Studieretningsprojekter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieretningsprojekter"

Transkript

1 Studieretningsprojekter Opgaveformuleringer med International Økonomi indsamlet december 2007 IØ ENGELSK... 2 IØ - SPANSK IØ ENGELSK - KULTURFORSTÅELSE IØ - PSYKOLOGI IØ - FINANSIERING IØ - AFSÆTNING IØ - KULTURFORSTÅELSE IØ- MATEMATIK B IØ- DANSK IØ- AØ - KULTURFORSTÅELSE C IØ DANSK - ENGELSK IØ -VIRKSOMHEDSØKONOMI IØ - VIRKSOMHEDSØKONOMI - MATEMATIK B IØ - MATEMATIK B - DANSK IØ - MATEMATIK A IØ ORGANISATION AFSÆTNING IØ VIRKSOMHEDSØKONOMI - IØ Januar 2008 Side 1

2 IØ ENGELSK Område: Irlands samfundsmæssige og økonomiske forhold. Gør ud fra selvvalgte nøgletal rede for Irlands økonomiske situation i 1973, da landet blev medlem af det daværende EF, og ligeledes i 2003, 30 år efter landets optagelse. Foretag en analyse af hvorledes EU-medlemskabet har påvirket den økonomiske og samfundsmæssige udvikling i Irland og vurder, om denne udvikling ville have fundet sted uden et medlemskab af EU. Perspektiver kort til Grækenland, der blev optaget i Sammenlign selvvalgte økonomiske nøgletal for Grækenland og Irland fra efter år 2000 og kommenter tallene. Område: Irlands udvikling efter Gør rede for de sociale og økonomiske forhold, der kendetegnede Irland, da landet blev medlem af EF i Analyser ved hjælp af økonomiske, politiske og demografiske faktorer den økonomiske og samfundsmæssige udvikling i Irland fra 1980 til Vurder hvor stor betydning EU-medlemskabet har haft på Irlands økonomiske udvikling, og vurder ligeledes om Irland i dag er i stand til at klare sig uden støttemidler fra EU. Område: Storbritanniens udvikling fra (Thatcher-perioden), økonomisk, politisk, samfundsmæssigt. Beskriv personen og politikeren Margaret Thatcher Foretag en analyse af Storbritanniens udvikling i Margaret Thatchers regeringsperiode med særlig henblik på de underliggende økonomiske, politiske og sociale faktorer. Analyser desuden de økonomiske og sociale konsekvenser af hendes førte politik. Vurder endeligt om Storbritannien økonomisk og socialt stod stærkere eller svagere efter Margaret Thatchers afgang i Januar 2008 Side 2

3 Område: New Zealand. Økonomi og samfundsforhold Gør rede for Det New Zealandske Eksperiment og inddrag herunder de underliggende sociale, økonomiske og politiske forhold, der igangsatte eksperimentet. Foretag en analyse af landets økonomi i perioden 1982 til Vurder eksperimentets succes og dets virkning på new zealandsk økonomi og samfundsforhold dengang og i dag. Område: Økonomi og samfundsforhold i New Zealand. Der ønskes en beskrivelse af maorierne, deres historie, kultur og levevilkår i New Zealand i dag. Desuden ønskes en analyse af den økonomiske udvikling i New Zealand siden midten af 1990 erne og til i dag og en analyse af, hvorledes den økonomiske udvikling har påvirket maoriernes levevilkår i forhold til andre new zealænderes. Ligeledes ønskes en vurdering af maoriernes fremtidige levevilkår og overlevelse som oprindeligt folk. Endelig ønskes en kort perspektivering til den oprindelige befolkning i Australien og deres situation. Område: Indien økonomi og børnearbejde. Gør rede for begrebet børnearbejde og dets omfang i Indien, idet du også inddrager økonomiske og sociale forhold, der kan forklare brugen af børn som arbejdskraft. Analyser udviklingen i den indiske økonomi i perioden Vurder om den økonomiske udvikling har haft en positiv eller negativ indvirkning på omfanget af børnearbejde. Diskutér om vi som forbrugere skal boycotte varer fra Indien, der bevisligt er fremstillet af børnearbejdere. Januar 2008 Side 3

4 Område: Indien Gør rede for det indiske kastesystem og de kasteløses situation og status i Indien i dag. Analyser den økonomiske udvikling i Indien siden begyndelsen af 1990 erne og til i dag. Vurdér i hvilket omfang den økonomiske udvikling har haft indflydelse eller vil få indflydelse på de kasteløses situation. Område: En tidligere engelsk kolonis økonomi. Gør rede for Egyptens historiske bånd til Storbritannien. Foretag en analyse af egyptisk økonomi og samfundsforhold i nyere tid og vurder om Egypten har bevæget sig væk fra fattigdomsfælden. Vurder muligheder og trusler for fremtidig økonomisk udvikling i landet. Diskuter hvor stor en betydning det har haft for Egyptens udvikling, at landet har været koloniseret. Du bedes redegøre for og foretage en sammenligning, af de velfærdsmodeller der gør sig gældende i USA og i Danmark. Analyser Michael Mores film: Sicko med henblik på at afdække hvordan det amerikanske sundhedssystem fremstilles og hvordan filmen argumenterer for sine synspunkter. Diskuter filmens kritik, og du bedes kort, i lyset heraf vurdere mulige løsninger på de problemer som fremføres i filmen. Du bedes redegøre for tidens store miljøproblem: Den globale opvarmning. Analyser Al Gores film: En ubekvem sandhed / An Inconvenient Truth med henblik på at afdække miljøkonsekvenser af den globale opvarmning og belyse hvordan filmen argumenterer for sine synspunkter. Diskuter filmens kritik af miljøadfærden/politikken og i lyset heraf mulige løsninger på problemet: Den globale opvarmning. Vurder hvorvidt de løsningsmuligheder der findes vil påvirke de samfundsøkonomiske mål. Januar 2008 Side 4

5 På baggrund af relevante nøgletal bedes du redegøre for USA's økonomiske udvikling i de sidste ca. 6 år. Du bedes også, ved hjælp af relevant statistik, der afspejler den sociale udvikling i samme periode, redegøre for udviklingen på dette område. Analyser årsager til den sociale udvikling. Vurder de økonomiske og sociale virkninger i USA, hvis det lykkedes Hillary Clinton (eller en anden) at få indført en lovpligtig sundhedsforsikring. Du bedes redegøre for generelle globaliseringstendenser. Specielt bedes du belyse USA's rolle i globaliseringsprocessen. Analyser årsager til globaliseringen og belys virkninger af globaliseringen. Du bedes i opgaven både inddrage økonomiske og kulturelle aspekter. Afslutningsvis bedes du kort vurdere hvad globaliseringen kan betyde for USA's økonomiske indflydelse. Sydafrikas økonomi med særligt henblik på udviklingsstrategier Opgavetitel: Redegør for vigtige udviklingsøkonomiske kendetegn ved Sydafrika. Med udgangspunkt i en beskrivelse af forskellige udviklingsstrategier skal du analysere, hvilken strategi Sydafrika har fulgt siden afskaffelsen af apartheid, og hvordan landets økonomi har udviklet sig i denne periode. Diskuter, hvilke muligheder og trusler Sydafrika står overfor i fremtiden. Inddrag økonomiske, sociale og kulturelle faktorer. Inddrag og anvend relevante engelske kilder. Januar 2008 Side 5

6 Arbejdsmarkedet i Europa med særligt henblik på immigration Opgavetitel: Redegør for vigtige kendetegn ved det europæiske arbejdsmarked, sammenlignet med det amerikanske. Analyser, hvilken rolle immigration af arbejdskraft spiller for Europas økonomi. Inddrag både legal og illegal immigration. Diskuter betydningen af immigration for Europa i fremtiden set i lyset af ældrebyrden. Inddrag økonomiske, sociale og kulturelle forhold. Inddrag og anvend relevante engelske kilder. Arbejdsmarkedet i USA, med særligt henblik på immigration Opgavetitel: Redegør for vigtige kendetegn ved det amerikanske arbejdsmarked, sammenlignet med det mexicanske. Analyser, hvilken rolle immigration af arbejdskraft spiller for amerikansk økonomi. Hovedvægten lægges på immigrationen fra Mexico. Inddrag NAFTA-aftalen. Diskuter, hvordan immigrationen påvirker USA politisk, socialt og kulturelt. Inddrag og anvend relevante engelske kilder. Kinas udvikling fra plan- til markedsøkonomi med særligt henblik på konkurrenceevne Opgavetitel: Beskriv kort Kinas overgang fra plan- til markedsøkonomi og redegør for hovedtræk i Kinas økonomiske udvikling gennem de seneste 10 år. Med udgangspunkt i en kort gennemgang af begrebet konkurrenceevne skal du analysere Kinas aktuelle konkurrenceevne. Inddrag betydningen af WTO-medlemsskabet. Diskuter, hvordan ovenstående aspekter har påvirket arbejdsmarkedet i Kina. Inddrag økonomiske, sociale og kulturelle forhold. Inddrag og anvend relevante engelske kilder. Januar 2008 Side 6

7 Indiens økonomiske udvikling med særligt henblik på globalisering Opgavetitel: Redegør for væsentlige udviklingsøkonomiske kendetegn ved Indien og for hovedtræk i landets økonomiske udvikling de sidste 10 år. Beskriv kort Indiens rolle i globaliseringen, og analyser den voksende middelklasses betydning for Indiens udvikling. Hovedvægten lægges på vækst og konkurrenceevne. Diskuter de fremtidige muligheder og trusler, Indien står overfor. Inddrag økonomiske, sociale og kulturelle forhold. Inddrag og anvend relevante engelske kilder. Dollaren som international valuta, med særligt henblik på dansk økonomi Opgavetitel: Med udgangspunkt i en kort beskrivelse af dollarens betydning som international valuta skal du redegøre for hovedtrækkene i dollarens udvikling de sidste 10 år. Analyser, hvordan svingningerne i dollarkursen har påvirket Danmarks økonomi i perioden. Hovedvægten lægges på eksporten. Diskuter muligheden for, at euro overtager dollarens rolle som dominerende international valuta i fremtiden, og vurder, hvad det vil betyde for Danmark. Inddrag og anvend relevante engelske kilder. Arbejdsmarkedet i USA og Mexico med særligt henblik på Wal-Marts rolle Opgavetitel: Redegør for væsentlige træk ved arbejdsmarkedet i hhv. USA og Mexico. Med udgangspunkt i en kort beskrivelse af Wal-Mart skal du analysere, hvordan virksomheden påvirker økonomien i hhv. USA og Mexico. Hovedvægten lægges på lønog arbejdsvilkår. Inddrag NAFTA. Diskuter sociale og kulturelle konsekvenser af Wal-Marts påvirkning af lokalsamfund i USA og Mexico. Inddrag etiske overvejelser. Inddrag og anvend relevante engelske tekster. Januar 2008 Side 7

8 Kinas økonomiske udvikling, med særligt henblik på valutapolitikken Opgavetitel: Redegør for væsentlige træk ved Kinas økonomiske udvikling siden Hovedvægten lægges på udenrigshandel og betalingsbalance. Analyser betydningen af Kinas valg af valutakurssystem, både for Kinas egen økonomi og for USAs. Diskuter, hvordan forholdet mellem Kina og USA vil udvikle sig fremover. Inddrag såvel økonomiske som politiske overvejelser. Inddrag og anvend relevante engelske kilder. John Kenneth Galbraith Du bedes udarbejde en kort præsentation af hovedbudskaberne fra John Kenneth Galbraiths bog Det rige samfund. Analyser udvalgte budskaber i relation til kendt økonomisk teori. Diskuter begrebet konventionel visdom i relation til J.F. Kennedy og senere administrationer efter eget valg. Diskuter udvalgte hovedtanker fra Galbraith i forhold til andre betydelige teoribyggere inden for økonomi. Vurder i den forbindelse betydningen af deres respektive bidrag for fremtidens USA. Foretag en sammenligning af de velfærdsmodeller der gør sig gældende i Danmark og England (UK). Analyser hvilke konsekvenser de valgte velfærdsmodeller har for samfundet som helhed i Danmark og England (UK). Vurder hvilke velfærdsudfordringer der gør sig gældende i Danmark og England og forklar hvilke typer økonomisk politik der kan bringes i spil for at løse de nævnte udfordringer. Der ønskes en redegørelse for de generelle globaliseringstendenser. Foretag en analyse af Sydafrikas plads i globaliseringen, herunder en analyse af de samfundsmæssige konsekvenser globaliseringen medfører for Sydafrika. Vurder fremtidsperspektivet for Sydafrika i den globaliserede verden. Januar 2008 Side 8

9 Redegør for Irlands samfundsmæssige udvikling gennem de sidste år, vægten skal her ligge på den økonomiske udvikling. Diskuter årsagerne til den høje vækst i Irland. Analyser de samfundsmæssige konsekvenser den høje økonomiske vækst har haft for Irland. Vurder fremtidsperspektivet for Irland. Redegør for forskellige velfærdsmodeller, sammenlign herunder den danske model med den engelske model (UK). Analyser de samfundsmæssige konsekvenser i henholdsvis England (UK) og Danmark for den valgte model. Vurder hvilke udfordringer Danmark (den danske model) står over for i de kommende år. Der ønskes en redegørelse for de generelle globaliseringstendenser. Foretag en analyse af Irlands plads i globaliseringen, herunder en analyse af de samfundsmæssige konsekvenser globaliseringen medfører for Irland. Vurder fremtidsperspektivet for Irland i den globaliserede verden. Redegør for den økonomiske udvikling i EU gennem de sidste ca. 15 år, med vægt på ØMU en. Redegør for og forklar baggrunden for konvergenskravene. Analyser de engelske motiver for ikke at deltage i euroen. Vurder afslutningsvis hvorvidt England i den nære fremtid får euroen. Redegør for effekten af penge- og finanspolitik (IS-LM) under forskellige forudsætninger om valutakurser, de såkaldte Mundell-Fleming modeller. Lav ved hjælp af disse modeller en analyse af samspillet mellem den amerikanske pengepolitik (herunder den amerikanske centralbanks formål), $-kursen og den økonomiske vækst i USA. I hvilken udstrækning kan det postuleres at det er den amerikanske centralbank der har ansvaret for konjunkturerne i USA. Redegør for AD-AS-modellen og begrebet udbudschok. Redegør for udviklingen i prisen på olie siden Redegør for den danske olieproduktion siden Redegør for hvilke globale problemer der har betydning for olieprisen, med inddragelse af tekster på engelsk. Lav en analyse af hvilken virkning en fordobling af olieprisen til op mod 200$ har for den danske økonomi. Lav en kritisk vurdering af om en sådan udvikling vil kunne siges at være til fordel eller ulempe for den danske økonomi. Januar 2008 Side 9

10 Du skal lave en redegørelse for aktiesammenbruddet i 1929 på Wall Street og for den nuværende situation på det amerikanske boligmarked. Diskuter og analyser hvilke forskelle og ligheder der er mellem udviklingen på boligmarkedet i USA og udviklingen i 1929 på Wall Street. Hvilke grupper i det amerikanske samfund vil blive ramt af en nedtur på boligmarkedet. Lav en kritisk vurdering af den amerikanske centralbanks reaktion på den amerikanske boligkrise. Redegør for forskellige velfærdsmodeller. Hvilken rolle spiller den offentlige sektor i den danske og den amerikanske velfærdsmodel. Redegør endvidere for teorier om offentlig sektor (rolle, finansiering og magtudøvelse) i de forskellige velfærdsmodeller. Gør rede for forskellene i det offentliges rolle i de forskellige kulturer. Analyser og vurder om den danske model tilnærmer sig den amerikanske model. Du skal lave en redegørelse for finansieringen på boligmarkedet i Danmark og i USA og for den nuværende situation på det amerikanske boligmarked. Diskuter og analyser hvilke forskelle og ligheder der er mellem udviklingen på boligmarkedet i USA og udviklingen på det danske boligmarked. Giv et billede af den danske og amerikanske parcelhus-kultur (the American dream). Lav en kritisk vurdering af den amerikanske centralbanks reaktion på den amerikanske boligkrise Du skal lave en redegørelse for opbygningen af valutamarkedet. Desuden skal du redegøre for udviklingen i $-kursen siden Hvilke forklaringer kan der gives på udviklingen i $-kursen siden Lav en analyse af hvilke faktorer der taler for $ generelt skal falde og hvilke faktorer der taler for at $ generelt skal stige i de kommende år. Inddrag herunder subprime-krisen og amerikansk kultur (amerikanernes forhold til den private bolig/parcelhuset), samt en udvalgt tale fra den amerikanske centralbankchef. Hvorfor er det svært for den amerikanske centralbank at afgøre om den skal hæve eller sænke renten? Du skal lave en redegørelse for forskellige måder at måle ulighed på. Du skal endvidere redegøre for udviklingen i uligheden i England/Storbritannien gennem de sidste år. Analyser hvilke forhold i det engelske samfund og den engelske økonomi der har været årsag til udviklingen. Diskuter muligheder og problemer ved at ændre ved udviklingen Udvikling i Irlands økonomi siden Vis med tal udviklingen i Irlands samfundsøkonomiske mål siden Redegør endvidere for Rostow s faseteori og for Amins center-periferi teori til beskrivelse af Irlands udvikling. Redegør endvidere for, hvordan nogle irske digtere eller sangskrivere, som du selv vælger, beskriver Irland af i dag. Kan og skal udviklingen i Irland gentages i Rumænien ved Rumæniens indtræden i EU. Redegør for udviklingen i den australske økonomi. Kom med eksempler på naturkatastrofer og andre hændelser af betydning for den australske økonomiske udvikling. Inddrag økonomiske konsekvenser af disse katastrofer for den australske økonomi gennem kritik af BNP-beregning og genopretningens finanspolitiske effekt. Hvad gør den australske regering for at dæmpe de negative effekter af hændelserne? Er der forskel på reaktionsmønsteret hos den australske og den amerikanske regering. Januar 2008 Side 10

11 Du skal lave en redegørelse for opbygningen af valutamarkedet. Desuden skal du redegøre for udviklingen i $-kursen siden Hvilke forklaringer kan der gives på udviklingen i $-kursen siden Lav en analyse af hvilke faktorer der taler for $ generelt skal falde og hvilke faktorer der taler for at $ generelt skal stige i de kommende år. Hvorfor er det svært for den amerikanske centralbank at afgøre om den skal hæve eller sænke renten? Make a statement of the exchange rate market, and a description and an explanation of the development of the dollar exchange rate since the beginning of Give explanations to why the dollar exchange rate has been falling like it has in the last 6 years. Analyse the factors influencing the dollar exchange rate for the coming years. What could be the arguments for a rising dollar exchange rate and what could be the arguments for a falling dollar exchange rate. Why is it a difficult decision for the American Federal Reserve to decide to raise or lower the interest rate? Lav en beskrivelse af hedgefonde generelt og sammenlign dem med investeringsforeninger specielt. Diskuter fordele og ulemper ved disse for samfundet med udgangspunkt i Poul Nyrup Rasmussens bog: I grådighedens tid. Inddrag andre vurderinger af hedgefonde. Vurder hvilke konsekvenser det ville have hvis en amerikansk hedgefond købte DONG. Vurder på denne basis om der er grund til at være enig i bogens vurdering af kapitalfonde. Du skal lave en redegørelse for den monetaristiske teori den såkaldte chicagoskole. Du skal endvidere redegøre for tilblivelsen af den europæiske centralbanks målsætning. Analyser om målsætningen er i overensstemmelse med den monetaristiske teori. Lav en kritisk vurdering af den europæiske centralbanks økonomiske politik og vurder problemer og muligheder for den europæiske centralbank i forhold til at stabilisere den europæiske økonomi. Du skal lave en redegørelse for teorier om udflytning arbejdspladser (outsourcing o.lign.). Redegør endvidere for omfanget af udflytningen af amerikanske arbejdspladser til Kina. Analyser om teorierne giver et billede af om udflytningen af amerikanske arbejdspladser til Kina kan anses for en fordel eller en ulempe for den amerikanske økonomi. Beskriv Syd Afrikas udviklingsniveau ved hjælp af relevante udviklingskendetegn og inddrag herunder de økonomiske uligheder, som er en følge af det tidligere apartheidsystem. Foretag en analyse af den økonomiske udvikling af den sydafrikanske økonomi set i lyset af apartheidsystemets afvikling. Vurdér fremtidsudsigterne for den økonomiske udvikling i Syd Afrika. Beskriv Maltas politiske system og inddrag landets relationer til Storbritannien. Foretag en analyse af konsekvenserne for Maltas økonomi af det nylige EU-medlemskab. Vurdér fremtidsudsigterne for den maltesiske økonomi. Januar 2008 Side 11

12 Den amerikanske delstat Californien. Beskriv Californien økonomisk og socialt, herunder rollen som delstat i USA. Analyser Californiens særlige politiske mærkesager under guvernør Schwarzenegger. Bedøm om Californiens udvikling kan være et forbillede for det øvrige USA. USA's økonomiske magt Beskriv USA som en økonomisk supermagt. Analyser holdbarheden i USA's position, herunder USD særlige rolle i verdensøkonomien. Vurder den økonomiske magtfordeling i verden i fremtiden med nye store økonomier i fremgang. Skotlands økonomi og selvstændighed. Beskriv Skotlands økonomiske og politiske situation indenfor Storbritanien. Analyser årsager af både økonomisk, politisk og kulturel art til, at der i Skotland er en diskussion om forholdet til Storbritanien. Vurder Skotlands muligheder som et selvstændigt land. Nordirlands udviklingsmuligheder. Beskriv den samfunds økonomiske og politiske udvikling i Nordirland herunder fredsaftalen. Analyser landets nye muligheder i lyset af fredsaftalen. Vurder Nordirlands muligheder for at efterligne Irlands økonomiske udviklingsstrategi. Januar 2008 Side 12

13 Indiens økonomiske fremtid. Beskriv Indiens økonomiske og sociale udvikling fra uafhængigheden til nu. Analyser de forudsætninger og potentialer i det Indiske samfund, der er afgørende for den seneste udvikling. Vurder landets fremtidige placering i den globale økonomi. Den sociale struktur i Storbritanien. Beskriv den sociale struktur i Storbritanien herunder indkomst- og formuefordeling og erhvervsstruktur med særligt henblik på arbejderklassen. Analyser de sociale forholds betydning for eksistensen af en særlig arbejderkultur. Vurder hvilke konsekvenser den britiske sociale struktur har for det britiske velfærdssystems indretning. Frihandelsprincipper og WTO. Beskriv WTOs mål og midler samt de grundlæggende økonomiske principper for organisationen. Analyser årsager til at gennemførelsen af principperne ofte udløser konflikter mellem medlemslandene. Belys interessekonflikterne med konkrete eksempler. Vurder om frihandelsprincipperne skal suppleres med politisk fastsatte standarder. USA i Bush perioden. Beskriv den økonomiske og politiske udvikling i USA i perioden , herunder virkningen af væsentlige begivenheder i perioden. Analyser Bush administrationens politik overfor periodens udfordringer. Vurder USA's økonomiske og politiske situation ved overgangen til en ny præsident. Januar 2008 Side 13

14 Irlands udvikling. Beskriv Irlands historiske udvikling fra stagnation til vækst. Analyser de politikker der har været anvendt for at opnå resultaterne Vurder konsekvenserne for det irske samfund, herunder for befolkningsvandringerne. Den amerikanske velfærdsmodel. Beskriv den amerikanske velfærdsmodel sammenlignet med den danske, herunder hvilke velfærdsydelser det offentlige tilbyder i USA. Analyser konsekvenserne af den amerikanske velfærdsmodel sammenlignet med den danske. Hvilken betydning har velfærdssystemet for samfundets funktionsdygtighed og for den enkeltes tilhørsforhold til samfundet. USA's position i verden. Beskriv USA's økonomiske og kulturelle dominans i verden efter 2. verdenskrig. Analyser de økonomiske mål og midler USA har bragt i anvendelse i WTO. Vurder USA's muligheder i den mere og mere globaliserede verden. Indiens økonomiske udvikling. Beskriv Indiens økonomiske udvikling siden 1990erne med inddragelse af økonomiske, politiske og sociale faktorer. Analyser årsagerne til Indiens udvikling, samt Indiens rolle og muligheder i globaliseringen. Vurder hvordan udviklingen påvirker de sociale forhold i landet. Januar 2008 Side 14

15 Udviklingsbistand i Ghana. Beskriv Ghanas økonomiske og sociale udviklingsgrad samt de politiske forhold. Analyser mål og midler i den danske ulandsbistand til Ghana. Vurder mulighederne for at skabe sammenhæng mellem danske bistandsmål og de lokale politiske målsætninger. Fattigdom i USA. Beskriv fattigdommens omfang i USA. Analyser den amerikanske liberale velfærdsmodels virkemåde overfor fattigdom, herunder statens rolle og private organisationers rolle. Vurder betydningen af fattigdom for samfundet og for den enkelte. Australiens turismebranche sammenlignet med Danmarks og den australske urbefolknings indflydelse på turismen Beskriv og sammenlign den australske og danske turismebranche og analyser turismens betydning og indflydelse på henholdsvis Australiens og Danmarks samfundsøkonomi; belyst ved makroøkonomiske nøgletal og begreber. I din beskrivelse bedes du komme ind på den australske urbefolknings mulige indflydelse på branchen (se bilag 1). Med udgangspunkt i et eksempel på en turistattraktion i Australien bedes du diskutere hvilke økonomiske politikker der kan bringes i anvendelse for at stimulere henholdsvis den danske og den australske turismebranches konkurrenceevne. Velfærdsmodeller i USA og Danmark Opgaveformulering: Foretag en sammenligning af de velfærdsmodeller, der gør sig gældende i USA og Danmark. Med udgangspunkt i bilag 1 bedes du analysere, hvilke velfærdsudfordringer der gør sig gældende i de to lande. Du bedes tage hensyn til de grundlæggende kulturelle og økonomiske vilkår i begge lande. Diskuter til sidst, hvordan de to velfærdsmodeller hver især er indrettet til at imødekomme fremtidens økonomiske og sociale udfordringer, herunder problemstillingen den økonomiske globalisering. Januar 2008 Side 15

16 USA s uddannelsessystem social mobilitet Opgaveformulering: Beskriv og redegør for forskellene mellem det danske og det amerikanske (USA) uddannelsessystem med særlig vægt på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser, herunder betydningen af de udenlandske studerende for de amerikanske universiteter. Redegørelsen skal indeholde økonomiske nøgletal. Med udgangspunkt i bilag 1 bedes du analysere og vurdere samfundsøkonomiske og sociale fordele og ulemper ved de to systemer, hvor du under hensyntagen til de kulturelle forskelle i begge lande diskuterer social mobilitet og integration af immigranter. Præsidentvalgkamp i USA - de store underskud i USA s økonomi Opgaveformulering: Redegør kort for den politik, herunder den økonomiske politik, Demokraternes og Republikanernes hovedkandidater i den aktuelle præsidentvalgkamp i USA fremlægger. På baggrund af en grundig analyse af de økonomiske ubalancer i den amerikanske økonomi bedes du vurdere kandidaternes svar på de økonomiske problemer og de mulige fremtidige konsekvenser heraf, både for USA internt og for andre økonomiske regioner i verden. Du skal inddrage bilag 1. Storbritanniens økonomiske udvikling fra 70 erne til i dag Opgaveformulering: Der ønskes en redegørelse for Storbritanniens økonomiske udvikling i almindelighed og for hovedstadsregionen i særdeleshed, for perioden slutningen af 1970 erne til 2005 med vægt på periodeinddeling ved hjælp af grundlæggende økonomiske teorier (se bilag 1). Desuden ønskes en analyse og vurdering af de sociale og økonomiske virkninger af den sidst førte periode under Tony Blair, også kaldt den tredje vej (se bilag 2). Januar 2008 Side 16

17 Den amerikanske (USA) sundhedssektor Opgaveformulering: Beskriv detaljeret den amerikanske (USA) sundhedssektor. Herefter bedes du redegøre for forskellene mellem den danske og den amerikanske sundhedssektor under anvendelse af økonomiske nøgletal og begreber. Med udgangspunkt i bilag 1 bedes du analysere og vurdere fordele og ulemper ved de to systemer, med inddragelse af teorien om velfærdsmodeller og de grundlæggende kulturelle forskelle mellem de to lande. Januar 2008 Side 17

18 IØ - SPANSK Spaniens økonomi efter 1975 Opgaveformulering: Der ønskes en redegørelse for Spaniens samfundsøkonomiske udvikling efter Francos død frem til i dag. Du bedes inddrage betydningen af Spaniens tiltrædelse i EU, samt forskelle i den regionale udvikling. Med udgangspunkt i bilag 1 og 2 bedes du analysere arbejdsløshedens udvikling og økonomiske betydning, især ungdomsarbejdsløsheden, i den nævnte periode frem til i dag. Diskuter Spaniens aktuelle økonomiske situation (se bilag 3) og vurder de økonomiske udfordringer og anvendelsen af økonomiske politikker for at imødegå udfordringerne i den nærmeste fremtid (1-5 år). IØ ENGELSK - KULTURFORSTÅELSE Redegør for miljøforbedring som samfundsøkonomisk mål. Du skal endvidere lave en redegørelse for den amerikanske miljøudvikling og den amerikanske miljøpolitik. Herunder skal du redegøre for Kyotoaftalen og amerikanernes forhold til den. Har amerikanernes afvisning af Kyotoaftalen sammenhæng med den amerikanske kultur. Redegør for USA som en Jeg-kultur og diskutér betydningen af dette i forhold til miljøpolitikken. Vurder i denne sammenhæng Al Gores film: En ubekvem Sandhed og diskuter mulighederne for at amerikanerne ønsker at deltage i en ny international miljøaftale. IØ - PSYKOLOGI Du skal lave en redegørelse for aktiesammenbruddet i 1929 på Wall Street og for den nuværende situation på det amerikanske boligmarked. Diskuter og analyser hvilke forskelle og ligheder der er mellem udviklingen på boligmarkedet i USA og udviklingen i 1929 på Wall Street. Hvilke grupper i det amerikanske samfund vil blive ramt af en nedtur på boligmarkedet. Diskuter ud fra behovsteorier hvilke behov der påvirkes heraf. Lav en kritisk vurdering af den amerikanske centralbanks reaktion (virkningen af FED s signaler) på den amerikanske boligkrise. Giv en redegørelse for teorien om indifferenskurver. Redegør for udviklingen i det private forbrug i Danmark gennem de sidste 30 år. Opdel dette forbrug i procentdele i forhold til Maslow s behovspyramide og evt. andre selvvalgte behovsteorier. Redegør for psykologiske forhold og økonomiske forhold (priselasticitet og indkomstelasticitet) der har givet denne ændring. Giv en kritisk vurdering af statens rolle i denne udvikling. Januar 2008 Side 18

19 IØ - FINANSIERING Redegør for hvad en aktie er både set som ejerandel i en virksomhed og set som et investeringsobjekt. Kom herunder ind på opdeling i aktieklasser og betydningen for ledelsesstrukturen fx i Brøndby IF. Redegør for de teorier der ligger bag aktiekursændringer. Analyser på baggrund heraf kursudviklingen på Brøndby aktie i en selvvalgt periode. Vurder aktiernes betydning i samfundsøkonomien, herunder deres betydning for husholdninger, virksomheder og staten. Der ønskes en redegørelse for kurs og rente dannelse på aktie og obligationer, forklar i den forbindelse sammenhængen mellem renteniveau på obligationer og kursdannelsen på aktier. Analyser udviklingen i den korte og lange rente og betydningen heraf for boligkøbere og boligejere, kom ind på forskellige boliglån på det danske marked. Vurder på baggrund heraf den fremtidige udvikling i renteniveauet og hvorledes finansieringen af fast ejendom kan foretages i det lys. Der ønskes en redegørelse for hvorledes rentedannelse finder sted for så vidt angår den korte og lange rente. Kom i den forbindelse ind på kurs og rentedannelse på aktie og obligationer. Analyser udviklingen i den korte og lange rente og betydningen heraf for boligkøbere og boligejere. Illustrer ved selvvalgte eksempler. Vurder på baggrund heraf den fremtidige udvikling i renteniveauet og hvorledes finansieringen af fast ejendom bør foretages i det lys. Du bedes redegøre for den danske vindmølleindustri, specielt med fokus på Vestas. Belyse baggrunden for udviklingen i vindmølleindustrien. Specielt bedes du undersøge hvilken rolle a) udviklingen i energipriser samt b) Statens politik på dette område har haft! På baggrund af denne analyse bedes du vurdere fremtidsudsigterne for Vestas, Samt vurdere hvad Vestas selv kan gøre for at forøge sin markedsandel. Januar 2008 Side 19

20 IØ - AFSÆTNING Område: Emne: Arbejdstagerrettigheder i Asien, både for de ansatte og virksomhederne. Giv en kort virksomhedsredegørelse af JYSK. Analyser arbejdsforholdene i Indien og vurder, hvorfor JYSK i de seneste par år er begyndt at sætte fokus på arbejdsforholdene hos sine underleverandører. Analyser ved hjælp af PESTEL-modellen bl.a. de økonomiske og sociale forhold i Indien og inddrag herunder de underliggende politiske og sociale faktorer. Vurder om Indien er et attraktivt marked for JYSK. Område: Opstart af eksport til et land i Asien Giv en kort virksomhedsredegørelse af Royal Unibrew. Analyser ved hjælp af relevante modeller det kinesiske marked for øl og inddrag herunder relevante samfundsøkonomiske nøgletal for kinesisk økonomi. Redegør desuden for evt handelshindringer på det kinesiske ølmarked. Vurder, hvordan Royal Unibrew s strategi på markedet skal være for at få succes. Miljø Med udgangspunkt i en beskrivelse af de betydeligste globale miljøproblemer skal du diskutere, hvilken rolle ethanol kan spille i håndteringen af disse. Analyser hvad der skal til for at få ethanol markedsført effektivt i Danmark? Vurder om Danmark kan opnå en god konkurrenceposition indenfor den branche, som en international satsning på ethanol kan skabe. Diskuter om de fremherskende tanker om økonomi og samfund i dag er forenelige med indførelse af ethanol som fremtidig energikilde. Januar 2008 Side 20

Formuleringer studieretningsprojekter med international økonomi 2013-2014.

Formuleringer studieretningsprojekter med international økonomi 2013-2014. Formuleringer studieretningsprojekter med international økonomi 2013-2014. IØ-mat Lav en oversigt over en række af de finansielle instrumenter der var i brug op til finanskrisen og for prisfastsættelsen

Læs mere

Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet på Finanskrisen

Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet på Finanskrisen Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet på Finanskrisen 1 Projektrapport, 3. semester, BP3: År: 2014 Semester: 3. semester Hus: 19.2 Projekttitel: Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet

Læs mere

HVAD PÅVIRKER PRISUDVIKLINGEN PÅ EN FAMILIEHUSE? OG HVAD ER KONSEKVENSEN AF EN SÅDAN PÅVIRKNING?

HVAD PÅVIRKER PRISUDVIKLINGEN PÅ EN FAMILIEHUSE? OG HVAD ER KONSEKVENSEN AF EN SÅDAN PÅVIRKNING? HD (FR) Studiet 2011 HOVEDOPGAVE Afleveringsdato: 23. maj 2011 Opgaveløser: Søren Staufeldt Vejleder: Karsten Poul Jørgensen HVAD PÅVIRKER PRISUDVIKLINGEN PÅ EN FAMILIEHUSE? OG HVAD ER KONSEKVENSEN AF

Læs mere

Spekulation mod kronen Speculation against the Danish Krone

Spekulation mod kronen Speculation against the Danish Krone 27-05-2015 SamBach 2. semester Basisprojekt 2 (BP2), Gruppe 21 Spekulation mod kronen Speculation against the Danish Krone Gruppemedlemmer: Mohamed Loukili 55 317, Mohamedsidiq Jamaal Nouh Mohamed 55 576

Læs mere

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3

Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Problemfelt... 4 1.2 Problemstilling... 5 1.3 Problemformulering... 12 1.4 Kapiteloversigt... 13 2. Metode... 15 2.1 Metodisk grundlag... 15 2.2 Empiriovervejelser...

Læs mere

BRIK-landene: en mulighed eller en trussel for EU?

BRIK-landene: en mulighed eller en trussel for EU? Kandidatafhandling Cand.ling.merc Engelsk og Europæiske Studier Forfatter: Jonna Nørgård Pedersen Vejleder: Erik Lonning Institut for Int. Kultur- og Kommunikationsstudier BRIK-landene: en mulighed eller

Læs mere

1 Problemfelt... 3. 1.1 Problemformulering... 6. 1.1.1 Arbejdsspørgsmål... 7. 2 Projektdesign... 8. 3. Metode og Videnskabsteori...

1 Problemfelt... 3. 1.1 Problemformulering... 6. 1.1.1 Arbejdsspørgsmål... 7. 2 Projektdesign... 8. 3. Metode og Videnskabsteori... Indholdsfortegnelse 1 Problemfelt... 3 1.1 Problemformulering... 6 1.1.1 Arbejdsspørgsmål... 7 2 Projektdesign... 8 3. Metode og Videnskabsteori... 10 3.1 Videnskabsteoretiske overvejelser... 10 3.2 Del

Læs mere

Synopsis i studieområdet del 3. Tema: Globalisering. Emne: Afrikas økonomiske udvikling. Fag: Samtidshistorie og international økonomi

Synopsis i studieområdet del 3. Tema: Globalisering. Emne: Afrikas økonomiske udvikling. Fag: Samtidshistorie og international økonomi Synopsis i studieområdet del 3 Tema: Globalisering Emne: Afrikas økonomiske udvikling Fag: Samtidshistorie og international økonomi X-købing Handelsgymnasium 2010 Indholdsfortegnelse Indledning og problemformulering...2

Læs mere

Problemfelt Belysning af ændrede vilkår for økonomisk politik.

Problemfelt Belysning af ændrede vilkår for økonomisk politik. P2-projekt udarbejdet af Gruppe 503c, storgruppe 5C Ålborg universitet Den samfundsvidenskabelige basisuddannelse Tirsdag d. 13. januar 2004 Designfigur Indledning Historisk overblik op til kartoffelkuren

Læs mere

samfundsfagsnyt Skriftlig prøve 2010 tre eksemplariske besvarelser Mellemøstportalen nyt undervisningssite 179» september 2010

samfundsfagsnyt Skriftlig prøve 2010 tre eksemplariske besvarelser Mellemøstportalen nyt undervisningssite 179» september 2010 179» september 2010 samfundsfagsnyt Skriftlig prøve 2010 tre eksemplariske besvarelser Mellemøstportalen nyt undervisningssite foreningen af lærere i samfundsfag Deadline: Blad nr. 180: 15. nov. 2010 Redaktion:

Læs mere

!"#$%&%'"(')&%*+%#',%$',-&(' -.'.-/01)#/+"&2021'1"30#-'.&4$%3$%',-&)0-1)#/+"&2021'' '

!#$%&%'(')&%*+%#',%$',-&(' -.'.-/01)#/+&2021'130#-'.&4$%3$%',-&)0-1)#/+&2021'' ' !"#$%&%'"(')&%*+%#',%$',-&(' -.'.-/01)#/+"&2021'1"30#-'.&4$%3$%',-&)0-1)#/+"&2021'' ' 5.(-3(/+#"6%10'."#7#%0'89:;'

Læs mere

Projektgruppe 1, Udenlandske Investeringer i Afrikansk Landbrugsjord

Projektgruppe 1, Udenlandske Investeringer i Afrikansk Landbrugsjord Projektgruppe 1, Udenlandske Investeringer i Afrikansk Landbrugsjord 30. maj 2011 Side 0 af 89 1.0 ORDLISTE 4 2.0 INDLEDNING 5 2.1 Problemfelt 5 2.1.1 Problemformulering 6 2.2 Afgrænsning 6 2.2.1 Økonomisk

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2005

Dansk Økonomi Forår 2005 Dansk Økonomi Forår 2005 Konjunkturvurdering Indkomstoverførsler og velfærdsstaten Danish Economy Spring 2005 English summary DET ØKONOMISKE RÅD F O R M A N D S K A B E T Pris 140 kr. inkl. moms ISBN 87-89027-49-3

Læs mere

Skriftlighed i samfundsfag. Om skriftlighed i samfundsfag... 2. Spørgeord og opgavetyper... 2. Redegørelse... 2. Spørgsmål med hv-ord...

Skriftlighed i samfundsfag. Om skriftlighed i samfundsfag... 2. Spørgeord og opgavetyper... 2. Redegørelse... 2. Spørgsmål med hv-ord... Indhold Om skriftlighed i samfundsfag... 2 Spørgeord og opgavetyper... 2 Redegørelse... 2 Spørgsmål med hv-ord... 2 Angiv og dokumentér... 3 Opstil hypoteser... 3 Eksempel på opgave og besvarelse... 4

Læs mere

Dansk valutakurspolitik i et EU-økonomisk perspektiv

Dansk valutakurspolitik i et EU-økonomisk perspektiv Dansk valutakurspolitik i et EU-økonomisk perspektiv Analyse, kritik og alternativer Af Jesper Jespersen Forord af Niels I. Meyer og Drude Dahlerup December 2008 Hvem er NyAgenda NyAgenda-Fonden har til

Læs mere

Økonomisk prognose FORÅR 20008

Økonomisk prognose FORÅR 20008 Økonomisk prognose FORÅR 20008 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING PROGNOSE... 5 2. AKTUEL ØKONOMISK SITUATION... 7 3. INDENLANDSK PROGNOSE... 11 Privatforbrug... 11 Eksport og import... 15 Konkurrenceevne...

Læs mere

I orkanens øje. Redigeret af: Med bidrag fra: Erfaringer fra og løsninger på den globale finanskrise. Kristian Weise og Malthe Munkøe

I orkanens øje. Redigeret af: Med bidrag fra: Erfaringer fra og løsninger på den globale finanskrise. Kristian Weise og Malthe Munkøe I orkanens øje Erfaringer fra og løsninger på den globale finanskrise Redigeret af: Kristian Weise og Malthe Munkøe Med bidrag fra: Joseph E. Stiglitz Finn Østrup Jan Kæraa og Mia Rasmussen Torben M. Andersen

Læs mere

Globalisering som inflationsanker

Globalisering som inflationsanker Globalisering som inflationsanker Fokus på inflationspres Centralbankerne i dilemma Globaliseringens kræfter Deflation i varepriserne Pricing power er afgørende Lavrentemiljøet kan fortsætte D c 26. juni

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kvartalsorientering 1. kvartal 2007 Verden i perspektiv 2007 Investering i infrastruktur ny drivkraft Forventninger Fakta fra de enkelte afdelinger Forord Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den økonomiske vækst i Kina

Den økonomiske vækst i Kina Den økonomiske vækst i Kina - - Hvem får flest ris i skålen? Udarbejdet af: Julie Holt Søren Tams Stine Malmskov Sebastian Enemark Mygh Den Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse, RUC 1 3. Semester 05/06

Læs mere

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv Analyserapport. Maj 2004 Velfærdskommissionen Torben M. Andersen (formand), professor, Aarhus Universitet. Stine Bosse, koncernchef, Tryg Vesta Gruppen. Jørgen

Læs mere

Euroen og de finansielle markeder i lyset af finanskrisen

Euroen og de finansielle markeder i lyset af finanskrisen Euroen og de finansielle markeder i lyset af finanskrisen ISBN-nummer: 978-87-87803-02-1 Udgivet af: Den Danske Europabevægelse 2009 Produktion/design: HJ Grafik 2 Tidligere udgivelser: 2009 Menneskehandel

Læs mere

Derfor euro. Derfor euro. Støt Europabevægelsen bliv medlem. Niels Thygesen Svend E. Hougaard Jensen Klaus Frandsen Henrik Hofman Christian Thygesen

Derfor euro. Derfor euro. Støt Europabevægelsen bliv medlem. Niels Thygesen Svend E. Hougaard Jensen Klaus Frandsen Henrik Hofman Christian Thygesen Derfor euro Europas fælles mønt euroen er det største og mest ambitiøse projekt, som EU har haft held til at søsætte siden opbygningen af det indre marked i 80'erne. I denne lille bog giver fem økonomer

Læs mere

DEN DANSKE FINANSKRISE KAN DET SKE IGEN?

DEN DANSKE FINANSKRISE KAN DET SKE IGEN? DEN DANSKE FINANSKRISE KAN DET SKE IGEN? FONDEN KRAKA / FINANSKRISEKOMMISSIONEN BLIND TILLID Tænketanken Kraka har sat to af de vise mænd, der ikke så den forrige krise komme, til at opdage den næste.

Læs mere

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest Årsrapport 2011 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2011... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens aktiviteter...

Læs mere

Dansk Økonomi Efterår 2005

Dansk Økonomi Efterår 2005 Dansk Økonomi Efterår 2005 Konjunkturvurdering Konkurrenceproblemer og konkurrencepolitik Danish Economy Autumn 2005 English summary DET ØKONOMISKE RÅD F O R M A N D S K A B E T Pris 140 kr. inkl. moms

Læs mere

Hvor er beviserne for, at udviklingsbistand hjælper Den Tredje Verden?

Hvor er beviserne for, at udviklingsbistand hjælper Den Tredje Verden? Mach vs. Mchangama i : Hvor er beviserne for, at udviklingsbistand hjælper Den Tredje Verden? Der bliver årligt overført 300 milliarder kroner fra den rige til den fattige verden. Afrika er ifølge den

Læs mere

Copenhagen Buisness School HD-Finansiel rådgivning. Finansielle kriser. - før, nu og i fremtiden. Kunne den være undgået?

Copenhagen Buisness School HD-Finansiel rådgivning. Finansielle kriser. - før, nu og i fremtiden. Kunne den være undgået? Copenhagen Buisness School HD-Finansiel rådgivning Finansielle kriser - før, nu og i fremtiden Kunne den være undgået? Af: Bettina Wain Vejleder: Torben Henning Nielsen D. 1. november 2012 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indledning... 3. Problemfelt... 5. Metode... 7. Projektstruktur... 7. Afgrænsning... 8. Begrebsafklaring... 9. Valg af empiri...

Indledning... 3. Problemfelt... 5. Metode... 7. Projektstruktur... 7. Afgrænsning... 8. Begrebsafklaring... 9. Valg af empiri... Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemfelt... 5 Metode... 7 Projektstruktur... 7 Afgrænsning... 8 Begrebsafklaring... 9 Valg af empiri... 10 Valg af teori... 11 Videnskabsteoretiske overvejelser...

Læs mere