Tema Sygepleje - kompleks klinisk virksomhed. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tema Sygepleje - kompleks klinisk virksomhed. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold"

Transkript

1 Generel klinisk studieplan Modul 11 Tema Sygepleje - kompleks klinisk virksomhed Det kliniske undervisningssteds sygeplejefaglige, og organisatoriske grundlag, rammer og vilkår Betegnelse for det kliniske undervisningssted: Psykiatrisk Center Amager Det kliniske undervisningssteds visioner og strategier (link): Hvem refererer uddannelsesområdet ledelsesmæssigt til? Navn: Britta Mogensen Stilling: Udviklingschef Mail adresse: Hvem er overordnet uddannelsesansvarlig for den daglige kliniske undervisning, vejledning og prøveafvikling? Navn: Linda Berg Simonsen Stilling: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske Mail adresse: Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Psykiatrisk Center Amager (PCA) er etableret i 2001 i Ørestaden med sengeafsnit, tværgående funktioner, administration og centerledelse på adressen Digevej 110, 2300 København S. Herudover råder centret over 2 lejemål i henholdsvis Lyongade 25 og på Kirkegårdsvej 25, hvor der hvert sted er placeret et Distrikt Psykiatrisk Center (DPC) og et Opsøgende Psykiatrisk team (OP-team). PCA er et selvstændigt psykiatrisk center under Region Hovedstaden Psykiatri, som har hovedfunktion i almenpsykiatri, og regionsfunktion i selvmordsforebyggelse til ikke-psykotiske og behandling af komplicerede personlighedsforstyrrelser. Centrets optageområde er hele Amager, eksklusive Christianshavn, med ca indbyggere. Centret har 2 lukkede sengeafsnit, 4 sub/specialiserede åbne sengeafsnit, 1 åbent akut modtagesengeafsnit med tilknyttet skadestue og 1 lukket gerontoafsnit. Til centret er knyttet ét gerontopsykiatrisk ambulatorium med udgående teamfunktion og ét psykoterapeutisk afsnit bestående af et dagafsnit til 24 patienter og et ambulatorium. Det psykoterapeutiske afsnit behandler ikkepsykotiske patienter uden sengebehov, men med komplekse lidelser, der kan behandles ambulant. Derudover er der knyttet ét ambulatorium for beboere på den socialpsykiatriske institution Sundbygård, ét oligofreni-ambulatorium, ét Kompetencecenter For Selvmordsforebyggelse i samarbejde med Psykiatrisk Center København, samt ét OPUS-team til ambulant behandling af unge med debuterende skizofreni. 1

2 Tværfaglige og tværsektorielle forhold Den tværfaglige stab består af læger, sygeplejersker, psykologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, socialrådgivere og social- og sundhedsassistenter. Afsnittets faste stab er ansvarlig for at sammensætte et målrettet miljøterapeutisk behandlingsprogram, som giver en mangefacetteret og intensiv observations-, pleje-, trænings- og behandlingsindsats. Pleje og behandling har en kognitiv og psykodynamisk tilgang og er organiseret ud fra miljøterapeutiske principper samt kontaktpersonfunktionen. Det betyder at patienten har faste pleje- og behandlingsansvarlige personer, hvor der arbejdes med kontakten mellem plejepersonalet og patienten og med de processer, der sker i samspillet. Samarbejdsrelationer Overordnet arbejder PCA under de visioner og mål, der er beskrevet for hele Region Hovedstaden Psykiatri i den gældende virksomhedsplan. For at sikre kontinuitet og høj kvalitet i pleje- og behandling i det samlede patientforløb, arbejder sygeplejersker dagligt sammen med hele den tværfaglige personalegruppe. Patient/borger kategorier De hyppigst forekommende sygdomsgrupper på PCA er skizofreni (60) og andre psykoser, affektive lidelser (mani og depression), nervøse tilstande, misbrugsbetingede psykiske lidelser, organisk betingede lidelser, personlighedsforstyrrelser, fysiologisk betingede adfærdsændringer og mental retardering. Nogle af sengeafsnittenes patienter er tvangsindlagte, men der er dog også patienter som frivilligt er indlagt til korte eller længerevarende forløb mhp. stabilisering og deraf følgende udskrivelse eller overflytning til et åbent sengeafsnit. På PCAs lukkede sengeafsnit er en del af patienterne underlagt retslige foranstaltninger såsom behandlingsdomme, surrogatvaretægtsfængslinger samt mentale observationer. Sygeplejefagligt grundlag Den sygeplejefaglige indsats i det samlede behandlingsforløb for patienter i behandlingspsykiatrien i Region Hovedstaden Psykiatri udmøntes som psykiatrisk sygepleje. Den psykiatriske sygepleje er et selvstændigt arbejdsområde, som omfatter sygeplejepraksis, sygeplejeledelse, uddannelse samt forskning og udvikling af den psykiatriske sygepleje. Der forudsættes, at den psykiatriske sygepleje inddrager sundhedsfremme, forebyggelse, rehabilitering, behandling og lindring. Dette kræver anvendelse af viden, holdninger og færdigheder, som er specifikke for disciplinen. Disse kundskaber erhverves i teori og praksis, gennem grund-, efter -, special- og videreuddannelse og gennem forskning. Det samlede behandlingsforløb for patienterne i Psykiatrien i Region Hovedstaden Psykiatri har afsæt i mission, værdier og visioner og for den sygeplejefaglige indsats betyder det at den hviler 2

3 på: respekt, ansvarlighed, åbenhed, faglighed og fleksibilitet. Formålet med grundlaget for psykiatrisk sygepleje er, at sikre omsorg, pleje og behandling af høj kvalitet, der medvirker til det bedst mulige liv for hvert enkelt menneske, der har en psykisk lidelse. Hensigten med den sygeplejefaglige indsats i psykiatrien er at anvende metoder og interventioner der bidrager til at dæmpe psykiatriske symptomer, reducere disharmonier og om muligt helbrede psykisk sygdom. Hvis helbredelse ikke er mulig så skal den sygeplejefaglige indsats medvirker til, at patientens psykologiske funktioner og psykosociale færdigheder vedligeholdes og udvikles. Uddannelsesmæssigt grundlag Studerende på modul 11 bliver tilbudt en klinikplads på et åbent sub/specialiserede sengeafsnit. Sengeafsnittet modtager patienter med almindelige psykiatriske lidelser og yngre patienter, som førstegangsindlægges med psykoser eller skizofreni. Studerende på modul 11 kan også blive tilbudt en klinikplads på et lukket almenpsykiatrisk sengeafsnit, som behandler patienter i alderen år, der lider af en psykiatrisk sygdom og som følge deraf har brug for intensiv behandling og støtte igennem hele døgnet. Behandlingen består af medicin, miljøterapi og samtale, samt individuel behandling af fysioterapeut og/eller ergoterapeut. Begge sengeafsnit har plads til 14 patienter. På hvert af disse sengeafsnit er der sygeplejersker med den kliniske vejlederuddannelse og sygeplejersker med tilsvarende anden diplomuddannelse. Kliniske undervisningsområder Mentalhygiejne og psykiatri Beskrivelse af sygeplejefaglige forhold Patient/borgerforløb og -situationer PCA har nedenfor valgt at beskrive et patientforløb: Patienten er en 32-årige mand kendt under diagnosen F20.0 Paranoid Skizofreni. Patienten har et kokainmisbrug og i perioder også et overforbrug af alkohol. Patienten har en behandlingsdom primært pga. vold og berigelseskriminalitet. Kriminaliteten sættes i forbindelse med patientens misbrug, idet patienten bliver svært paranoid og aggressiv i påvirket tilstand. Når patienten er velmedicineret og ikke misbrugende, begår han ikke kriminalitet. Patienten oplever symptomer af depressiv karakter såsom tristhed, initiativløshed, træthed mm., symptomerne han mener skyldes hans økonomiske problemer. Endvidere oplever patienten følgende symptomer som særligt er generende: manglende evne til at overskue og strukturere sin hverdag, koncentrationsbesvær, nedsat hukommelse, ambivalens og privatlogik som giver mange frustrationer og kan udløse aggressiv adfærd. Patienten har tidligere ikke haft nogen sygdomsindsigt og mente at hans primære problem var at han var havnet i det psykiatriske system som ødelagde hans liv. 3

4 Patienten har været indlagt adskillige gange. Indlæggelserne starter som regel på lukket afsnit, idet patienten indlægges i forbindelse med medicinsvigt eller hvis han er meget påvirket. Ved indlæggelsen er patienten som regel vred, aggressiv og truende. Patienten har været bæltefikseret flere gange af kortere varighed (2-3 dage). Endvidere har han været tvangsbehandlet med antipsykotisk medicin en del gange. Når patienten er opstartet medicinsk behandling, kan han overflyttes til et åbent afsnit med henblik på stabilisering og fuld effekt af medicinen. Gennemsnitlig er patientens indlæggelser af 4-6 ugers varighed, hvilket dækker over meget korte (2-4 dage) og meget lange indlæggelser (2-3 måneder). Sygeplejefaglige opgaver Generelt er sygeplejen indenfor det psykiatriske felt præget af omsorg for hele patientforløbet. Det er sygeplejersken, der som udgangspunkt koordinerer den tværfaglige pleje- og behandlingsindsats. Udover koordinering og overblik indeholder sygeplejerskens arbejde den tætte og kontinuerlige relationsbehandling, hvor etablering, vedligeholdelse og afslutning af kontakten med patienten er omdrejningspunktet. Sygeplejerskens arbejde indeholder målrettet kommunikation med patienten og dennes pårørende med speciel fokus på de etiske, juridiske og sygeplejefaglige problemstillinger, der kendetegner den psykiatriske sygepleje. Observation af symptomer med efterfølgende analyse, konklusion, formulering af sygeplejediagnose, ordination af sygeplejehandlinger, evaluering og dokumentation både indenfor det specifikke psykiatriske område og indenfor det grundlæggende område. Sygeplejersken arbejde består endvidere i at delegerede opgaver som eksempelvis medicinadministration, ECT-behandling, undersøgelser, prøver. Ledelse af både personale, sygeplejen og udvikling, undervisning og vejledning af patienter, pårørende, kollegaer og uddannelsessøgende, tværfagligt samarbejde, samarbejde med instanser uden for huset enten i kommunalt, regionalt eller statsligt regi samt samarbejde med pårørende, hører også ind under sygeplejerskens arbejdsopgaver. Sygeplejens metoder, procedure og redskaber Behandlings- og undersøgelsesmetoder i psykiatrien er omdrejningspunkter for den sygeplejemæssige pleje og behandling. Undersøgelsesmetoderne er vurdering, psykologisk testning, almen somatisk- og funktionsneurologisk undersøgelse, observation samt vurdering i afsnittet. Behandlingsmetoderne er den medicinske behandling, f.eks. antipsykotisk, angstdæmpende eller antidepressiv medicin, samtalebehandling (kognitiv terapi eller anden form for psykoterapi - individuelt eller i grupper), miljøterapi (realitets- og aktivitetsbetonet behandlingsforløb), psykoedukation (undervisning i øget forståelse af egen sygdom og dens symptomer), ECT (elektrisk stimulation af hjernen) og psykosocial rehabilitering (træning i at vende tilbage til et normalt liv efter endt indlæggelse). Udviklings- og forskningsmetoder, områder og -tiltag PCA bidrager til psykiatriens faglige udvikling ved at forske i klinisk psykiatri, psykiatrisk 4

5 epidemiologi, suicidologi, genetisk epidemiologi, retspsykiatri, psykiatrilov og tværfaglige behandlingsaspekter af psykiatrien. Der udføres egne forskningsprojekter og deltages i flere nationale samarbejder, internationale kongresser samt i nationalt udviklingsarbejde. PCA er universitetsafdeling ved Københavns Universitetshospital, der undervises og uddannes præ- og postgraduat. Centret er således uddannelsessted for medicinstuderende, basislæger, speciallæger, psykologer, sygeplejersker (både grunduddannelse og specialuddannelsesniveau), fysioterapeuter, ergoterapeuter samt social- og sundhedsassistenter. PCA er akkrediteret tre gange af Joint Commission International. I december 2009 blev centret underlagt OPCAT-inspektion af Folketingets Ombudsmand. Inspektionen var uden anmærkninger. Beskrivelse af uddannelsesmæssige forhold Undervisningens organisering og tilrettelæggelse Der er tilrettelagt en grundig introduktion til den kliniske undervisningsperiode de første 4 dage. Fællesintroduktionen er bl.a. en introduktion til de enkelte afsnit og enheder på PCA og indeholder drøftelser af tabuer, de studerendes forventninger til psykiatrien, drøftelser af den psykiatriske sygepleje ved den uddannelsesansvarlige sygeplejerske. Introduktionen indeholder orientering om alarmsystemet, arbejdsgange, kulturen i afsnittene, patientgrundlag, rundvisning m.v. Alle studerende får tildelt en daglig vejleder og klinisk vejleder, som den studerende følger tæt i klinikken. Vejlederne vil synliggøre psykiatriske problemstillinger og øve praktisk psykiatrisk sygepleje med den studerende. Den kliniske vejleder er ansvarlig for at den studerende opnår sit læringsudbytte samt øvrige krav ift. modulbeskrivelsen. Der bliver tilbudt supplerende undervisning og temaer som kommunikation (samtale med den psykiatriske patient), miljøterapi, sygeplejedokumentation, selvmordsforebyggelse samt den svære samtale foretages af den uddannelsesansvarlige sygeplejerske og den kliniske oversygeplejerske på PCA. Lærings- og studiemiljø På PCA giver vi de studerende mange muligheder for at lære sygepleje til psykisk syge. De studerende får mulighed for at udvikle kompetencer i forhold til såvel tværfagligt som tværsektorielt samarbejde, da de bliver en del af det samarbejde der foregår her. Region Hovedstaden Psykiatri definerer syn på læring som et forhold imellem mennesker, hvilket betyder, at den bedste læring ofte vil forekomme, hvis nogle klassiske grundkvaliteter som eksempelvis, store men realistiske forventninger, god atmosfære, klar velstruktureret undervisning og vægt på forståelse er til stede. Et positivt og arbejdsorienteret klima medfører, at der læres mere. PCA synliggør og understøtter forskellige læringsmuligheder ved at have et studiemiljø der veksler mellem den læring og interaktion der er med patienter, pårørende og vejledere i de respektive afsnit og ambulatorier og et læringsrum til undervisning, fordybelse og refleksion. Igennem dette læringsrum inspirerer og udnytter de kliniske vejlederkompetencer i samarbejde med de ansattes faglighed og kompetencer for at medvirke til at opretholde et højt fagligt lærings - og studiemiljø der gør det attraktivt og tiltrækkende for kommende kolleger både at lære og arbejde her. 5

6 Litteratur I valget af litteratur lægges vægt på, at teksterne er relevante for det pågældende undervisningssted, og at disse bygger på praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden. PCA anbefaler nedenstående litteratur: Anderaa, I. (1995): Patienten og sygeplejersken - et gensidigt påvirkningsforhold. Nordisk Forlag. 1. udgave. 1. oplag Bechgaard, B. (1992): Miljøterapi København: Hans Reitzels Forlag Buus, N. (2009): Psykiatrisk sygepleje. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. 1. udgave Crafoord, C. (1994): Udviklende fortrolighed København, Hans Reitzels Forlag Cullberg, J. (1999): Dynamisk Psykiatri. Hans Reitzels Forlag. 5. udgave. Eide og Eide (2009) Kommunikasjon i relationer samhandling, konflkitløsning, Etikk 2. utgave, 3. opplag Gyldendal Norsk Forlag Falgaard Eplov, L. et al (2010): Psykiatrisk og psykosocial rehabilitering - en recoveryorienteret tilgang. Munksgaard Danmark. 1. udgave. 1. oplag. Gerlach, J. et al (1998): Psykofarmaka. Psykiatri Fondens Forlag. 1. udgave, 1. oplag. Hummelvoll, J. K. (2006): Helt - ikke stykvis og delt. Hans Reizels Forlag. Kbh. 3. udgave Mors, O. er al (2009): Klinisk Psykiatri. Munksgaard Danmark. 3. udgave, 1.oplag Mørch og Rosenberg, m.fl. (2005): Kognitiv terapi - Modeller og metoder. Gyldendals Bogklubber Oestrich, I. (2001): Kognitiv miljøterapi. Munksgaard Bogklubber. 1. udgave, 1. oplag. Olsen, Inge (2007): Farmakologi 3. udgave, 3. oplag, Munksgaard Pedersen, Keld Møller m. fl.(2005): Sundhedsvæsenets økonomi, organisation og Ledelse Gads Forlag Schjødt, T. et al (2007): Miljøterapi. Hans Reitzels Forlag. 1. udgave, 1. oplag Simonsen, E. et al (2001): Om og med Psykoser. Psykiatri Fondens Forlag. 1. udgave, 1. oplag Simonsen, E. et al (2010): Grundbog i Psykiatri. Hans Reitzels Forlag. 1. udgave, 1. oplag Strand, L. (2006): Fra kaos mod samling, mestring og helhed. Forlaget Munksgaard. 1. udgave, 12. oplag 6

7 Evaluering Den studerende og kliniske vejleder evaluerer det kliniske undervisningsforløb i fællesskab ud fra skolens retningslinjer. På PCA beder vi den studerende om at udarbejde en skriftlig evaluering til afsnittet som indeholder det faglige udbytte af forløbet, og hvordan den studerende generelt har befundet sig i afsnittet, samt en vurdering af egen indsats. Udarbejdet af: Navn(e): Kamilla Kenvig Titel(er): Uddannelsesansvarlig sygeplejerske Dato: Januar 2012 Aktuel tilknyttet i (aug.2014): Navn: Linda Berg Simonsen Stilling: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske Mail adresse: 7

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler 1. Navn på det kliniske undervisningssted og dets kontaktpersoner Hospitalspsykiatri og hospitalsbaseret distriktspsykiatri.

Læs mere

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Psykiatrien i Region Syddanmark Psykiatrisk Afdeling Odense Universitetsfunktion Lokalpsykiatri Odense + TIT Indholdsfortegnelse

Læs mere

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF TO DELE: A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL 11 MODUL GENERELLE KRITERIER

Læs mere

Uddannelsesprogram for. for. hoveduddannelsen i psykiatri. Region Hovedstaden. Region Sjælland

Uddannelsesprogram for. for. hoveduddannelsen i psykiatri. Region Hovedstaden. Region Sjælland Uddannelsesprogram for for hoveduddannelsen i psykiatri Region Hovedstaden og Region Sjælland Uddannelsesforløb Region Sjælland Region Hovedstaden Bloknr. Neurologi Psykiatri 1 ½ år Næstved Sygehus 1½

Læs mere

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Uddannelsesprogram kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle SSA-elever praktik 2. September 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modul: 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul: 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering OPUS er en klinik for unge med ny-diagnostiseret skizofreni. Klinikken er et afsnit organiseret i afdeling P (psykose-afdeling),

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Undervisningssted: Kommune Forsorgshjemmet Skovvang, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Social og arbejdsmarked er organiseret på følgende måde:

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Undervisningssted: Kommune Generel Klinisk Studieplan for modul 8 Udvidet Bostøtte, Kafferisteriet, Skivevej 7, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan: Boformen Aas

Generel Klinisk Studieplan: Boformen Aas Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Generel Klinisk Studieplan: Boformen Aas Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af organisatoriske og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde

Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde 2011 Studiehåndbog - klinisk undervisning modul 8 sbscer Botilbudet Skovsbovej Skovsbovej 111, 5700 Svendborg Tlf: 63236700 Hjemmeside: www.skovsbovej.dk Lavet af: Charlotte Rohde 10-02-2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Medicinsk sengeafsnit (MSA)

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Medicinsk sengeafsnit (MSA) Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Medicinsk sengeafsnit (MSA) Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk

Læs mere

Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference

Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference * The nurse s role in the interdisciplinary conference Anslag: 65.803 Udarbejdet af: Henriette Clemencia Kuijt Victor Studienr.: syk10301 Modul 14 F2008B

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde i psykiatrien

Tværsektorielt samarbejde i psykiatrien Tværsektorielt samarbejde i psykiatrien Videns- og erfaringsopsamling Notat Katrine Schepelern Johansen Jessica Larsen Ann Nielsen KORA Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

Læs mere

Kultur og Psykiatri En antropologi om transkulturel psykiatri på danske hospitaler

Kultur og Psykiatri En antropologi om transkulturel psykiatri på danske hospitaler Kultur og Psykiatri En antropologi om transkulturel psykiatri på danske hospitaler Ph.d. afhandling af Katrine Schepelern Johansen Sct. Hans Hospital og Institut for Antropologi, Det samfundsvidenskabelige

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Trankær Mosevej 25 8310 Tranbjerg J. er en af i alt 7 enheder under Forsogshjemmet Østervang. består af fire pladstyper:

Læs mere

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland Katrine Schepelern Johansen og Marie Brandhøj Wiuff Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland En evaluering Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for Alkoholbehandling (CfA) hører under, som er en af de tre søjler i Socialforvaltningen i. Socialforvaltningen

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Horsens Kommune har ca. 80.000 indbyggere. Af de 80.000 bliver ca. 5.000 serviceret af ældreområdet fordelt på brugere,

Læs mere

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Marianne Mose Bentzen December 2012. Version 1.0. - Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter sig mod enkelte eller grupper af patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme samt disses sociale

Læs mere

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS Anette Lindgren, Birte Rasmussen, Birthe Ørskov, Helle Nordestgaard Matthiesen, Ina Lillevang, Jeanette Nielsen, Jorit Tellervo,

Læs mere

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling 2 Bilagsrapport AFRAPPORTERING FRA ARBEJDSGRUPPE 2 UNDER REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 Indsatsen for mennesker

Læs mere

25-05-2012H:\Generelle studieplaner\generel studieplan.modul 12, afsnit 3103. Febr. 2013.doc

25-05-2012H:\Generelle studieplaner\generel studieplan.modul 12, afsnit 3103. Febr. 2013.doc Rev 15. juni 2012 GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF TO DELE: A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL MODUL

Læs mere

SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS

SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS Samarbejdsaftale om voksne mennesker med sindslidelse mellem Psykiatrisk Center Frederiksberg og Frederiksberg Kommune ET SAMARBEJDE MED MENNESKET I CENTRUM

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER AMU-baseret efteruddannelse for social- og sundhedsassistenter Mål - indhold temaer - Revideret 2013 Indhold og temaer INDHOLD UDDANNELSESSTRUKTUR... 4 BASISDEL...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 12 For akutsengeafsnit, ASA Herning

Generel Klinisk Studieplan for modul 12 For akutsengeafsnit, ASA Herning Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 12 For akutsengeafsnit, ASA Herning Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Læs mere