ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET"

Transkript

1 ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET Foreningen Amagerinvestor c/o Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3. sal 1160 København K. Cvr-nr mod 1) Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge København V Cvr-nr og 2) Finanstilsynet Århusgade København Ø Offentliggjort 26. juni Revideret 3. juli 2015: Afsnit 3.1. Faktuel detalje om sagens baggrund korrigeret. Revideret 11. juli 2015: Afsnit 5.1 og 7.4: Østre Landsret har udsat tilmeldingsfristen til 14. september 2015.

2 Side 2 1. Indledning Den 9. august 2013 anlagde Foreningen Amagerinvestor sag ved Københavns Byret mod Finansiel Stabilitet A/S og Finanstilsynet. Spørgsmålet i sagen er, hvorvidt Finansiel Stabilitet A/S og Finanstilsynet i deres sagsbehandling i relation til Amagerbanken har optrådt ansvarspådragende over for de investorer, der tegnede kapitalforhøjelsen i Amagerbanken i henhold til prospekt af 17. august 2010 med tillægsprospekt af 3. september og 12. september Efter Foreningens anmodning blev sagen som principiel henvist til Østre Landsret, der den 30. marts 2015 har godkendt sagen som gruppesøgsmål i henhold til reglerne i retsplejelovens kapitel 23a og udpeget Foreningen Amagerinvestor som grupperepræsentant. 2. Rammen for gruppesøgsmålet Efter retsplejelovens 254e, stk. 4, fastsætter retten rammen for gruppesøgsmålet. Retten fastlægger, dels hvem der har mulighed for at deltage i gruppesøgsmålet, og dels hvilke krav der er omfattet af gruppesøgsmålet. Østre Landsret har den 30. marts 2015 fastsat rammen som anført nedenfor i punkt 2.1 og 2.2. Det bemærkes, at Landsretten har fastsat rammen i overensstemmelse med grupperepræsentantens forslag. Retten kan senere ændre rammen, hvis det viser sig påkrævet. 2.1 Krav omfattet af gruppesøgsmålet. Gruppesøgsmålet angår spørgsmålet om, hvorvidt Finansiel Stabilitet A/S og Finanstilsynet i deres sagsbehandling i relation til Amagerbanken har optrådt ansvarspådragende over for de investorer, der tegnede kapitalforhøjelsen i Amagerbanken i henhold til prospekt af 17. august 2010 med tillægsprospekter af 3. september og 12. september Deltagere i gruppesøgsmålet. Personer (selskaber og boer), der opfylder samtlige nedennævnte betingelser, kan deltage som gruppemedlem i gruppesøgsmålet:

3 Side 3 1. Personer, som tegnede aktier i Amagerbanken i henhold til prospektet af 17. august 2010 med tillægsprospekter af 3. september og 12. september Personer, som fortsat var i besiddelse af aktierne, da Amagerbanken blev erklæret konkurs. 3. Personer, som ved tilmelding eller senest 14 dage efter tilmeldingsfristens udløb fremsender en efter grupperepræsentantens skøn tilfredsstillende dokumentation for aktiebesiddelsen. 4. Personer, der er medlem af grupperepræsentanten. 3. Sagens materielle indhold 3.1 Sagen kort. Amagerbanken ansøgte i slutningen af 2009 og starten af 2010 om en individuel statsgaranti på kr. 13,5 mia. Som led i behandlingen af denne ansøgning gennemgik Finansiel Stabilitet A/S og Finanstilsynet i foråret 2010 de økonomiske og forretningsmæssige risici i Amagerbanken. Finansiel Stabilitet A/S udarbejdede i den forbindelse et notat, der blev fremsendt til Finanstilsynet i april I notatet vurderede Finansiel Stabilitet A/S, at der var behov for øgede nedskrivninger i Amagerbanken på mellem kr. 1,7 og 2,5 mia. Finansiel Stabilitet A/S og Finanstilsynet havde i de efterfølgende måneder indgående drøftelser omkring Amagerbankens økonomiske tilstand, men på trods heraf forelå der ikke forud for tildelingen af den individuelle statsgaranti til Amagerbanken en vurdering af Amagerbankens økonomiske tilstand, som både Finansiel Stabilitet A/S og Finanstilsynet var enige om. Den 28. juni 2010 indgik Finansiel Stabilitet A/S en aftale med Amagerbanken om vilkårene for at udstede en 3-årig individuel statsgaranti på kr. 13,5 mia. En af betingelserne fra Finansiel Stabilitet A/S side var, at Amagerbanken skulle rejse yderligere kapital på kr. 750 mio. Som en direkte konsekvens af aftalen med Finansiel Stabilitet A/S udfærdigede Amagerbanken et prospekt for aktieemissionen. Ledelsen i Amagerbanken blev tilsyneladende aldrig orienteret om Finansiel Stabilitet A/S vurdering af nedskrivningsbehovet, og prospektet af 17. august 2010 med tillægsprospekter indeholdt således ikke oplysninger om Finansiel Stabilitet A/S vurdering af nedskrivningsbehovet i Amagerbanken. Havde ledelsen i Amagerbanken modtaget oplysninger om et nedskrivningsbehov i størrelsesordenen kr. 1,7 2,5 mia., ville aktieemissionen næppe være blevet iværksat, idet den kapitaludvidelse på kr. 750 mio., som Finansiel Stabilitet A/S havde fastsat som betingelse for tildelingen af den individuelle statsgaranti, ikke var tilstrækkelig til at sikre den nødvendige kernekapital, hvis der skulle tages højde for yderligere nedskrivninger på mellem kr. 1,7 og 2,5 mia.

4 Side 4 I forlængelse af aktieemissionen, hvor der blev tegnet nye aktier i Amagerbanken for ca. kr. 900 mio., blev der indsat en ny ledelse, der delvist var udpeget af Finansiel Stabilitet A/S. Den nye ledelse foretog nedskrivninger i banken på ca. kr. 3,2 mia., og med disse yderligere nedskrivninger opfyldte Amagerbanken ikke længere solvenskravene i lov om finansiel virksomhed. Amagerbanken blev derfor erklæret konkurs den 7. februar Grupperepræsentantens påstande og anbringender. Grupperepræsentanten har i stævningen nedlagt påstand om, at Finansiel Stabilitet A/S og Finanstilsynet skal anerkende at være erstatningsansvarlige for det tab, som gruppemedlemmerne har lidt ved at tegne aktier i Amagerbanken ved emissionen i august/september Grupperepræsentanten har gjort følgende hovedanbringender gældende: Finansiel Stabilitet A/S har handlet ansvarspådragende ved at fastsætte uforsvarlige vilkår i forbindelse med indgåelsen af aftalen med Amagerbanken den 28. juni 2010 om tildeling af individuelle statsgaranti en aftale der dannede baggrund og var betinget af Amagerbankens aktieemission i august/september 2010, og Finansiel Stabilitet A/S har endvidere handlet ansvarspådragende ved ikke inden Amagerbankens offentliggørelse af prospektet den 17. august 2010 at have orienteret Amagerbankens ledelse om Finansiel Stabilitet A/S vurdering af bankens nedskrivningsbehov. Finanstilsynet har handlet ansvarspådragende ved at godkende prospektet fra Amagerbanken, på trods af at prospektet ikke indeholdt oplysninger om Finansiel Stabilitet A/S vurdering af nedskrivningsbehovet. 3.3 De sagsøgtes påstande og anbringender. Både Finansiel Stabilitet A/S og Finanstilsynet har indleveret svarskrift i sagen og nedlagt påstand om frifindelse. Både Finansiel Stabilitet A/S og Finanstilsynet har som deres hovedanbringende gjort gældende, at det alene er Amagerbankens ledelse, der kan holdes ansvarlig for indholdet i det offentliggjorte prospekt og for den gennemførte aktieemission. 3.4 Eventuelt krav mod ledelsen.

5 Side 5 At det som udgangspunkt er ledelsen, der er ansvarlig for aktieemissionen er fuldkomment korrekt. Spørgsmålet i sagen er imidlertid, hvorvidt ledelsen blev orienteret om Finansiel Stabilitet A/S vurdering af nedskrivningsbehovet. Der er i sagen fremlagt en række bestyrelsesmødereferater, men ingen af disse mødereferater indikerer, at bestyrelsen var bekendt med, at der var merhensættelser eller reservationer, der kunne have negativ indvirkning på banken efter en kapitaltilførsel på kr. 750 mio. Grupperepræsentanten har taget forbehold for at gøre et erstatningskrav gældende mod den tidligere ledelse i Amagerbanken, såfremt det under sagen måtte vise sig, at ledelsen var bekendt med eller burde have været bekendt med Finansiel Stabilitet A/S vurdering af det øgede nedskrivningsbehov. 3.5 Retten har ikke taget stilling. Det skal understreges, at Østre Landsret ikke heller ikke forudsætningsvist eller indirekte har taget stilling til berettigelsen af de synspunkter, som grupperepræsentanten gør gældende, og som i kort form er gengivet ovenfor. 4. Sagsomkostninger og sikkerhedsstillelse Østre Landsret har den 30. marts 2015 fastsat en sikkerhedsstillelse for grupperepræsentanten på kr ,-. Denne sikkerhedsstillelse er indbetalt til Østre Landsret, men det bemærkes, at beløbet kan reguleres, når det endelige deltagerantal i gruppesøgsmålet kendes. Østre Landsret har endvidere besluttet, at tilmeldingen til gruppesøgsmålet er betinget af, at gruppemedlemmerne stiller en sikkerhed på kr. 200 for hver stk. aktier, som gruppemedlemmet ejer, dog mindst kr ,-, medmindre gruppemedlemmet har en retshjælpsforsikring eller anden forsikring, der dækker omkostningerne ved sagen, eller gruppesøgsmålet opfylder betingelserne for fri proces, og gruppemedlemmet opfylder de økonomiske betingelser for fri proces. 5. Fri proces og retshjælpsdækning 5.1 Fri proces Foreningen Amagerinvestor ansøgte i forbindelse med sagens anlæg i sommeren 2013 om fri proces til sagens indledende retsskridt. Efter flere behandlinger i både Civilstyrelsen og Procesbevillingsnævnet meddelte Procesbevillingsnævnet den 2. oktober 2014 endelig afslag på ansøgningen om fri proces til sagens indledende retsskridt.

6 Side 6 Efter Østre Landsrets beslutning om at godkende gruppesøgsmålet og udpege Foreningen Amagerinvestor som grupperepræsentant har Foreningen som grupperepræsentant ansøgt om fri proces til selve gruppesøgsmålet. Såfremt der meddeles fri proces, hvilket der ikke er garanti for, vil det medføre, at Statskassen betaler salæret til Foreningens advokat og eventuelle sagsomkostninger til modparten, ligesom fri proces vil medføre fritagelse for betaling af retsafgifter og sikkerhedsstillelse. Den endelige afgørelse om fri proces kan ikke forventes inden tilmeldingsfristens udløb den 14. september Såfremt der meddelelses fri proces, vil de gruppemedlemmer, der opfylder betingelserne for fri proces, få tilbagebetalt den individuelle sikkerhedsstillelse, der er betalt til Østre Landsret. 5.2 Retshjælpsdækning Foreningen Amagerinvestor søger endvidere om retshjælpsdækning til sagen. Såfremt der gives retshjælpsdækning bemærkes, at retshjælpsdækningen ikke dækker sagens fulde omkostninger. Retshjælpsdækning vil ikke ændre på, at gruppemedlemmerne skal indbetale den individuelle sikkerhedsstillelse til Østre Landsret. 6. Grupperepræsentant og advokat 6.1 Grupperepræsentant. Østre Landsret har i forbindelse med godkendelse af gruppesøgsmålet udpeget Foreningen Amagerinvestor, Amagertorv 9, 3. sal, 1160 København K. som grupperepræsentant. Retten kan senere udpege en ny grupperepræsentant, hvis det er påkrævet. Retten skal tage stilling til, om udpegelse af ny grupperepræsentant er påkrævet, hvis mindst halvdelen af deltagerne i gruppesøgsmålet anmoder herom og anmodningen er ledsaget af et forslag til en ny grupperepræsentant, som er villig til at påtage sig hvervet. 6.2 Advokat Foreningen Amagerinvestor har anmodet advokat Frantz Sigersted-Rasmussen og advokat Sven Hougaard fra Advokaterne Németh & Sigetty A/S, Frederiksgade 21, 2., 1265 København K, om at varetage Foreningens interesser i forbindelse med gruppesøgsmålet.

7 Side 7 7. Gennemførelse af tilmelding 7.1 Tilmelding Tilmelding skal ske via Foreningen Amagerinvestors hjemmeside hvortil der henvises. I den forbindelse opkræves et kontingent. 7.2 Dokumentation Der skal fremsendes dokumentation for, at deltageren har tegnet aktier i Amagerbanken i henhold til prospektet af 17. august 2010 med tillægsprospekter af 3. september og 12. september 2010 samt dokumentation for, at deltageren fortsat var i besiddelse af disse aktier i Amagerbanken på tidspunktet for Amagerbankens konkurs den 7. februar Dokumentationen fremsendes eller indscannes til Advokaterne Neméth & Sigetty A/S, Frederiksgade 21, 2., 1265 København K, 7.3 Betaling af sikkerhedsstillelse Tilmelding til gruppesøgsmålet er som nævnt betinget af, at gruppemedlemmerne stiller en sikkerhed på kr. 200 for hver stk. aktier, som gruppemedlemmet ejer, dog mindst kr ,-., Foreningen Amagerinvestor vil oplyse gruppemedlemmerne om, hvordan den individuelle sikkerhedsstillelse indbetales. 7.4 Tilmeldingsfrister Østre Landsret har fastsat tilmeldingsfristen til den 14. september 2015 (udskudt fra oprindelig 3. august 2015). Inden denne frist skal deltagerne have tilmeldt sig gruppesøgsmålet, indsendt den nødvendige dokumentation og betalt den individuelle sikkerhedsstillelse. 8. Retsvirkningerne af tilmelding. 8.1 Tilmelding er bindende. Tilmeldingen er bindende. En deltager, der har tilmeldt sig gruppesøgsmålet, kan ikke uden rettens tilladelse udtræde af gruppesøgsmålet.

8 Side Deltageren kan ikke selv anlægge sag om krav indenfor rammen. En deltager i gruppesøgsmålet kan ikke selv anlægge sag mod nogen af de sagsøgte om et krav, der falder indenfor rammen af gruppesøgsmålet. Se punkt Grupperepræsentantens partsbeføjelser. Grupperepræsentanten forestår førelsen af sagen og anses som part i sagen. Dette indebærer, at de enkelte gruppemedlemmer ikke har nogen partsbeføjelser under sagen. Grupperepræsentanten kan ved rettens samtykke indgå forlig, om det krav gruppesøgsmålet angår. Godkender retten et forlig, er dette bindende for deltagerne i gruppesøgsmålet. 8.4 Sagsomkostninger Deltagerne i gruppesøgsmålet kan i tilfælde af, at sagen tabes, blive pålagt at betale sagsomkostninger op til det beløb, som Østre Landsret har pålagt deltagerne at stille som sikkerhed, samt eventuelt et fradrag i en eventuel delvis erstatning. 9. Grupperepræsentantens omkostninger Grupperepræsentanten afholder omkostninger via kontingentbetalinger i forbindelse med sagens førelse 10. Yderligere oplysninger. Yderligere oplysninger om gruppesøgsmålet generelt kan ses på Klik på gruppesøgsmål. Oplysninger fra grupperepræsentanten og presseklip om gruppesøgsmålet kan ses på grupperepræsentantens hjemmeside

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF Foreningen Gruppesøgsmål.nu H.C. Andersens Boulevard 45 1553 København V (sagsøger) repræsenteret af advokat Morten Samuelsson mod Domstolsstyrelsen St.

Læs mere

D O M. Afsagt den 19. november 2013 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Inge Neergaard Jessen, Kåre Mønsted og Betina Juul Heldmann (kst.)).

D O M. Afsagt den 19. november 2013 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Inge Neergaard Jessen, Kåre Mønsted og Betina Juul Heldmann (kst.)). D O M Afsagt den 19. november 2013 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Inge Neergaard Jessen, Kåre Mønsted og Betina Juul Heldmann (kst.)). 2. afd. nr. B-1717-12: Norsk Tillitsmann ASA (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 148, stk. 2

Redegørelse i medfør af konkurslovens 148, stk. 2 J.nr.: 89 15421 BORISLNE Redegørelse i medfør af konkurslovens 148, stk. 2 Spar Salling Sparekasse under konkurs Skifteretten i Viborg - SKS 5-260/2012 Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon

Læs mere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om finansielle rådgivere Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner 1. Denne lov finder anvendelse på virksomheder,

Læs mere

TBB2011.730B - B2011.BS.11D.5427.2009

TBB2011.730B - B2011.BS.11D.5427.2009 B2011.BS.11D-5427/2009 TBB2011.730 Aftalt pris for andel i andelsboligforening oversteg trods fald i ejendomsvurderingen ikke det lovlige, da foreningens opsparede midler også skulle indgå ved beregning

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2007 www.erhvervsankenaevnet.dk - 1 - INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2007. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2010

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2010 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2010 København maj 2011 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 3 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere... 6 4. Ankenævnets hjemmeside...

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love L 132 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. (Sagsomkostninger, retshjælp og fri proces). Fremsat den 30. marts 2005 af justitsministeren (Lene Espersen)

Læs mere

1. Tvister i forbindelse med erhvervsudøvelse. Ved erhvervsudøvelse forstås:

1. Tvister i forbindelse med erhvervsudøvelse. Ved erhvervsudøvelse forstås: 3. Hvilke tvister er ikke dækket af retshjælpsforsikringen? 1. Tvister i forbindelse med erhvervsudøvelse. Ved erhvervsudøvelse forstås: a) Tvister vedrørende sikredes selvstændige virksomhed, hvad enten

Læs mere

Pengeinstitutankenævnet

Pengeinstitutankenævnet Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2014 København April 2015 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 3 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere... 6 3. Ankenævnets kompetence...

Læs mere

HYPPIGE SPØRGSMÅL VED TILMELDING

HYPPIGE SPØRGSMÅL VED TILMELDING HYPPIGE SPØRGSMÅL VED TILMELDING Hvem kan være medlem af foreningen? Kun investorer i Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer (JIHMO) kan være medlem af foreningen. Kan man være medlem selv om

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B085203M - SK UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 7. december 2010 af Østre Landsrets 16. afdeling (landsdommerne Kaspar Linkis, Jens Kruse Mikkelsen og Katja Høegh). 16. afd. nr. B-852-08:

Læs mere

I en udtalelse af 20. november 2006 har Finanstilsynet om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I en udtalelse af 20. november 2006 har Finanstilsynet om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 8. januar 2007 (J.nr.2006-0008068). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. Lov om finansiel virksomhed 355. (Niels Bolt Jørgensen,

Læs mere

D O M. Afsagt den 16. marts 2012 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Jens Kruse Mikkelsen, Niels Boesen og Gunst Andersen).

D O M. Afsagt den 16. marts 2012 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Jens Kruse Mikkelsen, Niels Boesen og Gunst Andersen). D O M Afsagt den 16. marts 2012 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Jens Kruse Mikkelsen, Niels Boesen og Gunst Andersen). 22. afd. nr. B-1494-10: A (advokat Nicolai B. Sørensen) mod Skatteministeriet

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Gruppesøgsmål.nu H. C. Andersens Boulevard 45 1553 København V v/advokat Morten Samuelsson 12. august 2011 J.nr. 0010113

Gruppesøgsmål.nu H. C. Andersens Boulevard 45 1553 København V v/advokat Morten Samuelsson 12. august 2011 J.nr. 0010113 Re STÆVNING Morten Samuelsson Østerfælled Torv 10 2100 København Ø Telefon: 33 34 80 00 SAG B 99-1802/2011 Københavns Byret Gruppesøgsmål.nu H. C. Andersens Boulevard 45 1553 København V v/advokat Morten

Læs mere

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel stabilitet, lov om finansiel virksomhed, lov om en garantifond for indskydere og

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for retshjælpsforsikring

Forsikringsbetingelser. for retshjælpsforsikring Denne tekst indeholder forsikringsbetingelserne. Betingelserne er ens for alle forsikringsselskaber og er udarbejdet af Forsikring & Pension, der er forsikringsselskabernes erhvervsorganisation. Betingelserne

Læs mere

D O M V.L. B 3173 12. Indledning

D O M V.L. B 3173 12. Indledning D O M afsagt den 8. maj 2014 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Linda Hangaard, Henrik Bjørnager Nielsen og Anne-Vibeke Dolleris (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 3173 12 Thy-Mors Energi Service A/S

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 Sag 305/2013 (2. afdeling) A (advokat Marianne Fruensgaard, beskikket) mod Aarhus Universitet (advokat Karsten Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er

Læs mere

Retshjælpsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 13-05

Retshjælpsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 13-05 Retshjælpsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 13-05 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RETSHJÆLPSFORSIKRING Indholdsfortegnelse 1 Hvem er dækket (sikret) af retshjælpsforsikringen....3 2 Hvilke tvister er dækket

Læs mere

Redegørelse fra Finanstilsynet om forløbet op til Amagerbanken A/S konkurs i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed

Redegørelse fra Finanstilsynet om forløbet op til Amagerbanken A/S konkurs i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed Finanstilsynet 24. august 2011 Redegørelse fra Finanstilsynet om forløbet op til Amagerbanken A/S konkurs i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed 1. Sammenfatning... 5 1.1. Årsagerne til bankens

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034612 (Erik P. Bentzen, Helle Carlsen) 29. januar 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034612 (Erik P. Bentzen, Helle Carlsen) 29. januar 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034612 (Erik P. Bentzen, Helle Carlsen) 29. januar 2014 K E N D E L S E Axiell Danmark A/S (advokat Thomas Grønkær, Hellerup) mod Kombit A/S (cand.merc.jur. Peter Dann

Læs mere

Vilkår for Retshjælp 6306-5 Oktober 2010

Vilkår for Retshjælp 6306-5 Oktober 2010 Vilkår for Retshjælp 6306-5 Oktober 2010 2 Indholdsfortegnelse Side Et par ord om Retshjælp.............................................................4 Fælles vilkår 1. Hvem er dækket (sikret) af forsikringen?.........................................5

Læs mere

Retshjælpsforsikring Forsikringsbetingelser 2008

Retshjælpsforsikring Forsikringsbetingelser 2008 Retshjælpsforsikring Forsikringsbetingelser 2008 Forsikringens formål er at dække udgifter til sagsomkostninger ved private retstvister, der kan indbringes for domstole eller voldgiftsretter, og som ikke

Læs mere

Retlige rammebetingelser

Retlige rammebetingelser Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 08-11074 - 11 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

Kære medlemmer. Jyske Bank A/S fremsætter betinget forligstilbud til foreningens medlemmer

Kære medlemmer. Jyske Bank A/S fremsætter betinget forligstilbud til foreningens medlemmer Lett Advokatfirma Adv. Henrik Puggaard J.nr. 237028-3 RMN NYHEDSBREV 10. SEPTEMBER 2012 Kære medlemmer Jyske Bank A/S fremsætter betinget forligstilbud til foreningens medlemmer Jyske Bank A/S fremsætter

Læs mere