Hjemstavnsstil og Bedre Byggeskik i Haderslev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjemstavnsstil og Bedre Byggeskik i Haderslev"

Transkript

1 Hjemstavnsstil og Bedre Byggeskik i Haderslev Af Helge C. Jacobsen Blandt bygningsinteresserede er Haderslev mest kendt for bykernens middelalderlige gadenet og de mange gamle huse. Men byen burde også være kendt for de mange bygninger opført i hjemstavnsstil og efter 1920 i Bedre Byggeskik. Hjemstavnsstilens udbredelse skyldtes, at der i tiden mellem 1900 og 1914 blev opført rigtig mange officielle bygninger i Haderslev, heriblandt skoler. Stort set alle de nye bygninger i denne korte periode blev opført i det nye arkitektoniske formsprog. Bedre Byggeskik fik i Haderslev sin store udbredelse, da der i de første årtier efter 1920 blev bygget mange villaer. Hele nye villakvarterer såsom Rolighedsvej, Dalgade, Marielystvej, Bakkevej med Lille Bakkevej samt en væsentlig strækning af Aarøsundvej blev anlagt i disse år og bebygget med villaer, der var præget af dansk arkitekturs nyeste retning. Huse opført i hjemstavnsstil eller Bedre Byggeskik er meget populære blandt vor tids huskøbere. Bygningernes arkitektoniske kvaliteter parret med gedigne materialer og høj håndværksmæssig standard gør, at disse ejendomme stadig er attraktive på trods af en alder på omkring 100 år. Det er derfor vigtigt, at man er opmærksom på disse huses egenart og autencitet, når husene skal restaureres eller moderniseres. Opgøret med historicismen i Sønderjylland før 1920 I slutningen af det nittende århundrede bredte der sig blandt arkitekter i Nordeuropa og dermed også i Tyskland og Danmark en utilfredshed med historicismen, der var den stilart, der havde præget al byggeri siden midten af århundredet. Historicismen var en arkitekturform, hvor man frit brugte og blandede elementer fra tidligere historiske arkitekturperioder. Man kunne nemt og uhæmmet placere dekorationer fra gotik, renæssance og barok på samme bygning. Når fantasien gik højest, blev resultatet en voldsom, stærk nationalromantisk udformning. Desværre er der ikke mange af disse spændende bygninger tilbage. Mange er revet ned, og andre er stærkt ombyggede. De unge arkitekter i slutningen af det nittende og i begyndelsen af det tyvende århundrede fandt ikke disse bygninger charmerende, de mente, at arkitekturen var blevet uren og uklar ved at have fjernet sig fra den oprindelige lokale, regionale eller nationale byggestil. Et populært slogan på denne tid lød: Ud med Italien leve Møgeltønder!. På samme tid blev arkitektuddannelsen i Tyskland, som nuværende Sønderjylland jo var en del af, organiseret og formaliseret. Spredt ud over det tyske rige var der tidligere blevet oprettet arkitektskoler, Baugewerkschulen, hvoraf en fra 1868 kom til at ligge i Eckernførde. Her fik de fleste sønderjyske arkitekter før 1920 deres grunduddannelse. Nogle fortsatte videre andre steder for at opnå en akademisk uddannelse. I den preussiske provins Slesvig-Holsten blev Helge C. Jacobsen, f Tidl. ledende psykolog ved Haderslev Kommune. Har skrevet en række artikler om kulturmiljøer og lokalhistorie. Stempelmærke for Könichliche Preussische Baugewerkschule Eckernførde. HJEMSTAVNSSTIL OG BEDRE BYGGESKIK I HADERSLEV 23

2 Lovene for foreningen blev vedtaget på et medlemsmøde 28. december (Historisk Arkiv for Haderslev Kommune). der i mange byer omkring år 1900 stiftet foreninger, der havde til formål at bevare naturen, smukke landskaber og gamle egnstypiske bygninger. Ud af disse foreninger opstod der Baupflegevereine, altså foreninger, der havde til formål at arbejde for et smukkere byggeri og en arkitektur, der var inspireret af egnens gamle byggeskik fra før Første forening i Sønderjylland blev etableret i Tønder i 1908, hvor der blandt stifterne var nationalpolitiske modstandere såsom den tysksindede F. W. Rogge og den dansksindede godsinspektør på Schackenborg, H. C. Davidsen. De kunne på trods af deres forskellige nationalpolitiske ståsted enes om at fremme den nye arkitektoniske udtryksform, hjemstavnsstilen. En af Baupflege Tonderns første opgave var at åbne folks øjne for den gamle bygningskultur i Vestslesvig og ikke mindst i Møgeltønder. Der blev fotograferet og lavet opmålinger, og gennem bøger, trykte tegninger og kurser påvirkedes lokale bygmestre og arkitekter til at opføre bygninger i hjemlig byggestil. Det lykkedes over al forventning. I Haderslev virkede på samme tid en række arkitekter, der tænkte tilsvarende. Det var bl.a. stadsbygmester Johannes Schnackenburg, kredsbygningsinspektør F. W. Jablonowsky samt de privatpraktiserende arkitekter Walter Czygan, Peder Gram og Paul Bløcher. De stiftede i 1909 sammen med tømrermester Jürgen Jürgensen og murermester C. Raben Foreningen til Pleje af hjemlig Bygningskunst i Haderslev Kreds (det officielle tyske navn var Baupflege Kreis Hadersleben ). Også i Haderslev kunne man mødes på tværs af de nationale skel. Det var dog kun i begyndelsen. Efter kort tid opstod der uoverensstemmelser. Disse blev omtalt i en ganske stor artikel i det tyske byggetidsskrift Bau-Rundschau (10/1912) udgivet i Hamborg. Artiklen omhandlede den moderne arkitektur i Haderslev, der ifølge artiklen var præget af den politiske byggemåde, og forfatteren plæderede for, at der i Haderslev på dette tidspunkt var to linier i hjemstavnsstilens arkitektur, nemlig den tyskprægede, der i artiklen blev repræsenteret ved Walter Czygans arbejder og den danskprægede repræsenteret ved Peder Grams. Begge arkitekters arbejde blev fyldigt omtalt og eksemplificeret med flere fine fotos. Man må medgive forfatteren, at Czygans arkitektur afveg fra det, vi normalt opfatter som hjemstavnsstil. Hans bygninger havde næsten altid mansardtag og var stærkt præget af nybarok flere gange med træk fra jugendstilen, hvilket ikke kunne siges om Peder Grams arkitektur. Det var ikke tilfældigt, at tidsskriftet valgte disse to arkitekter 24 HJEMSTAVNSSTIL OG BEDRE BYGGESKIK I HADERSLEV

3 Forsiden af det omtalte nummer af Bau Rundschau fra 7. marts 1912 med foto af Ribe Landevej 29. (Privateje) som repræsenterende hver sin linie. Deres værker adskilte sig fra hinanden, og de var begge forholdsvis kendte i tyske arkitektkredse, da de havde været repræsenteret på flere store arkitekturudstillinger i Tyskland. Hvor væsentlig spændingen mellem de to nationale retninger reelt har været, er vanskeligt at bedømme i dag. Den har dog ikke været større end, at Peder Gram også efter 1914 fik store opgaver af de preussiske myndigheder, bl.a. præstegårdene på Hertug Valdemarsvej, i Holbøl og i Øster Lindet, skolerne i Hoptrup, Neder Jerstal og Vedsted samt lærerboligen i Over Aastrup. Hjemstavnsstilens huse er altid velproportionerede og gennemarbejdede, stærkt præget af grundige studier af den lokale byggeskik. De er oftest opmuret i røde blødstrøgne teglsten med fint forarbejdede stik og murværksdetaljer. Gavlkviste forekommer ofte. Bygningerne har jævnligt hvidkalkede gesimser. Tagene er teglhængte med røde vingetegl eller bæverhaler. Døre og vinduer er hvidmalede, og vinduerne er opsprossede. Det er bemærkelsesværdigt, at der ved rigtig mange af hjemstavnsstilens bygninger på trods af Bau- Rundschaus opfattelse er umuligt at skelne mellem dansk og tysk byggeri. Det nationale blev ikke fremhævet. Hvem kan se på toldboden, den tidligere husholdningsskole (Lembckesvej 2), præparandanstalten og øvelsesskolen på seminariet samt på gymnastikhallen (Lembckesvej 4), at alle disse bygninger skulle styrke tyskheden i landsdelen. Den af tyske myndigheder opførte og af regeringsbygmester L. H. Hartwig (født i Haderslev, men boende i Berlin) tegnede museumsbygning, Aastrupvej 48 ligner nærmest et foregangseksempel for dansk Bedre Byggeskik. Disse bygninger afviger stilmæssigt ikke fra Nustrup Forsamlingshus opført i 1914 til danskhedens fremme eller de dansksindedes bank, Haderslev Bank, Nørregade 30, begge tegnet af den udprægede dansksindede arkitekt Peder Gram. At den tyskorienterede hjemstavnsarkitektur oftere overpudsede murværket er sikkert rigtigt, men Peder Grams smukke villaer, Ribe Landevej 24 og 26 er også pudsede, det samme gælder for Aastrupvej 27, for hans forretningsejendom, Nørregade 29, samt for Bispegade 13 tegnet af Paul Bløcher i Hvem var de herrer, der stiftede Foreningen til Pleje af Hjemlig Bygningskunst i Haderslev Kreds? HJEMSTAVNSSTIL OG BEDRE BYGGESKIK I HADERSLEV 25

4 Det var arkitekterne: Stadsbygmester Johannes Schnackenburg, var byens stadsarkitekt fra 1880 erne til Udover at passe sit arbejde som tilsynsførende embedsmand, tegnede han også selv bygninger. Han har bl.a. tegnet præparandanstalten og gymnastikhuset på Lembckesvej. Toldboden blev opført i hjemstavnsstil i 1912 efter tegninger af F.W. Jablonowski. (Foto: Helge C. Jacobsen). Aastrupvej 31. I 1911 tegnede arkitekten Walther Czygan den store villa. Huset er opført i hjemstavnsstil med væsentlig inspiration fra jugendstilen. (Foto: Helge C. Jacobsen). Walter Czygan (f. 1871) boede i Haderslev i en meget kort periode fra 1909 til 1911, men han nåede at tegne en række stationsbygninger til amtsbanen, Storegade 17 og 68 samt flere villaer, bl.a. Ribe Landevej 29, Aastrupvej 31 samt Sønder Ottinggade 12 og 22. Hans arkitektoniske udtryksform er hjemstavnsstil ofte i pudset murværk stærkt præget af nybarok og lidt af jugend. F. W. Jablonowski ( ) var kredsbygningsinspektør i Haderslev og Aabenraa amter til Han er mest kendt for sine nationalromantiske stationsbygninger til amtsbanen. Den bedst bevarede af disse er stationen i Over Aastrup. Men da han i 1912 tegnede den store monumentale toldbod i Skibbrogade, skiftede han stil. Denne bygnng er opført i hjemstavnsstil. Peder Gram ( ) er født og opvokset i Nustrup, uddannet i Eckernførde og på Akademiets Arkitektskole i København. Han virkede som arkitekt i Haderslev fra 1909 til sin død. Han udviklede sig til at blive den i Haderslev mest kendte af foreningens stiftere, dels på grund af sin dygtighed og dels på grund af sin store produktion. Som ung tegnede han enkelte historicistiske bygninger, men efter opholdet i København tegnede han bygninger i hjemstavnsstil og senere i Bedre Byggeskik, ud- 26 HJEMSTAVNSSTIL OG BEDRE BYGGESKIK I HADERSLEV

5 Klostervænget 1 er tegnet og opført af Peder Gram i Han indrettede sin tegnestue i den høje kælder. (Foto: Helge C. Jacobsen). tryksformer som han blev en stærk fortaler, ja nærmest agitator for bl.a. gennem oplysende avisartikler i dagbladet Modersmålet. I sin alderdom nåede han at tegne i funktionalismens og modernismens formsprog. Nordea i Nørregade, Hoptrup Skole, den tidligere præstebolig, Hertug Valdemars Vej 1 er gode eksempler på hans bygninger i hjemstavnsstil. Hans mange villaer på Rolighedsvej, Marielystvej og Aarøsundvej er meget fine eksempler på huse opført i Bedre Byggeskik. Det samme gælder for de kommunale rækkehusboliger på Nyvej opført i Når Haderslev har så smukt og helstøbt et kvarter udelukkende præget af Bedre Byggeskik-huse, som Rolighedsvej og Mellemgade udgør, kan vi takke Peder Gram derfor. Han opkøbte jord fra gården Mariesminde, udstykkede det og planlagde byggeriet. Selv tegnede han 8 af husene på Rolighedsvej og 6 i Mellemgade. Paul Bløcher ( ) er født og vokset op i Haderslev, hvor han virkede som arkitekt fra 1910 til midten af trediverne. Han har bl.a. tegnet Nørregade 12, Bispegade 13, Hertug Valdemars Vej 8, Ribe Landevej 41 og de beskedne, men meget smukke Bedre Byggeskikhuse, Aastrupvej 108 og Aarøsundvej 26. Endvidere tegnede han det fine toetagers og tofamilies Bedre Byggeskik-hus på Moltrupvej 39. Jürgen Jürgensen ( ) overtog i 1892 faderens bygmesterforretning. Firmaet har opført et meget stort antal bygninger i Haderslev og omegn. Mange af bygningerne blev tegnet af firmaets indehavere blandt disse diplomingeniør og arkitekt Adolf Jürgensen sammen med de ansatte arkitekter Heinrich Bock og Heinrich Boldt. Begge disse arkitekter tegnede Arkitekt Paul Bløcher tegnede i 1921 Ribe Landevej 41 til overlæge Knud Lunn, der ønskede sig en præsentabel bolig. (Historisk Arkiv for Haderslev Kommune). HJEMSTAVNSSTIL OG BEDRE BYGGESKIK I HADERSLEV 27

6 Marielystvej 3 og 5. Nummer 3 er opført i 1933 af lærer Andreas Thomsen og tegnet af Peder Gram. Bemærk det smukke barokprægede indgangsparti. Nummer 5 er tegnet i 1930 af arkitekt Mathias Gydesen til købmand Jens M.Thomsen. (Foto: Helge C. Jacobsen). dog også i eget navn. For eksempel har Bock tegnet det gedigne hus Ny Allégade 14 og det lige så fine Simmerstedvej 41. Sønnen Adolf Jürgensen tegnede bl.a. den smukke bolig- og forretningsejendom, Simmerstedvej 52A i en udformning stærkt inspireret af Bedre Byggeskik. De første af Fa. Jürgensens bygninger blev opført i historicistisk stil og nogle med stærke træk fra Jugendstilen (Gåskærgade 1, Højgade 15 og Naffet 28). Senere blev firmaets bygninger meget påvirket af de nye tanker. I tyverne og trediverne var Fa. Jürgensen særdeles aktiv ved opførelsen af mange meget smukke Bedre Byggeskiks huse. De findes særligt koncentreret på Bakkevej og Lille Bakkevej. Man kan fint sammenligne firmaets indsats i dette kvarter med Peder Grams indsats i kvarteret omkring Rolighedsvej. Fa. Jürgensen virkede både som bygmester og tegnestue samt meget ofte også bygherre. Smukke eksempler på deres huse kan Bakkevej 6 sammen med rækkehusene på Lille Bakkevej være. De sidste er dog noget skæmmet af senere individuel ombygning. C. Raben ( ) var murermester i Haderslev og formand for byens bygningskommission fra 1876 til sin død. Han har tegnet og opført adskillige bygninger. De sidste, han tegnede, er Storegade 79 og Terkelsgade 1, der begge tydeligt er påvirket af hjemstavnsstilen. Det gjaldt for alle foreningens stiftere, at deres interesse for Baupflege var en reaktion mod og et opgør med den foregående periodes blandingsarkitektur, historicismen. På trods af dette, kan der i mange af hjemstavnsstilens og senere i Bedre Byggeskiks tidlige bygninger spores historicistiske træk med elementer fra nybarok, nationalromantik foruden af jugend, også kaldet skønvirke. Før Genforeningen var der ikke mange arkitekter fra Danmark, der virkede i Haderslev. Kristuskirken i Laurids Skausgade fra 1897 er tegnet af Th. Hagerup fra Kolding. Inden for nærværende artikels emne er Storegade 14 dog langt mere spændende. Bygherre var den tysksindede købmand og grosserer Herman Frees, der i opførte sin store forretningsejendom. Bygmester var Fa. Jürgensen, men i følge Bau-Rundschau (10/1912) var arkitekten den i Aabenraa fødte Niels Jacobsen fra Odense. På dette tidspunkt havde Jacobsens bygninger stadig historicistiske træk, men de var også umiskendeligt påvirket af de nye strømninger. I den nævnte artikel i Bau- Rundschau bliver Storegade 14 kort omtalt. 28 HJEMSTAVNSSTIL OG BEDRE BYGGESKIK I HADERSLEV

7 Forfatteren til artiklen mente, at bygningen var karakteriseret ved rene danske former, og at den placerede sig i kvalitet over gennemsnittet. Det sidste er givet rigtigt, men at bygningen i national henseende adskiller sig fra bygninger opført på samme tid af Czygan, Schnackenburg og Hartwig er vanskeligt at se. I Sønderjylland var Niels Jacobsen kendt for at have tegnet den danske frimenighedskirke og den danske bank i Aabenraa. I Odense havde han på dette tidspunkt tegnet Ansgar Kirke og Odense Tekniske skole. Senere tegnede han blandt meget andet Odense Teater. I Danmark Også de unge københavnske arkitekter og arkitektstuderende, der senere var med til at etablere foreningen Bedre Byggeskik, lod sig inspirere af Møgeltønder. De drog bl.a. til slotsbyen for på samme måde som de tyske arkitekter at lære den vestslesvigske byggeskik, som af de danske opfattedes som oprindelig dansk arkitektur, at kende ved at fotografere og opmåle de mange huse og gårde. Dermed blev Møgeltønder både inspirationskilde for den slesvigholstenske hjemstavnsstil og den danske Bedre Byggeskik. Hvor meget de to arkitektkredse kendte til hinanden vides ikke, men H. C. Davidsen var kendt i begge kredse. I Danmark etablerede Akademisk Arkitektforening i 1907 Tegnehjælpen, der tilbød hjælp til bygmestre og ubemidlede bygherrer med henblik på endelig udformning af mindre byggeri, således at dette kom til at fremstå i en smuk og hensigtsmæssig arkitektur, der passede med egnens oprindelige byggeskik. Tegnehjælpen udviklede sig til foreningen Bedre Byggeskik, der blev stiftet i 1915 af bl.a. arkitekterne Ivar Bentsen, P. V. Jensen-Klint, Martin Nyrup, Hack Kampmann, Poul Baumann, Poul Holsøe, Harald Nielsen og Carl Brummer, der senere tegnede bispegården på Ribe Landevej. Foreningens formål var at styrke traditionelt byggeri med ny, smuk og veltilpasset arkitektur samt med brug af det enkle, solide danske håndværk. Peder Gram og Anders C. Thorbøll kendte mange af disse arkitekter samt deres bygninger. Bedre Byggeskik i Haderslev efter 1920 Ved Sønderjyllands genforening med Danmark i 1920 ophørte man med at bruge termen hjemstavnsstil. Fra nu af brugte man betegnelsen Bedre Byggeskik, og man lod sig i stærkere grad inspirere af foreningens virke og tidsskrift. Idealet for et hus opført i Bedre Byggeskik var, at det skulle være enkelt, hjemligt og smukt som de gamle huse; man skulle følge den danske byggetradition. Der skulle bygges fornuftigt og i god kvalitet uden unødige fordyrelser, men i solide materialer og med en god håndværksmæssig indsats. Alligevel anvendte man helt op i trediverne ved mange Bedre Byggeskik-bygninger elementer inspireret af bl.a. barok. Byggestilen er kendetegnet ved præcist proportionerede, enkle og sluttede grundformer, for villaens vedkommende oftest kvadratisk eller rektangulær, og der skulle være en klar sammenhæng mellem indretning, udseende og materialevalg. Man reducerede byggeomkostningerne ved at udnytte husets volumen bedst muligt. Derfor var tagetagerne altid udnyttet fra begyndelsen. Facadeudtrykket er som regel taktfast og enkelt med gennemgående vandrette og lodrette linier. Af dekorative elementer ses ofte gesimsbånd og markering af hoveddøren. På længehusene finder man jævnligt en front- HJEMSTAVNSSTIL OG BEDRE BYGGESKIK I HADERSLEV 29

8 I slutningen af 1920-erne blev Dansk Spare- og Byggeforening stiftet med henblik på gensidig støtte til finansiering af privat boligbyggeri. Foreningens første engagement var Aarøsundvej 46 opført i Bygherre var bogholder Chr. Selbjerg, og arkitekten var Peder Gram. Bemærk ligheden med Marielystvej 3. (Privateje). kvist og/eller en karnap. De halvvalmede tage er lagt i tegl. Vinduerne er oftest krydssprossede dannebrogsvinduer og malet hvide. Det var ret udbredt med ekstra bygningsdele som f. eks. en frontkvist, en karnap eller et udskud. Endvidere var der ofte bygget en mindre længe til på husets bagside. Sidelængen blev indrettet med bryggers og baggang og fik en udformning, der passede til husets hovedform. Stakit og låge blev også tegnet af arkitekten. Materialevalget var hvidmalet træ. Stakit med låger skulle i Haderslev godkendes af de kommunale byggemyndigheder. De tre fremmeste eksponenter for Bedre Byggeskik i Sønderjylland var Peder Gram fra Haderslev, L. P. Aakjær fra Rødding og Jep Fink fra Aabenraa. De kendte selvfølgelig hinanden, og flere gange arbejdede de sammen om større byggerier. Peder Grams byggeri er rigt repræsenteret i Haderslev. I den vestlige del af den nuværende kommune findes i dag mange af Aakjærs huse. Laurids P. Aakjær blev født 1883 i Vester Lindet. Efter overstået læretid som murer uddannede han sig til arkitekt i Eckernførde. Efter et par års ansættelse som arkitekt på en tegnestue i Hamborg etablerede han i 1909 egen virksomhed som arkitekt, bygmester og byggematerielforhandler i Rødding. Han fulgte meget hurtigt de nye moder og tegnede sine bygninger i hjemstavnsstil. Efter 1920 blev hans arbejde stærkt påvirket af Bedre Byggeskik. I sine 40 år som arkitekt udførte han tegninger til ca. 350 bygninger. Med sine villaer, stuehuse, præstegårde, skoler, alderdomshjem, forretningsejendomme, vandtårne og mejerier, næsten alle beliggende i det tidligere Haderslev Vesteramt, kom han til at præge denne regions byggeri markant. I Haderslev har han bl.a. tegnet Ribe Landevej 31 og Parkvej 7. I Haderslev virkede flere dygtige arkitekter, nogle har tegnet mange huse, andre færre: En af de mest produktive var Mathias Gydesen ( ), der blev født i Marstrup. Han blev udlært i byggefaget hos sin far Andreas P. 30 HJEMSTAVNSSTIL OG BEDRE BYGGESKIK I HADERSLEV

9 Gydesen, der havde en byggeforretning i Marstrup. I 1902 fik han afgangseksamen i Eckernførde. Han virkede som arkitekt i Haderslev fra 1906 til Gydesen tegnede oprindeligt i et historicistisk formsprog senere opførte han bygninger inspireret af hjemstavnsstilen, som bl.a. pottemager Rathenburgs store flotte forretningsejendom, Storegade 87 fra 1910, villaen Aastrupvej 15 fra 1914 og senere igen et meget stort antal Bedre Byggeskik-villaer som f. eks. Aarøsundvej 50 og Marielystvej 5. En anden meget produktiv arkitekt var Anders C. Thorbøll ( ), der fødtes i Varde og blev uddannet på Det Tekniske Selskabs Skole i København. Han var ansat som arkitekt i byggefirmaet N. Jürgensen i tiden 1908 til 1919, hvorefter han etablerede sig som selvstændig. Hans fornemste bygninger er Odd Fellow-logen på Jomfrustien, Gammelting 13 og Moltrupvej 41, men han har også tegnet rigtig fine Bedre Byggeskik-villaer bl.a. Aastrupvej 74, 122, 124 og 126 samt Marielystvej 4, 8 og 11. Som stadsbygmester havde Chr. F. O. Hansen ( ), der blev født i Haderslev, mange store administrative opgaver, hvorfor hans arbejde som projekterende arkitekt blev noget begrænset. Han blev uddannet som arkitekt, først med afgangseksamen i Eckernførde, senere (1907) fra akademiet i Wiesbaden. I 1910 blev han ansat som assistent ved Haderslev Købstads byggekontor og i perioden 1922 til 1945 var han stadsbygmester. I denne egenskab har han dels som tegnende arkitekt og dels som rådgiver sat sit store præg på byens arkitektur i mellemkrigsårene. C. F. O. Hansen tegnede ikke villaer, men kommunale bygninger. Hans største og flotteste bygning er Sct. Severinskolens gamle, nu fredede hovedbygning fra Derudover har han tegnet elværkets flotte kedelhal på Gravene, Olaf Ryes Vej og 12-14, Lindedal 31 og Hiort Lorenzens Vej 2-14 (Lille Amalienborg). Lindedal 31. Disse smukke kommunale boliger i Bedre Byggeskik er tegnet i erne af stadsbygmester Hansen. (Foto: Helge C. Jacobsen). HJEMSTAVNSSTIL OG BEDRE BYGGESKIK I HADERSLEV 31

10 Arkitekt A. C.Thorbøll tegnede i 1932 Marielystvej 4 til lærer I. Schmidt. (Historisk Arkiv for Haderslev Kommune). De efterfølgende nævnte haderslevarkitekter har tegnet færre bygninger, men de skal alligevel omtales, da der i deres produktion er adskillige fine huse og bygninger. Albin O. R.Walther (1884-?) blev født i Kolberg i Pommern. Han virkede som arkitekt i Haderslev i to perioder, først fra 1911 til 1923 og siden fra 1946 til Han har bl.a. tegnet Nørregade 9, Sønder Ottinggade 14 og 28, Aabenraavej 21A, Aastrupvej 61 og 52 samt Aarøsundvej 25, 27, 29 og 37. Rolf Schröder ( ), der boede Sdr. Ottinggade 6, virkede mest blandt det tyske mindretals medlemmer. Han har bl.a. tegnet Marielystvej 1 og 10 samt Aarøsundvej 24 som Bedre Byggeskik- huse, men ret tidligt blev han påvirket af tankerne fra Bauhaus, hvilket kan ses på Hiort Lorenzensvej 9, et hus der i grundform er et Bedre Byggeskik-hus, men som i udformning er stærkt præget af funktionalismen. Peter H. Gräber ( ) var både arkitekt og tømrermester. Efter at være blevet uddannet som tømrer, tog han til Eckernførde for at videreuddanne sig der. Efter 1920 tog de fleste i stedet til uddannelsessteder i Danmark, men Gräber, der følte sig knyttet til det tyske mindretal, valgte altså Eckernførde. Som ung tegnede han huse i Bedre Byggeskik, senere skiftede han til funktionalismen. I Bedre Byggeskik har han tegnet Fælleslykkevej 2, 8 og 14 samt Simmerstedvej 48. Alfred Ratz har tegnet Aastrupvej 128 og Clausensvej 20; J. H. Jensen har tegnet Sohlsvej 3; Jens Barkentin ( ), der var arkitekt i Haderslev fra 1926, har tegnet Klostervænget 3; J. Christensen har bl.a. tegnet Langstrengvej 2, 6, 12, 14; Einar Bløcher ( ), der var arkitekt i Haderslev i perioden 1934 til 1958, har tegnet Fælleslykkevej 5 i Julius Hallenberg ( ) fra Vojens var meget virksom i sin hjemby, hvor han var den dominerende arkitekt i mellemkrigsårene. Hal- 32 HJEMSTAVNSSTIL OG BEDRE BYGGESKIK I HADERSLEV

11 lenberg fik sin arkitektuddannelse i Eckernførde. I Haderslev har han bl.a. tegnet Odinsvej 26 og 28. Carl Henriksen (f. 1903) ligeledes fra Vojens kaldte sig både arkitekt og bygmester. Han har i Haderslev bl.a. tegnet Odinsvej 30 og Zeisesvej 19. På tegningerne af Simmerstedvej 63 kalder han sig alene bygmester. I artiklen her er der skelnet mellem arkitekter og bygmestre ved hjælp af vedkommendes egen titel på tegningerne. Arkitekterne havde dog vidt forskellig uddannelse. De kortest uddannede er alene blevet undervist på en teknisk skole, hvorefter den videre uddannelse var autodidaktisk. Andre var uddannet på en byggeteknisk højskole eller på arkitektskolen i Eckernførde, og ganske få var uddannet på et akademi. Man kan sikkert blandt bygmestrene finde personer, der ud over undervisning på en teknisk skole havde videreuddannet sig på linie med nogle af arkitekterne. En del bygmestre har opført fine huse i hjemstavnsstil og Bedre Byggeskik uden arkitektbistand. Blandt disse var murermester Johannes Hansen, der i 1923 tegnede det smukke Aastrupvej 23 til sig selv og i 1925 Clausensvej 18 til sin svend Rudolf Blæsild. Mange gedigne huse er opført efter tegninger, hvor der ikke er angivet arkitekt. Et eksempel kan være skorstensfejermester A. M. Jensens hus fra 1923, Aabenraavej 5. Nogle kan være tegnet af bygmesteren, andre er givet tegnet af en arkitekt, der ikke ønskede sit navn frem. For eksempel har bygmestrene Chr. Grodt, August Weitling, Fa. Steffen og Petersen, F. Schøning og murermester H. Kopp opført mange huse tegnet af samme arkitekt, der intet steds har påført sit navn. Enkelte personer behøvede dog hverken at være arkitekt eller bygmester for at være i stand til at tegne et smukt hus i Bedre Byggeskik. I 1934 tegnede boghandler Johs. Chr. Nielsen, der var meget interesseret i arkitektur og bygningshistorie, sit eget hus, Hiort Lorenzens Vej 11. På de smukke tegninger med Johs. Nielsens karakteristiske skønskrift står Kaj Holtner angivet som arkitekt, men Holtner har alene været konsulent, udført beregninger samt kloaktegningerne. Det meget fine hus står der stadig. Desværre er der ikke længere rød vingetegl på taget, men sortglasserede tagsten. Boghandler Nielsen havde et snævert samarbejde med arkitekt Holtner, for tegningerne til maler Marius Nielsens hus, Simmerstedvej 43, snedker Ernst Maiers hus, Simmerstedvej 51 samt billedhugger Oluf Petersens hus, Parkvej 9 er også lavet i samarbejde mellem de to. Skriften er overalt på de fire tegningssæt Nielsens karakteristiske skønskrift. Selvom der i teksten er nævnt adskillige bygninger, er disse eksempler blot et udpluk af de nævnte arkitekters produktion. Ganske vist har forfatteren forsøgt at finde smukke og karakte- Arkitekt Kai Holtners tegning til billedhugger Oluf Petersens hus, Parkvej 9. Som på de fleste af Kai Holtners tegninger er den smukke skrift skrevet af boghandler Johs. Chr. Nielsen. (Historisk Arkiv for Haderslev Kommune). HJEMSTAVNSSTIL OG BEDRE BYGGESKIK I HADERSLEV 33

12 Aastrupvej 67 er opført i 1923 af gårdejer H.Thomsen efter tegninger af arkitekt Peder Gram. Huset er opført i tilnærmet palæstil, men er også stærkt præget af Bedre Byggeskik. (Foto: Helge C. Jacobsen). ristiske eksempler fra arkitekternes produktion, men der er langt flere. Vil man se, hvem der har tegnet et bestemt hus i Haderslev Købstad, altså kommunen før kommunalreformen i 1970, skal man slå op på for der at anføre gadenavn og nummer. Litteratur Dragsbo, Peter. Ud med Italien, leve Møgeltønder, i: Sønderjysk Månedsskrift nr. 10, Dragsbo, Peter: En fælles kulturarv tyske og danske bygninger i Sønderjylland Udgivet af Museum Sønderjylland. (2011). Huse i Haderslev, bind I - II. Udgivet af Haderslev Kommune & Miljøministeriet Fredningsstyrelsen (1982 & 1987). Kaatmann, Chr.: Byggestil og byggeskik. Udgivet af Institut for Grænseregionsforskning (1988). Lauridsen, Inger: Sønderjysk Arkitektur gennem 900 år. Sønderjyllands kulturmiljøer, nr. 12. Udgivet af Det Regionale Faglige Kulturmiljøråd. (2006). Toft Jessen, Jørgen: Arkitektur i Haderslev I: Langs Fjord og Dam (Haderslev). Toft Jessen, Jørgen: Modernisme og tradition et fortsat billede af byggeriet i Haderslev. I: Langs Fjord og Dam (Haderslev). Toft Jessen, Jørgen: Peder Gram og andre arkitekter i Haderslev , i: Sønderjysk Månedsskrift, nr. 10, Tak til Henrik Gram for oplysninger og rådgivning. 34 HJEMSTAVNSSTIL OG BEDRE BYGGESKIK I HADERSLEV

DANSKE SKOLER I MEDVIND OG MODVIND

DANSKE SKOLER I MEDVIND OG MODVIND DET REGIONALE FAGLIGE KULTURMILJØRÅD SØNDERJYLLANDS KULTURMILJØER NR. 16 Indledning De danske skoler i Sydslesvig udgør en vigtig del af dansk kulturarv og kulturmiljø i Sønderjylland. Etableringen af

Læs mere

Lys, linjer og hjørnevinduer - da modernismen kom til Nyborg. Af Marianne Goral Krogh

Lys, linjer og hjørnevinduer - da modernismen kom til Nyborg. Af Marianne Goral Krogh Lys, linjer og hjørnevinduer - da modernismen kom til Nyborg Af Marianne Goral Krogh I forbindelse med det landsdækkende arrangement Bygningskulturens Dag 2005 blev der sat fokus på modernisme, nærmere

Læs mere

Historie: Rigsbank 1901-1920, 1920-27 telegrafstation, toldkammer fra 1932 til ca. 1971.

Historie: Rigsbank 1901-1920, 1920-27 telegrafstation, toldkammer fra 1932 til ca. 1971. Tønder Kommune Tidligere rigsbank Adresse: Jernbanegade 2, 6270 Tønder Mtr. Tønder 713 GPS-koord: 54º56 5 /8º51 43 Ejer: Privat Anvendelse: Restaurationsformål (tidl.) Arkitekt: Opførelseår: 1901 Bygning:

Læs mere

Den romantiske, borgerlige villa (1860 til omkring 1920) Erik Nygaard, arkitekt M.A.A. Illustrator Jesper Warming, arkitekt M.A.A.

Den romantiske, borgerlige villa (1860 til omkring 1920) Erik Nygaard, arkitekt M.A.A. Illustrator Jesper Warming, arkitekt M.A.A. Den romantiske, borgerlige villa (1860 til omkring 1920) De første villaer i moderne forstand blev bygget i den københavnske forstad Frederiksberg omkring 1860. Nogle år senere i provinsbyerne. Det var

Læs mere

Del 3. - Stilblade - Aktuel SAVE-registrering (2013)

Del 3. - Stilblade - Aktuel SAVE-registrering (2013) Del 3 - Stilblade - Aktuel SAVE-registrering (2013) Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø

Læs mere

Esbjerg Kommunes Byfond

Esbjerg Kommunes Byfond 2010 Esbjerg Kommunes Byfond Bestyrelsen Esbjerg Kommunes Byfonds bestyrelse Bestyrelsen for Esbjerg Kommunes Byfond blev ændret pr. 1. januar 2010 efter Kommunevalget for byrådsperioden 1. januar 2010

Læs mere

DEN LILLE ARKITEKT BEVAR DIN BOLIGS VÆRDIER, NÅR DU BYGGER OM

DEN LILLE ARKITEKT BEVAR DIN BOLIGS VÆRDIER, NÅR DU BYGGER OM DEN LILLE ARKITEKT BEVAR DIN BOLIGS VÆRDIER, NÅR DU BYGGER OM INDHOLD DEN LILLE ARKITEKT... SIDE 02 DEN GODE ARKITEKTUR... SIDE 03 BORGERSKABETS HUSE... SIDE 06 BYEN ÅBNES... SIDE 09 FUNKTIONALISMEN...

Læs mere

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser RENOVERINGSGUIDE KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser 4 INDLEDNING INDLEDNING 5 Redaktion Dansk Bygningsarv

Læs mere

Forord. Det ville have betydet så meget for Halldor, hvis et af hans huse fik lov til at stå i fred uden at blive bygget om.

Forord. Det ville have betydet så meget for Halldor, hvis et af hans huse fik lov til at stå i fred uden at blive bygget om. Forord Det ville have betydet så meget for Halldor, hvis et af hans huse fik lov til at stå i fred uden at blive bygget om. Sådan siger Lillemor Gunnløgsson i denne meget personlige bog, hvor hun fortæller

Læs mere

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser RENOVERINGSGUIDE, OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser 4 INDLEDNING INDLEDNING 5 Redaktion Dansk Bygningsarv Fagredaktører Professor

Læs mere

Generel beskrivelse: I princippet et T-formet anlæg som stilmæssigt. Katedralskole i Haderslev derfor kunne arkitekten meget vel være L.A.

Generel beskrivelse: I princippet et T-formet anlæg som stilmæssigt. Katedralskole i Haderslev derfor kunne arkitekten meget vel være L.A. OFFENTLI- GE OG FÆL- LES BYG- NINGER samt vigtige øvrige arkitektur værker i Sønderjylland fra perioden 1864 1920 REGISTRANT Sønderborg Kommune Reimersskolen Adresse: Kirke Allé 9, 6400 Sønderborg Matr.nr.

Læs mere

Det offentlige bygger og vedligeholder

Det offentlige bygger og vedligeholder Det offentlige bygger og vedligeholder Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet B Y G N I N G S K U L T U R O G H Å N D V Æ R K 2 0 0 2 1 Det offentlige bygger og vedligeholder Bygningskultur og Håndværk

Læs mere

Fra Den Jydske Handelshøjskole til Århus Købmandsskole

Fra Den Jydske Handelshøjskole til Århus Købmandsskole Fra Den Jydske Handelshøjskole til Århus Købmandsskole En skolebygning gennem 100 år af Henrik Fode Fra Den Jydske Handelshøjskole Til Århus Købmandsskole er udgivet i anledning af skolebygningens 100

Læs mere

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER DET BEBYGGEDE LAND. Karby. Tema: Handel Tid: Ca. 1845-i dag

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER DET BEBYGGEDE LAND. Karby. Tema: Handel Tid: Ca. 1845-i dag VÆRDIFULDE KULTURMILJØER DET BEBYGGEDE LAND Karby Tema: Handel Karby har været handelscenter på Sydmors, siden der blev næringsfrihed i 1800-tallet, og der kan lægges megen symbolik i, at den tidligere

Læs mere

Riises Landsted. Allégade 5 på Frederiksberg. Udgivet af Realea A/S

Riises Landsted. Allégade 5 på Frederiksberg. Udgivet af Realea A/S Riises Landsted Allégade 5 på Frederiksberg Udgivet af Realea A/S Riises Landsted Allégade 5 på Frederiksberg Udgivet af Realea A/S 1 Riises Landsted Allégade 5 på Frederiksberg Realea A/S 2007 Tekst og

Læs mere

HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION

HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION Historicismen var en stilperiode, hvor industrialiseringens nye byggetekniske og industrielle landvindinger, sammen med romantikkens fokus på arkitekturhistorieog

Læs mere

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 Denne publikation er en del af projektet Formidling af bevaringsværdier ved renovering og fremtidssikring af 1940 ernes og 1950 ernes almene

Læs mere

2 O11 ÅRETS GANG I ORD OG BILLEDER

2 O11 ÅRETS GANG I ORD OG BILLEDER 2 O11 ÅRETS GANG I ORD OG BILLEDER Udgivet af REALDANIA BYG 2O11 ÅRETS GANG I ORD OG BILLEDER Om REALDANIA BYG realdania byg A/S udvikler og bevarer REALDANIA byg udvikler nybyggeri realdania byg bevarer

Læs mere

Bispebjerg Bakke. - historien om slangen på Bispebjerg. Udgivet af Realea

Bispebjerg Bakke. - historien om slangen på Bispebjerg. Udgivet af Realea Bispebjerg Bakke - historien om slangen på Bispebjerg Udgivet af Realea Bispebjerg Bakke - historien om slangen på Bispebjerg af journalist (DJ) Signe Kierkegaard Cain Indhold Forord side 6 Kapitel 1:

Læs mere

1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser BYGNINGSKULTUR OG BEVARINGSVÆRDIER

1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser BYGNINGSKULTUR OG BEVARINGSVÆRDIER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser BYGNINGSKULTUR OG BEVARINGSVÆRDIER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser 2 BYGNINGSKULTUR & BEVARINGSVÆRDIER BYGNINGSKULTUR & BEVARINGSVÆRDIER

Læs mere

De ældste huse i Hvidovre

De ældste huse i Hvidovre BYGGESKIK I HVIDOVRE Bygningsmassen i Hvidovre Kommune er ganske ung, idet langt størstedelen af kommunens bygninger er fra det 20. århundrede. Men der er dog stadig enkelte bygninger tilbage fra 1800-tallet.

Læs mere

NY BRUG AF DANSKE KIRKE- BYGNINGER

NY BRUG AF DANSKE KIRKE- BYGNINGER NY BRUG AF DANSKE KIRKE- BYGNINGER NY BRUG AF DANSKE KIRKEBYGNINGER Publikationen er udgivet af Realdania og Kirkefondet. Publikationen er udarbejdet af Dansk Bygningsarv og Varmings Tegnestue. Oplag:

Læs mere

Elværks-krøniken 1914-2014. Fra elektricitetsværk til kulturhus på 100 år

Elværks-krøniken 1914-2014. Fra elektricitetsværk til kulturhus på 100 år Elværks-krøniken 1914-2014 Fra elektricitetsværk til kulturhus på 100 år 1 Redaktion: Anne-Marie Jørgensen Kenneth Jensen 2 Layout og offset: Kenneth Jensen - kennethjensen.dk Udgivet af Kulturhuset Elværket

Læs mere

Ungt firma i gamle huse

Ungt firma i gamle huse Ungt firma i gamle huse Kloster - Kanonstøberi - Kunstdrejer - Forsikring optakt Det har været en spændende og lærerig opgave at skrive de gamle huses historie, eller rettere nogle fragmenter heraf, og

Læs mere

Udgivet af Realea A/S

Udgivet af Realea A/S Bertel Udsens EGET HUS Bjælkevangen 15 Udgivet af Realea A/S Om BERTEL UDSEN Via tidsskrifter og på studierejse i USA stiftede Bertel Udsen bekendtskab med den amerikanske arkitekt Frank Lloyd Wright,

Læs mere

SØREN RYGE PETERSEN. Dansk eller tysk? En undersøgelse af sprogforholdene i en flersproget sydslesvigsk kommune 1973 FLENSBORG 1975

SØREN RYGE PETERSEN. Dansk eller tysk? En undersøgelse af sprogforholdene i en flersproget sydslesvigsk kommune 1973 FLENSBORG 1975 SØREN RYGE PETERSEN Dansk eller tysk? En undersøgelse af sprogforholdene i en flersproget sydslesvigsk kommune 1973 FLENSBORG 1975 SØREN RYGE PETERSEN DANSK ELLER TYSK? EN UNDERSØGELSE AF SPROGFORHOLDENE

Læs mere

SAVE - vurdering af bygninger. FBB - Database over fredede og bevaringsværdige bygninger

SAVE - vurdering af bygninger. FBB - Database over fredede og bevaringsværdige bygninger SAVE - vurdering af bygninger FBB - Database over fredede og bevaringsværdige bygninger SAVE-metoden / 2 SAVE-metodens fem grundsten / 3 SAVE-metodens anvendelse / 6 Gode råd / 7 Eksempler på SAVE-registeringer

Læs mere

PLAN + PROJEKT 6 EKSEMPLER OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OG PLANLÆGNING

PLAN + PROJEKT 6 EKSEMPLER OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OG PLANLÆGNING Helhedsplan 2005 2006 2007 Lokalplan Projekt 2008 2009 Ibrug OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OG PLANLÆGNING 6 EKSEMPLER MUSIK- OG TEATERHUS ODENSE DAGINSTITUTION OG HANDICAPBOLIGER GRIBSKOV LOKALER TIL SKAT

Læs mere

SKÆLSKØR KOMMUNE. Bevaringsværdier i. OMØBY Registrering og vejledning

SKÆLSKØR KOMMUNE. Bevaringsværdier i. OMØBY Registrering og vejledning SKÆLSKØR KOMMUNE Bevaringsværdier i OMØBY Registrering og vejledning April 1995 Dette hæfte er udarbejdet af: Bygnings- og planafdelingen Teknisk forvaltning Skælskør kommune Næstvedvej 15,4230 Skælskør

Læs mere

Milton Graff Pedersen

Milton Graff Pedersen Indholdsfortegnelse Forside... 1 Forord... 2-3 Introduktion... 4-7 Lodderne... 8-11 A/S Kirkebrohuse... 12-13 Bytoften... 14-15 Bredalsparken... 16-21 Hvidovrebo afdeling VII... 22-25 Hvidovrebo afdeling

Læs mere