VF - VM - VMF - VMP - VMC - VMCE - VT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VF - VM - VMF - VMP - VMC - VMCE - VT"

Transkript

1 Driftsvejledning (Original) til pneumatiske slangeventiler fra serierne VF - VM - VMF - VMP - VMC - VMCE - VT og Ex-serierne VMX - VMPX - VMCX - VFX

2 Indhold 1. Sikkerhedsanvisninger Anvendelse Tilsigtet anvendelse Forkert anvendelse Funktion Teknisk beskrivelse Styring Tekniske data Driftsdata Forberedelse Mekaniske forbindelser Tilslutning af styretrykket Idriftsættelse Forudsætninger Normaldrift Vedligeholdelse og istandsættelse Generel information Inspektion Vedligeholdelsesintervaller Istandsættelse Fejl Opbevaring Bortskaffelse Yderligere dokumentation Vedligeholdelses-/reparationsvejledning Generelle anvisninger om vedligeholdelse/reparation af slangeventilen Pneumatiske slangeventiler fra serie VF, DN Pneumatiske slangeventiler fra serie VF, DN Pneumatiske slangeventiler fra serien VMC, DN10-50, type F, FA, G, M, N, R, RA, T, TA Pneumatiske slangeventiler fra serien VMC, DN65-80, type F, FA Pneumatiske slangeventiler fra serien VMC, DN65-80, type G, M, N, R, RA, T, TA, FT Pneumatiske slangeventiler fra serien VMC, DN100, type F, FA Pneumatiske slangeventiler fra serien VMC, DN 100, type G, M, R, RA, T, TA Pneumatiske slangeventiler fra serien VMC, DN , type F, FA, R, RA, T, TA Pneumatiske slangeventiler fra serie VMP, DN Pneumatiske slangeventiler fra serie VM+VMF, DN Pneumatiske slangeventiler fra serie VT, DN Bilag Mulige fejl på pneumatiske slangeventiler Internet: 2/20

3 Denne driftsvejledning gør det muligt for dig at montere og idriftsætte de pneumatiske slangeventiler fra AKO på en sikker måde. Læs og følg først disse sikkerhedsanvisninger inden enhver montering eller vedligeholdelse og følg driftsvejledningen. 1. Sikkerhedsanvisninger Installation, vedligeholdelse og idriftsættelse må kun udføres af uddannet specialiseret personale eller af personale, der er anvist af ejeren. Driftsvejledningen med sikkerhedsanvisninger skal findes indenfor rækkevidde for vedligeholdelsespersonalet. FORSIGTIG! Fare for at komme i klemme Når slangeventilen lukker kan der opstå alvorlige kvæstelser. Stik ikke hænder eller andre kropsdele ind i åbningerne. Træf foranstaltninger, der gør det umuligt at stikke fingre eller hænder ind i slangeventilerne. Placer eventuelt egnede advarsler. Optimalt styretryk (eksempel) Driftstryk (fødetryk) 3,0 bar + differenstryk (se typeskilt) 2,5 bar = optimalt styretryk, der skal indstilles 5,5 bar Særlige betingelser og sikkerhedsanvisninger for anvendelse i eksplosionsfarlige områder Installation, vedligeholdelse og idriftsættelse skal overvåges og kontrolleres af en person, der er kvalificeret i eksplosionsbeskyttelse. De kategorier for ex-zone (indvendigt område/fødeområde) samt for zonen (udvendigt område/omgivelse), der angives på typeskiltet, er afgørende for anvendelsen af slangeventilen. Udvendigt Indvendigt Tag kun slangeventilen i brug i installeret tilstand (f.eks. i en rørledning). Anvend tør, oliefri og filtreret trykluft som styremedie, for at undgå korrosion og beskadigelser af slangeventilen og membranen. Ved fejl eller beskadigelser af slangeventilen skal styretrykket omgående afspærres og slangeventilen skal aflastes for ethvert tryk. Styretryk-lufttilslutningen må ikke fjernes under tryk. Slangeventilen må kun demonteres i trykløs tilstand. Hvis nødvendigt, skal ejeren ved høje temperaturer sørge for at der placeres en berøringsbeskyttelse, som markeres. Eventuelle advarsler som f.eks. varm overflade skal anbringes ved slangeventilen. Ved for lave temperaturer skal der placeres en opvarmning/isolering, som beskyttelse mod nedfrysning.. Anvisning: Ved store temperaturforskelle mellem omgivelser, styremedie og driftsmedie, kan der dannes kondensvand i styremedierummet. Dette kan havne i styretryk-fødeledningen og skal tømmes ud/bortskaffes under kontrollerede former. Ved brand skal ejeren gøre slangeventilen trykløs, således at beskadigede slangeventiler ikke kan eksplodere. Informationen om maksimalt tryk og maksimal temperatur på typeskiltet skal følges og overholdes. I styretryk-fødeledningen skal der monteres en trykregulator/trykbegrænser, og den skal indstilles på det styretryk, der skal beregnes. Følgende slangeventiler egner sig til ex-zone indvendig 0;1;2 og 20;21;22 plus ex-zone udvendig 1;2 og 21;22: Serie VMX, VMPX, VMCX, Membran-type Mxxx.xxLF Tilslutningsudførelse-type 50 (rustfrit stål), 73 (POM) (materiale) hus-type (materiale) 50 (rustfrit stål), 73 (POM) Følgende slangeventiler egner sig til ex-zone indvendig 1;2 og 21;22 plus ex-zone udvendig 1;2 og 21;22: Serie Membran-type Tilslutningsudførelse-type hus-type (materiale) VFX, VMCX Mxxx.xxLF 50 (rustfrit stål), 31 (aluminium med stål), 35 (aluminium med rustfrit stål) 30 (aluminium) Alle monterede, elektriske apparater som f.eks. magnetventiler, trykafbrydere og hurtigudluftere skal være egnede til ex-zonen, hvor driften foregår, og have en egen producentbeskrivelse eller overenstemmelsesvurdering angående anvendelse i ex-zoner. Anvend kun stoffer, der ikke kan medføre eksplosionsfare, som styremedie. Ejeren skal være opmærksom på, at pneumatik-/plasticslanger, der eventuelt anvendes, skal kunne aflede statisk elektricitet. Internet: 3/20

4 Slangeventilerne skal være tilstrækkelig forbundet med den ledende, jordede rørledning. Hvis rørledningen ikke er elektrisk ledende, skal slangeventilen jordes (mindst 4 mm² kobberleder ved ubeskyttet trækning). Til tilslutning af jordforbindelsen findes der en skrue med mærkning på slangeventilen. Potentialudligningen (jordforbindelsen) mellem rørledning og slangeventil skal kontrolleres med et egnet måleinstrument efter monteringen i rørledningen. En eventuel lakerings lagtykkelse må ikke være større end 200 µm. Ved drift i fødeområdet kan pumpemediets temperatur forøges på grund af friktion. Temperaturen må ikke være højere end 80 % af pumpemediets flammepunkt. Ellers gælder slangeventilens maksimale temperatur. Det skal udelukkes, at korrosionspartikler (f.eks. rustfilm) i pumpemediet kommer i kontakt med slangeventilens aluminium. Ejeren skal sikkert forhindre at der forekommer antændelseskilder på grund af ioniserende stråling, røntgenstråling, katodisk korrosionsbeskyttelse, vagabonderende strømme, adiabatisk kompression, flammer og varme gasser, elektromagnetiske bølger, lynnedslag, gnister i forbindelse med friktion eller slag. Eftersom membraner for pneumatiske slangeventiler er en sliddel, kan styremediet havne i fødeområdet via en lækage. Hvis pumpemediet er et flydende brændstof og blander sig med luft, kan der dannes et eksplosionsfarligt miljø i fødeområdet. Omvendt kan pumpemediet trænge ind i styretrykmediet og danne en eksplosionsfarlig atmosfære dér. skindirektivet 2006/42/EF. De pneumatiske slangeventiler falder ikke ind under anvendelsesområdet ATEX 2014/34/ EU. 2.1 Tilsigtet anvendelse Formålet med slangeventilen er at afspærre eller afbryde materialeflowet af væsker med faste og flydende bestanddele eller støv i rørledninger og slanger. 2.2 Forkert anvendelse Tilsidesættelse af driftsvejledningen med sikkerhedsanvisninger. Drift af slangeventilen med ikke tilsigtet anvendelse. Drift af slangeventilen af ubeføjet eller ikke instrueret personale. af ikke originale reserve Overtrædelse af gældende standarder og love. AKO hæfter ikke for skader der forårsages på grund af at retningslinjerne, sikkerhedsanvisningerne og advarslerne i driftsvejledningen tilsidesættes eller på grund af efterfølgende forandringer af slangeventilen. 2.3 Funktion På grund af trykforøgelsen i slangeventilhuset bliver en fleksibel elastomerslange (membran for pneumatisk slangeventil) presset sammen. Herved opstår der en læbeformet lukkekontur (ill. II). Pulver og korn op til en bestemt størrelse omsluttes af den elastiske membran. Derved sikres slangeventilens tæthed. Når styretrykket fjernes og på grund af membranens formstabilitet åbnes membranen igen (ill. I). Slangeventiler med en beskyttende coating (f.eks. lakering) af ikke ledende materiale skal monteres i anlægget med kontakt-/tandskiver (f.eks. DIN6797A). Ustabile gasser må ikke anvendes som pumpemedie. Slangeventiler og tilbehørsdele skal betragtes individuelt til anvendelsen i ex-zoner, og være egnede til anvendelsen. Derfor kan de ikke leveres som sammenbygget enhed fra AKO. Tilbehørsdele er ikke sammenstillet som komponentgrupper iht. ATEX-retningslinjen Ejeren skal fastslå om leverede tilbehørsdele er egnede til anvendelse i ex-zoner. ill. I Efterfølgende forandringer af slangeventilen kræver en fornyet kontrol af eksplosionsbeskyttelsen. AKO-excertifikatet ophører at gælde. 2. Anvendelse Slangeventilerne er bedømt iht. retningslinjerne i direktivet om trykbærende udstyr (DGRL) direktiv 97/23/EF og ma- (A) Driftstryk (fødetryk) (B) + differenstryk (se typeskilt) (C) = optimalt styretryk, der skal indstilles ill. II Internet: 4/20

5 3. Teknisk beskrivelse 4.2 Mekaniske forbindelser 3.1 Styring Styringen af slangeventilen skal ske vha. en styreventil, der er monteret direkte ved styretryktilslutningen (f.eks. 3/2-vejs-magnetventil). En eventuel styretryk-fødeledning mellem styreventil og slangeventil skal være så kort som muligt. Følgende ledningsdiameter anbefales: DN10-DN25 = NW 4 mm DN32-DN150 = NW 6 mm DN200 = NW 9 mm DN250-DN300 = NW 13 mm For at opnå en hurtigere åbning (styremedie luft) af membranen, anbefales det at montere en hurtigudluftningsventil direkte på styretilslutningen. En trykafbryder til overvågning af styretrykket kan desuden monteres (stilling ÅBEN/LUK- KET). Ved hjælp af denne trykafbryder kan en defekt membran i de fleste tilfælde registreres i rette tid, og udskiftningen kan udføres målrettet. Hvis slangeventilen anvendes i en vakuumproces med under 100 mbar undertryk, skal der placeres en trykudligning med produktstrømmen på styremediesiden. Anbefalinger vedrørende styring findes i det tekniske informationsblad Styreeksempler slangeventiler på Tekniske data Styremedie ssted Gennemløbsretning Driftsmedie Trykluft, neutrale gasser, vand efter behag (se afsnit 4.3) efter behag gasformet, flydende, tørstoffer Forbind den fra fabrikken formonterede slangeventil med anlæggets tilslutninger. Undgå spændinger og påvirkning af ydre kræfter og momenter. Svingninger i anlægget kan medføre, at slangeventilen eller tilslutningerne ødelægges. Mellem en rørbøjning og slangeventilen skal der mindst være den dobbelte monteringslængde af slangeventilen, da der ved en kortere ledning opstår turbulens, der kan medføre for tidlig slitage af membranen eller flangen. Afhængigt af respektive slangeventils vægt og ved flere slangeventiler monteret på række, skal der placeres egnede støtter. Indvendig gevindtilslutning i henhold til DIN EN ISO 228 (G) eller ANSI/ASME B (NPT). Udfør tætningen af gevindtilslutningen med egnet tætningsmiddel som f.eks. PTFE-tætningssnor. Slangeventiler fra serien VMP/VMC: Udfør monteringen manuelt eller med en båndnøgle. Slangeventiler fra serien VM/VMF: Sikr tilslutningsgevindet ved slangeventilen mod at dreje med egnede gaffelnøgler, for at forhindre at membranen drejes ved monteringen. Flangetilslutning i henhold til DIN EN PN 10/16 eller ANSI B 16.5/150 lbs. Anvend egnede, almindelige flangetætninger til tætning af flangetilslutningerne. Ved slangeventiler med en flangemembran bortfalder en yderligere flangetætning. Sørg for, at flangeoverfladerne er rene og ubeskadigede. Anvend standardiserede flangeskruer. Stram skruerne jævnt over kors, først op til 50 % og derefter op til 80 %. Stram skruerne en eller flere gange efter behov ved idriftsættelser, for at sikre tætningsvirkningen. 3.3 Driftsdata Driftstryk (A) Styretryk (C) Differenstryk (B) Temperaturområde kan læses på typeskiltet se beregningseksempel sikkerhedsanvisninger og typeskilt kan læses på typeskiltet kan læses på typeskiltet Andre tilslutninger (f.eks. gevindstudser, tilsvejsningsender, gevindstudstilslutninger, tankvogn). Tilslut alle andre tilslutninger iht. deres formål og iht. generel ingeniørpraksis. 4.3 Tilslutning af styretrykket Hvis typeskiltet mangler, skal AKO kontaktes omgående. De tekniske data for hver enkelt slangeventiltype findes i det relevante datablad Forberedelse Inden montering af slangeventilen, skal der altid udføres en funktionstest. Forbind slangeventilen med styretryk-fødeledningen. Styretryk-fødeledningen skal ved monteringen lægges således i rørledningen, at eventuelt kondensvand kan løbe ud af slangeventilen. Der skal altid placeres en vandudskiller foran slangeventilen. Indstil det beregnede styretryk på trykregulatoren/trykbegrænseren. Styremedie vand Styreventiler skal være egnede til vand og ha en tilstrækkelig stor diameter. Dette påvirker slangeventilens lukke-/ åbningstid, og dermed også membranens brugstid. Internet: 5/20

6 Idriftsættelse Forudsætninger Slangeventilen må først tages i drift, når følgende foranstaltninger er truffet: Slangeventilen skal være fast forbundet med de dertil indrettede tilslutninger. Trykregulator/trykbegrænser skal være monteret i styretryk-fødeledningen og indstillet. Eventuelle nødvendige beskyttelsesanordninger skal findes og være funktionsduelige. Ejeren skal have bevist, at pumpemediet er kompatibelt med slangeventilens materialer. 5.2 Normaldrift Anvend udelukkende slangeventilen i henhold til formålet. Overhold sikkerhedsanvisningerne. Beskyttelses- og sikkerhedsanordninger eller advarsler, der er anbragt ved slangeventilen, må ikke fjernes. Uden styretryk er slangeventilen åben. Den lukkes først ved anliggende optimalt styretryk. Ved beskadigelser skal slangeventilen omgående trykaflastes og tages ud af drift. Hvis det tilladte drifts-/styretryk eller den tilladte driftstemperatur er blevet over- eller underskredet, skal slangeventilens membran kontrolleres Vedligeholdelse og istandsættelse Generel information Vedligeholdelse og istandsættelse må kun gennemføres med aflastet styretryk. Drift i fødeområdet skal vente mens arbejdet udføres. Styretryk-fødeledningen skal være fjernet fra slangeventilen. Strømforsyningen til monterede dele (f.eks. trykafbryder) skal være afbrudt. Man skal sikre, at der ikke er nogen eksplosionsfarlig atmosfære. Hvis der under vedligeholdelsen kan trænge farlige stoffer ud af slangeventilen, skal der træffes beskyttelsesforanstaltninger (f.eks. personlige værnemidler). Retningslinjer, sikkerhedsanvisninger og advarsler angående pumpemediet findes i det relevante sikkerhedsdatablad. 6.2 Inspektion Membranens levetid afhænger af styretrykket, membrankvaliteten, anvendelsestemperaturerne, pumpemediet, den nominelle bredde, varigheden/hvor ofte belastningsudveksling forekommer, styringen og dens komponenter. Kontroller at slangeventilen fungerer korrekt en gang om måneden. Afhængigt af driftsforholdene kan en funktionskontrol med kortere tidsafstand være nødvendig. Fastslå inspektionsintervaller baseret på driftsbetingelserne og på hvor ofte ventilen aktiveres. Kontroller membranen jævnligt mht. slitage og beskadigelser. Kontroller at trykafbryderen er indstillet korrekt og at slangeventilens tilslutninger og forbindelser sidder fast og tæt. 6.3 Vedligeholdelsesintervaller Ejeren har ansvar for, at der fremstilles en vedligeholdelsesplan, hvoraf vedligeholdelsesintervallerne også fremgår (se information om levetiden for membraner for pneumatiske slangeventiler i kap. 6.2). Fremstil en vedligeholdelsesplan baseret på erfaringerne fra inspektionerne. 6.4 Istandsættelse Beskadigede membraner, tilslutninger og forbindelser, beskyttelses- og sikkerhedsindstillinger skal istandsættes omgående eller udskiftes med originale reserve Slangeventilen må ikke anvendes før den fungerer perfekt igen. 7. Fejl I bilaget finder du en liste med mulige fejl, årsager og afhjælpning af disse. 8. Opbevaring Slangeventilen og reservemembranerne skal opbevares tørt, støvfrit og beskyttet mod UV-bestråling ved rumtemperatur. Med tiltagende opbevaringstid bliver membranernes tekniske egenskaber dårligere. 9. Bortskaffelse Slangeventilens enkelte dele kan afleveres til genanvendelse. De lokale gældende miljødirektiver gælder for bortskaffelsen. 10. Yderligere dokumentation På Internet på pneumatische-quetschventile.html eller efter forespørgsel kan følgende dokumentation fås: Kort vejledning (BAK_pV_...) Datablade (DB_pV_...) Tekniske informationsblade (TI_pV_...) Kodningslister (KL_pV_...) Overensstemmelseserklæringer (KE_pV_...) Certifikater (HB_pV_...) Oplysning om den dokumentation, der søges, findes i artikelnumrene (se bestilling, følgeseddel, regning eller typeskilt). Det er kodificeret. Eksempel: VMC100.03x.50F.50LA Serie Tilslutningsudførelse (type) Der findes en udførlig nøgle i kodningslisterne (KL_pV_...). Internet: 6/20

7 11. Vedligeholdelses-/reparationsvejledning 11.1 Generelt om slangeventilernes opbygning Skitseret opbygning af serierne VF+VT, DN40 til Styrelufttilslutning 4 Membran* 2 Hus 5 Skruer* 3 Flange* Skitseret opbygning af serierne VMC, DN10 til 50 (F, FA, G, M, N, R, RA, T, TA) Styrelufttilslutning 4 Membran* 2 Hus 5 Skruer* 3 Muffedæksel/flange* 5 Skitseret opbygning af serierne VMC, DN65 til 100 (F, FA, G, M, N, R, RA, T, TA, FT), + VMCE + VT Styrelufttilslutning 4 Membran* 2 Hus 5 Skruer* 3 Muffedæksel/flange* 5 * Sliddele Internet: 7/20

8 Skitseret opbygning af serierne VMC DN125 til 150 (F, FA, G, M, N, R, RA, T, TA) Styrelufttilslutning 4 Membran* 2 Hus 5 sskiver 3 Muffedæksel/flange* 6 Skruer* Skitseret opbygning af serierne VMP, DN10 til Styrelufttilslutning 5 Presszonenring 2 Hus 6 Hus O-ring* 3 Muffedæksel/flange* 7 Skruer* 4 Membran* 7 Skitseret opbygning af serierne VM+VMF, DN10 til Styrelufttilslutning 4 Membran* 2 Hus 5 Überwurfring 3 Muffe* * Sliddele 11.2 Generelle anvisninger om vedligeholdelse/ reparation af slangeventilen Anvend kun original AKO-monteringspasta, ikke lim, fedt eller olie! Anvend ikke skarpe eller spidse genstande ved monteringen, for at undgå beskadigelse af membran/ventil! shjælpemidler eller -sæt kan bestilles. Internet: 8/20

9 11.3 Pneumatiske slangeventiler fra serie VF, DN shjælpemidler: AKO-monteringspasta MP200 til levnedsmiddelområdet MPL200 Stil slangeventilen op og hold fast i huset. Løsn møtrikkerne med en skruenøgle (NV19) over kors. Drej derefter slangeventilen og løsn også alle skruer over kors. Løft begge flanger af husenheden. Anvend evt. en kærvskruetrækker til dette. Tryk en flange skråt ind i membranen og sæt den fast med en skrue, underlagsskive og møtrik i et samlebolthul. Stram møtrikken med ca. en møtrikslængde. Hvis nødvendigt, smøres skruerne med egnet monteringsfedt, inden de skrues i. Tryk flangen overfor fastgørelsesskruen ind i membranen og stram den anden skrue, underlagsskive og møtrik med en møtrikslængde. Tryk eller træk membranen ud af huset. Anvend evt. en rørtang. Dette gøres lettere ved hjælp av AKO-monteringspastaen (MP200/MPL200), der smøres mellem membranen og huset. Drej ventilenheden 180 og stil den op igen. Gentag proceduren med den anden flange. Skub membranen ind i huset, til den rager lige langt ud i begge ender. Hvis det går trægt, skal der anvendes lidt AKO-monteringspasta (MP200/MPL200) mellem membranen og huset. Smør AKO-monteringspasta (MP200/MPL200) på begge ender af membranen indvendigt og på flangens konus. Stram nu omvekslende skruerne over kors på begge sider med maks. 30 Nm, til flangerne ligger på huset. Kontroller at slangeventilen fungerer, ved at lukke slangeventilen med det minimale styretryk. Vær da opmærksom på en korrekt læbeformet lukkekontur. Internet: 9/20

10 11.4 Pneumatiske slangeventiler fra serie VF, DN shjælpemidler: ssæt inkl. AKOmonteringspasta MP200 eller til levnedsmiddelområdet MPL200, AKO-monteringsrør, AKO-monteringsbræt, skruer til formontering Stil slangeventilen op og hold fast i huset. Løsn skruerne med en skruenøgle (NV19) over kors. Drej derefter slangeventilen og løsn også alle skruer over kors. Løft nu begge flanger af husenheden. Anvend evt. en kærvskruetrækker til dette. Sæt en flange på membranen, sæt skruerne til formonteringen i hullerne og stram møtrikkerne med underlagsskiverne manuelt, til der ikke er noget spillerum mellem flangens konus og membranen. Hvis nødvendigt, smøres skruerne med egnet monteringsfedt, inden de skrues i. Drej ventilenheden 180 og gentag proceduren med den anden flange. Stram skruerne, til der opstår et let tryk på membranen. Skub monteringsrøret ind i ventilen. Tryksæt huset vha. styrelufttilslutningen med ca. 2 bar luft (varierer afhængigt af nominel bredde). Smør AKO-monteringspasta (MP200/MLP200) mellem hus og membran. Tryk eller træk membranen ud af huset. Anvend evt. en rørtang eller et andet egnet hjælpemiddel. Smør følgende dele med AKO-monteringspasta (MP200/ MPL200): Membran indvendigt og udvendigt i begge ender Begge flangers konusser indvendige hushals på begge sider Skub eller tryk membranen ind i huset, til den rager lige langt ud i begge ender. Tryk membranen over flangens konus med en ringnøgle (NV19). Sørg for, at membranen rager lige langt ud på begge sider (ca. 5-7 mm). Stram skruerne til formontering på begge sider med skruenøglen (NV19). Luk styreluften ud af huset. Fjern monteringsrøret. Sæt samleboltene i resten af samlebolthullerne på hver flangeside og stram dem. Udskift skruerne til formontering med samlebolte på flangerne og stram også disse. Stram nu omvekslende skruerne over kors på begge sider med maks. 30 Nm, til flangerne ligger fast på huset. Kontroller at slangeventilen fungerer. Skub monteringsbrættet ind i ventilen, således at brættets smalle side peger mod lufttilslutningen. Hold godt fast i monteringsbrættet. Tryksæt huset med min. styretryk. Vær da opmærksom på en korrekt læbeformet lukkekontur. Gentag proceduren to til tre gange, for at give membranen den optimale lukkeretning. Internet: 10/20

11 11.5 Pneumatiske slangeventiler fra serien VMC, DN10-50, type F, FA, G, M, N, R, RA, T, TA shjælpemidler: AKO-monteringspasta MP200 til levnedsmiddelområdet MPL200 Smør AKO-monteringspasta (MP200/MPL200) på begge ender af membranen indvendigt og på muffedækslets/flangens konus. Stil slangeventilen op og hold fast i huset. Løsn skruerne med en skralde eller en skruenøgle (bit-torx 30 hhv. sekskant NV 10) over kors. Drej derefter slangeventilen og løsn også alle skruer over kors. Løft begge muffedæksler/flanger af husenheden. Anvend evt. en kærvskruetrækker til dette. Stil ventilenheden op med den ene hånd, og hold den fast. Sæt derefter muffedækslet/flangen skråt ind i membranen med den anden hånd og tryk muffedækslet/flangen ind. Juster muffedækslet/flangen, således at skruehullerne passer til husets huller. Sæt skruerne i de dertil indrettede huller. Ved type M sættes skruerne i inden muffedækslet/flangen sættes på. Tryk eller træk membranen ud af huset. Anvend evt. en rørtang. Dette gøres lettere ved hjælp av AKO-monteringspastaen (MP200/MPL200), der smøres mellem membranen og huset. Hvis nødvendigt, smøres skruerne med egnet monteringsfedt, inden de skrues i. Tryk fortsat på muffedækslet/ flangen og stram skruerne over kors med en skralde eller skruenøgle, til muffedækslet/flangen slutter tæt til huset. Kontroller at alle skruernes tilspændingsmoment er tilstrækkeligt (maks. 6 Nm). Skub membranen ind i huset, til underkanten lukker tæt og membranen rager ca. 3-7 mm op for oven. Hvis det går trægt, skal der anvendes lidt AKO-monteringspasta (MP200/MPL200) mellem membranen og huset. Drej ventilenheden 180 og stil den op igen. Gentag proceduren med det andet muffedæksel/flange. Kontroller at slangeventilen fungerer, ved at lukke slangeventilen med det minimale styretryk. Vær da opmærksom på en korrekt læbeformet lukkekontur. Internet: 11/20

12 11.6 Pneumatiske slangeventiler fra serien VMC, DN65-80, type F, FA shjælpemidler: AKO-monteringspasta MP200, til levnedsmiddelområdet MPL200, evt. 4 skruer til formontering M10x30 ISO 4017 Stil slangeventilen op og hold fast i huset. Løsn skruerne med en skruenøgle (NV16) over kors. Drej derefter slangeventilen og løsn også alle skruer over kors. Smør AKO-monteringspasta (MP200/MPL200) på begge ender af membranen indvendigt og på flangens konus. Læg flangen med tætningsfladen nedad og konussen opad på et stabilt underlag. Tag huset med den indskubbede membran og sæt membranenden, der rager 5-6 mm ud, skråt på flangens konus. Tryk huset med membranen fast over konussen. Løft begge flanger af husenheden. Anvend evt. en kærvskruetrækker til dette. Hvis nødvendigt, smøres skruerne med egnet monteringsfedt, inden de skrues i. Tryk eller træk membranen ud af huset. Anvend evt. en rørtang. Dette gøres lettere ved hjælp av AKO-monteringspastaen (MP200/MPL200), der smøres mellem membranen og huset. Skub membranen ind i huset, til underkanten lukker tæt og membranen rager ca. 5-6 mm op for oven. Hvis det går trægt, skal der anvendes lidt AKO-monteringspasta (MP200/MPL200) mellem membranen og huset. Juster huset, således at gennemgangshullerne flugter med flangens gevindhuller. Tryk fortsat på huset, sæt skruerne i og stram dem over kors med skruenøglen, til skruerne låses fast i flangens gevindhuller. Drej ventilenheden 180 og stil den op igen. Gentag proceduren med den anden flange. Kontroller at alle skruernes tilspændingsmoment er tilstrækkeligt (maks. 20 Nm). Kontroller at slangeventilen fungerer, ved at lukke slangeventilen med det minimale styretryk. Vær da opmærksom på en korrekt læbeformet lukkekontur. html Internet: 12/20

13 11.7 Pneumatiske slangeventiler fra serien VMC, DN65-80, type G, M, N, R, RA, T, TA, FT shjælpemidler: AKO-monteringspasta MP200, til levnedsmiddelområdet MPL200, evt. 4 skruer til formontering M10x45 ISO (FT=DIN912) Stil slangeventilen op og hold fast i huset. Løsn skruerne og møtrikkerne med en skruenøgle (NV 16 + FT = Unbraconøgle 8) over kors. Drej derefter slangeventilen og løsn også alle skruer over kors. Smør AKO-monteringspasta (MP200/MPL200) på begge ender af membranen indvendigt og på dækslets konus. Stil ventilenheden op, således at membranenden, der rager op, er for oven. Tryk et muffedæksel skråt ind i membranen og sæt den fast med en skrue til formontering, underlagsskive og møtrik i et skruehul. Stram møtrikken med ca. en møtrikslængde. Løft begge dæksler af husenheden. Anvend evt. en kærvskruetrækker til dette. Tryk eller træk membranen ud af huset. Anvend evt. en rørtang. Dette gøres lettere ved hjælp av AKO-monteringspastaen (MP200/MLP200), der smøres mellem membranen og huset. Hvis nødvendigt, smøres skruerne med egnet monteringsfedt, inden de skrues i. Juster dækslet således at skruehullerne passer til husets huller og tryk dækslet ind i membranen. Sæt skruerne med underlagsskiver og møtrikker i de dertil indrettede huller. Tryk fortsat på muffedækslet og stram skruerne og møtrikkerne over kors med skruenøglen (NV 16 + FT = Unbraconøgle 8), til muffedækslet slutter tæt til huset. Skub membranen ind i huset, til underkanten lukker tæt og membranen rager ca. 5-6 mm op for oven. Hvis det går trægt, skal der anvendes lidt AKO-monteringspasta (MP200/MPL200) mellem membranen og huset. Drej ventilenheden 180. Gentag proceduren med det andet dæksel. Kontroller at alle skruernes tilspændingsmoment er tilstrækkeligt (maks. 20 Nm). Kontroller at slangeventilen fungerer, ved at lukke slangeventilen med det minimale styretryk. Vær da opmærksom på en korrekt læbeformet lukkekontur. html Internet: 13/20

14 11.8 Pneumatiske slangeventiler fra serien VMC, DN100, type F, FA shjælpemidler: ssæt inkl. AKO-monteringspasta MP200, til levnedsmiddelområdet MPL200, AKO-monteringsrør, AKO-monteringsbræt, skruer til formontering Stil slangeventilen op og hold fast i huset. Løsn skruerne med en skruenøgle (NV 19) over kors. Drej derefter slangeventilen og løsn også alle skruer over kors. Løft begge flanger af husenheden. Anvend evt. en kærvskruetrækker til dette. Tryk den gamle membran væk fra huset med tommelfingeren. Smør AKO-monteringspasta (MP200/MLP200) mellem hus og membran. Læg flangen med tætningsfladen nedad og konussen opad på et stabilt underlag. Tag huset med den indskubbede membran og sæt membranenden, der rager lige meget ud, skråt på flangens konus. Tryk huset med membranen fast over konussen. Hvis nødvendigt, smøres skruerne med egnet monteringsfedt, inden de skrues i. Skru den anden skrue til formontering diagonalt i og stram den lidt. Drej ventilenheden 180 og gentag den beskrevne procedure med den anden flange. Skub monteringsrøret midt ind i ventilen. Tryksæt huset vha. styrelufttilslutningen med ca. 2 bar luft. Sørg for, at membranen rager lige langt ud på begge sider. Stram skruerne til formontering med skruenøglen. Fjern den gamle membran med en rørtang eller et andet egnet hjælpemiddel. Smør følgende dele med AKOmonteringspasta (MP200/ MPL200): Membran indvendigt og udvendigt i begge ender Begge flangers konusser indvendige hushals på begge sider Skub eller tryk membranen ind i huset og centrer membranen på midten, til den rager lige langt ud i begge ender. Luk styreluften ud af huset. Fjern monteringsrøret. Sæt samleboltene i de to andre huller på hver flangeside og stram dem. Udskift skruerne til formontering på flangerne med samlebolte. Stram nu omvekslende skruerne over kors på begge sider med maks. 30 Nm, til flangerne ligger fast på huset. Kontroller at slangeventilen fungerer, ved at lukke slangeventilen med det minimale styretryk. Vær da opmærksom på en korrekt læbeformet lukkekontur. Hvis lukkekonturen er trekantet, skal dette korrigeres ved hjælp af et monteringsbræt. Derved placeres monteringsbrættet med den smalle side i flugt med styrelufttilslutningen, og man holder godt fast. html Internet: 14/20

15 11.9 Pneumatiske slangeventiler fra serien VMC, DN 100, type G, M, R, RA, T, TA shjælpemidler: ssæt inkl. AKO-monteringspasta MP200, til levnedsmiddelområdet MPL200, AKO-monteringsrør, AKO-monteringsbræt, skruer til formontering Stil slangeventilen op og hold fast i huset. Løsn skruerne og møtrikkerne med en skruenøgle (sekskant NV 19) over kors. Drej derefter slangeventilen og løsn også alle skruer over kors. Løft begge dæksler af husenheden. Anvend evt. en kærvskruetrækker til dette. Tryk den gamle membran væk fra huset med tommelfingeren. Smør AKO-monteringspasta (MP200/MLP200) mellem hus og membran. Fjern den gamle membran med en rørtang eller et andet egnet hjælpemiddel. Smør følgende dele med AKOmonteringspasta (MP200/ MPL200): Membran indvendigt og udvendigt i begge ender Begge dækslers konusser indvendige hushals på begge sider Skub eller tryk membranen ind i huset og centrer membranen på midten, til den rager lige langt ud i begge ender. Stil ventilenheden på et stabilt underlag. Tryk et dæksel skråt ind i membranen og sæt det fast med en skrue til formontering, underlagsskive og møtrik i et skruehul. Stram møtrikken med ca. en møtrikslængde. Hvis nødvendigt, smøres skruerne med egnet monteringsfedt, inden de skrues i. Skru den anden skrue til formontering diagonalt i og stram den lidt. Drej ventilenheden 180 og gentag proceduren med det andet dæksel. Skub monteringsrøret midt ind i ventilen. Tryksæt huset vha. styrelufttilslutningen med ca. 2 bar luft. Stram begge muffedækslers samlebolte. Sørg for, at membranen rager lige langt ud på begge sider. Stram skruerne til formontering med skruenøglen. Luk styreluften ud af huset. Fjern monteringsrøret. Sæt to samlebolte i hvert dæksel og stram dem. Udskift skruerne til formontering med samlebolte på begge dæksler og stram dem. Stram nu omvekslende skruerne over kors på begge sider med maks. 30 Nm, til dækslerne ligger fast på huset. Kontroller at slangeventilen fungerer, ved at lukke slangeventilen med det minimale styretryk. Vær da opmærksom på en korrekt læbeformet lukkekontur. Hvis lukkekonturen er trekantet, skal dette korrigeres ved hjælp af et monteringsbræt. Derved placeres monteringsbrættet med den smalle side i flugt med styrelufttilslutningen, og man holder godt fast. Internet: 15/20

16 11.10 Pneumatiske slangeventiler fra serien VMC, DN , type F, FA, R, RA, T, TA shjælpemidler: ssæt inkl. AKOmonteringspasta MP200 eller til levnedsmiddelområdet MPL200, AKO-monteringsrør, AKO-monteringsbræt, skruer til formontering Stil slangeventilen op og hold fast i huset. Løsn skruerne med en skruenøgle (NV19) over kors. Drej derefter slangeventilen og løsn også alle skruer over kors. Løft nu begge flanger/muffedæksler af husenheden. Anvend evt. en kærvskruetrækker til dette. Tryk den gamle membran væk fra huset med tommelfingeren. Smør AKO-monteringspasta (MP200/MPL200) mellem hus og membran Fjern den gamle membran med en rørtang eller et andet egnet hjælpemiddel. Smør følgende dele med AKOmonteringspasta (MP200/ MPL200): indvendige hushals Membran indvendigt og udvendigt i begge ender Begge flangers/muffedækslers konusser Skub eller tryk membranen ind i huset, til den rager lige langt ud i begge ender. Tryk en flange/et muffedæksel skråt ind i membranen og sæt den/det fast med en skrue til formontering, monteringsskive (flade mod huset) og møtrik i et skruehul. Stram møtrikken med ca. en møtrikslængde. Hvis nødvendigt, smøres skruerne med egnet monteringsfedt, inden de skrues i. Juster noten i flangen/muffedækslet i forhold til skruen på huset. Tryk flangen/muffedækslet ind i membranen. Skru den anden skrue til formontering diagonalt i og stram den med ca. en møtrikslængde. Sæt yderligere to monteringsskruer i, drejet med 90. Drej ventilenheden 180 og gentag proceduren med den anden flange/muffedæksel. Skub monteringsrøret ind i ventilen. Tryksæt huset vha. styrelufttilslutningen med ca. 2 bar luft (varierer afhængigt af nominel bredde). Sørg for, at membranen rager lige langt ud på begge sider (ca. 5-8 mm). Stram skruerne til formontering på begge sider med skruenøglen (NV19). Luk styreluften ud af huset. Fjern monteringsrøret. Sæt samleboltene i resten af samlebolthullerne på hver flangeside/muffedækselside og stram dem. Udskift skruerne til formontering med samlebolte på flangerne/muffedækslerne og stram også disse. Stram nu omvekslende skruerne over kors på begge sider med maks. 30 Nm, til flangerne/muffedækslerne ligger fast på huset. Kontroller at slangeventilen fungerer. Skub monteringsbrættet ind i ventilen, således at brættets smalle side peger mod lufttilslutningen. Hold godt fast i monteringsbrættet. Tryksæt huset med min. styretryk. Vær da opmærksom på en korrekt læbeformet lukkekontur. Gentag proceduren to til tre gange, for at give membranen den optimale lukkeretning. Internet: 16/20

17 11.11 Pneumatiske slangeventiler fra serie VMP, DN10-50 shjælpemidler: AKO-monteringspasta MP200 (til levnedsmiddelområdet MPL200) Smør er meget tyndt lag AKOmonteringspasta (MP200/ MPL200) på den ene ende af membranen udvendigt. Stil slangeventilen op og hold fast i huset. Løsn skruerne med en skralde (bit-torx 30) over kors. Drej derefter slangeventilen og løsn også alle skruer over kors. Skub membranens smurte ende igennem den første pressezonering ind i huset til membranen igennem den anden pressezonering er i niveau med husets underkant. Løft begge muffedæksler af husenheden. Anvend evt. en kærvskruetrækker til dette. Smør tilstrækkelig AKO-monteringspasta (MP200/MPL200) på begge ender af membranen indvendigt og på muffedækslets konus. Tryk eller træk membranen gennem pressezoneringen ud af huset. Dette gøres lettere ved hjælp av AKO-monteringspastaen (MP200/MLP200), der smøres mellem membranen og pressezoneringen. Udskift huset efter to monteringer, for at sikre gevindenes fasthed. Træk tætningsringen over pressezoneringen og tryk den ind i den dertil indrettede not. Gentag proceduren med den anden pressezonering. Skub begge pressezoneringe samt tætningsringe ind i huset. Stil ventilenheden op med den ene hånd, og hold den fast. Sæt derefter muffedækslet skråt ind i membranen med den anden hånd og tryk muffedækslet ind. Juster muffedækslet, således at skruehullerne passer til husets huller. Sæt skruerne i de dertil indrettede huller. Tryk fortsat på muffedækslet og stram skruerne over kors med en skralde, til muffedækslet slutter tæt til huset. Kontroller at alle skruernes tilspændingsmoment er tilstrækkeligt (maks. 4 Nm). Drej ventilenheden 180 og stil den op igen. Gentag proceduren med det andet muffedæksel. Kontroller at slangeventilen fungerer, ved at lukke slangeventilen med det minimale styretryk. Vær da opmærksom på en korrekt læbeformet lukkekontur. Internet: 17/20

18 11.12 Pneumatiske slangeventiler fra serie VM+VMF, DN10-50 shjælpemidler: AKO-monteringspasta MP200 til levnedsmiddelområdet MPL200 Stil enheden hus med membran lodret og hold den fast med den ene hånd. Med den anden hånd trykkes muffens konus ind i membranen. Sæt hele ventilen fast i en skruestik og fjern begge omløbermøtrikker manuelt. Løsn skruestikken og fjern begge møtrikker. Tryk eller træk membranen ud af huset. Anvend evt. en rørtang. Tryk på muffen med den ene hånd, mens omløberringen sættes på muffen med den anden hånd. Tag godt fat, for at holde muffen trykket in. Tryk nu på muffen med en hånd og skru med den anden hånd omløberringen på husets gevind. Dette gøres lettere ved hjælp av AKO-monteringspastaen (MP200/MPL200), der smøres mellem membranen og huset. Drej ventilenheden 180 og monter den muffe med omløberring, således som beskrevet. Skub membranen ind i huset, til den rager lige langt ud i begge ender. Dette gøres lettere ved hjælp av AKO-monteringspastaen (MP200/MPL200), der smøres mellem membranen og huset. Spænd ventilenheden med muffen fast vandret i en skruestik. Skru skruestikken så langt sammen at muffen ligger an mod huset. Stram nu begge omløberringe manuelt. Anvend ikke værktøj til at stramme. Anvisning: På ventilhuse af aluminium eller rustfrit stål skal gevindet på huset smøres med egnet monteringsfedt. Smør AKO-monteringspasta (MP200/MPL200) på begge ender af membranen indvendigt og på muffens konus. Kontroller at slangeventilen fungerer, ved at lukke slangeventilen med det minimale styretryk. Vær da opmærksom på en korrekt læbeformet lukkekontur. Internet: 18/20

19 11.13 Pneumatiske slangeventiler fra serie VT, DN100 shjælpemidler: ssæt inkl. AKOmonteringspasta MP200, til levnedsmiddelområdet MPL200, AKO-monteringsrør, AKO-monteringsbræt, skruer til formontering Stil slangeventilen op og hold fast i huset. Løsn skruerne med en skruenøgle (NV17) og unbraconøgle (8) over kors. Drej derefter slangeventilen og løsn også alle skruer over kors. Løft nu begge flanger af husenheden. Anvend evt. en kærvskruetrækker til dette. Tryk den gamle membran væk fra huset med tommelfingeren. Smør AKO-monteringspasta (MP200/MPL200) mellem hus og membran Tryk en flange skråt ind i membranen og sæt den fast med en skrue til formontering, underlagsskive og møtrik i et skruehul. Stram møtrikken med ca. en møtrikslængde. Hvis nødvendigt, smøres skruerne med egnet monteringsfedt, inden de skrues i. Tryk flangen ind i membranen. Skru den anden skrue til formontering diagonalt i og stram den med ca. en møtrikslængde. Drej ventilenheden 180 og gentag proceduren med den anden flange. Skub monteringsrøret ind i ventilen. Tryksæt huset vha. styrelufttilslutningen med ca. 2 bar luft. Sørg for, at membranen rager lige langt ud på begge sider. Stram skruerne til formontering med en skruenøgle (NV17) og en unbraconøgle (8). Fjern den gamle membran med en rørtang eller et andet egnet hjælpemiddel. Smør følgende dele med AKOmonteringspasta (MP200/ MPL200): Membran indvendigt og udvendigt i begge ender Begge flangers konusser indvendige hushals på begge sider Skub eller tryk membranen ind i huset, til den rager lige langt ud i begge ender. Luk styreluften ud af huset. Fjern monteringsrøret. Sæt samleboltene i de to andre huller på hver flangeside og stram dem. Udskift skruerne til formontering på flangerne med samlebolte. Stram nu omvekslende skruerne over kors på begge sider med maks. 20 Nm, til flangerne ligger fast på huset. Kontroller at slangeventilen fungerer, ved at lukke slangeventilen med det minimale styretryk. Vær da opmærksom på en korrekt læbeformet lukkekontur. Hvis lukkekonturen er trekantet, skal dette korrigeres ved hjælp af et monteringsbræt. Derved placeres monteringsbrættet med den smalle side i flugt med styrelufttilslutningen, og man holder godt fast. Internet: 19/20

20 12. Bilag Mulige fejl på pneumatiske slangeventiler Fejl Mulig årsag Afhjælpning Slangeventil lukker ikke eller ikke fuldstændigt - Der findes ingen styreluft - Kontroller trykluftledningsnettet - Kontroller om der er styreluft ved slangeventilen - Styreventilen er defekt - Kontroller/udskift styreventilen - Styretryk er for lavt - Kontroller hvilket optimalt styretryk, der skal indstilles - Membran defekt - Udskift membran - Membran lukker ikke læbeformet - Ret membranens lukkekontur med monteringbræt Slangeventil åbner ikke eller - Ventilationshul på styreventil tilstoppet - Rengør lyddæmper/styreluftledning ikke fuldstændigt - Vakuum i fødeområdet - Vakuumudligning (f.eks. AKOVAC) - Slangeventil lukket i meget lang tid - Understøttende åbning med vakuum (f.eks. AKOVAC) - Styreventil defekt (kobler ikke) - Kontroller/udskift styreventilen Membranen slides hurtigt - Styretryk/differenstryk for højt - Kontroller hvilket optimalt styretryk, der skal indstilles - Timing (åben/lukket) for hurtig - Forlæng timingen Slangeventil åbner/lukker for langsomt - Lufthvirvler i fødeledning/membran for nær ved rørbøjningen - Fødeledningen hhv. placering af slangeventil skal forandres (mindste afstand til rørbøjning) - Slangeventil lukker ikke helt - Kontroller hvilket optimalt styretryk, der skal indstilles - Ugunstige driftsforhold (f.eks. temperatur, driftstryk eller strømningshastighed - Driftsforholdene skal forandres for høj) - Slangeventil åbner/lukker for langsomt - se fejl "Slangeventil åbner/lukker for langsomt" - Vakuum i fødeområdet - Vakuumudligning (f.eks. AKOVAC) - Membrankvalitet ikke egnet til pumpemediet - Anvend anden membrankvalitet - Styreluftledning er for lille - Forstør styreluftledning således som anbefalet i brugsanvisningen. - Monter hurtigudluftningsventil - Styreluftledning er for lang - Afkort styreluftledningen - Monter styreventil direkte ved slangeventilen Styremedie (f.eks. luft) kommer ind i fødeområdet - Pumpemedie trænger ud ved styreventilens ventilation - Monter hurtigudluftningsventil - Ventilationshul på styreventil tilstoppet. - Rengør lyddæmper/styreluftledning - Styrelufttilslutning for lille - Forøg lufttilslutningen eller anvend slangeventil med to lufttilslutninger - Styreventil har for lille gennemløb - Monter større styreventil - Membran defekt - Udskift membran - Membran defekt - Udskift membran Internet: 20/20 Driftsvejledning BA_pV_DIV_DA_

VF - VM - VMF - VMP - VMC - VMCE - VT

VF - VM - VMF - VMP - VMC - VMCE - VT (Oversættelse) Driftsvejledning til pneumatiske slangeventiler fra serierne VF - VM - VMF - VMP - VMC - VMCE - VT og Ex-serierne VMX - VMPX - VMCX - VFX Indhold 1. SIKKERHEDSANVISNINGER... 3 Særlige betingelser

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

AVK SpadeVentil - type 1-3 - 4 702

AVK SpadeVentil - type 1-3 - 4 702 Indledning AVK spadeventilen er en blødtættende, patenteret ventil med glat gennemløb. Den er selvrensende og tæt for flow i begge retninger. Fordele Lav vægt og kort byggelængde muliggør let installation

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Pneumatisk aktuator Type 3277

Pneumatisk aktuator Type 3277 Pneumatisk aktuator Type 3277 Fig. 1 Type 3277 Pneum. aktuator Fig. 2 Type 3277-5 Pneum. aktuator 1. Funktion og opbygning Den pneumatiske aktuator Type 3277 (Fig. 1) bliver primært brugt på SAMSON Ventil

Læs mere

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 DK INDHOLD BESKRIELSE AF APPARATET Side 39 FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39 FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 BRUG AF APPARATET Side 40 VEDLIGEHOLDELSE AF KØLESKABET Side 41 VEJLEDNING, HVIS

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

Viega Combi PB. Indholdsfortegnelse. Viega Combi PB 2. Sanitet/varme Combi PB rør, koblingsdåse og tilbehør 3. Brugsanvisning 7

Viega Combi PB. Indholdsfortegnelse. Viega Combi PB 2. Sanitet/varme Combi PB rør, koblingsdåse og tilbehør 3. Brugsanvisning 7 Viega Combi PB Viega Combi PB Indholdsfortegnelse Viega Combi PB 2 Sanitet/varme Combi PB rør, koblingsdåse og tilbehør 3 Brugsanvisning 7 Størrelses- og gevindoplysninger 12 EAN-kode EAN-nummeret består

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning

Monterings- og brugsanvisning ZAP Monteringsplatform Sammenklappelig Z600 Z600 Monterings- og brugsanvisning Dansk Monterings- og brugsanvisning ZAP-monteringsplatform, sammenklappelig Indhold 1. Informationer om vejledningen...54

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Pneumatisk reguleringsventil Type 3222/2780-2 med positioner Type 3760. (Type 3222 med svejseender)

Pneumatisk reguleringsventil Type 3222/2780-2 med positioner Type 3760. (Type 3222 med svejseender) Elektrisk reguleringsventil Type SAMSON 3222/5824 & Type SAMSON 3222/5825 Pneumatisk reguleringsventil Type SAMSON 3222/2780-1 & Type SAMSON 3222/2780-2 Pneumatisk reguleringsventil Type 3222/2780-1 (Type

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

FUMK50020 Secvest trådløs mini-åbningsføler

FUMK50020 Secvest trådløs mini-åbningsføler FUMK50020 Secvest trådløs mini-åbningsføler DK Installationsvejledning trådløs mini-åbningsføler 14 Version 1.0 390350 09-2014 - 58 - Indhold Forord...- 60 - Advarsler vedr. batteriet...- 61 - Sikkerhedshenvisninger...-

Læs mere

Velkomst og generel beskrivelse. Inden du kører første gang Forskriftsmæssig brug Generelle monteringshenvisninger

Velkomst og generel beskrivelse. Inden du kører første gang Forskriftsmæssig brug Generelle monteringshenvisninger Monterings-, indstillings- og plejevejledning VCLS Post 2.0 Dansk Funktionsprincippet for VCLS Post 2.0 Indledte kræfter fra rytteren f.eks. pga. ujævnheder i vejen, frembringer via sadlen bøjningsmomenter

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Gasmåle- og alarmsystemer. ExDetector HC-100 - Katalytisk gasdetektor. Betjenings-og installationsvejledning

Gasmåle- og alarmsystemer. ExDetector HC-100 - Katalytisk gasdetektor. Betjenings-og installationsvejledning Gasmåle- og alarmsystemer ExDetector HC-100 - Katalytisk gasdetektor Betjenings-og installationsvejledning Vigtige noter: Forholdsregler for sikker betjening af systemet Korrekt transport og behandling

Læs mere

justeringer kan være farlige og bør udføres af kvalificeret/uddannet personer.

justeringer kan være farlige og bør udføres af kvalificeret/uddannet personer. Side 1 Side 1-2 Side 4 Vedlagt SIKKERHED INSTALLATIONSVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESPLAN BORTSKAFFELSE EF OVERENSTEMMELSESERKLÆRING MOTOR INSTALLATIONSVEJLEDNING - Stykliste på motorindhold - Brugervejledning

Læs mere

Differenstrykregulator PN25 med flowbegrænsning

Differenstrykregulator PN25 med flowbegrænsning OEM Differenstrykregulator PN25 med flowbegrænsning VSG519... Støbegods GJS-400-15 DN15... DN50 k vs 2,5...32 m 3 /h Differenstrykindstillinger Fast: VSG519D..., VSG519E... Justerbar: VSG519K..., VSG519L...

Læs mere

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. bade/toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK UI K1424,UI K1620 1 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 2 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet... 2 3.1. Bortskaffelse af emballage... 3

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Gasgrill - Model Midi Brugermanual

Gasgrill - Model Midi Brugermanual 1. udgave: 12. marts 2010 2010 Gasgrill - Model Midi Brugermanual Vigtigt: Læs disse instruktioner nøje for at få kendskab til gasgrillen inden brug. Gem denne manual til fremtidig brug. 1 Stykliste Tjek

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

Betjeningsvejledning. originalebrugsvejledning. TankQuick 100 F2. Oversættelse af den. Art.-Nr.: 013895201

Betjeningsvejledning. originalebrugsvejledning. TankQuick 100 F2. Oversættelse af den. Art.-Nr.: 013895201 Betjeningsvejledning TankQuick 100 F2 Art.-Nr.: 013895201 Oversættelse af den originalebrugsvejledning DK Vigtigt Før apparatet tages i brug skal betjeningsvejledningen ubetinget læses. Fejl og skader

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

Fisher 657 membranaktuator størrelse 30-70 og 87

Fisher 657 membranaktuator størrelse 30-70 og 87 Instruktionsvejledning Aktuator 657 (30-70 og 87) Fisher 657 membranaktuator størrelse 30-70 og 87 Indhold Indledning... 1 Vejledningens indhold... 1 Beskrivelse... 2 Specifikationer... 2 Kurser... 3 Installation...

Læs mere

Installationsmanual KLINGER Ballostar KHI 2-delte Kuglehaner DN 125 800FB

Installationsmanual KLINGER Ballostar KHI 2-delte Kuglehaner DN 125 800FB Installationsmanual KLINGER Ballostar KHI 2-delte Kuglehaner DN 125 800FB 1 Ventilhus 2 Ventilhusende 3 Øverste spindel 4 Kugle 5 Nederste bærende spindel 7 Aktuatorflange 8 Øverste bøsning 10 Nederste

Læs mere

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04 DEUTSCH D SILENT COMBI 8211-3452-04 45 45 S S B SVENSKA 1. A 2. 2 1 3 4 5 5 6 2 1 3. 4. 5. 6. 2 SVENSKA S 7. 8. 9. 10. 11. P S 12. 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde

Læs mere

Hydraulisk hammer HH10 HH10RV. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark

Hydraulisk hammer HH10 HH10RV. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Hydraulisk hammer HH10 HH10RV HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Tel: +45 9647 5200 Fax: +45 9647 5201 Mail: hycon@hycon.dk www.hycon.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Generelt... 2 2.

Læs mere

Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE

Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE 4171 Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.4170.02 REV:01 www.jgnordic.com

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

BK 45 BK 45U. Driftsvejledning 810449-01 Vandudlader BK 45, BK 45U

BK 45 BK 45U. Driftsvejledning 810449-01 Vandudlader BK 45, BK 45U BK 45 BK 45U Driftsvejledning 810449-01 Vandudlader BK 45, BK 45U 1 Indholdsfortegnelse Vigtige informationer Side Anvendelse i henhold til bestemmelserne... 6 Sikkerheds informationer... 6 Farer...6 Klassificering

Læs mere

BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL

BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL Vare nr. 10000140 Model nr. 14 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Anvendelse...

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Vedligeholdelse og serviceinstruktioner

Vedligeholdelse og serviceinstruktioner Vedligeholdelse og serviceinstruktioner Bullfinch Superglow 1200 HL Kosan Gas varenr. 20091 Vigtigt! Servicearbejder må kun foretages af autoriseret VVS-installatør. Efter service eller udskiftning af

Læs mere

Reduktionsstation Type 708

Reduktionsstation Type 708 Reduktionsstation Type 708 Fig. Reduktionsventil Type 708-00 Fig. Reduktionsstation Type 708-0 Bild Reduktionsstation Type 708- med manometer. Funktion og opbygning Reduktionsventilen sørger for at pneumatiske

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning 7 747 000 053 02/2005 DK Til installatøren Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Neutraliseringsenhed NE 0.1 Læs dette før montering og vedligeholdelse 1 Generelt 1 Generelt Neutraliseringsenheden

Læs mere

Sikkerhed for godt håndværk. - Rustfri flexslange til: Varme Vand Solvarme Køl

Sikkerhed for godt håndværk. - Rustfri flexslange til: Varme Vand Solvarme Køl Sikkerhed for godt håndværk - Rustfri flexslange til: Varme Vand Solvarme Køl Inoflex-flexslange og FixLock - Det professionelle valg! Inoflex-flexslange FixLock Rustfri flexslange Dimension DN 12-40 VA-godkendt

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10004041 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Oversigts diagram... 6

Læs mere

RULLEGITTER/RULLEJALOUSIER

RULLEGITTER/RULLEJALOUSIER DK MONTERINGSVEJLEDNING RULLEGITTER/RULLEJALOUSIER Sun & Safe Systems INDEXLISTE 4 Montagekontrol 4 Fastlæg montagetype 6 Montering af valserør 6 Montering af gittermåtte 8 Justering af motorens endestop

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN Dette symbol bliver brugt for at gøre opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. VÆR OPMÆRKSOM PÅ DETTE TEGN : det henviser til vigtige sikkerhedsbestemmelser. Det betyder

Læs mere

El-tilslutning og programmering af aktuator

El-tilslutning og programmering af aktuator INSTALLATIONS- OG DRIFTSVEJLEDNING FlowCon SM 15-40mm, 1/2-1 1/2 Monter FlowCon SM-ventilen i enhedens fremløbs- eller returledning. Det anbefales, at der monteres en sigte foran ventilhuset for at forhindre

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

Slagfast sikkerhedscylinder. Slagfast sikkerhedscylinder. Manual. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Slagfast sikkerhedscylinder. Slagfast sikkerhedscylinder. Manual. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Slagfast sikkerhedscylinder Manual ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Anvendelse... 4 Beregning af tilbehør... 14 Nye komponenter... 7 Klargøring udvendig cylinder... 8 Klargøring

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Servicevejledning med delliste

Servicevejledning med delliste Servicevejledning med delliste MAGdrive 50/60 Hz, 3~ CRN 1, 1s, 3, 5 CRN 10, 15, 20 CRN 32, 45, 64, 90 1. CRN 1, 1s, 3, 5, 10, 15, 20... 2 1.1 Tegninger... 2 1.2 Delliste... 4 1.3 Demontering og montering...

Læs mere

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde Dem om den forsigtighed og opmærksomhed, der

Læs mere

Pressostater, differens pressostater og termostater, Type RT-E

Pressostater, differens pressostater og termostater, Type RT-E MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk brochure Pressostater, differens pressostater og termostater, RT-E RT-E-serien består af pressostater og differenspressostater såvel som termostater. Enhederne er

Læs mere

8.2 Schlüter -KERDI-DRAIN

8.2 Schlüter -KERDI-DRAIN INNOVATIONER MED PROFIL 8.2 Schlüter -KERDI-DRAIN AFLØB GULVAFLØB TIL SAMLINGSTÆTNINGER Anvendelse og funktion Schlüter -KERDI-DRAIN er et gulvafløbssystem til enkel og sikker etablering af samlingstætninger

Læs mere

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m DA k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DET TILBEHØR, DER FØLGER MED DET APPARAT, DU LIGE HAR KØBT, ER VIST PÅ ETIKETTEN OVEN PÅ EMBALLAGEN. Du kan udbygge

Læs mere

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg med MPPT regulator.

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg med MPPT regulator. Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg med MPPT regulator. Tilykke med din nye vedvarende energikilde. Før montage af anlægget bør denne vejledning grundig læses igennem. For optimal ydelse

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner

Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner B 51100987 INDHOLD 1 INTRODUKTION 1.1 Tilsigtet anvendelse af vejledning 04 1.2 Tilsigtet anvendelse af vogn 04 1.3 Specifikationer 04 2 SIKKERHED 2.1 Symboler og

Læs mere

TRAMPOLINTELT [LÆS FØR BRUG!!!] Tak, fordi du har valgt at købe vores produkt

TRAMPOLINTELT [LÆS FØR BRUG!!!] Tak, fordi du har valgt at købe vores produkt TRAMPOLINTELT READ THIS FIRST!!! [LÆS FØR BRUG!!!] Tak, fordi du har valgt at købe vores produkt I TILFÆLDE AF MANGLENDE ELLER ØDELAGTE DELE BEDES DU KONTAKTE DIN BUTIK FOR AT FÅ HJÆLP. 03/07 DELLISTE

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning for ventiler. VAI skydeventiler fig 4433 Pn 25

Installations- og vedligeholdelsesvejledning for ventiler. VAI skydeventiler fig 4433 Pn 25 Installations- og vedligeholdelsesvejledning for ventiler. VAI skydeventiler fig 4433 Pn 25 Indhold: 1.0 Opbevaring... 3 2.0 Montage.... 3 2.1 Generelt... 3 2.2 Rørføring... 3 3.0 Rørsystem.... 4 3.1 Fittings....

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vejledning 309196D. 200-LITERS STANDARDTROMLE Skraberingssæt. Beregnet til ligesidede tromler med en indvendig diameter på 571 mm

Indholdsfortegnelse. Vejledning 309196D. 200-LITERS STANDARDTROMLE Skraberingssæt. Beregnet til ligesidede tromler med en indvendig diameter på 571 mm Vejledning 0-LITERS STANDARDTROMLE Skraberingssæt 309196D Rev. D Beregnet til ligesidede tromler med en indvendig diameter på 571 mm Model 243279 Dobbelt-T-skrabere Maksimal temperatur: 150 C Model 245668

Læs mere

Installations- og brugsvejledning. VÆGRADIATOR for F-gas og N-Gas Model TS 2000

Installations- og brugsvejledning. VÆGRADIATOR for F-gas og N-Gas Model TS 2000 Installations- og brugsvejledning VÆGRADIATOR for F-gas og N-Gas Model TS 2000 Kosan Gas varenuer 27340 Godkendelse: 0051 Certifikat nr. 51AQ610 Indhold SEKTION 1 GENEREL INSTRUKTION...3 1.1 PRODUKT BESKRIVELSE...4

Læs mere

Aduro 2. Monterings og betjeningsvejledning. For brændeovn. Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro.

Aduro 2. Monterings og betjeningsvejledning. For brændeovn. Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro. Monterings og betjeningsvejledning For brændeovn Aduro 2 Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro.dk - 1 - 1. Montering 1.1 Generelt Aduro brændeovnene er godkendt

Læs mere

Emhætte P602WH/P602SS

Emhætte P602WH/P602SS Emhætte P602WH/P602SS HN 10166/10167 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Installation Denne emhætte kan anvendes enten med aftræk eller recirkulation. Emhætten

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af radial ventilator KBT og KBR.

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af radial ventilator KBT og KBR. Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af radial ventilator KBT og KBR. Type KBT Radial ventilator KBT med fremadkrummet ventilatorhjul Type KBR Radial ventilator KBR med bagudkrummet

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

HPP06. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark

HPP06. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Hydraulisk drivstation HPP06 HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Tel: +45 9647 5200 Fax: +45 9647 5201 Mail: hycon@hycon.dk www.hycon.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten. LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

PARTY COOLER BRUGSANVISNING 8110 516-06

PARTY COOLER BRUGSANVISNING 8110 516-06 PARTY COOLER 0 BRUGSANVISNING 8110 516-06 Leverancen omfatter: - Party Cooler som vist på billedet - Brugsanvisning Udstyr 1. Transparent klaplåg 2. Løs bund 3. To sideborde af ædelt træ 4. Køleplads 5.

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indholdsfortegnelse. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng SBSes8283 1 Indholdsfortegnelse Generelle sikkerhedsanvisninger... 2 Opstilling af apparatet... 3 Samling af kombinationen... 3 Flytning af de to kombinerede apparater...

Læs mere

CML-V.2 / Solara Laderegulator

CML-V.2 / Solara Laderegulator CML-V.2 / Solara Laderegulator CID: 181802612 Phocos CML-Serien V.2: CML05, CML08, CML10, CML15, CML20 Solara: SR85TL, SR135TL, SR175TL, SR345TL, Laderegulator for solcellesystemer Brugsanvisning (dansk)

Læs mere

HINDLE. Ultra-Seal kugleventiler med flydende kugle tilbyder overlegen tæthed nedstrøms og til atmosfæren, i udførsel med reduceret og fuld boring.

HINDLE. Ultra-Seal kugleventiler med flydende kugle tilbyder overlegen tæthed nedstrøms og til atmosfæren, i udførsel med reduceret og fuld boring. HINDLE Ultra-Seal kugleventiler med flydende kugle tilbyder overlegen tæthed nedstrøms og til atmosfæren, i udførsel med reduceret og fuld boring. Indhold 1 Opbevaring/beskyttelse 1 2 Montering 1 3 Rutinemæssig

Læs mere

Tørretumblerens tilslutningsmuligheder. Indhold. Anvisninger om installation

Tørretumblerens tilslutningsmuligheder. Indhold. Anvisninger om installation Indhold Tørretumblerens tilslutningsmuligheder Anvisninger om installation Installationsmuligheder Sikkerhedsanvisninger...1 Tørretumblerens tilslutningsmuligheder... 2 Anvisninger om installation... 3

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

210/HR21. Servicemanual til kæde. .com. Niftylift Limited Fingle Drive Stonebridge Milton Keynes MK13 0ER England. i n f o @ n i f t y l i f t.

210/HR21. Servicemanual til kæde. .com. Niftylift Limited Fingle Drive Stonebridge Milton Keynes MK13 0ER England. i n f o @ n i f t y l i f t. 210/HR21 Servicemanual til kæde i n f o @ n i f t y l i f t. c o m.com M50286/02 Niftylift Limited Fingle Drive Stonebridge Milton Keynes MK13 0ER England www.niftylift.com e-mail: info@niftylift.com Tel:

Læs mere

En konstant luftfugtighed overholdes ved hjælp af et vådhygrometer, som bruger Fahrenheit-skalaen for at få den største nøjagtighed.

En konstant luftfugtighed overholdes ved hjælp af et vådhygrometer, som bruger Fahrenheit-skalaen for at få den største nøjagtighed. Introduktion I-72 rugemaskinen er specielt designet for at opnå den bedst mulige udrugningsevne og for at imødekomme opdrætskravene på den fugl som ønskes opdrættet. Den kombinerede operation af udrugning

Læs mere

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING Akvaheat AH26P-MC Installations- og betjeningsvejledning 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse og overholde instruktionerne

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste.

Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste. Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste. 1 Indhold 1 Sikkerhedsregler ved brug af centralstøvsugeren...............

Læs mere