Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage"

Transkript

1 Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage

2 Forord Indholdsfortegnelse 03 Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af arbejdsmarkedets parter og oprettet i henhold til arbejdsmiljøloven. Branchearbejdsmiljørådet har bl.a. til opgave at udarbejde branchevejledninger om arbejdsmiljøspørgsmål inden for jordbrugsområdet. Denne branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage er udarbejdet af Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg, BAR Jord til Bord. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med arbejdsmiljøloven. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger, og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. Herudover tages der forbehold for den teknologiske udvikling. Endvidere har vejledningen været til høring i Miljøstyrelsen. Indledning Sprøjtemidler Bortskaffelse Opbevaring Etablering af vaskeplads Sikkerhed og sundhed ved arbejdet Hovedregler for bortskaffelse Henvisninger Vejledningen er udarbejdet på baggrund af de love og bestemmelser, som findes inden for området. Den indeholder desuden gode råd fra Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg til virksomheder og medarbejdere inden for jordbrugsområdet. Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Vagn Henriksen, Fagligt Fælles Forbund, 3F Johnny Ulff Larsen, Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere, GLS-A Udgiver: BAR Jord til Bord Tekst: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Layout og illustrationer: CaseOne Tryk: CaseOne 4. udgave, Oktober 2011 ISBN: Varenr:

3 Indledning Sprøjtemidler 05 I miljø- og kemikalielovgivningen findes regler, der skal sikre, at bekæmpelsesmidler ikke gør skade på mennesker, dyr eller natur. Uforsigtig håndtering af rester af bekæmpelsesmidler og tom emballage kan medføre risiko for umiddelbare og langsigtede skadevirkninger. De langsigtede virkninger på mennesker og miljø kendes kun i begrænset omfang, men man ved at flere bekæmpelsesmidler har en lang nedbrydningstid. I tilfælde af uheld kan disse bekæmpelsesmidler ophobes i jorden eller være til skade for mennesker. Bekæmpelsesmidlerne skal håndteres så skadelige virkninger undgås. Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg har udarbejdet denne vejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage for derigennem at give oplysninger om, hvordan man inden for jordbrugsområdet kan bortskaffe rester af bekæmpelsesmidler og tom emballage. Sprøjtemidler skal behandles korrekt, så de ikke skader vandmiljøet, mennesker eller dyr. Plantebeskyttelsesmidler skal være godkendt af Miljøstyrelsen og forsynet med en dansk etikette. Får du tilbudt midler med udenlandsk etikette, er der tale om produkter, som er importeret ulovligt. Etiketten specificerer, hvordan midlet må anvendes, og giver en række praktiske anvisninger. Læs derfor altid etiketten, inden du første gang anvender nyindkøbte produkter. Som jordbruger overtager du ansvaret for midlerne i det øjeblik, de bliver overdraget til dig hos forhandleren eller afleveret på din virksomhed. Som erhvervsdrivende må du gerne selv transportere bekæmpelsesmidler til brug i virksomheden. Det gælder både transporten fra forhandleren og rundt på bedriften. Du skal sikre, at emballagen er uskadt, og at varerne er sikkert anbragt og fastgjorte. Bekæmpelsesmidler må ikke transporteres sammen med foder, fødevarer mv. Der gælder særlige regler for midler, som er mærket Meget giftige/giftige og Akut giftige, uanset om det er plantebeskyttelsesmidler eller biocider, dvs. midler mod f.eks. muldvarpe og mosegrise. CLP-klassificering, mærkning og emballering Fra den 1. december 2010 og frem til 2017 vil man på kemikalier kunne se enten de kendte orange faresymboler efter Miljøstyrelsens mærkning, eller røde og hvide firkanter, som er de nye farepiktogrammer fra EU.

4 Sprøjtemidler Bortskaffelse 07 Mærkning på produkter der er meget giftige/giftige erstattes af akut giftige, som kan være livsfarlige ved indtagelse, hudkontakt og/eller indånding. De nye farepiktogrammer fra EU: Emballage fra langt de fleste bekæmpelsesmidler kan afleveres som almindeligt affald, når emballagen er skyllet, og skyllevæsken hældt i sprøjten. Hvad skal du bortskaffe? Gå jævnligt dit restlager igennem, så rester bliver brugt i tide. Aflever alt, hvad du ikke med sikkerhed ved er lovligt at anvende, til den kommunale modtageordning. Akut giftig Sundhedsfare Brandfarlig Gasser under tryk Kronisk sundhedsfare Overtager du en ejendom med et lager af bekæmpelsesmidler, skal du undersøge om der blandt produkterne er forbudte midler eller midler med udenlandsk etikette. Hvis det er tilfældet, skal de straks bortskaffes. Det er ikke tilladt at opbevare bekæmpelsesmidler i uoriginal emballage. Brandnærende Eksplosiv Miljøfare Ætsende Du kan finde oplysninger om forbudte midler på Miljøministeriets hjemmeside. De orange faresymboler: Tx T Tn C N Anmelderpligt Virksomhederne har pligt til at meddele til kommunen, hvis de kommer i besiddelse af rester af bekæmpelsesmidler, som skal afleveres til den lokale modtagestation. Meget Giftigt Giftigt Sundhedsskadelig Ætsende Miljøfarlig For landbrugsbedrifter og lignende virksomheder vil det sædvanligvis være tilstrækkeligt at udfylde skemaet for deklaration af farligt affald i forbindelse med aflevering af kemikalierester og tom emballage. Xi Lokalirriterende E Eksplosiv Fx Yderst brandfarlig F Meget brandfarlig O Brandnærende Hvor skal rester og tom emballage afleveres? Ved bortskaffelse af tom emballage, som kan genanvendes og ikke er blandet med andet affald, kan indehaveren frit vælge en registreret indsamler til at håndtere emballagen. Det gælder både for ikke-farligt og farligt affald.

5 Bortskaffelse Bortskaffelse 09 Hvis emballagen ikke er kildesorteret genanvendeligt affald, skal den bortskaffes eller genanvendes efter anvisning fra kommunen. Hvis der er tvivl om klassificering af affaldet kan kommunen være behjælpelig hermed. Listen over registrerede indsamlere, samt hvilket affald de må modtage findes i Miljøstyrelsens affaldsregister på https://www.affaldsregister.mst.dk/ Fra 1. januar 2012 vil virksomheder skulle tilmelde sig, for at kunne gøre brug af kommunens genbrugspladser. Deklaration Som leverandør af farligt affald er din virksomhed ansvarlig for korrekt sortering, emballering, mærkning og deklarering af affaldet. Gamle mærkesedler, som ikke svarer til indholdet, fjernes eller slettes Vægtgrænserne for emballagetypen skal overholdes Nogle typer farligt affald betragtes som farligt gods og skal overholde bestemmelserne herfor. Affaldet skal ved afleveringen være ledsaget af en deklaration med beskrivelse af affaldstypen. Der skal betales et gebyr for aflevering af kemikalieaffald. I forbindelse med bortskaffelse af kemikalierester skal der udfyldes en særlig blanket. Modtagestationen er kun forpligtet til at modtage affald, der er forsvarligt emballeret. Den lokale modtagestation kan altid enten selv levere sække og tromler eller anvise nærmeste forhandler. Almindelige krav til emballager Når farligt affald opbevares, pakkes og transporteres, gælder disse krav til emballagen: Emballagen skal være egnet til det affald, den indeholder Emballagen skal være tæt Emballagen skal kunne lukkes forsvarligt Emballagen skal være ren udvendigt

6 Bortskaffelse Opbevaring 11 Etikettens anvisning om bortskaffelse Emballagen skal være forsynet med en etiket, der bl.a. giver anvisninger for, hvordan tom emballage uskadeliggøres og bortskaffes. Hvad skal altid afleveres? Følgende affald skal altid afleveres til en modtageplads: Rester af bekæmpelsesmidler. Al emballage fra meget giftige/ giftige og akut giftige midler. Al emballage, der ikke kan rengøres med vand. Det skal fremgå af etikettens tekst på emballagen, hvorledes den tomme emballage skal bortskaffes. Rengøring af emballage Inden emballagen bortskaffes skal den være helt tømt og når det er muligt rengjort med vand. Ved tilberedning af sprøjtevæske bør emballagen skylles med 3 hold vand for at få al indholdet med i sprøjten. Når man skyller stærkt forurenet emballage udvendigt og/eller indvendigt, skal det foregå et sted, hvor man er sikker på, at skyllevandet ikke kan løbe i kloakker, vandløb, søer, dræn m.v. Særlig vigtigt er det, at forhindre vandet i at løbe i brønde. Afbrænding af tom emballage må ikke finde sted. Rester af bekæmpelsesmidler samt tom brugt emballage skal opbevares på samme måde. Hvordan skal bekæmpelsesmidler og tom brugt emballage opbevares? Bekæmpelsesmidler skal opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler eller lignende. Bekæmpelsesmidler, rester af bekæmpelsesmidler samt tom brugt emballage fra meget giftige/giftige midler og akut giftige skal opbevares forsvarligt, under lås, utilgængeligt for børn og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler eller lignende. Bekæmpelsesmidler må kun opbevares i den oprindelige emballage. Der skal opsættes et passende advarselsskilt, f.eks. almindelig fare, såfremt man har store mængder farlige stoffer og blandinger oplagret. Ovennævnte skilte eller mærkning/etikettering skal placeres ved oplagringsområdet eller på døren ind til oplagringsrummet. Også ved opbevaring af mindre mængder er det en god idé at afmærke kemikalierummet med et tydeligt skilt. Tom emballage må ikke genbruges Det er forbudt at genbruge tom emballage eller at overlade den til andre. Kun i særlige tilfælde, hvor der er tale om specialemballage (f.eks. stålflasker) kan man returnere den lukkede emballage efter aftale med producent eller importør. Ved aflevering skal den tomme emballage også være ren udvendig.

7 Etablering af vaskeplads Etablering af vaskeplads 13 Hvis du som jordbruger vælger at etablere en vaskeplads, hvor du påfylder og vasker dine sprøjter, som du bruger til udbringning af plantebeskyttelsesmidler, vil vaskepladsen være omfattet af Plantedirektoratets kontrol. Din kommune skal godkende etableringen af vaskepladsen. Kommunen står også for kontrollen af beholdere til husdyrgødning, også selvom beholderne opsamler fra vaske- og påfyldningspladsen. Herudover er det Plantedirektoratet, der står for tilsynet med, at du som jordbruger overholder reglerne. Reglerne for påfyldning og vask af sprøjter betyder, at: du kun må påfylde plantebeskyttelsesmidler og vaske sprøjten og sprøjtetraktoren i marken eller på en vaskeplads med opsamling af spildevand. du må ikke fylde vand på andre steder end vaskepladsen eller i marken, hvis du samtidig tilsætter plantebeskyttelsesmidler. du skal fortynde restsprøjtevæsken og sprøjte den ud på det behandlede areal. Højst godkendte dosis må ikke overskrides. restsprøjtevæsken skal være fortyndet med en faktor 50, før du tømmer den sidste væske ud gennem bundventilen. du skal fylde og rengøre rygsprøjter og små ATV-monterede sprøjter på det behandlede areal eller på en vaskeplads med opsamling af vand. du skal parkere en ikke-rengjort sprøjte og traktor under tag, på vaskeplads eller på det behandlede areal. Rengøring af sprøjter og andre redskaber bør ske straks efter brug. Forholdsregler ved rengøring af udstyr Brugte sprøjter, redskaber og tom emballage indeholder rester af plantebeskyttelsesmidler, som kan være farlige for både voksne og børn, dyr og miljø ved forkert håndtering eller kontakt. De må derfor ikke efterlades uden opsyn på steder, hvor uvedkommende kan komme til dem. F.eks. på marker, grøftekanter, i skove og skovkanter.

8 Sikkerhed og sundhed ved arbejdet Hovedregler for bortskaffelse 15 Arbejde med kemikalier skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuld forsvarligt ved brug af korrekte arbejdsmetoder og nødvendige hjælpemidler. Ved arbejde med væsker, skal du undgå sprøjt, stænk eller afdampning og være iført egnede personlige værnemidler. Nødvendig rengøring, orden og ryddelighed har stor betydning for sikkerheden ved arbejde med kemikalier. Du skal anvende egnede personlige værnemidler, hvis arbejdet ikke kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt på anden måde. Dette gælder også ved bortskaffelsen af bekæmpelsesmiddelrester. Hvis du har ansatte, der arbejder med farlige stoffer og materialer, skal du som arbejdsgiver sørge for, at udarbejde en arbejdspladsbrugsanvisning, for de anvendte farlige stoffer og materialer. Sikkerhedsdatabladet (leverandørens brugsanvisning) kan bruges til udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisningen. Det skal fremgå af arbejdspladsbrugsanvisningen hvilke personlige værnemidler, der skal anvendes i den konkrete arbejdssituation. Den skal endvidere indeholde oplysninger om opbevaring, bortskaffelse, transport og brug af værnemidlerne. Arbejdspladsbrugsanvisningen skal udleveres med effektiv instruktion til medarbejderne, og som arbejdsgiver skal du sørge for, at medarbejderne bliver oplært og instrueret i brugen af midlerne, herunder hvilke farer, der kan være forbundet med brug af de pågældende midler. Arbejdspladsbrugsanvisningen skal være tilgængelig for medarbejderne. Personer, der arbejder med bekæmpelsesmidler skal være i besiddelse af enten et sprøjtecertifikat eller et sprøjtebevis. 1. Tømt emballage og rester af bekæmpelsesmidler skal bortskaffes på en forsvarlig måde. Læs etikettens anvisninger. 2. Bekæmpelsesmidler eller rester heraf må ikke hældes i kloakken. 3. Emballage fra langt de fleste bekæmpelsesmidler kan afleveres som almindeligt affald, når emballagen er skyllet, og skyllevæsken hældt i sprøjten. 4. Aflever alt, hvad du ikke med sikkerhed ved er lovligt, f.eks. forbudte midler eller midler med udenlandsk etikette til den kommunale modtageordning. 5. Til håndtering af tom emballage, som kan genanvendes og ikke er blandet med andet affald, kan frit vælges en registreret indsamler. Det gælder både for ikke-farligt og farligt affald. 6. Kemikalieaffald, rester af bekæmpelsesmidler og ikke kildesorteret genanvendeligt emballage, skal bortskaffes efter anvisning fra kommunen. 7. Som leverandør af farligt affald er din virksomhed ansvarlig for korrekt sortering, emballering, mærkning og deklarering af affaldet. 8. Afbrænding af tom emballage må ikke finde sted.

9 Henvisninger Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 878 af 26. juni 2010 om kemiske stoffer og produkter (Kemikalieloven). Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 702 af 24. juni 2011 om bekæmpelsesmidler (Bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen). Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 224 af 7. marts 2011 om affald (Affaldsbekendtgørelsen). Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 50 af 12. januar 2011 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter (Klassificeringsbekendtgørelsen). Miljøministeriets vejledning nr af 1. oktober 1991 om retningslinjer for grovvarebranchen. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 292 af 26. april 2001 om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser). Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 518 af 17. juni 1994 om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning med senere ændringer. Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 559 af 4. juli 2002 om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø. Arbejdstilsynets vejledning C.0.11 om Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer. Arbejdstilsynets vejledning C.1.3 om Arbejde med stoffer og materialer. 4. udgave, Oktober 2011 ISBN: Varenr: Yderligere information kan fås ved henvendelse til BAR Jord til Bord. Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Agro Food Park 15, Skejby 8200 Århus N Tlf: Mail: Arbejdstagersekretariatet Kampmannsgade København V. Tlf: Mail: ww.barjordtilbord.dk

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. Regler for brug af bekæmpelsesmidler i jordbruget

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. Regler for brug af bekæmpelsesmidler i jordbruget Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Regler for brug af bekæmpelsesmidler i jordbruget Denne pjece giver dig som jordbruger et overblik over den lovgivning, der skal sikre

Læs mere

Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord

Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for skovbruget Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af repræsentanter fra arbejdsmarkedets

Læs mere

Sikkerhedshåndbog for Skovbruget. Branchearbejdsmiljørådet jord til bord

Sikkerhedshåndbog for Skovbruget. Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for skovbruget Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af repræsentanter

Læs mere

Arbejds- miljø- håndbog

Arbejds- miljø- håndbog Fællessekretariatet H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 33 77 33 77 Fax 33 77 33 70 www.bar-service.dk Arbejdsgiversekretariatet H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 33 77

Læs mere

KEMIKALIER Ny mærkning og klassificering

KEMIKALIER Ny mærkning og klassificering KEMIKALIER Ny mærkning og klassificering CLP - Hvad er det, og hvad betyder det for mig? 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V www.i-bar.dk Medarbejdersekretariat: Vester Søgade

Læs mere

Inspirationsmateriale om arbejdspladsbrugsanvisninger. Hotel- og restaurationsbranchen

Inspirationsmateriale om arbejdspladsbrugsanvisninger. Hotel- og restaurationsbranchen Inspirationsmateriale om arbejdspladsbrugsanvisninger Hotel- og restaurationsbranchen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 03 2. Baggrund... 04 3. Farlige rengøringsmidler og kemikalier i din branche... 05

Læs mere

Limning. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Limning. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Limning Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, som er arbejdsmarkedets part i industriens

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER

BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER Indhold 3 Indledning 4 Pligter og ansvar for arbejdsgiver og ansatte Entreprenøren De ansatte 5 Før arbejdet går i gang Projektgennemgangsmøde

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Arbejdsmiljøorganisation... 2 3.

Læs mere

Indledende vejledning til CLP-forordningen

Indledende vejledning til CLP-forordningen Indledende vejledning til CLP-forordningen CLP er forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (CLP Classification, Labeling and Packaging) af stoffer og blandinger JURIDISK

Læs mere

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen Branchevejledning om unge under 18 år i hotel- og restaurationsbranchen 1 Indledning Hotel- og restaurationsbranchen er en af de brancher, hvor mange unge under 18 år har fritidsjob. Når der er unge ansatte,

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 6 NYT FRA MEDIATOR.AS

NYHEDSBREV NR. 6 NYT FRA MEDIATOR.AS NYHEDSBREV NR. 6 Aktuel lovgivning og relevante informationer om kemi og miljø til virksomheden. Dette nyhedsbrev indledes med to højaktuelle artikler dels om en særlig problematik forbundet med klassifi

Læs mere

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE Forord 1 Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne arbejdsmiljøhåndbog give et redskab til sikkerhedsorganisationen i zoologiske haver,

Læs mere

Få tjek på sikkerheden. Vejledning og tjekliste ved gasbrænding af ukrudt

Få tjek på sikkerheden. Vejledning og tjekliste ved gasbrænding af ukrudt Få tjek på sikkerheden Vejledning og tjekliste ved gasbrænding af ukrudt Kolofon Udgiver: BAR Jord til Bord, Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg 1. oplag: August 2008 Grafisk tilrettelæggelse: Rechnitzer A/S

Læs mere

Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter.

Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter. Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter. Forord Branchesikkerhedsrådet for Jordbruget har udgivet denne branchevejledning for

Læs mere

Stoffer og materialer

Stoffer og materialer Stoffer og materialer Gode råd og værktøjer, som kan anvendes i forbindelse med omgangen med kemiske produkter og stoffer Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien 1 Vejledningen er udarbejdet af Træets Arbejdsgivere,

Læs mere

Nettoindhold: 5 L L1007918 DENM/02T PPE 4049506

Nettoindhold: 5 L L1007918 DENM/02T PPE 4049506 L1007918 DENM/02T PPE 4049506 ADVARSEL EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H411 Giftig for vandlevende

Læs mere

Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 15-03-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER 6/2014 Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER Indhold InDhold Side Indledning... 7 Del 1 Hvor finder du bly... 8 Hvorfor er bly farligt?...10 Hvordan optages bly?...10 Forundersøgelser...

Læs mere

TOPPS projektet. Vandmiljøet kan holdes rent med en beskeden indsats. TOPPS fokusområder. Aktiviteter i TOPPS projektet. www.topps-life.

TOPPS projektet. Vandmiljøet kan holdes rent med en beskeden indsats. TOPPS fokusområder. Aktiviteter i TOPPS projektet. www.topps-life. TOPPS projektet TOPPS er et 3-årigt projekt i 15 EU-lande med deltagelse af en lang række interessenter. TOPPS er en forkortelse af den engelske projekttitel Train the Operators to prevent Pollution from

Læs mere

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet Ny version 2012 Sikkerhedspjece Blik- og Rørarbejderforbundet Pas nu på! Det skal ikke være farligt at gå på arbejde. Derfor er der regler for, hvordan arbejdsmiljøet og sikkerheden skal være på arbejdspladserne.

Læs mere

INSTRUKTION OG OPLÆRING

INSTRUKTION OG OPLÆRING INSTRUKTION OG OPLÆRING INSTRUKTION OG OPLÆRING Denne vejledning giver gode råd om instruktion og oplæring i relation til arbejdsmiljøet. Du får vejledning i, hvordan den gode instruktion og oplæring kan

Læs mere

INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN

INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN ! Denne pjece kan rekvireres hos Dansk Metal, Dansk Industri, Motorbranchens Arbejdsgiverforening og Ledernes Hovedorganisation, samt hos

Læs mere

Vejledningen Sundt og sikkert arbejde i svømmehaller er udgivet med støtte fra Arbejdsmiljøfondet.

Vejledningen Sundt og sikkert arbejde i svømmehaller er udgivet med støtte fra Arbejdsmiljøfondet. Vejledningen Sundt og sikkert arbejde i svømmehaller er udgivet med støtte fra Arbejdsmiljøfondet. Lay-out:Tegnestuen,Thorsvej 7.Tryk:Trykkestedet, Århus 1. udgave 1. oplag 1998. ISBN nr. 87-7359-875-5.Varenummer

Læs mere

Vejledning om syn af sprøjter

Vejledning om syn af sprøjter Vejledning om syn af sprøjter Marksprøjter og tågesprøjter til udbringning af pesticider Februar 2014 Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2, 2014 Titel: Vejledning om syn af sprøjter Redaktion: Brian Pedersen,

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING 2008, 2. udgave Indhold 3 Forord 4 Projektering og planlægning 4 Bygherren 4 Projekterende 5 Entreprenøren 5 Projektgennemgangsmøde 5 Opstartsfasen 6 Sikkerhed i planlægningsfasen

Læs mere

Miljøledelsessystem for N. C. Nielsen A/S

Miljøledelsessystem for N. C. Nielsen A/S Miljøledelse, forside side 1 Miljøledelsessystem for N. C. Nielsen A/S 20. september 2013 Ver 1.03 Bemærk: Udskrevne eksemplarer af dette miljøledelsessystem er ikke gyldige, og kan kun bruges til orientering.

Læs mere

Kasseassistenters arbejdsmiljø. Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation

Kasseassistenters arbejdsmiljø. Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation Kasseassistenters arbejdsmiljø Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation Forord På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) herunder

Læs mere

Brug af personlige værnemidler

Brug af personlige værnemidler Brug af personlige værnemidler Hvem har ansvaret, og hvor skal de personlige værnemidler benyttes? Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd,

Læs mere