Studieretningsprojekter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieretningsprojekter"

Transkript

1 Studieretningsprojekter Opgaveformuleringer med International Økonomi indsamlet december 2007 IØ ENGELSK... 2 IØ - SPANSK IØ ENGELSK - KULTURFORSTÅELSE IØ - PSYKOLOGI IØ - FINANSIERING IØ - AFSÆTNING IØ - KULTURFORSTÅELSE IØ- MATEMATIK B IØ- DANSK IØ- AØ - KULTURFORSTÅELSE C IØ DANSK - ENGELSK IØ -VIRKSOMHEDSØKONOMI IØ - VIRKSOMHEDSØKONOMI - MATEMATIK B IØ - MATEMATIK B - DANSK IØ - MATEMATIK A IØ ORGANISATION AFSÆTNING IØ VIRKSOMHEDSØKONOMI - IØ Januar 2008 Side 1

2 IØ ENGELSK Område: Irlands samfundsmæssige og økonomiske forhold. Gør ud fra selvvalgte nøgletal rede for Irlands økonomiske situation i 1973, da landet blev medlem af det daværende EF, og ligeledes i 2003, 30 år efter landets optagelse. Foretag en analyse af hvorledes EU-medlemskabet har påvirket den økonomiske og samfundsmæssige udvikling i Irland og vurder, om denne udvikling ville have fundet sted uden et medlemskab af EU. Perspektiver kort til Grækenland, der blev optaget i Sammenlign selvvalgte økonomiske nøgletal for Grækenland og Irland fra efter år 2000 og kommenter tallene. Område: Irlands udvikling efter Gør rede for de sociale og økonomiske forhold, der kendetegnede Irland, da landet blev medlem af EF i Analyser ved hjælp af økonomiske, politiske og demografiske faktorer den økonomiske og samfundsmæssige udvikling i Irland fra 1980 til Vurder hvor stor betydning EU-medlemskabet har haft på Irlands økonomiske udvikling, og vurder ligeledes om Irland i dag er i stand til at klare sig uden støttemidler fra EU. Område: Storbritanniens udvikling fra (Thatcher-perioden), økonomisk, politisk, samfundsmæssigt. Beskriv personen og politikeren Margaret Thatcher Foretag en analyse af Storbritanniens udvikling i Margaret Thatchers regeringsperiode med særlig henblik på de underliggende økonomiske, politiske og sociale faktorer. Analyser desuden de økonomiske og sociale konsekvenser af hendes førte politik. Vurder endeligt om Storbritannien økonomisk og socialt stod stærkere eller svagere efter Margaret Thatchers afgang i Januar 2008 Side 2

3 Område: New Zealand. Økonomi og samfundsforhold Gør rede for Det New Zealandske Eksperiment og inddrag herunder de underliggende sociale, økonomiske og politiske forhold, der igangsatte eksperimentet. Foretag en analyse af landets økonomi i perioden 1982 til Vurder eksperimentets succes og dets virkning på new zealandsk økonomi og samfundsforhold dengang og i dag. Område: Økonomi og samfundsforhold i New Zealand. Der ønskes en beskrivelse af maorierne, deres historie, kultur og levevilkår i New Zealand i dag. Desuden ønskes en analyse af den økonomiske udvikling i New Zealand siden midten af 1990 erne og til i dag og en analyse af, hvorledes den økonomiske udvikling har påvirket maoriernes levevilkår i forhold til andre new zealænderes. Ligeledes ønskes en vurdering af maoriernes fremtidige levevilkår og overlevelse som oprindeligt folk. Endelig ønskes en kort perspektivering til den oprindelige befolkning i Australien og deres situation. Område: Indien økonomi og børnearbejde. Gør rede for begrebet børnearbejde og dets omfang i Indien, idet du også inddrager økonomiske og sociale forhold, der kan forklare brugen af børn som arbejdskraft. Analyser udviklingen i den indiske økonomi i perioden Vurder om den økonomiske udvikling har haft en positiv eller negativ indvirkning på omfanget af børnearbejde. Diskutér om vi som forbrugere skal boycotte varer fra Indien, der bevisligt er fremstillet af børnearbejdere. Januar 2008 Side 3

4 Område: Indien Gør rede for det indiske kastesystem og de kasteløses situation og status i Indien i dag. Analyser den økonomiske udvikling i Indien siden begyndelsen af 1990 erne og til i dag. Vurdér i hvilket omfang den økonomiske udvikling har haft indflydelse eller vil få indflydelse på de kasteløses situation. Område: En tidligere engelsk kolonis økonomi. Gør rede for Egyptens historiske bånd til Storbritannien. Foretag en analyse af egyptisk økonomi og samfundsforhold i nyere tid og vurder om Egypten har bevæget sig væk fra fattigdomsfælden. Vurder muligheder og trusler for fremtidig økonomisk udvikling i landet. Diskuter hvor stor en betydning det har haft for Egyptens udvikling, at landet har været koloniseret. Du bedes redegøre for og foretage en sammenligning, af de velfærdsmodeller der gør sig gældende i USA og i Danmark. Analyser Michael Mores film: Sicko med henblik på at afdække hvordan det amerikanske sundhedssystem fremstilles og hvordan filmen argumenterer for sine synspunkter. Diskuter filmens kritik, og du bedes kort, i lyset heraf vurdere mulige løsninger på de problemer som fremføres i filmen. Du bedes redegøre for tidens store miljøproblem: Den globale opvarmning. Analyser Al Gores film: En ubekvem sandhed / An Inconvenient Truth med henblik på at afdække miljøkonsekvenser af den globale opvarmning og belyse hvordan filmen argumenterer for sine synspunkter. Diskuter filmens kritik af miljøadfærden/politikken og i lyset heraf mulige løsninger på problemet: Den globale opvarmning. Vurder hvorvidt de løsningsmuligheder der findes vil påvirke de samfundsøkonomiske mål. Januar 2008 Side 4

5 På baggrund af relevante nøgletal bedes du redegøre for USA's økonomiske udvikling i de sidste ca. 6 år. Du bedes også, ved hjælp af relevant statistik, der afspejler den sociale udvikling i samme periode, redegøre for udviklingen på dette område. Analyser årsager til den sociale udvikling. Vurder de økonomiske og sociale virkninger i USA, hvis det lykkedes Hillary Clinton (eller en anden) at få indført en lovpligtig sundhedsforsikring. Du bedes redegøre for generelle globaliseringstendenser. Specielt bedes du belyse USA's rolle i globaliseringsprocessen. Analyser årsager til globaliseringen og belys virkninger af globaliseringen. Du bedes i opgaven både inddrage økonomiske og kulturelle aspekter. Afslutningsvis bedes du kort vurdere hvad globaliseringen kan betyde for USA's økonomiske indflydelse. Sydafrikas økonomi med særligt henblik på udviklingsstrategier Opgavetitel: Redegør for vigtige udviklingsøkonomiske kendetegn ved Sydafrika. Med udgangspunkt i en beskrivelse af forskellige udviklingsstrategier skal du analysere, hvilken strategi Sydafrika har fulgt siden afskaffelsen af apartheid, og hvordan landets økonomi har udviklet sig i denne periode. Diskuter, hvilke muligheder og trusler Sydafrika står overfor i fremtiden. Inddrag økonomiske, sociale og kulturelle faktorer. Inddrag og anvend relevante engelske kilder. Januar 2008 Side 5

6 Arbejdsmarkedet i Europa med særligt henblik på immigration Opgavetitel: Redegør for vigtige kendetegn ved det europæiske arbejdsmarked, sammenlignet med det amerikanske. Analyser, hvilken rolle immigration af arbejdskraft spiller for Europas økonomi. Inddrag både legal og illegal immigration. Diskuter betydningen af immigration for Europa i fremtiden set i lyset af ældrebyrden. Inddrag økonomiske, sociale og kulturelle forhold. Inddrag og anvend relevante engelske kilder. Arbejdsmarkedet i USA, med særligt henblik på immigration Opgavetitel: Redegør for vigtige kendetegn ved det amerikanske arbejdsmarked, sammenlignet med det mexicanske. Analyser, hvilken rolle immigration af arbejdskraft spiller for amerikansk økonomi. Hovedvægten lægges på immigrationen fra Mexico. Inddrag NAFTA-aftalen. Diskuter, hvordan immigrationen påvirker USA politisk, socialt og kulturelt. Inddrag og anvend relevante engelske kilder. Kinas udvikling fra plan- til markedsøkonomi med særligt henblik på konkurrenceevne Opgavetitel: Beskriv kort Kinas overgang fra plan- til markedsøkonomi og redegør for hovedtræk i Kinas økonomiske udvikling gennem de seneste 10 år. Med udgangspunkt i en kort gennemgang af begrebet konkurrenceevne skal du analysere Kinas aktuelle konkurrenceevne. Inddrag betydningen af WTO-medlemsskabet. Diskuter, hvordan ovenstående aspekter har påvirket arbejdsmarkedet i Kina. Inddrag økonomiske, sociale og kulturelle forhold. Inddrag og anvend relevante engelske kilder. Januar 2008 Side 6

7 Indiens økonomiske udvikling med særligt henblik på globalisering Opgavetitel: Redegør for væsentlige udviklingsøkonomiske kendetegn ved Indien og for hovedtræk i landets økonomiske udvikling de sidste 10 år. Beskriv kort Indiens rolle i globaliseringen, og analyser den voksende middelklasses betydning for Indiens udvikling. Hovedvægten lægges på vækst og konkurrenceevne. Diskuter de fremtidige muligheder og trusler, Indien står overfor. Inddrag økonomiske, sociale og kulturelle forhold. Inddrag og anvend relevante engelske kilder. Dollaren som international valuta, med særligt henblik på dansk økonomi Opgavetitel: Med udgangspunkt i en kort beskrivelse af dollarens betydning som international valuta skal du redegøre for hovedtrækkene i dollarens udvikling de sidste 10 år. Analyser, hvordan svingningerne i dollarkursen har påvirket Danmarks økonomi i perioden. Hovedvægten lægges på eksporten. Diskuter muligheden for, at euro overtager dollarens rolle som dominerende international valuta i fremtiden, og vurder, hvad det vil betyde for Danmark. Inddrag og anvend relevante engelske kilder. Arbejdsmarkedet i USA og Mexico med særligt henblik på Wal-Marts rolle Opgavetitel: Redegør for væsentlige træk ved arbejdsmarkedet i hhv. USA og Mexico. Med udgangspunkt i en kort beskrivelse af Wal-Mart skal du analysere, hvordan virksomheden påvirker økonomien i hhv. USA og Mexico. Hovedvægten lægges på lønog arbejdsvilkår. Inddrag NAFTA. Diskuter sociale og kulturelle konsekvenser af Wal-Marts påvirkning af lokalsamfund i USA og Mexico. Inddrag etiske overvejelser. Inddrag og anvend relevante engelske tekster. Januar 2008 Side 7

8 Kinas økonomiske udvikling, med særligt henblik på valutapolitikken Opgavetitel: Redegør for væsentlige træk ved Kinas økonomiske udvikling siden Hovedvægten lægges på udenrigshandel og betalingsbalance. Analyser betydningen af Kinas valg af valutakurssystem, både for Kinas egen økonomi og for USAs. Diskuter, hvordan forholdet mellem Kina og USA vil udvikle sig fremover. Inddrag såvel økonomiske som politiske overvejelser. Inddrag og anvend relevante engelske kilder. John Kenneth Galbraith Du bedes udarbejde en kort præsentation af hovedbudskaberne fra John Kenneth Galbraiths bog Det rige samfund. Analyser udvalgte budskaber i relation til kendt økonomisk teori. Diskuter begrebet konventionel visdom i relation til J.F. Kennedy og senere administrationer efter eget valg. Diskuter udvalgte hovedtanker fra Galbraith i forhold til andre betydelige teoribyggere inden for økonomi. Vurder i den forbindelse betydningen af deres respektive bidrag for fremtidens USA. Foretag en sammenligning af de velfærdsmodeller der gør sig gældende i Danmark og England (UK). Analyser hvilke konsekvenser de valgte velfærdsmodeller har for samfundet som helhed i Danmark og England (UK). Vurder hvilke velfærdsudfordringer der gør sig gældende i Danmark og England og forklar hvilke typer økonomisk politik der kan bringes i spil for at løse de nævnte udfordringer. Der ønskes en redegørelse for de generelle globaliseringstendenser. Foretag en analyse af Sydafrikas plads i globaliseringen, herunder en analyse af de samfundsmæssige konsekvenser globaliseringen medfører for Sydafrika. Vurder fremtidsperspektivet for Sydafrika i den globaliserede verden. Januar 2008 Side 8

9 Redegør for Irlands samfundsmæssige udvikling gennem de sidste år, vægten skal her ligge på den økonomiske udvikling. Diskuter årsagerne til den høje vækst i Irland. Analyser de samfundsmæssige konsekvenser den høje økonomiske vækst har haft for Irland. Vurder fremtidsperspektivet for Irland. Redegør for forskellige velfærdsmodeller, sammenlign herunder den danske model med den engelske model (UK). Analyser de samfundsmæssige konsekvenser i henholdsvis England (UK) og Danmark for den valgte model. Vurder hvilke udfordringer Danmark (den danske model) står over for i de kommende år. Der ønskes en redegørelse for de generelle globaliseringstendenser. Foretag en analyse af Irlands plads i globaliseringen, herunder en analyse af de samfundsmæssige konsekvenser globaliseringen medfører for Irland. Vurder fremtidsperspektivet for Irland i den globaliserede verden. Redegør for den økonomiske udvikling i EU gennem de sidste ca. 15 år, med vægt på ØMU en. Redegør for og forklar baggrunden for konvergenskravene. Analyser de engelske motiver for ikke at deltage i euroen. Vurder afslutningsvis hvorvidt England i den nære fremtid får euroen. Redegør for effekten af penge- og finanspolitik (IS-LM) under forskellige forudsætninger om valutakurser, de såkaldte Mundell-Fleming modeller. Lav ved hjælp af disse modeller en analyse af samspillet mellem den amerikanske pengepolitik (herunder den amerikanske centralbanks formål), $-kursen og den økonomiske vækst i USA. I hvilken udstrækning kan det postuleres at det er den amerikanske centralbank der har ansvaret for konjunkturerne i USA. Redegør for AD-AS-modellen og begrebet udbudschok. Redegør for udviklingen i prisen på olie siden Redegør for den danske olieproduktion siden Redegør for hvilke globale problemer der har betydning for olieprisen, med inddragelse af tekster på engelsk. Lav en analyse af hvilken virkning en fordobling af olieprisen til op mod 200$ har for den danske økonomi. Lav en kritisk vurdering af om en sådan udvikling vil kunne siges at være til fordel eller ulempe for den danske økonomi. Januar 2008 Side 9

10 Du skal lave en redegørelse for aktiesammenbruddet i 1929 på Wall Street og for den nuværende situation på det amerikanske boligmarked. Diskuter og analyser hvilke forskelle og ligheder der er mellem udviklingen på boligmarkedet i USA og udviklingen i 1929 på Wall Street. Hvilke grupper i det amerikanske samfund vil blive ramt af en nedtur på boligmarkedet. Lav en kritisk vurdering af den amerikanske centralbanks reaktion på den amerikanske boligkrise. Redegør for forskellige velfærdsmodeller. Hvilken rolle spiller den offentlige sektor i den danske og den amerikanske velfærdsmodel. Redegør endvidere for teorier om offentlig sektor (rolle, finansiering og magtudøvelse) i de forskellige velfærdsmodeller. Gør rede for forskellene i det offentliges rolle i de forskellige kulturer. Analyser og vurder om den danske model tilnærmer sig den amerikanske model. Du skal lave en redegørelse for finansieringen på boligmarkedet i Danmark og i USA og for den nuværende situation på det amerikanske boligmarked. Diskuter og analyser hvilke forskelle og ligheder der er mellem udviklingen på boligmarkedet i USA og udviklingen på det danske boligmarked. Giv et billede af den danske og amerikanske parcelhus-kultur (the American dream). Lav en kritisk vurdering af den amerikanske centralbanks reaktion på den amerikanske boligkrise Du skal lave en redegørelse for opbygningen af valutamarkedet. Desuden skal du redegøre for udviklingen i $-kursen siden Hvilke forklaringer kan der gives på udviklingen i $-kursen siden Lav en analyse af hvilke faktorer der taler for $ generelt skal falde og hvilke faktorer der taler for at $ generelt skal stige i de kommende år. Inddrag herunder subprime-krisen og amerikansk kultur (amerikanernes forhold til den private bolig/parcelhuset), samt en udvalgt tale fra den amerikanske centralbankchef. Hvorfor er det svært for den amerikanske centralbank at afgøre om den skal hæve eller sænke renten? Du skal lave en redegørelse for forskellige måder at måle ulighed på. Du skal endvidere redegøre for udviklingen i uligheden i England/Storbritannien gennem de sidste år. Analyser hvilke forhold i det engelske samfund og den engelske økonomi der har været årsag til udviklingen. Diskuter muligheder og problemer ved at ændre ved udviklingen Udvikling i Irlands økonomi siden Vis med tal udviklingen i Irlands samfundsøkonomiske mål siden Redegør endvidere for Rostow s faseteori og for Amins center-periferi teori til beskrivelse af Irlands udvikling. Redegør endvidere for, hvordan nogle irske digtere eller sangskrivere, som du selv vælger, beskriver Irland af i dag. Kan og skal udviklingen i Irland gentages i Rumænien ved Rumæniens indtræden i EU. Redegør for udviklingen i den australske økonomi. Kom med eksempler på naturkatastrofer og andre hændelser af betydning for den australske økonomiske udvikling. Inddrag økonomiske konsekvenser af disse katastrofer for den australske økonomi gennem kritik af BNP-beregning og genopretningens finanspolitiske effekt. Hvad gør den australske regering for at dæmpe de negative effekter af hændelserne? Er der forskel på reaktionsmønsteret hos den australske og den amerikanske regering. Januar 2008 Side 10

11 Du skal lave en redegørelse for opbygningen af valutamarkedet. Desuden skal du redegøre for udviklingen i $-kursen siden Hvilke forklaringer kan der gives på udviklingen i $-kursen siden Lav en analyse af hvilke faktorer der taler for $ generelt skal falde og hvilke faktorer der taler for at $ generelt skal stige i de kommende år. Hvorfor er det svært for den amerikanske centralbank at afgøre om den skal hæve eller sænke renten? Make a statement of the exchange rate market, and a description and an explanation of the development of the dollar exchange rate since the beginning of Give explanations to why the dollar exchange rate has been falling like it has in the last 6 years. Analyse the factors influencing the dollar exchange rate for the coming years. What could be the arguments for a rising dollar exchange rate and what could be the arguments for a falling dollar exchange rate. Why is it a difficult decision for the American Federal Reserve to decide to raise or lower the interest rate? Lav en beskrivelse af hedgefonde generelt og sammenlign dem med investeringsforeninger specielt. Diskuter fordele og ulemper ved disse for samfundet med udgangspunkt i Poul Nyrup Rasmussens bog: I grådighedens tid. Inddrag andre vurderinger af hedgefonde. Vurder hvilke konsekvenser det ville have hvis en amerikansk hedgefond købte DONG. Vurder på denne basis om der er grund til at være enig i bogens vurdering af kapitalfonde. Du skal lave en redegørelse for den monetaristiske teori den såkaldte chicagoskole. Du skal endvidere redegøre for tilblivelsen af den europæiske centralbanks målsætning. Analyser om målsætningen er i overensstemmelse med den monetaristiske teori. Lav en kritisk vurdering af den europæiske centralbanks økonomiske politik og vurder problemer og muligheder for den europæiske centralbank i forhold til at stabilisere den europæiske økonomi. Du skal lave en redegørelse for teorier om udflytning arbejdspladser (outsourcing o.lign.). Redegør endvidere for omfanget af udflytningen af amerikanske arbejdspladser til Kina. Analyser om teorierne giver et billede af om udflytningen af amerikanske arbejdspladser til Kina kan anses for en fordel eller en ulempe for den amerikanske økonomi. Beskriv Syd Afrikas udviklingsniveau ved hjælp af relevante udviklingskendetegn og inddrag herunder de økonomiske uligheder, som er en følge af det tidligere apartheidsystem. Foretag en analyse af den økonomiske udvikling af den sydafrikanske økonomi set i lyset af apartheidsystemets afvikling. Vurdér fremtidsudsigterne for den økonomiske udvikling i Syd Afrika. Beskriv Maltas politiske system og inddrag landets relationer til Storbritannien. Foretag en analyse af konsekvenserne for Maltas økonomi af det nylige EU-medlemskab. Vurdér fremtidsudsigterne for den maltesiske økonomi. Januar 2008 Side 11

12 Den amerikanske delstat Californien. Beskriv Californien økonomisk og socialt, herunder rollen som delstat i USA. Analyser Californiens særlige politiske mærkesager under guvernør Schwarzenegger. Bedøm om Californiens udvikling kan være et forbillede for det øvrige USA. USA's økonomiske magt Beskriv USA som en økonomisk supermagt. Analyser holdbarheden i USA's position, herunder USD særlige rolle i verdensøkonomien. Vurder den økonomiske magtfordeling i verden i fremtiden med nye store økonomier i fremgang. Skotlands økonomi og selvstændighed. Beskriv Skotlands økonomiske og politiske situation indenfor Storbritanien. Analyser årsager af både økonomisk, politisk og kulturel art til, at der i Skotland er en diskussion om forholdet til Storbritanien. Vurder Skotlands muligheder som et selvstændigt land. Nordirlands udviklingsmuligheder. Beskriv den samfunds økonomiske og politiske udvikling i Nordirland herunder fredsaftalen. Analyser landets nye muligheder i lyset af fredsaftalen. Vurder Nordirlands muligheder for at efterligne Irlands økonomiske udviklingsstrategi. Januar 2008 Side 12

13 Indiens økonomiske fremtid. Beskriv Indiens økonomiske og sociale udvikling fra uafhængigheden til nu. Analyser de forudsætninger og potentialer i det Indiske samfund, der er afgørende for den seneste udvikling. Vurder landets fremtidige placering i den globale økonomi. Den sociale struktur i Storbritanien. Beskriv den sociale struktur i Storbritanien herunder indkomst- og formuefordeling og erhvervsstruktur med særligt henblik på arbejderklassen. Analyser de sociale forholds betydning for eksistensen af en særlig arbejderkultur. Vurder hvilke konsekvenser den britiske sociale struktur har for det britiske velfærdssystems indretning. Frihandelsprincipper og WTO. Beskriv WTOs mål og midler samt de grundlæggende økonomiske principper for organisationen. Analyser årsager til at gennemførelsen af principperne ofte udløser konflikter mellem medlemslandene. Belys interessekonflikterne med konkrete eksempler. Vurder om frihandelsprincipperne skal suppleres med politisk fastsatte standarder. USA i Bush perioden. Beskriv den økonomiske og politiske udvikling i USA i perioden , herunder virkningen af væsentlige begivenheder i perioden. Analyser Bush administrationens politik overfor periodens udfordringer. Vurder USA's økonomiske og politiske situation ved overgangen til en ny præsident. Januar 2008 Side 13

14 Irlands udvikling. Beskriv Irlands historiske udvikling fra stagnation til vækst. Analyser de politikker der har været anvendt for at opnå resultaterne Vurder konsekvenserne for det irske samfund, herunder for befolkningsvandringerne. Den amerikanske velfærdsmodel. Beskriv den amerikanske velfærdsmodel sammenlignet med den danske, herunder hvilke velfærdsydelser det offentlige tilbyder i USA. Analyser konsekvenserne af den amerikanske velfærdsmodel sammenlignet med den danske. Hvilken betydning har velfærdssystemet for samfundets funktionsdygtighed og for den enkeltes tilhørsforhold til samfundet. USA's position i verden. Beskriv USA's økonomiske og kulturelle dominans i verden efter 2. verdenskrig. Analyser de økonomiske mål og midler USA har bragt i anvendelse i WTO. Vurder USA's muligheder i den mere og mere globaliserede verden. Indiens økonomiske udvikling. Beskriv Indiens økonomiske udvikling siden 1990erne med inddragelse af økonomiske, politiske og sociale faktorer. Analyser årsagerne til Indiens udvikling, samt Indiens rolle og muligheder i globaliseringen. Vurder hvordan udviklingen påvirker de sociale forhold i landet. Januar 2008 Side 14

15 Udviklingsbistand i Ghana. Beskriv Ghanas økonomiske og sociale udviklingsgrad samt de politiske forhold. Analyser mål og midler i den danske ulandsbistand til Ghana. Vurder mulighederne for at skabe sammenhæng mellem danske bistandsmål og de lokale politiske målsætninger. Fattigdom i USA. Beskriv fattigdommens omfang i USA. Analyser den amerikanske liberale velfærdsmodels virkemåde overfor fattigdom, herunder statens rolle og private organisationers rolle. Vurder betydningen af fattigdom for samfundet og for den enkelte. Australiens turismebranche sammenlignet med Danmarks og den australske urbefolknings indflydelse på turismen Beskriv og sammenlign den australske og danske turismebranche og analyser turismens betydning og indflydelse på henholdsvis Australiens og Danmarks samfundsøkonomi; belyst ved makroøkonomiske nøgletal og begreber. I din beskrivelse bedes du komme ind på den australske urbefolknings mulige indflydelse på branchen (se bilag 1). Med udgangspunkt i et eksempel på en turistattraktion i Australien bedes du diskutere hvilke økonomiske politikker der kan bringes i anvendelse for at stimulere henholdsvis den danske og den australske turismebranches konkurrenceevne. Velfærdsmodeller i USA og Danmark Opgaveformulering: Foretag en sammenligning af de velfærdsmodeller, der gør sig gældende i USA og Danmark. Med udgangspunkt i bilag 1 bedes du analysere, hvilke velfærdsudfordringer der gør sig gældende i de to lande. Du bedes tage hensyn til de grundlæggende kulturelle og økonomiske vilkår i begge lande. Diskuter til sidst, hvordan de to velfærdsmodeller hver især er indrettet til at imødekomme fremtidens økonomiske og sociale udfordringer, herunder problemstillingen den økonomiske globalisering. Januar 2008 Side 15

16 USA s uddannelsessystem social mobilitet Opgaveformulering: Beskriv og redegør for forskellene mellem det danske og det amerikanske (USA) uddannelsessystem med særlig vægt på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser, herunder betydningen af de udenlandske studerende for de amerikanske universiteter. Redegørelsen skal indeholde økonomiske nøgletal. Med udgangspunkt i bilag 1 bedes du analysere og vurdere samfundsøkonomiske og sociale fordele og ulemper ved de to systemer, hvor du under hensyntagen til de kulturelle forskelle i begge lande diskuterer social mobilitet og integration af immigranter. Præsidentvalgkamp i USA - de store underskud i USA s økonomi Opgaveformulering: Redegør kort for den politik, herunder den økonomiske politik, Demokraternes og Republikanernes hovedkandidater i den aktuelle præsidentvalgkamp i USA fremlægger. På baggrund af en grundig analyse af de økonomiske ubalancer i den amerikanske økonomi bedes du vurdere kandidaternes svar på de økonomiske problemer og de mulige fremtidige konsekvenser heraf, både for USA internt og for andre økonomiske regioner i verden. Du skal inddrage bilag 1. Storbritanniens økonomiske udvikling fra 70 erne til i dag Opgaveformulering: Der ønskes en redegørelse for Storbritanniens økonomiske udvikling i almindelighed og for hovedstadsregionen i særdeleshed, for perioden slutningen af 1970 erne til 2005 med vægt på periodeinddeling ved hjælp af grundlæggende økonomiske teorier (se bilag 1). Desuden ønskes en analyse og vurdering af de sociale og økonomiske virkninger af den sidst førte periode under Tony Blair, også kaldt den tredje vej (se bilag 2). Januar 2008 Side 16

17 Den amerikanske (USA) sundhedssektor Opgaveformulering: Beskriv detaljeret den amerikanske (USA) sundhedssektor. Herefter bedes du redegøre for forskellene mellem den danske og den amerikanske sundhedssektor under anvendelse af økonomiske nøgletal og begreber. Med udgangspunkt i bilag 1 bedes du analysere og vurdere fordele og ulemper ved de to systemer, med inddragelse af teorien om velfærdsmodeller og de grundlæggende kulturelle forskelle mellem de to lande. Januar 2008 Side 17

18 IØ - SPANSK Spaniens økonomi efter 1975 Opgaveformulering: Der ønskes en redegørelse for Spaniens samfundsøkonomiske udvikling efter Francos død frem til i dag. Du bedes inddrage betydningen af Spaniens tiltrædelse i EU, samt forskelle i den regionale udvikling. Med udgangspunkt i bilag 1 og 2 bedes du analysere arbejdsløshedens udvikling og økonomiske betydning, især ungdomsarbejdsløsheden, i den nævnte periode frem til i dag. Diskuter Spaniens aktuelle økonomiske situation (se bilag 3) og vurder de økonomiske udfordringer og anvendelsen af økonomiske politikker for at imødegå udfordringerne i den nærmeste fremtid (1-5 år). IØ ENGELSK - KULTURFORSTÅELSE Redegør for miljøforbedring som samfundsøkonomisk mål. Du skal endvidere lave en redegørelse for den amerikanske miljøudvikling og den amerikanske miljøpolitik. Herunder skal du redegøre for Kyotoaftalen og amerikanernes forhold til den. Har amerikanernes afvisning af Kyotoaftalen sammenhæng med den amerikanske kultur. Redegør for USA som en Jeg-kultur og diskutér betydningen af dette i forhold til miljøpolitikken. Vurder i denne sammenhæng Al Gores film: En ubekvem Sandhed og diskuter mulighederne for at amerikanerne ønsker at deltage i en ny international miljøaftale. IØ - PSYKOLOGI Du skal lave en redegørelse for aktiesammenbruddet i 1929 på Wall Street og for den nuværende situation på det amerikanske boligmarked. Diskuter og analyser hvilke forskelle og ligheder der er mellem udviklingen på boligmarkedet i USA og udviklingen i 1929 på Wall Street. Hvilke grupper i det amerikanske samfund vil blive ramt af en nedtur på boligmarkedet. Diskuter ud fra behovsteorier hvilke behov der påvirkes heraf. Lav en kritisk vurdering af den amerikanske centralbanks reaktion (virkningen af FED s signaler) på den amerikanske boligkrise. Giv en redegørelse for teorien om indifferenskurver. Redegør for udviklingen i det private forbrug i Danmark gennem de sidste 30 år. Opdel dette forbrug i procentdele i forhold til Maslow s behovspyramide og evt. andre selvvalgte behovsteorier. Redegør for psykologiske forhold og økonomiske forhold (priselasticitet og indkomstelasticitet) der har givet denne ændring. Giv en kritisk vurdering af statens rolle i denne udvikling. Januar 2008 Side 18

19 IØ - FINANSIERING Redegør for hvad en aktie er både set som ejerandel i en virksomhed og set som et investeringsobjekt. Kom herunder ind på opdeling i aktieklasser og betydningen for ledelsesstrukturen fx i Brøndby IF. Redegør for de teorier der ligger bag aktiekursændringer. Analyser på baggrund heraf kursudviklingen på Brøndby aktie i en selvvalgt periode. Vurder aktiernes betydning i samfundsøkonomien, herunder deres betydning for husholdninger, virksomheder og staten. Der ønskes en redegørelse for kurs og rente dannelse på aktie og obligationer, forklar i den forbindelse sammenhængen mellem renteniveau på obligationer og kursdannelsen på aktier. Analyser udviklingen i den korte og lange rente og betydningen heraf for boligkøbere og boligejere, kom ind på forskellige boliglån på det danske marked. Vurder på baggrund heraf den fremtidige udvikling i renteniveauet og hvorledes finansieringen af fast ejendom kan foretages i det lys. Der ønskes en redegørelse for hvorledes rentedannelse finder sted for så vidt angår den korte og lange rente. Kom i den forbindelse ind på kurs og rentedannelse på aktie og obligationer. Analyser udviklingen i den korte og lange rente og betydningen heraf for boligkøbere og boligejere. Illustrer ved selvvalgte eksempler. Vurder på baggrund heraf den fremtidige udvikling i renteniveauet og hvorledes finansieringen af fast ejendom bør foretages i det lys. Du bedes redegøre for den danske vindmølleindustri, specielt med fokus på Vestas. Belyse baggrunden for udviklingen i vindmølleindustrien. Specielt bedes du undersøge hvilken rolle a) udviklingen i energipriser samt b) Statens politik på dette område har haft! På baggrund af denne analyse bedes du vurdere fremtidsudsigterne for Vestas, Samt vurdere hvad Vestas selv kan gøre for at forøge sin markedsandel. Januar 2008 Side 19

20 IØ - AFSÆTNING Område: Emne: Arbejdstagerrettigheder i Asien, både for de ansatte og virksomhederne. Giv en kort virksomhedsredegørelse af JYSK. Analyser arbejdsforholdene i Indien og vurder, hvorfor JYSK i de seneste par år er begyndt at sætte fokus på arbejdsforholdene hos sine underleverandører. Analyser ved hjælp af PESTEL-modellen bl.a. de økonomiske og sociale forhold i Indien og inddrag herunder de underliggende politiske og sociale faktorer. Vurder om Indien er et attraktivt marked for JYSK. Område: Opstart af eksport til et land i Asien Giv en kort virksomhedsredegørelse af Royal Unibrew. Analyser ved hjælp af relevante modeller det kinesiske marked for øl og inddrag herunder relevante samfundsøkonomiske nøgletal for kinesisk økonomi. Redegør desuden for evt handelshindringer på det kinesiske ølmarked. Vurder, hvordan Royal Unibrew s strategi på markedet skal være for at få succes. Miljø Med udgangspunkt i en beskrivelse af de betydeligste globale miljøproblemer skal du diskutere, hvilken rolle ethanol kan spille i håndteringen af disse. Analyser hvad der skal til for at få ethanol markedsført effektivt i Danmark? Vurder om Danmark kan opnå en god konkurrenceposition indenfor den branche, som en international satsning på ethanol kan skabe. Diskuter om de fremherskende tanker om økonomi og samfund i dag er forenelige med indførelse af ethanol som fremtidig energikilde. Januar 2008 Side 20

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Tradium handelsgymnasium, Rådmands Boulevard, Randers Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Formuleringer studieretningsprojekter med international økonomi 2013-2014.

Formuleringer studieretningsprojekter med international økonomi 2013-2014. Formuleringer studieretningsprojekter med international økonomi 2013-2014. IØ-mat Lav en oversigt over en række af de finansielle instrumenter der var i brug op til finanskrisen og for prisfastsættelsen

Læs mere

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at man ejer en del af en virksomhed Arbejdsløshed Et land

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold International Business College - Aabenraa HHX

Læs mere

International økonomi HH3C Torben Jensen Undervisningsbeskrivelse

International økonomi HH3C Torben Jensen Undervisningsbeskrivelse International økonomi HH3C Torben Jensen Undervisningsbeskrivelse Termin 09/12 Institution ZBC-Vordingborg Uddannelse HHX Fag og niveau International økonomi, A Lærere Torben Jensen Hold International

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2012 Institution Handelsskolen Minerva Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX International økonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2010-2013 Institution ZBC Ringsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX International Økonomi A Allan

Læs mere

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder Jan Rose Skaksen Hvad er globalisering? Verden bliver mindre Virksomheder, forskere og private tænker i højere grad globalt end nationalt Resultat

Læs mere

Studieretningsprojekter - SRP

Studieretningsprojekter - SRP Studieretningsprojekter - SRP Opgaveformuleringer med International Økonomi.til inspiration. - Indsamles løbende af Jens Ditlev Hansen, fagkonsulent IØ MATEMATIK... 2 IØ FRANSK... 5 IØ ENGELSK... 6 IØ

Læs mere

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 2015 Juni 2016 Institution Vejen Business College.

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 2015 Juni 2016 Institution Vejen Business College. Studieplan Stamoplysninger Periode August 2015 Juni 2016 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx International Økonomi B Heidi Høyer STU-InternationaløknBhh1114-F16-MAR

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX International økonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold IBC Kolding Hhx International økonomi B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2010-2013 Institution ZBC Ringsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX International Økonomi A Allan

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2015

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2015 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Roskilde Handelsskole HHX International Økonomi

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Synopsis i studieområdet del 3. Tema: Globalisering. Emne: Afrikas økonomiske udvikling. Fag: Samtidshistorie og international økonomi

Synopsis i studieområdet del 3. Tema: Globalisering. Emne: Afrikas økonomiske udvikling. Fag: Samtidshistorie og international økonomi Synopsis i studieområdet del 3 Tema: Globalisering Emne: Afrikas økonomiske udvikling Fag: Samtidshistorie og international økonomi X-købing Handelsgymnasium 2010 Indholdsfortegnelse Indledning og problemformulering...2

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Danske Bank +50. Novo Nordisk +50. Top Danmark 0

Danske Bank +50. Novo Nordisk +50. Top Danmark 0 Carlsberg -30 Lundbeck -40 Novo Nordisk -40 Finansieringsomkostningerne i erhvervslivet øges, fordi bankerne sætter udlånsrenten op. Carlsberg +50 Danske Bank +50 Novo Nordisk +50 Top Danmark +50 De første

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Grundforløbet efterår 2010 og studieretningen forår 2011 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, afdeling

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution IBC Fredericia Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samfundsfag

Læs mere

Samfundsfag. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Samfundsfag. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052426_Samfag-D 08/09/05 13:28 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Samfundsfag Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Danmarks

Læs mere

Netbrev om SRP afsætning VØ IØ

Netbrev om SRP afsætning VØ IØ Netbrev om SRP afsætning VØ IØ Indhold Hvorfor dette netbrev?... 2 SRP med udgangspunkt i emner eller temaer... 2 International økonomi fagets særtræk i SRP... 4 Virksomhedsøkonomi fagets særtræk i SRP...

Læs mere

Den danske økonomi i fremtiden

Den danske økonomi i fremtiden Den danske økonomi i fremtiden AT-synopsis til sommereksamen 2008 X-købing Gymnasium Historie og samfundsfag Indledning og problemformulering Ifølge det økonomiske råd vil den danske økonomi i fremtiden

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Samfundsfag. De merkantile Erhvervsuddannelser. Casebaseret eksamen. Juni 2014. Niveau D. Indhold:

Samfundsfag. De merkantile Erhvervsuddannelser. Casebaseret eksamen. Juni 2014. Niveau D. Indhold: De merkantile Erhvervsuddannelser Juni 2014 Casebaseret eksamen Samfundsfag Niveau D Indhold: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Opgave 6 Samfundsøkonmi Arbejdsmarkedet Velfærdsstaten Miljø og

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Grundforløbet efterår 2010 og studieretningen forår 2011 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, afdeling

Læs mere

5.2 Forklar, hvilken rolle henholdsvis pengeinstitutterne og Nationalbanken spiller i pengeskabelsen?

5.2 Forklar, hvilken rolle henholdsvis pengeinstitutterne og Nationalbanken spiller i pengeskabelsen? 5.1 Redegør for, hvad begrebet pengepolitik omfatter. 5.2 Forklar, hvilken rolle henholdsvis pengeinstitutterne og Nationalbanken spiller i pengeskabelsen? 5.3 Siden finanskrisen begyndelse i 2007 har

Læs mere

De samfundsøkonomiske mål

De samfundsøkonomiske mål De samfundsøkonomiske mål Økonomiske vækst Fuld beskæftigelse Overskud i handlen med udlandet Stabile priser (lav inflation) Ligevægt på de offentlige finanser Rimelige sociale forhold for alle Hensyn

Læs mere

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier Anders Bjerre abj@iff iff.dk Årtiers fremgang!. 1900-1978: Uendelig række af kriser, krige, kampagner, uro, sult, utryghed, fattigdom. 1978: Økonomiske reformer

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Finansudvalget og Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note E Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 5. februar 2015 EU-note Den Europæiske

Læs mere

Synopsis i sturdieområet del 3. Tema: Globalisering Emne: Fag: International økonomi og engelsk. HH H3b. XX handelsgymnasium 2010

Synopsis i sturdieområet del 3. Tema: Globalisering Emne: Fag: International økonomi og engelsk. HH H3b. XX handelsgymnasium 2010 Synopsis i sturdieområet del 3 Tema: Globalisering Emne: Fag: International økonomi og engelsk HH H3b XX handelsgymnasium 2010 Indholdsfortegnelse Indledning og problemformulering... 2 Det danske velfærdssamfund...

Læs mere

DIO (Det internationale område del 2)

DIO (Det internationale område del 2) Bilag til: HH DIO (Det internationale område del 2) Eksamen nr. 2 Se video: Intro Forbered opgaven Se video: Eksamen 2 Diskuter elevens præstation og giv en karakter Se video: Votering Konkluder hvad der

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Den samarbejdende virksomhed. - De danske forudsætninger

Den samarbejdende virksomhed. - De danske forudsætninger Den samarbejdende virksomhed - De danske forudsætninger LO s arbejdsmiljøpolitiske udvalg d. 6. december 2006 Peter Hasle, Niels Møller & Vibeke Andersen Arbejdsmiljøinstituttet Økonomi i EU Hvem lider

Læs mere

Historie: Eksempler på emner og opgaveformuleringer

Historie: Eksempler på emner og opgaveformuleringer Historie: Eksempler på emner og opgaveformuleringer Historie: Eksempler på emner Historie - engelsk Martin Luther King og De Sorte Pantere deres forskellige måder at kæmpe på The Blitz IRA Nordirland Forhold

Læs mere

Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011)

Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011) 1 Af Cand. Phil. Steen Ole Rasmussen, d. 11/12 2011. Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011) EU s regeringschefer vedtog, i ugen der gik, et traktatforslag, der vil binde de kontraherende

Læs mere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Udfordring Europæiske statsborgere kommer ikke til Danmark for at udnytte de danske velfærdsydelser. De kommer, fordi

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER II

ØKONOMISKE PRINCIPPER II ØKONOMISKE PRINCIPPER II 1. årsprøve, 2. semester Forelæsning 1 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 23 og 24 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperii Genstandsfelt for økonomisk teori I. Individers/beslutningstagers

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

MAKRO 1. 2. årsprøve, forår 2007. Forelæsning 5. Pensum: Mankiw kapitel 5. Peter Birch Sørensen. www.econ.ku.dk/okopbs/courses.htm

MAKRO 1. 2. årsprøve, forår 2007. Forelæsning 5. Pensum: Mankiw kapitel 5. Peter Birch Sørensen. www.econ.ku.dk/okopbs/courses.htm MAKRO 1 2. årsprøve, forår 2007 Forelæsning 5 Pensum: Mankiw kapitel 5 Peter Birch Sørensen www.econ.ku.dk/okopbs/courses.htm DEN ÅBNE ØKONOMI LUKKET vs. ÅBEN ØKONOMI: Handel: Eksport og import af varer

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Globaliseringen og dansk økonomi. Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd

Globaliseringen og dansk økonomi. Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd Globaliseringen og dansk økonomi Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd Oversigt Hvorfor er der fokus på globalisering? Kendetegn:

Læs mere

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS Fagformål Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år!

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Nyhedsbrev Kbh. 5. jan. 2015 Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Året sluttede med en mindre stigning på 0,2-0,3 % pga. lavere renter og en svækket euro. Dermed har vi nu haft

Læs mere

HGS FÆLLES KOMPETENCEMÅL

HGS FÆLLES KOMPETENCEMÅL Vi anbefaler, at der indgår mål fra alle følgende 6 kompetencer i grundforløbsprojektet på HGS. Hovedvægten af opgaven skal dog lægges på fagene IT, Erhvervsøkonomi samt Salg og service. Følgende beskrivelser

Læs mere

Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen

Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen BRIEF Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME Mens USA for nylig kunne fejre, at have indhentet de job, der

Læs mere

Fremtiden bliver stadig vanskeligere at navigere i for Europa. Vi har i mere end 2000 år følt os som verdens centrum, men risikerer at blive skubbet ud i periferien. Imens vi forsøger at finde ud af, hvad

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Energikrisen dengang og nu

Energikrisen dengang og nu Energikrisen dengang og nu Sammenlign olienkrisen i 1973 med årsagerne til stigningen på olie i 2011. Baggrund I 1973 førte en krise mellem Israel på den ene side og Egypten og Syrien på den anden side

Læs mere

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4 Indlæg d. 28.1.09 Tænketankens rapporter og forslag. Erik Bonnerup Rapporterne 1-4 Udlændinges integration i det danske samfund (august 2001) Den mulige befolkningsudvikling i perioden 2001-2021 (januar

Læs mere

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober.

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober. LEDER På baggrund af dets regelmæssige økonomiske og monetære analyser og i overensstemmelse med dets forward guidance (vejledning om den fremtidige pengepolitik) besluttede Styrelsesrådet på mødet den

Læs mere

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere?

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere? 30. september 2014 Er aktiemarkedet blevet for dyrt? Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest I september blev et af de mest succesrige kinesiske selskaber med navnet Alibaba børsnoteret i New

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

I hvilket omfang bruger unge ikke-vestlige indvandrer- og efterkommerkvinder deres uddannelse?

I hvilket omfang bruger unge ikke-vestlige indvandrer- og efterkommerkvinder deres uddannelse? Teknisk note nr. 10 20-39-årige kvinder i Danmark fordelt efter herkomst, højeste fuldførte danske og beskæftigelsesfrekvens 1. januar 2003 Noten er udarbejdet af Claus Larsen Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Realkompetence og arbejdsmarkedet

Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence som en del af den brede VEU- VEU-dagsorden Hvad kendetegner det danske arbejdsmarked Perspektiver ved øget anerkendelse af realkompetence Udfordringer Grundlæggende

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Krisen i Asien, ATTAC og Tobin skatten

Krisen i Asien, ATTAC og Tobin skatten Krisen i Asien, ATTAC og Tobin skatten Ved Christian Friis Bach, Lektor i International Økonomi ved Landbohøjskolen Tidl. formand for Mellemfolkeligt Samvirke http://www.flec.kvl.dk/cfb/ 1 Krisen i Asien:

Læs mere

Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk

Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Byer i fremtiden Den flettede by funktionerne blandet Virksomheden uden hovedsæde De nye nomader

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Bruxelles, 04 november 2014 Kommissionens efterårsprognose forudser svag økonomisk

Læs mere

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible Organisation for erhvervslivet 2. april 29 Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt Europas mest fleksible AF KONSULENT JENS ERIK ZEBIS SØRENSEN, JEZS@DI.DK Danmark er ramt af en økonomisk krise, der ikke

Læs mere

Den økonomiske krise den perfekte storm

Den økonomiske krise den perfekte storm Den økonomiske krise den perfekte storm Agenda Den økonomiske krise lige nu USA Europa Asien Danmark Politiske initiativer skattereform som Instrument til at øge arbejdsudbuddet Det amerikanske og det

Læs mere

Side 1 af 7 Stocks are for the long run 22. juni 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund beholder sin investeringsgrad på 100 procent - og dét på trods af, at afkastet på Lunds tekniske modelportefølje

Læs mere

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 12. oktober 2011 Notat om dansk økonomi (Nationalbankens

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Analyse. Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi. 23. marts 2015. Af Nicolai Kaarsen

Analyse. Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi. 23. marts 2015. Af Nicolai Kaarsen Analyse 23. marts 215 Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi Af Nicolai Kaarsen Hvilke politiske temaer optager danskerne, hvordan har det ændret sig over tid og hvad er sammenhængen

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1hf14UC1 0813 Samfundsfag B, STX

Undervisningsbeskrivelse for: 1hf14UC1 0813 Samfundsfag B, STX Undervisningsbeskrivelse for: 1hf14UC1 0813 Samfundsfag B, STX Fag: Samfundsfag B, STX Niveau: B Institution: HF og VUC Fredericia (607247) Hold: UC1 Termin: Juni 2014 Uddannelse: STX Lærer(e): Margit

Læs mere

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Årsplan for 9. Lundbye Samfundsfag Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål Uge 32-42: Uge 43-50 Uge 1-6 Uge 8-12 Uge 13-23 Vi gennemgår og arbejder med kapitlerne: Ind i samfundsfaget Fremtider Folketinget

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein Økonomikongres for landmænd Nationalbankdirektør Nils Bernstein Global konjunktur 4. kvt. 2007 = 100 2007 = 100 140 140 130 130 120 120 110 110 100 100 90 2007 2008 2009 2010 2011 Euroområdet USA Japan

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1 Baggrund om uddannelsessystemet Forskning viser, at en bedre uddannet arbejdsstyrke har højere produktivitet, er mere innovativ og er

Læs mere

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde 07-1389 - 15.05.2008 FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde FTF er enig i at mere velfærd kræver mere arbejde, men accepterer ikke skattestop og ufinansierede

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Kommissionens vurdering

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Velfærdssamfundet kan og skal sikres

Velfærdssamfundet kan og skal sikres Velfærdssamfundet NFT kan og 1/2005 skal sikres Velfærdssamfundet kan og skal sikres af Stine Bosse Stine Bosse stine.bosse@tryg.dk Når diskussionen handler om de grundlæggende velfærdsordninger i det

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere