TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Carsten Fuhr, Frants Nielsen, Paw Karslund Camilla Schwalbe

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Aftale i forbindelse med 1 årsgennemgang på jordprojekt for Øresundsparken og Kastrup Forstrand Ny kunstgræsbane Ansøgning om deltagelse i studietur til OLAC 201 i Lyon Ekstern refusionsgennemgang på sygedagpengeområdet Godkendelse af afskrivning for aktivitetsbestemt medfinansiering Indfrielse af leasingaftale Puljen til øget livskvalitet hos hjemmehjælpsmodtagere Opgørelse for kontrolenheden for 4. kvartal 2014 samt opsummering Ansøgning fra Cirkus Baldoni om lån af det nordvestlige hjørne ved Englandsvej/Ugandavej Tilladelse til indsamling ved Folketingsvalget Tilskud til juletræsfest på Tårnby Rådhus Frigivelse af midler til udskiftning af materiel LUKKET SAG Efter-videreuddannelse efterår LUKKET SAG Ansættelse af 7 kontorelever pr LUKKET SAG Fratrædelsesaftale - LUKKET SAG Opsigelse af Socialformidler - LUKKET SAG Fornyelse af alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til café Pit Stop - LUKKET SAG Bestyrergodkendelse til Oksen Bodega - LUKKET SAG Konstituering i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen - LUKKET SAG...31 Bilagsoversigt

3 Økonomiudvalget d Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 15/1314 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: Camilla Schwalbe INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, 1. at punktet Konstituering i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen optages som punkt 21 på dagsordenen og 2. at dagsordenen derefter godkendes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 2

4 Økonomiudvalget d Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 15/1314 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: Camilla Schwalbe BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Ingen. 3

5 Økonomiudvalget d Aftale i forbindelse med 1 årsgennemgang på jordprojekt for Øresundsparken og Kastrup Forstrand Åben sag Sagsnr.: 08/9827 Sagsansvarlig: mso.tf Fraværende: Afbud: Camilla Schwalbe RESUMÉ Teknisk Forvaltning har afviklet 1 års gennemgang på jordprojektet i Øresundsparken. I den forbindelse har Teknisk Forvaltning bl.a. konstateret mangler i forbindelse med dræn. På baggrund heraf har Teknisk Forvaltning indgået en aftale med entreprenøren om mangler. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I 2014 blev der udført et landskabsprojekt på henholdsvis Øresundsparken og Kastrup Forstrand efter at 1. fase (jordprojektet) var afleveret den 19.december Til 1. års gennemgang på jordprojektet konstateredes en række mangler på det udførte arbejde. Efter en forhandling mellem Teknisk Forvaltning og entreprenøren aftaltes det, at de udestående mangler blev afregnet ved indbetaling af kr. som kompensation til Tårnby Kommune ØKONOMI På grund af vejrforholdene i efteråret 2014 og mangler ved udførte dræn blev en del af landskabsprojektet ikke udført i 2014, men udskudt til foråret Det omfatter en stor del af græssåningen. I et notat til Bygge- og Ejendomsudvalget blev det tiltrådt, at de resterende arbejder for kr., forår 2015, udføres for driftskontoen Forbedring af beplantning. Teknisk Forvaltning anbefaler derfor, at man tilfører driftskontoen Forbedring af beplantning indbetalingen fra jordentreprenøren på kr. Ultimo 2014 blev der i stedet udført supplerende drænforanstaltninger for den manglende græssåning, som der er orienteret om i notat til Bygge- og Ejendomsudvalget. Der ansøges om indtægtsbevilling og tillægsbevilling på følgende bevillingsniveau: Vejvedligeholdelse m.v Vejvedligeholdelse m.v PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til at Økonomiudvalget, 4

6 Økonomiudvalget d at der meddeles en indtægtsbevilling på kr. 2. at der meddeles og frigives en tillægsbevilling på kr. til Teknisk Forvaltnings konto Forbedring af beplantning /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Notat til Bygge- og Ejendomsudvalg, orientering vedrørende /14 anlæggelse af Kastrup Forstrand og Øresundsparken 2 Åben 1 års gennemgang Øresundsparken 32595/15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 5

7 Økonomiudvalget d Ny kunstgræsbane Åben sag Sagsnr.: 14/30399 Sagsansvarlig: msa.tf Fraværende: Afbud: Camilla Schwalbe RESUMÉ Der er på investeringsoversigten for 2015 afsat 7 mio. kr. til etablering af ny kunstgræsbane i Tårnby Kommune. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet kravspecifikation for en ny kunstgræsbane, som ligger til grund for udarbejdelse af udbudsmaterialet. Boldklubberne er i den forbindelse blevet hørt. Kunstgræsbanen skal primært bruges til sportsgrenen amerikansk fodbold og skal derfor overholde alle gældende krav til udformning af baneareal. Dansk Amerikansk Fodbold Forbund har opstillet et regelsæt, som forudsættes overholdt. Placering Børne- og Kulturforvaltningen har, i samarbejde med Teknisk Forvaltning, udarbejdet forslag til placering af ny kunstgræsbane i Travbaneparken. Banen ønskes placeret i parkens sydvestlige hjørne op mod Travbanehallen, så belysningen kommer til at genere beboerne mod øst (privat boligområde) og mod vest (Plejehjemmet Løjtegårdsvej) mindst muligt. Størrelse og opstregning Banens størrelse er: længde 117,85 m og bredde 76,0 m. I alt 8956 m 2. Dette er banens totale areal inklusive trænerbokse og holdområde samt afstand til tilskuere. Med hensyn til baneopstregning henvises til Dansk Amerikansk Fodbold Forbunds regler. Opstregningen skal være hvid. Der ønskes ikke opstregning til andre sportsgrene, på nær trekantsmarkeringer til fodbold i farven gul, da dette kan have indflydelse på sikkerheden, når der afvikles amerikansk fodbold. Opbygning og mål Banen opbygges som 3.- eller 4. generations kunstgræsbane. Der udgraves til udlægning af stabilgrus. Herpå udlægges en gummipad og oven på den et græstæppe med indlagt sandfyld. Herpå opfyldes med grøn SBR gummigranulat/infill. Græslængden ønskes 50 mm i stedet for de sædvanlige 40 mm, som på en normal fodboldbane. Mål fra eksisterende græsbane genbruges, hvilket betyder, at de skal gaves op og flyttes. Belysning Der påregnes opsætning af tre stk. lysmaster på hver side af banen i en højde på meter. Armaturerne skal kunne levere lux en meter over banens overflade. Hegn Der bliver opsat hegn i en højde af tre meter om hele banen for at mindske risiko for hærværk. 6

8 Økonomiudvalget d For at kunne tilgå banen med de nødvendige vedligeholdelsesmaskiner etableres en dobbeltlåge på fire meter. I hver ende af banen vil der blive etableret mandehuller, så der er mulighed for at komme ud fra banen for at hente vildfarne bolde. Dræn og miljø Der er etableret dræn på de nuværende græsbaner. Det undersøges, hvorvidt eksisterende dræn kan kobles til den nye bane og anvendes til bortledning. Såfremt Miljømyndigheden vurderer, at regnvandet ikke kan ledes direkte i nuværende dræn, undersøges det, hvorvidt der skal etableres nye dræn særskilt til kunstgræsbanen, om der skal etableres separat renseanlæg til bortledning af regnvandet, eller om der kan etableres jordfilter til rensning af regnvandet. Der er ikke taget højde for løsninger omkring rensning af regnvand inden bortledning i det nuværende budget. Udgifter til bortkørsel samt prøvetagning af jord skal indeholdes i projektet. Endvidere vil der fra Miljømyndighedens side blive foretaget en vurdering af, hvorvidt der skal laves en fuld VVM-screening af projektet, eller om man kan nøjes med en delvis screening. Udbud Teknisk Forvaltning vil lade rådgiver projektere den nye Kunstgræsbane samt stå for udarbejdelse af specifikationer, der forudsættes til behandling af Miljømyndigheden. Opgaven udbydes i hovedentreprise. Tidsplan Januar 2015: Kultur- og fritidsudvalget udarbejder kravspecifikation Februar 2015 : Teknisk Forvaltning overtager kravspecifikationen til videre behandling. Behandlinger i politiske udvalg: Økonomiudvalget: frigivelse, udbudsform og stillingtagen til projektets økonomi Kultur- og fritidsudvalget, Bygge- og ejendomsudvalget og Økonomiudvalget: Endelig projekt og økonomi. 2 måneder: Teknisk Forvaltning udarbejder i samarbejde med rådgiver udbudsmateriale, som efterfølgende sendes til miljø-myndighedsbehandling. 3,5 måned: Sideløbende behandles sagen efter miljølovgivningen. Endelig godkendelse og politisk behandling af sagen kan først ske, når sagens rådgiver har udarbejdet forslag til nedsivning/afvandingsplan. Teknisk Forvaltning står for denne del. Miljømyndigheden udarbejder vurdering af, hvorvidt en fuld VVM-screening findes nødvendig. Der afsættes tid til høringsproces i forbindelse med etablering af kunstgræsbane, hvis dette findes nødvendigt samt politisk behandling af sagen. 1 måned: Udbudsperiode og licitation. 7

9 Økonomiudvalget d uger: Stand still periode og kontrahering. 3-4 måneder: Udførelse, aflevering og ibrugtagning. Forventet udførelsesperiode er 3-4 måneder. Dette medfører, at der enten skal tages en beslutning om, at anlægsfasen skal opstartes senest den 1. september 2015 og derved bliver det nødvendigt at flytte nuværende aktiviteter på området til kommunens øvrige boldbaner eller, at anlægsfasen kan strækkes ind i januar HØRING Det Grønne Råd orienteres. ØKONOMI Der er i anlægsoversigten 2015 afsat 7 mio. kr. til etablering af ny kunstgræsbane. I beløbet er indeholdt jordhåndtering inkl. prøvetagning, etablering af dræn/afvanding af bane, rådgiverhonorar samt anlægsudgifter. Ud fra erfaringstal er der beregnet en overslagspris på anlæg af ny kunstgræsbane på kr. (prisen er uden etablering af afvandingssystem): Anlæg af kunstgræsbane kr ,00 Lysanlæg 250 lux (ønske lux) kr ,00 Hegn kr ,00 Forundersøgelse kr ,00 Skitse+projektforslag kr ,00 Rådgiverhonorar kr ,00 Samlet udgift kr ,00 Hvis tilbuddet (efter udbud) svarer til den anslået pris, bliver der behov for at søge en tillægsbevilling på kr. i I forbindelse med anlæg af ny kunstgræsbane er der foretaget en vurdering af, hvilke yderligere anlægsomkostninger, der vil komme. Der vil være en udgift til indkøb af maskiner og redskaber. Da den nuværende traktor til vedligeholdelse af kommunens kunstgræsbaner i forvejen har en for lille kapacitet, er det nødvendigt at indkøbe en større traktor, så banen kan ryddes for sne og plejes med tilhørende redskaber. Ved indkøb af en større traktor vil det være nødvendigt at opføre et skur, hvor traktoren kan stå låst inde. Det kan løses ved at forhøje taget på materielskuret ved Tårnby Stadion. Endvidere skal der etableres et skur, hvor der kan opbevares granulat, salt og redskaber til vedligehold af banen. Nedenunder er oplistet en estimeret pris på forhøjelse af taget på materielskur ved Tårnby Stadion samt på opførelse af nyt skur i forlængelse af eksisterende skur ved Amagerhallen. Indkøbspris for traktor med tilhørende redskaber Kr ,00 8

10 Økonomiudvalget d Optimering af materielskur Tårnby Stadion Kr ,00 Materielskur ved Amagerhallen kr ,00 Samlede anlægsomkostning kr ,00 Der søges om at disse midler indarbejdes i investeringsoversigten i budget 2016, såfremt kunstgræsbanen skal etableres. Afledte driftsudgifter I forbindelse med anlæg af ny kunstgræsbane vil der opstå afledte driftsudgifter. Herunder er oplistet de øgede udgifter: Udgifter til øget elforbrug Kr ,00 Udgifter til øget vedligehold af bane Kr ,00 Udgifter til øget vedligehold af maskiner og redskaber Kr ,00 Udgift til øget vægtafgift Kr ,00 Samlede øgede driftsudgifter Kr ,00 Der søges om at disse midler indarbejdes i budget 2016, såfremt kunstgræsbanen skal etableres. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, /BGR 1. at der frigives midler til rådgiver, forundersøgelse og skitseforslag til udarbejdelse af udbudsmateriale på kr. 2. at udbudsformen (hovedentreprise) godkendes 3. at der udarbejdes en indstilling til økonomiudvalget, når der er afholdt licitation og de endelige udgifter til anlægget derfor er kendt 4. at der indarbejdes en post på investeringsoversigten for budget 2016 på kr. til nødvendigt anlæg i forbindelse med drift af kunstgræsbanen, såfremt kunstgræsbanen skal etableres 5. at der afsættes de ,00 kr. i driftsmidler fra 2016, såfremt kunstgræsbanen skal etableres BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Kravspecifikation til ny kunstgræsbane i TBP 50954/15 version2.docx(1...docx.docx 2 Åben Oversigt til budgetudvidelse i forbindelse med etablering af ny 51094/15 kunstgræsbane version2.docx 3 Åben Ny kunstgræsbane_kort over Travbaneparken.pdf 56304/15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tilbagesendes forvaltningen. 9

11 Økonomiudvalget d Ansøgning om deltagelse i studietur til OLAC 201 i Lyon Åben sag Sagsnr.: 08/10493 Sagsansvarlig: asa.tf Fraværende: Afbud: Camilla Schwalbe RESUMÉ Vej, Park og Ejendomme, Teknisk Forvaltning har modtaget en invitation til en studietur til OLAC vejbelysningsseminar 2015 i Lyon. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Firma Philips inviterer til vejbelysningsseminar i Lyon på udendørs applikationscenter OLAC. Teknisk Forvaltning vurderer at det er vigtigt at holde sig orienteret om de seneste udviklinger på vej- og parkbelysning og ikke mindst styring heraf. Philips er absolut en af de største spillere indenfor udvikling af nye lyskilder på LED-området og tilpasning af lyskildernes drift til brugernes og borgernes behov. På OLAC vil der være fokus på intelligente styresystemer og nye teknologier inden for vejbelysning. Der er også fokus på reducering af energiforbruget. Den faglige ekskursion vil give mulighed for at høre om andre kommuners investeringer og erfaringer. Forvaltningen anbefaler, at civilingeniør Ala Salem Vej, Park og Ejendomme, tilmeldes. Udgiften til turen beløber sig til ca. kr ,- ekskl. moms. Prisen omfatter fly, transport, hotelophold og forplejning samt seminar og rundvisning i OLAC. ØKONOMI Udgifterne afholdes af Teknisk Forvaltnings konto for bistand til projektering. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1. at Teknisk Forvaltning deltager i studieturen med én medarbejder. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Invitation til OLAC /15 10

12 Økonomiudvalget d BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 11

13 Økonomiudvalget d Ekstern refusionsgennemgang på sygedagpengeområdet Åben sag Sagsnr.: 14/26527 Sagsansvarlig: mif.sf Fraværende: Afbud: Camilla Schwalbe RESUMÉ Kommunalbestyrelsen godkendte den 22. oktober 2014 ekstern gennemgang af sygedagpengeområdet ved konsulentfirmaet Ascendi med henblik på, at indtægtsoptimere hjemtagelse af statsrefusion efter en no cure no pay model. Gennemgangen viste, at sygedagpengeområdet er håndteret i næsten fuldstændig overensstemmelse med refusionsbestemmelserne, således at der i perioden er identificeret et samlet refusionspotentiale på kr., hvoraf Ascendi skal have halvdelen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Forvaltningen indgik en aftale med konsulentfirmaet Ascendi om gennemgang af gamle sager på sygedagpengeområdet efter den såkaldte no cure no pay -model, hvor en eventuel refusionsindtægt skulle deles ligeligt. Udover et muligt økonomisk udbytte ville gennemgangen endvidere skabe klarhed over, om forvaltningen får indhentet korrekt refusion på de pågældende områder og om sagsbehandlingen er korrekt. Projektet forudsatte at Ascendi fik systemadgang til persondata, hvilket skete i fuld overensstemmelse med Tårnby Kommunes ITsikkerhedspolitik og persondatalovens kapitel 11. På baggrund af tidligere erfaringer skønnede Ascendi et refusionspotentiale på samlet set 2,0 mio. kr., men det viste sig på 0,15 mio. kr. Dette vidner om, at kvaliteten i sygedagpengesagerne er meget høj og man får hjemtaget helt korrekt refusion. Samlet set vidner den eksterne gennemgang om et område som administreres fuldstændig i overensstemmelse med lovgivningen på området. Da der, jf. revisionsberetningen 2013, har været en utilstrækkelig kvalitet i ledelsestilsynet på kontanthjælpsområdet mv. og refusionshjemtagningen vedr. særligt dyre enkeltsager på det specialiserede socialområdet er administrativ meget tung, foreslås det, at der laves en tilsvarende no cure no pay aftale med Ascendi om refusionsgennemgang af følgende områder: Kontanthjælp og revalidering Refusion af særligt dyre enkeltsager, 176 i SEL ØKONOMI Efter Ascendis gennemgang er der blevet registeret merrefusion på kr. Af de kr. skal halvdelen af indtægten, kr. overføres til Ascendi. Der er afholdt 115 timer til refusionsopgaven. 12

14 Økonomiudvalget d INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller overfor Økonomiudvalget, at: /kam 1. tage gennemgangen af sygedagpengeområdet til efterretning 2. godkende en ny aftale med Ascendi efter no cure no pay modellen på kontanthjælp, revalidering og særlig dyre enkeltsager efter 176. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Afrapportering på refusionsprojekt - beskæftigelsesområdet - Ascendi.pdf 48995/15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 13

15 Økonomiudvalget d Godkendelse af afskrivning for aktivitetsbestemt medfinansiering 2012 Åben sag Sagsnr.: 15/7240 Sagsansvarlig: nhs.as Fraværende: Afbud: Camilla Schwalbe RESUMÉ Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen har i forbindelse med afstemning ultimo 2014 opgjort, at der er beløb på statuskonti for aktivitetsbestemt medfinansiering, der anbefales afskrevet. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I forbindelse med afstemningen af Forvaltningens statuskonti anbefaler Forvaltningen, at der foretages afskrivning af ikke afstemt konto til udligning af aktivitetsbestemt medfinansiering for Den kommunale medfinansiering blev omlagt i 2012 og der udestår et mindreforbrug, som ikke umiddelbart kan udredes. I henhold til revisorpåtegning er der tale om et samlet mindreforbrug fra regnskabsåret 2012 på ,08. Beløbet er ikke udestående til regionen og det indstilles at beløbet afskrives. ØKONOMI Medfinansiering sundhed vedr , Færdigbehandlede Skt.Hans , Difference medfinansiering juni , Refundering af overført medfin.sundhed 1.871, Medfinansiering november , Medfinansiering november , Diff afklares af Sundhedscentret i 3. kvartal 723,00 Samlet beløb til afskrivning ,80 INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen anbefaler overfor Økonomiudvalget, 1. at beløbet på ,08 kr. afskrives på statuskonto at beløbet tilføres kommunekassen.. /kam BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 14

16 Økonomiudvalget d Indfrielse af leasingaftale Åben sag Sagsnr.: 15/5766 Sagsansvarlig: sxa.sf Fraværende: Afbud: Camilla Schwalbe RESUMÉ Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen ønsker at opsige aftale med Kommuneleasing i forhold til en leaset tandlægestol. Da stolen skal tilbagekøbes fra Kommuneleasing, er der indgået en aftale med Dragør Kommune om, at de køber stolen af Tårnby Kommune. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I forbindelse med sammenlægningen af kommunens tandlægeklinikker er der blevet en tandlægestol tilovers, da den ikke passede ind i etableringen af den nye fælles klinik. Stolen har været leaset gennem Kommuneleasing, og forvaltningen ønsker at opsige leasingaftalen. Da stolen skal tilbagekøbes er der indgået en aftale med Dragør Kommune om, at de køber stolen til tilbagekøbsprisen af Tårnby Kommune. Aftalen med Kommuneleasing kan opsiges pr. 15. april For at mindske udgifterne til stolen mest muligt har Dragør Kommune overtaget stolen før jul. Dragør Kommune skal derfor betale frigivelsesbeløbet fra den dato, de har overtaget stolen. ØKONOMI Tårnby Kommune skal betale ,76 kr. til Kommuneleasing for indfrielse af tandlægestol 15/ Dragør Kommune betaler ,57 kr. til Tårnby Kommune for overtagelse af stolen. Beløbet fra Dragør Kommune dækker indfrielsesbeløb til Kommuneleasing samt den udgift Tårnby Kommune har haft til stolen fra Dragør kommunes overtagelse 25/ til fritstilling fra Kommuneleasing. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstillinger til Økonomiudvalget, 1) at, godkende indfrielsen af tandlægestolen fra Kommuneleasing 2) at, Dragør Kommune køber stolen af Tårnby Kommune. /kam BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 15

17 Økonomiudvalget d Puljen til øget livskvalitet hos hjemmehjælpsmodtagere Åben sag Sagsnr.: 15/2702 Sagsansvarlig: eje.sf Fraværende: Afbud: Camilla Schwalbe RESUMÉ I forbindelse med finanslov 2015 blev der afsat en pulje på 75 mio. kr. i år og 150 mio. kr. årligt fra 2016 og frem, til at styrke livskvaliteten for de svageste hjemmehjælpsmodtagere. For Tårnby Kommune svarer det til kr i 2015, og kr i 2016 og frem. Puljen skal søges en gang for den samlede periode med en ansøgningsfrist d. 18. februar Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen har derfor fremsendt ansøgning med forbehold for udvalgsbeslutningen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Det fremgår af finansloven, at hensigten med puljen er, at sikre at de svageste hjemmehjælpsmodtagere får tilbudt mindst en halv times ekstra tid til hjemmehjælp om ugen, som borgeren selv kan råde over. Tiden kan bruges til selvvalgte aktiviteter, eller samles sammen til aktiviteter af længere varighed. Målgruppen er, jf. vejledningen til puljen, de svageste ældre, som modtager personlig pleje og praktisk hjælp. Forvaltningen foreslår, at der i Tårnby Kommune fokuseres på de ældre, som er særligt ensomme og med begrænset socialt netværk eller pårørende, og som ikke på eget initiativ deltager i sociale aktiviteter. De tildelte midler vil give mulighed for at ca. 100 borgere årligt vil kunne få glæde af denne ordning. Borgere i målgruppen vil blive identificeret med udgangspunkt i træk i omsorgssystemet, samt i dialog med leverandørerne af hjemmehjælp. Der vil blive foretaget en konkret og individuel vurdering af modtagere, for at sikre at midlerne målrettes de ældre med størst behov for hjælp til sociale aktiviteter, som kan øge livskvaliteten, og som de af forskellige årsager ikke selv har mulighed for at igangsætte. Der afsættes en halv times ekstra hjælp pr. uge til de borgere, som visiteres til ydelsen. Forvaltningen anbefaler, at hjælpen maksimalt kan puljes til tre sammenhængende timer. Der indstilles til, at hjælpen som udgangspunkt ydes på hverdage mellem kl Aktiviteten aftales med den faste hjælper en uge i forvejen. Ydelsen kan f.eks. bruges til sociale eller praktiske aktiviteter som ledsagelse til aktiviteter i pensionisthuse, hjælp til madlavning, gåture eller andre aktiviteter, som pågældende selv definerer sammen med hjælperen. I hjælpen vil ikke kunne indgå opgaver, som ligger udenfor sundheds- og omsorgspersonalets normale fagområder f.eks. håndværksmæssige opgaver eller lignende. 16

18 Økonomiudvalget d Puljemidlerne udmøntes til kommunerne som en samlet pulje for 2015 og 2016, og foretages primo 2015 på baggrund af én ansøgning fra kommunerne. Fra 2017 og frem overgår midlerne til kommunernes bloktilskud. HØRING Seniorråd LOVGRUNDLAG Lov om social service ØKONOMI Budget for 2015 er kr Budget for 2016 og frem er kr Puljemidlerne udmøntes til kommunerne som en samlet pulje for 2015 og 2016, og foretages primo 2015 på baggrund af én ansøgning fra kommunerne. Fra 2017 og frem overgår midlerne til kommunernes bloktilskud. Puljemidlerne placeres på funktion INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen anbefaler at Sundheds- og Omsorgsudvalget overfor Økonomiudvalget indstiller: 1. At godkende ansøgning til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold om puljemidler til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere Klippekortmodellen. 2. At godkende målgruppen for ordningen som ældre, der modtager hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp, og som er særligt ensomme, med begrænset socialt netværk og pårørende, og som ikke på eget initiativ deltager i sociale aktiviteter. 3. At godkende at hjælpen aftales mellem borgeren og den faste hjælper senest 1 uge før. 4. At godkende at hjælpen maksimalt kan puljes til 3 sammenhængende timer. 5. At godkende at hjælpen som udgangspunkt ydes på hverdage mellem kl /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgning om puljemidler.pdf 39987/15 2 Åben Vejledning Klippekort til de svagestehjemmehjælpsmodtagere.pdf 16657/15 3 Åben Budetoversigt 2015 og /15 4 Åben Høringssvar fra Seniorrådet 56087/15 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Tiltrådt. Høringssvar fra Seniorrådet blev omdelt. Sagen videresendes til Økonomiudvalget. 17

19 Økonomiudvalget d BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 18

20 Økonomiudvalget d Opgørelse for kontrolenheden for 4. kvartal 2014 samt opsummering 2014 Åben sag Sagsnr.: 15/8343 Sagsansvarlig: jgu.of Fraværende: Afbud: Camilla Schwalbe RESUMÉ Vedlagt fremsendes opgørelse for kontrolenheden for 4. kvartal, opsummering af 2014 samt tilbagemelding fra Udbetaling Danmark for Kontrolenheden har for 4. kvartal 2014 udfærdiget opgørelse over sager, hvor borgerne har modtaget sociale ydelser uretmæssigt, eller hvor der er mistanke om, at borgerne har modtaget sociale ydelser uretmæssigt. Kontrolenheden har endvidere udfærdiget en opsummering over alle sagerne for 2014 inkl. opgørelse fra Udbetaling Danmark. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Kontrolenheden har i 4. kvartal 2014 modtaget 55 sager fra henholdsvis borgere, andre afdelinger på Rådhuset, SKAT og Udbetaling Danmark. Henvendelserne er fordelt på nedenstående kategorier: Henvendelser vedr. evt. samliv samtidig med udbetaling af ydelser til enlige forsørgere Modtaget 5 sager Færdiggjort 5 sager med ingen besparelse Registersamkøring fra Udbetaling Danmark Udbetaling Danmark udsender pt. ingen lister med sager om registersamkøring. Henvendelser vedr. dobbelt forsørgelse, hvor borgerne fx har modtaget arbejdsindtægter samtidig med udbetaling af kontanthjælp Modtaget 36 sager Færdiggjort 29 sager med et samlet tilbagebetalingskrav på kr ,23 7 sager er under fortsat behandling 19

21 Økonomiudvalget d Henvendelser vedr. dobbelt forsørgelse, hvor borgeren fx har modtaget arbejdsindtægter samtidig med udbetaling af sygedagpenge Modtaget 8 sager Færdiggjort 7 sager med et samlet tilbagebetalingskrav på kr ,- 1 sag er under fortsat behandling Henvendelser vedr. dobbelt forsørgelse, hvor borgeren fx har modtaget højere arbejdsindtægter end forventet samtidig med udbetaling af flekslønstilskud Modtaget 5 sager Færdiggjort 5 sager med et samlet tilbagebetalingskrav på kr ,64 Henvendelser vedr. udbetaling af uberettiget løntilskud til en arbejdsgiver Modtaget 1 sag Færdiggjort 1 sag med et tilbagebetalingskrav på kr ,22 Der er således for perioden 1. oktober til 31. december 2014 et samlet tilbagebetalingskrav på kr ,09 Derudover er 5 sager fra 3. kvartal 2014 færdigekspederet, og det bevirkede, at 4 sager blev færdiggjort med et tilbagebetalingskrav på kr ,42 og en årlig besparelse på ,- Opsummering for hele 2014 Kontrolenheden har for perioden 1. januar til 31. december 2014 krævet kr ,09 tilbagebetalt og bevirket en årlig besparelse af kr ,- Udbetaling Danmark har for perioden 1. januar til 31. december 2014 krævet kr ,- tilbagebetalt og bevirket en årlig besparelse af kr ,- INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, jse 1. at opgørelsen for 4. kvartal 2014 for kontrolenheden tages til efterretning, og 2. at opsummeringen for kontrolenheden og Udbetaling Danmark for 2014 tages til efterretning. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 20

22 Økonomiudvalget d Ansøgning fra Cirkus Baldoni om lån af det nordvestlige hjørne ved Englandsvej/Ugandavej Åben sag Sagsnr.: 14/29794 Sagsansvarlig: ari.of Fraværende: Afbud: Camilla Schwalbe RESUMÉ Cirkus Baldoni har den fremsendt ansøgning om lån af arealet ved det nordvestlige hjørne af Englandsvej/Ugandavej til afholdelse af cirkusforestillinger den 20. og Der ansøges samtidig om tilladelse til opsætning af plakater i forbindelse med arrangementet. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Ansøgningen været til udtalelse i Teknisk Forvaltning, og man anbefaler udlån af grunden og tilladelse til plakatophængning jfr. gældende betingelser. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler overfor Økonomiudvalget, jse 1. at godkende ansøgningen. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Betingelser for udlån af hjørnet af Englandsvej/Ugandavej til cirkus 67604/15 2 Åben Ansøgning fra Cirkus Baldoni af den /15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 21

23 Økonomiudvalget d Tilladelse til indsamling ved Folketingsvalget 2015 Åben sag Sagsnr.: 14/37485 Sagsansvarlig: cni.of Fraværende: Afbud: Camilla Schwalbe RESUMÉ Red Barnet har den fremsendt ansøgning om tilladelse til indsamling ved kommunens valgsteder, i forbindelse med Folketingsvalget UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Red Barnet er verdens største uafhængige børnerettighedsorganisation. Med udgangspunkt i FN s Børnekonvention giver Red Barnet akut og langsigtet hjælp til udsatte børn i Danmark og verdens fattige lande og taler børnenes sag. Indsamlingen vil foregå ved valgstederne, dog ikke i selve valglokalet. Red Barnet garanterer, at indsamlingen ikke forstyrrer valghandlingen, og at indsamlerne følger de tilforordnedes anvisninger. Det er Kommunalbestyrelsen der afgør, hvorvidt anmodninger om tilladelse til indsamlinger til velgørende formål på valgdagen, skal imødekommes. Kommunalbestyrelsen kan i forbindelse hermed stille betingelser vedrørende indsamlingsbøssernes størrelse og placering m.v. Det må i øvrigt forudsættes, at eventuelle indsamlinger tilrettelægges således, at de ikke på nogen måde kan forstyrre valghandlingen, herunder besværliggøre adgangen til stemmelokalerne. Det bemærkes, at der er tradition for kun at give indsamlingstilladelse til én organisation ved hvert valg. Ved folketingsvalget i 2011 og kommunalvalget i 2013, blev indsamlingstilladelse givet til Red Barnet, idet denne organisation fremsendte ansøgningen først. Ved Europa- Parlamentsvalget i 2014 blev der givet indsamlingstilladelse til SOS Børnebyerne. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, jse 1. at Red Barnet meddeles tilladelse til at foretage indsamling ved kommunens valgsteder i forbindelse med Folketingsvalget BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben - VS: Ansøgning om tilladelse til at samle ind ved Folketingsvalget /15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 22

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere Klippekortmodellen 15.75.01.10

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 3. april 2013 Mødetidspunkt: 10:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 16. maj 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 24. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 9. december 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. august 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:30 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 24. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 17. juni 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. oktober 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 (Puljen genudmeldes

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl.

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat af Handicaprådsmøde

TÅRNBY KOMMUNE. Referat af Handicaprådsmøde TÅRNBY KOMMUNE Referat af Handicaprådsmøde Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: 16.00 Sted: Mødelokale 209 Deltagere: Johnny Fredelund, Camilla Schwalbe, Jan Jakobsen, Lars-Peter Brogaard Nielsen, Lis Noltensmeier,

Læs mere

Støtte fra kommune i.h.t. 18 i lov om social service. Driftsoverenskomst eller -aftale med kommune/region

Støtte fra kommune i.h.t. 18 i lov om social service. Driftsoverenskomst eller -aftale med kommune/region Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Fællesskab og forældreskab på tværs i Hundige Nord Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Skriv navn og e-mail adresse for den tilskudsansvarlige i projektet

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 Ansøgningsfrist

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 11. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Tillægsreferat Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/Rådhuset Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 2. december 2014 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg J.NR.: Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg 6 J.NR.: 18.14.00

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 6. november 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Notat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015

Notat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015 Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015 Status og disponering af ældrepuljen 2015 Baggrund Der er i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til et varigt

Læs mere

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Syddjurs Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 28. august

Læs mere

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Beslutningsprotokol 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Indholdsfortegnelse Side 183. Godkendelse af dagsorden... 380 184. Til orientering... 381 185. Godkendelse af

Læs mere

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015 Side 26 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Fredensborg Kommune Dato for ansøgning 1. november 2011 Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med. 15.16.01.20 Ansøgningsfrist d.15. oktober 2014 kl. 12.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med. 15.16.01.20 Ansøgningsfrist d.15. oktober 2014 kl. 12. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med Den sociale diplomuddannelse Børn og unge og

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 10. september 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. juni 2013 Mødelokale: 213, Mødelokale Medlemmer: Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw Karslund Afbud:

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Hækkerupsvej Hækkerupsvej 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES) - Formand Palle

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål...

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40

Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål... 2 3 Projektets

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60 Ansøgningsfrist d. 23.

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 28. november 2013 Referat Mødeart: Ekstraordinært afdelings- og organisationsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: kl.

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Dagsorden- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 11 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 10. marts 2004 16:00 mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Overførsler fra år 2003 til 2004-budgettet

Læs mere

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Rebild Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 26. september

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Campingpladsen ejes og drives af et ægtepar først i fyrrene, som ikke har anden form for arbejde.

Campingpladsen ejes og drives af et ægtepar først i fyrrene, som ikke har anden form for arbejde. Projektopgave Campingpladsen "Morgenrøde" Budget 20x2 Pladsen, der er på 5,5 ha ligger i Jylland helt ned til Gudenåen. Det er en dejlig velindrettet campingplads med plads til 190 enheder ialt på hele

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Ejendoms- og Arealudvalget

Ejendoms- og Arealudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, By- og Teknikforvaltningen Anders Wolf Andresen, Steen Ørskov, Arne Bech, Ømer Kuscu Bemærkninger:

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. marts 2015 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. marts 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Ansøgning om tilskud til

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 6. maj 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere