Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2014"

Transkript

1 Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2014 Energistyrelsen 27. november 2014

2 2 1. Indledning Denne nødplan er udarbejdet af Energistyrelsen i samarbejde med Energinet.dk som følge af de vurderinger, som er fremkommet i foråret Nedenstående nødplan erstatter den hidtil gældende nødplan (af 31. juli 2014). Til nødplanen hører et operationelt bilag, udarbejdet er Energinet.dk. 2. Baggrund Artikel 4 i Europa Parlamentets og Rådets forordning nr. 994/2010 af 20. oktober 2010 om foranstaltninger til opretholdelse af naturgasforsyningssikkerheden ( forordningen ) angiver: Hver enkelt medlemsstats kompetente myndighed opstiller, jf. dog stk. 3, på nationalt plan efter høring af naturgasvirksomhederne, de relevante organisationer, som repræsenterer private og industrielle gaskunders interesser, og den nationale regulerende myndighed, for så vidt denne ikke er den kompetente myndighed: a. en forebyggende handlingsplan med foranstaltninger, som er nødvendige for at afbøde de konstaterede risici i overensstemmelse med de risikovurderinger, der er foretaget i henhold til artikel 9, og b. en nødplan med foranstaltninger, som skal træffes for at eliminere eller afbøde konsekvenserne af en afbrydelse af gasforsyningen i overensstemmelse med artikel 10. Den kompetente myndighed i Danmark er Energistyrelsen. Energistyrelsen er samtidig den sektoransvarlige myndighed i henhold til beredskabslovens 24. Energistyrelsen udøver disse beføjelser på vegne af klima-, energi- og bygningsministeren. Energinet.dk varetager de operative opgaver i forbindelse med nødplanen. Energinet.dk varetager samtidig de overordnede, koordinerende planlægningsmæssige og operative opgaver vedrørende hele naturgassektorens beredskab i henhold til naturgasforsyningslovens 15a og den tilknyttede bekendtgørelse nr af 21. august 2007 om beredskab for naturgassektoren (BEK 1025) samt 2 i bekendtgørelse nr. 962 af 27. september 2012 om varetagelse af naturgasforsyningssikkerheden. Sammen med udarbejdelse af nødplanen for 2012/13 udarbejdede Energinet.dk en forebyggende handlingsplan. Denne handlingsplan er beskrevet af Energinet.dk i et særskilt dokument. Den nu foretagne revision ændrer ikke dette dokument. Den nu foreliggende samlede nødplan for 2014 erstatter nødplanen for 2012/13 (af 31. juli 2014). Den reviderede nødplan vedtages i henhold til forordningen efter konsultation med de kompetente myndigheder i Sverige og Tyskland. Nødplanen offentliggøres og anmeldes til EU-Kommissionen. Den reviderede nødplan for 2014 skelner mellem: situationer på nationalt niveau efter forordningens artikel 4 og 10; en nødsituation på EU- eller regionalt niveau efter forordningens artikel Opgavefordeling om beredskab for naturgassektoren i Danmark 3.1. Den nationale beredskabsplan Opgavefordelingen om håndtering af krisesituationer om naturgasforsyning til det danske samfund følger af naturgasforsyningslovens 15a, den tilknyttede bekendtgørelse nr af 21. august 2007 om beredskab for naturgassektoren (BEK 1025) samt bekendtgørelse nr. 962 af 27. september2012 om varetagelse af naturgasforsyningssikkerheden. Naturgassektorens beredskab er en del af energiområdets beredskab, der er et sektorberedskab i den nationale beredskabsplan.

3 3 Forordningens regler om håndtering af krisesituationer på naturgasområdet er en del af de regelsæt, som gælder for krisehåndtering i Danmark. Et centralt element er den nationale beredskabsplan og dennes organisering af myndighedernes håndtering af krisesituationer. I den nationale beredskabsplan indgår dels den Nationale Operative Stab (NOST) og dels de lokale beredskabsstabe i hver politikreds. NOST kan indkaldes i situationer, hvor der er behov for en overordnet koordinering. Energistyrelsen deltager i NOST og kan anmode Energinet.dk og andre parter om at bistå i dette arbejde. De lokale beredskabsstabe i de enkelte politikredse kan ligeledes indkaldes efter behov og sammensættes situationsbestemt. Energinet.dk repræsenterer gassektoren i de lokale stabe og kan herved være repræsenteret af distributionsvirksomhederne Energiområdet Energistyrelsen er den sektoransvarlige myndighed for beredskab på energiområdet og samtidig den kompetente myndighed efter forordningen. Energistyrelsen varetager alle myndighedsopgaver om forordningen og om beredskab på naturgasområdet. Energistyrelsen varetager således forholdet til relevante myndigheder og koordinerer i krisesituationer den overordnede kommunikation til medier og offentlighed om principielle forhold. Energistyrelsen har samtidig ansvaret for at fastsætte, udvikle og ajourføre regler, procedurer m.m. om beredskab for de enkelte energisektorer. Det er også Energistyrelsens opgave at koordinere dette beredskab mellem energisektorer og i forhold til andre myndigheder, herunder de centrale beredskabsmyndigheder (Beredskabsstyrelsen, Rigspolitiet, PET, Forsvaret, Center for Cybersikkerhed m.fl.). Inden for naturgassektoren skal Energinet.dk og alle bevillingspligtige virksomheder foretage nødvendig planlægning og træffe de nødvendige foranstaltninger for egen virksomhed for at sikre naturgasforsyningen i beredskabssituationer. Endvidere skal Energinet.dk varetage de overordnede,

4 4 koordinerende planlægningsmæssige og operative opgaver vedrørende hele naturgassektorens beredskab. Organiseringen fremgår af nedenstående figur Energistyrelsen Klima-, energi- og bygningsministeren har efter beredskabslovens 24 ansvaret for den civile sektors beredskab på energiområdet. Opgaverne varetages af Energistyrelsen på ministerens vegne. I en krisesituation etablerer Energistyrelsen, om nødvendigt, sin egen krisestab for at koordinere med de enkelte energisektorer og med centrale aktører på energiområdet, herunder Energinet.dk hvad angår naturgassektoren. I krisehåndteringen indgår, at Energistyrelsen vil koordinere den overordnede kommunikation til medier og offentlighed om principielle forhold. Energistyrelsens krisestab kan etableres med kort varsel både i og uden for normal arbejdstid. Krisestaben etableres, hvis det vurderes nødvendigt, og alternativt kan Energistyrelsen håndtere situationen med en mindre indsats. Energistyrelsen og Energinet.dk orienterer gensidigt om relevante kontaktdata, så det sikres, at kontakt kan foretages når som helst (24/7) i en kritisk situation. Energistyrelsen deltager i den Nationale Operative Stab (NOST) og i Det Centrale Operative Kommunikationsberedskab (DCOK), der - samordnet med arbejdet i NOST - koordinerer myndighedernes information til medier, befolkning m.fl. i en krisesituation. I krisesituationer fremsender og modtager Energistyrelsen informationer til/fra beredskabsaktører på energiområdet om situationen samt dennes håndtering og prioritering. Et centralt element er at bidrage til udarbejdelsen i NOST af det løbende opdaterede situationsbillede på nationalt niveau samt Energistyrelsens egen udarbejdelse af et situationsbillede for energiområdet. Energistyrelsen kan i en krisesituation pålægge Energinet.dk og øvrige virksomheder at ændre deres foranstaltninger for at sikre en hurtig, koordineret og prioriteret krisehåndtering, herunder gennemførelse af myndighedernes beslutninger i den nationale krisehåndtering Energinet.dk Energinet.dk skal i henhold til naturgasforsyningslovens 12 som transmissionsselskab varetage forsyningssikkerheden i Danmark samt 15 a: Selskaber, der er bevillingspligtige efter 10, samt Energinet.dk og denne virksomheds helejede datterselskaber, der varetager naturgasforsyningsvirksomhed i medfør af 2, stk. 2 og 3, i lov om Energinet.dk skal foretage

5 5 nødvendig planlægning og træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre naturgasforsyningen i beredskabssituationer og andre ekstraordinære situationer. I bekendtgørelse om varetagelse af forsyningssikkerheden 2, er der endvidere anført, at Energinet.dk varetager de overordnede planlægningsmæssige og operative opgaver i forbindelse med varetagelsen af naturgasforsyningssikkerheden efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning om foranstaltninger til opretholdelse af naturgasforsyningssikkerheden. Efter BEK 1025 har Energinet.dk ansvaret for de overordnede, koordinerende beredskabsopgaver inden for naturgassektoren, både planlægningsmæssigt og operativt. Energinet.dk varetager også de operative opgaver i forbindelse med nødplaner efter forordningen, herunder opgaver som af operativt hensyn skal foretages umiddelbart og derfor ikke kan afvente myndighedernes behandling. Energinet.dk har således ansvaret for at koordinere sektorens håndtering af en krisesituation i overensstemmelse med myndighedernes beslutninger herom Energinet.dk kan i en krisesituation pålægge sektorens virksomheder at ændre deres foranstaltninger for at sikre en hurtig, koordineret og prioriteret krisehåndtering, herunder gennemførelse af myndighedernes beslutninger i den nationale krisehåndtering. 4. Beslutning om kriseniveauer 4.1. Kriseniveauer efter forordningen Forordningens artikel 10 (3) indeholder følgende kriseniveauer: a. Tidligt varslingsniveau (early warning): Etableres når der foreligger konkrete, alvorlige og pålidelige oplysninger om, at der kan indtræffe en hændelse, som formodentlig vil resultere i en betydeligt forringet forsyningssituation og formodentlig vil føre til, at alarm- eller nødsituationsniveauet vil blive udløst. b. Alarmniveau (alert): Etableres når en afbrydelse af forsyningerne eller en usædvanlig høj gasefterspørgsel forekommer, som vil resultere i en betydeligt forringet forsyningssituation, men markedet er stadig i stand til at håndtere denne afbrydelse eller efterspørgsel uden at bruge ikke-markedsbaserede foranstaltninger. c. Nødsituationsniveau (emergency): Etableres i tilfælde af en usædvanlig høj gasefterspørgsel eller en betydelig afbrydelse af forsyningen eller anden betydelig forringelse af forsyningssituationen og i tilfælde af, at alle relevante markedsforanstaltninger er blevet gennemført, men at gasforsyningen er utilstrækkelig til at opfylde den resterende gasefterspørgsel, således at ikke-markedsbaserede foranstaltninger også skal indføres navnlig med henblik på at sikre forsyninger til beskyttede kunder efter forordningens artikel EU/regional krise EU-Kommissionen træffer efter forordningens artikel 11 (1) beslutning om at erklære nødsituationsniveau på EU- eller regionalt niveau. Når Energistyrelsen har modtaget underretning om Kommissionens erklæring, meddeles dette til Energinet.dk og andre relevante myndigheder. Energinet.dk træffer beslutning om, hvordan situationen operationelt skal håndteres, herunder om eventuel afbrydelse af ikke-beskyttede forbrugere. Fra dansk side vil det i videst muligt omfang undlades at hindre eller gribe ind i det indre gasmarked, herunder den centrale grænseoverskridende infrastruktur. Der vil ikke ske

6 6 begrænsninger af gasstrømmene til markedet eller den grænseoverskridende infrastruktur ved en erklæret EU-nødforsyningssituation. Ved en national erklæret nødforsyningssituation vil der kunne ske begrænsninger i gasstrømme til markedet og grænseoverskridende infrastruktur for at sikre forsyningen af beskyttede kunder. Ved en erklæret nødforsyning på EU- eller regional niveau vil forpligtelsen til at sikre nødforsyning til de danske beskyttede gaskunder blive reduceret fra 60 dage til 30 dage. 4.3 National krise Ved national krise træffer Energinet.dk beslutning om kriseniveau. Energistyrelsen underrettes omgående herom med oplysninger om hændelsens karakter og betydning for forsyningssituationen. Energistyrelsen kan som kompetent myndighed ændre kriseniveauet, og Energistyrelsen kan i en krisesituation pålægge Energinet.dk og øvrige virksomheder at ændre deres foranstaltninger for at sikre en hurtig, koordineret og prioriteret krisehåndtering, herunder gennemførelse af myndighedernes beslutninger i den nationale krisehåndtering. Beslutning om afbrydelse af ikke-beskyttede forbrugere i Danmark ved en erklæret nødforsyning træffes af Energinet.dk Underretning af EU-Kommissionen samt Tyskland og Sverige om kriseniveauer Energistyrelsen underretter i alle tilfælde EU-Kommissionen om etablering og ophør af et kriseniveau i overensstemmelse med forordningens artikel 10 (5). Energistyrelsen underretter ligeledes myndighederne i Sverige og Tyskland. Tilsvarende underretter Energinet.dk den svenske og tyske TSO om situationen Information om kriseniveau Ved alle kriseniveauer foretager Energinet.dk udmeldingen heraf til markedsaktører, gaskunder og andre relevante parter og information til alle parter, som er relevante for de operative opgaver, herunder tilstødende systemer, virksomheder m.fl. I tilfælde af en dansk og en EU/regional nødsituation forestår og koordinerer Energistyrelsen den overordnede krisehåndtering, herunder mediehåndtering og orienteringen af andre myndigheder. 4.6 Forholdet til Sverige og Tyskland under en krise I tilfælde af at der er udmeldt et kriseniveau efter afsnit 4.2, 4.3 og 4.5 holder Energistyrelsen løbende kontakt med de svenske og tyske myndigheder om situationen. Tilsvarende holder Energinet.dk løbende kontakt med den svenske og tyske TSO om de operative forhold. 5. Eventuel afbrydelse af ikke-beskyttede og beskyttede gaskunder Dette afsnit har kun relevans i tilfælde af, at der er udmeldt nødsituation Generelt De danske ikke-beskyttede naturgaskunder afbrydes kun i tilfælde af en dansk eller en EU/regional nødsituation, hvis det i den konkrete situation vurderes at være nødvendigt for at sikre forsyningen af de danske beskyttede gaskunder i 60 dage i en national nødsituation og eventuelt 30 dage i en EU/regional nødsituation.

7 7 Afgørende er således vurderingen af, om det for at sikre denne forsyning af de danske beskyttede gaskunder, er nødvendigt at afbryde de danske ikke-beskyttede gaskunder, helt eller delvist. Afhængigt af situationens udvikling og varighed kan det efter 60 henholdsvis 30 dage blive nødvendigt også at afbryde beskyttede gaskunder, helt eller delvist. 5.2 Beslutning om eventuel afbrydelse af gaskunder Beslutning om hel eller delvis afbrydelse af ikke-beskyttede eller beskyttede gaskunder og omfanget af en sådan afbrydelse træffes af Energinet.dk på baggrund af vurdering af situationen og dens muligheder for forsyning af gasmarkedet, herunder afbrydelsens omfang, varighed m.v. Vurderingen fremsendes af Energinet.dk skriftligt til Energistyrelsen med henblik på styrelsens vurdering og koordinering med andre myndigheder. Vurderingen af situationen skal baseres på metode, forudsætninger og forhold, som er beskrevet i nødplanens operative del, udarbejdet af Energinet.dk. Energinet.dk s beslutning om eventuel afbrydelse af gaskunder skal baseres på følgende hensyn: Væsentligt er, om der er erklæret nødsituation på nationalt niveau, eller om EU-Kommissionen har erklæret nødsituation på EU/regionalt niveau. Krisesituationens forventede varighed og mulighederne for, at situationen fremadrettet udvikles både i positiv og negativ retning. Mulighederne for at forsyne de danske og svenske beskyttede gaskunder i mindst 60 dage eller eventuelt 30 dage. Mulighederne for derudover at forsyne de ikke-beskyttede gaskunder. Mulighederne for at reducere konsekvenserne af eventuelle afbrydelser, dels de direkte konsekvenser for de berørte gaskunder og dels de indirekte konsekvenser for samfundet ud fra overordnede samfundsmæssige hensyn. Mulighederne for at konkrete gaskunder gennem midlertidigt skift af deres forbrug fra gas til anden energiform kan opretholde centrale dele af deres virksomhed ved et reduceret gasforbrug. Mulighederne for gennem oplysning, kampagner, opfordringer m.v. til at gasmarkedet kan opnå en midlertidig reduktion af det danske gasforbrug. 5.3 Meddelelse om eventuel afbrydelse af gaskunder I tilfælde af at det er nødvendigt at beslutte en hel eller delvis afbrydelse af ikke-beskyttede eller beskyttede gaskunder forestår og koordinerer Energistyrelsen den overordnede krisehåndtering, herunder mediehåndtering og orienteringen af andre myndigheder, medier m.fl. og sikrer koordinering med andre myn digheders kommunikation, herunder den Nationale Operative Stab (NOST) og Det Centrale Operative Kommunikationsberedskab (DCOK). Energinet.dk foretager kommunikationen herom til gasmarkedets aktører og berørte gaskunder. 5.4 Operative forhold om eventuel afbrydelse Energinet.dk varetager de operative forhold om en eventuel afbrydelse af naturgaskunder og underretter løbende Energistyrelsen om situationens udvikling.

8 8 6. Samarbejde om situationens udvikling I en situation, hvor der er fastsat et kriseniveau efter afsnit 4.1, holder Energistyrelsen og Energinet.dk tæt kontakt. Efter behov afholdes der løbende møder mellem parterne til drøftelse af situationen og dennes udvikling samt andre forhold af relevans, f.eks. kommunikationsforhold. Energinet.dk orienterer løbende Energistyrelsen om relevante forhold, yder faglig rådgivning og fremsender indstillinger om de forhold, hvor der af myndighederne skal træffes overordnede beslutninger.

Beredskabsarbejdet i naturgassektoren og på energiområdet i øvrigt. (Supplement til Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2012/13)

Beredskabsarbejdet i naturgassektoren og på energiområdet i øvrigt. (Supplement til Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2012/13) Beredskabsarbejdet i naturgassektoren og på energiområdet i øvrigt (Supplement til Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2012/13) Energistyrelsen - 30. november 2012 2 1. Baggrund. Artikel 4 i

Læs mere

Godkendelse af justering i metoden til beregning af nødforsyningstariffen for beskyttede og ikkebeskyttede danske gaskunder (UDKAST)

Godkendelse af justering i metoden til beregning af nødforsyningstariffen for beskyttede og ikkebeskyttede danske gaskunder (UDKAST) 19. september 2014 ENGROS 14/07685 HNJ Godkendelse af justering i metoden til beregning af nødforsyningstariffen for beskyttede og ikkebeskyttede danske gaskunder (UDKAST) Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Beredskab i el- og gassektoren

Beredskab i el- og gassektoren Beredskab i el- og gassektoren Dansk Gasteknisk Forenings årsmøde 17.-18. november 2005 Ernst Hagge/Energinet.dk Beredskab generelt Stor interesse for beredskab fra samfundets side Beredskab i dag rettet

Læs mere

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Vejledning om det lokale og regionale beredskabssamarbejde i forbindelse med større ulykker og katastrofer m.v.

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013 Bornholms Regionskommune Generel beredskabsplan 2013 November 2013 1 Indholdsfortegnelse 0.0 Indledning 0.1 Formål 0.2 Ansvar for beredskabsplanlægning 0.3 Planens opbygning 0.4 Beredskabssamarbejde 0.5

Læs mere

Beredskabspolitik. for Ballerup Kommune. Beredskabspolitik for Ballerup Kommune

Beredskabspolitik. for Ballerup Kommune. Beredskabspolitik for Ballerup Kommune Beredskabspolitik for Ballerup Kommune. Beredskabspolitikkens formål er at beskrive kommunens overordnede retningslinjer for, hvordan beredskabsopgaver skal løses. Derudover skal beredskabspolitikken bidrage

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 67 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 67 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 67 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om det europæiske

Læs mere

Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2012/2013

Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2012/2013 Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2012/2013 1. Baggrund... 3 2. Forordningens krav til indhold af nødplan 2012/2013... 3 2.1 Indhold af nødplan generelt... 3 30. november 2012 JBJ/HIK 3. Proces

Læs mere

BEK nr 11 af 07/01/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 20. november Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 11 af 07/01/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 20. november Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 11 af 07/01/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 20. november 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2401/1402-028 Senere ændringer til

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 2. september 2014 MINISTERREDEGØRELSE TIL STATSREVISORERNES BERETNING NR. 16/2013 OM STATENS PLANLÆGNING OG

Læs mere

Beredskabsarbejdet i el- og naturgassektoren. Dato: 22. marts 2007. Dokument nr. 131275-07

Beredskabsarbejdet i el- og naturgassektoren. Dato: 22. marts 2007. Dokument nr. 131275-07 Beredskabsarbejdet i el- og naturgassektoren 2006 Udarbejdet af Beredskab el og gas/rie Gath Dato: 22. marts 2007 Dokument nr. 131275-07 Indhold 1 Indledning...3 2 Energinet.dk...5 3 Organisering af beredskabet...5

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Plan for fortsat drift - Skanderborg Kommune Dato for gennemgang: 17. maj 2013 Planens dato: 9. april 2013 BRS sagsnr. 2010/015296 Anledning til

Læs mere

Krisestyring i Danmark. Krisestyring i. Danmark

Krisestyring i Danmark. Krisestyring i. Danmark Krisestyring i Danmark Krisestyring i Danmark 1 Udgivet af: Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk Forsidebillede: Satellitbillede nedtaget af DMI fra den amerikanske

Læs mere

Vejen Kommune Beredskabsplan Niveau I

Vejen Kommune Beredskabsplan Niveau I Vejen Kommune Beredskabsplan Niveau I Godkendt af byrådet den 10. maj 2011 Niveau I-beredskabsplan for Vejen Kommune Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Sammenhæng mellem

Læs mere

GMR 2016-06-14. Forsyningssikkerhed for det danske og svenske gasmarked. Christian Meiniche Andersen. Klassificering: 1

GMR 2016-06-14. Forsyningssikkerhed for det danske og svenske gasmarked. Christian Meiniche Andersen. Klassificering: 1 GMR 2016-06-14 Forsyningssikkerhed for det danske og svenske gasmarked Christian Meiniche Andersen Klassificering: 1 Redegørelse for gasforsyningssikkerhed 2015 Torben Brabo, Direktør for Gas, er meget

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Beredskabsplan 2013 - Plan for fortsat drift for Varde Kommune Dato for gennemgang: 3. april 2013 Planens dato: 1. februar 2013 BRS sagsnr. 2010/015302

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN. Senest ajourført: Senest afprøvet:

NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN. Senest ajourført: Senest afprøvet: Sagsnr.: 2009-3912 Dato: 07-10-2009 Dokumentnr.: 2009-244589 Sagsbehandler: Flemming Nygaard- Jørgensen NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN Senest ajourført: Senest afprøvet: Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Informationsmøde. Ikke-beskyttede kunder. Maj 2016, Energinet.dk. Informationsmøde 13/

Informationsmøde. Ikke-beskyttede kunder. Maj 2016, Energinet.dk. Informationsmøde 13/ Informationsmøde Ikke-beskyttede kunder Maj 2016, Energinet.dk Informationsmøde 13/80604-129 1 Hvem er vi samlet her i dag? Informationsmøde 13/80604-129 2 Agenda Baggrunden for opdeling mellem beskyttede

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167)

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) Marts 2016 1. Indledning Udkast til forslag til lov om ændring af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum,

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Viborg Kommunes Beredskabshandleplan Dato for gennemgang: 23. september 2014 Planens dato: 21. maj 2014 BRS sagsnr. 2014/033669 Anledning til planens

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0052 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0052 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0052 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 7. marts 2016 Forslag til forordning om foranstaltninger til opretholdelse af naturgasforsyningssikkerhed

Læs mere

Beredskab og øvelser i elsystemet

Beredskab og øvelser i elsystemet Baggrundsnotat til Energinet.dk's redegørelse for elforsyningssikkerhed 2015 Beredskab og øvelser i elsystemet Beredskab er rettet mod alle former for krisesituationer i freds- og krigstid, forårsaget

Læs mere

Direktør Henning Thiesens tale Øvelsesseminaret den 26. maj 2016

Direktør Henning Thiesens tale Øvelsesseminaret den 26. maj 2016 TALE ØVELSESSEMINAR 2016 Direktør Henning Thiesens tale Øvelsesseminaret den 26. maj 2016 20160526 Velkommen til øvelsesseminar 2016. Det glæder mig, at så mange er mødt frem til dagens arrangement. Vi

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Plan for fortsat drift i Rebild Kommune Dato for gennemgang: 12. november 2013 Planens dato: 1. juli 2013 BRS sagsnr. 2010/017490 Anledning til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1 2014/1 LSF 116 (Gældende) Udskriftsdato: 27. juni 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen j.nr. 1001/1021-0003 Fremsat den

Læs mere

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på elog naturgasområdet

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på elog naturgasområdet Punkt 7 Energitilsynets møde den 29. april 2014 2. maj 2014 Ret & Administration 13/10069 /OTS, PAJ Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på elog naturgasområdet Resumé 1. I dette notat orienteres om

Læs mere

Inddragelse af svenske forbrugere af gas i Energinet.dk s kommercielle afbrydelighedskoncept Hyper3 metodegodkendelse (gas)

Inddragelse af svenske forbrugere af gas i Energinet.dk s kommercielle afbrydelighedskoncept Hyper3 metodegodkendelse (gas) Punkt 4 Energitilsynets møde den 27. maj 2014 27. maj 2014 Engros 14-01637 SAAN/IHO/HNJ Inddragelse af svenske forbrugere af gas i Energinet.dk s kommercielle afbrydelighedskoncept Hyper3 metodegodkendelse

Læs mere

UDKAST til Beredskabspolitik for Frederiksberg Kommune

UDKAST til Beredskabspolitik for Frederiksberg Kommune Indledning Frederiksberg Kommune har ansvaret for at planlægge og drive en række samfundsvigtige opgaver både i hverdagen, og når uforudsete, større hændelser truer den fortsatte drift. Beredskabspolitikken

Læs mere

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes:

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes: BEK nr 882 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600757 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Holbæk kommunes generelle beredskabsplan, Plan for fortsat drift. UDKAST Dato for gennemgang: 051113 Planens dato: 23. oktober 2013 BRS sagsnr.

Læs mere

at bestyrelsen godkender forslag til Service Level Agreements (SLA)

at bestyrelsen godkender forslag til Service Level Agreements (SLA) INDSTILLING 17. Godkendelse af Service Level Agreements (SLA) Bestyrelsen skal med afsæt i principaftalen for Hovedstadens Beredskab godkende forslag til Service Level Agreements (SLA) for myndigheds-

Læs mere

Beredskabsplan for Ringsted Kommune

Beredskabsplan for Ringsted Kommune Beredskabsplan for Ringsted Kommune April 2013 Indholdsfortegnelse BEREDSKABSPLAN FOR RINGSTED KOMMUNE...1 INDHOLDSFORTEGNELSE...1 1 1. Indledning 1.1 Formål Denne plan har til formål at sikre, at Ringsted

Læs mere

Kommerciel afbrydelighed Hyper3

Kommerciel afbrydelighed Hyper3 Kommerciel afbrydelighed Hyper3 Informationsmøde Helle Øgaard og Camilla Mejdahl, Energinet.dk September 2016 Informationsmøde 1 Konceptet Energinet.dk køber retten til at lukke eller reducere en virksomheds

Læs mere

Forebyggende handlingsplan 2014/2016

Forebyggende handlingsplan 2014/2016 Forebyggende handlingsplan 2014/2016 24. november 2014 HIK/JBJ/MGN 1. Indledning Denne forebyggende handlingsplan er en opfyldelse af artikel 4 i EU Forordning nr. 994/2010 om foranstaltninger til opretholdelse

Læs mere

Bekendtgørelse om informationssikkerhed og beredskab for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester 1)

Bekendtgørelse om informationssikkerhed og beredskab for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester 1) (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, IT- og Telestyrelsen, j.nr. 09-07167 Senere ændringer

Læs mere

Informationsmøde 1 Kommerciel afbrydelighed

Informationsmøde 1 Kommerciel afbrydelighed Informationsmøde 1 Kommerciel afbrydelighed Helle Øgaard Martin Gram Dato - Dok.nr. 1 Ændringer Kommerciel afbrydelighed vil ikke længere være et nødværktøj, men et balanceringsredskab til anvendelse i

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

Nordisk Helseberedskabskonference, Sverige september 2007 Oplæg ved akademisk medarbejder Sille Arildsen, Sundhedsstyrelsen

Nordisk Helseberedskabskonference, Sverige september 2007 Oplæg ved akademisk medarbejder Sille Arildsen, Sundhedsstyrelsen Sundhedsberedskabet i Danmark 2006-2007 Nordisk Helseberedskabskonference, Sverige september 2007 Oplæg ved akademisk medarbejder Sille Arildsen, Sundhedsstyrelsen Et nyt Danmarks kort Pr. 1.1.2007 blev

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 9.12.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (33/2010) Om: Begrundet udtalelse fra Sejmen i Republikken Polen om forslaget til Europa- Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten P5_TA(2004)0139 Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen om bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten (KOM(2002) 725

Læs mere

SAMORDNINGSAFTALE for Fælleskommunalt beredskab m.v. mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner

SAMORDNINGSAFTALE for Fælleskommunalt beredskab m.v. mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner SAMORDNINGSAFTALE for Fælleskommunalt beredskab m.v. mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel: Side: 1. Aftalens område 3 2. Sammensætning af - og virksomhed i den fælles beredskabskommission

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 6. marts 2006 JR/JEV Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indførelse af bestemmelser om

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

Tværgående evaluering af krisestyringsøvelse 2009 (KRISØV 2009)

Tværgående evaluering af krisestyringsøvelse 2009 (KRISØV 2009) Tværgående evaluering af krisestyringsøvelse 2009 (KRISØV 2009) Beredskabsstyrelsen Tværgående evaluering af krisestyringsøvelse 2009 - KRISØV 2009 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød

Læs mere

NOTAT. Notat vedrørende kriseledelsesorganisation

NOTAT. Notat vedrørende kriseledelsesorganisation Godkendt af Hovedstadens Beredskabs Bestyrelse 13. januar 2016 Bilag 3 NOTAT Notat vedrørende kriseledelsesorganisation Det er en ambition at sikre befolkningen og virksomhederne tryghed i såvel hverdagen

Læs mere

Kommerciel afbrydelighed Hyper3

Kommerciel afbrydelighed Hyper3 Kommerciel afbrydelighed Hyper3 Informationsmøde Helle Øgaard og Camilla Mejdahl September 2015 Informationsmøde 1 Konceptet Energinet.dk køber retten til at lukke eller reducere en virksomheds gasforbrug

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0893 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0893 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0893 Bilag 2 Offentligt Lovafdelingen G R U N D N O T A T Dato: 11. marts 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-748/21-0375 Dok.: MHE40590 Vedrørende forslag til

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning

Forslag. Lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning 2012/1 LSV 58 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0126 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

Konference om Inspire den 20. marts 2007

Konference om Inspire den 20. marts 2007 Konference om Inspire den 20. marts 2007 Digital forvaltning når det skal gå stærkt Beredskabsområdet belyst med eksempler Kontorchef Henrik G. Petersen, Beredskabsstyrelsen When Technology is Master we

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

Aktuelt fra Danmark. Regeringens prioriteter for beredskabet

Aktuelt fra Danmark. Regeringens prioriteter for beredskabet Aktuelt fra Danmark Regeringens prioriteter for beredskabet Samling af beredskab og forsvar Status på arbejdet med samlingen Fokus på udviklingen af et CBRN-institut Tværfaglig koordination ved kriser

Læs mere

Beredskabsplan for Helsingør Kommune

Beredskabsplan for Helsingør Kommune Beredskabsplan for Helsingør Kommune Oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Sammenhæng mellem niveau I, II og III-beredskabsplaner... 2 1.3 Opbygning... 2 1.4 Afprøvning

Læs mere

Beredskabstesten Vurdering af niveauet for en organisations samlede beredskabsplan Revideret 2009

Beredskabstesten Vurdering af niveauet for en organisations samlede beredskabsplan Revideret 2009 Vurdering af niveauet for en organisations samlede beredskabsplan Revideret 2009 Introduktion Introduktion Hvad er Beredskabstesten Beredskabstesten er en metode til at få et indtryk af organisationens

Læs mere

Afbrydelighedsaftale for Gasåret 2014/2015

Afbrydelighedsaftale for Gasåret 2014/2015 Afbrydelighedsaftale for Gasåret 2014/2015 Denne afbrydelighedsaftale (i det følgende kaldet Aftalen ) er indgået mellem Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia CVR: 28980671 (i det følgende kaldet

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

KRISØV2011. Planlægning, gennemførelse og evaluering

KRISØV2011. Planlægning, gennemførelse og evaluering KRISØV2011 Planlægning, gennemførelse og evaluering Indhold Om KRISØV 2011 Øvelsestekniske observationer og overvejelser Planlægning Gennemførelse Evaluering Side 2 Om KRISØV 2011 Formål og fokus KRISØV

Læs mere

Samfundets beredskab. - Og virksomhedernes egen rolle..

Samfundets beredskab. - Og virksomhedernes egen rolle.. Samfundets beredskab - Og virksomhedernes egen rolle.. Dagsorden Samfundets beredskab principper og opbygning Redningsberedskabet Sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab Poli@et Beredskabsreformen,

Læs mere

Det civile beredskab - et debatoplæg Side 1 af 63. Det civile beredskab - et debatoplæg

Det civile beredskab - et debatoplæg Side 1 af 63. Det civile beredskab - et debatoplæg Det civile beredskab - et debatoplæg Side 1 af 63 [Navigation] Det civile beredskab - et debatoplæg Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning 1.1. Debatoplæggets baggrund og indhold 1.2. Resumé Kapitel

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 2. maj 2007 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGET. Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0090 Bilag 2 Offentligt

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 2. maj 2007 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGET. Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0090 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0090 Bilag 2 Offentligt Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 2. maj 2007 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGET Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning om ændring

Læs mere

Beredskabsarbejdet i el- og gassektoren (2005)

Beredskabsarbejdet i el- og gassektoren (2005) Beredskabsarbejdet i el- og gassektoren (2005) Udarbejdet af Beredskab el og gas/stine Bjerregaard Pedersen Dato: 1. maj 2006 Indhold 1 Indledning... 3 2 Status for beredskabsarbejdet... 3 2.1 Internt

Læs mere

BILAG til nødplan for det danske gastransmissionssystem 2012/2014

BILAG til nødplan for det danske gastransmissionssystem 2012/2014 BILAG til nødplan for det danske gastransmissionssystem 2012/2014 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Baggrund... 3 Forordningens krav til indhold af nødplan 2012/2014... 3 2.1 Indhold af nødplan generelt...

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget og Beskæftigelsesudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Revision af direktivet om arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller 1. INDLEDNING

Læs mere

Åbent referat Beredskabskommissionen

Åbent referat Beredskabskommissionen Åbent referat Beredskabskommissionen 17. september 2013 kl. 8.00 9.00 på Brandstationen, beredskabschefens kontor Michael Vindfeldt havde meddelt forfald. 9. Meddelelser fra formanden 16 10. Plan for fortsat

Læs mere

Bekendtgørelse om rammerne for informationssikkerhed og beredskab 1)

Bekendtgørelse om rammerne for informationssikkerhed og beredskab 1) (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, IT- og Telestyrelsen, j.nr. 09-076167 Senere ændringer

Læs mere

Beredskabsplan. Bilag nr. 11. Generel del Lokalberedskabsstab ved Østjyllands politi

Beredskabsplan. Bilag nr. 11. Generel del Lokalberedskabsstab ved Østjyllands politi Vejledning om samarbejde i forbindelse med oprettelse af lokalberedskabsstab under i forbindelse med større ulykker og katastrofer. 1. Indledning Plan for Beredskabsstab i kreds er en rammeplan, der skal

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Samtank A/S Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 4 3. Anmeldelse

Læs mere

Du skal indtræde i en LBS. Information om indtrædelse i lokale beredskabsstabe på vegne af el- og naturgassektoren.

Du skal indtræde i en LBS. Information om indtrædelse i lokale beredskabsstabe på vegne af el- og naturgassektoren. Du skal indtræde i en LBS Information om indtrædelse i lokale beredskabsstabe på vegne af el- og naturgassektoren. Indkaldelsen til LBS Indkaldelsen til LBS skal foregå ved, at politiet kontakter et af

Læs mere

Det nationale krisestyringssystem

Det nationale krisestyringssystem Hvad er KRISØV? KRISØV er den nationale krisestyringsøvelse KRISØV afholdes hvert andet år, serien er startet i 2003 Det overordnede formål er at øve og afprøve den strategiske del af krisestyringssystemet

Læs mere

Bekendtgørelse om it-beredskab for el- og naturgassektorerne

Bekendtgørelse om it-beredskab for el- og naturgassektorerne BEK nr 515 af 23/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 20. oktober 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr 2015-6306

Læs mere

Forslag. Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2)

Forslag. Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2) Til lovforslag nr. L 144 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. maj 2016 Forslag til Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Strasbourg, den 11. juli 2007 (OR. en) 2006/0183 (COD) LEX 804 PE-CONS 3620/3/07 REV 3 TRANS 169 CODEC 531 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV OM EFTERMONTERING

Læs mere

DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF

DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det

Læs mere

Geodata-samarbejde i Beredskabet. Jørgen Bierrings Forsvar og Beredskab Kort & Matrikelstyrelsen

Geodata-samarbejde i Beredskabet. Jørgen Bierrings Forsvar og Beredskab Kort & Matrikelstyrelsen Geodata-samarbejde i Beredskabet Jørgen Bierrings Forsvar og Beredskab Kort & Matrikelstyrelsen Sker Når der sker en ulykke en ulykke, i Danmark, går en er lang det række beredskabets myndigheder opgave

Læs mere

Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene

Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene Udbydere af erhvervsuddannelser Praktikcentre Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms

Læs mere

Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006

Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006 Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006 Nordisk konference om sundhedsberedskab Johannesbergs Slott, Sverige d. 19.-21. september Oplæg v. fuldmægtig Sigrid Paulsen, Sundhedsstyrelsen i Danmark

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Konsolideret lovgivningsdokument 14.12.2011 EP-PE_TC1-COD(2010)0298 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 14. december 2011 med henblik på vedtagelse

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1) Til lovforslag nr. L 161 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 11. juni 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1) (Skærpet lægemiddelovervågning)

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg

Notat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 68 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Fødevarepolitisk kontor/2.1 Den 9. januar 2008 FVM 480 Notat til Folketingets

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rudersdal og Hørsholm kommuner ikke kan overlade vedtagelsen af planen for den risikobaserede dimensionering af det kommunale redningsberedskab til den

Læs mere

Beredskabspolitik for Viborg Kommune

Beredskabspolitik for Viborg Kommune Beredskabspolitik for Viborg Kommune Sidst opdateret [21.5.2014] Version 2 Beredskabspolitik Indledning Viborg Kommune ønsker, at sikre borgernes og virksomhedernes tryghed i såvel hverdagen som i krisesituationer.

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

Beredskabspolitik Kommunerne Hovedstadens Beredskab

Beredskabspolitik Kommunerne Hovedstadens Beredskab Godkendt af Hovedstadens Beredskabs Bestyrelse 13. januar 2016 Bilag 1 Beredskabspolitik Kommunerne i Hovedstadens Beredskab 1 Indhold Indledning... 2 Beredskabspolitikken... 3 Ledelse... 3 Planlægningsgrundlag...

Læs mere

Industriforum. 10. September 2014. Dato - Dok.nr. 1

Industriforum. 10. September 2014. Dato - Dok.nr. 1 Industriforum 10. September 2014 Dato - Dok.nr. 1 Program Dato - Dok.nr. 2 Forsyningsbillede 2014-2015 Christian Meiniche Andersen can@energinet.dk Dato - Dok.nr. 3 Forsyningsbilledet Forsyningssikkerheden

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af EU's holdning med henblik på revisionen af det internationale telekommunikationsreglement

Læs mere

Kvik guide til Høje-Taastrup Kommunes beredskabsplan

Kvik guide til Høje-Taastrup Kommunes beredskabsplan Kvik guide til Høje-Taastrup Kommunes beredskabsplan http://beredskab.htk.dk November 2010 1 Beredskab Alle myndigheder skal kunne opretholde og videreføre deres daglige funktioner i tilfælde af ulykker,

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 27. juni 2003 RN A304/03

RIGSREVISIONEN København, den 27. juni 2003 RN A304/03 RIGSREVISIONEN København, den 27. juni 2003 RN A304/03 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/02 om søredningstjenestens effektivitet

Læs mere

Udbygning af naturgassystemet i Syd- og Sønderjylland

Udbygning af naturgassystemet i Syd- og Sønderjylland Udbygning af naturgassystemet i Syd- og Sønderjylland Hvad vil Energinet.dk bygge? For at sikre, at danske forbrugere fortsat kan forsynes med naturgas, ønsker Energinet.dk at udbygge gastransmissionsnettet

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2014 COM(2014) 121 final 2014/0065 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 35 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 35 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 35 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Færre omkostninger ved udbygning af højhastighedsnet

Læs mere

Generel Beredskabsplan. Samlet plan for kommunens indsats ved kriser og ulykker

Generel Beredskabsplan. Samlet plan for kommunens indsats ved kriser og ulykker Generel Beredskabsplan Samlet plan for kommunens indsats ved kriser og ulykker Beredskabsplanen er udarbejdet af Frederikssund Kommunes administration i efteråret 2014 og godkendt i Byrådet i vinteren

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 399 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 399 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 399 Offentligt Notat til Folketinget om ecodesignkrav til professionelt køleudstyr KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) No /.. of XXX der implementerer Europa-Parlamentet

Læs mere

Bilag 3. Tilskudsordninger med relevans for husdyrgenetisk bevaringsarbejde

Bilag 3. Tilskudsordninger med relevans for husdyrgenetisk bevaringsarbejde Bilag 3. Tilskudsordninger med relevans for husdyrgenetisk bevaringsarbejde I dette bilag præsenteres en række tilskudsordninger for medfinansiering af projekter vedrørende husdyrgenetisk bevaringsarbejde.

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 18.7.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1919/2009 af M.B, italiensk statsborger, om ukorrekt italiensk gennemførelse (Dlgs 106/09) af direktiver

Læs mere