OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD"

Transkript

1 OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD Direktør Mikael E. Nielsen Dansk Miljørådgivning A/S ATV MØDE VALG AF AFVÆRGEMETODER HVORDAN FINDES DEN TEKNISK, ØKONOMISK OG MILJØMÆSSIGT MEST OPTIMALE OPRENSNINGSMETODE RADISSON SAS, H.C. ANDERSEN HOTEL 26. oktober 2006

2

3 RESUME Der er en lang række faktorer, der er afgørende for at sikre optimale afværgeløsninger. Dette kræver overblik over mange forskellige fagområder, afværgemetoder, miljørisiko, logistik og anlægsteknik, priser på forskellige løsningsmodeller, geotekniske problemstillinger, håndtering af forurenet jord, sundheds- og sikkerhedsmæssige aspekter, ansvarsplacering m.v. Skal der fjernes forurening tæt på eksisterende bygninger kræves der desuden viden om byggeteknik og evt. spredning af forurening i bygningsdele. Et vigtig aspekt ved opgaveløsningen er, at der etableres et godt samarbejde mellem rådgiver og entreprenør, så man sikrer at alle gode ideer til opgaveløsningen kommer frem. INDLEDNING Der er igennem en årrække indhentet en masse erfaringer fra grave- og boreløsninger i forbindelse med oprensninger af forureninger. Selv om det generelt er blevet mere accepteret at bo på en forurenet grund, hvis det er dokumenteret, at forureningen ikke udgør nogen risiko, vil opgravning af forureningen stadigvæk være den mest anvendte afværgemetode. Dette skyldes bl.a., at det er en mere sikker afværgemetode end f.eks. in-situ oprensninger, og at sagerne kan afsluttes inden for en relativ kort periode. Endvidere vil det for en række forureningers vedkommende være billigere at grave forureningen væk frem for at lave omfattende risikovurderinger, in-situ oprensninger eller moniteringsprojekter. Det vil derfor også fremover have stor økonomisk betydning for bygherren at optimere oprensninger ved bore- og graveløsninger. Nærværende indlæg handler om økonomisk optimering af grave- og boreløsninger, hvor selve foredraget i højere grad end foreliggende skriftlige oplæg giver konkrete eksempler på fjernelse af forurening. Hovedvægten er lagt på fjernelse af forurening i nærheden af eller under eksisterende bygninger. Problemstillinger vedr. håndtering af forurenet jord, herunder indhentning af 19 og 8 tilladelser til genanvendelse af forurenet jord og ændret arealanvendelse, er således ikke medtaget i dette indlæg, hvor der er lagt vægt på den mere praktiske del af opgaveløsningen. FORMÅL Formålet er at videregive nogle praktiske erfaringer i forbindelse med optimering af bore- og graveløsninger ved fjernelse af forurenet jord. Hovedvægten er lagt på forureningsfjernelse umiddelbart ved og under eksisterende bygninger. OPTIMERINGEN STARTER I UNDERSØGELSESFASEN Den økonomiske optimering af opgaveløsningen starter allerede ved tilrettelæggelsen af forureningsundersøgelsen. Allerede ved gennemførelsen af forureningsundersøgelsen skal det således overvejes, hvordan denne kan anvendes til efterfølgende at træffe beslutning om den

4 rigtige afværgeløsning. Den, der udfører miljøtilsynet ved selve boreundersøgelsen bør derfor også have tilstrækkelig overblik over sagen og dennes formål til at kunne vurdere, hvordan sagen sandsynligvis ender, så undersøgelsen løbende kan justeres. Det kan dog selvfølgeligt i praksis være nødvendigt at udføre forureningsundersøgelser i flere faser, for at sikre, at der udføres de undersøgelser, der er nødvendige, for at kunne træffe de rigtige beslutninger vedr. valg af afværgeløsning. Eksempel fra det virkelige liv: Der er konstateret jordforurening i en boring ved en olieudskiller. Jordforureningen er beliggende i sand og grus fra ca. 1,5 til 6 meter under terræn. I 6 meters dybde er der konstateret moræneler, hvor forureningen stopper. Grundvandsspejlet ligger dybere end 6 meter. Forureningen skal fjernes, da der foreligger en aftale om at forureneren skal foretage en oprensning. Forureningen er ikke ordentligt afgrænset, da de boringer, der er udført omkring olieudskilleren, står et godt stykke fra olieudskilleren og samtidig ikke når ned til grundvandsspejlet eller det underliggende moræneler. Der er altså en risiko for, at forureningen har spredt sig på overfladen af moræneleren i 6 meters dybde. Da det er aftalt, at forureningen under alle omstændigheder skal fjernes inden for en given tidsfrist kunne man i princippet bare begynde at grave. Da der er tale om en relativ ny forurening, kan det vise sig, at det vil være forholdsvis enkelt at grave forureningen op ved almindelig opgravning, da olieudskilleren ligger langt fra veje og bygninger. Der skal dog fjernes en del ren overjord for at sikre det nødvendige anlæg for at kunne grave ned til 6 m.u.t. Problemet er, at hvis forureningen har spredt sig over et større område på oversiden af moræneleren kan det blive nødvendigt at etabælere en spunsvæg for at sikre stabiliteten af en vej, der ligger et stykke fra olieudskilleren. Er der omvendt tale om en begrænset forurening umiddelbart omkring olieudskilleren, som ikke har spredt sig på oversiden af moræneleren, vil den optimale løsning sandsynligvis være at fjerne olieudskilleren og bore forureningen op. Herved vil man udgå opgravning og genindbygning af en stor mængde ren jord. Det er således ikke muligt på det foreliggende grundlag at vælge den optimale løsning. Da de supplerende undersøgelser, der er nødvendige for at kunne træffe den rigtige beslutning koster kr. og et forkert valg af oprensningsmetode let vil beløbe sig til over ,- kr. blev det besluttet at udføre en supplerende undersøgelse. Man kan således betragte undersøgelsen som en forsikringspræmie på ,- kr. som man betaler for, at sikre sig mod en ekstra udgift på over ,- kr. I ovenstående eksempel blev det valgt at forbedre beslutningsgrundlaget ved at udføre supplerende undersøgelser. Man skal dog altid holde omkostninger ved yderligere undersøgelser op med den besparelse man forventer at opnå og den risiko man/bygherren er indstillet på at løbe. Der er set mange eksempler på, at der er brugt mange penge på undersøgelser for at være sikker på, at den rigtige løsning vælges, hvor besparelsen ikke står mål med de udgifter, der er brugt på supplerende undersøgelser. Dette kan skyldes, at bygherren vil have et nogenlunde

5 fast pris på, hvad det koster at få fjernet forureningen inden han sætter oprensningen i gang, men der kan også være tale om vanetænkning ved rådgiver og bygherre. Det skal nævnes, at specielt ved akutte/nye forureninger, hvor forureningen fortsat spreder sig i jord og grundvand, kan en forsinkelse af oprensningen fordyre oprensning betydeligt. I disse tilfælde skal afværgeløsningen således så vidt vildt igangsættes straks og en faseinddelt forureningsundersøgelse med henblik optimering af afværgen kan her hurtig vise sig, at være en meget dyr investering. VALG AF AFVÆRGELØSNING Hvis man er i tvivl om, hvilken afværgemetode der skal vælges, opstilles der normalt budgetter for de relevante afværgemuligheder, herunder typisk bore- og graveløsninger. Der kan være tale om et simple regneark, hvor man budgetlægger de forskellige løsninger og vurderer den økonomiske risiko/usikkerhed, der er forbundet med dem. Man skal således have overblik over omkostninger til at bortskaffe (deponering og transport), mellemdeponere og genindbygge jord, udgifter til opgravning, opboring, anvendelse af gravekasser, udgifter til sikring af omkringliggende huse, f.eks. understøbning, spunsning, afstivning, udgifter til at nedrive og genopbygge bygninger eller dele heraf, udgifter til retablering af belægninger m.v. Det er naturligvis en stor fordel, hvis man løbende foretager en erfaringsopsamling på hvad forskellige løsninger koster, så man hurtigt kan foretage en vurdering af de forskellige løsningsmodeller. Figur 1. Fjernelse af forurening under hus gennem indgang i kældervæg samt opboring af forurening. OPGRAVNING/OPBORING OG HÅNDTERING AF FORURNEET JORD En optimeret opgravning forudsætter et godt samarbejde med entreprenøren. Det handler om, at man får gravet lige præcis den mængde jord op, som er nødvendig, samt at der sker en

6 ordentlig sortering af ren og forurenet jord, så mest mulig jord kan genanvendes eller bortskaffes til den laveste pris. Desuden handler det om at få arbejdet til at forløbe planmæssigt med så lidt ventetid som muligt, så ekstraomkostninger til entreprenørarbejdet undgås og så tilsynshonoraret ikke bliver højere end nødvendigt. Uanset om der er tale om faste priser eller opgaver efter regning, kan det være en god ide at starte med at fortælle entreprenøren, hvordan man forestiller sig arbejdet udført, så det forløber på den mest hensigtsmæssige måde, herunder fastlægge hvor mange lastbiler man forventer der bliver brug for på forskellige tidspunkter, hvordan man kan tilrettelægge arbejdet så der bliver mindst mulig ventetid, f.eks. i forbindelse med udtagning af kant- og bundprøver og ventetid på analyseresultater. Ventetiden på analyser kan ofte minimeres ved at foretage en forkartering af jorden, så forureningsniveauet og sammensætningen, og dermed bortskaffelsesprisen, er kendt inden gravearbejdet igangsættes. Hvis miljøtilsynet sammen med entreprenøren kan få optimeret oprensningsarbejdet kan man samtidig sikre sig, at priserne kan holdes nede næste gang man får tilbud fra den pågældende entreprenør. Det er efter vores opfattelse vigtigt at rådgiverens miljøtilsyn engagerer sig i opgaven, og hele tiden er en aktiv del af oprensningsarbejdet. Tilsynet skal således efter vores mening ikke stå passivt på kanten af udgravningen i en kittel, men løbende sikre sig overblikket over forureningsudbredelsen, evt. ved at udtage supplerende prøver med et håndbor, så man ved, hvor der skal graves og hvordan forureningen bedst fjernes. I øvrigt er det vores erfaring, at det giver respekt hos entreprenørens folk og en fælles forståelse for de opgaver, der skal løses, hvis miljøtilsynet kan finde ud af at anvende en håndskovl, hvis det er nødvendigt eller på anden vis fremmer opgavens løsning. Det signalerer både engagement og effektivitet i forhold til entreprenørens folk, hvilket ofte smitter. GEOTEKNISKE PROBLEMSTILLINGER De geotekniske problemstillinger i forbindelse med oprensninger er ofte afgørende for, hvordan en oprensning håndteres bedst. Skal der fjernes forurening tæt på veje, kloakker, under huse, under grundvandspejlet eller genanvendes opgravet jord er geoteknisk viden af stor betydning for valg af den rigtige afværgeløsning. Typiske eksempler på, hvor det kan og er gået galt: Udgravning under grundvandspejlet, specielt i silt-, sand- eller gytjeaflejringer, med efterfølgende omlejring, bundbrud eller underminering af omkringliggende aflejringer. Grundvandssænkning, som medfører dræning og dermed sætninger i omkringliggende sætningsgivende aflejringer. Opboring eller opgravning i gravekasser af forurenet jord uden tilstrækkelig nedpresning af forringsrør og gravekasse.

7 Utilstrækkelige anlæg i forhold til de pågældende aflejringer. Utilstrækkelig afstivning af omkringliggende bygninger, veje eller andre konstruktioner. Viberationsskader som følge af f.eks. spunsning eller komprimering i forbindelse med genopfyldning af udgravninger. Sætningsskader som følge af utilstrækkelig komprimering eller genanvendelse af uegnede materialer. Det skal nævnes, at der er udført mange oprensninger, der ikke opfylder de geotekniske normer og at nogle oprensninger reelt ikke kan lade sig gøre med mindre man overskrider normen. Det handler i de situationer så om, at man dels sørger for, at der ikke er nogen sikkerhedsmæssig risiko forbundet med arbejdet dels aftaler hvad man gør og hvem der har ansvaret hvis noget går galt. For at kunne vælge de rigtige afværgeløsninger kan det mange gange være fornuftigt, at der allerede i undersøgelsesfasen udføres kombinerede miljø- og geotekniske undersøgelser, og at en geoteknikker vurderer de geotekniske problemstillinger. ENTREPRENØRARBEJDE I UDBUD ELLER EFTER REGNING? At udbyde en given oprensning i udbud er normalt at foretrække, når der er tale om større eller velbeskrevne opgaver. Selve udbudsmaterialet behøver efter vores opfattelse ikke, at være en større afhandling, hvor opgaven er beskrevet ned til mindste detalje, men kan være et rammeudbud, hvor der indlægges nogle frihedsgrader omkring opgravningsmetode, understøtningsmetode ved udgravninger under eller i nærheden af bygninger. Man kan således lave udbuddet så det beskrives hvad der skal fjernes, men ikke hvordan det skal fjernes, så de forskellige entreprenører kan konkurrere prismæssigt på opgaveløsningen. Man kan også med fordel i udbudet f.eks. indhente en pris, hvor entreprenøren selv har mulighed for at give alternative forslag til bortskaffelse af lettere forurenet jord, da entreprenøren kan have kendskab til lokale godkendte genanvendelsesprojekter. Akutte sager og mindre oprensninger løses normalt bedst efter regning, hvis rådgiver/bygherre vel og mærke har tillid til entreprenøren, og den pågældende entreprenør har vist, at han forstår at levere varen. Det er naturlig en fordel løbende at have sådanne sager, så entreprenøren har udsigt til flere sager, hvis entreprenøren løser opgaven godt. Omvendt har man naturligvis også som rådgiver behov for at uddrage erfaringer fra flere forskellige entreprenører og sikre sig, at flere entreprenører er i stand til at løse opgaverne. DMR anvender på hvert kontor 4-5 faste entreprenører i forbindelse med sager efter regning. Desuden prøver vi generelt nye entreprenører af i forbindelse med udbudsopgaver, så vi ikke bliver for afhængige af enkelte entreprenører.

8 PLACERING AF ANSVAR Det er naturligvis vigtigt, at man har sikret en entydig placering af ansvaret i forbindelse med oprensningen tæt ved eller under huse. I forbindelse med udbud placeres ansvar for skader på bygninger normalt ved entreprenøren, med mindre der er fejl i de beregninger eller oplysninger, som rådgiveren har udarbejdet. Man bør dog sikre sig, at entreprenørens ansvarsforsikring gælder, og ikke indeholde udtagelser samt at forsikringsdækningen er intakt. Man skal også under selve gravearbejdet være helt klar over, hvem der bestemmer, hvor langt man skal gå i forbindelse med oprensningen og, hvem der har ansvaret, hvis noget går galt. Udføres opgaven efter regning er det ligeledes vigtigt at man har en klar aftale om ansvarsfordelingen. Er det rådgiveren, der styrer oprensningen og står med ansvaret for, at arbejdet udføres forsvarligt, er det naturligvis vigtigt, at rådgiverens forsikring dækker, hvis det går galt. Det skal i den forbindelse sikres, at rådgiverens erhvervsansvarsforsikring også dækker arbejde udført af tredje mand, hvilket ikke er standard i erhvervsansvarsforsikringer. Desuden er der typisk er en klausul om, at forsikringen ikke dækker skader, der skyldes manglede afstivning. I visse tilfælde kan det være en god ide at tegne en all-risk forsikring i forbindelse med et givet stykke arbejde. Man skal dog også her læse forsikringsbetingelserne grundigt. Figur 2. Nedborede betonpæle med topbjælke til stabilisering af bygning.

Hovedgaden, Solrød. Tankstation, 40.

Hovedgaden, Solrød. Tankstation, 40. Historik: Tankstation siden 1970érne 2003 DK Benzin. Miljøsikring af alle installationer. OK overtager tankstation og drift i 2007. NIRAS udfører orienterende forureningsundersøgelse af potentielle kilder.

Læs mere

Topdanmark Forsikring/Oliebranchens Miljøpulje OM-SAG : KIRKELTEVEJ 55, ALLERØD Økonomi for afværgeprojekt

Topdanmark Forsikring/Oliebranchens Miljøpulje OM-SAG : KIRKELTEVEJ 55, ALLERØD Økonomi for afværgeprojekt Notat Topdanmark Forsikring/Oliebranchens Miljøpulje OM-SAG 3450-80-1660: KIRKELTEVEJ 55, ALLERØD Økonomi for afværgeprojekt 24. april 2017 Projekt nr. 207041 Dokument nr. 1223581202 Version 1 Udarbejdet

Læs mere

Tilladelse til midlertidigt oplag af forurenet jord og indbygning af forurenet jord langs kældervægge på Østre Stationsvej 39A og 39B, 5000 Odense C

Tilladelse til midlertidigt oplag af forurenet jord og indbygning af forurenet jord langs kældervægge på Østre Stationsvej 39A og 39B, 5000 Odense C By- og Kulturforvaltningen Odense Projektudviklingsselskab A/S Fynsvej 9 5500 Middelfart Erhverv og Bæredygtighed Landbrug og Natur Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk

Læs mere

Genanvendelse af overskudsjord. ENVINA 30. september 2015. Markedschef Søren Helt Jessen

Genanvendelse af overskudsjord. ENVINA 30. september 2015. Markedschef Søren Helt Jessen Genanvendelse af overskudsjord ENVINA 30. september 2015 Markedschef Søren Helt Jessen Genanvendelse af overskudsjord Dagsorden -Lovgivning - Hvad er vigtigt ved genanvendelse af jorden? - Hvad skal der

Læs mere

Byudvikling på forurenede grunde - Byudvikling i København, Grønttorvet ATV-møde 1. november 2017 Janne Andersen

Byudvikling på forurenede grunde - Byudvikling i København, Grønttorvet ATV-møde 1. november 2017 Janne Andersen Byudvikling på forurenede grunde - Byudvikling i København, Grønttorvet ATV-møde 1. november 2017 Janne Andersen Byudvikling for Grønttorvet Et tidligere erhvervsområde, der ændres fra dette - til et boligområde

Læs mere

Høringssvar til udkast til Vejledning om Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke.

Høringssvar til udkast til Vejledning om Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke. Miljøstyrelsen Dok.nr: 47091 v1 Ref.: PB/PB E-mail: pb@frinet.dk 2. september 2009 Mailet til Leni Juul Nielsen på lejni@mst.dk samt mst@mst.dk Høringssvar til udkast til Vejledning om Undersøgelse og

Læs mere

Oprensning af Redmolen

Oprensning af Redmolen Møde i ATV Jord og Grundvand Oprensning af Redmolen Byudvikling på forurenede grunde Af Christina Lindskov, EKJ Rådgivende Ingeniører A/S Disposition Lidt om lokalitet Lidt om projekt Lidt mere om myndighedsprocessen,

Læs mere

6. Håndtering af jorden i praksis

6. Håndtering af jorden i praksis 6. Håndtering af jorden i praksis 6.1 Sortering Allerede ved opgravning af forurenet jord, og om muligt inden, i forbindelse med undersøgelser, bør jorden sorteres med henblik på genanvendelse. Det er

Læs mere

Hastværk er lastværk!

Hastværk er lastværk! Hastværk er lastværk! Af: Claus Gammelmark Therkildsen, DMR Geoteknik Dansk Geoteknisk Forening - møde 4-23. marts 2006 Dansk Geoteknisk Forening - møde nr. 4-23. marts 2006 Dias nr. 1 Hvem er DMR Geoteknik?

Læs mere

Kommunen har PLIGT til at meddele påbud til forurener

Kommunen har PLIGT til at meddele påbud til forurener Indledende teknisk vurdering af en jord-forureningssag. skal vi afslutte sagen eller forsætte med påbud? Jævnfør jordforureningsloven: Kommunen har PLIGT til at meddele påbud til forurener 21/05/2013 PRESENTATION

Læs mere

SMEDEFABRIKKEN ApS P. Holm ApS Vesterbrogade 124 B 1620 København V 18. maj 2015

SMEDEFABRIKKEN ApS P. Holm ApS Vesterbrogade 124 B 1620 København V 18. maj 2015 k Miljøafdelingen Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 25 E-mail: miljo@gladsaxe.dk SMEDEFABRIKKEN ApS P. Holm ApS Vesterbrogade 124 B 1620 København V 18. maj 2015 8 tilladelse

Læs mere

Udført/kontrol: PSJ/LTJ Nr.: 2 Dato: Rev.:

Udført/kontrol: PSJ/LTJ Nr.: 2 Dato: Rev.: NOTAT Sagsnavn: E300X Åmarksvej bro nr. 17614 Sag nr.: 14-0134 Emne: Ansøgning om tilladelse til midlertidigt jorddepoter Udført/kontrol: PSJ/LTJ Nr.: 2 Dato: 2017-11-07 Rev.: 2018-01-25 Ansøgning om 19

Læs mere

Anvendelse af Soil mixing

Anvendelse af Soil mixing Anvendelse af Soil mixing - ud fra regionens myndigheds/bygherre perspektiv - Anna Toft 1 Hvorfor udvikling soil mixing Regionens grundvand sikres 80 % drikkevand sikres inden 2025 s udviklingsstrategi

Læs mere

Eksport af danske ydelser indenfor forurenet jord og grundvand Georgian Railway, Tbilisi by pass project. Land contamination study.

Eksport af danske ydelser indenfor forurenet jord og grundvand Georgian Railway, Tbilisi by pass project. Land contamination study. Georgian Railway, Tbilisi by pass project. Land contamination study. Forureningsundersøgelser på stort aktivt jernbaneområde i Tbilisi by i Georgien. Området skal byudvikles i perioden 2012-2026. Jarl

Læs mere

Miljøstyrelsens vejledning 2/2009 - administrative og tekniske aspekter

Miljøstyrelsens vejledning 2/2009 - administrative og tekniske aspekter Miljøstyrelsens vejledning 2/2009 - administrative og tekniske aspekter Lene Juul Nielsen og Ole Kiilerich, Miljøstyrelsen ATV VINTERMØDE Fagsession om villaolietanke Vingstedcentret 10. marts 2010 Baggrund

Læs mere

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP Dato 08.04.2008 Sagens problematik hvad drejer det sig om (faktum) Påbud om undersøgelser af forureningens

Læs mere

B rande omfart s ve j

B rande omfart s ve j B rande omfart s ve j Af Niels Jørgen La r s e n, Ve j d i re k to ra te t I forbindelse med pro j e k te ring og anlæg af Brande omfart s ve j er der udført undersøgelser af et område med fo ru renet

Læs mere

Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank

Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank Fredensborg Kommune v. Susanne Prior Drønen ATV vintermøde, Vingsted 2012 Villaejer i Humlebæk kontakter Fredensborg

Læs mere

REGNVANDSLEDNING VED GØDVAD BÆK, SILKEBORG

REGNVANDSLEDNING VED GØDVAD BÆK, SILKEBORG MARTS 2012 VEJDIREKTORATET REGNVANDSLEDNING VED GØDVAD BÆK, SILKEBORG GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT RAPPORT NR. 1 REGNVANDSLEDNING VED GØDVAD BÆK, SILKEBORG 3 INDHOLD 1 Undersøgelsens formål 5 2 Mark-

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 2

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 2 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 2 Nordre Havnekaj, 5300 Kerteminde Dato: 21. marts 2019 DMR-sagsnr.: 2017-1484 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

Rekvirent: Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Industri Dato: 16. oktober 2012 DMR-sagsnr.: 2012-0691. Dansk Miljørådgivning A/S

Rekvirent: Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Industri Dato: 16. oktober 2012 DMR-sagsnr.: 2012-0691. Dansk Miljørådgivning A/S METANGASUNDERSØGELSE Storegade 48-50, 6040 Lunderskov Rekvirent: Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Industri Dato: 16. oktober 2012 DMR-sagsnr.: 2012-0691 Din rådgiver gør en forskel Vejlevej

Læs mere

Byudvikling på forurenede grunde - Byudvikling i København, Nordhavn ATV-møde 1. november 2017 Pia Thomsen

Byudvikling på forurenede grunde - Byudvikling i København, Nordhavn ATV-møde 1. november 2017 Pia Thomsen Byudvikling på forurenede grunde - Byudvikling i København, Nordhavn ATV-møde 1. november 2017 Pia Thomsen Grønttorvet >

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

HVORDAN STILLES PRÆCISE MÅLSÆTNINGER FOR AFVÆRGEFORANSTALTNINGER - OG HVAD KAN MAN EGENTLIG OPNÅ?

HVORDAN STILLES PRÆCISE MÅLSÆTNINGER FOR AFVÆRGEFORANSTALTNINGER - OG HVAD KAN MAN EGENTLIG OPNÅ? HVORDAN STILLES PRÆCISE MÅLSÆTNINGER FOR AFVÆRGEFORANSTALTNINGER - OG HVAD KAN MAN EGENTLIG OPNÅ? Afdelingsleder, hydrogeolog Tom Heron NIRAS ATV MØDE VALG AF AFVÆRGEMETODER HVORDAN FINDES DEN TEKNISK,

Læs mere

PARKERINGSKÆLDER UNDER TORVET SILKEBORG

PARKERINGSKÆLDER UNDER TORVET SILKEBORG FEBRUAR 2012 SILKEBORG KOMMUNE PARKERINGSKÆLDER UNDER TORVET SILKEBORG GEOTEKNISK RISIKOVURDERING I FORBINDELSE MED MILJØVURDERINGER ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45

Læs mere

Revideret notat om ansvarsbegrænsning januar 2010

Revideret notat om ansvarsbegrænsning januar 2010 N O T A T Revideret notat om ansvarsbegrænsning januar 2010 13-01-2010 Sag.nr.: 07/3736 Dokumentnr. 2048/10 Sagsbehandler Peter Steffen Rank Tel. Email: NOTATETS INDHOLD Dette notat belyser mulighederne

Læs mere

Udkast til REGULATIV FOR JORD. Generel del. Gældende fra d. xxxxxx

Udkast til REGULATIV FOR JORD. Generel del. Gældende fra d. xxxxxx Udkast til REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. xxxxxx Generel del 1 Formål Formålet med dette regulativ er: At fastsætte regler om kommunale ordninger for jord, der er affald At sikre, at jord bortskaffes

Læs mere

2. Jorden, der kan mellemdeponeres, må ikke ved lugt eller visuelt være forurenet.

2. Jorden, der kan mellemdeponeres, må ikke ved lugt eller visuelt være forurenet. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse By og Havn I/S Nordre Toldbod 7 1013 København 31-03-2014 Sagsnr. 2014-0064211 Dokumentnr. 2014-0064211-1 IKO/JAN Tilladelse

Læs mere

2 Udførte undersøgelser og afværger

2 Udførte undersøgelser og afværger MEMO TITEL DATO 30. august 2016 TIL KOPI FRA PROJEKTNR ScandiaParken - Beskrivelse af miljøforhold Constructa A/S, Lars Hansen Profilsystemer A/S, Steen Jørgensen COWI, Anders Pørksen A065369 ADRESSE COWI

Læs mere

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Region Hovedstaden Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Jeg vil undersøge og oprense forurening på min grund hvad gør jeg? Først skal du gøre dig klart, hvorfor du vil undersøge

Læs mere

4. Jorden, som lægges op i miler, skal analyseres med 1 prøve pr. 30 ton. Milerne må være max. 5 meter brede og 2,5 meter høje.

4. Jorden, som lægges op i miler, skal analyseres med 1 prøve pr. 30 ton. Milerne må være max. 5 meter brede og 2,5 meter høje. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Jord og affald A. Enggaard A/S Egsagervej 16 8230 Åbyhøj Sendt til: Nicolaj.b@enggaard.dk 22-11-2016 Sagsnr. 2016-0389198 Dokumentnr. 2016-0389198-3 Tilladelse

Læs mere

Omlægning af Stenløse Å. Underføring under Frederikssundsvej. Tekniske forhold NOVAFOS

Omlægning af Stenløse Å. Underføring under Frederikssundsvej. Tekniske forhold NOVAFOS Omlægning af Stenløse Å Underføring under Frederikssundsvej. Tekniske forhold NOVAFOS 31. AUGUST 2018 Indhold 1 Indledning 3 2 Stedlige forhold og fremtidigt forløb af vandløb 3 2.1 Fremtidigt forløb af

Læs mere

KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6

KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6 Region Syddanmark Marts 211 KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6 INDLEDNING OG BAGGRUND Dette notat beskriver resultaterne af undersøgelser af grube 3-6 i Kærgård Plantage. Undersøgelserne er udført

Læs mere

Sags navn: Sags nr.: 180308 E1 Køge N Næstved Udskiftning af 4 vejbærende broer, E1 Side 1 af 9

Sags navn: Sags nr.: 180308 E1 Køge N Næstved Udskiftning af 4 vejbærende broer, E1 Side 1 af 9 Udskiftning af 4 vejbærende broer, E1 Side 1 af 9 1. Formål Formålet med nærværende jordhåndteringsplan er at få godkendt jordhåndteringsplanen således at opgravet materialer kan mellemdeponeres for genindbygning

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort JORDBUNDSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUS TOFTLUND, RYTTERVÆNGET 26 GEOTEKNISK

Læs mere

Til dig der vil rense op eller bygge på en forurenet boliggrund

Til dig der vil rense op eller bygge på en forurenet boliggrund Information Til dig der vil rense op eller bygge på en forurenet boliggrund www.regionsyddanmark.dk/miljoe-raastoffer 1 Jeg vil undersøge og oprense forurening på min boliggrund hvad gør jeg? Først skal

Læs mere

FORSLAG til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering ved kommunalt grundsalg

FORSLAG til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering ved kommunalt grundsalg FORSLAG til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering ved kommunalt grundsalg Vurdering Baggrunden for nærværende forslag til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering

Læs mere

En kommunal synsvinkel på jordbørs - og genanvendelse af jord

En kommunal synsvinkel på jordbørs - og genanvendelse af jord ATV Projekter med forurenet jord 8. maj 2013 En kommunal synsvinkel på jordbørs - og genanvendelse af jord Claus Frydenlund, akademiingeniør Gladsaxe Kommunes Miljøafdeling Gladsaxe Kommune er som udgangspunkt

Læs mere

JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING VED KNULLEN 8, HØJBY, ODENSE

JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING VED KNULLEN 8, HØJBY, ODENSE Notat NIRAS A/S Buchwaldsgade,. sal DK000 Odense C Region Syddanmark JORD OG GRUNDVANDSFORURENING VED KNULLEN 8, HØJBY, ODENSE Telefon 6 8 Fax 6 48 Email niras@niras.dk CVRnr. 98 Tilsluttet F.R.I 6. marts

Læs mere

Afrapportering af jordhåndteringsplan Solrød Kommune, Strækning 7 og 8 i TP40

Afrapportering af jordhåndteringsplan Solrød Kommune, Strækning 7 og 8 i TP40 Afrapportering af jordhåndteringsplan Solrød Kommune, Strækning 7 og 8 i TP40 Godkendt dato: Godkendt af: 08. april 2019 Lars Bennedsen Senest revideret dato: Senest revideret af: Kvalitetssikret af: 08.

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder Udkast 17.1.2014 Silkeborg Kommune Region Midtjylland INDLEDNING: Formål: Formålet med udarbejdelse af retningslinjerne for håndtering

Læs mere

ISTD (In Situ Thermal Desorption) Oprensning af olieforurening i moræneler med gastermisk metode ATV VINTERMØDE 6. MARTS 2019

ISTD (In Situ Thermal Desorption) Oprensning af olieforurening i moræneler med gastermisk metode ATV VINTERMØDE 6. MARTS 2019 ISTD (In Situ Thermal Desorption) Oprensning af olieforurening i moræneler med gastermisk metode ATV VINTERMØDE 6. MARTS 2019 JESPER BRUHN NIELSEN NIRAS Baggrund - sagsforløb Olieskade anmeldt dec. 2006

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 566 Offentligt

Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 566 Offentligt Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 566 Offentligt Udkast MINISTEREN Folketingets Trafikudvalg Christiansborg 1240 København K Dato 25. marts 2009 Dok.id J. nr. 004-U18-920 Frederiksholms Kanal

Læs mere

VIGTIG VIDEN OM JORDBUNDSPRØVER. Vejledning til grundejere og rådgivere

VIGTIG VIDEN OM JORDBUNDSPRØVER. Vejledning til grundejere og rådgivere VIGTIG VIDEN OM JORDBUNDSPRØVER Vejledning til grundejere og rådgivere INDHOLD Hvorfor bør man supplere med flere undersøgelser end kommunens?... 4 Hvornår har jeg mulighed for ekstra refusion?... 4 Hvor

Læs mere

Bilag 1. Region Sjælland Allèen 15 4180 Sorø. Beskrivelse af forsikringsomfang & dækninger

Bilag 1. Region Sjælland Allèen 15 4180 Sorø. Beskrivelse af forsikringsomfang & dækninger Bilag 1 Region Sjælland Allèen 15 4180 Sorø Beskrivelse af forsikringsomfang & dækninger 1 Forsikringstager: Sikrede: Risk Management møder: Entreprisen og arbejdspladsen Region Sjælland Alléen 15 4180

Læs mere

Administrationsgrundlag for jordforurening og genanvendelse af forurenet jord

Administrationsgrundlag for jordforurening og genanvendelse af forurenet jord Godkendt i Udvalget for Klima og Miljø 22. februar 2011 Administrationsgrundlag for jordforurening og genanvendelse af forurenet jord 1 INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 2 2 LOVGRUNDLAG... 2 3 MYNDIGHEDENS

Læs mere

, -' ' *. # 0 % 0.&2,

, -' ' *. # 0 % 0.&2, Regulativ for jord Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 ! "!##$ %!$&'& (!&& ) *&+&, -' ' *. # /# 01$,...5 0 % 0.&2, 1 Regulativet har til formål at: - Inddrage og undtage områder fra områdeklassificeringen

Læs mere

MUSICON, BASGANGEN MV. INDHOLD BILAG. 1 Indledning 2. 2 Projektets omfang 2. 3 Geologi og grundvand 2. 4 Forklassifikation 3

MUSICON, BASGANGEN MV. INDHOLD BILAG. 1 Indledning 2. 2 Projektets omfang 2. 3 Geologi og grundvand 2. 4 Forklassifikation 3 ROSKILDE KOMMUNE, VEJE OG GRØNNE OMRÅDER SAMT ROSKILDE FORSYNING MUSICON, BASGANGEN MV. JORDHÅNDTERINGSPLAN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

UDKAST - Påbud om yderligere undersøgelser af jordforurening ved tidligere stander på Erhvervsvej 1, 2600 Glostrup

UDKAST - Påbud om yderligere undersøgelser af jordforurening ved tidligere stander på Erhvervsvej 1, 2600 Glostrup Keolis Bus A/S Naverland 20 2600 Glostrup Center for Miljø og Teknik Rådhusparken 2 2600 Glostrup www.glostrup.dk miljo.teknik@glostrup.dk Tlf: 4323 6365 UDKAST - Påbud om yderligere undersøgelser af jordforurening

Læs mere

INSTRUKTION UNDERSØGELSE AF FORURENET JORD PÅ VEJAREALER

INSTRUKTION UNDERSØGELSE AF FORURENET JORD PÅ VEJAREALER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON December 2013 13/19372-1 Agnete Jørgensen agjo@vd.dk 72442411 INSTRUKTION UNDERSØGELSE AF FORURENET JORD PÅ VEJAREALER 1. FORMÅL Denne instruktion anvendes for

Læs mere

Statistisk 3-D ber egning af sandsynligheden for at finde en jordforurening

Statistisk 3-D ber egning af sandsynligheden for at finde en jordforurening M iljøpr ojekt nr. 449 1999 Statistisk 3-D ber egning af sandsynligheden for at finde en jordforurening Lektor, cand.scient., lic.tech. Helle Holst IMM, Institut for Matematisk Modellering DTU, Danmarks

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 2

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 2 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 2 Kunstgræsbane 1, Bankparken, 6270 Tønder Dato: 17. januar 2017 DMR-sagsnr.: 2017-0058 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11

Læs mere

Gulve kan uden sætningsgener udføres som terrændæk efter afrømning til bæredygtige aflejringer, ved boringen ned til det angivne afrømningsniveau.

Gulve kan uden sætningsgener udføres som terrændæk efter afrømning til bæredygtige aflejringer, ved boringen ned til det angivne afrømningsniveau. Århus. Kolt. Kildeagervænget 162. Lokalplan 831 Boring nr. : 162 Overside bæredygtige lag, kote : 73,7 Dybde til overside bæredygtige lag, m : 0,4 Regningsmæssig bæreevne, kn/m 2 : 250 Afrømningsniveau

Læs mere

OVERFØRING LUNDEGÅRDSVEJ

OVERFØRING LUNDEGÅRDSVEJ Vejdirektoratet August 2016 OVERFØRING LUNDEGÅRDSVEJ Geo- og miljøteknisk rapport PROJEKT Geo- og miljøteknisk rapport Vejdirektoratet Projekt nr. 225618 Version 1 Udarbejdet af TSC/TBJ Kontrolleret af

Læs mere

Omfattende forureningsundersøgelse

Omfattende forureningsundersøgelse Omfattende forureningsundersøgelse Kirkebjerg Allé 4-6, 2600 Glostrup Matr. nr. 8 az og 8 aæ, Glostrup By, Glostrup Udført af: DMR Rådgivende Ingeniørfirma Dansk Miljørådgivning A/S For: Glostrup Kommune

Læs mere

BYGHERREVEJLEDNING - BYGGEMODNINGER

BYGHERREVEJLEDNING - BYGGEMODNINGER BYGHERREVEJLEDNING - BYGGEMODNINGER INDLEDNING Denne vejledning er tænkt som en hjælp for bygherre og dennes rådgiver i byggemodningsprojekter. Den beskriver proceduren og hvem, der forestår de enkelte

Læs mere

Grontmij Pavement Consultants

Grontmij Pavement Consultants Bruger-seminar 19. september 2013 1 Grontmij Pavement Consultants Poul-Erik Jakobsen I og let faldlod Det er det her, vi gerne vil have. En dejlig jævn vej. 2 Fordi den er sikker, komfortabel, støjsvag.

Læs mere

din grund for jordforurening

din grund for jordforurening mne Dato Evt. afdeling Afsendervirksomhed Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Overskrift evt. 2. linje 3. linje Region Hovedstaden undersøger Husk - Indsæt korrekt afsendermærke din grund

Læs mere

BYGHERREVEJLEDNING - BYGGEMODNINGER

BYGHERREVEJLEDNING - BYGGEMODNINGER BYGHERREVEJLEDNING - BYGGEMODNINGER INDLEDNING Denne vejledning er tænkt som en hjælp for bygherre og dennes rådgiver i byggemodningsprojekter. Den beskriver proceduren og hvem, der forestår de enkelte

Læs mere

Notat. Værløse Kommune FLYVESTATION VÆRLØSE. Forureningsforhold på Flyvestation Værløse. 21. august 2006

Notat. Værløse Kommune FLYVESTATION VÆRLØSE. Forureningsforhold på Flyvestation Værløse. 21. august 2006 Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Sortemosevej 2 DK-450 Allerød Værløse Kommune FLYVESTATION VÆRLØSE Telefon 4810 4200 Fax 4810 400 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 7295728 Tilsluttet F.R.I

Læs mere

Grindsted. Kornelparken Udstykning af grunde Vurdering af ekstraomkostninger til fundering

Grindsted. Kornelparken Udstykning af grunde Vurdering af ekstraomkostninger til fundering Grindsted. Kornelparken 190-206 Udstykning af grunde Vurdering af ekstraomkostninger til fundering Geo projekt nr. 201635 Rapport 2, 2017-09-26 Sammenfatning Aalborg Kommune påtænker at sælge 9 grunde

Læs mere

Information. Rettigheder

Information. Rettigheder Information Rettigheder - til ejere af forurenede grunde Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen Miljøkontrollen Kortlægning af jordforurening Derfor gør vi det Kortlægning I Danmark har der

Læs mere

SPOROMBYGNING AALBORG FREDERIKSHAVN

SPOROMBYGNING AALBORG FREDERIKSHAVN Til Banedanmark Dokumenttype SAB Miljø Dato Januar 2012 SPOROMBYGNING AALBORG FREDERIKSHAVN Rettelser ifm. rettelsesblad 1-4 er markeret med gul farve Rettelser ifm. rettelsesblad 5 er markeret med grøn

Læs mere

Att. Solveig F. Jørgensen, e-post: sofjo@dongenergy.dk 23-10-2014 Sags id.: 14/10213 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik Aagaard Jørgensen

Att. Solveig F. Jørgensen, e-post: sofjo@dongenergy.dk 23-10-2014 Sags id.: 14/10213 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik Aagaard Jørgensen DONG Energy A/S, Skærbækværket Klippehagevej 22, Skærbæk 7000 Fredericia Att. Solveig F. Jørgensen, e-post: sofjo@dongenergy.dk 23-10-2014 Sags id.: 14/10213 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik

Læs mere

Udtagning af Porevandprøver i den Umættede Zone Vurdering af nedsivning til grundvandet

Udtagning af Porevandprøver i den Umættede Zone Vurdering af nedsivning til grundvandet Udtagning af Porevandprøver i den Umættede Zone Vurdering af nedsivning til grundvandet Andreas Houlberg Kristensen DMR A/S Claus Ølund Ejlskov A/S Flemming Hauge Andersen Region Sjælland Per Loll DMR

Læs mere

v/ Cand.scient. Pia Thomsen, Københavns Kommune

v/ Cand.scient. Pia Thomsen, Københavns Kommune Afgørelser i forhold til indeklima Hvordan håndterer kommunerne indeklimarisiko i forhold til 8-ansøgninger og på hvilket grundlag stilles eventuelle krav? v/ Cand.scient. Pia Thomsen, Københavns Kommune

Læs mere

Tilladelsen gælder et år regnet fra i dag. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal [grundejer] søge om tilladelse på ny.

Tilladelsen gælder et år regnet fra i dag. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal [grundejer] søge om tilladelse på ny. Teknik- og Miljøcenter Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk [Denne tilladelse eller udkast til tilladelse vedlægges et følgebrev, hvor der for udkast angives periode for

Læs mere

Udgangspunktet for Kommunens miljøreguleringen af aktiviteterne på Eternitgrunden har fra byggeriaktiviteterne blev igangsat været,

Udgangspunktet for Kommunens miljøreguleringen af aktiviteterne på Eternitgrunden har fra byggeriaktiviteterne blev igangsat været, Miljøregulering af aktiviteterne på Eternitgrunden Udgangspunktet for Kommunens miljøreguleringen af aktiviteterne på Eternitgrunden har fra byggeriaktiviteterne blev igangsat været, 1) at der er en risiko

Læs mere

Tilladelsen meddeles til Banekonsortiet I/S, Jegstrupvej 80, 8361 Hasselager, og tidsbegrænses til og med udgangen af oktober 2009.

Tilladelsen meddeles til Banekonsortiet I/S, Jegstrupvej 80, 8361 Hasselager, og tidsbegrænses til og med udgangen af oktober 2009. Banekonsortiet I/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager Byggeri og miljø Nørregade 4, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@faaborgmidtfyn.dk www.faaborgmidtfyn.dk Tilladelse til etablering af midlertidig

Læs mere

Frandsen Entreprenør A/S Industrivej Juelsminde.

Frandsen Entreprenør A/S Industrivej Juelsminde. Regionshuset Horsens Frandsen Entreprenør A/S Industrivej 26 7130 Juelsminde Miljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 7841 1999 www.jordforurening.rm.dk e-mail: of@frandsen-as.dk Dispensation

Læs mere

Topdanmark Forsikring/Oliebranchens Miljøpulje OM-SAG 3450-80-1660: KIRKELTEVEJ 55, ALLERØD Opdatering af økonomi på afværgeløsninger

Topdanmark Forsikring/Oliebranchens Miljøpulje OM-SAG 3450-80-1660: KIRKELTEVEJ 55, ALLERØD Opdatering af økonomi på afværgeløsninger Notat Topdanmark Forsikring/Oliebranchens Miljøpulje OM-SAG 3450-80-1660: KIRKELTEVEJ 55, ALLERØD Opdatering af økonomi på afværgeløsninger 2. december 2015 Projekt nr. 207041 Dokument nr. 1218062709 Version

Læs mere

Bygningsaffald Anbefalinger for håndtering og bortskaffelse

Bygningsaffald Anbefalinger for håndtering og bortskaffelse NOTAT Projekt Bygningsaffald i Øm Projektnummer 3641600178 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring Lejre Kommune Natur & Miljø Bygningsaffald Anbefalinger for håndtering og bortskaffelse Lejre

Læs mere

Tekniske forhold Dansk ledningspakke

Tekniske forhold Dansk ledningspakke Tekniske forhold Dansk ledningspakke 28. Januar 2015 Caroline Hejlesen, Vejdirektoratet Danmark CHHA@vd.dk Ledningspakken består af Vejloven Standardvilkår for ledningsarbejder i og over veje, Vejregler,

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Jernbanevej 10, Hvalsø Dato: 26. november 2013 DMR-sagsnr.: 2013-0818 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06 55

Læs mere

Kanalbyen ved Lillebælt Ansøgning om 8-tilladelse til etablering af xxxxxxxxxx i byggefelt xx

Kanalbyen ved Lillebælt Ansøgning om 8-tilladelse til etablering af xxxxxxxxxx i byggefelt xx Kanalbyen ved Lillebælt Ansøgning om 8-tilladelse til etablering af xxxxxxxxxx i byggefelt xx Dato: 01-03-2018 Revision: 02 Ansvarlig: Ellen V. Olesen Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1 Grundejer...3

Læs mere

Jordstyringsregulativ

Jordstyringsregulativ Jordstyringsregulativ Silkeborg Kommune April 2011 I Generel del 1 Formål m.v. Formålet med dette regulativ er: At fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v., jf.

Læs mere

Bæredygtige jordstrategier - hvad er det og hvor bæredygtige er de egentlig? ATV Vintermøde 2018 JOAN KROGH, MORTEN STØRUP OG CHRISTIAN ERIKSEN, NIRAS

Bæredygtige jordstrategier - hvad er det og hvor bæredygtige er de egentlig? ATV Vintermøde 2018 JOAN KROGH, MORTEN STØRUP OG CHRISTIAN ERIKSEN, NIRAS Bæredygtige jordstrategier - hvad er det og hvor bæredygtige er de egentlig? ATV Vintermøde 2018 JOAN KROGH, MORTEN STØRUP OG CHRISTIAN ERIKSEN, NIRAS Strategisk planlægning Grundlæggende paradigme Målsætningen:

Læs mere

Geoteknisk undersøgelse Sag nr Parameterundersøgelse Smørkildevej 3400 Hillerød. Vi er ikke nærmere bekendt med projektet.

Geoteknisk undersøgelse Sag nr Parameterundersøgelse Smørkildevej 3400 Hillerød. Vi er ikke nærmere bekendt med projektet. DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. Parameterundersøgelse Smørkildevej Hillerød. Formål Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene

Læs mere

Tilladelse til ledningsarbejde efter jordforureningslovens 8 på Hovedvejen 183, 2600 Glostrup

Tilladelse til ledningsarbejde efter jordforureningslovens 8 på Hovedvejen 183, 2600 Glostrup GLOSTRUP KOMMUNE Miljø Center for Miljø og Teknik Daugaard Pedersen A/S Dato: 25-06-2014 Merkurvej 2 6000 Kolding Sagsnr.: 14/9991 Mail: bp@daugaardp.dk Dok. nr.: 11 Ref: Hovedvejen 183, 2600 Glostrup

Læs mere

Hvor meget skal vi undersøge? Mål og rammer for vores undersøgelser. Forbedringsprocesser

Hvor meget skal vi undersøge? Mål og rammer for vores undersøgelser. Forbedringsprocesser Hvor meget skal vi undersøge? Mål og rammer for vores undersøgelser Forbedringsprocesser Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden Oplæg til ATV-MØDE 20. MAJ 2009 Disposition Omfanget

Læs mere

Midlertidig tilslutningstilladelse til tilslutning af oppumpet olieforurenet grundvand fra matr. nr. 595a Skjern Bygrunde, Bækkevangen, 6900 Skjern

Midlertidig tilslutningstilladelse til tilslutning af oppumpet olieforurenet grundvand fra matr. nr. 595a Skjern Bygrunde, Bækkevangen, 6900 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing TH. LYNGE PETERSEN A/S Engtoften 18 6900 Skjern Sagsbehandler Yvonne Grandahl Direkte telefon 99741513 E-post yvonne.grandahl@rksk.dk

Læs mere

Jordhåndteringsplan Solrød Kommune, TP40

Jordhåndteringsplan Solrød Kommune, TP40 Jordhåndteringsplan Solrød Kommune, TP40 Godkendt dato: Godkendt af: 11. juli 2014 Theis Vangsted Senest revideret dato: Senest revideret af: 11. juli 2014 Kasper Anias Møller Jordhåndteringsplan Den nye

Læs mere

Her kan du få mere at vide om jordforurening, kortlægning, nuancering, undersøgelser og oprensninger:

Her kan du få mere at vide om jordforurening, kortlægning, nuancering, undersøgelser og oprensninger: Her kan du få mere at vide om jordforurening, kortlægning, nuancering, undersøgelser og oprensninger: Regionens hjemmeside: www.regionsyddanmark.dk Miljøstyrelsen: www.mst.dk Videncenter for Jordforurening:

Læs mere

Kollund Sand og Grus Aps Gunnar Vestergaard Okkelsvej 21 Kollund 7400 Herning

Kollund Sand og Grus Aps Gunnar Vestergaard Okkelsvej 21 Kollund 7400 Herning Regionshuset Holstebro Kollund Sand og Grus Aps Gunnar Vestergaard Okkelsvej 21 Kollund 7400 Herning Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Afslag på dispensation til

Læs mere

Jordhåndtering ifb. ledningsomlægninger ved Letbanen gennem Glostrup - Miljømæssige krav og anbefalinger Version 2

Jordhåndtering ifb. ledningsomlægninger ved Letbanen gennem Glostrup - Miljømæssige krav og anbefalinger Version 2 Rådhusparken 2 2600 Glostrup Ledningsejere og deres entreprenører www.glostrup.dk miljo.teknik@glostrup.dk Tlf: 4323 6100 Jordhåndtering ifb. ledningsomlægninger ved Letbanen gennem Glostrup - Miljømæssige

Læs mere

Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb

Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb Indholdsfortegnelse Beskrivelse af sagsforløb... 2 Fra idé til forslag... 3 Opstilling af krav... 4 et... 5 n... 6... 7 Januar 2001 Beskrivelse

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Der er på de undersøgte parceller ikke konstateret tegn på forurening med totalkulbrinter, PAH'er eller metaller.

Der er på de undersøgte parceller ikke konstateret tegn på forurening med totalkulbrinter, PAH'er eller metaller. Viby. Onsholtgårdsvej - Villaparceller Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. Rapport, 008--0 Sammenfatning GEO har udført en undersøgelse af funderings- og miljøforholdene med henblik

Læs mere

CONDOR ISLANDS BRYGGE P/S Langelinie Allé København Ø. Sagsnr Dokumentnr

CONDOR ISLANDS BRYGGE P/S Langelinie Allé København Ø. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse CONDOR ISLANDS BRYGGE P/S Langelinie Allé 43 2100 København Ø Att.: Thomas Jacobsen, (tja@pension.dk) 04-05-2017 Sagsnr. 2017-0201655 Dokumentnr.

Læs mere

Nyborg, Sænkning af Storebæltsvej

Nyborg, Sænkning af Storebæltsvej Nyborg, Sænkning af Storebæltsvej Tekst Bygherre: DSB SALG Vejmyndighed: Nyborg Kommune Entreprenør: Per Aarsleff A/S Rådgiver: Carl Bro as Miljø: DGE Anlægsperiode: Juli 2004- juli 2005 Oversigtsbillede

Læs mere

Forslag om renoveringsarbejder mv. EF Aladdin

Forslag om renoveringsarbejder mv. EF Aladdin Generelt om forslaget Forslag om renoveringsarbejder mv. EF Aladdin Nedennævnte forslag er fremkommet efter dialog mellem og undersøgelser gennemført af bestyrelsen og Gaihede. Gaihede, ingeniører & arkitekter,

Læs mere

Kolding Kommune, Rydning af Grønborggrunden

Kolding Kommune, Rydning af Grønborggrunden _~ëåçå=^lp= _óöüéêêéê ÇÖáîÉêÉ= Referat Vedr.: Kolding Kommune, Rydning af Grønborggrunden _~ìåéö êçëîéà=tp=^=== OVMM=eÉääÉêìé= = ïïïkä~ëåçåkçâ= Møde: Bygherremøde nr. 1 Dato: 4. marts 2010 Sted: Kolding

Læs mere

Roskilde kommune Att. Ejendomme og Indkøb Rådhusbuen 1 4000 Roskilde

Roskilde kommune Att. Ejendomme og Indkøb Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Roskilde kommune Att. Ejendomme og Indkøb Rådhusbuen 1 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tilladelse efter 8 i lov om forurenet

Læs mere

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Områdeklassificering... 2 5. Analysefrie delområder...

Læs mere

DET GODE PROJEKT BENSPÆND FRA DEN VIRKELIGE VERDEN

DET GODE PROJEKT BENSPÆND FRA DEN VIRKELIGE VERDEN DET GODE PROJEKT BENSPÆND FRA DEN VIRKELIGE VERDEN Hans Bengtsson Tidligere renseanlæg etableret i 1930 erne og i drift frem til ca. 1980. Åbent flisebelagt fælles overløbsbassin i drift. Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Administrationsgrundlag. for. Vibrationer og grundvandsforhold ved bygge- og anlægsaktiviteter i Køge Kommune

Administrationsgrundlag. for. Vibrationer og grundvandsforhold ved bygge- og anlægsaktiviteter i Køge Kommune Administrationsgrundlag for Vibrationer og grundvandsforhold ved bygge- og anlægsaktiviteter i Køge Kommune Vibrationer 1. Gyldighedsområde Nærværende administrationsgrundlag omfatter alle tilfælde af

Læs mere

Tilladelsen gives efter 19 i miljøbeskyttelsesloven, på følgende vilkår:

Tilladelsen gives efter 19 i miljøbeskyttelsesloven, på følgende vilkår: Returadresse: Køge Kommune, Miljø Torvet 1, 4600 Køge Køge Kyst P/S Havnen 39 4600 Køge Att.: Fleming Lynge (fly@kogekyst.dk) Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Miljø Tilladelse til midlertidigt oplag

Læs mere

Placeringen fremgår af bilag 2 og 3. - Region Sjælland, Alleen 15, 4180 Sorø naturmiljo@regionsjaelland.dk

Placeringen fremgår af bilag 2 og 3. - Region Sjælland, Alleen 15, 4180 Sorø naturmiljo@regionsjaelland.dk Harboes Bryggeri A/S Spegerborgvej 34 4230 Skælskør Att: Søren Malling sendt pr. mail sm@harboes.dk Teknik og Miljø Miljøafdelingen Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk

Læs mere

Håndhævelse af jordforureningssager

Håndhævelse af jordforureningssager Håndhævelse af jordforureningssager ved advokat (H), lic.jur. Mogens Moe ved ATV-kursus Miljøjura for enhver 17. juni 2008 Side 1 1. Hvordan opstår jordforureningssager? 2. Regler om selvanmeldelse. 3.

Læs mere

Omøvej 1. Roskilde Olieforurening Vurdering af projekt for oprensning

Omøvej 1. Roskilde Olieforurening Vurdering af projekt for oprensning Omøvej 1. Roskilde Olieforurening Vurdering af projekt for oprensning Geo projektnr. 200166 Rapport 1, 2016-03-15 Maglebjergvej 1, DK-2800 Kgs. Lyngby Tlf.: +45 4588 4444 geo@geo.dk - www.geo.dk CVR-nr:

Læs mere