Ad 1. Mødet åbnes Kenneth Kjemtrup bød velkommen, omtalte det praktiske arrangement, og bad om 1 minut stilhed til minde om Ib Lauridsen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ad 1. Mødet åbnes Kenneth Kjemtrup bød velkommen, omtalte det praktiske arrangement, og bad om 1 minut stilhed til minde om Ib Lauridsen."

Transkript

1 NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde på Kollekolle den 11./12. oktober 2011 Til stede: Peter Aalto, Peter Jørgen Andersen, Thim Nørgaard Andersen, Torgny Augustsson, Ulrik Blindum, Thomas Engen, Gabriel Helmers, Trond Cato Johansen, Kenneth Kjemtrup, Sven-Olof Lundkvist, Göran Nilsson, Mikko Räsänen, Bjørn Skaar, Kai Sørensen, Per-Ole Wanvik og Tuomas Österman. Ad 1. Mødet åbnes Kenneth Kjemtrup bød velkommen, omtalte det praktiske arrangement, og bad om 1 minut stilhed til minde om Ib Lauridsen. En deltagerliste blev sendt rundt til korrektur. Ad 2. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt, idet et projektforslag om Udvikling af plast til kantstolper, der var fremsendt sent fra Thim Nørgaard Andersen, ville blive behandlet under punkt 4. Ad 3. Godkendelse af referat fra foregående møde Referatet blev godkendt. Ad 3.1 Gennemgang af liste over aftalt arbejde Der blev gjort opmærksom på at beslutningen om at Göran Nilsson og Sven-Olof Lundkvist udarbejder en projektbeskrivelse om Forslag til størrelser af tekst og symboler på kørebanen ikke var medtaget i listen. Listens punkter blev ikke gennemgået direkte, men indirekte under de øvrige punkter på dagsorden. Ad 4. Samarbejdsprojekter i bestillingsprocessen? Kenneth Kjemtrup gjorde opmærksom på at han foretrækker at underpunkterne i dagsorden nummereres frem for at de forsynes med bullits. Angående Lysgener ved vejarbejder om natten (Resultaterne af forsøg i Danmark præsenteres) fortalte Kai Sørensen om arbejdet med udvikling af en referencelygte til visuel kontrol af gule blinklygter i afmærkning af vejarbejder. Arbejdet var blevet udført af Multi Afspærring under påskyndelse fra Kenneth Kjemtrup. En referencelygte blev sendt rundt. Angående Tunneludformning og belysning redegjorde Per-Ole Wanvik og Kai Sørensen for forløbet siden sidste møde og henviste til den fremsendte fra Jonas Sparthan. Det blev besluttet at Peter Aalto samler en lille gruppe til at give anbefalinger om tilbagemelding til Jonas Sparthan. Indskud: Gruppens møde fandt sted næste morgen, og dens anbefalinger blev forelagt på mødets anden dag, men præsenteres her for oversigtens skyld. Peter Aalto redegjorde for resultatet af den lille gruppes møde i form af følgende anbefalinger: - Kai Sørensen redegør for grundteserne i tunnelbelysning (punkt 0 is Jonas Sparthan s ) - Sammenstillingen af nationale regler foretages senere (punkt 1 i Jonas Sparthan s ) - Der holdes en workshop i januar 2012, hvor der tages stilling til øvrigt arbejde (de øvrige punkter i Jonas Sparthan s ). På en forespørgsel fra Kenneth Kjemtrup anbefalede Peter Aalto at workshoppen blev holdt i NMF s regi. Det blev aftalt at Kai Sørensen straks forelægger dette for Jonas Sparthan.

2 Angående Utveckling av mobilt mätsystem för funktionskontroll av vägmarkeringar (status om ansøgning til NordFou ved Torgny Augustsson og Sven-Olof Lundkvist) fortalte Torgny Augustsson at der nu var tilbagemelding fra alle fire lande og at et projekt sandsynligvis kunne startes i Sven-Olof Lundkvist fortalte om projektforslaget og sagde at han venter på kommentarer til projektforslaget og at der fandtes et forbehold fra Finland. Det blev klargjort at de væsentligste kommentarer angår et ønske om en højere detaljeringsgrad, og at dette også var baggrunden for det finske forbehold. Derefter blev det aftalt at kommentarer fremsendes hurtigt, at NMF gruppen herefter får en kort periode til at tage stilling til forslaget og det derefter fremsendes til NordFou. Under Samordning av nationella och nordiska belysnings FOI mot effektivare vägbelysning fortalte Peter Aalto at der var modtaget materiale fra Island og Finland. Peter Aalto forhørte sig desuden om hvem der var interesserede i at modtage det samlede materiale og lovede at fremsende materialet til disse personer. Per-Ole Wanvik supplerede med at fortælle om det fortsatte arbejde i CEN/TC 169/226 om tilføjelse af en del 5 om energieffektivitet i vejbelysning (pren Road Lighting Part 5: Energy Efficiency Requirements), og herunder om et bidrag ved Kai Sørensen baseret på projektet om energibesparelse til vejbelysning (se senere). Forslag til størrelser af tekst og symboler på kørebanen blev introduceret af Göran Nilsson og Sven-Olof Lundkvist, hvorunder Göran Nilsson påpegede at baggrunden er muligheden for maskinudlægning, som præsenteret på sidste møde, og at bekendtgørelsen nu tillader mere og tekst og symboler samtidig med at der mangler grundregler bortset fra det lidt som findes i Wienerkonventionen. Der var flere kommentarer til forslaget og en længere diskussion. Tuomas Österman sagde at tekst og symboler er forståelige selv om der bruges forskellige udformninger, men at det er vigtigt at fastlægge størrelsen i forhold til kørehastigheden. Thomas Engen mente at den overordnede udformning også kan have betydning. Bjørn Skaar oplyste at et skilt i kørebanen kun er et supplement til skiltningen og at den derfor ikke må have farver. Trond Cato Johansen oplyste at der anvendes en mængde tekst på kørebanen i USA og fremhævede dens nytteværdi. Kenneth Kjemtrup mente at der bør tages udgangspunkt i trafikanternes behov, at det især er i vejforgreninger at der er behov for information på kørebanen, at der bør bruges ekspertvurderinger til forenkling af forsøgsplanen, at næste trin også bør baseres på eksperter, at virkeligheden er bedre end en simulator, at tekst og symboler fremstilles billigere i thermoplast end i en simulator og at der opnås god information ved interview af bilister og ved brug af en eye tracker. Gabriel Helmers understøttede en del af disse synspunkter. Efter en hel del yderligere diskussion blev det besluttet at Sven-Olof Lundkvist indkalder vejholderne og nogle eksperter til et møde inden jul, hvor projektplanen fastlægges nærmere. 2

3 Thim Nørgaard Andersen forklarede forslaget om Udvikling af plast til kantstolper. Efter et spørgsmål fra Per-Ole Wanvik om hvorfor en vandafvisende egenskab var ønskelig blev diskussionen drejet over på nanoteknologi, blandt andet om påføring, vedligeholdelse og miljøvirkninger. Det blev besluttet at Thim Nørgaard Andersen forhører sig om eventuelle udviklingsprojekter hos leverandører af retroreflekterende vejtavlefolier. Ad 5. Igangværende samarbejdsprojekter Angående Retroreflekterende kantstolper (status ved Sven-Olof Lundkvist, se også notat om Val av kantstolpskonfigurationer i simulatorn ) resumerede Sven-Olof Lundkvist de konfigurationer, der var benyttet i forprojektet og de bedømmelser, de havde fået. Desuden omtaltes nogle ændringer i simulatoren forud for hovedforsøget. Der var booket 15 forsøgspersoner i uge 47. Thomas Engen fortalte at der ville være forsøgspersoner, som ville bedømme 6-7 situationer i simulatoren hos SINTEF. Kenneth Kjemtrup foreslog at der også skulle indgå kantstolper uden refleks, men andre mente at de ville være for dårligt synlige til at gøre nogen nytte. Gabriel Helmers foreslog at der indledningsvist benyttes et mindre antal forsøgspersoner, men Sven- Olof Lundkvist mente at det var upraktisk. Tuomas Österman gjorde opmærksom på at situationerne er forenklede i simulatorerne, som ikke viser skilte og modkørende. Under Redegørelse for det nuværende danske system for funktionskrav til vejtavler (status ved Kai Sørensen angående lærebog og pren ) fortalte Kai Sørensen om det tidligere udførte arbejde, og at der ville blive indsat et forslag til funktionskrav til vejtavler i lærebogen. Under Ældning af refleksfolier analyse af de seneste målinger fra hvert enkelt sted (projektet kan formentligt erklæres for afsluttet og dermed lukkes) blev det besluttet at lukke projektet. Til Opfølgning af Ældningsprojektet : Overvågning af markedet for refleksfolier (status ved Kai Sørensen) blev det besluttet at Kai Sørensen fremsender den seneste målerapport, som suppleres angående de målte farver. Til Mobil måling af vejafmærkning (projektet kan formentligt erklæres for afsluttet og dermed lukkes, bortset en besigtigelse af tapes i forbindelse med mødet, se notatet Test af vejstriber under NMF mødet på Kollekolle den 11./12. oktober 2011 ) Blev det besluttet at Sven-Olof Lundkvist forsyner rapporten fra testen i Belgien med en forside, som rummer NMF s logo og en sammenfatning. Projektet om Læsbarhed af VMS (projektet kan formentligt erklæres for afsluttet og dermed lukkes) blev lukket. Til Sammenfatning af eksisterende viden om funktion af vejudstyr (redegørelse ved Kai Sørensen, se også fremsendte forslag til annex A og B til en lærebog om vejtavler) blev det besluttet at Kai Sørensen fremsender en oversigt over det planlagte indhold af en lærebog for vejtavler. Kenneth Kjemtrup ønskede at: - figur A.48 blev forklaret bedre - at der blev indsat forklarende noter i tabel B.8. 3

4 Til CE-mærking af vejafmærkning (Trond-Cato Johansen for arbejdsgruppen, det bemærkes at pren 1871 og pren 1790 ikke blev godkendt) forklarede Trond-Cato Johansen at punktet var blevet udsat på det foregående møde til behandling på dette møde, hvor resultatet af afstemningen af de to forslag foreligger. Trond-Cato Johansen bad desuden om en strategi for mødet i WG2, som ville blive afholdt i den følgende uge. Desuden anførte Trond-Cato Johansen at CE-mærkning nok ikke ville blive aktuel før i 2014/15 og bad om stillingtagen til videreførelse af projektet, det vil sige om der var behov for et nordisk prøvefelt selv om det ikke kunne benyttes i forbindelse med CE-mærkning. Torgny Augustsson mente at et nordisk prøvefelt havde berettigelse alene til udvikling. Kenneth Kjemtrup støttede dette synspunkt og opfordrede de nordiske deltagere i WG2 til at arbejde for en løsning. Trond-Cato Johansen oplyste at et prøvefelt i Norge havde ført til en positiv udvikling. Bjørn Skaar forklarede at det norske prøvefelt havde haft til formål at løse konkrete spørgsmål. Kai Sørensen oplyste om et langt forløb med prøvefelter i Danmark, som var endt i manglende interesse. Peter Jørgen Andersen fortalte om en aftale mellem Eurostar og Geveko, som medfører at der reelt kun er én leverandør af materialer i flere af de nordiske lande. Göran Nilsson bekræftede at der er tale om en ny situation, men mente i øvrigt at der findes en del viden på området og henviste til det svenske forsøg med vådsynbare markeringer fra Trond-Cato Johansen mente at der findes andre leverandører, som er interesserede i at komme ind på markedet og at disse ville have gavn af et nordisk prøvefelt. Indskud: Her sluttede mødets første dag, men om aftenen var der en besigtigelse af vejstriber med følgende konfigurationer: a. vejstriber af samme længde (2,4 m) og i samme materiale med bredder på 5, 10 og 20 cm b. vejstriber af længder på 2,4 m og 4,8 m i samme materiale og samme bredde (10 cm) c. vejstriber af samme længde (2,4 m) og samme bredde (20 cm), men den ene med fuld refleksion over bredden og den anden med svækket refleksion over en del af bredden. Konfiguration c blev udført i to versioner, én hvor den svækkede refleksion var næsten lige så kraftig som den fulde refleksion (R L ca. 500 enheder mod cirka 700 enheder), og én hvor den svækkede refleksion var praktisk talt 0. Vejstriberne blev besigtiget fra cirka 60 m afstand i belysning fra det korte lys fra en bil. Vejbelysningen på stedet var slukket imens. Deltagerne konkluderede at bredden har betydning for synligheden, at længden har betydning og at fuld refleksion over bredden er bedre end hvis refleksionen er svækket over en del af bredden (det var kun den konfiguration c i version nr. 2 der var helt overbevisende). Herved understøttes konklusionerne fra COST Action 331, at en stribes areal er ligeså vigtigt som dens retrorefleksion og at det er en stribens gennemsnitlige refleksion, der har betydning. Trond-Cato Johansen fortsatte diskussionen fra den foregående dag med at omtale en analyse af de begrundelser, som lande med nej stemmer havde afgivet. Kenneth Kjemtrup opfordrede igen til at Trond-Cato Johansen og andre deltagere på WG2 mødet arbejder for at nå frem til et grundlag for CEmærkning, og at arbejdet med en nordisk prøvestrækning skal fortsætte i mellemtiden. 4

5 Trond-Cato Johansen mente at der i så fald skal findes et myndighedskrav om afprøvning på den nordiske prøvestrækning. Tuomas Österman mente at industrien skal høres, og at et krav eventuelt kan indføres i to trin, eller at der skal være en overgangsperiode. Bjørn Skaar spurgte om det er tilstrækkeligt, hvis der i udbudsforskrifterne kræves fremvisning af en prøvningsattest. Kenneth Kjemtrup foreslog at Trond-Cato Johansen opstiller et forslag til oprettelse af en nordisk prøvestrækning og at vejholderne melder ind om hvordan de vil stille krav. Efter flere indlæg blev det aftalt at Göran Nilsson arrangerer et møde herom, som holdes den 18. november i Sverige. På et senere tidspunkt af mødet redegjorde Trond-Cato Johansen nærmere for den ovennævnte analyse af begrundelser og for sin plan om at skaffe flere ja stemmer på WG2 mødet. Det blev besluttet at Trond-Cato Johansen arbejder herfor på WG2 mødet og at andre nordiske deltagere på WG2 mødet understøtter Trond-Cato Johansen heri. Til Energibesparelse til vejbelysning (status ved Thim Nørgaard Andersen) fortalte Thim Nørgaard Andersen at der stadig manglede oplysninger fra Sverige angående praktisk udførelse af vejbelysningen. Ad 6. Afsluttede projekter Kenneth Kjemtrup forholdt sig kritisk til at Sara Nygårdhs litteratur undersøgelse af VMS var udgivet som et VTI notat (VTI notat 15A-2011 Literature review on variable message signs (VMS) )) uden forudgående godkendelse, og at han havde kommentarer angående blandt andet mangel på kildekritik. Ad 7. Information om planlagte eller igangværende nationale eller internationale projekter Trond-Cato Johansen fortalte om arbejdet med RMMS (Road Marking Mangement System) i Sverige, hvor der nu var målinger tilgængelige for en 4 års periode. Thim Nørgaard Andersen fortalte om arbejde med varmforzinkede overflader til letbanen i Århus, som er nemmere at vedligeholde. Per-Ole Wanvik fortalte om udvikling af et system til styring af vejbelysning, som tager hensyn til vejr, føre og trafikforhold. Göran Nilsson fortalte yderligere om maskinudlægning af tekst og symboler på kørebanen. Ad 8. CEN arbejdet. Information og samråd Kai Sørensen redegjorde for status i de forskellige arbejdsgrupper i CEN/TC 226, og for afstemningen omkring et forslag fra CEN/TC 169 om flugtvejsbelysning i tunneler. Per-Ole Wanvik fortalte om begrundelsen for en norsk A-deviation angående den maksimale afstand på 25 m mellem markeringslygter til flugtveje. Ad 9. Vejholdernes statusrapporter og redegørelse for potten Peter Aalto nævnte statusrapporten fra Hans G. Holmén og fortalte om sit eget arbejde med regelværk. Ulrik Blindum efterspurgte en rapport om afprøvningen af vejbanereflektorer med lysdioder, hvortil Sven-Olof Lundkvist fortalte at stort set alle fungerer endnu. Hertil supplerede Ulrik Blindum om brug af rødt lysende vejbanereflektorer for at forhindre spøgelseskørsel og at Pia Brix vil kontakte David Björklöv. 5

6 Flere af deltagerne supplerede omkring nationale erfaringer med vejbanereflektorer. Tuomas Österman fortalte om en række arbejder, og herunder om to eksamensprojekter. Bjørn Skaar fortalte om den forstærkede midtafmærkning som et alternativ til brug af midtautoværn, og en række andre forhold. Det blev bemærket at den forstærkede midt- og kantafmærkning har en god retrorefleksion i vådt føre. Thomas Engen gjorde opmærksom på en SINTEF rapport herom, som findes på nettet. Desuden blev arbejdet med forbedring af gul afmærkning i Norge omtalt. Kenneth Kjemtrup fortalte om en revision af bekendtgørelserne for afmærkning og fremhævede to forhold. Det ene forhold er at den øgede brug af VMS og midtvejsevaluering af deres funktion har vist at trafikanterne taber respekten for ændringer af visningen efter forudgående langvarige konstante visninger. Det andet forhold angår hvad trafikanter ser på under passage af vejarbejder, som undersøges med eye tracker, og hvor der udgives en rapport inden udgangen af Ulrik Blindum supplerede omkring revidering af regler for afmærkning af vejarbejder., så kun det aktuelle arbejdssted beskyttes, ikke hele området. Kenneth Kjemtrup pegede på at dette er en overførsel fra norske regler. Gabriel Helmers redegjorde for potten, hvortil Kenneth Kjemtrup bad om årsopgørelser i fremtiden. Ad 10. Hvad der er sket i vejholdernes samrådsgrupper (Nortek, den Nordiske vejgeometrigruppe med flere) Tuomas Österman fortalte om et møde i Danmark i september, hvorfra der endnu ikke forelå et referat. Ét af emnerne på mødet havde været samspillet mellem hastighed og afmærkning ved fodgængerfelter med gadesignaler eller gule blinkende LED lygter trigget af detektorer. Dette emne medførte en række kommentarer, hvor Sven-Olof Lundkvist fortalte om en lille undersøgelse ved VTI, som havde vist en negativ effekt af gult blinkende lys. Hertil bemærkede Tuomas Österman at de omtalte gule blinkende LED lygter kun var i funktion, når der var biler og kun i mørke. Gabriel Helmers fortalte at bilernes synlighed for forgængerne så ud til at være et problem. Thomas Engen omtalte et SINTEF studie om aktiveret område belysning ved forgængerfelter og viste en lille film fra simulatoren. Thim Nørgaard Andersen mente at der er en tilvænning til blink og at metoden ville blive overhalet af bilproducenternes foranstaltninger. Tuomas Österman fortalte at næste møde i Nortek striber ikke var fastlagt endnu. Bjørn Skaar oplyste at der havde været et dedikeret møde hvor Ole Hardt ikke havde deltaget. Ulrik Blindum berettede om et møde i Nortek vejarbejder, hvor regler om TMA og om brug af TMA/skiltevogn, samt kurser havde været diskuteret. Der ville blive foretaget en sammenstilling af kurserne i de enkelte lande. Desuden var der et ønske om nordisk samordning af krav til gule blinklygter. Næste møde ville blive holdt hos VTI. Kenneth Kjemtrup fortalte at den nordiske vejgeometri gruppe har holdt et seminar om kapacitet i Stockholm og at det ville blive fulgt op af et seminar om kapacitet i vejarbejder. Næste møde holdes i Finland. Ad 11. Forskernes statusrapporter Forskerne gennem kort deres statusrapporter. Bjørn Skaar bemærkede til det planlagte NordFou studie 6

7 at det også burde medtage nedfræst afmærkning i en model for vådfunktionen. Ad 12. Opdatering af projektlisten - aktuelle forskningsbehov Kai Sørensen forklarede at projektlisten var opdateret på baggrund af faktiske hændelser. Det blev besluttet at afsætte mere tid til behandling af projektlisten på næste møde. Ad 13. NMF's hjemmeside (Kenneth Kjemtrup) Kai Sørensen sagde at hjemmesiden var opdateret, men at der nok var brug for en mere grundig opdatering og måske en ny webbmaster. Ad 14. Økonomi På en forespørgsel oplyste Kai Sørensen at han havde tilstrækkeligt med midler til at arbejde videre på lærebogen. Tuomas Österman henviste til en fra juni angående betaling af den sidste andel fra Finland. Sven-Olof Lundkvist påpegede at Bilag B i referatet ikke medtog forøgede udgifter til projektet om retroreflekterende kantstolper i 2012, hvor der på sidste møde var aftalt et beløb på Euro pr. land. Herefter blev de økonomiske aftaler for 2012 aftalt, se bilag B. Det blev konkluderet at der ikke var behov for indbetaling til potten i indeværende år. Udbetalinger fra potten skal fremover fremgå af referatet. Ad 15. Eventuelt Der var intet under eventuelt. Ad 16. Tid og sted og for næste møde Tuomas Österman gjorde opmærksom på at der var en ombytning mellem Norge og Finland i 2010, så at det ikke er Finland der står for tur. Det blev aftalt at Peter Aalto henvender sig til Björn Olafsson om at placere næste mødet på Island den 22./23. maj Ad 17. Mødet afsluttes Kenneth Kjemtrup takkede for takkede deltagerne for fremmødet og afsluttede mødet. Med venlig hilsen, 25. oktober 2011, Kai Sørensen 7

8 Bilag A: Liste over aftalt arbejde - Kai Sørensen forsyner fremover underpunkter på dagsorden med numre i stedet for bullits. - Kai Sørensen melder straks tilbage til Jonas Sparthan omkring den fremsendte om tunnel udformning og belysning. - Sven-Olof Lundkvist modtager kommentarer til projektansøgningen til NordFou, tilretter den og fremsender den til kommentering hos NMF i en kort periode og fremsender den derefter til NordFou. - Peter Aalto fremsender materiale angående Samordning av nationella och nordiska belysnings FOI mot effektivare vägbelysning til interesserede. - Sven-Olof Lundkvist indkalder vejholderne og nogle eksperter til et møde inden jul, hvor projektplanen for Forslag til størrelser af tekst og symboler på kørebanen fastlægges nærmere. - Thim Nørgaard Andersen forhører sig om eventuelle udviklingsprojekter med tilknytning til Udvikling af plast til kantstolper hos leverandører af retroreflekterende vejtavlefolier - Kai Sørensen supplerer den seneste målerapport i projektet Opfølgning af Ældningsprojektet : Overvågning af markedet for refleksfolier (status ved Kai Sørensen) angående de målte farver og fremsender den. - Sven-Olof Lundkvist forsyner rapporten fra testen i Belgien med en forside, som rummer NMF s logo og en sammenfatning. - Kai Sørensen fremsender en oversigt over det planlagte indhold af en lærebog for vejtavler. - Trond-Cato Johansen opstiller et forslag til oprettelse af en nordisk prøvestrækning og beder vejholderne melder ind om hvordan de vil stille krav til test på prøvestrækningen. - Göran Nilsson arrangerer et møde om ovenstående punkt, som holdes den 18. november i Sverige. - Gabriel Helmers udarbejder årsopgørelser for potten. - Kai Sørensen sørger for opdatering af hjemmesiden. - Peter Aalto henvender sig til Björn Olafsson om at placere næste mødet på Island den 22./23. maj

9 Bilag B: NMF budget Budgettet for projekter fremgår af tabel B.1, mens tabel B.2 viser en oversigt over potten. Tabel B.1: Aftaler om projekter. Projekt Projektleder Økonomi i Euro Nr. Beskrivelse Faglig Økonomi Danmark Finland Norge Sverige 1 Ældning af refleksfolier Kai Sørensen Kai Sørensen Afhænger af antal prøver (100 kr. pr. styk) 2 Læsbarhed af VMS Kai Sørensen Kenneth Kjemtrup Alle har indbetalt i Retroreflekterende kantstolper Sven-Olof Lundkvist Peter Aalto *) 2012 **) CE-mærkning af materialer til vejafmærkning Trond Cato Johansen Bjørn Skaar Mobil måling test i Belgien Sven-Olof Lundkvist Bjørn Skaar Lærebog om vejudstyr Kai Sørensen Kenneth Kjemtrup Funktionskrav til vejtavler Kai Sørensen Kenneth Kjemtrup Indgår under lærebog om vejudstyr 8 Energibesparelse til vejbelysning Thim Nørgaard Andersen 9 Potten Alle Gabriel Helmers *) beløbet forøges med Euro, det vil sige Euro til hvert land **) beløbet er rettet fra Euro pr. land til Euro efter mødet hos Kollekolle efteråret 2011.? Der er vist nok faktureret et beløb hos Peter Aalto?

10 Tabel B.2: Oversigt over potten. Opgave/projekt Person Beløb (Euro) 1. Sekretærvirksomhed i Slutrapport for ældning af refleksfolier 3. Besigtigelse af vejstriber 4. Opdatering af hjemmesiden 5. Udvikling af plast til kantstolper 6. Deltagelse i møder 7. CE mærkning af vejmarkering 8. Forslag til størrelser af tekst og symboler på kørebanen Kai Sørensen Kai Sørensen Kai Sørensen Kai Sørensen Thim Nørgaard Andersen Gabriel Helmers Trond-Cato Johansen Sven-Olof Lundkvist 7.000, ,00 Totalt disponeret pr. 12. oktober ,00 Indestående pr. 12. oktober 2011 ( ,01 SEK ved en kurs på 906,88) ,28 Til disposition pr. 12. oktober ,28

NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde i Kirkkonummi den 10./11.

NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde i Kirkkonummi den 10./11. NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde i Kirkkonummi den 10./11. maj 2010 Til stede: Peter Aalto, Jan Andersson, Ulrik Blindum,

Læs mere

NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde i Sigtuna den 22./23.

NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde i Sigtuna den 22./23. NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde i Sigtuna den 22./23. oktober 2013 Inkluderer: Anneks A: Liste over aftalt arbejde Anneks

Læs mere

NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde i Malmø den 22./23.

NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde i Malmø den 22./23. NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde i Malmø den 22./23. november 2006 Til stede: Peter Jørgen Andersen, Osmo Anttila, Morten

Læs mere

NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde i Svalbard den 6./8.

NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde i Svalbard den 6./8. NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde i Svalbard den 6./8. oktober 2010 Til stede: Peter Aalto, Peter Andersen, Ulrik Blindum,

Læs mere

NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde i Reykjavik den 5./6.

NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde i Reykjavik den 5./6. NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde i Reykjavik den 5./6. maj 2008 Til stede: Peter Aalto, Osmo Anttila, Terje Giæver, Gabriel

Læs mere

NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde på Krusenberg den 26./27.

NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde på Krusenberg den 26./27. NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde på Krusenberg den 26./27. maj 2009 Til stede: Peter Aalto, Peter Andersen, Ulrik Blindum,

Læs mere

NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde i Helsinki den 24./25.

NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde i Helsinki den 24./25. NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde i Helsinki den 24./25. november 2008 Til stede: Peter Aalto (forsinket), Osmo Anttila (mødets

Læs mere

NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde i Reykjavik den 10./11.

NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde i Reykjavik den 10./11. NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde i Reykjavik den 10./11. maj 2005 (udkast) Til stede: Peter Aalto, Páll Árnason, Morten Hafting,

Læs mere

NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde i Trondheim den 15./16.

NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde i Trondheim den 15./16. NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde i Trondheim den 15./16. november 2007 Til stede: Peter Aalto, Arve Augdal, Terje Giæver,

Læs mere

NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde i Oslo den 12./13.

NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde i Oslo den 12./13. NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde i Oslo den 12./13. oktober 2005 Til stede: Peter Aalto, Arve Augdal, Jan-Erik Elg, Britta

Læs mere

NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde i Stockholm den 04./05.

NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde i Stockholm den 04./05. NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde i Stockholm den 04./05. maj 2004 Til stede: Peter Aalto, Osmo Anttila, Terje Giæver, Morten

Læs mere

NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde i Køge den 28./29.

NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde i Køge den 28./29. NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde i Køge den 28./29. oktober 2015 Inkluderer: Anneks A: Liste over aftalt arbejde Anneks B:

Læs mere

NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde i Helsingør den 21./22.

NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde i Helsingør den 21./22. NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde i Helsingør den 21./22. oktober 2004 Til stede: Peter Jørgen Andersen, Morten Hafting, Gabriel

Læs mere

Ad 1. Mødet åbnes Bjørn Skaar bød velkommen og forklarede det praktiske arrangement. Deltagerne introducerede sig.

Ad 1. Mødet åbnes Bjørn Skaar bød velkommen og forklarede det praktiske arrangement. Deltagerne introducerede sig. NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde på Losby Gods den 14./15. oktober 214 Inkluderer: Anneks A: Liste over aftalt arbejde Anneks

Læs mere

Tabel B.2: Disponerede beløb for potten, hvor beløb angivet med rødt er besluttet oktober 2014.

Tabel B.2: Disponerede beløb for potten, hvor beløb angivet med rødt er besluttet oktober 2014. 11 Tabel B.2: Disponerede beløb for potten, hvor beløb angivet med rødt er besluttet oktober 214. Opgave/projektorberedelse Projektleder Disponeret maj 214 Betalt oktober 214 1. Sekretærvirksomhed og Hjemmeside

Læs mere

Ad 1. Mødet åbnes Bjørn Skaar fungerede som ordstyrer, bød velkommen og forklarede det praktiske arrangement.

Ad 1. Mødet åbnes Bjørn Skaar fungerede som ordstyrer, bød velkommen og forklarede det praktiske arrangement. NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde i Trondheim den 31. oktober/1. november 2012 (rettet den 7. maj 2013) Til stede: Peter Aalto,

Læs mere

NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde i Tampere den 6./7.

NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde i Tampere den 6./7. NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde i Tampere den 6./7. maj 215 Inkluderer: Anneks A: Liste over aftalt arbejde Anneks B: NMF

Læs mere

Ad 1. Mødet åbnes Peter Aalto åbnede mødet, gennemgik det praktiske arrangement og oplyste at Berne Nielsen var forsinket på grund af vejret

Ad 1. Mødet åbnes Peter Aalto åbnede mødet, gennemgik det praktiske arrangement og oplyste at Berne Nielsen var forsinket på grund af vejret NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde i Tammsvik den 9./1. november 216, rettet 2. februar 217 Inkluderer: Anneks A: Liste over

Læs mere

Vurdering af retroreflekterende vejtavlers luminans og læsbarhed for førere af store køretøjer

Vurdering af retroreflekterende vejtavlers luminans og læsbarhed for førere af store køretøjer Vurdering af retroreflekterende vejtavlers luminans og læsbarhed for førere af store køretøjer af Kai Sørensen, DELTA, 16. juni 2004 Forord og indledning NMF diskuterede et forslag til et fællesnordisk

Læs mere

NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde i Kastrup den 30./31.

NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde i Kastrup den 30./31. NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde i Kastrup den 30./31. maj 2007 Til stede: Peter Aalto, Peter Jørgen Andersen, Arve Augdal,

Læs mere

Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse

Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse DK om vejafmærkning til Nortek i Stockholm 19. 20. maj 2014 v/ Pia Brix Aktuelt om status for bekendtgørelser om vejafmærkning Arbejder på ændringsbekendtgørelser om vejafmærkning pt. (oplæg er nye bekendtgørelser

Læs mere

4. Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse

4. Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse NORTEK om vejafmærkning, vegtavler Nordisk møde i Danmark den 24.-25. marts 2015 v/ Pia Brix 4. Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse Aktuelt om status for bekendtgørelser om vejafmærkning Arbejder

Læs mere

Resultat af en vurdering af retroreflekterende vejtavler under en demonstration på rute 6 mellem Køge og Roskilde 1. Indledning

Resultat af en vurdering af retroreflekterende vejtavler under en demonstration på rute 6 mellem Køge og Roskilde 1. Indledning Resultat af en vurdering af retroreflekterende vejtavler under en demonstration på rute 6 mellem Køge og Roskilde Pia Brix og Kai Sørensen, 7. november 05. Indledning Demonstrationen fandt sted om aftenen

Læs mere

Prøvning af retroreflekterende folier til vejtavler i bænk - Status pr. maj 2014 Kai Sørensen, 28. maj 2014

Prøvning af retroreflekterende folier til vejtavler i bænk - Status pr. maj 2014 Kai Sørensen, 28. maj 2014 Prøvning af retroreflekterende folier til vejtavler i bænk - Status pr. maj 2014 Kai Sørensen, 28. maj 2014 Forord Prøvningen er en fortsættelse af et projekt omkring ældning af retroreflekterende folier,

Læs mere

Grunnleggende tekniske krav og spesifikasjoner til funksjonell vegoppmerking. Kai Sørensen

Grunnleggende tekniske krav og spesifikasjoner til funksjonell vegoppmerking. Kai Sørensen Grunnleggende tekniske krav og spesifikasjoner til funksjonell vegoppmerking Kai Sørensen EN 1436 Road marking materials - Road marking performance for road users Retrorefleksion i tør tilstand Retrorefleksion

Læs mere

9. april 2010 Ulrik Winther Blindum ub@vd.dk 7244 3457. 1. Velkomst UB bød velkommen til mødet i København og gennemgik programmet.

9. april 2010 Ulrik Winther Blindum ub@vd.dk 7244 3457. 1. Velkomst UB bød velkommen til mødet i København og gennemgik programmet. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 Ulrik Winther Blindum ub@vd.dk 7244 3457 REFERAT EMNE NORTEK - vejarbejdsgruppe TIDSPUNKT 7-8. april 2010 STED Dragør Badehotel, København DELTAGERE

Læs mere

NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde i Reykjavik den 25./26.

NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde i Reykjavik den 25./26. NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde i Reykjavik den 25./26. maj 216 Inkluderer: Anneks A: Liste over aftalt arbejde Anneks B:

Læs mere

Ad 1. Mødet åbnes Tuomas Österman åbnede mødet, gennemgik det praktiske arrangement og bad deltagerne om at præsentere sig.

Ad 1. Mødet åbnes Tuomas Österman åbnede mødet, gennemgik det praktiske arrangement og bad deltagerne om at præsentere sig. NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde i Kirkonummi den 01./02. november 2017 Inkluderer: Anneks A: Liste over aftalt arbejde Anneks

Læs mere

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening Sted: Sognegården, Strib Tid: 9. marts 2012, kl. 19.30 Fremmødte: 55 stemmeberettigede fordelt på 33 parceller DAGSORDEN 1. Valg af dirigent: Kai

Læs mere

Referat af stribemøde den 28. februar 2011, kl. 10 hos LKF i Ringe.

Referat af stribemøde den 28. februar 2011, kl. 10 hos LKF i Ringe. Referat af stribemøde den 28. februar 2011, kl. 10 hos LKF i Ringe. Medlemmer: Vejdirektoratet: VDK Drift Vejcenter VI Anlæg Anlæg Konsulenter: Johnsen Consult : Ole Hardt : Peter Andersen : Ole Jacobsen

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Notat vedrørende NKS' afregningsprincipper med hensyn til valuta

Notat vedrørende NKS' afregningsprincipper med hensyn til valuta Til NKS-sekretariatet c/o FRIT Frederiksborgvej 399 FRI-776, Box49 4000 Roskilde Ernst & Younq Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ro's Torv 53 4000 Roskilde Denmark Tel: +45 46 33 30 30 Fax: +45 46

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 GYVELPOSTEN www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 Til medlemmerne. Bestyrelsen har nu afholdt sit første møde. På mødet konstituerede bestyrelsen sig som følger: Formand Ole Bjarno, Syrenkæden 8.

Læs mere

Spejlende refleksion. Kai Sørensen, DELTA. www.delta.dk

Spejlende refleksion. Kai Sørensen, DELTA. www.delta.dk Spejlende refleksion Kai Sørensen, DELTA Indhold Forudsætninger Delprojektets mål Alment om spejlende refleksion Model til beskrivelse Målemetode Måleværdier Indflydelse af tekstur Vurdering af den spejlende

Læs mere

EJERFORENINGERNE VEJLESØPARKEN Grundejerforeningen og Ejerforeningerne matr. nr. 1 dt og 1 dy

EJERFORENINGERNE VEJLESØPARKEN Grundejerforeningen og Ejerforeningerne matr. nr. 1 dt og 1 dy Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 23. november 2015 Sted: Vejlesøparken Deltagere fra bestyrelserne: Solveig Rannje Marianne Ringgren (referent) Lars Rahbæk Erik Fæster Ingelise Hatting Pierre Ørndorf

Læs mere

I afsnit 2 omtales tavleforsidetyper, hvor typerne 3, 4 og 5 er for retroreflekterende tavleforsider.

I afsnit 2 omtales tavleforsidetyper, hvor typerne 3, 4 og 5 er for retroreflekterende tavleforsider. Retroreflekterende vejtavler i Danmark Kai Sørensen, DELTA, 28. september 2010 Forord Dette notat er udarbejdet på foranledning af NMF. 1. Indledning I det følgende refereres der til pren 12899-6, som

Læs mere

26. januar 2011. Beregninger af emissioner fra transport. Notat fra møde den 11. januar 2011 i København

26. januar 2011. Beregninger af emissioner fra transport. Notat fra møde den 11. januar 2011 i København 26. januar 2011 Beregninger af emissioner fra transport Notat fra møde den 11. januar 2011 i København 1. Velkomst Niels Anders Nielsen, Trafikstyrelsens Center for Grøn Transport bød velkommen til mødet.

Læs mere

Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken

Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken Ivan L. Larsen bød velkommen på bestyrelsens vegne. Dagsorden 1. Valg af dirigent Ole Hansen valgt 2. Valg af referent Rainer

Læs mere

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007 Formanden, Poul Lauridsen, bød velkommen. Grundejerforeningen Fyrrelunden Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007 1. Ole Ryttersgaard blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus. www.jaernen.dk REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus. Dagsorden (ifølge vedtægterne) A. Valg af dirigent. B. Bestyrelsens beretning. C. Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015

Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015 1 Torrild lokalråds bestyrelse, Torrild den 8. december 2015. Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015 Dagsorden: 1. Velkomst ved formand Henrik Iversen 2. Oplæg ved Kommunaldirektør

Læs mere

Referat Indsamling og Bevaring

Referat Indsamling og Bevaring Rigsarkivet Referat Indsamling og Bevaring Møde: K-udvalget Dato og tidspunkt: 20. oktober 2014 kl. 10-13 Sted: Rigsarkivet, Kalvebod Brygge 34 Deltagere fra Rigsarkivet: Kirsten Villadsen Kristmar, Jan

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 Tid og sted: den 27. januar 2014, kl.19.30 i Medborgerhuset Egedal Fremmødte: hus nr. 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24,

Læs mere

NORTEK DK OM VEJAFMÆRKNING MØDE I OSLO 17. 18. APRIL 2013

NORTEK DK OM VEJAFMÆRKNING MØDE I OSLO 17. 18. APRIL 2013 NORTEK DK OM VEJAFMÆRKNING MØDE I OSLO 17. 18. APRIL 2013 OM VEJDIREKTORATET Film om Vejdirektoratet Link: http://www.vejdirektoratet.dk/da/trafik/webtv/sider/default.aspx Aktuelt om nye bekendtgørelser

Læs mere

Demonstrationsprojekt angående beregning af luminans af vejtavler Kai Sørensen, 1. maj 2015

Demonstrationsprojekt angående beregning af luminans af vejtavler Kai Sørensen, 1. maj 2015 Demonstrationsprojekt angående beregning af luminans af vejtavler Kai Sørensen, 1. maj 2015 Forord På mødet i NMF den 14./15. oktober 2014 blev det aftalt at der udføres et demonstrationsprojekt angående

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling 2009 i E/F Strandbo

Referat af ekstraordinær generalforsamling 2009 i E/F Strandbo Referat af ekstraordinær generalforsamling 2009 i E/F Strandbo År 2009 den 28. september kl. 19.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i E/F Strandbo II. Den ekstraordinære generalforsamling blev

Læs mere

Møde i Embedsmandskomitéen for Arbejdsliv. 24. april 2007 i Helsingfors, Finland. Kort referat

Møde i Embedsmandskomitéen for Arbejdsliv. 24. april 2007 i Helsingfors, Finland. Kort referat EK-A 1/07 J.nr. 41012.15.001/07 13.06.2007 LDJ Møde i Embedsmandskomitéen for Arbejdsliv 24. april 2007 i Helsingfors, Finland Kort referat 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Den finske formand bød

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Bestyrelsen var repræsenteret af Inge Lindrup, Søren Gynther-Sørensen og Henrik Ottendal,

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde i Søllerød Golfklub (SG) Dato: 21-05-2014

Referat bestyrelsesmøde i Søllerød Golfklub (SG) Dato: 21-05-2014 1 Emne: Referat bestyrelsesmøde i Søllerød Golfklub (SG) Dato: 21-05-2014 Deltagere: Jesper Andersen (JA), Anders Bjerno (AB), Peter Sparre Andersen (PSA), Stephen Horner (SH), Christian Korsø Jensen (CKJ),

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Karetmagerporten 1 B, 2650 Hvidovre. Tlf./Fax: 36 49 42 97 afd. 3501 Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 6. marts 2006 Mødedeltagere: Jes Rønving Pia Bakkendorf

Læs mere

Nordic Human Factors Guideline Dansk Case Study nr. 2

Nordic Human Factors Guideline Dansk Case Study nr. 2 Nordic Human Factors Guideline Dansk Case Study nr. 2 Rundkørsel ved Kolding Vest Lene Herrstedt 20. juli 2014 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1. Indledning... 3 2. Lokaliteten...

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er BUILDINGCONTROL DANMARK, efterfølgende kaldet Foreningen.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er BUILDINGCONTROL DANMARK, efterfølgende kaldet Foreningen. 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er BUILDINGCONTROL DANMARK, efterfølgende kaldet Foreningen. Foreningens hjemsted er København. 2 Foreningens formål Foreningen har det formål at udbrede

Læs mere

Teori. ved Kai Sørensen. Dette er uddrag fra en lærebog, som er under udarbejdelse

Teori. ved Kai Sørensen. Dette er uddrag fra en lærebog, som er under udarbejdelse Teori ved Kai Sørensen Dette er uddrag fra en lærebog, som er under udarbejdelse RL (koefficienten for retroreflekteret luminans) og 30 m målegeometri defineret i EN 1436 RL er forholdet L/E hvor L er

Læs mere

ELENA Tematiske workshop

ELENA Tematiske workshop Område: Bygningsafdeling Afdeling: ELENA Dato: 6. oktober 2014 E-mail: Birgitte.Bagge@rsyd.dk Telefon: 24631486 Program ELENA Tematiske workshop Intelligent Vejbelysning 01. oktober 2014 kl. 09:30-15:30

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Vibeengen 17/12 2014 klokken 18.30

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Vibeengen 17/12 2014 klokken 18.30 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Vibeengen 17/12 2014 klokken 18.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Forslag om privat parkeringsselskab. Formanden

Læs mere

Referat af mødet mellem bestyrelsen og havelejerne i have 56 den, 10. april 2013

Referat af mødet mellem bestyrelsen og havelejerne i have 56 den, 10. april 2013 1 PFH & Bestyrelsen den 10.april 2013. Referat af mødet mellem bestyrelsen og havelejerne i have 56 den, 10. april 2013 Mødet var indkaldt af bestyrelsen på baggrund en skrivelse fra PFH den 24.marts 2013.

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 7. juni 2013 12/05059-12 Ulrik Winther Blindum ub@vd.dk 7244 3457

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 7. juni 2013 12/05059-12 Ulrik Winther Blindum ub@vd.dk 7244 3457 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 7. juni 2013 12/05059-12 Ulrik Winther Blindum ub@vd.dk 7244 3457 REFERAT EMNE NORTEK-vejarbejde TIDSPUNKT 15-16. maj 2013 STED Vejdirektoratet, København mødelokale

Læs mere

Gule blinklygter. Kai Sørensen, DELTA.

Gule blinklygter. Kai Sørensen, DELTA. Gule blinklygter Kai Sørensen, DELTA Indhold Lidt lysteknik Forudsætninger Delprojektets mål Gule blinklygter der blev brugt i forsøg Lysstyrkens afhængighed af afstanden Lysstyrkens afhængighed af omgivelsernes

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF 31. maj 2015 Referat fra ordinær generalforsamling i AIF Torsdag den 28. maj 2015, kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdtes i AIF klubhus. Deltagende foreninger: Badminton, Cricket, Fodbold, Gymnastik,

Læs mere

Referat af møde i UDDU 2012.09.07 2/5. Andreas Balslev-Clausen 2012.09.08 Patienthotellet OUH

Referat af møde i UDDU 2012.09.07 2/5. Andreas Balslev-Clausen 2012.09.08 Patienthotellet OUH Referat af møde i UDDU 2012.09.07 1/5 Andreas 2012.09.08 Patienthotellet OUH 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes. Naja Bjørslev og Thomas Lind har desværre måttet melde forfald. har

Læs mere

Grundejerforeningen Østergårdsparken

Grundejerforeningen Østergårdsparken Grundejerforeningen Østergårdsparken Ordinær generalforsamling den 27. marts 2008. Rasmus Kjærgaard bød velkommen og orienterede om, at både formanden og næstformanden var blevet forhindrede i at deltage,

Læs mere

Vedtægter for Kano- og Kajakklubben Nord. Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014

Vedtægter for Kano- og Kajakklubben Nord. Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014 Kano og Kajakklubben Nord Vedtægter Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014 Side 1 af 7 Vedtægter 1. NAVN OG HJEMSTED

Læs mere

PSK Bestyrelsesmøde nr. 4 REFERAT

PSK Bestyrelsesmøde nr. 4 REFERAT 24. august 2014 PSK Bestyrelsesmøde nr. 4 REFERAT Dato: 18. august 2014 Tid: 18:00 Slut senest kl.: 22:00 Sted: Dambæk s Have Deltagere: 8 Leif Jeberg, Michael Støvring Pedersen, Niels Thulin Johansen,

Læs mere

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Referat fra foreningens generalforsamling den 10. maj 2014 afholdt i Vig forsamlingshus, Ravnsbjergvej 1 4560 Vig Den 11.maj 2014 Dagsorden: 1 Valg af dirigent

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Fremlæggelse af revideret

Læs mere

REFERAT. Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager. Afholdt over to datoer: 30APR13 - fortsat 15MAJ13 i Hvidovre

REFERAT. Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager. Afholdt over to datoer: 30APR13 - fortsat 15MAJ13 i Hvidovre REFERAT Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager Afholdt over to datoer: 30APR13 - fortsat 15MAJ13 i Hvidovre Til stede: Bestyrelsen: Henning Thomsen, formand, (HT) Eva Lund Bertelsen, næstformand, (ELB) (Kun

Læs mere

Referat af Budget Beboermøde. 1. Velkomst. 2. Formalia

Referat af Budget Beboermøde. 1. Velkomst. 2. Formalia Referat af Budget Beboermøde. Afholdt den 30. oktober 2006 kl. 19.00 i Mosegårdshallen, Spindestræde 82. 1. Velkomst Henning Bjerre bød velkommen. 2. Formalia Valg af dirigent: Valg af referent: Fra VA

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 17. september 2013

Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 17. september 2013 STUDIENÆVN FOR ØKONOMI 24. september 2013 Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 17. september 2013 Tilstedeværende: Ole Friis, Christian Kronborg, Per Andersen, Bent Jørgensen, Andreas Vestermark,

Læs mere

1 Navn. 2 Formål. 3 Medlemsforhold

1 Navn. 2 Formål. 3 Medlemsforhold 1 Navn Logens navn er Gentle Adventure (GA) 2 Formål Formålet er at få en oplevelse ud over det sædvanlige og at skabe et kammeratskab som holder på tværs af personlige forhold og hele livet. Hvad skal

Læs mere

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bering-Bryld blev valg som dirigent.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING Dato : 18. Marts 2009. Sted : Kulturhuset Elværket, Frederikssund Referent: Bo Bertramsen Dagsordenen var følgende: 1 Valg af dirigent. 2 Valg af stemmetællere. 3 Formandens

Læs mere

DRI-100 Generelle bemærkninger til tegningsbilaget for motorveje

DRI-100 Generelle bemærkninger til tegningsbilaget for motorveje DRI-100 Generelle bemærkninger til tegningsbilaget for motorveje Tegningseksemplerne er vejledende og kan betragtes som et paradigme ved udarbejdelse af afmærkningsplaner for et konkret vejarbejde. Tegningerne

Læs mere

Beboermøde tirsdag den 19/09 2006.

Beboermøde tirsdag den 19/09 2006. Beboermøde tirsdag den 19/09 2006. Der var fremmødt beboere fra 50 lejemål. Ole Haarbye bød velkommen, specielt til de to indbudte, Ditlev Friis fra Lejerbo og Konsulent Kim Hjortfelt. 1) Valg af dirigent.

Læs mere

Formand Pia Arendt bød velkommen til alle. Hun var taknemmelig for den store opbakning til generalforsamlingen.

Formand Pia Arendt bød velkommen til alle. Hun var taknemmelig for den store opbakning til generalforsamlingen. Referat af generalforsamling - AIF 27-02-2015 Formand Pia Arendt bød velkommen til alle. Hun var taknemmelig for den store opbakning til generalforsamlingen. Generalforsamlingen.: Valg af dirigent. Jim

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården Referat af afdelingsmødet Afholdt den 21. august 2014 2 Referat af afdelingsmødet den 21. august 2014 56 husstande svarende til 112 uddelte

Læs mere

Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre

Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre Referat fra møde 01-12 i Schweissudvalget Tid: Fredag den 3. februar 2012 kl. 13.00 17.00 Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre Deltagere: Kirsten Skovsby Danmarks Jægerforbund (formand)

Læs mere

Vejafmærkning. Nye bekendtgørelser. Vejforum december 2011

Vejafmærkning. Nye bekendtgørelser. Vejforum december 2011 Vejafmærkning Nye bekendtgørelser Vejforum december 2011 Status Intern arbejdsgruppe Henrik Ludvigsen, Erik Randrup, Pia Brix, Ulrik Winther Blindum, Vibeke Schiøler Sørensen, Morten Lorentzen og Bent

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Referat af møde mellem skønsmænd og Voldgiftsnævnet den 26. august 2014. 1. Velkomst ved direktør Lene Ahlmann-Ohlsen samt introduktion af deltagere

Referat af møde mellem skønsmænd og Voldgiftsnævnet den 26. august 2014. 1. Velkomst ved direktør Lene Ahlmann-Ohlsen samt introduktion af deltagere Referat af møde mellem skønsmænd og Voldgiftsnævnet den 26. august 2014 1. Velkomst ved direktør Lene Ahlmann-Ohlsen samt introduktion af deltagere Lene Ahlmann-Ohlsen indledte med at takke for det generelle

Læs mere

Generalforsamling Snebærhavens Grundejerforening 3. marts 2015

Generalforsamling Snebærhavens Grundejerforening 3. marts 2015 Dagsorden: 1 Valg af dirigent Til dirigent valgtes Torben (nr. 118). Til referent valgtes Kristian (nr. 50) 2 Beretning fra bestyrelsen 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen 3. Fremlæggelse

Læs mere

Social- og Handicapcentret 11-12-2013. Referat fra møde i Udsatterådet torsdag den 5. december 2013 kl. 10.00 13.00 på Rådhuset, lokale B103

Social- og Handicapcentret 11-12-2013. Referat fra møde i Udsatterådet torsdag den 5. december 2013 kl. 10.00 13.00 på Rådhuset, lokale B103 REFERAT Social- og Handicapcentret 11-12-2013 Referat fra møde i Udsatterådet torsdag den 5. december 2013 kl. 10.00 13.00 på Rådhuset, lokale B103 Til stede: Ole Hjuler, Hans Behrendt (mødeleder), Jørgen

Læs mere

Meget flotte resultater indtil dato. Forslag om at sende et nyhedsbrev ud her halvvejs til alle frivillige.

Meget flotte resultater indtil dato. Forslag om at sende et nyhedsbrev ud her halvvejs til alle frivillige. Referat fra bestyrelsesmødet i Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro, den 24.juli 2012 kl. 20.15 i foyeren. Til Stede: Kurt, Lars, Helle, Mette, Sven, Janne (pkt. 7) og Finn Afbud: Steen, Peter, Tine,

Læs mere

Grundejerforeningen Sommerbyen, Rønhøjgård Afd. B v./ Carsten Arim Ringtoften 161, 1. tv 2740 Skovlunde

Grundejerforeningen Sommerbyen, Rønhøjgård Afd. B v./ Carsten Arim Ringtoften 161, 1. tv 2740 Skovlunde Grundejerforeningen Sommerbyen, Rønhøjgård Afd. B v./ Carsten Arim Ringtoften 161, 1. tv 2740 Skovlunde CVR-NR. 18 41 18 30 BANK 3543 3534028210 DATO 2008.11.24 SAG NR. 9149 REF. FHH Vedr. etablering af

Læs mere

Referat. År 2013, onsdag den 3. april afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Skovåsen. 24 andelshavere var repræsenteret, 3 fraværende.

Referat. År 2013, onsdag den 3. april afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Skovåsen. 24 andelshavere var repræsenteret, 3 fraværende. Kirke Såby d. 1. maj 2013. Referat År 2013, onsdag den 3. april afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Skovåsen. 24 andelshavere var repræsenteret, 3 fraværende. Dagsorden i henhold til indkaldelse

Læs mere

Stiftende generalforsamling for Dansk Tækkemandslaug

Stiftende generalforsamling for Dansk Tækkemandslaug Stiftende generalforsamling for Dansk Tækkemandslaug Tid: Lørdag den 10. marts 2001, kl. 13.00 Sted: Blommenslyst Kro, Odense Dagsorden: Velkomst v. formanden Ove Glerup 1. Valg af dirigent 2. Valg af

Læs mere

Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014

Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014 Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014 Til stede: Bjarne Andresen (lokalklub 2), Anders Milhøj (lokalklub 4), Elisabeth Kofod-Hansen (kadk), Peter B. Andersen (lokalklub 1), Thomas Vils Pedersen

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 14. marts 2005 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 14. marts 2005 kl. 19.30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 33 grundejere (plus 13 fuldmagter). Formanden, Frank Keller bød

Læs mere

file://c:\adlib Express\Work\20160121T060127.843\20160121T060129.014\8fd5ee35-7bb4-4f...

file://c:\adlib Express\Work\20160121T060127.843\20160121T060129.014\8fd5ee35-7bb4-4f... Page 1 of 91 of 9 From: syddjurs Sent: 19-01-2016 11:03:56 To: Team Byggeri Subject: VS: Angående akt indsigt Denne mail er videresendt fra hovedpostkassen syddjurs@syddjurs.dk - BEMÆRK - er din afdeling

Læs mere

Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31

Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31 Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31 Referat af ordinært afdelingsmøde i 21. oktober 2015 afdeling 17-03 Kirstinelund torsdag den 24. september 2015 kl. 18.30 i Glassalen på Baltorpskolen Til

Læs mere

AFRAPPORTERING Ovinehøj

AFRAPPORTERING Ovinehøj Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 AFRAPPORTERING Ovinehøj www.svendborg.dk Lovpligtigt anmeldt tilsyn den 6. september 2013 kl. 9.00 Deltagere i tilsynssamtalen:

Læs mere

Andelsboligforeningen Plantagen II, Måløv

Andelsboligforeningen Plantagen II, Måløv Ordinær Generalforsamling onsdag den 15. april 2009 kl. 19.00 i fælleslejligheden Østerhøjvej 15 A, st. Dagsorden: 1. Valg af referent. 2. Valg af dirigent 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse af

Læs mere

BESTYRELSESMØDE NR. 4/REFERAT

BESTYRELSESMØDE NR. 4/REFERAT BESTYRELSESMØDE NR. 4/REFERAT Tidspunkt : Torsdag den 1. juni 2006, kl. 16.15-18.30 Sted : Hotel Prindsen, Roskilde Tilstede : Hans Chr. Kirketerp-Møller, Janne Christensen, Ole Bjørn Petersen, Hanne Højgaard

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Cramer, formand Bente Christoffersen, næstformand Bent Puggaard John Würfel

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Cramer, formand Bente Christoffersen, næstformand Bent Puggaard John Würfel Jægerspris Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 25. september 2012 kl. 17.00 i fælleshuset, Mølleparken 18, 3630 Jægerspris Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 2 2 Jægerspris

Læs mere

Referat af Generalforsamling torsdag den 22. Marts 2012 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling torsdag den 22. Marts 2012 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling torsdag den 22. Marts 2012 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Tilsyn med faren for at blive påkørt ved vejarbejde

Tilsyn med faren for at blive påkørt ved vejarbejde Tilsyn med faren for at blive påkørt ved vejarbejde Instruks IN-2-2 Arbejdsmiljøemne: Ulykkesrisici Ansvarlig enhed: AFC, SD, B/A og Teknik Ikrafttræden: 1. juli 2015 Senest revideret: 1. EMNE OG BAGGRUND

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Ejerforeningen Tvillingegård 1 tirsdag den 2. oktober 2007 kl. 19, hotel Lautruppark, Ballerup.

Referat af ekstraordinær generalforsamling Ejerforeningen Tvillingegård 1 tirsdag den 2. oktober 2007 kl. 19, hotel Lautruppark, Ballerup. Referat af ekstraordinær generalforsamling Ejerforeningen Tvillingegård 1 tirsdag den 2. oktober 2007 kl. 19, hotel Lautruppark, Ballerup. Der var 29 lejligheder repræsenteret, heraf en ved skriftlig fuldmagt

Læs mere

Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Tirsdag den 23. februar 2016, Møllevangsskolens festsal

Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Tirsdag den 23. februar 2016, Møllevangsskolens festsal Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Tirsdag den 23. februar 2016, Møllevangsskolens festsal Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Fremlæggelse af

Læs mere