Formuleringer studieretningsprojekter med international økonomi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formuleringer studieretningsprojekter med international økonomi 2013-2014."

Transkript

1 Formuleringer studieretningsprojekter med international økonomi IØ-mat Lav en oversigt over en række af de finansielle instrumenter der var i brug op til finanskrisen og for prisfastsættelsen på enkelte af disse med inddragelse af matematik. Redegør for finanskrisen og udviklingen i denne. Analyser hvilken sammenhæng der er mellem Prisfastsættelsen på finansielle instrumenter og finanskrisen. Vurder hvilke politiske tiltag der kan bringes i anvendelse overfor finansielle instrumenter for at undgå en gentagelse af finanskrisen, og om disse skal bringes i anvendelse. Redegør for økonomiske bobler og beskriv modeller der kan hjælpe med matematisk at illustrere om en prisudvikling er en bobl. Analyser udviklingen i dot.com-boblen omkring år 2000 ved hjælp af din valgte matematiske model. Vurder ud selvvalgte produkter på råvaremarkedet eller alternative investeringer i hvilken udstrækning modellen er holdbar i andre situationer. IØ-afsætning Gør rede for det amerikanske smykkemarked. Og forklar Pandoras udvikling og situation her. Analyser de forhold der kan have betydning for om Pandora kan opnå succes på det amerikanske smykkemarked. Diskuter og vurder Pandoras mulige strategier på det amerikanske smykkemarked. Redegør for hvordan Danmarks fødevareeksport og Arlas eksport til Kina og Tyskland ser ud og har udviklet sig. Analyser hvilke faktorer der er afgørende for eksporten til de 2 lande. Diskuter og vurder om de valgte faktorer kan anvendes af andre brancher og virksomheder i forbindelse med deres eksportaktiviteter. Vurder endeligt hvorledes en velstandsfremgang i Kina vil kunne påvirke Atlas aktiviteter. Redegør for begrebet outsourcing. Analyser hvordan udvalgte virksomheder har benyttet sig af outsourcing. Analyser hvordan outsourcing påvirker den danske samfundsøkonomi. Diskuter de udfordringer som dansk industri står overfor

2 Redegør for begrebet konkurrenceevne. Analyser hvordan Danish Crown og Danmark er udfordret på konkurrenceevnen. Diskuter hvilke tiltag der skal til for at Danish Crown og Danmark som land kan forbedre evnen til at konkurrere i fremtiden. Redegør for udviklingen i den danske kødindustri siden 2008 med særlig vægt på industriens betydning for de samfundsøkonomiske nøgletal i Danmark. I forlængelse heraf analyseres de miljømæssige konsekvenser, som kødindustrien har for Danmark. Fremsæt begrundet forslag til en adfærdsændrende kampagne, der kan nedsætte kødforbruget i Danmark. Vurder i forlængelse heraf konsekvenserne for såvel samfundsøkonomien som kødindustrien af et faldende kødforbrug. Redegør kort for den danske og den amerikanske velfærdsmodel. Udarbejd en komparativ analyse af markedet for sundhedsforsikringer i Danmark og USA. I forlængelse af ovenstående diskuteres årsagerne til ligheder og forskelle i sundhedsforsikringsbranchen i Danmark og USA. Velfærdsstatens indflydelse skal inddrages i diskussionen. Redegør kort for det globale marked for el-biler. Analyser relevante makroøkonomiske og specifikke forhold i BRIK-landene med henblik på at finde det mest optimale land som nyt eksportmarked for en selvvalgt udbyder af el-biler. Med udgangspunkt i ovenstående diskuteres den valgte udbyders strategiske muligheder på det valgte marked og i forlængelse heraf fremsættes begrundet forslag til en markedsføringsstrategi for virksomheden på markedet. Redegør for den historiske udvikling i beklædningsindustriens outsourcing og for væsentlige baggrundsfaktorer for branchens outsourcing. Analyser hvordan branchens outsourcing påvirker samfundsøkonomien i Danmark og hvilken betydning det har for virksomhederne, når værdikæden globaliseres. Med udgangspunkt i ovenstående diskuteres fordele og ulemper ved outsourcing i et såvel samfundsmæssigt som virksomhedsmæssigt perspektiv. Vurder i forlængelse heraf beklædningsindustriens fremtidige udfordringer. Redegør for finanskrisen i 2008 med vægt på årsager og virkninger i USA. Redegørelsen skal indeholde relevante makroøkonomiske nøgletal. Lav en kort virksomhedsanalyse af Starbucks med fokus på deres udvikling siden Analyser det amerikanske marked for kaffebarer. Analysen skal medtage eventuelle ændringer i forbrugeradfærden siden 2008 relateret til kaffebranchen.

3 På baggrund af ovenstående diskuteres og vurderes Starbucks fremtidige strategiske muligheder. Udarbejd en kort strategisk analyse af B&O med henblik på en eventuel udvidelse af deres eksportaktiviteter. Analyser den samfundsøkonomiske udvikling i Tyrkiet siden 2008 ved inddragelse af relevante makroøkonomiske nøgletal og relater disse til Danmark. Analyser i forlængelse heraf specifikke forhold på det tyrkiske marked i relation til B&O. Med udgangspunkt i ovenstående vurderes B&O s strategiske muligheder i Tyrkiet. I forlængelse heraf fremsættes begrundet forslag til en markedsføringsstrategi for B&O på det tyrkiske marked. Gør rede for begrebet outsourcing og dets udbredelse blandt danske virksomheder. Med udgangspunkt i en værdikædeanalyse for DK Company samt en analyse af eksterne forhold bedes du analysere årsagerne til og konsekvenserne af outsourcing. Diskutér konsekvenserne for samfundsøkonomien i Danmark af virksomhedernes outsourcing og vurder, om det kan blive nødvendigt at imødegå udviklingen med politiske tiltag. Karakterisér kort virksomheden bag Redbull. Hvorledes opererer den på det danske marked? Udarbejd en analyse af det kinesiske marked for Redbull herunder en samfundsøkonomisk analyse. Vurdér Redbulls muligheder på det kinesiske marked. Diskuter virksomhedens fremtidige strategier på det kinesiske marked, herunder om den kan standardisere parametermikset set i.f.t det danske marked. IØ-VØ Lav en redegørelse for erhvervsområdet Medicon Valley. Tag udgangspunkt i virksomheden Novozymes og deres værdikæde. Vurder i hvilken udstrækning udviklingen af Medicon Valley har været medvirkende til virksomhedens succes gennem de senest 10 år. I dine analyser skal du bruge andre selvvalgte modeller af Michael Porter. Vurder hvorvidt denne form for erhvervspolitik kan anvendes generelt og i andre sammenhænge. Redegør for udviklingen i verdenshandelen sat i relation til skibstransport. Gennemfør en analyse af rederibranchen med fokus på virksomhederne Maersk Line og Torm og de forskelle der er på deres aktiviteter og den effekt det har på deres indtjening. Vurder I hvilken udstrækning udviklingen i verdenshandelen har været medvirkende til de to virksomheders udvikling.

4 Analyser konkurrencesituationen i høreapparatbranchen. Analyser hvilken betydning tilskud til høreapparater har for den enkelte virksomheden og for samfundet. Diskuter hvilke overordnede hensyn der kan tale for og imod tilskuddet. Vurder om tilskuddet samlet set er en fordel for Danmark. Redegør for outsourcing og værdikæde og forsyningskæde. Analyser værdikæden i virksomheden B&O, herunder hvilke aktiviteter B&O med fordel kan outsource. Diskuter hvilket land, blandt 3 selvvalgte lande, det ville være fornuftigt for B&O at outsource til. Vurder, hvilke mulige positive og negative konsekvenser, valget af outsourcing aktiviteter og outsourcing-land kan have for B&O. Redegør for den økonomiske udvikling i virksomheden DONG med særligt fokus på DONG s investeringer igennem de senere år. Analyser hvilke afkast der er på investeringerne for virksomheden og for samfundet. Vurder om DONG s særlige ejerkonstruktion har været et problem i relation til valg af investeringsstrategi. IØ-Tysk Redegør for Tysklands økonomi i perioden Redegør endvidere for Helmuth Kohls visioner om genforeningen med udgangspunkt i talen: Fernsehansprache von Bundeskanzler Kohl anlässlich des Inkrafttretens der Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion. Analyser hvilke økonomiske forhold der har været afgørende for at Kohl visioner ikke viste sig at holde, herunder forventes inddraget forbundsbankens rolle og pengepolitikken. Vurder hvorvidt den nuværende økonomiske fremgang er udtryk for at Kohls vision endelig bliver til noget. IØ-Engelsk Redegør for Obamacare og hvad Obamacare betyder for den enkelte borger i USA. Analyser diskussionen om finansiering og indhold af Obamacare med udgangspunkt i kritikken fra republikansk side. Vurder om Obamacare ændrer den amerikanske velfærdsmodel Følgende tekster skal inddrages i din besvarelse: America s health-care upheaval - Will it get better? The Economist, 5. Oct Going public, and private, The Economist, 21. Dec Republicans Hate Obamacare Because They're Afraid People Will Like It, Business Insider, 2. Oct. 2013

5 IØ-samf Redegør for sociologien i rygning og undersøg det politiske grundlag for rygeloven. Redegør for den politiske og økonomiske situation vedrørende rygning, og analyser de mikroøkonomiske og makroøkonomiske konsekvenser af rygning og rygeloven. Kan det vurderes om rygning isoleret set giver overskud eller underskud for samfundet. Diskuter om rygelovene er udtryk for et formyndersamfund. Redegør for de økonomiske skoler med udgangspunkt i keynesianismen og monetarismen. Analyser med udgangspunkt i England i Thatcher-perioden hvad et skift i økonomisk skole kan have af økonomiske konsekvenser. Vurder med udgangspunkt i din analyse om der er forskel på monetarisme og såkaldt Thatcherisme. Redegør for kampen om Obamacare med fokus på forholdet mellem de planer Obama havde før han blev præsident og det der faktisk blev gennemført. Analyser den økonomi der ligger til grund for Obamacare. Diskuter effekten af Obamacare på amerikanernes sundhedstilstand. Redegør for mikrolån som Ulandsbistand med særlig fokus på hvad der adskiller mikrolån fra andre typer af ulandsbistand. Analyser ved hjælp af cases om mikrolån hvilke problemer og usikkerheder der kan være ved mikrolån. Vurder hvilke forholdsregler den danske regering/danida skal tage hvis mikrolån skal udgøre en større del af ulandsbistanden. Redegør for den nyere japanske økonomiske udvikling. Analyser Japans og USA s økonomi med inddragelse af kulturteori. Vurder mulighederne for at programmet Abenomics kan bringe Japan tilbage i økonomisk vækst. Redegør i korte træk for indholdet af Europa Analyser de forskellige EU-landes forudsætninger for at opfylde målsætningerne i Europa Diskuter om der kan være interessekonflikter mellem landene. Vurder om Europa 2020 er løsningen på EU s problemstillinger. Er planen realistisk? Redegør for udviklingen i Tyskland efter afslutningen på 2. verdenskrig. Læg hovedvægten på perioden op til og efter Murens fald i Udarbejd en analyse af den økonomiske udvikling i det genforenede Tyskland med særligt fokus på forskellene mellem det tidligere DDR og BRD. Hvad kan forklare forskellene?

6 Vurder i hvilket omfang det er lykkedes at skabe et samlet Tyskland gennem en udjævning af de økonomiske og politiske forskelle. Inddrag eventuelt resultatet det tyske valg i sept IØ-Fransk Lav en redegørelse for Côte d Ivoire s økonomiske, politiske, kulturelle udvikling og for eventuelle problemer med korruption/nepotisme siden landet blev selvstændigt fra Frankrig i Diskuter og analyser udviklingen i og sammensætningen af Elfenbenskystens eksport. Analyser specielt prisudviklingen på kakaobønner og hvilken indflydelse denne har på økonomien. Vurder med udgangspunkt i Rostows faseteori og præsident Gbagbos tale: Discours historique de Gbagbo sur la corruption hvordan Elfenbenskysten kan komme på ret kurs. IØ-samtidshistorie Giv en redegørelse for oprettelsen af det indre marked i EF/EU. Hvad var intentionerne, og i hvilken udstrækning er de blevet ført ud i livet? I den forbindelse skal du også redegøre for det indre markeds betydning for muligheden for at føre erhvervspolitik. Analyser og vurder til sidst kritisk den danske støtte til banker (Bankpakker) og vindmøllebranchen. Redegør for udviklingen i det danske og islandske sundhedssystem. Gennemfør en økonomisk analyse af forskellene mellem de to systemer. Diskuter i hvilken udstrækning forskellene i sundhedssystemerne kan skyldes kulturelle forskelle. Vurder konsekvenserne af de to systemer for landenes befolkninger. Redegør for den periode frem til 2001 der bliver kaldt Dot-com-boblen. Analyser hvilke forklaringer der kan gives på boblen, og kom herunder ind på den rolle globalisering og internettet har haft i udviklingen. Diskuter internettets rolle i dag sammenlignet med omkring år Vurder risikoen for nye bobler i internetvirksomheder.

7 Redegør for Indiens udvikling fra Uland til ny-industrialiseret land. Analyser hvilke udviklingsteorier der kan bruges som forklaringsmodel for udviklingen. Vurder i hvilken udstrækning den økonomiske udvikling kan få betydning for kastesystemet og de indiske velfærdssystemer. Redegør for Kinas økonomiske historie siden 1978, med særlig vægt på samspillet mellem markedsøkonomi og planøkonomi. Analyser samspillet mellem økonomiske reformer, etbarnspolitik og ulighed på den ene side og den økonomiske vækst på den anden. Diskuter og vurder hvilken mulighed for at Kina bliver mere demokratisk de kommende år. Redegør for den politiske og økonomiske udvikling i Vesttyskland i perioden indtil Berlinmurens opførelse. Analyser "det økonomiske mirakel" i Vesttyskland og hvordan Marshallhjælpen har bidraget til det økonomiske mirakel. Vurder hvilke konsekvenser genforeningen af de to tysklande fik på det økonomiske mirakel Redegør for den økonomiske udvikling fra 1998 og frem til finanskrisen. Analyser særligt økonomien omkring terrorangrebet den 11. september 2001 og for hvorfor angrebet fik så stor betydning for økonomien. Diskuter effekten af den økonomiske politik efter terrorangrebet. Vurder om den økonomiske politisk efter terrorangrebet medvirkende til finanskrisen? Redegør kort for forløbet op til oliekrisen i mellemøsten og effekten af denne på dansk økonomi. Analyser hvilken konsekvens oliekrisen havde det for Danmarks økonomi. Diskuter den finanspolitik der blev ført i Danmark i lyset af den politiske og kulturelle udvikling i 70 erne. Vurder kvaliteten af den finanspolitiske indsats i 70 erne. Redegøre for Tyrkiet økonomiske og politiske udvikling siden Analyser den økonomiske politik i perioden og hvilken betydning den har haft for udviklingen. Vurder hvilken betydning for EU det vil have, hvis Tyrkiet bliver medlem. Redegør for udviklingen i amerikansk økonomi fra 1925 til starten af 2. Verdenskrig, med særligt fokus på krakket i Analyser den økonomiske politik der blev gennemførte efter 1929 i relation til de økonomiske skoler. Vurder om den økonomiske politik i perioden har været medvirkende til at få USA ud af krisen.

8 Redegør for udviklingen i de samfundsøkonomiske mål i Danmark før og efter oliekrisen. Analyser hvilken sammenhæng der er mellem den økonomiske udvikling på den ene side og jordskredsvalget og EF-medlemsskabet på den anden. Vurder hvilken betydning de to forhold fik for den genopretningspolitik der blev gennemført efter oliekrisen. Redegør for udviklingen i Syriens nyere historie med særligt fokus på økonomien. Analyser med de bedst mulige kilder den økonomiske udvikling de senere år. Diskuter udviklingsteorier og bistandsstrategier der kunne være relevante når borgerkrigen er stoppet. Vurder hvilke tiltag der vil være nødvendige, når borgerkrigen er stoppet, for at få økonomien forbedret. Redegør for den situation der førte frem til den økonomiske teoriretning der bliver kaldt den østrigske skole. Analyser årsager og virkninger i finanskrisen i relation til den økonomiske forståelse der ligger i den østrigske skole. Vurder om den østrigske skole giver håndtag/ideer der øger muligheden for at undgå finanskriser i fremtiden. Redegør for finanskrisens opståen. Analyser konsekvenserne af finanskrisen for USA og Danmark. Vurder de politiske handlingsmuligheder i de 2 lande for at komme ud af finanskrisen. Redegør for den nyere historiske udvikling i Sydkorea og Ghana. Analyser baggrunden for de 2 landes økonomiske udvikling med inddragelse af kulturteori. Diskuter de 2 landes muligheder for fremtidig økonomisk vækst. Redegør for den nyere historiske udvikling i Sydkorea og Ghana. Analyser baggrunden for de 2 landes økonomiske udvikling med inddragelse af kulturteori. Diskuter de 2 landes muligheder for fremtidig økonomisk vækst. Redegør for begrebet Apartheid og baggrunden for dets indførsel i Sydafrika. Forklar herunder hvordan Apartheid fungerede i dagligdagen og påvirkede sydafrikanernes liv. Hvad var baggrunden for afskaffelsen af Apartheid, og er der stadig spor efter Apartheid i Sydafrika i dag? Analyser i hvilket omgang afskaffelsen af Apartheid har påvirket Sydafrikas samfundsøkonomi. Vurder om afskaffelsen af Apartheid har påvirket Sydafrikas globale anseelse og indflydelse. Redegør kort for terrorangrebet 11. september i New York og redegør desuden for de umiddelbare samfundsøkonomiske konsekvenser, angrebet havde.

9 Analyser de økonomisk politiske tiltag, USA iværksatte for at afdæmpe virkningerne af terrorangrebet. Hvordan påvirkede de samfundsøkonomien i USA på både kort og lang sigt? Vurder og diskuter i hvilket omfang terrorisme i dag og fremover må formodes at påvirke verdensøkonomien. IØ-kulturforståelse Redegør for den historiske udvikling i den danske bistand. Analyser bistanden til 2 selvvalgte lande. Diskuter den danske bistandshjælp i fremtiden.

Den økonomiske vækst i Kina

Den økonomiske vækst i Kina Den økonomiske vækst i Kina - - Hvem får flest ris i skålen? Udarbejdet af: Julie Holt Søren Tams Stine Malmskov Sebastian Enemark Mygh Den Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse, RUC 1 3. Semester 05/06

Læs mere

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Picking the Winners? En Analyse af Regeringens Globaliseringsstrategi

Picking the Winners? En Analyse af Regeringens Globaliseringsstrategi D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Ø k o n o m i s k I n s t i t u t K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Kandidatspeciale Andreas Fensholm Picking the Winners? En Analyse

Læs mere

Skriftlighed i samfundsfag. Om skriftlighed i samfundsfag... 2. Spørgeord og opgavetyper... 2. Redegørelse... 2. Spørgsmål med hv-ord...

Skriftlighed i samfundsfag. Om skriftlighed i samfundsfag... 2. Spørgeord og opgavetyper... 2. Redegørelse... 2. Spørgsmål med hv-ord... Indhold Om skriftlighed i samfundsfag... 2 Spørgeord og opgavetyper... 2 Redegørelse... 2 Spørgsmål med hv-ord... 2 Angiv og dokumentér... 3 Opstil hypoteser... 3 Eksempel på opgave og besvarelse... 4

Læs mere

Synopsis i studieområdet del 3. Tema: Globalisering. Emne: Afrikas økonomiske udvikling. Fag: Samtidshistorie og international økonomi

Synopsis i studieområdet del 3. Tema: Globalisering. Emne: Afrikas økonomiske udvikling. Fag: Samtidshistorie og international økonomi Synopsis i studieområdet del 3 Tema: Globalisering Emne: Afrikas økonomiske udvikling Fag: Samtidshistorie og international økonomi X-købing Handelsgymnasium 2010 Indholdsfortegnelse Indledning og problemformulering...2

Læs mere

!"#$%&%'"(')&%*+%#',%$',-&(' -.'.-/01)#/+"&2021'1"30#-'.&4$%3$%',-&)0-1)#/+"&2021'' '

!#$%&%'(')&%*+%#',%$',-&(' -.'.-/01)#/+&2021'130#-'.&4$%3$%',-&)0-1)#/+&2021'' ' !"#$%&%'"(')&%*+%#',%$',-&(' -.'.-/01)#/+"&2021'1"30#-'.&4$%3$%',-&)0-1)#/+"&2021'' ' 5.(-3(/+#"6%10'."#7#%0'89:;'

Læs mere

Bachelorprojekt. En offentlig bank? Rikke Høj Mathias Bryde Jeppe Weis Hougaard Signe Werum Nilsson Tobias Thumand Trige. Vejleder: Hans Aage

Bachelorprojekt. En offentlig bank? Rikke Høj Mathias Bryde Jeppe Weis Hougaard Signe Werum Nilsson Tobias Thumand Trige. Vejleder: Hans Aage En offentlig bank? Rikke Høj Mathias Bryde Jeppe Weis Hougaard Signe Werum Nilsson Tobias Thumand Trige Vejleder: Hans Aage Foråret 2013 Side 1 af 96 Indholdsfortegnelse 1 Problemfelt... 5 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRIK-landene: en mulighed eller en trussel for EU?

BRIK-landene: en mulighed eller en trussel for EU? Kandidatafhandling Cand.ling.merc Engelsk og Europæiske Studier Forfatter: Jonna Nørgård Pedersen Vejleder: Erik Lonning Institut for Int. Kultur- og Kommunikationsstudier BRIK-landene: en mulighed eller

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 1. halvår 2014... 4 Halvåret i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens

Læs mere

Meddelelse fra Kommissionen

Meddelelse fra Kommissionen COM 95 (508) DA Meddelelse fra Kommissionen REGNSKABSHARMONISERING: EN NY STRATEGI VIS-A-VIS INTERNATIONAL HARMONISERING 1 1. Indledning og sammenfatning 1.1 Fjerde og syvende selskabsdirektiv giver et

Læs mere

Afgangsprojekt HD 1. DEL. Grøn Energi

Afgangsprojekt HD 1. DEL. Grøn Energi Afgangsprojekt HD 1. DEL Grøn Energi Strategisk analyse af Vestas Vejleder: Poul Bjerregaard Hold B1 Gruppe P02: Karsten Klit Niklas R. Filipsen Mikkel P. Andersen Forår 2013 Titel: Semester: Grøn Energi

Læs mere

Afgangsprojekt Vestas Wind System

Afgangsprojekt Vestas Wind System Vejen ud af krisen Afgangsprojekt Vestas Wind System HD-studiets 1. del AAU, maj 2015 Mads Bjørn, Anders Agerbo og Mikkel Lund 27-05-2015 Indholdsfortegnelse Problemstilling:... 2 Problemformulering...

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

Kan kriser forudsiges?

Kan kriser forudsiges? 35 Kan kriser forudsiges? Morten Spange, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING I løbet af 28 blev verdensøkonomien ramt af en krise, hvis lige ikke er set siden den store depression i 193'erne.

Læs mere

Forside. Navn: Jonas Gjerrow Knudsen, Studienr: 52767. Navn: Christian Emil Videmark, Studienr: 52278. Navn: Simon Rolighed Lykner, Studienr: 51844

Forside. Navn: Jonas Gjerrow Knudsen, Studienr: 52767. Navn: Christian Emil Videmark, Studienr: 52278. Navn: Simon Rolighed Lykner, Studienr: 51844 Forside Navn: Jonas Gjerrow Knudsen, Studienr: 52767 Navn: Christian Emil Videmark, Studienr: 52278 Navn: Simon Rolighed Lykner, Studienr: 51844 Navn: Emil Almgaard Thyregod, Studienr: 52307 Anslag: 158.368

Læs mere

1.0 Problemfelt... 2 1.1 Problemstilling...3 1.2 Problemformulering...4 1.3 Arbejdsspørgsmål...4 2.0 Metode... 5 2.1 Metodologi...6 2.2 Design...

1.0 Problemfelt... 2 1.1 Problemstilling...3 1.2 Problemformulering...4 1.3 Arbejdsspørgsmål...4 2.0 Metode... 5 2.1 Metodologi...6 2.2 Design... 1.0 Problemfelt... 2 1.1 Problemstilling...3 1.2 Problemformulering...4 1.3 Arbejdsspørgsmål...4 2.0 Metode... 5 2.1 Metodologi...6 2.2 Design...8 2.3 Videnskabsteori...9 2.4 Anvendelse/valg af teori og

Læs mere

Gælds- og investeringsstrategi Oplæg til national anlægsplan

Gælds- og investeringsstrategi Oplæg til national anlægsplan Gælds- og investeringsstrategi Oplæg til national anlægsplan Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik Departement for Finanser april 2012 FM 2012 / 46 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning...

Læs mere

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 Iværksætterindeks 2011 Vilkår for iværksættere i Danmark 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 113905_Book 1.indb 2 03/11/11 11.13 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Iværksætterindeks 2011 sammenfatning 7 1.1

Læs mere

14. maj 2013. Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport

14. maj 2013. Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport 14. maj 2013 Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 4 2. Analysens formål, fokus og opbygning 8 2.1. Formålet med analysen 9 2.2. Struktur og opbygning 9 3.

Læs mere

Kultur- og samfundsfaggruppen Hf Vejledning / Råd og vink

Kultur- og samfundsfaggruppen Hf Vejledning / Råd og vink Kultur- og samfundsfaggruppen Hf Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes

Læs mere

ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S

ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S HD studiet i Finansiering Hovedopgave - maj 2009 Opgaveløser: Vejleder: Rasmus Kristian Mogensen Palle Nierhoff Opgave nr. 41 VÆRDIANSÆTTELSE OG AKTIEANALYSE ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S Handelshøjskolen

Læs mere

Indledning... 3. Problemfelt... 5. Metode... 7. Projektstruktur... 7. Afgrænsning... 8. Begrebsafklaring... 9. Valg af empiri...

Indledning... 3. Problemfelt... 5. Metode... 7. Projektstruktur... 7. Afgrænsning... 8. Begrebsafklaring... 9. Valg af empiri... Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemfelt... 5 Metode... 7 Projektstruktur... 7 Afgrænsning... 8 Begrebsafklaring... 9 Valg af empiri... 10 Valg af teori... 11 Videnskabsteoretiske overvejelser...

Læs mere

Det transatlantiske forhold

Det transatlantiske forhold Forsvarsakademiet VUT II 2002/2003 Specialegruppe 10 KN G. Kingo KN C. M. Møller KL J. Holm Det transatlantiske forhold We have our best chance since the rise of the nation-state in the 17th century to

Læs mere

Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 31, URU alm. del Bilag 41 Offentligt KURS MOD 2020 DANSK UDENRIGSPOLITIK I NYT FARVAND

Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 31, URU alm. del Bilag 41 Offentligt KURS MOD 2020 DANSK UDENRIGSPOLITIK I NYT FARVAND Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 31, URU alm. del Bilag 41 Offentligt KURS MOD 2020 DANSK UDENRIGSPOLITIK I NYT FARVAND Indhold Forord: Kurs mod 2020 - Dansk udenrigspolitik

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Indledning... 2 Problemformulering:... 2. Læsevejledning... 3. Del 1: Det moderne samfund... 3

Indledning... 2 Problemformulering:... 2. Læsevejledning... 3. Del 1: Det moderne samfund... 3 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemformulering:... 2 Læsevejledning... 3 Del 1: Det moderne samfund... 3 Det moderne samfund... 3 Overgangen til velfærdsstaten... 4 Overgangen mod konkurrencestaten

Læs mere