Fjernelse af jordforurening ved og under huse - Priskatalog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fjernelse af jordforurening ved og under huse - Priskatalog"

Transkript

1 Fjernelse af jordforurening ved og under huse - Priskatalog Carl Birck, Erling V. Fischer og Palle Grølsted, NIRAS Rådgivende Ingeniører og Planlæggere A/S Tine Elsgaard Hedeselskabet Miljø & Energi Miljøprojekt Nr Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening

2 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

3 Indhold INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 7 SUMMARY AND CONCLUSIONS 11 1 INDLEDNING OG FORMÅL BAGGRUND FORMÅLET MED DENNE RAPPORT INDSAMLING AF OPLYSNINGER RAPPORTENS OPBYGNING 16 2 GRUNDLÆGGENDE FORHOLD GENERELT JORDBUNDS- OG GRUNDVANDSFORHOLD BYGNINGEN FORURENING 22 3 MEKANISKE OPRENSNINGSMETODER FRI UDGRAVNING OPBORING TØRSUGNING AFSTIVET UDGRAVNING AFSTIVNING AF FUNDAMENT 30 4 PRISKATALOG UDVÆLGELSE AF TYPISKE SITUATIONER Udvælgelse af typiske situationer Hovedsituationer - Bygningstype Forureningsspredningens betydning GENERELLE FORUDSÆTNINGER OPSTILLING AF PRISKATALOG Skemaer for entreprenørydelser Skema for øvrige udgifter ANVENDELSE AF PRISKATALOGET 37 5 EKSEMPLER PÅ PRISOVERSLAG EKSEMPEL 1 LAV BYGNING MED FORURENING OP AD HUS Beskrivelse af situationen Overslagsberegningen EKSEMPEL 2 LAV BYGNING MED FORURENING UNDER BYGNING Beskrivelse af situationen Overslagsberegningen EKSEMPEL 3 LAV BYGNING AFSTIVNING MED SEKANTVÆG Beskrivelse af situationen Overslagsberegningen EKSEMPEL 4 ETAGEBYGNING MED OPBORING AF JORD Beskrivelse af situationen Overslagsberegningen 47 6 REFERENCER 51 3

4 4 Bilag 1 Priskatalog, bygningstype 1, Lav bygning på terræn 53 Bilag 2 Priskatalog, bygningstype 2, Lav bygning med kælder 73 Bilag 3 Priskatalog, bygningstype 3, Lav bygning på pæle 93 Bilag 4 Priskatalog, bygningstype 4, Fleretages bygning med kælder 109 Bilag 5 Overslagsskema 129 Bilag 6 Kontrol af priskatalog 133

5 Forord Miljøstyrelsen har under Teknologiprogrammet for jord- og grundvandsforurening iværksat et udredningsprojekt, der skal redegøre for de tekniske og økonomiske forhold forbundet med mekanisk fjernelse af forurenet jord under og op ad bygninger. Baggrunden for projektet er et generelt behov for en overordnet belysning af muligheder og priser for fjernelse af forurenet jord, specielt under bygninger. Emnet er blandt andet aktuelt i en række sager, hvor der er sket forurening pga. udslip fra villaolietanke. Projektets overordnede mål er, at tilvejebringe et overblik over de forhold som har betydning ved fjernelse af jordforurening ved og under bygninger, samt at udarbejde et priskatalog, der kan bidrage til, at de relevante tekniske og økonomiske forhold identificeres i de konkrete jordforureningssager. Målsætningen er således at danne et forbedret beslutningsgrundlag for parterne i jordforureningssagerne, således at risikoen for fejlvurderinger minimeres. For opfyldelse af projektets målsætning er der gennemført følgende udredningsarbejder: En gennemgang af typiske forhold som har betydning i en oprensningssituation, herunder bygningens konstruktive udformning, geologiske og geotekniske forhold samt grundvandsforhold mm. En gennemgang af relevante metoder og udstyr til fjernelse af jord under bygninger; herunder anvendelsesområder, fordele og begrænsninger, nødvendig supplerende nedrivning og afstivning samt priser. En gennemgang af en række hypotetiske, men realistiske, cases, som beskriver bredden af sædvanligt forekommende sagstyper, og som beskriver de facetter af problemstillinger/løsninger som typisk vil komme i anvendelse. En gennemgang af omkostninger ved oprensning i de forskellige sagstyper og opstilling af et priskatalog med enhedspriser for hver sagstype. Desuden er der fremstillet et regneark til brug for beregning af omkostningerne ved oprensning af alle forekommende forureningstilfælde. Arbejdet er udført af NIRAS Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S. Hedeselskabet, Miljø og Energi A/S har deltaget ved udvælgelse af de gennemgåede cases og har stillet oplysning om egne gennemførte forureningsoprensninger til rådighed for kontrol af katalogets prisoplysninger. 5

6 6

7 Sammenfatning og konklusioner Ved vurdering af en række sager med forurening på grund af udslip fra olietanke, har der vist sig et behov for et fælles grundlag til at vurdere de tekniskøkonomiske forhold ved mekanisk fjernelse af forureningen under og ved bygninger. Et sådant grundlag vil også kunne anvendes i andre forureningssager. Mulighederne for at kunne udføre en sådan oprensning uden at skulle rive bygningen ned, afhænger af en række forhold, der er beskrevet i kapitlerne: Grundlæggende forhold og Mekaniske oprensningsmetoder. Jord- og grundvandsforholdene har betydning både for udbredelsen af en forurening og for funderingen af den aktuelle bygning og dermed for afværgeforanstaltningernes gennemførelse. Bæreevnen af fundamenter på moræneler er stort set uafhængig af fundamentets dybde, mens bæreevnen af fundamenter på sand tiltager med dybden. Stabiliteten i ler er høj og lav i sand. Kortvarige udgravninger i ler kan således udføres med tilnærmelsesvis lodrette sider, mens sand kræver udgravningsskråninger fladere end 1:1. Ler er mindre egnet som fyldjord, da større tilfyldninger af ler sætter sig; sand er velegnet, da velkomprimeret sand i praksis er sætningsfrit. Den hydrauliske ledningsevne (permeabiliteten) er lav i ler og høj i sand, hvorfor særlige grundvandssænkningsforanstaltninger ofte kan undgås i ler, mens de ofte er nødvendige i sand og ved blød bund. Udformningen af de blivende bygninger og konstruktionernes tilstand har betydning for omkostningerne til en oprensning. Højden/antal etager har betydning for bygningens stabilitet og sikkerhed under udgravningsarbejder, og en højere bygning nødvendiggør flere og dyrere sikringsforanstaltninger. Endvidere har etagehøjden og eventuel kælder samt kælderens højde betydning for fremkommeligheden med entreprenørudstyr, og en kælder medfører oftest den bedste kontakt til fastere jordlag. Omfanget og kvaliteten af sekundære bygninger og terrænbefæstelser, der er placeret over det forurenede areal har betydning for økonomien i oprensningen. Den horisontale udstrækning af forureningen under bygningen har betydning for hvor mange vægge, det vil være nødvendigt at nedrive eller understøtte, og hvor stort et areal af terrændæk/kældergulv der skal opbrydes og retableres. Den vertikale udstrækning af forureningen i relation til funderingsdybden har betydning for nødvendige afstivninger af fundamenterne. Den horisontale og vertikale udstrækning af forureningen har desuden betydning for den samlede mængde forurenet jord. 7

8 Den billigste og oftest anvendte fjernelsesmetode er fri udgravning med gravemaskiner. Hvis denne metode alene anvendes, efterlades ofte en restforurening op ad bygninger. Ved udgravning inde i en bygning er pladsen begrænset af vægge og loft, og der kræves opbrydning af terrændæk/kældergulv. Der skal anvendes små minigravemaskiner og transportbånd eller minibør til at transportere jorden ud til container eller lastbil. Opboring med almindeligt sneglebor i stålforingsrør er lidt dyrere og langsommere end fri udgravning, men er også en ofte anvendt og enkel metode, der kan udføres i dimensioner op til ø1,60 m. Fordelen ved metoden er de lodrette og stabile udgravningssider også i sand over grundvandsspejlet. En nyere metode til fjernelse af forurenet jord er vacuumudgravning, der forekommer at være en forholdsvis økonomisk og hurtig metode til udgravning inde i bygninger samt andre vanskeligt tilgængelige kroge. Oprensningen sker ved simpel støvsugning direkte til en tankbil. Metoden overflødiggør opstilling af transportbånd og adgang til gravemaskine i bygningen. Endvidere medfører støvsugningen en formindsket spredning til omgivelserne af støv samt den hertil bundne forurening. Metoden er især anvendelig i løse jordarter, mens det er usikkert om den er økonomisk konkurrencedygtig ved stive lerjorde. Ved udgravning tæt på og under fundamenter kræves der afstivningsmetoder. Tilsvarende hvor udgravning med frie skråninger ikke tilgodeser formålet. Udgravninger kan udføres med spredt afstivning eller med gravekasser og systemvægge. Afstivninger, der også skal kunne holde bygningslasten, kan udføres med spunsvægge enten Københavnervæg eller traditionel stålspunsvæg eller med sekant væg, der er en betonvæg bestående af borede og udstøbte, tætstående pæle. Pælene udføres et stykke ned under den planlagte udgravnings bund, således at der her er modhold i jorden. Der kan udstøbes en armeret bjælke i toppen, der holder sammen på væggen. Alternativt til en enkelt række pæle kan der udføres 2-3 rækker store (ø1,0-1,6 m) pæle bag hinanden. Dette er især fordelagtigt, hvor der fx på grund af grundvandsspejlet ikke kan bores (dybt) under udgravningsbunden. Endelig kan selve bygningens fundamenter afstives enten ved sektionsvis understøbning med armeret beton eller ved, at fundamentet fastholdes til et par støttebjælker, der bæres af stålpæle i begge ender. Støttebjælkerne kan udføres både som betonbjælker eller som stålbjælker. I kapitel 4 Priskatalog er der udregnet prisskemaer for 4 hovedsituationer ud fra forskellige byningstyper; lav bygning med terrændæk, lav bygning med kælder, lav bygning med selvbærende dæk og pælefundering og etageejendomme med mere end 2 etager og kælder. For 3 af hovedsituationerne/bygningtyperne er der regnet på 3 delsituationer med forskellige jordbundsforhold; moræneler, sand med dybtliggende grundvandsspejl og sand med højtliggende grundvandsspejl, medens der for hovedsituationen bygning med pælefundering kun er regnet med en jordtype, nemlig blød bund. Dette giver i alt 10 prisskemaer. 8

9 For hver af situationerne udregnes der forskellige oprensningspriser, afhængig af hvordan forureningen er placeret i forhold til bygningen. På et snit gennem bygningen lægges en lodret skillelinie ved bygningens yderside og en tilnærmelsesvis vandret linie under funderingsniveau eller tilsvarende. Felterne benævnes felt A, B, C og D. Det er angivet hvilke forudsætninger, der er anvendt ved opstilling af priserne på de forskellige delydelser i prisskemaerne. Er der kendskab til betydende forhold ved en aktuel sag, der adskiller sig væsentligt fra ovennævnte forudsætninger, gives der et tillæg eller fradrag til den udregnede pris efter kataloget, der kan dække denne afvigelse. Der er angivet et interval for priserne, som de pågældende ydelser erfaringsmæssigt ligger i. Intervallet er udtryk for at priserne afhænger af følgende: Store eller små mængder, pladsforhold, variationer i kvaliteten af bygningsdele og terrænbefæstelser, der skal nedrives og retableres, variation i entreprenørernes prissætning af ens ydelser. Priserne er angivet eksklusiv moms. Det er beskrevet hvordan priskataloget anvendes og der er udarbejdet et overslagsskema til brug ved udregning af udgiften til oprensning i en konkret sag. Der er angivet hvilke forhold man skal være opmærksom på kan have stor indflydelse på oprensningsprisen, herunder dårlig fundering og beskadigede bygningskonstruktioner samt særlige kostbare bygningsdele, det vil være nødvendigt at nedtage og retablere. I kapitel 5 er der angivet 4 eksempler på brug af priskataloget. Overslagsskemaet er placeret i bilag A og prisskemaerne er samlet for hver hovedsituation og placeret i bilagene B-E. Ved brug af rapportens priskatalog er det muligt at opstille et realistisk overslag over udgifterne til oprensning af et konkret forureningstilfælde uden at skulle udarbejde et projekt og detailoverslag. Overslagene vil blive udarbejdet på et fælles grundlag, der skaber større sikkerhed i drøftelserne mellem sagens forskellige partnere. Prisskemaerne kan anvendes direkte til langt de fleste forekommende situationer. I specielle tilfælde kan der gives tillæg eller fradrag, hvor der afvigelses fra prisskemaernes grundlag. Selv om priskataloget er udarbejdet til brug ved olie og benzinforureninger, kan det også anvendes til andre forureningskomponenter. Det er angivet hvor og med hvilken pris, renseudgifter er indregnet. Afviger renseudgiften for den pågældende forureningstype, kan de pågældende delpriser justeres i henhold hertil. 9

10 10

11 Summary and conclusions In connection with the assessment of a number of cases of contamination caused by leakage from oil tanks, a need has emerged for a common basis for assessing the technical/economic aspects of mechanical removal of contamination under or close to buildings. Such a basis will also be applicable in other pollution remediation projects. The feasibility of soil cleanup under a building, without demolition of the building, depends on a number of conditions, which are described in this report. Soil and groundwater conditions influence the spreading of contamination and determine the nature of the foundations of the building in question, and thereby affect the conditions for the execution of the remediation project. Generally, the bearing capacity of foundations in moraine clay is independent of the depth of the foundations, while the bearing capacity in sand will increase with depth. The stability in clay is high but low in sand. Excavations of short duration in clay can, thus, be carried out with very steep sides, while excavation in sand requires gradients of less than 1:1. Clay is less suitable as fill soil, because clay tends to settle with time; sand is, however, suitable, as well-compressed sand will not settle. The hydraulic conductivity (permeability) is low in clay and high in sand, and often it is not necessary to lower the groundwater table in clay soil, while the opposite is the case with sand soils and with soft ground. The design of the permanent buildings and the condition of the constructions influence the costs of a cleanup project. The height/number of storeys is of significance for the stability of the building and for safety during the excavation works. Higher buildings will require more extensive and more expensive safety measures. Furthermore, the height of the individual storeys and presence and height of basements will affect the accessibility for contractor equipment. A basement will often provide a better contact to solid ground. The extent and the quality of secondary buildings and non-permeable cover layer/paving of the contaminated area also influence the economy of the cleanup project. The horizontal spreading of the contamination under the building determines the number of walls to be pulled down or to be supported, and determines the size of structural floor/basement floor to be broken up and re-established. The vertical spreading of the contamination in relation to the foundation depth determines the need for any work to support the foundation. Furthermore, the horizontal as well as the vertical spreading of the contamination are of significance for the total amount of contaminated soil. 11

12 The cheapest and most frequently applied method for removal of contamination is open excavation carried out with digging machines. This method will, however, often leave residual pollution close to buildings, if used alone. When excavating inside buildings, walls and ceilings limit space and such excavation requires breaking up of the structural floor/basement floor. For this purpose, a small mini digger and conveyor belt or a mini dumper to transport the soil to a container or truck is used. Drilling up soil with an ordinary auger bit in steel casings is more expensive and slower than open excavation, but at the same time a relatively common and simple method, which allows dimensions up to 1.6 m. The advantage of drilling is the vertical, stable walls of the drilled hole. This method can also be used in sand above the groundwater level. A new method to remove contaminated soil is vacuum excavation. This method seems relatively cost-saving, and is quick to use inside buildings and in other inaccessible corners. The cleanup consists of a simple vacuum cleaning of soil directly to a tank lorry. This method renders the use of conveyor belts and digging machines in the building superfluous. Furthermore, the vacuum cleaning causes less spreading of dust and associated pollution to the environment. The method is especially applicable in loose types of soils, but it is uncertain whether it will be economical or applicable in the case of hard clay. Excavation close to and under foundations requires supporting measures. This also applies where excavation with free slopes will not fulfil the purpose. Excavations can be carried out using spread shoring support or using trench (excavation) boxes and system walls. The supporting structure must be strong enough to carry the construction load. This can be obtained by piling either the so-called Københavner-væg (typically a wall construction of vertical steel girders supporting horizontal wooden boards), traditional steel piling or secant walls, which is a concrete wall consisting of alternate bored and closely placed cast piles. The piles are inserted to a depth under the planned bottom of the excavation in order to be well secured in the ground. A reinforced beam can be cast at the top to secure the wall. As an alternative to a single line of piles, 2-3 lines of larger (ø m) piles can be placed behind one another. This will be advantageous if for example it is impossible to bore deeply into the soil under the bottom of the excavation due to the groundwater level. Finally, the foundations of the building itself can be supported either by sectioned support structures with reinforced concrete or by anchoring the foundation to two support beams carried/supported by steel beams at both ends. Chapter 4, Price catalogue, presents calculations for four main situations based on different building types; low building with slab foundation, low building with basement or crawl space, low building with self-supporting floor and piles, and apartment buildings with more than two storeys and basement. For three of the main situations/building types, three scenarios with different soil characteristics; moraine clay, sand with a deep groundwater level and sand with a high groundwater level, have been calculated, while for the main situa- 12

13 tion building with piling, calculations have been carried out for only one soil type, i.e. soft ground. This gives a total of 10 price tables. For each situation, cleanup prices have been calculated dependent on the location of the contaminated soil in relation to the building. The contamination is defined in relation to a cross-section through the building, a vertical dividing line is placed at the outside of the building and an approximate horizontal line is placed under the foundation level or similar. The sections are referred to as section A, B, C, and D. In the price table, the assumptions relating to the prices for the individual items are shown. In the case of significant deviations from the above mentioned assumptions, an addition or deduction in the calculated price can be made according to the catalogue. The prices are expressed as an interval based on experience. The interval indicates that the prices depend on the following: Large or small quantities, spatial conditions, variations in the quality of building parts and paving to be broken up and re-established, and variations in the contractors pricing of similar services. The prices are exclusive of V.A.T. A user-guide for the price catalogue is provided in the report, and chapter 5 gives four examples of how to use of the price catalogue, and furthermore a model for estimation of the costs for cleanup projects is presented. Conditions that can be expected to have a significant influence on cleanup costs are described, including poor foundations and damaged building constructions as well as expensive building parts, which will have to be taken down and reestablished. The calculation model is presented in appendix A, and the price tables for each main situation are shown in appendices B-E. Using the price catalogue given in this report, it is possible to make a realistic estimate of the costs for the cleanup of a case of contamination without having to prepare a project plan and a detailed estimate. The estimates can be made on a common basis, which will generate a greater degree of certainty and uniformity in the discussions between the participants in the project. The price tables can be directly applied in most situations. In special cases, additions or deductions to the prices stated in the tables are given for deviations from the standard scenarios. Even though the price catalogue is prepared for oil and petroleum contamination, it may be applied to other pollutants as well. The catalogue states where and at which price the cleanup costs have been calculated. In the case of deviations for the pollutant concerned, the unit prices may be adjusted accordingly. 13

14 14

15 1 Indledning og formål 1.1 Baggrund Ved behandling af en række sager med jordforurening på grund af udslip fra villaolietanke, har det været drøftet mellem forskellige myndigheder og sagernes øvrige parter, i hvilket omfang det er muligt at fjerne forureningen under og op ad bygninger. Økonomien ved en sådan oprensning har været en del af disse drøftelser. Der har ved disse drøftelser vist sig behov for et grundlag til at vurdere mulighederne for og udgifterne ved at foretage sådanne oprensninger. Et sådant grundlag vil også kunne anvendes i andre forureningssager. 1.2 Formålet med denne rapport Formålet med denne rapport er, at tilvejebringe et sådant grundlag. Det er sket ved: At gennemgå de forhold som har betydning ved fjernelse af jordforurening ved og under bygninger. At gennemgå de metoder, der er til rådighed herfor. At opstille et priskatalog, der angiver priser på forskellige delydelser, der indgår i en sådan oprensning. Priskataloget omfatter 10 forskellige situationer opdelt i 4 hovedsituationer efter bygningstype. At udarbejde et overslagsskema, der kan benyttes til udregning af udgifterne ved oprensning i konkrete jordforureningssager. Målsætningen er således at danne et forbedret beslutningsgrundlag for parterne i jordforureningssagerne, således at risikoen for fejlvurderinger minimeres. Prisgrundlaget udarbejdes, så det også kan anvendes ved andre forureningsstoffer end olie-benzinforureninger ved justering af rensningspriser. Rapporten omhandler kun oprensning ved mekanisk-fysisk fjernelse af den forurenede jord fra lokaliteten, hvor oprensningen sker over en begrænset udgravningsperiode. Rapporten omhandler således ikke de længerevarende insitu oprensningsmetoder. Det forudsættes, at eksisterende hovedbygninger i de aktuelle sager har en så stor værdi, at de skal bevares under oprensningen. 1.3 Indsamling af oplysninger Belysningen af hvilke forhold, der har betydning for oprensningerne er baseret på en gennemgang af en lang række oprensningssager som NIRAS og Hedeselskabet har gennemført. Ligeledes er de beskrevne metoder udvalgt herudfra med særlig vægt på de sidste års oprensninger. Der er også foretaget forespørgsler hos udvalgte en- 15

16 treprenører om nye metoder. Indenfor afstivningsmateriel, findes der nyere systemer på markedet, men de har samme funktion som mere traditionelle afstivninger. Indenfor fjernelse af jorden er der beskrevet en ny metode med tørstofsugning, der virker konkurrencedygtig ved udgravninger inde i en bygning og andre steder med snævre pladsforhold ved løse jordarter som sand. Priskataloget er udarbejdet ud fra en gennemgang af licitationsresultater og byggeregnskaber fra udførte oprensninger i Hvor erfaringspriser for en ydelse har været begrænset, er disse suppleret med beregnede priser ud fra detailprisbøger. Priser på den nye metode tørstofsugning er beregnet ud fra indhentede oplysninger fra en leverandør af denne ydelse. Priskatalogets anvendelighed, til at udarbejde realistiske overslag over udgifterne ved fjernelse af en given jordforurening, er efterprøvet på 4 faktisk udførte bortgravninger af jordforurening. Hedeselskabet leverede oplysninger fra 4 forureningssager, de havde gennemført. Sagerne omfattede forskellige bygningstyper og bortfjernelsesmetoder. På baggrund af disse oplysninger og ved hjælp af priskataloget blev der udregnet overslag over udgifterne til fjernelse af den forurenede jord. Overslagene blev derefter sammenlignet med de faktisk afholdte udgifter. Det viste sig at overslagene lå indenfor + 9% for de 3 sager og +28% for en sag. En nærmere gennemgang af sagerne resulterede i et par mindre justeringer af kataloget. Se nærmere beskrivelse af denne kontrol i bilag Rapportens opbygning Kapitel 2, Grundlæggende forhold I dette kapitel gennemgås de forhold der har afgørende betydning for oprensningen. Det er opdelt i hovedafsnittene jord- og grundvandsforhold, bygningsforhold og forureningsspredningen. Kapitel 3, Mekaniske oprensningsmetoder I dette kapitel gennemgås metoder dels til selve den fysiske fjernelse af jorden og dels metoder til nødvendig afstivning af bygningsdele og mod jordtryk. Kapitel 4, Beskrivelse af priskataloget I dette kapitel beskrives 10 forskellige situationer, som er prissat i priskataloget. De 10 situationer er opdelt i 4 hovedsituationer efter bygningstype, der er kombineret med 1-3 forskellige jord- og grundvandssituationer. Hver af de 10 situationer indeholder priser for forskellige udstrækninger af forureningen i forhold til bygningen. I sidste afsnit af kapitlet beskrives brugen af priskataloget til at opstille et overslag over udgifterne ved oprensning af konkrete forureningssituationer ved anvendelse af et overslagsskema. Kapitel 5, Eksempler på brug af priskataloget I dette kapitel er der angivet en række eksempler på udregning af prisoverslag for forskellige oprensningstilfælde. Bilag 1 Her er priskataloget for hovedtilfælde 1 Lav bygning på terræn angivet. Det omfatter 3 skemaer med priser for entreprenørydelser for situation 1.1 ler 1.2 sand 1.3 sand med højt GVS samt et skema med priser for rådgivningsydelser mm. Desuden er der en tekstdel, der angiver hvilke delydelser, der er medtaget i de enkelte priser. 16

17 Bilag 2 Her er priskataloget for hovedtilfælde 2 Lav bygning med kælder angivet. Det omfatter 3 skemaer med priser for entreprenørydelser for situation 2.1 ler 2.2 sand 2.3 sand med højt GVS samt et skema med priser for rådgivningsydelser mm. Desuden er der en tekstdel, der angiver hvilke delydelser, der er medtaget i de enkelte priser. Bilag 3 Her er priskataloget for hovedtilfælde 3 Lav bygning på pæle angivet. Det omfatter et skema med priser for entreprenørydelser samt et skema med priser for rådgivningsydelser mm. Desuden er der en tekstdel, der angiver hvilke delydelser, der er medtaget i de enkelte priser. Bilag 4 Her er priskataloget for hovedtilfælde 4 Fleretages bygning med kælder angivet. Det omfatter 3 skemaer med priser for entreprenørydelser for situation 4.1 ler 4.2 sand 4.3 sand med højt GVS samt et skema med priser for rådgivningsydelser mm. Desuden er der en tekstdel, der angiver hvilke delydelser, der er medtaget i de enkelte priser. Bilag 5 Her er placeret overslagsskema til brug for udarbejdelse af overslag. Bilag 6 Her beskrives efterprøvning af priskataloget på 4 konkrete forureningssager. 17

18 18

19 2 Grundlæggende forhold 2.1 Generelt I dette kapitel gennemgås forhold med betydning for oprensningen. De medtagne forhold er anført som grundlag for det følgende kapitel om oprensningsmetoder, samt for de i kataloget medtagne og prissatte eksempler, og skal derfor ikke opfattes som en komplet lærebog. Jordbunds- og grundvandsforholdene har afgørende betydning både for en forurenings udbredelse og for funderingen af den aktuelle bygning og dermed for afværgeforanstaltningernes gennemførelse. Ligeledes har bygningens størrelse, udformning og kvalitet samt forureningens placering i forhold hertil afgørende betydning. I nedenstående gennemgang tages der derfor udgangspunkt i disse forhold. Øvrige forhold af betydning er indpasset i denne gruppering; rækkefølgen er imidlertid ikke afgørende, idet de fleste forhold griber ind i hinanden. De intakte og bæredygtige jordlag opdeles endvidere blot i fast ler og sand med væsensforskellige egenskaber. I praksis skal der selvsagt tages behørigt hensyn til overgangsjordarterne stærkt sandet ler og stærkt leret sand, der især under grundvandsspejlet kan medføre betydelige problemer. 2.2 Jordbunds- og grundvandsforhold Topografi Et skrånende terræn har betydning for bevægelser af overfladevand/nedbør til og fra bygningen. Eventuelle senere terrænreguleringer har sammen med hegn, belægninger og beplantninger samt bygningsudformning endvidere betydning for fremkommeligheden for undersøgelses- og entreprenørudstyr. Til iagttagelser af topografien hører også en større eller mindre omegn af den aktuelle bygning, idet fx dybtliggende vejunderføringer radikalt kan ændre de oprindelige grundvandsstrømme, eller nærtliggende naboejendomme kan begrænse valget af udførelsesmetoder. Fast lerjord eller sand Som fast lerjord, regnes her ler, eventuelt med et vist indhold af silt, sand og/eller grus og med en udrænet forskydningsstyrke større end 80 kpa, hvilket svarer til funderingsnormens minimumskrav til funderingsjord i Lempet funderingsklasse. I kataloget er det betegnet som moræneler. Bæreevnen af fundamenter på moræneler er stort set uafhængig af fundamentets dybde, mens bæreevnen af fundamenter på sand er forsvindende på overfladen og tiltager med dybden. Sætninger fra (moderat) statisk last kan oftest lade ude af betragtning for begge jordarter, mens vibrationer (fra pæleramning eller komprimering) kan medføre betydelig volumenreduktion og dermed sætninger i (løst) sand. 19

20 Stabiliteten i ler er høj og lav i sand. Kortvarige udgravninger i ler kan således udføres med tilnærmelsesvis lodrette sider, mens sand kræver udgravningsskråninger fladere end 1:1. Ler er mindre egnet som fyldjord, da større tilfyldninger af ler sætter sig; sand er velegnet, da velkomprimeret sand i praksis er sætningsfrit. Den hydrauliske ledningsevne (permeabiliteten) i ler er lav og høj i sand. Det medfører, at forureningsudbredelsen kan være lille i ler og stor i sand. I ler vil fylden i ledningsgrave hyppigt ændre disse forhold. Blødbund Ud over egentlig blødbund som tørv og gytje regnes her også med muld, løs fyld og slap ler med en udrænet forskydningsstyrke mindre end 40 kpa. Blødbund har ringe bæreevne og medfører store sætninger ved belastning. Stabiliteten er lav, og jorden er uanvendelig som fyld. Permeabiliteten er lav i blød ler og gytje, men sædvanligvis høj i tørv. Belastning kan opstå på grund af reduceret opdrift på jordlag forårsaget af grundvandssænkning. Dette er årsagen til, at omfanget af blødbund under nærliggende bygninger og anlæg også skal vurderes/undersøges, såfremt der skal udføres grundvandssænkning under oprensningen. Bygninger, der er placeret på blød bund, vil som regel være funderet med en form for pælefundering og have selvbærende dæk. Grundvand Med et højtliggende grundvandsspejl (over udgravningsbund) kan særlige grundvandssænkningsforanstaltninger ofte kan undgås i ler, men vil være nødvendige i sand. Uanset om det primære grundvandsspejl er dybtliggende, må der i de sædvanligvis forekommende, vekslende jordlag med lerindhold påregnes større eller mindre sekundære grundvandsansamlinger hidrørende fra nedsivende nedbør. Bygninger og belægninger kan reducere disse, mens nedsivningsanlæg (faskiner) lokalt kan øge dem. Mens grundvandsspejlet oftest bidrager til at sprede en forurening horisontalt, vil det reducere nedsivning fx olie og benzin i dybden. Men frem for alt vanskeliggør det udgravninger især i sand. Geografisk placering Den geografiske placering af lokaliteten har betydning på grund af forskellene i de geologiske forhold; fx er der stor forskel på den slappe moræneler i den østjyske randmoræne og den fastere bundmoræne i Køge Bugt-området. Men også afstanden til jordbehandlingsanlæg spiller en stor rolle for økonomien i en forureningssag. Entreprenørpriserne for oprensning kan også varierer afhængig af grundens geografiske placering. Terrænoverflade Udformning af terrænbefæstelser og haveanlæg vil også have en indflydelse på prisen på en oprensning. Regulære faste belægninger vil medføre højere udgifter til retablering af overfladen end græsplæner og plantebede. 20

OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD

OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD Direktør Mikael E. Nielsen Dansk Miljørådgivning A/S ATV MØDE VALG AF AFVÆRGEMETODER HVORDAN FINDES DEN TEKNISK, ØKONOMISK OG MILJØMÆSSIGT

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Dias 1. Sekant pælevægge. VDW Boring. Østergades Hotel, Århus. Sidefod

Dias 1. Sekant pælevægge. VDW Boring. Østergades Hotel, Århus. Sidefod Dias 1 Sekant pælevægge. Østergades Hotel, Århus Dias 2 Metoden Materiel. Udførelse (Boreleder, boresekvens, udstøbning, armering) Tolerancer. Afstandskrav til nabobebyggelser. Jordbundsforhold. Dokumentation.

Læs mere

Model Zenith Design Jens Juul Eilersen

Model Zenith Design Jens Juul Eilersen 84 x 100 cm 180 x 100 cm 240 x 100 / 110 cm 84 x 100 cm 180 x 100 cm 240 x 100 cm 240 x 110 cm English: Zenith is a fusion of our loungers and the classic box sofa. A two-in-one model where you get the

Læs mere

1 Geotekniske forhold

1 Geotekniske forhold 1 Geotekniske forhold Den geotekniske del i denne projektrapport omhandler udformning af byggegrube og grundvandssænkningsanlæg samt fundering af bygværket. Formålet med afsnittet er at bestemme en fornuftig

Læs mere

hansen facadeentreprenøren HSHansen Projekt: Novozymes - Bagsværd, København

hansen facadeentreprenøren HSHansen Projekt: Novozymes - Bagsværd, København hansen facadeentreprenøren HSHansen Projekt: Novozymes - Bagsværd, København Novozymes Bagsværd, København Copenhagen, Denmark Det falder naturligt at Novosymes som verdens førende inden for bioinnovation

Læs mere

Faskiner. Figur 1. Opbygning af en faskine med plastkassette.

Faskiner. Figur 1. Opbygning af en faskine med plastkassette. Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker reduceres. Tagvand

Læs mere

Erfaringer fra projektering og udførelse af stor byggegrube i Aalborg centrum.

Erfaringer fra projektering og udførelse af stor byggegrube i Aalborg centrum. Erfaringer fra projektering og udførelse af stor byggegrube i Aalborg centrum. Carsten S. Sørensen COWI, Danmark, css@cowi.dk Rene Mølgaard Jensen Aarsleff, Danmark, rmj@aarsleff.com Indledning I Aalborg,

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals.

Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals. J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals Side 1 Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals. Indholdsfortegnelse 1. Projekt...2 2. Mark- og laboratoriearbejde...2 3. Jordbunds- og vandspejlsforhold...2

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 566 Offentligt

Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 566 Offentligt Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 566 Offentligt Udkast MINISTEREN Folketingets Trafikudvalg Christiansborg 1240 København K Dato 25. marts 2009 Dok.id J. nr. 004-U18-920 Frederiksholms Kanal

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD JUNI 2006 Sag 24.0683.01 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Østerlunden 21, Saksild Side 1 Orienterende jordbundsundersøgelse Klient : Odder Kommune Rådhusgade

Læs mere

Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment. SupraVac 2000

Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment. SupraVac 2000 Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment SupraVac 2000 DK Montering af læsseudstyr på SupraVac 2000 Det er vigtigt, at læsseudstyret monteres og justeres som angivet nedenfor. Forkert justering

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

Vejledning i hvordan du laver en faskine

Vejledning i hvordan du laver en faskine Vejledning i hvordan du laver en faskine LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort Jordbundsundersøgelser for Ryttervænget 45 Da jordbundsundersøgelsen blev

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Gusset Plate Connections in Tension

Gusset Plate Connections in Tension Gusset Plate Connections in Tension Jakob Schmidt Olsen BSc Thesis Department of Civil Engineering 2014 DTU Civil Engineering June 2014 i Preface This project is a BSc project credited 20 ECTS points written

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring 1 SKØNSERKLÆRING J.nr. 9135 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Nedbøjning og fald på gulv i stue samt nedbøjning af gulvet i gangen. 2. Stueloftet buer ved skillevæg mod gangen. 3. Vinduesparti

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort JORDBUNDSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUS TOFTLUND, RYTTERVÆNGET 26 GEOTEKNISK

Læs mere

Model Cocoon Design by Jens Juul Eilersen

Model Cocoon Design by Jens Juul Eilersen 106 x 106 cm 100 x 106 cm 106 x 106 cm 100 x 106 cm Arm height (frame): 28 ¾" Arm width: 2 ¾" Total depth (frame): 41 ¾" Seat depth: 22 ¾" Seat depth: 14 ¼" Total height (frame): 28 ¾" 41 ¾" x 41 ¾" 39

Læs mere

Version 1.0, d. 2012.08.07

Version 1.0, d. 2012.08.07 Side 1 af 6 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

Vejledning Sådan laver du en faskine

Vejledning Sådan laver du en faskine Natur og Miljø Vejledning Sådan laver du en faskine November 2011 1 Hvorfor er det en god ide at nedsive regnvand? Regnvand, som siver ned gennem jorden, bliver til grundvand, og vi henter vort drikkevand

Læs mere

Topdanmark Forsikring/Oliebranchens Miljøpulje OM-SAG : KIRKELTEVEJ 55, ALLERØD Økonomi for afværgeprojekt

Topdanmark Forsikring/Oliebranchens Miljøpulje OM-SAG : KIRKELTEVEJ 55, ALLERØD Økonomi for afværgeprojekt Notat Topdanmark Forsikring/Oliebranchens Miljøpulje OM-SAG 3450-80-1660: KIRKELTEVEJ 55, ALLERØD Økonomi for afværgeprojekt 24. april 2017 Projekt nr. 207041 Dokument nr. 1223581202 Version 1 Udarbejdet

Læs mere

Datahåndtering og tolkning af jord- og grundvandsforurening ATV jord og Grundvand

Datahåndtering og tolkning af jord- og grundvandsforurening ATV jord og Grundvand Datahåndtering og tolkning af jord- og grundvandsforurening ATV jord og Grundvand Perspektivering ift. administrative afgørelser, grænseværdier og direktivkrav Ole Kiilerich Jord og Affald Sagshåndtering

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Side 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction CPR Sustainable Construction 1 Tommy Bisgaard - Direktør i Kalk- og Teglværksforeningen - Formand for DS 417 (CEN TC350 & 351) - Formand for miljøkomiteen i TBE & CU (keramiske industrier i Europa) - Medlem

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

Anvisning for Perstrup Tanken

Anvisning for Perstrup Tanken Perstrup Beton Industri A/S Anvisning for Perstrup Tanken Udgravning og tilfyldning Husk geoteknisk undersøgelse er påkrævet Bilag 1. Vurdering af jordbundsforhold 2. Skitse udgravning 3. Tolerancer 4.

Læs mere

Fundering af mindre bygninger JØRGEN LARSEN C. C. BALLISAGER

Fundering af mindre bygninger JØRGEN LARSEN C. C. BALLISAGER Fundering af mindre bygninger JØRGEN LARSEN C. C. BALLISAGER SBI-ANVISNING 181 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1994 SBI-anvisninger er forskningsresultater bearbejdet til brug ved planlægning, projektering,

Læs mere

Anvisning for Perstrup Greenline-tank

Anvisning for Perstrup Greenline-tank Perstrup Beton Industri A/S Anvisning for Perstrup Greenline-tank Udgravning og tilfyldning Husk geoteknisk undersøgelse er påkrævet Bilag 1. Vurdering af jordbundsforhold 2. Skitse udgravning 3. Tolerancer

Læs mere

Geoteknisk rapport Sag nr. 21442 Parameterundersøgelse Stationsvej Gørløse

Geoteknisk rapport Sag nr. 21442 Parameterundersøgelse Stationsvej Gørløse DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk rapport Sag nr. 22 Parameterundersøgelse Stationsvej Gørløse. Formål: Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene

Læs mere

Version 1.0, d. 2014.02.14

Version 1.0, d. 2014.02.14 Side 1 af 8 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Teori og praksis og hva så

Teori og praksis og hva så Forundersøgelsesniveau og grundvandshåndtering Teori og praksis og hva så Per Beck Laursen - Rambøll Disposition DS 415 Funderingshåndbogen Dimensioneringshåndbogen EC 7. Nationalt anneks Egne tanker.

Læs mere

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 ShooeBox 02 SB ShooeBox SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 Introduction Shooebox is a Danish design, designed

Læs mere

Remote Sensing til estimering af nedbør og fordampning

Remote Sensing til estimering af nedbør og fordampning Remote Sensing til estimering af nedbør og fordampning Mads Olander Rasmussen Remote Sensing & GIS Expert GRAS A/S How can remote sensing assist assessment of hydrological resources? -with special focus

Læs mere

Præsentation af BETA II hæve/sænke bord

Præsentation af BETA II hæve/sænke bord Præsentation af BETA II hæve/sænke bord Beskrivelse Beta II Hæve/sænkebord: Stel: Bordplade: Bordet er udført i et enkelt og stringent design, der er lagt vægt på stabilitet og funktionalitet. Bordet er

Læs mere

Installation Venligst bemærk, håndpumpen kun må monteres i lodret position.

Installation Venligst bemærk, håndpumpen kun må monteres i lodret position. HP-1. HP-3. HP-. Hand Operated Håndpumpe The HP pump is a single acting hand operated pump made of stainless steel St.1.431 making it particularly applicable within the food industry and in environmentally

Læs mere

Kristiansand C4 Markens Center Agenda

Kristiansand C4 Markens Center Agenda Agenda C4 Markens Center Fundering med sekantpæle 1. C4 Markens Center - projektet 2. Züblin s kontrakt 3. Udførelsesmetodik 4. Udfordringer 5. Fordele ved sekantpælevæggen 6. Det endelige resultat Züblin

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Esbjerg Kommune Bilag 9

Retningslinier for udførelse af faskiner i Esbjerg Kommune Bilag 9 Retningslinier for udførelse af faskiner i Esbjerg Kommune Bilag 9 Side 1 af 11 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold.

Læs mere

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION Bilag 6 Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION INDLEDNING Redegørelsen for den statiske dokumentation består af: En statisk projekteringsrapport Projektgrundlag Statiske beregninger Dokumentation

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP MAJ 2006 Sag 24.0682.71 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Lystgårdsparken 36, Boulstrup Side 1 Orienterende jordbundsundersøgelse Klient : Odder

Læs mere

Ergonomisk løft. Specials. www.certex.dk. Højdestabler kasser High stacking boxes. Rulle løfter med 90º tilt Roll handling with 90º tilt

Ergonomisk løft. Specials. www.certex.dk. Højdestabler kasser High stacking boxes. Rulle løfter med 90º tilt Roll handling with 90º tilt Ergonomisk løft Højdestabler kasser High stacking boxes Rulle løfter med 90º tilt Roll handling with 90º tilt Kuffert løfter Baggage handling Håndtering af postpakker Handling of parcels Rudehåndtering

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

To Alternative metoder til at måle hydraulisk ledningsevne nær jordoverfladen: dobbelt ring infiltrometer og Guelph permeameter

To Alternative metoder til at måle hydraulisk ledningsevne nær jordoverfladen: dobbelt ring infiltrometer og Guelph permeameter To Alternative metoder til at måle hydraulisk ledningsevne nær jordoverfladen: dobbelt ring infiltrometer og Guelph permeameter Dobbelt ring infiltrometret og Guelph permeametret repræsenterer to traditionelle

Læs mere

MATERIALERNES ANVENDELIGHED

MATERIALERNES ANVENDELIGHED VD Standard bilag nr 5 Skanderborg, den 14-06-2012 MATERIALERNES ANVENDELIGHED ANVENDELIGHED I nærværende bilag er jordarternes egenskaber beskrevet generelt med henblik på deres anvendelse til følgende

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Model Cocoon Design by Jens Juul Eilersen

Model Cocoon Design by Jens Juul Eilersen Arm height (frame): 73 cm Arm width: 7 cm Total depth (frame): 106 cm Seat depth: 53 cm Seat height: 36 cm Total height (frame): 73 cm 114 x 106 cm 106 x 106 cm 100 x 106 cm 100 x 60 cm Arm height (frame):

Læs mere

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS SKM2012.64.SR FORRETNINGSSTED I LUXEMBOURG En dansk udbyder af internet-spil ønsker at etablere et fast forretningssted i Luxembourg: Scenarier:

Læs mere

FIRE DTU BYG. Performance -Based Design Fully-Developed Fires DTU

FIRE DTU BYG. Performance -Based Design Fully-Developed Fires DTU FIRE BYG Performance -Based Design Fully-Developed Fires FIRE BYG Purpose To save lives and property Society: That the building can be accepted - Mainly Lives, but also - Major Losses - Cultural Heritage

Læs mere

EC 7. DGF Pælefundering Trækpæle eller ankre? Fig. 7.1 Eksempler på løftning (UPL) af en pælegruppe

EC 7. DGF Pælefundering Trækpæle eller ankre? Fig. 7.1 Eksempler på løftning (UPL) af en pælegruppe EC 7 Fig. 10.1 e) Konstruktion med forankring for at modvirke løftning Fig. 7.1 Eksempler på løftning (UPL) af en pælegruppe NOM, Februar 2010 1 EC 7 7.6.3 Trækbæreevne (for pæle) 7.6.3.1 Generelt (2)P

Læs mere

NGF møde 2015.03.19 Alternative Støttekonstruktioner NGF møde 19.03.2015

NGF møde 2015.03.19 Alternative Støttekonstruktioner NGF møde 19.03.2015 Alternative Støttekonstruktioner NGF møde 19.03.2015 ZÜBLIN A/S Marts 2015 2 Morten Schousboe Rasmussen Civilingeniør (B) 1991, Licentiat 1996 Ansat: -1995-1996: Carl Bro Anlæg, Glostrup -1996-2002: Aarsleff

Læs mere

FB-R Staldmåtte i rulle

FB-R Staldmåtte i rulle FB-R Staldmåtte i rulle FB-R staldmåtte i rulle er den optimale løsning som toplag på staldmadrasser med skumunderlag og til en række andre applikationer. FB-R staldmåtten er fremstillet i højkvalitets

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

Horsens. Gymnasium. Intensive use and wear has been taken into account in the design and finish and

Horsens. Gymnasium. Intensive use and wear has been taken into account in the design and finish and The BCI Steel Shelving System is the essence of many years of experience and success. Designed for use in libraries, the shelving system meets the functional and aesthetic requirements of all kinds of

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Model CFM06 Design by C F Møller Design

Model CFM06 Design by C F Møller Design Arm height (frame): 59 cm Arm width: 7 cm Total depth: 87 cm Seat depth: 53 cm Seat height: 43 cm Total height (frame): 59 cm 120 x 60 x 42 cm 180 x 60 x 42 cm Arm height (frame): 59 cm Arm width: 7 cm

Læs mere

Afledning skal ske til en faskine, hvortil der ikke ledes andre former for spildevand.

Afledning skal ske til en faskine, hvortil der ikke ledes andre former for spildevand. Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker og ikke mindst vandløb

Læs mere

Projekteringsprincipper for Betonelementer

Projekteringsprincipper for Betonelementer CRH Concrete Vestergade 25 DK-4130 Viby Sjælland T. + 45 7010 3510 F. +45 7637 7001 info@crhconcrete.dk www.crhconcrete.dk Projekteringsprincipper for Betonelementer Dato: 08.09.2014 Udarbejdet af: TMA

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Datablad: Nature Impact Roof modul

Datablad: Nature Impact Roof modul 1 Datablad: Nature Impact Roof modul Modul: Modulmål: 535 X 405 mm. Højde grundmodul: 40 mm. Højde vækstlag: ca. 6 cm. Total byggehøjde: ca. 6 cm + planter Vægt fuld vandmættet: 45 kg./m 2. Vandtilbageholdelse:

Læs mere

Vejledning i at lave en faskine.

Vejledning i at lave en faskine. Vejledning i at lave en faskine. Betingelser for at lave en faskine. Grundejeren skal have tilladelse fra kommunen for at kunne nedsive tagvand. Kommunen giver normalt tilladelsen, når: Der kun afledes

Læs mere

Hastværk er lastværk!

Hastværk er lastværk! Hastværk er lastværk! Af: Claus Gammelmark Therkildsen, DMR Geoteknik Dansk Geoteknisk Forening - møde 4-23. marts 2006 Dansk Geoteknisk Forening - møde nr. 4-23. marts 2006 Dias nr. 1 Hvem er DMR Geoteknik?

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat.

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. TELT Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. Opstillingstid: ca. 25 min. Krævet antal personer til opstilling: 2 Oversigt over dele Kabine Pløkker (18 stk.) Yderdug Bæretaske Ekstra

Læs mere

Vandtryk bag indfatningsvægge

Vandtryk bag indfatningsvægge Vandtryk bag indfatningsvægge gge Søren Gundorph Geo Kompagniet Geo Kompagniet 1 Indhold og formål 1. Vandfyldte trækrevner bag indfatningsvægge gge - 9.6 (5)P Formålet er at præcisere, hvornår r og hvorledes

Læs mere

PARKERINGSKÆLDER UNDER TORVET SILKEBORG

PARKERINGSKÆLDER UNDER TORVET SILKEBORG FEBRUAR 2012 SILKEBORG KOMMUNE PARKERINGSKÆLDER UNDER TORVET SILKEBORG GEOTEKNISK RISIKOVURDERING I FORBINDELSE MED MILJØVURDERINGER ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

FUNDERING. 6 Analyse af byggefelt. 6.1 Bygningens udformning

FUNDERING. 6 Analyse af byggefelt. 6.1 Bygningens udformning 6. Analyse af byggefelt FUNDERING I dette kapitel behandles funderingen af Arkaden. Til bestemmelse af hvilken funderingsmetode, der skal anvendes, er der først lavet en jordbundsanalyse af byggefeltet

Læs mere

Borede og slidsede byggegrubeindfatninger. Züblin A/S, , Søren Kjær 1

Borede og slidsede byggegrubeindfatninger. Züblin A/S, , Søren Kjær 1 Züblin A/S, 03.03.2011, Søren Kjær 1 Agenda Borede løsninger - Sekantpæle Generelt / normgrundlag Udførelsesmetodik Fordele Referenceprojekter Slidsede løsninger Generelt / normgrundlag Udførelsesmetodik

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR NEDSIVNING AF REGNVAND FRA TAGE OG BEFÆSTEDE AREALER. SKEMA TIL ANSØGNING OM NEDSIVNING AF REGNVAND (f.eks.

RETNINGSLINJER FOR NEDSIVNING AF REGNVAND FRA TAGE OG BEFÆSTEDE AREALER. SKEMA TIL ANSØGNING OM NEDSIVNING AF REGNVAND (f.eks. RETNINGSLINJER FOR NEDSIVNING AF REGNVAND FRA TAGE OG BEFÆSTEDE AREALER SKEMA TIL ANSØGNING OM NEDSIVNING AF REGNVAND (f.eks. faskine) Center for Teknik & Miljø September 2016 Indhold Introduktion... 2

Læs mere

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18 Montageanvisning instructions MultiDicer KMD 12, 18 2 DK Kongskilde MultiDicer KMD 12 og KMD 18 samles som vist på efterfølgende tegninger. 1. Tegning 121117963 Kongskilde MultiDicer leveres fra fabrikken

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Vejledning 8. Retningslinjer for udførelse af faskiner. Teknik og Miljø. Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør

Vejledning 8. Retningslinjer for udførelse af faskiner. Teknik og Miljø. Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Teknik og Miljø Vejledning 8 Retningslinjer for udførelse af faskiner Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør November 2015 Redaktion: Ingelise Rask Design: Teknik og Miljø/NFN

Læs mere

Udvikling indenfor offshore standardisering og relateret udvikligsarbejde

Udvikling indenfor offshore standardisering og relateret udvikligsarbejde DANWEA - Ebeltoft - 27-28. november 2003 Udvikling indenfor offshore standardisering og relateret udvikligsarbejde Sten Frandsen Forskningscenter RISØ Nogle uafklarede emner i forb. med: Design basis for

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Nyborg, Sænkning af Storebæltsvej

Nyborg, Sænkning af Storebæltsvej Nyborg, Sænkning af Storebæltsvej Tekst Bygherre: DSB SALG Vejmyndighed: Nyborg Kommune Entreprenør: Per Aarsleff A/S Rådgiver: Carl Bro as Miljø: DGE Anlægsperiode: Juli 2004- juli 2005 Oversigtsbillede

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Morbærhaven Beboermøde den 19. januar 2014

Morbærhaven Beboermøde den 19. januar 2014 Morbærhaven Beboermøde den 19. januar 2014 Gennemgang af renoveringsprocessen Review of the renovation process Planlagt gennemførelse af renoveringen Beboerforhold The renovation process Resident related

Læs mere

5 års garanti Å R S G A R A NTI

5 års garanti Å R S G A R A NTI PLANOPOLY 7 PÅ ALLE LONGLIFE LÆDERKVALITETER PÅ SKUM OG FJEDRE PÅ STEL OG IKKE BEVÆGELIGE- BÆRENDE DELE PÅ DE FLESTE STOFFER Chaiselong-modulet bliver som standard leveret med en manuel liggefunktion,

Læs mere

MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1. Indholdsfortegnelse

MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1. Indholdsfortegnelse MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Undersøgelsens formål 3 2 Tidligere undersøgelser 3 3 Mark- og laboratoriearbejde 3 4 Koter 4 5 Jordbunds- og vandspejlsforhold 5 6 Funderingsforhold

Læs mere

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Nr: 62 / 01.03.2014 SB Geotekniske regler knyttet til tværprofiler for ballasteret spor Banenormen BN1-6-4 Tværprofiler for ballasteret spor og tidligere versioner

Læs mere

Nedsivning af tagvand fra parcelhuse

Nedsivning af tagvand fra parcelhuse Sorø Kommune Nedsivning af tagvand fra parcelhuse Vejledning til grundejere Maj 2009 Udgivelsesdato 13.maj 2009 Hvorfor nedsive tagvand? Der er af mange gode grunde til at nedsive tagvand lokalt, hvor

Læs mere

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP Dato 08.04.2008 Sagens problematik hvad drejer det sig om (faktum) Påbud om undersøgelser af forureningens

Læs mere

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72)

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Institut for Matematik & Datalogi Syddansk Universitet, Odense Onsdag den 18. januar 2006 Alle sædvanlige hjælpemidler (lærebøger, notater etc.),

Læs mere