Studieretningsprojekter - SRP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieretningsprojekter - SRP"

Transkript

1 Studieretningsprojekter - SRP Opgaveformuleringer med International Økonomi.til inspiration. - Indsamles løbende af Jens Ditlev Hansen, fagkonsulent IØ MATEMATIK... 2 IØ FRANSK... 5 IØ ENGELSK... 6 IØ DANSK IØ SPANSK IØ TYSK IØ AFSÆTNING IØ VIRKSOMHEDSØKONOMI IØ SAMFUNDSFAG IØ-SAMTIDSHISTORIE

2 IØ MATEMATIK OMRÅDE:* Eu s indre marked dereguleringen af markedet for spil PROBLEMFORMULERING:* Hvad er konsekvenserne af dereguleringen for Danske Spil? I besvarelsen bedes du: Redegøre for markedsforholdene for Danske Spil før og efter dereguleringen Analysere ud fra et matematisk perspektiv gevinstmulighederne for forskellige spil hos Danske Spil og sammenligne med tilsvarende spil hos udenlandske udbydere. I analysen skal indgå en beskrivelse af de matematiske værktøjer/modeller der anvendes. Vurdere konsekvenserne for Danmark af dereguleringen. Opgavens omfang: ca. 20 sider. Ulighed i Danmark PROBLEMFORMULERING:* Hvilke faktorer har betydning for uligheden i Danmark? I besvarelsen bedes du: Redegøre for begrebet ulighed. Beskrive udviklingen i uligheden i Danmark i de sidste 10 år. Foretage en analyse af hvilke faktorer, der har betydning for udviklingen i uligheden. I denne analyse skal indgå beregninger der illustrerer denne udvikling. Ligeledes skal indgå en beskrivelse af de forskellige matematiske 2

3 værktøjer/modeller, der anvendes i analysen så som regressionsanalysen. Diskutere den fremtidige udvikling i uligheden i Danmark Opgavens omfang: sider. Udviklingen i kursforholdet mellem USA s og Kinas valuta PROBLEMFORMULERING:* Er der hold i den påstand der ofte fremføres fra USA s side, at udviklingen i den kinesiske valutakurs er medvirkende til USA s stigende handelsbalanceunderskud overfor Kina? I besvarelsen bedes du: Redegøre for begreberne prismæssig konkurrenceevne og strukturel konkurrenceevne. Med udgangspunkt i udviklingen i valutakursen mellem Kinas valuta og amerikanske dollar ønskes foretaget en matematisk baseret analyse, der viser, hvorvidt der er sammenhæng mellem Kinas handelsoverskud overfor USA og valutakursudviklingen. I analysen skal indgå en beskrivelse af de forskellige matematiske værktøjer/modeller, der anvendes i analysen så som regressionsanalysen. Ud fra den foretagne analyse af sammenhængen mellem Kinas handels- overskud overfor USA og valutakursen mellem de to lande, ønskes foretaget en vurdering af, hvilke andre faktorer end valutakursen, der kan have haft en afgørende betydning i relation til Kinas handelsoverskud overfor USA. 3

4 Opgavens omfang: ca. 20 sider. Område: Finanspolitiske multiplikatorer Beskriv hvorledes forventninger påvirker forbrugskvoten i samfundet Gør rede for den nødvendige teori om funktioner af flere variable med særlig henblik på partiel differentiation. Foretag en analyse af den finanspolitiske multiplikator ved såvel en offentlig investering som ved en skattelettelse. Diskuter forudsætningerne og begrænsningerne ved den fundne matematiske model og vurder om andre variable kan have indflydelse på multiplikatorvirkningen. Vurder hvorledes den nuværende lavkonjunktur har betydning for virkningen af regeringens indgreb. Der forventes en besvarelse på sider Fag: Matematik A og International økonomi B Område: Pengepolitik Gør kort rede for relevante økonomiske modeller i Danmark. Introducer funktioner af flere variable og definer de partielle afledte af disse. Analyser hvorledes pengepolitikken virker i forskellige situationer. Analyser desuden hvorledes de forskellige forudsætninger har indflydelse på effekten af pengepolitiken. 4

5 Vurder værdien af de matematisk-økonomiske modellers forudsigelser. Der forventes en besvarelse på sider IØ FRANSK Arbejdsmarkedet i Danmark og Frankrig, med særligt henblik på flexicurity Redegør for væsentlige kendetegn ved arbejdsmarkedsmodellen i hhv. Danmark og Frankrig og beskriv udviklingen i erhvervsfrekvens og ledighed i de to lande siden Analyser fordele og ulemper ved de to landes modeller, set i relation til ønsket om fuld beskæftigelse og et fleksibelt arbejdsmarked. Diskuter mulighederne for at overføre den danske Flexicurity-model til Frankrig, idet du inddrager relevante forskelle i såvel velfærdsmodel som kultur. Vurder hvordan globaliseringen vil påvirke muligheden for at bibeholde Flexicuritymodellen i Danmark i fremtiden. Økonomisk vækst og udvikling i Marokko, med særligt henblik på EU Beskriv kort den franske kolonialisering af Marokko og landets udvikling siden selvstændigheden. Redegør for væsentlige træk ved Marokkos økonomiske udvikling siden 2000 og for det aktuelle handelsmønster. Analyser med inddragelse af relevante udviklingsteorier, hvilken rolle Frankrig har spillet for Marokkos økonomiske udvikling. Inddrag også Marokkos relationer til EU, herunder betydningen af migration til Europa. Vurder hvordan Marokkos forhold til EU vil udvikle sig fremover. Diskuter endvidere mulighederne for fremtidig vækst i Marokko og inddrag betydningen af såvel handelsstrategi som bistand. 5

6 IØ ENGELSK Redegør for den overordnede politiske og økonomiske udvikling i USA i perioden , herunder for udviklingen i erhvervsfordeling og indkomstfordeling. Analyser årsagerne til den ændrede erhvervsfordeling. Analyser endvidere såvel de økonomiske som menneskelige konsekvenser af den økonomiske udvikling med særlig fokus på den amerikanske middelklasse. Vurder med afsæt i det seneste præsidentskifte, om de tendenser i den økonomiske udvikling, du har afdækket i din redegørelse og analyse, vil fortsætte eller ændre sig i det næste årti Område: Terrorisme, økonomi og privatpersonen Terrorisme har efter 11. september 2001 spillet en stor rolle i det amerikanske samfund og ikke mindst haft indflydelse på det amerikanske militær og sikkerhed, den amerikanske økonomi og dermed også på den enkelte familie. Giv med udgangspunkt i terrorbegivenheden i New York en redegørelse for begrebet terrorisme. Der ønskes derefter en analyse af de tiltag, den daværende amerikanske regering foretog i forbindelse med 11. september. Giv eventuelt konkrete eksempler på, hvordan disse tiltag har påvirket den amerikanske befolkning. Forsøg endelig at analysere og vurdere, hvilken betydning 11. september fik for den amerikanske økonomi og dermed også for den enkelte amerikaners økonomiske situation. Område: Dansk Ulandsbistand til Ghana Til mange lande syd for Sahara gives der ulandsbistand på grund af stor fattigdom i denne del af Afrika. Danmark er det donorland, der yder relativ størst bistandshjælp til Ghana. Giv en redegørelse for, hvordan man definerer begrebet fattigdom,- og hvorfor der er fattigdom i Ghana. Kommentér i denne sammenhæng Ghana s status på UNDP s HDIindex. Med udgangspunkt i en kortfattet redegørelse for forskellige bistandsstrategier bedes du herefter analysere den danske bistandshjælp til Ghana. Hvad er målene for bistanden, og hvad gøres der for at nå dem? Vurdér effektiviteten af den danske bistandshjælp til Ghana og perspektiver til målene. Område: Reaganomics Ronald Reagans økonomiske tiltag i 1980 erne er blevet kendt som REAGANOMICS. Redegør kort for personen og præsidenten Ronald Reagan i det amerikanske samfund. Redegør ligeledes for den samfundsøkonomiske situation, som dannede basis for Reagans reformer. Med udgangspunkt i en opstilling af Reagans 4 søjler bedes du analysere reformernes relevans og konsekvenser, idet du samtidig bedes vurdere, hvilke økonomiske ideologier/teorier, der dannede baggrund for hans politik. 6

7 Vurdér fordele og ulemper ved Reaganomics og perspektivér til den nuværende finansielle krise. Område: USA's og DK's Ulandsbistand til engelsktalende afrikansk land syd for Sahara. USA og Danmark er begge lande, der bidrager med store beløb i statslig Ulandsbistand, men hvordan kan det være, at USA giver forholdsvis væsentligt mindre end et lille land som Danmark? Giv en redegørelse for såvel den amerikanske- som den danske velfærdsmodel, og vurdér om forskelle i bistand kan have sammenhæng med valget af velfærdsmodel. Analysér de to landes samfundsmæssige baggrunde for at give udviklingsbistand. Kom herunder ind på, hvilke kriterier hvert af de to donorlande anvender ved tildeling af bistand. Med Ghana som udgangspunkt bedes du afslutningsvis undersøge og vurdere, om din konklusion fra analysen ovenfor kan bekræftes. Område: USA s velfærd og fattigdom sammenlignet med danske forhold. USA er ét af verdens rigeste lande, men trods dette har det amerikanske velfærdssystem sine negative sider. En af disse er fattigdom. I Danmark har vi ikke samme rigdom, men samtidig heller ikke samme fattigdom. Giv en redegørelse for de såkaldte velfærdsmodeller, som hhv USA og Danmark baserer sig på og analysér, hvorfor fattigdom er mere fremtrædende i USA end i Danmark. I disse dage introducerer Obama sin nye sundhedsreform, som bl.a. skal modvirke fattigdommen. På baggrund af en redegørelse for Obamas sundhedsreform bedes du vurdere, om den vil forbedre vilkårene for den fattigste del af den amerikanske befolkning. Til sidst bedes du vurdere, hvilke samfundsøkonomiske konsekvenser sundhedsreformen kan tænkes at få for det amerikanske samfund som helhed. Kina og USA, med særligt henblik på økonomisk situation siden 2005 og økonomisk politik under finanskrisen Redegør for udviklingen i de vigtigste makroøkonomiske nøgletal i hhv. Kina og USA siden Inddrag forbrugs- og opsparings-kvoter. Sammenlign finanskrisens konsekvenser for Kina og USA, med hovedvægt på vækst, beskæftigelse og betalingsbalance. Inddrag også sociale konsekvenser. Analyser de to landes økonomiske politik under krisen og diskuter mulige problemer i forbindelse hermed. Vurder den fremtidige økonomiske udvikling i Kina. Inddrag relevante kulturelle, sociale og politiske forhold. Finanskrisen i USA og Danmark, med særligt henblik på bolig- og arbejdsmarkedet Beskriv kort hvilken rolle subprimelån spillede for finanskrisens start i USA. 7

8 Redegør for hvordan krisen har påvirket husholdningerne i USA og Danmark, idet du fokuserer på bolig- og arbejdsmarkedet. Sammenlign de sociale konsekvenser og inddrag betydningen af, at USA og Danmark har forskellige velfærdssystemer. Analyser udvalgte eksempler på, hvordan Danmark forsøger at bekæmpe krisen og diskuter hvilke økonomiske politikker, der vil være mest effektive til at sætte gang i beskæftigelsen. Perspektiver til USA. I besvarelsen skal vedlagte sider ( ) fra Poul Krugmanns The return of Depression Economics and the crisis of 2008 inddrages. Finanskrisen i Danmark og Storbritannien, med særligt henblik på penge- og valutapolitik Beskriv valutakurssystemerne i hhv. Danmark og Storbritannien samt pundets udvikling siden Redegør kort for finanskrisens betydning for boligmarkedet i hhv. Danmark og Storbritannien. Sammenlign, på baggrund af relevante nøgletal, finanskrisens påvirkning af hhv. dansk og britisk økonomi og dermed landenes muligheder for at opfylde de samfundsøkonomiske mål. Analyser de to landes valuta- og pengepolitik under finanskrisen. Inddrag betydningen heraf for husholdninger og virksomheder. Vurder den danske stats forsøg på at bekæmpe krisen i Danmark i form af diverse hjælpepakker. IT-krisen og finanskrisen i USA, med særligt henblik på pengepolitik Redegør for væsentlige træk i den amerikanske økonomiske udvikling siden 2000, idet du inddrager renteudviklingen i perioden. Redegør kort for årsagerne til IT-krisen og for hvilke økonomiske politikker, USA førte for at komme ud af krisen. Analyser hvordan pengepolitikken i årene efter IT-krisen påvirkede hhv. husholdninger og virksomheder. Inddrag såvel bolig- som aktiemarkedet. Vurder sammenhængen mellem IT-krisen og finanskrisen, med hovedvægt på pengepolitikkens rolle. Kom herunder ind på, hvordan den aktuelle pengepolitik vil påvirke USA s økonomi fremover. 8

9 I besvarelsen skal vedlagte sider ( ) fra Poul Krugmanns The return of Depression Economics and the crisis of 2008 inddrages. Velfærdsmodeller i Danmark og Storbritannien, med særligt henblik på sociale forskelle siden 2000 Redegør kort for de vigtigste kendetegn ved hhv. den skandinaviske og den angelsaksiske velfærdsmodel. Sammenlign udviklingen i indkomstfordeling og fattigdom i Danmark og Storbritannien siden Inddrag forskellige definitioner af fattigdom. Analyser, hvilken rolle hhv. velfærdsmodellen og skattesystemet spiller for de sociale forskelle i Danmark og Storbritannien. Vurder hvilke historiske, politiske og kulturelle faktorer, der er af betydning for de sociale forskelle i hhv. Danmark og Storbritannien. Kenya og Sierra Leone, med særligt henblik på økonomisk vækst og udvikling efter afkolonialiseringen Beskriv kort den britiske kolonialisering af Kenya og Sierra Leone. Sammenlign Kenya og Sierra Leone mht. udviklingsøkonomisk niveau. Inddrag økonomiske forhold, erhvervsstruktur, befolkningsforhold og levestandard, herunder HDI. Analyser med inddragelse af relevante udviklingsteorier, hvad kolonitiden har betydet for Kenyas udvikling siden selvstændigheden. Inddrag Kenyas aktuelle handelsmønster. Diskuter den danske Afrikakommissions anbefalinger, set i relation til Kenyas situation. Vurder mulighederne for fremtidig vækst i Kenya, idet du inddrager betydningen af såvel handelsstrategi som bistand. Perspektiver til Sierra Leone. USA som økonomisk supermagt, med særligt henblik på konkurrenceevne Beskriv kort USA s rolle i den internationale økonomi efter 2.verdenskrig. Redegør for væsentlige træk ved udviklingen i den amerikanske økonomi siden Hovedvægten lægges på balanceproblemer. 9

10 Analyser udviklingen i den amerikanske konkurrenceevne i perioden, idet du inddrager såvel pris- som strukturel konkurrenceevne. Diskuter hvilke udfordringer, USA s økonomi står overfor i forbindelse med globaliseringen og vurder USA s muligheder for at bevare sin position som økonomisk supermagt, set i relation til udviklingen i Asien. ØMU en, med særligt henblik på PIGS Redegør kort for hovedtrækkene i ØMU-samarbejdet, herunder konvergenskrav og Vækstog Stabilitetspagten. Sammenlign den økonomiske udvikling i Tyskland og et selvvalgt PIGS-land (Portugal, Italien, Grækenland, Spanien) siden 2002, med særligt henblik på konkurrenceevne. Analyser årsagerne til, at de sydeuropæiske ØMU-lande har fået tilnavnet PIGS. Perspektiver til Irlands situation. Inddrag ØMU ens betydning for eurolandenes økonomisk-politiske handlefrihed. Diskuter hvilke udfordringer ØMU-samarbejdet står overfor i fremtiden og vurder herunder betydningen af den demografiske udvikling. Danmark og USA, med særligt henblik på sundhedsvæsenet Beskriv kort den angelsaksiske og den skandinaviske velfærdsmodel. Sammenlign det danske og det amerikanske sundhedsvæsen mht. finansiering og opgaveløsning. Hovedvægten lægges på balancen mellem offentlig og privat sektor. Analyser de samfundsøkonomiske fordele og ulemper ved hhv. det danske og det amerikanske sundhedsvæsen, med hovedvægt på de sociale konsekvenser. Diskuter hvilke kulturelle, politiske og økonomiske forhold, der kan forklare, hvorfor fundamentale ændringer i sundhedsvæsenet vækker så megen debat. Inddrag både private sundhedsforsikringer i Danmark og Obamas sundhedsreform. Storbritanniens og Frankrigs økonomiske integration i EU, med særligt henblik på finanskrisen Beskriv kort forskellige grader af økonomisk integration og redegør for Storbritanniens og Frankrigs integration i EU. Sammenlign, på baggrund af relevante nøgletal, finanskrisens påvirkning af hhv. den britiske og den franske økonomi. Inddrag betydningen af landenes valutapolitik. 10

11 Analyser hvordan integrationen i EU påvirker de to landes økonomisk-politiske handlefrihed i relation til at bekæmpe krisen i deres eget land. Diskuter årsagerne til Storbritanniens og Frankrigs forskellige opfattelser af den økonomiske integration i EU. Inddrag såvel økonomiske som historiske, kulturelle og politiske forhold. Vurder hvordan den europæiske integration vil udvikle sig fremover. Indien siden 2000, med særligt henblik på konkurrenceevne Redegør for væsentlige træk ved Indiens økonomiske udvikling siden Beskriv Indiens erhvervsstruktur og analyser udviklingen i den indiske konkurrenceevne. Hovedvægten lægges på IT-sektorens rolle i Indiens økonomi. Inddrag også de kulturelle forholds betydning for konkurrenceevnen og kom herunder ind på betydningen af den britiske kolonisering. Vurder Indiens fremtidige muligheder i den globale økonomi og perspektiver til de øvrige BRIK-lande. Storbritanniens økonomi siden 2000, med særligt henblik på konkurrenceevne Beskriv kort Storbritanniens erhvervsstruktur og redegør for væsentlige træk i Storbritanniens økonomiske udvikling siden Hovedvægten lægges på betalingsbalancen. Analyser udviklingen i den britiske konkurrenceevne i perioden, idet du inddrager såvel pris- som strukturel konkurrenceevne. Vurder hvordan Storbritanniens valuta- og pengepolitik har påvirket konkurrenceevnen siden Diskuter hvilke økonomiske politikker Storbritannien i den aktuelle situation kan anvende for at forbedre såvel pris- som strukturel konkurrenceevne. Finanskrisen i Danmark og Storbritannien, med særligt henblik på arbejdsmarkedet Redegør for væsentlige træk i den økonomiske udvikling i Danmark og Storbritannien siden 2000, med hovedvægt på arbejdsmarkedet og de offentlige finanser. 11

12 Sammenlign finanskrisens påvirkning af arbejdsmarkedet i hhv. Danmark og Storbritannien og analyser, hvilken rolle landenes forskellige arbejdsmarkedspolitik spiller i denne sammenhæng. Inddrag endvidere hvilken betydning forskelle i velfærdsmodel har for de sociale konsekvenser af finanskrisen. Vurder, om de økonomiske politikker, som hhv. Danmark og Storbritannien har benyttet sig af under finanskrisen, kan løse problemerne på arbejdsmarkedet i de to lande. Finanskrisen i USA og Irland, med særligt henblik på valuta- og pengepolitik Redegør for væsentlige træk i hhv. USA s og Irlands økonomiske udvikling siden 2005 og beskriv kort de to landes mulighed for at føre valuta- og pengepolitik. Sammenlign hvordan finanskrisen påvirker hhv. amerikansk og irsk økonomi og dermed mulighederne for at opfylde de samfundsøkonomiske mål. Analyser hvordan USA s valuta- og pengepolitik under finanskrisen må forventes at påvirke husholdninger og virksomheder. Diskuter hvordan andre økonomiske politikker kan hjælpe USA ud af krisen og inddrag Obamas hjælpepakker. Perspektiver til Irlands muligheder for at bekæmpe krisen. Outsourcing til Indien Redegør for nogle danske virksomheders outsourcing til Indien, herunder hvordan kulturforskelle tackles. Analysèr den samfundsøkonomiske udviklingseffekt i Indien af de udenlandske selskabers tilstedeværelse. Indien og Kina konkurrerer i en vis forstand om den samme outsourcing. Vurdèr Indiens konkurrencemæssige stilling i forhold til Kinas. Udleverede tekst skal anvendes: An elephant, not a tiger (The Economist December 2008) USA Redegør for den økonomiske og politiske udvikling i USA i perioden og kom i den forbindelse ind på udviklingen i den amerikanske valuta. 12

13 Analyser udviklingen i den amerikanske økonomi i ovennævnte periode. Analysen skal ligeledes omfatte USD. Diskuter med inddragelse af vedlagte artikler de tiltag, som den amerikanske præsident har sat i værk for at imødegå den nuværende økonomiske krise. Vurder afslutningsvis hvilke øvrige økonomiske politikker, som kunne bringes i anvendelse for hurtigt at få den amerikanske økonomiske vækst øget. Bilag: 1. Obama s Stimulus: Jump-Starting His Long-Term Agenda, Time Magazine 8 Jan An Alternative Stimulus Plan, The Wall-Street Journal, 17 Nov Opgaven forventes at fylde normalsider. Irland Redegør for den økonomiske udvikling i Irland i en selvvalgt periode. Redegør endvidere for sociale og kulturelle forhold i Irland. Analyser udviklingen i den irske økonomi i den selvvalgte periode. Analysen skal omfatte kravene i stabilitetspagten. Vedlagte artikel skal inddrages i analysen. Diskuter de tiltag, som den irske regering har sat i værk for at rette op på den irske økonomi. Vurder afslutningsvis, hvilke økonomiske politikker, som yderligere kan bringes i anvendelse for igen at få høj økonomisk vækst i Irland. Bilag: 1. From Celtic Tiger to paper tiger?, Inside Story, 15 April 2009 Opgaven forventes at fylde normalsider. IØ DANSK Klima Redegør kortfattet for drivhuseffekten, årsagerne hertil og konsekvenserne herunder specielt de samfundsøkonomiske.. Med udgangspunkt i Al Gores film En ubekvem sandhed gives en analyse af hans argumentation samt de filmiske virkemidler. 13

14 Giv en vurdering af de nødvendige tiltag for at undgå en miljøkatastrofe - kom i denne forbindelse ind på forskellige holdninger til spørgsmålet. Kyotoaftalen Redegør for Kyotoaftalen herunder specielt for de såkaldte fleksible mekanismer. Diskutèr fordele og ulemper ved de forskellige fleksible mekanismer ud fra såvel en økonomisk, miljømæssig og etisk betragtning. Skriv en tænkt kronik til et dansk dagblad om de fleksible mekanismer i anledning af COP15. 14

15 IØ SPANSK Der ønskes en redegørelse for den overordnede økonomiske og politiske udvikling i Spanien i perioden efter Spaniens indtrædelse i EF. Analyser årsagerne til de problemer Spanien i perioden har haft med arbejdsløshed. Analyser endvidere konsekvenserne for det spanske samfund, såvel økonomisk som menneskeligt, af arbejdsløshedsproblemerne. Inddrag overvejelser om den spanske velfærdsmodel. Vurder afslutningsvis med udgangspunkt i din redegørelse og analyse, hvordan Spanien kan anvende de økonomiske politikker til at forbedre situationen. 15

16 IØ TYSK Schweiz i Europa, med særligt henblik på forholdet til EU Beskriv Schweiz rolle i den økonomiske integration i Europa efter 2.verdenskrig. Redegør for hovedtræk i Schweiz økonomiske udvikling siden 1999 samt for erhvervsstruktur og samhandel. Inddrag relevant handelsteori. Analyser baggrunden for, at Schweiz ikke er medlem af EU, idet du inddrager relevante økonomiske, historiske og kulturelle faktorer. Sammenlign med Norges baggrund for ikke at være med i EU, mht. økonomiske faktorer. Diskuter hvordan globaliseringen fremover vil påvirke Schweiz økonomi og forhold til EU. Vurder herunder betydningen af OECD s kamp mod skattely. Danmarks og Tysklands økonomiske udvikling siden 2000, med særligt henblik på finanskrisen Redegør kort for væsentlige træk ved den økonomiske udvikling i hhv. Danmark og Tyskland siden Sammenlign hvordan finanskrisen påvirker hhv. dansk og tysk økonomi og dermed mulighederne for at opfylde de samfundsøkonomiske mål. Inddrag ØMU ens konvergenskrav. Analyser baggrunden for, at landene bliver ramt forskelligt af krisen. Inddrag relevante forskelle mht. arbejdsmarkeds- og velfærdsmodel. Diskuter udvalgte eksempler på, hvordan Danmark forsøger at bekæmpe krisen og vurder hvilke økonomiske politikker, der vil være mest effektive til at sætte gang i beskæftigelsen. Perspektiver til Tyskland. Tysklands konkurrenceevne siden 2000, med særligt henblik på bilindustrien Beskriv Tysklands erhvervsstruktur og bilindustriens rolle i tysk økonomi. Redegør for udviklingen i Tysklands betalingsbalance siden 2000 og analyser udviklingen i den tyske konkurrenceevne i perioden, idet du inddrager såvel pris- som strukturel konkurrenceevne. Hovedvægten lægges på bilindustrien. Vurder hvilke udfordringer, den tyske bilindustri står overfor i forbindelse med globaliseringen og den øgede opmærksomhed på miljøproblemer. 16

17 Diskuter hvilke former for økonomisk politik Tyskland kan føre for at styrke bilindustriens konkurrenceevne. Redegør for velfærdssystemer med hovedvægten lagt på den skandinaviske og den centraleuropæiske model. Analyser forskelle og ligheder mellem de to velfærdsmodeller, hvor der specielt er fokus på velfærdssystemerne i Danmark og i Tyskland. Inddrag den danske flexicuritymodel i analysen. Vurder holdbarheden af den danske velfærdsmodel. Vurder afslutningsvis om der er elementer i den tyske velfærdsmodel, som med fordel ville kunne indpasses i den danske samfundsøkonomi. Vurder afslutningsvis om den danske flexicuritymodel med fordel vil kunne indføres i Tyskland. Den økonomiske udvikling i det tidligere Øst-Tyskland siden murens fald Redegør for den politiske og økonomiske udvikling i det tidligere DDR med udgangspunkt i tiden omkring murens fald Analysér og diskutér udviklingen i medlemstal/stemmetal hos nazistisk orienterede partier sammenholdt med den økonomiske udvikling. Tag udgangspunkt i udvalgte delstater i det tidligere DDR Vurdér fremtidsperspektiverne for nazistisk orienterede partier i de nye delstater. 15 sider Tysklands økonomiske udvikling efter murens fald Redegør for den økonomiske udvikling i henholdsvis de nye og gamle delstater. Kom herunder ind på delstaternes politiske og økonomiske udgangspunkt i 1989 Analysér og begrund væsentlige forskelle i udvalgte delstaters økonomiske udvikling Vurdér i hvilket omfang skævdelingen i Tysklands økonomi vil udjævnes i fremtiden 15 sider 17

18 Den finansielle krises indflydelse på tyske produktionsvirksomheder med særlig henblik på tysk bilindustri Redegør for finanskrisens indvirkning på Tysklands økonomi kom herunder ind på en specifik branche Analysér effekten af de økonomiske politikker, som den tyske regering anvender for at komme krisens negative konsekvenser til livs Vurdér fremtidsperspektiverne for udvikling i Tysklands økonomi og perspektivér til andre relevante landes økonomiske udsigter 15 sider 18

19 IØ AFSÆTNING Vindmøllebranchen i Danmark Redegør for vindmølleindustriens aktuelle betydning for den danske samfundsøkonomi. Udarbejd en strategisk analyse af Vestas A/S, herunder årsagerne til at Vestas indskrænker i Danmark og samtidig ekspanderer i Kina og USA. Giv din vurdering af, om Vestas fortsat kan forblive No. 1 in modern energy. Du bedes redegøre for globaliseringsbegrebet og dernæst udarbejde en karakteristik af Gabba med særlig vægt på værdikædeanalyse. Dernæst ønskes en analyse af Italien, herunder en analyse af kulturelle forskelle med henblik på eksport. Dernæst ønskes en vurdering af globaliseringen muligheder og trusler for Gabba med hensyn til eksport til Italien. Vurdering af eksportmarked for LEGO Analyser Lego s nuværende involvering på det kinesiske marked. Analyser og vurder herefter hvorvidt Lego bør involvere sig mere på det kinesiske marked og i så fald hvordan. Herunder bedes du benytte teori om markedsudvælgelse og/eller teori omkring kulturforskelle. Slutteligt bedes du vurdere fremtiden for Lego i Kina. Analyse af eksportmarked for en Morsø Med udgangspunkt i virksomheden Morsø, bedes du analysere det potentielle eksportmarked Polen. Analysen skal indeholde relevante samfundsøkonomiske forhold samt specifikke produkt og markedsforhold. Vurder slutteligt om, og i så fald hvorfor, Morsø bør eksportere til Polen. 19

20 IØ VIRKSOMHEDSØKONOMI Redegør indledningsvist for formålet med at føre erhvervspolitik samt for væsentlige erhvervspolitiske instrumenter. Redegør endvidere for den økonomiske udvikling i A/S Vestas i de seneste ca. 5 år. Med udgangspunkt i selvvalgte hovedmarkeder samt det danske marked, bedes du analysere, i hvilket omfang den førte erhvervspolitik, har påvirket den økonomiske udvikling i Vestas i den beskrevne periode. Diskuter med afsæt i de økonomiske vismænds vurdering de samfundsøkonomiske fordele og ulemper ved at give tilskud til produktion af vindenergi. Vurder til slut hvilke muligheder et EU-land har for at fremme den erhvervsmæssige udvikling i en bestemt branche. Carlsberg og WTO Redegør for globaliseringen herunder WTO s rolle. Redegør kortfattet for virksomheden Carlsberg A/S. Udarbejd en virksomhedsanalyse af Carlsberg A/S herunder en analyse af den økonomiske situation. Analyser hvilke forhold i et land/region, som påvirker Carlsberg A/S engagement og økonomiske resultat. Diskuter trusler og muligheder for Danmark i den globale verden. Vurder hvordan Danmark kan ruste sig til fremtiden til gavn for både danske virksomheder og den danske samfundsøkonomi iøvrigt. Dansk/international virksomhed i en global verden Giv en karakteristik af virksomheden Munthe + Simonsen Redegør for begrebet globalisering med fokus på de vilkår, som globaliseringen skaber for erhvervslivet Analysér virksomhedens interne og eksterne strategiske muligheder herunder udarbejdes der en regnskabsanalyse Vurdér virksomhedens muligheder for at udnytte de vilkår, som globaliseringen fører med sig 15 sider 20

21 CSR og leverandørvalg Med udgangspunkt i begrebet globalisering og handelsteorierne bedes du redegøre for udbredelsen af CSR. Analyser konsekvenserne af ovenstående for JYSK valg af leverandører, samt hvilke fordele og ulemper der kan være ved, at virksomheden har en CSR-politik. Vurder på baggrund af din analyse, hvilke forholdsregler JYSK bør tage i forbindelse med valg af leverandører sider Globalisering og outsourcing Med udgangspunkt i begrebet globalisering og handelsteorierne, bedes du redegøre for væsentlige tendenser i virksomheders outsourcing. Med udgangspunkt i vedlagte artikel Mere dansk tøj fra Afrika, bedes du analysere, hvilke fordele og ulemper der kan være ved outsourcing til Afrika. Analyser og vurder, hvilke væsentlige forhold en virksomhed inden for tekstilindustrien skal være opmærksom på ved outsourcing til enten Tanzania eller Kenya. IØ SAMFUNDSFAG Økonomiske skoler Redegør for de mest dominerende økonomiske skolers ideologiske grundlag og deres udvikling op gennem historien Analysér hvordan finanskrisen har påvirket mange landes måde at håndtere økonomiske konjunkturer på med udgangspunkt i konkrete eksempler. Vurdér hvilken økonomisk skole samt underliggende ideologi, som vil være dominerende fremadrettet Danmarks konkurrenceevne Redegør for den danske konkurrenceevne i perioden Redegør endvidere for begrebet social arv. 21

22 Analyser den danske konkurrenceevne. Analysen skal primært være med baggrund i, hvordan arbejdskraftens uddannelse og indstilling påvirker produktiviteten og vores konkurrenceevne. Vurder hvilke tiltag, der er nødvendige for at få den danske konkurrenceevne forbedret specielt i henseende til at få arbejdskraften bedre uddannet. Opgaven forventes at fylde normalsider. Område: Brasilianske regnskovs- og CO2 problematik. Lokale + globale problemer. Gør rede for det ideologiske indhold i den brasilianske regerings politik i 1970 erne, hvor den ydede støtte til bønder, der ville fælde regnskoven og udnytte jorden til marker. Analyser, hvilke økonomiske, politiske og sociale interesser, der er involveret i regnskovsfældning i Brasilien. Vurder, hvilken politik, det vil være hensigtsmæssigt for Brasilien og forsvarligt over for det internationale samfund at føre på dette område. Område: Skattesystemer og offentlige finanser. Med udgangspunkt i en kortfattet redegørelse for opbygningen af det danske skattesystem ønskes ligeledes en redegørelse for Skattekommisionens rapport mht. kommissorium og indhold. Du bedes herefter analysere Skattekommissionens rapport, idet du bedes fokusere på, hvorvidt politiske/økonomiske ideologier kan spores i rapportens indhold og konklusioner. Endelig ønskes din vurdering af, hvorvidt Skattekommissionens rapport og dens konklusioner synes egnet som baggrund for finansiering af de opgaver, som det danske samfund står overfor. IØ-SAMTIDSHISTORIE Der ønskes en redegørelse for den politiske og økonomiske udvikling i Vesttyskland i perioden Herefter ønskes en analyse af "det økonomiske mirakel" i Vesttyskland. Til sidst ønskes en vurdering af miraklets betydning for den tyske økonomi fremover og tysk selvopfattelse. Du bedes redegøre for den økonomiske udvikling i Europa i perioden ca Herefter bedes du analysere Marshall-planen. 22

23 Til sidst bedes du vurdere Marshall-planens betydning for Europa i perioden , og sammenligne med betydningen af de aktuelle økonomiske hjælpepakker for Europa under finanskrisen. Der ønskes en redegørelse for den økonomiske og politiske udvikling i Danmark i 1970erne. Dernæst ønskes en analyse af den økonomiske politik som blev ført i Danmark i perioden. Med udgangspunkt i de økonomiske skoler, ønskes til sidst en diskussion af forskellige tilgange til løsning af økonomiske kriser. Opgavens omfang: sider Der ønskes en redegørelse for årsagerne til den økonomiske krise i USA i 1930'erne. Herefter ønskes, med inddragelse af de økonomiske skoler, en analyse af den amerikanske håndtering af krisen. Til sidst ønskes en diskussion af ligheder og forskelle mellem krisen i 1930erne og den aktuelle krise. Der ønskes en redegørelse for den økonomiske og kulturelle udvikling i Japan i perioden Dernæst ønskes en analyse af årsagerne, såvel økonomiske som kulturelle, til udviklingen i perioden. Til sidst ønskes en vurdering af de udfordringer som den japanske økonomi står overfor i fremtiden. Der ønskes en redegørelse for den økonomiske udvikling, samt væsentlige ændringer i samfundsindretningen, i England i Margeret Thatchers regeringstid. Dernæst ønskes en analyse af den førte økonomiske politik under Thatcher. Til sidst ønskes en vurdering af Thatchers betydning for udviklingen af det engelske samfund. Redegør kortfattet for den historiske udvikling, der fører til et delt Korea, samt for grundtrækkene i de 2 samfundsmodeller, der udvikler sig i nord og syd. Analyser den politiske og økonomiske udvikling i henholdsvis Nordkorea og Sydkorea i perioden efter Sovjetunionens sammenbrud. Vurder med afsæt i 6-partsforhandlingerne mulighederne for en koreansk genforening. Diskuter endvidere den nordkoreanske samfundsmodels muligheder for at fortsætte i en globaliseret verden. 23

24 Redegør kort for baggrunden for den cubanske revolution, samt for de overordnede karakteristika ved den samfundsmodel, der opbygges under Fidel Castros ledelse af Cuba. Analyser den økonomiske og sociale udvikling i Cuba i perioden fra revolutionen til ca. 1980, set i lyset af forholdet til stormagterne i perioden under den kolde krig. Diskuter hvilke faktorer der siden Sovjetunionens sammenbrud taler for og imod væsentlige ændringer i den cubanske samfundsmodel. Redegør kort for de overordnede træk ved de 2 samfundsmodeller, der udvikler sig i henholdsvis Øst- og Vesttyskland efter 2. verdenskrig, samt for udviklingen i DDR i perioden umiddelbart op til murens fald. Analyser den økonomiske og politiske udvikling i de 2 dele af Tyskland i perioden efter murens fald, og peg på faktorer, såvel økonomiske som kulturelle, der kan forklare forskellene mellem det tidligere DDR og det tidligere Vesttyskland. Vurder i hvilket omfang, det i perioden siden murens fald er lykkedes at skabe et samlet Tyskland målt såvel på samfundsøkonomiske indikatorer som på den tyske befolknings opfattelse. Redegør for den økonomiske og politiske forhold i USA under krisen i 1930 erne, samt for den økonomiske udvikling i USA siden Analyser dernæst hvilken betydning den førte økonomiske politik fik/får for forløbet af de 2 økonomiske kriser kom herunder ind på de menneskelige konsekvenser af de 2 kriser. Diskuter med inddragelse af de økonomiske skoler forskelle og ligheder i forløbet og håndteringen af de 2 kriser. Redegør for den historiske baggrund for den første oliekrise 1970 erne, samt for udviklingen på oliemarkedet i perioden omkring oliekrisen. Analyser konsekvenserne af oliekrisen for den danske samfundsøkonomi. 24

25 Diskuter med afsæt i forskellige politiske vinkler, hvordan de økonomiske politikker bør anvendes i en situation som den første oliekrise. Område: Udviklingen i dansk landbrug Der ønskes en redegørelse for landbrugserhvervets udvikling i danmark gennem de sidste 50 år, idet der særlig bør fokuseres på udviklingen i struktur, vilkår samt samfundsøkonomisk betydning. Analysér, hvilke forhold der synes at have været afgørende for den strukturudvikling, som dansk landbrug har gennemgået. Vurdér, hvordan udefra kommende forhold i de kommende år kan forventes at påvirke dansk landbrug, idet du selv foretager en begrundet udvælgelse af de udefra kommende forhold, du finder væsentlige. Område: Velfærdsmodeller og indkomstfordeling i Danmark og USA Der ønskes en redegørelse for de såkaldte Velfærdsmodeller, som hhv. det danske og amerikanske (USA) samfund baserer sig på. Kommentér ligheder og forskelle. Med udgangspunkt i en redegørelse for metoder til måling af lighed/ulighed i den personlige indkomstfordeling bedes du analysere eventuelle forskelle, der måtte være mellem de to lande. Vurdér, om valget at velfærdsmodel kan have sammenhæng med den indkomstfordeling, der er i de to lande, og giv begrundet bud på, om velfærdsmodellerne/indkomstfordelingerne i de kommende 5 år vil være uændrede. Økonomiske kriser siden 1995, med særligt henblik på økonomiske skoler i relation til finanskrisen i USA og DK Redegør i hovedtræk for Asienkrisen, IT-krisen (dot.com-krisen) og finanskrisen, med hovedvægt på årsagerne til deres opståen og de væsentligste økonomiske konsekvenser for hhv. USA og DK. Beskriv kort den keynesianske og den monetaristiske skole med henblik på deres opfattelse af statens rolle i økonomien. Analyser de økonomiske politikker, som hhv. USA og DK har anvendt for at imødegå de økonomiske konsekvenser af finanskrisen. Sammenlign de to landes krisehåndtering, idet du inddrager de økonomiske skoler. Diskuter hvordan de nævnte kriser, med hovedvægt på finanskrisen, har påvirket opfattelsen af statens rolle i økonomien i USA. 25

26 Jugoslavien Redegør kortfattet for baggrunden for borgerkrigen i Jugoslavien, for forløbet af krigen i Bosnien og for Dayton aftalen. Analyser hvilke politiske og økonomiske vanskeligheder landet stod over for i Analyser den økonomiske udvikling i Bosnien i den selvvalgte periode. Inddrag de økonomiske hjælpepakker. Foretag en økonomisk sammenligning med Slovenien. Vurder de økonomiske muligheder Bosnien har for at øge den økonomiske vækst. Vurder afslutningsvis, om landet er klar til optagelse i EU. Bangladesh Redegør kortfattet for dannelsen af Bangladesh i Redegør for den økonomiske og politiske udvikling i Bangladesh i perioden Redegør for de forhold, som karakteriserer et udviklingsland. Analyser den økonomiske udvikling i Bangladesh i fra 2000 til I analysen skal indgå de udviklingsstrategier, som Bangladesh har fulgt. Vurder hvilke udviklingsstrategier, som vil kunne bringes i anvendelse for at få Bangladesh ud af fattigdommen. Vurder endvidere hvad henholdsvis FN, EU og Danmark kan gøre for at hjælpe landet. Opgaven forventes at fylde normalsider. Økonomisk krise i Danmark i 30 erne Redegør kortfattet for årsagerne til den økonomiske krise i Danmark i 1930 erne. Redegør for hvilke politiske/økonomiske indgreb, der blev foretaget overfor krisen i Danmark i 1930 erne. Redegør kortfattet for den nuværende finanskrise. Foretag en sammenligning af krisen i 30 erne og den nuværende finanskrise. Analyser ligheder og forskelligheder og kom i den forbindelse ind på konsekvenserne for samfundsøkonomien ved sådanne kriser. Vurder om de økonomiske tiltag, man foretog i 30 erne også ville kunne anvendes for at bremse de negative konsekvenser af den nuværende finanskrise. 26

27 Vurder endvidere hvilke økonomiske politikker, der kan tages i anvendelse for igen at få opfyldt det økonomiske mål om vækst i dansk økonomi. Opgaven forventes at fylde normalsider. Økonomisk krise Danmark og USA Redegør for krisen i 1930 erne i både USA og Danmark. Redegør endvidere for den nuværende finanskrise. Analyser årsagerne til krisen i 30 erne samt årsagerne til den nuværende finanskrise. Analyser herefter hvordan finanskrisen har påvirket udvalgte samfundsøkonomiske mål i Danmark. Diskuter virkningen af de samfundsøkonomiske redningspakker i Danmark (bankpakker, finanspolitiske lempelser m.v.). Vurder hvilke samfundsøkonomiske politikker, det er muligt at anvende for øge den økonomiske vækst i Danmark. Opgaven forventes at fylde normalsider. Indien Redegør for den økonomiske og politiske udvikling i Indien 1947 til Analyser hvilke udviklingsstrategier, som Indien har fulgt i perioden siden Analyser endvidere den økonomiske udvikling i Indien i de sidste 10 år. Vurder de økonomiske og politiske tiltag, som Indien kan tage i anvendelse for at gå fra status som lavindkomstland til en status som et højindkomstland. Inddrag globaliseringsbegrebet i vurderingen. Opgaven forventes at fylde normalsider. Island Redegør for den politiske og økonomiske udvikling i Island i perioden 1944 til Redegør for den økonomiske udvikling i Island fra Analyser den økonomiske udvikling i Island i ovennævnte 10 års periode. Analysen skal endvidere omfatte udviklingen i den islandske krone. 27

28 Vurder de økonomiske tiltag, som er foretaget på Island for at afbøde virkningerne af finanskrisen. Vurder øvrige økonomiske politikker, som den islandske regering kan bringe i anvendelse for dels at opnå økonomisk vækst dels at opfylde kravene til en eventuel optagelse i EU. Opgaven forventes at fylde normalsider. Brasilien Redegør for den politiske og økonomiske udvikling i Brasilien fra Redegør for de økonomiske og politiske ændringer, som blev foretaget, da Lula da Silva kom til magten. Analyser den økonomiske udviklingen i Brasilien i perioden Inddrag de udviklingsstrategier, som Brasilien har fulgt de seneste år. Vurder de økonomiske og politiske tiltag, som Brasilien kan tage i anvendelse for at gå fra status som mellemindkomstland til en status som et højindkomstland. Opgaven forventes at fylde normalsider. 28

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Aug 2013 maj 2014

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Institution Termin Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole Termin hvori undervisningen afsluttes:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Aug 2014 maj 2015

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Aug. 2012 maj 2013

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014-15 Institution Tønder Handelsskole, Martin Hammerichsvej 3, DK - 6270 Tønder http://www.toha.dk, e-mail:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Herningsholm Gymnasium HHx International Økonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2013 Institution Handelsgymnasiet Tradium, Rådmands Boulevard Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX

Læs mere

Formuleringer studieretningsprojekter med international økonomi 2013-2014.

Formuleringer studieretningsprojekter med international økonomi 2013-2014. Formuleringer studieretningsprojekter med international økonomi 2013-2014. IØ-mat Lav en oversigt over en række af de finansielle instrumenter der var i brug op til finanskrisen og for prisfastsættelsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2011 Grenaa

Læs mere

International Økonomi Niveau A Bettina Tornby Introduktion til international økonomi. Danmarks økonomi

International Økonomi Niveau A Bettina Tornby Introduktion til international økonomi. Danmarks økonomi Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer e- mailadresse Hold Handelsgymnasiet Ribe HHX International

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Tradium handelsgymnasium, Rådmands Boulevard, Randers Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

International økonomi HH3C Torben Jensen Undervisningsbeskrivelse

International økonomi HH3C Torben Jensen Undervisningsbeskrivelse International økonomi HH3C Torben Jensen Undervisningsbeskrivelse Termin 09/12 Institution ZBC-Vordingborg Uddannelse HHX Fag og niveau International økonomi, A Lærere Torben Jensen Hold International

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014/2015 Institution Tønder Handelsskole, Martin Hammerichsvej 2, DK - 6270 Tønder http://www.toha.dk, e-mail:

Læs mere

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 2015 Juni 2016 Institution Vejen Business College.

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 2015 Juni 2016 Institution Vejen Business College. Studieplan Stamoplysninger Periode August 2015 Juni 2016 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx International Økonomi B Heidi Høyer STU-InternationaløknBhh1114-F16-MAR

Læs mere

1g Titel 1 Introduktion til den globale økonomi. 1g Titel 5 Husholdninger og virksomheder. Den offentlige sektor

1g Titel 1 Introduktion til den globale økonomi. 1g Titel 5 Husholdninger og virksomheder. Den offentlige sektor Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 maj 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold Handelsgymnasiet Ribe HHX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2012 Institution Handelsskolen Minerva, Rådmands Boulevard Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2010/11 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx International Økonomi niveau A valgfag Niels Riisgaard Hht3iøa Foreløbig - Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold Handelsgymnasiet Ribe HHX International

Læs mere

International økonomi HH2A&C Undervisningsbeskrivelse

International økonomi HH2A&C Undervisningsbeskrivelse International økonomi HH2A&C Undervisningsbeskrivelse Termin Sommer 2012 Institution ZBC-Vordingborg Uddannelse HHX Fag og niveau International økonomi, B Lærer Torben Jensen Hold International økonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2011/12 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx International Økonomi niveau A valgfag Niels Riisgaard Hht3iøa+b Oversigt over undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 09/10 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx International Økonomi niveau A valgfag Niels Riisgaard Hht3iøa Oversigt over gennemførte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Inter øko A ved sk Termin Juni 117 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Erhvervsskolerne Aars hhx Inter øko A Sven E Kristiansen (sk) 3b16 Forløbsoversigt (15) Forløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 (skoleåret 2014-15) Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX International

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2017, sommer: Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) SBC, Handelsgymnasiet HHX International økonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Inter øko B ved mf Termin Juni 117 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Erhvervsskolerne Aars hhx Inter øko B Michael Harritsø Frederiksen (mf) 2a16 Forløbsoversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommeren 2010 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Uddannelsescenter Holstebro HHX International

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 08/09 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx International Økonomi niveau A Niels Riisgaard Hh3g Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 10 Holstebro

Læs mere

CASEEKSAMEN. Samfundsfag NIVEAU: C. 22. maj 2015

CASEEKSAMEN. Samfundsfag NIVEAU: C. 22. maj 2015 CASEEKSAMEN Samfundsfag NIVEAU: C 22. maj 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2017 Institution Haderslev Handelsskole, Det Blå Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2014 Institution Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX International

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2011 (skoleåret 2010-11) Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX International

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2013 (skoleåret 2012-13) Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX International

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2016 juni 2017 Institution Tønder Handelsskole og Det Blå Gymnasium Tønder, Martin Hammerichsvej 3,

Læs mere

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder Jan Rose Skaksen Hvad er globalisering? Verden bliver mindre Virksomheder, forskere og private tænker i højere grad globalt end nationalt Resultat

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at man ejer en del af en virksomhed Arbejdsløshed Et land

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015-16 Institution Tønder Handelsskole, Martin Hammerichsvej 3, DK - 6270 Tønder http://www.toha.dk, e-mail:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Frederikshavn Handelsskole Hhx International

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin juni 2013 Institution Frederikshavn Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX International

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Februar 2009-maj 2011 Institution CEU Uddannelsescenter Herning Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx International Økonomi A Troels Møldrup Inter øko A hob10hhx3i3a

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2012, sommer: Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VidenDjurs Grenaa handelsskole hhx International

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2012, sommer: Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VidenDjurs Grenaa handelsskole HHX International

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2017, sommer: Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) SBC, Handelsgymnasiet HHX International økonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Frederikshavn Handelsskole Hhx International

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Uddannelsescenter Herning Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Herning International

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHX International

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Vejle Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX International økonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin juni 2013 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX International

Læs mere

Studieretningsprojekter

Studieretningsprojekter Studieretningsprojekter Opgaveformuleringer med International Økonomi indsamlet december 2007 IØ ENGELSK... 2 IØ - SPANSK... 18 IØ ENGELSK - KULTURFORSTÅELSE... 18 IØ - PSYKOLOGI... 18 IØ - FINANSIERING...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2010 Institution Uddannelsescenter Herning Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHx International

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2013, skoleåret 2012-2013. Institution Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2010 Institution Holstebro Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx International økonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HHX International økonomi B Pernille

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2016 Campus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 11/12 Roskilde

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj /juni 2012 Institution Handelsgymnasiet Tradium, Rådmands Boulevard Uddannelse Fag og niveau Hhx IØ A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX International Økonomi B Per

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2017 Institution Svendborg Erhvervsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX International

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2016, sommer Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) VID Gymnasier, HHX HHX International økonomi A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013 IBC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2010 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Handelsskolen Sjælland Syd hhx Samfundsfag C

Læs mere

Opgaver til SAMFUNDSØKONOMI OG INTERNATIONALE FORHOLD 7. udgave

Opgaver til SAMFUNDSØKONOMI OG INTERNATIONALE FORHOLD 7. udgave 6.1 Redegør for de forhold, der påvirker konkurrenceforholdene for virksomhederne i et land. 6.2 Beskriv, hvilke hovedformer for økonomisk politik, der normalt anvendes i forbindelse med politiske bestræbelser

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Frederikshavn Handelsgymnasium hhx International

Læs mere

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juli 2015 Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer I 2015 og 2016 er der bedste udsigter for eksporten af forbrugsvarer i mere end syv år. I de foregående år er det særligt

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2012 Institution Handelsskolen Minerva Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX International økonomi

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommeren 2010 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Uddannelsescenter Holstebro HHX International

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009 Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 28. maj 2009 Konjunktursituationen og aktuel økonomisk politik Udsigt til produktionsfald både i Danmark og internationalt

Læs mere

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten Organisation for erhvervslivet 24. februar 2009 Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Hele 730.000 danske job afhænger af vores eksport. Men eksportudsigterne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2015, skoleåret 2014-2015. Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VID Gymnasier HHX International økonomi B Erling

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold IBC Kolding Hhx International økonomi B

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Europa taber terræn til

Europa taber terræn til Organisation for erhvervslivet Marts 2010 Europa taber terræn til og Kina AF CHEFKONSULENT HENRIK SCHRAMM RASMUSSEN, HSR@DI.DK Europa taber terræn til og Kina under krisen. Samtidig betyder den aldrende

Læs mere

Protektionismen pakkes ind som krisehjælp

Protektionismen pakkes ind som krisehjælp Organisation for erhvervslivet 6. april 29 Protektionismen pakkes ind som krisehjælp AF KONSULENT RASMUS WENDT, RAW@DI.DK En række lande har iværksat protektionistiske foranstaltninger som led i bekæmpelsen

Læs mere

Velfærdsstaten under pres

Velfærdsstaten under pres VICTOR BJØRNSTRUP, TOBIAS MATTHIESEN OG OLIVER BOSERUP SKOV Velfærdsstaten under pres PERSPEKTIVER PÅ VELFÆRDSSTATENS FREMTID UNiVtR3H ATS8!BLIOTMEK KIEL - ZtzN : RALBIBLiOTHEK - COLUMBUS Indhold Forord

Læs mere

Samfundsfag i SRP på htx

Samfundsfag i SRP på htx Samfundsfag i SRP på htx af Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent Hvad er fagets særtræk? Indhold Sociologi, økonomi og politik anvendes til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger. I samfundsfag

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

Bryld og Haue: Den Nye Verden 1945-2000

Bryld og Haue: Den Nye Verden 1945-2000 Bryld og Haue: Den Nye Verden 1945-2000 Opdatering af tabeller s. 156, Gennemsnitlig årlig vækst i BNP, faste priser 1999 USA 4,1% Japan 2,1% Tyskland 1,7% Storbritannien 1,1% Frankrig 2,4% Kilde: Statistisk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium HHX International

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold International Business College - Aabenraa HHX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse International økonomi B tda@silkehs.dk International økonomi B HH2A, HH2B, HH2C, HH2D, HH2F og HH2G 2010/11

Undervisningsbeskrivelse International økonomi B tda@silkehs.dk International økonomi B HH2A, HH2B, HH2C, HH2D, HH2F og HH2G 2010/11 Undervisningsbeskrivelse International økonomi B tda@silkehs.dk International økonomi B HH2A, HH2B, HH2C, HH2D, HH2F og HH2G 2010/11 Grundlæggende er følgende kapitler Meget vigtige: 2.1, 4, 7, 8, 9, 10,

Læs mere

Konkurrenceevnen Har vi i Danmark et stort problem?

Konkurrenceevnen Har vi i Danmark et stort problem? Konkurrenceevnen Har vi i Danmark et stort problem? Handelsgymnasiet, København Nord 28. September 2015 Ved Frederik I. Pedersen fip@ae.dk www.ae.dk acebook Baggrund 1988 1991 Student Frederiksborg Gymnasium,

Læs mere

Historie: Eksempler på emner og opgaveformuleringer

Historie: Eksempler på emner og opgaveformuleringer Historie: Eksempler på emner og opgaveformuleringer Historie: Eksempler på emner Historie - engelsk Martin Luther King og De Sorte Pantere deres forskellige måder at kæmpe på The Blitz IRA Nordirland Forhold

Læs mere

Studieprøven. Skriftlig fremstilling. Skriftlig del. November-december 2015. Opgave 1: Uddannelse og løn. Opgave 2: Verdens nye middelklasse

Studieprøven. Skriftlig fremstilling. Skriftlig del. November-december 2015. Opgave 1: Uddannelse og løn. Opgave 2: Verdens nye middelklasse Studieprøven November-december 2015 Skriftlig del Skriftlig fremstilling Opgave 1: Uddannelse og løn Opgave 2: Verdens nye middelklasse Opgave 3: Sygefravær Du skal besvare én af opgaverne. Hjælpemidler:

Læs mere

De samfundsøkonomiske mål

De samfundsøkonomiske mål De samfundsøkonomiske mål Økonomiske vækst Fuld beskæftigelse Overskud i handlen med udlandet Stabile priser (lav inflation) Ligevægt på de offentlige finanser Rimelige sociale forhold for alle Hensyn

Læs mere

Begejstring skaber forandring

Begejstring skaber forandring DI og Industriens hus 04. jun. 13 Begejstring skaber forandring Lars DI Konkurrenceevne dagens debat Konkurrenceevne: Lønomkostninger, Produktivitet, Kursforhold 2000: 100 2008: 75 2013: 85 Overskud på

Læs mere

Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder

Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder Organisation for erhvervslivet Januar 21 Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder Af afsætningspolitisk chef Peter Thagesen, PTH@DI.DK og konsulent Jesper Friis, JEF@DI.DK

Læs mere

Netbrev om SRP afsætning VØ IØ

Netbrev om SRP afsætning VØ IØ Netbrev om SRP afsætning VØ IØ Indhold Hvorfor dette netbrev?... 2 SRP med udgangspunkt i emner eller temaer... 2 International økonomi fagets særtræk i SRP... 4 Virksomhedsøkonomi fagets særtræk i SRP...

Læs mere