BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN"

Transkript

1 Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech-Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende og indsætte igen BOLIGLEJERET Ved specialistadvokat Frederik Foged LEJELOVGIVNINGEN og Lejeloven boliger Boligreguleringsloven kap. 2-4a erstatter/supplerer på visse områder lejeloven i de regulerede kommuner, hvor BRL gælder. BRL omhandler lejefastsættelse, omkostningsbestemt leje, vedligeholdelse. Ikke komplet regelsæt ligesom lejeloven. Erhvervslejeloven erhvervslejemål Almenlejeloven - almene boliger 1

2 REGLER OM LEJEFASTSÆTTELSE og Regulerede kommuner (dvs. hvor BRL kap. 2-4 om omkostningsbestemt leje gælder) Hovedregel: Storejendomme. Omkostningsbestemt leje. Driftsudgifter + afkast + forbedringstillæg, BRL 5, stk. 1. Undtagelse 1: Småhuse, dvs. ejendomme med 6 eller færre lejligheder pr. 1. januar Det lejedes regulerede værdi, jf. BRL 29c og LL Undtagelse 2: Gennemgribende forbedrede lejemål, BRL 5, stk. 2 må ikke væsentligt overstige det lejedes værdi, jf. LL 47 Undtagelse 3: BRL 15a. Fri lejefastsættelse for 1) ejendomme opført efter 1991, 2) tidligere erhvervslejemål og 3) tagboliger indrettet efter Trappeleje er almindeligt. REGLER OM LEJEFASTSÆTTELSE og Undtagelse 4: 80/20-ejendomme det lejedes værdi, LL Undtagelse 5: Almene boliger. Balancelejeprincip. Almenlejeloven. Undtagelse 6: Enkeltværelser, der er en del af udlejers bolig - det lejedes værdi, LL Undtagelse 7: Ustøttede private plejeboliger - det lejedes værdi. LL

3 REGLER OM LEJEFASTSÆTTELSE og Uregulerede kommuner (dvs. hvor BRL kap. 2-4 om omkostningsbestemt leje ikke gælder) Hovedregel: Det lejedes værdi, jf. LL Undtagelse: Fri lejefastsættelse for visse lejemål se næste slides. MARKEDSLEJE / FRI LEJEFASTSÆTTELSE og Gælder for 1. Nyopførte ejendomme : Beboelseslejligheder i ejendomme taget i brug efter 31. december Tidligere erhvervslejemål: Beboelseslejligheder, der den 31. december 1991 udelukkende blev benyttet til erhvervsformål eller lovligt var indrettet hertil. Uanset ejendommens alder. 3. Nye tagetager: Nyindrettet beboelseslejlighed eller enkeltværelse i tagetage, der den 1. september 2002 ikke var registreret som beboelse eller, lejligheder eller enkeltværelser i nypåbyggede etager, hvor der er givet bygge efter 1. juli Uanset ejendommens alder. 3

4 MARKEDSLEJE / FRI LEJEFASTSÆTTELSE og De almindelige lejereguleringsregler i BRL / LL skal fraviges i lejekontraktens 11. For lejemål i småhuse henvises til LL 53, stk. 4 (tidligere erhverv) eller stk. 5 (taglejlighed). For lejemål i storejendomme (i reguleret kommune) henvises til BRL 15 a, stk. 2 (tidligere erhverv) eller stk. 3 (taglejlighed). For lejemål i nyopførte ejendomme bør henvises til BRL 15a, stk. 1 (større ejendomme) eller LL 53, stk. 3 (småhuse). Dog ikke et udtrykkeligt krav iht. loven. NB: Udlejere i regulerede kommuner bør fravige både BRL 5-14 og LL varsling af lejeforhøjelse til det lejedes værdi + varsling af skatte- og afgiftsforhøjelse, hvis forbehold Nettoprisindeksering eller trappeleje kan aftales. GENNEMGRIBENDE FORBEDREDE LEJEMÅL, BRL 5, STK. 2 og Kun relevant for storejendomme i regulerede kommuner BRL 5, stk. 2: Når et lejemål er gennemgribende forbedret, kan udlejer fastsætte lejen til det lejedes værdi efter lejelovens Betingelser: 1) Beløbsgrænse overholdt. For 2013: Forbedringsarbejder for kr pr. m2 eller mere end kr ) Beløbsgrænse skal være opfyldt indenfor 2 års periode. 3) Overholdt orienteringspligt i BRL 5, stk. 3. Udlejer har pligt til at opretholde gennemgribende forbedring, jf. BRL 5, stk. 5. Sanktion: lejefastsættelse efter BRL 5, stk. 1. 4

5 TRAPPELEJE og LL 53, stk. 2: I lejeperioden kan.. aftales forhøjelser med bestemte beløb til bestemte tidspunkter. Trappeleje kan aftales for alle typer lejemål. Husk slutdato for trappelejen, ellers ugyldig. 3% årligt = ugyldigt Aftalen kan kombineres med regulering efter lovens almindelige regler. Uanset aftalt trappeleje, kan lejen aldrig med bindende virkning aftales højere, end den lovlige leje. VARSLING AF LEJEFORHØJELSE og Omkostningsbestemt varsling: Storejendomme i regulerede kommuner. Omkostningsbestemt budget over ejendommens driftsudgifter, beregnet afkast + forbedringstillæg. Også BRL 5, stk. 2-lejemål (gennemgribende forbedrede lejemål) Varsling efter det lejedes værdi: Småhuse (det lejedes regulerede værdi) 80/20-ejendomme Skatte- og afgiftsforhøjelser + forbedringsforhøjelser: Alle ovennævnte typer lejemål 5

6 TYPEFORMULAR TIL LEJEKONTRAKT og Beboelseslejekontrakter bør indgås på den til enhver tid gældende, autoriserede typeformular p.t. typeformular A, 8. udg. Anvendelse af gammel blanket, fx A, 7. udg., indebærer ugyldighed af vilkår, der stiller lejer dårligere end lejelovens udgangspunkt, jf. lejelovens 5 Anvendelse af individuelle lejekontrakter kan medføre ugyldighed af vilkår, der stiller lejer dårligere end lejeloven En vis risiko ved standardiserede tillæg, der indgås med flere lejere i samme ejendom skal henvises til tillægget i lejekontraktens 11 ( særlige vilkår ), så de bliver en integreret del af 11 BETALINGER UD OVER LEJEN og UfR H + T:BB V: Udlejer kan ikke opkræve andre betalinger ud over lejen end: Varme Vand (forudsætter individuelle målere) Antenne Beboerrepræsentation Ikke fx skatter, renovation, viceværtudgifter, renholdelse (men det kan dog aftales i lejekontrakten, at lejer skal renholde fx trapper) 6

7 FRAFLYTNING REKLAMATION og LL 98, stk. 2: Udlejer kan ikke gøre istandsættelseskrav gældende, når der er forløbet mere end 2 uger fra fraflytningsdagen (kan aftales forlænget). LL 97, stk. 2: Lejeren skal senest 8 dage før fraflytning opgive den adresse, som meddelelser, herunder indsigelser efter 98, kan sendes til. GD V: L fraflyttede uden at oplyse sin nye adresse til U. U sendte indkaldelse til fraflytningssyn og fraflytningsrapport til lejemålets adresse, da U ikke kendte L's nye adresse. Da U ikke havde forsøgt at indhente L's nye adresse, var fristen i LL 98, stk. 2, ikke overholdt. U's krav på istandsættelse var derfor tabt. FRAFLYTNING REKLAMATION og GD 2010/55 V: L fraflyttede uden at oplyse en ny adresse til U. L havde dog opgivet et faxnummer og et mobiltelefonnummer til U. Endvidere havde en lejerorganisation meddelt til U, at kontakten til L skulle gå gennem lejerorganisationen. U's istandsættelseskrav blev fremsendt til lejemålsadressen, og brevet blev modtaget af L mere end 14 dage efter afleveringen af nøglerne til lejemålet. 2-ugersfristen i LL 98 var ikke suspenderet, og U burde have forsøgt at kontakte L på anden vis end ved at fremsende brev til lejemålsadressen. U havde derfor ikke overholdt 2- ugersfristen, og U's istandsættelseskrav var derfor fortabt. 7

8 FRAFLYTNING REKLAMATION og GD 2010/52 V: Fraflytningskrav ikke fremsat rettidigt trods manglende underretning om lejers ny adresse, da hidtidig korrespondance var foregået via , og udlejer havde lejers mailadresse. U burde have forsøgt at skaffe lejers postadresse ved brug af lejers . NB: Om brug af s se GD 2012/44Ø: L opsagde lejemål pr. den 30. marts og med almindelig post den 2. april. L s opsigelse af 30. marts var ugyldig, da det ikke var aftalt, at parterne kunne opfylde lejekontraktens skriftlighedskrav pr. , jf. LL 4, stk. 2. Typeformular var anvendt. FRAFLYTNING REKLAMATION og Dokumentation for udlejers fremsættelse af istandsættelseskrav (skal være kommet frem til lejer) : Anbefalet brev ok (sendes samtidig med alm. post) Afleveringsattest ok (afsender får tilsendt erklæring om, at brev er afleveret hos adressaten) Indleveringsattest ikke ok, jf. GD 2008/58Ø (afsender får kun erklæring om, at brev er indleveret til postvæsenet mhp. afsendelse til adressaten) 8

9 LEJERS RESTANCE og U s påkrav herom skal indeholde frist for betaling på 14 dage (ændret fra 3 dage til 14 dage i 2009). Restancen skal specificeres, enten i selve påkravet eller med kontoudtog, ellers risikeres ugyldighed. Påkrav kan tidligst sendes den 4. hverdag efter forfaldsdagen, som typisk er den 1. i måneden, dvs. påkravet kan typisk sendes den 4. i måneden, medmindre der er mellemkommende søn- eller helligdage. Lovændring pr : De 3 løbedage afskaffes = leje mv. skal senest betales den 1., men påkrav kan tidligst afgives efter 3 hverdage efter forfaldsdagen (typisk den 1.), dvs. reglerne er uændrede mht. afsendelse af påkrav Indsæt portræt: et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech-Bruun billederne er gemt Skift portræt: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende og indsætte et nyt KONTAKT og Billede i højre side: Undlad at indsætte billede, hvis du bruger 4 kontakter. Har du brug for færre kontakter, kan du slette de overflødige pladsholdere og ændre beskæringen af billedet Beskær billede: Vælg Beskær på fanen Tegnefunktioner/Formater og træk i håndtagene. Skal biledet være større, så udvid beskæringen ud over billedet og vælg bagefter Fyld i Beskærmenuen. FAST EJENDOM & ENTREPRISE Frederik Foged Specialistadvokat København T M E 9

10 Indsæt portræt: et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech-Bruun billederne er gemt Skift portræt: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende og indsætte et nyt og Billede i højre side: Undlad at indsætte billede, hvis du bruger 4 kontakter. Har du brug for færre kontakter, kan du slette de overflødige pladsholdere og ændre beskæringen af billedet Beskær billede: Vælg Beskær på fanen Tegnefunktioner/Formater og træk i håndtagene. Skal biledet være større, så udvid beskæringen ud over billedet og vælger bagefter Fyld i Beskærmenuen. København Langelinie Allé København Ø T Aarhus Frue Kirkeplads Aarhus C F Shanghai 83 Loushanguan Road, suite 2630, 26/F Shanghai E 10

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark EJENDOMSFORENINGEN FYN INFORMATIONSMØDE Mandag den 25. november 2013 Program for dagen Kl. 9.00: Velkomst Kl. 9.10: Nyheder inden for boliglejeretten Kl. 10.25: Lejens fastsættelse

Læs mere

Boligreguleringsloven

Boligreguleringsloven 1 Boligreguleringsloven Indholdsfortegnelse Lovens gyldighedsområde... 2 Huslejeregulering for beboelseslejligheder... 3 Vedligeholdelse og opretning...14 Vedligeholdelseskonto i Grundejernes Investeringsfond...19

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Leje af fast ejendom

Leje af fast ejendom Pensum: Formueretlige emner, 5. udg. kap. 9. + Mat.saml. Brugsret og servitutret Leje af fast ejendom - (begreber skal sidde fast, men ikke nødvendigvis omtales til eksamen) Brugsret: Ret til at råde over

Læs mere

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard BoligPortal.dk Netværksarrangement 9/9 2014 Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2 Advokat Henrik Roslev Østergaard Ret&Råd Scheibel I/S Slide nr. 1 Tidsplan Før pausen Generelle

Læs mere

Pengestrømme i erhvervslejemål

Pengestrømme i erhvervslejemål Pengestrømme i erhvervslejemål Ved partner Andreas Antoniades Uddannelsesdagen 2014 Indledning Erhvervslejeloven baggrund og anvendelse ELL 1: Leje, herunder fremleje af lokaler, der udelukkende er udlejet

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

GUIDE TIL HUSLEJEINKASSO. i beboelseslejemål. et netværk til forskel

GUIDE TIL HUSLEJEINKASSO. i beboelseslejemål. et netværk til forskel GUIDE TIL HUSLEJEINKASSO i beboelseslejemål et netværk til forskel 1 INDHOLD Betalingsdage Formelle krav til påkravsskrivelse Eksempel på påkravsskrivelse Ophævelse Udsættelsesforretning Flytteopgørelse

Læs mere

KONTOEN I GI og hvilke udgifter kan medtages?

KONTOEN I GI og hvilke udgifter kan medtages? KONTOEN I GI og hvilke udgifter kan medtages? 8. maj 2014 v. Hannah Vilvig, GI Kontoen i GI, 8.5.2014 1 Konto i GI hvad er det? Bindingskontoen efter boligreguleringslovens (Brl) 18 b er en (lille) del

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

DANSKE UDLEJERE. Hvad gør udlejer... Når han skal indgå en boliglejekontrakt MAGASINET ENERGI ENERGIMÆRKNING ENERGIRENOVERINGER

DANSKE UDLEJERE. Hvad gør udlejer... Når han skal indgå en boliglejekontrakt MAGASINET ENERGI ENERGIMÆRKNING ENERGIRENOVERINGER VI VARETAGER DE PRIVATE UDLEJERES INTERESSER MAGASINET DANSKE UDLEJERE FEBRUAR 2015 47. ÅRGANG 1 ENERGI ENERGIMÆRKNING ENERGIRENOVERINGER Hvad gør udlejer... Når han skal indgå en boliglejekontrakt 3 4-5

Læs mere

Ind- og fraflytningssyn

Ind- og fraflytningssyn Ind- og fraflytningssyn et vigtigt møde med beboeren I denne folder er samlet en række eksempler som kan bidrage til at sikre at frister i lovgivningen og Boligkontoret Danmarks forretningsgange overholdes

Læs mere

Forslag. Lov om friplejeboliger

Forslag. Lov om friplejeboliger Lovforslag nr. L 80 Folketinget 2006-07 Fremsat den 15. november 2006 af socialministeren (Eva Kjer Hansen) Forslag til Lov om friplejeboliger Kapitel 1 Definition m.v. 1. Ved en friplejebolig forstås

Læs mere

JURIDISK NYT SIDE 2: PAS PÅ DE ULOVLIGE KAPITALEJERLÅN

JURIDISK NYT SIDE 2: PAS PÅ DE ULOVLIGE KAPITALEJERLÅN JURIDISK NYT NOVEMBER 2013 SIDE 2: PAS PÅ DE ULOVLIGE KAPITALEJERLÅN SIDE 4: Opsigtsvækkende afgørelse fra Højesteret om beviskrav ved udlejers opsigelse af lejeforhold SIDE 6: Seneste ændringer i renteloven

Læs mere

RETSSAGER MOD OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HERUNDER ERSTATNINGSKRAV. Særlige forhold vedrørende retssager, der involverer offentlige myndigheder:

RETSSAGER MOD OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HERUNDER ERSTATNINGSKRAV. Særlige forhold vedrørende retssager, der involverer offentlige myndigheder: Indsæt billede: Når du indsætter et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech- Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte Lovforslag nr. L 139 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. februar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4 NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008 ERHVERVSEJENDOMME Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4 Bopælspligt Af advokat Peter Ledager En bolig uden bopælspligt vil typisk have en

Læs mere

Generelt: Hvem er part: Hvem er kontraktspart:(udlejer)

Generelt: Hvem er part: Hvem er kontraktspart:(udlejer) Praktisk vejledning for Dats medlemsgrupper og scener omkring leje/lån af lokaler herunder bestyrelsens ansvar.(advokat Sven Brouer Seedorff, judica advokaterne. www.judica.dk.) Generelt: En stor del af

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Holtehus. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber LBK nr 447 af 21/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. august 2015 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-885 Senere

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99. 1 Navn og hjemsted

V E D T Æ G T E R. for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99. 1 Navn og hjemsted V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN NORDRE FRIHAVNSGADE 95-99. (1.2) Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsboligforeningen Halfdan

VEDTÆGTER. For. Andelsboligforeningen Halfdan VEDTÆGTER For Andelsboligforeningen Halfdan 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Halfdan. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER AB SKYDEBANEN

VEDTÆGTER AB SKYDEBANEN VEDTÆGTER FOR AB SKYDEBANEN Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Skydebanen. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune 2. Foreningens formål er at eje og administrere

Læs mere

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard SIDE 1 AF 26 Side 2 Indholdsfortegnelse Vedtægter Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Indskud... 5 Hæftelse... 5 Andel...

Læs mere

LEJER I DANMARK NR. 61 Sommer 2010

LEJER I DANMARK NR. 61 Sommer 2010 LEJER I DANMARK NR. 61 Sommer 2010 LANDSBLAD FOR DANMARKS LEJERFORENINGER ISSN 1395-9751 Fodfejl kostede almen boligafdeling 65.000 kr. Nogle almene afdelinger laver hjemmestrikkede ordninger for individuelle

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Thulens Hjørne af 1980 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Godthåbsvej 54-56/Ærøvej 2. stk. 2. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse BYFORNYELSE Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse I denne folder kan du læse mere om, hvornår du har ret til genhusning,

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere