Formuleringer studieretningsprojekter med international økonomi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formuleringer studieretningsprojekter med international økonomi 2013-2014."

Transkript

1 Formuleringer studieretningsprojekter med international økonomi IØ-mat Lav en oversigt over en række af de finansielle instrumenter der var i brug op til finanskrisen og for prisfastsættelsen på enkelte af disse med inddragelse af matematik. Redegør for finanskrisen og udviklingen i denne. Analyser hvilken sammenhæng der er mellem Prisfastsættelsen på finansielle instrumenter og finanskrisen. Vurder hvilke politiske tiltag der kan bringes i anvendelse overfor finansielle instrumenter for at undgå en gentagelse af finanskrisen, og om disse skal bringes i anvendelse. Redegør for økonomiske bobler og beskriv modeller der kan hjælpe med matematisk at illustrere om en prisudvikling er en bobl. Analyser udviklingen i dot.com-boblen omkring år 2000 ved hjælp af din valgte matematiske model. Vurder ud selvvalgte produkter på råvaremarkedet eller alternative investeringer i hvilken udstrækning modellen er holdbar i andre situationer. IØ-afsætning Gør rede for det amerikanske smykkemarked. Og forklar Pandoras udvikling og situation her. Analyser de forhold der kan have betydning for om Pandora kan opnå succes på det amerikanske smykkemarked. Diskuter og vurder Pandoras mulige strategier på det amerikanske smykkemarked. Redegør for hvordan Danmarks fødevareeksport og Arlas eksport til Kina og Tyskland ser ud og har udviklet sig. Analyser hvilke faktorer der er afgørende for eksporten til de 2 lande. Diskuter og vurder om de valgte faktorer kan anvendes af andre brancher og virksomheder i forbindelse med deres eksportaktiviteter. Vurder endeligt hvorledes en velstandsfremgang i Kina vil kunne påvirke Atlas aktiviteter. Redegør for begrebet outsourcing. Analyser hvordan udvalgte virksomheder har benyttet sig af outsourcing. Analyser hvordan outsourcing påvirker den danske samfundsøkonomi. Diskuter de udfordringer som dansk industri står overfor

2 Redegør for begrebet konkurrenceevne. Analyser hvordan Danish Crown og Danmark er udfordret på konkurrenceevnen. Diskuter hvilke tiltag der skal til for at Danish Crown og Danmark som land kan forbedre evnen til at konkurrere i fremtiden. Redegør for udviklingen i den danske kødindustri siden 2008 med særlig vægt på industriens betydning for de samfundsøkonomiske nøgletal i Danmark. I forlængelse heraf analyseres de miljømæssige konsekvenser, som kødindustrien har for Danmark. Fremsæt begrundet forslag til en adfærdsændrende kampagne, der kan nedsætte kødforbruget i Danmark. Vurder i forlængelse heraf konsekvenserne for såvel samfundsøkonomien som kødindustrien af et faldende kødforbrug. Redegør kort for den danske og den amerikanske velfærdsmodel. Udarbejd en komparativ analyse af markedet for sundhedsforsikringer i Danmark og USA. I forlængelse af ovenstående diskuteres årsagerne til ligheder og forskelle i sundhedsforsikringsbranchen i Danmark og USA. Velfærdsstatens indflydelse skal inddrages i diskussionen. Redegør kort for det globale marked for el-biler. Analyser relevante makroøkonomiske og specifikke forhold i BRIK-landene med henblik på at finde det mest optimale land som nyt eksportmarked for en selvvalgt udbyder af el-biler. Med udgangspunkt i ovenstående diskuteres den valgte udbyders strategiske muligheder på det valgte marked og i forlængelse heraf fremsættes begrundet forslag til en markedsføringsstrategi for virksomheden på markedet. Redegør for den historiske udvikling i beklædningsindustriens outsourcing og for væsentlige baggrundsfaktorer for branchens outsourcing. Analyser hvordan branchens outsourcing påvirker samfundsøkonomien i Danmark og hvilken betydning det har for virksomhederne, når værdikæden globaliseres. Med udgangspunkt i ovenstående diskuteres fordele og ulemper ved outsourcing i et såvel samfundsmæssigt som virksomhedsmæssigt perspektiv. Vurder i forlængelse heraf beklædningsindustriens fremtidige udfordringer. Redegør for finanskrisen i 2008 med vægt på årsager og virkninger i USA. Redegørelsen skal indeholde relevante makroøkonomiske nøgletal. Lav en kort virksomhedsanalyse af Starbucks med fokus på deres udvikling siden Analyser det amerikanske marked for kaffebarer. Analysen skal medtage eventuelle ændringer i forbrugeradfærden siden 2008 relateret til kaffebranchen.

3 På baggrund af ovenstående diskuteres og vurderes Starbucks fremtidige strategiske muligheder. Udarbejd en kort strategisk analyse af B&O med henblik på en eventuel udvidelse af deres eksportaktiviteter. Analyser den samfundsøkonomiske udvikling i Tyrkiet siden 2008 ved inddragelse af relevante makroøkonomiske nøgletal og relater disse til Danmark. Analyser i forlængelse heraf specifikke forhold på det tyrkiske marked i relation til B&O. Med udgangspunkt i ovenstående vurderes B&O s strategiske muligheder i Tyrkiet. I forlængelse heraf fremsættes begrundet forslag til en markedsføringsstrategi for B&O på det tyrkiske marked. Gør rede for begrebet outsourcing og dets udbredelse blandt danske virksomheder. Med udgangspunkt i en værdikædeanalyse for DK Company samt en analyse af eksterne forhold bedes du analysere årsagerne til og konsekvenserne af outsourcing. Diskutér konsekvenserne for samfundsøkonomien i Danmark af virksomhedernes outsourcing og vurder, om det kan blive nødvendigt at imødegå udviklingen med politiske tiltag. Karakterisér kort virksomheden bag Redbull. Hvorledes opererer den på det danske marked? Udarbejd en analyse af det kinesiske marked for Redbull herunder en samfundsøkonomisk analyse. Vurdér Redbulls muligheder på det kinesiske marked. Diskuter virksomhedens fremtidige strategier på det kinesiske marked, herunder om den kan standardisere parametermikset set i.f.t det danske marked. IØ-VØ Lav en redegørelse for erhvervsområdet Medicon Valley. Tag udgangspunkt i virksomheden Novozymes og deres værdikæde. Vurder i hvilken udstrækning udviklingen af Medicon Valley har været medvirkende til virksomhedens succes gennem de senest 10 år. I dine analyser skal du bruge andre selvvalgte modeller af Michael Porter. Vurder hvorvidt denne form for erhvervspolitik kan anvendes generelt og i andre sammenhænge. Redegør for udviklingen i verdenshandelen sat i relation til skibstransport. Gennemfør en analyse af rederibranchen med fokus på virksomhederne Maersk Line og Torm og de forskelle der er på deres aktiviteter og den effekt det har på deres indtjening. Vurder I hvilken udstrækning udviklingen i verdenshandelen har været medvirkende til de to virksomheders udvikling.

4 Analyser konkurrencesituationen i høreapparatbranchen. Analyser hvilken betydning tilskud til høreapparater har for den enkelte virksomheden og for samfundet. Diskuter hvilke overordnede hensyn der kan tale for og imod tilskuddet. Vurder om tilskuddet samlet set er en fordel for Danmark. Redegør for outsourcing og værdikæde og forsyningskæde. Analyser værdikæden i virksomheden B&O, herunder hvilke aktiviteter B&O med fordel kan outsource. Diskuter hvilket land, blandt 3 selvvalgte lande, det ville være fornuftigt for B&O at outsource til. Vurder, hvilke mulige positive og negative konsekvenser, valget af outsourcing aktiviteter og outsourcing-land kan have for B&O. Redegør for den økonomiske udvikling i virksomheden DONG med særligt fokus på DONG s investeringer igennem de senere år. Analyser hvilke afkast der er på investeringerne for virksomheden og for samfundet. Vurder om DONG s særlige ejerkonstruktion har været et problem i relation til valg af investeringsstrategi. IØ-Tysk Redegør for Tysklands økonomi i perioden Redegør endvidere for Helmuth Kohls visioner om genforeningen med udgangspunkt i talen: Fernsehansprache von Bundeskanzler Kohl anlässlich des Inkrafttretens der Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion. Analyser hvilke økonomiske forhold der har været afgørende for at Kohl visioner ikke viste sig at holde, herunder forventes inddraget forbundsbankens rolle og pengepolitikken. Vurder hvorvidt den nuværende økonomiske fremgang er udtryk for at Kohls vision endelig bliver til noget. IØ-Engelsk Redegør for Obamacare og hvad Obamacare betyder for den enkelte borger i USA. Analyser diskussionen om finansiering og indhold af Obamacare med udgangspunkt i kritikken fra republikansk side. Vurder om Obamacare ændrer den amerikanske velfærdsmodel Følgende tekster skal inddrages i din besvarelse: America s health-care upheaval - Will it get better? The Economist, 5. Oct Going public, and private, The Economist, 21. Dec Republicans Hate Obamacare Because They're Afraid People Will Like It, Business Insider, 2. Oct. 2013

5 IØ-samf Redegør for sociologien i rygning og undersøg det politiske grundlag for rygeloven. Redegør for den politiske og økonomiske situation vedrørende rygning, og analyser de mikroøkonomiske og makroøkonomiske konsekvenser af rygning og rygeloven. Kan det vurderes om rygning isoleret set giver overskud eller underskud for samfundet. Diskuter om rygelovene er udtryk for et formyndersamfund. Redegør for de økonomiske skoler med udgangspunkt i keynesianismen og monetarismen. Analyser med udgangspunkt i England i Thatcher-perioden hvad et skift i økonomisk skole kan have af økonomiske konsekvenser. Vurder med udgangspunkt i din analyse om der er forskel på monetarisme og såkaldt Thatcherisme. Redegør for kampen om Obamacare med fokus på forholdet mellem de planer Obama havde før han blev præsident og det der faktisk blev gennemført. Analyser den økonomi der ligger til grund for Obamacare. Diskuter effekten af Obamacare på amerikanernes sundhedstilstand. Redegør for mikrolån som Ulandsbistand med særlig fokus på hvad der adskiller mikrolån fra andre typer af ulandsbistand. Analyser ved hjælp af cases om mikrolån hvilke problemer og usikkerheder der kan være ved mikrolån. Vurder hvilke forholdsregler den danske regering/danida skal tage hvis mikrolån skal udgøre en større del af ulandsbistanden. Redegør for den nyere japanske økonomiske udvikling. Analyser Japans og USA s økonomi med inddragelse af kulturteori. Vurder mulighederne for at programmet Abenomics kan bringe Japan tilbage i økonomisk vækst. Redegør i korte træk for indholdet af Europa Analyser de forskellige EU-landes forudsætninger for at opfylde målsætningerne i Europa Diskuter om der kan være interessekonflikter mellem landene. Vurder om Europa 2020 er løsningen på EU s problemstillinger. Er planen realistisk? Redegør for udviklingen i Tyskland efter afslutningen på 2. verdenskrig. Læg hovedvægten på perioden op til og efter Murens fald i Udarbejd en analyse af den økonomiske udvikling i det genforenede Tyskland med særligt fokus på forskellene mellem det tidligere DDR og BRD. Hvad kan forklare forskellene?

6 Vurder i hvilket omfang det er lykkedes at skabe et samlet Tyskland gennem en udjævning af de økonomiske og politiske forskelle. Inddrag eventuelt resultatet det tyske valg i sept IØ-Fransk Lav en redegørelse for Côte d Ivoire s økonomiske, politiske, kulturelle udvikling og for eventuelle problemer med korruption/nepotisme siden landet blev selvstændigt fra Frankrig i Diskuter og analyser udviklingen i og sammensætningen af Elfenbenskystens eksport. Analyser specielt prisudviklingen på kakaobønner og hvilken indflydelse denne har på økonomien. Vurder med udgangspunkt i Rostows faseteori og præsident Gbagbos tale: Discours historique de Gbagbo sur la corruption hvordan Elfenbenskysten kan komme på ret kurs. IØ-samtidshistorie Giv en redegørelse for oprettelsen af det indre marked i EF/EU. Hvad var intentionerne, og i hvilken udstrækning er de blevet ført ud i livet? I den forbindelse skal du også redegøre for det indre markeds betydning for muligheden for at føre erhvervspolitik. Analyser og vurder til sidst kritisk den danske støtte til banker (Bankpakker) og vindmøllebranchen. Redegør for udviklingen i det danske og islandske sundhedssystem. Gennemfør en økonomisk analyse af forskellene mellem de to systemer. Diskuter i hvilken udstrækning forskellene i sundhedssystemerne kan skyldes kulturelle forskelle. Vurder konsekvenserne af de to systemer for landenes befolkninger. Redegør for den periode frem til 2001 der bliver kaldt Dot-com-boblen. Analyser hvilke forklaringer der kan gives på boblen, og kom herunder ind på den rolle globalisering og internettet har haft i udviklingen. Diskuter internettets rolle i dag sammenlignet med omkring år Vurder risikoen for nye bobler i internetvirksomheder.

7 Redegør for Indiens udvikling fra Uland til ny-industrialiseret land. Analyser hvilke udviklingsteorier der kan bruges som forklaringsmodel for udviklingen. Vurder i hvilken udstrækning den økonomiske udvikling kan få betydning for kastesystemet og de indiske velfærdssystemer. Redegør for Kinas økonomiske historie siden 1978, med særlig vægt på samspillet mellem markedsøkonomi og planøkonomi. Analyser samspillet mellem økonomiske reformer, etbarnspolitik og ulighed på den ene side og den økonomiske vækst på den anden. Diskuter og vurder hvilken mulighed for at Kina bliver mere demokratisk de kommende år. Redegør for den politiske og økonomiske udvikling i Vesttyskland i perioden indtil Berlinmurens opførelse. Analyser "det økonomiske mirakel" i Vesttyskland og hvordan Marshallhjælpen har bidraget til det økonomiske mirakel. Vurder hvilke konsekvenser genforeningen af de to tysklande fik på det økonomiske mirakel Redegør for den økonomiske udvikling fra 1998 og frem til finanskrisen. Analyser særligt økonomien omkring terrorangrebet den 11. september 2001 og for hvorfor angrebet fik så stor betydning for økonomien. Diskuter effekten af den økonomiske politik efter terrorangrebet. Vurder om den økonomiske politisk efter terrorangrebet medvirkende til finanskrisen? Redegør kort for forløbet op til oliekrisen i mellemøsten og effekten af denne på dansk økonomi. Analyser hvilken konsekvens oliekrisen havde det for Danmarks økonomi. Diskuter den finanspolitik der blev ført i Danmark i lyset af den politiske og kulturelle udvikling i 70 erne. Vurder kvaliteten af den finanspolitiske indsats i 70 erne. Redegøre for Tyrkiet økonomiske og politiske udvikling siden Analyser den økonomiske politik i perioden og hvilken betydning den har haft for udviklingen. Vurder hvilken betydning for EU det vil have, hvis Tyrkiet bliver medlem. Redegør for udviklingen i amerikansk økonomi fra 1925 til starten af 2. Verdenskrig, med særligt fokus på krakket i Analyser den økonomiske politik der blev gennemførte efter 1929 i relation til de økonomiske skoler. Vurder om den økonomiske politik i perioden har været medvirkende til at få USA ud af krisen.

8 Redegør for udviklingen i de samfundsøkonomiske mål i Danmark før og efter oliekrisen. Analyser hvilken sammenhæng der er mellem den økonomiske udvikling på den ene side og jordskredsvalget og EF-medlemsskabet på den anden. Vurder hvilken betydning de to forhold fik for den genopretningspolitik der blev gennemført efter oliekrisen. Redegør for udviklingen i Syriens nyere historie med særligt fokus på økonomien. Analyser med de bedst mulige kilder den økonomiske udvikling de senere år. Diskuter udviklingsteorier og bistandsstrategier der kunne være relevante når borgerkrigen er stoppet. Vurder hvilke tiltag der vil være nødvendige, når borgerkrigen er stoppet, for at få økonomien forbedret. Redegør for den situation der førte frem til den økonomiske teoriretning der bliver kaldt den østrigske skole. Analyser årsager og virkninger i finanskrisen i relation til den økonomiske forståelse der ligger i den østrigske skole. Vurder om den østrigske skole giver håndtag/ideer der øger muligheden for at undgå finanskriser i fremtiden. Redegør for finanskrisens opståen. Analyser konsekvenserne af finanskrisen for USA og Danmark. Vurder de politiske handlingsmuligheder i de 2 lande for at komme ud af finanskrisen. Redegør for den nyere historiske udvikling i Sydkorea og Ghana. Analyser baggrunden for de 2 landes økonomiske udvikling med inddragelse af kulturteori. Diskuter de 2 landes muligheder for fremtidig økonomisk vækst. Redegør for den nyere historiske udvikling i Sydkorea og Ghana. Analyser baggrunden for de 2 landes økonomiske udvikling med inddragelse af kulturteori. Diskuter de 2 landes muligheder for fremtidig økonomisk vækst. Redegør for begrebet Apartheid og baggrunden for dets indførsel i Sydafrika. Forklar herunder hvordan Apartheid fungerede i dagligdagen og påvirkede sydafrikanernes liv. Hvad var baggrunden for afskaffelsen af Apartheid, og er der stadig spor efter Apartheid i Sydafrika i dag? Analyser i hvilket omgang afskaffelsen af Apartheid har påvirket Sydafrikas samfundsøkonomi. Vurder om afskaffelsen af Apartheid har påvirket Sydafrikas globale anseelse og indflydelse. Redegør kort for terrorangrebet 11. september i New York og redegør desuden for de umiddelbare samfundsøkonomiske konsekvenser, angrebet havde.

9 Analyser de økonomisk politiske tiltag, USA iværksatte for at afdæmpe virkningerne af terrorangrebet. Hvordan påvirkede de samfundsøkonomien i USA på både kort og lang sigt? Vurder og diskuter i hvilket omfang terrorisme i dag og fremover må formodes at påvirke verdensøkonomien. IØ-kulturforståelse Redegør for den historiske udvikling i den danske bistand. Analyser bistanden til 2 selvvalgte lande. Diskuter den danske bistandshjælp i fremtiden.

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Herningsholm Gymnasium HHx International Økonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Aug 2013 maj 2014

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Aug 2014 maj 2015

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Aug. 2012 maj 2013

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Institution Termin Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole Termin hvori undervisningen afsluttes:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2011/12 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx International Økonomi niveau A valgfag Niels Riisgaard Hht3iøa+b Oversigt over undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2011 Grenaa

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2013 Institution Handelsgymnasiet Tradium, Rådmands Boulevard Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX

Læs mere

Studieretningsprojekter - SRP

Studieretningsprojekter - SRP Studieretningsprojekter - SRP Opgaveformuleringer med International Økonomi.til inspiration. - Indsamles løbende af Jens Ditlev Hansen, fagkonsulent IØ MATEMATIK... 2 IØ FRANSK... 5 IØ ENGELSK... 6 IØ

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Tradium handelsgymnasium, Rådmands Boulevard, Randers Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder Jan Rose Skaksen Hvad er globalisering? Verden bliver mindre Virksomheder, forskere og private tænker i højere grad globalt end nationalt Resultat

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2010/11 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx International Økonomi niveau A valgfag Niels Riisgaard Hht3iøa Foreløbig - Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin januar 2014 juni 2015 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HH Historie

Læs mere

International Økonomi Niveau A Bettina Tornby Introduktion til international økonomi. Danmarks økonomi

International Økonomi Niveau A Bettina Tornby Introduktion til international økonomi. Danmarks økonomi Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer e- mailadresse Hold Handelsgymnasiet Ribe HHX International

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin januar 2013 juni 2014 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HH Historie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 09/10 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx International Økonomi niveau A valgfag Niels Riisgaard Hht3iøa Oversigt over gennemførte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2012 Institution Handelsskolen Minerva, Rådmands Boulevard Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX

Læs mere

Samfundsfag i SRP på htx

Samfundsfag i SRP på htx Samfundsfag i SRP på htx af Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent Hvad er fagets særtræk? Indhold Sociologi, økonomi og politik anvendes til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger. I samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommeren 2010 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Uddannelsescenter Holstebro HHX International

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014-15 Institution Tønder Handelsskole, Martin Hammerichsvej 3, DK - 6270 Tønder http://www.toha.dk, e-mail:

Læs mere

1g Titel 1 Introduktion til den globale økonomi. 1g Titel 5 Husholdninger og virksomheder. Den offentlige sektor

1g Titel 1 Introduktion til den globale økonomi. 1g Titel 5 Husholdninger og virksomheder. Den offentlige sektor Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 maj 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold Handelsgymnasiet Ribe HHX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2011 (skoleåret 2010-11) Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX International

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Inter øko A ved sk Termin Juni 117 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Erhvervsskolerne Aars hhx Inter øko A Sven E Kristiansen (sk) 3b16 Forløbsoversigt (15) Forløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2013, skoleåret 2012-2013. Institution Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Februar 2009-maj 2011 Institution CEU Uddannelsescenter Herning Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx International Økonomi A Troels Møldrup Inter øko A hob10hhx3i3a

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen

Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen Cand.polit. Jeppe Christiansen er adm. direktør i Maj Invest. Han har tidligere været direktør i LD og før det, direktør i Danske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 (skoleåret 2014-15) Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX International

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2010-2013 Institution ZBC Ringsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX International Økonomi A Allan

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Rentemøde Kolding Herreds Landbrugsforening 22/10 2014. Hans Fink, Chefredaktør AgroMarkets

Rentemøde Kolding Herreds Landbrugsforening 22/10 2014. Hans Fink, Chefredaktør AgroMarkets Rentemøde Kolding Herreds Landbrugsforening 22/10 2014 Hans Fink, Chefredaktør AgroMarkets Dagsorden Verdensøkonomien Vækstprocenter og inflation Japan et skræmmende forbillede BRIKS mulighed eller trussel?

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommeren 2010 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Uddannelsescenter Holstebro HHX International

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2013 (skoleåret 2012-13) Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX International

Læs mere

Velfærdsstaten under pres

Velfærdsstaten under pres VICTOR BJØRNSTRUP, TOBIAS MATTHIESEN OG OLIVER BOSERUP SKOV Velfærdsstaten under pres PERSPEKTIVER PÅ VELFÆRDSSTATENS FREMTID UNiVtR3H ATS8!BLIOTMEK KIEL - ZtzN : RALBIBLiOTHEK - COLUMBUS Indhold Forord

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Inter øko B ved mf Termin Juni 117 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Erhvervsskolerne Aars hhx Inter øko B Michael Harritsø Frederiksen (mf) 2a16 Forløbsoversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2017, sommer: Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) SBC, Handelsgymnasiet HHX International økonomi

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Rammebetingelser for husdyrproduktion i Danmark. Ved Henrik Høegh

Rammebetingelser for husdyrproduktion i Danmark. Ved Henrik Høegh Rammebetingelser for husdyrproduktion i Danmark Ved Henrik Høegh DK`s Husholdningsregnskab Landbrugseksport: 62 mia. kr. Industrieksport: 61 mia. kr. Skibsfart: 45 58 mia. kr. Diverse: 48 mia. kr. Brain

Læs mere

Udfordringer og muligheder for dansk eksport. Oplæg til Erhvervsudviklingsdøgnet 23. maj 2013 af Vibeke Rovsing Lauritzen Chef for Eksportrådet

Udfordringer og muligheder for dansk eksport. Oplæg til Erhvervsudviklingsdøgnet 23. maj 2013 af Vibeke Rovsing Lauritzen Chef for Eksportrådet Udfordringer og muligheder for dansk eksport Oplæg til Erhvervsudviklingsdøgnet 23. maj 2013 af Vibeke Rovsing Lauritzen Chef for Eksportrådet 1 Emner Eksportforventninger og rammebetingelser Krisens betydning

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHX International

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 08/09 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx International Økonomi niveau A Niels Riisgaard Hh3g Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Årsplan Samfundsfag 9

Årsplan Samfundsfag 9 Årsplan Samfundsfag 9 Årsplan Samfundsfag 9 Årsplanen for samfundsfag angiver de overordnede emner, som klassen skal arbejde med i løbet af 9. klasse. KOMPETENCEOMRÅDER FOR SAMFUNDSFAG > Politik > Økonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Vejle Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX International økonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold Handelsgymnasiet Ribe HHX International

Læs mere

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 299 6323 JULI 217 Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Der hersker stor usikkerhed om den politiske kurs i USA. Kursen har stor betydning for amerikansk

Læs mere

Big Picture 4. kvartal 2014

Big Picture 4. kvartal 2014 Big Picture 4. kvartal 2014 Jeppe Christiansen CEO November 2014 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 11/12 Roskilde

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2017 Erhvervsgymnasiet

Læs mere

International økonomi HH3C Torben Jensen Undervisningsbeskrivelse

International økonomi HH3C Torben Jensen Undervisningsbeskrivelse International økonomi HH3C Torben Jensen Undervisningsbeskrivelse Termin 09/12 Institution ZBC-Vordingborg Uddannelse HHX Fag og niveau International økonomi, A Lærere Torben Jensen Hold International

Læs mere

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest 23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest En lang række emerging markets-lande har været i finansielt stormvejr de sidste tre måneder.

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2016

Big Picture 3. kvartal 2016 Big Picture 3. kvartal 2016 Jeppe Christiansen CEO September 2016 Big Picture 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Læs mere

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 2015 Juni 2016 Institution Vejen Business College.

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 2015 Juni 2016 Institution Vejen Business College. Studieplan Stamoplysninger Periode August 2015 Juni 2016 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx International Økonomi B Heidi Høyer STU-InternationaløknBhh1114-F16-MAR

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2016 Campus

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2012 Institution Handelsskolen Minerva Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX International økonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2012, sommer: Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VidenDjurs Grenaa handelsskole hhx International

Læs mere

Netbrev om SRP afsætning VØ IØ

Netbrev om SRP afsætning VØ IØ Netbrev om SRP afsætning VØ IØ Indhold Hvorfor dette netbrev?... 2 SRP med udgangspunkt i emner eller temaer... 2 International økonomi fagets særtræk i SRP... 4 Virksomhedsøkonomi fagets særtræk i SRP...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin juni 2013 Institution Frederikshavn Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX International

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2015, skoleåret 2014-2015. Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2017

Big Picture 1. kvartal 2017 Big Picture 1. kvartal 2017 Jeppe Christiansen CEO Februar 2017 Big Picture Vækst i global økonomi (% p.a.) 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % -1 % -2 % -3 % Kilde: IMF 3 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

Produktion og efterspørgsel efter landbrugsvarer i fremtiden. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Fremforsk www.fremforsk.dk

Produktion og efterspørgsel efter landbrugsvarer i fremtiden. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Fremforsk www.fremforsk.dk Produktion og efterspørgsel efter landbrugsvarer i fremtiden Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Fremforsk www.fremforsk.dk En Verden med 7 mia. mennesker Vi topper mellem 9 og 10 mia. (måske) Middelklassen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2012, sommer: Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VidenDjurs Grenaa handelsskole HHX International

Læs mere

Økonomisk Redegørelse Maj 2012

Økonomisk Redegørelse Maj 2012 Økonomisk Redegørelse Maj 1 Hovedbudskaber: Udsigt til svag genopretning i Danmark som i seneste ØR Lille bedring af internationale konjunkturer siden årsskiftet Store usikkerheder om udviklingen risiko

Læs mere

Studieplan Uge 34 Uge 35 Uge 36 Uge 37 Uge 38 Litteraturhistorie Romantikken - Det moderne gennembrud

Studieplan Uge 34 Uge 35 Uge 36 Uge 37 Uge 38 Litteraturhistorie Romantikken - Det moderne gennembrud Studieplan Uge 34 Uge 35 Uge 36 Uge 37 Uge 38 Litteraturhistorie Romantikken - Det moderne gennembrud Introduktion til islam Hvad er islam, Troens indhold og de religiøse forpligtelser. Islam i Kvindens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj /juni 2012 Institution Handelsgymnasiet Tradium, Rådmands Boulevard Uddannelse Fag og niveau Hhx IØ A

Læs mere

Studieretningsprojekter

Studieretningsprojekter Studieretningsprojekter Opgaveformuleringer med International Økonomi indsamlet december 2007 IØ ENGELSK... 2 IØ - SPANSK... 18 IØ ENGELSK - KULTURFORSTÅELSE... 18 IØ - PSYKOLOGI... 18 IØ - FINANSIERING...

Læs mere

Opgaver til SAMFUNDSØKONOMI OG INTERNATIONALE FORHOLD 7. udgave

Opgaver til SAMFUNDSØKONOMI OG INTERNATIONALE FORHOLD 7. udgave 6.1 Redegør for de forhold, der påvirker konkurrenceforholdene for virksomhederne i et land. 6.2 Beskriv, hvilke hovedformer for økonomisk politik, der normalt anvendes i forbindelse med politiske bestræbelser

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2016 Maj 2017 Institution Det Naturvidenskabelige Gymnasium på Hotel- og Restaurantskolen Uddannelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2014 Institution Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX International

Læs mere

Få hindringer på de nære eksportmarkeder

Få hindringer på de nære eksportmarkeder ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juni 215 Få hindringer på de nære eksportmarkeder Danske virksomheder oplever få hindringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslande og emerging markets uden

Læs mere

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juli 2015 Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer I 2015 og 2016 er der bedste udsigter for eksporten af forbrugsvarer i mere end syv år. I de foregående år er det særligt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj/juni 2013 Institution IBC Aabenraa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX idshistorie B Sven Clausen 3hha Oversigt over undervisningsforløb 1 1750-1919 - Revolutioner,

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2

Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 13. august 2014 Tina Winther Frandsen Seniorøkonom Jyske Markets twf@jyskebank.dk +45 8989 7170 Side 1/12 Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 Vækstnøgletallene

Læs mere

Big Picture 2. kvartal 2016 WEB

Big Picture 2. kvartal 2016 WEB Big Picture 2. kvartal 2016 WEB Jeppe Christiansen CEO Juni 2016 The big picture 2 Vækst i global økonomi (% p.a.) 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% Kilde: IMF 3 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Protektionismen pakkes ind som krisehjælp

Protektionismen pakkes ind som krisehjælp Organisation for erhvervslivet 6. april 29 Protektionismen pakkes ind som krisehjælp AF KONSULENT RASMUS WENDT, RAW@DI.DK En række lande har iværksat protektionistiske foranstaltninger som led i bekæmpelsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 10 Holstebro

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

FIP-kursus samfundsfag hhx Sukkertoppen, Aarhus handelsgymnasium marts 2017 Workshop: Hvordan kan det særlige ved hhxlæreplanen.

FIP-kursus samfundsfag hhx Sukkertoppen, Aarhus handelsgymnasium marts 2017 Workshop: Hvordan kan det særlige ved hhxlæreplanen. FIP-kursus samfundsfag hhx Sukkertoppen, Aarhus handelsgymnasium 15. 16. marts 2017 Workshop: Hvordan kan det særlige ved hhxlæreplanen udfoldes? 1 Jan Thykær Baggrund - Jan Thykær Statskundskab AU 1991

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-14 Institution VID Gymnasier, Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Samfundsfag C Michael

Læs mere

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside. Det demokratiske Danmark (1848-1901) fortsat fra 2.

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside. Det demokratiske Danmark (1848-1901) fortsat fra 2. Studieplan Stamoplysninger Periode August 2015 juni 2016 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samtidshistorie-B Jørgen Klærke STU-SamhistBhh1213-F16-MAR Oversigt

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer.

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelse 9 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelsen for 9 indeholder et temakapitel om finanskrisen og faren for protektionistiske tiltag. Da kapitlet blev skrevet i foråret 9 og

Læs mere

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2016 Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Eksporten fra fødevareklyngen retter sig i stigende grad mod Asien og øvrige globale markeder.

Læs mere

Vækst i en turbulent verdensøkonomi

Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 1 Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 2 Den globale økonomi Markant forværrede vækstudsigter Europæisk gældskrise afgørende for udsigterne men også gældskrise i USA Dyb global recession kan

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2010 Institution Grenaa tekniske skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Samfundsfag B Christina

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium HHX International

Læs mere