KORT OM LEJEKONTRAKTER OG INSPIRATION TIL 11, SÆRLIGE VILKÅR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KORT OM LEJEKONTRAKTER OG INSPIRATION TIL 11, SÆRLIGE VILKÅR"

Transkript

1 KORT OM LEJEKONTRAKTER OG INSPIRATION TIL 11, SÆRLIGE VILKÅR

2 Aftenens indhold Tips, tricks, faldgrubber, inspiration og idéer til, hvordan man kan gøre det, baseret på hvordan andre har gjort det. Ikke individuel rådgivning, endegyldige løsninger eller den eneste rigtige måde at skrive klausuler. Spørgsmål er velkomne undervejs, i pausen og efter oplægget. Ved behov for egentlig individuel rådgivning vil jeg henvise til en advokat med speciale i boliglejeret, Ejendomsforeningen Danmark eller den lokale grundejerforening.

3 Den nye lejelovgivning Medfører en række ændringer. De vigtigste i forhold til lejekontrakter er bl.a.: Ind- og fraflytningssyn gøres obligatoriske Hvis ikke udlejer sørger for at afholde ind- og udflytningssyn kan der ikke opkræves en eneste krone for sædvanlig istandsættelse ved lejers fraflytning Muligheden for at aftale nyistandsættelse fjernes. Normalistandsættelse ved fraflytning Det bliver fremover ikke muligt at aftale, at lejer skal nyistandsætte lejemålet. Lejemålet skal fremover blot afleveres velvedligeholdt under hensyntagen til ejendommens og det lejedes karakter. Stærkere sanktioner ved overtrædelse af dusørreglen. Nettoprisindeksregulering af lejen Trappelejeklausuler afskaffes og erstattes med muligheden for at aftale nettoprisindeksregulering af lejen. Der gælder særlige regler for omkostningsbestemte lejemål, jf. ML 5, stk. 1, jf. 7. Udlejers opsigelsesadgang, hvis udlejer selv skal benytte boligen Kravet om, at opsigelsen skal være rimelig bortfalder Gælder for alle lejekontrakter der indgås efter lovens ikrafttræden. Foreløbigt tyder alt på at det bliver den 1. juli 2015

4 Indholdsfortegnelse Generelt om lejeaftaler og kontrakter Kort om 11. Særlige vilkår Uregulerede kommuner Til typeformularens 1. Parterne og det lejede Til typeformularens 2. Lejemålets begyndelse og ophør Til typeformularens 3. Betaling af leje m.v. Til typeformularens 4. Depositum og forudbetalt leje Til typeformularens 5. Varme, vand og el Til typeformularens 6. Fællesantenner m.v. Til typeformularens 7. Lejemålets stand ved ind- og udflytning Til typeformularens 8. Vedligeholdelse i lejeperioden Til typeformularens 9. Inventar Til typeformularens 10. Beboerrepræsentation, husdyrhold og husorden Øvrige nyttige klausuler

5 Generelt om lejeaftaler og -kontrakter Almindelig aftaleret tilbud og accept af tilbud. Ingen formkrav til en lejeaftale En aftale kan også være mundtligt svært at bevise, hvad der er aftalt Hvis én part kræver det skal lejeaftalen indgås skriftligt, jf. LL 4, stk. 1. Lejeaftalen er bindende når lejer har underskrevet den fremsendte kontrakt Medmindre udlejer i følgebrevet udtrykkelig har anført, at aftalen først er bindende når udlejer tillige har underskrevet kontrakten. (tilbud ctr. opfordring til at gøre tilbud) Den enkelte lejer i regulerede kommuner må ikke efter en samlet bedømmelse have mere byrdefulde vilkår end andre lejere i ejendommen, jf. ML 5, stk. 9 (tidl. stk. 8). Gælder ikke lejemål med fri lejefastsættelse, hvor ML 5-14 er aftalt fraveget

6 Generelt om lejeaftaler og -kontrakter Typeformular A, 8. udgave af 3. september 2001 Lad være med at ændre i typeformularen TBB H (GD 2014/40H) En udlejer anvendte en standardiseret blanket svarende til Typeformular A, 8. udgave, men henvisningen i lejekontraktens indledning til»typeformular A, 8. udgave«og»autoriseret af By- og Boligministeriet den 3. september 2001«samt den indledende tekst under kontraktens 11, Særlige vilkår, var udeladt, ligesom opstillingen af teksten til dels var anderledes end i typeformularen. Aftalen fremstod som en uautoriseret blanket. Bestemmelser, der pålægger lejeren større forpligtelser end angivet i loven, er ugyldige, hvis der er anvendt en uautoriseret blanket, jf. LL 5, stk. 2. Anvend altid den nyeste, autoriserede typeformular (pt. A, 8. udgave) U H (T:BB og GD 2014/35 H) En udlejer anvendte et paradigme, der ikke var typeformularen, for alle lejere i en ejendom. Kontrakten indeholdt vilkår som var ens for flere lejere og fremstod efter en helhedsvurdering ikke som individuelt udarbejdet for hver enkelt lejer. Lejerne måtte derfor lejevilkårene som standardiserede og alle vilkår, der var mere byrdefulde for lejeren blev ugyldige.

7 Generelt om 11. Særlige vilkår Her anføres alle de vilkår, modifikationer og tilføjelser til 1-10 i typeformularen. Hvad kan man aftale i 11 og hvilke begrænsninger er der? I udgangspunktet kan man aftale alt. Aftaler, der fraviger lejelovgivningen skal udtrykkeligt aftales, jf. LL 4, stk. 3 Opfyldes ved anvendelse af typeformularens 11. Må dog ikke være åbenlyst urimelige aftaler, jf. AFTL 36 Må ikke være i strid med ufravigelige (præceptive) regler i lovgivningen Gælder også de regler, der ikke direkte er gjort præceptive, men er præceptive på grund af deres indhold (beskyttelsespræceptive regler) f.eks. ML 5

8 Generelt om 11. Særlige vilkår Typeformularen opfylder automatisk de fremhævelseskrav, der er til vilkår, der fratager lejeren rettigheder eller pålægger lejeren større byrder end lejelovgivningen. TBB Ø: Fremhævelseskravet i LL 5, skt. 1 er opfyldt ved at anvende 11 Er der ikke plads i typeformularen, kan man anvende et individuelt tillæg Skal være individuelt må ikke være eller fremstå generelt eller standardiseret Undgå vendinger som for lejemål på 2. sal gælder der., for lejemål med altan gælder der. Pas på med generelle beskrivelser og med at anvende formuleringer, der tydeligt tager sigte på mere end det pågældende lejemål. Tillæg til lejekontrakt mellem LEJER og UDLEJER for LEJEMÅLETS ADRESSE. Dette tillæg til lejekontrakten er en del af lejeaftalens 11. I det omfang nedenstående bestemmelser fraviger standardkontrakten eller lejelovgivningens bestemmelser, har de nedenfor anførte bestemmelser forrang. Såfremt en eller flere bestemmelser strider imod præceptive bestemmelser, betyder det ikke at tillæggets øvrige indhold herved bortfalder.

9 Uregulerede kommuner ML kapitel II-V gælder ikke i følgende kommuner: Billund Fanø Fredensborg Greve Herning Holstebro Ikast-Brande Læsø Mariagerfjord Rebild Ringkøbing-Skjern Samsø Solrød Struer Thisted Tønder Varde Vesthimmerland Ærø

10 Til typeformularens 1. Parterne og det lejede Brugsret til: Udlejer er uanset årsagen berettiget til med 1 måneds varsel at inddrage det anviste loft- /kælderrum mod at anvise lejeren et andet rum på mindst 3 m 2, uanset størrelsen på det anviste rum Benyttelse: Det lejede må ikke uden udlejers skriftlige samtykke benyttes til andet end røgfri helårsbeboelse for lejer med husstand. Rygning siver igennem etageadskillelsen og generer de øvrige lejere, ligesom rygning skader tapet, væv, lofter og træværk og gør istandsættelsesudgifterne ved lejers fraflytning betydeligt højere. Rygning i lejemålet betragtes som kontraktstridig brug af lejemålet, vanrøgt og tilsidesættelse af god skik og orden. Lejemålet må ikke bebos af flere mennesker, end der er beboelsesrum. Lejer skal være tilmeldt adressen i Folkeregisteret, medmindre lejer lovligt fremlejer sit lejemål, jf. LL 70.

11 Til typeformularens 1. Parterne og det lejede Fremeleje Lejers fremlejerettigheder er ufrafvigelige til skade for lejer jf. 79 det kan ikke aftales, at lejer ikke har fremlejeret Udlejer har dog under visse omstændigheder ret til at modsætte sig fremleje af hele lejemålet, jf. LL 70, stk. 2: a) ejendommen omfatter færre end 13 beboelseslejligheder, eller b) det samlede antal personer i lejligheden vil overstige antallet af beboelsesrum, eller c) udlejeren i øvrigt har rimelig grund til at modsætte sig fremlejeforholdet. Der kan dog frit aftales et andet ansvarsgrundlag end uforsvarlig adfærd, for skader forvoldt af fremlejetagere: Lejer har ret til at fremleje lejemålet efter LL Lejer er objektiv ansvarlig i vidst muligt omfang for skader, som forvoldes af personer, der i kraft af reglerne i LL 69 og 70 benytter lejemålet. Objektivt ansvar = ansvar uden skyld

12 Til 2. Lejemålets begyndelse og ophør Lejemålets begyndelse Lejemålet overtages på indflytningsdagen efter nærmere aftale med udlejer. Såfremt indflytningsdagen er en lørdag, søndag eller helligdag, udleveres nøglerene til lejemålet førstkommende hverdag. Tidligere lejer er ikke fraflyttet endnu (hvis fraflytningsdagen landede på dagen før en helligdag. I år er den 1. april dagen før skærtorsdag og fraflyttende lejer vil først skulle fraflytte lejemålet den 7. april 2015 kl. 12:00.) Parterne har aftalt, at lejer kan først flytte ind i lejemålet fra den 8. april 2015, uden derved at være berettiget til forholdsmæssigt huslejenedslag. Ombygges inden overtagelse Mens lejemålet istandsættes, accepterer lejer at lejemålets begyndelse ved arbejdernes forsinkelse udskydes tilsvarende. Lejemålet forventes indflytningsklart 10. april I byggeperioden er det aftalt, at lejer skal give håndværkere adgang til at foretage eventuelle mindre mangeludbedringer.

13 Til 2. Lejemålets begyndelse og ophør Opsigelse af accessoriske enkeltværelser en del af udlejers bolig Det lejede er en del af udlejers bolig og kan derfor opsiges af udlejer med 1 måneds varsel til den første hverdag i en måned, jf. LL 82, litra a, jf. 86, stk. 1, 2. pkt. Opsigelse af en del af dobbelthus, hvor udlejer beboer den anden del Det lejede er en beboelseslejlighed i et hus, hvor der på aftaletidspunktet kun var 2 beboelseslejligheder, hvoraf udlejeren beboer det ene og kan derfor opsiges af udlejer med 1 års varsel til aftalt flyttedag, jf. LL 82, litra b, jf. 86, stk. 2

14 Til 2. Lejemålets begyndelse og ophør Ejerlejlighed opsigelse til udlejers egen brug Nuværende regler: opsigelse til eget brug skal være rimelig ud fra en vurdering af begge parters forhold. Nye regler efter 1. juli 2015: Kræver blot, at der opsiges til eget brug. Det lejede er en ejerlejlighed, beliggende i en ejendom, der er opdelt i ejerlejligheder inden lejeaftalens begyndelse. Udlejer har tidligere beboet ejerlejligheden der derfor kan opsiges efter LL 83, stk. 1, litra a med et års varsels til aftalt flyttedag, jf. 86, stk. 2.

15 Til 2. Lejemålets begyndelse og ophør Fraflytning før frigørelse Lejer skal fraflytte lejemålet og aflevere det ryddet for inventar 14 kalenderdage før lejemålets ophør, med henblik på udlejers eventuelle istandsættelse. Lejen hæfter for lejen i denne periode. Medmindre lejer har misligholdt eller vanrøgtet det lejede, begrænses lejers hæftelse for leje i istandsættelsesperioden til 14 dage. Denne type klausul er godkendt af Østre Landsret i TBB Ø. Bemærk, at det bl.a. må forudsættes at lejemålet skal istandsættes i et vist omfang ( nyistandsættelse) og at der næppe må være tale om et tidsbegrænset lejemål for en kortere periode. Det er ligeledes vigtigt at indføje en tidsbegrænsning for lejebetaling i dette tilfælde 14 dage.

16 Til 2. Lejemålets begyndelse og ophør Uopsigelighedsperioder Kan aftales, at lejer, udlejer eller begge parter ikke kan opsige lejemålet i en periode. Lejemålet kan, med undtagelse af den anden parts misligholdelse, først opsiges med virkning fra den 1. juni Lejer vil her kunne fraflytte den 1. juni 2016 Parterne kan, med undtagelse af den anden parts misligholdelse, først afgive opsigelse fra juni 2016, således opsigelsen får virkning den 1. oktober 2016 Lejer vil her først blive frigjort juni måneder. Opsigelsesvarsler Udgangspunktet på 3 måneders varsel til den første hverdag i en måned, der ikke er dagen før en helligdag, kan fraviges, men ikke til skade for lejeren (hvorved skal forstås: udlejers opsigelsesvarsler kan ikke forkortes, men lejers opsigelsesvarsel kan godt forlænges). Opsigelsesvarslet er 6 måneder til den første hverdag i en måned. I tilfælde af den anden parts misligholdelse gælder det kortest, mulige opsigelsesvarsel i henhold til den til enhver tid gældende lejelovgivning. Et længere opsigelsesvarsel kan evt. kombineres med uopsigelighedsperiode.

17 Til 2. Lejemålets begyndelse og ophør Tidsbestemte lejemål Ingen lovbegrænsning i forhold til længde af et tidsbestemt lejemål Lejemålet er tidsbestemt og ophører uden yderligere varsel den 1. juni 2020 Lejemålet kan pånær i misligholdelsestilfælde ikke opsiges i lejeperioden. Medmindre andet aftales, kan lejemålet med undtagelse af misligholdelse, ikke opsiges i den anførte periode, jf. LL 80, stk. 1, 2. pkt. Lejemålet er tidsbestemt og ophører uden yderligere varsel den 1. juni I lejeforholdets løbetid kan hver af parterne opsige lejemålet i henhold til den enhver tid gældende lejelovgivning og de aftalte vilkår i denne aftale. Modsat dog i TBB Ø (GD 2012/13Ø) der er ikke er korrekt 11 var tavs om uopsigelighed typeformularens fortrykte tekst om 3 måneders opsigelse fik forrang. Kan kombineres med en uopsigelighedsperiode Lejemålet er tidsbestemt og ophører uden yderligere varsel den 1. juni I lejeforholdets løbetid kan hver af parterne opsige lejemålet i henhold til den enhver tid gældende lejelovgivning og de aftalte vilkår i denne aftale. Parterne har dog gensidigt fraskrevet sig retten til at afgive opsigelse til tidsligst i maj Uanset forstående kan lejemålet dog opsiges som følge af misligholdelse. Vær opmærksom på at tidsbegrænsningen skal være rimelig begrundet i udlejers forhold, jf. LL 80, stk. 3. En lejer kan altid få prøvet rimeligheden ved boligretten.

18 Til 3. Betaling af leje m.v. Nyopført ejendom i reguleret kommune Lejemålet er beliggende i en ejendom, der er taget i brug efter 31. december 1991 og er derfor omfattet af ML 15 a, stk. 1. Parterne har aftalt, at ML 5-14 om bl.a. omkostningsbestemt leje ikke skal være gældende for denne lejeaftale. Tidligere erhvervslejemål i reguleret kommune Lejemålet benyttedes den 31. december 1991 lovligt udelukkende til erhvervsformål og er derfor omfattet af boligreguleringslovens 15 a, stk. 2. Parterne har aftalt, at ML 5-14 om omkostningsbestemt leje ikke skal være gældende for denne lejeaftale. Nyindrettet tagetage i reguleret kommune Lejemålet er beliggende i en tagetage, som den 1. september 2002 ikke var benyttet til, eller registreret som, beboelse, og er dermed omfattet af boligreguleringslovens 15 a, stk. 3. Parterne har aftalt, at ML 5-14 om omkostningsbestemt leje ikke skal være gældende for denne lejeaftale. Nypåbygget etage i reguleret kommune Lejemålet er beliggende i en nypåbygget etage, hvortil der er givet byggetilladelse efter den 1. juli 2004 og er dermed omfattet af boligreguleringslovens 15 a, stk. 3Parterne har aftalt, at ML 5-14 om omkostningsbestemt leje ikke skal være gældende for denne lejeaftale.

19 Til 3. Betaling af leje m.v. Nyopført ejendom i ureguleret kommune Lejemålet er beliggende i en ejendom, der er taget i brug efter 31. december 1991 og omfattes af LL 53, stk. 3. Parterne har aftalt, at lejelovens regler om lejeforhøjelse og - nedsættelse efter det lejedes værdi ikke skal være gældende for denne lejeaftale. Tidligere erhvervslejemål i ureguleret kommune Lejemålet benyttedes den 31. december 1991 lovligt udelukkende til erhvervsformål omfattes af LL 53, stk. 4. Parterne har aftalt, at lejelovens regler om lejeforhøjelse og - nedsættelse efter det lejedes værdi ikke skal være gældende for denne lejeaftale. Nyindrettet tagetage i ureguleret kommune Lejemålet er beliggende i en tagetage, som den 1. september 2002 ikke var benyttet til eller registreret som beboelse, og er omfattes af LL 53, stk. 5. Parterne har aftalt, at lejelovens regler om lejeforhøjelse og -nedsættelse efter det lejedes værdi ikke skal være gældende for denne lejeaftale. Nypåbygget etage i ureguleret kommune Lejemålet er beliggende i en nypåbygget etage, hvortil der er givet byggetilladelse efter den 1. juli 2004 og omfattes af LL 53, stk. 5. Parterne har aftalt, at lejelovens regler om lejeforhøjelse og -nedsættelse efter det lejedes værdi ikke skal være gældende for denne lejeaftale.

20 Til 3. Betaling af leje m.v. Trappeleje (gælder ikke for lejekontrakter indgået 1/ og frem) Kan regulere lejen både op og ned. Må ikke indeholde vendinger som osv., etc., så fremdeles og lignende. U Ø og så videre opfyldt ikke kravene til 53, stk. 2 og klausulen var ugyldig. U Ø lejen reguleres hvert år den 1. januar med kr. X var en ugyldig trappelejeklausul og bortfaldt Kan principielt være fra 1 dag til (flere) hundrede år Behøver ikke være 1 gang årligt eller med ens intervaller NB: Bestemte beløb til bestemte tidspunkter

21 Til 3. Betaling af leje m.v. Trappeleje (gælder ikke for lejekontrakter indgået 1/ og frem) Den årlige leje forhøjes hvert år den 1. januar med de nedenfor angivne beløb. Forhøjelsen sker første gang den 1. januar 2016 og den sidste gang den 1. januar Forhøjelsen sker uden varsel i henhold til denne tabel: Dato Årlig leje Årlig forhøjelse Fremtidig årlig leje Fremtidig månedlig leje 1/ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 1/ Lejen reguleres herudover som følge af stigninger i skatter og afgifter, jf. LL 50, samt andre lovhjemlede stigninger og forhøjelser. Efter udløbet af perioden aftales en ny trappeleje. Kan der ikke opnås enighed herom, reguleres lejen i henhold til den til enhver tid gældende lejelovgivning. Udlejer er berettiget til at undlade at opkræve forhøjelserne i henhold til trappelejen, uden herved at give afkald på efterfølgende forhøjelser.

22 Til 3. Betaling af leje m.v. Nettoprisindeksregulering (før og efter 1/7-2015) Indtil den nye lejelovgivningen træder i kraft kan nettoprisindeksregulering kun aftales i lejemål med fri lejefastsættelse, omfattet af ML 15 a eller LL 53, stk Klausulen skal ledsages af klausul om, at lejen er fri og fastsat efter ML 15 a eller LL 53, stk. 3-5, samt at de sædvanlige reguleringsregler er aftalt fraveget, jf. ovenfor om lejemål med fri lejefastsættelse. Efter 1/ kan alle lejemål reguleres efter nettoprisindeks, dog kun i 2-årige perioder for omkostningsbestemte lejemål, jf. den nye ML 9 a. Lejen reguleres hvert år den 1. januar i henhold til udviklingen i nettoprisindekset juli i det foregående år efter nedenstående formel: Gældende årsleje Indeks foregående juli x nyt indeks juli = Ny årsleje Udlejer er endvidere berettiget til at kræve lejeforhøjelse som følge af stigninger i skatter og afgifter. Forhøjelsen sker i henhold til de principper der følger af LL 50.

23 Til 3. Betaling af leje m.v. Nettoprisindeksregulering (før og efter 1/7-2015) U H (TBB / GD2010/35H) om kombinationsregulering ikke noget til hinder for at kombinere [nettoprisindeksregulering] med et forbehold om lejeforhøjelse efter lejelovens almindelige regler ved stigning i skatter og afgifter. Der må ikke indsættes en minimumsregulerings i forbindelse med nettoprisindeksreguleringen f.eks. klausuler om, at leje reguleres i henhold til stigningen i nettoprisindekset, dog minimum 1 %. Dette er i strid med LL 53, stk. 6 og ML 15 a, stk. 4.

24 Til 3. Betaling af leje m.v. Omkostningsbestemte lejemål med forbedringstillæg (og andre lejemål) Man kan med fordel oplyse hvorledes lejen er sammensat. Er ikke en gyldighedsbetingelse. Alternativt kan man vedlægge sidste udsendte varsling. Kan også bruges ved gennemgribende forbedrede lejemål, hvor lejen ønskes reguleret efter OMK-princippet, jf. ML 7. Kan også anvendes i andre typer lejemål. Ved ikke-færdiggjorte forbedringsarbejder laves der endeligt byggeregnskab. Lejens sammensætning pr. 1. april 2015 årligt månedligt Omkostningsbestemt leje xxx.xxx xx.xxx Hensættelse 18 xxx.xxx xx.xxx Hensættelse 18 b xxx.xxx xx.xxx Aftalt boligforbedring xxx.xxx xx.xxx Forbedringstillæg vinduer xxx.xxx xx.xxx Konvertering fjernvarme, udløber 1/ xxx.xxx xx.xxx Forbedringstillæg individuelle forbedringer xxx.xxx xx.xxx Nyt køkken (xxx.xxx) (xx.xxx) Hårde hvidevarer (xxx.xxx) (xx.xxx) I alt xxx.xxx xx.xxx

25 Til 3. Betaling af leje m.v. Privat byfornyelse/aftalt boligforbedring Husk at indføre tabel med oplysninger om brutto- og nettostigning, tilskud og aftrapning, må gerne være som bilag til lejekontrakten. Uregulerede lejemål Lejemålet er beliggende i en ureguleret kommune. Lejen reguleres i henhold til LL 47 til det lejedes værdi. Lejen kan endvidere reguleres som følge af stigninger i og pålæg af nye skatter og afgifter efter reglerne i Gennemgribende forbedrede lejemål, jf. ML 5, stk. 2. Lejemålet er i 2009 gennemgribende forbedret og udlejes til det lejdes værdi, jf. ML 5, stk. 2 Man behøver ikke angive i lejekontrakten, at lejen er fastsat efter ML 5, stk. 2. Småhuse, jf. ML kapitel IV A Man behøver ikke angive i lejekontrakten, at lejen er fastsat efter reglerne om småhuse.

26 Til 3. Betaling af leje m.v. Betalingsformer og gebyrer Betalingssted og form Lejen skal betales ved de fremsendte indbetalingskort eller ved tilmelding af disse til PBS. PBS gebyr Lejeren betaler de til enhver tid opkrævede gebyrer for PBS-betaling som et særskilt gebyr ud over lejen. Godkendt i U Ø (TBB ) vær dog opmærksom på, at udlejer kun med særskilt lejelovshjemmel kan opkræve udgifter ud over lejen dækket, jf. f.eks. U H (om vandforbrug uden individuel forbrugsmåling) Betalingsgebyr/administrationsgebyr/indbetalingskortgebyr Såfremt lejer ikke tilmelder betalingen til PBS, betaler lejeren for fremsendelse af giroindbetalingskort NETS i henhold til de til enhver tid gældende takster. Mere tvivlsom ikke prøvet i praksis analog fortolkning af ovenstående dom Der må ikke opkræves et fast gebyr det er mere sikkert at viderefakturere de faktisk opkrævede udgifter.

27 Til 4. Depositum og forudbetalt leje. Lejekontrakten er betinget af indbetalingen af 4-beløb Betaling af depositum og forudbetalt leje bør ske i god tid 2 uger - før lejeren får nøglerne, da en efterfølgende ophævelse, effektiv udsættelse og krav på betaling kan være dyrt, tidskrævende og besværligt. Lejekontrakten er betinget af, at lejer senest på den i 4 angivne dato indbetaler det i samme paragraf angivne beløb. Betales beløbet ikke rettidigt er udlejer berettiget til at hæve kontrakten uden yderligere varsel. Lejer er erstatningsansvarlig overfor udlejer efter dansk rets almindelige regler.

28 Til 5. Varme, vand og el. Til- og afmelding som forbruger ved forsyningsselskaberne Udlejer kan hverken til- eller afmelde en lejer som forbruger uden videre. Lejer er forpligtet til senest 2 hverdage inden lejeforholdets begyndelse at tilmelde sig som forbruger på adressen hos forsyningsselskaberne. Lejer er ligeledes forpligtet til senest 2 hverdage efter fraflytning at afmelde sig som forbruger. Det er ikke muligt for udlejer at tileller afmelde lejer, hvorfor det er yderst vigtigt at lejer selv sørger for korrekt tilmelding. Alle omkostninger, der pålignes udlejer ved lejers manglende iagttagelse heraf vil blive debiteret lejer. Gebyrer for flytte- og årsaflæsninger af varme, el, gas og vand, hvor der er opsat målere, opkræves hos lejerne i henhold til forsyningsselskabernes gældende takster. Der kan eventuelt laves fuldmagter til udlejer i forbindelse med at lejer underskriver lejekontrakten

29 Til 6. Fællesantenner m.v. Leverer udlejer tv-signal eller internetadgang, kan de rimelige udgifter hertil medtages. De udgifter lejer skal betale i henhold til 6 er udgifter til etablering, drift, vedligeholdelse, administration, teknisk bistand, afgifter og øvrige udgifter, forbundet med fællesantenneanlægget og/eller de elektroniske kommunikationstjenester. Udgifterne til anlægget medtages med et årligt beløb svarende til de afholdte udgifter inden for en periode på 12 måneder før en regulering af lejerbidraget og fordeles ligeligt mellem de tilsluttede lejemål. Regulering af bidraget kan ske uden varsel, dog sådan at opkrævning af en stigning tidligst sker 6 uger efter at meddelelse om reguleringen er udsendt. Ved første opkrævning af det forhøjede antennebidrag opkræves samtidig regulering for den forløbne periode. Hvis løbende udgifter, der betales til tredjemand, stiger, kan opkrævning ske med tilbagevirkende kraft, dog højst for en periode på 3 måneder forud for udsendelse af meddelelse om regulering. Rimelige forbedringsudgifter beregnes som forbedringsudgiften inkl. nødvendige arbejder, ganget med ydelsen på et sædvanligt annuitetslån.

30 Til 7. Lejemålet stand ved ind- og fraflytning. Indtil den nye lejelov træder i kraft 1/ Mulighed for at aftale nyistandsættelse ved lejers fraflytning. Det lejede overtages rengjort og nyistandsat for så vidt angår tapetsering, hvidtning, maling af lofter, vægge, træværk (paneler, gerigter, lister, døre), rør og radiatorer, samt nylakerede gulve. Alle installationer og alt inventar er i god og brugbar stand. Der er ingen mangler i lejemålet. Ved lejemålets ophør skal det lejede afleveres i samme stand som ved indflytningen. Arbejderne gennemføres efter lejers fraflytning ved udlejerens foranstaltning for lejers regning. Mulighed for at aftale overtagelse som beset eller velvedligeholdt: Lejemålet er ikke nyistandsat ved indflytningen. Lejemålet fremtræder imidlertid vel vedligeholdt med hvide vægge, hvidt træværk og afhøvlede, lakerede gulve. Alle ruder er hele, og hårde hvidevarer og installationer er i god og brugbar stand. Lejemålet skal afleveres i samme stand. Hvis lejeren ved lejemålets indgåelse opdager mangler ved lejemålet, skal disse gøres gældende over for udlejer senest 14 dage efter lejeforholdets begyndelse. Herudover er der også mulighed for at aftale mal-selv-koncepter m.v.

31 Til 7. Lejemålet stand ved ind- og fraflytning. Indtil den nye lejelov træder i kraft 1/ Forlængelse af frist til at fremkomme med istandsættelseskrav. Fristen på 2 uger for udlejer til at fremsende krav på istandsættelse i anledning af lejers fraflytning, jf. LL 98, stk. 2, forlænges til 4 uger. Udlejers krav anses for fremkommet rettidigt, såfremt de er afsendt på fristens sidste dag. Ikke muligt ved indførsel af obligatorisk fraflytningssyn fra 1/

32 Til 7. Lejemålet stand ved ind- og fraflytning. Efter den nye lejelov træder i kraft 1/ Ind- og fraflytningssyn gøres obligatoriske. Lejeren skal afleveres det lejede i samme stand som ved overtagelse, men med undtagelse af slid og ælde. Har lejeren overtaget hele eller dele af den indvendige vedligeholdelsespligt, skal det lejede afleveres velvedligeholdt. Istandsættelse som følge af slid og ælde skal foretages så ofte, det er påkrævet under hensyn til ejendommen og det lejedes karakter. Indvendig vedligeholdelse defineres fremover som: Vedligeholdelse af lejligheden med hvidtning, maling (af vægge, lofter, træ og jern ), tapetsering, samt mellemslibning og lakering af gulve. Lejemålet overtages velvedligeholdt/nyistandssat og som angivet i indflytningsrapporten. Lejemålet skal afleveres velvedligeholdt med hensyn til maling af vægge, lofter, gerigter, lister, paneler mv., rør og radiatorer, tapetsering, hvidtning og gulvbehandling.

33 Til 7. Lejemålet stand ved ind- og fraflytning. Efter den nye lejelov træder i kraft 1/ Indflytningssynet tager sigte på mangler og fraværet af mangler Overvej at indføre en beskrivelse af ejendom og lejemål i 11

34 Til 7. Lejemålet stand ved ind- og fraflytning. Generelt Anvendelse af bestemte materialer (evt. som erstatning for eller supplement til et vedligeholdelsesreglement) Vægge i køkken må kun males med Flügger Dekso 25 i hvid. Vægge i bad må kun males med Flügger Vådrumsmaling glans 30 i hvid. Øvrige vægge må kun males med Flügger Flutex 5S, refleksfri i hvid. Lofter må kun males med Flügger Flute 2S, Topkvalitet i hvid. Såfremt lejer maler lejemålet i andre farver eller med anden maling, vil dette blive udbedret og malet i henhold til ovenstående for lejers regning. Kan også udvides til behandling af træværk m.v. Misligholdelse? Istandsættelse ved egne håndværkere Det er aftalt, at istandsættelse i forbindelse med lejers fraflytning sker ved udlejers foranstaltning og af udlejeres håndværkere for lejers regning. Hvis lejer alligevel selv istandsætter = intet tab - de facto ingen sanktion. Bør kombineres med fraflytning 14 dage før frigørelsestidspunktet, jf. ovenfor om 2. Anvendes der et vedligeholdelsesreglement, bør der henvises til dette i 11: Lejemålet skal vedligeholdelse i henhold til de i vedlagte vedligeholdelsesreglement angivne retningslinjer, materialer, farver og kvaliteter.

35 Til 8. Vedligeholdelse i lejeperioden Hvem skal vedligeholde lejemålet under lejeforholdet og hvordan? Vedligeholdelseskrav og reglement Lejer må ikke uden udlejers skriftlige samtykke ændrer farven på lejemålets vægge, lofter, gulve, træ eller metal. Kan også være med bestemte farvekoder, malingstyper eller lignende. Lejer skal foretage den nødvendige vedligeholdelse som følge af forringelse ved slid og ælde så ofte, det er påkrævet under hensyn til ejendommens og det lejedes karakter. Såfremt lejer ikke overholder sin vedligeholdelespligt vil udlejer udføre arbejderne for lejers regning. Gælder både før og efter lovændringen 1/ og forudsætter skriftlig påkrav. Alternativt: Al vedligeholdelse i lejemålet skal foretages af udlejers håndværkere. Udgiften pålignes lejeren i det omfang det omfatter en del af lejers vedligeholdelsespligt. Hvis en lejer selv maler og det er håndværksmæssigt korrekt er der intet tab og ingen sanktion

36 Til 8. Vedligeholdelse i lejeperioden Hvem skal vedligeholde lejemålet under lejeforholdet og hvordan? Særligt om lakerede og oliebehandlede trægulve Lakerede/oliebehandlede gulve skal lakeres/olieres efter behov og inden lakken slides igennem/olien udtørrer. Store ridser og gennemslidning af lakken/udtørring af olien til bart træ er misligholdelse. Gulvet må ikke afhøvles/fuldslibes da det forkorter gulvets levetid. Misligholdelse ctr. almindelig brug Det er ikke tilladt at bore huller, skrue skruer i, banke søm, klammer eller lign. i vinduer, vinduesrammer, gerigter, fodlister, døre, skabe, klinker, fliser, bordplader, (vægge eller lofter.) Dette er misligholdels og vil medføre omfattende udbedringsarbejder der skal betales af lejer. Alternativt: Det er ikke tilladt at bore huller, skrue skruer i, banke søm, klammer eller lign. i vinduer, vinduesrammer, gerigter, fodlister, døre, skabe, klinker, fliser og bordplader. Såfremt lejer i vægge eller lofter borer huller, banker søm i eller på anden måde laver huller, er det aftalt at hullet lukkes håndværksmæssigt korrekt og hele fladen males for at undgå farveforskelle ved pletmaling. Denne istandsættelse foretages af udlejers håndværkere for lejers regning.

NYHEDER INDEN FOR BOLIGLEJERETTEN I 2014 OG 2015

NYHEDER INDEN FOR BOLIGLEJERETTEN I 2014 OG 2015 NYHEDER INDEN FOR BOLIGLEJERETTEN I 2014 OG 2015 Indholdsfortegnelse Nye afgørelser og domme inden for boliglejeretten Lejeniveauet i Hovedstadsområdet Energisparepakken Lovforslag om forenkling og modernisering

Læs mere

ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60

ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60 ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60 35 39 99 PSH@ADVICELAW.DK WWW.ADVICELAW.DK Ny Lejelov

Læs mere

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede)

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Lejemåls nr. Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 5. sal, postboks 228, 1502

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune LEJEKONTRAKT Mellem undertegnede udlejer Foreningen De Danske Børneinstitutioner i Aabenraa på vegne af Løjt Børnehus og medundertegnede lejer Aabenraa Kommune indgås herved følgende lejekontrakt S 1 -

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt NOTAT Dato: 23. januar 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2014-10564 Sagsbeh.: LAG/PSH/NHO/MPK Dok id: 571629 Svar på henvendelse

Læs mere

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr.

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr. ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 J.NR. 224277 /JBF ERHVERVSLEJEKONTRAKT M E L L E M UDLEJER OG LEJER DAHL AALBORG A/S, CVR nr. 19 23 21 07 1. PARTERNE 3 2. DET

Læs mere

22.01.2015. Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver

22.01.2015. Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver 22.01.2015 Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver Erhvervslejeret Forår 2015 1 Tidligere eksamensopgaver: - Eksamen EA Erhvervslejeret 2014, rettevejledning - Eksamen EA Erhvervslejeret 2013, rettevejledning

Læs mere

Værdifastsættelse af småhusejendomme

Værdifastsættelse af småhusejendomme Værdifastsættelse af småhusejendomme Baseret på ejendommen Landskronagade 56, 2100 Kbh. Brian Thygesen Trane 290572 Afgangsprojekt i Diplom i vurdering Erhvervsakademiet Lillebælt i samarbejde med Dansk

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT J. nr. 4782 ERHVERVSLEJEKONTRAKT Kolind Halmvarmeværk a.m.b.a. (Udlejer) Syddjurs Kommune (Lejer) Vedrørende lejemålet beliggende Engvej 18, 8560 Kolind 1.1.1.1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Det lejede 2. Det

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT Trolle Advokatfirma Advokatpartnerselskab Vesterballevej 25 Snoghøj 7000 Fredericia Advokat Lene Dinesen j.nr. 13k-130222-EBB ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem og medundertegnede vedr. lejemål beliggende på:

Læs mere

Udgifter. på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens 18 og 18 b

Udgifter. på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens 18 og 18 b Udgifter på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens 18 og 18 b Udgifter på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens 18 og 18 b Indholdsfortegnelse 2 1. Indledning 3 2. Nogle begreber

Læs mere

DANSKE UDLEJERE. Hvad gør udlejer... Når han skal indgå en boliglejekontrakt MAGASINET ENERGI ENERGIMÆRKNING ENERGIRENOVERINGER

DANSKE UDLEJERE. Hvad gør udlejer... Når han skal indgå en boliglejekontrakt MAGASINET ENERGI ENERGIMÆRKNING ENERGIRENOVERINGER VI VARETAGER DE PRIVATE UDLEJERES INTERESSER MAGASINET DANSKE UDLEJERE FEBRUAR 2015 47. ÅRGANG 1 ENERGI ENERGIMÆRKNING ENERGIRENOVERINGER Hvad gør udlejer... Når han skal indgå en boliglejekontrakt 3 4-5

Læs mere

Opgavesamling med afleveringsoversigt

Opgavesamling med afleveringsoversigt 22.01.2015 Opgavesamling med afleveringsoversigt Erhvervslejeret Forår 2015 EA06 - Århus 1 Afleveringsoversigt På Erhvervslejeret, hold EA06 Århus, afleveres fire opgavesæt i løbet af semesteret efter

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E Vedtægterne oprindelig vedtaget den 6. september1984 revideret og vedtaget på generalforsamlingerne den 26. oktober 1984 22. april 1985 30. april

Læs mere

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Hvem - Hvad - Hvornår HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Beboermappe ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE 2009 HVEM - HVAD - HVORNÅR Indeks 1.1 1.1 Indeks Indeks 1.1-1.4 Når du flytter ind 2.1-2.5 Du har

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt NOTAT Dato: 10. februar 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2014-10564 Sagsbeh.: NHO/MPK/LAG/PSH/CDH Dok id: 575005 Svar på henvendelse

Læs mere

Boligreguleringsloven

Boligreguleringsloven 1 Boligreguleringsloven Indholdsfortegnelse Lovens gyldighedsområde... 2 Huslejeregulering for beboelseslejligheder... 3 Vedligeholdelse og opretning...14 Vedligeholdelseskonto i Grundejernes Investeringsfond...19

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

GA 2008/18 HAN - U kunne ikke opkræve

GA 2008/18 HAN - U kunne ikke opkræve huset juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 8 november 2008 8 Indholdsfortegnelse Juridisk artikel Lov om byggeskadeforsikring.... 3 Moms af påkravsgebyrer i moms registrerede erhvervslejemål...

Læs mere

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard SIDE 1 AF 26 Side 2 Indholdsfortegnelse Vedtægter Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Indskud... 5 Hæftelse... 5 Andel...

Læs mere

Danmarks Lejerforeninger gik forgæves til ministeren

Danmarks Lejerforeninger gik forgæves til ministeren huset juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 1 februar 2008 1 Diverse Danmarks Lejerforeninger gik forgæves til ministeren FORFATTER MOGENS DÜRR I 2006 afsagde Vestre Landsret dom om,

Læs mere

Leje af fast ejendom

Leje af fast ejendom Pensum: Formueretlige emner, 5. udg. kap. 9. + Mat.saml. Brugsret og servitutret Leje af fast ejendom - (begreber skal sidde fast, men ikke nødvendigvis omtales til eksamen) Brugsret: Ret til at råde over

Læs mere

AKTIV LEJER NR. 111 Efterår 2014

AKTIV LEJER NR. 111 Efterår 2014 AKTIV LEJER NR. 111 Efterår 2014 MEDLEMSBLAD FOR KØGE LEJERFORENING Privat udlejning To lejere i Roskilde vandt 411.000 kr. Lejere i samme ejendom må ikke forskelsbehandles økonomisk. Landsretten slog

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen VEKI

Vedtægter for Andelsboligforeningen VEKI Vedtægter for Andelsboligforeningen VEKI Indholdsfortegnelse FORORD... 2 1. NAVN OG HJEMSTED... 2 2. FORMÅL... 2 3. ANDELSHAVERE... 2 4. INDSKUD... 3 5. HÆFTELSE... 3 6. ANDEL... 4 7. BOLIGAFGIFT... 4

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TIBIRKEGAARDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TIBIRKEGAARDEN Ejd. nr. 0510 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TIBIRKEGAARDEN Side 2 af 15 Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Tibirkegaarden. Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Fremsat den januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse

Læs mere

Revideret forslag til nye vedtægter

Revideret forslag til nye vedtægter Revideret forslag til nye vedtægter Nedenfor har vi lavet et skema, der systematisk gennemgår forslaget til nye vedtægter. Skemaet viser de nye og gamle vedtægter ved siden af hinanden. Undervejs har bestyrelsen

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE Beboerhåndbog Forord til Beboerhåndbogen 01 Januar 1998 revideret den 17. maj 2015 Denne reviderede udgave af Beboerhåndbogen er en genudgivelse af den første

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 23 Taulov Bystræde boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

Lejers insolvens Lessee s insolvency

Lejers insolvens Lessee s insolvency Lejers insolvens Lessee s insolvency af MARIA ELISABETH PEDERSEN I afhandlingen behandles en række af de problemstillinger, som relaterer sig til lejers konkurs og rekonstruktionsbehandling. Indledningsvis

Læs mere