KORT OM LEJEKONTRAKTER OG INSPIRATION TIL 11, SÆRLIGE VILKÅR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KORT OM LEJEKONTRAKTER OG INSPIRATION TIL 11, SÆRLIGE VILKÅR"

Transkript

1 KORT OM LEJEKONTRAKTER OG INSPIRATION TIL 11, SÆRLIGE VILKÅR

2 Aftenens indhold Tips, tricks, faldgrubber, inspiration og idéer til, hvordan man kan gøre det, baseret på hvordan andre har gjort det. Ikke individuel rådgivning, endegyldige løsninger eller den eneste rigtige måde at skrive klausuler. Spørgsmål er velkomne undervejs, i pausen og efter oplægget. Ved behov for egentlig individuel rådgivning vil jeg henvise til en advokat med speciale i boliglejeret, Ejendomsforeningen Danmark eller den lokale grundejerforening.

3 Den nye lejelovgivning Medfører en række ændringer. De vigtigste i forhold til lejekontrakter er bl.a.: Ind- og fraflytningssyn gøres obligatoriske Hvis ikke udlejer sørger for at afholde ind- og udflytningssyn kan der ikke opkræves en eneste krone for sædvanlig istandsættelse ved lejers fraflytning Muligheden for at aftale nyistandsættelse fjernes. Normalistandsættelse ved fraflytning Det bliver fremover ikke muligt at aftale, at lejer skal nyistandsætte lejemålet. Lejemålet skal fremover blot afleveres velvedligeholdt under hensyntagen til ejendommens og det lejedes karakter. Stærkere sanktioner ved overtrædelse af dusørreglen. Nettoprisindeksregulering af lejen Trappelejeklausuler afskaffes og erstattes med muligheden for at aftale nettoprisindeksregulering af lejen. Der gælder særlige regler for omkostningsbestemte lejemål, jf. ML 5, stk. 1, jf. 7. Udlejers opsigelsesadgang, hvis udlejer selv skal benytte boligen Kravet om, at opsigelsen skal være rimelig bortfalder Gælder for alle lejekontrakter der indgås efter lovens ikrafttræden. Foreløbigt tyder alt på at det bliver den 1. juli 2015

4 Indholdsfortegnelse Generelt om lejeaftaler og kontrakter Kort om 11. Særlige vilkår Uregulerede kommuner Til typeformularens 1. Parterne og det lejede Til typeformularens 2. Lejemålets begyndelse og ophør Til typeformularens 3. Betaling af leje m.v. Til typeformularens 4. Depositum og forudbetalt leje Til typeformularens 5. Varme, vand og el Til typeformularens 6. Fællesantenner m.v. Til typeformularens 7. Lejemålets stand ved ind- og udflytning Til typeformularens 8. Vedligeholdelse i lejeperioden Til typeformularens 9. Inventar Til typeformularens 10. Beboerrepræsentation, husdyrhold og husorden Øvrige nyttige klausuler

5 Generelt om lejeaftaler og -kontrakter Almindelig aftaleret tilbud og accept af tilbud. Ingen formkrav til en lejeaftale En aftale kan også være mundtligt svært at bevise, hvad der er aftalt Hvis én part kræver det skal lejeaftalen indgås skriftligt, jf. LL 4, stk. 1. Lejeaftalen er bindende når lejer har underskrevet den fremsendte kontrakt Medmindre udlejer i følgebrevet udtrykkelig har anført, at aftalen først er bindende når udlejer tillige har underskrevet kontrakten. (tilbud ctr. opfordring til at gøre tilbud) Den enkelte lejer i regulerede kommuner må ikke efter en samlet bedømmelse have mere byrdefulde vilkår end andre lejere i ejendommen, jf. ML 5, stk. 9 (tidl. stk. 8). Gælder ikke lejemål med fri lejefastsættelse, hvor ML 5-14 er aftalt fraveget

6 Generelt om lejeaftaler og -kontrakter Typeformular A, 8. udgave af 3. september 2001 Lad være med at ændre i typeformularen TBB H (GD 2014/40H) En udlejer anvendte en standardiseret blanket svarende til Typeformular A, 8. udgave, men henvisningen i lejekontraktens indledning til»typeformular A, 8. udgave«og»autoriseret af By- og Boligministeriet den 3. september 2001«samt den indledende tekst under kontraktens 11, Særlige vilkår, var udeladt, ligesom opstillingen af teksten til dels var anderledes end i typeformularen. Aftalen fremstod som en uautoriseret blanket. Bestemmelser, der pålægger lejeren større forpligtelser end angivet i loven, er ugyldige, hvis der er anvendt en uautoriseret blanket, jf. LL 5, stk. 2. Anvend altid den nyeste, autoriserede typeformular (pt. A, 8. udgave) U H (T:BB og GD 2014/35 H) En udlejer anvendte et paradigme, der ikke var typeformularen, for alle lejere i en ejendom. Kontrakten indeholdt vilkår som var ens for flere lejere og fremstod efter en helhedsvurdering ikke som individuelt udarbejdet for hver enkelt lejer. Lejerne måtte derfor lejevilkårene som standardiserede og alle vilkår, der var mere byrdefulde for lejeren blev ugyldige.

7 Generelt om 11. Særlige vilkår Her anføres alle de vilkår, modifikationer og tilføjelser til 1-10 i typeformularen. Hvad kan man aftale i 11 og hvilke begrænsninger er der? I udgangspunktet kan man aftale alt. Aftaler, der fraviger lejelovgivningen skal udtrykkeligt aftales, jf. LL 4, stk. 3 Opfyldes ved anvendelse af typeformularens 11. Må dog ikke være åbenlyst urimelige aftaler, jf. AFTL 36 Må ikke være i strid med ufravigelige (præceptive) regler i lovgivningen Gælder også de regler, der ikke direkte er gjort præceptive, men er præceptive på grund af deres indhold (beskyttelsespræceptive regler) f.eks. ML 5

8 Generelt om 11. Særlige vilkår Typeformularen opfylder automatisk de fremhævelseskrav, der er til vilkår, der fratager lejeren rettigheder eller pålægger lejeren større byrder end lejelovgivningen. TBB Ø: Fremhævelseskravet i LL 5, skt. 1 er opfyldt ved at anvende 11 Er der ikke plads i typeformularen, kan man anvende et individuelt tillæg Skal være individuelt må ikke være eller fremstå generelt eller standardiseret Undgå vendinger som for lejemål på 2. sal gælder der., for lejemål med altan gælder der. Pas på med generelle beskrivelser og med at anvende formuleringer, der tydeligt tager sigte på mere end det pågældende lejemål. Tillæg til lejekontrakt mellem LEJER og UDLEJER for LEJEMÅLETS ADRESSE. Dette tillæg til lejekontrakten er en del af lejeaftalens 11. I det omfang nedenstående bestemmelser fraviger standardkontrakten eller lejelovgivningens bestemmelser, har de nedenfor anførte bestemmelser forrang. Såfremt en eller flere bestemmelser strider imod præceptive bestemmelser, betyder det ikke at tillæggets øvrige indhold herved bortfalder.

9 Uregulerede kommuner ML kapitel II-V gælder ikke i følgende kommuner: Billund Fanø Fredensborg Greve Herning Holstebro Ikast-Brande Læsø Mariagerfjord Rebild Ringkøbing-Skjern Samsø Solrød Struer Thisted Tønder Varde Vesthimmerland Ærø

10 Til typeformularens 1. Parterne og det lejede Brugsret til: Udlejer er uanset årsagen berettiget til med 1 måneds varsel at inddrage det anviste loft- /kælderrum mod at anvise lejeren et andet rum på mindst 3 m 2, uanset størrelsen på det anviste rum Benyttelse: Det lejede må ikke uden udlejers skriftlige samtykke benyttes til andet end røgfri helårsbeboelse for lejer med husstand. Rygning siver igennem etageadskillelsen og generer de øvrige lejere, ligesom rygning skader tapet, væv, lofter og træværk og gør istandsættelsesudgifterne ved lejers fraflytning betydeligt højere. Rygning i lejemålet betragtes som kontraktstridig brug af lejemålet, vanrøgt og tilsidesættelse af god skik og orden. Lejemålet må ikke bebos af flere mennesker, end der er beboelsesrum. Lejer skal være tilmeldt adressen i Folkeregisteret, medmindre lejer lovligt fremlejer sit lejemål, jf. LL 70.

11 Til typeformularens 1. Parterne og det lejede Fremeleje Lejers fremlejerettigheder er ufrafvigelige til skade for lejer jf. 79 det kan ikke aftales, at lejer ikke har fremlejeret Udlejer har dog under visse omstændigheder ret til at modsætte sig fremleje af hele lejemålet, jf. LL 70, stk. 2: a) ejendommen omfatter færre end 13 beboelseslejligheder, eller b) det samlede antal personer i lejligheden vil overstige antallet af beboelsesrum, eller c) udlejeren i øvrigt har rimelig grund til at modsætte sig fremlejeforholdet. Der kan dog frit aftales et andet ansvarsgrundlag end uforsvarlig adfærd, for skader forvoldt af fremlejetagere: Lejer har ret til at fremleje lejemålet efter LL Lejer er objektiv ansvarlig i vidst muligt omfang for skader, som forvoldes af personer, der i kraft af reglerne i LL 69 og 70 benytter lejemålet. Objektivt ansvar = ansvar uden skyld

12 Til 2. Lejemålets begyndelse og ophør Lejemålets begyndelse Lejemålet overtages på indflytningsdagen efter nærmere aftale med udlejer. Såfremt indflytningsdagen er en lørdag, søndag eller helligdag, udleveres nøglerene til lejemålet førstkommende hverdag. Tidligere lejer er ikke fraflyttet endnu (hvis fraflytningsdagen landede på dagen før en helligdag. I år er den 1. april dagen før skærtorsdag og fraflyttende lejer vil først skulle fraflytte lejemålet den 7. april 2015 kl. 12:00.) Parterne har aftalt, at lejer kan først flytte ind i lejemålet fra den 8. april 2015, uden derved at være berettiget til forholdsmæssigt huslejenedslag. Ombygges inden overtagelse Mens lejemålet istandsættes, accepterer lejer at lejemålets begyndelse ved arbejdernes forsinkelse udskydes tilsvarende. Lejemålet forventes indflytningsklart 10. april I byggeperioden er det aftalt, at lejer skal give håndværkere adgang til at foretage eventuelle mindre mangeludbedringer.

13 Til 2. Lejemålets begyndelse og ophør Opsigelse af accessoriske enkeltværelser en del af udlejers bolig Det lejede er en del af udlejers bolig og kan derfor opsiges af udlejer med 1 måneds varsel til den første hverdag i en måned, jf. LL 82, litra a, jf. 86, stk. 1, 2. pkt. Opsigelse af en del af dobbelthus, hvor udlejer beboer den anden del Det lejede er en beboelseslejlighed i et hus, hvor der på aftaletidspunktet kun var 2 beboelseslejligheder, hvoraf udlejeren beboer det ene og kan derfor opsiges af udlejer med 1 års varsel til aftalt flyttedag, jf. LL 82, litra b, jf. 86, stk. 2

14 Til 2. Lejemålets begyndelse og ophør Ejerlejlighed opsigelse til udlejers egen brug Nuværende regler: opsigelse til eget brug skal være rimelig ud fra en vurdering af begge parters forhold. Nye regler efter 1. juli 2015: Kræver blot, at der opsiges til eget brug. Det lejede er en ejerlejlighed, beliggende i en ejendom, der er opdelt i ejerlejligheder inden lejeaftalens begyndelse. Udlejer har tidligere beboet ejerlejligheden der derfor kan opsiges efter LL 83, stk. 1, litra a med et års varsels til aftalt flyttedag, jf. 86, stk. 2.

15 Til 2. Lejemålets begyndelse og ophør Fraflytning før frigørelse Lejer skal fraflytte lejemålet og aflevere det ryddet for inventar 14 kalenderdage før lejemålets ophør, med henblik på udlejers eventuelle istandsættelse. Lejen hæfter for lejen i denne periode. Medmindre lejer har misligholdt eller vanrøgtet det lejede, begrænses lejers hæftelse for leje i istandsættelsesperioden til 14 dage. Denne type klausul er godkendt af Østre Landsret i TBB Ø. Bemærk, at det bl.a. må forudsættes at lejemålet skal istandsættes i et vist omfang ( nyistandsættelse) og at der næppe må være tale om et tidsbegrænset lejemål for en kortere periode. Det er ligeledes vigtigt at indføje en tidsbegrænsning for lejebetaling i dette tilfælde 14 dage.

16 Til 2. Lejemålets begyndelse og ophør Uopsigelighedsperioder Kan aftales, at lejer, udlejer eller begge parter ikke kan opsige lejemålet i en periode. Lejemålet kan, med undtagelse af den anden parts misligholdelse, først opsiges med virkning fra den 1. juni Lejer vil her kunne fraflytte den 1. juni 2016 Parterne kan, med undtagelse af den anden parts misligholdelse, først afgive opsigelse fra juni 2016, således opsigelsen får virkning den 1. oktober 2016 Lejer vil her først blive frigjort juni måneder. Opsigelsesvarsler Udgangspunktet på 3 måneders varsel til den første hverdag i en måned, der ikke er dagen før en helligdag, kan fraviges, men ikke til skade for lejeren (hvorved skal forstås: udlejers opsigelsesvarsler kan ikke forkortes, men lejers opsigelsesvarsel kan godt forlænges). Opsigelsesvarslet er 6 måneder til den første hverdag i en måned. I tilfælde af den anden parts misligholdelse gælder det kortest, mulige opsigelsesvarsel i henhold til den til enhver tid gældende lejelovgivning. Et længere opsigelsesvarsel kan evt. kombineres med uopsigelighedsperiode.

17 Til 2. Lejemålets begyndelse og ophør Tidsbestemte lejemål Ingen lovbegrænsning i forhold til længde af et tidsbestemt lejemål Lejemålet er tidsbestemt og ophører uden yderligere varsel den 1. juni 2020 Lejemålet kan pånær i misligholdelsestilfælde ikke opsiges i lejeperioden. Medmindre andet aftales, kan lejemålet med undtagelse af misligholdelse, ikke opsiges i den anførte periode, jf. LL 80, stk. 1, 2. pkt. Lejemålet er tidsbestemt og ophører uden yderligere varsel den 1. juni I lejeforholdets løbetid kan hver af parterne opsige lejemålet i henhold til den enhver tid gældende lejelovgivning og de aftalte vilkår i denne aftale. Modsat dog i TBB Ø (GD 2012/13Ø) der er ikke er korrekt 11 var tavs om uopsigelighed typeformularens fortrykte tekst om 3 måneders opsigelse fik forrang. Kan kombineres med en uopsigelighedsperiode Lejemålet er tidsbestemt og ophører uden yderligere varsel den 1. juni I lejeforholdets løbetid kan hver af parterne opsige lejemålet i henhold til den enhver tid gældende lejelovgivning og de aftalte vilkår i denne aftale. Parterne har dog gensidigt fraskrevet sig retten til at afgive opsigelse til tidsligst i maj Uanset forstående kan lejemålet dog opsiges som følge af misligholdelse. Vær opmærksom på at tidsbegrænsningen skal være rimelig begrundet i udlejers forhold, jf. LL 80, stk. 3. En lejer kan altid få prøvet rimeligheden ved boligretten.

18 Til 3. Betaling af leje m.v. Nyopført ejendom i reguleret kommune Lejemålet er beliggende i en ejendom, der er taget i brug efter 31. december 1991 og er derfor omfattet af ML 15 a, stk. 1. Parterne har aftalt, at ML 5-14 om bl.a. omkostningsbestemt leje ikke skal være gældende for denne lejeaftale. Tidligere erhvervslejemål i reguleret kommune Lejemålet benyttedes den 31. december 1991 lovligt udelukkende til erhvervsformål og er derfor omfattet af boligreguleringslovens 15 a, stk. 2. Parterne har aftalt, at ML 5-14 om omkostningsbestemt leje ikke skal være gældende for denne lejeaftale. Nyindrettet tagetage i reguleret kommune Lejemålet er beliggende i en tagetage, som den 1. september 2002 ikke var benyttet til, eller registreret som, beboelse, og er dermed omfattet af boligreguleringslovens 15 a, stk. 3. Parterne har aftalt, at ML 5-14 om omkostningsbestemt leje ikke skal være gældende for denne lejeaftale. Nypåbygget etage i reguleret kommune Lejemålet er beliggende i en nypåbygget etage, hvortil der er givet byggetilladelse efter den 1. juli 2004 og er dermed omfattet af boligreguleringslovens 15 a, stk. 3Parterne har aftalt, at ML 5-14 om omkostningsbestemt leje ikke skal være gældende for denne lejeaftale.

19 Til 3. Betaling af leje m.v. Nyopført ejendom i ureguleret kommune Lejemålet er beliggende i en ejendom, der er taget i brug efter 31. december 1991 og omfattes af LL 53, stk. 3. Parterne har aftalt, at lejelovens regler om lejeforhøjelse og - nedsættelse efter det lejedes værdi ikke skal være gældende for denne lejeaftale. Tidligere erhvervslejemål i ureguleret kommune Lejemålet benyttedes den 31. december 1991 lovligt udelukkende til erhvervsformål omfattes af LL 53, stk. 4. Parterne har aftalt, at lejelovens regler om lejeforhøjelse og - nedsættelse efter det lejedes værdi ikke skal være gældende for denne lejeaftale. Nyindrettet tagetage i ureguleret kommune Lejemålet er beliggende i en tagetage, som den 1. september 2002 ikke var benyttet til eller registreret som beboelse, og er omfattes af LL 53, stk. 5. Parterne har aftalt, at lejelovens regler om lejeforhøjelse og -nedsættelse efter det lejedes værdi ikke skal være gældende for denne lejeaftale. Nypåbygget etage i ureguleret kommune Lejemålet er beliggende i en nypåbygget etage, hvortil der er givet byggetilladelse efter den 1. juli 2004 og omfattes af LL 53, stk. 5. Parterne har aftalt, at lejelovens regler om lejeforhøjelse og -nedsættelse efter det lejedes værdi ikke skal være gældende for denne lejeaftale.

20 Til 3. Betaling af leje m.v. Trappeleje (gælder ikke for lejekontrakter indgået 1/ og frem) Kan regulere lejen både op og ned. Må ikke indeholde vendinger som osv., etc., så fremdeles og lignende. U Ø og så videre opfyldt ikke kravene til 53, stk. 2 og klausulen var ugyldig. U Ø lejen reguleres hvert år den 1. januar med kr. X var en ugyldig trappelejeklausul og bortfaldt Kan principielt være fra 1 dag til (flere) hundrede år Behøver ikke være 1 gang årligt eller med ens intervaller NB: Bestemte beløb til bestemte tidspunkter

21 Til 3. Betaling af leje m.v. Trappeleje (gælder ikke for lejekontrakter indgået 1/ og frem) Den årlige leje forhøjes hvert år den 1. januar med de nedenfor angivne beløb. Forhøjelsen sker første gang den 1. januar 2016 og den sidste gang den 1. januar Forhøjelsen sker uden varsel i henhold til denne tabel: Dato Årlig leje Årlig forhøjelse Fremtidig årlig leje Fremtidig månedlig leje 1/ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 1/ Lejen reguleres herudover som følge af stigninger i skatter og afgifter, jf. LL 50, samt andre lovhjemlede stigninger og forhøjelser. Efter udløbet af perioden aftales en ny trappeleje. Kan der ikke opnås enighed herom, reguleres lejen i henhold til den til enhver tid gældende lejelovgivning. Udlejer er berettiget til at undlade at opkræve forhøjelserne i henhold til trappelejen, uden herved at give afkald på efterfølgende forhøjelser.

22 Til 3. Betaling af leje m.v. Nettoprisindeksregulering (før og efter 1/7-2015) Indtil den nye lejelovgivningen træder i kraft kan nettoprisindeksregulering kun aftales i lejemål med fri lejefastsættelse, omfattet af ML 15 a eller LL 53, stk Klausulen skal ledsages af klausul om, at lejen er fri og fastsat efter ML 15 a eller LL 53, stk. 3-5, samt at de sædvanlige reguleringsregler er aftalt fraveget, jf. ovenfor om lejemål med fri lejefastsættelse. Efter 1/ kan alle lejemål reguleres efter nettoprisindeks, dog kun i 2-årige perioder for omkostningsbestemte lejemål, jf. den nye ML 9 a. Lejen reguleres hvert år den 1. januar i henhold til udviklingen i nettoprisindekset juli i det foregående år efter nedenstående formel: Gældende årsleje Indeks foregående juli x nyt indeks juli = Ny årsleje Udlejer er endvidere berettiget til at kræve lejeforhøjelse som følge af stigninger i skatter og afgifter. Forhøjelsen sker i henhold til de principper der følger af LL 50.

23 Til 3. Betaling af leje m.v. Nettoprisindeksregulering (før og efter 1/7-2015) U H (TBB / GD2010/35H) om kombinationsregulering ikke noget til hinder for at kombinere [nettoprisindeksregulering] med et forbehold om lejeforhøjelse efter lejelovens almindelige regler ved stigning i skatter og afgifter. Der må ikke indsættes en minimumsregulerings i forbindelse med nettoprisindeksreguleringen f.eks. klausuler om, at leje reguleres i henhold til stigningen i nettoprisindekset, dog minimum 1 %. Dette er i strid med LL 53, stk. 6 og ML 15 a, stk. 4.

24 Til 3. Betaling af leje m.v. Omkostningsbestemte lejemål med forbedringstillæg (og andre lejemål) Man kan med fordel oplyse hvorledes lejen er sammensat. Er ikke en gyldighedsbetingelse. Alternativt kan man vedlægge sidste udsendte varsling. Kan også bruges ved gennemgribende forbedrede lejemål, hvor lejen ønskes reguleret efter OMK-princippet, jf. ML 7. Kan også anvendes i andre typer lejemål. Ved ikke-færdiggjorte forbedringsarbejder laves der endeligt byggeregnskab. Lejens sammensætning pr. 1. april 2015 årligt månedligt Omkostningsbestemt leje xxx.xxx xx.xxx Hensættelse 18 xxx.xxx xx.xxx Hensættelse 18 b xxx.xxx xx.xxx Aftalt boligforbedring xxx.xxx xx.xxx Forbedringstillæg vinduer xxx.xxx xx.xxx Konvertering fjernvarme, udløber 1/ xxx.xxx xx.xxx Forbedringstillæg individuelle forbedringer xxx.xxx xx.xxx Nyt køkken (xxx.xxx) (xx.xxx) Hårde hvidevarer (xxx.xxx) (xx.xxx) I alt xxx.xxx xx.xxx

25 Til 3. Betaling af leje m.v. Privat byfornyelse/aftalt boligforbedring Husk at indføre tabel med oplysninger om brutto- og nettostigning, tilskud og aftrapning, må gerne være som bilag til lejekontrakten. Uregulerede lejemål Lejemålet er beliggende i en ureguleret kommune. Lejen reguleres i henhold til LL 47 til det lejedes værdi. Lejen kan endvidere reguleres som følge af stigninger i og pålæg af nye skatter og afgifter efter reglerne i Gennemgribende forbedrede lejemål, jf. ML 5, stk. 2. Lejemålet er i 2009 gennemgribende forbedret og udlejes til det lejdes værdi, jf. ML 5, stk. 2 Man behøver ikke angive i lejekontrakten, at lejen er fastsat efter ML 5, stk. 2. Småhuse, jf. ML kapitel IV A Man behøver ikke angive i lejekontrakten, at lejen er fastsat efter reglerne om småhuse.

26 Til 3. Betaling af leje m.v. Betalingsformer og gebyrer Betalingssted og form Lejen skal betales ved de fremsendte indbetalingskort eller ved tilmelding af disse til PBS. PBS gebyr Lejeren betaler de til enhver tid opkrævede gebyrer for PBS-betaling som et særskilt gebyr ud over lejen. Godkendt i U Ø (TBB ) vær dog opmærksom på, at udlejer kun med særskilt lejelovshjemmel kan opkræve udgifter ud over lejen dækket, jf. f.eks. U H (om vandforbrug uden individuel forbrugsmåling) Betalingsgebyr/administrationsgebyr/indbetalingskortgebyr Såfremt lejer ikke tilmelder betalingen til PBS, betaler lejeren for fremsendelse af giroindbetalingskort NETS i henhold til de til enhver tid gældende takster. Mere tvivlsom ikke prøvet i praksis analog fortolkning af ovenstående dom Der må ikke opkræves et fast gebyr det er mere sikkert at viderefakturere de faktisk opkrævede udgifter.

27 Til 4. Depositum og forudbetalt leje. Lejekontrakten er betinget af indbetalingen af 4-beløb Betaling af depositum og forudbetalt leje bør ske i god tid 2 uger - før lejeren får nøglerne, da en efterfølgende ophævelse, effektiv udsættelse og krav på betaling kan være dyrt, tidskrævende og besværligt. Lejekontrakten er betinget af, at lejer senest på den i 4 angivne dato indbetaler det i samme paragraf angivne beløb. Betales beløbet ikke rettidigt er udlejer berettiget til at hæve kontrakten uden yderligere varsel. Lejer er erstatningsansvarlig overfor udlejer efter dansk rets almindelige regler.

28 Til 5. Varme, vand og el. Til- og afmelding som forbruger ved forsyningsselskaberne Udlejer kan hverken til- eller afmelde en lejer som forbruger uden videre. Lejer er forpligtet til senest 2 hverdage inden lejeforholdets begyndelse at tilmelde sig som forbruger på adressen hos forsyningsselskaberne. Lejer er ligeledes forpligtet til senest 2 hverdage efter fraflytning at afmelde sig som forbruger. Det er ikke muligt for udlejer at tileller afmelde lejer, hvorfor det er yderst vigtigt at lejer selv sørger for korrekt tilmelding. Alle omkostninger, der pålignes udlejer ved lejers manglende iagttagelse heraf vil blive debiteret lejer. Gebyrer for flytte- og årsaflæsninger af varme, el, gas og vand, hvor der er opsat målere, opkræves hos lejerne i henhold til forsyningsselskabernes gældende takster. Der kan eventuelt laves fuldmagter til udlejer i forbindelse med at lejer underskriver lejekontrakten

29 Til 6. Fællesantenner m.v. Leverer udlejer tv-signal eller internetadgang, kan de rimelige udgifter hertil medtages. De udgifter lejer skal betale i henhold til 6 er udgifter til etablering, drift, vedligeholdelse, administration, teknisk bistand, afgifter og øvrige udgifter, forbundet med fællesantenneanlægget og/eller de elektroniske kommunikationstjenester. Udgifterne til anlægget medtages med et årligt beløb svarende til de afholdte udgifter inden for en periode på 12 måneder før en regulering af lejerbidraget og fordeles ligeligt mellem de tilsluttede lejemål. Regulering af bidraget kan ske uden varsel, dog sådan at opkrævning af en stigning tidligst sker 6 uger efter at meddelelse om reguleringen er udsendt. Ved første opkrævning af det forhøjede antennebidrag opkræves samtidig regulering for den forløbne periode. Hvis løbende udgifter, der betales til tredjemand, stiger, kan opkrævning ske med tilbagevirkende kraft, dog højst for en periode på 3 måneder forud for udsendelse af meddelelse om regulering. Rimelige forbedringsudgifter beregnes som forbedringsudgiften inkl. nødvendige arbejder, ganget med ydelsen på et sædvanligt annuitetslån.

30 Til 7. Lejemålet stand ved ind- og fraflytning. Indtil den nye lejelov træder i kraft 1/ Mulighed for at aftale nyistandsættelse ved lejers fraflytning. Det lejede overtages rengjort og nyistandsat for så vidt angår tapetsering, hvidtning, maling af lofter, vægge, træværk (paneler, gerigter, lister, døre), rør og radiatorer, samt nylakerede gulve. Alle installationer og alt inventar er i god og brugbar stand. Der er ingen mangler i lejemålet. Ved lejemålets ophør skal det lejede afleveres i samme stand som ved indflytningen. Arbejderne gennemføres efter lejers fraflytning ved udlejerens foranstaltning for lejers regning. Mulighed for at aftale overtagelse som beset eller velvedligeholdt: Lejemålet er ikke nyistandsat ved indflytningen. Lejemålet fremtræder imidlertid vel vedligeholdt med hvide vægge, hvidt træværk og afhøvlede, lakerede gulve. Alle ruder er hele, og hårde hvidevarer og installationer er i god og brugbar stand. Lejemålet skal afleveres i samme stand. Hvis lejeren ved lejemålets indgåelse opdager mangler ved lejemålet, skal disse gøres gældende over for udlejer senest 14 dage efter lejeforholdets begyndelse. Herudover er der også mulighed for at aftale mal-selv-koncepter m.v.

31 Til 7. Lejemålet stand ved ind- og fraflytning. Indtil den nye lejelov træder i kraft 1/ Forlængelse af frist til at fremkomme med istandsættelseskrav. Fristen på 2 uger for udlejer til at fremsende krav på istandsættelse i anledning af lejers fraflytning, jf. LL 98, stk. 2, forlænges til 4 uger. Udlejers krav anses for fremkommet rettidigt, såfremt de er afsendt på fristens sidste dag. Ikke muligt ved indførsel af obligatorisk fraflytningssyn fra 1/

32 Til 7. Lejemålet stand ved ind- og fraflytning. Efter den nye lejelov træder i kraft 1/ Ind- og fraflytningssyn gøres obligatoriske. Lejeren skal afleveres det lejede i samme stand som ved overtagelse, men med undtagelse af slid og ælde. Har lejeren overtaget hele eller dele af den indvendige vedligeholdelsespligt, skal det lejede afleveres velvedligeholdt. Istandsættelse som følge af slid og ælde skal foretages så ofte, det er påkrævet under hensyn til ejendommen og det lejedes karakter. Indvendig vedligeholdelse defineres fremover som: Vedligeholdelse af lejligheden med hvidtning, maling (af vægge, lofter, træ og jern ), tapetsering, samt mellemslibning og lakering af gulve. Lejemålet overtages velvedligeholdt/nyistandssat og som angivet i indflytningsrapporten. Lejemålet skal afleveres velvedligeholdt med hensyn til maling af vægge, lofter, gerigter, lister, paneler mv., rør og radiatorer, tapetsering, hvidtning og gulvbehandling.

33 Til 7. Lejemålet stand ved ind- og fraflytning. Efter den nye lejelov træder i kraft 1/ Indflytningssynet tager sigte på mangler og fraværet af mangler Overvej at indføre en beskrivelse af ejendom og lejemål i 11

34 Til 7. Lejemålet stand ved ind- og fraflytning. Generelt Anvendelse af bestemte materialer (evt. som erstatning for eller supplement til et vedligeholdelsesreglement) Vægge i køkken må kun males med Flügger Dekso 25 i hvid. Vægge i bad må kun males med Flügger Vådrumsmaling glans 30 i hvid. Øvrige vægge må kun males med Flügger Flutex 5S, refleksfri i hvid. Lofter må kun males med Flügger Flute 2S, Topkvalitet i hvid. Såfremt lejer maler lejemålet i andre farver eller med anden maling, vil dette blive udbedret og malet i henhold til ovenstående for lejers regning. Kan også udvides til behandling af træværk m.v. Misligholdelse? Istandsættelse ved egne håndværkere Det er aftalt, at istandsættelse i forbindelse med lejers fraflytning sker ved udlejers foranstaltning og af udlejeres håndværkere for lejers regning. Hvis lejer alligevel selv istandsætter = intet tab - de facto ingen sanktion. Bør kombineres med fraflytning 14 dage før frigørelsestidspunktet, jf. ovenfor om 2. Anvendes der et vedligeholdelsesreglement, bør der henvises til dette i 11: Lejemålet skal vedligeholdelse i henhold til de i vedlagte vedligeholdelsesreglement angivne retningslinjer, materialer, farver og kvaliteter.

35 Til 8. Vedligeholdelse i lejeperioden Hvem skal vedligeholde lejemålet under lejeforholdet og hvordan? Vedligeholdelseskrav og reglement Lejer må ikke uden udlejers skriftlige samtykke ændrer farven på lejemålets vægge, lofter, gulve, træ eller metal. Kan også være med bestemte farvekoder, malingstyper eller lignende. Lejer skal foretage den nødvendige vedligeholdelse som følge af forringelse ved slid og ælde så ofte, det er påkrævet under hensyn til ejendommens og det lejedes karakter. Såfremt lejer ikke overholder sin vedligeholdelespligt vil udlejer udføre arbejderne for lejers regning. Gælder både før og efter lovændringen 1/ og forudsætter skriftlig påkrav. Alternativt: Al vedligeholdelse i lejemålet skal foretages af udlejers håndværkere. Udgiften pålignes lejeren i det omfang det omfatter en del af lejers vedligeholdelsespligt. Hvis en lejer selv maler og det er håndværksmæssigt korrekt er der intet tab og ingen sanktion

36 Til 8. Vedligeholdelse i lejeperioden Hvem skal vedligeholde lejemålet under lejeforholdet og hvordan? Særligt om lakerede og oliebehandlede trægulve Lakerede/oliebehandlede gulve skal lakeres/olieres efter behov og inden lakken slides igennem/olien udtørrer. Store ridser og gennemslidning af lakken/udtørring af olien til bart træ er misligholdelse. Gulvet må ikke afhøvles/fuldslibes da det forkorter gulvets levetid. Misligholdelse ctr. almindelig brug Det er ikke tilladt at bore huller, skrue skruer i, banke søm, klammer eller lign. i vinduer, vinduesrammer, gerigter, fodlister, døre, skabe, klinker, fliser, bordplader, (vægge eller lofter.) Dette er misligholdels og vil medføre omfattende udbedringsarbejder der skal betales af lejer. Alternativt: Det er ikke tilladt at bore huller, skrue skruer i, banke søm, klammer eller lign. i vinduer, vinduesrammer, gerigter, fodlister, døre, skabe, klinker, fliser og bordplader. Såfremt lejer i vægge eller lofter borer huller, banker søm i eller på anden måde laver huller, er det aftalt at hullet lukkes håndværksmæssigt korrekt og hele fladen males for at undgå farveforskelle ved pletmaling. Denne istandsættelse foretages af udlejers håndværkere for lejers regning.

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1.

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1. Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Boliglejekontrakten, depositum og forudbetalt leje 3. oktober 2014 Advokat Niklas Winther Kejlskov

Ejendomsforeningen Danmark. Boliglejekontrakten, depositum og forudbetalt leje 3. oktober 2014 Advokat Niklas Winther Kejlskov Ejendomsforeningen Danmark Boliglejekontrakten, depositum og forudbetalt leje 3. oktober 2014 Advokat Niklas Winther Kejlskov Boliglejekontrakter Plan for gennemgang Lidt om undervisningen og opgaver på

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement VARDE BSB AFDELING 9015 afs. 2 AMALIEVEJ-SIG Vedligeholdelsesreglement 1 Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 61, Odinsgade Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Lov nr. 310 af 30. marts 2015 Obligatoriske ind- og fraflytningssyn Vedligeholdelse i lejeperioden Istandsættelse ved fraflytning Obligatoriske

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Skatter og afgifter LL 50 52 Hvilke ejendomme Alle ejendomme uanset beliggenhed,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement Sorgenfrivang II Side 10 af 32 Vedligeholdelses- reglement for alle afdelinger i, dog undtaget Gl. Vartov Repræsentantskabsmødet i har den 13. december 1999 besluttet, at kompetencen til valg af vedligeholdelsesordning

Læs mere

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 Perlegade 93-97 og Kongevej 12 Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968

Læs mere

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål Om at bo til leje Velkommen Velkommen til, du er nu lejer hos JMI Ejendomme A/S. Det er vores ønske, at du vil føle dig hjemme og godt tilpas i din nye bolig. Der kan dog være flere spørgsmål som trænger

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 9 udgave Lejemåls nr.: LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 7. udgave Lejemåls nr. Stempel LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Orientering om ny lejelov (vedtaget)

Orientering om ny lejelov (vedtaget) Orientering om ny lejelov (vedtaget) Der skal fremover både afholdes indflytningssyn og fraflytningssyn. Lejer skal indkaldes, og der skal udarbejdes en rapport. Der kan ikke aftales nyistandsættelse af

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech-Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende

Læs mere

Herlev Boligselskab 3908-6 Kagsgårdens Boliger. Vedtaget på afdelingsmøde den 9. januar 2001. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Herlev Boligselskab 3908-6 Kagsgårdens Boliger. Vedtaget på afdelingsmøde den 9. januar 2001. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Nyt fra lejeret Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Den 24. marts 2015 vedtog Folketinget Lovforslag om forenkling og modernisering af lejeloven og boligreguleringsloven. Loven trådte

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. Bilag 5. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Efter aftalen har lejer endvidere efter udlejers anvisninger adgang og brugsret til følgende lokaliteter: (sæt x)

LEJEKONTRAKT. Efter aftalen har lejer endvidere efter udlejers anvisninger adgang og brugsret til følgende lokaliteter: (sæt x) Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 06240213 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 Ny lejelov Folketinget har vedtaget en række ændringer i lejelovene, som træder i kraft den 1. juli 2015. Reglerne var tænkt

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 11-469-1-2 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Samvirkende Boligselskaber 3081-6 Strandlodshus Plejeboliger Godkendt af Samvirkende Boligselskabers organisationsbestyrelse den 22.

Samvirkende Boligselskaber 3081-6 Strandlodshus Plejeboliger Godkendt af Samvirkende Boligselskabers organisationsbestyrelse den 22. udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning LEJERS GUIDE Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning INDEN/VED INDFLYTNING Praktiske forberedelser inden indflytning Det anbefales at lejer inden indflytning sørger for at flytte adresse

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60

ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60 ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60 35 39 99 PSH@ADVICELAW.DK WWW.ADVICELAW.DK Ny Lejelov

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er en lejlighed et enkeltværelse en ejerlejlighed Andet:

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er en lejlighed et enkeltværelse en ejerlejlighed Andet: Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 02421704 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Lejekontrakt Typeformular B 1998

Lejekontrakt Typeformular B 1998 Lejekontrakt Typeformular B 1998 Autoriseret af Bolig- og Byministeriet den 1. juli 1998 i henhold til 6 i lov om leje af almene boliger som typeformular B 6. udgave, til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder,

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: Ledelsesnr.: Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen (herefter Udlejer) og (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE... 3 2. DET LEJEDES STAND... 3 3. DET LEJEDES BENYTTELSE...

Læs mere

Modernisering af lejeloven

Modernisering af lejeloven - 1 Modernisering af lejeloven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En række af Folketingets partier indgik den 11. juni 2014 et forlig om forenkling og modernisering af lejelovgivningen. Forliget

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé

Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé december 2011 Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) AlmenBolig+ A-ordningen - med NI-beløb

Læs mere

Gå hjem-møde ændringer i lejeloven. Torsdag den 23. april 2015

Gå hjem-møde ændringer i lejeloven. Torsdag den 23. april 2015 Gå hjem-møde ændringer i lejeloven Torsdag den 23. april 2015 Velkommen 2 3 Program 14.30 15.00 Registrering 15.00 15.05 Velkomst v/andreas Antoniades 15.05 15.50 Obligatorisk ind- og fraflytningssyn;

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. (Til intern brug) LEJEKONTRAKT for beboelse L e j e k o n t r a k t t i l a n v e n d e l s e i l e j e a f t a l e r o m b e b o e l s e s - l e j l i g h e d e

Læs mere

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål Ejendomsforeningen Danmark Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark 1 Lejeregulering og betalinger ud

Læs mere

Udlejer: Egebjerg Landsby Virksomhed A.m.b.a. CVR. Nr. 35141693. Lejer: Navn: CVR. Nr.

Udlejer: Egebjerg Landsby Virksomhed A.m.b.a. CVR. Nr. 35141693. Lejer: Navn: CVR. Nr. ERHVERVSLEJEKONTRAKT Lejemål nr. Odsherred IT- og Iværksætterhus Denne kontrakt består af en række bestemmelser, der udfyldes af parterne. Bestemmelser, som uddyber eller fraviger fra det fortrykte kan

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement. B-ordning

Vedligeholdelsesreglement. B-ordning Vedligeholdelsesreglement B-ordning B-ordning kort fortalt Med B-ordningen følger en form for tvungen opsparing, hvor du hver måned betaler et beløb sammen med huslejen til en konto for indvendig vedligeholdelse.

Læs mere

Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den erstatter dette vedligeholdelsesreglement

Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den erstatter dette vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling.

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968

Læs mere

nye toiletter og Nye Køkkener med nye VVS og EL installationer osv. Aldrig anvendt. Færdig renoveret og klar til indflytning den 1 december 2014.

nye toiletter og Nye Køkkener med nye VVS og EL installationer osv. Aldrig anvendt. Færdig renoveret og klar til indflytning den 1 december 2014. Typeformular A, 8. udgave 4 herskabs lejligheder og 1 luksus penthouse. Lejlighederne er TOTAL renoveret af dygtige Danske håndværkere. nye toiletter og Nye Køkkener med nye VVS og EL installationer osv.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse EBC products Preview Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 660-159 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto Forsøg med udvidet brug af vedligeholdelseskontoen

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto Forsøg med udvidet brug af vedligeholdelseskontoen udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Generelt. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt

Generelt. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt AB HOLMEGAARDEN Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Afdelingerne: afd. 35 A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Private lejeboliger Præsentation af udspil om forenkling og modernisering af lejelovgivningen m.v. Udgivet af Ministeriet

Læs mere

FORVENTEDE LEJELOVSÆNDRINGER

FORVENTEDE LEJELOVSÆNDRINGER NYHEDSBREV / FEBRUAR NR. 2 2015 FORVENTEDE LEJELOVSÆNDRINGER 23.02.2015 Som lovet i nyhedsbrevet af september 2014, kommer her en opdatering omkring de forventede lejelovsændringer. Grundet de omfattende

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement A - 2% Din afdeling har valgt at vedligeholde boligerne efter A-ordning. Kort fortalt betyder det følgende: Mens du bor i din bolig, skal du sørge

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T MILJØMINISTERIET Naturstyrelsen Midtjylland Mellem xxxx som lejer og Naturstyrelsen Midtjylland, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T 1. Lejemålet Hastruphus

Læs mere

indflytning og vedligeholdelse privat udlejningsbyggeri

indflytning og vedligeholdelse privat udlejningsbyggeri indflytning og vedligeholdelse privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når du flytter ind... 4 Indflytningssyn... 4 Når du modtager lejligheden... 5 Mens du bor i lejligheden... 6 Lejligheden skal

Læs mere

Lejekontrakt for Birkehavehus

Lejekontrakt for Birkehavehus Dato: 5. februar 2014 Journal nr. NST-5232-00454 Lejekontrakt for Birkehavehus mellem Naturstyrelsen, Nordsjælland Gillelejevej 2B, 3230 Græsted, tlf. 72543000 (herefter Udlejer) og NAVN ADRESSE TLF CPR

Læs mere

Model A normalistandsættelse

Model A normalistandsættelse AB HOLMEGAARDEN Vedligeholdelsesreglement Afdelingerne: 04 + 06 Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til.

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til. Tak for nu Vi håber, at du har været glad for at bo hos os i AAB. Men vi ved, at meget skal falde på plads, for en flytning er sjældent uden problemer. Med denne skrivelse vil vi hjælpe dig med nogle oplysninger,

Læs mere

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Lejeloven Indholdsfortegnelse Præsentation...4 Ind- og fraflytningssyn...6 Normalistandsættelse ved fraflytning...8 Vedligeholdelsesregler...10

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: xx. november 2014 Anlægsnummer: 90 10 39 Jour. nr. NST-5232-00493 Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen, Sønderjylland Felstedvej 14, 6300 Gråsten tlf. 72 54 30 00 Mail: sdj@nst.dk

Læs mere

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard BoligPortal.dk Netværksarrangement 9/9 2014 Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2 Advokat Henrik Roslev Østergaard Ret&Råd Scheibel I/S Slide nr. 1 Tidsplan Før pausen Generelle

Læs mere

LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen.

LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen. 1 LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen. TOX/JL 24/4 2014 Den 24. marts 2014 offentliggjorde minister for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen,

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Lægdommerkonference Boliglejeret udvalgte emner Torsdag den 12. juni 2014 Advokat Anne Louise Husen, Husen Advokater Udvalgte emner: 1. Blanketter regler og nye Højesteretsdomme

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement B Din afdeling har valgt at vedligeholde boligerne efter B-ordning. Kort fortalt betyder det følgende: Boligen er i boperioden vedligeholdt med maling,

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

AFDELING 9 LINDEVÆNGET RÅDERETSKATALOG. Hvis du vil ændre din bolig!

AFDELING 9 LINDEVÆNGET RÅDERETSKATALOG. Hvis du vil ændre din bolig! AFDELING 9 LINDEVÆNGET RÅDERETSKATALOG Hvis du vil ændre din bolig! Råderetskatalog for afdeling 9 Lindevænget Silkeborg Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!... 4 Forbedringer og

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger LBK nr. 961 af 11. august 2010, og bekendtgørelse

Læs mere

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX Lejekontrakt Pilleovn til beboelsesejendom Udlejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CVR-nr.: Lejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CPR-nr.: de nedenfor nævnte effekter: Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig

Læs mere

Regler for vedligeholdelse og istandsættelse Pr. 1. januar 2005. Sporvejsfunktionærenes Boligforening SBF

Regler for vedligeholdelse og istandsættelse Pr. 1. januar 2005. Sporvejsfunktionærenes Boligforening SBF Regler for vedligeholdelse og istandsættelse Pr. 1. januar 2005 1. Generelt Sporvejsfunktionærenes Boligforening SBF 1. Regelsættet er udarbejdet med baggrund i Foreningens vedtægter og opfylder de krav

Læs mere

Fjerritslev Boligforening

Fjerritslev Boligforening Vedligeholdelsesreglement for Fjerritslev Boligforening Model A - Normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

Istandsættelse. ved fraflytning. Boligselskabernes Landsforening. 2. udgave. August 1998

Istandsættelse. ved fraflytning. Boligselskabernes Landsforening. 2. udgave. August 1998 Istandsættelse ved fraflytning Boligselskabernes Landsforening August 1998 2. udgave 2 Istandsættelse ved fraflytning I forbindelse med vedtagelsen af vedligeholdelses- og fraflytningsreglerne i 1986-87

Læs mere

Istandsættelse ved fraflytning

Istandsættelse ved fraflytning Istandsættelse ved fraflytning Indhold Istandsættelse ved fraflytning 3 Boligorganisationens vedligeholdelsesforpligtelse 4 En fraflytning i korte træk 5 Vedligeholdelses og istandsættelsesordninger 6

Læs mere

EJENDOMSPARTNER. Lejeforhold. ved fraflytning

EJENDOMSPARTNER. Lejeforhold. ved fraflytning EJENDOMSPARTNER Lejeforhold ved fraflytning Indholdsfortegnelse Istandsættelse... Side F lyttesyn og frafly tningsrapport... Side 4 3 D et koster penge at flytte... -også som lejer! U dgifterne i forbindelse

Læs mere

Vedligeholdelsesbestemmelser samt bestemmelser for Råderet for Arbejdernes Andels- Boligforening Varde

Vedligeholdelsesbestemmelser samt bestemmelser for Råderet for Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Vedligeholdelsesbestemmelser samt bestemmelser for Råderet for Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Indholdsfortegnelse Vedligeholdelse i bo perioden Beboerklagenævn Råderet og godtgørelse for individuelle

Læs mere

fraflytning privat udlejningsbyggeri

fraflytning privat udlejningsbyggeri fraflytning privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når du vil flytte... 4 Aflevering af lejligheden... 4 Nyistandsat... 5 Som beset... 5 Indvendig vedligeholdelseskonto... 6 Når du siger lejligheden

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

Roskilde Nord Boligselskab 2605-6 - Sværdagergård Godkendt på afdelingsmødet den 18. marts 2003

Roskilde Nord Boligselskab 2605-6 - Sværdagergård Godkendt på afdelingsmødet den 18. marts 2003 udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Boligforening Opsigelse ældrebolig

Ringkøbing-Skjern Boligforening Opsigelse ældrebolig Opsigelse ældrebolig Navn: Opsigelse af: Bolig nr. I forbindelse med fraflytning skal fraflytter i henhold til lejekontrakten betale leje i istandsættelsesperioden på 14 dage. Lejligheden skal være tømt

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T Advokat Ole Kildeby Danmarksgade 81.2.th. 9900 Frederikshavn Tlf.nr. 98 42 91 11 L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Fonden Tordenskiold, Frederikshavn som udlejer, og Tordenskiolds Soldater

Læs mere

Ind- og fraflytning. danmarks almene boliger

Ind- og fraflytning. danmarks almene boliger Ind- og fraflytning bl danmarks almene boliger Forsidefoto: Laila på sin altan i Urbanplanen. Foto: Nils Juel Berg Indhold Om ind- og fraflytning 4 Indflytning 5 Boligorganisationens vedligeholdelsespligt

Læs mere

KONTOEN I GI og hvilke udgifter kan medtages?

KONTOEN I GI og hvilke udgifter kan medtages? KONTOEN I GI og hvilke udgifter kan medtages? 8. maj 2014 v. Hannah Vilvig, GI Kontoen i GI, 8.5.2014 1 Konto i GI hvad er det? Bindingskontoen efter boligreguleringslovens (Brl) 18 b er en (lille) del

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune LEJEKONTRAKT Mellem undertegnede udlejer Foreningen De Danske Børneinstitutioner i Aabenraa på vegne af Løjt Børnehus og medundertegnede lejer Aabenraa Kommune indgås herved følgende lejekontrakt S 1 -

Læs mere

Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet.

Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet. 1 Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet. Det anbefales at De deltager i fraflytningssynet. I givet fald får De udleveret en kopi af synsrapporten. Ellers bliver denne tilsendt Dem senest

Læs mere

Når du flytter. 1. Boligen skal tømmes og rengøres. Kære beboer

Når du flytter. 1. Boligen skal tømmes og rengøres. Kære beboer Når du flytter Når du flytter Kære beboer Du har nu valgt at fraflytte din bolig i Baldersbo. I den forbindelse ønsker vi at sikre dig en så problemfri fraflytning som mulig. Når du læser denne brochure,

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

Dansk Selskab for Boligret. 26. februar 2013. v/advokat Anne Louise Husen

Dansk Selskab for Boligret. 26. februar 2013. v/advokat Anne Louise Husen Dansk Selskab for Boligret 26. februar 2013 v/advokat Anne Louise Husen 1 Annullation U 2002.1109 Ø: Uopsigelighed (tidsbegrænsning) til 1. maj 2006 L opsiger 24. november 2000, flytter 24. marts 2001

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Kollektivboligerne Caroline Amalievej 118-124

Kollektivboligerne Caroline Amalievej 118-124 Kollektivboligerne Caroline Amalievej 118-124 Indholdsfortegnelse: Side Indflytning i boligen: Velkommen som lejer... 3 Lejekontrakten... 3 Indflytningssyn... 3 Tilmelding til DONG/NESA... 4 TDC KabelTV...

Læs mere

Når du flytter fra din bolig.

Når du flytter fra din bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter fra din bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig? Indholdsfortegnelse Opsigelse af din

Læs mere

Ind- og fraflytningssyn

Ind- og fraflytningssyn Ind- og fraflytningssyn et vigtigt møde med beboeren I denne folder er samlet en række eksempler som kan bidrage til at sikre at frister i lovgivningen og Boligkontoret Danmarks forretningsgange overholdes

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt NOTAT Dato: 10. februar 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2014-10564 Sagsbeh.: NHO/MPK/LAG/PSH/CDH Dok id: 575005 Svar på henvendelse

Læs mere

Lejerforhold ved fraflytning

Lejerforhold ved fraflytning Lejerforhold ved fraflytning Indholdsfortegnelse Lejerforhold ved fraflytning Istandsættelse...side 3 Flyttesyn og fraflytningsrapport...side 4 Ombygning eller ændringer...side 4 Det koster penge at flytte

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B - med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement Model B - med vedligeholdelseskonto udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne?

Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne? Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Bilag 80 Offentligt Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne? EJENDOMSFORENINGEN DANMARK 1 Indholdsfortegnelse Hvilke ændringer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 12. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 12. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 12. maj 2014 Sag 274/2013 UngBo Danmark A/S under rekonstruktion (advokat Stephan Muurholm) mod A (advokat Flemming Wahrén, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT FOR BYENGEN- NORDENGEN

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT FOR BYENGEN- NORDENGEN VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT FOR BYENGEN- NORDENGEN Hørsholm Kokkedal Afd. 9 NUVÆRENDE VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT FORSLAG TIL NYT VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT GENERELT REGLERNES IKRAFTTRÆDEN Med virkning fra

Læs mere

Når du flytter ind i din nye bolig.

Når du flytter ind i din nye bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter ind i din nye bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ind i din nye bolig? Indholdsfortegnelse Velkommen

Læs mere

Kontrakt om tjenestebolig

Kontrakt om tjenestebolig Kontrakt om tjenestebolig Selvstændig bolig eller bolig i øvrigt Aftalen er et tillæg til ansættelseskontrakter for ansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt om tjenestebolig er udarbejdet

Læs mere