UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M"

Transkript

1 B085203M - SK UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 7. december 2010 af Østre Landsrets 16. afdeling (landsdommerne Kaspar Linkis, Jens Kruse Mikkelsen og Katja Høegh). 16. afd. nr. B : Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, besk.) mod 1) Fonden for banktrelleborg (advokat Søren Lundsgaard) 2) Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen) 3) Finanstilsynet (Kammeradvokaten v/advokat Thorbjørn Sofsrud)

2 - 2 - Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Rammen for gruppesøgsmålet... 3 Påstande... 4 Sagsfremstilling... 7 Omdannelsen af sparekassen til bank og børsnoteringen... 7 Likviditet i slutningen af 2007 begyndelsen af Forhandlingerne om fusion med Sydbank den januar Gennemførelsen af tvangsindløsningen og fusionen Vurderingsberetningen Klage til Advokatnævnet Klage til Revisornævnet Forklaringer Karen Frøsig Jens Lundgaard Nielsen Vibeke Toft Müller Lis Tribler Hans Erik Sonn Flemming Holm Thomas Vang Christensen Tonny Rasmussen Pernille Müller Michael Steen Jensen Finn Møller Bo Holse Bent Naur Jan Kondrup Arne Frandsen Preben Hansen Mogens Sandbæk Henrik Bjerre-Nielsen Flemming Nytoft Rasmussen Peter Sylvest Larsen Henrik Priskorn og Mogens Andersen Lars Berg-Nielsen Procedure Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg Fonden for banktrelleborg Sydbank A/S Finanstilsynet Retsgrundlaget Tvangsindløsningsreglen i lov om finansiel virksomhed Aktieselskabslovens regler om egne aktier og tvangsindløsning Landsrettens begrundelse og resultat Tvangsindløsningens lovlighed Mindretalsaktionærernes økonomiske krav Parternes påstande Sagsomkostninger Domskonklusion Bilag

3 - 3 - Indledning Efter et forudgående forløb godkendte Finanstilsynet mandag den 21. januar 2008 kl en beslutning truffet tidligere samme morgen af bestyrelsen for banktrelleborg a/s efter anmodning fra bestyrelsen for Fonden for banktrelleborg, som var hovedaktionær i banken, om at tvangsindløse minoritetsaktionærerne. Samtlige aktier blev solgt til Sydbank A/S, der herved overtog banktrelleborg a/s. Den 27. marts 2008 fusionerede de to banker med Sydbank A/S som det fortsættende selskab. Dette gruppesøgsmål angår lovligheden og gyldigheden af tvangsindløsningen af minoritetsaktionærerne i banktrelleborg a/s samt minoritetsaktionærernes økonomiske krav i denne forbindelse. Gruppesøgsmålet er anlagt den 14. februar 2008 ved retten i Næstved og ved denne rets kendelse af 4. april 2008 henvist til landsretten efter retsplejelovens 226, stk. 1. Rammen for gruppesøgsmålet Rammen for gruppesøgsmålet er fastlagt ved landsrettens kendelse af 21. november 2008 med ændringer foretaget ved retsbøger af 12. maj, 2. juni og 30. juni 2009: 1. Hvem kan deltage i gruppesøgsmålet? Personer (herunder selskaber, boer mv.), der 1. mandag den 21. januar 2008 ved døgnets begyndelse ejede aktier i bank- Trelleborg a/s, 2. senere er blevet tvangsindløst af Fonden for banktrelleborg, 3. ved tilmeldingen eller senest 8 uger efter tilmeldingsfristens udløb fremsender en efter grupperepræsentantens skøn tilfredsstillende dokumentation herfor, og 4. ved tilmeldingen eller ved tilmeldingsfristens udløb er medlemmer af Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg og har betalt indmeldelsesgebyret, kan tilmelde sig gruppesøgsmålet. For personer, der efter retsplejelovens 254 e, stk. 6, opnår tilladelse til tilmelding efter fristens udløb, gælder dog, at fristen for indsendelse af dokumentation, jf. pkt. 3 ovenfor, er 6 uger fra rettens tilladelse, og at den pågældende senest 6 uger efter rettens tilladelse skal være medlem af Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg og have betalt indmeldelsesgebyret.

4 - 4 - Et dødsbo anses også at opfylde betingelserne, hvis afdøde opfyldte en eller flere af betingelserne, og boet opfylder de øvrige. Fonden for banktrelleborg, Sydbank A/S og medlemmer af ledelsen for Fonden for banktrelleborg, banktrelleborg a/s og Sydbank A/S er ikke berettiget til medlemskab af Foreningen af Minoritetsaktionærer i bank- Trelleborg og kan derfor ikke deltage i gruppesøgsmålet. 2. Hvilke krav er omfattet af gruppesøgsmålet? Gruppesøgsmålet omfatter de deltagende gruppemedlemmers krav mod Fonden for banktrelleborg, Sydbank A/S (herunder i Sydbanks egenskab af fortsættende selskab i fusionen med banktrelleborg a/s) og Finanstilsynet støttet på, at den gennemførte tvangsindløsning af de deltagende gruppemedlemmer som minoritetsaktionærer i banktrelleborg a/s har været ulovlig og ugyldig, herunder de deltagende gruppemedlemmers økonomiske krav mod de sagsøgte i anledning af den ulovlige eller ugyldige tvangsindløsning. Gruppesøgsmålet omfatter endvidere (subsidiært) de deltagende gruppemedlemmers krav støttet på, at handelsværdien af aktierne i banktrelleborg a/s har været højere end kr. 93,27 pr. aktie. Endelig omfatter gruppesøgsmålet de deltagende gruppemedlemmers krav på renter af den yderligere betaling på kr. 33,97 pr. aktie, som følger af vurderingsrapporten af 29. august 2008, samt krav på renter af de beløb, der påstås betalt under sagen. Deltagernes økonomiske krav mod de sagsøgte gøres gældende som krav om betaling af et bestemt beløb pr. tvangsindløst aktie, og således at det krævede beløb pr. tvangsindløst aktie vil være det samme for alle deltagere i gruppesøgsmålet uanset hvornår, hvordan og til hvilken kurs, den enkelte deltager har anskaffet de senere tvangsindløste aktier. Påstande Sagsøgeren, Foreningen af Minoritetsaktionærer i bank Trelleborg, (i det følgende Gruppen ) har nedlagt påstand om Principalt: 1.1 Sagsøgte 1, Fonden for banktrelleborg, tilpligtes over for dem, der har tilmeldt sig nærværende gruppesøgsmål, at anerkende, at den i perioden 22. januar til 31. januar 2008 gennemførte tvangsindløsning af minoritetsaktionærernes aktier i banktrelleborg a/s ikke har været berettiget, og at sagsøgte 1 ikke har været berettiget til at overdrage de således indløste aktier til sagsøgte 2.

5 Sagsøgte 2, Sydbank A/S, tilpligtes over for dem, der har tilmeldt sig nærværende gruppesøgsmål, at anerkende, at sagsøgte 1 ikke har været berettiget til at overdrage til sagsøgte 2 de aktier, som sagsøgte 1 i perioden 22. januar til 31. januar 2008 har erhvervet ved tvangsindløsning af minoritetsaktionærernes aktier i banktrelleborg a/s Sagsøgte 3, Finanstilsynet, tilpligtes over for dem, der har tilmeldt sig nærværende gruppesøgsmål, at anerkende, at sagsøgte 3 ikke har været berettiget til i medfør af 144 i lov om finansiel virksomhed at godkende, at sagsøgte 1 gennemførte tvangsindløsning af minoritetsaktionærernes aktier i banktrelleborg a/s Sagsøgte 2 tilpligtes over for dem, der har tilmeldt sig nærværende gruppesøgsmål, at anerkende, at banktrelleborg a/s ikke i januar 2008 har været berettiget til at instruere Værdipapircentralen om at registrere en overgang til sagsøgte 1 af minoritetsaktionærernes aktier i banktrelleborg a/s Sagsøgte 1 og 2 tilpligtes in solidum at betale til dem, der har tilmeldt sig nærværende gruppesøgsmål, 190,70 kr. tillige med renter efter rentelovens rentesats fra 1. februar 2008 til betaling sker for hver aktie á pålydende 20 kr., som sagsøgte 1 har erhvervet fra pågældende gruppemedlem ved tvangsindløsningen, idet dog de sagsøgte 1 og 2 ved betalingen kan fradrage yderligere betalte tvangsindløsningsvederlag 33,97 kr. pr. aktie med rentemæssig valør fra sagsøgte 1's betaling af nævnte beløb. Subsidiært: 2.1. Sagsøgte 1 og 2 tilpligtes over for dem, der har tilmeldt sig nærværende gruppesøgsmål at anerkende, at kursen pr. aktie i banktrelleborg a/s ved sagsøgte 1 s tvangsindløsning af minoritetsaktionærerne skal udgøre 219,50 kr. pr. aktie á pålydende 20 kr. 2.2 Sagsøgte 1 og 2 tilpligtes in solidum at betale til dem, der har tilmeldt sig nærværende gruppesøgsmål, 160,20 kr. tillige med renter efter rentelovens rentesats fra 1. februar 2008 til betaling sker for hver aktie á pålydende 20 kr., som sagsøgte 1 har erhvervet fra pågældende gruppemedlem ved tvangsindløsningen, idet dog de sagsøgte 1 og 2 ved betalingen kan fradrage yderligere betalte tvangsindløsningsvederlag 33,97 kr. pr. aktie med rentemæssig valør fra sagsøgte 1's betaling af nævnte beløb.

6 - 6 - En fortegnelse over de medlemmer af foreningen, der deltager i gruppesøgsmålet, er optaget i dommen som bilag. Sagsøgte 1, Fonden for banktrelleborg (herefter Fonden ), har nedlagt følgende påstande: I forhold til påstand 1.1: Principalt afvisning, subsidiært frifindelse. I forhold til påstand 1.5: Frifindelse. I forhold til den subsidiære påstand 2.1: Principalt afvisning, subsidiært frifindelse. I forhold til den subsidiære påstand 2.2: Frifindelse. Påstandene i forhold til sagsøgers påstand 1.5 og den subsidiære påstand 2.2 nedlægges med sædvanlig subsidiær modifikation. Sagsøgte 2, Sydbank A/S (herefter Sydbank ), har nedlagte følgende påstande: I forhold til påstand 1.2: Principalt afvisning, subsidiært frifindelse. I forhold til påstand 1.4: Frifindelse. I forhold til påstand 1.5: Frifindelse. I forhold til den subsidiære påstand 2.1: Principalt afvisning, subsidiært frifindelse. I forhold til subsidiære påstand 2.2: Frifindelse. Påstandene i forhold til sagsøgers påstand 1.5 og den subsidiære påstand 2.2 er nedlagt med sædvanlig subsidiær modifikation. Sagsøgte 3, Finanstilsynet, har nedlagt påstand om frifindelse.

7 - 7 - I første række skal der tages stilling til, hvorvidt kravet i lov om finansiel virksomhed 144, stk. 1, om en ejerandel hos den tvangsindløsende aktionær, Fonden for bank Trelleborg, på 70 procent eller mere af aktierne i pengeinstituttet, var opfyldt. Det er herved afgørende om banktrelleborgs egne aktier (8,21 procent af aktierne i banken) skal tælles med ved opgørelsen af Fondens ejerandel eller ej. Hvis de skal tælles med, havde Fonden således ikke den fornødne aktiemajoritet. Der er således mellem parterne enighed om, at Fondens ejerandel, når banktrelleborgs egne aktier ikke medregnes, er på 73,36 procent, og at den, hvis disse aktier medregnes, er på 67,33 procent. Hvis 70-procentskravet anses for opfyldt, skal der endvidere tages stilling til om kravene i 144, stk. 1, om, at pengeinstituttet ikke opfylder solvenskravet i 124, stk. 2, nr. 1, var opfyldt på tidspunktet for beslutningen om tvangsindløsning, og der dermed var grundlag for Finanstilsynets godkendelse af tvangsindløsningen efter lovens 144, stk. 1. Spørgsmålet er i den forbindelse, om der reelt var grundlag for bankens bestyrelses forhøjelse af solvensbehovet til mellem 12 og 13 procent natten mellem den 20. og 21. januar 2008, og for at Finanstilsynets herefter i medfør af lov om finansiel virksomhed 124, stk. 5, den 21. januar 2008 ved sendt kl fastsatte et solvenskrav på 12 procent, eller om forhøjelsen af solvensbehovet og det heraf følgende solvenskrav er udtryk for en manipulation, der skal til sidesættes. Hvis tvangsindløsningen anses for ulovlig, skal der tages stilling til om, og i givet fald hvor meget vederlaget (den endeligt betalte kurs på 93,27) pr. aktie skal forhøjes, herunder om forhøjelsen som påstået af deltagerne i gruppesøgsmålet skal svare til kurs 250. Hvis tvangsindløsningen anses for lovlig, skal der tages stilling, om vederlaget pr. aktie skal forhøjes, herunder om kursen som påstået af deltagerne i gruppesøgsmålet skal forhøjes fra kurs 93,27 til børskursen på 219,50. Sagsfremstilling Omdannelsen af sparekassen til bank og børsnoteringen Den selvejende institution, Sparekassen spartrelleborg (tidligere Sparekassen Slagelse), blev den 28. marts 2007 omdannet til en fond, Fonden for banktrelleborg. Ifølge vedtægterne af 28. marts 2007, pkt. 4, var Fondens grundkapital ved stiftelsen anbragt i aktier i et

8 - 8 - aktieselskab, banktrelleborg a/s, som blev stiftet ved en fusion af Sparekassen spartrelleborg med et 100 procent ejet datterselskab, stb I A/S. Bankaktieselskabet blev børsnoteret. I forbindelse med omdannelsen og børsintroduktionen tilbød selskabet garanterne i Sparekassen spartrelleborg at konvertere deres garantikapital til aktier i bankaktieselskabet. Af børsprospektet, som er dateret den 12. april 2007, fremgår blandt andet: Prospektet er udarbejdet i forbindelse med et offentligt udbud i Danmark af op til stk. nye aktier à nominelt kr. 20 i banktrelleborg a/s ( Selskabet ) til kr. 250 pr. aktie rettet mod garanterne i Sparekassen spartrelleborg ( Udbuddet ) samt optagelse af aktierne i Selskaber til notering på Københavns Fondsbørs A/S ( Københavns Fondsbørs ). Sparekassen spartrelleborg blev den 28. marts 2007 omdannet til aktieselskabet banktrelleborg a/s ved at fusionere Sparekassen spartrelleborg med det 100 % ejede datterselskab stb I A/S med sidstnævnte selskab som det fortsættende selskab under navnet banktrelleborg a/s. I forbindelse med omdannelsen tilbyder Selskabet garanterne i Sparekassen spartrelleborg at konvertere deres garantikapital til aktier i selskabet ved udbud af op til en pris på kr stk. pr. nye aktier à kr. 20, der kan tegnes til en pris på kr. 250 pr. aktie à nominelt kr. 20. For hvert garantibeløb på kr kan der tegnes 4 aktier ved konvertering af garantikapital. De nye aktier i Selskabet udbydes i perioden fra 30. april 2007 til 14. maj 2007 kl begge dage inklusive. Fonden for banktrelleborg har overfor Selskabet givet bindende og ubetinget tilsagn om tegning af de aktier, der ikke bliver tegnet af garanterne, Tegningstilsagnet er maksimeret til stk. aktier svarende til et maksimalt tegningsbeløb på 175 mio. kr. Fonden for banktrelleborg har opnået tilsagn om finansiering af tegningstilsagnet fra to eksterne banker på i alt 175 mio. kr. Aktierne har ikke været handlet offentligt før Udbuddet. Aktierne er søgt optaget til notering på Københavns Fondsbørs under kurslistenavn banktrelleborg a/s og kortnavn BANKTR. Første handelsdag på Københavns Fondsbørs forventes at være torsdag den 7. juni Af prospektet fremgår i øvrigt: 3.4 Likviditetsrisici Likviditetsrisici er risikoen for, at den nødvendige likviditet ikke er til rådighed. Selskabet har en politik for, hvilken likviditet der skal være til rådighed både på kort og lang sigt for at sikre, at Selskabet har den tilstrækkelige likviditet til at opfylde lovgivningens krav hertil, og for at likviditeten er tilstrækkelig til at

9 - 9 - finansiere den forventede udvikling i Selskabets forretningsomfang og aktiviteter. Det er ledelsens vurdering, at Selskabet har en betydelig likviditetsoverdækning. Der er dog en risiko for, at den nødvendige likviditet ikke vil være til rådighed i fremtiden, hvilket kan have en negativ indflydelse på Selskabets økonomiske stilling og resultat Finansieringskilder Pengeinstitutternes balance er vokset de seneste år med stærkere vækst i udlån end indlån fra den ikke-finansielle sektor. Denne udvikling har forårsaget et faldende indlånsoverskud, som pengeinstitutterne har måttet finansiere på anden vis, bl.a. ved obligationsudstedelser og ved låntagning i andre kreditinstitutter, såvel danske som udenlandske. Under normale markedsforhold anses disse finansieringskilder som værende stabile, men i tilfælde af en finansiel krise forårsaget af udefrakommende faktorer kan disse kilder til finansiering og likviditetsskabelse vise sig mindre stabile. Under sådanne markedsforhold kan prisen på likviditet stige forholdsvis meget og dermed negativt påvirke Selskabets fremtidige økonomiske stilling og resultat Fonden for banktrelleborg vil kunne udøve væsentlig indflydelse over Selskabet Fonden for banktrelleborgs aktiebesiddelse i Selskabet sammenholdt med den stemmebegrænsning, der er indeholdt i Selskabets vedtægter, medfører, at Fonden for banktrelleborg efter Udbuddet vil kunne afgive stemmer på Selskabets generalforsamlinger svarende til 5 % af Selskabets aktiekapital. Som følge af vedtægternes stemmeloft for andre aktionærer end Fonden for banktrelleborg, vil Fonden for banktrelleborg kunne udøve en væsentlig indflydelse op forhold, der forelægges til afstemning blandt aktionærerne. Med sin aktiepost vil fonden for banktrelleborg afhængigt af antallet af aktionærer, der er til stede op generalforsamlingen, i praksis, muligvis kunne træffe beslutning om f.eks. godkendelse af årsrapporten, betaling af udbytte og valg af bestyrelsesmedlemmer samt kunne nedlægge veto mod vedtægtsændringer. Ifølge en oversigt i børsprospektets afsnit 6.1 med hovedtal voksede differencen mellem indlån og udlån i Sparekassen spartrelleborg fra 2002 til 2006 fra ca. 40 mio. kr. til ca. 1 mia. kr. Af de vedtægter for bankaktieselskabet, som fremgår af prospektet, følger med hensyn til ejerloft og stemmeret blandt andet:

10 Ejerloft 5.1 Aktierne er frit omsættelige, dog således at ingen aktionær må eje mere end 5 % af selskabets aktiekapital. 5.2 Ejerloftet anført i punkt 5.1 gælder ikke (a) for Fonden for banktrelleborg eller for at af Fonden for banktrelleborg 100 % ejet selskab, (b) i tilfælde af en i forståelse med Finanstilsynet foretaget rekonstruktion af selskabet efter kapitaltab, eller (c) for aktionærer, der ved ombytning af aktier i et selskab, der ophører ved en fusion med banktrelleborg a/s, bliver ejet af mere end 5 % af aktiekapitalen i banktrelleborg a/s. 10 Stemmeret på generalforsamlingen 10.2 Hvert nominelt aktiebeløb på kr. 20 giver én stemme. Dog kan der for aktier tilhørende samme aktionær ikke afgives mere end stemmer. Ingen, bortset fra bestyrelsen, kan som fuldmægtig for andre afgive mere end stemmer Stemmeretsbegrænsningen i punkt 10.2, 2. pkt. finder ikke anvendelse på Fonden for banktrelleborg. Fonden for banktrelleborg kan dog maksimalt afgive stemmer svarende til 5 % af selskabets samlede aktiekapital. Ifølge en fondsbørsmeddelelse af 16. maj 2007 konverterede 95 procent af garanterne i sparekassen deres garantikapital til aktier i banktrelleborg a/s. Fondens ejerandel blev i maj 2007 nedbragt ved salg til banken af aktier for 84,9 mio. kr. svarende til 8,18 procent af aktiekapitalen. Samtidig lånte Fonden banken et tilsvarende beløb på 84,9 mio. kr. i form af såkaldt hybrid tier-1-kapital til styrkelse af bankens kapitalstruktur. Fondens ejerandel blev dermed ved medtælling af bankens egne aktier reduceret til under 70 procent. Efterfølgende er der sket en mindre justering, som indebar, at Fondens ejerandel på tidspunktet for tvangsindløsningen, når bankens egne aktier (8,21 procent) indgik i beregningen, var på 67,33 procent, mens ejerandelen var på 73,36 procent, når de egne aktier ikke indgik.

11 Likviditet i slutningen af 2007 begyndelsen af 2008 I en kvartalsmeddelelse til fondsbørsen af 26. oktober 2007 hedder det blandt andet: banktrelleborg koncernen har de 3 første kvartaler i 2007 realiseret et resultat før skat på 54,7 mio. DKK. Resultatet pr. 30. september 2007 er mindre end forventet, og ledelsen betragter resultatet som mindre tilfredsstillende. Samtidig nedjusterer ledelsen i banktrelleborg årsresultatet før skat til mio. DKK. Nedjusteringen kommer som følge af en gennemgribende gennemgang af vores engagementer, som er iværksat efter den konstituerede direktør og nye kreditchefs tiltrædelse. Denne gennemgang har vist et behov for yderligere nedskrivninger. Ledelsen har positive forventninger til den fremtidige indtjening. Solvens banktrelleborg har en tilfredsstillende solvens, men må konstatere, at opgørelsen af bankens solvens ikke har været korrekt i årsrapporten 2006 samt for første halvdel af Banken har ikke været opmærksom på, at kapitalandele i kredit- og finansieringsinstitutter (herunder investeringsforeninger) skal fratrækkes i basiskapitalen, som benyttes ved udregningen af solvensprocenten. Banken valgte i 2006 at investere i investeringsforeninger for at sprede sin risiko, men var ikke opmærksom på, at netop denne investering, frem for at investere i almindelige aktier og obligationer, påvirkede opgørelsen af basiskapitalen negativt. ultimo kvartal 2007 Den oplyste solvensprocent var for moderselskabet 13,3 % 11,8 % Den korrekte solvensprocent er 12,9 % 11,2 % Fra januar 2006 blev reglerne ændret, således at beholdningen af investeringsforeningsbeviser skulle fradrages med 50 % i basiskapitalen og 50 % i kernekapitalen. Derfor har kernekapitalen for første halvår 2007 også været fejlagtigt opgjort 1. halvår 2007 Den oplyste kernekapitalprocent var 8,4 % Den korrekte kernekapital er 8,9 % banktrelleborg har i oktober måned, som konsekvens af reglerne, afhændet ca. 90 % af beholdningen af investeringsforeningsbeviser, hvilket fremover vil løfte bankens solvens op på niveau med de tidligere rapporterede nøgletal. Forventninger til fremtiden

12 Det forventes, at banktrelleborgs fremtidige vækst i resultat og indtjening vil blive påvirket af en mere afdæmpet vækst i markedet og i sektoren. Den 26. oktober 2007 faldt lukkekursen på banktrelleborgaktien med 13 procent fra kurs 269 til kurs 256. I november 2007 blev det ved en intern revision opdaget, at indeståenderne på tre konti, som var pantsat til Spar Nord Bank A/S (herefter Spar Nord ), på 80 mio. DKK, 30 mio. EUR og 70 mio. EUR på pantsætningstidspunktet, fejlagtigt var medregnet i banktrelleborgs likviditetsopgørelse, som derfor ikke viste den reelle likviditet. Finanstilsynet blev orienteret om pantsætningerne og den fejlagtige medtagelse i likviditetsopgørelsen. Under et møde den 19. december 2007 med Finanstilsynet modtog bank- Trelleborg påbud om ugevis indberetning om likviditetssituationen, hvilket efterfølgende blev bekræftet skriftligt i en rapport af 4. januar Af et af direktionen i banktrelleborg udarbejdet udateret notat, som blev udleveret på et bestyrelsesmøde den 19. december 2007, fremgår blandt andet, at der den 14. december 2007 var indberettet en likviditetsoverdækning på 12,9 procent til Finanstilsynet. Det anføres endvidere: Men mandag og tirsdag i denne uge har det været svært at skaffe likviditet, og det er ikke lykkedes at skaffe likviditet til den daglige overdækning. Dvs. vi stort set kun den likviditet ind som vi skal bruge til vores daglige forpligtelser. Årsagen til at likviditetssituationen er spændt skyldes følgende forhold: Der er generelt mangel på likviditet i sektoren, og det betyder at flere pengeinstitutter ikke låner ud i øjeblikket, idet de selv vil bruge likviditeten til at skabe sig en pæn overdækning pr Mange har simpelthen lukket deres lines ned. Vi har igangsat en indlånskampagne i områderne uden for Slagelse hvor vi tilbyder en høj rente for at tiltrække indlån. Den har ikke givet noget nævneværdigt resultat, hvilket formentlig skyldes at der dels er hård konkurrence om indlån i øjeblikket. Derudover har storbankerne været i pressen og fortælle at erhvervskunderne flytter indlån over til dem, fordi de er nervøse for om de små pengeinstitutter overlever. Jeg har den forløbne uge talt med flere kunder med aftaleindlån som har været nervøse, og 2 kunder i fmstrelleborg har flyttet større aftaleindlån til Danske Bank.

13 Vi har selv været en del i medierne de sidste par måneder med overvejende negativ omtale, og det gør formentlig også at nogle af vores kolleger er nervøse for at hjælpe os. Jeg har haft kontakt til sparnord, Sydbank og Arbejdernes Landsbank med henblik på at forsøge at lave en løsning med dem uden held. Hvad gør vi så nu: Vi arbejder dagligt på højtryk for at skaffe den fornødne likviditet i markedet med flere ressourcer. Vi vil forsøge om vi kan få et pengeinstitut til at give os en trækningsret mod at få pant i fondens aktier. Dette kræver at fondens bestyrelse godkender transaktionen, ligesom det kræver en fondsbørsmeddelelse (kan formentlig begrænses til at omtale at banktrelleborg har fået en trækningsret hos fonden). vi har kontakt til PwC's likviditetsspecialister mhp. at få afdækket yderligere muligheder for likviditetsfremskaffelse. Vi stopper med øjeblikkelig virkning udlån til alle erhvervsejendomme. Det kan måske blive nødvendigt med et udlånsstop til investeringskreditter, men da dette vil sende et kedeligt signal ud i markedet, holder vi denne mulighed åben indtil videre. Det er nødvendigt at have et beredskab resten af året, så bestyrelsen kan indkaldes med kort varsel til et møde/telefonmøde. Hvis ikke vi kan honorere vores daglige forpligtelser, er vi nødt til at tage kontakt til dels Finanstilsynet og Finansrådet som administrerer Det private beredskab. 0 Det fremgår af Finanstilsynets rapport af 4. januar 2008, at det var tilsynets umiddelbare opfattelse, at omfanget og størrelsen af de regnskabsmæssige fejl kunne være væsentlige for halvårsrapporten for Af rapporten fremgår i øvrigt blandt andet: 4. Likviditetsområdet Gennemgangen af bankens likviditetsrisici gav anledning til følgende bemærkninger: Banken var umiddelbart inden undersøgelsen blevet opmærksom på, at banken ved opgørelse af likviditetsberedskabet havde medregnet pantsatte indeståender i et andet pengeinstitut til likviditetsberedskabet. Blandt andet som følge af dette ligger banken meget tæt på minimumskravet på 10 pct., jf. 152, stk. 1, nr. 2, i lov om finansiel virksomhed. Finanstilsynet skal påtale overtrædelsen af 152, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed.

14 Finanstilsynet skal i henhold til 347 i lov om finansiel virksomhed, samt under henvisning til den lave likviditetsmæssige overdækning samt bankens afhængighed af løbende at kunne refinansiere sig i pengemarkedet for at opfylde lovgivningens minimumskrav, påbyde banken indtil videre ugentligt at foretage indberetninger om bankens likviditetsmæssige stilling. Banken er påbegyndt at efterleve ovennævnte påbud. Banken har udarbejdet en likviditetsberedskabsplan, der imidlertid alene er af beskrivende karakter. Likviditetsberedskabsplanen forholder sig ikke til i hvilke situationer, samt hvorledes, beredskabet skal aktiveres. Derudover indeholder likviditetsberedskabsplanen ikke en stillingtagen til en forsvarlig likviditet, jf. kravet herom i 152, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, herunder forsvarligheden af forfaldsstrukturen. Finanstilsynet skal i henhold til pkt. 21 og 45 i 71-vejledningen påbyde banken at konkretisere likviditetsberedskabsplanen, således denne fremstår som en operationel anvendelig beredskabsplan, hvorunder der også tages stilling til og følges op på forsvarligheden af likviditetens størrelse og sammensætning. Banken skal senest 20. januar 2008 opfylde ovennævnte påbud. 9. Regnskabsmæssig indregning og måling af udlån og garantier 9.1. Individuelle nedskrivninger Ved undersøgelsen gennemgik Finanstilsynet stikprøvevist bankens individuelle nedskrivninger pr. 30. juni 2007, hvilket gav anledning til følgende bemærkninger: Finanstilsynet konstaterede, at banken ved engagementer, hvor der er konstateret objektiv indikation for værdiforringelse, også har nedskrevet på garantier og herunder den uudnyttede trækningsret på kassekreditter. Ifølge IAS 37 (10 og 14) og 66 i regnskabsbekendtgørelsen skal hensatte forpligtelser, garantier og andre forpligtelser, der er uvisse med hensyn til størrelse eller tidspunkt for afvikling, indregnes som hensatte forpligtelser, når det er sandsynligt, at forpligtelsen vil medføre et træk på virksomhedens økonomiske ressourcer, og forpligtelsen kan måles pålideligt. Finanstilsynet skal påbyde banken fremover at behandle garantier, herunder uudnyttede trækningsretter på kassekreditter, i henhold til reglerne i IAS 37 (10 og 14) samt 66 i regnskabsbekendtgørelsen. Banken skal senest i forbindelse med udarbejdelse af årsrapporten for 2007 opfylde ovennævnte påbud. Finanstilsynet kunne konstatere, at banken ikke i alle tilfælde rettidigt havde identificeret udlån med objektiv indikation for værdiforringelse. Ligeledes kun-

15 ne Finanstilsynet konstatere, at banken ikke i alle tilfælde havde taget hensyn til oplysninger fremkommet efter balancedagen, der bekræfter eller afkræfter forhold, som er opstået senest på balancedagen. Det følger af IAS 39 (58) samt 51 i regnskabsbekendtgørelsen, at virksomheden på balancedagen skal vurdere, om der er objektiv indikation for, at virksomhedens udlån og tilgodehavender, der løbende måles til amortiseret kostpris, jf. IAS 39 (9) og 50, stk. 1, i regnskabsbekendtgørelsen, er værdiforringende. Det følger videre af IAS 10 (3 og 8-11) og 38, stk. 3, i regnskabsbekendtgørelsen, at der ved indregning og måling af aktiver og forpligtelser skal tages hensyn til oplysninger, der fremkommer efter balancedagen, men inden regnskabet udarbejdes, hvis og kun hvis oplysningerne bekræfter eller afkræfter forhold, som er opstået senest på balancedagen. Finanstilsynet skal i henhold til IAS 39 (58) og IAS 10 (3 og 8-11) samt 51, stk. 1, og 38, stk. 3, i regnskabsbekendtgørelsen, påbyde banken at udøve sin virksomhed således, at identifikation af om objektiv indikation for værdiforringelse og eventuelle nedskrivningsbehov sker rettidigt. Banken skal senest i forbindelse med udarbejdelse af årsrapporten for 2007 opfylde ovennævnte påbud. Finanstilsynet skal i henhold til pkt. 13, litra g, i 71-vejledningen påbyde banken at opdatere forretningsgangen for indregning og måling af individuelle nedskrivninger i overensstemmelse med ovenstående, samt sikre en korrekt implementering heraf i organisationen. Banken skal senest 1. februar 2007 opfylde ovennævnte påbud Gruppevise nedskrivninger Ved undersøgelsen gennemgik Finanstilsynet de af banken foretagne gruppevise nedskrivninger, hvilket gav anledning til følgende bemærkninger: Banken havde ved undersøgelsen konstateret væsentlige mangler ved bankens indregning og måling af gruppevise nedskrivninger. Finanstilsynet er enigt med banken i, at den forelagte dokumentation for de gruppevise nedskrivninger ikke lever op til kravene for indregning og måling af gruppevise nedskrivninger, jf. IAS 39 (58 og 64) og 51 og 53 i regnskabsbekendtgørelsen. Finanstilsynet skal påbyde banken at opfylde kravene i IAS 39 (58 og 64) og 51 og 53 i regnskabsbekendtgørelsen. Banken skal senest i forbindelse med udarbejdelse af årsrapporten for 2007 opfylde ovennævnte påbud

16 Regnskabsmæssige fejl i halvårsrapporten 2007 Med henvisning til de i afsnit 8 og 9 nævnte regnskabsmæssige fejl. hvoraf størrelsen af den regnskabsmæssige fejl endnu ikke for alle nævnte forhold er kendte, er det Finanstilsynets umiddelbare opfattelse, at omfanget og størrelsen af de regnskabsmæssige fejl kan være væsentlige for halvårsrapporten Finanstilsynets umiddelbare opfattelse af, at bankens halvårsrapport for 2007 kan være væsentligt fejlbehæftet er baseret på følgende fejl, der er identificeret ved en stikprøvevis gennemgang af udvalgte engagementer [kundenavne er anonymiseret]: 1. Nedskrivningen på udlån til skulle have været t.kr. større. 2. Nedskrivningen på udlån til skulle have været 135 t.kr. større. 3. Nedskrivningen på udlån til skulle have været 821 t.kr. større. 4. Nedskrivningen på udlån til skulle have været 331 t.kr. større. 5. Nedskrivningen på udlån til skulle have været 273 t.kr. større. 6. Nedskrivningen på udlån til skulle have været 593 t.kr. større. 7. Nedskrivningen på udlån til skulle have været t.kr. større. 8. Nedskrivningen på udlån til skulle have været ca t.kr. større Engagementsgennemgang Finanstilsynet gennemgik ved undersøgelsen bankens 40 største engagementer, 40 tilfældigt udvalgte engagementer mellem 5 og 60 mio. kr., 25 tilfældigt udvalgte engagementer mellem 1 og 5 mio. kr. og 25 tilfældigt udvalgte engagementer mellem 100 t.kr. og 1 mio. kr. samt alle engagementer omfattet af 78, stk. 1 og 4, i lov om finansiel virksomhed. Herudover gennemgik Finanstilsynet 15 udvalgte svage engagementer samt udvalgte engagementer fra overtrækslisten. Gennemgangen af bankens 40 største engagementer, der alle på udvælgelsestidspunktet var større end 60 mio. kr. gav anledning til nedenstående bonitetsfordeling: Karakter Volume (i pct.) Antal (i pct.) 3 + 2a 65,5 60,0 2b 32,1 32,5 0a 2,4 2,5 Udgået 0,0 5,0 I alt

17 Vedrørende beskrivelsen af de enkelte karakterer henvises til gennemgangen på det afsluttende møde Bemærkninger til enkelte engagementer Som en risikooplysning skal Finanstilsynet henlede bankens opmærksomhed på følgende engagementer over 60 mio. kr., hvor en negativ ændring i indtjeningsog/eller formueforhold kan bevirke, at der opstår et nedskrivningsbehov: Eng. nr. Debitor [anonymiseret] Engagement v/u (t.kr.) Finanstilsynet skal henlede bankens opmærksomhed på nedenstående engagementer, hvor der efter Finanstilsynets vurdering var objektiv indikation for værdiforringelse, med formodning for, at dette tilsvarende er gældende pr. 31. december Disse engagementer skal i forbindelse udarbejdes af årsrapporten 2007 særligt gennemgås med henblik på en beregning af et eventuelt nyt eller ændret nedskrivningsbehov. Debitor [anonymiseret] Finanstilsynet skal samtidig anmode banken om inden 16. januar 2008 at indberette følgende engagementer opgjort pr. 31. december 2007: - [anonymiseret] - [anonymiseret] Indberetningen skal suppleres med en redegørelse for bankens regnskabsmæssige behandling af de pågældende engagementer i forbindelse med årsrapporten 2007,

18 herunder nedskrivningsberegninger i overensstemmelse med reglerne herom. For så vidt angår engagementet med [anonymiseret] skal Finanstilsynet anmode om ajourført information om ejendommen beliggende [anonymiseret], som banken lægger til grund for vurdering af sikkerhedens markedsværdi, idet det er Finanstilsynets formodning, at den værdiansættelse banken har lagt til grund for måling af nedskrivningen forekommer for optimistisk. 12. Tilstrækkelig basiskapital/solvensbehov Gennemgangen af bankens opgjorte tilstrækkelige basiskapital/individuelle solvensbehov gav anledning til følgende bemærkninger: Banken havde ved undersøgelsen opgjort bankens og koncernens individuelle solvensbehov til 8,7 pct. Finanstilsynet finder ikke på baggrund af undersøgelsens resultater, at den af banken opgjorte tilstrækkelige basiskapital, jf. 124, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, og dermed bankens individuelle solvensbehov, jf. 124, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, er tilstrækkelig. Det er Finanstilsynets umiddelbare vurdering, at solvensbehovet for at afspejle bankens risikoprofil skal opgøres i niveauet pct., jf. de foreløbige beregninger, som blev forelagt på det afsluttende møde. Finanstilsynet baserer sin vurdering af den tilstrækkelige basiskapital/solvensbehovet på undersøgelsens konklusion, jf. afsnit 1-11 ovenfor. Som redegjort for på det afsluttende møde har Finanstilsynet ved hjælp af forskellige modeller identificeret risici på specielt kreditområdet, hvor Finanstilsynet særskilt skal fremhæve følgende: - Bankens placering i konjunkturcyklen, jf. pkt. 26 i bilag 1 i bekendtgørelse om kapitaldækning. - Bankens koncentration indenfor ejendomsrelaterede engagementer, herunder særligt konjunkturerne indenfor ejendomsmarkedet, jf. pkt. 55, litra e i bilag 1 i bekendtgørelse om kapitaldækning. - Bankens koncentration af store engagementer, jf. pkt. 55, litra a i bilag 1 i bekendtgørelse om kapitaldækning. - Boniteten af de gennemgåede engagementer, jf. pkt. 40 i bilag 1 i bekendtgørelse om kapitaldækning. - Bankens opfølgning på engagementsmassen, jf. pkt. 64 i bilag 1 i bekendtgørelse om kapitaldækning. - Bankens højre udlånsvækst, jf. pkt i bilag 1 i bekendtgørelse om kapitaldækning. Herudover skal Finanstilsynet særskilt fremhæve følgende: - Bankens relativt lave indtjening, jf. pkt. 32 i bilag 1 i bekendtgørelse om kapitaldækning. - Bankens interne kontrolmiljø, jf. pkt. 12, i bilag 1 i bekendtgørelse om kapitaldækning. - Bankens likviditetsrisici, jf. pkt. 57 i bilag 1 i bekendtgørelse om kapitaldækning samt den for tiden herskende usikkerhed ved finansiering på pengemarkedet.

19 Endeligt skal Finanstilsynet henvise til udvalgte nøgletal pr. 30. september 2007, der er gengivet i bilag 1. På baggrund af ovenstående bemærkninger skal Finanstilsynet i henhold til 347, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed påbyde banken at indsende sine fornyede overvejelser med dokumentation herfor omkring opgørelsen af den tilstrækkelige basiskapital/bankens individuelle solvensbehov. Dokumentationen for bankens fornyede overvejelser skal være Finanstilsynet i hænde senest den 10. januar Finanstilsynet vil på denne baggrund tage stilling til, om der skal fastsættes et højere solvenskrav i henhold til 124, stk. 5, i lov om finansiel virksomhed. Fastsættelse af et sådant solvenskrav skal besluttes af Det Finansielle Virksomhedsråd, jf. 345, stk. 2, nr. 1, i lov om finansiel virksomhed. I relation til bonitetsvurderingen i afsnit 11.2 er 0 dårligst og 3 bedst. Ifølge en protokol vedrørende et bevillingsmøde i banktrelleborg den 9. januar 2008 var det på dette tidspunkt fortsat vanskeligt at skaffe likviditet. I banktrelleborgs redegørelse til Finanstilsynet af 10. januar 2008 opgjorde banken solvensbehovet i lyset af Finanstilsynets krav om nedskrivning eller mernedskrivning af 8 engagementer samt en opgørelse af kendte og ukendte fejl til 10,34 procent. Banken fandt fortsat ikke grundlag for at foretage en nedskrivning på 13,8 mio. kr., som Finanstilsynet i rapporten havde anført tillige burde foretages. I redegørelsen anføres endvidere blandt andet: Med hensyn til bankens opgjorte solvensbehov på 8,7 % meddelte Finanstilsynet, at det efter Finanstilsynets vurdering var fastsat for lavt. Finanstilsynet gennemgik på det afsluttende møde flere forskellige modeller til opgørelse af solvensbehovet, hvorefter det var Finanstilsynets vurdering, at bankens solvensbehov skulle ligge i niveauet 12 %. Banken har efterfølgende foretaget en grundig gennemgang og genberegning af den tilstrækkelige basiskapital og solvensbehovet. Udgangspunktet for bankens vurdering er baseret på Lokale Pengeinstitutters model, og de korrektioner hertil, som Finanstilsynet fremlagde ved afrapporteringen til bankens direktion. Finanstilsynets udleverede ved afrapporteringen til direktionen en korrigeret opgørelse af solvensbehovet, der tager udgangspunkt i en stresstest af regnskabstallene pr. 30. september Resultatet af Finanstilsynets korrigerede opgørelse var et solvensbehov på 11,77 %.

20 I Finanstilsynets opgørelse indgår associerede og tilknyttede selskaber med tkr., men da finanstrelleborg efter tredje kvartal havde et overskud før skat på tkr., boligtrelleborg et overskud før skat på 607 tkr. og finanstrelleborg Fondsmæglerselskab et overskud før skat på tkr., finder banken ikke belæg for at medtage kapitalbelastning fra associerede og tilknyttede selskaber. I forhold til Finanstilsynets korrigerede opgørelse har banken endvidere valgt at udeholde anlægsaktier af stresstestberegningen, idet disse aktier ikke er ligeså kursfølsomme som den øvrige aktiebeholdning. Desuden er tillægget for vækst på tkr. baseret på bankens tidligere vækstskøn på 25 %. Banken forventer i 2008 alene en vækst på under 10 %, idet en væsentlig del af bankens hidtidige vækst har været ejendomsrelaterede engagementer. Det kan i den forbindelse oplyses, at banken den 20. december 2007 har stoppet for al ejendomsrelateret udlån til erhverv. I vedlagte opgørelse er der af forsigtighedsmæssige årsager valgt et vækstskøn på 10 %. Bankens bedste skøn for 2008 væksten i udlån og garantier ligger i niveauet 6-7 procent. Med hensyn til kreditrisikoen har banken i vedlagte opgørelse anvendt nøjagtig den samme kapitalafdækning, som fremgår af Finanstilsynets korrigerede opgørelse. Som det fremgår, kommer banken frem til et solvensbehov på 10,50 %, når der tages udgangspunkt i regnskabet pr. 30. september 2007 omregnet til helår. Banken har efter samme principper beregnet solvensbehovet med udgangspunkt i det forventede årsregnskab for Resultatet, som også fremgår af vedlagte, er et solvensbehov på 10,34 %. På baggrund af ovenstående har bestyrelsen godkendt, at banken af forsigtighedsmæssige årsager indberetter et solvensbehov på de 10,50 %. Afslutningsvis skal det oplyses, at solvensprocenten ultimo 2007 forventes at blive 11 %. Supplerende kan det oplyses, at banken p.t. overvejer forskellige tiltag, der vil øge solvensprocenten. Således har banken mulighed for at afhænde beholdningen af egne aktier, og at afdække en valutarisiko i euro svarende til DKK 1 mia. Disse tiltag vil bringe solvensprocenten op på 13,5 %. Endvidere vil overgangen til Basel II skønsmæssigt give et solvensløft. Det opgjorte solvensbehov blev efterfølgende ved af 15. januar 2008 til Finanstilsynet ændret opgørelse rettet til 10,7 procent, som af forsigtighedsgrunde indberettedes som 11 procent. Ændringen angives at skyldes fejl i vurderingen af valutarisikoen i stresstesten i den tidligere opgørelse. Ifølge et referat af et ekstraordinært bestyrelsesmøde i banktrelleborg den 15. januar 2008 blev ledelsen den 14. januar 2008 af brancheforeningen, Lokale Pengeinstitutter, gjort opmærksom på, at vilkår for seniorlån kunne indeholde forbud mod pantsætning såkaldte negative pledge -klausuler som kunne være i konflikt med pantsætningen til Spar Nord. I værste fald kunne dette betyde, at seniorlån for i alt 1,5 mia. kr. var forfaldne. Det frem-

Finanstilsynet Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed

Finanstilsynet Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed Finanstilsynet 17. juni 2009 1. Redegørelsens formål og retlige grundlag Denne redegørelse udarbejdes

Læs mere

banktrelleborg A/S CVR-nr. 29 60 05 62 Vurderingsberetning udarbejdet med henvisning til lov om finansiel virksomhed 144

banktrelleborg A/S CVR-nr. 29 60 05 62 Vurderingsberetning udarbejdet med henvisning til lov om finansiel virksomhed 144 banktrelleborg A/S CVR-nr. 29 60 05 62 Vurderingsberetning udarbejdet med henvisning til lov om finansiel virksomhed 144 Beierholm Deloitte Indholdsfortegnelse Side Baggrunden for udarbejdelse af værdiansættelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 Sag 141/2012 (2. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg som mandatar for Jørgen Ib Martin Jensen, Susanne Laugesen og Kasper Rich

Læs mere

EKSTRAKT AF REDEGØRELSE. til. Skifteretten i Viborg, SKS.nr. 5-260/2012. vedrørende. Spar Salling Sparekasse under konkurs

EKSTRAKT AF REDEGØRELSE. til. Skifteretten i Viborg, SKS.nr. 5-260/2012. vedrørende. Spar Salling Sparekasse under konkurs J.nr. 31007346 KD/ck Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (H) Claus M. Klausen, Advokat (L) Ruth Caddock Hansen, Solicitor,

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 13. august 2014 kl. 10.00 P-35-12 Jens Hintze (Advokat Lars Søndergaard) mod Amagerbanken A/S under konkurs (Advokat Boris K. Frederiksen) Indledning

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MAE UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 27. april 2015 P-6-14 Strandvejen 179-181 A/S under konkurs mod Joacim Lars Bruus-Jensen under konkurs og P-7-14 Ejendomsselskabet Onsgaarden

Læs mere

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913)

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Østjydsk Bank A/S (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Udbud af op til 7.680.000 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 23 kr. per aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Årsrapport 2013 Holger Larsens bro i Skjern S Forbedret resultat og positiv udvikling på centrale områder Årsresultat før skat på 36,2 mio. kr. mod 12,3 mio. kr.

Læs mere

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I A/S NØRRESUNDBY BANK (CVR-NR. 34790515) FREMSAT AF SPAR NORD BANK A/S (CVR-NR. 13737584) FINANSIEL RÅDGIVER CARNEGIE INVESTMENT BANK JURIDISK RÅDGIVER

Læs mere

Oplysninger om banken 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions erklæringer 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Ledelsesberetning 7

Oplysninger om banken 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions erklæringer 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Ledelsesberetning 7 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om banken 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab: Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver

Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver Nordjyske Bank A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 30 82 87 12) Udbud af 6.121.505 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 115 kr. pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer Dette prospekt

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B0129043 SMH/IDJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 26. januar 2015 af Østre Landsrets 11. afdeling (landsdommerne Karsten Bo Knudsen, Katja Høegh og Birgitte Grønborg Juul). 11. afd.

Læs mere

FUSION AF AKTIESELSKABET LOLLANDS BANK OG VORDINGBORG BANK A/S

FUSION AF AKTIESELSKABET LOLLANDS BANK OG VORDINGBORG BANK A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aktieselskabet Lollands Bank selskabsmeddelelse nr. 13/2013 24. oktober 2013 FUSION AF AKTIESELSKABET LOLLANDS BANK OG VORDINGBORG BANK A/S Bestyrelserne

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2013

Danske Andelskassers Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2013 Danske Andelskassers Bank A/S Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87 99 30 00 Selskabsmeddelelse nr. 10/2013 28. august 2013 Web-adresse www.andelskassen.dk Reg.nr. 5999 A/S reg.nr. 43.507 CVR-nr.

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 CVR-nr. 67 05 18 15 137. regnskabsår Side 1 af 32 sider Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Frøs Herreds Sparekasse 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 148, stk. 2

Redegørelse i medfør af konkurslovens 148, stk. 2 J.nr.: 89 15421 BORISLNE Redegørelse i medfør af konkurslovens 148, stk. 2 Spar Salling Sparekasse under konkurs Skifteretten i Viborg - SKS 5-260/2012 Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon

Læs mere

Prospekt 2011. Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital)

Prospekt 2011. Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital) Prospekt 2011 Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital) Rettet udbud til ejere af Aarhus Lokalbank Aktieselskab kapitalbeviser med fondskode nr. DK0030102017 Udbud af op til DKK 150 millioner

Læs mere

Årsrapport 2012. Cvr. nr. 65 74 60 18

Årsrapport 2012. Cvr. nr. 65 74 60 18 Årsrapport 2012 Cvr. nr. 65 74 60 18 OPLYSNINGER OM PENGEINSTITUTTET A/S MØNS BANK Storegade 29. DK-4780 Stege CVR-nr. 65 74 60 18 Hjemstedskommune: Vordingborg kommune Tlf. 55 86 15 00. Fax 55 86 15 55

Læs mere

Årsrapport 2010 104. regnskabsår

Årsrapport 2010 104. regnskabsår CVR-nr. 36684828 Årsrapport 2010 104. regnskabsår Indholdsfortegnelse...... Side... Oplysninger om Aktieselskabet Lollands Bank... 3-4 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6-7 Ledelsesberetning...

Læs mere

Bank Års rapport 2012

Bank Års rapport 2012 Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse 4 Ledelsespåtegning 6 Intern revisions erklæringer 7 De uafhængige revisorers erklæringer 9 Ledelsesberetning 11 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

CVR nr. 32 32 15 77. Amagerbanken af 2011 A/S 4. februar 31. december 2011 Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 1

CVR nr. 32 32 15 77. Amagerbanken af 2011 A/S 4. februar 31. december 2011 Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 1 CVR nr. 32 32 15 77 Årsrapport 2011 4. februar 31. december 2011 Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 1 Indhold Forord Amagerbanken Aktieselskab under konkurs 3 Ledelsesberetning Koncernens hoved- og nøgletal

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

Halvårsrapport 2013 01.01.2013-30.06.2013

Halvårsrapport 2013 01.01.2013-30.06.2013 Halvårsrapport 2013 01.01.2013-30.06.2013 www.djs.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...side 2 Oplysninger om pengeinstituttet...side 3 Velkomst fra direktionen...side 4 Glimt fra det forløbne halvår...side

Læs mere

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for en del af klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for en del af klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 6. oktober 2014 blev der i sag nr. 74/2013 A mod statsautoriseret revisor Ole Olsen og statsautoriseret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 21. juni 2013 og 9. juli 2013 har A i

Læs mere

01.01-30.06.2014. www.djs.dk CVR-nr. 24260461

01.01-30.06.2014. www.djs.dk CVR-nr. 24260461 HALVårsrapport 2014 01.01-30.06.2014 www.djs.dk CVR-nr. 24260461 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... side 2 Oplysninger om pengeinstituttet... side 3 Velkomst fra direktionen... side 4 Glimt fra

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K FUSION AF SPAREKASSEN HIMMERLAND A/S OG SPAREKASSEN HOBRO Bestyrelserne for Sparekassen Himmerland

Læs mere

Advokatundersøgelse af visse forhold i Amagerbanken A/S

Advokatundersøgelse af visse forhold i Amagerbanken A/S Erhvervs- og Vækstministeriet Slotholmsgade 10-12 1216 København K Advokatundersøgelse af visse forhold i Amagerbanken A/S Advokat Jens Christensen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING side 2 2. RESUME side

Læs mere

Bank Års rapport 2013

Bank Års rapport 2013 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse 4 Ledelsespåtegning 7 Intern revisions erklæringer 8 De uafhængige revisorers erklæringer 9 Ledelsesberetning 11 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Ledelse og afdelinger

Ledelse og afdelinger Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Ledelse og afdelinger... 3 Vision og idégrundlag... 4 Velkommen i Salling Bank... 5 Ledelsespåtegning... 6 Den uafhængige revisors erklæringer... 7 Ledelsesberetning:

Læs mere

- 2 - Påstande. med tillæg af rente fra den 30. september 2010,

- 2 - Påstande. med tillæg af rente fra den 30. september 2010, D O M afsagt den 15. maj 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Hans-Jørgen Nymark Beck og Esben Hvam (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 0258 11 ebh fonden under konkurs (advokat Torben

Læs mere