Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr af 27. december 2013]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1654 af 27. december 2013]"

Transkript

1 Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr af 27. december 2013] VVM Myndighed Basis oplysninger Naturstyrelsen (journalnummer: NST ) Hastighedsopgradering på jernbanestrækningen Ringsted Odense på Banedanmarks arealer Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Rejsetiden mellem København og Odense er i dag med den hurtigste forbindelse 1 time og 15 minutter, med åbning af ny bane København Køge Ringsted bliver rejsetiden nedbragt til ca. 1 time 5 minutter afhængig af anvendt køretidstillæg og materiel. I aftale om en grøntransportpolitik af 29. januar 2009 er aftalt følgende: Første etape af Timemodellen vil være strækningen mellem København og Odense. Parterne er enige om at afsætte 15 mio. kr. til udarbejdelse af et beslutningsgrundlag vedrørende deletapen Ringsted-Odense og at reservere 0,6 mia.kr. til gennemførelse af projektet. Når projektet er gennemført foreligger der et beslutningsgrundlag, der angiver muligheder for at reducere rejsetiden mellem Ringsted og Odense. En time i køreplanen svarer til en rejsetid på 58 minutter. Ved en gennemførsel af timemodellen vil tog ankomme fra begge sider i samme minuttal og videre forbindelse med lokale tog og busser kan afgå i umiddelbar forlængelse heraf. Projektet forventes at være klar til politisk behandling 2015 og overdrages til udførsel i For at gennemføre timemodellen mellem København og Odense, har Banedanmark undersøgt forskellige muligheder. Oprindelig var det forventningen at projektet omfattede en hastighedsopgradering af hele strækningen mellem Ringsted og Odense. Der blev derfor gennemført en overordnet miljøkortlægning af hele strækningen i Resultatet af denne kortlægning er vedlagt. Efter den politiske aftale om Togfond DK forudsættes anvendt materiel med en maksimalhastighed på 250 km/t. Dette muliggør en yderligere reduktion af rejsetiden mellem København og Ringsted, hvorved behovet for hastighedsopgradering mellem Ringsted og Odense bliver reduceret. Den løsning der arbejdes videre med, kaldes Storebæltsløsningen, og indebærer opgradering af Storebæltsforbindelsen til 200 km/t, hastighedsopgradering fra 180 km/t til 200 km/t på en 4 km lang strækning umiddelbart vest for Ringsted, hastighedsopgradering gennem Sorø fra 140 km/t til 180 km/t og hastighedsopgradering gennem Slagelse fra 120 km/t til 140 km/t. De 3 sidstnævnte delstrækninger ejes af Banedanmark og er omfattet af denne screening. Storebæltsforbindelsen vil blive håndteret af A/S Storebæltsforbindelsen. På de tre delstrækninger er planlagt følgende anlægsaktiviteter: Ringsted, vest: Vest for Ringsted, fra 0,5 km efter Sorø Vej til 1 km efter Hjortholmvej (se kortbilag), udføres arbejder på en knap 4 km lang strækning (km ). Broer der fører Bringstrupvej og Hjortholmvej over banen hæves, ved Hjortholmvej opføres støttemur ind mod bolig, veje og vejdæmning tilpasses den højere bro, hvilket medfører arbejder på op til 100 m på hver side af banen. Spor justeres på strækningen og sveller udskiftes. Afvandingssystem mellem Bringstrupvej og Hjortholmvej opgraderes med bredere grøfter ved opgravning og genindbygning af muld og råjord. Kørestrømsanlægget udskiftes totalt med nyt system, hvilket kun forventes at have mindre visuel betydning. På denne strækning køres der i dag 180 km/t og hastigheden øges til 200 km/t. 1

2 Gennem Sorø udføres arbejder på en 2,6 km lang strækning (km ). Vest for Sorø udvides banedæmningen på en ca. 500 m lang strækning mod syd (ca. km ). På denne strækning udskiftes enkelte master til køreledninger, 3 sporskifter flyttes, grøft og spor flyttes og vigespor forlænges. En transversal flyttes til ca. km Broen der fører Sorø Brovej (skovsti) over banen hæves og vejen hæves ca. 100 m på hver side. To perrontunneller ombygges, ca. 1,2 km spor flyttes eller justeres og yderligere 3 sporskifter erstattes af moderne sporskifter. Der er desuden mindre ombygninger af perronforkanten og kørestrømsanlægget tilpasses den øgede hastighed ved bl.a. forstærket returstrømssystem. På de delstrækninger gennem Sorø, hvor der i dag køres 140 og 150 km/t øges hastigheden til 180 km/t. Gennem Slagelse udføres arbejder på en godt 4 km lang strækning (km ). Broen der fører Jernbanegade over banen hæves med ca. 0,35 m, bro, der fører banen over Holmestrupvej udvides, planum på banedæmningen udvides med 0,8 m mod syd på en 500 m lang strækning (km umiddelbart øst for Jernbanegade) og grøft sideflyttes og opgraderes med bredere grøfter ved opgravning og genindbygning af muld og råjord.. Spor flyttes og justeres og 5 sporskifter erstattes af moderne sporskifter og en transversal flyttes. Kørestrømsanlægget tilpasses den øgede hastighed ved bl.a. forstærket returstrømssystem. På den strækning gennem Slagelse, hvor der i dag køres 120 km/t øges hastigheden til 140 og 170 km/t. Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets placering Banedanmark Amerika Plads København Ø Anne B. Hansen Amerika Plads København Ø Tlf Banen ligger på nedenstående arealer: Ringsted, vest: Del af 32a Torpet, Ringsted Jorder, 65 Sigersted By, Sigersted og del af 33 Kirke Fjenneslev By, Fjenneslev Del af 4 St. Ladegård Hgd., Slaglille og del af 61 Lynge By, Lynge Del af 476a Slagelse Markjorder samt 476l Slagelse Markjorder, 476m Slagelse Markjorder, og 49a Holmstrup, Slagelse Jorder og del af 19 Hyllerup, Slagelse Jorder. Projektet berører følgende kommuner Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Oversigtskort i målestok 1:5.000 Kortbilag i målestok 1:

3 Forholdet til VVM reglerne Ja Nej Er anlægget opført på bilag 1 til bekendtgørelse nr af 27. december 2013: Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt Er anlægget opført på bilag 2 til bekendtgørelse nr af 27. december 2013: Hvis ja, skal der gennemføres en screening, hvis nej, er anlægget ikke omfattet af VVMreglerne og skal derfor ikke screenes Ikke Ja Bør Nej Tekst relevant undersøges Anlæggets karakteristika: 1. Arealbehovet i ha: Det befæstede areal øges med 765 m Er der andre ejere end Bygherre? Ringsted Vest: Vejdæmning udvides med 40 m 2 på matr. 6i og 60 m 2 på matr. 38c, 36a og 36c. Som konsekvens af hævning af broer er der behov for arbejdsarealer. Midlertidige arbejdspladser og arealer på tilstødende arealer udgør samlet m 2, som er markeret på kortbilag. Udvidet banedæmning (ca m 2 ) og vejdæmning (ca. 400 m 2 ), i alt m 2 permanent arealerhvervelse uden for egen grund. Arbejdsarealer til bane, bro og vej på i alt m². Ca. 50 m 2 permanent areal til hævet vejdæmning for Jernbanegade og ca. 325 m 2 til øget planum og opgraderet grøft. Hele arealet ligger indenfor eksisterende baneareal. Arbejdsarealer til bro og vej ligger indenfor arealer tilhørende Banedanmark, DSB eller vejen. I alt m 2. (1.900 m 2 perrontunnel, m 2 broarbejdsplads m 2 vej arbejdsvej til udvidelse af planum). Ved Holmstrupvej kræves ikke arbejdsplads. 3. Det bebyggede areal i m 2 og bygningsmasse i m 3 Ingen bygninger 4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i m: Ringsted, vest: Broer hæves med hhv. 0,6 og 0,4 m. Bro i Sønderskov med Sorø Brovej hæves ca. 0,7 m. Bro der fører Jernbanegade over banen hæves ca. 0,35 m. 3

4 5. Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af: Råstoffer type og mængde: El og diesel til fremdrift af togsæt og lokomotiver. Mellemprodukter type og mængde: Ingen Ingen Færdigvarer type og mængde: 6. Anlæggets kapacitet for strækningsanlæg: antal tog per døgn per retning iht. Trafik for den statslige jernbane Anlæggets længde for strækningsanlæg: Togstrækningen mellem Ringsted og Odense er cirka 95 km, hvoraf der er cirka 45 km før Storebælt og fra Storebælt til Odense er der cirka 25 km. Projektet omfatter arbejder på omkring en 4 km strækning vest for Ringsted, cirka 4,2 km i og omkring Sorø samt i og omkring Slagelse med cirka 4,5 km. 8. Anlægget behov for råstoffer type og mængde: I anlægsfasen: I driftsfasen: Anlægsfasen: Der vil være et forbrug af beton, asfalt, stål, aluminium, jord, grus og skærver i anlægsfasen. Forbruget er lavt, men dog af nogen størrelse for jord og grus (ca m 3 ). Anlægsarbejder forventes at finde sted i intervallet 02/17 10/20. Den præcise anlægsperiode er blandt andet afhængig af koordinering med andre projekter på strækningen. Driftsfasen: Der vil ikke være behov for råstoffer i driftsfasen ud over til vedligehold. 9. Behov for vand kvalitet og mængde: I anlægsfasen: Anlægsfasen: Der vil være et meget begrænset behov for vand i anlægsfasen, primært som bestanddel i beton. Driftsfasen: I driftsfasen: Der vil ikke være behov for vand i driftsfasen. 10. Forudsætter anlægget etablering af yderligere vandforsyningskapacitet: 11. Affaldstype og mængder, som følge af anlægget: Farligt affald: Andet affald: Der kan være tungmetaller i overfladebehandlet metal på broer og PCB i fuger. I anlægsfasen vil der skulle bortskaffes jern, sveller og skærver, der er omfattet af regler for håndtering, genanvendelse og deponering. Der vil alene være sanitært spildevand i anlægsfasen, der ledes til kloak eller opsamles. Regnvand afledes via eksisterende vej- og banegrøft. 4

5 Spildevand: 12. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger: 13. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj: I anlægsfasen: I driftsfasen: De vejledende grænseværdier forventes overskredet i anlægsfasen ved støjende aktiviteter (f.eks. nedbrydning og skinneslibning). De forventede overskridelser skyldes primært, at arbejder i væsentligt omfang forventes at foregå i aften og natte timer samt i weekender, hvor støjkrav er skærpede. De støjende arbejder er kortvarige og væsentlig genevirkning søges begrænset ved information om arbejdernes karakter, omfang og tidspunkt, hvilket erfaringsmæssigt begrænser genevirkningen. De vejledende grænseværdier for støj i driftsfasen forventes ikke overskredet. Strækningen vil efter åbningen af Femern forbindelsen blive belastet af betydeligt færre godstog, hvorimod der vil kommer flere eldrevet passagertog. De vejledende grænseværdier for støj for forbikørende tog, der dækker over jernbanenettes almindelige benyttelse, er: Områdetype: L den Rekreative områder i det åbne land, sommerhusområder, campingpladser ol. 59 db Boligområder, børnehaver, vuggestuer, skoler og undervisningsbygninger, plejehjem, hospitaler ol. Desuden kolonihaver, udendørs opholdsarealer og bydelsparker. 64 db Hoteller, kontorer mv. 69 db Miljøstyrelsen, 2007: Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner, p. 3. L den beregnes på grundlag af trafikken pr. årsdøgn, opdelt på dag-, aften- og natperioden og har følgende vægtning af støjens middelværdi i aften- og natperioder: I tidsrummet kl tillægges støjen 5 db, og I tidsrummet kl tillægges støjen 10 db. På den måde får støj fra trafikken om aften og natten mere indflydelse på den samlede støj, hvilket bedre svarer til måde, støjen opleves på. Ringsted, vest: Maksimalstøjniveauet stiger med ca. 2 db. Maksimalstøj fra gennemkørende persontog øges med ca. 1 db, i forhold til gennemkørende godstog. Maksimalstøjniveauet forventes uændret. 14. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening: I anlægsfasen: I driftsfasen: Der er ikke udført specifikke beregninger, idet der ikke forventes væsentlige overskridelser, da de tunge anlægsarbejder hovedsageligt foregår udenfor beboede områder. Ved arbejder på perrontunneller kan der dog teoretisk forekomme kortvarige overskridelser i beboede områder i forbindelse med spunsning og betonarbejder. Derfor anvendes i så stor udstrækning som muligt elektrisk drevet materiel. Den samlede luftforurening falder betydeligt grundet brugen af flere el-tog, og brugen af dieseltog vil falde drastisk. 15. Vil anlægget give anledning til vibrationsgener: Anlægsfasen: De vejledende grænseværdier kan forventes overskredet i anlægsfasen ved f.eks. nedbrydning og skinneslibning samt spunsning. Arbejderne er kortvarige og væsentlig genevirkning søges begrænset ved information om arbejdernes karakter, omfang og tidspunkt, hvilket erfaringsmæssigt begrænser genevirkningen. 5

6 Driftsfasen: De vejledende grænseværdier for vibrationer forventes ikke overskredet i driftsfasen i forhold til den nuværende situation. Anvendelse: Boliger i boligområder Boliger i blandet bolig/erhverv (kl ) Børneinstitutioner og lignende Boliger i blandet bolig/erhverv (18-07) Kontorer, undervisningslokaler mv. Erhvervsbebyggelse Vejledende grænseværdi, L aw KB-vægtet accelerationsniveau 75 db 80 db 85 db Miljøstyrelsen, 1997: Orientering fra Miljøstyrelsen, nr. 9, 1997: Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø, p. 37. Vibrationer, der fra jernbanen forplanter sig gennem undergrunden til bebyggelsen, kan ikke dæmpes ved anvendelse af støjafskærmning. Udbredelsen af vibrationer er meget afhængig af jordbundens beskaffenhed. For at undgå vibrationer i husene er mindsteafstanden 50 m for strækninger med fjerntog, hvor der forekommer mere end 10 tog pr. døgn og 25 m for øvrige jernbanestrækninger. Ringsted, vest: Det vurderes, at øget hastighed vil medføre en svagt øget vibrationspåvirkning (ca. 1 db). Der er 4 bygninger, der tolkes som beboelse, mindre end 20 m fra banen, der kan blive påvirket af forøgede vibrationer. Det vurderes, at disse boliger allerede i dag er berørt af vibrationer over grænseværdien, hvorved hastighedsopgraderingen i værste tilfælde blot kan medføre en marginal forøgelse. Øvrige boliger ligger mere end 50 m væk fra sporet og vurderes ikke at blive påvirket af hastighedsopgraderingen. Det vurderes, at øget hastighed vil medføre en øget vibrationspåvirkning på ca. 1-2 db. Der er 4 bygninger, der tolkes som beboelse, mindre end 20 m fra banen, og kan blive påvirket af forøgede vibrationer. Det vurderes, at disse boliger allerede i dag er berørt af vibrationer over grænseværdien, hvorved hastighedsopgraderingen i værste tilfælde blot kan medføre en marginal forøgelse. Øvrige boliger ligger mere end 40 m væk fra sporet og vurderes ikke at blive påvirket af hastighedsopgraderingen. Det vurderes, at øget hastighed vil medføre en svagt øget vibrationspåvirkning (ca. 1 db). Der er 8 bygninger, der tolkes som beboelse, mindre end 25 m fra banen, der kan blive påvirket af forøgede vibrationer. Det vurderes, at disse boliger allerede i dag er berørt af vibrationer over grænseværdien, hvorved hastighedsopgraderingen i værste tilfælde blot kan medføre en marginal forøgelse. 16. Vil anlægget give anledning til støvgener: Der vil kun være begrænsede og kortvarige støvgener i anlægsfasen. Støv bekæmpes ved indkapsling af særligt støvende processer, vanding af ikke befæstede adgangs- og arbejdsveje i tørre perioder, udlægning og anvendelse af køreplader for at minimere støvgener på relevante steder, reduktion af hastighed (påbud) ved kørsel med lastbiler på grusveje/jordarealer, brug af vanding/sprinkling af arbejds- og oplagsområder for at minimere støvflugt samt løbende opfejning af spild på gader, f.eks. ved anvendelse af vejfejemaskiner ved arbejdstids ophør. 17. Vil anlægget give anledning til lugtgener: Der er ingen kilder til lugtgener i anlægs- eller driftsfasen. 6

7 7

8 18. Vil anlægget give anledning til lysgener: Der vil blive anvendt belysning på arbejdspladser i anlægsfasen ved aften og natarbejde. Da områderne delvist ligger i beboet område og delvist i naturområde med sandsynlig forekomst af flagermus, anvendes skærmet belysning. I forhold til flagermus vurderes der umiddelbart ikke, at være væsentlige krydsende ledelinjer på denne strækning, der kan forstyrres ved belysning. 19. Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld: Ringsted, vest: Der er ikke lokalplaner for de potentielt berørte områder. Anlæggets placering Den alternative arbejdsplads er beliggende i område omfattet af rammelokalplan. Det vurderes ikke nødvendigt, at ændre lokalplanen, Området ved Slagelse Station er omfattet af lokalplan og påvirkes midlertidigt af arbejdspladser. Da der er tale om en midlertidig påvirkning på arealer, der er planlagt til jernbane, vurderes der ikke at være behov for ændring af lokalplanen. 20. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende arealanvendelse: Ca m 2 fredskov langs Sorø Brovej og langs udvidet banedæmning vil permanent ændre anvendelse. 21. Forudsætter anlægget ændring af en eksisterende lokalplan for området: Ringsted, vest: Der er ikke lokalplaner for de potentielt berørte områder. Den alternative arbejdsplads er beliggende i område omfattet af rammelokalplan. Det vurderes ikke nødvendigt, at ændre lokalplanen. Området ved Slagelse Station er omfattet af lokalplan og påvirkes midlertidigt af arbejdspladser. Da der er tale om en midlertidig påvirkning på arealer, der er planlagt til jernbane, vurderes der ikke at være behov for ændring af lokalplanen. 22. Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen: 23. Indebærer anlægget behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner: 24. Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets råstoffer og grundvand: Der vil næppe være behov for at ændre anvendelsen af naboarealer, da banen allerede i dag er elektrificeret. 16 boliger ligger mindre end 25 m fra banen, mens de øvrige ligger mere end 40 m fra banen. For de boliger der ligger tættest på banen kan grænseværdien for vibrationer være overskredet, men hastighedsopgraderingen vil kun bidrage til en marginal forøgelse af niveauet for vibrationer. Det forventes derfor ikke at være behov for at ændre arealanvendelsen af naboarealer. Ringsted, vest og Der er ingen råstofinteresser. Råstofinteresseområder i Sønderskov påvirkes ikke af anlægget. En adgangsvej til byggeplads ligger gennem området, men da vejen kun anvendes midlertidigt vurderes det ikke at udgøre en hindring. 8

9 25. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare vådområder: 26. Er anlægget tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen: 27. Forudsætter anlægget rydning af skov: Ringsted, vest: Der er fredskov (baneskov) op til bro der fører Hjortholmvej over banen, der vil blive berørt midlertidigt af et 5 m bredt arbejdsareal langs vejdæmningen. I alt ca. 75 m 2 fredskov berøres midlertidigt. Skoven genplantes. Skovbyggelinje omkring baneskov ved bro der hæves. Skoven genplantes og eneste permanente påvirkning er 0,4 m højere bro og vej. Ca m 2 fredskov langs Sorø Brovej og langs udvidet banedæmning vil permanent ændre anvendelse. Der etableres m 2 arbejdsplads i fredskov øst for Sorø, og m 2 arbejdsvej langs banen i fredskov vest for Sorø. Banen gennem Sønderskov og Feldskov er omfattet af skovbyggelinje. Der er baneskov på korte strækninger langs banen, men den vil ikke blive berørt af arbejderne. Ingen beskyttelseslinjer. 28. Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker: 29. Tænkes anlægget placeret i Vadehavsområdet: 30. Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder Nationalt: Internationalt (Natura 2000): Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV Forventes området at rumme danske rødlistearter: Nationalt: Ringsted, vest: 5 m til beskyttet vandløb og 40 m til vandhul. Der er ikke registreret rødlistede eller bilag IV-arter i HNV-kortet for områdets natur. I Naturdata er der ikke registreret arter i vandløbet. I Naturdata er registreret stor vandsalamander i vandhullet. Udover krydsende vandløb (0 m) vandhul 65 m væk. Ved den eneste besigtigelse af vandhullet i 1993 er der ikke registreret arter. Ved den eneste besigtigelse af Stenbækken i 1998 er der ikke registreret arter. (Der er kendskab til forekomst af flagermus, eremit og Stellas mosskorpion i dele af Sønderskov og væsentlig forekomst af hasselmus langs banen i Feldskov.) 60 m fra vandhul Der er fundet lille vandsalamander i 2013, der er fredet, men ingen bilag IV-arter. 9

10 31. Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet: Overfladevandt: Grundvand: Naturområder: Boligområder (støj/lys og Luft): Internationalt: Ringsted, vest: Projektet ligger cirka 4 km fra Natura 2000-område nr. 163: Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose, dvs. Habitatområde nr. 194: Suså med Tystrup-Bavelse Sø og Slagmosen. Projektet ligger cirka 60 m fra Natura 2000-område nr. 160: Nordlige del af Sorø Sønderskov. Projektet ligger cirka 11 km fra Natura 2000-område nr. 163: Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose, dvs. Tystrup-Bavelse Sø. ( og ) Afvandingssystem ændres i mindre grad (opgraderes og sideflytning af 0,5 km i Slagelse), men påvirkningen af overfladevand forventes uændret eller svagt forbedret. Afvanding fra baner indeholder ikke væsentlige koncentrationer af stoffer omfattet af miljøkvalitetskrav. Hvis recipienten er hydraulisk belastet forsinkes udledningen i grøften, ved neddrosling af udløb og bassinfunktion i grøft. Ringsted, vest: Frøsmose Å er ikke specifikt omfattet af vandplanen. De små vandløb i Sønderskov er eneste vådområder, der teoretisk kan påvirkes. De forventes ikke påvirket. Ringsted, vest: Området er OD. Hele området er OSD, men der er ikke nærliggende vandindvindinger (> 150 m), og ingen væsentlig risiko for forurening af grundvandet ved almindelig drift. Hele området er område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). 32. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område: Jernbanen går igennem byer. 33. Kan anlægget påvirke: Strækningen har allerede en jernbane som er elektrificeret og vil derfor ikke påvirke yderligere. Historiske landskabstræk: Kulturelle landskabstræk: Arkæologiske værdier/landskabstræk: 10

11 Æstetiske landskabstræk: Geologiske landskabstræk: Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning 34. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning: 35. Er der andre anlæg eller aktiviteter i område, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (Kumulative forhold): Ringsted, vest: I forbindelse med elektrificeringsprojektet opføres banetransformator og højspændingskabel til forsyning af den, i området vest for Ringsted. Den præcise placering er ikke kendt endnu og omfanget af kumulative effekter kan ikke vurderes Sorø og Der er ikke kendskab til andre projekter i området. 36. Er der andre kumulative forhold? 38. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal: 39. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen: Befolkningen langs med jernbanestrækningen. 40. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunen/mc s område: Projektet går igennem tre kommuner 41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande: 42. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige Enkeltvis: Eller samlet: 11

12 12

13 43. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks: 44. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen: 45. Er påvirkningen af miljøet Varig: Påvirkningen vil være varig. Hyppig: Hver gang et tog kører forbi, vil støjen være til stede og derfor hyppig på denne strækning. Reversibel: Projektet er reversibelt, men dog ikke sandsynligt, at det vil blive tilbageført. Konklusion Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der er VVM-pligtigt: Hastighedsopgradering af jernbanestrækningen mellem Ringsted Odense, ved tre delstrækninger i henholdsvis Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner ikke vil medføre væsentlig påvirkning af beskyttede naturområder, beskyttet flora eller fauna, kulturelle eller landskabelige forhold. Der vil i anlægsfasen være støj og støv i forbindelse med, at jernbaneskinner skal slibes, nedrivningen og udskiftningen af elementer vedrørende jernbanens hastighedsopgradering f.eks. sporskifter. Dele af anlægsarbejdet vil blive udført i løbet af natten af hensyn til togtrafikken, og der vil blive anvendt belysning hermed, som afskærmes på bedste vis. Al anlægsarbejde herfra vil foregå efter gældende vejledninger og anvisninger herom. Der vil i driftsfasen ikke blive en væsentlig påvirkning i forhold til den nuværende situation med hensyn til støj og vibrationer og den samlede elektrificering af det danske jernbanenet vil betyde en mindre luftforurening langs med de danske jernbaner herunder jernbanestrækningen mellem Ringsted og Odense. Projektet vurderes således ikke at være VVM-pligtigt. Dato: 24. juni 2014 Sagsbehandler: Flemming Fryd 13

Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen

Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen Basis oplysninger Tekst Kommunes bemærkninger Projekt beskrivelse kort: Skovrejsning med tilskud Navn og adresse på bygherre Eva Folmer, Kongeskovvej

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Odense Kommune Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Multibane til sportsaktiviteter (primært fodbold). Banen har belægning

Læs mere

H:\Temp\notesF5A888\~3940105.doc Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger

H:\Temp\notesF5A888\~3940105.doc Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets placering

Læs mere

VVM-screening af opførelse af Jordvarmeboringer på Ramsdahlsvej 79, 7800 Skive

VVM-screening af opførelse af Jordvarmeboringer på Ramsdahlsvej 79, 7800 Skive NOTAT Den 8. november 2013 Skive Kommune Natur & Miljø Sags id.: 779-2013-43920 Ref.: BKHA Den 8. november 2013 VVM-screening af opførelse af Jordvarmeboringer på Ramsdahlsvej 79, 7800 Skive Indledning

Læs mere

Udkast til VVM screening af udbygningen af højspændingsstationen ved Fraugde Screeningsskema

Udkast til VVM screening af udbygningen af højspændingsstationen ved Fraugde Screeningsskema Tværgående planlægning Udkast til VVM screening af udbygningen af højspændingsstationen ved Fraugde Screeningsskema J. nr. NST-130-00205 Februar 2013 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Naturstyrelsen (J. nr.: NST-130-00301) Midlertidig station ved Orehoved på Nordfalster

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Naturstyrelsen (J. nr.: NST-130-00301) Midlertidig station ved Orehoved på Nordfalster Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Skema til brug for screening (VVM-pligt) Naturstyrelsen (J. nr.: NST-130-00301) Midlertidig station ved Orehoved på Nordfalster

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Ringkøbing Skjern Kommune Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson

Læs mere

Bilag A Screening for VVM-pligt

Bilag A Screening for VVM-pligt Bilag A Screening for VVM-pligt Olieudskillere og ændring af udløb - Tueholmsøen Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Dette projekt omhandler optimering af

Læs mere

Skema til brug for VVM-screening (afgørelse om VVM-pligt)

Skema til brug for VVM-screening (afgørelse om VVM-pligt) Skema til brug for VVM-screening (afgørelse om VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Slagelse Kommune Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af støjvold i fredsskovsarealet mellem motorvejen

Læs mere

Ikke relevant. undersøges. Anlæggets karakteristika: 1. Arealbehovet i ha: 1,1 hektar

Ikke relevant. undersøges. Anlæggets karakteristika: 1. Arealbehovet i ha: 1,1 hektar Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Region Hovedstaden Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Region Hovedstaden har modtaget en ansøgning om tilladelse til råstofindvinding.

Læs mere

Bilag Screening for VVM pligt i forbindelse med projekt angående nye rør ved overkørsler ved Stenbjerg Bæk. Sagsnr.7865 Dok.nr.

Bilag Screening for VVM pligt i forbindelse med projekt angående nye rør ved overkørsler ved Stenbjerg Bæk. Sagsnr.7865 Dok.nr. Bilag Screening for VVM pligt i forbindelse med projekt angående nye rør ved overkørsler ved Stenbjerg Bæk. Sagsnr.7865 Dok.nr.2023067 Ansøgers vurdering af anlægsprojekt på ejendommen matr.nr. 15m, Stenbjerg

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Skive Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen:

Læs mere

Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt bilag 1 til bekendtgørelse nr. 1510

Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt bilag 1 til bekendtgørelse nr. 1510 Odense Kommune Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets placering Projektet berører følgende kommuner Oversigtskort

Læs mere

Emne: VS: VVM-screening af areal beliggende Tyskebakken 2A, Snedsted til skovrejsning i Thisted Kommune,

Emne: VS: VVM-screening af areal beliggende Tyskebakken 2A, Snedsted til skovrejsning i Thisted Kommune, From: John Patuel Hansen - Thisted Kommune Sent: 24-06-2013 07:41:52 To: NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse Subject: VS: VVM-screening af areal beliggende Tyskebakken 2A, Snedsted til skovrejsning i

Læs mere

VVM screening af nedlæggelse af overkørsel 142 og 144 På banestrækningen mellem Viborg og Struer Screeningsskema

VVM screening af nedlæggelse af overkørsel 142 og 144 På banestrækningen mellem Viborg og Struer Screeningsskema Aarhus Fysisk planlægning og VVM VVM screening af nedlæggelse af overkørsel 142 og 144 På banestrækningen mellem Viborg og Struer Screeningsskema J. nr. NST-130-00140 Juni 2012 A Bilag A Skema til brug

Læs mere

Jens Pedersen Jensen Vesterbyvej 10, Øland 9460 Brovst

Jens Pedersen Jensen Vesterbyvej 10, Øland 9460 Brovst Jens Pedersen Jensen Vesterbyvej 10, Øland 9460 Brovst Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fa: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Janne Louise Brunebjerg Direkte 7257

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [ VVM Myndighed Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre I forbindelse med omlægningenunder Gentofte Sportspark

Læs mere

Heldagsskolen, Pårupvej 25 b, Skellerup,, 5540 Ullerslev. Bilag 2 punkt 11 a, Anlægsarbejder i Byzone, herunder opførelse af butikscentre og 2010:

Heldagsskolen, Pårupvej 25 b, Skellerup,, 5540 Ullerslev. Bilag 2 punkt 11 a, Anlægsarbejder i Byzone, herunder opførelse af butikscentre og 2010: Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Renovering af multibane herunder udlægning af nyt underlag i form af kunstgræsbelægning.

Læs mere

Smedevænget 8. 6430 Nordborg. 6430 Nordborg. Matrikel nr. 1045 Guderup, Egen. Ikke relevant. undersøges

Smedevænget 8. 6430 Nordborg. 6430 Nordborg. Matrikel nr. 1045 Guderup, Egen. Ikke relevant. undersøges Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Projekt beskrivelse jf. anmeldelse Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Gert Schneider, SlothMøller Møllegade

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Hans Martin Risgaard Højmark, Skovbrynet 1 C, 8960 Randers SØ Bygherres

Læs mere

Anmeldelse efter VVM-bekendtgørelsen

Anmeldelse efter VVM-bekendtgørelsen Anmeldelse efter VVM-bekendtgørelsen 1. Projektbeskrivelse VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Mailadresse til bygherre Esbjerg Kommune Dat-Schaub

Læs mere

VVM-screening af kølecentral til Copenhagen Markets A/S

VVM-screening af kølecentral til Copenhagen Markets A/S VVM-screening af kølecentral til Copenhagen Markets A/S NOTAT Teknik- og Miljøcentret Natur og Miljø 22-01-2016 Vurdering af kølecentral til Copenhagen Markets A/S på Litauen Allé 13, Høje Taastrup Rambøll

Læs mere

Bilag A VVM screening [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015]

Bilag A VVM screening [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015] Bilag A VVM screening [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015] VVM Myndighed Tårnby Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Brændstoflageret Københavns

Læs mere

Bilag A Gram Renseanlæg - Udvidelse af spildevandsoplandet til Gram Renseanlæg og udledning af spildevand fra Gram Renseanlæg

Bilag A Gram Renseanlæg - Udvidelse af spildevandsoplandet til Gram Renseanlæg og udledning af spildevand fra Gram Renseanlæg Bilag A Gram Renseanlæg - Udvidelse af spildevandsoplandet til Gram Renseanlæg og udledning af spildevand fra Gram Renseanlæg Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt

Læs mere

Ll. Valby, Slagelse Jorder nyt nr. Ll. Valby, Slagelse Jorder mark og fold,15f 1280kvm. Bilag 2, punkt 1d. undersøges

Ll. Valby, Slagelse Jorder nyt nr. Ll. Valby, Slagelse Jorder mark og fold,15f 1280kvm. Bilag 2, punkt 1d. undersøges Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Slagelse Nordskov (arbejdstitel) er et samarbejde mellem Slagelse Kommune og

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Tekst Se øvrigt ansøgningsmateriale. Se ansøgning på Byg og Miljø. Se ansøgning på Byg og Miljø

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Tekst Se øvrigt ansøgningsmateriale. Se ansøgning på Byg og Miljø. Se ansøgning på Byg og Miljø VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Se øvrigt ansøgningsmateriale Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets placering Projektet

Læs mere

Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst. Forlængelse af forsøgsordning for akutlægehelikopter i Thisted

Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst. Forlængelse af forsøgsordning for akutlægehelikopter i Thisted Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Teknisk forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Forlængelse af forsøgsordning for akutlægehelikopter i Thisted Thisted kommune har den 21.11.2011 modtaget

Læs mere

Skema til brug for screening(vvm- pligt) VVM Myndighed Myndighed: Skanderborg Kommune. Titel/beskrivende navn på projekt: Ombygning af Kvickly 2015

Skema til brug for screening(vvm- pligt) VVM Myndighed Myndighed: Skanderborg Kommune. Titel/beskrivende navn på projekt: Ombygning af Kvickly 2015 Bilag A Skema til brug for screening(vvm- pligt) VVM Myndighed Myndighed: Skanderborg Kommune Ansvarlig Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre: Bygherres kontaktperson:

Læs mere

Husstandsmølle på ejendommen Blåbjergvej 20, 7200 Grindsted. Per Henning Møller Nielsen, Blåbjergvej 20, Filsk Sdr Mk, 7200 Grindsted

Husstandsmølle på ejendommen Blåbjergvej 20, 7200 Grindsted. Per Henning Møller Nielsen, Blåbjergvej 20, Filsk Sdr Mk, 7200 Grindsted NOTAT Skema til VVM screening af husstandsmølle, Blåbjergvej 20, 7200 Grindsted Dato: 30. november 2015 VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Husstandsmølle på ejendommen

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger. Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger. Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets

Læs mere

VVM-screening af opstilling af en husstandsvindmølle ved ejendommen Lundsø 1, 6400 Sønderborg

VVM-screening af opstilling af en husstandsvindmølle ved ejendommen Lundsø 1, 6400 Sønderborg VVM-screening af opstilling af en husstandsvindmølle ved ejendommen Lundsø 1, 6400 Sønderborg VVM Myndighed Projekt beskrivelse jf. anmeldelse Opstilling af en 10 kw husstandsvindmølle/vindrose af typen

Læs mere

Bør under- relevant. 1. Arealbehovet i ha: Anmeldt skovrejsning omfatter ca. 15 ha Tjek tallet

Bør under- relevant. 1. Arealbehovet i ha: Anmeldt skovrejsning omfatter ca. 15 ha Tjek tallet Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Skovrejsning ved Brylle Navn og adresse på bygherre Det Danske Hedeselskab, Klostermarken

Læs mere

Stoholmvej 20, 7840 Højslev. Tlf. 2943 9352 mail: Søby Højslev Hallerne <sh_hallerne@mail.dk>

Stoholmvej 20, 7840 Højslev. Tlf. 2943 9352 mail: Søby Højslev Hallerne <sh_hallerne@mail.dk> Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Skive Kommune Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Nyt solcelleanlæg på taget af Søby-Højslev Hallen. Navn og adresse

Læs mere

Voerbjergvej 42, 9400 Nørresundby - Anlæggelse af kunstgræsanlæg

Voerbjergvej 42, 9400 Nørresundby - Anlæggelse af kunstgræsanlæg #BREVFLE FC Solsiden Lindholm Idrætsforening Voerbjergvej 42 9400 Nørresundby 8. december 2015 Voerbjergvej 42, 9400 Nørresundby - Anlæggelse af kunstgræsanlæg Anlæggelse af kunstgræsanlæg - Voerbjergvej

Læs mere

Skovdyrkerne, Fyn har søgt på vegne af ejer. Arealet, som i dag anvendes til landbrug, forventes tilplantet i 2017.

Skovdyrkerne, Fyn har søgt på vegne af ejer. Arealet, som i dag anvendes til landbrug, forventes tilplantet i 2017. Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Assens Kommune Sagsnr. 16/23091 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Der er søgt om tilskud til skovrejsning på matrikel

Læs mere

I alt 346 solpaneler. Flow: 68 m3/h. 7. Anlæggets længde for strækningsanlæg: Transmissionsledning fra solvarmeanlæg til kraftværket: 175 meter

I alt 346 solpaneler. Flow: 68 m3/h. 7. Anlæggets længde for strækningsanlæg: Transmissionsledning fra solvarmeanlæg til kraftværket: 175 meter VVM-screening af Solfangeranlæg i Mou Dato: 05-06-2012 Sagsnr.: 2012-24099 Dok.nr.: 2012-177531 Init: BKR VVM-screeningen er foretaget efter VVM-bekendtgørelsens bilag 3. Dette bilag fastlægger kriterier,

Læs mere

Skema til brug for VVM-screening

Skema til brug for VVM-screening Skema til brug for VVM-screening Basis oplysninger Projektbeskrivelse Navn og adresse på bygherre Tekst Etablering af afvandingsprojekt Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde Bygherres kontaktperson og

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Projekt beskrivelse jf. anmeldelse Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets placering Projektet berører

Læs mere

Bilag 1. VVM-screening vedrørende vask og tankning af fly ved hangar 02 på Billund Lufthavn

Bilag 1. VVM-screening vedrørende vask og tankning af fly ved hangar 02 på Billund Lufthavn Bilag 1 VVM-screening vedrørende vask og tankning af fly ved hangar 02 på Billund Lufthavn Billund Kommune har den 6. juni 2012 meddelt miljøgodkendelse til etablering af 3 nye hangarer på Billund Lufthavn,

Læs mere

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet. Afgørelsen er truffet i henhold til VVM-bekendtgørelsens 3, stk. 2.

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet. Afgørelsen er truffet i henhold til VVM-bekendtgørelsens 3, stk. 2. Kurt Nielsen Omfartsvejen 160 9490 Pandrup Omfartsvejen160@gmail.com Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fa: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257

Læs mere

FORSTPLANT ApS har søgt på vegne af ejer. Arealet, som i dag anvendes til landbrug, forventes tilplantet i 2017.

FORSTPLANT ApS har søgt på vegne af ejer. Arealet, som i dag anvendes til landbrug, forventes tilplantet i 2017. Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Assens Kommune Sagsnr. 16/23044 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Der er søgt om tilskud til skovrejsning på matrikel

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Ansøgers oplysninger Anmeldelse modtaget dato: 19-01-2015 Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af en vandforsyningsboring

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af asfalteret parkeringsplads på adressen Strandvejen 18-20, 7700 Thisted

Læs mere

BRAMDRUP VESTERGADE 7-9, 6100 Haderslev SOLCELLEANLÆG PÅ TAG Skema til brug for screening (VVM-pligt)

BRAMDRUP VESTERGADE 7-9, 6100 Haderslev SOLCELLEANLÆG PÅ TAG Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A BRAMDRUP VESTERGADE 7-9, 6100 Haderslev SOLCELLEANLÆG PÅ TAG Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Haderslev Kommune Ansøgers oplysninger Projekt beskrivelse

Læs mere

VVM Myndighed. Screening efter VVM-reglerne. Frederikshavn Kommune. Basis oplysninger

VVM Myndighed. Screening efter VVM-reglerne. Frederikshavn Kommune. Basis oplysninger Bilag? Screening efter VVM-reglerne VVM Myndighed Basis oplysninger Frederikshavn Kommune Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre 3 varmeboringer på Hans Ruths Vej 16, 9990

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr af 16. december 2015]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr af 16. december 2015] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015] VVM Myndighed Naturstyrelsen (journalnummer: NST- 130-00483 ) Basis oplysninger

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Naturstyrelsen (journalnummer: NST- ) Basis oplysninger Projekt

Læs mere

VVM-screeningsskema. VVM Myndighed. Basis oplysninger. Projektet berører følgende kommuner. Forholdet til VVM reglerne Ja Nej

VVM-screeningsskema. VVM Myndighed. Basis oplysninger. Projektet berører følgende kommuner. Forholdet til VVM reglerne Ja Nej VVM-screeningsskema VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets placering Projektet berører følgende

Læs mere

NST Etablering af træspuns Bane Danmark Bro 23632, Krogsgaard Møllebæk

NST Etablering af træspuns Bane Danmark Bro 23632, Krogsgaard Møllebæk Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) NST-130-00310 Etablering af træspuns Bane Danmark Bro 23632, Krogsgaard Møllebæk Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen:

Læs mere

Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen

Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen Basis oplysninger Tekst Kommunes bemærkninger Projekt beskrivelse kort: 255 kw solcelleanlæg, reflekterende solcollepaneler. 1205 paneler. Opsætning

Læs mere

VVM-screening af opførelse af Vaskeplads med olieudskiller på Blegagervej 3, 7884 Fur

VVM-screening af opførelse af Vaskeplads med olieudskiller på Blegagervej 3, 7884 Fur Notat Skive Kommune Byg & Miljø Sags id.: 779-2015-36060 Ref.: BKHA Den 24. november 2015 VVM-screening af opførelse af Vaskeplads med olieudskiller på Blegagervej 3, 7884 Fur Indledning Skamol A/S har

Læs mere

Oversigtskort i målestok 1:2000. Projektet omfatter matrikel:

Oversigtskort i målestok 1:2000. Projektet omfatter matrikel: Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Projektet omhandler en detailhandelsudvidelse af det nuværende indkøbscenter

Læs mere

Naturstyrelsen Odense

Naturstyrelsen Odense Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Naturstyrelsen Odense Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Banedanmark udarbejder et beslutningsgrundlag for renovering

Læs mere

Assens Kommune Sagsnr. 16/ Skovdyrkerforeningen Fyn A.M.B.A. har søgt på vegne af ejer.

Assens Kommune Sagsnr. 16/ Skovdyrkerforeningen Fyn A.M.B.A. har søgt på vegne af ejer. Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Assens Kommune Sagsnr. 16/22635 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Der er søgt om tilskud til skovrejsning på matrikel

Læs mere

Herning Kommune har efterfølgende videresendt anmeldelsen og ansøgningen til Miljøstyrelsen Aarhus.

Herning Kommune har efterfølgende videresendt anmeldelsen og ansøgningen til Miljøstyrelsen Aarhus. A/S Jydsk Aluminium Industri Mørupvej 9 7400 Herning Kun sendt som mail til: jai@jai-alu.dk Charlotte Hansen, e-mail cha@jai-alu.dk Aarhus J.nr. MST-1270-00425 Ref. pemje/tasme Den 8. juli 2011 Tilladelse

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand

Tilladelse til indvinding af grundvand VVM-screening af: Udarbejdet af: Journalnummer: Adresse: Matrikel: Projekt: Tilladelse til indvinding af grundvand loope 13.02.01-P19-26-17 Tørslevvej 61, 4050 Skibby 22a Skuldelev By, Skuldelev Glenn

Læs mere

For nærmere info om projektet, se VVM-anmeldelsen med tillæg og bilag.

For nærmere info om projektet, se VVM-anmeldelsen med tillæg og bilag. Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) For nærmere info om projektet, se VVM-anmeldelsen med tillæg og bilag. Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Nordvand,

Læs mere

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016.

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016. Afgørelse om ikke VVM-pligt for [anlæg] er indsat i godkendelsen af recyclingsafdelingen og findes sammen med revurderingen af miljøgodkendelsen for hele Grundfos A/S Bilag A Skema til brug for screening

Læs mere

Kontaktperson Gut Tidemann tlf Literbuen 13, 2740 Skovlunde Kontakt Martin Bymose, tlf

Kontaktperson Gut Tidemann tlf Literbuen 13, 2740 Skovlunde Kontakt Martin Bymose, tlf Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: In-situ afværgeanlæg overfor benzinforurening i det sekundære grundvand, jf.

Læs mere

Stena Recycling A/S Banemarksvej Brøndby Tlf.: Arealbehovet i ha: Ingen, afkastet opføres på eksisterende bygning

Stena Recycling A/S Banemarksvej Brøndby Tlf.: Arealbehovet i ha: Ingen, afkastet opføres på eksisterende bygning Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Assens Kommune Tekst Opførelse af ekstra udsugningsafkast

Læs mere

Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland

Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Region Midtjylland Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] VVM Myndighed Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (journalnummer: SVANA-130-00062)

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand

Tilladelse til indvinding af grundvand VVM-screening af: Udarbejdet af: Journalnummer: Tilladelse til indvinding af grundvand Loope 13.02.01-P19-6-17 Adresse: Femhøjvej 48 Matrikel: Projekt: 8ab Gerlev By, Gerlev. Poul Jensen har ansøgt om

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets placering

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Herning Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Solfangeranlæg til brug for supplering

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Tekst OAB s miljøgård i Lærkeparken er ikke tidligere godkendt.

Læs mere

Færdigvarer type og mængde: 6. Anlæggets kapacitet for strækningsanlæg: X Med udbygningen af rundkørslen forventes at opnå en tilstrækkelig kapacitet

Færdigvarer type og mængde: 6. Anlæggets kapacitet for strækningsanlæg: X Med udbygningen af rundkørslen forventes at opnå en tilstrækkelig kapacitet Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets

Læs mere

Bygherres kontaktperson og telefonnr. I forbindelse med nærværende ansøgning dog Hanne Pedersen, Hjermvej 28, 7500 Holstebro, telefon nr.

Bygherres kontaktperson og telefonnr. I forbindelse med nærværende ansøgning dog Hanne Pedersen, Hjermvej 28, 7500 Holstebro, telefon nr. Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Miljøstyrelsen Virksomheder, Aarhus Tekst Omfatter ændringer/ombygning

Læs mere

VVM-screening af grundvandssænkning og udledning af oppumpet grundvand i forbindelse med separatkloakering af Spentrup

VVM-screening af grundvandssænkning og udledning af oppumpet grundvand i forbindelse med separatkloakering af Spentrup Randers Spildevand A/S e-mail: mail@randersspildevand.dk Miljø og teknik Virksomhedskontoret Laksetorvet DK-8900 Randers Telefon +45 8915 1681 jakob.aarup@randers.dk www.randers.dk Den 17. marts 2017 VVM-screening

Læs mere

Etablering af varmepumpeanlæg. Arla Foods amba, Sønderhøj 14, 8260 Viby J

Etablering af varmepumpeanlæg. Arla Foods amba, Sønderhøj 14, 8260 Viby J Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Miljøstyrelsen Århus Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Læs mere

Skovsgaard Christian Bue Lading Fladholtevej 4 B 4200 Slagelse. Skovrejsning på Fladholtevej 4B, 4200 Slagelse er ikke VVM-pligtigt.

Skovsgaard Christian Bue Lading Fladholtevej 4 B 4200 Slagelse. Skovrejsning på Fladholtevej 4B, 4200 Slagelse er ikke VVM-pligtigt. Skovsgaard Christian Bue Lading Fladholtevej 4 B 4200 Slagelse Center for Teknik og Miljø Natur, Vej og Trafik Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Skovrejsning på

Læs mere

VVM-screening af opsætning af 1 stk. husstandsvindmølle på adressen Glerupvej 15, 9560 Hadsund

VVM-screening af opsætning af 1 stk. husstandsvindmølle på adressen Glerupvej 15, 9560 Hadsund BILAG 1 Screeningsnotat VVM-screening af opsætning af 1 stk. husstandsvindmølle på adressen Glerupvej 15, 9560 Hadsund Mariagerfjord Kommune, Miljøafdelingen, har d. 15. april 2015 modtaget anmeldelse,

Læs mere

Screening efter VVM-reglerne Opførsel af solfangeranlæg i tilknytning til Voerså Kraftvarmeværk a.m.b.a. Frederikshavn Kommune

Screening efter VVM-reglerne Opførsel af solfangeranlæg i tilknytning til Voerså Kraftvarmeværk a.m.b.a. Frederikshavn Kommune Dato: 7. marts 2016 Screening efter VVM-reglerne Opførsel af solfangeranlæg i tilknytning til Voerså Kraftvarmeværk a.m.b.a. VVM Myndighed Basis oplysninger Frederikshavn Kommune Tekst Projekt beskrivelse

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] Dok. nr. 340-2016-147483 Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] VVM Myndighed Sorø Kommune - j.nr. 340-2016-25577 Basis oplysninger

Læs mere

Volvo Truck Center, Østergade 134, 9700 Brønderslev

Volvo Truck Center, Østergade 134, 9700 Brønderslev Bilag 2 VVM Myndighed Basis oplysninger VVM-screening af Volvo Truck Center, Østergade 134, 9700 Brønderslev Brønderslev Kommune Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Etablering

Læs mere

VVM-screening af: Boretilladelse til indvindingsboring til vandforsyning (erstatningsboring for boring DGU nr )

VVM-screening af: Boretilladelse til indvindingsboring til vandforsyning (erstatningsboring for boring DGU nr ) VVM-screening af: Boretilladelse til indvindingsboring til vandforsyning (erstatningsboring for boring DGU nr. 192.1059) Journalnummer: Adresse: Matrikel: Projekt: Konklusion Bilag 13.02.01-P19-11-15 Torøgelgårdsvej

Læs mere

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-22-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar 2016 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af fjernvarmeledninger

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger Genanvendelse af sediment fra Helsingør Nordhavn

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger Genanvendelse af sediment fra Helsingør Nordhavn Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Genanvendelse af sediment fra Helsingør Nordhavn Etablering af promenade og jolleplads

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Skinne- og svelleudveksling Aarhus Ryomgård: Midlertidigt depotplads ved Hornslet Station

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Skinne- og svelleudveksling Aarhus Ryomgård: Midlertidigt depotplads ved Hornslet Station Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Skema til brug for screening (VVM-pligt) Skinne- og svelleudveksling Aarhus Ryomgård: Midlertidigt depotplads ved Hornslet Station

Læs mere

TOTAL E&P DENMARK B.V. Nyhavn 43, 2. DK-1051 København K. Rachel Keown. Telefon: +(45)

TOTAL E&P DENMARK B.V. Nyhavn 43, 2. DK-1051 København K. Rachel Keown. Telefon: +(45) Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Frederikshavn Kommune Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og

Læs mere

Udnyttelse af landzonetilladelsen Landzonetilladelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb (Planlovens 60, stk. 4).

Udnyttelse af landzonetilladelsen Landzonetilladelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb (Planlovens 60, stk. 4). Bjarne Hansen Gøttrupvej 129 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fa: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

VVM-screening for Greve Centervej. Version dateret 28.11.2012

VVM-screening for Greve Centervej. Version dateret 28.11.2012 VVM-screening for Greve Centervej. Version dateret 28.11.2012 VVM Myndighed Naturstyrelsen Roskilde Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tagmonteret solcelleanlæg. Solcelleanlægget etableres således, at det følger

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger Bilag Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Tekst Skovrejsning på 2.91 ha af ejendommen Venslevleddet

Læs mere

Banedanmark Amerika Plads København Ø. Att.: Mette Mejsen Westergaard, Atkins Arne Jacobsens Allé 17, 2300 København S

Banedanmark Amerika Plads København Ø. Att.: Mette Mejsen Westergaard, Atkins Arne Jacobsens Allé 17, 2300 København S Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Att.: Mette Mejsen Westergaard, Atkins Arne Jacobsens Allé 17, 2300 København S Teknisk forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Screening for VVM pligt jævnfør

Læs mere

Bilag til screening for VVM-pligt. Etablering af et solvarmeanlæg ved Kølsenvej i Løgstrup. Viborg Kommune.

Bilag til screening for VVM-pligt. Etablering af et solvarmeanlæg ved Kølsenvej i Løgstrup. Viborg Kommune. Bilag til screening for VVM-pligt. Etablering af et solvarmeanlæg ved Kølsenvej i Løgstrup. Viborg Kommune. VVM Myndighed Basis oplysninger Viborg Kommune, Plan, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg Projekt beskrivelse

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Kroghs Kobbel 2, 6100 Haderslev Ansøgers oplysninger 10/7/2013 fra Kasper Bruhn Montering

Læs mere

Tjekliste til screening for VVM-pligt

Tjekliste til screening for VVM-pligt Bilag A Tjekliste til screening for VVMpligt Titel: VVMscreeningsskema for kystbeskyttelse ved Sj. Odde på Gnibenvej 55 Udført af: Landskabsforvalter, MEEL Rasmus Kruse Andreasen, Natur, Miljø og Trafik

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Natur og Miljø, Gentofte Kommune GEO-2015-01355 Basis oplysninger

Læs mere

ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5

ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5 Tønder Kommune Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 E-mail: teknisk@toender.dk ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5 Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes

Læs mere

VVM-screening af gylletank til opbevaring af spildevandsslam Pølundvej 5, 9740 Jerslev

VVM-screening af gylletank til opbevaring af spildevandsslam Pølundvej 5, 9740 Jerslev VVM-screening af gylletank til opbevaring af spildevandsslam Pølundvej 5, 9740 Jerslev VVM Myndighed Basis oplysninger Brønderslev Kommune Pølundvej 5, Jerslev - miljøgodkendelse af gylletank til opbevaring

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dato: Sagsbehandler:KABJE J.nr. MST-1270-01050 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Projektet omfatter opførelse af

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V sendes elektronisk til (planter@naturerhverv.dk)

NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V sendes elektronisk til (planter@naturerhverv.dk) Vandmiljø og landbrug Grøndalsvej 1C, Postboks 4049, 8260 Viby J NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V sendes elektronisk til (planter@naturerhverv.dk) 3. november 2015 Side 1 af 4 Anmeldelse

Læs mere

Derfor har Jammerbugt kommune udarbejdet en VVM-screening i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 3.

Derfor har Jammerbugt kommune udarbejdet en VVM-screening i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 3. JAMMERBUGT FORSYNING Lundbakvej 5 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Iben Hammeleff Direkte 7257 7323 ibh@jammerbugt.dk 26-11-2013

Læs mere

VVM-anmeldeskema, ny boringer. Donbækvej 26, 9900 Frederikshavn

VVM-anmeldeskema, ny boringer. Donbækvej 26, 9900 Frederikshavn VVM-anmeldeskema, ny boringer. Donbækvej 26, 9900 Frederikshavn Basisoplysninger Tekst Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Ny vandforsyningsboring Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Helge Hagen

Læs mere

Byggeprojekt 1: Opførelse af et staldanlæg på Dyrehavens materielplads til brug for Dyrehavens kapervognmænd Sagsreference LTK: 20130430180

Byggeprojekt 1: Opførelse af et staldanlæg på Dyrehavens materielplads til brug for Dyrehavens kapervognmænd Sagsreference LTK: 20130430180 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Byggeprojekt 1: Opførelse af et staldanlæg på Dyrehavens

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 6. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 6. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 6. november 2014] VVM Myndighed Naturstyrelsen (journalnummer: NST- 130-00378 ) Basis oplysninger

Læs mere

Anmeldeskema. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre

Anmeldeskema. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Anmeldeskema Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning nr. 1184 af 6. november 2014 Basisoplysninger Projektbeskrivelse

Læs mere

Øget våd natur i Silkeborg Sønderskov. Lasse Werling, 72 54 38 40, lawer@nst.dk. Silkeborg Sønderskov, 7b, Virklund By, Them.

Øget våd natur i Silkeborg Sønderskov. Lasse Werling, 72 54 38 40, lawer@nst.dk. Silkeborg Sønderskov, 7b, Virklund By, Them. Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsens 2 1 (Bilag 5 fra VVM-bekendtgørelsen) Basisoplysninger Tekst Øget våd natur i Silkeborg Sønderskov Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Naturstyrelsen Søhøjlandet,

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Teknik & Miljø 15. marts 2016 Sags-ID: 16-1556 Sagsbehandler: Susanne Hansen Skema til brug for screening (VVM-pligt) Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre om der er VVM-pligt, jf.

Læs mere