Formuleringer studieretningsprojekter med international økonomi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formuleringer studieretningsprojekter med international økonomi 2013-2014."

Transkript

1 Formuleringer studieretningsprojekter med international økonomi IØ-mat Lav en oversigt over en række af de finansielle instrumenter der var i brug op til finanskrisen og for prisfastsættelsen på enkelte af disse med inddragelse af matematik. Redegør for finanskrisen og udviklingen i denne. Analyser hvilken sammenhæng der er mellem Prisfastsættelsen på finansielle instrumenter og finanskrisen. Vurder hvilke politiske tiltag der kan bringes i anvendelse overfor finansielle instrumenter for at undgå en gentagelse af finanskrisen, og om disse skal bringes i anvendelse. Redegør for økonomiske bobler og beskriv modeller der kan hjælpe med matematisk at illustrere om en prisudvikling er en bobl. Analyser udviklingen i dot.com-boblen omkring år 2000 ved hjælp af din valgte matematiske model. Vurder ud selvvalgte produkter på råvaremarkedet eller alternative investeringer i hvilken udstrækning modellen er holdbar i andre situationer. IØ-afsætning Gør rede for det amerikanske smykkemarked. Og forklar Pandoras udvikling og situation her. Analyser de forhold der kan have betydning for om Pandora kan opnå succes på det amerikanske smykkemarked. Diskuter og vurder Pandoras mulige strategier på det amerikanske smykkemarked. Redegør for hvordan Danmarks fødevareeksport og Arlas eksport til Kina og Tyskland ser ud og har udviklet sig. Analyser hvilke faktorer der er afgørende for eksporten til de 2 lande. Diskuter og vurder om de valgte faktorer kan anvendes af andre brancher og virksomheder i forbindelse med deres eksportaktiviteter. Vurder endeligt hvorledes en velstandsfremgang i Kina vil kunne påvirke Atlas aktiviteter. Redegør for begrebet outsourcing. Analyser hvordan udvalgte virksomheder har benyttet sig af outsourcing. Analyser hvordan outsourcing påvirker den danske samfundsøkonomi. Diskuter de udfordringer som dansk industri står overfor

2 Redegør for begrebet konkurrenceevne. Analyser hvordan Danish Crown og Danmark er udfordret på konkurrenceevnen. Diskuter hvilke tiltag der skal til for at Danish Crown og Danmark som land kan forbedre evnen til at konkurrere i fremtiden. Redegør for udviklingen i den danske kødindustri siden 2008 med særlig vægt på industriens betydning for de samfundsøkonomiske nøgletal i Danmark. I forlængelse heraf analyseres de miljømæssige konsekvenser, som kødindustrien har for Danmark. Fremsæt begrundet forslag til en adfærdsændrende kampagne, der kan nedsætte kødforbruget i Danmark. Vurder i forlængelse heraf konsekvenserne for såvel samfundsøkonomien som kødindustrien af et faldende kødforbrug. Redegør kort for den danske og den amerikanske velfærdsmodel. Udarbejd en komparativ analyse af markedet for sundhedsforsikringer i Danmark og USA. I forlængelse af ovenstående diskuteres årsagerne til ligheder og forskelle i sundhedsforsikringsbranchen i Danmark og USA. Velfærdsstatens indflydelse skal inddrages i diskussionen. Redegør kort for det globale marked for el-biler. Analyser relevante makroøkonomiske og specifikke forhold i BRIK-landene med henblik på at finde det mest optimale land som nyt eksportmarked for en selvvalgt udbyder af el-biler. Med udgangspunkt i ovenstående diskuteres den valgte udbyders strategiske muligheder på det valgte marked og i forlængelse heraf fremsættes begrundet forslag til en markedsføringsstrategi for virksomheden på markedet. Redegør for den historiske udvikling i beklædningsindustriens outsourcing og for væsentlige baggrundsfaktorer for branchens outsourcing. Analyser hvordan branchens outsourcing påvirker samfundsøkonomien i Danmark og hvilken betydning det har for virksomhederne, når værdikæden globaliseres. Med udgangspunkt i ovenstående diskuteres fordele og ulemper ved outsourcing i et såvel samfundsmæssigt som virksomhedsmæssigt perspektiv. Vurder i forlængelse heraf beklædningsindustriens fremtidige udfordringer. Redegør for finanskrisen i 2008 med vægt på årsager og virkninger i USA. Redegørelsen skal indeholde relevante makroøkonomiske nøgletal. Lav en kort virksomhedsanalyse af Starbucks med fokus på deres udvikling siden Analyser det amerikanske marked for kaffebarer. Analysen skal medtage eventuelle ændringer i forbrugeradfærden siden 2008 relateret til kaffebranchen.

3 På baggrund af ovenstående diskuteres og vurderes Starbucks fremtidige strategiske muligheder. Udarbejd en kort strategisk analyse af B&O med henblik på en eventuel udvidelse af deres eksportaktiviteter. Analyser den samfundsøkonomiske udvikling i Tyrkiet siden 2008 ved inddragelse af relevante makroøkonomiske nøgletal og relater disse til Danmark. Analyser i forlængelse heraf specifikke forhold på det tyrkiske marked i relation til B&O. Med udgangspunkt i ovenstående vurderes B&O s strategiske muligheder i Tyrkiet. I forlængelse heraf fremsættes begrundet forslag til en markedsføringsstrategi for B&O på det tyrkiske marked. Gør rede for begrebet outsourcing og dets udbredelse blandt danske virksomheder. Med udgangspunkt i en værdikædeanalyse for DK Company samt en analyse af eksterne forhold bedes du analysere årsagerne til og konsekvenserne af outsourcing. Diskutér konsekvenserne for samfundsøkonomien i Danmark af virksomhedernes outsourcing og vurder, om det kan blive nødvendigt at imødegå udviklingen med politiske tiltag. Karakterisér kort virksomheden bag Redbull. Hvorledes opererer den på det danske marked? Udarbejd en analyse af det kinesiske marked for Redbull herunder en samfundsøkonomisk analyse. Vurdér Redbulls muligheder på det kinesiske marked. Diskuter virksomhedens fremtidige strategier på det kinesiske marked, herunder om den kan standardisere parametermikset set i.f.t det danske marked. IØ-VØ Lav en redegørelse for erhvervsområdet Medicon Valley. Tag udgangspunkt i virksomheden Novozymes og deres værdikæde. Vurder i hvilken udstrækning udviklingen af Medicon Valley har været medvirkende til virksomhedens succes gennem de senest 10 år. I dine analyser skal du bruge andre selvvalgte modeller af Michael Porter. Vurder hvorvidt denne form for erhvervspolitik kan anvendes generelt og i andre sammenhænge. Redegør for udviklingen i verdenshandelen sat i relation til skibstransport. Gennemfør en analyse af rederibranchen med fokus på virksomhederne Maersk Line og Torm og de forskelle der er på deres aktiviteter og den effekt det har på deres indtjening. Vurder I hvilken udstrækning udviklingen i verdenshandelen har været medvirkende til de to virksomheders udvikling.

4 Analyser konkurrencesituationen i høreapparatbranchen. Analyser hvilken betydning tilskud til høreapparater har for den enkelte virksomheden og for samfundet. Diskuter hvilke overordnede hensyn der kan tale for og imod tilskuddet. Vurder om tilskuddet samlet set er en fordel for Danmark. Redegør for outsourcing og værdikæde og forsyningskæde. Analyser værdikæden i virksomheden B&O, herunder hvilke aktiviteter B&O med fordel kan outsource. Diskuter hvilket land, blandt 3 selvvalgte lande, det ville være fornuftigt for B&O at outsource til. Vurder, hvilke mulige positive og negative konsekvenser, valget af outsourcing aktiviteter og outsourcing-land kan have for B&O. Redegør for den økonomiske udvikling i virksomheden DONG med særligt fokus på DONG s investeringer igennem de senere år. Analyser hvilke afkast der er på investeringerne for virksomheden og for samfundet. Vurder om DONG s særlige ejerkonstruktion har været et problem i relation til valg af investeringsstrategi. IØ-Tysk Redegør for Tysklands økonomi i perioden Redegør endvidere for Helmuth Kohls visioner om genforeningen med udgangspunkt i talen: Fernsehansprache von Bundeskanzler Kohl anlässlich des Inkrafttretens der Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion. Analyser hvilke økonomiske forhold der har været afgørende for at Kohl visioner ikke viste sig at holde, herunder forventes inddraget forbundsbankens rolle og pengepolitikken. Vurder hvorvidt den nuværende økonomiske fremgang er udtryk for at Kohls vision endelig bliver til noget. IØ-Engelsk Redegør for Obamacare og hvad Obamacare betyder for den enkelte borger i USA. Analyser diskussionen om finansiering og indhold af Obamacare med udgangspunkt i kritikken fra republikansk side. Vurder om Obamacare ændrer den amerikanske velfærdsmodel Følgende tekster skal inddrages i din besvarelse: America s health-care upheaval - Will it get better? The Economist, 5. Oct Going public, and private, The Economist, 21. Dec Republicans Hate Obamacare Because They're Afraid People Will Like It, Business Insider, 2. Oct. 2013

5 IØ-samf Redegør for sociologien i rygning og undersøg det politiske grundlag for rygeloven. Redegør for den politiske og økonomiske situation vedrørende rygning, og analyser de mikroøkonomiske og makroøkonomiske konsekvenser af rygning og rygeloven. Kan det vurderes om rygning isoleret set giver overskud eller underskud for samfundet. Diskuter om rygelovene er udtryk for et formyndersamfund. Redegør for de økonomiske skoler med udgangspunkt i keynesianismen og monetarismen. Analyser med udgangspunkt i England i Thatcher-perioden hvad et skift i økonomisk skole kan have af økonomiske konsekvenser. Vurder med udgangspunkt i din analyse om der er forskel på monetarisme og såkaldt Thatcherisme. Redegør for kampen om Obamacare med fokus på forholdet mellem de planer Obama havde før han blev præsident og det der faktisk blev gennemført. Analyser den økonomi der ligger til grund for Obamacare. Diskuter effekten af Obamacare på amerikanernes sundhedstilstand. Redegør for mikrolån som Ulandsbistand med særlig fokus på hvad der adskiller mikrolån fra andre typer af ulandsbistand. Analyser ved hjælp af cases om mikrolån hvilke problemer og usikkerheder der kan være ved mikrolån. Vurder hvilke forholdsregler den danske regering/danida skal tage hvis mikrolån skal udgøre en større del af ulandsbistanden. Redegør for den nyere japanske økonomiske udvikling. Analyser Japans og USA s økonomi med inddragelse af kulturteori. Vurder mulighederne for at programmet Abenomics kan bringe Japan tilbage i økonomisk vækst. Redegør i korte træk for indholdet af Europa Analyser de forskellige EU-landes forudsætninger for at opfylde målsætningerne i Europa Diskuter om der kan være interessekonflikter mellem landene. Vurder om Europa 2020 er løsningen på EU s problemstillinger. Er planen realistisk? Redegør for udviklingen i Tyskland efter afslutningen på 2. verdenskrig. Læg hovedvægten på perioden op til og efter Murens fald i Udarbejd en analyse af den økonomiske udvikling i det genforenede Tyskland med særligt fokus på forskellene mellem det tidligere DDR og BRD. Hvad kan forklare forskellene?

6 Vurder i hvilket omfang det er lykkedes at skabe et samlet Tyskland gennem en udjævning af de økonomiske og politiske forskelle. Inddrag eventuelt resultatet det tyske valg i sept IØ-Fransk Lav en redegørelse for Côte d Ivoire s økonomiske, politiske, kulturelle udvikling og for eventuelle problemer med korruption/nepotisme siden landet blev selvstændigt fra Frankrig i Diskuter og analyser udviklingen i og sammensætningen af Elfenbenskystens eksport. Analyser specielt prisudviklingen på kakaobønner og hvilken indflydelse denne har på økonomien. Vurder med udgangspunkt i Rostows faseteori og præsident Gbagbos tale: Discours historique de Gbagbo sur la corruption hvordan Elfenbenskysten kan komme på ret kurs. IØ-samtidshistorie Giv en redegørelse for oprettelsen af det indre marked i EF/EU. Hvad var intentionerne, og i hvilken udstrækning er de blevet ført ud i livet? I den forbindelse skal du også redegøre for det indre markeds betydning for muligheden for at føre erhvervspolitik. Analyser og vurder til sidst kritisk den danske støtte til banker (Bankpakker) og vindmøllebranchen. Redegør for udviklingen i det danske og islandske sundhedssystem. Gennemfør en økonomisk analyse af forskellene mellem de to systemer. Diskuter i hvilken udstrækning forskellene i sundhedssystemerne kan skyldes kulturelle forskelle. Vurder konsekvenserne af de to systemer for landenes befolkninger. Redegør for den periode frem til 2001 der bliver kaldt Dot-com-boblen. Analyser hvilke forklaringer der kan gives på boblen, og kom herunder ind på den rolle globalisering og internettet har haft i udviklingen. Diskuter internettets rolle i dag sammenlignet med omkring år Vurder risikoen for nye bobler i internetvirksomheder.

7 Redegør for Indiens udvikling fra Uland til ny-industrialiseret land. Analyser hvilke udviklingsteorier der kan bruges som forklaringsmodel for udviklingen. Vurder i hvilken udstrækning den økonomiske udvikling kan få betydning for kastesystemet og de indiske velfærdssystemer. Redegør for Kinas økonomiske historie siden 1978, med særlig vægt på samspillet mellem markedsøkonomi og planøkonomi. Analyser samspillet mellem økonomiske reformer, etbarnspolitik og ulighed på den ene side og den økonomiske vækst på den anden. Diskuter og vurder hvilken mulighed for at Kina bliver mere demokratisk de kommende år. Redegør for den politiske og økonomiske udvikling i Vesttyskland i perioden indtil Berlinmurens opførelse. Analyser "det økonomiske mirakel" i Vesttyskland og hvordan Marshallhjælpen har bidraget til det økonomiske mirakel. Vurder hvilke konsekvenser genforeningen af de to tysklande fik på det økonomiske mirakel Redegør for den økonomiske udvikling fra 1998 og frem til finanskrisen. Analyser særligt økonomien omkring terrorangrebet den 11. september 2001 og for hvorfor angrebet fik så stor betydning for økonomien. Diskuter effekten af den økonomiske politik efter terrorangrebet. Vurder om den økonomiske politisk efter terrorangrebet medvirkende til finanskrisen? Redegør kort for forløbet op til oliekrisen i mellemøsten og effekten af denne på dansk økonomi. Analyser hvilken konsekvens oliekrisen havde det for Danmarks økonomi. Diskuter den finanspolitik der blev ført i Danmark i lyset af den politiske og kulturelle udvikling i 70 erne. Vurder kvaliteten af den finanspolitiske indsats i 70 erne. Redegøre for Tyrkiet økonomiske og politiske udvikling siden Analyser den økonomiske politik i perioden og hvilken betydning den har haft for udviklingen. Vurder hvilken betydning for EU det vil have, hvis Tyrkiet bliver medlem. Redegør for udviklingen i amerikansk økonomi fra 1925 til starten af 2. Verdenskrig, med særligt fokus på krakket i Analyser den økonomiske politik der blev gennemførte efter 1929 i relation til de økonomiske skoler. Vurder om den økonomiske politik i perioden har været medvirkende til at få USA ud af krisen.

8 Redegør for udviklingen i de samfundsøkonomiske mål i Danmark før og efter oliekrisen. Analyser hvilken sammenhæng der er mellem den økonomiske udvikling på den ene side og jordskredsvalget og EF-medlemsskabet på den anden. Vurder hvilken betydning de to forhold fik for den genopretningspolitik der blev gennemført efter oliekrisen. Redegør for udviklingen i Syriens nyere historie med særligt fokus på økonomien. Analyser med de bedst mulige kilder den økonomiske udvikling de senere år. Diskuter udviklingsteorier og bistandsstrategier der kunne være relevante når borgerkrigen er stoppet. Vurder hvilke tiltag der vil være nødvendige, når borgerkrigen er stoppet, for at få økonomien forbedret. Redegør for den situation der førte frem til den økonomiske teoriretning der bliver kaldt den østrigske skole. Analyser årsager og virkninger i finanskrisen i relation til den økonomiske forståelse der ligger i den østrigske skole. Vurder om den østrigske skole giver håndtag/ideer der øger muligheden for at undgå finanskriser i fremtiden. Redegør for finanskrisens opståen. Analyser konsekvenserne af finanskrisen for USA og Danmark. Vurder de politiske handlingsmuligheder i de 2 lande for at komme ud af finanskrisen. Redegør for den nyere historiske udvikling i Sydkorea og Ghana. Analyser baggrunden for de 2 landes økonomiske udvikling med inddragelse af kulturteori. Diskuter de 2 landes muligheder for fremtidig økonomisk vækst. Redegør for den nyere historiske udvikling i Sydkorea og Ghana. Analyser baggrunden for de 2 landes økonomiske udvikling med inddragelse af kulturteori. Diskuter de 2 landes muligheder for fremtidig økonomisk vækst. Redegør for begrebet Apartheid og baggrunden for dets indførsel i Sydafrika. Forklar herunder hvordan Apartheid fungerede i dagligdagen og påvirkede sydafrikanernes liv. Hvad var baggrunden for afskaffelsen af Apartheid, og er der stadig spor efter Apartheid i Sydafrika i dag? Analyser i hvilket omgang afskaffelsen af Apartheid har påvirket Sydafrikas samfundsøkonomi. Vurder om afskaffelsen af Apartheid har påvirket Sydafrikas globale anseelse og indflydelse. Redegør kort for terrorangrebet 11. september i New York og redegør desuden for de umiddelbare samfundsøkonomiske konsekvenser, angrebet havde.

9 Analyser de økonomisk politiske tiltag, USA iværksatte for at afdæmpe virkningerne af terrorangrebet. Hvordan påvirkede de samfundsøkonomien i USA på både kort og lang sigt? Vurder og diskuter i hvilket omfang terrorisme i dag og fremover må formodes at påvirke verdensøkonomien. IØ-kulturforståelse Redegør for den historiske udvikling i den danske bistand. Analyser bistanden til 2 selvvalgte lande. Diskuter den danske bistandshjælp i fremtiden.

Studieretningsprojekter - SRP

Studieretningsprojekter - SRP Studieretningsprojekter - SRP Opgaveformuleringer med International Økonomi.til inspiration. - Indsamles løbende af Jens Ditlev Hansen, fagkonsulent IØ MATEMATIK... 2 IØ FRANSK... 5 IØ ENGELSK... 6 IØ

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Tradium handelsgymnasium, Rådmands Boulevard, Randers Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder Jan Rose Skaksen Hvad er globalisering? Verden bliver mindre Virksomheder, forskere og private tænker i højere grad globalt end nationalt Resultat

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Netbrev om SRP afsætning VØ IØ

Netbrev om SRP afsætning VØ IØ Netbrev om SRP afsætning VØ IØ Indhold Hvorfor dette netbrev?... 2 SRP med udgangspunkt i emner eller temaer... 2 International økonomi fagets særtræk i SRP... 4 Virksomhedsøkonomi fagets særtræk i SRP...

Læs mere

Studieretningsprojekter

Studieretningsprojekter Studieretningsprojekter Opgaveformuleringer med International Økonomi indsamlet december 2007 IØ ENGELSK... 2 IØ - SPANSK... 18 IØ ENGELSK - KULTURFORSTÅELSE... 18 IØ - PSYKOLOGI... 18 IØ - FINANSIERING...

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

International økonomi HH3C Torben Jensen Undervisningsbeskrivelse

International økonomi HH3C Torben Jensen Undervisningsbeskrivelse International økonomi HH3C Torben Jensen Undervisningsbeskrivelse Termin 09/12 Institution ZBC-Vordingborg Uddannelse HHX Fag og niveau International økonomi, A Lærere Torben Jensen Hold International

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2012 Institution Handelsskolen Minerva Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX International økonomi

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer.

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelse 9 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelsen for 9 indeholder et temakapitel om finanskrisen og faren for protektionistiske tiltag. Da kapitlet blev skrevet i foråret 9 og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2010-2013 Institution ZBC Ringsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX International Økonomi A Allan

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier Anders Bjerre abj@iff iff.dk Årtiers fremgang!. 1900-1978: Uendelig række af kriser, krige, kampagner, uro, sult, utryghed, fattigdom. 1978: Økonomiske reformer

Læs mere

Historie: Eksempler på emner og opgaveformuleringer

Historie: Eksempler på emner og opgaveformuleringer Historie: Eksempler på emner og opgaveformuleringer Historie: Eksempler på emner Historie - engelsk Martin Luther King og De Sorte Pantere deres forskellige måder at kæmpe på The Blitz IRA Nordirland Forhold

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at man ejer en del af en virksomhed Arbejdsløshed Et land

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommeren 2010 Institution Uddannelse Fog og niveau Lærer Hold Beskrivelse Uddannelsescenter Holstebro HHX

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 2015 Juni 2016 Institution Vejen Business College.

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 2015 Juni 2016 Institution Vejen Business College. Studieplan Stamoplysninger Periode August 2015 Juni 2016 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx International Økonomi B Heidi Høyer STU-InternationaløknBhh1114-F16-MAR

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2010-2013 Institution ZBC Ringsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX International Økonomi A Allan

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

De samfundsøkonomiske mål

De samfundsøkonomiske mål De samfundsøkonomiske mål Økonomiske vækst Fuld beskæftigelse Overskud i handlen med udlandet Stabile priser (lav inflation) Ligevægt på de offentlige finanser Rimelige sociale forhold for alle Hensyn

Læs mere

Danske Bank +50. Novo Nordisk +50. Top Danmark 0

Danske Bank +50. Novo Nordisk +50. Top Danmark 0 Carlsberg -30 Lundbeck -40 Novo Nordisk -40 Finansieringsomkostningerne i erhvervslivet øges, fordi bankerne sætter udlånsrenten op. Carlsberg +50 Danske Bank +50 Novo Nordisk +50 Top Danmark +50 De første

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

LANDEANALYSER DECEMBER. Bosnien-Hercegovina. Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling. Den økonomiske udvikling

LANDEANALYSER DECEMBER. Bosnien-Hercegovina. Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling. Den økonomiske udvikling DECEMBER 2008 LANDEANALYSER Bosnien-Hercegovina Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling Den økonomiske udvikling Forventet fald i væksten Dansk Erhverv forventer en økonomisk vækst i Bosniens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie B Rikke Wagner Jensen HH3a

Læs mere

5.2 Forklar, hvilken rolle henholdsvis pengeinstitutterne og Nationalbanken spiller i pengeskabelsen?

5.2 Forklar, hvilken rolle henholdsvis pengeinstitutterne og Nationalbanken spiller i pengeskabelsen? 5.1 Redegør for, hvad begrebet pengepolitik omfatter. 5.2 Forklar, hvilken rolle henholdsvis pengeinstitutterne og Nationalbanken spiller i pengeskabelsen? 5.3 Siden finanskrisen begyndelse i 2007 har

Læs mere

Privat Konsum Norge (Gennemsnitlig stigning 3,15% p.a.) 2,6 % i DK. Erhvervsskoler frem mod 2020" De usikre! Demographic development

Privat Konsum Norge (Gennemsnitlig stigning 3,15% p.a.) 2,6 % i DK. Erhvervsskoler frem mod 2020 De usikre! Demographic development De usikre! Verden, Give me virksomheder, direction! kompetencer og Erhvervsskoler frem mod 2020" Unge, som har tøj, penge, mobil og I- pod Unge, som har ondt i selvværdet Unge, som ikke kan hente støtte

Læs mere

Danmark, Region Syd, og. Forskningschef Marianne Levinsen Cand.scient.pol. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.

Danmark, Region Syd, og. Forskningschef Marianne Levinsen Cand.scient.pol. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk. Danmark, Region Syd, og ingeniører frem mod 2020 Forskningschef Marianne Levinsen Cand.scient.pol. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.)

Læs mere

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere?

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere? 30. september 2014 Er aktiemarkedet blevet for dyrt? Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest I september blev et af de mest succesrige kinesiske selskaber med navnet Alibaba børsnoteret i New

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold International Business College - Aabenraa HHX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - Juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning, niveau

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR SAMFUNDSFAG 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR SAMFUNDSFAG 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR SAMFUNDSFAG 2015 Undervisningen følger Forenklede Fælles Mål for undervisningen i samfundsfag. Formål Samfundsfag skal give eleverne viden om samfundet og dets udvikling, udvikle

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2011 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Hhx Samfundsfag C Lærer(e) Peter Hansen-Damm/

Læs mere

på ret kurs FINANsFOrBuNDets FOrslAg til regulering AF DeN FINANsIelle sektor I DANmArk

på ret kurs FINANsFOrBuNDets FOrslAg til regulering AF DeN FINANsIelle sektor I DANmArk på ret kurs FINANSFORBUNDETS forslag til regulering af den finansielle sektor i Danmark på ret kurs Finanskrisen har været øverst på dagsordenen det sidste års tid. Både i medier, på den politiske scene,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Silkeborg Buisness College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Virksomhedsøkonomi,

Læs mere

Aktiemarkedet efter finanskrisen. Direktør Søren Astrup Formuepleje

Aktiemarkedet efter finanskrisen. Direktør Søren Astrup Formuepleje Aktiemarkedet efter finanskrisen Direktør Søren Astrup Formuepleje Danske aktier: - hvorfor blev 2009 godt? 2008 burde indtræffe én gang på 200 år (100/0,5) 14 12 Fordeling af aktieafkast i Danmark 1925-2009

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Artikel til Berlingske Tidende den 15. marts 2014 Af Jeppe Christiansen

Artikel til Berlingske Tidende den 15. marts 2014 Af Jeppe Christiansen Artikel til Berlingske Tidende den 15. marts 2014 Af Jeppe Christiansen Cand.polit. Jeppe Christiansen er adm. direktør i Maj Invest. Han har tidligere været direktør i LD og før det, direktør i Danske

Læs mere

Hvorfor Nederlandene?

Hvorfor Nederlandene? Hvorfor Nederlandene? Fashion Accelerator, Kbh. 10. maj 2010 PRÆSENTATION Ambassaden Nederlandene Kultur Samarbejdsformer Pas på 2 AMBASSADEN I HAAG Ambassadøren Økonomi/politik Handel Borgerservice Domstole

Læs mere

Aktiespareklubben PointFigure.Dk April 2012, nr. 1

Aktiespareklubben PointFigure.Dk April 2012, nr. 1 Nyhedsbrev for aktiespareklubben PointFigure.Dk Aktiespareklubben PointFigure.Dk April 2012, nr. 1 Kommentarer siden sidst USA s jobmarked skaber ikke så mange nye arbejdspladser, som markederne havde

Læs mere

Kapitel 12 Markedsudvælgelse

Kapitel 12 Markedsudvælgelse Kapitel 12 Markedsudvælgelse Opgave 12 1. Hvilken metode har hver af de to virksomheder anvendt ved markedsudvælgelsen? Trolderiet har anvendt nærmarkedsmetoden ved markedsudvælgelse. DeSign A/S har anvendt

Læs mere

Emne: Kommunikation Muligheder og begrænsninger

Emne: Kommunikation Muligheder og begrænsninger Eksempelkatalog Problemformuleringer og underspørgsmål: Emne: Kommunikation Muligheder og begrænsninger Emne: Kommunikation Muligheder og begrænsninger (Samfundsfag B - Dansk A) Det er et problem, at Facebook-

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK Konkurrenceevne DK 30. okt. 12 Konkurrenceevne DK Lars Disposition Hvad skal vi leve af Danmark er udfordret Rammebetingelser er afgørende Hvad kan vi selv gøre DI s indsats 2 Hvad skal Danmark leve af

Læs mere

Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk

Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Byer i fremtiden Den flettede by funktionerne blandet Virksomheden uden hovedsæde De nye nomader

Læs mere

Mastercase 2011 Samfundsudvikling, økonomi og organisation Problemet i dansk turisme. Mastercase 2011. Samfundsudvikling, økonomi og organisation

Mastercase 2011 Samfundsudvikling, økonomi og organisation Problemet i dansk turisme. Mastercase 2011. Samfundsudvikling, økonomi og organisation Mastercase 2011 Copenhagen Economics Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne Samarbejdet har fungeret godt. De [Copenhagen Economics] var meget behagelige, meget direkte, og de var også med til

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Grundforløbet efterår 2010 og studieretningen forår 2011 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, afdeling

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold International Business College Fredericia-Middelfart

Læs mere

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS Fagformål Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Kina er kommet til Korsbæk og vi skal passe på med Varnæs-attituden Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk

Kina er kommet til Korsbæk og vi skal passe på med Varnæs-attituden Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Nyhedsbrev 7 fra Kinainfo.dk August 2010 Kina er kommet til Korsbæk og vi skal passe på med Varnæs-attituden Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Vi skal i Vesteuropa passe på, at vi ikke

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August - juni 2013/2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Engelsk

Læs mere

Synopsis i studieområdet del 3. Tema: Globalisering. Emne: Afrikas økonomiske udvikling. Fag: Samtidshistorie og international økonomi

Synopsis i studieområdet del 3. Tema: Globalisering. Emne: Afrikas økonomiske udvikling. Fag: Samtidshistorie og international økonomi Synopsis i studieområdet del 3 Tema: Globalisering Emne: Afrikas økonomiske udvikling Fag: Samtidshistorie og international økonomi X-købing Handelsgymnasium 2010 Indholdsfortegnelse Indledning og problemformulering...2

Læs mere

DANMARKS ØKONOMISKE HISTORIE

DANMARKS ØKONOMISKE HISTORIE JAN PEDERSEN DANMARKS ØKONOMISKE HISTORIE IO-I o Multivers A C A D E M I C INDHOLD FORORD 11 i. PERIODEN 1910-1960: 12 Danmark i det 20. århundrede 13 Denne bogs argument " " 16 Ældre og nyere økonomisk

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

DIO (Det internationale område del 2)

DIO (Det internationale område del 2) Bilag til: HH DIO (Det internationale område del 2) Eksamen nr. 2 Se video: Intro Forbered opgaven Se video: Eksamen 2 Diskuter elevens præstation og giv en karakter Se video: Votering Konkluder hvad der

Læs mere

Samfundsfag. De merkantile Erhvervsuddannelser. Casebaseret eksamen. Juni 2014. Niveau D. Indhold:

Samfundsfag. De merkantile Erhvervsuddannelser. Casebaseret eksamen. Juni 2014. Niveau D. Indhold: De merkantile Erhvervsuddannelser Juni 2014 Casebaseret eksamen Samfundsfag Niveau D Indhold: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Opgave 6 Samfundsøkonmi Arbejdsmarkedet Velfærdsstaten Miljø og

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Status Gode og dårlige erfaringer Behov for offentlig støtte

Status Gode og dårlige erfaringer Behov for offentlig støtte Finansiering Et centralt element i projektet har været at arbejde med udvikling af finansieringsmodeller, dels til egne aktiviteter og dels til anvendelse for kommende partnerskaber, hvor vellykket resultat

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

Dansk økonomi - lang vej op

Dansk økonomi - lang vej op Dansk økonomi - lang vej op 28. januar 21 Niels Rønholt, Makroanalytiker, nielsroenholt@jyskebank.dk 1 Lyspunkter hist og her 2 Det knækkede V Økonomisk Aktivitet Globalt økonomisk Kollaps Tid I dag 3

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Årsplan for 9. Lundbye Samfundsfag Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål Uge 32-42: Uge 43-50 Uge 1-6 Uge 8-12 Uge 13-23 Vi gennemgår og arbejder med kapitlerne: Ind i samfundsfaget Fremtider Folketinget

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Marie Kruses Skole Stx Samfundsfag

Læs mere

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 12. oktober 2011 Notat om dansk økonomi (Nationalbankens

Læs mere

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene Møde i Nationaløkonomisk forening 5. marts 2014 Carsten Koch, BER Udgangspunkt: Det danske arbejdsmarked er rimeligt

Læs mere

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD).

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD). 24.1.214 : Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af,87 % 222 (USD). Hvorfor: Tilbyder en attraktiv rente i USD. Renterne ser ikke ud til at være prissat korrekt. Derfor er der et kurspotentiale.

Læs mere

Kul, olie, gas og CO2

Kul, olie, gas og CO2 Kul, olie, gas og CO2 Prisudvikling i lyset af den finansielle krise Henrik Gaarn Christensen Senior Portfolio Manager Energy Markets Dong Energy Brændslernes udvikling siden 27 5 1 15 2 25 jan-7 mar-7

Læs mere

Hvorfor satse på den maritime klynge?

Hvorfor satse på den maritime klynge? Danmarks Maritime Klynge Københavns Rådhus, 10. maj 2012 Hvorfor satse på den maritime klynge? Henrik Sornn-Friese CBS, Centre for Shipping Economics and Innovation De nemme svar Vi skal satse på den maritime

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET HHX HHX-UDDANNELSEN HANDELSGYMNASIET ER ET GODT VALG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan IBC Handelsgymnasiet IBC Handelsgymnasiet Marketing og innovation Studieplan Har du interesse for innovative processer og iværksætteri, er Marketing og innovation sikkert studieretningen for dig. Her sætter

Læs mere

International økonomi & Finansiering

International økonomi & Finansiering International økonomi & Finansiering International økonomi Hvorfor international økonomi? Massivt opkøb i statsobligationer Britiske topchefer kræver fortsat EUmedlemsskab Amerikanske investorer afventer

Læs mere

Velfærdssamfundet kan og skal sikres

Velfærdssamfundet kan og skal sikres Velfærdssamfundet NFT kan og 1/2005 skal sikres Velfærdssamfundet kan og skal sikres af Stine Bosse Stine Bosse stine.bosse@tryg.dk Når diskussionen handler om de grundlæggende velfærdsordninger i det

Læs mere

Energikrisen dengang og nu

Energikrisen dengang og nu Energikrisen dengang og nu Sammenlign olienkrisen i 1973 med årsagerne til stigningen på olie i 2011. Baggrund I 1973 førte en krise mellem Israel på den ene side og Egypten og Syrien på den anden side

Læs mere

Viden om ruter Efterspørgselsdrivere Hvilke faktorer vil gøre København attraktiv for flere flyruter?

Viden om ruter Efterspørgselsdrivere Hvilke faktorer vil gøre København attraktiv for flere flyruter? Viden om ruter Efterspørgselsdrivere Hvilke faktorer vil gøre København attraktiv for flere flyruter? SANKT ANNÆ PLADS 13, 2. 1250 KØBENHAVN K TELEFON: 2333 1810 FAX: 7027 0741 WWW.COPENHAGENECONOMICS.COM

Læs mere

Analyse. Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi. 23. marts 2015. Af Nicolai Kaarsen

Analyse. Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi. 23. marts 2015. Af Nicolai Kaarsen Analyse 23. marts 215 Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi Af Nicolai Kaarsen Hvilke politiske temaer optager danskerne, hvordan har det ændret sig over tid og hvad er sammenhængen

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 2015 Institution International Business College, Kolding Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Samfundsfag. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Samfundsfag. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052426_Samfag-D 08/09/05 13:28 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Samfundsfag Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Danmarks

Læs mere

Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej. Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009

Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej. Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009 Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009 1 Global økonomisk krise men nu lysner det Langvarig krise med rod i boligmarkedet Krisen har spredt sig fra Wall

Læs mere