Bekendtgørelse om informationssikkerhed og beredskab for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester 1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om informationssikkerhed og beredskab for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester 1)"

Transkript

1 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, IT- og Telestyrelsen, j.nr Senere ændringer til forskriften BEK nr 1025 af 21/08/2013 Bekendtgørelse om informationssikkerhed og beredskab for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester 1) I medfør af 8, stk. 1, 2 og 4, jf. 20, stk. 1, 62, stk. 1, 2 og 4, 64, stk. 1 og 2 samt 81, stk. 2 og 4, i lov nr. 169 af 3. marts 2011 om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 66, stk. 1, jf. 3, stk. 1, 2 og 3, 5, stk. 1 og 2, 7, stk. 2 samt 8, i bekendtgørelse nr. 396 af 21. april 2011 om rammerne for informationssikkerhed og beredskab: Formål og anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen har til formål at sikre informationssikkerhed, herunder beskyttelse af persondata, i forbindelse med udbud af offentlige elektroniske kommunikationsnet og -tjenester samt et beredskab med henblik på i en beredskabssituation at kunne videreføre væsentlige funktioner i samfundet, som udføres under anvendelse af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. 2. Bekendtgørelsen gælder for udbydere, herunder erhvervsmæssige udbydere, af offentlige elektroniske kommunikationsnet og -tjenester og ejere af elektroniske kommunikationsnet, der anvendes til erhvervsmæssigt udbud af offentlige elektroniske kommunikationstjenester. Stk. 2. 6, 7, 15 og 16 gælder kun for udbydere af offentlige elektroniske kommunikationstjenester. Stk. 3. 4, stk. 2, gælder kun for erhvervsmæssige udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. Stk , 18 og 21 gælder kun for ejere af elektroniske kommunikationsnet, der anvendes til erhvervsmæssigt udbud af offentlige elektroniske kommunikationstjenester. Definitioner 3. I denne bekendtgørelse forstås ved: 1) Informationssikkerhed, herunder persondatasikkerhed: a) Tilgængelighed: At net, tjenester og data er tilgængelige og anvendelige. b) Fortrolighed: At data i forbindelse med net- og tjenesteudbuddet kun er tilgængelige for og kun behandles af henholdsvis fysiske eller juridiske personer, som data er tiltænkt, eller som er autoriserede hertil i henhold til lovlige formål. c) Integritet: At data i forbindelse med net- og tjenesteudbuddet ikke forvanskes ved uautoriserede og/eller utilsigtede ændringer. 2) Beredskab for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester: Planlægning og udførelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for at opretholde eller genetablere samfundsvigtig elektronisk kommunikation i beredskabssituationer. 3) Beredskabssituation: Større ulykker og katastrofer og andre ekstraordinære hændelser eller kriser, hvor det er nødvendigt at indføre særlige foranstaltninger vedrørende elektroniske kommunikationsnet og -tjenester med henblik på at kunne opretholde samfundets funktioner samt yde støtte til beredskabsmyndighederne. 1

2 4) Samfundsvigtig elektronisk kommunikation: Kommunikation, der foregår via elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, og som er nødvendig med henblik på videreførelse af samfundets funktioner under forhold som nævnt i nr. 3. 5) Beredskabsmyndigheder: Offentlige myndigheder og offentlige og private virksomheder og institutioner, som bidrager til opretholdelse af samfundets funktioner i en beredskabssituation. 6) Brud på persondatasikkerheden: Sikkerhedsbrud, der fører til hændelig eller uretmæssig tilintetgørelse, tab, ændring, ubeføjet videregivelse af eller adgang til persondata, der sendes, lagres eller på anden måde behandles i forbindelse med udbuddet af en offentlig elektronisk kommunikationstjeneste. Stk. 2. I det omfang denne bekendtgørelse refererer til begreber, som er defineret i lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester og lov om behandling af personoplysninger, henvises til de i disse love fastlagte definitioner. Risikostyring 4. Net- og tjenesteudbydere, jf. 2, stk. 1, skal løbende som led i virksomhedens planlægnings- og driftsopgaver træffe passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger med henblik på at styre risici for informationssikkerheden i net og tjenester. Udbyderne skal sikre et sikkerhedsniveau, der, under hensyn til teknologiens aktuelle stade, står i forhold til risici. Stk. 2. Erhvervsmæssige udbydere, jf. 2, stk. 3, skal udover, hvad der følger af stk. 1, foretage en beredskabsplanlægning til forebyggelse og håndtering af beredskabssituationer med henblik på, at udbuddet af erhvervsmæssige offentlige elektroniske kommunikationsnet- og tjenester i videst muligt omfang kan opretholdes. Stk. 3. Udbyderne, jf. stk. 1 og 2, skal gennem planlægning sikre, at de nødvendige ressourcer er til rådighed til sikkerhedsarbejdet og ved aktivering og gennemførelse af beredskabet. Udbyderne skal i den forbindelse sikre, at de medarbejdere, som skal håndtere informationssikkerheden og beredskabet, løbende modtager den fornødne instruktion, uddannelse og træning. Stk. 4. Net- og tjenesteudbydere kan ikke overdrage ansvaret for informationssikkerheden og beredskabet, jf. stk. 1-3, til tredjemand. Hvis opgaven med planlægning af informationssikkerhed og beredskab eller centrale dele af virksomhedens drifts- og/eller planlægningsopgaver i øvrigt udføres af tredjemand, skal udbyder gennem aftale og ved kontrol påse informationssikkerheden og beredskabet. Informationssikkerhed 5. Net- og tjenesteudbydere, jf. 2, stk. 1, skal varetage informationssikkerheden, jf. 3, stk. 1, nr. 1 og 4, stk. 1, på baggrund af en dokumenteret risikostyringsproces. Udbyderne skal i den forbindelse kortlægge risici og herudfra identificere, udvælge og prioritere foranstaltninger til beskyttelse af net, tjenester og data inden for eget forretningsområde. Disse foranstaltninger skal særligt hindre og minimere virkningen af sikkerhedshændelser for brugerne og for andre net, med hvilke det berørte net er sammenkoblet. Stk. 2. Udbyderne skal, jf. stk. 1, inden 1. januar 2012 udarbejde en informationssikkerhedspolitik samt i relevant omfang sikringsplaner indeholdende foranstaltninger til beskyttelse af net, tjenester og data. 6. Tjenesteudbydere, jf. 2, stk. 2, skal, hvor der er særlig risiko for brud på informationssikkerheden informere slutbrugerne herom. Hvis risikoen ligger uden for de foranstaltninger, der skal træffes af udbyderen efter denne bekendtgørelse skal der tillige informeres om, hvordan hændelsen i givet fald kan forebygges, herunder med angivelse af de omkostninger, der sandsynligvis vil være forbundet hermed. Persondatasikkerhed 7. Tjenesteudbydere, jf. 2, stk. 2, skal udover, hvad der følger af 5, inden 1. januar 2012 udarbejde en sikkerhedspolitik for persondatasikkerheden i forbindelse med net- og tjenesteudbuddet og i relevant omfang sikringsplaner omfattende foranstaltninger til beskyttelse heraf. Sådanne foranstaltninger skal, 2

3 udover hvad der følger af krav til selve behandlingen af persondata i kapitel 4 i bekendtgørelse om udbud af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, som minimum: 1) Sikre at kun autoriserede personer får adgang til persondata til lovlige formål 2) Beskytte lagrede persondata og persondata under transmission mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, hændeligt tab eller ændring og ubeføjet eller ulovlig lagring, behandling, adgang eller videregivelse. Beredskab 8. Ejere af elektroniske kommunikationsnet, jf. 2, stk. 4, skal løbende foretage en beredskabsplanlægning, jf. 4, til forebyggelse og håndtering af beredskabssituationer, jf. 3, stk. 1, nr. 3, der som minimum skal indeholde 1) en risiko- og sårbarhedsvurdering, og 2) en beredskabspolitik og beredskabsplaner, herunder planer for sikring af infrastruktur. Stk. 2. Planlægningen skal omfatte beredskabssituationer, som i væsentlig grad vil kunne reducere funktionaliteten hos ejerens virksomhed og eventuelt andre dele af telesektoren i forhold til udbuddet af offentlige elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. Planlægningen skal herudover sikre, at ejeren i nødvendigt omfang kan bidrage til den nationale krisehåndtering. Stk. 3. Ejerens planmateriale skal revideres i det omfang, udviklingen gør det nødvendigt, herunder ved væsentlige ændringer af ejerens virksomhed eller dennes sårbarheder og beredskabsforhold. Planmaterialet skal dog som minimum revideres hvert andet år. 9. Risiko- og sårbarhedsvurderinger i henhold til 8, stk. 1, nr. 1, skal udarbejdes med henblik på videst mulig opretholdelse af udbuddet af offentlige elektroniske kommunikationsnet og -tjenester i en beredskabssituation, jf. 3, stk. 1, nr. 3, og skal omfatte 1) kortlægning og gruppering af ejerens samlede infrastruktur (styresystemer, transmissions- og kabelveje, bygninger m.v.), 2) identifikation af hvilke trusler, der udgør de væsentligste risici, 3) identifikation, udvælgelse og prioritering af beredskabet over for disse risici. Stk. 2. Kortlægning og gruppering af ejerens samlede infrastruktur, jf. stk. 1, nr. 1, skal ske ud fra en vurdering af de enkelte infrastrukturelementers betydning for opretholdelse af udbuddet af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester på henholdsvis internationalt, nationalt og lokalt niveau. Ved denne vurdering skal tages hensyn til konsekvenser ved udfald af den pågældende del af infrastrukturen målt i varigheden af afbrydelsen af ejerens udbud og berørte antal slutbrugere. Ved vurderingen skal desuden tages hensyn til infrastrukturens betydning for funktionaliteten i andre dele af telesektoren. Stk. 3. IT- og Telestyrelsen kan fastsætte nærmere retningslinjer for udarbejdelsen af risiko- og sårbarhedsvurderinger, jf. stk. 1 og 2. Stk. 4. IT- og Telestyrelsen kan angive et konkret trusselsbillede, som risiko- og sårbarhedsvurderingerne samt beredskabsplanlægningen skal tage afsæt i. 10. Ejere af elektroniske kommunikationsnet, jf. 2, stk. 4, skal udarbejde relevante sikkerhedspolitikker, herunder en beredskabspolitik og beredskabsplaner til forebyggelse og håndtering af beredskabssituationer, jf. 3, stk. 1, nr. 3. Planerne skal baseres på risiko- og sårbarhedsvurderinger som nævnt i 9. Beredskabsplanerne skal omfatte 1) en eller flere sammenfattende beredskabsplaner, som beskriver ejerens krisehåndtering og i relevant omfang suppleret med 2) underliggende beredskabsplaner i form af detaljerede planer, procedurer, instrukser m.m. samt sikringsplaner for konkrete teleanlæg og anden infrastruktur i relation til opretholdelse af ejerens udbud af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. 3

4 Stk. 2. Beredskabsplaner efter stk. 1 skal angive, hvordan ejeren planlægger at håndtere en beredskabssituation, jf. 3, stk. 1, nr. 3, og styre indsatsen. Formålet er at sikre, at situationen hurtigt normaliseres i videst muligt omfang, og at konsekvenserne af situationen for samfundet reduceres. Krisehåndteringen skal som minimum indeholde følgende elementer: 1) Aktivering, etablering og drift af en kriseorganisation 2) Indhentning, behandling og fordeling af relevante informationer 3) Koordinering af aktørernes handlinger og ressourceanvendelse 4) Udsendelse af relevant, opdateret og samordnet ekstern information. Stk. 3. Beredskabsplaner efter stk. 1 skal som minimum angive følgende konkrete forhold: 1) Ejerens modtagelse og håndtering af oplysninger om beredskabssituationen, jf. 3, stk. 1, nr. 3, fra IT- og Telestyrelsen og andre myndigheder 2) Ejerens kompetence- og beslutningsforhold af relevans for krisehåndteringen 3) Ejerens information af relevante myndigheder, samarbejdsparter m.fl. om situationen og krisehåndteringen 4) Ejerens muligheder for at indsætte yderligere ressourcer i krisehåndteringen i form af personale, materiel, støtte fra andre virksomheder i henhold til aftale 5) Ejerens planer for fremskaffelse af kritiske reservedele fra eget lager eller fra leverandører. 11. Ejere af elektroniske kommunikationsnet, jf. 2, stk. 4, skal etablere et kontaktpunkt. Oplysninger om kontaktpunktet skal tilgå IT- og Telestyrelsen inden 1. august Kontaktpunktet skal i beredskabssituationer, jf. 3, stk. 1, nr. 3, når som helst kunne fungere som forbindelsesled til ejerens virksomhed. Kontaktpunktet skal kunne udveksle informationer, herunder klassificerede informationer, med IT- og Telestyrelsen og andre myndigheder, jf. 63, stk. 2 i lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, og skal have beslutningsmyndighed i forhold til at aktivere ejerens beredskab. 12. Ejere af elektroniske kommunikationstjenester, jf. 2, stk. 4, skal på baggrund af risiko- og sårbarhedsvurderinger som nævnt i 9 udarbejde en sikringsplan for og gennemføre sikring af virksomhedens infrastruktur. Sikringsplanen skal beskrive de tiltag, der er eller vil blive iværksat for at imødegå de trusler og risici, der er identificeret i risiko- og sårbarhedsvurderingen. Stk. 2. Sikringsplaner som nævnt i stk. 1 skal i den forbindelse sikre, at særligt kritiske dele af den elektroniske infrastruktur som minimum 1) har lav sårbarhed over for funktionssvigt af væsentlige it-systemer. 2) har nødstrømsforsyning eller anden sikring af infrastrukturen, som i tilfælde af strømafbrydelse sikrer fortsat fuld funktionalitet i mindst 24 timer, 3) har lav sårbarhed over for hændelser, der kan skade virksomheden alvorligt, herunder terror, sabotage eller spionage. Stk. 3. Uanset gruppering af infrastrukturen, jf. 9, stk. 1, nr. 1 og stk. 2, betragtes følgende infrastrukturelementer som minimum som særligt kritiske, jf. stk. 2: 1) Teletrafikudvekslingspunkter mellem offentlige udbydere af elektroniske kommunikationstjenester samt 2) Teletrafikudvekslingspunkter til og fra udlandet. 13. Ejere af elektroniske kommunikationsnet, jf. 2, stk. 4, skal, hvis der foreligger en sikkerhedsmæssig trussel af betydning for ejerens udbud af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, herunder trusler i relation til krise og krig, terror eller sabotage, uden unødigt ophold iagttage IT- og Telestyrelsens påbud og forestå akutte sikkerhedsforanstaltninger inden for egen virksomhed. Sådanne foranstaltninger kan eksempelvis være særlige adgangskontroller, parkeringsrestriktioner, eftersyn med arealer og bygninger, kontrol med postforsendelser, begrænsning af adgangsveje, udpegning og forberedelse af bevogtning af særligt kritiske eller aktuelt truede objekter i samarbejde med relevante beredskabsmyndigheder, jf. 4

5 3, stk. 1, nr. 5, gennemgang og kontrol af fysisk sikring af vitale bygninger og installationer samt afprøvning af beredskabsplaner. Underretningspligter 14. Net- og tjenesteudbydere og ejere af elektroniske kommunikationsnet, jf. 2, stk. 1, skal straks underrette IT- og Telestyrelsen i henhold til bilag 1 til denne bekendtgørelse, hvis udbyder eller ejer: 1) I en beredskabssituation aktiverer sit beredskab planlagt i henhold til 4, stk. 2 eller 10. 2) Bliver bekendt med en hændelse, som uanset årsag i betydeligt omfang har påvirket eller skønnes at ville påvirke udbyders offentlige net- eller tjenesteudbud. 3) Bliver bekendt med en hændelse inden for eget forretningsområde, som uanset årsag i betydeligt omfang har øget eller skønnes at ville øge sårbarheden af samfundets it- og teleforsyning, herunder netog tjenesteudbuddet i andre dele af telesektoren. Stk. 2. Der skal som minimum ske underretning efter stk. 1, hvis der forekommer en afbrydelse af betydeligt omfang i udbyders net- og tjenesteudbud, som omfatter eller skønnes at ville omfatte forbindelser til og fra udlandet, et større geografisk område eller et større antal slutbrugere. Stk. 3. Underretning skal, uanset stk. 1 og 2, også ske, hvis udbyder eller ejer konstaterer hændelser, hvor der er foretaget afbrydelser af net eller tjenester ved terror, sabotage, spionage eller betydelige itangreb. Stk. 4. IT- og Telestyrelsen kan kræve, at udbyder eller ejer informerer offentligheden om hændelsen, jf. stk. 1, 2 og 3, og konsekvenserne for net og -tjenesteudbuddet, hvis det godtgøres, at det er i offentlighedens interesse. Stk. 5. Når der er foretaget underretning i henhold til stk. 1, 2 eller 3, skal udbyder eller ejer i relevant omfang, uopfordret eller på IT- og Telestyrelsens påbud, efterfølgende løbende afgive en situationsrapport i henhold til bilag 1 til denne bekendtgørelse. IT- og Telestyrelsen kan desuden kræve en afsluttende rapport om den eller de hændelser, der har ført til underretningen. 15. Tjenesteudbydere, jf. 2, stk. 2, skal ved brud på persondatasikkerheden, jf. 3, stk. 1, nr. 6, uden unødig forsinkelse underrette IT- og Telestyrelsen om bruddet. Underretningen skal indeholde en præcis beskrivelse af: 1) Karakteren af bruddet. 2) Følgerne af bruddet. 3) Trufne modforholdsregler for at håndtere bruddet 4) Hvilke tekniske beskyttelsesforanstaltninger der var gennemført for at undgå et brud af den pågældende karakter. 5) Om slutbrugerne eller fysiske personer omfattet af bruddet er underrettet. 6) Anbefalinger til slutbrugere eller fysiske personer omfattet af bruddet med henblik på at afbøde mulige negative virkninger af bruddet. 7) Et kontaktpunkt hvor der kan indhentes yderligere oplysninger. Stk. 2. Når bruddet på persondatasikkerheden, jf. stk. 1, kan forventes at krænke personoplysninger eller privatlivet for en slutbruger eller en fysisk person, skal udbyder også uden unødig forsinkelse underrette slutbrugeren eller den fysiske person om sikkerhedsbruddet. Underretningen skal som minimum indeholde de i stk. 1, nr. 1, 6 og 7 nævnte oplysninger. Stk. 3. Brud på persondatasikkerheden, jf. 3, stk. 1, nr. 6, anses for krænkende, jf. stk. 2, hvis det for eksempel kan indebære identitetstyveri eller svig, fysisk skade, betydelig tort eller skade af omdømme i forbindelse med tjenesteudbuddet. Stk. 4. Det er ikke nødvendigt at underrette den pågældende slutbruger eller fysiske person om et brud på persondatasikkerheden, jf. stk. 2, hvis IT- og Telestyrelsen finder det godtgjort fra udbyders side, at denne har gennemført passende tekniske beskyttelsesforanstaltninger, og at disse foranstaltninger er an- 5

6 vendt på de data, som sikkerhedsbruddet vedrørte. Sådanne tekniske beskyttelsesforanstaltninger skal gøre data uforståelige for alle, der ikke har lovlig adgang hertil. Stk. 5. Uden at det berører udbyders forpligtelse til underretning efter stk. 2, kan IT- og Telestyrelsen i tilfælde, hvor underretning ikke allerede er sket, efter at have vurderet bruddets sandsynlige negative virkninger, kræve, at udbyder foretager underretning af slutbrugeren eller den fysiske person om sikkerhedsbruddet. 16. Tjenesteudbydere, jf. 2, stk. 2, skal føre optegnelser over brud på persondatasikkerheden, jf. 3, stk. 1, nr. 6, som indeholder oplysninger om omstændighederne vedrørende bruddene, deres virkninger og de afhjælpende foranstaltninger, der er truffet. Disse optegnelser skal være tilstrækkeligt detaljerede til, at IT- og Telestyrelsen kan føre med kontrol med overholdelsen af 15. Optegnelserne skal kun indeholde de oplysninger, der er nødvendige til dette formål. Stk. 2. Optegnelser i henhold til stk. 1 skal opbevares i minimum 3 år. Tests og øvelser m.v. 17. Net- og tjenesteudbydere og ejere af elektroniske kommunikationsnet, jf. 2, stk. 1, skal løbende vurdere behovet for og foretage de nødvendige test og den nødvendige opdatering og udvikling af foranstaltninger som planlagt i sikringsplaner og gennemført i henhold til 5 og Ejere af elektroniske kommunikationsnet, jf. 2, stk. 4, skal afholde beredskabsøvelser i anvendelse af deres beredskabsplaner. Stk. 2. De i stk. 1 nævnte øvelser skal som minimum afholdes en gang hvert andet år og skal over en 5- årig periode dække alle væsentlige dele af beredskabet, jf. 10. Ejerne skal udarbejde en 5-årig øvelsesplan første gang for perioden fra den 1. januar 2012 til den 31. december Planen skal revideres årligt. I planen angives formålet med de planlagte øvelser, f.eks. træning, kontrol eller udvikling. Stk. 3. Ejerne skal udarbejde en rapport om hver afholdt øvelse, herunder dennes forløb og de opnåede erfaringer samt planlagt opfølgning og tidsplan herfor. Rapportering om øvelser efter stk. 1 og 2 skal foreligge senest 3 måneder efter gennemførelsen af en øvelse og skal på anmodning herom fremsendes til ITog Telestyrelsen. Stk. 4. Ejerne skal på påbud fra IT- og Telestyrelsen efter minimum 3 måneders varsel deltage i øvelsesaktivitet, som har til formål at øve det operative samarbejde mellem IT- og Telestyrelsen, ejerne og andre beredskabsmyndigheder, jf. 3, stk. 1, nr. 5, herunder i forhold til iværksættelse af ejernes beredskab. ITog Telestyrelsen planlægger, om nødvendigt sammen med ejerne, for ejernes deltagelse i sådanne øvelser og anviser procedurer for deltagelse i øvelserne. IT- og Telestyrelsens tilsyn 19. IT- og Telestyrelsen kan påbyde net- og tjenesteudbydere og ejere af elektroniske kommunikationsnet, jf. 2, stk. 1, om de risiko- og sårbarhedsvurderinger, sikkerhedspolitikker, beredskabs- og sikringsplaner samt optegnelser over sikkerhedsbrud, som skal udarbejdes i henhold til denne bekendtgørelse. 20. IT- og Telestyrelsen kan foretage kontrol af de foranstaltninger, som skal træffes af net- og tjenesteudbydere, jf. 2, stk. 1, i henhold til 5 og 7 med henblik på at sikre informationssikkerheden og persondatasikkerheden ved udbuddet af offentlige elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. IT- og Telestyrelsen kan i den forbindelse træffe afgørelse, herunder påbyde udbydere at gennemføre de sikringstiltag, som IT- og Telestyrelsen vurderer nødvendige med henblik på at sikre informationssikkerheden og persondatasikkerheden ved udbuddet af offentlige elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. Stk. 2. På IT- og Telestyrelsens anmodning skal udbyderne foranstalte en uafhængig sikkerhedsrevision og stille resultaterne heraf til rådighed for IT- og Telestyrelsen. Udgifterne til revisionen afholdes af udbyderne. 6

7 21. IT- og Telestyrelsen kan påbyde ejere af elektroniske kommunikationsnet, jf. 2, stk. 4, at udlevere en årlig redegørelse for ejerens samlede beredskabsplanlægning i medfør af denne bekendtgørelse. Stk. 2. På IT- og Telestyrelsens påbud, jf. stk. 1, skal redegørelsen indeholde nærmere oplysninger om hændelser inden for ejerens forretningsområde, der i årets løb har medført hel eller delvis aktivering af dennes beredskab, eller hændelser i øvrigt, der er givet underretning om til IT- og Telestyrelsen i henhold til 14, stk Stk. 3. IT- og Telestyrelsen kan angive nærmere retningslinjer for ejernes redegørelse for beredskabsplanlægningen, jf. stk. 1 og IT- og Telestyrelsen kan træffe afgørelse, herunder påbyde udbydere, jf. 2, stk. 3, og ejere af elektroniske kommunikationsnet, jf. 2, stk. 4, at gennemføre de sikringstiltag, som IT- og Telestyrelsen vurderer nødvendige med henblik på i en beredskabssituation at kunne videreføre væsentlige funktioner i samfundet, som udføres under anvendelse af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, jf. 4, stk. 2 og 3, 8, 10 og 12. Straffebestemmelser 23. Med bøde straffes den, der overtræder 4, stk. 1, 2 og 3, 5, 6, 7, stk. 1, 8, 9, stk. 1 og 2, 10-13, 14, stk. 1, 2 og 3 og 15, stk. 1 og 2, samt påbud udstedt i medfør af 14, stk. 4 og 5, 15, stk. 5, 18, stk. 4, 19-20, 21, stk. 1 og 2 og 22. Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. Ikrafttræden 24. Bekendtgørelsen træder i kraft den 25. maj Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 619 af 18. juni 2009 om planlægning og gennemførelse af beredskab for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester ophæves. IT- og Telestyrelsen, den 11. maj 2011 JØRGEN ABILD ANDERSEN / Kresten Bay 7

8 1) Bekendtgørelsen indeholder regler, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF af 7. marts 2002, EF-Tidende 2002, nr. L 108, side 7, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/22/EF af 7. marts 2002, EF-Tidende 2002, nr. L 108, side 51, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002, EF-Tidende 2002, L 201, side 37, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/140/EF af 25. november 2009, EF- Tidende 2009, L 337, side 37, og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/136/EF af 25. november 2009, EF-Tidende 2009, nr. L 337, side 11. 8

9 Bilag 1 Bilag 1 til bekendtgørelse om informationssikkerhed og beredskab for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester 1. VIRKSOMHED OG KONTAKTPUNKT: 2. TIDSPUNKT FOR HÆNDELSEN: 3. BESKRIVELSE AF HÆNDELSEN 4. HVOR HAR HÆNDELSEN FUNDET STED? 5. HVILKE NET OG TJENESTER ER BERØRT? 6. HVOR MANGE BRUGERE ER BERØRT? 7. HVILKE GEOGRAFISKE OMRÅDER ER BERØRT? 8. HVILKE TILTAG ER IVÆRKSAT? 9. INFORMERES DE BERØRTE BRUGERE (EVT. ANDRE) OG HVORDAN? 10. HVORNÅR FORVENTES DE BERØRTE NET ELLER TJENESTER AT VÆRE RE- ETABLERET? 11. HVAD KAN IT- OG TELESTYRELSEN EVT. GØRE? 12. ANDET AF BETYDNING Der kan evt. oplyses yderligere om hændelsens konsekvenser, herunder om hændelsen berører samfundsvigtige funktioner, beredskabsmyndigheder m.m. 13. UDFÆRDIGET AF OG UDFÆRDIGELSESTIDSPUNKT: Denne formular findes elektronisk på IT- og Telestyrelsens hjemmeside og kan rekvireres elektronisk ved henvendelse til Underretning og situationsrapport til IT- og Telestyrelsen sker på til styrelsens kontaktpunkt: Uden for almindelig kontortid (mandag fredag i tidsrummet kl ) modtages autosvar på henvendelsen med besked om til hvilket telefonnummer, der tillige skal rettes telefonisk henvendelse. Akutte henvendelser inden for kontortiden kan også rettes til telefonnummer eller sendes til faxnummer

Bekendtgørelse om rammerne for informationssikkerhed og beredskab 1)

Bekendtgørelse om rammerne for informationssikkerhed og beredskab 1) (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, IT- og Telestyrelsen, j.nr. 09-076167 Senere ændringer

Læs mere

Forslag til Lov om net- og informationssikkerhed 1

Forslag til Lov om net- og informationssikkerhed 1 Forsvarsministeriet 21. april 2015 U D K A S T Forslag til Lov om net- og informationssikkerhed 1 Kapitel 1 Formål og definitioner 1. Lovens formål er at fremme net- og informationssikkerheden i samfundet.

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysnings- og underretningspligter vedrørende net- og informationssikkerhed 1)

Bekendtgørelse om oplysnings- og underretningspligter vedrørende net- og informationssikkerhed 1) Center for Cybersikkerhed 29. april 2016 U D K A S T Bekendtgørelse om oplysnings- og underretningspligter vedrørende net- og informationssikkerhed 1) I medfør af 4, 7 og 14, stk. 2, i lov nr. 1567 af

Læs mere

Lovtidende A. 2016 Udgivet den 3. juni 2016. Bekendtgørelse om oplysnings- og underretningspligter vedrørende net- og informationssikkerhed 1)

Lovtidende A. 2016 Udgivet den 3. juni 2016. Bekendtgørelse om oplysnings- og underretningspligter vedrørende net- og informationssikkerhed 1) Lovtidende A 2016 Udgivet den 3. juni 2016 1. juni 2016. Nr. 566. Bekendtgørelse om oplysnings- og underretningspligter vedrørende net- og informationssikkerhed 1) I medfør af 4, 7 og 14, stk. 2, i lov

Læs mere

Bekendtgørelse om informationssikkerhed og beredskab i net og tjenester 1)

Bekendtgørelse om informationssikkerhed og beredskab i net og tjenester 1) BEK nr 567 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., Center for Cybersikkerhed, j.nr. 2015/002263 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

BEK nr 11 af 07/01/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 20. november Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 11 af 07/01/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 20. november Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 11 af 07/01/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 20. november 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2401/1402-028 Senere ændringer til

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om beredskabsarbejde på jernbane- og luftfartsområdet

UDKAST. Bekendtgørelse om beredskabsarbejde på jernbane- og luftfartsområdet UDKAST Bekendtgørelse om beredskabsarbejde på jernbane- og luftfartsområdet I medfør af 147 a, 149, stk. 10 og 152 a, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 29. august 2013, og 8 d, stk.

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik for Region Midtjylland

Informationssikkerhedspolitik for Region Midtjylland Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Informationssikkerhedspolitik for Region Midtjylland 1. Indledning Denne informationssikkerhedspolitik

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysnings- og underretningspligter vedrørende net- og informationssikkerhed 1)

Bekendtgørelse om oplysnings- og underretningspligter vedrørende net- og informationssikkerhed 1) BEK nr 566 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., Center for Cybersikkerhed, j.nr. 2015/002263 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 3. juni Bekendtgørelse om informationssikkerhed og beredskab i net og tjenester 1) 1. juni Nr. 567.

Lovtidende A Udgivet den 3. juni Bekendtgørelse om informationssikkerhed og beredskab i net og tjenester 1) 1. juni Nr. 567. Lovtidende A 2016 Udgivet den 3. juni 2016 1. juni 2016. Nr. 567. Bekendtgørelse om informationssikkerhed og beredskab i net og tjenester 1) I medfør af 3, stk. 1 og 3, 5, stk. 1 og 2, og 14, stk. 2, i

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter på slagteri 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter på slagteri 1) BEK nr 1424 af 03/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Beredskabspolitik. for Ballerup Kommune. Beredskabspolitik for Ballerup Kommune

Beredskabspolitik. for Ballerup Kommune. Beredskabspolitik for Ballerup Kommune Beredskabspolitik for Ballerup Kommune. Beredskabspolitikkens formål er at beskrive kommunens overordnede retningslinjer for, hvordan beredskabsopgaver skal løses. Derudover skal beredskabspolitikken bidrage

Læs mere

Forslag. Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Forslag. Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1) Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt) Forslag til Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1) BEK nr 1342 af 27/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20159000211 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Beredskabstesten Vurdering af niveauet for en organisations samlede beredskabsplan Revideret 2009

Beredskabstesten Vurdering af niveauet for en organisations samlede beredskabsplan Revideret 2009 Vurdering af niveauet for en organisations samlede beredskabsplan Revideret 2009 Introduktion Introduktion Hvad er Beredskabstesten Beredskabstesten er en metode til at få et indtryk af organisationens

Læs mere

Høringsudkast af 21. november 2005

Høringsudkast af 21. november 2005 Høringsudkast af 21. november 2005 Bekendtgørelse om transport og import af genetisk modificerede organismer 1 I medfør af 10 stk. 2, 13, stk. 1 og 2, 14, stk. 2, 19, 27, stk. 1 og 2 og 36 i lov om miljø

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af vesikulær stomatitis 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af vesikulær stomatitis 1) BEK nr 1327 af 26/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. november 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Lov om net- og informationssikkerhed 1)

Lov om net- og informationssikkerhed 1) LOV nr 1567 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2015/005940 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om net-

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Njalsgade 13 2300 København S CVR.nr.: 64 94 22 12 (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.]

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v. 1) Side 1 af 8 LBK nr 681 af 23/06/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 06-07-2004 Erhvervs- og Vækstministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 542 af 24/06/2005 35 LOV nr 484 af 11/05/2010 26 LOV

Læs mere

Bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler

Bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 8. december 2008 Kontor: Sundhedspolitisk kt. J.nr.: 2008-12105-142 Sagsbeh.: tk Fil-navn: Dokument 2 Bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer,

Læs mere

Bekendtgørelse om digital kommunikation i arbejdsløshedsforsikringen

Bekendtgørelse om digital kommunikation i arbejdsløshedsforsikringen BEK nr 1644 af 27/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0015364 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig konservering af visse dyrearter 1)

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig konservering af visse dyrearter 1) BEK nr 328 af 19/03/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-304-00061 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1914

Læs mere

Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2014

Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2014 Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2014 Energistyrelsen 27. november 2014 2 1. Indledning Denne nødplan er udarbejdet af Energistyrelsen i samarbejde med Energinet.dk som følge af de vurderinger,

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet 1)

Bekendtgørelse om krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet 1) BEK nr 1725 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 019-00522 Senere ændringer til

Læs mere

Bilag 9 Databehandleraftale

Bilag 9 Databehandleraftale Bilag 9 Databehandleraftale Aftale om databehandling mellem Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S (i det følgende betegnet som den Dataansvarlige) og XXX XX XX (i det

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om persondatasikkerhed i forbindelse med udbud af offentlige elektroniske kommunikationstjenester

Vejledning til bekendtgørelse om persondatasikkerhed i forbindelse med udbud af offentlige elektroniske kommunikationstjenester VEJLEDNING 6. februar 2017 Vejledning til bekendtgørelse om persondatasikkerhed i forbindelse med udbud af offentlige elektroniske kommunikationstjenester Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Bekendtgørelsens

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

ARTIKEL 29 -GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE. Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

ARTIKEL 29 -GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE. Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse ARTIKEL 29 -GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE 5058/00/DA/endelig WP 33 Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Udtalelse 5/2000 om Brugen af offentlige registre til reverse- eller flerkriterie-søgetjenester

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Lov om ændring af lov om europæiske samarbejdsudvalg 1)

Lov om ændring af lov om europæiske samarbejdsudvalg 1) LOV nr 281 af 06/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2010-0008489 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov

Læs mere

Lov om radiofrekvenser 1)

Lov om radiofrekvenser 1) LOV nr 475 af 12/06/2009 (Gældende) Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Senere ændringer til forskriften LOV nr 1231 af 18/12/2012

Læs mere

Databehandleraftale Leverandør

Databehandleraftale Leverandør , Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bilag L - 1 Leverandør Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem: Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen CVR.nr.: 64 94 22

Læs mere

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015)

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Vejledning Februar 2015 VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 INDLEDNING... 4 GENERELLE

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik. Frederiksberg Kommune

Informationssikkerhedspolitik. Frederiksberg Kommune Informationssikkerhedspolitik Frederiksberg Kommune Indledning Informationssikkerhedspolitikken er den overordnede ramme for beskyttelse af information i Frederiksberg Kommune. Kommunen behandler oplysninger

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Koncernservice CVR.nr.: 64 94 22 12 Borups Allé 177 2400 København NV (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.:

Læs mere

Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde 1)

Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde 1) BEK nr 22 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Bilag K Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune [Forvaltning] [Center] CVR.nr.: 64 94 22 12 [Adresse] (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.] [Adresse] [Postnummer

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 364 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 364 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 364 Offentligt Folketinget Udvalgssekretariatet Christiansborg 1240 København K Sendt til: Birgitte.Toft-Petersen@ft.dk 29. august 2014 Vedrørende høring over beretning

Læs mere

Politik <dato> <J.nr.>

Politik <dato> <J.nr.> Side 1 af 5 Politik Informationssikkerhedspolitik for 1. Indledning Denne informationssikkerhedspolitik er den overordnede ramme for informationssikkerheden hos .

Læs mere

Persondata og sikkerhedsbrud

Persondata og sikkerhedsbrud 1 Persondata og sikkerhedsbrud Tirsdag den 10. maj 2016 2 Hvad er et sikkerhedsbrud? Brud på persondatasikkerheden": Brud på sikkerheden, der fører til hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring,

Læs mere

UDKAST til Beredskabspolitik for Frederiksberg Kommune

UDKAST til Beredskabspolitik for Frederiksberg Kommune Indledning Frederiksberg Kommune har ansvaret for at planlægge og drive en række samfundsvigtige opgaver både i hverdagen, og når uforudsete, større hændelser truer den fortsatte drift. Beredskabspolitikken

Læs mere

Beredskabsarbejdet i naturgassektoren og på energiområdet i øvrigt. (Supplement til Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2012/13)

Beredskabsarbejdet i naturgassektoren og på energiområdet i øvrigt. (Supplement til Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2012/13) Beredskabsarbejdet i naturgassektoren og på energiområdet i øvrigt (Supplement til Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2012/13) Energistyrelsen - 30. november 2012 2 1. Baggrund. Artikel 4 i

Læs mere

Lov om radiofrekvenser 1)

Lov om radiofrekvenser 1) Bilag 16: Lov om radiofrekvenser Lov om radiofrekvenser 1) Lovbekendtgørelse nr. 680 af 23. juni 2004 Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Denne lov finder anvendelse på anvendelse af radiofrekvenser

Læs mere

Lov om radiofrekvenser 1)

Lov om radiofrekvenser 1) Bilag 10: Lov om radiofrekvenser LOV nr 475 af 12/06/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-06-2009 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) BEK nr 870 af 08/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7031-00026 Senere ændringer

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes:

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes: BEK nr 882 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600757 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) BEK nr 943 af 23/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-765-00026 Senere ændringer til forskriften BEK nr 143

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraft-varmeværker

Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraft-varmeværker BEK nr 1299 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. november 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4992

Læs mere

BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER INTERN (VERSION 1.0 AF 31. MAJ 2005) (I DET FØLGENDE KALDET GENERELLE BETINGELSER) OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES

BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER INTERN (VERSION 1.0 AF 31. MAJ 2005) (I DET FØLGENDE KALDET GENERELLE BETINGELSER) OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER INTERN (VERSION 1.0 AF 31. MAJ 2005) (I DET FØLGENDE KALDET GENERELLE BETINGELSER) OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Anvendelsesområde... 3 2. Definitioner...

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Retsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

EUROPA-PARLAMENTET. Retsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse EUROPA-PARLAMENTET 2004 Retsudvalget 2009 2007/0248(COD) 19.3.2008 UDKAST TIL UDTALELSE fra Retsudvalget til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION

Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION I. DEFINITIONER I disse interne regler, gælder følgende

Læs mere

(Dataansvarlig og Databehandler herefter under et benævnt Parterne og enkeltvis Part )

(Dataansvarlig og Databehandler herefter under et benævnt Parterne og enkeltvis Part ) Databehandleraftale 1 Mellem: Firma: Cvr-nr.: Adresse: Postnr. ( Dataansvarlig ) By: Og: MedCom Cvr-nr.: 26919991 Forskerparken 10 5230 Odense M ( Databehandler ) (Dataansvarlig og Databehandler herefter

Læs mere

Forslag. Lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler

Forslag. Lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler 2007/2 LSV 125 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0012 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22.

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af personlige værnemidler på offshoreanlægi forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1

Bekendtgørelse om anvendelse af personlige værnemidler på offshoreanlægi forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 Bekendtgørelse om anvendelse af personlige værnemidler på offshoreanlægi forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 Bek. nr. 398 af 15. maj 2008 med senere ændringer ikke autoriseret sammenskrivning.

Læs mere

Afgørelse om accept af sikkerhedsdokument for Solae Denmark A/S, Sydhavnsgade 7, 8000 Århus C

Afgørelse om accept af sikkerhedsdokument for Solae Denmark A/S, Sydhavnsgade 7, 8000 Århus C Solae Denmark A/S Sydhavnsgade 7 8000 Århus C Sendt pr. mail til: MLinnema@solae.com Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-432-00206 Ref. benjo/haskr Den 12. december 2008 Afgørelse om accept af sikkerhedsdokument

Læs mere

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie og gasolie til brug i motorkøretøjer m.v. 1)

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie og gasolie til brug i motorkøretøjer m.v. 1) BEK nr 366 af 15/04/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. 001-02706 Senere ændringer til forskriften BEK nr 743 af

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 700 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

REGIONERNES POLITISKE LINJE FOR INFORMATIONSSIKKERHED

REGIONERNES POLITISKE LINJE FOR INFORMATIONSSIKKERHED 11101010100010 10101001011011 10101001101010 10101010001010 10100101101110 10100110101010 10101000101010 10010110111010 10011010101010 10100010101010 01011011101010 01101010101001 10001010101001 REGIONERNES

Læs mere

hos statslige myndigheder

hos statslige myndigheder IT-Universitetet i København Rued Langgaards Vej 7 2300 København S Sendt til: itu@itu.dk 25. juni 2015 Udtalelse til anmeldelsen Videnskabelige og statistiske undersøgelser hos statslige myndigheder Datatilsynet

Læs mere

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv UDKAST Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv efter offshoresikkerhedsloven 1 I medfør af 50, stk. 4, 50 a, 50 b, 50 c, 50

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 8 Databehandleraftale [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Bilag udfyldes i fællesskab med FMI, hvis det er nødvendigt.

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid (udmøntning af 2 a i lov om arbejdsmiljø)

Udkast til bekendtgørelse om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid (udmøntning af 2 a i lov om arbejdsmiljø) Udkast til bekendtgørelse om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid (udmøntning af 2 a i lov om arbejdsmiljø) I medfør af 2 a i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010,

Læs mere

BEK nr 1596 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1596 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1596 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 99 af 29/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-802-0067 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om godkendelse

Læs mere

Privatlivspolitik for Zieglersoft.

Privatlivspolitik for Zieglersoft. Privatlivspolitik for Zieglersoft. Dataansvar Vi tager din databeskyttelse alvorligt Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler

Læs mere

Vejledning om den praktiske tilrettelæggelse af tilsynet med informationssikkerheden

Vejledning om den praktiske tilrettelæggelse af tilsynet med informationssikkerheden Vejledning om den praktiske tilrettelæggelse af tilsynet med informationssikkerheden Vejledningen og tilhørende bilag skal betragtes som inspiration og støtte til den overordnede vejledning Departementets

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik for

IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune Overordnet IT-sikkerhedspolitik 1.0 Politik 14-11-2006 Side 2 af 7 Overordnet IT-sikkerhedspolitik Indledning Dette dokument beskriver Norddjurs

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig ) og Databehandler Dansk Telemedicin A/S Robert Jacobsens Vej 68 2300 København S CVR.nr.:

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Beredskabsplan 2013 - Plan for fortsat drift for Varde Kommune Dato for gennemgang: 3. april 2013 Planens dato: 1. februar 2013 BRS sagsnr. 2010/015302

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om radiofrekvenser

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om radiofrekvenser Anordning nr. 38 af 23. januar 2004 Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om radiofrekvenser VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 60 i lov nr. 421

Læs mere

Bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere

Bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere BEK nr 978 af 01/10/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen, j.nr. 5-6611-111

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø. jahs@itst.dk

IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø. jahs@itst.dk IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Sendt til: hvs@itst.dk og jahs@itst.dk 17. marts 2011 Vedrørende høring over udkast til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring

Læs mere

Privatlivspolitik for Hellers Massage

Privatlivspolitik for Hellers Massage Privatlivspolitik for Hellers Massage Overblik Jeg respekterer dit privatliv og gør mig umage for at beskytte dine data. Jeg indsamler derfor ikke data om dig uden dit samtykke og vil aldrig misbruge dine

Læs mere

Forslag. Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2)

Forslag. Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2) Til lovforslag nr. L 144 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. maj 2016 Forslag til Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v.

Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v. LBK nr 1812 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0122-000021 Senere ændringer

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013 Bornholms Regionskommune Generel beredskabsplan 2013 November 2013 1 Indholdsfortegnelse 0.0 Indledning 0.1 Formål 0.2 Ansvar for beredskabsplanlægning 0.3 Planens opbygning 0.4 Beredskabssamarbejde 0.5

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter LBK nr 1410 af 07/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-0200-0002 Senere

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik S i d e 1 9

IT-sikkerhedspolitik S i d e 1 9 IT-sikkerhedspolitik S i d e 1 9 Indhold 1 Læsevejledning... 3 2 Informationssikkerhedspolitik... 3 2.1 INDLEDNING... 3 2.2 SIKKERHEDSNIVEAU... 4 2.3 HOLDNINGER OG PRINCIPPER... 5 2.4 HOVEDMÅLSÆTNINGER

Læs mere

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik Faxe Kommune informationssikkerhedspolitik 10-10-2013 1 Overordnet informationssikkerhedspolitik Dette dokument beskriver Faxe Kommunes overordnede informationssikkerhedspolitik og skaber, sammen med en

Læs mere

Status for ændringer. Informationssikkerhedspolitik for Region Hovedstaden. Version 1.2

Status for ændringer. Informationssikkerhedspolitik for Region Hovedstaden. Version 1.2 Status for ændringer Version Dato Navn Bemærkning 1.0 24-04-2007 Vedtaget i Regionsrådet 1.1 13-02-2012 IMT-Informationssikkerhed Tilpasning af terminologi 1.2 15-10-2012 IMT-Informationssikkerhed Rettelse

Læs mere

1. 6 affattes således:

1. 6 affattes således: Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 90 Offentligt Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af test i folkeskolen mv.

Bekendtgørelse om anvendelse af test i folkeskolen mv. BEK nr 1000 af 26/10/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sagsnr. 123.713.021 Senere ændringer til forskriften BEK nr 20 af

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1)

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1) BEK nr 1063 af 07/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2110/1181-0045 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om offentlige boksekampe 1)

Bekendtgørelse om offentlige boksekampe 1) BEK nr 188 af 05/03/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-900-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE 00327/11/DA WP 180 Udtalelse 9/2011 om industriens reviderede forslag til en ramme for konsekvensvurderinger vedrørende privatlivs- og databeskyttelse i forbindelse

Læs mere

Vejledning i informationssikkerhedsstyring. Februar 2015

Vejledning i informationssikkerhedsstyring. Februar 2015 Vejledning i informationssikkerhedsstyring (ISMS) Februar 2015 Udgivet februar 2015 Udgivet af Digitaliseringsstyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk Henvendelse om publikationen kan i øvrigt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1) Til lovforslag nr. L 161 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 11. juni 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1) (Skærpet lægemiddelovervågning)

Læs mere

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Bilag til brev til Europaudvalget af 19. november 2008 19. november 2008 Martin Salamon Dok. 66500/ps Telekom-pakken Rådet har indledt

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=129114

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=129114 Page 1 of 6 Oversigt (indholdsfortegnelse) LOV nr 1262 af 16/12/2009 Gældende (produktsikkerhedsloven) Offentliggørelsesdato: 17-12-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Kapitel 1 Anvendelsesområde Kapitel

Læs mere

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Personale Marts

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Personale Marts Bilag 5 Databehandleraftale 1. Overholdelse af gældende regler og forskrifter Databehandleren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten,

Læs mere