og -modeller kan overføres til denne annonceringsform. Der vil derfor blive gennemgået en række traditionelle reklameeffektmodeller med henblik på at kunne overføre allerede dokumenteret teori til product placement. Hovedvægten vil her blive lagt på, hvordan disse modellers perspektiver og processer kan anvendes i forhold til product placement. Da rapporten forsøger at have en indgangsvinkel, der ligeledes gør den interessant for potentielle annoncører studeres ligeledes nærmere, hvilke måder virksomheder i dag anvender til specifikt at måle værdien af produktplaceringer. Et forbrugeranalytisk perspektiv opnås blandt andet ved at inddrage resultater fra en række forskellige forbrugerundersøgelser indenfor såvel effektmåling ved anvendelse af product placement, samt analyse af holdningen til dette reklameværktøj. Dataindsamlingsteknikken vil bestå af såvel sekundære som primære data, hvilket forhåbentlig vil kunne bidrage med en vis synergi til undersøgelsen. De sekundære informationskilder stammer hovedsageligt fra undersøgelser og artikler fra anerkendte og velrespekterede journaler og tidsskrifter. For aktualitetens skyld henvises til en række artikler bragt i dagblade, der konkret kan beskrive situationen for product placement i Danmark. Der er forsøgt holdt en kritisk tilgang til disse undersøgelser, herunder design og metode, for at sikre en så høj pålidelighed af disse resultater som muligt. Taget i betragtning, at der i langt de fleste tilfælde er tale om henvisninger fra velansete publikationer og den kritiske tilgang til dette vurderes det, at validiteten af disse kilder er 1 Herunder tv, film, computerspil, musikvideoer, magasiner, bøger etc. Kandidatopgave Ulrik B. Kristensen Side 10

11 relativ høj. De steder, hvor der måtte være kritik af undersøgelsesdesignet eller andet, er dette nævnt i forbindelse med gennemgangen, så læseren gøres opmærksom på det. I forhold til inddragelsen af den danske undersøgelse omkring product placement herhjemme, vurderes der at være tale om en indsamlingsteknik, der giver en kombination af primær- og sekundær data. Primært data i den forstand, at undertegnede aktivt har været med til produktionen af data mm. omkring første del af undersøgelsen, den såkaldte indholdsanalyse. Målet med indholdsanalysen var at klarlægge omfanget og karakteren product placement på danske tv kanaler specielt med vægt på danske film- og tv-produktioner. Metoden til klarlæggelse af dette omfang var optagelse og analyse af alt fjernsyn på DR1, TV2 og TV3 i en uge fra kl til Det må antages at give et godt øjebliksbillede på, hvordan situationen ser ud nu. Ligeledes sekundært data, i den forstand, at undertegnede ikke har medvirket i frembringelsen af data til anden del af undersøgelsen. Den såkaldte befolkningsanalyse, hvor kendskab, opfattelse og holdning til product placement blev målt på den danske befolkning. Validiteten heraf ses som høj, da der er tale om en relativ stor undersøgelse, praktisk gennemført via Gallup Forum Internetpanel, og da det overordnede design af undersøgelsen virker godt gennemarbejdet. Den aktuelle offentliggørelse af dette projekt medførte også, at det i denne rapport blev valgt fra at gennemføre egen spørgeskemaundersøgelse. En sådan vil have haft samme tilgangsvinkel, men ville ikke kunne have opnået samme omfang, hvorfor værdien af dette blev vurderet til minimal og derfor valgt fra. I stedet frembringes der primær empiri ved gennemførelsen af såvel fokusgruppeinterviews og interviews med folk fra branchen. Fokusgruppeinterviews gennemføres med henblik på at bekræfte allerede fundne resultater, samt evt. bidrage med yderligere aspekter omkring anvendelsen af product placement. I denne proces er i høj grad tænkt på, at overholde retningslinier af såvel teoretisk som praktisk karakter for at holde en så høj validitet som mulig i disse resultater. Hvilke overvejelser og indgangsvinkler der her har fundet sted fremgår mere detaljeret i de enkelte afsnit. Der er igennem hele rapportudarbejdelsen forsøgt holdt en høj objektivitet i forhold til konklusioner på enkelte undersøgelser og afsnit i rapporten. Alligevel kan det ikke udelukkes, at undertegnedes personlige holdninger til product placement ubevidst vil kunne aflæses i forbindelsen med tolkningsprocessen. Dette er noget undertegnede har været opmærksom på og bevidst om fra starten, hvorfor det naturligvis er forsøgt minimeret så meget som muligt. Kandidatopgave Ulrik B. Kristensen Side 11

12 2.5 Disposition I det følgende belyses rapportens opbygning og fremgangsmetode, hvor der kort redegøres for indholdet i de anvendte afsnit. Herunder ses den model, der overordnet set danner ramme for rapportens opbygning. Figur 1. Model til fremgangsmetode i rapporten. Problem- baggrund/formulering Udviklingen indenfor product placement Lovgivning indenfor product placement Effekten af product placement som medie Holdning / Attitude til product placement Status / Fremtiden for product placement Empiriske undersøgelser Konklusion Kilde: Egen tilblivelse Som det fremgår af figur 1 ovenfor klarlægges i første omgang problembaggrund og problemformulering for rapporten, da disse er af overordentlig væsentlig karakter i forhold til udarbejdelsen af projektet. For at danne et overblik over emnet product placement og give læseren et bedre indblik i begrebet, gennemgås forskellige definitioner og begreber indenfor product placement. Samtidig beskrives udviklingen indenfor product placement også med henblik på at kunne sætte denne kommunikationsform i et mere historisk perspektiv. Efter disse indledningspunkter drejer rapporten sig mod de tre overordnede emner i gennemgangen. Kandidatopgave Ulrik B. Kristensen Side 12

13 Disse tre emner (lovgivning, effekt, holdning) ses i figuren opstillet ved siden af hinanden, da de alle tre har indflydelse på det overordnede mål med rapporten, men der ikke umiddelbart kan gives svar på hvilken, der vil have størst indflydelse. Lovgivningen har i høj grad betydning for udviklingen af product placement herhjemme, da en lempeligere tilgang formentlig vil kunne medføre en stigning i anvendelsen og vice versa. Da den faglige tilgang til projektet ikke er ud fra en juridisk vinkel vil dette afsnit ikke være en udtømmende gennemgang af disse aspekter, men i stedet et overblik over de retningslinier, der arbejdes under herhjemme. Der vil blive set på mulighederne indenfor regelsættet, samt givet forslag til, hvordan en ændret lovgivning vil kunne påvirke anvendelsen. Det andet centrale punkt er effekten af product placement. Der har gennem de seneste år været stigende krav til marketingbranchen, om at kunne dokumentere effekten af de penge de anvendes til reklamekommunikation. Dette gælder naturligvis også for product placement, hvorfor det kan blive af afgørende betydning for denne form, at effekten af placerede produkter i fx film kan dokumenteres. Afsnittet tager såvel en teoretisk indgangsvinkel, hvor traditionelle teorimodeller fra effektmåling overføres til product placement, samt en mere praktisk tilgang, hvor der ses på modeller specifikt udviklet til måling på effekten af product placement. Det tredje og sidste centrale emne er holdningen til product placement, som ligeledes anses som meget væsentligt for den fremtidige situation for product placement. Hvorvidt denne kommunikationsform generelt bliver opfattet som acceptabel kan have stor indflydelse på, om mulige annoncører ønsker at anvende dette. Opfatter folk fx produkter, der placeres i film med salg for øje negativt, vil det være svært at få rykket product placement branchen herhjemme fremad. I denne gennemgang analyseres i første omgang tidligere foretagende analyser, hvor størstedelen er foretaget i USA, men også en nyligt offentliggjort analyse herhjemme fra inddrages. Resultater fra blandt andet denne analyse er med til at udforme diskussionspunkterne til fokusgruppeinterviews, der følger op på dette emne umiddelbart efter. Efter gennemgangen af de tre overordnede emner i rapporten og gennemførslen af fokusgruppeinterviews gives nu en overordnet status for product placement herhjemme, guidelines til annoncører, samt begrundede bud på hvordan fremtiden ser ud. Dette punkt fungerer samtidig som en opsummering for de hidtidige punkter, da det er delkonklusioner fra disse der danner baggrund for såvel den nuværende, som den fremtidige situation for product placement. Endelig gives der til slut en konklusion som modsvarer de i problemstillingen opstillede punkter. Kandidatopgave Ulrik B. Kristensen Side 13

14 Der vil i løbet af udarbejdelsen blive lagt vægt på analyse og tolkning af resultater på tværs af de forskellige afsnit. Modellen skal derfor ses som et oversigtsbillede af fremgangen, men ikke så statisk, at de forskellige punkter ikke interferer med hinanden. 2.6 Ordbog Herunder defineres og uddybes en række udtryk og ord der, anvendes i forbindelse med udarbejdelsen af denne rapport. Dette gøres for at give læseren et bedre indblik i en række af de fagspecifikke udtryk, der anvendes og et forsøg på at undgå misforståelser ved gennemlæsning af rapporten. Product placement / produktplacering. Gennem opgaven anvendes disse to udtryk i vilkårlighed. Der sættes i denne opgave lighed mellem de to anvendelser, hvor den sidste blot er den danske definition af product placement. Konkret er der ved product placement tale om, at et produkt efter aftale med reklamemæssigt øjemed placeres synligt i en film- eller tv-produktion (jf. afsnit 3.1 for yderligere definitioner omkring product placement). Traditionel reklame. Når der i rapporten henvises til traditionel reklame, skal dette forstås som konventionelle reklameblokke med fx 30 sekunders reklamespots, printannoncer i fx aviser og magasiner og til dels radioreklame. I modsætning til dette findes de mindre og ikke så traditionsbundne former som fx product placement, outdoor, online mfl. Product presence. En betegnelse for de episoder, hvor der i en film eller serie tydeligt fremstår et produkt eller mærke for respondenten, men hvor virksomheden ikke har haft noget med placeringen at gøre. Det er således tale om en tilfældighed, at netop dette produkt anvendes, og der er derfor ingen aftale indgået omkring eksponering. Non-spot advertising. En overordnet betegnelse for de eksponeringsmuligheder, der eksisterer for tv-annoncering udenfor de normale fastlagte reklameblokke. Kandidatopgave Ulrik B. Kristensen Side 14

15 3. Product placement Når Pierce Brosnan som James Bond bruger et Omega ur og når vi i Spiderman i flere minutter tydeligt ser en Carlsberg lastbil, er der ikke tale om tilfældige valg, men derimod velplanlagte produktplaceringer i filmene. Product placement er blevet en kommunikationsform der har fået mere og mere opmærksomhed gennem de seneste år, og det har nået et betydeligt omfang set fra en økonomisk vinkel. Alene i USA menes product placement at omsætte for ca. $1,5 milliarder i 2005 og er dermed klart det største marked sammenlignet med en global omsætning på $2,21 milliarder (PQ Media; 2006). I førnævnte Spiderman-film så man også eksempler på kreativiteten i branchen, da Spiderman svinger sig rundt i New York foran de enorme neon-billboards på Times Square, der i filmens anledning var blevet digitalt manipuleret og solgt til højestbydende firma 1. Dette er blot et eksempel på, at product placement antager nye dimensioner, hvor kun kreativiteten vil sætte grænsen i fremtiden. 3.1 Definition af product placement. Herunder redegøres for, hvad der i denne rapport anses for at være product placement. Der findes efterhånden en lang række definitioner af begrebet product placement og derfor redegøres herunder nærmere for en række af disse, som er fremsat af personer indenfor branchen. For at skabe konsensus omkring, hvad der i denne rapport betragtes som product placement gives som afslutning i afsnittet en definition af product placement, som det betragtes af undertegnede. En ganske klar definition af product placement findes blandt andet i et direktiv fra EU, hvor det lyder således; Enhver form for audiovisuel kommerciel kommunikation, hvorved der vises en vare, en tjenesteydelse eller et varemærke for en vare eller tjenesteydelse i et program, der udbydes af en audiovisuel medietjeneste, normalt mod vederlag eller lignende betaling." 2 Jens Victor Fischer, Nordisk marketing chef ved Bang og Olufsen fortalte i en præsentation af B&O s brug af product placement, hvordan de kort og bestemt definerer begrebet; Planlagt og betalt placering af en virksomheds produkter, brand, logo eller slogan i en film 3 Marketingvirksomheder der arbejder aktivt med product placement for deres kunder har naturligvis også definitioner, der lang hen af vejen minder om hinanden. Det amerikanske firma OnPoint 1 Kilde: 21. april Kilde: 25. april Kilde: Ifølge Jens Victor Fischers (B&O) slides til product placement præsentation den 9. marts 2006 på Copenhagen Business School. Kandidatopgave Ulrik B. Kristensen Side 15

16 Marketing & Promotions definerer begrebet således: The process of integrating an advertiser s product into non-obtrusive media settings. The benefit to the marketer is the exposure to a large audience in an environment that is perceived to be objective 1. Jantzen og Stigel giver i deres bog fra 1995 (Jantzen; 1995) også et forslag til en definition. Produktplacering kan defineres som et promotionstiltag, der har til formål at få et produkt eller en tjenesteydelse indarbejdet i en spillefilm, en video eller tv-program med henblik på at skabe en tiltrækkende visuel kontekst omkring produktet eller ydelsen. I forhold til den undersøgelse der er foretaget på Copenhagen Business School med Ole E. Andersen som ansvarlig og som gennemgås senere har det ligeledes været nødvendigt at opstille kriterier for, hvad der skal medtages som product placement, og hvad der i princippet bare er et billede af det samfund, som vi lever i. Definitionen er her blevet som følgende; Mærker / navne / logoer på produkter eller services, der fremstår visuelt eller auditivt iøjnefaldende og bevidst placeret i redaktionelt indhold, f.eks. ved fastholdt og / eller zoomet billede på produkt / logo eller gentagen omtale og med en oplevet reklameværdi 2. I forhold til udarbejdelsen af denne rapport vil denne sidste definition naturligvis spille en relativ vigtig rolle, da rapporten netop benytter sig af de resultater, der er fundet i denne analyse. Derfor vil denne definition også være udgangspunktet for, hvad der fremover skal lægges til grund, når der tales om product placement. Undertegnede mener alligevel, at kravet om fastholdt og / eller zoomet billede kan diskuteres, da der efter bedste overbevisning stadig kan opnås en forholdsvis stor reklameværdi uden dette krav er opfyldt. Mens de ovennævnte definitioner i høj grad ser på dette reklameværktøj ud fra et pragmatisk synspunkt og formentlig i højere grad fra annoncørernes side, bør man også fokusere på, hvad forbrugeren oplever som et product placement. For hvordan skal respondenten kunne vide om Coca-Cola har betalt for / indgået aftale omkring, at skuespilleren drikker deres sodavand i en film eller dette blot afspejler den virkelighed, der ønskes afbildet i filmen? Der vil i mange tilfælde blot være tale om product presence, hvor afsenderen ikke har betalt for placeringen, men hvor reklameværdien i princippet er lige så høj, som hvis man havde. Denne opgaves formål og 1 Kilde: 20. marts Kilde: Defineret af ekstern lektor ved Copenhagen Business School Ole E. Andersen i forbindelsen med gennemførelsen af product placement analysen. Kandidatopgave Ulrik B. Kristensen Side 16

17 baggrund taget i betragtning, er fokus i denne rapport lagt på de annoncørarrangerede produktplaceringer mens det selvfølgelig ikke vil være muligt fuldstændig at skille de to fra hinanden Underdefinitioner af product placement Efter at have kigget nærmere på en overordnet definitionsbetegnelse af begrebet product placement, vil det herunder blive studeret hvilke forskellige former for placements der eksisterer og hvorledes disse defineres, samt hvordan der skelnes mellem dem. Det er logisk, at et produkt der kun indgår i filmen som en baggrundseffekt ikke vil opnå samme effekt, som et produkt der aktivt indgår i handlingen i filmen. Det er derfor værdifuldt at kigge nærmere på de forskellige typer af produktplaceringer, der arbejdes med. Som det er tilfældet med ovenstående definitioner, vil der også her være forskellige bud. Der gennemgås derfor en række forskellige underdefinitioner og anvendelsesbegreber af produktplaceringer. I Rapporten Skjult Reklame (Langer; 2002), udarbejdet af Lektor Roy Langer og Lektor Anne-Dorte Bruun Nielsen anvendes tre kategoriseringer indenfor brugen af product placement. Disse tre er on set placement - hvor produktet blot er placeret som en del af kulissen i filmen, creative placement hvor produktet ses i brug og endelig verbal placement hvor der både er tale om visuel og auditiv placement af produktet. Det nævnes ligeledes i denne rapport, at det økonomiske aspekt vil afhænge af hvilken af disse former en annoncør ønsker. On set placements vil være billigst og verbal placements dyrest. C. A. Russel (Russel; 1998) kategoriserer ligeledes product placement ud fra relevansen og måden det integreres i produktionen. Da Russels definitioner i høj grad svarer til ovennævnte gennemgås de ikke yderligere her, men det kan blot konstateres, at de er navngivet som screen placement, der i høj grad svarer til on set placement, script placement, der gør det ud for verbal placement og plot placement svarende til creative placement. Russel lader den sidste kategori indbefatte at der både er verbal og visuel brug af produktet. Af en engelsk undersøgelse fremgår det, at man indenfor product placement strategier generelt kan tale om tre forskellige typer (Tiwsakul; 2005). Disse minder i nogen grad om de førnævnte fra såvel Langer og Nielsen som Russel, men adskiller sig på visse områder og medtages derfor alligevel for et mere nuanceret syn på de forskellige muligheder. De tre forskellige klassifikationer fremgår og beskrives herunder; Kandidatopgave Ulrik B. Kristensen Side 17

18 Implicit product placement. Henviser til placeringen af et produkt uden at det bliver direkte omtalt. Produktet indtager en passiv og baggrundsorienteret rolle og kan derfor sammenlignes med det begreb, der ovenfor blev beskrevet som on set placement. Integrated explicit product placement. I modsætning til førstnævnte spiller denne en aktiv rolle i scenen, er integreret i filmen og vil fx kunne blive direkte omtalt. Der vil her kunne ses en vis lighed i forhold til fx Roy Langer et. al. s creative placement. Non-integrated explicit product placement. Her er der ikke tale om, at produktet er integreret i indholdet, men der er stadig tale om en direkte mærkeomtale. Et typisk eksempel på dette er når en serie eller et program sponsoreres af et givent produkt, der herefter ikke nødvendigvis figurerer yderligere i udsendelsen. Ud fra ovenstående gennemgang af forskellige kategoriseringer af product placement ses en klar parallel mellem de forskellige definitioner, hvor forskellene ligger i den indgangsvinkel forfatterne tager til kategoriseringen. Langer / Nielsen og Russels definitioner dækker efter undertegnedes mening de forskellige anvendelsesmuligheder for product placement på en fyldestgørende måde. De forskellige underdefinitioner er hermed beskrevet, så læseren kan danne sig et overblik over de måder produkter / mærker kan placeres i udsendelserne. Der vil derfor senere i rapporten kunne henvises til dette afsnit, når integreringen af produkter i film og serier diskuteres. 3.2 Udviklingen indenfor product placement I det følgende afklares den historiske udvikling indenfor product placement. Hvornår er product placement opstået som genre og hvor langt tilbage skal man for at finde de første konkrete eksempler på placements. Selv om product placement har meget fokus på sig i tiden, vil følgende afsnit synliggøre, at product placement ikke er noget, der er kommet til indenfor de sidste par år. Alligevel står det klart, at product placement gennem de seneste år har udviklet sig kraftigt og heraf følgende også har fået mere omtale og større fokus i medieverdenen. For overblikkets skyld anses det for naturligt at kigge på den historiske udvikling af product placement først og derefter give en overordnet beskrivelse af den nuværende situation for dette markedsføringsværktøj. Dette afsnit vil ikke gå i dybden med det nuværende omfang af product placement i Danmark, da senere afsnit i rapporten mere konkret har til formål at klarlægge dette aspekt. Et af de mest benyttede eksempler, der tydeligt viser at brugen af produktplaceringer i film ikke er noget der er opstået indenfor de seneste år, men rent faktisk har eksisteret i mere end 50 år er fra Kandidatopgave Ulrik B. Kristensen Side 18

19 filmen Afrikas Dronning fra I filmen tømmer skuespillerinden Katharine Hepburn hele Humphrey Bogarts lager af gin ud i floden, hvor Gordon s Gin betalte for at det netop skulle være et af deres mærker (Stewart-Allen; 2003). Et andet klassisk eksempel, der er af lidt nyere dato og hvor der samtidig har kunnet dokumenteres en effekt af pågældende mærke er fra Steven Spielbergs succesfilm fra 1982 E.T. (the Extra Terrestrial). Virksomheden Mars Inc. sagde nej til at medvirke med deres produkt M&M s i filmen af frygt for at det lille rumdyr ville skræmme børnene væk, mens firmaet Hershey tog chancen og indgik aftale om at deres slik Reeses s Pieces blev brugt i filmen. Firmaet betalte ikke direkte for at få produktet med i filmen, men forpligtede sig til at bruge $1 million på co-promotion af filmen og deres eget mærke. Dette har man formentlig aldrig fortrudt, da salget indenfor to uger steg med mere end 60 % og ifølge Hershey's Vice President for New Business Development Jack Dowd, opnåede firmaet en reklameeksponeringsværdi på omkring $15-20 millioner i forhold til den $1 million det kostede dem 1. Mens anvendelsen af produktplaceringer i film har mange år på bagen, så er anvendelsen af dette reklameværktøj i tv-produktioner af nyere dato. Anvendelsen af product placement på tv har oplevet en kraftig fremgang, når man kigger på de seneste år. Som det fremgår af nedenstående figur 2, har værdien af placements på tv nu også overgået film, når der måles på annoncørernes anvendte marketingkroner på hvert medie. Der er specifikt kun tale om det amerikanske marked 2 her, men tendensen må alt andet lige formodes at være den samme, da USA længe har fungeret som forgangsland indenfor anvendelsen af product placement. 1 Kilde: - M&M's Loss Was Hershey's Gain with E.T., 2. maj Fremgår ikke direkte af artiklen, men efter mail korrespondance med PQ Media v. Vice president & Research Director Leo Kivijarv den 13. oktober 2006 er det fastslået, at der kun er tale om det amerikanske marked i denne artikel. Kandidatopgave Ulrik B. Kristensen Side 19

20 Figur 2. Oversigt over product placement forbrug på medier ( ). Kilde: Product Placement Spending in 2005, (PQ Media; 2005). Figuren ovenfor er fra en stor undersøgelse (PQ Media; 2005) foretaget af firmaet PQ Media i 2005 omkring annonceudgifterne til product placement. Den viser på en god måde hvilken udvikling product placement har gennemgået over de seneste 30 år. Således blev det vurderet til at have annonceringsindtægter på $ millioner dollars i år 2004 alene i USA. Mens film tidligere var det førende medie for produktplaceringer, så har tv nu overtaget denne plads. Først og fremmest er udbuddet og omfanget af tv steget kraftigt, men også muligheden for hurtigere eksponering via tv, sammenlignet med den lange produktionstid på film, har formentlig gjort tv mere attraktivt. Fra samme rapport fremgår det, at andelen af placements, der betales direkte for også er steget fra 18 % i 1974 til 29,2 % i Alternativt vil der være tale om barter aftaler hvor produktet fx fungerer som kompensation, eller tilfælde hvor et produkt anvendes tilfældigt for at tilføre et vist image til en karakter eller lignende. Disse forskellige afregningsmetoder og aftaler gør det ligeledes sværere at sætte præcise tal på omfanget. Alligevel giver de her opførte beløb et godt perspektiv på det omfang, denne reklameform har udviklet sig til. Samme firma har i august 2006 udgivet en rapport, der ikke kun fokuserer på product placement i USA, men på det globale marked i stedet (PQ Media; 2006). I denne rapport fremgår det, at der på verdensplan i 2005 blev brugt omkring $2,21 milliarder på betalte produktplaceringer, hvilket 1 I denne værdi er ifølge rapporten inkluderet den opgjorte finansielle værdi af barter aftaler og gratis placements i forhold til hvad disse ville have kostet. Kandidatopgave Ulrik B. Kristensen Side 20

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET 5. juli 2010 Sagsnr: 2009-012920 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 31. januar 2012 Sagsnr: 2011-014198 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

DR TV-BYEN 2860 Søborg. København den 20. marts 2006. Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1

DR TV-BYEN 2860 Søborg. København den 20. marts 2006. Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1 RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV-BYEN 2860 Søborg København den 20. marts 2006 Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1 Peter Niels har ved mail af 15. december 2004 indgivet en

Læs mere

DR TV-BYEN 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl. København den 26. april 2006. Klage over skjult reklame for Symantec Norton Internet Security på DR1

DR TV-BYEN 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl. København den 26. april 2006. Klage over skjult reklame for Symantec Norton Internet Security på DR1 RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV-BYEN 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl København den 26. april 2006 Klage over skjult reklame for Symantec Norton Internet Security på DR1 Thomas Huulbæk Andersen har ved mail af 29.

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 29. januar 2013 Sagsnr: 2012-020676 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.:

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 3. september 2012 Sagsnr: 2012-007952 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand. jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N København den 6. marts 2007 Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND Kirsten Sparre har ved mail af 14. september

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 28. januar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 12. oktober 2007

TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 12. oktober 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 12. oktober 2007 Klage over skjult reklame for produkter fra Ole Henriksen i Nyhederne sendt på TV 2 Peter W. Rasmussen

Læs mere

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV Danmark V/Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 21. oktober 2004

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV Danmark V/Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 21. oktober 2004 TV Danmark V/Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. RADIO- OG TV-NÆVNET København den 21. oktober 2004 Reklameafbrydelser og skjult reklame i Forunderlig forandring sendt på TV Danmark

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET Radio og TV 7. december 2011 Sagsnr: 2011-010742 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand.jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier

Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier Dato: 16. september 2015 Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier Bloggeres omtale af produkter på de sociale medier kan være reklame for produkterne. Det gælder både omtale af fysiske

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 12. juni 2012 Sagsnr: 2012-006222 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Fitness World vist i nyhederne på DR1

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Fitness World vist i nyhederne på DR1 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr. 2013-014871 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr.: 2013-013880 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand. jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over skjult reklame for Cocio i Go morgen Danmark sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over skjult reklame for Cocio i Go morgen Danmark sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 1. oktober 2012 Sagsnr: 2012-009024 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand. jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

6. februar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

6. februar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 6. februar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. Reklamejura RADIO- OG TV-NÆVNET 10. februar 2010 Sagsnr: 2009-016994 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

TV 2 SPORT A/S Jenagade 22 2300 København S. Klage over produktplacering i NFL-programmer sendt på TV 2 SPORT

TV 2 SPORT A/S Jenagade 22 2300 København S. Klage over produktplacering i NFL-programmer sendt på TV 2 SPORT TV 2 SPORT A/S Jenagade 22 2300 København S Radio- og tv-nævnet 2. juli 2012 Sagsnr: 2012-000227 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand.jur. mma@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3335 Klage over produktplacering

Læs mere

29. august 2014. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

29. august 2014. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 29. august 2014 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 51 Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

- 1 - DR TV Byen Mørkhøjvej 500 2860 Søborg. København den 12. november 2004. Radio- og tv-nævnets afgørelse vedr.

- 1 - DR TV Byen Mørkhøjvej 500 2860 Søborg. København den 12. november 2004. Radio- og tv-nævnets afgørelse vedr. - 1 - RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV Byen Mørkhøjvej 500 2860 Søborg København den 12. november 2004 Radio- og tv-nævnets afgørelse vedr. Ørnen sendt på DR Radio- og tv-nævnet besluttede i henhold til 78, stk.

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS.

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS. TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. juli 2012 Sagsnr.: 2011-027308 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura. Klager over skjult reklame for Danske Spil A/S under sportskampe sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura. Klager over skjult reklame for Danske Spil A/S under sportskampe sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. Reklamejura RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 27. august 2009 Sagsnr: - 2009-006663 - 2009-003384 - 2009-012046 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig,

Læs mere

Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør

Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør Radio- og tv-nævnet 22. november 2013 Sagsnr. 2013-008563 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

28. maj 2015. TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro. Att.: Mikael Justesen

28. maj 2015. TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro. Att.: Mikael Justesen 28. maj 2015 TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Mikael Justesen Klage over den fortsatte

Læs mere

DET DANSKE REKLAMEMARKED

DET DANSKE REKLAMEMARKED DET DANSKE REKLAMEMARKED Annonceomsætningen 1. halvår 013 Ad Spend 1st half year 013 Udarbejdet af DET DANSKE REKLAMEMARKED 1. halvår 013 Forord Siden 1994 har hvert år gennemført og offentliggjort en

Læs mere

Københavns Miljø TV Allégade 12, st. 2000 Frederiksberg. Att. Peter Marsling

Københavns Miljø TV Allégade 12, st. 2000 Frederiksberg. Att. Peter Marsling Københavns Miljø TV Allégade 12, st. 2000 Frederiksberg Att. Peter Marsling RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 2. juli 2009 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 17. oktober 2006

Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 17. oktober 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V København den 17. oktober 2006 Klage over reklameafbrydelser i programserien De unge mødre sendt på TV Danmark

Læs mere

Produktplacering i danske tv-programmer - tv-seernes opfattelser og holdninger.

Produktplacering i danske tv-programmer - tv-seernes opfattelser og holdninger. Produktplacering i danske tv-programmer - tv-seernes opfattelser og holdninger. Studerende: Minette Nielsen Vejleder: Ole E. Andersen Institut: Institut for afsætningsøkonomi Uddannelse: Cand. Ling. Merc.

Læs mere

SBS Radio H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V. Att.: Anne Schyum. Klage over reklamer for 3F sendt på NOVA fm og på Radio 100

SBS Radio H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V. Att.: Anne Schyum. Klage over reklamer for 3F sendt på NOVA fm og på Radio 100 SBS Radio H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V Att.: Anne Schyum Radio- og tv-nævnet 21. marts 2013 Sagsnr: 2012-017748 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

DET DANSKE REKLAMEMARKED

DET DANSKE REKLAMEMARKED DET DANSKE REKLAMEMARKED Annonceomsætningen 1. halvår 2014 Ad Spend 1st half year 2014 Udarbejdet af DET DANSKE REKLAMEMARKED 1. halvår 2014 Forord Siden 1994 har hvert år gennemført og offentliggjort

Læs mere

Hvad betyder brevet for kunderne?

Hvad betyder brevet for kunderne? Hvad betyder brevet for kunderne? Klaus Møller Hansen, Strategi og Partnerskaber, Post Danmark AFP-Brugergruppen 13. november 2012 Hotel Hesselet, Nyborg Sid 1 Hvorfra stammer vores viden? 1 2 3 4 Brevvaner

Læs mere

Musikvideo og markedsføring

Musikvideo og markedsføring EAL Erhvervs Akademi Lillebælt Multimediedesign (MMD) Musikvideo og markedsføring 1. SEMESTER, PROJEKTOPGAVE 2 December, 2014 Line Falkenberg Jensen Cpr. Nr.: 281293-1558 E- mail: linefalkenberg93@gmail.com

Læs mere

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Gruppe 7: Melissa, Line, Terese, Anita og (Sofie). Spørgsmål ud fra teksterne af Jenkins, Mossberg og Fuchs: Danmarksindsamlingen (Byg videre på jeres tidligere observationer

Læs mere

Agenda. Trendanalysen 2010. TNS Media. Morten Kromann-Larsen. Mindshare og Børsen TNS

Agenda. Trendanalysen 2010. TNS Media. Morten Kromann-Larsen. Mindshare og Børsen TNS Trendanalysen 2010 Agenda 1. Trendanalysen 2010 om undersøgelsen 2. Tilbageblik Trends 2009 3. Forventninger til 2010 4. Mediaplanerne - forventningerne til mediamarkedet 5. Konklusion Trendanalysen 2010

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Europaudvalget 2006 2762 - Uddannelse m.v. Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2006 2762 - Uddannelse m.v. Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2006 2762 - Uddannelse m.v. Bilag 4 Offentligt Kulturministeriet Att. specialkonsulent Vibeke G. Petersen E-mail: kum@kum.dk 4. april 2006 Anette Høyrup Dok. 41380/mh/ph Høring om revision

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Cult i programmet Cultpigerne

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Cult i programmet Cultpigerne DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 22. august 2013 Sagsnr: 2013-007734 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Content Marketing den kommercielle redaktion. Danske Medier, 14. januar 2014

Content Marketing den kommercielle redaktion. Danske Medier, 14. januar 2014 Content Marketing den kommercielle redaktion Danske Medier, 14. januar 2014 1 Intro til Morten Asmussen: 1. Berlingske Media er et stort mediehus med masser af medier. 2. Normalt er det journalisterne,

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 Sag 173/2008 HE-House A/S og HE-Biler ved Henning Mærsk-Møller (begge ved advokat Mads Berendt) mod Skandinavisk Motor Co. A/S (advokat Peter Schradieck)

Læs mere

Pay-per-view Fremtidens TV?

Pay-per-view Fremtidens TV? Pay-per-view Fremtidens TV? Claus Thustrup Kreiner, Lektor ved Økonomisk Institut, Københavns Universitet Søren Kyhl Finansiel konsulent og ph.d. studerende ved Økonomisk Institut, Københavns Universitet

Læs mere

Baunegårdsvej 73 Vennemindevej 81 2900 Hellerup 8520 Lystrup. København den 22. marts 2004

Baunegårdsvej 73 Vennemindevej 81 2900 Hellerup 8520 Lystrup. København den 22. marts 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/REKLAME Arne M. Eike Baunegårdsvej 73 Vennemindevej 81 2900 Hellerup 8520 Lystrup København den 22. marts 2004 Klage over tv-reklame for Dansk Hørecenter udsendt på TV 2 MEDIESEKRETARIATET

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 Sag 25/2012 (2. afdeling) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Peter Giersing) mod 1) Det Faglige Hus 2) Fagforeningen Danmark 3) Det Faglige Hus - A-kasse

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 16. oktober 2007. Klage over ulovlig reklame på TV 2 News

TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 16. oktober 2007. Klage over ulovlig reklame på TV 2 News RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 16. oktober 2007 Klage over ulovlig reklame på TV 2 News Hans-Peter Degn har ved mail af 19. januar 2007 indgivet en klage

Læs mere

Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende

Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende David Lindholm, AAUE DUNk12 Hvem er jeg? PhD fellow ved Centre for Design, Learning & Innovation, Inst. for læring og filosofi,

Læs mere

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale.

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Mine kunder er virksomheder, som ønsker større synlighed Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Inbound Marketing handler om at blive fundet af sine brugere, i stedet

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Dato: 19. december 2014 Sag: FO-12/12069-28 Sagsbehandler: /tmn Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Gennem de seneste

Læs mere

Agenda. Trendanalysen 2011. TNS Media Kontaktperson Morten Kromann-Larsen. Mindshare TNS

Agenda. Trendanalysen 2011. TNS Media Kontaktperson Morten Kromann-Larsen. Mindshare TNS Trendanalysen 2011 Agenda 1. Trendanalysen 2011 - om undersøgelsen 2. Tilbageblik - Trends 2010 3. Forventninger til 2011 4. Mediaplanerne - forventningerne til mediamarkedet 5. Konklusion Trendanalysen

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

BRAND LOGO. Guidelines WWW.MARCWIN.DK

BRAND LOGO. Guidelines WWW.MARCWIN.DK The BRAND LOGO Guidelines 2014 WWW.MARCWIN.DK Indhold: Intro Nøgleord Mission Vision Logodesign Logo anvendelse Farveskema Kontakt Dato: Oktober, 2014 WWW.MARCWIN.DK.COM.EU 1.0 INTRO WWW.MARCWIN.DK.COM.EU

Læs mere

VÆKST GENNEM ET STÆRKT BRAND

VÆKST GENNEM ET STÆRKT BRAND HELENE VENGE VÆKST GENNEM ET STÆRKT BRAND VÆKSTDAGEN 10. FEBRUAR 2011 +45 2929 8755 hv@helenevenge.com helenevenge.com 2 Dette er realiteterne... Der starter hvert år 15-20.000 nye virksomheder 1/4 lukker

Læs mere

Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model. Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator

Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model. Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator Program 1. Sponsering (Kort!) om Promovator Hvad kan sponsering, og hvad siger forbrugerne til sponsering Hvordan

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Rene ord for ingen penge. Eva Kistrup

Rene ord for ingen penge. Eva Kistrup Rene ord for ingen penge Eva Kistrup 1 Copyright Copyright 2009 2009 Discus Discus Communications A/S Agenda Markedsføring i krisetider Målgrupper og forbrugeradfærd Cases: Segmentér dig til resultater

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer. København den 8. januar 2008

TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer. København den 8. januar 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer København den 8. januar 2008 Klage over ulovlig tv-reklame for Danske Spil A/S sendt på TV 2 Sport Henrik

Læs mere

God markedsføringsskik

God markedsføringsskik God markedsføringsskik Copenhagen Business School, 1 November 2005 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Til næste gang Forbered UfR 2000.2064SH Fokusér bl.a. på: Parterne og sagens faktum Bevisførelse

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr. 2013-014118 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 22. december 2004

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 22. december 2004 TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup RADIO- OG TV-NÆVNET København den 22. december 2004 Klage over tv-reklame for Debitel 1 øre sendt på TV 2 Michael Jørgensen har ved mail af 3. november 2004

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Årsrapport - Kodeks efter et år

Årsrapport - Kodeks efter et år Årsrapport - Kodeks efter et år Juni 2009 Kodeks for Fødevarereklamer Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Parterne bag Forum... 4 Baggrund... 5 Frivillighed virker... 6 Hjemmesiden... 7 Aldersgrænse...

Læs mere

Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalget

Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalget Frederikshavn Kommune Center for Kultur- og Fritid Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn evao@frederikshavn.dk Ansøger: SF FILMPRODUCTION, Halfdansgade 10, 2300 København S. Kontaktperson: Mie Andreasen CVR-nr.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 11/12 Institution Handelsskkolen Silkeobrg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Engelsk niveau

Læs mere

Bachelorafhandling: Institut for Marketing & Organisation. Branding. Product Placement

Bachelorafhandling: Institut for Marketing & Organisation. Branding. Product Placement HA 6. semester Bachelorafhandling: Institut for Marketing & Organisation Forfattere: Kenneth Vermø & Søren Dinesen Studienumre: 300726 & 403285 Hold: 14 Vejleder: Klavs Feldstedt Branding Product Placement

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION 1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION Photo: Ola Kjelbye Film og TV-serier Forbinder og forener. Omfatter, mere end nogen anden udtryksform, alle andre kreative discipliner så som arkitektur, teater, litteratur,

Læs mere

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Danskerne har været trofaste TV-seere i mange år, men efter

Læs mere

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt vedtaget på foreningens generalforsamling den 29. marts 2006 Danmarks Rejsebureau Forenings (DRF) Etiske Regelsæt er udarbejdet og godkendt af bestyrelsen

Læs mere

John Hansen har i mail af 30. juni 2004 klaget over, at tv-reklamerne for Oddset, som sendes på TV 2, er kønsdiskriminerende og nedgør kvinder.

John Hansen har i mail af 30. juni 2004 klaget over, at tv-reklamerne for Oddset, som sendes på TV 2, er kønsdiskriminerende og nedgør kvinder. RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame John Hansen Baunegårdsvej 73 Bredegrund 7, 3. tv 2900 Hellerup 2300 Sundby København den 9. september 2004 Klage over tv-reklame for Dansk Tipstjeneste sendt på TV 2 John

Læs mere

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013.

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Bilag 1 Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Markedsføring af bredbåndsforbindelser Indledning: De generelle krav, der

Læs mere

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog OPRINDELSE Ordet blog har sin oprindelse i Weblog OPRINDELSE blog: a website that contains an online personal journal with reflections, comments and often hyperlinks provided by the writer - Merriam-Webster

Læs mere

Uge 40 2009 Stop før 5

Uge 40 2009 Stop før 5 Uge 40 2009 Stop før 5 Baggrund Danmark har en kedelig europæisk rekord, hvad angår unge og alkoholforbrug. Hvor det i mange andre lande er uacceptabelt at være fuld og ukontrolleret, er det i Danmark

Læs mere

Fra User experience -l Fødevarer?

Fra User experience -l Fødevarer? Fra User experience -l Fødevarer? SUMMIT - konferencen København 22 maj 2013 Lars Bo Larsen Lektor, ph.d. Ins-tut f. Elektroniske Systemer Aalborg Universitet Oversigt 1. Hvad er User experience (UX)?

Læs mere

Trendanalysen 2013. Trendanalysen 2013

Trendanalysen 2013. Trendanalysen 2013 TNS 22. november 2012 Contents 1 Om undersøgelsen 3 2 Tilbageblik - 2012 5 3 Forventninger til 9 4 Mediaplanerne 20 5 Konklusion 29 TNS 22. november 2012 2 1 Om undersøgelsen TNS 22. november 2012 Om undersøgelsen

Læs mere

TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004

TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004 Klage over reklameafbrydelser i diverse programmer på TV Danmark Ditlev Brodersen

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 7. marts 2013 Sagsnr: 2012-020223 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser 25. marts 2004 A5-0155/37 ÆNDRINGSFORSLAG 37 37 Betragtning 10 (10) En sådan lovgivning bør forbyde forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med adgang til og levering af varer og. Tjenesteydelser

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Boxer sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Boxer sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 8. maj 2012 Sagsnr.: 2012-000877 Søren F. Jensen Juridisk konsulent sfj@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3337

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 23. maj 2005

TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 23. maj 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 23. maj 2005 Reklameafbrydelse i Reportagen sendt på TV Danmark A/S Niels Kjølhede har

Læs mere

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt?

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Af seniorkonsulent hos Wilke, Søren Pedersen (sp@wilke.dk) Amerikansk forskning viser, at Word of Mouth er en af de potentielt stærkeste markedsføringsparametre,

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Nutella sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Nutella sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 03. april 2012 Sagsnr.: 2011-023744 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere