Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. Regler for brug af bekæmpelsesmidler i jordbruget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. Regler for brug af bekæmpelsesmidler i jordbruget"

Transkript

1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Regler for brug af bekæmpelsesmidler i jordbruget

2 Denne pjece giver dig som jordbruger et overblik over den lovgivning, der skal sikre at bekæmpelsesmidler anvendes med mindst mulig risiko for helbred, grundvand og natur. Pjecen omhandler de væsentligste dele af Miljø- og Fødevareministeriets lovgivning på bekæmpelsesmiddelområdet. For god ordens skyld skal det således bemærkes, at såfremt der måtte være en regel, som der ikke er redegjort fuldt ud for i pjecen, så fritager det ikke for overholdelse heraf. Desuden får du indblik i de forhold, som NaturErhvervstyrelsens kontrollører kigger efter, når de kommer på kontrolbesøg. I pjecen omtales lovgivningen april Da der løbende kan ske ændringer af reglerne, vil det være en god idé at holde dig ajour via de anførte links i pjecen. Regler for brug af bekæmpelsesmidler i jordbruget 2

3 Køb og transport Du må kun købe bekæmpelsesmidler, som er godkendt i Danmark og forsynet med dansk etikette. Får du tilbudt midler med udenlandsk etikette, er der tale om produkter, som er importeret ulovligt. Der gælder særlige regler for midler, som er mærket Meget giftig eller Giftig. Meget giftig (TX) Meget giftige midler må kun sælges til og anvendes erhvervsmæssigt af personer, som har gennemført et giftkursus. Tænk på sikker transport. Foto: Jens Tønnesen, Dansk LandbrugsMedier Giftig (T) Giftige midler må kun anvendes i forbindelse med erhvervsmæssig anvendelse i egen bedrift eller ved udførelse af erhvervsmæssig bekæmpelse for andre. Som jordbruger overtager du ansvaret for midlerne i det øjeblik, de bliver overdraget til dig hos forhandleren eller afleveret på din virksomhed. Som erhvervsdrivende må du gerne selv transportere bekæmpelsesmidler til brug i virksomheden. Det gælder både transporten fra forhandleren og rundt på bedriften. Du skal sikre, at emballagen er uskadt, og at varerne er sikkert anbragt og fastgjorte. Bekæmpelsesmidler må ikke transporteres sammen med foder, fødevarer mv. Når vognmænd transporterer bekæmpelsesmidler, sker det under en række sikkerhedsforanstaltninger, som gælder internationalt. Større leverancer bør derfor overlades til leverandøren. Når maskinstationer transporterer bekæmpelsesmidler, er de underlagt samme regler som vognmænd, dog kun hvis de fragter mere end henholdsvis 20 kg, 333 kg eller 1000 kg i emballagegruppe I, II eller III. De fleste midler er i emballagegruppe III, hvor frimængden er 1000 kg. Emballagegruppen fremgår af leverandørbrugsanvisningen, som følger med produktet. Regler for brug af bekæmpelsesmidler i jordbruget 3

4 Opbevaring I miljø- og kemikalielovgivningen findes regler, der skal sikre, at bekæmpelsesmidler ikke gør skade på mennesker, dyr eller natur. Bekæmpelsesmidler skal opbevares utilgængeligt for børn og ikke i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler eller lignende. De må kun opbevares i den originale emballage. Skal du have et giftkursus? Du må ikke være i besiddelse af meget giftige midler mod f.eks. mosegrise og muldvarpe, med mindre du har gennemført et giftkursus. Den originale emballage skal være forsynet med den godkendte etikette, der er godkendt til produktet. Det er en god ide at afmærke kemikalierummet med et tydeligt skilt, men det er ikke et krav på jordbrugsbedrifter. Meget giftig (TX) Giftig (T) Giftige og meget giftige midler skal opbevares under lås. Tom emballage fra midler med disse fareklasser skal også være under lås, indtil den bortskaffes via den kommunale modtageordning. Du kan læse mere om reglerne om opbevaring af bekæmpelsesmidler i bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Afmærk dit kemikalierum. Foto: Poul Henning Petersen, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion. Regler for brug af bekæmpelsesmidler i jordbruget 4

5 Aflevér ulovlige bekæmpelsesmidler! Bekæmpelsesmidler skal opbevares, så der ikke er risiko for at forurene jord, vandmiljø og grundvand. Det betyder i praksis, at der ikke må være afløb i et kemikalierum, med mindre det fører til en opsamlingsbeholder. Det betyder også, at gulvet skal være med tæt bund. Spild skal suges op med f.eks. kattegrus eller savsmuld og afleveres til genbrugsstation (se side 8). Der bør være en kant ved indgangen, så gulvet kan fungere som opsamlingsreservoir, hvis der skulle ske lækage af dunke. Opbevaring i et mobilt lager bør ske i sikker afstand fra vandmiljø og i god afstand fra uvedkommende færdsel. Midlerne skal være utilgængelige, hvis de ikke er under opsyn. Hvis du har tilberedt sprøjtevæske i tanken, og der f.eks. kommer en regnbyge, skal sprøjten være utilgængelig for uvedkommende, indtil det igen er sprøjtevejr. Parkering i en aflåst maskinhal, hvor der ikke kan ske afløb, hvis uheldet er ude, vil være en god løsning. Gennem årene er en række midler blevet forbudt. Forbudte midler skal bortskaffes senest 18 måneder efter, at anvendelsesforbuddet er trådt i kraft. Du kan finde oplysninger om hvilke midler, der er godkendt og dermde lovligt må bruges i Danmark i middeldatabasen.dk godkendte pesticider i Danmark ( positivlisten ) eller på Miljøstyrelsens hjemmeside: mst.dk Virksomhed & Myndighed Bekæmpelsesmidler Oversigten godkendte bekæmpelsesmidler. Aflås dit kemiskab. Foto: Jens Tønnesen, Dansk LandbrugsMedier. Gå jævnligt dit restlager igennem, så rester bliver brugt i tide. Aflever alt, hvad du ikke med sikkerhed ved er lovligt at anvende, til den kommunale modtageordning. Overtager du en ejendom med et lager af bekæmpelsesmidler, skal du undersøge om der blandt produkterne er forbudte midler eller midler med udenlandsk etikette. Hvis det er tilfældet, skal de straks bortskaffes. Det er ikke tilladt at opbevare bekæmpelsesmidler i uoriginal emballage. Regler for brug af bekæmpelsesmidler i jordbruget 5

6 Anvendelse Plantebeskyttelsesmidler skal være godkendt af Miljøstyrelsen og forsynet med en dansk etikette. Etiketten specificerer, hvordan midlet må anvendes, og giver en række praktiske anvisninger. Producenten eller importøren skal holde etiketten opdateret i forhold til godkendelsen. Du skal være opmærksom på, at der for et middel kan ske ændringer i godkendelsesvilkårene, og at de såkaldte parallelprodukter ikke altid har helt den samme godkendelse som originalproduktet. Læs derfor altid etiketten, inden du første gang anvender nyindkøbte produkter. Off-label-godkendelser giver mulighed for at anvende godkendte midler i arealmæssigt mindre afgrøder eller specielle situationer, som midlet oprindelig ikke er godkendt til, og som dermed ikke fremgår af etiketten. Der er givet et stort antal off-label-godkendelser, som kan ses i Middeldatabasen.dk Off-label godkendelser. Du kan hente flere oplysninger på Miljøstyrelsens hjemmeside mst.dk Virksomhed & Myndighed Bekæmpelsesmidler Find godkendte bekæmpelsesmidler Oversigten godkendte bekæmpelsesmidler. Du skal være i besiddelse af off-label-vejledningen (brugsanvisningen), før du anvender midlet i de afgrøder, hvortil off-label godkendelsen er givet. Vær opmærksom på, at off-label-godkendelsen gælder helt specifikt til et bestemt handelsprodukt. Hvis f.eks. der er givet en off-label-godkendelse til Reactor 360 CS, må man ikke anvende parallelproduktet Agros Clomazon, selv om midlerne er identiske. Tilsvarende gælder for såkaldte generiske produkter, hvor aktivstoffet er det samme, men det er en anden formulering. Eksempelvis er der givet off-label-godkendelse til Folicur EC 250 til bekæmpelse af rust i kløver, men man må ikke anvende Orius 200 EW til dette formål, selv om der er tale om samme aktivstof, da der ikke er givet off-labelgodkendelse til dette middel mod rust i kløver. Du kan læse mere om reglerne om anvendelse af plantebeskyttelsesmidler i plantebeskyttelsesmiddelforordningen (artikel 28): Regler for brug af bekæmpelsesmidler i jordbruget 6 Foto: Jens Tønnesen, Dansk LandbrugsMedier

7 Sprøjteføreren skal tjekke om midlet må bruges! Før en sprøjtning udføres, skal sprøjteføreren tjekke, om det pågældende bekæmpelsesmiddel ifølge etiketten må anvendes til den påtænkte opgave. Sprøjteføreren skal have erhvervet enten et sprøjtecertifikat eller et sprøjtebevis. Arbejdsgiveren har ansvar for, at midlet anvendes forsvarligt af hensyn til arbejdsmiljøet jævnfør Arbejdstilsynets regler. Foto: Jens Tønnesen, Dansk LandbrugsMedier. Vigtige oplysninger du finder på etiketten Afgrøder hvor midlet må anvendes Hvilke skadevoldere godkendelsen omfatter Behandlingsfrist Afstandskrav til vandmiljøet Bimærke samt restriktioner i forbindelse med risiko for bier Fareklasse Maksimal tilladt dosering Maksimalt antal behandlinger, der må udføres Restriktioner i forhold til anvendelsestidspunkt Personlige værnemidler Regler for brug af bekæmpelsesmidler i jordbruget 7

8 Bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Afbrænding af tom emballage er ikke tilladt Emballage fra langt de fleste bekæmpelsesmidler kan afleveres som almindeligt affald, når emballagen er skyllet, og skyllevæsken hældt i sprøjten. Emballager fra midler i fareklasserne Meget giftig og Giftig skal dog afleveres på den kommunale modtageordning for farligt affald. Affaldsordninger er forskellige fra kommune til kommune. Spørg i din kommune, hvis du er i tvivl. Nogle grovvareforretninger tilbyder at modtage tom emballage. Meget giftig og giftig (TX og T) Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale modtageordning for farligt affald. Sundhedsskadeligt Lokalirriterende Miljøfarlig Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale modtageordning for farligt affald. Dog kan den tomme emballage bortskaffes gennem dagrenovationen, hvis emballagen er skyllet grundigt med vand. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken. Etiketten fortæller også om bortskaffelse. Foto: Jens Tønnesen, Dansk LandbrugsMedier Intet faresymbol Tom emballage og rester kan bortskaffes sammen med dagrenovationen. Du kan læse mere om reglerne om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage på Miljøstyrelsens hjemmeside Regler for brug af bekæmpelsesmidler i jordbruget 8

9 Sprøjtejournal Bedrifter på mere end 10 ha skal føre sprøjtejournal over anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler. Frugtplantager, frilandsgrønsager, væksthuse og planteskoler er dog omfattet uanset arealets størrelse. Journalen skal føres løbende, dvs. senest syv dage efter anvendelsen af et plantebeskyttelsesmiddel. Journalen skal opbevares i mindst fem år. Fra vækstsæsonen 2010/11 blev der som noget nyt indført regler om elektronisk indberetning af nogle af oplysningerne fra sprøjtejournalen. Kravet gælder alle jordbrug med mere end 10 ha, men bedrifter med mindre end 25 ha kan dog i en overgangsperiode indsende en papirudgave. Indberetningen sker på afgrødeniveau. Mange vil derfor med fordel kunne føre sprøjtejournalen elektronisk. Du skal løbende opdatere sprøjtejournalen Sprøjtejournalen er udgangspunkt for kontrollørernes arbejde, når de skal vurdere om bekæmpelsesmidlerne er anvendt korrekt på din bedrift. Sørg derfor for løbende og inden 7 dage at opdatere alle sprøjtninger. En sprøjtejournal skal indeholde følgende oplysninger markens/arealets nr. eller navn arealets størrelse i ha (angives med 1 decimal) eller for væksthuse pr. m 2 afgrøde/kultur anvendt middel, dosering pr. ha (landbrug/gartneri/planteskole) eller pr. m 2 (væksthus) dato for anvendelsen ejers/brugers CVR-nr. Maskinstationen kan føre sprøjtejournalen på vegne af jordbrugeren. Sprøjtejournalen kan opbevares på elektronisk form. Ved kontrol vil du blive bedt om en udskrift. Du kan se reglerne om sprøjtejournal her: Bekendtgørelse om sprøjtejournaler og eftersyn af sprøjteudstyr i jordbruget. https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Foto: Jens Tønnesen, Dansk LandbrugsMedier Regler for brug af bekæmpelsesmidler i jordbruget 9

10 Obligatorisk syn af sprøjter I november 2013 trådte de nye regler om syn af sprøjter i kraft. Kravet om syn af sprøjter er en implementering af EU s direktiv om bæredygtig anvendelse af pesticider. De nye synsregler betyder, at alle sprøjter, der anvendes erhvervsmæssigt, skal være synet første gang inden den 26. november I forbindelse med synet er der indført en indfasningsperiode for mark- og tågesprøjter, således at virksomheder med et CVR-nr. der ender 0, 1 eller 2 skal have gennemført det lovpligtige syn af sprøjten inden den 26. november For virksomheder med et CVR-nr. der ender på 3, 4, 5 eller 6 er fristen for at få synet sprøjten den 26. november Endelig skal de virksomheder der har et CVR-nr. der ender på 7, 8 eller 9 have synet sprøjten senest den 26. november Miljøstyrelsen har i forbindelse med de nye regler lavet en vejledning, hvor du kan læse mere detaljeret om den nye synsordning. På Miljøstyrelsens hjemmeside kan man desuden se en liste over de virksomheder der er godkendt til at syne sprøjter. publikationer/2014/02/ pdf For alle andre typer sprøjter er der ingen indfasningsperiode og her er kravet, at de senest skal være synet den 26. november Er sprøjten ikke synet inden denne dato, må den ikke anvendes til udbringning af pesticider. Sprøjterne skal indtil 2020 synes senest 5 år efter første syn, herefter skal de synes hvert 3. år. Foto: Miljøstyrelsen Regler for brug af bekæmpelsesmidler i jordbruget 10

11 Uddannelse Som sprøjtefører skal du have erhvervet dig et sprøjtecertifikat eller sprøjtebevis. Du skal have sprøjtecertifikat hvis du: erhvervsmæssigt udfører bekæmpelse for andre erhvervsmæssigt udfører bekæmpelse i egen eller forpagtet bedrift hvis du som ansat i en virksomhed, udfører erhvervsmæssig bekæmpelse. Du skal have sprøjtebevis hvis du: inden 1. januar 1991 har etableret dig på egen eller forpagtet bedrift er ansat i en virksomhed, og udfører erhvervsmæssig bekæmpelse i mindre end 4 timer årligt udelukkende udbringer afskrækkelsesmidler (repellenter) ved påsmøring. Elever må som led i uddannelsen udføre bekæmpelse under instruktion af personer, der besidder sprøjtecertifikat eller sprøjtebevis. Udenlandske sprøjtefører skal ikke tage sprøjtecertifikat eller sprøjtebevis, hvis de har tilsvarende kvalifikationer fra andre lande inden for EU, EØS eller lande, som EU har aftale med. Der skal søges om tilladelse hos Miljøstyrelsen før man, som udenlandsk sprøjtefører, har ret til at sprøjte. Husk at sprøjtecertifikat og sprøjtebevis skal kunne vises på forlangende, når NaturErhvervstyrelsen kommer på kontrolbesøg. Du kan se reglerne om krav til uddannelse her: Bekendtgørelse om uddannelse af erhvervsmæssige brugere af plantebeskyttelsesmidler og af ansatte hos forhandlere af plantebeskyttelsesmidler: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Foto: Jens Tønnesen, Dansk LandbrugsMedier Regler for brug af bekæmpelsesmidler i jordbruget 11

12 Fylde-vaskepladser Hvis du som jordbruger vælger at etablere en vaskeplads, hvor du påfylder og vasker dine sprøjter, som du bruger til udbringning af plantebeskyttelsesmidler, vil vaskepladsen være omfattet af NaturErhvervstyrelsens tilsyn/kontrol. Din kommune skal godkende etableringen af vaskepladsen. Kommunen står også for kontrollen af beholdere til husdyrgødning, også selvom beholderne opsamler fra vaske- og påfyldningspladsen. Herudover er det NaturErhvervstyrelsen, der står for tilsynet med, at du som jordbruger overholder bekendtgørelsens krav. Reglerne for påfyldning og vask af sprøjter betyder bl.a. at: du kun må påfylde plantebeskyttelsesmidler og vaske sprøjten og sprøjtetraktoren i marken eller på en vaskeplads med opsamling af spildevand. du må ikke fylde vand på andre steder end vaskepladsen eller i marken, hvis du samtidig tilsætter plantebeskyttelsesmidler. du skal fortynde restsprøjtevæsken og sprøjte den ud på det behandlede areal. Højst godkendte dosis må ikke overskrides. restsprøjtevæsken skal være fortyndet med en faktor 50, før du tømmer den sidste væske ud gennem bundventilen. du skal fylde og rengøre rygsprøjter og små ATV-monterede sprøjter på det behandlede areal eller på en vaskeplads med opsamling af vand. at du skal parkere en ikke-rengjort sprøjte og traktor under tag, på vaskeplads eller på det behandlede areal. Du kan læse mere om reglerne i Vaskepladsbekendtgørelsen: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Foto: Jens Tønnesen, Dansk LandbrugsMedier Regler for brug af bekæmpelsesmidler i jordbruget 12

13 Opfylder du reglerne? Krav om udstyr, der skal være på bedriften 1 Præparatfyldeudstyr eller udstyr til direkte injektion (kan være monteret på sprøjte eller være en separat enhed) Skyllevandstank Spuledyse til indvendig skylning af sprøjtetanken Udstyr til udvendig rengøring, hvis udvendig rengøring sker i marken. Der er ingen særlige krav ved rengøring på en vaskeplads Vandforsyning skal være sikret mod tilbageløb og overløb skal forebygges Tapsted skal forsynes med kontraventil, der forhindrer tilbageløb under påfyldning af vand, hvis der tappes direkte fra ledningsnet Vandslangen må ikke komme i direkte kontakt med sprøjtevæsken under påfyldning af vand Der skal være vandur eller tilsvarende indretning til styring af den vandmængde der fyldes på sprøjten Foto: Jens Tønnesen, Dansk LandbrugsMedier Opsamling af spild og vaskevand Fra en vaskeplads må der ikke ske afstrømning til det omgivende område Vaskeplads skal være med tæt bund, hvor spild og vaskevand opsamles i gyllebeholder eller anden beholder Vaskevand opsamlet i anden beholder skal udbringes på et areal, hvis størrelse står i forhold til dit dyrkede areal (se Miljøstyrelsens Vejledning til bekendtgørelse om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler) Vaskevand opsamlet i gyllebeholder eller anden beholder må ikke udbringes, hvor gylle eller vaskevand kan strømme til søer eller vandløb, herunder dræn, ved tøbrud eller regnskyl Afstandskrav ved nyetablering af vaskeplads 50 m til almen vandforsyning (forsyner 10 eller flere husstande) 25 m til ikke-almen vandforsyning og drænsystemers rense- og samlebrønde 50 m til overfladevand og 3-områder Afstandskrav ved påfyldning af plantebeskyttelsesmidler og vask i marken Påfyldning og vask i marken skal ske et nyt sted fra gang til gang 300 m til vandforsyning (gælder både almen og ikke-almen) 50 m til overfladevand, 3-områder og drænsystemers rense- og samlebrønde 1 Krav til udstyr, der skal være på bedriften, gælder hvis tanken på sprøjten rummer 200 liter eller derover, påfyldningshullet til tanken befinder sig over 130 cm eller derover over jorden og hvor afstanden fra kanten af tanken ind til påfyldningshullet er 30 cm eller derover. Regler for brug af bekæmpelsesmidler i jordbruget 13

14 Kontrolmyndighed og sanktioner NaturErhvervstyrelsen gennemfører kontrol med, at alle regler på pesticidområdet overholdes, den såkaldte enstrengede pesticidkontrol. Sker der overtrædelser, kan der ske politianmeldelse og efterfølgende udstedes bøde. Følgende regler er desuden omfattet af krydsoverensstemmelse: Midler må kun anvendes i afgrøder, hvortil de er godkendt Godkendt dosis må ikke overskrides Maksimalt antal behandlinger må ikke overskrides Krav om at føre sprøjtejournal Anvendelse af forbudte midler Forurening af jord og vand i forbindelse med påfyldning og vask af sprøjter. NaturErhvervstyrelsen kontrollerer kemikalie-rummet. Foto: Jens Tønnesen, Dansk LandbrugsMedier Regler for brug af bekæmpelsesmidler i jordbruget 14

15 Nyttige links NaturErhvervstyrelsen: Miljøstyrelsen: LandbrugsInfo: Middeldatabasen: Kemikalieloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Bekendtgørelse om sprøjtejournaler og eftersyn af sprøjteudstyr i jordbruget: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Vaskepladsbekendtgørelsen: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Bekendtgørelse om uddannelse af erhvervsmæssige brugere af plantebeskyttelsesmidler og af ansatte hos forhandlere af plantebeskyttelsesmidler: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Bekendtgørelse om syn af sprøjter (Pesticidsprøjtebekendtgørelsen) https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Plantebeskyttelsesmiddelforordningen: Regler for brug af bekæmpelsesmidler i jordbruget 15

16 NaturErhvervstyrelsen april udgave. 1. oplag. Oplag stk. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V. Tlf

TOPPS projektet. Vandmiljøet kan holdes rent med en beskeden indsats. TOPPS fokusområder. Aktiviteter i TOPPS projektet. www.topps-life.

TOPPS projektet. Vandmiljøet kan holdes rent med en beskeden indsats. TOPPS fokusområder. Aktiviteter i TOPPS projektet. www.topps-life. TOPPS projektet TOPPS er et 3-årigt projekt i 15 EU-lande med deltagelse af en lang række interessenter. TOPPS er en forkortelse af den engelske projekttitel Train the Operators to prevent Pollution from

Læs mere

Vejledning for god produktionspraksis i primærproduktionen en branchekode

Vejledning for god produktionspraksis i primærproduktionen en branchekode Vejledning for god produktionspraksis i primærproduktionen en branchekode November 2010 2. udgave Side 1 Indhold Forord 4 Afsnit 1. Dyrkning af afgrøder 5 1.0 Dyrkning af afgrøder, herunder afgræsning

Læs mere

VÆKSTREGULERINGSMIDDEL

VÆKSTREGULERINGSMIDDEL Må kun anvendes til vækstregulering i korn og frøgræs. VÆKSTREGULERINGSMIDDEL Deklaration : Vækstreguleringsmiddel nr. 396-45 Analyse : Trinexapac-ethyl 175 g/l (17,5 % w/w) Midlet er et emulgerbart koncentrat.

Læs mere

VÆKSTREGULERINGSMIDDEL

VÆKSTREGULERINGSMIDDEL Må kun anvendes til vækstregulering i korn og frøgræs. VÆKSTREGULERINGSMIDDEL Deklaration : Vækstreguleringsmiddel nr. 396-45 Analyse : Trinexapac-ethyl 175 g/l (17,5 % w/w) Midlet er et emulgerbart koncentrat.

Læs mere

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til visse former for ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til visse former for ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning L142051 DENM/1M Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til visse former for ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning Product names marked or, the SYNGENTA Logo and the CP FRAME are Trademarks of a Syngenta Group Company

Læs mere

L140520 DENM/11L. Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter 1 L

L140520 DENM/11L. Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter 1 L L140520 DENM/11L Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter Product names marked or, the SYNGENTA Logo and the CP FRAME are Trademarks of a Syngenta Group Company

Læs mere

UKRUDTSMIDDEL. 100 g

UKRUDTSMIDDEL. 100 g 100875 K-19381 mabeno 07-01-13 09:21 Page 1 K-19381/30810 - DENMARK - (BASE) PAGE 2 Advarsel For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje. Meget giftig for organismer,

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014. Februar 2014

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014. Februar 2014 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Februar 0 Kolofon Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Februar 0 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c 1 Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for vejledningen... 4 1.2 Vejledningens formål...

Læs mere

1 L. Insektmiddel Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af krybende og kravlende insekter i og omkring huse og bygninger.

1 L. Insektmiddel Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af krybende og kravlende insekter i og omkring huse og bygninger. L163403 DENM/01Q PPE 359261 Insektmiddel Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af krybende og kravlende insekter i og omkring huse og bygninger. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse.

Læs mere

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Kolofon Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for vejledningen... 4 1.2

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Januar 2010 Indholdsfortegnelse MILJØGODKENDELSE...5 BAGGRUND... 5 AFGØRELSE... 5 VILKÅR FOR GODKENDELSEN... 6 PRODUKTION...

Læs mere

Vejledning om direkte arealstøtte 2015

Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav, ø-støtte og støtte til unge nyetablerede landbrugere April 2015 Kolofon Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav,

Læs mere

Lexus. Ukrudtsmiddel MÅ KUN ANVENDES TIL BEKÆMPELSE AF UKRUDT I VINTER - HVEDE, VINTERBYG, VINTERRUG, OG TRITICALE.

Lexus. Ukrudtsmiddel MÅ KUN ANVENDES TIL BEKÆMPELSE AF UKRUDT I VINTER - HVEDE, VINTERBYG, VINTERRUG, OG TRITICALE. 080729 K-18807:145 x 70 livret 12 Pages 1/10/07 8:58 Page K-18807/30708 1 - DENMARK - (BASE) PAGE 2 ADVARSEL For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje Meget giftig

Læs mere

Hold af kælegrise Januar 2015

Hold af kælegrise Januar 2015 Hold af kælegrise Januar 2015 Kolofon Hold af kælegrise Denne vejledning er udarbejdet af Fødevarestyrelsen Dyresundhed i januar 2015 Foto: Colourbox og Skyfish Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER

BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER Indhold 3 Indledning 4 Pligter og ansvar for arbejdsgiver og ansatte Entreprenøren De ansatte 5 Før arbejdet går i gang Projektgennemgangsmøde

Læs mere

Vejledning om direkte arealstøtte 2015

Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav, ø-støtte og støtte til unge landbrugere Foreløbig udgave September 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Limning. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Limning. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Limning Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, som er arbejdsmarkedets part i industriens

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 2013 til 31. juli 2014 Revideret udgave 10. september 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon

Læs mere

Arbejds- miljø- håndbog

Arbejds- miljø- håndbog Fællessekretariatet H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 33 77 33 77 Fax 33 77 33 70 www.bar-service.dk Arbejdsgiversekretariatet H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 33 77

Læs mere

KEMIKALIER Ny mærkning og klassificering

KEMIKALIER Ny mærkning og klassificering KEMIKALIER Ny mærkning og klassificering CLP - Hvad er det, og hvad betyder det for mig? 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V www.i-bar.dk Medarbejdersekretariat: Vester Søgade

Læs mere

Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere

Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere Teknik og Miljø, Miljøafdelingen September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner og tilladelser...4 1.1 Olieudskilleranlæg...4

Læs mere

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000 Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Miljøgodkendelse af Meldgård Fastrupvej 16 7400 Herning Afgørelsesdato: X. XX 2013 Sags nr.: 09.17.00-P19-67-XX

Læs mere

Indledende vejledning til CLP-forordningen

Indledende vejledning til CLP-forordningen Indledende vejledning til CLP-forordningen CLP er forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (CLP Classification, Labeling and Packaging) af stoffer og blandinger JURIDISK

Læs mere

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET Lovafdelingen REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET OM FORVALTNINGENS ANVENDELSE AF TVANGSINDGREB OG OPLYSNINGSPLIGTER UDEN FOR STRAFFERETSPLEJEN FEBRUAR 2009 Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400

Læs mere

Inspirationsmateriale om arbejdspladsbrugsanvisninger. Hotel- og restaurationsbranchen

Inspirationsmateriale om arbejdspladsbrugsanvisninger. Hotel- og restaurationsbranchen Inspirationsmateriale om arbejdspladsbrugsanvisninger Hotel- og restaurationsbranchen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 03 2. Baggrund... 04 3. Farlige rengøringsmidler og kemikalier i din branche... 05

Læs mere

Vejledning om hovedlus

Vejledning om hovedlus Vejledning om hovedlus Vejledningen er lavet i samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og Aarhus Universitet og erstatter tidligere udsendte vejledninger om hovedlus. Den henvender sig især til de kommunale

Læs mere

EU 535 - INPRINT ITALY FRONT PAGE. 100mm. 71mm. Dow AgroSciences EMPIRE. Insektmiddel. *Varemærke Dow AgroSciences LLC

EU 535 - INPRINT ITALY FRONT PAGE. 100mm. 71mm. Dow AgroSciences EMPIRE. Insektmiddel. *Varemærke Dow AgroSciences LLC - INPRINT ITLY FRONT PGE Page 8mm 8mm Dow grosciences EMPIRE TM * 20 EMPIRE* 20 insektmiddel anvendes til bekæmpelse efter spærrebæltemetoden af en lang række kravlende insekter indendørs samt omkring

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere