FRIVILLIGCENTER SR-BISTAND ÅRSRAPPORT Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FRIVILLIGCENTER SR-BISTAND ÅRSRAPPORT 2013. Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 2014."

Transkript

1 FRIVILLIGCENTER SR-BISTAND CVR.nr ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den Dirigent:

2 INDHOLD Side Ledelsesberetning og påtegninger Foreningsoplysninger 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Ledelsespåtegning 11 Årsregnskab 1. januar 31. december 2013 Anvendt regnskabspraksis 12 Resultatopgørelse 14 Balance 15 Noter 17 Projekt specifikationer 21 1

3 FORENINGSOPLYSNINGER Foreningen Frivilligcenter SR-Bistand Tagensvej 70, 1. sal 2200 København N CVR.nr.: Hjemsted: København Regnskabsår: 1. januar 31. december Bestyrelse Jan Malinowski, formand Annemette Dalsgaard Jensen, næstformand Ulla Ackermann, kasserer Sakorn Sukijphitayanan, medlem Marianne Elisabeth Svenson, medlem Anne Sandberg Madsen, medlem Anette Blakskjær Klæbel, medarbejderrepræsentant Centerleder Lenette Ea Vacher Revision Chr. Mortensen Revisionsfirma Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Adelgade København K 2

4 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER Til ledelsen i Frivilligcenter SR-Bistand Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Frivilligcenter SR-Bistand for perioden 1. januar 31. december 2013 omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven med visse tilpasninger. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven med visse tilpasninger. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herunder er det ledelsen ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgående aftaler og sædvanlige praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revisions og yderligere krav ifølge danske revisionslovgivning samt god offentlig revisionsskik. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlige fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. 3

5 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgående aftaler og sædvanlige praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Frivilligcenter SR-Bistands aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af Frivilligcenter SR- Bistands aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven med visse tilpasninger. Der er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på side 12 i årsregnskabet, hvor anvendt regnskabspraksis beskrives. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikkeforetaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 24. januar 2014 Chr. Mortensen Revisionsfirma Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Michel Hansen statsautoriseret revisor 4

6 LEDELSESBERETNING Udvikling i virksomhedens aktiviteter 2013 har været et godt år for Frivilligcenter SR-Bistand. Året har været præget af at huset er faldet til ro ovenpå flytningen sidste år, ligesom vores medlemsforeninger samt brugere har fundet os på den nye adresse og fortsat er med til at bruge huset i det omfang, de gjorde på den tidligere adresse. Nye foreninger har i året der er gået også fundet frem til os, og vi kan se en tilvækst af både medlemsforeninger samt antallet af konsulenttimer vi yder disse i foreningsservice. Det samlede antal henvendelser til huset har været næsten på samme niveau som sidste år, dog fordelt således at færre henvender sig forkert, fordi de ikke ved hvilke ydelser, vi kan tilbyde, og efterfølgende må sendes videre til rette instanser. Til gengæld har vi i 2013 haft flere henvendelser til de konkrete projekter. I 2013 er der kommet nye medarbejdere til Frivilligcenter SR-Bistand. Det drejer sig om både lønnede medarbejdere og frivillige. Vi har også måtte sige farvel til et par gode medarbejdere i de forskellige projekter. I 2013 har vi haft en jurist tilknyttet for at undersøge om der var grundlag for en gældsrådgivning på Frivilligcenter SR-Bistand. Baggrunden for dette var, at vi gennem længere tid fik henvendelser omkring gæld. Ved en analyse af området og en optælling af de 160 henvendelser, kunne vi se, at der i høj grad var brug for en gældsrådgivning. Sidste halvdel af 2013 blev således også anvendt til søgning af midler til denne med opstart i januar Der har i årets løb også været plads til nye og kortere projekter. I anledning af den nationale Frivillig Fredag den 27. september og Københavns Kommunes Frivillighedens dag den 4. oktober har vi i ugen imellem disse datoer afholdt forskellige arrangementer. Alle arrangementer og magasinet vi udgav i denne anledning havde fokus på mangfoldigheden af det frivillige arbejde. Vi ville gerne vise nogle af de mange muligheder for at blive frivillig, og dermed udfordre den traditionelle opfattelse af frivillighed. En frivillighedsmesse blev afholdt med workshop for forskellige foreninger på hovedsagligt Nørrebro/Nord vest med efterfølgende frivilligmarked for interesserede borgere. Messen blev åbnet at Omsorgs- og Sundhedsborgmester Ninna Thomsen. To dage i frivilligugen havde vi i samarbejde med Engskolen unge fra 9-10 klasse på besøg som Mobil-Ambassadører. Her kunne borgere komme og få råd og vejledning i brug af mobiltelefoner og computere. Vi havde bevægelsen Knib Nu ude og fortælle om projektet og uddanne Knibeaktivister. Sidst men ikke mindst havde vi i samarbejde med RCYN fornøjelsen af at igangsætte projektet Nørrebro Tours med den første guidede rundvisning på Nørrebro af unge beboere med indvandrerbaggrund. I 2013 fortsatte vi vores gode samarbejde med de andre københavnske frivilligcentre, og har brugt tid og engagement på at udarbejde et fælles årsskrift for året for frivilligcentrene. Alt i alt har 2013 således været et godt og begivenhedsrigt år, hvor vores kerneydelser er konsolideret i de nye omgivelser, og hvor der også har været tid og mulighed for at afprøve nye samarbejder og nye projekter. Herunder kan du læse, hvad der er sket i de enkelte projekter i

7 LEDELSESBERETNING Den social-juridiske rådgivning Den social-juridiske rådgivning fik henvendelser i 2013, fordelt på telefoniske, personlige og mailhenvendelser. Antallet af henvendelser fra HK er stadigt stigende. Indtjeningen på denne aftale var i 2012 på kr., og i 2013 var den på kr. altså en stigning på kr. eller 10%. I løbet af 2013 har vi sagt farvel til 2 frivillige, men da vi samtidig har fået 4 nye ind, er resultatet at vi er blevet 2 flere til at hjælpe borgerne, hvilket der næppe bliver mindre brug for i 2014, når man tænker på de mange ændringer - specielt indenfor det sociale område. Rådgivningen har også i 2013 haft mulighed for at sende to frivillige på socialretlig konference, hvilket har været meget givende. Der har i årets løb været afholdt FUS samtaler med alle frivillige rådgivere, og det helt gennemgående træk har været, at alle føler, at de gør en forskel og føler sig godt tilpas i foreningen. Derudover har der været afholdt kurser med organisationen Gadejuristen, med Jeppe Kerchof om pensionsog fleksjobsreformen, med teamleder Nikolaj Krohn-Rasmussen fra familieretsafdelingen om forældreansvarslov og med medarbejdere fra Udlændingeservice om familiesammenføring og hjemsendelse. Derudover har der internt været orienteret om de nye ankeregler og socialt bedrageri, og rådgiverne har sammen med resten af huset deltaget i kursusdag om den svære samtale samt i kursus om førstehjælp. Endeligt har der været afholdt 2 kurser, hvor vore rådgivere er blevet uddannet som digitale ambassadører, således at vi nu kan hjælpe vore brugere med digitale ansøgninger i forhold til det offentlige. Rådgivningen har afholdt 2 kurser om funktionen som bisidder og partsrepræsentation for DCAA. Desuden har der været afholdt åbne møder for borgerne i Græsted, Tønder, Guldborgsund, Viborg, Svendborg og Slagelse. Som noget nyt har disse møder ikke alene været en præsentation af rådgivningens tilbud, men også et tilbud om rådgivning på stedet, samt oplæg om pensionsreformen. Denne ændring er blevet meget positivt modtaget, og vi vil videreudvikle dette med flere lignende tilbud. I sidste kvartal af 2013 har rådgivningen også påbegyndt planlægning af en aftenrådgivning med en fast ugentlig åbningsdag. Aftenrådgivningen vil være i huset samme dag som den nystartede gældsrådgivning, og vi ser meget frem til dét samarbejde og forventer, at dette vil blive et nyt, godt tilbud til vore brugere. I forbindelse med opstarten af gældsrådgivningen vil der fremadrettet være samarbejde om kursusplan, således at gældsrådgivere og almindelige rådgivere tilbydes alle kurser, der udbydes i de to projekter. 6

8 LEDELSESBERETNING I 2012 påbegyndtes udsendelse af nyhedsbreve til rådgiverne. Dette er videreført i 2013 og der er udsendt 6 nyhedsbreve med dels almindelig information om huset, dels fagligt indhold. Med disse tiltag håber vi, at vores i forvejen dygtige frivillige vil blive endnu bedre rustet til at hjælpe vore brugere. Endelig har rådgivningen i 2013 fået nyt ansigt udadtil, idet der er lavet en ny og mere tidssvarende brochure. Frivilligformidling og foreningsservice I 2013 har vi som tidligere nævnt fejret Frivillig Fredag og Frivillighedens dag med forskellige projekter, der alle indebar foreningskontakt, frivilligformidling og et overordnet fokus på mangfoldig frivillighed. Vores medlemsblad SRB.info udkom i denne anledning med nummeret Bredden i det frivillige arbejde, med bidrag fra foreninger, projekter og organisationer med skønne og anderledes idéer til frivillighed. Bladet skulle både være en appetitvækker for interesserede borgere, men ligeså meget en inspiration til andre foreninger. Også i år havde Københavns Kommune nedsat en jury til nominering af frivillige projekter indenfor kategorierne; Årets innovative projekt, Årets frivillige københavner, Årets partnerskab og Årets sociale engagement. I juryen var centerleder Lenette Ea Vacher repræsentant for frivilligcentrene i København. Selve kåringen af projekterne foregik på Københavns Rådhus den 4. oktober. I 2013 har vi haft en stor stigning i konsulenthjælp til foreninger fra 63 til 110 henvendelser. Dette skyldes formodentlig dels at vi er flyttet længere ind på Nørrebro-Nordvest, hvor der er flere foreninger og projekter, dels at vores ydelser omkring hjælp til foreninger er rygtedes. Således ser vi mange nye projekter opsøge os allerede fra den spinkle projektidé, og samtidig har vi god kontakt til mange foreninger, der løbende har brug for vores hjælp. Derimod er det stadig meget divergerende hvilken viden foreningerne behøver, det drejer sig om både hjælp til rekruttering og fastholdelse af frivillige, opstart af forening, fundraising, synliggørelse og PR og hjælp til arrangements-opbygning. I frivilligcentret har der været afholdt 18 kurser eller workshops for foreninger heraf to interne. Der er blevet afholdt 126 synliggørelsesaktiviteter og 67 frivilligsamtaler. Foreningens lokaler er i 2013 blevet udlånt 341 gange til foreninger, projekter og grupper. Selvhjælpen Selvhjælpen består af et team på 12 frivillige, der tilbyder individuelle selvhjælpssamtaler og selvhjælpsgrupper. I løbet af året er der iværksat nye former for grupper med variation af selvhjælpsmetoden. De nye tiltag er iværksat med henblik på at gøre selvhjælpstilbuddene attraktive for borgere, der har svært ved at forpligte sig til lange forløb i grupperne. 7

9 LEDELSESBERETNING Et eksempel er det intensive 8 ugers forløb med temaet Kvinder der elsker for meget. Forskellen fra de øvrige selvhjælpsgrupper ligger i at: a) forløbet afsluttes efter 8 uger, b) der er en frivillig igangsætter med under hele forløbet og c) der er fastlagte refleksionstemaer. I november måned blev det første forløb afholdt. Der var stor interesse, og vi endte med at sætte folk på venteliste. Udfordringen ved metoden er, at det kræver en større indsats fra den frivillige og mere tæt supervision fra den fagligt ansvarlige. I 2013 har der været etableret selvhjælpsgrupper med følgende temaer: Personlig udvikling, Kvinder der elsker for meget, Oplevelsesgruppe, Stress og Pårørende til efterladte efter selvmord. Selvhjælpsprojektet pårørende til udsendte soldater kører på tredje år. Der er i år blevet annonceret i Søndagsavisen, på GoCards og på Facebook. Det har ikke resulteret i henvendelser fra pårørende. Der har i 2013 været 115 henvendelser, 37 selvhjælpssamtaler og opstartet/fyldt 8 selvhjælpsgrupper med 5-8 deltagere. P.t. er der ingen ventetid på selvhjælpssamtaler og vi kan opstarte nye grupper med kort varsel. Den psykologiske rådgivning I den psykologiske rådgivning arbejder 11 frivillige psykologer to timer om ugen. Tilbuddet dækker et kort forløb på 6-8 gange. Tilbuddet henvender sig til alle over 18 år, der har behov for sparring på livets udfordringer. Projektet modtager mange henvendelser og ventetiden har i løbet året varieret mellem 1 og 2½ måned. I 2013 har der været 104 henvendelser og der er blevet afholdt 310 samtaler. Der arbejdes med evidensbaserede, almenmenneskelige og transdiagnostiske metoder. Det betyder at teamet kan arbejde med mange forskellige problematikker med samme metode. Konkret har fokus været på Acceptance and Commitment Therapy (ACT) og Intensive Shortterm Dynamic Psychotherapy (ISTDP). Psykologteamet modtager løbende supervision i gruppe og har også fået uddannelse i Intensiv Kortids Dynamisk Psykoterapi (ISTDP). 8

10 LEDELSESBERETNING Kommunikationsafdelingen SRB.info udkom 2 gange i SRB.info nr. 61 havde overskriften Social og juridisk rådgivning social udsathed. Heri satte vi særligt fokus på den verserende debat om den nye dagpengereform. Vi oplevede i 2013 i Frivilligcenter SR- Bistand et stigende antal henvendelser fra borgere, der på den ene eller anden måde var berørt af reformen. SRB.info nr. 62 havde overskriften Bredden i frivillighed og omhandlede diversiteten indenfor frivilligt arbejde. I dette nummer findes alt fra frivillige gartnere fra Projekt Offsides gartneri, frivillige rådgivere fra Kompasset, frivillige hjælpere fra en kørestolesrugbyklub til frivillige cykeltransportører, der giver ældre en god oplevelse på en rickshawcykel. Frivilligt arbejde udføres af mange, for mange og vedrører mange forskellige aktiviteter. Fælles for dette arbejde er, at det gavner både den der udfører, og den der modtager ydelsen. Dette blad bliver sandsynligvis det sidste i papirudgave, idet Frivilligcenter SR-Bistand har besluttet at nedlægge SRB.info, for i stedet at udgive bladet i en elektronisk form. I fremtiden udkommer den nye version hver anden måned, og vil derfor blive udsendt gennem vores nyhedsbrevssystem. Frivilligcenter SR-Bistands nyhedsbreve kommer i tre forskellige udgaver: Det eksterne nyhedsbrev bruges til at informere om generelle aktiviteter i Frivilligcenter SR-Bistand. Det kan være begivenheder, bladudgivelser og andre relevante oplysninger. Ved udgang af 2013 var der 173 modtagere af dette nyhedsbrev. Modtagerne er både private og foreninger. Det eksterne nyhedsbrev til foreninger bruges til at informere vores foreninger om relevante kurser og begivenheder i lokalområdet, der måtte være interessante for dem. Vi har ved udgangen af foreninger, der modtager dette nyhedsbrev. Det interne nyhedsbrev bliver brugt til at informere ansatte og frivillige i frivilligcenteret om aktiviteter, møder og opdateringer. 59 personer modtager dette nyhedsbrev. Facebook I 2013 fortsatte vi med at bruge Facebook som en dynamisk nyhedsstrøm. Alle vores aktiviteter og nyheder blev i højere grad lagt på Facebook. Formål var at skabe større brugerinvolvering og skabe trafik til vores hjemmeside. Det er lykkes godt, da flere og flere liker og kommenterer vores indlæg. Vi har også fået flere fans. Ved udgangen af 2013 havde vi 416 likes, og dermed fans. Vi har således fået 108 nye likes i løbet af Størstedelen af vores fans er mellem 35 og 54 år, og der er flest kvinder blandt dem, idet hele 76 % er kvinder. 9

11 LEDELSESBERETNING Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for foreningens finansielle stilling. 10

12 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 for Frivilligcenter SR-Bistand. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven med visse tilpasninger. Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 24. januar 2014 Centerleder Lenette Ea Vacher Bestyrelse Jan Malinowski Annemette Dalsgaard Jensen Ulla Ackermann (formand) (næstformand) (kasserer) Sakorn Sukijphitayanan Marianne Elisabeth Svenson Anne Sandberg Madsen (medlem) (medlem) (medlem) Anette Klakskjær Klæbel (medarbejderrepræsentant) 11

13 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Regnskabsgrundlaget Årsrapporten for Frivilligcenter SR-Bistand er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder, med de nødvendige tilpasninger. Regnskabet er aflagt i danske kroner. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Generelt Regnskabet indeholder projekter med offentlige støttemidler, og regnskabet indeholder særskilt projektregnskab. RESULTATOPGØRELSEN Indtægter Indtægter indgår i regnskabet efter periodiseringsprincip, således at offentlig støtte periodiseres over støtteperioden. Sociale aktiviteter Modtagne tilskud indregnes under den enkelte sociale aktivitet og omkostninger afholdt i forbindelse med de sociale aktiviteter indregnes tillige under den enkelte sociale aktivitet, hvorfor aktiviteten fremgår netto i resultatopgørelsen. Skat Foreningen er ikke skattepligtig. Materielle anlægsaktiver Driftsmidler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3 år Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. 12

14 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Gældsforpligtelser Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. 13

15 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 31. DECEMBER Note Medlemskab, støttebidrag Tilskud Socialministeriet Tilskud Københavns Komm., Rødovre Kommune, Greve Kommune, HK konsultation Tips og Lotto puljen Øvrige indtægter INDTÆGTER Sociale aktiviteter Lønomkostninger Administrationsomkostninger i øvrigt Informationsvirksomhed Kursusvirksomhed Husleje, el-forbrug Fællesomkostninger fordelt på projekter Spec UDGIFTER RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER M.V Afskrivninger, driftsmidler Renteindtægter Renteudgifter RESULTAT

16 BALANCE 31. DECEMBER AKTIVER Note Driftsmidler ANLÆGSAKTIVER Depositum FINANSIELLE AKTIVER ANLÆGSAKTIVER I ALT HK konsultation Tipsmidler Uddannelsespuljen Andre tilgodehavender, lønrefusion Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER AKTIVER

17 BALANCE 31. DECEMBER PASSIVER Egenkapital 1. januar Årets resultat EGENKAPITAL Projekt Selvhjælpsgrupper Skyldig Uddannelsespuljen Skyldig Civilstyrelsen - Juridisk Rådgivning Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser GÆLDSFORPLIGTELSER PASSIVER Sikkerhedsstillelser 12 16

18 NOTER MEDLEMSKAB Medlemskab Lauritzen Fond Støttebidrag, gaver ØVRIGE INDTÆGTER Frivillig fredag, herunder sag Overskud Norske gæster Diverse indtægter SAMLEDE INDTÆGTER Følgende indtægter er indeholdt i årsrapporten: Medlemskab, støttebidrag Tilskud Servicestyrelsen (FRIG), J.nr.: Tilskud Københavns Komm., 18, Sag Rødovre Kommune, Greve Kommune, HK konsultation Tips og Lotto puljen, J.nr.: Øvrige indtægter Tilskud Københavns Komm., 18, frivilligt arbejde, Sag Tilskud Københavns Komm., 18, frivilligt arbejde, Sag Tilskud Københavns Komm., 18, Sag Tilskud Civilstyrelsen, social/juridisk rådgivn., Sagsnr Rødovre Kommune, Greve Kommune, Tilskud Velfærdsminist.(PUF) social/jur. rådgivn. J.nr.: Bibliotek og medier Socialministeriet (INNOV), selvhjælpsgrupper j.nr Samlede modtagne indtægter i

19 NOTER SOCIALE AKTIVITETER Civilstyrelsen - juridisk rådgivning, jf. spec Socialministeriet, jf. spec Selvhjælp, jf. spec Frivilligt arbejde LØNOMKOSTNINGER Lønninger Pensionsbidrag Lønrefusion ATP Arbejdsgivernes elevrefusion Barsel.dk Feriepenge Feriepengeforpligtelse Flexjobbidrag Heraf direkte fordelt på projekter

20 NOTER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER I ØVRIGT Kontorhold Telefon Transportomkostninger Transportomkostninger, 18 København Kurser og transport Kursus, 18 København Porto Møder, repræsentation Revision Revision, tidligere år Regnskabsassistance Forsikringer Gebyrer, kontingenter, abonnement Personaleomkostninger, rengøring m.v Personaleomkostninger, 18 København Litteratur, lovstof mv Edb-omkostninger Småanskaffelser Udgifter til Tips & Lotto bevilling Diverse INFORMATIONSVIRKSOMHED Avis-, telefonbogsannoncer og pjecer SR-Bladet Informationsvirksomhed, 18 København Tilskud bibliotek og medier KURSUSVIRKSOMHED, SUPERVISION Supervision

21 NOTER MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Driftsmidler Kostpris 1. januar Årets tilgang Kostpris 31. december Af- og nedskrivninger 1. januar Årets afskrivninger Afskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december LIKVIDE BEHOLDNINGER Kasse Arbejdernes Landsbank, kontonr Arbejdernes Landsbank, Formueflex ANDEN GÆLD Feriepengehensættelse A-skat m.v Feriekonto ATP Skyldig løn Revision Regnskabsmæssig assistance Øvrige skyldige omkostninger SIKKERHEDSSTILLELSER Arbejdernes Landsbank har stillet en uigenkaldelig bankgaranti på kr for foreningens opfyldelse af huslejekontrakt. 20

22 PROJEKT SPECIFIKATIONER Spec PROJEKTAFREGNINGER - fortsat Fællesomkostninger, som indgår i fordelingsregnskab mellem projekterne Fællesomkostninger Af foreningen fordelt mellem projekterne således: Civilstyrelsen - juridisk rådgivning Socialministeriet Selvhjælp Frivilligt arbejde Selvhjælpsgrupper for pårørende til udsendte/hjemvendte soldater

23 PROJEKT SPECIFIKATIONER PROJEKTAFREGNINGER Civilstyrelsen - Juridisk Rådgivning INDTÆGTER Tilskud Civilstyrelsen, sagsnr Rødovre Kommune, Greve Kommune, UDGIFTER Projektomkostninger Fællesomkostninger Løn Lønrefusion Pensionsbidrag Lokaleomkostninger Administrationsomkostninger Direkte omkostninger, ført under administration Kursusvirksomhed Transport Litteratur og lovsamling Projektomkostninger i alt RESULTAT RÅDGIVNINGEN

24 PROJEKT SPECIFIKATIONER PROJEKTAFREGNINGER Socialministeriet INDTÆGTER Tilskud Socialministeriet (PUF), J.nr.: UDGIFTER Projektomkostninger Fællesomkostninger Løn Pensionsbidrag Lokaleomkostninger Administrationsomkostninger Direkte omkostninger Kursusvirksomhed 0 0 Supervision Transport Litteratur 0 0 Personaleomkostninger Projektomkostninger i alt RESULTAT SOCIALMINISTERIET (PUF)

25 PROJEKT SPECIFIKATIONER PROJEKTAFREGNINGER Selvhjælpsprojektet INDTÆGTER Tilskud Københavns Kommune, 18, Sag.: Tilskud København, 18, sagsnr UDGIFTER Projektomkostninger Fællesomkostninger Løn Pensionsbidrag Lokaleomkostninger Administrationsomkostninger Direkte omkostninger Transport 0 0 Informationsvirksomhed 0 0 Supervision 0 0 Personaleomkostninger Projektomkostninger i alt RESULTAT SELVHJÆLP

26 PROJEKT SPECIFIKATIONER PROJEKTAFREGNINGER Selvhjælpsgruppe til pårørende til udsendte/hjemvendte soldater INDTÆGTER Tilskud fra socialministeriet, J.nr Overført fra tidligere år UDGIFTER Projektomkostninger Fællesomkostninger Løn Lokaleomkostninger Administrationsomkostninger Direkte omkostninger Transport Kursusvirksomhed Informationsvirksomhed Projektomkostninger i alt Overført til Frivilligcenter SR-Bistand har fået bevilget 4 rater af kr fra Socialministeriet til brug i perioden 1. juli 2011 til 30. juni Projektet forventes samlet at give et resultat på kr jkh 25

FRIVILLIGCENTER SR-BISTAND ÅRSRAPPORT 2014. Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 2015.

FRIVILLIGCENTER SR-BISTAND ÅRSRAPPORT 2014. Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 2015. FRIVILLIGCENTER SR-BISTAND CVR.nr. 10 89 13 96 ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 2015. Dirigent: INDHOLD Side Ledelsesberetning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Læs mere

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 CVR-nr. 82 82 07 28 Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Erklæring afgivet af uafhængig revisor 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 FORENINGEN WSPA DANMARK CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF CVR.nr ÅRSRAPPORT 2015

GARNINDKØBSFORENINGEN AF CVR.nr ÅRSRAPPORT 2015 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2015 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 0 0 Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 Årsrapport 2014/2015 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 26/11 2015 dirigent Indhold Påtegning og erklæringer Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Kirkhoff & Tyrrestrup

Kirkhoff & Tyrrestrup Kirkhoff & Tyrrestrup Foreningen Hårbølle Havn Hårbølle Bro 10, 4792 Askeby CVR.nr. 19 59 03 80 Årsregnskab 2014 Nærværende årsregnskab er godkendt på den ordinære generalforsamling, den 22 / 3 2015 Dirigent:

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 Foreningen Bastard Festival CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4

Læs mere

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51 CVR-nr. 32 76 06 51 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune CVR. nr. 17 70 94 37 Odense Kommune Årsrapport 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3-4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse 2009... 6 Balance

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

HJÆLP TIL SELVHJÆLP ÅRSRAPPORT

HJÆLP TIL SELVHJÆLP ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 herningæbdo.dk www.bdo.dk BD Statsautoriseret Birk Centerpark 30 DK-7400 Herning CVR-nr. 2022 26 70 revisionsaktieselskab HJÆLP TIL SELVHJÆLP ÅRSRAPPRT 2013 CVR-NR. 13 65 36 74 1 INDHLDSFRTEGNELSE

Læs mere

Fællesudvalget for Kantorparken. Kantorparken 4, 1. tv, 8240 Risskov. Årsrapport for

Fællesudvalget for Kantorparken. Kantorparken 4, 1. tv, 8240 Risskov. Årsrapport for Voldbjergvej 16, 2. sal DK-8240 Risskov Tlf. 87 43 96 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 16 17 04 45 Fællesudvalget for Kantorparken Kantorparken 4, 1. tv, 8240 Risskov Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Angstforeningen CVR-nr. 26 40 17 39

Angstforeningen CVR-nr. 26 40 17 39 Angstforeningen CVR-nr. 26 40 17 39 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /.

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2015 29. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17.

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

Resultatopgørelse for 2012

Resultatopgørelse for 2012 Resultatopgørelse for 2012 Provisioner 4.722.385 4.340 Administrationstilskud m.v. 1.895.002 1.581 Kontingenter 512.404 492 Regulering medlemsindskud 166.100 130 Transportregnskab -36.358-61 Indtægter

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilzonen A/S CVR-nr. 25611004

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Den selvejende institution Hyttefadet CVR-nr

Den selvejende institution Hyttefadet CVR-nr Den selvejende institution Hyttefadet CVR-nr. 17 43 54 93 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015. dirigent Holstebro Hostrupsvej 4 7500

Læs mere

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

YXENBORG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

YXENBORG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den YXENBORG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Claus Gajhede Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

BORUP STILLADSER ApS. Aldersrogade 8, København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

BORUP STILLADSER ApS. Aldersrogade 8, København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 BORUP STILLADSER ApS Aldersrogade 8, 2 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/06/2016 Carsten

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. marts 2014 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

ERHVERV SKANDERBORG CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2013

ERHVERV SKANDERBORG CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2013 Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Kristiansvej 13 8660 Skanderborg T. 87 93 00 99 info@revisorerne-skanderborg.dk www.revisorerne-skanderborg.dk Cvr. nr. 12 54 96 79 ERHVERV SKANDERBORG CVR-NR.

Læs mere

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Rimmensallé 89, Box 712 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 96 20 76 00, Fax: 96 20 76 01 www.bdo.dk E-mail: Frederikshavn@bdo.dk FREDERIKSHAVN

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 -------------------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Læs mere

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2013 Robert Søe-Jensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Intern årsrapport 1/1-31/12 2011 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Daglig

Læs mere

Navitas Fitness. c/o INCUBA Navitas Inge Lehmannsgade 10, Aarhus C. Årsrapport for 2015

Navitas Fitness. c/o INCUBA Navitas Inge Lehmannsgade 10, Aarhus C. Årsrapport for 2015 Navitas Fitness c/o INCUBA Navitas Inge Lehmannsgade 10,6 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 37 21 59 29 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Apollonvej 14, 4200 Slagelse

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Apollonvej 14, 4200 Slagelse Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Apollonvej 14, 4200 Slagelse Årsrapport for regnskabsåret 01.06.15-31.05.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 28/8 2016 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr. 29 71 17 47 Årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015 PROPOX ApS Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg Årsrapport 14. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2016 Per Olesen Dirigent

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk, Bjert. v/torsten Reffstrup, Gyndbjerg 23, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr.

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk, Bjert. v/torsten Reffstrup, Gyndbjerg 23, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr. Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk, Bjert v/torsten Reffstrup, Gyndbjerg 23, 6091 Bjert Årsrapport

Læs mere

Slagelse Lærerkreds CVR-nr. 85 58 95 12. Årsrapport 2014

Slagelse Lærerkreds CVR-nr. 85 58 95 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Slagelse Lærerkreds CVR-nr. 85 58 95 12 Årsrapport

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Danske Døvblindefødtes Forening CVR-nr. 14 13 17 01

Danske Døvblindefødtes Forening CVR-nr. 14 13 17 01 CVR-nr. 14 13 17 01 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Foreningen Studenterhuset RUC Universitetsvej 1 4000 Roskilde. CVR-nr. 35 29 74 99. Årsregnskab 2013/14

Foreningen Studenterhuset RUC Universitetsvej 1 4000 Roskilde. CVR-nr. 35 29 74 99. Årsregnskab 2013/14 Foreningen Studenterhuset RUC Universitetsvej 1 4000 Roskilde CVR-nr. 35 29 74 99 Årsregnskab 2013/14 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr Maribovej Nakskov. Årsrapport 2015/16

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr Maribovej Nakskov. Årsrapport 2015/16 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Herningvej 34 4800 Nykøbing F Telefon 54848800 Telefax 54848811 www.deloitte.dk Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33570856 Maribovej

Læs mere

FJORDHUSE I/S FJORDVÆNGET 4, 9370 HALS 29. APRIL JUNI 2016

FJORDHUSE I/S FJORDVÆNGET 4, 9370 HALS 29. APRIL JUNI 2016 Tlf.: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 FJORDHUSE I/S FJORDVÆNGET 4, 9370 HALS ÅRSRAPPORT Års 29.

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56 Fynsland Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ CVR 33 60 45 56 ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013 8. regnskabsår 526/7/25pl INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

Dansk EvalueringsSelskab (DES) Årsregnskab 2013. Dansk EvalueringsSelskab INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Dansk EvalueringsSelskab (DES) Årsregnskab 2013. Dansk EvalueringsSelskab INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dansk EvalueringsSelskab Dansk EvalueringsSelskab (DES) Årsregnskab 2013 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse Side VIRKSOMHEDSSOPLYSNINGER

Læs mere

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014 Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

Blokhus Golf Klub Hunetorpvej 115, 9490 Pandrup

Blokhus Golf Klub Hunetorpvej 115, 9490 Pandrup Blokhus Golf Klub Hunetorpvej 115, 9490 Pandrup CVR-nr. 31 95 19 25 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 Medlem af RevisorGruppen Danmark Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Danske Musik- og Kulturskoleledere c/o Formand Lena Schnack Mertz Faxe Musikskole Præstevænget Haslev Cvr.nr

Danske Musik- og Kulturskoleledere c/o Formand Lena Schnack Mertz Faxe Musikskole Præstevænget Haslev Cvr.nr Danske Musik- og Kulturskoleledere c/o Formand Lena Schnack Mertz Faxe Musikskole Præstevænget 23 4690 Haslev Cvr.nr. 31 54 54 55 Årsrapport 2015 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

Læs mere

Resultatopgørelse for 2015

Resultatopgørelse for 2015 Resultatopgørelse for 2015 Provisioner 6.066.832 4.626 Administrationstilskud m.v. 1.617.191 1.644 Kontingenter 541.978 538 Regulering medlemsindskud 219.900 162 Transportregnskab 146.726 73 Indtægter

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Vibyantenne. Årsrapport 2014

Vibyantenne. Årsrapport 2014 Vibyantenne Årsrapport 2014 Vibyantenne Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Christiansfeld Net CVR-nr

Christiansfeld Net CVR-nr 0 0 Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 Årsrapport 2012/2013 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 24/9 2013 dirigent Indhold Påtegning og erklæringer Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

REVISIONSFIRMAET JAN SCHREINER

REVISIONSFIRMAET JAN SCHREINER Registreret Revisbnsanpartsselskab FÅBORGVEJ 130 5762 VESTER SKERNINGE TELEFON 62 24 30 15 TELEFAX 62 24 25 00 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2010. Dirigent

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 (31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 Bjørnø Vandværk A.M.B.A. Bjørnø 7, 5600 Faaborg CVR-nr. 20 65 09 31 Årsrapport 01.01.2011-31.12.2011 13. regnskabsår (31-10-2012)

Læs mere

Andelsselskabet Agtrup-Sdr. Bjert Vandværk, Bjert. v/frode Lund Jensen, Gyndbjerg 17, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr.

Andelsselskabet Agtrup-Sdr. Bjert Vandværk, Bjert. v/frode Lund Jensen, Gyndbjerg 17, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr. Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Agtrup-Sdr. Bjert Vandværk, Bjert v/frode Lund Jensen, Gyndbjerg 17, 6091 Bjert Årsrapport

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER. Frydendalsvej Frederiksberg

KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER. Frydendalsvej Frederiksberg KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER Frydendalsvej 20 1809 Frederiksberg ÅRSREGNSKAB FOR 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning Side 3 Revisionspåtegning - 4 Anvendt regnskabspraksis - 5 Resultatopgørelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER LEDELSESpATEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/1-31/122014

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere