Energieffektivitetsindex per utrymme (EEI utrymme) 88,1. Energieffektivitetsklass per utrymme. Antal utrymmen 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energieffektivitetsindex per utrymme (EEI utrymme) 88,1. Energieffektivitetsklass per utrymme. Antal utrymmen 1"

Transkript

1 Bilaga PRODUKTDTBLD Modellidentifiering Energieffektivitetsindex per utrymme (EEI utrymme 88,1 Energieffektivitetsklass per utrymme Energiförbrukning som krävs för att värma en standardiserad mängd i ett utrymme i en elektriskt uppvärmd ugn under en cykel i traditionellt läge per utrymme (elektrisk slutlig energi (EC elektriskt utrymme Energiförbrukning som krävs för att värma en standardiserad mängd i ett utrymme i en elektriskt uppvärmd ugn under en cykel i fläktläge per utrymme (elektrisk slutlig energi (EC elektriskt utrymme 0,89 kwh/cykel 0.74 kwh/cykel ntal utrymmen 1 Värmekälla per utrymme (elektricitet eller gas Volym per utrymme (V Typ av ugn elektricitet Inbyggd pparatens massa (M Data har fastställts i enlighet med standard EN och Kommissionens förordningar (EU Nr 65/2014 och (EU 66/2014. Energispartips Vid tillagning ska ugnsluckan vara stängd förutom när något behöver göras med maten. Öppna inte luckan för ofta under tillagning. På så sätt bibehålls ugnstemperaturen och du sparar energi. Planera användningen av ugnen för att undvika att stänga av ugnen mellan tillagningen av två rätter. Då sparar du energi och minskar tiden det tar att värma upp ugnen igen. Om tillagningstiden är längre än 30 minuter kan du stänga av ugnen 5 10 minuter innan slutet på tillagningstiden för att spara energi. Den kvarvarande värmen slutför tillagningsprocessen. När så är möjligt ska du tillaga mer än en rätt åt gången.

2 Vedlegg PRODUKTDTRK Modellidentifikasjon Energieffektivitetsindeks per hulrom (EEI-hulrom 88,1 Energieffektivitetsklasse per hulrom Energiforbruk som kreves for å varme opp en standardisert ladning i hulrommet til en elektrisk oppvarmet ovn, i konvensjonell modus per hulrom (elektrisk sluttenergi (EC elektrisk hulrom Energiforbruk som kreves for å varme opp en standardisert ladning i hulrommet til en elektrisk oppvarmet ovn, i viftedrevet modus per hulrom (elektrisk sluttenergi (EC elektrisk hulrom 0,89 kwh/syklus 0.74 kwh/syklus ntall hulrom. 1 Varmekilde per hulrom (elektrisitet eller gass Volum per hulrom (V Ovnstype elektrisitet Innebygd Enhetens masse (M Dataene er fastsatt i henhold til standard EN og kommisjonsreguleringene (EU No 65/2014 og (EU No 66/2014. Tips til energisparing Ovnsdøren bør holdes lukket ved steking, med unntak av når maten snus. For å opprettholde ovnstemperaturen og spare energi må ikke døren åpnes ofte under steking. Planlegg ovnsbruken slik at du unngår å slå av ovnen mellom steking av ulike retter. På denne måten kan du spare strøm og redusere tiden det tar å varme opp ovnen på nytt. Hvis steketiden er på mer enn 30 minutter, kan ovnen slås av 5 10 minutter før endt steketid for å spare strøm. Restvarmen vil fullføre stekeprosessen. Prøv å steke mer enn én rett om gangen når det er mulig.

3 Liite LITTEEN TEKNISET TIEDOT Mallitunniste Uunin sisätilan energiatehokkuusindeksi (sisätilan EEI 88,1 Uunin sisätilan energiatehokkuusluokka Energiankulutus (sähkön loppuenergia, joka tarvitaan standardimäärän kuumentamiseen sähkökäyttöisen uunin sisällä ohjelman aikana tavanomaisessa tilassa sisätilaa kohden (EC electric cavity Energiankulutus (sähkön loppuenergia, joka tarvitaan standardimäärän kuumentamiseen sähkökäyttöisen uunin sisällä ohjelman aikana puhallintilassa sisätilaa kohden (EC electric cavity 0,89 kwh/ohjelma 0.74 kwh/ohjelma Sisätilojen määrä 1 Sisätilan lämmönlähde (sähkö tai kaasu Sisätilan tilavuus (V Uunin tyyppi Sähkö Kalusteuuni Laitteen paino (M Tiedot on määritelty standardin EN ja komission asetusten (EU nro 65/2014 ja (EU nro 66/2014 mukaisesti. Virransäästövinkit Uunin luukku tulee pitää kiinni paistamisen aikana muutoin kuin ruokaa käännettäessä. Älä avaa luukkua usein paistamisen aikana, jotta uunin lämpötila pysyisi tasaisena ja sähköä säästyisi. Suunnittele uunin käyttö etukäteen, jotta uunin virtaa ei tarvitsisi katkaista eri ruokien paistamisen välillä, jotta sähköä säästyisi ja jotta uunin uudelleenlämmittämiseen ei tarvitsisi käyttää aikaa. Jos valmistusaika on yli 30 minuuttia, uunin virta voidaan sähkön säästämiseksi katkaista 5 10 minuuttia ennen valmistusajan loppumista. Jälkilämpö viimeistelee paiston. Paista enemmän kuin yksi ruoka kerrallaan aina, kun mahdollista.

4 Tillæg PRODUKTDTRK Modelidentifikation Indeks for energieffektivitet pr. ovnrum (EEI ovnrum 88,1 Energieffektivitetsklasse pr. ovnrum Nødvendigt energiforbrug til opvarmning af en standardiseret mængde i et ovnrum i en elektrisk opvarmet ovn med et program i konventionel tilstand pr. ovnrum (endelig elektrisk energi (EC elektrisk ovnrum Nødvendigt energiforbrug til opvarmning af en standardiseret mængde i et ovnrum i en elektrisk opvarmet ovn med et program i blæserstyret tilstand pr. ovnrum (endelig elektrisk energi (EC elektrisk ovnrum 0,89 kwh/program 0.74 kwh/program ntal ovnrum 1 Opvarmningskilde pr. ovnrum (elektricitet eller gas Rumfang pr. ovnrum (V Ovntype elektricitet Indbygget Enhedens vægt (M Data fastsat i henhold til standard EN og Kommissionsbestemmelser (EU nr. 65/2014 og (EU nr. 66/2014. Tips til energibesparelse Under tilberedning bør ovnlågen være lukket, dog ikke når du vender madvarer. Åbn ikke lågen hyppigt under tilberedning for at bevare ovntemperaturen og spare energi. Planlæg ovnbrug for at undgå at slukke for ovnen mellem tilberedning af de enkelte elementer for at spare energi og spare tid til genopvarmning af ovnen. Hvis tilberedningstiden er mere end 30 minutter, kan ovnen slukkes 5-10 minutter før den indstillede tid for at spare energi. Den resterende varme vil færdiggøre tilberedningen. Tilbered, når det er muligt, mere end ét element ad gangen.

5 ppendix PRODUCT DT SHEET Model identification Energy Efficiency Index per cavity (EEI cavity 88.1 Energy Efficiency Class per cavity Energy consumption required to heat a standardised load in a cavity of an electric heated oven during a cycle in conventional mode per cavity (electric final energy (EC electric cavity Energy consumption required to heat a standardised load in a cavity of an electric heated oven during a cycle in fan-forced mode per cavity (electric final energy (EC electric cavity 0.89 kwh/cycle 0.74 kwh/cycle Number of cavities 1 Heat source per cavity (electricity or gas Volume per cavity (V Type of oven electricity Built-in Mass of the appliance (M 48.0 kg Data determined according to standard EN and Commission Regulations (EU No 65/2014 and (EU No 66/2014. Energy saving tips During cooking, the oven door should remain closed except for turning food over. Do not open the door frequently during cooking to maintain the oven temperature and to save energy. Plan oven use to avoid turning the oven off between cooking one item and the next to save energy and reduce the time for re-heating the oven. If cooking time is more than 30 minutes, the oven may be switched off 5-10 minutes before the end of the cooking time to save energy. The residual heat will complete the cooking process. Wherever possible cook more than one item at a time.

NV70K3370BS NV70K3370BB NV70K3370RS Energieffektivitetsindex per utrymme (EEI utrymme) 94,0 Energieffektivitetsklass per utrymme

NV70K3370BS NV70K3370BB NV70K3370RS Energieffektivitetsindex per utrymme (EEI utrymme) 94,0 Energieffektivitetsklass per utrymme Bilaga Produktdatablad Modellidentifiering Energieffektivitetsindex per utrymme (EEI utrymme) 94,0 Energieffektivitetsklass per utrymme Energiförbrukning som krävs för att värma en standardiserad mängd

Læs mere

PRODUKTARK. A Leverandørnavn Point PIOS17

PRODUKTARK. A Leverandørnavn Point PIOS17 PRODUKTARK Informationen i dette produktdatablad er i overensstemmelse med Kommissionens delegerede Forordning (EU) Nr. 65/2014 om supplering af Europa Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så

Læs mere

PRODUKTARK. A Leverandørnavn Gram GK B X

PRODUKTARK. A Leverandørnavn Gram GK B X PRODUKTARK Informationen i dette produktdatablad er i overensstemmelse med Kommissionens delegerede Forordning (EU) Nr. 65/2014 om supplering af Europa Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så

Læs mere

PRODUKTARK. A Leverandørnavn Gram B1 Modelindentifikation

PRODUKTARK. A Leverandørnavn Gram B1 Modelindentifikation PRODUKTARK Informationen i dette produktdatablad er i overensstemmelse med Kommissionens delegerede Forordning (EU) Nr. 65/2014 om supplering af Europa Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så

Læs mere

PRODUKTINFORMATION KKI 7184 90 T PBF4VI517AFTB4SC R3 23318. V4 FR Ø 22,0 x Ø 19,0 FL 188,9 RR 188,9 W4 FR 188,9

PRODUKTINFORMATION KKI 7184 90 T PBF4VI517AFTB4SC R3 23318. V4 FR Ø 22,0 x Ø 19,0 FL 188,9 RR 188,9 W4 FR 188,9 PRODKTINFORMATION Produktinformationen er i overensstemmelse med Kommisionens forordning (E) Nr. 66/2014 om gennemførelse af Europa Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

Bruksanvisning CS 7 / CS10 / CS20 3-334,-360,-371. Kombiugn Yhdistelmäuuni Kombiovn Kombiovn. Käyttöohje Bruksanvisning Brugsvejledning CS 7 CS 20

Bruksanvisning CS 7 / CS10 / CS20 3-334,-360,-371. Kombiugn Yhdistelmäuuni Kombiovn Kombiovn. Käyttöohje Bruksanvisning Brugsvejledning CS 7 CS 20 Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsvejledning CS 7 CS 20 CS 10 CS 7 / CS10 / CS20 Kombiugn Yhdistelmäuuni Kombiovn Kombiovn 3-334,-360,-371 478 19 96-21 DOC. NO. 5958 768 00 EDITION 2 02.98

Læs mere

Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures!

Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures! Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures! Wilfa SVART Pour Over WSPO How to use: 1. Close the Flow Control* before you start. 2. Place the Wilfa SVART Pour Over on top of a coffe mug. 3.

Læs mere

REGULATION (EU) No 1059/2010

REGULATION (EU) No 1059/2010 REGULATION (EU) No 1059/2010 " * " Asterisk(s) means variant model and can be varied (0-9) or (A-Z). Model name Supplier Rated Capacity (place setting) 14 14 14 14 13 13 Energy efficiency class A+++ A+++

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

Nye krav om energimærkning

Nye krav om energimærkning Vølund Varmeteknik Nye krav om energimærkning - bliv klogere på hvad ErP betyder... Member of the NIBE Group Hvad er ErP? ErP står for energirelaterede produkter ErP er et nyt europæisk direktiv, der er

Læs mere

Malmbergs LED Downlights

Malmbergs LED Downlights Malmbergs LED Downlights DK Malmbergs Elektriska AB, PO Box 144, -692 23 Kumla, Sweden info@malmbergs.com www.malmbergs.com DK Dæmpbare LED-downlights Energibesparende Lav varmeudvikling i forhold til

Læs mere

If your Washer has an LCD screen, go to Settings, and select and activate Easy Connection. Smart Control On NOTE

If your Washer has an LCD screen, go to Settings, and select and activate Easy Connection. Smart Control On NOTE Smart Control Guide Usage of Smart Control Smart Control by app 1. Register Device Before run the app, Samsung Account is required. Set AP & Run App AP must be connected to the external Internet. (check

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Læs mere

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056 TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja SE TRAKTOR MED LASTARE OBS! Innan traktorlastaren börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med traktorlastaren

Læs mere

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160 Termostatblandare dusch cc 160 Termostatbatteri dusj cc 160 Termostaattihana suihku cc 160 Termostatblandingsbatteri bruser cc 160 SC 0419-09 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB Installation OBS! Termostatblandaren

Læs mere

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-08-24 Biltema Nordic Services AB SE PARAPLYVAGN VARNING! Plocka

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

Cooking Plate EV816. Type of Cooking Plate : Electric Number of Cooking plates : 1

Cooking Plate EV816. Type of Cooking Plate : Electric Number of Cooking plates : 1 Cooking Plate EV816 Color : Type of Cooking Plate : Stainless Steel Electric Number of Cooking plates : 1 Diameter Large Cooking plate ( mm ) : 187 Power Large Cooking plate ( Watt ) : 1500 Diameter Small

Læs mere

100% vedvarende energi i Danmark og EU - behov og planer for en omstilling

100% vedvarende energi i Danmark og EU - behov og planer for en omstilling 100% vedvarende energi i Danmark og EU - behov og planer for en omstilling Gunnar Boye Olesen, VedvarendeEnergi og INFORSE International Network for Sustainable Energy Grøn energiomstilling i EU Arr. med

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 31.1.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 29/33 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 66/2014 af 14. januar 2014 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav

Læs mere

IT & Intelligent Energi ISSH-Netværket 28. Oktober 2009

IT & Intelligent Energi ISSH-Netværket 28. Oktober 2009 ISSH-Netværket 28. Oktober 2009 Dansk Energi Politisk Afdeling Richard Schalburg IT og energiforbrug IT og energibesparelser IT, energi og systemisk tænkning IT, energi og fremtiden Eksempel Slutbruger

Læs mere

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055 DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD SE DUMPER OBS! Innan dumpern börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med dumpern på rätt sätt, för att undvika skador.

Læs mere

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela Automatisk slangupprullare Automatisk slangeoppruller Automaattinen letkukela Automatisk slangeopruller 2009 Biltema Nordic Services AB SE Automatisk slangupprullare OBS! Läs och förstå hela manualen före

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

Dagslys, dagslyskvaliteter og dagslysets betydning for brugere af bygninger og boliger

Dagslys, dagslyskvaliteter og dagslysets betydning for brugere af bygninger og boliger Dagslys, dagslyskvaliteter og dagslysets betydning for brugere af bygninger og boliger Per Arnold Andersen Afdelingsleder, Arkitekt MAA Dagslys, Energi og Indeklima VELUX A/S Vi er skabt til et liv udendørs

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

Nye fjernvarmesystemer. Svend Svendsen DTU BYG

Nye fjernvarmesystemer. Svend Svendsen DTU BYG Nye fjernvarmesystemer Svend Svendsen DTU BYG ss@byg.dtu.dk 22611854 Fjernvarme i EnergyLab Nordhavn - mine aktiviteter Fleksibel rumvarme i nye etageboliger med gulvvarme: Gulvvarme kan afbrydes i mange

Læs mere

EU på Samsø energi og miljø

EU på Samsø energi og miljø EU på Samsø energi og miljø Gunnar Boye Olesen, VedvarendeEnergi og INFORSE International Network for Sustainable Energy oktober 2, 2014, Samsø Arr. med støtte: Europæisk netværk med 75 NGO'er som medlemmer,

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings Rune Vinther Andersen, Ph.D. International Centre for Indoor Environment and Energy Baggrund 40 % af USA's samlede energiforbrug sker

Læs mere

Vädringslucka Luftevindu/Ventilationsvindue/Tuuletusluukku/Vent window

Vädringslucka Luftevindu/Ventilationsvindue/Tuuletusluukku/Vent window Vädringslucka Luftevindu/Ventilationsvindue/Tuuletusluukku/Vent window Rev.nr 161012 O 2,5mm T15 T25 C1 C2 C3 3 m x3 C4 C5 C6 C7 3,5x9,5 1 3,5x25 1 x2 A1 4220000 Endast 8x20 Bare 8x20 Kun 8x20 Vain 8x20

Læs mere

SCB92MX8. classic 90 CM GASKOMFUR MED OVNE(1 MULTIFUNKTION) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE A

SCB92MX8. classic 90 CM GASKOMFUR MED OVNE(1 MULTIFUNKTION) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE A SCB92MX8 classic 90 CM GASKOMFUR MED OVNE(1 MULTIFUNKTION) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE A EAN13: 8017709149963 5 brændere Venstre bag : 1,80 kw Venstre frem: 3,00 kw Midte: ekstra hurtig 3,50 kw Højre bag:

Læs mere

manual Digital food thermometer Item no: Rubicson

manual Digital food thermometer Item no: Rubicson manual Digital food thermometer Item no: 48003 EN DK NO SV Rubicson ENGLISH Overview 1 2 3 4 5 6 7 1 Cook/Timer switch 2 Current temperature 3 Target temperature 4 Sensor connector 5 MIN/UP button 6 SEC/DOWN

Læs mere

Der er en bonus for process-chillers for lav-gwp kølemidler (GWP<150) og en tidsgradueret bonus for condensing units med kølmidler med GWP<150.

Der er en bonus for process-chillers for lav-gwp kølemidler (GWP<150) og en tidsgradueret bonus for condensing units med kølmidler med GWP<150. Teknologisk Institut 1. september 2015/Per Henrik Pedersen, revideret 17. september 2015 Der er nu indført EU-ecodesign-kriterier for professionelle køleskabe, blæsekølere, condensing units (CDU eller

Læs mere

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3 TERRASSTVÄTT TERRASSEVASKER TERASSINPESULAITE TERRASSERENSER Original manual 2009 Biltema Nordic Services AB TERRASSTVÄTT MONTERING INTRODUKTION Läs manualen före användning och förvara den på en säker

Læs mere

WGI90S. 1,07 kwh 0,97 kwh

WGI90S. 1,07 kwh 0,97 kwh WGI90S 87 1,07 kwh 0,97 kwh WGI90S 106 % A 1,07 kwh 0,97 kwh 1 87 l L1 WGI90S L1 1 M 77,4 kg kg 1) V 1) 87 l 1) 1,07 kwhcycle 1) 0,97 kwhcycle L8 kwhcycle - MJcycle ( 1 ) L8 L9 kwhcycle - MJcycle ( 1 )

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Drawing No. Spare Part Art. No. EAN Package Name - GB Drawing No. Spare Part Art. No. EAN Package Name - GB S1 EG980905013 2999809050133 Tap S21 EX23685 4893973236851 Door Hinge Bracket S2 EG980905014

Læs mere

Logitech Multimedia Speaker System z333 Product Manual

Logitech Multimedia Speaker System z333 Product Manual Logitech Multimedia Speaker System z Product Manual Dansk...................5 Norsk................... 9 Suomi.................. 4 2 Kassens indhold 1 2 4 1. Venstre satellithøjtaler 2. Højre satellithøjtaler.

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

Teknologisk Institut 10. juni 2016/Per Henrik Pedersen. Notat til NVE.

Teknologisk Institut 10. juni 2016/Per Henrik Pedersen. Notat til NVE. Teknologisk Institut 10. juni 2016/Per Henrik Pedersen Notat til NVE. Der er indført EU-ecodesign-kriterier for professionelle køleskabe, blæsekølere, condensing units (CDU eller kondenseringsenheder)

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille 28-380 manual.indd 2012-05-4, 16.43.55 Art. 28-380 Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille Original manual 2012-05-04 Biltema Nordic Services AB Skärmaskin, liten 1. Förvaring

Læs mere

LIMENTE Smart 100 asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning

LIMENTE Smart 100 asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning 07 LIMENTE asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning Tekniset tiedot ovat paketin päällä Technical data is printed on package Teknisk information

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 31.1.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 29/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 65/2014 af 1. oktober 2013 om supplering af Europa-Parlamentets

Læs mere

Elektronisk brandskab

Elektronisk brandskab MODEL L 81090 90 1 ELEKTRONISK BRANDSKAB INSTRUCTION MANUAL DK 2 Brugsanvisning NO Elektronisk brannskap 3 Bruksanvisning Elektronisk Bruksanvisning brannskap Fremstillet i P.R.C. EU-Importør SE 4 SF 5

Læs mere

Lithium Batterier til transport; perspektiver og status

Lithium Batterier til transport; perspektiver og status Lithium Batterier til transport; perspektiver og status Poul Norby Department of Energy Conversion and Storage Technical University of Denmark Norge: Mest solgte bil i: oktober 2013: Nissan Leaf september

Læs mere

Udnyttelse af energi fra motionscykel

Udnyttelse af energi fra motionscykel Udnyttelse af energi fra motionscykel Med dette forsøg vil vi gerne undersøge hvor meget energi man kan udvinde fra en motionscykel. Vi vil gerne i det lange forløb kunne udnytte og omdanne den mekaniske

Læs mere

POWERPACK MED SOLCELL POWERPACK MED SOLCELLE AURINKOKENNOVIRTAPANKKI POWERPACK MED SOLCELLE

POWERPACK MED SOLCELL POWERPACK MED SOLCELLE AURINKOKENNOVIRTAPANKKI POWERPACK MED SOLCELLE Art. -0 POWERPACK MED SOLCELL AURINKOKENNOVIRTAPANKKI Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan, Helsingborg. Tel: +- 00 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks, 0 Lier. Tlf: +- 9 0. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

OUTDOOR. DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001

OUTDOOR. DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001 OUTDOOR DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001 Før De tager Deres nye fiskevægt i brug, beder vi Dem venligst gennemlæse denne brugsanvisning. Vi anbefaler

Læs mere

SC112GT2. Funktioner 60 CM ELEKTRISK MULTIFUNKTIONSUGN, ROSTFRITT STÅL ENERGIKLASS A

SC112GT2. Funktioner 60 CM ELEKTRISK MULTIFUNKTIONSUGN, ROSTFRITT STÅL ENERGIKLASS A 60 CM ELEKTRISK MULTIFUNKTIONSUGN, ROSTFRITT STÅL ENERGIKLASS A EAN13: 8017709117405 12 funktioner 12 recept varav 3 programmerbara Ugnskapacitet: 46 liter Temperaturer mellan 40 280 C Dubbel digital display

Læs mere

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol Fogskumspistol Saumausvaahtopistooli PRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 66 Helsingborg. Tel: +6-600 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 7, 0 Lier. Tlf: +7-8 9 0. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Indendørsluft Del 18: Påvisning og antalsbestemmelse af skimmelsvampe Prøvetagning ved impaktion

Indendørsluft Del 18: Påvisning og antalsbestemmelse af skimmelsvampe Prøvetagning ved impaktion Dansk standard Rettelsesblad DS/ISO 16000-18/Cor. 1 1. udgave 2012-01-18 Indendørsluft Del 18: Påvisning og antalsbestemmelse af skimmelsvampe Prøvetagning ved impaktion Indoor air Part 18: Detection and

Læs mere

Energimærkning af Cirkulationspumper i EU. Niels Bidstrup, Chefingeniør Grundfos Management A/S 6. marts 2007

Energimærkning af Cirkulationspumper i EU. Niels Bidstrup, Chefingeniør Grundfos Management A/S 6. marts 2007 Energimærkning af Cirkulationspumper i EU Niels Bidstrup, Chefingeniør Grundfos Management A/S 6. marts 2007 Udvikling i cirkulationspumpers årlige elforbrug 140 120 100 100 % 80 72 60 54 40 20 19 0 UPS>1996

Læs mere

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Syddansk Universitet Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Publication date: 2009 Document version Final published version Citation for pulished version (APA):

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

A2PYID-8 nyhed 100 CM OPERA INDUKTIONSKOMFUR 2 OVNE (1 PYROLYSE), RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: A

A2PYID-8 nyhed 100 CM OPERA INDUKTIONSKOMFUR 2 OVNE (1 PYROLYSE), RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: A A2PYID-8 nyhed 100 CM OPERA INDUKTIONSKOMFUR 2 OVNE (1 PYROLYSE), RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: A EAN13: 8017709155025 5 induktionszoner med fuld effekt Venstre bag: Ø 180 mm, 1,85 kw - Booster 3,0 kw Venstre

Læs mere

Energimærkning af pumper. Otto Paulsen Center for Energieffektivisering og Miljø

Energimærkning af pumper. Otto Paulsen Center for Energieffektivisering og Miljø Energimærkning af pumper Otto Paulsen Center for Energieffektivisering og Miljø Energimærkning Pumper til cirkulation i varme og klimaanlæg Pumper til generel anvendelse Man er startet med Cirkulation

Læs mere

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR 86-568 manual 121213.indd 2012-12-13, 09.55.19 Art. 86-568 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0856-12 VA 1.42/18583 PS 1379 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Originalmanual 1 2016-03-01 Biltema Nordic Services

Læs mere

BILAG. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

BILAG. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.5.2015 C(2015) 2874 final ANNEXES 1 to 4 BILAG til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU

Læs mere

LED DRL OCH BLINKERS LED DRL OG BLINKLYS LED DRL-VALOT JA -VILKUT LED DRL OG BLINKLYS

LED DRL OCH BLINKERS LED DRL OG BLINKLYS LED DRL-VALOT JA -VILKUT LED DRL OG BLINKLYS LED DRL OCH BLINKERS LED DRL-VALOT JA -VILKUT Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2016-07-13 Biltema Nordic Services AB SE LED DRL OCH BLINKERS TEKNISKA

Læs mere

S INSTALLATION OCH ANVÄNDNING

S INSTALLATION OCH ANVÄNDNING S N INSTALLATION OCH ANVÄNDNING Notering för installation: Avståndet mellan kokkärl och nedre delen av fläkten får inte vara under 50 cm för elektriska plattor, och minst 65 cm för gasplattor, eller blandade

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

ELEKTRONISKE OVNE. DK Betjeningsvejledning Side 1 NO Bruksanvisning Side 18 SV Bruksanvisning Sida 34 FI Käyttöohje Sivu 50

ELEKTRONISKE OVNE. DK Betjeningsvejledning Side 1 NO Bruksanvisning Side 18 SV Bruksanvisning Sida 34 FI Käyttöohje Sivu 50 ELEKTRONISKE OVNE DK Betjeningsvejledning Side 1 NO Bruksanvisning Side 18 SV Bruksanvisning Sida 34 FI Käyttöohje Sivu 50 ELEKTRONISKE OVNE DK Betjeningsvejledning Tillykke med din nye GRAM indbygningsovn

Læs mere

DIGITAL HÄNGVÅG DIGITAL HENGEVEKT DIGITAALINEN RIPUSTUSVAAKA DIGITAL HÆNGEVÆGT

DIGITAL HÄNGVÅG DIGITAL HENGEVEKT DIGITAALINEN RIPUSTUSVAAKA DIGITAL HÆNGEVÆGT DIGITAL HÄNGVÅG DIGITAL HENGEVEKT DIGITAALINEN RIPUSTUSVAAKA DIGITAL HÆNGEVÆGT Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS,

Læs mere

Ecodesign, Entr Lot 1 Gennemgang af forslag til regulering af energieffektivitet af professionelle køleprodukter

Ecodesign, Entr Lot 1 Gennemgang af forslag til regulering af energieffektivitet af professionelle køleprodukter Ecodesign, Entr Lot 1 Gennemgang af forslag til regulering af energieffektivitet af professionelle køleprodukter Per Henrik Pedersen Teknologisk Institut 16. Januar 2012, Opdateret den 20.juni 2012 mht.

Læs mere

CO 2. Plastens bidrag til Klimabeskyttelse. Plastdagen. Michael Poulsen 6. Maj 2010

CO 2. Plastens bidrag til Klimabeskyttelse. Plastdagen. Michael Poulsen 6. Maj 2010 Plastens bidrag til Klimabeskyttelse Plastdagen Michael Poulsen 6. Maj 2010 Klimaforandringer: en global udfordring Hvilken rolle spiller plast? Almindelige fordomme En stor del af vores olie anvendes

Læs mere

ART.NR. 751-019 DK UK. Toasterovn...2 Toaster oven...5. www.ideline.com

ART.NR. 751-019 DK UK. Toasterovn...2 Toaster oven...5. www.ideline.com ART.NR. 751-019 DK UK Toasterovn...2 Toaster oven...5 www.ideline.com DK INTRODUKTION Før De tager Deres toasterovn i brug, beder vi Dem venligst gennemlæse denne brugsanvisning. Vi anbefaler Dem tillige,

Læs mere

Ohjeet. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Frisbeegolf. Frisbee golf. Frisbee golf. NO Instruktion. GB Instruction. NO Frisbee golf.

Ohjeet. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Frisbeegolf. Frisbee golf. Frisbee golf. NO Instruktion. GB Instruction. NO Frisbee golf. GB Instruction NO Instruktion DK Brugsanvisning FI Ohjeet SE Bruksanvisning Art. no. 805-504 NSH NORDIC A/S Virkefeltet 4 DK-8740 Braedstrup Denmark GB Disc golf NO Frisbee golf DK Frisbee golf FI Frisbeegolf

Læs mere

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Program Intro om Systemafgrænsning og brug af LCA med fokus på kobling mellem arealindtag og

Læs mere

A2PYID CM OPERA INDUKTIONSKOMFUR 2 OVNE (1 PYROLYSE), RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: A STOR OVN - A LILLE OVN

A2PYID CM OPERA INDUKTIONSKOMFUR 2 OVNE (1 PYROLYSE), RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: A STOR OVN - A LILLE OVN A2PYID-6 100 CM OPERA INDUKTIONSKOMFUR 2 OVNE (1 PYROLYSE), RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: A STOR OVN - A LILLE OVN EAN13: 8017709145804 5 induktionszoner med fuld effekt Venstre bag: Ø 145 mm, 1,40 kw Booster

Læs mere

Slangupprullare 1/4" Slangeoppruller 1/4" Letkukela, 1/4" Slangeopruller 1/4"

Slangupprullare 1/4 Slangeoppruller 1/4 Letkukela, 1/4 Slangeopruller 1/4 Slangupprullare 1/4" Slangeoppruller 1/4" Letkukela, 1/4" Slangeopruller 1/4" 2009 Biltema Nordic Services AB SE Slangupprullare 1/4" Tekniska data Modell: Slangupprullare 1/4" Montering: Vägg Svängbar:

Læs mere

EDISON projektet og International standardisering

EDISON projektet og International standardisering EDISON projektet og International standardisering Agenda Elbil standardisering Hvorfor international standardisering? Hvordan er standardiseringsarbejdet organiseret? 3 vigtige standarder i relation til

Læs mere

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17 SkyVision Comfort Installation manual 5.6.02_0517, Comfort, Item no. 2022 Version 05/17 Installation Manual VITRAL SkyVision Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must always be kept

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

5-24 TALJER, KRANER & SPIL / HOISTS, CRANES & WINCHES

5-24 TALJER, KRANER & SPIL / HOISTS, CRANES & WINCHES -24 TALJER, KRANER & SPIL / HOISTS, CRANES & WINCHES Kompakt elektrisk kædetalje til løft fra 63 til.000. - Løftekapacitet 63 til.000. - Standard løftehøjde 4 m. - Kontrolkabel 3 m. - To løftehastigheder.

Læs mere

SAS Corporate Program Website

SAS Corporate Program Website SAS Corporate Program Website Dear user We have developed SAS Corporate Program Website to make the administration of your company's travel activities easier. You can read about it in this booklet, which

Læs mere

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 HN 10063 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før ovnen tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. SIKKERHEDSADVARSLER OG -ANVISNINGER

Læs mere

ST8A-EM 27 W/ mm EM

ST8A-EM 27 W/ mm EM ST8A-EM 27 W/830 1500 mm EM SubstiTUBE Advanced Højeffektive LED rør til mekanisk drift Applikationsområder _ Generel belysning ved omgivelsestemperaturer fra -20- +50 C _ Oplysning af produktionsområder

Læs mere

BUSINESS SOLUTIONS FOR SPECIFIKKE BEHOV

BUSINESS SOLUTIONS FOR SPECIFIKKE BEHOV BUSINESS SOLUTIONS FOR SPECIFIKKE BEHOV PROJECT APPARATER FLASKEKØLER M200 Eco-venlig med R600a kølemiddel Energi forbrug 2,2 kwh/24h ved en middel- temperatur på 5 C i 25 C s omgivelses- temperatur. Klimaklasse:

Læs mere

Finess 18. Toaster oven. Baking tray, wire rack and handle. 60 min. timer with end signal. 18 L Variable thermostat

Finess 18. Toaster oven. Baking tray, wire rack and handle. 60 min. timer with end signal. 18 L Variable thermostat Finess 18 Toaster oven 8 7 230 18 L Variable thermostat 60 min. timer with end signal Baking tray, wire rack and handle 6557_UL_0513.indd 1 2013-05-20 15:39:11 Bruksanvisning svenska...sida 3 7 Brugsanvisning

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel 1 10 m 2009 Biltema Nordic Services AB Frostfri bandkabel Applikationer För montering på utsidan av vattenledningar. Avstängningskranar

Læs mere

DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS

DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS 44-2020_manual.indd 2011-10-5, 12.56.07 Art. 44-2020 DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS 900/1800 W 2011 Biltema Nordic Services AB DEKORATIONSBRASA BRUKSANVISNING Dekorationsbrasan

Læs mere

News from the barn. by Nikolaj Stidsen and Michael Frederiksen. midtjysk svinerådgivning - vi flytter viden

News from the barn. by Nikolaj Stidsen and Michael Frederiksen. midtjysk svinerådgivning - vi flytter viden News from the barn. by Nikolaj Stidsen and Michael Frederiksen Disposition The feed intake influence on farrowingrate and littersize Do I use to much sow food Polt feeding compared to age Number of born

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere